Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument"

Transcriptie

1 Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012

2

3 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies

4 INHOUD A Jaarverslag 2012 Overzicht Kerncijfers COG 7 Voorwoord College van Bestuur 8 Bericht van de Raad van Toezicht 10 1 Profiel van de organisatie 1.1 Over ons Bestuur en Bedrijfsvoering Governance 17 2 Arentheem College 2.1 Arentheem als maatschappelijke onderneming Onderwijs Leerlingen Medewerkers Bedrijfsvoering 42 3 ROC A ROC A12 als maatschappelijke onderneming Onderwijs Studenten Medewerkers Bedrijfsvoering 69 4 Financiën 71 5 Vooruitblik 83 Bijlagen Bijlage I: Gegevens leerlingen en studenten 86 Bijlage II: Notitie Helderheid 87 Bijlage III: Resultatenbox 88 Geïntegreerd Jaardocument

5 B Jaarrekening 2012 Grondslagen van de Jaarrekening 92 B1.1 Geconsolideerde balans per 31 december B1.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten over B1.3 Geconsolideerd Kasstroomoverzicht B1.4 Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten 98 B1.5 Enkelvoudige balans per 31 december B1.6 Enkelvoudige staat van baten en lasten over B1.7 Segmentatie BVE-VO per 31 december B1.8 Model E: Verbonden partijen 124 B1.9 Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders 125 C1. Voorstel bestemming van het exploitatiesaldo 126 Bijlage I Gegevens over de rechtspersoon 127 Bijlage II Model G 129 Bijlage III Controle verklaring van de onafhankelijke accountant 130 Afkortingen 133 Colofon 134 Geïntegreerd Jaardocument

6 Geïntegreerd Jaardocument

7 A Jaarverslag 2012 Geïntegreerd Jaardocument

8 Geïntegreerd Jaardocument

9 Overzicht kerncijfers COG Aantal studenten (peildatum 1 oktober) VO MBO Aantal cursisten Educatie VAVO Overig Aantal cursisten contractonderwijs Aantal diploma's VO MBO Medewerkers (aantal) Arentheem College ROC A Training & Advies Bestuur en Bedrijfsvoering Medewerkers (fte) Arentheem College ROC A Training & Advies Bestuur en Bedrijfsvoering Financieel (COG) (x 1.000) Baten uit gewone bedrijfsvoering Lasten uit gewone bedrijfsvoering Exploitatiesaldo Rentabiliteit 1,7% 2.9% Solvabiliteit 72,4% 73,3% Liquiditeit 3,5 4,2 Geïntegreerd Jaardocument

10 Voorwoord College van Bestuur De Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden (COG) bestaat uit Arentheem College, ROC A12 en Training & Advies. Samen werken we aan bijzonder goed onderwijs. De titel van dit jaardocument; samen bouwen aan de toekomst geeft in een paar woorden prachtig weer wat de essentie van 2012 voor de ontwikkeling van onze stichting is geweest. Samenwerking. De samenwerking binnen COG is in 2012 meer tot zijn recht gekomen. Arentheem College, ROC A12 en Training & Advies zijn elkaar meer gaan versterken in hun gezamenlijke ambitie voor bijzonder goed onderwijs. De samenwerking in het onderwijs tussen ROC A12 en Arentheem College in Velp, gericht op een goede overgang van het VMBO naar het MBO is daar een goed voorbeeld van. Samenwerking duidt ook op de samenwerking met onze omgeving. De samenwerking met overheden, andere onderwijsinstellingen en werkgevers is essentieel om wederzijds succesvol te kunnen zijn. Bouwen. In fysieke zin is er gebouwd, of beter gezegd grondig verbouwd in Velp. Na een gezamenlijke verbouwing heeft het onderwijs van ROC A12 en Titus Brandsma, onderdeel van het Arentheem College nu eigentijds onderdak. Deze nieuwe omgeving is nu al een vruchtbare voedingsbodem gebleken voor mooie samenwerkingsinitiatieven. Toekomstgericht was een jaar waarin we vooruit hebben gekeken en daarop hebben geanticipeerd. Het was het jaar waarin we met het strategisch perspectief een gezamenlijk strategisch plan voor COG hebben gemaakt. Een jaar waarin we vol energie hebben gesproken over onze toekomst en daar ook aan hebben gewerkt. De foto op de voorkant van dit verslag van onze student Henrike Boonzaaijer illustreert onze focus op techniek in de Vallei. We staan voor aansprekend techniek onderwijs voor onze studenten en de arbeidsmarkt. Henrike Boonzaaijer: Ik doe de opleiding Bouwkunde/Architectuur bij ROC A12 en hoop in december klaar te zijn. De leerstof die we krijgen is erg breed en hiermee leren we veel over verschillende beroepen in de bouwsector. Het is een goede basis voor vele beroepen, van timmerman tot constructeur of architect. Geïntegreerd Jaardocument

11 Terugblikkend op 2012 constateren we dat COG er over het algemeen goed voor staat. We verwachten dat deze stevige fundamenten de basis zullen vormen van goede initiatieven in de toekomst. Initiatieven die waardevol zijn voor onze leerlingen, studenten en cursisten en bijdragen voor onze ambitie voor bijzonder goed onderwijs. Liesbeth Schöningh Voorzitter College van Bestuur Toine Schinkel Lid College van Bestuur Geïntegreerd Jaardocument

