Jaarverslag COG Van COG maken deel uit ROC A12 en Arentheem College

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag COG 2010. Van COG maken deel uit ROC A12 en Arentheem College"

Transcriptie

1 Jaarverslag COG 2010 Van COG maken deel uit ROC A12 en Arentheem College 1

2 Jaarverslag COG 2010 Van COG maken deel uit ROC A12 en Arentheem College 2 Geïntegreerd jaardocument

3 Inhoud A Jaarverslag 2010 B Jaarrekening 2010 Overzicht Kerncijfers COG 9 Grondslagen van de Jaarrekening 92 Voorwoord College van Bestuur 10 Bericht van de Raad van Toezicht 12 B 1.1 Geconsolideerde balans per 31 december B 1.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten over Profiel van de organisatie B 1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht Over ons 16 B 1.4 Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten Governance 18 B 1.5 Enkelvoudige balans per 31 december B 1.6 Enkelvoudige staat van baten en lasten over Arentheem College B 1.7 Segmentatie BVE - VO per 31 december Arentheem als maatschappelijke onderneming 26 B 1.8 Toelichting behorende tot de jaarrekening Onderwijs 28 B 1.9 Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders Leerlingen 34 B 1.10 Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) Medewerkers Bedrijfsvoering 42 Bijlagen Bijlage 1: Gegevens over de rechtspersoon ROC A12 Bijlage 2: Model G ROC A12 als maatschappelijke onderneming 46 Bijlage 3: Voorstel resultaatbestemming Onderwijs 48 Bijlage 4: Controleverklaring Studenten Medewerkers 58 Afkortingen Bedrijfsvoering 62 Colofon Financiën 64 5 Vooruitblik 76 Bijlagen Bijlage 1: Gegevens leerlingen en studenten 82 Bijlage 2: Notitie Helderheid 83 Bijlage 3: Gegevens Medewerkers 84 Bijlage 4: Resultatenbox 86 4 Geïntegreerd jaardocument

4 A Jaarverslag Geïntegreerd jaardocument

5 Overzicht kerncijfers COG Aantal studenten (peildatum 1 oktober) Mbo Vo Aantal cursisten educatie Vavo Overig Aantal cursisten contractonderwijs Aantal diploma s Mbo Vo * inclusief 469 diploma s NIGOS gastouderschap (helpende zorg) * 540 Medewerkers (aantal) ROC A12 Arentheem college Training & Advies Medewerkers (fte) ROC A12 Arentheem college Training & Advies Financieel (COG) (x 1000) Baten uit gewone bedrijfsvoering Lasten uit gewone bedrijfsvoering Exploitatiesaldo Rentabiliteit Solvabiliteit Liquiditeit % 63.6% % 76.0% Geïntegreerd jaardocument

6 Voorwoord College van Bestuur Met de vorming van de Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden (COG) voor het Arentheem College en ROC A12 is in 2010 een volgende stap gezet in de ontwikkeling van onze organisatie. De relatie tussen middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet onderwijs wordt zichtbaarder, zowel onderwijsinhoudelijk als met betrekking tot de bedrijfsvoering. In dit geïntegreerd jaardocument kijken het Arentheem College en ROC A12 samen terug op Wij willen laten zien waar we voor staan: een brede regionale verankering met een breed onderwijsaanbod. Naast het Arentheem College en ROC A12 is er een stichting waarin ons contractonderwijs (Training & Advies) is ondergebracht. In dit jaarverslag ligt de focus op het Arentheem College en ROC A12 omdat daar onze core business ligt. Aan de gemeenten leggen wij verantwoording af over het onderdeel Educatie. Voor dit onderdeel is een afzonderlijk jaarverslag gemaakt. Vanaf de start van het schooljaar is de nieuwbouw van Het Perron in Veenendaal in gebruik genomen. Samen met de Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal (CSV, school voor voortgezet onderwijs) is een schoolgebouw gerealiseerd dat aan alle eisen en wensen voldoet. Door de samenwerking ontstaat een doorlopende leerroute van vmbo naar mbo. We nodigen u van harte uit om ons uw vragen of opmerkingen over het Arentheem College en ROC A12 toe te sturen via mailadres Liesbeth Schöningh (voorzitter College van Bestuur) Toine Schinkel (lid College van Bestuur) Het jaar 2010 stond in het teken van (onderwijs)kwaliteit en binding met onze regio. Richtinggevend hierbij is het jaarthema kwaliteit begint bij jezelf. De uitkomsten van inspectieonderzoeken tonen aan dat we op de goede weg zitten. Bij ROC A12 zijn alle onderzochte opleidingen positief beoordeeld op de kwaliteit van het onderwijs en de examinering. Echter, vier opleidingen scoren nog onvoldoende op het onderdeel rendement. Bij het Arentheem College staan twee vervolgonderzoeken gepland in In 2010 zijn de regionale ontwikkelingen onder de titel Kenniscampus Ede in een stroomversnelling geraakt. In het belang van de kwaliteit van het onderwijsaanbod werken we intensief samen met onderwijsinstellingen, bedrijven en instellingen in Ede en omgeving. De Kenniscampus Ede is één van de pijlers van Food Valley, een samenwerking van acht gemeenten. Kennis, innovatie en ondernemerschap komen samen ten behoeve van de agrifoodsector. Meer hierover leest u verderop in dit jaarverslag. Voor het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in de regio Arnhem is een verdiepingsslag gemaakt. De naamsbekendheid is vergroot en de verschillende locaties van het Arentheem College profileren zich sterker. Een voorbeeld daarvan is de locatie Leerpark Presikhaaf in Arnhem met de campagne Word een ster. Vorig jaar is het Masterplan Techniek Samen Ondernemen van ROC A12 vastgesteld en in gang gezet. Dit masterplan, opgesteld samen met het regionale bedrijfsleven en het Technocentrum, is de komende jaren richtinggevend voor de ontwikkelingen binnen Techniek en ICT. Samenwerking en excelleren staan daarin centraal. 10 Geïntegreerd jaardocument

7 Bericht van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) wil zich, als toezichthouder van ROC A12 en het Arentheem College, in dit jaarverslag verantwoorden over de uitoefening van haar taken en bevoegdheden. Gesprekspartner van de Raad van Toezicht is daarbij het College van Bestuur. Het toezicht op beleid vindt vooral plaats door het (goed)keuren van de meerjaren- en jaarplannen en de begroting. Daarnaast beoordeelt de Raad onder andere voorstellen en besluiten van het College over strategische afspraken met externe partijen. De formele kaders voor de taken van de Raad liggen vast in de statuten van de stichting en de branchecode voor goed bestuur. De meest directe vorm van toezicht is terug te vinden in de goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag, het beoordelen van het accountantsrapport en de managementletter, en de beoordeling van de periodieke financiële verslagen. De Raad neemt verder kennis van zowel de rapportages over onderwijsresultaten als van de mededelingen van het College. In 2010 zijn deze taken door de Raad van Toezicht uitgevoerd. Een aantal zaken kreeg extra aandacht van de Raad van Toezicht: Versterking van de samenwerking binnen de stichting Christelijke Onderwijs Groep. Het College van Bestuur heeft in 2010 een meerjarenkoers voor de COG geformuleerd. De hoofdlijn voor de komende jaren is het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering. Dit vindt plaats door enerzijds de onderlinge afstemming tussen mbo en vo te versterken en anderzijds de samenwerking te intensiveren. De samenwerking wordt ook op regioniveau versterkt, waardoor het onderwijs zich beter kan richten op ontwikkelingen in onze marktgebieden. Samenwerking en fusiemogelijkheden met Scholengemeenschap Het Streek. Na uitvoerige discussies is besloten niet tot een fusie met het Streek over te gaan. Nieuwbouw Veenendaal. De samenwerking met de Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal (CSV) heeft ertoe geleid, dat in Veenendaal aan de Sportlaan een gezamenlijke nieuwbouw is gerealiseerd. De aansluiting vmbo-mbo heeft hierdoor een nieuwe impuls gekregen. Marktpositie van het Arentheem College versterken. Door een sterke profilering is een verdiepingsslag gemaakt in het zichtbaar maken van de afzonderlijke eenheden van de school binnen het geheel. Vertrek voorzitter College van Bestuur. Op 14 december 2010 heeft de heer drs. Ben Roodink afscheid genomen van ROC A12 en het Arentheem College. Financiële situatie ROC A12. Uit de najaarsrapportage bleek dat de exploitatie 2010 van ROC A12 onder druk staat. Dit is onder meer veroorzaakt door verminderde overheidsbudgetten en tegenvallende aantallen inschrijvingen. De Raad van Toezicht gaat ervan uit dat de noodzakelijke maatregelen leiden tot een financieel gezonde positie van ROC A12. De kwaliteit van het onderwijs staat daarbij vanzelfsprekend voorop. Goede informatie is voor een toezichthouder onontbeerlijk. Doordat de Raad van Toezicht wordt geïnformeerd vanuit verschillende bronnen, via het College van Bestuur, de directies, de accountant, een jaarlijkse bijeenkomst met het totale management, de bevindingen van de Onderwijsinspectie en de werkbezoeken op locatie, is dit bij ROC A12 en het Arentheem College goed verankerd. De Raad van Toezicht werkt aan de eigen deskundigheid. Zowel door het organiseren van themabijeenkomsten en het bijhouden van literatuur als door het volgen van de media. Onderwerpen van de themabijeenkomsten in 2010 waren het merkbeeld van ROC A12 en de doorlopende leerlijnen vmbombo. Een belangrijk punt van aandacht voor 2011 is het vinden van de juiste balans tussen de beschikbare middelen en de uit te voeren taken. Gezien de expertise en de inzet van het College van Bestuur, directie, management en medewerkers van Arentheem College en ROC A12, gaan we 2011 als Raad van Toezicht met vertrouwen tegemoet. Het afgelopen jaar hebben de medewerkers van het Arentheem College, ROC A12, Training & Advies en de Centrale Dienst hard gewerkt aan de toekomst van de jongeren in deze regio. Graag sluit ik dit bericht af met een woord van dank aan alle medewerkers voor de inzet van het afgelopen jaar! Drs. C.R. Rebel, Voorzitter Raad van Toezicht. 12 Geïntegreerd jaardocument

