Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument"

Transcriptie

1 Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012

2

3 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies

4 INHOUD A Jaarverslag 2012 Overzicht Kerncijfers COG 7 Voorwoord College van Bestuur 8 Bericht van de Raad van Toezicht 10 1 Profiel van de organisatie 1.1 Over ons Bestuur en Bedrijfsvoering Governance 17 2 Arentheem College 2.1 Arentheem als maatschappelijke onderneming Onderwijs Leerlingen Medewerkers Bedrijfsvoering 42 3 ROC A ROC A12 als maatschappelijke onderneming Onderwijs Studenten Medewerkers Bedrijfsvoering 69 4 Financiën 71 5 Vooruitblik 83 Bijlagen Bijlage I: Gegevens leerlingen en studenten 86 Bijlage II: Notitie Helderheid 87 Bijlage III: Resultatenbox 88 Geïntegreerd Jaardocument

5 B Jaarrekening 2012 Grondslagen van de Jaarrekening 92 B1.1 Geconsolideerde balans per 31 december B1.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten over B1.3 Geconsolideerd Kasstroomoverzicht B1.4 Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten 98 B1.5 Enkelvoudige balans per 31 december B1.6 Enkelvoudige staat van baten en lasten over B1.7 Segmentatie BVE-VO per 31 december B1.8 Model E: Verbonden partijen 124 B1.9 Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders 125 C1. Voorstel bestemming van het exploitatiesaldo 126 Bijlage I Gegevens over de rechtspersoon 127 Bijlage II Model G 129 Bijlage III Controle verklaring van de onafhankelijke accountant 130 Afkortingen 133 Colofon 134 Geïntegreerd Jaardocument

6 Geïntegreerd Jaardocument

7 A Jaarverslag 2012 Geïntegreerd Jaardocument

8 Geïntegreerd Jaardocument

9 Overzicht kerncijfers COG Aantal studenten (peildatum 1 oktober) VO MBO Aantal cursisten Educatie VAVO Overig Aantal cursisten contractonderwijs Aantal diploma's VO MBO Medewerkers (aantal) Arentheem College ROC A Training & Advies Bestuur en Bedrijfsvoering Medewerkers (fte) Arentheem College ROC A Training & Advies Bestuur en Bedrijfsvoering Financieel (COG) (x 1.000) Baten uit gewone bedrijfsvoering Lasten uit gewone bedrijfsvoering Exploitatiesaldo Rentabiliteit 1,7% 2.9% Solvabiliteit 72,4% 73,3% Liquiditeit 3,5 4,2 Geïntegreerd Jaardocument

10 Voorwoord College van Bestuur De Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden (COG) bestaat uit Arentheem College, ROC A12 en Training & Advies. Samen werken we aan bijzonder goed onderwijs. De titel van dit jaardocument; samen bouwen aan de toekomst geeft in een paar woorden prachtig weer wat de essentie van 2012 voor de ontwikkeling van onze stichting is geweest. Samenwerking. De samenwerking binnen COG is in 2012 meer tot zijn recht gekomen. Arentheem College, ROC A12 en Training & Advies zijn elkaar meer gaan versterken in hun gezamenlijke ambitie voor bijzonder goed onderwijs. De samenwerking in het onderwijs tussen ROC A12 en Arentheem College in Velp, gericht op een goede overgang van het VMBO naar het MBO is daar een goed voorbeeld van. Samenwerking duidt ook op de samenwerking met onze omgeving. De samenwerking met overheden, andere onderwijsinstellingen en werkgevers is essentieel om wederzijds succesvol te kunnen zijn. Bouwen. In fysieke zin is er gebouwd, of beter gezegd grondig verbouwd in Velp. Na een gezamenlijke verbouwing heeft het onderwijs van ROC A12 en Titus Brandsma, onderdeel van het Arentheem College nu eigentijds onderdak. Deze nieuwe omgeving is nu al een vruchtbare voedingsbodem gebleken voor mooie samenwerkingsinitiatieven. Toekomstgericht was een jaar waarin we vooruit hebben gekeken en daarop hebben geanticipeerd. Het was het jaar waarin we met het strategisch perspectief een gezamenlijk strategisch plan voor COG hebben gemaakt. Een jaar waarin we vol energie hebben gesproken over onze toekomst en daar ook aan hebben gewerkt. De foto op de voorkant van dit verslag van onze student Henrike Boonzaaijer illustreert onze focus op techniek in de Vallei. We staan voor aansprekend techniek onderwijs voor onze studenten en de arbeidsmarkt. Henrike Boonzaaijer: Ik doe de opleiding Bouwkunde/Architectuur bij ROC A12 en hoop in december klaar te zijn. De leerstof die we krijgen is erg breed en hiermee leren we veel over verschillende beroepen in de bouwsector. Het is een goede basis voor vele beroepen, van timmerman tot constructeur of architect. Geïntegreerd Jaardocument