12 Bericht van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland Midden (COG) vanuit de maatschappelijke en onderwijskundige doelstellingen van de stichting. In dit jaarverslag legt de Raad van Toezicht verantwoording af over de uitoefening van haar taken en bevoegdheden. De Raad van Toezicht wordt periodiek geïnformeerd over de algehele gang van zaken binnen de stichting door middel van kwartaalberichten, rapportages over onderwijsresultaten en mededelingen van het College van Bestuur. Plannen voor COG, zoals beschreven in het Strategisch Perspectief, de begroting en de verantwoording daarvan, bijvoorbeeld in dit jaardocument, worden goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Daarnaast is de Raad van Toezicht werkgever van het College en staat zij het College met raad terzijde. De formele kaders voor de taken van de Raad van Toezicht liggen vast in de branchecode Goed Bestuur, de branchecode vo, de statuten en het bestuursreglement van de stichting. In 2012 zijn bovenstaande taken door de Raad van Toezicht uitgevoerd. Een aantal zaken heeft de bijzondere aandacht gehad van de Raad van Toezicht, namelijk: De kwaliteit van het onderwijs van COG is in het algemeen voldoende en geeft de Raad vertrouwen in verdere kwalitatieve verbetering van het onderwijs en groei van COG Door het College van Bestuur is er een Strategisch Perspectief, met als titel Bijzonder Goed Onderwijs ontwikkeld voor de toekomst van COG. Er wordt door COG geïnvesteerd in de kwaliteit van onderwijs, in de duurzame professionalisering van haar medewerkers, in de bekendheid van haar scholen, in kleinschaligheid bij de uitvoering van het onderwijs en in de samenwerking binnen COG. De Raad heeft het Strategisch Perspectief en de daarin verwoorde doelstellingen van harte goedgekeurd. De Raad van Toezicht is betrokken geweest bij de voorgenomen bestuurlijke fusie tussen het CSV in Veenendaal en COG. Met deze fusie wordt beoogd om de samenwerking voor beroepsonderwijs in Veenendaal een impuls te geven. De Raad betreurt dan ook het besluit van de minister om haar goedkeuring aan deze fusie te onthouden. De kwaliteit van het onderwijs van COG is in het algemeen voldoende en geeft de Raad vertrouwen in verdere kwalitatieve verbetering van het onderwijs en groei van COG. De financiën zijn, zoals gebruikelijk, met de accountant besproken. De solide financiële positie van COG biedt ruimte om de komende jaren extra te investeren in bijzonder goed onderwijs. Geïntegreerd Jaardocument

13 De statuten en het bestuursreglement van COG zijn in 2012 aangepast om een betere aansluiting op de governance codes te realiseren. De samenstelling van de Raad van Toezicht. De Raad hanteert een rooster van aftreden voor leden van de Raad van Toezicht. De Raad heeft, ondanks het einde van de statutaire termijn van de vorige voorzitter, besloten zijn zittingsduur met een half jaar te verlengen. Twee leden van de Raad van Toezicht hebben aan het eind van hun termijn afscheid genomen. Hierbij spreek ik mijn dank en waardering uit voor mijn voorganger, de heer Rebel, en de heren Altena en Morshuis die COG vele jaren hebben gediend als voorzitter en leden van de Raad van Toezicht. Goede informatie is voor een toezichthouder onontbeerlijk. De Raad van Toezicht wordt geïnformeerd vanuit verschillende bronnen, namelijk via het College van Bestuur, de directies en de accountant, door middel van een jaarlijkse bijeenkomst met het totale management, de bevindingen van de Onderwijsinspectie en werkbezoeken op locatie. Hierdoor is zij goed geïnformeerd over de gang van zaken binnen COG. In 2012 was er een halfjaarlijkse bijeenkomst met de medezeggenschapsraad van het Arentheem College en de ondernemingsraad van ROC A12. De Raad van Toezicht werkt aan de eigen deskundigheid door het organiseren van themabijeenkomsten, het bijhouden van literatuur en het volgen van de media. In 2012 is een themabijeenkomst over het toezicht op identiteit georganiseerd. Het afgelopen jaar hebben de medewerkers van het Arentheem College, ROC A12, Training & Advies en de Gemeenschappelijke Dienst hard gewerkt aan de toekomst van de jongeren in onze regio. Graag sluit ik dit bericht af met een woord van dank aan alle medewerkers voor de inzet van het afgelopen jaar. Gezien de expertise en de inzet van alle medewerkers van COG zien we als Raad van Toezicht 2013 met vertrouwen tegemoet! Drs. M.C. (Marco) Korff RA Voorzitter Raad van Toezicht De heren Altena, Morshuis en Rebel staan niet op de foto, maar waren tijdens een deel van 2012 lid van de Raad van Toezicht. Geïntegreerd Jaardocument

14 Geïntegreerd Jaardocument

15 1 Profiel van de organisatie Geïntegreerd Jaardocument

16 1.1 Over ons De stichting Christelijke Onderwijs Groep (COG) is de onderwijsorganisatie van het Arentheem College en ROC A12, die voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs verzorgen in de Vallei en Gelderland Midden. Ons onderwijsaanbod bestaat uit een praktijkschool, mavo plus, havo, atheneum, gymnasium +, (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs, educatie en vavo. We zijn actief op locaties in Arnhem, Barneveld, Ede, Huissen, Veenendaal, Velp en Wageningen. De commerciële activiteiten zijn ondergebracht bij Training & Advies. Training & Advies heeft een breed aanbod van cursussen, trainingen en opleidingen op het gebied van onder meer techniek, zorg economie en handel. Ook kunnen bedrijfstrainingen op maat worden verzorgd. Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag van de stichting en voert haar taken uit onder toezicht van de Raad van Toezicht. De directies van het Arentheem College en ROC A12 zijn verantwoordelijk voor de activiteiten in hun onderwijsinstelling. Geïntegreerd Jaardocument

17 Samenstelling bestuurlijke organen en hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht dhr. drs. C.R. Rebel, voorzitter (tot ) Hoofdfuncties en nevenfuncties Bestuurslid Ons Bedrijf te Barneveld dhr. drs. M.C. Korff RA, voorzitter (vanaf ) dhr. H. Altena (tot ) dhr. mr. H.W. van de Beek Lid Raad van Commissarissen Land- en Tuinbouw Coöperatie Rijnvallei te Wageningen Lid Raad van Toezicht Hogeschool Van Hall Larenstein Voorzitter financiële commissie Koninklijke Nederlandse Hippische sportfederatie Bestuurslid stichting Alfa Omega Lid van de Raad van Advies van de Hogeschool in Utrecht, Innovatie en Business; Bestuurslid van het Oorlogs- en Verzets-museum te Overloon; Commissaris bij Antea Participatiemaatschappij te Den Haag Algemeen directeur van de Groepsberg bv Vicevoorzitter voetbalvereniging Bennekom mw. mr. S.D. Bouwes Bavinck-van der Wal Zelfstandig Jurist Arbeidsrecht Lid van het Hoofdbestuur van de Nederlandse protestantenbond, gevestigd in Zwolle mw. E.M. van Hout-Notermanns Voorzitter Stichting Kasteeltuin Middachten Ouderling Protestantse kerk van Rheden dhr. drs. A.C. van de Koevering Directeur Bedrijven Rabobank Woudenberg-Lunteren dhr. drs. J.M. Morshuis (tot ) College van Bestuur mw. drs. E.A.M. Schöningh, voorzitter Algemeen Directeur CINOP Lid van de Raad van Toezicht van de Sint Maartenskliniek Lid Raad van Advies Linque Consult dhr. A.M. Schinkel Lid Stichting Sportpunten Arnhem In het kader van de wet openbaarmaking vanuit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) kan worden gesteld dat ook in 2012 geen sprake was van overschrijding van de norm (zie hiervoor bijlage B 1.09 voor de bezoldiging van bestuurders). Geïntegreerd Jaardocument