8 1 Profiel van de organisatie 14 Geïntegreerd jaardocument

9 1.1 Raad van Toezicht Samenstelling bestuurlijke organen en hoofd en nevenfuncties Hoofdfuncties en nevenfuncties Over ons dhr. drs. C.R. Rebel, voorzitter Algemeen directeur Koninklijke BDU Holding te Barneveld Lid Raad van Commissarissen RABO-bank Barneveld- Voorthuizen De stichting Christelijke Onderwijs Groep (COG) is de onderwijsorganisatie van het Arentheem College en ROC A12, die voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs verzorgen in de Vallei en Gelderland-Midden. dhr. H. Altena Lid van de Raad van Advies van de Hogeschool in Utrecht, Innovatie en Business; Bestuurslid van het Oorlogs en Verzet museum te Overloon; Commissaris bij Antea Participatiemaatschappij in Den Haag Ons onderwijsaanbod bestaat uit een praktijkschool, mavo plus, havo, atheneum, gymnasium plus, (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs, educatie en vavo. De commerciële activiteiten verlopen via ROC A12 Training & Advies. We zijn actief op locaties in Arnhem, Barneveld, Ede, Huissen, Scherpenzeel, Veenendaal, Velp en Wageningen. Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag van de stichting en voert haar taken uit onder toezicht van de Raad van Toezicht. De directies van het Arentheem College en ROC A12 zijn integraal verantwoordelijk voor de activiteiten van hun onderwijsinstelling. Raad van Toezicht COG dhr. mr. H.W. van de Beek mw. mr. S.D. Bouwes Bavinck-van der Wal mw. E.M. van Hout-Notermanns dhr. drs. A.C. van de Koevering Algemeen directeur van de Groepsberg bv Jurist Arbeidsrecht Lid van het Hoofdbestuur van de Nederlandse protestantenbond, gevestigd in Zwolle Voorzitter Stichting Kasteeltuin Middachten Wnd. voorzitter Gelders Genootschap: Welstandcommissie Ouderling Protestantse kerk van Rheden Directeur Bedrijven Rabobank Woudenberg-Lunteren (Vice) Voorzitter Bedrijvenkring Scherpenzeel Woudenberg; Bestuurslid VNO-NCW Eemland; Lid van de Raad van Advies Avondopleiding Bedrijfskunde Radboud Universiteit Nijmegen (op dit moment is de RvA in ruste) College van Bestuur COG dhr. drs. J.M. Morshuis College van Bestuur Directeur CINOP Lid van de Raad van Toezicht van de Sint Maartenskliniek mw. drs. E.A.M. Schöningh Lid Raad van Toezicht Stichting Nederland Kennisland; Contractonderwijs Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland Midden Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland Midden Beheersstichting ROC A12 (voorzitter) dhr. A.M. Schinkel Lid Raad van Advies Linque Consult Lid Stichting Sportpunten Arnhem (lid) In het kader van de wet openbaarmaking vanuit publieke middelen gefinancierde topinkomens ROC A12 Training & Advies ROC A12 Arentheem College Praktijkschool Arentheem College (WOPT) kunnen we stellen dat zowel in 2009 als in 2010 geen sprake was van overschrijding van de norm. 16 Geïntegreerd jaardocument

10 1.2 Governance staan, als afgeleide van het Strategisch Beleidsplan, speerpunten van beleid voor het komende jaar. Daar waar mogelijk vindt koppeling aan budgetten plaats. Op deze wijze leggen we een relatie tussen de beleidsvoornemens en de inzet van middelen. De verantwoording over het gerealiseerde beleid en de ingezette middelen vindt plaats in het jaarverslag, het kwaliteitsverslag en bij de analyse van de jaarrekening. Het jaarverslag en het kwaliteitsverslag zijn beschikbaar via de websites en Zowel het voortgezet onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs heeft een branchecode, waarin afspraken zijn vastgelegd over de sturing, beheersing, verantwoording en toezicht op de scholen en instellingen. Bovendien bieden zij handreikingen voor colleges van bestuur en raden van toezicht. De status van de codes zijn pas toe of leg uit. In de branchecodes is vastgelegd dat scholen en instellingen verantwoording afleggen aan haar stakeholders en daarover het gesprek voeren: de horizontale dialoog. Het Arentheem College is als vo-school gelieerd aan de branchecode goed bestuur goed onderwijs. ROC A12 is gelieerd aan de branchecode goed bestuur in de bve-sector. De stichting COG voldoet aan de volgende punten, die zijn opgenomen in de branchecodes: De Raad van Toezicht keurt de visie, begroting, jaarrekening en bestuursverslag goed en houdt toezicht op majeure besluiten. De Raad van Toezicht benoemt de externe accountant en ontmoet deze jaarlijks. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken en evalueert het functioneren van de leden van het College van Bestuur. Arentheem College en ROC A12 houden intern behoeftenonderzoek door functioneringsgesprekken, studentdebatten, ronde tafelgesprekken, enquêtes en teams worden bezocht door College van Bestuur en directie. ROC A12 toetst de tevredenheid van bedrijven in de regio. Beleidsdocumenten, managementcontracten en voortgangsgesprekken zijn op orde. Er zijn klachtenreglementen, klachtencommissies en een klokkenluiderregeling is vastgesteld. Op de website van ROC A12 is een klachtenformulier beschikbaar voor externen. Ieder kwartaal wordt een voortgangsrapportage voor de Raad van Toezicht opgesteld. Daarin staat de stand van zaken vermeld van de in het jaarplan enactiviteitenplan opgenomen activiteiten van respectievelijk ROC A12 en het Arentheem College. Figuur: planning & control cyclus voortgangsrapportage jaarrekening najaarsrapportage voortgangsrapportage voortgangsrapportage uitvoering SBP jaarplan directie activiteitenplannen voorjaarsrapportage kaderbrief managementcontracten (meerjaren)begroting voortgangsrapportage In het kader van kwaliteitszorg zijn interne audits en controles uitgevoerd op de onderstaande onderwerpen. De gebleken tekorten zijn gerapporteerd en de knelpunten zijn aangepakt. Dit heeft geleid tot een zogenaamde schone verklaring van de accountant. Voor de sturing en beheersing van de beschikbare middelen wordt jaarlijks voor ROC A12, het Arentheem College en Training & Advies een beheersbegroting samengesteld. Tussentijdse bijstelling vindt in het voorjaar en najaar plaats. De voorjaarsrapportage geeft met name zicht op de meest recente bekostigingsinformatie voor het lopende boekjaar. De najaarsrapportage geeft een redelijk beeld van de verwachte uitgaven in het lopende boekjaar. Deze informatie wordt tevens gebruikt als input voor het samenstellen van de begroting voor het volgende boekjaar. Belangrijke instrumenten daarbij zijn tevens de beleidsbegroting, de meerjarenbegroting, het meerjareninvesteringsplan en het formatieplan. Met het investeringsplan kunnen de investeringen worden bewaakt in relatie tot de afschrijvingslasten in de exploitatierekening. Daarnaast wordt jaarlijks voor de Raad van Toezicht een kaderbrief opgesteld over zowel ROC A12 als het Arentheem College. De kaderbrief is een instrument binnen de planning- en controlcyclus. Daarin Interne audits en verificatie-onderzoeken Controle studentdossiers Controle leerlingdossiers Controle diplomaregister Controle Verantwoording Onderwijstijd Kascontrole Interne kwaliteitsaudits onderwijsproces (voor het Arentheem College door middel van het project Bezig aan de basis ) Interne kwaliteitsaudit Zorgadviesteam (ZAT) Interne kwaliteitsaudit Verzuim Controle projectdossiers Controle personeelsdossiers 18 Geïntegreerd jaardocument

11 De Onderwijsinspectie verrichtte in 2010 de volgende onderzoeken bij COG Maand ROC A12/ Onderwerp Resultaat / oordeel inspectie Arentheem College Januari / Februari ROC A12 Examenonderzoek ROC Breed Geen tekortkomingen geconstateerd door de Inspectie. (N.B. bij 33 ROC s en 5 vakscholen werden wel tekortkomingen geconstateerd). Januari ROC A12 Onderzoek naar kwaliteitsverbetering (OKV) examen bij MD & E Voldoende, einde verscherpt toezicht. Januari ROC A12 OKV examen bij helpende Z&W Voldoende, einde verscherpt toezicht. Stakeholders Individuele bedrijven en instellingen Kenniscentra Branche-regio-combinaties Onderwerpen van samenwerking Bpv, scholing werknemers, maatwerk Acquireren van bpvplaatsen Afstemming opleidingsvraag en aanbod per branche Vorm van samenwerking Bezoek, account-management, mailings, Marketing Nieuwe productmarktcombinaties, EVC Overleg, participatie, afstemming Rol Aanleveren stageplekken en studenten (25-64 jaar) Invloed op onderwijsprogramma en examinering Erkennen van leerbedrijven Aanleveren stageplekken en studenten (25-64 jaar) Invloed op onderwijsprogrammering en examinering Niveau > 100 werknemers: directie Praktijkbegeleiders: docentniveau Afdelingsmanagers en bpvsterrolhouders Afdelingsmanagers April ROC A12 Jaarlijks gesprek vo en mbo Positief resultaat. Behoudens 4 opleidingen bij H&R en ICT alle opleidingen basisarrangement (vervolg: OKV, zie oktober). Raden van Advies Domeinspecifieke samenwerking, beleidsvoorbereiding Bovenregionaal overleg en advies op strategisch beleid Communicatie, strategiebepaling en feedback Directie Mei / Juni ROC A onderzoek bij handel Velp, H&R Velp, pedagogisch werker Ede, Juridisch medewerker Ede Juni ROC A12 Onderzoek naar verband tussen bestuurlijk vermogen en niveau onderwijskwaliteit Voldoende. Juni ROC A12 Examenonderzoek gastoudertraject Voldoende. Algemeen geanonimiseerd rapport Besturing en Onderwijskwaliteit in het mbo, november Kamer van Koophandel Technocentra Serviceclubs Vallei: Federatie van Ondernemerskringen Vallei; EBC CG: OKA Startersbeleid, aandacht voor opleidings-vraagstukken Instroom, doorstroom, imago en praktijk-gerichtheid van technische opleidingen Opleidingsvraagstukken en regionale ontwikkelingen met bedrijven volgen Informatie en communicatie met Bedrijven en startende ondernemers Overleg, bedrijfsbezoek en innovatieprojecten Deelname, presentaties, beursvloer Communicatie en informatie Projecten op het terrein van doorlopende leerlijnen, bedrijfsgericht opleiden Aanleveren stageplekken en studenten (25-64 jaar) Bovenregionaal: CvB en directie Directie MC&C en afdelingsdirectie CvB en directie Juni ROC A12 OKV bij Fotonica Voldoende, einde verscherpt toezicht. Augustus September Arentheem College Arentheem College Onderwijstijd (vmbo t, vmbo k) Wettelijke eisen ouderbijdrage (vmbo t, vmbo k) Voldoende. Loopt nog. Oktober ROC A12 OKV H&R Ede en Velp Onderwijsproces voldoende. Opbrengsten deels voldoende, bij 3 opleidingen nog onder de norm. Oktober ROC A12 OKV ICT Ede Onderwijsproces voldoende. Nog 1 opleiding met onvoldoende opbrengsten. Lokale overheden (o.a. Ede, Rheden, Veenendaal, Barneveld, Wageningen, Arnhem, Lingewaard Het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (POA) Valleiregio Opleiden van uitkeringsgerechtigden en allochtonen, economische ontwikkelingen, re-integratiebeleid, participatiebudget (aanval op uitval, leren & werken, arbeidsparticipatie verhogen) Streeft naar meer werkgelegenheid, goed personeel voor werkgevers, reïntegratie van uitkeringsgerechtigden en een soepele aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt Overleg, Raad van Advies, uitvoering en coördinatie, RMC, scholing oud- en nieuwkomers Samenwerkingsverbanden regionale bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, kenniscentra, vakbonden, CWI, UWV en de regiogemeenten. Vergroting studentenpopulatie (25-64 jaar) en versterking regiofunctie ROC, De lokale en regionale arbeidsmarkt stimuleren B&W: CvB Ambtelijke top: directie Beleidsambtenaren: Afdelingsmanagers en docenten Directie CvB en directie Oktober ROC A12 Onderzoek melden verzuim bij H&R Ede voldoende, Velp heronderzoek in November Arentheem College Kwaliteitsonderzoek primair onderwijsproces Thomas a Kempis (vwo) en Leerpark Presikhaaf (vmbo k) December ROC A12 Examenonderzoek, vooronderzoek. Afgerond op Voldoende. Alle opleidingen voldoende. VNO-NCW RMC UWV Informatie en evenementen voor bedrijven, afstemming over scholings-vraagstukken Schoolverlaters opsporen en passende begeleiding bieden naar werk of opleiding Re-integratie, scholing van uitkeringsgerechtigden Overleg en participatie Overleg, doorverwijzing en participatie Regionaal platform arbeidsmarkt, bedrijfsverzamelgebouw Communicatie en informatie Terugdringen uitval Vergroting studentenpopulatie (25-64 jaar) CvB, directie Directie (In samenwerking met ROC Rijn IJssel) Training & Advies Stakeholders UWV Werkbedrijf Afstemming opleidingen op regionale Arbeidsmarkt, re-integratie Verzamelen BBL-vacatures, arbeidsmarktinformatie Vergroting studentenpopulatie (25-64 jaar), scholing ongekwalificeerde werkzoekenden Training & Advies, Directie MC&C Onderwijsinstellingen hebben als maatschappelijke onderneming veel verschillende belanghebbenden. Zij kunnen invloed uitoefenen en betrokken worden bij te maken keuzes. De stakeholders zijn de leerlingen/studenten en hun ouders, medewerkers, toeleverende scholen, afnemende scholen, bedrijven en instellingen, gemeenten en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Alle stakeholders hebben belang bij goed onderwijs, zij leveren een bijdrage daaraan of houden toezicht. Dit jaarverslag is onderdeel van de verantwoording en gebruiken we om met de stakeholders het gesprek te voeren. In onderstaand schema staan de stakeholders van Olympisch Netwerk De Vallei Vmbo-instellingen en overige vo-scholen Versterken breedtesport, topsport en topsporttalent Afstemming vmbo-mbohbo, gezamenlijke uitvoering vmbo-mbo2 Deelname als partner in de alliantie. Overleg en afspraken over doorlopende leerlijnen Stimuleren tot een levenlang bewegen en sporten. Aanleveren stageplekken door partners Doorlopende leerlijnen, werving en feedback van studenten Directie Directie, afdelingsmanagers, locatiemanagers, decanen en docenten 20 Geïntegreerd jaardocument