11 Terugblikkend op 2012 constateren we dat COG er over het algemeen goed voor staat. We verwachten dat deze stevige fundamenten de basis zullen vormen van goede initiatieven in de toekomst. Initiatieven die waardevol zijn voor onze leerlingen, studenten en cursisten en bijdragen voor onze ambitie voor bijzonder goed onderwijs. Liesbeth Schöningh Voorzitter College van Bestuur Toine Schinkel Lid College van Bestuur Geïntegreerd Jaardocument

12 Bericht van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland Midden (COG) vanuit de maatschappelijke en onderwijskundige doelstellingen van de stichting. In dit jaarverslag legt de Raad van Toezicht verantwoording af over de uitoefening van haar taken en bevoegdheden. De Raad van Toezicht wordt periodiek geïnformeerd over de algehele gang van zaken binnen de stichting door middel van kwartaalberichten, rapportages over onderwijsresultaten en mededelingen van het College van Bestuur. Plannen voor COG, zoals beschreven in het Strategisch Perspectief, de begroting en de verantwoording daarvan, bijvoorbeeld in dit jaardocument, worden goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Daarnaast is de Raad van Toezicht werkgever van het College en staat zij het College met raad terzijde. De formele kaders voor de taken van de Raad van Toezicht liggen vast in de branchecode Goed Bestuur, de branchecode vo, de statuten en het bestuursreglement van de stichting. In 2012 zijn bovenstaande taken door de Raad van Toezicht uitgevoerd. Een aantal zaken heeft de bijzondere aandacht gehad van de Raad van Toezicht, namelijk: De kwaliteit van het onderwijs van COG is in het algemeen voldoende en geeft de Raad vertrouwen in verdere kwalitatieve verbetering van het onderwijs en groei van COG Door het College van Bestuur is er een Strategisch Perspectief, met als titel Bijzonder Goed Onderwijs ontwikkeld voor de toekomst van COG. Er wordt door COG geïnvesteerd in de kwaliteit van onderwijs, in de duurzame professionalisering van haar medewerkers, in de bekendheid van haar scholen, in kleinschaligheid bij de uitvoering van het onderwijs en in de samenwerking binnen COG. De Raad heeft het Strategisch Perspectief en de daarin verwoorde doelstellingen van harte goedgekeurd. De Raad van Toezicht is betrokken geweest bij de voorgenomen bestuurlijke fusie tussen het CSV in Veenendaal en COG. Met deze fusie wordt beoogd om de samenwerking voor beroepsonderwijs in Veenendaal een impuls te geven. De Raad betreurt dan ook het besluit van de minister om haar goedkeuring aan deze fusie te onthouden. De kwaliteit van het onderwijs van COG is in het algemeen voldoende en geeft de Raad vertrouwen in verdere kwalitatieve verbetering van het onderwijs en groei van COG. De financiën zijn, zoals gebruikelijk, met de accountant besproken. De solide financiële positie van COG biedt ruimte om de komende jaren extra te investeren in bijzonder goed onderwijs. Geïntegreerd Jaardocument

13 De statuten en het bestuursreglement van COG zijn in 2012 aangepast om een betere aansluiting op de governance codes te realiseren. De samenstelling van de Raad van Toezicht. De Raad hanteert een rooster van aftreden voor leden van de Raad van Toezicht. De Raad heeft, ondanks het einde van de statutaire termijn van de vorige voorzitter, besloten zijn zittingsduur met een half jaar te verlengen. Twee leden van de Raad van Toezicht hebben aan het eind van hun termijn afscheid genomen. Hierbij spreek ik mijn dank en waardering uit voor mijn voorganger, de heer Rebel, en de heren Altena en Morshuis die COG vele jaren hebben gediend als voorzitter en leden van de Raad van Toezicht. Goede informatie is voor een toezichthouder onontbeerlijk. De Raad van Toezicht wordt geïnformeerd vanuit verschillende bronnen, namelijk via het College van Bestuur, de directies en de accountant, door middel van een jaarlijkse bijeenkomst met het totale management, de bevindingen van de Onderwijsinspectie en werkbezoeken op locatie. Hierdoor is zij goed geïnformeerd over de gang van zaken binnen COG. In 2012 was er een halfjaarlijkse bijeenkomst met de medezeggenschapsraad van het Arentheem College en de ondernemingsraad van ROC A12. De Raad van Toezicht werkt aan de eigen deskundigheid door het organiseren van themabijeenkomsten, het bijhouden van literatuur en het volgen van de media. In 2012 is een themabijeenkomst over het toezicht op identiteit georganiseerd. Het afgelopen jaar hebben de medewerkers van het Arentheem College, ROC A12, Training & Advies en de Gemeenschappelijke Dienst hard gewerkt aan de toekomst van de jongeren in onze regio. Graag sluit ik dit bericht af met een woord van dank aan alle medewerkers voor de inzet van het afgelopen jaar. Gezien de expertise en de inzet van alle medewerkers van COG zien we als Raad van Toezicht 2013 met vertrouwen tegemoet! Drs. M.C. (Marco) Korff RA Voorzitter Raad van Toezicht De heren Altena, Morshuis en Rebel staan niet op de foto, maar waren tijdens een deel van 2012 lid van de Raad van Toezicht. Geïntegreerd Jaardocument

