Vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen: het wetsvoorstel na Prinsjesdag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen: het wetsvoorstel na Prinsjesdag"

Transcriptie

1 32

2 Vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen: het wetsvoorstel na Prinsjesdag Op Prinsjesdag verscheen het (definitieve) wetsvoorstel Modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen. In het mei/juni-nummer van B&G gaf Gert-Jan de Ruiter al commentaar op het consultatiedocument voor deze wet. Nu buigt hij zich over het definitieve wetsvoorstel. De kern van het wetsvoorstel is ongewijzigd gebleven. Wel zijn naar aanleiding van de reacties enkele wijzigingen aangebracht die voor de praktijk belangrijke consequenties hebben. Voor gemeenten verwacht De Ruiter veel extra werk voor de implementatie van de vennootschapsbelasting. De administratieve lastendruk die uit het wetsvoorstel voortspruit, moet niet worden onderschat. Door Gert-Jan de Ruiter Deloitte Belastingadviseurs B.V. Kern van het wetsvoorstel Uitgangspunt van het wetsvoorstel is dat publiekrechtelijke rechtspersonen vpbplichtig worden als ze een onderneming hebben. Dat is anders dan in het consultatiedocument: daar werden de ondernemingen zelf belastingplichtig, wat kon leiden tot meerdere aangiften per publiekrechtelijke rechtspersoon. Als een publiekrechtelijke rechtspersoon meerdere ondernemingen drijft (bijvoorbeeld een grondbedrijf, een parkeerbedrijf en een theater) wordt dit bij wetsfictie als één onderneming aangemerkt. Het voordeel hiervan is dat onderlinge transacties tussen deze ondernemingen en dus binnen dezelfde rechtspersoon voor de vpb-heffing buiten beschouwing kunnen blijven. Daarnaast kunnen de verliezen en winsten van de verschillende ondernemingen met elkaar worden gesaldeerd. Overigens is de uitzondering op deze regeling de Staat zelf; daar geldt vpbplicht per door een ministerie gedreven onder-neming. Dat heeft een uitvoeringstechnische achtergrond: het is voor de Staat nauwelijks te doen één aangifte vennootschapsbelasting op te stellen voor alle ondernemingsactiviteiten die door de verschillende ministeries en hun agentschappen, rijksdiensten en inspecties worden ontplooid. Publiekrechtelijke rechtspersonen worden wat de vpb-plicht betreft hetzelfde behandeld als gewone stichtingen en verenigingen Kort samengevat worden de publiekrechtelijke rechtspersonen onder het definitieve wetsvoorstel wat de vpb-plicht betreft hetzelfde behandeld als de gewone stichtingen en verenigingen. De rechtspraak over deze stichtingen en verenigingen met betrekking tot het ondernemingsbegrip is dus ook voor de publiekrechtelijke rechtspersonen van wezenlijk belang. Dit fiscale ondernemersbegrip is behoorlijk ruim. In de praktijk zal de discussie zich toespitsen op de aanwezigheid van een winststreven en de toepassing van het concurrentiecriterium. En dat is geen eenvoudige toets gezien het feit dat er met enige regelmaat over deze kwestie wordt geprocedeerd. Van belang is dat het meer dan incidenteel behalen van overschotten blijkens de rechtspraak een winststreven veronderstelt. Vanuit fiscaal perspectief moet voor iedere activiteit worden getoetst of er overschotten ontstaan (op basis van het fiscale winstbegrip), dus ook voor de dienstverlening waarover (bestemmings) heffingen of leges worden geheven. Het wettelijk uitgangspunt 1 dat (bestemmings) heffingen en leges niet meer dan kostendekkend mogen zijn, geldt voor alle heffingen en leges binnen één verordening en is gebaseerd op de begroting. Feitelijk kan dus wel met een individuele dienst winst worden behaald die leidt tot ondernemerschap en dus belastingplicht. De Hoge Raad gaat uit van een ruim concurrentiecriterium: ook potentiële concurrentie met ondernemers leidt in beginsel tot vpb-plicht, tenzij sprake is van B&G November/December