18 1.2 Bestuur en bedrijfsvoering Het onderdeel Bestuur en bedrijfsvoering van COG wordt gevormd door het College van Bestuur, concern controller, bestuurssecretaris en de gemeenschappelijke dienst. In 2011 en 2012 zijn respectievelijk een bestuurssecretaris en een concerncontroller benoemd. Gestart is met het omvormen van de centrale diensten (stafdiensten) naar een gemeenschappelijke dienst. Doelstelling hierbij is dat College van Bestuur en de scholen binnen de COG vanuit de gemeenschappelijke dienst ondersteund worden in het waarborgen van de kwaliteit van onderwijs en bijbehorende (ondersteunende) processen. Belangrijke ontwerpcriteria zijn meer uniformiteit in werken en het centraliseren van ondersteunende processen waarvoor dat wenselijk is. Zo maken we optimaal gebruik van schaalgrootte. In 2012 is een aantal projecten op COG-niveau gestart, met name op het gebied van ICT en huisvesting. De ervaringen en uitkomsten zijn positief. Het onderdeel Bestuur en bedrijfsvoering bestond in 2012 uit 53 medewerkers (48 fte). De gemiddelde inzet over het jaar was 48,3 fte. De flexibele schil bestond uit 12 medewerkers (7,6 fte). Aantal medewerkers 2011 en 2012 Aantal fte 2011 en Aantal medewerkers Flexibele schil medewerkers Totaal aantal medewerkers Aantal fte Flexibele schil fte Totaal fte Van de medewerkers was 52% man en 48% vrouw. De gemiddelde leeftijd lag op 42,9 jaar. Het verzuimpercentage was in ,84%. Geïntegreerd Jaardocument

19 1.3 Governance Zowel het voortgezet onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs heeft een branchecode. Daarin zijn afspraken vastgelegd over de sturing, beheersing, verantwoording en toezicht op scholen en instellingen. Deze bieden handreikingen voor colleges van bestuur en raden van toezicht. Het Arentheem College is als vo-school gelieerd aan de branchecode Goed onderwijsbestuur. ROC A12 is als bve-instelling gelieerd aan de branchecode Goed Bestuur in de bve- sector. De status van de codes is pas toe of leg uit. Binnen COG hechten we veel waarde aan goed bestuur. Conform onze doelstelling handelen we naar de belangen van onze leerlingen, studenten, medewerkers en omgeving. De in de branche gehanteerde governance-codes zijn waardevol en COG wil dan ook handelen naar de letter en geest van beide governance-codes. Op de volgende punten na wordt voldaan aan de in de governance-codes opgenomen bepalingen: Criteria op grond waarvan goedkeuring wordt verleend of onthouden aan nevenfuncties van CvB-leden worden in 2013 door de Raad van toezicht vastgesteld. Een COG integriteitscode wordt in 2013 ontwikkeld en na overleg met de medezeggenschapsorganen vastgesteld. De Raad van Toezicht hanteert nog geen jaarlijkse zelfevaluatie waarin het functioneren van de gehele Raad en de bijdrage van individuele leden wordt geëvalueerd. De Raad van Toezicht hanteert tot op heden een tweejaarlijkse zelfevaluatie en is voornemens jaarlijks te evalueren. Zoals in het geïntegreerd jaardocument 2011 reeds is vermeld wordt in 2012 met betrekking tot de zittingstermijn van de voorzitter van de Raad van Toezicht afgeweken van de statuten en de branchecodes. De zittingsduur van de voorzitter is op verzoek van de Raad van Toezicht met een half jaar verlengd. De reden is gelegen in de continuïteit bij zowel de werving van als de overdracht naar een nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. Om beter aan te sluiten op de inhoud van de branchecodes zijn de statuten begin 2012 gewijzigd. Voor de sturing en beheersing is een planning en control cyclus ingericht. Belangrijke instrumenten daarbij zijn het Strategisch Perspectief , de kaderbrief, de beleidsbegroting, de meerjarenbegroting, het meerjareninvesteringsplan en het (meerjaren)formatieplan. Geïntegreerd Jaardocument

20 In de kaderbrief, als afgeleide van het Strategisch Perspectief, worden speerpunten van beleid opgenomen voor het komende jaar en, daar waar mogelijk, gekoppeld aan budgetten. Met de vertaling hiervan naar meerjarenplannen en begrotingen van de scholen wordt gewerkt aan de realisatie van onze strategische doelen. Op deze wijze wordt ook een relatie gelegd tussen de beleidsvoornemens en de inzet van middelen. De verantwoording over het gerealiseerde beleid en de ingezette middelen vindt plaats in het jaarverslag, het kwaliteitsverslag en bij de analyse van de jaarrekening. Het jaarverslag is beschikbaar via de websites en Kwaliteitszorg In het kader van kwaliteitzorg zijn interne audits en controles uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het College van Bestuur en de directies. Hiervoor wordt jaarlijks een integraal auditplan opgesteld. De gebleken tekorten zijn gerapporteerd en de knelpunten zijn aangepakt. Onderdeel van het auditplan zijn onder andere de controle op de onderwijstijd en de personeels- en studentendossiers. De Onderwijsinspectie verrichtte in 2012 diverse onderzoeken bij COG. De onderwerpen en de uitkomsten van de onderzoeken zijn hieronder samengevat. Maand Onderwerp Resultaat/oordeel inspectie April Kengetallen (opbrengsten) Educatie Ter informatie voor inspectie April-Juni Onderwijstijd (BOL) Alle onderzochte opleidingen voldoende Juni-juli Onderzoek doelbereik inspectiekader Inspectie Evaluatie ervaren toezicht door de inspectie Juni Jaarlijks gesprek inspectie vo Arentheem college, Leerpark vmbo Onderdeel vervolgtoezicht, KO en OKV (opbrengsten onvoldoende) Arentheem College, Thomas a Kempis, vwo VWO: opbrengsten voldoende, opleiding in basistoezicht Juli Landelijk onderzoek naar financiële positie mbo Gevraagde informatie aangeleverd bij inspectie Augustus Arentheem college, Thomas a Kempis, vwo VWO: bevestiging opbrengsten voldoende, opleiding in basistoezicht November Aankondiging Staat van de instelling BVE Onderzoek loopt nog tot februari 2013 December Uitvoering kwaliteitsonderzoek Arentheem College, Leerpark bij vmbo bb, gt/l en uitvoering onderzoek naar kwaliteitsverbetering vmbo-kbl bij Leerpark Oordeel in 2013 bekend Geïntegreerd Jaardocument