12 Medezeggenschap Conform de regelgeving voor de vo-sector kent het Arentheem College een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (MR). Deze is samengesteld uit zeven leden van het onderwijzend en één van het onderwijsondersteunend personeel, alsmede uit vier ouders en vier leerlingen. De MR heeft een klankbordgroep op elke locatie. Voor de Praktijkschool Arentheem is dit tevens de formele MR. Daarnaast zijn er ouder- en leerlingenraden op de locaties. ROC A12 hanteert verschillende klachtenregelingen. Er is een Klachtenregeling Ongewenst Gedrag, een Commissie Interne Geschillen, een Reglement Commissie van beroep voor de examens en een Algemene Klachtenregeling ROC A12. De klachtenprocedure en regelingen staan op onze website. In 2010 zijn 38 klachten ingediend door deelnemers en/of hun ouders. Een deel van deze klachten heeft het management, de directie en het College van Bestuur behandeld. In enkele gevallen is doorverwezen naar de (Algemene) Klachtencommissie. Alle in 2010 ingediende klachten zijn op één na afgehandeld, waarvan de meeste binnen twee weken. In 2010 heeft een belangrijke wijziging voor de mbo-sector plaatsgevonden binnen het medezeggenschapsorgaan. Met ingang van 1 maart 2010 is de Wet Medezeggenschap Educatie en Beroepsonderwijs (WMEB) in werking getreden. Dit betekent dat de medezeggenschap voor het personeel en studenten van mbo-instellingen onder de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) vallen. Ondernemingsraad (OR) en Deelnemersraad moeten daarbij worden samengesteld op basis van verkiezingen. De Ondernemingsraad heeft een ander karakter dan de Medezeggenschapsraad. Belangrijke verandering is de invoering van het Professioneel Statuut, de instelling van een Deelnemersraad, de invloed op de samenstelling van de Raad van Toezicht vanuit de deelnemers (en hun ouders) en het personeel, en de geschillenregeling ten behoeve van de Deelnemersraad. De installatie van de Ondernemingsraad en de Deelnemersraad vond plaats op 15 december In 2010 zijn de volgende onderwerpen aan de MR en vanaf 15 december 2010 aan de OR voorgelegd: Lopende onderwerpen Promotiebeleid Begroting 2011 Kandidaat algemene klachtencommissie Afgehandelde onderwerpen Begroting 2010 Adviesaanvraag bestuurlijke fusie Beheersbegroting 2010 Vernieuwde werving- en selectieprocedures Notitie bevoegd, bekwaam, benoembaar Functieprofielen OP Professionaliseringsplan Taakbelastingsbeleid Voorjaarsrapportage Examenreglement 2010 Domein OER T&T Jaarrekening 2009 Opleidingsassortiment Informatieve onderwerpen Strategie van de Stichting ACO Pilot Exitgesprekken Implementatieplan intensivering Nederlands en Rekenen Studentenstatuut Jaarverslag Educatie Jaarverslag ROC A12 Rapportages inspectie van het onderwijs Meerjarenformatieplan Huisvestingsplan Ede Deelnemersgegevens en prognose ROC A12 Leiding basiseducatie Er zijn twee bezwaren ingediend bij de Commissie Interne Geschillen. Deze bezwaren worden in 2011 behandeld. In april 2010 is door de minister van OCW een landelijke klachtenlijn voor het mbo ingesteld, de Ombudslijn MBO. Hierop kunnen mbo-ers hun klachten kwijt. Over ROC A12 is er in 2010 hier geen enkele klacht ingediend. Voor informatie over de procedures, zie de websites en Notitie helderheid In de onderstaande tabel zijn de aandachtspunten uit de notitie Helderheid in de bekostiging van beroepsonderwijs en volwasseneneducatie opgenomen. Deze dienen, al dan niet van toepassing op de onderwijsinstelling, te worden opgenomen in het jaarverslag. Omdat dit betrekking heeft op beroepsonderwijs en volwasseneneducatie zijn de aandachtspunten alleen van toepassing op ROC A12. Aandachtspunten notitie Helderheid Uitbesteding: informatie over uitbesteding van bekostigd onderwijs aan een andere al dan niet bekostigde instelling of organisatie tegen betaling voor de geleverde prestaties. Investeren van publieke middelen in private activiteiten. Aantonen dat een eigen fonds voor les- en cursusgeld niet wordt gevoed uit de rijksbijdragen Geïntegreerde trajecten educatie- beroepsonderwijs. Bekostiging van mbo-opleidingen ten behoeve van bedrijven. Toepassing ROC A12 ROC A12 besteedt geen bekostigd onderwijs uit aan een andere, al dan niet, bekostigde instelling of organisatie tegen betaling voor de geleverde prestaties. ROC A12 heeft in 2010 geen publieke middelen ingezet voor private activiteiten. ROC A12 kent geen fonds ten behoeve van het betalen van cursusof lesgeld voor studenten gevormd uit publieke middelen. Er zijn geen geïntegreerde trajecten educatie-beroepsonderwijs uitgevoerd in het schooljaar In Bijlage 2 zijn bedrijven, gemeenten en instellingen vermeld, waarvoor ROC A12 mbo-opleidingen heeft verzorgd in het schooljaar Klachten Een goede klachtenregeling is belangrijk voor iedereen die betrokken is bij de school, want klachten geven inzicht in de geleverde kwaliteit van de organisatie. De klachtenregeling van het Arentheem College is voor leerlingen, ouders en medewerkers beschikbaar gesteld via intranet. Vóór de formele indiening van een klacht proberen we om met de betreffende persoon in gesprek te komen en te zoeken naar een oplossing. Vaak blijkt dan dat de indiening van de klacht niet nodig is. Een vervelende en tijdrovende procedure via de Klachtencommissie kan zo worden vermeden. In het schooljaar is één klacht ingediend bij de klachtencommissie. Bezwaar is aangetekend tegen de berekening van het combinatiecijfer, maar dit is ongegrond verklaard door de Commissie van Beroep. Overzicht van studenten, die relatief snel na 1 oktober de instelling verlaten en de reden van uitstroom. Overzicht van studenten die tijdens schooljaar van opleiding/leerweg zijn veranderd. In Bijlage 2 is een overzicht opgenomen van studentenaantallen, die kort na 1 oktober ROC A12 hebben verlaten. Ook de reden van uitschrijving is hierin opgenomen. Een belangrijke doelstelling is het beperken van de tussentijdse uitstroom van studenten. Dit is ook in de managementcontracten vastgelegd. Binnen ROC A12 speelt onder andere het extra budget van OCW een belangrijke rol bij het zoveel mogelijk beperken van ongekwalificeerde uitval In Bijlage 2 is een overzicht opgenomen van studentenaantallen, die tijdens het schooljaar van opleiding/leerweg zijn veranderd. 22 Geïntegreerd jaardocument