3 Vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen structureel verlieslatende activiteiten. Normaal vermogensbeheer (de passieve exploitatie van vastgoed bijvoorbeeld) vormt geen onderneming. Dat is anders als deze exploitatie binnen een onderneming plaatsvindt (bijvoorbeeld de tijdelijke verhuur van een binnen het grondbedrijf te ontwikkelen terrein). Dochtervennootschappen van publiekrechtelijke rechtspersonen (ook wel aangeduid met de term privaatrechtelijke overheidslichamen) worden conform de normale regels vpb-plichtig. Voor B.V. s, N.V. s en coöperaties zal spake zijn van integrale vpb-plicht, tenzij een vrijstelling kan worden toegepast. Bij deze privaatrechtelijke overheidslichamen is het voor de vpb-plicht dus niet van belang of al dan niet een onderneming wordt gedreven. Daardoor kan het voor de vpb-plicht verschil uitmaken of een onroerende zaak wordt verhuurd door bijvoorbeeld de gemeente zelf of door haar 100%-dochtervennootschap. Zelfs de klassieke overheidstaken als de uitgifte van een paspoort of rijbewijs zouden vpbplichtig kunnen worden Vrijstellingen Er is dus een zeer ruim toepassingsbereik van de vpb-plicht van overheidsondernemingen. Zelfs de klassieke overheidstaken als de uitgifte van een paspoort of rijbewijs zouden vpb-plichtig kunnen worden. Om de reikwijdte van de vpbplicht in te perken, zijn vier vrijstellingen in het leven geroepen. Deze vrijstellingen zijn inhoudelijk hetzelfde als onder het consultatiedocument. Wel zijn ze in fiscaal-technische zin anders opgezet, hetgeen in de praktijk overigens zal leiden tot een ruimere aangifteplicht. De administratieve lastendruk die uit het wetsvoorstel voortspruit, moet dan ook niet onderschat worden. Inbestedingsvrijstelling Deze vrijstelling betreft activiteiten verricht door een afdeling binnen een publiekrechtelijke rechtspersoon aan andere afdeling binnen dezelfde publiekrechtelijke rechtspersoon (bijvoorbeeld de ICT-afdeling verricht diensten aan het grondbedrijf). (Omgekeerde) quasi-inbestedingsvrijstelling Dit betreft activiteiten die over en weer worden verricht door een publiekrechtelijke rechtspersoon en een 100%- dochtervennootschap. Als een gemeente bijvoorbeeld personeel beschikbaar stelt aan haar 100%-dochtervennootschap, is het resultaat daarvan bij de gemeente vrijgesteld van vpb-heffing. Hetzelfde geldt voor de resultaten uit activiteiten die een 100%-dochtervennootschap van een gemeente voor haar (enige) aandeelhouder verricht. Vrijstelling voor de uitoefening van overheidstaken of publiekrechtelijke bevoegdheden (overheidshandelen) Deze vrijstelling heeft betrekking op het handelen als overheid en kan zowel door een publiekrechtelijke rechtspersoon als een privaatrechtelijk overheidslichaam (veelal een ZBO) worden toegepast. Dit betreft bijvoorbeeld de uitgifte van paspoorten of rijbewijzen of het inzamelen van huishoudelijk afval. Maar ook de activiteiten van bijvoorbeeld De Nederlandsche Bank vallen hieronder. Of activiteiten binnen deze vrijstelling vallen, is niet altijd even duidelijk en zal in de praktijk nog veel discussies opleveren. Een belangrijk aanknopingspunt voor de toepassing van de vrijstelling voor overheidshandelen is de uitoefening van de eigen, bij wet opgedragen taak. De vrijstelling voor overheidshandelen geldt niet als met de activiteit wordt geconcurreerd met belastingplichtige ondernemers. Dit zou bijvoorbeeld kunnen spelen voor de GGD die reizigersvaccinaties verricht en de omgevingsdienst of veiligheidsregio die adviezen verstrekt of opleidingen verzorgt. Samenwerkingsvrijstelling De samenwerkingsvrijstelling is in de praktijk van cruciaal belang. Het gaat om vrijstelling voor activiteiten door kwalificerende samenwerkingsverbanden. Een samenwerkingsverband zal in de praktijk vaak de vorm van een gemeenschappelijke regeling hebben, maar dat hoeft niet. De juridische vorm waarin het samenwerkingsverband wordt gegoten, is niet voorgeschreven. Het kan dus ook een contract zijn, een gezamenlijke B.V. of een coöperatie. Wel is relevant dat activiteiten die voortvloeien uit een individuele dienstverleningsovereenkomst niet kwalificeren voor de vrijstelling. De grens is niet altijd scherp te trekken, omdat in de praktijk blijkt dat samenwerkingsverbanden ook keuzepakketten aan hun deelnemers aanbieden. Dat leidt ertoe dat niet iedere deelnemer dezelfde diensten van het samenwerkingsverband afneemt. De samenwerkingsvrijstelling is vereenvoudigd en de reikwijdte lijkt verruimd Ten opzichte van het consultatiedocument is de samenwerkingsvrijstelling vereenvoudigd en lijkt de reikwijdte verruimd. Zo wordt niet meer op het niveau van het samenwerkingsverband aan het concurrentiecriterium getoetst, maar op het niveau van de participanten. Daarmee lijkt vooral voor ondersteunende activiteiten als inkoop en ICT of de heffing en inning van belastingen de discussie over de vpb-plicht van de baan. Wel blijft van belang dat alleen de ten behoeve van deelnemers verrichte activiteiten onder de samenwerkingsvrijstelling kunnen vallen. Een nieuwe eis is dat de deelnemers in het samenwerkingsverband naar evenredigheid van de afname van de activiteiten moeten bijdragen in de kosten van het samenwerkingsverband. Dit suggereert dat op basis van de feitelijke afname tussen de deelnemers en het samenwerkingsverband moet worden afgerekend. Feitelijk komt dat neer op een afrekening op nacalculatiebasis, hetgeen de vorming van een weerstandsvermogen binnen het samenwerkingsverband lijkt uit te sluiten. Het geheel tendeert overigens naar de toepassing van een individuele dienstverleningsovereenkomst die nu juist níet kwalificeert voor de samenwerkingsvrijstelling. Ook is niet helder wat de 34

4 gevolgen voor de toepassing van de vrijstelling zijn als de deelnemers naar rato van de procentuele participatie in het samenwerkingsverband in de kosten bijdragen of als er generieke verdeelsleutels worden gehanteerd, zoals inwoneraantal. Het is van groot belang dat op deze vragen tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel een helder antwoord komt. Niet op iedere gemeenschappelijke regeling zal de samenwerkingsvrijstelling zonder meer van toepassing zijn. Een gemeenschappelijke regeling kan namelijk ook, bijvoorbeeld op grond van de wet of krachtens delegatie, een eigen overheidstaak of publieke bevoegdheid hebben. In die situatie moet de vrijstelling voor overheidshandelen worden toegepast in plaats van de samenwerkingsvrijstelling. Branchespecifieke vrijstellingen Naast de vier generieke vrijstellingen gelden er nog vrijstellingen voor academische ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en specifiek genoemde zeehavenbedrijven. De bestaande vrijstellingen voor SW-bedrijven 2, bibliotheken en volkskredietbanken blijven gehandhaafd. Een aandachtspunt voor de SW-bedrijven is wel dat de bestaande SW-vrijstelling tamelijk beperkt is geformuleerd. Dit betekent voor de praktijk dat de kans groot is dat de dienstverlening door SW-bedrijven die voortspruit uit de Participatiewet vanaf 1 januari 2016 in de vpb-heffing terecht zal komen. Fiscale winstbepaling Het wetsvoorstel bevat geen bijzondere bepalingen over de wijze waarop de publiekrechtelijke rechtspersonen en privaatrechtelijke overheidslichamen hun fiscale winst moeten bepalen. Hiervoor gelden de gewone fiscale spelregels. En juist die spelregels zullen zorgen voor de nodige praktijkproblemen. Niet alleen omdat ze afwijken van de voorschriften van bijvoorbeeld het BBV of de verslaggevingsregels volgens Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, maar vooral vanwege het verschil in principiële uitgangspunten. Een van de kernpunten binnen de fiscale winstbepaling is namelijk dat handelingen die buiten de fiscale ondernemingssfeer worden verricht geen invloed mogen hebben op de omvang van de fiscale ondernemingswinst. Bij een publiekrechtelijke rechtspersoon wordt dat een uiterst complexe aangelegenheid, omdat daar sprake is van een ondernemingssfeer én een niet-ondernemingssfeer. Als bijvoorbeeld een gemeente vanuit haar volkshuisvestelijk beleid de bouw van starterswoningen wil stimuleren en daartoe vanuit het grondbedrijf kavels verkoopt aan een woningcorporatie tegen een sociale grondprijs, rijst de vraag wat dit betekent voor de fiscale winstbepaling van het grondbedrijf. Als de marktprijs van een kavel hoger ligt, is de verkoop van de kavels tegen de sociale grondprijs geen ondernemingshandeling. Het is een beslissing die buiten de ondernemingssfeer ligt en haar verklaring vindt in het volkshuisvestelijk beleid. Vanuit fiscaal perspectief zal het grondbedrijf de marktprijs als opbrengst dienen te verantwoorden, zodat de fiscale winst hoger wordt en de belastingdruk toeneemt. In feite is het een niet-aftrekbare subsidie van de gemeente aan de woningcorporatie waarmee vervolgens de kavels tegen de (fictieve) marktprijs van het grondbedrijf worden gekocht. Dit vraagstuk blijft in de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel sterk onderbelicht, maar zal in de praktijk tot ingewikkelde discussies leiden. Deze kwestie speelt bijvoorbeeld ook bij het vanuit een maatschappelijk perspectief hanteren van lagere toegangsprijzen dan de marktprijs. Ook hier zal de parlementaire behandeling de nodige opheldering moeten geven Een ander fenomeen betreft de toepassing van zakelijke prijzen tussen gelieerde partijen. In de Wet vpb is verankerd dat in gelieerde verhoudingen prijzen moeten worden gehanteerd zoals deze in het economische verkeer door onafhankelijke partijen zouden zijn overeengekomen. Dat roept onmiddellijk de vraag op of een samenwerkingsverband en zijn deelnemers vanuit fiscaal perspectief tegen kostprijs kunnen afrekenen. Het merkwaardige is dat de samenwerkingsvrijstelling deze eis stelt, terwijl dit op gespannen voet lijkt te staan met een andere wetsbepaling. Ook hier zal de parlementaire behandeling de nodige opheldering moeten geven. Tijdpad Het ministerie van Financiën heeft nog steeds voor ogen dat het wetsvoorstel per 1 januari 2015 tot wet wordt verheven en feitelijk ingaat per 1 januari De Tweede Kamer heeft al ingestemd met een spoedbehandeling. De Eerste Kamer zal pas begin 2015 toekomen aan de behandeling van het wetsvoorstel, zodat de vraag rijst of en in welke mate aan het wetsvoorstel terugwerkende kracht zal moeten worden verleend. Door het tempo waarmee het wetsvoorstel door het parlement geloodst moet worden, zal er weinig tijd zijn voor een diepgaande inhoudelijke behandeling. En dat is gezien het principiële karakter van dit wetsvoorstel en de vele praktijkvragen die er nog leven een gemiste kans. Een belangrijk aandachtspunt is dat inwerkingtreding van het wetsvoorstel in 2015 al gevolgen kan hebben voor de jaarrekening 2014 van gemeenten. Immers, als het parlement het wetsvoorstel vóór het vaststellen van de jaarrekening 2014 aanneemt, zal beoordeeld moeten worden wat dit betekent voor de waardering van balansposten in de jaarrekening. Met name de uitkomsten van gemeentelijke grondexploitaties kunnen beïnvloed worden. Uitgangspunt is dat de waardeontwikkeling vanaf 1 januari 2016 in de vpb-sfeer valt. Als de grondexploitatieberekeningen per saldo uitgaan van een grondprijsstijging in de periode van 1 januari 2016 tot het verkoopmoment, leidt dat binnen deze uitgangspunten fiscaal tot winst. Een consistente berekening vereist dan dat ook vennootschapsbelasting wordt ingerekend. Dit kan weer gevolgen hebben voor de waardering van de op de balans opgenomen gronden. Implementatie Nu de belastingplicht van overheidsondernemingen onafwendbaar lijkt, zullen overheden veel werk op zich af zien komen. Om deze (invoerings)problematiek het hoofd te kunnen bieden, is er behoefte B&G November/December