21 Stakeholders Het beleid van onderwijsinstellingen wordt beïnvloed door veel verschillende actoren. Er zijn veel belanghebbenden, die invloed (kunnen) hebben op het besluitvormingsproces: leerlingen/studenten en hun ouders, medewerkers, de toeleverende scholen, de afnemende scholen, bedrijven en instellingen, gemeenten en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze stakeholders hebben allen belang bij goed onderwijs. Zij leveren daaraan een bijdrage of houden toezicht. Onderstaand schema maakt duidelijk dat en hoe de verschillende actoren invloed uitoefenen op de Plan-Do-Check-Act cyclus. ACT Plan Input throughput output DO DO DO Dialoog Check Check Check Stakeholders die input beinvloeden Stakeholders die throughput beinvloeden Stakeholders die output beïnvloeden Leerlingen & studenten Ouders Toeleverende scholen Bedrijven & instellingen Gemeenten Re - integratiebedrijven Ministerie van OCW Bedrijven & instellingen Gemeenten Re - integratiebedrijven Onderwijsinspectie DUO RMC Kenniscentra Arbeidsmarkt Raden van advies Branche - regio combinaties Vakcentrales VNO - NCW Platform Onderwijs Toe- en afnemende scholen Gemeenten Re - integratiebedrijven Onderwijsinspectie Bedrijven & instellingen Geïntegreerd Jaardocument

22 Medezeggenschap Conform de regelgeving kent het Arentheem College een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (MR), die is samengesteld uit ouders, leerlingen en zeven leden uit het onderwijzend en één uit het onderwijsondersteunend personeel. De MR heeft een klankbordgroep op elke locatie. Voor de Praktijkschool Arentheem is dit tevens de formele MR. In 2012 zijn de volgende onderwerpen aan de MR van het Arentheem College voorgelegd: Lopende onderwerpen Afgehandelde onderwerpen Informatieve onderwerpen Beleidsbegroting 2013 Taakbeleid OP Rapport van bevindingen OKV Beleidsplan Titus Brandsma-Middachten Reglement functionerings- en Lessentabel Titus Brandsma beoordelingsgesprekken locatiedirectie Lessentabel Leerpark Formatieplan Beleidsbegroting 2012 Annelies Hasenack, voorzitter MR Hoogtepunten in 2012 voor de MR waren de samenwerking met medezeggenschapsorganen van CSV en ROC A12 voor de bestuurlijke fusie met CSV en de gezamenlijke voordracht van een lid van de Raad van Toezicht met de OR van ROC A12 Medezeggenschapsraad Arentheem College Geïntegreerd Jaardocument

23 Conform de regelgeving voor de bve- sector heeft ROC A12 een Ondernemingsraad (OR). In 2012 zijn de volgende onderwerpen aan de OR van ROC A12 voorgelegd: Lopende onderwerpen Afgehandelde onderwerpen Informatieve onderwerpen (selectie) Professionaliseringsbeleid Examenovereenkomst ROC A12 Verslag klachtencommissie Reorganisatieplan OBP Vakantierooster Onderwijsovereenkomst Regeling werkoverleg Sociaal Plan Reorganisatie OBP Addendum bij Werving & Selectie Kwaliteitszorgverslag Samenvoeging kernteams Profielschetsen Raad van Toezicht Crisisdraaiboek Focus op Vakmanschap Jaarrekening Resultaten JOB-monitor Besluit minister bestuurlijke overdracht CSV-COG Lydi Zuiderent, voorzitter OR: De ondernemingsraad vervult haar rol als medezeggenschapsorgaan vanuit het belang van goed onderwijs aan de studenten van ROC A12. We zoeken daarbij naar een constructieve samenwerking met het bestuur, de directie, de Raad van Toezicht en andere medezeggenschapsorganen. Ondernemingsraad ROC A12 ROC A12 heeft conform de Wet Educatie en Beroepsonderwijs een Studentenraad. Deze is in 2012 in een nieuwe samenstelling van start gegaan. In 2012 zijn de volgende onderwerpen door de Studentenraad van ROC A12 besproken: Bespreking hoogte en besteding deelnemersgelden Ontwerp huishoudelijk reglement Indeling in commissies PR-plan Activiteiten JOB Ontwerpen van een promo voor de Studentenraad. Studentenraad ROC A12 Geïntegreerd Jaardocument