14 Geïntegreerd Jaardocument

15 1 Profiel van de organisatie Geïntegreerd Jaardocument

16 1.1 Over ons De stichting Christelijke Onderwijs Groep (COG) is de onderwijsorganisatie van het Arentheem College en ROC A12, die voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs verzorgen in de Vallei en Gelderland Midden. Ons onderwijsaanbod bestaat uit een praktijkschool, mavo plus, havo, atheneum, gymnasium +, (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs, educatie en vavo. We zijn actief op locaties in Arnhem, Barneveld, Ede, Huissen, Veenendaal, Velp en Wageningen. De commerciële activiteiten zijn ondergebracht bij Training & Advies. Training & Advies heeft een breed aanbod van cursussen, trainingen en opleidingen op het gebied van onder meer techniek, zorg economie en handel. Ook kunnen bedrijfstrainingen op maat worden verzorgd. Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag van de stichting en voert haar taken uit onder toezicht van de Raad van Toezicht. De directies van het Arentheem College en ROC A12 zijn verantwoordelijk voor de activiteiten in hun onderwijsinstelling. Geïntegreerd Jaardocument

17 Samenstelling bestuurlijke organen en hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht dhr. drs. C.R. Rebel, voorzitter (tot ) Hoofdfuncties en nevenfuncties Bestuurslid Ons Bedrijf te Barneveld dhr. drs. M.C. Korff RA, voorzitter (vanaf ) dhr. H. Altena (tot ) dhr. mr. H.W. van de Beek Lid Raad van Commissarissen Land- en Tuinbouw Coöperatie Rijnvallei te Wageningen Lid Raad van Toezicht Hogeschool Van Hall Larenstein Voorzitter financiële commissie Koninklijke Nederlandse Hippische sportfederatie Bestuurslid stichting Alfa Omega Lid van de Raad van Advies van de Hogeschool in Utrecht, Innovatie en Business; Bestuurslid van het Oorlogs- en Verzets-museum te Overloon; Commissaris bij Antea Participatiemaatschappij te Den Haag Algemeen directeur van de Groepsberg bv Vicevoorzitter voetbalvereniging Bennekom mw. mr. S.D. Bouwes Bavinck-van der Wal Zelfstandig Jurist Arbeidsrecht Lid van het Hoofdbestuur van de Nederlandse protestantenbond, gevestigd in Zwolle mw. E.M. van Hout-Notermanns Voorzitter Stichting Kasteeltuin Middachten Ouderling Protestantse kerk van Rheden dhr. drs. A.C. van de Koevering Directeur Bedrijven Rabobank Woudenberg-Lunteren dhr. drs. J.M. Morshuis (tot ) College van Bestuur mw. drs. E.A.M. Schöningh, voorzitter Algemeen Directeur CINOP Lid van de Raad van Toezicht van de Sint Maartenskliniek Lid Raad van Advies Linque Consult dhr. A.M. Schinkel Lid Stichting Sportpunten Arnhem In het kader van de wet openbaarmaking vanuit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) kan worden gesteld dat ook in 2012 geen sprake was van overschrijding van de norm (zie hiervoor bijlage B 1.09 voor de bezoldiging van bestuurders). Geïntegreerd Jaardocument