13 2 Arentheem College 24 Geïntegreerd jaardocument

14 2.1 Arentheem als maatschappelijke onderneming Strategische doelen De kerndoelen waar het Arentheem College in aan heeft gewerkt zijn: Verbetering van onderwijsresultaten domein onderwijs Ontwikkeling actief burgerschap en sociale integratie domein identiteit Verbetering welbevinden van leerlingen domein onderwijs Deze doelen komen voort uit het strategisch beleidsplan en uit de Kwaliteitsagenda VO , zoals geformuleerd door de minister van OCW. De leiding van het Arentheem College is in handen van de centrale directie. Het onderwijsaanbod is ondergebracht in drie sectoren op vier locaties in Arnhem-Noord en Velp. Elke sector staat onder leiding van twee (locatie)directeuren. Arentheem College (Directie) Visie Het Arentheem College is een interconfessionele school met vier locaties. Dit betekent dat de christelijke uitgangspunten belangrijk zijn. Daarom hebben we veel respect voor elkaars opvattingen, achtergronden en cultuur. Op school staan de belangen van de leerling centraal. We luisteren naar leerlingen en nemen ze serieus. Het Arentheem College biedt een veilige leeromgeving, waar elke leerling de kans krijgt het beste uit zichzelf te halen. Centrale diensten en administratie In het Arentheem zijn drie kenmerkende begrippen centraal gesteld. Ze vormen de leidraad voor onze school: Betrokkenheid en respect domein identiteit Dit betreft de mensen: hoe gaan we met elkaar om? Het Arentheem College is een brede scholengemeenschap, die midden in de samenleving staat en voor bijna iedere twaalf- of dertienjarige een opleiding heeft. Wij helpen de leerlingen bij hun ontwikkeling tot volwassenen, die verantwoordelijkheid nemen voor hun handelen én voor hun omgeving. Betekenisvol leren domein onderwijs Ons aangeboden onderwijs is grensverleggend en betekenisvol, dat activerend en plezierig is voor zowel leerlingen als medewerkers. Professionele organisatie domein personeel en organisatie Dit derde streefbeeld heeft te maken met de organisatie van de school, waarbij we inhoud en functie vooropstellen. De organisatie van het Arentheem College ondersteunt de leerprocessen. Missie Het Arentheem College bereidt jongeren uit Arnhem en omgeving voor op een rol en positie in de samenleving. Daarvoor bieden wij eigentijds voortgezet onderwijs vanuit een interconfessionele basis. LocatieTitus Brandsma Sector mavo plus /havo Locatie Middachten Sector mavo plus /havo Locatie Thomas a Kempis Sector havo/atheneum/gym+ Locatie Ijssellaan (Leerpark Presikhaaf) Sector beroepsonderwijs Alle locaties hadden de afgelopen jaren te maken met een afname van het aantal leerlingen. Ons marktaandeel daalde als gevolg van de toegenomen concurrentie. Om het tij te keren heeft het Arentheem College in ingezet op het versterken van haar marktpositie. Het resultaat is dat de afzonderlijke eenheden van de school zich beter profileren waardoor de herkenbaarheid is toegenomen. Zo heeft de ingrijpende verandering van de website van het Arentheem College daaraan bijgedragen. We zijn met de campagne Word een Ster gestart om een betere profilering van het Leerpark als beroepsonderwijs te bewerkstelligen. Zo ook voor de doorlopende leerlijn binnen en buiten de locatie naar het mbo. Binnen de sector mavo/havo is het accent meer gelegd op zowel de kleinschaligheid van de locaties als de doorstroom naar havo en mbo. De locatie Thomas a Kempis heeft ingezet op een accentuering van de profielen (cultuur, bèta en internationalisering). De campagne Word een ster heeft voor het Leerpark Presikhaaf al tot een wat hogere instroom geleid. 26 Geïntegreerd jaardocument

15 2.2 Onderwijs Onderwijsvisie en identiteit Het Arentheem College geeft op actieve wijze inhoud aan de identiteit van de school. In het Strategisch Beleidsplan staat dat het Arentheem College streeft naar een eigen en herkenbare cultuur. Daarin gaan alle betrokkenen met respect en vertrouwen met elkaar om, vanuit een gedeelde overtuiging dat elk mens uniek en waardevol is, en dat onderlinge betrokkenheid de beste basis is voor samen leren en leven. Om actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen, zijn onder andere democratische principes in de klas en op school geoefend. Leerlingen hebben sociaal-culturele en sportieve activiteiten georganiseerd. Dit blijkt uit diverse projecten zoals de lagerhuisklassen, Het Arentheem College heeft het taal- en rekenbeleid als een olievlek verspreid over de vakdisciplines. Activiteitenzijn gericht op bewustmaking, instructie, begeleiding van vakdocenten en maatwerk voor taal en rekenen. In het kader van uitblinken neemt het Arentheem College frequent deel aan innovatieve wedstrijden met leerlingen. Zo willen we ze uitdagen hun talenten zo goed mogelijk te benutten. Aandacht is besteed aan burgerschapsvorming en sociale integratie. Dit maken we niet alleen zichtbaar in het curriculum, maar vooral ook door het gebruik van de school als oefenplaats te vergroten. Om kwaliteit en professionaliteit van haar leraren te ontwikkelen en te borgen heeft het Arentheem College de beleidsnotitie Voort- Beleidsprioriteiten kwaliteitsagenda 1. Rekenen en Taal Basiskwaliteit op orde: aantoonbare verbetering taal- en rekenprestaties. 2. Uitblinken Uitblinken op alle niveaus en een passende kwalificatie voor alle leerlingen. 3. Burgerschap Burgerschapsvorming voor alle leerlingen onder andere door maatschappelijke stages. 4. Professionele ruimte Ruimte voor de leraar. 5. Examens Goede en betrouwbare examens. 6. Verbetercultuur (Zeer) zwakke scholen weer goed, goede scholen nog beter. internationalisering, Unesco, de dagen van de Vrijheid en de adoptie van oorlogsmonumenten door durend in ontwikkeling deel 2 opgesteld en leerlingen. geëffectueerd. Op basis van de zeven com- Een ander krachtig middel om burgerschapsvorming en sociale integratie te ontwikkelen is de maat- petenties van de wet BIO (beroepen in het schappelijke stage. Jongeren doen vrijwilligerswerk tijdens hun middelbare schoolperiode: ze voeren onderwijs) en de ontwikkelde Arentheem een taak voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Alle locaties van het Arentheem Col- competentie is geformuleerd wat wij verstaan lege hebben deelgenomen aan de pilot Zuid-Oost Gelderland. De maatschappelijke stage is met onder deskundige en betrokken leraren. Het ingang van verplicht voor alle middelbare scholieren. profiel is de basis voor de ontwikkeling van de leraar stond ook in het teken van het verbeteren van de kwaliteit van het primaire proces. En daarmee 5. De implementatie van het innovatieve project tevens het verbeteren van de onderwijsresultaten. Daarvoor is geïnvesteerd in een aantal concrete Kwaliteit van toetsing /verschil SE-CE zorgt projecten. Voor het behalen van goede resultaten is het van belang dat leerlingen zich veilig voe- binnen het Arentheem College voor kwali- len en met plezier naar school gaan. Daarom is ook ingezet op het in kaart brengen, en waar nodig teitsborging van schoolexamens. verbeteren, van het welbevinden van onze leerlingen (zie 2.3). De minister van Onderwijs, Cultuur en 6. Dankzij een op resultaten en verbetering Wetenschap heeft een zestal beleidsprioriteiten (Kwaliteitsagenda VO ) geformuleerd waar gerichte schoolcultuur voldoet het Arentheem vo-scholen zich op moeten richten. Deze prioriteiten zijn vervlochten met de eigen doelen. Alvorens College ook aan de laatste beleidsprioriteit in te gaan op onze doelen, is in het kader van de horizontale verantwoording kort beschreven hoe we van de kwaliteitsagenda VO. hebben ingezet op het bereiken van de beleidsprioriteiten van de minister. Kwaliteitsagenda VO Om in de periode zichtbaar beter voortgezet onderwijs te realiseren heeft de minister van OCW een zestal beleidsprioriteiten geformuleerd waarop vo-scholen zich moeten richten (zie kader). 28 Geïntegreerd jaardocument

16 Kwaliteitsverbetering Tabel: selectie van de belangrijkste innovatie projecten In het kader van de kwaliteitsborging werkt het Arentheem College met een kwaliteitscyclus conform het INK-model (kwaliteitsmodel). Ten behoeve van het toezichtskader van de Onderwijsinspectie is een risicoanalyse uitgevoerd. De resultaten staan in de tabel vermeld. Thomas a Kempis Thomas a Kempis Middachten Titus Brandsma Leerpark Leerpark Havo Vwo Vmbo- g/t Vmbo- g/t Vmbo- b Vmbo- k Kerndoel Project Omschrijving Acties Alle locaties: Verbetering onderwijsresultaten door: focus op het primaire proces (de les) Bezig aan de basis Doelstelling is het verbeteren van de resultaten van de locaties van het Arentheem College door de focus te richten op het primaire proces (de les) en daarmee het verbeteren van de opbrengstenkaart van de Onderwijsinspectie. Vaststellen onze ideale les Vaststellen kijkwijzer Organiseren collegiale consultatie, intervisie en supervisie door auditor Opstellen en bespreken waarnemingsrapportage Vaststellen acties: individueel of op team- en locatieniveau (trainingen) Rendement voldoende voldoende voldoende voldoende voldoende voldoende onderbouw Rendement voldoende voldoende voldoende voldoende voldoende voldoende bovenbouw Gemiddeld cijfer voldoende onvoldoende voldoende voldoende onvoldoende onvoldoende Centraal Examen (CE) relatief Verschil School gering verschil groot verschil gering verschil gering verschil gering verschil groot verschil Examen (SE)-CE Gemiddeld cijfer boven de norm boven de norm onder de norm boven de norm onder de norm onder de norm absoluut (niet verplicht) Eindoordeel voldoende onvoldoende voldoende voldoende voldoende onvoldoende Verbetering onderwijsresultaten door: kwaliteitsborging toetsing Beroepsonderwijs: Verbetering onderwijsresultaten door: doorlopende leerlijnen Mavo+/havo onderbouw: Verbetering onderwijsresultaten door: accent op taal Kwaliteit van toetsing / verschil SE-CE Vmbo-mbo niveau Versterking taalonderwijs Implementatie van verschillende acties m.b.t. kwaliteitsborging toetsen: Scholing docent om toetsvragen op niveau te maken (cursussen) Bewaking toetskwaliteit door de directie (advies-instrumentenijkpunten) Door het integreren van de vmbo leerjaren 3 en 4 en de mboniveau 2 opleidingen, wordt de vmbo leerlingen een veilige onderwijsomgeving aangeboden (in het eigen gebouw, met eigen leraren) om een startkwalificatie te halen. Uitvoering doelstellingen taalbeleid Aansluiten onderwijsbehoeften leerlingen Afstemming leerstofaanbod Afstemming didactisch handelen op verschillen Stimuleren tot denken Docenten gaan na of de uitleg is Begrepen en geven inzicht in het leerproces Resultaatverbetering Verdere integratie van leerjaren Studiedagen Materialen (o.a. krant, gebruik ETB) (3 jarige periode) Eindoordeel voldoende onvoldoende voldoende voldoende voldoende onvoldoende De onderwijsresultaten op het gebied van rendement onderbouw en bovenbouw zijn voldoende. Maar de examenresultaten van het VWO en de kaderberoepsgerichte leerweg blijven achter bij het landelijk gemiddelde. Het onderwijsproces en de kwaliteitszorg op beide opleidingen krijgen echter een positieve beoordeling. Bovendien is vastgesteld dat het Arentheem College de wet- en regelgeving naleeft. Verbetering onderwijsresultaten door: doorlopende leerlijnen Meer keuzes, meer kansen Inrichten van vmbo ter voorbereiding op mbo. Bestaande vmboopleidingen omvormen tot een mavoplus/havo opleiding. Het doel is om door middel van doorstroomprofielen, structurele loopbaan oriëntatie en begeleiding, de leerlingen een bewuste keuze te laten maken voor een vervolgopleiding binnen het mbo of havo. Onderdelen van het plan zijn de mavoplus, dat bovenlokaal (Titus Brandsma en Middachten) wordt uitgevoerd, en de zes-jarige havo, waarbij mavo-leerlingen als het ware voorschakelen voor de havo. Doorlopende leerlijn naar ROC A12 Ontwikkelen 4e klas jaar zes-jarige havo Betrekken avo vakken bij mavoplus Scholingsdagen ISP Licentie platform De ingezette acties om meer onderwijstijd te realiseren, hebben tot succes geleid. Op alle locaties zijn meer lesuren gerealiseerd dan de Onderwijsinspectie verplicht stelde. Zo blijkt uit een steekproef van de Onderwijsinspectie. Omdat de resultaten van het atheneum op de locatie Thomas a Kempis en de kaderberoepsgerichte leerweg op het Leerpark Presikhaaf onvoldoende zijn, is een pakket van maatregelen opgesteld. Doel hiervan is om op de korte en middellange termijn de onderwijsresultaten te verbeteren. Daarnaast wordt op het Thomas a Kempis het bestaande onderwijsconcept van de atheneumafdeling onder handen genomen. In start deze afdeling met een onderwijsconcept dat aan bovenstaande doelstelling voldoet. Sector havo/vwo: Verbetering onderwijsresultaten door: doorlopende leerlijnen Verbetering onderwijsresultaten door: accent op taal en rekenen & doorlopende leerlijnen Doorlopende leerlijn secties in het kader van verbeteren resultaten Resultaatverbetering in havo en atheneum 1 en 2 door onderwijskundige invulling invaluren Door verschillen in de pedagogischdidactische aanpak ontstaan bij leerlingen problemen in de overgang van onderbouw naar bovenbouw Verhoging rendement onderbouw In staf: vaststellen kaders locatiebreed In teams: vaststellen kaders per afdeling in secties maken en vastleggen afspraken volgens formats Afspraken sectie(cluster)s naar teams ter informatie / teams kunnen vragen stellen / evt. aanpassing Tussentijdse evaluatie programma s in sectie(cluster)s Monitoring van uitvoering van afspraken Evaluatie in teams en secties Verbeteren van de taal-, reken- en studievaardigheden Verbeteren cijferresultaten van de individuele leerling Verbeteren doorstroomgegevens Invaluren een zinvolle onderwijskundige en toetsbare invulling geven De (infrastructuur rond de) invaluren zo inrichten dat leerlingen snel aan het werk gaan en blijven De invaldocent weet wat hem/haar te doen staat en kan werken volgens heldere en herkenbare richtlijnen 30 Geïntegreerd jaardocument