5 Vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen aan een helder plan van aanpak en een opleidingsprogramma voor de direct betrokkenen. Daarbij is het van belang de implementatie niet primair vanuit een administratieve invalshoek te benaderen. Er is een projectleider nodig die een duidelijke opdracht, verantwoordelijkheid en bevoegdheid meekrijgt, inclusief communicatielijnen. De eerste inhoudelijke stap is een inventarisatie vanuit fiscaal-juridisch perspectief van de concrete gevolgen van de aanstaande vennootschapsbelastingplicht voor gemeente, haar verbonden partijen en samenwerkingsverbanden. Dat betreft activiteiten die mogelijk in de vpb-heffing terechtkomen, maar ook de consequenties van voorgenomen (beleids)beslissingen en de inrichting of aanpassing van samenwerkingsverbanden in het licht van bijvoorbeeld de drie decentralisaties. De inventarisatie zal breed gedragen moeten worden in de gemeentelijke organisatie om het fiscale bewustzijn te vergroten en inzicht in de fiscale risico s te verschaffen. De inventarisatie bevat te minste een overzicht van alle activiteiten die onder de heffing vallen en de voorwaarden voor vrijstellingen. Daarnaast moet blijken of de getrokken conclusies zijn getoetst en welke risico s en onzekerheden nog in de inventarisatie liggen besloten. Mogelijk kan aan de hand hiervan op hoofdlijnen al een inschatting worden gemaakt van de vpb-druk; informatie die voor de begroting 2016 van wezenlijk belang is. De inventarisatie moet inzicht geven in besluitvormingsprocedures en beleidsvoornemens die consequenties kunnen hebben voor de vpb-plicht. Hieruit volgt de afweging of er aanleiding is bepaalde activiteiten af te stoten of anders te organiseren en al dan niet vanuit fiscaal perspectief onder te brengen in een afzonderlijke rechtspersoon. Ook zullen gemeenten onder ogen moeten zien of wijziging van (voorgenomen) besluitvorming en/of beleid vanuit vpb-perspectief noodzakelijk is. Daarna komt de feitelijke implementatie aan de orde, primair bestaande uit de inrichting van de fiscale administratie. Daartoe behoort het opstellen van de fiscale openingsbalans met de fiscale waardering van de activa en passiva (zoals vastgoed, grondposities en leningen). Vaststellen welke activa en passiva aan de belaste onderneming moeten worden toegerekend, is niet altijd eenvoudig. Wezenlijk is ook is de vraag hoe de mutaties in de balansposten worden gevolgd. Het lijkt onvermijdelijk dat de brondocumentenstroom wordt aangepast om aan de voorkant een splitsing tussen het fiscale ondernemingsdeel en het niet-ondernemingsdeel te maken. De waardering van activa en passiva op de fiscale openingsbalans kan pas plaatsvinden per 1 januari 2016, omdat de waardering afhankelijk is van de marktsituatie op dat moment. Waarschijnlijk zullen de Belastingdienst en vertegenwoordigers van de overheidssector praktische kaders ontwikkelen voor de vormgeving van de waarderingen. Dit is in ieder geval bij de fiscalisering van de woningcorporatiesector gebeurd. Als onderdeel van de implementatie zal ook veel aandacht uitgaan naar een juiste toerekening van opbrengsten en kosten aan de belaste activiteiten. Voor een deel is dat een kwestie van labelen van grootboekrekeningen en het definiëren van verdeelsleutels. Maar voor een ander deel (bijvoorbeeld binnen het grondbedrijf) zal dit een uitermate complex vraagstuk opleveren dat mogelijk niet binnen het bestaande administratieve systeem kan worden opgelost. Enige reflectie op het wetsvoorstel lijkt nauwelijks meer mogelijk Het wetsvoorstel Modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen is aan de Tweede Kamer aangeboden en zal met spoed in behandeling worden genomen. Enige reflectie op het wetsvoorstel lijkt daardoor nauwelijks meer mogelijk. Het risico bestaat dat er veel onduidelijkheden blijven bestaan die de praktijkimplementatie ernstig zullen compliceren. Door de diversiteit van de activiteiten komt er met name op gemeenten en hun samenwerkingsverbanden heel veel werk af. Niet alleen als onderdeel van de implementatie, maar ook structureel. Er komt een aandachtsgebied bij dat niet alleen het opstellen van een juiste en volledige aangifte omvat, maar ook belangrijke consequenties zal hebben voor de beleids- en besluitvorming in overheidsland. Het is daarmee onvermijdelijk dat de vennootschapsbelastingheffing, als onderdeel van de bredere fiscaliteit, binnen de planning-en-control-cyclus een steeds volwaardiger onderdeel zal gaan vormen. Noten 1 Zie bijvoorbeeld artikel 229b Gemeentewet 2 SW-bedrijven werken in opdracht van gemeenten: zij voeren voor hen de Wsw-regeling uit. 36