18 1.2 Bestuur en bedrijfsvoering Het onderdeel Bestuur en bedrijfsvoering van COG wordt gevormd door het College van Bestuur, concern controller, bestuurssecretaris en de gemeenschappelijke dienst. In 2011 en 2012 zijn respectievelijk een bestuurssecretaris en een concerncontroller benoemd. Gestart is met het omvormen van de centrale diensten (stafdiensten) naar een gemeenschappelijke dienst. Doelstelling hierbij is dat College van Bestuur en de scholen binnen de COG vanuit de gemeenschappelijke dienst ondersteund worden in het waarborgen van de kwaliteit van onderwijs en bijbehorende (ondersteunende) processen. Belangrijke ontwerpcriteria zijn meer uniformiteit in werken en het centraliseren van ondersteunende processen waarvoor dat wenselijk is. Zo maken we optimaal gebruik van schaalgrootte. In 2012 is een aantal projecten op COG-niveau gestart, met name op het gebied van ICT en huisvesting. De ervaringen en uitkomsten zijn positief. Het onderdeel Bestuur en bedrijfsvoering bestond in 2012 uit 53 medewerkers (48 fte). De gemiddelde inzet over het jaar was 48,3 fte. De flexibele schil bestond uit 12 medewerkers (7,6 fte). Aantal medewerkers 2011 en 2012 Aantal fte 2011 en Aantal medewerkers Flexibele schil medewerkers Totaal aantal medewerkers Aantal fte Flexibele schil fte Totaal fte Van de medewerkers was 52% man en 48% vrouw. De gemiddelde leeftijd lag op 42,9 jaar. Het verzuimpercentage was in ,84%. Geïntegreerd Jaardocument

19 1.3 Governance Zowel het voortgezet onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs heeft een branchecode. Daarin zijn afspraken vastgelegd over de sturing, beheersing, verantwoording en toezicht op scholen en instellingen. Deze bieden handreikingen voor colleges van bestuur en raden van toezicht. Het Arentheem College is als vo-school gelieerd aan de branchecode Goed onderwijsbestuur. ROC A12 is als bve-instelling gelieerd aan de branchecode Goed Bestuur in de bve- sector. De status van de codes is pas toe of leg uit. Binnen COG hechten we veel waarde aan goed bestuur. Conform onze doelstelling handelen we naar de belangen van onze leerlingen, studenten, medewerkers en omgeving. De in de branche gehanteerde governance-codes zijn waardevol en COG wil dan ook handelen naar de letter en geest van beide governance-codes. Op de volgende punten na wordt voldaan aan de in de governance-codes opgenomen bepalingen: Criteria op grond waarvan goedkeuring wordt verleend of onthouden aan nevenfuncties van CvB-leden worden in 2013 door de Raad van toezicht vastgesteld. Een COG integriteitscode wordt in 2013 ontwikkeld en na overleg met de medezeggenschapsorganen vastgesteld. De Raad van Toezicht hanteert nog geen jaarlijkse zelfevaluatie waarin het functioneren van de gehele Raad en de bijdrage van individuele leden wordt geëvalueerd. De Raad van Toezicht hanteert tot op heden een tweejaarlijkse zelfevaluatie en is voornemens jaarlijks te evalueren. Zoals in het geïntegreerd jaardocument 2011 reeds is vermeld wordt in 2012 met betrekking tot de zittingstermijn van de voorzitter van de Raad van Toezicht afgeweken van de statuten en de branchecodes. De zittingsduur van de voorzitter is op verzoek van de Raad van Toezicht met een half jaar verlengd. De reden is gelegen in de continuïteit bij zowel de werving van als de overdracht naar een nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. Om beter aan te sluiten op de inhoud van de branchecodes zijn de statuten begin 2012 gewijzigd. Voor de sturing en beheersing is een planning en control cyclus ingericht. Belangrijke instrumenten daarbij zijn het Strategisch Perspectief , de kaderbrief, de beleidsbegroting, de meerjarenbegroting, het meerjareninvesteringsplan en het (meerjaren)formatieplan. Geïntegreerd Jaardocument