24 Klachten Een goede klachtenregeling is belangrijk voor iedereen die betrokken is bij de school: leerlingen, ouders, leraren, ondersteunende medewerkers, schoolleiding en derden. Een goede klachtenregeling zorgt ervoor dat de school de mogelijkheid krijgt om klachten serieus en formeel correct af te handelen. Maar biedt de klager ook de mogelijkheid om klachten aan de orde te stellen bij een onafhankelijke deskundige of instantie. Een uitspraak vragen van de onafhankelijke klachtencommissie is niet de eerste stap, maar de laatste. Voordat het zover komt, worden de nodige pogingen ondernomen om met elkaar in gesprek te gaan en te zoeken naar een oplossing. Vaak blijkt dan dat het niet nodig is een klacht in te dienen en kan een vervelende en tijdrovende procedure bij de klachtencommissie worden vermeden. Hebben alle andere pogingen niet tot overeenstemming geleid, dan is het tijd een formele klacht in te dienen bij de klachtencommissie waarbij de school is aangesloten. Arentheem College De klachtenregeling van het Arentheem College is voor leerlingen, ouders en medewerkers beschikbaar gesteld via intranet. Op de intranetsite staat een procedure beschreven voor het indienen en afhandelen van klachten. In 2012 zijn twee klachten ingediend. Één daarvan is door het College van Bestuur behandeld, de andere door de centrale directie van het Arentheem College. ROC A12 ROC A12 hanteert verschillende klachtenregelingen, die via de website geraadpleegd kunnen worden. Zo is er een Klachtenregeling Ongewenst Gedrag, een Commissie Interne Geschillen, een Reglement Commissie van beroep voor de examens en een Algemene Klachtenregeling ROC A12. Het aantal en de aard van de ingediende klachten geven inzicht in de geleverde kwaliteit van de organisatie. Klachtenregelingen geven de organisatie de mogelijkheid om kwaliteit te bieden bij het serieus nemen en afhandelen van ingediende klachten. In 2012 dienden studenten en/of hun ouders 18 klachten in. Dit betekent een lichte afname ten opzichte van 2011( 20 klachten). Een deel van deze klachten is behandeld door het management en de directie, een ander deel door het College van Bestuur. Bij de behandeling van een klacht vindt er altijd hoor en wederhoor plaats. In 2012 is één klacht doorverwezen of gericht aan de (Algemene) Klachtencommissie. In 2012 is één bezwaar ingediend bij de Commissie van beroep voor de examens. Dit bezwaar is niet gegrond verklaard. Alle in 2012 ingediende klachten zijn afgehandeld, waarvan bijna alle klachten binnen twee tot zes weken. Bij een behandeltermijn van langer dan zes weken is de indiener van de klacht geïnformeerd. In 2012 is uit de JOB-monitor gebleken dat studenten voldoende bekend zijn met de wijze van klachten indienen. Echter, studenten zijn niet altijd tevreden over de afhandeling. Het College van Bestuur heeft in de organisatie een lerend gesprek gevoerd over klachtenbehandeling. De communicatie aan studenten is aangepast. Voor informatie over de procedures, zie de websites en Geïntegreerd Jaardocument

25 Landelijke klachtenlijn In april 2010 is door de minister van OCW een landelijke klachtenlijn voor twee jaar ingesteld, de Ombudsman/Klachtenlijn MBO. Mbo-studenten konden hier hun klachten melden. Per 1 april 2012 stopte de Ombudslijn MBO, maar kreeg een doorstart vanaf 1 september Nieuw is dat ook scholen die tijdens een klachtenprocedure behoefte hebben aan bemiddeling, voortaan bij de Ombudslijn kunnen aankloppen. In 2012 is bij de Ombudslijn MBO geen klacht ingediend die betrekking had op ROC A12. Notitie Helderheid In de onderstaande tabel zijn de aandachtspunten uit de notitie Helderheid in de bekostiging van beroepsonderwijs en volwasseneneducatie opgenomen. Omdat de notitie Helderheid betrekking heeft op beroepsonderwijs en volwasseneneducatie zijn de aandachtspunten alleen van toepassing op ROC A12. Aandachtspunten notitie Helderheid Toepassing ROC A12 Uitbesteding: informatie over uitbesteding van bekostigd onderwijs aan een andere al dan niet bekostigde instelling of organisatie tegen betaling voor de geleverde prestaties. ROC A12 besteedt geen bekostigd onderwijs uit aan een andere, al dan niet, bekostigde instelling of organisatie tegen betaling voor de geleverde prestaties. Investeren van publieke middelen in private activiteiten. Aantonen dat een eigen fonds voor les- en cursusgeld niet wordt gevoed uit de rijksbijdragen. Geïntegreerde trajecten educatie- beroepsonderwijs. ROC A12 heeft in 2012 geen publieke middelen ingezet voor private activiteiten. ROC A12 kent een fonds ten behoeve van het betalen van cursus- of lesgeld en materiaalkosten voor studenten. Dit fonds is gevormd uit het private deel van de Algemene Reserve. Er zijn geen geïntegreerde trajecten educatie-beroepsonderwijs uitgevoerd in het schooljaar Bekostiging van mbo-opleidingen ten behoeve van bedrijven. In Bijlage 2 zijn bedrijven, gemeenten en instellingen vermeld, waarvoor ROC A12 mbo-opleidingen heeft verzorgd in het schooljaar Overzicht van studenten, die relatief snel na 1 oktober de instelling verlaten en de reden van uitstroom. In Bijlage 2 is een overzicht opgenomen van studentaantallen, die kort na 1 oktober ROC A12 hebben verlaten. Ook de reden van uitschrijving is hierin opgenomen. Een belangrijke doelstelling is het beperken van de tussentijdse uitstroom van studenten. Dit is ook in de managementcontracten vastgelegd. Binnen ROC A12 speelt onder andere het extra budget van OCW een belangrijke rol bij het zoveel mogelijk beperken van ongekwalificeerde uitval Overzicht van studenten die tijdens schooljaar van opleiding/leerweg zijn veranderd. Het verlenen van vrijstellingen In Bijlage 2 is een overzicht opgenomen van studentaantallen, die tijdens het schooljaar van opleiding/leerweg zijn veranderd. In de domein OER-en is een vrijstellingsregeling opgenomen. Vrijstelling wordt sporadisch verleend. Ter illustratie: in 2012 zijn geen vrijstellingen verleend. Geïntegreerd Jaardocument