Invoering Vpb Aanleiding Europese Commissie onderzoek

Invoering Vpb Aanleiding Europese Commissie onderzoek Invoering Vpb 2016 - Aanleiding Europese Commissie onderzoek - Huidige wetgeving 1956 overheidsonderneming vrij - Nieuwe wetgeving Belastingplichtig tenzij Voldoende rek gemeenten! Invoering Vpb Stand

Nadere informatie

Toelichting voor Auditcommissie 11 juni 2015

Toelichting voor Auditcommissie 11 juni 2015 Vennootschapsbelasting voor overheden Toelichting voor Auditcommissie 11 juni 2015 VPB Wat is vennootschapsbelasting? VPB is een rijksbelasting op het inkomen van rechtspersonen (bij bedrijven veelal winst

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen. Jan Willem de Joode, VNG Ton Waars, Gemeente Den Haag/Fiscaal Advies Team

Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen. Jan Willem de Joode, VNG Ton Waars, Gemeente Den Haag/Fiscaal Advies Team Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen Jan Willem de Joode, VNG Ton Waars, Gemeente Den Haag/Fiscaal Advies Team Wat gaan we doen? Het wetsvoorstel: korte schets van het wetsvoorstel Samenwerking

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen

Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen Wat komt er op ons af? Joop Kluft, PriceWaterhouseCoopers Ton Waars, Gemeente Den Haag/Fiscaal Advies Team 24 november 2014 VNG-congres Gemeentefinanciën Wat

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting voor overheden. Anneke Tolsma GR Drechtsteden Ton Waars gemeente Den Haag Jan Willem de Joode VNG

Vennootschapsbelasting voor overheden. Anneke Tolsma GR Drechtsteden Ton Waars gemeente Den Haag Jan Willem de Joode VNG Vennootschapsbelasting voor overheden Anneke Tolsma GR Drechtsteden Ton Waars gemeente Den Haag Jan Willem de Joode VNG Wat gaan wij doen? Stand van zaken Vpb en SVLO Bespreking van de SVLO-producten Aanpak

Nadere informatie

Datum Behandeld door Ons kenmerk 18 mei 2015 Drs. G.J.W. de Ruiter 154.6

Datum Behandeld door Ons kenmerk 18 mei 2015 Drs. G.J.W. de Ruiter 154.6 Deloitte Belastingadviseurs B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9914 www.deloitte.nl Beconnummer 303045 RAD Hoeksche Waard t.a.v.

Nadere informatie

Winstbelasting bij grondbedrijven? Een visie op de gevolgen voor gemeentelijke grondbedrijven als gevolg van de modernisering van de

Winstbelasting bij grondbedrijven? Een visie op de gevolgen voor gemeentelijke grondbedrijven als gevolg van de modernisering van de Winstbelasting bij grondbedrijven? Een visie op de gevolgen voor gemeentelijke grondbedrijven als gevolg van de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven Naarscongres VvG

Nadere informatie

Belastingplicht overheidsondernemingen

Belastingplicht overheidsondernemingen Belastingplicht overheidsondernemingen Gered door de vrijstellingen? Marcel Buur marcel.buur@loyensloeff.com Vrijstellingen - inleiding Van vrijgesteld, tenzij naar belastingplichtig, tenzij Tenzij vormgegeven

Nadere informatie

VpB plicht overheidsondernemingen Commisie BAM, 28 mei 2015

VpB plicht overheidsondernemingen Commisie BAM, 28 mei 2015 VpB plicht overheidsondernemingen Commisie BAM, 28 mei 2015 Marcel Wiebes Huidig stelsel Ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen (bepaalde activiteiten van o.a. Gemeente en Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Staatssecretaris beantwoordt vragen Eerste Kamer over Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen

Staatssecretaris beantwoordt vragen Eerste Kamer over Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen Staatssecretaris beantwoordt vragen Eerste Kamer over Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen De staatssecretaris van Financiën heeft recent de memorie van antwoord uitgebracht ter zake van

Nadere informatie

Naam en telefoon Portefeuillehouder

Naam en telefoon Portefeuillehouder Onderwerp Gevolgen invoeren wet Vennootschapsbelasting (Vpb) Datum Afdeling 6 juni 2016 GF&C Naam en telefoon Portefeuillehouder Esther Erens / Mieke Lammers Frank den Brok Waarover wil je informeren?

Nadere informatie

Belastingplicht overheidsbedrijven Assen, 2 oktober 2014

Belastingplicht overheidsbedrijven Assen, 2 oktober 2014 Belastingplicht overheidsbedrijven Assen, 2 oktober 2014 1 VPB staat voor de deur 2 Inhoud presentatie 1. Stand wetgevingsproces 2. Doel en hoofdregel wetsvoorstel 3. Het fiscaal ondernemingsbegrip 4.