20 In de kaderbrief, als afgeleide van het Strategisch Perspectief, worden speerpunten van beleid opgenomen voor het komende jaar en, daar waar mogelijk, gekoppeld aan budgetten. Met de vertaling hiervan naar meerjarenplannen en begrotingen van de scholen wordt gewerkt aan de realisatie van onze strategische doelen. Op deze wijze wordt ook een relatie gelegd tussen de beleidsvoornemens en de inzet van middelen. De verantwoording over het gerealiseerde beleid en de ingezette middelen vindt plaats in het jaarverslag, het kwaliteitsverslag en bij de analyse van de jaarrekening. Het jaarverslag is beschikbaar via de websites en Kwaliteitszorg In het kader van kwaliteitzorg zijn interne audits en controles uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het College van Bestuur en de directies. Hiervoor wordt jaarlijks een integraal auditplan opgesteld. De gebleken tekorten zijn gerapporteerd en de knelpunten zijn aangepakt. Onderdeel van het auditplan zijn onder andere de controle op de onderwijstijd en de personeels- en studentendossiers. De Onderwijsinspectie verrichtte in 2012 diverse onderzoeken bij COG. De onderwerpen en de uitkomsten van de onderzoeken zijn hieronder samengevat. Maand Onderwerp Resultaat/oordeel inspectie April Kengetallen (opbrengsten) Educatie Ter informatie voor inspectie April-Juni Onderwijstijd (BOL) Alle onderzochte opleidingen voldoende Juni-juli Onderzoek doelbereik inspectiekader Inspectie Evaluatie ervaren toezicht door de inspectie Juni Jaarlijks gesprek inspectie vo Arentheem college, Leerpark vmbo Onderdeel vervolgtoezicht, KO en OKV (opbrengsten onvoldoende) Arentheem College, Thomas a Kempis, vwo VWO: opbrengsten voldoende, opleiding in basistoezicht Juli Landelijk onderzoek naar financiële positie mbo Gevraagde informatie aangeleverd bij inspectie Augustus Arentheem college, Thomas a Kempis, vwo VWO: bevestiging opbrengsten voldoende, opleiding in basistoezicht November Aankondiging Staat van de instelling BVE Onderzoek loopt nog tot februari 2013 December Uitvoering kwaliteitsonderzoek Arentheem College, Leerpark bij vmbo bb, gt/l en uitvoering onderzoek naar kwaliteitsverbetering vmbo-kbl bij Leerpark Oordeel in 2013 bekend Geïntegreerd Jaardocument

21 Stakeholders Het beleid van onderwijsinstellingen wordt beïnvloed door veel verschillende actoren. Er zijn veel belanghebbenden, die invloed (kunnen) hebben op het besluitvormingsproces: leerlingen/studenten en hun ouders, medewerkers, de toeleverende scholen, de afnemende scholen, bedrijven en instellingen, gemeenten en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze stakeholders hebben allen belang bij goed onderwijs. Zij leveren daaraan een bijdrage of houden toezicht. Onderstaand schema maakt duidelijk dat en hoe de verschillende actoren invloed uitoefenen op de Plan-Do-Check-Act cyclus. ACT Plan Input throughput output DO DO DO Dialoog Check Check Check Stakeholders die input beinvloeden Stakeholders die throughput beinvloeden Stakeholders die output beïnvloeden Leerlingen & studenten Ouders Toeleverende scholen Bedrijven & instellingen Gemeenten Re - integratiebedrijven Ministerie van OCW Bedrijven & instellingen Gemeenten Re - integratiebedrijven Onderwijsinspectie DUO RMC Kenniscentra Arbeidsmarkt Raden van advies Branche - regio combinaties Vakcentrales VNO - NCW Platform Onderwijs Toe- en afnemende scholen Gemeenten Re - integratiebedrijven Onderwijsinspectie Bedrijven & instellingen Geïntegreerd Jaardocument

22 Medezeggenschap Conform de regelgeving kent het Arentheem College een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (MR), die is samengesteld uit ouders, leerlingen en zeven leden uit het onderwijzend en één uit het onderwijsondersteunend personeel. De MR heeft een klankbordgroep op elke locatie. Voor de Praktijkschool Arentheem is dit tevens de formele MR. In 2012 zijn de volgende onderwerpen aan de MR van het Arentheem College voorgelegd: Lopende onderwerpen Afgehandelde onderwerpen Informatieve onderwerpen Beleidsbegroting 2013 Taakbeleid OP Rapport van bevindingen OKV Beleidsplan Titus Brandsma-Middachten Reglement functionerings- en Lessentabel Titus Brandsma beoordelingsgesprekken locatiedirectie Lessentabel Leerpark Formatieplan Beleidsbegroting 2012 Annelies Hasenack, voorzitter MR Hoogtepunten in 2012 voor de MR waren de samenwerking met medezeggenschapsorganen van CSV en ROC A12 voor de bestuurlijke fusie met CSV en de gezamenlijke voordracht van een lid van de Raad van Toezicht met de OR van ROC A12 Medezeggenschapsraad Arentheem College Geïntegreerd Jaardocument