17 Bezig aan de basis Bezig aan de Basis is een project ten behoeve van het verbeteren van de resultaten en daarmee het verbeteren van de opbrengstenkaart van de Onderwijsinspectie. Op basis van door de directie vastgestelde onderwijskundige kaders leggen teams jaarlijks (in het teamplan) de onderwijskundige speerpunten op klasniveau vast in een kijkwijzer. Dit onderwijskundige model fungeert als meetlat waarlangs iedere leraar zijn les legt. Vervolgens stelt hij vast waar hij aan de voorwaarden van het onderwijskundige model voldoet en waar ruimte is voor verbetering. Borging van deze kwaliteitsslag wordt geboden door de structuur die Bezig aan de basis biedt. Daarbij krijgt de leraar feedback door middel van leswaarneming en audits. In wordt dit traject afgerond. Vmbo-mbo niveau 2 In het kader van de Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang vmbo-mbo2, , heeft het Arentheem College subsidie aangevraagd voor geïntegreerde trajecten (vmbo-mbo2) met ROC A12. Vanaf schooljaar is een project gestart, waarbij een geïntegreerd traject van vmbo en mbo niveau 2 op één schoollocatie (Leerpark Presikhaaf) wordt ingezet. Zo maken we het de leerlingen, voor wie de overgang van vmbo naar mbo problematisch kan zijn, gemakkelijker om het mbo-diploma niveau 2 (startkwalificatie) te behalen. De schoolomgeving, de docenten en de pedagogisch-didactische aanpak zijn immers vertrouwd. Voor het schooljaar is opnieuw subsidie aangevraagd. Er zijn 45 leerlingen gestart in het schooljaar De subsidie bestaat uit een startsubsidie (maximaal ,-) en een bedrag per leerling ( 8.500,-). Voor de leerlingen die onder het experiment vallen, ontvangen we geen vergoeding op basis van de reguliere bekostiging (lumpsum vergoeding). een bedrag van ,- beschikbaar. Het Leerplusarrangement op het Arentheem College richt zich op het behalen van de volgende resultaten: minder voortijdig schoolverlaten; minder schoolverzuim; betere (examen)resultaten; betere doorstroom naar het vervolgonderwijs; toename van het welbevinden van de leerlingen en de medewerkers. Om deze resultaten te bereiken, richt dit project zich op de volgende drie hoofdthema s: A) Taalbeleid B) Versterking mentoraat C) Actief verzuimbeleid Het niveau Nederlands leesvaardigheid, Nederlands woordenschat en Rekenen/wiskunde aan het einde van leerjaar 3 is op vrijwel alle locaties verbeterd ten opzichte van het niveau bij binnenkomst op het Arentheem College. Omdat het niveau op sommige locaties echter is gedaald ten opzichte van vorig schooljaar geven we hieraan meer aandacht in sommige reguliere lessen. We kunnen concluderen dat de activiteiten binnen onder andere het Leerplusarrangement resultaat hebben gehad. De werkgroep Mentoraat heeft zich dit schooljaar gebogen over de implementatie van het leerlingvolgsysteem in Magister op de verschillende locaties. Het is de bedoeling dat het digitale dossier in de toekomst het papieren dossier volledig gaat vervangen. De mentorcursussen hebben vijf nieuwe gecertificeerde startende mentoren opgeleverd en zes nieuw gecertificeerde senior mentoren. Omdat evaluaties goed waren en de prestaties van mentoren positief zijn beïnvloed, zetten we deze cursussen voort. Meer keuzes meer kansen (MK2) Het project MK2 is volop in ontwikkeling. In het plan Meer keuzes, meer kansen is beschreven hoe we het vmbo gemengde leerweg/theoretische leerweg inrichten om leerlingen voor te bereiden op het mbo. De locaties Titus Brandsma en Middachten vormen bestaande vmbo-opleidingen om tot een mavoplus/havo opleiding. Ons doel is om door middel van doorstroomprofielen, structurele loopbaanoriëntatie en begeleiding de leerlingen een bewuste keuze te laten maken voor een vervolgopleiding binnen het mbo of havo. Onderdelen van het plan zijn de mavo- plus, dat op twee locaties (Titus Brandsma en Middachten) wordt uitgevoerd, en de zesjarige havo, waarbij mavo-leerlingen als het ware voorschakelen voor de havo. Leerlingen en ouders reageren erg positief op dit programma. In zijn thema s ingevoerd in plaats van vakken en worden de afspraken met ROCA12 concreet gemaakt. Daarbij betrekken wij docenten van ROC A12 en Arentheem College. Leerplusarrangement Voortgezet Onderwijs Ook voor 2010 zijn middelen uit het Leerplusarrangement VO beschikbaar gesteld. Door toepassing van een gewijzigde drempel om in aanmerking te komen voor vergoeding, is het subsidiebedrag voor het Arentheem College ruim ,- lager ten opzichte van de voorgaande jaren. Voor 2010 was Naast deze thema s zetten we ook een aantal aanvullende activiteiten in ter versterking van de hoofdthema s. Denk bijvoorbeeld aan het bieden van maatwerk aan zwakke leerlingen en het opzetten van huiswerkklassen. Deze thema s en bijbehorende activiteiten zijn vastgesteld in nauw overleg met diverse partijen, zoals onderwijzend personeel, ouders en de gemeente. Werken naar onderwijsbehoefte Het project Werken naar Onderwijsbehoefte valt binnen de ontwikkeling van Passend Onderwijs, handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs. Zo sluit dit project aan bij de doelstellingen van het Arnhemse regionale netwerk en het veldinitiatief van de regio Arnhem. Uitgangspunt is het denken vanuit de behoeften van de leerlingen en het docentengedrag dat daarbij aansluit. Hiertoe heeft het Arentheem College een systematiek ontwikkeld om specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen in te delen in handelingscategoriën. Dit gebeurt via handelingsgerichte diagnostiek. Vervolgens levert het systeem gerichte en praktische adviezen/aanpakken voor de docent. Die gaan over het toepassen van maatregelen op maat voor de leerling(en) in de lessituatie, ingedeeld per categorie. Resultaat is werken naar de onderwijsbehoefte van leerlingen binnen het primaire proces. Zo ook onderwijs op maat, het praktisch uitvoerbaar werken met handelingsplannen voor iedere docent en het ontstaan van een continuüm in de zorg naar de leerling (zorgdossier). Schooljaar is gebruikt als ontwikkelfase ter voorbereiding op de implementatie. 32 Geïntegreerd jaardocument

18 Dit schooljaar volgt de daadwerkelijke implementatie van de systematiek in leerjaar 1 tot en met 3. In gaat vervolgens ook leerjaar 4 volgens deze werkwijze werken en vindt evaluatie en overdracht van het project plaats. Junior College In het rapport Vroeg of laat (maart 2010) heeft de Onderwijsraad geconcludeerd dat sommige leerlingen baat hebben bij een langere oriënterende periode. Dit biedt ze de mogelijkheid om hun keuze voor het voortgezet onderwijs uit te stellen. Bovendien beveelt dit rapport onder andere het opzetten van experimenten met juniorcolleges aan. Hiermee hoopt het Arentheem College in een regionale behoefte te voorzien en daardoor haar voedingsgebied te vergroten. Dit leidt tot een sterkere concurrentiepositie in de regio Arnhem. Het Arentheem College heeft de ambitie om vanaf de start van schooljaar een volledig functionerende Junior College in Velp te bieden. Daar bieden wij dan onderwijs aan leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3 op het niveau vmbo-(g)t, havo en atheneum. Bovendien willen wij de mavo-bovenbouw op dezelfde locatie huisvesten. overwegend hoger scoren op het onder- 7,1 7,3 34 Geïntegreerd jaardocument deel welbevinden dan in voorgaande jaren. Studeon laat zien dat zij zowel de relatie met de docent als het algemeen schoolbeeld op bijna alle locaties positiever beoordelen dan in voorgaande jaren. Het algemeen schoolbeeld scoort echter wel op bijna alle locaties onder het landelijk gemiddelde en verdient daarom aandacht. Het zijn mooie resultaten waar wij als Arentheem College trots op mogen zijn. De komende schooljaren zullen wij ons inzetten om dit niveau van welbevinden te continueren. De mening van ouders vinden wij belangrijk. Per locatie zijn de ouders van leerlingen uit het eerste en het voorlaatste leerjaar van iedere opleiding vragen gesteld. De ouderenquête laat bij de hoogst scorende items zien dat leerlingen zich boven het landelijk gemiddelde veilig voelen op school en met plezier naar school gaan. Daarnaast zijn er acties in gang gezet om het gevoel van welbevinden te herstellen als verhoudingen na bijvoorbeeld een incident zijn verstoord. Hiervoor is de methodiek van Herstelgericht werken ingezet. Bij deze methode nemen slachtoffers en daders kennis van elkaars gevoelens en ervaren de daadwerkelijke gevolgen van hun gedrag. De deelnemers leren zo beter omgaan met incidenten, weerstand en agressie. Rendementen 2.3 Leerlingen Het Arentheem College staat voor verantwoord onderwijs. Dit betekent dat het een goede traditie is om de leerlingenresultaten in kaart te brengen en deze te spiegelen aan de landelijke resultaten. Vervolgens analyseren we deze resultaten en stellen vast of ingezette acties om de onderwijsresultaten te verbeteren effectief zijn gebleken. Op basis van deze analyses en de communicatie hierover met de lerarenteams en vaksecties stelt de directie verbeteracties vast. Naast interne acties wordt verantwoording afgelegd aan het bevoegd gezag en in het kader van good governance aan de ouderraden van de locaties en andere belanghebbenden. Het welbevinden op school wordt bepaald door de manier waarop leerlingen het schoolklimaat ervaren. Leerlingen die goed in hun vel zitten, leveren betere onderwijsprestaties, de leeromgeving ervaren zij als prettiger en het schoolverzuim en schooluitval verminderen. Tevredenheidsonderzoeken Studeon en de ouderenquête zijn uitgevoerd om het welbevinden van onze leerlingen te meten. De resultaten tonen aan dat leerlingen in de eerste en tweede klas Tevredenheid Thomas a Kempis ,6 Middachtensingel Uit de doorstroomcijfers van het Thomas Doorstroom Thomas a Kempis a Kempis blijkt dat acties om doorstroomcijfers te verbeteren vooral effect hebben 100,00 % 90,00 % gehad in de bovenbouw van het vwo. Dit geldt voor vwo 5 en 6. Tegelijkertijd blijkt 80,00 % dat de doorstroomcijfers in de onderbouw van het vwo en de havo afnemen. 70,00 % Momenteel lopen er verschillende acties om te monitoren hoe de aanname van leerlingen plaatsvindt. Wij kijken naar het beginniveau en hoe dit zich vervolgens ontwikkelt. Cito-VAS biedt voor deze monitoring goede mogelijkheden. Daarnaast gaan alle teams de lage doorstroompercentages analyseren en acties formuleren Leerpark Presikhaaf ,6 Titus Brandsma havo 1 vwo 2 havo 2 vwo 3 havo 4 havo 5 havo 3 vwo 10 vwo 5 vwo 6 vwo