26

27 2 Arentheem College Geïntegreerd Jaardocument

28 2.1 Arentheem als maatschappelijke onderneming Visie Het Arentheem College is een interconfessionele school met drie locaties. Interconfessioneel betekent voor ons dat we de christelijke uitgangspunten belangrijk vinden. Daarom hebben we respect voor elkaars opvattingen, achtergrond en cultuur. Op onze school staan de belangen van de leerling centraal. We luisteren naar leerlingen en nemen ze serieus. Het Arentheem College biedt een veilige omgeving, waar elke leerling de kans krijgt het beste uit zichzelf te halen. In 2015 levert onze school uitstekend onderwijs en werken wij in een professionele cultuur. We hebben een rijk en aanvullend onderwijsaanbod voor leerlingen met verschillende behoeftes en talenten vanuit een vanzelfsprekende kwaliteit. We activeren leerlingen en stimuleren hun prestaties en ontwikkeling zo optimaal mogelijk. Onze school is een leer- en leefgemeenschap waarbinnen leerlingen betekenisvol leren. Alle deelnemers zijn participanten, iedereen doet mee en neemt zijn verantwoordelijkheid voor een veilige, betrokken en prettige leeromgeving. De school is toegankelijk en transparant voor medewerkers, leerlingen, hun ouders en andere betrokkenen. Onze faciliteiten zijn afgestemd op ons onderwijs. Onze visie op onderwijs is leidend. Als Arentheem College hebben we drie kernwaarden geformuleerd die de basis vormen voor ons onderwijs. Leren staat voorop Betrokken leergemeenschap We zijn een ambitieuze school met een ambitieuze leercultuur. We behalen goede resultaten op een breed terrein. We vragen inzet en prestaties van onze leerlingen. We gaan uit van de onderwijsbehoefte van een leerling en geven aan waar onze grenzen liggen. Meer dan een diploma Leerlingen leren bij ons voor meer dan een diploma. We laten ze hun talenten ontdekken om zo het beste uit zichzelf te halen. Geïntegreerd Jaardocument 2012 Onze scholen vormen een betrokken gemeenschap gericht op leren en ontwikkelen. Op het Arentheem College heerst eenheid in verscheidenheid. Bij ons heerst een positief leerklimaat. Leren op onze school is geen vrijblijvende aangelegenheid. Medewerkers en leerlingen zijn geïnteresseerd in elkaar en spreken elkaar aan op hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een veilige en prettige leeromgeving. 26

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

Profiel. Strategisch beleidsadviseur HRM. 29 april 2016. Opdrachtgever Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden

Profiel. Strategisch beleidsadviseur HRM. 29 april 2016. Opdrachtgever Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden Profiel Strategisch beleidsadviseur HRM 29 april 2016 Opdrachtgever Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

klein, veilig, ondernemend

klein, veilig, ondernemend klein, veilig, ondernemend Talent optimaal ontwikkelen door uitdagend onderwijs op maat. Locatieplan 2013-2016 16-05-2013 1 Inhoud 1 Inleiding p. 3 2 Visie en ambities p. 3 3 Onderwijs p. 4 4 Personeel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 30 079 VMBO Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 oktober

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl Plaats: Arnhem BRIN-nummer: 00JT-03 Arrangementsnummer: 220117 Onderzoek uitgevoerd op: 7 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. De Aanloop Plaats : Valthermond BRIN nummer : 18TP C1 Onderzoeksnummer : 282725 Datum onderzoek : 18 juni 2015 Datum vaststelling : 28 oktober

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 02GJ Registratienummer: 3280363 Onderzoek uitgevoerd op: 8

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 02GJ Arrangementsnummer: 162437 Onderzoek uitgevoerd op: 25 oktober

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Schoolplan Arentheem College 2012-2016

Schoolplan Arentheem College 2012-2016 Schoolplan Arentheem College 2012-2016 Goedgekeurd Managementteam 26-10-2012 College van Bestuur 15-01-2013 MR 07-03-2013 Schoolplan Arentheem College 2012-2015 INHOUD VOORWOORD 1 Daar gaan we voor! 4

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CANISIUS COLLEGE, LOCATIE DE GOFFERT afdeling vmbo-tl

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CANISIUS COLLEGE, LOCATIE DE GOFFERT afdeling vmbo-tl RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK CANISIUS COLLEGE, LOCATIE DE GOFFERT afdeling vmbo-tl Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 01VN-04 Arrangementsnummer: 153937 Onderzoek uitgevoerd op: 14 september

Nadere informatie

Regeling Prestatiebox Voortgezet onderwijs Bron:

Regeling Prestatiebox Voortgezet onderwijs Bron: Regeling Prestatiebox Voortgezet onderwijs Bron: www.infinitebv.nl/.../achtergrondinformatie%20prestatiebox%20vo... Het kabinet heeft voor het voortgezet onderwijs beleidsprioriteiten uitgewerkt in de

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'ARMHOEFSE AKKER'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'ARMHOEFSE AKKER' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'ARMHOEFSE AKKER' School : basisschool 'Armhoefse Akker' Plaats : Tilburg BRIN-nummer : 07ND Onderzoeksnummer : 91834 Datum schoolbezoek : 10 april 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 16TV-1 Arrangementsnummer: 170877/170878 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.s.g. Piter Jelles.!mpulse Leeuwarden

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.s.g. Piter Jelles.!mpulse Leeuwarden RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK o.s.g. Piter Jelles!mpulse Leeuwarden Plaats: Leeuwarden BRIN-nummer: 20DL-10 Arrangementsnummer: Onderzoek uitgevoerd op: 1 december 2011 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO Plaats : Silvolde BRIN nummer : 14UM C1 BRIN nummer : 14UM 00 HAVO Onderzoeksnummer : 276258 Datum onderzoek :

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

Bestuursnummer : 40810 Datum onderzoek : 2013 Datum vaststelling : 3 maart 2014 Onze Referentie : 4216557

Bestuursnummer : 40810 Datum onderzoek : 2013 Datum vaststelling : 3 maart 2014 Onze Referentie : 4216557 RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij de Landstede Groep Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 40810 Datum onderzoek : 2013 Datum vaststelling : 3 maart 2014 Onze Referentie

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context Functie Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Unitleider LD en evt. arbeidsmarkttoelage Management -> Overig management Beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Bonifatius Mavo VMBOGT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Bonifatius Mavo VMBOGT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Bonifatius Mavo VMBOGT Plaats : Emmeloord BRIN nummer : 02KR C1 BRIN nummer : 02KR 00 VMBOGT Onderzoeksnummer : 290332 Datum onderzoek : 4 oktober 2016 Datum

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ORGANISATIEONTWIKKELING EN HRM SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ONDERNEMERSCHAP (BEDRIJFSLEVEN) OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK De Passie Rotterdam Afdeling vwo Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 27RW-0 HB: 3485035 Arrangementsnummer: 226237 Onderzoek uitgevoerd op: 22 november