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen een feit, en nu? 5 februari 2015 Bram Faber

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen een feit, en nu? 5 februari 2015 Bram Faber Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen een feit, en nu? Nieuw vennootschapsbelastingkader voor overheidsondernemingen: Voor boekjaren die op of na 1 januari 2016 aanvangen 2 Huidige vennootschapsbelastingpositie

Nadere informatie

Samenwerking en de Wet Vpb

Samenwerking en de Wet Vpb Samenwerking en de Wet Vpb Voorlichtingsbijeenkomsten grondbedrijven Albert Bandsma Renate Vreeker Wat komt aan de orde Samenwerkingsvormen; Vier in de praktijk bij grondbedrijven voorkomende samenwerkingsvormen;

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen Cees Smulders en Anja van Pelt 15 sept 2015 1 Agenda Wet vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen Huidige stand van zaken Route voorwaarts

Nadere informatie

Wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen

Wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen 26 maart 2015 Wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen 1. Inleiding Eind 2014 is het voorstel tot wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 ( Wet Vpb

Nadere informatie

Notitie Detachering aan derden Publicatie 15 april 2016

Notitie Detachering aan derden Publicatie 15 april 2016 Toelichting Deze notitie heeft de status van een inlichting/algemene voorlichting, omdat geen specifieke casuïstiek aan de orde komt. De notitie beoogt de overheidslichamen te ondersteunen bij het beoordelen

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen NVRD Themadag Actualiteit in bedrijfsvoering Mr. drs. R.P. (Reinder) Wiersma Mr. G.J. (Ruud) de Jong, 18 februari 2016 Onderwerpen Hoofdlijn wettelijke

Nadere informatie

Notitie Objectvrijstelling voor samenwerkingsverbanden Publicatie 13 juni 2016

Notitie Objectvrijstelling voor samenwerkingsverbanden Publicatie 13 juni 2016 Objectvrijstelling voor samenwerkingsverbanden (art. 8e, lid 1, aanhef en onder c, 1 e, 2 e en 3 e ; art. 8f, lid 1, aanhef en onder c, 1 e, 2 e en 3 e Wet Vpb 1969) Inleiding In deze notitie wordt ingegaan

Nadere informatie

Gemeente Mook en Middelaar en de vennootschapsbelasting

Gemeente Mook en Middelaar en de vennootschapsbelasting Gemeente Mook en Middelaar en de vennootschapsbelasting 21 oktober 2015 mr. J.C.M. (Jeroen) Cremers, partner BDO mr. G. (Geert) Witlox, manager BDO Inhoud 1. De Wet Modernisering vennootschapsbelastingplicht

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Commissie Financiën 16 maart 2016 Door: Johan Brands

Vennootschapsbelasting. Commissie Financiën 16 maart 2016 Door: Johan Brands Vennootschapsbelasting Commissie Financiën 16 maart 2016 Door: Johan Brands Doel van deze presentatie Vervolg op presentatie van 21 oktober 2015 Als inleiding nogmaals inhoudelijk op hoofdlijnen informeren

Nadere informatie

Eerste Kamer heeft Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen aangenomen

Eerste Kamer heeft Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen aangenomen Eerste Kamer heeft Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen aangenomen De Eerste Kamer heeft op 26 mei 2015 de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen aangenomen. Dit betekent dat

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Albrandswaard

De Gemeenteraad van Albrandswaard Aan De Gemeenteraad van Albrandswaard Datum Betreft Contactpersoon Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 16 december 2014 Informatie invoering vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen

Nadere informatie

Belastingplicht overheidsbedrijven Assen, 5 juni 2014

Belastingplicht overheidsbedrijven Assen, 5 juni 2014 Belastingplicht overheidsbedrijven Assen, 5 juni 2014 1 Wetsvoorstel krijgt vorm 2 Inhoud presentatie Wetsvoorstel uitgangspunten o Onderneming o Direct/indirect o Het fiscaal ondernemer begrip Duurzame

Nadere informatie

On your mark! MTH Kennisgroep Overheidsondernemingen. Modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen

On your mark! MTH Kennisgroep Overheidsondernemingen. Modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen On your mark! MTH Kennisgroep Overheidsondernemingen Modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. De overheidsorganisatie: directe

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven: extra lasten in aantocht!

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven: extra lasten in aantocht! Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven: extra lasten in aantocht! In april 2014 is er een conceptwetsvoorstel gepubliceerd inzake de vennootschapsbelastingplicht (hierna: vpb-plicht) voor

Nadere informatie

Activiteitenlijst Gemeenten Publicatie 17 augustus Oplegnotitie

Activiteitenlijst Gemeenten Publicatie 17 augustus Oplegnotitie Activiteitenlijst Gemeenten Publicatie 17 augustus 2015 Oplegnotitie Aanleiding De VNG heeft in het kader van de behandeling van het wetsvoorstel vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen een

Nadere informatie

Vpb-plicht voor overheidsbedrijven

Vpb-plicht voor overheidsbedrijven n Vpb-plicht voor overheidsbedrijven Onderwerpen Doel van de wetswijziging Inhoud Wet op de vennootschapsbelasting Waarover wordt vpb betaald? Financiële regelgeving gemeenten Praktijkvoorbeelden Aanpak

Nadere informatie

Inleiding. groep is hier de oorzaak van maar de aanpassingen in Wet en regelgeving die voor alle overheidsorganisaties

Inleiding. groep is hier de oorzaak van maar de aanpassingen in Wet en regelgeving die voor alle overheidsorganisaties Continuering van de Avelingen Personeelsdetacheringen BV en het oprichten van een nieuwe BV en andere fiscale aspecten bij de gemeenschappelijke regeling Avres. Inleiding Met ingang van 1 januari 2016

Nadere informatie

: Raadsinformatiebrief Invoering vennootschapsbelasting bij gemeente Bergeijk

: Raadsinformatiebrief Invoering vennootschapsbelasting bij gemeente Bergeijk Uw kenmerk : Aan de leden van de raad Ons kenmerk : Datum : 9 mei 2016 Behandeld door : mevr. S. van Avendonk - de Kort Afdeling : Bedrijfsvoering en Publiekszaken Onderwerp : Raadsinformatiebrief Invoering

Nadere informatie

Belastingplicht overheidsondernemingen: (enkele) staatssteunaspecten. Prof. R.H.C. Luja UvA, 23 oktober 2014

Belastingplicht overheidsondernemingen: (enkele) staatssteunaspecten. Prof. R.H.C. Luja UvA, 23 oktober 2014 Belastingplicht overheidsondernemingen: (enkele) staatssteunaspecten Prof. R.H.C. Luja UvA, 23 oktober 2014 Historie Oneerlijke concurrentie? Onder omstandigheden concurreert de overheid met marktpartijen

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven: extra lasten in aantocht!

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven: extra lasten in aantocht! Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven: extra lasten in aantocht! Op Prinsjesdag is het wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen gepresenteerd.

Nadere informatie

Aankomende vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen

Aankomende vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen Mr. H.C.M. Boersen en mr. J. van Dijk 1 A r t ikelen Aankomende vennootschapsbelastingplicht voor Per 1 nuari 2016 worden Nederlandse belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De Wet op de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Conceptwettekst modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen t.b.v. internetconsultatie.

Conceptwettekst modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen t.b.v. internetconsultatie. Conceptwettekst modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen t.b.v. internetconsultatie. De modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen leidt

Nadere informatie

Whitepaper Afbakenen vpb-plicht in vijf stappen

Whitepaper Afbakenen vpb-plicht in vijf stappen Whitepaper Afbakenen vpb-plicht in vijf stappen Samenstellers: Drs. Joost Parren Dhr. Bob van Leeuwen Datum: 30-12-2015 Versie: 3 Copyright Step in Control B.V., 2015 Op de inhoud van dit document rust

Nadere informatie

ECFE/U Lbr. 14/071

ECFE/U Lbr. 14/071 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniginç van Neder landwiswtrtēüïïtetr informatiecentrum tel. uw kenmerk bljlage(n) (070) 373 8393 3 betreft ons kenmerk datum vennootschapsbelastingplicht

Nadere informatie

Winstbepaling van overheidsondernemingen. Prof. dr. Stan Stevens 1

Winstbepaling van overheidsondernemingen. Prof. dr. Stan Stevens 1 Winstbepaling van overheidsondernemingen Prof. dr. Stan Stevens 1 1. Inleiding In deze bijdrage wordt de winstbepaling van overheidsondernemingen besproken. De winstbepaling is op twee momenten van belang.

Nadere informatie

Actualiteiten BBV. vbbv. Verbonden partijen Erfpacht Ontwikkelingen Vpb

Actualiteiten BBV. vbbv. Verbonden partijen Erfpacht Ontwikkelingen Vpb vbbv Actualiteiten BBV Aandachtspunten jaarrekening 2016 Vraagstukken gemeenten (grondexploitatie, rente, overhead) Stellingen Verbonden partijen Erfpacht Ontwikkelingen Vpb Actualiteiten BBV vbbv Jaarrekening

Nadere informatie

Hoogachtend, namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

Hoogachtend, namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, Wethouder Herbert Raat Uw contact www.amstelveen.nl Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Aan de leden van de raad Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Disclaimer: deze brief is ongetekend op

Nadere informatie

Geachte relatie, Vriendelijke groeten, Rein-Aart van Vugt

Geachte relatie, Vriendelijke groeten, Rein-Aart van Vugt Van: Van Vugt, Rein-Aart (NL - Rotterdam) [mailto:rvanvugt@deloitte.nl] Verzonden: zaterdag 25 juli 2015 11:24 Aan: Van Vugt, Rein-Aart (NL - Rotterdam) Onderwerp: Wetsvoorstel Vpb voor overheidsondernemingen

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting en de lokale overheid

Vennootschapsbelasting en de lokale overheid Fiscaal Recht: Internationaal Belasting Recht Vennootschapsbelasting en de lokale overheid Tot 2015 waren publiekrechtelijke overheidslichamen en privaatrechtelijke lichamen die in het bezit zijn van overheidslichamen

Nadere informatie

Fiscale verwerking van subsidies publicatie 22 december 2016

Fiscale verwerking van subsidies publicatie 22 december 2016 Inleiding In deze notitie wordt ingegaan op de fiscale verwerking van subsidies in relatie tot de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen (hierna: de wet). Deze notitie heeft

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen januari 2016 VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS. Voorwoord In januari 2015 hebben wij onze brochure Onderwijsinstellingen en de fiscus uitgegeven. Inmiddels

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 003 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht

Nadere informatie

Tot 1 januari 2016 waren publiekrechtelijke. voor zover dat past

Tot 1 januari 2016 waren publiekrechtelijke. voor zover dat past Vpb-plicht overheidsbedrijven in nieuw jasje, voor zover dat past Per 1 januari 2016 is de Vpb-plicht van overheidsbedrijven herzien. Onder druk van de Europese Commissie diende Nederland zijn Vpb-wetgeving

Nadere informatie

Waardering van gemeentelijk Vastgoed

Waardering van gemeentelijk Vastgoed Waardering van gemeentelijk Vastgoed Dordrecht, 5 juni 2015 Sake van den Berg MSc MRICS RTsv RMT (RICS Registered Valuer) Wouter van den Wildenberg MSc 1 Inhoud Impressie voor gemeentelijk vastgoed actuele

Nadere informatie

Laatste ontwikkelingen Vennootschapsbelasting

Laatste ontwikkelingen Vennootschapsbelasting Laatste ontwikkelingen Vennootschapsbelasting VNG-congres gemeentefinanciën 2015 Freek Verbakel John Piepers 30 november 2015 Programma Opening Waar staan we? Producten SVLO Verschillen BBV-fiscaal (openingsbalans)

Nadere informatie

Wetsvoorstel verruiming vennootschapsbelastingplicht overheidsbedrijven

Wetsvoorstel verruiming vennootschapsbelastingplicht overheidsbedrijven 17 september 2014 Wetsvoorstel verruiming vennootschapsbelastingplicht overheidsbedrijven 1. Inleiding Op 16 september jl. is het Voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 34 003 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht

Nadere informatie

Memorie van toelichting. Inhoudsopgave

Memorie van toelichting. Inhoudsopgave Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht

Nadere informatie

DE WET MODERNISERING VENNOOTSCHAPS- BELASTINGPLICHT OVERHEIDSONDERNEMINGEN EEN PRAKTISCHE HANDLEIDING

DE WET MODERNISERING VENNOOTSCHAPS- BELASTINGPLICHT OVERHEIDSONDERNEMINGEN EEN PRAKTISCHE HANDLEIDING DE WET MODERNISERING VENNOOTSCHAPS- BELASTINGPLICHT OVERHEIDSONDERNEMINGEN EEN PRAKTISCHE HANDLEIDING DE WET MODERNISERING VENNOOTSCHAPS- BELASTINGPLICHT OVERHEIDSONDERNEMINGEN EEN PRAKTISCHE HANDLEIDING

Nadere informatie

Vpb-plicht overheidsondernemingen. i.r.t. afvalinzameling. Naam: mr. Hans Rooijackers Afdeling: VB/BJA/ADV Datum: 5 februari 2015

Vpb-plicht overheidsondernemingen. i.r.t. afvalinzameling. Naam: mr. Hans Rooijackers Afdeling: VB/BJA/ADV Datum: 5 februari 2015 Vpb-plicht overheidsondernemingen i.r.t. afvalinzameling Naam: mr. Hans Rooijackers Afdeling: VB/BJA/ADV Datum: 5 februari 2015 Feiten Ondernemers klaagden bij de EU over oneerlijke concurrentie Met name

Nadere informatie

Vaste commissie voor Financien uit de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 'S-GRAVENHAGE (070) 373 8393. Geachte heer/mevrouw,

Vaste commissie voor Financien uit de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 'S-GRAVENHAGE (070) 373 8393. Geachte heer/mevrouw, Vaste commissie voor Financien uit de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 'S-GRAVENHAGE doorkiesnummer (070) 373 8393 betreft wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3189 Vragen van de leden

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

Wetsvoorstel verruiming vennootschapsbelastingplicht

Wetsvoorstel verruiming vennootschapsbelastingplicht 19 december 2014 Wetsvoorstel verruiming vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen door de Tweede Kamer aanvaard 1. Inleiding Op 16 september 2014 is een voorstel tot wijziging van de Wet op

Nadere informatie

Fiscale en juridische aandachtspunten decentralisatie sociaal domein voor gemeenten en samenwerkingsverbanden

Fiscale en juridische aandachtspunten decentralisatie sociaal domein voor gemeenten en samenwerkingsverbanden Fiscale en juridische aandachtspunten decentralisatie sociaal domein voor gemeenten en samenwerkingsverbanden In het kader van decentralisaties zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van

Nadere informatie

Notitie afschaffing van de vrijstelling voor vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven per 1 januari 2016

Notitie afschaffing van de vrijstelling voor vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven per 1 januari 2016 Notitie afschaffing van de vrijstelling voor vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven per 1 januari 2016 1. Inleiding De vrijstelling van vennootschapsbelasting (vpb) voor Nederlandse overheidsbedrijven

Nadere informatie

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd:

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

Schema Afbakening Publicatie 2 juni 2015. Oplegnotitie

Schema Afbakening Publicatie 2 juni 2015. Oplegnotitie Oplegnotitie Inleiding SVLO (het samenwerkingsverband tussen de Belastingdienst en de koepels VNG, IPO en UvW) streeft ernaar zo veel mogelijk te faciliteren dat overheidsondernemingen zelfstandig bepalen

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 1 1. Inleiding en achtergrond De Financiële verordening van de provincie Zuid-Holland schrijft voor dat Provinciale Staten

Nadere informatie

Nota naar aanleiding van het verslag. Inhoudsopgave

Nota naar aanleiding van het verslag. Inhoudsopgave 34 003 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht

Nadere informatie

SVLO geeft nadere invulling aan berekening winstoogmerk grondbedrijf

SVLO geeft nadere invulling aan berekening winstoogmerk grondbedrijf geeft nadere invulling aan berekening winstoogmerk grondbedrijf QuickScan winstoogmerk 19 juni 2017 An independent member of Baker Tilly International In dit artikel nemen wij u mee in de strekking en

Nadere informatie

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015 Waarom een VBI of een FBI? De VBI en de FBI zijn faciliteiten die collectief belleggen faciliteren. Fiscaal bezien kan je ruwweg - (collectief) beleggen op twee manieren vormgeven. Een belastingplichtige

Nadere informatie

Vaste commissie voor Financien uit de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Vaste commissie voor Financien uit de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Vaste commissie voor Financien uit de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 'S-GRAVENHAGE doorkiesnummer (070) 373 8229 betreft wetsvoorstel 34003 - Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen

Nadere informatie

Het kabinet is de Afdeling erkentelijk voor de voortvarendheid waarmee het advies inzake het bovenvermelde voorstel is uitgebracht.

Het kabinet is de Afdeling erkentelijk voor de voortvarendheid waarmee het advies inzake het bovenvermelde voorstel is uitgebracht. > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Koning Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw brief (kenmerk) W06.14.0252/III Datum 12 september 2014

Nadere informatie

Quick Scan invoering Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen

Quick Scan invoering Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen Quick Scan invoering Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen 1 juni 2015 1. Inleidend kader Afgelopen 26 mei 2015 is het wetsvoorstel Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht

Nadere informatie

7?2;/ rrl y. raadsmededeling. ""- Directie. 4lB

7?2;/ rrl y. raadsmededeling. - Directie. 4lB GEMEENTE OIO TE:T T rrl y raadsmededeling zaaklonderwe* Z-tg-o75r5 / Invoering Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht Overheidsondernemingen portefeuillehoua"" M.A. den Boer ""- Directie opgestelddoor

Nadere informatie

mogelijkheid om in 2015 eventuele wijzigingen door te voeren, mocht in dat jaar naar voren komen dat de wet op onderdelen onbedoeld uitwerkt.

mogelijkheid om in 2015 eventuele wijzigingen door te voeren, mocht in dat jaar naar voren komen dat de wet op onderdelen onbedoeld uitwerkt. I. Algemeen deel 1. Aanleiding De vormgeving van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen staat al geruime tijd in de belangstelling. In het bijzonder de mogelijke concurrentieverstoring

Nadere informatie

Handreiking ten behoeve van de invoering van de Vennootschapsbelasting (Vpb) Willen. Editie 1:

Handreiking ten behoeve van de invoering van de Vennootschapsbelasting (Vpb) Willen. Editie 1: Handreiking ten behoeve van de invoering van de Vennootschapsbelasting (Vpb) Editie 1: Willen Auteurs : Hans Westra en Freek Verbakel/Werkgroep implementatie Versie: 1.0 Datum: 9 maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Addendum behorende bij de vaststellingsovereenkomst Belastingplicht Woningcorporaties (d.d. 15 januari 2007) Projectgroep Belco 14 maart 2007

Addendum behorende bij de vaststellingsovereenkomst Belastingplicht Woningcorporaties (d.d. 15 januari 2007) Projectgroep Belco 14 maart 2007 Addendum behorende bij de vaststellingsovereenkomst Belastingplicht Woningcorporaties (d.d. 15 januari 2007) Projectgroep Belco 14 maart 2007 INHOUDSOPGAVE I Partijen II Addendum en Vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

Nummer: Ontvangstdatum: locktobea aoĩq

Nummer: Ontvangstdatum: locktobea aoĩq Ministerie van Financiën > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Vereniging van Nederlandse Gemeenten t.a.v. mevr. A. Jorritsma-Lebbink Postbus 30435 2500 GK 'S-GRAVENHAGE 8 OKT 20K Nummer: Ontvangstdatum:

Nadere informatie

2. Onder vernummering van het zevende tot en met negende lid tot achtste tot en met tiende lid wordt na het zesde lid een lid ingevoegd, luidende:

2. Onder vernummering van het zevende tot en met negende lid tot achtste tot en met tiende lid wordt na het zesde lid een lid ingevoegd, luidende: ARTIKEL I De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd: A. Artikel 4.17a wordt als volgt gewijzigd: 1. In de aanhef van het vijfde lid wordt een belang heeft vervangen door: direct of indirect

Nadere informatie

Welkom bij het Voorjaarsseminar 2015

Welkom bij het Voorjaarsseminar 2015 Welkom bij het Voorjaarsseminar 2015 Sessie Integrale bedrijfsvoering Victor van den Hazelkamp 28 mei 2015 Agenda 13:00 13:50 Invoering Vennootschapsbelasting 13:50 14:20 Reporting tool CiVision Innen

Nadere informatie

Vpb voor overheids bedrijven. Presentatie gemeenteraad

Vpb voor overheids bedrijven. Presentatie gemeenteraad Vpb voor overheids bedrijven Presentatie gemeenteraad 6-12-2016 Vpb voor overheidsondernemingen 2016 is het eerste belastingjaar Vennootschapsbelasting = winstbelasting Vpb-Wetgeving uit 1969; Overheden

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Oplegnotitie afbakeningsschema Publicatie 25 juni 2015

Oplegnotitie afbakeningsschema Publicatie 25 juni 2015 Oplegnotitie afbakeningsschema Publicatie 25 juni 2015 Inleiding SVLO (het samenwerkingsverband tussen de Belastingdienst en de koepels VNG, IPO en UvW) streeft er naar zo veel mogelijk te faciliteren

Nadere informatie

Wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen

Wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen 18 mei 2015 Wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen 1. Inleiding Eind 2014 is het wetsvoorstel Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen door de Tweede

Nadere informatie

AH Z Kamerstukken II 2014/15, , H 2

AH Z Kamerstukken II 2014/15, , H 2 AH 3189 2015Z11978 Antwoord van minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus (Infrastructuur en Milieu) mede namens de staatssecretaris van Financiën en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Wethouder WVE Sp D.10.10 A.2000.0484

Wethouder WVE Sp D.10.10 A.2000.0484 Wethouder WVE Sp D.10.10 A.2000.0484 070-353 3576/3550 19 april 2000 Notitie Fiscale problematiek (vennootschapsbelasting) bij Welzijnsinstellingen In de raadscommissie WVE van 22 maart j.l. zijn vragen

Nadere informatie

Algemeen nut beogende instellingen: algemeen nuttige en commerciële activiteiten

Algemeen nut beogende instellingen: algemeen nuttige en commerciële activiteiten Algemeen nut beogende instellingen: algemeen nuttige en commerciële activiteiten 5 april 2013 mr. Carina Vrieling cv@carinavrieling.nl 1 ANBI-kwalificatie Vereisten: algemeen nut > 90% ( nagenoeg uitsluitend,

Nadere informatie

ijqlj ]]] ]]] Commissie Wetsvoorstellen Ministerie van Financiën Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG

ijqlj ]]] ]]] Commissie Wetsvoorstellen Ministerie van Financiën Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG ijqlj ]]] ]]] de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen mr. drs. S.A.W.J. Strik voorzitter Commissie Wetsvoorstellen Ministerie van Financiën Directoraat-Generaal voor Fiscale

Nadere informatie

Inloopavond. 10 oktober 2016

Inloopavond. 10 oktober 2016 Inloopavond 10 oktober 2016 Agenda Technische behandeling Programmabegroting 2017 Vernieuwingen BBV Programmabegroting Niet beantwoorde vragen worden schriftelijk afgedaan Aanleiding 10 jaar BBV Doel versterking

Nadere informatie

Notitie Winstoogmerk Publicatie 11 februari 2016

Notitie Winstoogmerk Publicatie 11 februari 2016 Inleiding Op basis van de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen geldt per 1 januari 2016 belastingplicht voor overheidsondernemingen. Gemeenten, provincies, waterschappen, maar ook andere

Nadere informatie

Bijgaand gelieve u een opsomming met een korte beschrijving van fiscale goedkeuringen en vrijstellingen aan te treffen.

Bijgaand gelieve u een opsomming met een korte beschrijving van fiscale goedkeuringen en vrijstellingen aan te treffen. Inventarisatie fiscale regelingen voor sportverenigingen Tijdens de ALV op 22 november 2012 is gevraagd om een inventarisatie van de fiscale faciliteiten voor sportverenigingen. Die vraag kwam op toen

Nadere informatie

Plan van aanpak onderzoek naar de gevolgen van de Wet Markt en Overheid op de economische activiteiten van de gemeente Venray

Plan van aanpak onderzoek naar de gevolgen van de Wet Markt en Overheid op de economische activiteiten van de gemeente Venray Plan van aanpak onderzoek naar de gevolgen van de Wet Markt en Overheid op de economische activiteiten van de gemeente Venray Henk Mijnster, Adviseur AO/IC gemeente Venray versie 2 Pagina 2 van 8 Inhoud

Nadere informatie

Vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van de VVD

Vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van de VVD 34 003 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht

Nadere informatie

Nadere memorie van antwoord

Nadere memorie van antwoord 34 003 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht

Nadere informatie

Fiscale aspecten contractering en samenwerking. Landelijke themadag vereniging HEAD 21 april 2016

Fiscale aspecten contractering en samenwerking. Landelijke themadag vereniging HEAD 21 april 2016 Fiscale aspecten contractering en samenwerking Landelijke themadag vereniging HEAD 21 april 2016 Agenda Vennootschapsbelasting (Vpb) zorgvrijstelling bij zorgcontractering en samenwerking Omzetbelasting

Nadere informatie

Dit is de eerste versie van de V&A, opgesteld door de Belastingdienst en gepubliceerd op 4 augustus 2015.

Dit is de eerste versie van de V&A, opgesteld door de Belastingdienst en gepubliceerd op 4 augustus 2015. Inleiding Met ingang van 1 januari 2016 worden overheidsondernemingen belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Dit is geregeld in de wet Modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen (verder

Nadere informatie

februari 2012 De volgende vormen van verbonden partijen kunnen worden onderscheiden.

februari 2012 De volgende vormen van verbonden partijen kunnen worden onderscheiden. februari 2012 Verbonden partijen en aanbesteding 1. Algemeen Het takenpakket van gemeenten en provincies is groot. Deze taken worden niet altijd door de eigen ambtelijke organisatie van de gemeenten en

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Fiscale aspecten. Stichting en Vereniging. Mr. drs.theo C.J.M. van Vugt ESJ Accountants & Belastingadviseurs 11 April 2016

Fiscale aspecten. Stichting en Vereniging. Mr. drs.theo C.J.M. van Vugt ESJ Accountants & Belastingadviseurs 11 April 2016 Fiscale aspecten Stichting en Vereniging Mr. drs.theo C.J.M. van Vugt ESJ Accountants & Belastingadviseurs 11 April 2016 Bonte verzameling (Professionele) ANBI/FONDSWERVERS/CULTURELE INSTELLINGEN (Amateur)

Nadere informatie

Commissie Wetsvoorstellen

Commissie Wetsvoorstellen 111 111 de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen Aan de Vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal mr. R.F. Berck Postbus 20018 2500 EA DEN FIAAG

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen

Vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen Vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen Een onderzoek naar de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen en het verbod op staatssteun Naam: T.M. Maassen ANR: 777977 Master Fiscaal

Nadere informatie

Transparante Vennootschap

Transparante Vennootschap Transparante Vennootschap Er is een Transparante Vennootschap (hierna: TV) ingevoerd. Een TV is een naamloze vennootschap (hierna NV) of een besloten vennootschap (hierna: BV) die verzcht heeft om voor

Nadere informatie

ECFE/U Lbr. 16/070

ECFE/U Lbr. 16/070 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Modelverordening ex artikel 212 Gemeentewet uw kenmerk ons kenmerk ECFE/U201601248 Lbr. 16/070 bijlage(n)

Nadere informatie