19 Bij locatie Middachten heeft de focus op examenresultaten geleid tot betere doorstroomresultaten in vmbo 4. Examentrainingen en gerichte acties op studiehouding zijn reeds ingezet. Overige doorstroompercentages dalen. Het werken in leergebieden wordt geëvalueerd. Cito VAS, Studeon en de opvolgacties als huiswerkklas, maatwerkklassen blijven onverminderd van kracht. Op het Titus Brandsma zijn de door- en afstroomcijfers gunstig net als in voorgaande jaren. Het beleid met de focus op de capaciteiten van een leerling in plaats van puur cijfermatig te kijken naar een leerling, blijft gehandhaafd. De doorstroomcijfers van het Leerpark Presikhaaf zijn in de eerste twee leerjaren gestegen. In de bovenbouw is het omgekeerde het geval: veel leerlingen zijn blijven zitten in klas 3. Om dit te verbeteren zetten we in op het beter volgen en begeleiden van leerlingen in de bovenbouw. 100,00 % 90,00 % 80,00 % 70,00 % 100,00 % 90,00 % 80,00 % 70,00 % 50,00% Examinering Doorstroom Middachten Het slagingspercentage op locatie Thomas a Kempis van het vwo is gestegen richting het landelijk gemiddelde. Het Centraal Examen (CE)-gemiddelde is met 6,2 op een redelijk niveau. Het verschil tussen het School Examen (SE) en CE bevindt zich met 0,51 nog net buiten de marge. Het slagingsprecentage van de havo is gedaald naar 80% en is onder het landelijk gemiddelde geschoten. Het gemiddelde CE-cijfer is met een 6,0 matig, terwijl het verschil tussen SE en CE met 0,29 ruim binnen de marge is. Om te zorgen dat beide opleidingen volgend schooljaar een voldoende (gaan of blijven) scoren op het eindoordeel van de Onderwijsinspectie, zijn acties ingezet die tot een verbetering moeten leiden. Denk aan examentrainingen, een eenduidig en strak huiswerkbeleid, de verbetering van profielkeuzeactiviteiten en aan de versterking van pedagogisch-didactisch handelen. 1e leerj 2e leerj 3 vmbo (t) 3 havo Doorstroom Titus Brandsma 1e leerj 2e leerj 3 vmbo (t) Doorstroom Leerpark Presikhaaf 4 vmbo (t) 4 vmbo (t) ,00% ,00% e leerj 2e leerj 3 vmbo (b) 3 vmbo (k) 3 vmbo (g) 4 vmbo (b) 4 vmbo (k) 4 vmbo (t) De slagingspercentages van locatie Middachten zijn toegenomen tot 86% (vmbo). Het gemiddelde SE-cijfer is 6,2. Het gemiddelde CE-cijfer heeft een score van 5,8. Het verschil blijft met 0,4 binnen de norm. Om op of boven het landelijk gemiddelde te komen zijn verbeterplannen opgesteld. Onderzoek wijst uit dat bij allochtone leerlingen een grotere discrepantie bestaat tussen SE en CE dan bij autochtone leerlingen. Daarom hebben wij maatregelen genomen zoals een structureel taalbeleid, objectief diagnostisch toetsen (onder meer Cito-VAS) en gedifferentieerde informatie (sturen op daar waar de verschillen zijn). Dit maakt inmiddels onderdeel uit van ons beleid en zullen we verder gaan uitwerken. Het percentage geslaagden op de locatie Titus Brandsma schommelt ieder jaar rond de 90%. Dit schooljaar laat echter voor een aantal vakken een SE-CE verschil zien, dat soms zelfs fors is. Het gemiddelde SE cijfer is 6,5 terwijl voor CE dat 6,1 is. Het verschil van 0,44 is daarmee nog net binnen de marge. Acties tot verdere resultatenverbetering zijn het verzorgen van steunlessen, huiswerkbegeleiding, examentraining en het maken van een analyse van de examenresultaten door teams. Ook gaan we onderzoek doen naar de getallen van de afstroom en het verband tussen cito-scores/basisschooladvies en geslaagden. Met 86% is het slagingspercentage op het Leerpark Presikhaaf onder de maat. Bovendien zijn deze percentages niet in lijn met de voorgaande jaren. We hebben een activiteitenplan opgesteld voor verbetering van de examenresultaten. Dit plan is specifiek geschreven voor de kaderberoepsgerichte leerweg, maar is ook bruikbaar voor de overige leerwegen. Tot dit actieplan behoort tevens een analyse van de examenresultaten en acties ter verbetering van toetsen (vooral gericht op het niveau van het eindexamen). Hierbij betrekken wij de ouders intensief. Daarnaast zetten wij in op verbetering van het determinatieproces in de onderbouw, zodat het advies voor met name de kader- en gemengde/theoretische leerweg in de bovenbouw gestoeld is op relevante toetsing voor deze leerwegen. Tot slot continueren we de examentraining en nemen we hiervoor in de jaarplanning extra uren op. Slagingspercentages 100,00 % Landelijk ,00 % AC AC ,00 % AC ,00 % Titus: vmbo-g/t Middachten: vmbo-g/t Leerpark: vmbo-g/t Leerpark: vmbo-k Leerpark: vmbo-b Thomas: vwo Thomas: havo Verzuimbeleid Een van de thema s van het leerplusarrangement is het terugdringen van verzuim. Ingezette acties op het gebied van verzuimvermindering hebben geresulteerd in een verbeterde verzuimregistratie en kloppende verzuimgegevens. Ook is er een samenwerking met externe partijen waaronder de gemeente (leerplicht) gerealiseerd. Onderstaande tabel laat echter zien dat het totale verzuim in vergelijking met de cijfers van op papier is toegenomen. Dit wordt deels veroorzaakt door de genoemde verbeterde verzuimregistratie op de locaties. Opvallend is dat cijfers een fors hoger geoorloofd verzuim laten zien in vergelijking met het ongeoorloofd verzuim. Eerste aandachtspunt voor is dan ook de genoemde toename van het geoorloofd verzuim. Op alle locaties zijn er op directieniveau afspraken gemaakt over terugdringing ervan in het schooljaar Zo heeft de leerplichtambtenaar nu één à twee keer per maand spreekuur op de locatie Leerpark Presikhaaf. Daarnaast heeft de directie het verzuimbeleid op de verschillende locaties nog- 36 Geïntegreerd jaardocument

20 maals onder de aandacht gebracht bij docenten/mentoren en is dit verder aangescherpt. De locatiedirecteuren zijn eindverantwoordelijk voor de implementatie van het vernieuwde verzuimbeleid, het naleven van de procedure en de wettelijke meldingsplicht. De mentoren hebben een meer actieve rol gekregen in de preventie en aanpak van ongeoorloofd schoolverzuim. Door middel van visitaties op de locaties door de voorzitter van de werkgroep Verzuim wordt er steekproefsgewijs toezicht gehouden op de registratie en eventuele melding bij de gemeente (leerplicht). Uit de analyse die we in schooljaar voor het Leerpark gaan maken, zal moeten blijken of de acties het gewenste effect hebben opgeleverd. Verzuimcijfers Arentheem College jan-juli uren relatief uren relatief ongeoorloofd verzuim % ,75% geoorloofd verzuim % ,81% te laat ongeoorloofd % ,23% te laat geoorloofd % 127 0,00% wangedrag % aug-juli uren relatief uren relatief ongeoorloofd verzuim ,28% ,08% geoorloofd verzuim ,65% ,98% te laat ongeoorloofd ,75% ,55% te laat geoorloofd 372 0,01% 273 0,01% wangedrag ,09% 2.4 Medewerkers Ontwikkelingen personeel Op 1 oktober 2010 waren er bij het Arentheem College en de Praktijkschool Arentheem 308 medewerkers werkzaam. De totale omvang van de formatie bedroeg 256 fte. Van deze 308 medewerkers waren er 300 in vaste of tijdelijke dienst (totaal 252 fte). De externe flexibele schil bestond op1 oktober 2010 uit 8 medewerkers voor een omvang van 4 fte. In vergelijking tot het jaar ervoor is het aantal personeelsleden gedaald met 15 personen (6 fte). De externe flexibele schil nam af met 8 personen (6 fte). De daling van het totale aantal personeelsleden houdt gelijke tred met de daling van het aantal leerlingen. De afname van de externe flexibele schil wordt ruimschoots opgevangen door de groei van de interne flexibele schil. De inzet van de formatie per categorie in de jaren 2008, 2009 en 2010 ziet er als volgt uit: 80,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % Inzet formatie per functiecategorie voor de jaren 2008, 2009 en Dir OP OOP (Tot directie worden in bovenstaand overzicht de directieleden en de afdelingsleiders gerekend). Uit bovenstaande grafiek is af te leiden dat het percentage ingezette formatie Directie en OOP licht stijgt. In absolute getallen is dit echter niet het geval: de formatie voor directie is bijvoorbeeld in 2010 met 1,4 fte gedaald ten opzichte van Als gevolg van de daling van het leerlingenaantal neemt de inzet van het OP af. Omdat de daling van de inzet van Directie en OOP niet evenredig loopt met de daling van het aantal leerlingen en het OP, stijgt de relatieve inzet van de functiecategorieën Directie en OOP. Leeftijdsopbouw De gemiddelde gewogen leeftijd van alle personeelsleden bedroeg op 1 oktober ,06 jaar. Op 1 oktober ,52 jaar. De leeftijdsopbouw in de jaren 2008, 2009 en 2010 ziet er als volgt uit (zie grafiek). Leeftijdsopbouw Uit de grafiek blijkt dat het percentage 35,00 % ,00 % medewerkers in de leeftijd tot 45 jaar ,00 % 2008 vanaf 2008 is toegenomen. Het percentage 45-plussers daalde licht. De ver- 10,00 % 20,00 % 15,00 % wachte uitstroom van medewerkers die 5,00 % 0,00 % met FPU of ABP-keuzepensioen gaan tot augustus 2014 bedraagt circa 20 fte. Als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt voor met name onderwijzend personeel in de afgelopen jaren zijn voor de personeelswerving de volgende maatregelen genomen: We starten ruim voor het begin van het nieuwe schooljaar met de werving van personeel. Voor docentenfuncties bieden we aanstellingen van minimaal 0,6 fte. We bieden beginnende leraren een scholings- en begeleidingstraject. We bieden beginnende leraren een bindingstoelage. Met bovengenoemde maatregelen verwachten we, in deze tijdelijk wat gunstigere arbeidsmarkt, de uitstroom van docenten in de komende jaren te kunnen opvangen. 38 Geïntegreerd jaardocument