23 Conform de regelgeving voor de bve- sector heeft ROC A12 een Ondernemingsraad (OR). In 2012 zijn de volgende onderwerpen aan de OR van ROC A12 voorgelegd: Lopende onderwerpen Afgehandelde onderwerpen Informatieve onderwerpen (selectie) Professionaliseringsbeleid Examenovereenkomst ROC A12 Verslag klachtencommissie Reorganisatieplan OBP Vakantierooster Onderwijsovereenkomst Regeling werkoverleg Sociaal Plan Reorganisatie OBP Addendum bij Werving & Selectie Kwaliteitszorgverslag Samenvoeging kernteams Profielschetsen Raad van Toezicht Crisisdraaiboek Focus op Vakmanschap Jaarrekening Resultaten JOB-monitor Besluit minister bestuurlijke overdracht CSV-COG Lydi Zuiderent, voorzitter OR: De ondernemingsraad vervult haar rol als medezeggenschapsorgaan vanuit het belang van goed onderwijs aan de studenten van ROC A12. We zoeken daarbij naar een constructieve samenwerking met het bestuur, de directie, de Raad van Toezicht en andere medezeggenschapsorganen. Ondernemingsraad ROC A12 ROC A12 heeft conform de Wet Educatie en Beroepsonderwijs een Studentenraad. Deze is in 2012 in een nieuwe samenstelling van start gegaan. In 2012 zijn de volgende onderwerpen door de Studentenraad van ROC A12 besproken: Bespreking hoogte en besteding deelnemersgelden Ontwerp huishoudelijk reglement Indeling in commissies PR-plan Activiteiten JOB Ontwerpen van een promo voor de Studentenraad. Studentenraad ROC A12 Geïntegreerd Jaardocument

24 Klachten Een goede klachtenregeling is belangrijk voor iedereen die betrokken is bij de school: leerlingen, ouders, leraren, ondersteunende medewerkers, schoolleiding en derden. Een goede klachtenregeling zorgt ervoor dat de school de mogelijkheid krijgt om klachten serieus en formeel correct af te handelen. Maar biedt de klager ook de mogelijkheid om klachten aan de orde te stellen bij een onafhankelijke deskundige of instantie. Een uitspraak vragen van de onafhankelijke klachtencommissie is niet de eerste stap, maar de laatste. Voordat het zover komt, worden de nodige pogingen ondernomen om met elkaar in gesprek te gaan en te zoeken naar een oplossing. Vaak blijkt dan dat het niet nodig is een klacht in te dienen en kan een vervelende en tijdrovende procedure bij de klachtencommissie worden vermeden. Hebben alle andere pogingen niet tot overeenstemming geleid, dan is het tijd een formele klacht in te dienen bij de klachtencommissie waarbij de school is aangesloten. Arentheem College De klachtenregeling van het Arentheem College is voor leerlingen, ouders en medewerkers beschikbaar gesteld via intranet. Op de intranetsite staat een procedure beschreven voor het indienen en afhandelen van klachten. In 2012 zijn twee klachten ingediend. Één daarvan is door het College van Bestuur behandeld, de andere door de centrale directie van het Arentheem College. ROC A12 ROC A12 hanteert verschillende klachtenregelingen, die via de website geraadpleegd kunnen worden. Zo is er een Klachtenregeling Ongewenst Gedrag, een Commissie Interne Geschillen, een Reglement Commissie van beroep voor de examens en een Algemene Klachtenregeling ROC A12. Het aantal en de aard van de ingediende klachten geven inzicht in de geleverde kwaliteit van de organisatie. Klachtenregelingen geven de organisatie de mogelijkheid om kwaliteit te bieden bij het serieus nemen en afhandelen van ingediende klachten. In 2012 dienden studenten en/of hun ouders 18 klachten in. Dit betekent een lichte afname ten opzichte van 2011( 20 klachten). Een deel van deze klachten is behandeld door het management en de directie, een ander deel door het College van Bestuur. Bij de behandeling van een klacht vindt er altijd hoor en wederhoor plaats. In 2012 is één klacht doorverwezen of gericht aan de (Algemene) Klachtencommissie. In 2012 is één bezwaar ingediend bij de Commissie van beroep voor de examens. Dit bezwaar is niet gegrond verklaard. Alle in 2012 ingediende klachten zijn afgehandeld, waarvan bijna alle klachten binnen twee tot zes weken. Bij een behandeltermijn van langer dan zes weken is de indiener van de klacht geïnformeerd. In 2012 is uit de JOB-monitor gebleken dat studenten voldoende bekend zijn met de wijze van klachten indienen. Echter, studenten zijn niet altijd tevreden over de afhandeling. Het College van Bestuur heeft in de organisatie een lerend gesprek gevoerd over klachtenbehandeling. De communicatie aan studenten is aangepast. Voor informatie over de procedures, zie de websites en Geïntegreerd Jaardocument