Nadere informatie

FLEXIBILISERING VAN CENTRALE TOETSEN EN EXAMENS

FLEXIBILISERING VAN CENTRALE TOETSEN EN EXAMENS FLEXIBILISERING VAN CENTRALE TOETSEN EN EXAMENS VISIE VAN HET COLLEGE VOOR TOETSEN EN EXAMENS pagina 2 van 8 Aanleiding en historisch perspectief De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam Opleiding vwo BRIN: 25LP Kenmerk: 4481172 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Hanze College, afdeling vmbo g/t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Hanze College, afdeling vmbo g/t RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar kwaliteitsverbetering Hanze College, afdeling vmbo g/t Plaats: Oosterhout BRIN-nummer: 21GZ Onderzoek uitgevoerd op: 19 april 2011 Conceptrapport verzonden op: 25

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 20MJ-2 Onderzoeksnummer: 2881213 Onderzoek uitgevoerd op: 8 december 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

Strategisch beleidsadviseur Onderwijs & Kwaliteitszorg

Strategisch beleidsadviseur Onderwijs & Kwaliteitszorg Profiel Strategisch beleidsadviseur Onderwijs & Kwaliteitszorg 2 maart 2016 Opdrachtgever Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden Voor meer informatie over de functie Erik Frieling,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Bonaventuracollege Burggravenlaan vmbo-tl Plaats: Leiden BRIN-nummer: 21GW Arrangementsnummer: 120604 Onderzoek uitgevoerd op: 9 december 2010

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan?

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan? KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen Opbrengstgericht werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van

Nadere informatie

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten.

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten. Op 28 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs basisschool 'Okba Ibnoe Nafi' bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 VMBOGT VMBOGT

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 VMBOGT VMBOGT RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 VMBOGT VMBOGT Plaats : Zwolle BRIN nummer : 01AA 58 VMBOGT BRIN nummer : 02VT 02 VMBOGT Onderzoeksnummer : 253822 Datum onderzoek : 10 oktober 2013

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Pleincollege Sint Joris PRO PRO Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 20AT C6 BRIN nummer : 20AT 05 PRO Onderzoeksnummer : 273588 Datum onderzoek : 16 april 2014

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Praktijkschool Joannes Nijmegen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Praktijkschool Joannes Nijmegen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Praktijkschool Joannes Nijmegen Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 26JR-00 Arrangementsnummer: 153057 Onderzoek uitgevoerd op: 7 december 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK obs De Zeester Plaats : Beverwijk BRIN nummer : 27ML C1 Onderzoeksnummer : 287224 Datum onderzoek : 16 februari 2016 Datum vaststelling : 6 april 2016 Pagina

Nadere informatie

Luzac Lyceum Den Haag Schooljaar in feiten en cijfers

Luzac Lyceum Den Haag Schooljaar in feiten en cijfers Schooljaar 2016-2017 in feiten en cijfers Lyceum Den Haag Groningen Luzac/Luzac College Luzac Lyceum Gemiddeld aantal leerlingen over de afgelopen vijf schooljaren: Tot 70 leerlingen 70-100 leerlingen

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG Plaats : Tilburg BRIN nummer : 25LZ Onderzoeksnummer : 292536 Datum onderzoek : 18 april 2017 Datum vaststelling : 29 juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreek

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreek RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreek Plaats : Bergen op Zoom BRIN-nummer : 24AF Onderzoeksnummer : 124853 Datum schoolbezoek : 17 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Scholen op de Kaart voor de MR

Scholen op de Kaart voor de MR Scholen op de Kaart voor de MR Maartje en Mayra 12 november 2014 Programma vandaag Voorstellen Doelen MR Gebruik Scholenopdekaart.nl MR & Onderwijskwaliteit Vanaf hier verder Doelstelling Scholenopdekaart

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen. Korte versie

Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen. Korte versie Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen Korte versie Colofon Titel Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen Auteur Christel Kuijpers en

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. "SINT MAARTENSCHOOL"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. SINT MAARTENSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. "SINT MAARTENSCHOOL" School : r.k.b.s. "Sint Maartenschool" Plaats : Bolsward BRIN-nummer : 16UZ Onderzoeksnummer : 88793 Datum schoolbezoek : 12 december 2006 Datum

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL OP DE HORST

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL OP DE HORST RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL OP DE HORST School : Basisschool Op de Horst Plaats : Groesbeek BRIN-nummer : 06PF Onderzoeksnummer : 93930 Datum schoolbezoek : 14 mei 2007 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. LMC Praktijkonderwijs Huismanstraat

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. LMC Praktijkonderwijs Huismanstraat RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LMC Praktijkonderwijs Huismanstraat Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 29VX Registratienummer: 2857306 Onderzoek uitgevoerd op: 17 november 2009 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Hoofdlijn advies. Wat vind jij? Laat het ons weten op: Persoonlijke ontwikkeling. Basiskennis en -vaardigheden. Vakoverstijgend leren

Hoofdlijn advies. Wat vind jij? Laat het ons weten op: Persoonlijke ontwikkeling. Basiskennis en -vaardigheden. Vakoverstijgend leren Hoofdlijn advies Taalvaardig Rekenvaardig Digitaal vaardig Sociaal vaardig Persoonlijke ontwikkeling Basisvaardigheden Basiskennis en -vaardigheden Natuur & technologie Mens & maatschappij Taal & cultuur

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Gregorius College Afdeling vwo Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 01KF-00/02 Arrangementsnummer: 726178 HB: 3485391 Onderzoek uitgevoerd op: 15 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo Plaats: Dordrecht BRIN-nummer: 24PY-0 HBnummer:3217542 Onderzoek uitgevoerd op: 8 november 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. rkbs De Molenhoek

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. rkbs De Molenhoek RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK rkbs De Molenhoek Plaats : Uitgeest BRIN nummer : 07VV C1 Onderzoeksnummer : 292088 Datum onderzoek : 7 februari 2017 Datum vaststelling : 11 april 2017 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 20EO-0 Arrangementsnummer: 84652 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL

Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL Rijn IJssel Rijn IJssel is een school voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Arnhem. We bieden jongeren en volwassenen

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL. : c.b.s. De Wel : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL. : c.b.s. De Wel : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL School : c.b.s. De Wel Plaats : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403 Datum schoolbezoek : 11 juni 2007 Datum vaststelling : 23 augustus 2007

Nadere informatie

Jaarverslag COG 2010. Van COG maken deel uit ROC A12 en Arentheem College

Jaarverslag COG 2010. Van COG maken deel uit ROC A12 en Arentheem College Jaarverslag COG 2010 Van COG maken deel uit ROC A12 en Arentheem College 1 Jaarverslag COG 2010 Van COG maken deel uit ROC A12 en Arentheem College 2 Geïntegreerd jaardocument 2010 3 Inhoud A Jaarverslag

Nadere informatie

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Onderwijsgroep PRIMO vpr Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en regio Kwaliteit op een hoger plan brengen Wie zijn we? Sinds 1

Nadere informatie

Luzac Utrecht Schooljaar in feiten en cijfers

Luzac Utrecht Schooljaar in feiten en cijfers Schooljaar 2016-2017 in feiten en cijfers Utrecht Groningen Luzac/Luzac College Luzac Lyceum Gemiddeld aantal leerlingen over de afgelopen vijf schooljaren: Tot 70 leerlingen 70-100 leerlingen 100-250

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL 06 HAVO Onderzoeksnummer : 253981 Datum onderzoek : 15 oktober 2013 Datum vaststelling : 10 december 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING CHRISTELIJK LYCEUM VEENENDAAL AFDELING HAVO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING CHRISTELIJK LYCEUM VEENENDAAL AFDELING HAVO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING CHRISTELIJK LYCEUM VEENENDAAL AFDELING HAVO Plaats: Veenendaal BRIN-nummer: 02VM Arrangementsnummer: 127497 HB: 3079737 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Luzac Amersfoort Schooljaar in feiten en cijfers

Luzac Amersfoort Schooljaar in feiten en cijfers Schooljaar 2016-2017 in feiten en cijfers Amersfoort Groningen Luzac/Luzac College Luzac Lyceum Gemiddeld aantal leerlingen over de afgelopen vijf schooljaren: Tot 70 leerlingen 70-100 leerlingen 100-250

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS School : Basisschool Johannes Paulus Plaats : Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 90710 Datum schoolbezoek : 5 april 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Onderwerp en positionering van de beleidsdoorlichtingen In de beleidsdoorlichtingen van de ADR staan de volgende beleidsdoelstellingen centraal:

Onderwerp en positionering van de beleidsdoorlichtingen In de beleidsdoorlichtingen van de ADR staan de volgende beleidsdoelstellingen centraal: >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Financieel-Economische Zaken IPC 5350 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 Onderwijsassistent, 93500 Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden), 95081 Ondernemer detailhandel,

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE JOHANNES BOGERMANSCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE JOHANNES BOGERMANSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE JOHANNES BOGERMANSCHOOL School : de Johannes Bogermanschool Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 06EC Onderzoeksnummer : 82408 Datum schoolbezoek : 19 september 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 30CW Onderzoek uitgevoerd op : 13 december 2010 Conceptrapport verzonden op :

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009 RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009 THERESIALYCEUM School/instelling/vestiging:Theresialyceum Afdeling: havo Plaats: Tilburg BRIN-nummer: 21EX Onderzoeksnummer: 110742 Datum

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK : p.c.b.s. De Burcht

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK : p.c.b.s. De Burcht RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK p.c.b.s. De Burcht School : p.c.b.s. De Burcht Plaats : Spijk BRIN-nummer : 08AS Onderzoeksnummer : 55707 Uitvoerend inspecteur : Mw. dr. G.J. Reezigt Datum schoolbezoek : 11

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. Media College, afdeling vmbo-g/t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. Media College, afdeling vmbo-g/t RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING Media College, afdeling vmbo-g/t Plaats: : Den Haag BRIN-nummer : 20MJ-2 Onderzoeksnummer : 121697 Onderzoek uitgevoerd op : 13 januari 2011

Nadere informatie

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Inleiding Het onderwijs verandert. En het toezicht verandert mee. Vanaf 1 augustus 2017 houden

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Floriant

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Floriant RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Floriant Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 24CT Onderzoeksnummer : 125947 Datum schoolbezoek : 16 april 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Aanvraagprocedure voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs: verstrekking van een aanwijzing als exameninstelling voortgezet onderwijs

Aanvraagprocedure voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs: verstrekking van een aanwijzing als exameninstelling voortgezet onderwijs Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair onderwijs po 079-3232333 Aanvraagprocedure voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs: verstrekking van een aanwijzing

Nadere informatie

Jaarplan De Berkel

Jaarplan De Berkel Jaarplan De Berkel 2016-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 4 School en positionering 5 Kwaliteit 5 Team en leiderschap 5 Onderwijs 6 Personeel 6 Administratie 6 Beheer 6 2 van 7 Voorwoord

Nadere informatie

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek.

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

Cyclisch Systematisch Integraal Zelfevaluatie

Cyclisch Systematisch Integraal Zelfevaluatie Kwaliteitsimpuls op sectieniveau De KVLO is de eerste vakvereniging in Nederland die een systematisch kwaliteitszorgsysteem heeft ontwikkeld voor de praktijk. Het project bestaat uit twee krachtige instrumenten:

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Frater van Gemert, afdeling vmbo theoretische leerweg

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Frater van Gemert, afdeling vmbo theoretische leerweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Frater van Gemert, afdeling vmbo theoretische leerweg Plaats: Tilburg BRIN-nummer: 20GD-1 Arrangementsnummer: Onderzoek uitgevoerd op: 18 september

Nadere informatie

Sterk bestuur voor sterke scholen! De onderwijsresultaten

Sterk bestuur voor sterke scholen! De onderwijsresultaten Sterk bestuur voor sterke scholen! De onderwijsresultaten Een onderzoek naar bestuurskenmerken van sterkere en zwakkere scholen 2011-2013 Marieke Versloot Marjan Vermeulen Suzanne Beek In samenwerking

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER Oranje Nassau College

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER Oranje Nassau College RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 Oranje Nassau College Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 20BC 00 Onderzoeksnummer : 286245 Datum onderzoek : 5 november 2015 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE OPRIT BRUG

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE OPRIT BRUG RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE OPRIT BRUG School : de Oprit Brug Plaats : Rijswijk BRIN-nummer : 13VQ Onderzoeksnummer : 89400 Datum schoolbezoek : 13 november 2006 Datum vaststelling : 15 januari 2007.

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA School : PCB Prinses Juliana Plaats : Gouda BRIN-nummer : 08VP Onderzoeksnummer : 89264 Datum schoolbezoek : 24 november 2006 Datum vaststelling : 16 januari

Nadere informatie