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Bonaventuracollege Burggravenlaan vmbo-tl Plaats: Leiden BRIN-nummer: 21GW Arrangementsnummer: 120604 Onderzoek uitgevoerd op: 9 december 2010

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. Media College, afdeling vmbo-g/t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. Media College, afdeling vmbo-g/t RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING Media College, afdeling vmbo-g/t Plaats: : Den Haag BRIN-nummer : 20MJ-2 Onderzoeksnummer : 121697 Onderzoek uitgevoerd op : 13 januari 2011

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Afdeling VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Afdeling VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Afdeling VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 15HX-0 Registratienummer: 3416702 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 20MJ-2 Onderzoeksnummer: 2881213 Onderzoek uitgevoerd op: 8 december 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Gregorius College Afdeling vwo Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 01KF-00/02 Arrangementsnummer: 726178 HB: 3485391 Onderzoek uitgevoerd op: 15 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 02GJ Arrangementsnummer: 162437 Onderzoek uitgevoerd op: 25 oktober

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam Opleiding vwo BRIN: 25LP Kenmerk: 4481172 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

Profiel. Strategisch beleidsadviseur HRM. 29 april 2016. Opdrachtgever Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden

Profiel. Strategisch beleidsadviseur HRM. 29 april 2016. Opdrachtgever Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden Profiel Strategisch beleidsadviseur HRM 29 april 2016 Opdrachtgever Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CSG Calvijn, vestiging Groene Hart, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CSG Calvijn, vestiging Groene Hart, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CSG Calvijn, vestiging Groene Hart, afdeling vwo Plaats: : Barendrecht BRIN-nummer : 16PK-9 Registratienummer : 3101915 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CANISIUS COLLEGE, LOCATIE DE GOFFERT afdeling vmbo-tl

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CANISIUS COLLEGE, LOCATIE DE GOFFERT afdeling vmbo-tl RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK CANISIUS COLLEGE, LOCATIE DE GOFFERT afdeling vmbo-tl Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 01VN-04 Arrangementsnummer: 153937 Onderzoek uitgevoerd op: 14 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Hanze College, afdeling vmbo g/t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Hanze College, afdeling vmbo g/t RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar kwaliteitsverbetering Hanze College, afdeling vmbo g/t Plaats: Oosterhout BRIN-nummer: 21GZ Onderzoek uitgevoerd op: 19 april 2011 Conceptrapport verzonden op: 25

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 16TV-1 Arrangementsnummer: 170877/170878 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 02GJ Registratienummer: 3280363 Onderzoek uitgevoerd op: 8

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 244 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 20EO-0 Arrangementsnummer: 84652 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs

Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Bestemd voor het bevoegd gezag van scholen en scholengemeenschappen in het voortgezet

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO Plaats: Hilversum BRIN-nummer: 03FO-0 Arrangementsnummer: 169057 Onderzoek uitgevoerd op: 28 oktober 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG Plaats : Tilburg BRIN nummer : 25LZ Onderzoeksnummer : 292536 Datum onderzoek : 18 april 2017 Datum vaststelling : 29 juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl Plaats: Arnhem BRIN-nummer: 00JT-03 Arrangementsnummer: 220117 Onderzoek uitgevoerd op: 7 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Gymnasium VWO Plaats : Utrecht BRIN nummer : 16PA C1 BRIN nummer : 16PA 00 VWO Onderzoeksnummer : 283237 Datum onderzoek : 8 april 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 Onderwijsassistent, 93500 Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden), 95081 Ondernemer detailhandel,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. LMC Praktijkonderwijs Huismanstraat

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. LMC Praktijkonderwijs Huismanstraat RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LMC Praktijkonderwijs Huismanstraat Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 29VX Registratienummer: 2857306 Onderzoek uitgevoerd op: 17 november 2009 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK ROC WEST-BRABANT. Prinsentuin Breda. Afdeling vmbo gemengde leerweg (vmbo-gl)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK ROC WEST-BRABANT. Prinsentuin Breda. Afdeling vmbo gemengde leerweg (vmbo-gl) RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK ROC WEST-BRABANT Prinsentuin Breda Afdeling vmbo gemengde leerweg (vmbo-gl) Plaats: Breda BRIN: 21CY-2 Onderzoek uitgevoerd op: 10 november 2011

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009 RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009 THERESIALYCEUM School/instelling/vestiging:Theresialyceum Afdeling: havo Plaats: Tilburg BRIN-nummer: 21EX Onderzoeksnummer: 110742 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING CHRISTELIJK LYCEUM VEENENDAAL AFDELING HAVO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING CHRISTELIJK LYCEUM VEENENDAAL AFDELING HAVO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING CHRISTELIJK LYCEUM VEENENDAAL AFDELING HAVO Plaats: Veenendaal BRIN-nummer: 02VM Arrangementsnummer: 127497 HB: 3079737 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ TH. HART DE RUYTERSCHOOL VSO CLUSTER 4

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ TH. HART DE RUYTERSCHOOL VSO CLUSTER 4 RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ TH. HART DE RUYTERSCHOOL VSO CLUSTER 4 Plaats: Groningen BRIN-nummer: 140R Onderzoek uitgevoerd op: 9 juni 2009 Conceptrapport verzonden op: 1 juli 2009 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDEZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. MAVO Delfshaven (afdeling vmbo-tl)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDEZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. MAVO Delfshaven (afdeling vmbo-tl) RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDEZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MAVO Delfshaven (afdeling vmbo-tl) Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 02VG-17 Registratienummer: 3196733 Onderzoek uitgevoerd op: donderdag 17 november

Nadere informatie

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO VOORTGANGSGESPREK het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO Plaats : Alphen aan den Rijn BRIN nummer : 04DF C1 BRIN nummer : 04DF 00 HAVO BRIN nummer : 04DF 00 VMBOGT BRIN nummer :

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. DE VRIJE SCHOOL GRONINGEN, afdeling VWO

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. DE VRIJE SCHOOL GRONINGEN, afdeling VWO DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE VRIJE SCHOOL GRONINGEN, afdeling VWO Plaats: Groningen BRIN-nummer: 16NK Onderzoeksnummer: HB2780075 Onderzoek uitgevoerd op: 7 april 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Albertingk Thijm Mavo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Albertingk Thijm Mavo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Albertingk Thijm Mavo Plaats : Hilversum BRIN-nummer : 00PS-6 Onderzoek uitgevoerd op : 28 november en 11 december 2011 Conceptrapport verzonden op : 19 februari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ COMENIUS COLLEGE, UNIT PELIKAANWEG AFDELING VMBO-KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ COMENIUS COLLEGE, UNIT PELIKAANWEG AFDELING VMBO-KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ COMENIUS COLLEGE, UNIT PELIKAANWEG AFDELING VMBO-KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG Plaats: Capelle aan den IJssel BRIN-nummer: 19GY-3 Registratienummer: 3188756

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO Plaats : Silvolde BRIN nummer : 14UM C1 BRIN nummer : 14UM 00 HAVO Onderzoeksnummer : 276258 Datum onderzoek :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo Plaats: Dordrecht BRIN-nummer: 24PY-0 HBnummer:3217542 Onderzoek uitgevoerd op: 8 november 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. PRO Praktijkonderwijs Assen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. PRO Praktijkonderwijs Assen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO Praktijkonderwijs Assen Plaats : Assen BRIN nummer : 18BR 00 PRO BRIN nummer : 18BR C1 Onderzoeksnummer : 289192 Datum onderzoek : 21 juni 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 Leeuwarder Lyceum HAVO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL C1 BRIN nummer : 20DL 00 HAVO Onderzoeksnummer : 290775 Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 VMBOGT VMBOGT

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 VMBOGT VMBOGT RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 VMBOGT VMBOGT Plaats : Zwolle BRIN nummer : 01AA 58 VMBOGT BRIN nummer : 02VT 02 VMBOGT Onderzoeksnummer : 253822 Datum onderzoek : 10 oktober 2013

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Frater van Gemert, afdeling vmbo theoretische leerweg

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Frater van Gemert, afdeling vmbo theoretische leerweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Frater van Gemert, afdeling vmbo theoretische leerweg Plaats: Tilburg BRIN-nummer: 20GD-1 Arrangementsnummer: Onderzoek uitgevoerd op: 18 september

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 14RC C4 BRIN nummer : 14RC 04 VMBOGT Onderzoeksnummer : 275137 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. basisschool De Pelikaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. basisschool De Pelikaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij basisschool De Pelikaan Plaats : Bonaire BRIN-nummer : 28PW Datum schoolbezoek : 22 september 2016 Rapport vastgesteld te Tilburg op 29

Nadere informatie

Het Stedelijk Lyceum afdeling De Wissel School voor praktijkonderwijs : Enschede

Het Stedelijk Lyceum afdeling De Wissel School voor praktijkonderwijs : Enschede RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Het Stedelijk Lyceum afdeling De Wissel School voor praktijkonderwijs Enschede Plaats : Enschede BRIN-nummer : 19NG-0 Onderzoek uitgevoerd op : 5

Nadere informatie

CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering. RSG Hoeksche Waard afdeling vmbo

CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering. RSG Hoeksche Waard afdeling vmbo CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering RSG Hoeksche Waard afdeling vmbo vmbo basisberoepsgerichte leerweg vmbo kaderberoepsgerichte leerweg vmbo gemengd/theoretische leerweg

Nadere informatie

Inspectietoezicht op scholen voor Voortgezet Onderwijs in 2006

Inspectietoezicht op scholen voor Voortgezet Onderwijs in 2006 Inspectietoezicht op scholen voor Voortgezet Onderwijs in 2006 Inleiding Met ingang van 1 januari 2006 stelt de inspectie het waarderingskader en de werkwijze in het toezicht in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Stedelijk Dalton Lyceum. afdeling vmbo kaderberoepsgerichte leerweg en vmbo gemengde leerweg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Stedelijk Dalton Lyceum. afdeling vmbo kaderberoepsgerichte leerweg en vmbo gemengde leerweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN Stedelijk Dalton Lyceum afdeling vmbo kaderberoepsgerichte leerweg en vmbo gemengde leerweg Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 24PY Onderzoek uitgevoerd op: 2 december 2010 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Praktijkschool Joannes Nijmegen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Praktijkschool Joannes Nijmegen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Praktijkschool Joannes Nijmegen Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 26JR-00 Arrangementsnummer: 153057 Onderzoek uitgevoerd op: 7 december 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK De Passie Rotterdam Afdeling vwo Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 27RW-0 HB: 3485035 Arrangementsnummer: 226237 Onderzoek uitgevoerd op: 22 november

Nadere informatie

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE UTRECHT INHOUD Uitkomst onderzoek Democratische School Utrecht te Utrecht 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken International School VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken International School VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Baken International School VWO Plaats : Almere BRIN nummer : 01FP C3 BRIN nummer : 01FP 06 VWO Onderzoeksnummer : 275538 Datum onderzoek : 15 april 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO Plaats : Delft BRIN nummer : 26MJ 00 PRO Onderzoeksnummer : 253466 Datum onderzoek : 15 oktober 2013 Datum vaststelling : 6 december 2013 Pagina 2 van 9

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER Leeuwarder Lyceum HAVO VWO

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER Leeuwarder Lyceum HAVO VWO RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 Leeuwarder Lyceum HAVO VWO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL C1 BRIN nummer : 20DL 00 HAVO BRIN nummer : 20DL 00 VWO Onderzoeksnummer : 253983

Nadere informatie

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Inleiding Het onderwijs verandert. En het toezicht verandert mee. Vanaf 1 augustus 2017 houden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK FAREL COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Amersfoort BRIN-nummer: 14RC-0 Arrangementsnummers: 87057 en 87058 Onderzoek uitgevoerd op: 7 oktober

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Montessori Scholengemeenschap Amsterdam(IVKO) HAVO

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Montessori Scholengemeenschap Amsterdam(IVKO) HAVO TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Montessori Scholengemeenschap Amsterdam(IVKO) HAVO Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 16PS C2 BRIN nummer : 16PS 04 HAVO Onderzoeksnummer : 286534 Datum onderzoek : 3 december

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. VMBOGT Wolfert Pro

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. VMBOGT Wolfert Pro ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VMBOGT Wolfert Pro Plaats : Bergschenhoek BRIN nummer : 15KR 12 VMBOGT BRIN nummer : 15KR C7 Onderzoeksnummer : 291498 Datum onderzoek : 8 december 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

Carbooncollege Rombouts, afdeling vwo en havo Brunssum

Carbooncollege Rombouts, afdeling vwo en havo Brunssum RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING Carbooncollege Rombouts, afdeling vwo en havo Brunssum Plaats: Brunssum BRIN-nummer: 18DO-0 Arrangementsnummer: 185757 (havo), 185758 (vwo) Onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP BASISSCHOOL DE STEIGER Plaats : Stampersgat BRIN-nummer : 08KF Onderzoeksnummer : 118893 Datum schoolbezoek : 20 april 2010

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Zuyderzee Lyceum Senior Zuyderzee Lyceum Junior

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Zuyderzee Lyceum Senior Zuyderzee Lyceum Junior RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Zuyderzee Lyceum Senior Zuyderzee Lyceum Junior Plaats : Emmeloord BRIN nummer : 20CR 00 BRIN nummer : 20CR 05 Onderzoeksnummer : 290331 Datum onderzoek : 6

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Erasmus College, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Erasmus College, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Erasmus College, afdeling vwo Plaats: Zoetermeer BRIN-nummer: 00PJ-1 J Onderzoeksnummer: 2782066 v Onderzoek uitgevoerd op: 17 april 2009 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ RSG PANTARIJN VMBO-PRO LOCATIE WAGENINGEN, AFDELING VMBO-B

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ RSG PANTARIJN VMBO-PRO LOCATIE WAGENINGEN, AFDELING VMBO-B RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ RSG PANTARIJN VMBO-PRO LOCATIE WAGENINGEN, AFDELING VMBO-B Plaats: Wageningen BRIN-nummer: 16YV Onderzoeksnummer: 157077 HB: 3183329 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

klein, veilig, ondernemend

klein, veilig, ondernemend klein, veilig, ondernemend Talent optimaal ontwikkelen door uitdagend onderwijs op maat. Locatieplan 2013-2016 16-05-2013 1 Inhoud 1 Inleiding p. 3 2 Visie en ambities p. 3 3 Onderwijs p. 4 4 Personeel

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Sint-Joriscollege HAVO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Sint-Joriscollege HAVO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Sint-Joriscollege HAVO Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 20AT C1 BRIN nummer : 20AT 00 HAVO Onderzoeksnummer : 288042 Datum onderzoek : 2 februari 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Wellantcollege Oegstgeest

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Wellantcollege Oegstgeest ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Wellantcollege Oegstgeest Plaats : Oegstgeest BRIN nummer : 01OE 03 Onderzoeksnummer : 291246 Datum onderzoek : 29 november 2016 Datum vaststelling : 13 december 2016

Nadere informatie

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Inleiding In 2014 gaan wij voor het eerst werken op basis van het nieuwe Koersplan van schoolbestuur

Nadere informatie

CSG Calvijn, De Meerpaal afdeling VMBO kaderberoepsgerichte leerweg

CSG Calvijn, De Meerpaal afdeling VMBO kaderberoepsgerichte leerweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING CSG Calvijn, De Meerpaal afdeling VMBO kaderberoepsgerichte leerweg Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 16 PK-8 Registratienummer: 3201610 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 02VG-19 Registratienummer: 3482644 Onderzoek uitgevoerd op: 6 december 2012

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Zuyderzee College Emmeloord en Lemmer. afdeling havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Zuyderzee College Emmeloord en Lemmer. afdeling havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Zuyderzee College Emmeloord en Lemmer afdeling havo en vwo Plaats: Emmeloord en Lemmer BRIN-nummer: 20CR Onderzoek uitgevoerd op: 10 mei en

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. S.G. het Libanon Lyceum VMBOGT

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. S.G. het Libanon Lyceum VMBOGT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 S.G. het Libanon Lyceum VMBOGT Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 15EO C1 BRIN nummer : 15EO 00 VMBOGT Onderzoeksnummer : 292670

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Lyceum Delft Locatie Molenhuispad Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Lyceum Delft Locatie Molenhuispad Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Lyceum Delft Locatie Molenhuispad Afdeling vwo Plaats: Delft BRIN-nummer: 01GX-0 Arrangementsnummer: 156778 Onderzoek uitgevoerd op: donderdag 13

Nadere informatie

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE School : Basisschool Miste/Corle Plaats : Winterswijk Miste BRIN-nummer : 18ZG Onderzoeksnummer : 101822 Datum schoolbezoek : 17 oktober

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Brugge

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Brugge RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool De Brugge Plaats : Ede Gld BRIN nummer : 23PT C1 Onderzoeksnummer : 277747 Datum onderzoek : 9 september 2014 Datum vaststelling : 11 november 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. RSG Stad en Esch HAVO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. RSG Stad en Esch HAVO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RSG Stad en Esch HAVO Locatie Zuideinde Plaats: Meppel BRIN-nummer: 25 CL-0 Onderzoek uitgevoerd op: 6 december 2011 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Bonnefantencollege, sector Bernard Lievegoed School

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Bonnefantencollege, sector Bernard Lievegoed School RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Bonnefantencollege, sector Bernard Lievegoed School Plaats: Maastricht BRIN-nummer: 27ZJ-2 Arrangementsnummer: 184656 (gt), 184660 (h), 184659 (v) Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU Leidse instrumentmakers School te Leiden Fijnmechanische techniek (Researchinstrumentmaker) 4255204/4 BRIN: 02OV Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Bonifatius Mavo VMBOGT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Bonifatius Mavo VMBOGT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Bonifatius Mavo VMBOGT Plaats : Emmeloord BRIN nummer : 02KR C1 BRIN nummer : 02KR 00 VMBOGT Onderzoeksnummer : 290332 Datum onderzoek : 4 oktober 2016 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.s.g. Piter Jelles.!mpulse Leeuwarden

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.s.g. Piter Jelles.!mpulse Leeuwarden RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK o.s.g. Piter Jelles!mpulse Leeuwarden Plaats: Leeuwarden BRIN-nummer: 20DL-10 Arrangementsnummer: Onderzoek uitgevoerd op: 1 december 2011 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING HORECAVAKSCHOOL ROTTERDAM AFDELING VMBO BASIS- EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING HORECAVAKSCHOOL ROTTERDAM AFDELING VMBO BASIS- EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING HORECAVAKSCHOOL ROTTERDAM AFDELING VMBO BASIS- EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 02VG-11 Registratienummer: 3198488

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Willem de Zwijger College, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Willem de Zwijger College, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Willem de Zwijger College, afdeling vwo Plaats: Papendrecht BRIN-nummer: 20AE-0 Arrangementsnummer: 187799 Onderzoek uitgevoerd op: 9 en 11

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. De Wegwijzer school voor praktijkonderwijs

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. De Wegwijzer school voor praktijkonderwijs RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ De Wegwijzer school voor praktijkonderwijs Plaats: Schiedam BRIN-nummer: 18VX-v2 Arrangementsnummer: 2878589-v2 Onderzoek uitgevoerd op: 10 december 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Schoter scholengemeenschap Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Schoter scholengemeenschap Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Schoter scholengemeenschap Afdeling vwo Plaats: Haarlem BRIN-nummer:20RC Arrangementsnummer: 3075141 Onderzoek uitgevoerd op: 8 maart 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Pleincollege Sint Joris PRO PRO Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 20AT C6 BRIN nummer : 20AT 05 PRO Onderzoeksnummer : 273588 Datum onderzoek : 16 april 2014

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Hervormd Lyceum Zuid VWO

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Hervormd Lyceum Zuid VWO TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Hervormd Lyceum Zuid VWO Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 02AR C1 BRIN nummer : 02AR 00 VWO Onderzoeksnummer : 289164 Datum onderzoek : 12 april 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO Plaats: Dokkum BRIN-nummer: 00ZX-0 en 00ZX-08 Onderzoek uitgevoerd op: 18 december 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 30 079 VMBO Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 oktober

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO De Baander Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 03SX 00 PRO BRIN nummer : 03SX C1 Onderzoeksnummer : 259727 Datum onderzoek : 11 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool Pius X

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool Pius X RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool Pius X Plaats : Wateringen BRIN nummer : 20CB C1 Onderzoeksnummer : 275832 Datum onderzoek : 1 juli 2014 Datum vaststelling : 5 november 2014 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Breda afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Breda afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac College Breda afdelingen havo en vwo Plaats : Breda BRIN-nummer : 30CY Onderzoek uitgevoerd op : 1 december 2010 Conceptrapport verzonden op : 20 januari

Nadere informatie