25 Landelijke klachtenlijn In april 2010 is door de minister van OCW een landelijke klachtenlijn voor twee jaar ingesteld, de Ombudsman/Klachtenlijn MBO. Mbo-studenten konden hier hun klachten melden. Per 1 april 2012 stopte de Ombudslijn MBO, maar kreeg een doorstart vanaf 1 september Nieuw is dat ook scholen die tijdens een klachtenprocedure behoefte hebben aan bemiddeling, voortaan bij de Ombudslijn kunnen aankloppen. In 2012 is bij de Ombudslijn MBO geen klacht ingediend die betrekking had op ROC A12. Notitie Helderheid In de onderstaande tabel zijn de aandachtspunten uit de notitie Helderheid in de bekostiging van beroepsonderwijs en volwasseneneducatie opgenomen. Omdat de notitie Helderheid betrekking heeft op beroepsonderwijs en volwasseneneducatie zijn de aandachtspunten alleen van toepassing op ROC A12. Aandachtspunten notitie Helderheid Toepassing ROC A12 Uitbesteding: informatie over uitbesteding van bekostigd onderwijs aan een andere al dan niet bekostigde instelling of organisatie tegen betaling voor de geleverde prestaties. ROC A12 besteedt geen bekostigd onderwijs uit aan een andere, al dan niet, bekostigde instelling of organisatie tegen betaling voor de geleverde prestaties. Investeren van publieke middelen in private activiteiten. Aantonen dat een eigen fonds voor les- en cursusgeld niet wordt gevoed uit de rijksbijdragen. Geïntegreerde trajecten educatie- beroepsonderwijs. ROC A12 heeft in 2012 geen publieke middelen ingezet voor private activiteiten. ROC A12 kent een fonds ten behoeve van het betalen van cursus- of lesgeld en materiaalkosten voor studenten. Dit fonds is gevormd uit het private deel van de Algemene Reserve. Er zijn geen geïntegreerde trajecten educatie-beroepsonderwijs uitgevoerd in het schooljaar Bekostiging van mbo-opleidingen ten behoeve van bedrijven. In Bijlage 2 zijn bedrijven, gemeenten en instellingen vermeld, waarvoor ROC A12 mbo-opleidingen heeft verzorgd in het schooljaar Overzicht van studenten, die relatief snel na 1 oktober de instelling verlaten en de reden van uitstroom. In Bijlage 2 is een overzicht opgenomen van studentaantallen, die kort na 1 oktober ROC A12 hebben verlaten. Ook de reden van uitschrijving is hierin opgenomen. Een belangrijke doelstelling is het beperken van de tussentijdse uitstroom van studenten. Dit is ook in de managementcontracten vastgelegd. Binnen ROC A12 speelt onder andere het extra budget van OCW een belangrijke rol bij het zoveel mogelijk beperken van ongekwalificeerde uitval Overzicht van studenten die tijdens schooljaar van opleiding/leerweg zijn veranderd. Het verlenen van vrijstellingen In Bijlage 2 is een overzicht opgenomen van studentaantallen, die tijdens het schooljaar van opleiding/leerweg zijn veranderd. In de domein OER-en is een vrijstellingsregeling opgenomen. Vrijstelling wordt sporadisch verleend. Ter illustratie: in 2012 zijn geen vrijstellingen verleend. Geïntegreerd Jaardocument

26

27 2 Arentheem College Geïntegreerd Jaardocument

28 2.1 Arentheem als maatschappelijke onderneming Visie Het Arentheem College is een interconfessionele school met drie locaties. Interconfessioneel betekent voor ons dat we de christelijke uitgangspunten belangrijk vinden. Daarom hebben we respect voor elkaars opvattingen, achtergrond en cultuur. Op onze school staan de belangen van de leerling centraal. We luisteren naar leerlingen en nemen ze serieus. Het Arentheem College biedt een veilige omgeving, waar elke leerling de kans krijgt het beste uit zichzelf te halen. In 2015 levert onze school uitstekend onderwijs en werken wij in een professionele cultuur. We hebben een rijk en aanvullend onderwijsaanbod voor leerlingen met verschillende behoeftes en talenten vanuit een vanzelfsprekende kwaliteit. We activeren leerlingen en stimuleren hun prestaties en ontwikkeling zo optimaal mogelijk. Onze school is een leer- en leefgemeenschap waarbinnen leerlingen betekenisvol leren. Alle deelnemers zijn participanten, iedereen doet mee en neemt zijn verantwoordelijkheid voor een veilige, betrokken en prettige leeromgeving. De school is toegankelijk en transparant voor medewerkers, leerlingen, hun ouders en andere betrokkenen. Onze faciliteiten zijn afgestemd op ons onderwijs. Onze visie op onderwijs is leidend. Als Arentheem College hebben we drie kernwaarden geformuleerd die de basis vormen voor ons onderwijs. Leren staat voorop Betrokken leergemeenschap We zijn een ambitieuze school met een ambitieuze leercultuur. We behalen goede resultaten op een breed terrein. We vragen inzet en prestaties van onze leerlingen. We gaan uit van de onderwijsbehoefte van een leerling en geven aan waar onze grenzen liggen. Meer dan een diploma Leerlingen leren bij ons voor meer dan een diploma. We laten ze hun talenten ontdekken om zo het beste uit zichzelf te halen. Geïntegreerd Jaardocument 2012 Onze scholen vormen een betrokken gemeenschap gericht op leren en ontwikkelen. Op het Arentheem College heerst eenheid in verscheidenheid. Bij ons heerst een positief leerklimaat. Leren op onze school is geen vrijblijvende aangelegenheid. Medewerkers en leerlingen zijn geïnteresseerd in elkaar en spreken elkaar aan op hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een veilige en prettige leeromgeving. 26

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 2 JAAR VERSLAG 2014 3 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Samenvatting 10 1 Strategie en organisatie 13 1.1 Profiel 13 1.2 Missie

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. De ambities voorbij

Jaarverslag 2009. De ambities voorbij Jaarverslag 2009 De ambities voorbij Voorwoord Ieder jaar zijn er momenten om terug te kijken en om de blik naar de toekomst te richten. Het zijn de gebruikelijke ijkpunten in het jaar. Een jaarverslag

Nadere informatie

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2 INHOUD 1 Voorwoord 4 2 Organisatiestructuur 5 3 Missie en kernwaarden 7 3.1 Missie van ROC West-Brabant 7 3.2 Besturingsfilosofie 8 3.3 Kernwaarden 8 3.4 Grondhouding 9 4 Planvorming en verantwoording

Nadere informatie

Samen verantwoordelijk

Samen verantwoordelijk Samen verantwoordelijk Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 3 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Organisatie 5 Interview: Auris streeft naar een participerende medezeggenschap 9 Medezeggenschap 11 Interview:

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Klik hier om verder te gaan

Klik hier om verder te gaan J A A R V E R S L A G 2011 Klik hier om verder te gaan 2 JAARVERSLAG 2011 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2011. Met dit document leggen we verantwoording af over onze

Nadere informatie

jaarverslag ROC eindhoven 2011

jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 Eindhoven, juni 2012 ROC Eindhoven is partner in Leeswijzer Lijst met gebruikte afkortingen Dit jaarverslag

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2013 pag. 3 Driestar educatief

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2013 pag. 3 Driestar educatief Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Bericht van de raad van toezicht... 6 Algemeen... 6 Samenstelling en kerncommissies... 6 Verslag over 2013... 6 Tot slot... 7 Organogram

Nadere informatie

Bestuursverslag 2010

Bestuursverslag 2010 Bestuursverslag 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Voorwoord...5 1. Algemeen...6 1.1 Bestuur...6 1.2 Goed onderwijsbestuur...6 1.3 Vacatiegeldregeling...6 1.4 Missie en visie...7 1.5 Bezwaarschriften

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen,

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen, Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor De Haagse Scholen was 2014 in de eerste plaats een jaar van herbezinning. De jaren ervoor was succesvol gebouwd aan een stevig fundament en werden op diverse terreinen zeer

Nadere informatie

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 mei 2013 ROTTERDAMSE VERENIGING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS K.P. VAN DER MANDELELAAN 80 3062 MB ROTIERDAM TELEFOON: 010-4537500 TELEFAX: 010-4531369

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur

Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur Managementinformatiesystemen in het MBO Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Mogelijkheden 4 3 en analyse vier scholen 6 3.1 Wellantcollege 8 3.2 Noorderpoortcollege

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Koersen op duurzaamheid

Koersen op duurzaamheid Koersplan 2012-2017 Koersen op duurzaamheid Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afronding 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afr Inhoud Inleiding 5 1. Ons profiel 6 1.1

Nadere informatie

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen 1. Inleiding Goed voortgezet onderwijs biedt leerlingen persoonlijke aandacht, daagt ze uit en helpt ze steeds verder.

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum. Elk talent loont Schoolplan 2014-2019 concept Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.nl pag. 1 Sophianum Schoolplan 2014-2019 Inhoud Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van de speerpunten... 4 3. Prestaties 2013... 9 3.a Wettelijke

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie