Winstbepaling van overheidsondernemingen. Prof. dr. Stan Stevens 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Winstbepaling van overheidsondernemingen. Prof. dr. Stan Stevens 1"

Transcriptie

1 Winstbepaling van overheidsondernemingen Prof. dr. Stan Stevens 1 1. Inleiding In deze bijdrage wordt de winstbepaling van overheidsondernemingen besproken. De winstbepaling is op twee momenten van belang. In de eerste plaats speelt de omvang van het resultaat een rol bij de vraag of de overheidsorganisatie een ondernemingsactiviteit heeft of niet. Er is immers slechts sprake van een onderneming indien naar winst wordt gestreefd. Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad is dat al aan de orde indien regelmatig overschotten worden behaald 2. In de tweede plaats is de winstbepaling uiteraard van belang indien vaststaat dat een onderneming wordt gedreven en moet worden bepaald hoe hoog de winst is, waarover belasting moet worden betaald. De winst wordt bepaald door de toerekening van kosten en resultaten en de hoogte van de vergoedingen die worden bedongen voor de prestaties die door de overheid worden verricht. De hoogte van de in rekening gebrachte vergoeding wordt in de publieke sector niet alleen bepaald door bedrijfseconomische of zakelijke motieven, maar ook door maatschappelijke (politieke) motieven. In deze bijdrage staan de fiscale regels voor de winstbepaling centraal. Bij de vaststelling van de vergoeding zijn uiteraard niet alleen de fiscale regels van belang; ook moet rekenschap worden gegeven van de mededingingsregels en het verbod op staatssteun. 2. Winstbepaling en belastingplicht De kern van het wetsvoorstel is dat een publiekrechtelijke rechtspersoon slechts belastingplichtig is indien en voorzover deze ondernemingsactiviteiten heeft. De definitie van een onderneming is een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal die deelneemt aan het economische verkeer met het oogmerk winst te maken. Het wistoogmerk is geobjectiveerd in de jurisprudentie. Voldoende is dat regelmatig (doorlopend) overschotten worden behaald. Het winstoogmerk is ook geobjectiveerd doordat artikel 4 Wet Vpb 1969 bepaalt dat als werkzaamheden worden verricht die uiterlijk overeenkomen met het drijven van een onderneming, waarmee in concurrentie wordt getreden met de onderneming van een particulier wordt geacht een winststreven aanwezig te zijn. Uit de jurisprudentie en de wetsgeschiedenis blijkt dat in ieder geval sprake is van in concurrentie treden als met de uitvoering van de activiteit een resultaat kan worden behaald waaraan een particulier een bescheiden bestaan kan ontlenen 3. Hiervan is geen sprake in een situatie van structurele verliezen of (per saldo) zeer geringe resultaten 4. Dat is wel aan de orde indien met de activiteit op commerciële basis in concurrentie kan worden getreden 5. Als de 1 Belastingadviseur bij HVK Stevens en bijzonder Hoogleraar Fiscale aspecten van maatschappelijke ondernemingen Tilburg University/Tias. 2 HR 29 juni 1955, nr , BNB 1955/ Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6, blz. 14. Zie ook Kamerstukken II 1959/60, 6000, nr. 3 blz. 17 met betrekking tot artikel 4 Wet Vpb In de jurisprudentie is deze open norm bij mijn weten nog niet ingevuld. 4 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6, blz Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6, blz. 15.

2 publiekrechtelijke rechtspersoon activiteiten verricht voor individuele derden, waarvoor geen externe vergoedingen worden ontvangen, of waarvoor vanuit fiscale optiek een nietkostendekkende vergoeding wordt ontvangen, ligt het voor de hand om aan te nemen dat met deze activiteiten in zijn algemeenheid geen structurele overschotten worden behaald. Een winstoogmerk wordt dan niet aangenomen 6. In beide gevallen is de vraag of voor de winstberekening uitgegaan moet worden van de werkelijk genoten winst die mede wordt bepaald door de werkelijk in rekening gebrachte vergoedingen/prijzen of dat gekeken moet worden naar de winst die potentieel gemaakt zou kunnen worden. Uit de wetsgeschiedenis 7 blijkt dat voor de fiscale winstberekening en de vraag of de overheid met een activiteit een winststreven heeft, in beginsel wordt aangesloten bij de feitelijke bedrijfsvoering en de werkelijk gehanteerde prijzen 8. Dat geldt ook indien de vergoeding die in rekening wordt gebracht aan derden (burgers) vanwege maatschappelijke redenen lager is dan reëel mogelijk zou zijn. De prijzen van potentieel belastingplichtige activiteiten hoeven dus (fiscaal) niet te worden gecorrigeerd. Dat is overigens anders indien activiteiten voor gelieerde entiteiten worden verricht (zie hierna). De functie van artikel 4 Wet Vpb 1969 is vooral discussie over het motief van de activiteiten in de kiem te smoren. De functie is niet om in iedere situatie van concurrentie belastingplicht te creëren. Ook vanuit de ratio gezien het voorkomen van een verstoring van de concurrentieverhoudingen - is dat weinig zinvol, nu bij de afwezigheid van winst de heffing van vennootschapsbelasting geen financiële gevolgen heeft voor de overheidsonderneming 9. In de parlementaire behandeling is bijvoorbeeld de vraag gesteld wat de consequenties zijn indien de prijzen om maatschappelijke redenen laag worden gehouden. Ik citeer: Als een overheid ervoor kiest om wegens maatschappelijke redenen de prijs laag te houden, de leden van de fractie van het CDA vragen hierna, kan echter toch sprake zijn winstpotentie, bijvoorbeeld omdat een natuurlijke persoon aan het werkelijke resultaat een bescheiden bestaan kan ontlenen. Of sprake is van een winstpotentie is derhalve afhankelijk van meer feiten en omstandigheden dan alleen een lage prijs. Hierbij kan gedacht worden aan het kostenniveau en de aanwezigheid van andere baten. 10. Bij andere baten kan met name worden gedacht aan subsidies. Indien een activiteit duurzaam verlieslatend is, heeft deze bedrijfseconomisch geen bestaansrecht, tenzij het exploitatietekort wordt aangevuld door de overheidsorganisatie. Dat kan geschieden doordat de activiteit wordt gesubsidieerd dan wel dat het exploitatietekort de facto wordt gedragen door de overheidsorganisatie (impliciete subsidie) die de activiteit uitvoert. In de jurisprudentie is beslist dat subsidies in beginsel tot de winst worden gerekend. In de praktijk wordt daarbij de mate waarin een instelling afhankelijk is van subsidies als aanknopingspunt gehanteerd voor de vraag of een instelling een winststreven heeft Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 3, blz Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6, blz. 16 en Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6, blz. 17 en blz Deze reden geeft de wetgever ook waarom niet bij het Europeesrechtelijke begrip economische activiteiten is aangesloten Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6, blz Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6, blz Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6, blz. 17.

3 In de wetsgeschiedenis 12 is bevestigd dat als sprake is van een echte subsidie als bedoeld in artikel 4.21, eerste lid AWB dat wil zeggen waar ook anderen aanspraak op kunnen maken - de subsidie tot de winst moet worden gerekend. Voor de vraag of met de activiteit naar winst wordt gestreefd en of er in concurrentie wordt getreden geldt dat deze subsidie als inkomen moet worden meegenomen. Subsidies waar anderen geen aanspraak op kunnen maken worden geacht in de kapitaalsfeer op te vinden en zijn onbelast en tellen dus ook niet mee bij de beoordeling van het winststreven of de winstpotentie. Meer in het algemeen wordt in de wetsgeschiedenis 13 opgemerkt dat in het geval van een wettelijke verplichting om gerealiseerde overschotten terug te storten structurele overschotten zullen ontbreken. Dat zal bij een wettelijke verplichting eerder aan de orde zijn dan wanneer er alleen een statutaire terugbetalingsverplichtig is. De uiteindelijke conclusie zal echter altijd afhangen van de feiten en omstandigheden van het concrete geval. In de uitvoeringssfeer is in het zogenoemde besluit gesubsidieerde instellingen 14 goedgekeurd dat voor de vraag of sprake is van een winststreven - subsidies niet tot de winst worden gerekend indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: 1. voorzover gesubsidieerde instellingen, volgens statuten of subsidieregels de behaalde overschotten moeten aanwenden overeenkomstig de subsidie doeleinden of terug moeten betalen aan de subsidieverstrekker. De gevormde overschotten zijn in dat geval niet vrij besteedbaar en er is geen voordeel dat wordt beoogd en verwacht; 2. als de instelling haar inkomsten uit gesubsidieerde activiteiten niet geheel verkrijgt uit subsidies, maar ook uit eigen bijdragen van degenen voor wie de instelling prestaties verricht. Uiteraard moet de instelling ook feitelijk conform deze statuten of subsidieregels handelen. In het besluit is overigens aangegeven dat indien met de activiteiten in concurrentie wordt getreden met een onderneming van een ander lichaam of natuurlijk persoon wel belastingplicht ontstaat (conform artikel 4 Wet Vpb 1969). Er moet dan denk ik wel inclusief subsidie een bescheiden inkomen uit de activiteit kunnen worden behaald. 3. Winstberekening Als er een belaste activiteit is zal daarvan de winst moeten worden bepaald. Soms zal deze activiteit relatief zelfstandig zijn en eigen administratie van die activiteit beschikbaar zijn. Veelal zal de activiteit echter deel uitmaken van een groter geheel en moet uit de administratie van een dienst de opbrengsten en kosten worden afgeleid van de belaste activiteit. Een hoofdregel in het belastingrecht is dat de winst op at arm s length basis moet worden berekend. Entiteiten die met elkaar gelieerd zijn moeten met elkaar handelen alsof het onafhankelijke derden zijn (artikel 8b Wet Vpb 1969). In het algemeen heeft dat tot gevolg dat het niet voldoende zal zijn om de kosten van een dienst door te belasten. Er zal ook rekening moeten worden gehouden met een winstvergoeding voor degene die deze diensten verricht. De hoogte van deze vergoeding wordt bepaald door de zogenoemde transfer pricing 12 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6, blz Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6, blz Besluit Staatssecretaris van Financiën 23 december 2005, CPP2005/2730M, V-N 2006/6.18.

4 regels. In de kern houden deze in dat de hoogte van de vergoeding afhankelijk is van de uitgevoerde functies en de risico s die daarbij behoren. De allocatie daarvan wordt in grote mate bepaald door de vraag door wie (welke personen) de functies worden uitgeoefend en wie de beslissingen nemen omtrent de aanvaarding van bepaalde ondernemings(risico s). Het gaat hierbij primair om de beslissingen die behoren bij de normale bedrijfsuitoefening. Het enkele feit dat voor bepaalde beslissing ook toestemming van de wethouder, college van B&W of zelfs de gemeenteraad noodzakelijk is, betekent niet automatisch dat het risico daar naar verschuift. Op grond van de wet is sprake van gelieerdheid indien een entiteit op grond van leiding, toezicht of kapitaal in staat is invloed uit te oefenen op de prijzen. Een BV waarvan de gemeente bijvoorbeeld alle aandelen bezit is een gelieerde entiteit van de gemeente. Hetzelfde geldt voor de stichting waarvan de gemeente alle of de meerderheid van de bestuursleden kan benoemen en/of ontslaan 15. Een woningcorporatie en een gemeente zullen in het algemeen niet gelieerd zijn. In de wetsgeschiedenis is als voorbeeld gegeven dat het gemeentelijk grondbedrijf gronden tegen een lage sociale grondprijs verkoopt aan een woningcorporatie, terwijl er ook kavels verkocht worden aan particulieren en projectontwikkelaars tegen een hogere grondprijs. Er hoeft geen correctie van de prijs plaats te vinden, omdat de gemeente en de woningcorporatie geen verbonden lichamen zijn 16. Het is uiteraard ook mogelijk dat binnen één gemeente de ene dienst (afdeling A) activiteiten verricht ten behoeve van een andere dienst (afdeling B) die een belaste activiteit heeft. In de wetsgeschiedenis is duidelijk gemaakt dat het verrichten van dergelijke interne activiteiten niet tot gevolg heeft dat afdeling A belastingplichtig wordt 17. Wel moet op het niveau van de rechtspersoon (gemeente) een splitsing worden gemaakt van de kosten en een toerekening plaatsvinden van de kosten aan de niet belaste en de belaste ondernemingsactiviteiten. In beginsel gaat het hierbij om een toerekening van de werkelijke kosten, bijvoorbeeld een verdeling van de kosten van het gebouw of personeelslasten. De vraag is vervolgens of over deze kosten nog een winstopslag moet worden berekend. In de nota naar aanleiding van het verslag is in het kader van een voorbeeld waarbij personeel ter beschikking wordt gesteld opgemerkt dat de integrale loonkosten moeten worden toegerekend. Dat is dus zonder winstopslag 18. In een ander voorbeeld wordt gezegd dat wel een winstcorrectie op grond van het totaalwinstbeginsel moet worden aangebracht. Het gaat om de situatie dat het personeel van de afdeling Bezwaarschriften een afdelingsuitje organiseert naar het gemeentelijk zwembad 19. Ik denk dat de wetgever hier bedoelt dat de normale toegangsprijzen in rekening moeten worden gebracht. Deze zijn bekend, omdat het zwembad ook open staat voor derden. De winstsplitsing tussen de belaste en onbelaste activiteiten van een gemeente of andere publiekrechtelijke rechtspersoon vertoont veel gelijkenis met het bekende probleem in de 15 De wet bevat geen kwantitatief criterium. Anders dan bij de kwalificatie van een lichaam als privaatrechtelijk overheidslichaam is voor gelieerdheid niet vereist dat de gemeente alle aandelen bezit of bij een stichting alle bestuursleden kan benoemen en/of ontslaan. 16 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6, blz In artikel 8 e lid1, onderdeel a, Wet Vpb 1969 is voor de zekerheid een objectieve vrijstelling opgenomen voor interne activiteiten. 18 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6, blz Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 3, blz. 20.

5 fiscaliteit van winsttoerekening tussen een Nederlandse onderneming en een buitenlands filiaal (een zogenoemde vaste inrichting). Ook dan moet de winst van een rechtspersoon worden toegerekend aan verschillende activiteiten, terwijl deze activiteiten juridisch niet zelfstandig zijn. In een besluit 20 heeft de staatssecretaris zich op het standpunt gesteld dat voor zogenoemde concerndiensten 21 geldt dat de kosten met winstopslag moeten worden doorbelast. Van een concerndienst is sprake als ten behoeve van een concernonderdeel een activiteit wordt verricht die daaraan economische of commerciële waarde toevoegt en waarvoor dat concernonderdeel normaliter bereid zou zijn te betalen. Met betrekking tot de kostentoerekening kan onderscheid worden gemaakt tussen de directe methode en de indirecte methode. Bij de indirecte methode worden kosten op basis van algemene maatstaven toegerekend zoals aantal personeelsleden, omzet, m 2 in gebruik. Bij een directe toerekening wordt een marktconforme vergoeding gekoppeld aan de specifieke dienst die wordt verricht. Aandeelhouderskosten hoeven niet te worden doorbelast. Bij een gemeente zou dan bijvoorbeeld kunnen worden gedacht aan algemene kosten van de bestuursdienst zoals kosten van B&W, gemeenteraad, jaarrekening van de gemeente en de accountantscontrole. Voor ondersteunende diensten geldt ook dat deze zonder winstopslag mogen worden doorbelast. Onder ondersteunende diensten 22 worden verstaan diensten op het gebied van boekhouding, juridische zaken, fiscale zaken en personeelszaken. Een winstopslag zal in deze gevallen echter wel worden aangebracht als i) sprake is van activiteiten die behoren tot of meer dan marginaal waarde toevoegen aan de primaire bedrijfsprocessen van het concern of ii) de betreffende diensten ook meer dan incidenteel aan niet-gelieerde partijen worden verleend. 4. Consequenties voor de praktijk en administratie In de praktijk zal veelal geen inzicht bestaan in de kosten van de verschillende activiteiten als er al een overzicht bestaat van de verschillende activiteiten die worden ondernomen. Om de fiscale verplichtingen te kunnen naleven moet dus een inventarisatie worden gemaakt van de verschillende activiteiten. In beginsel hoeft alleen vastgesteld te worden welke activiteiten een belast activiteit vormen. Vervolgens zal van het totaal aan kosten en opbrengsten moeten worden bepaald welke toerekenbaar zijn aan de belaste activiteit. Deze abstracte exercitie valt uiteen in een aantal stappen: 1. Omschrijving van de (belaste) activiteiten. 2. Bepalen welke personen werkzaam zijn voor de belaste activiteit en voor hoeveel tijd. 3. Bepalen welke vermogensbestanddelen en voor welk deel worden gebruikt in de belaste activiteit. 4. Bepalen welke ondernemingsbeslissingen (en daaraan gerelateerde risico s) er worden genomen en door wie. 5. Bepalen welke onderlinge transacties plaatsvinden. 6. Bepalen welke vergoeding moet worden berekend voor de uitgevoerde functies, de gelopen risico s en de interne transacties. 20 Besluit Staatssecretaris van Financiën, 15 januari 2011, nr. IFZ2010/457M, BNB 2011/91 en Besluit Staatssecretaris van Financiën, 14 november 2013, nr. IFZ 2013/184M,, V-N 2013/ Besluit Staatssecretaris van Financiën, 14 november 2013, nr. IFZ 2013/184M,, V-N 2013/62.2., onderdeel Besluit Staatssecretaris van Financiën, 14 november 2013, nr. IFZ 2013/184M,, V-N 2013/62.2., onderdeel 6.3.

6 De allocatie van activa en risico kan plaatsvinden aan de hand van de vraag waar de zogenaamde 'significant people functions' worden uitgeoefend. Deze 'significant people functions' zijn gerelateerd aan de mensen die de activiteiten verrichten met betrekking tot het aangaan en beheren van risico's. Het gaat hier om de zogenaamde 'day to day' activiteiten die bij de bedrijfsvoering een bepalende rol spelen. De plaats waar deze activiteiten worden verricht is bepalend voor de allocatie van het economisch eigendom van de activa en de door de onderneming gelopen risico's. Bij een gemeente moet dus worden bepaald in welke sfeer deze personen actief zijn. Bij omvangrijke belaste activiteiten zal het eerder voorkomen dat aan deze activiteit activa toerekenbaar zijn, omdat werknemers ook exclusief voor deze activiteit werkzaam zijn. 5. Toerekening van financieringskosten Een bijzondere post die nog niet behandeld is, vormt de toerekening van financieringskosten. Een gemeente is voor een belangrijk deel gefinancierd met leningen. De rente die over de leningen wordt betaald kan fiscaal in beginsel in aftrek worden gebracht, mits de financiering toerekenbaar is aan de activa die in een belaste activiteit worden gebruikt. Een praktisch probleem is dat vaak niet duidelijk zal zijn welke activa en voor welk deel gefinancierd zijn met leningen. In theorie zijn drie methoden denkbaar. De eerste methode is een historisch causale methode. Er wordt gekeken op welke wijze de activa feitelijk zijn gefinancierd. Waarvoor zijn de leningen aangetrokken? In uitzonderingssituaties zal een gemeente een lening hebben aangetrokken voor de financiering van een specifieke activiteit. Meestal worden leningen echter afgesloten om in de totale financieringsbehoefte van de gemeente te voldoen. De tweede methode houdt in dat vergeleken wordt met de financieringsstructuur in de markt van vergelijkbare ondernemingen. De verhouding eigen en vreemd vermogen van marktpartijen zou dan ook kunnen gelden voor de financiering van de desbetreffende activiteit. Stel een projectontwikkelaar is gemiddeld gefinancierd met 40% eigen vermogen en 60% vreemd vermogen. Ten behoeve van het grondbedrijf waar ook ontwikkel risico s worden gelopen zou dan ook een verhouding eigen en vreemd vermogen kunnen worden genomen van 40/60, ongeacht de feitelijke financieringsverhouding van de gemeente. Er wordt dan dus vanuit gegaan dat de andere activiteiten met meer vreemd vermogen zijn gefinancierd. Van de (belaste) activiteiten van het grondbedrijf kan slechts de rente in aftrek worden gebracht over 60% van het vermogen. Bij deze methode is een aantal praktische problemen. In de eerste plaats moet inzicht bestaan in de vermogensstructuur van andere ondernemingen. In de markt is dat vaak al lastig, maar bij een overheidsonderneming zal veelal een vergelijkbare onderneming in de markt niet aanwezig zijn. In de tweede plaats wordt het totaal van de activa beïnvloed door afschrijvingen en herwaarderingen. Om een toerekening te kunnen maken is inzicht nodig in de waarde van de totale activa en de waarde van de activa die in de onderneming worden gebruikt. Beide gegevens zullen in de praktijk niet eenvoudig voorhanden zijn. In de derde methode wordt het eigen en vreemd vermogen naar evenredigheid van de waarde van de activa toegerekend. Ook hier is het belangrijkste praktische probleem dat de omvang van de teller en de noemer moeten worden bepaald en deze in de tijd kunnen veranderen. Toch lijkt deze methode het meest eenvoudige, waarbij voor de teller en de noemer wordt uitgegaan van de waarden die op de gemeentebalans zijn opgenomen.

7 6. Vaststellingsovereenkomst: meer duidelijkheid nodig Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat er nog gesprekken gaande zijn met VNG, IPO en de Unie van Waterschappen. Doel van deze gesprekken is onder andere praktische afspraken te maken over de toerekening van kosten en opbrengsten en de toerekening van vermogen. Het is te hopen dat hierin een aantal praktische afspraken worden gemaakt over de teorekening van kosten en opbrengsten. Mijn wensenlijstje ook in het licht van administratieve eenvoud is dat: 1. bij de doorbelasting van kosten tussen de verschillende activiteiten een winstopslag achterwege kan blijven, tenzij vergelijkbare diensten ten behoeve van derden worden verricht; 2. toerekening van financieringskosten plaatsvindt op basis de verhouding waarde activa belaste activiteit (volgens de gemeentebalans) / waarde totale activa (volgens de gemeente balans) x rente schulden (lang en kortlopend); 3. een uitzondering op deze globale toerekening wordt gemaakt indien aannemelijk kan worden gemaakt dat een lening is aangetrokken voor een specifieke activiteit. 7 Afsluiting De prijsstelling van overheidsdiensten wordt ook beïnvloed door niet fiscale regels. Indien het op grond van de fiscale regels mogelijk is diensten beneden de kostprijs aan te beiden is het mogelijk dat de mededingingsregels voorschrijven dat de integrale kostprijs moet worden berekend. Ook dient in de gaten te worden gehouden dat als een overheidsorganisatie diensten benden de kostprijs aanbiedt of voor een te lage prijs activa overdraagt sprake kan zijn van (verboden) staatssteun. Uit het voorgaande is gebleken dat de fiscale regels voor de kosten- en resultatentoerekening nog erg algemeen zijn en zeker niet zijn toegespitst op de problematiek van overheden. De komende maanden zal dat verder uitgewerkt moeten worden. Wij zijn dan ook zeer benieuwd naar uw praktische vragen en knelpunten.

Notitie Detachering aan derden Publicatie 15 april 2016

Notitie Detachering aan derden Publicatie 15 april 2016 Toelichting Deze notitie heeft de status van een inlichting/algemene voorlichting, omdat geen specifieke casuïstiek aan de orde komt. De notitie beoogt de overheidslichamen te ondersteunen bij het beoordelen

Nadere informatie

Staatssecretaris beantwoordt vragen Eerste Kamer over Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen

Staatssecretaris beantwoordt vragen Eerste Kamer over Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen Staatssecretaris beantwoordt vragen Eerste Kamer over Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen De staatssecretaris van Financiën heeft recent de memorie van antwoord uitgebracht ter zake van

Nadere informatie

Notitie Winstoogmerk Publicatie 11 februari 2016

Notitie Winstoogmerk Publicatie 11 februari 2016 Inleiding Op basis van de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen geldt per 1 januari 2016 belastingplicht voor overheidsondernemingen. Gemeenten, provincies, waterschappen, maar ook andere

Nadere informatie

Eerste Kamer heeft Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen aangenomen

Eerste Kamer heeft Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen aangenomen Eerste Kamer heeft Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen aangenomen De Eerste Kamer heeft op 26 mei 2015 de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen aangenomen. Dit betekent dat

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen

Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen Wat komt er op ons af? Joop Kluft, PriceWaterhouseCoopers Ton Waars, Gemeente Den Haag/Fiscaal Advies Team 24 november 2014 VNG-congres Gemeentefinanciën Wat

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Fiscale verwerking van subsidies publicatie 22 december 2016

Fiscale verwerking van subsidies publicatie 22 december 2016 Inleiding In deze notitie wordt ingegaan op de fiscale verwerking van subsidies in relatie tot de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen (hierna: de wet). Deze notitie heeft

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

Belastingplicht overheidsbedrijven Assen, 2 oktober 2014

Belastingplicht overheidsbedrijven Assen, 2 oktober 2014 Belastingplicht overheidsbedrijven Assen, 2 oktober 2014 1 VPB staat voor de deur 2 Inhoud presentatie 1. Stand wetgevingsproces 2. Doel en hoofdregel wetsvoorstel 3. Het fiscaal ondernemingsbegrip 4.

Nadere informatie

VpB plicht overheidsondernemingen Commisie BAM, 28 mei 2015

VpB plicht overheidsondernemingen Commisie BAM, 28 mei 2015 VpB plicht overheidsondernemingen Commisie BAM, 28 mei 2015 Marcel Wiebes Huidig stelsel Ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen (bepaalde activiteiten van o.a. Gemeente en Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen. Jan Willem de Joode, VNG Ton Waars, Gemeente Den Haag/Fiscaal Advies Team

Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen. Jan Willem de Joode, VNG Ton Waars, Gemeente Den Haag/Fiscaal Advies Team Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen Jan Willem de Joode, VNG Ton Waars, Gemeente Den Haag/Fiscaal Advies Team Wat gaan we doen? Het wetsvoorstel: korte schets van het wetsvoorstel Samenwerking

Nadere informatie

Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013

Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013 Heeneman & Partners fondsmanagement BV Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 56039433 2 Inhoudsopgave Pagina Balans per 31 december 2013 4 Grondslagen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

Algemeen nut beogende instellingen: algemeen nuttige en commerciële activiteiten

Algemeen nut beogende instellingen: algemeen nuttige en commerciële activiteiten Algemeen nut beogende instellingen: algemeen nuttige en commerciële activiteiten 5 april 2013 mr. Carina Vrieling cv@carinavrieling.nl 1 ANBI-kwalificatie Vereisten: algemeen nut > 90% ( nagenoeg uitsluitend,

Nadere informatie

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015 Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 30 juni 3 Winst- en Verliesrekening over 4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5 Toelichting

Nadere informatie

Huisartsen Gebruikersco'dperatie OmniHis B.A. Tilburgseweg 205 5051 AE Goirle. Publicatierapport 2013

Huisartsen Gebruikersco'dperatie OmniHis B.A. Tilburgseweg 205 5051 AE Goirle. Publicatierapport 2013 Huisartsen Gebruikersco'dperatie OmniHis B.A. Tilburgseweg 205 5051 AE Goirle Publicatierapport 2013 Handelsregister Kamer van Koophandel, dossiernummer 39073270 Vastgesteld door de algemene vergadering

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Activiteitenlijst Gemeenten Publicatie 17 augustus Oplegnotitie

Activiteitenlijst Gemeenten Publicatie 17 augustus Oplegnotitie Activiteitenlijst Gemeenten Publicatie 17 augustus 2015 Oplegnotitie Aanleiding De VNG heeft in het kader van de behandeling van het wetsvoorstel vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen een

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen Cees Smulders en Anja van Pelt 15 sept 2015 1 Agenda Wet vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen Huidige stand van zaken Route voorwaarts

Nadere informatie

STICHTING POSTVRIEND TE POSTERHOLT. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING POSTVRIEND TE POSTERHOLT. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING POSTVRIEND TE POSTERHOLT Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Deskundigenonderzoek 3 3 Algemeen 4 4 Fiscale positie 4 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

SPO B.V. Jaarrekening 2016

SPO B.V. Jaarrekening 2016 SPO B.V. Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE pagina 1. Jaarverslag 1 2. Jaarrekening Balans 2 Winst- en verliesrekening 4 Toelichting op de jaarrekening 5 Ondertekening 10 3. Overige gegevens 11 1. Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Laatste ontwikkelingen Vennootschapsbelasting

Laatste ontwikkelingen Vennootschapsbelasting Laatste ontwikkelingen Vennootschapsbelasting VNG-congres gemeentefinanciën 2015 Freek Verbakel John Piepers 30 november 2015 Programma Opening Waar staan we? Producten SVLO Verschillen BBV-fiscaal (openingsbalans)

Nadere informatie

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 64108503 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017 ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 29 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Tot 1 januari 2016 waren publiekrechtelijke. voor zover dat past

Tot 1 januari 2016 waren publiekrechtelijke. voor zover dat past Vpb-plicht overheidsbedrijven in nieuw jasje, voor zover dat past Per 1 januari 2016 is de Vpb-plicht van overheidsbedrijven herzien. Onder druk van de Europese Commissie diende Nederland zijn Vpb-wetgeving

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Commissie Financiën 16 maart 2016 Door: Johan Brands

Vennootschapsbelasting. Commissie Financiën 16 maart 2016 Door: Johan Brands Vennootschapsbelasting Commissie Financiën 16 maart 2016 Door: Johan Brands Doel van deze presentatie Vervolg op presentatie van 21 oktober 2015 Als inleiding nogmaals inhoudelijk op hoofdlijnen informeren

Nadere informatie

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel CiRoPack Holding B.V. gevestigd te Heiloo Publicatiestukken 2014 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 37119367 Inhoudsopgave Pagina Enkelvoudige publicatiestukken Enkelvoudige balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Burggravenlaan. ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden

Stichting Burggravenlaan. ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden 2015 07 01 Stichting Burggravenlaan te Leiden ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden Doelstelling De stichting heeft ten doel het verwerven en in stand houden van cultureel erfgoed in de gemeente

Nadere informatie

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving Geldend op 24-07-2009 - Besluit van 27 maart 2001; CPP 2001/366M De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

Invoering Vpb Aanleiding Europese Commissie onderzoek

Invoering Vpb Aanleiding Europese Commissie onderzoek Invoering Vpb 2016 - Aanleiding Europese Commissie onderzoek - Huidige wetgeving 1956 overheidsonderneming vrij - Nieuwe wetgeving Belastingplichtig tenzij Voldoende rek gemeenten! Invoering Vpb Stand

Nadere informatie

SPO. Jaarrekening 2015

SPO. Jaarrekening 2015 SPO Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave 1. Inhoud 1.Jaarverslag... 3 1. Oprichting... 3 2. Samenwerking Proper Stok... 3 3. Personeel... 3 4. Fiscale positie... 3 2.Jaarrekening... 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

Belastingplicht overheidsbedrijven Assen, 5 juni 2014

Belastingplicht overheidsbedrijven Assen, 5 juni 2014 Belastingplicht overheidsbedrijven Assen, 5 juni 2014 1 Wetsvoorstel krijgt vorm 2 Inhoud presentatie Wetsvoorstel uitgangspunten o Onderneming o Direct/indirect o Het fiscaal ondernemer begrip Duurzame

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2014 / 30-06-2014 voor publicatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Tussentijdse cijfers Balans per 30 juni 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer Publicatierapport 2015 Coöperatie Coöperatief Ondernemers Platform Veluwe U.A Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer 57197911 Vastgesteld door de Vergadering van de ledenraad

Nadere informatie

Belastingvoordeel halen door misbruik

Belastingvoordeel halen door misbruik Transfer Pricing Levert u goederen en/of diensten binnen uw groep van bedrijven? Dan moet u zakelijk handelen en heeft u te maken met Transfer Pricing. Een onderwerp dat steeds meer in de belangstelling

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directie Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen

> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directie Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 873 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 Het advies

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen een feit, en nu? 5 februari 2015 Bram Faber

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen een feit, en nu? 5 februari 2015 Bram Faber Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen een feit, en nu? Nieuw vennootschapsbelastingkader voor overheidsondernemingen: Voor boekjaren die op of na 1 januari 2016 aanvangen 2 Huidige vennootschapsbelastingpositie

Nadere informatie

Belastingplicht overheidsondernemingen: (enkele) staatssteunaspecten. Prof. R.H.C. Luja UvA, 23 oktober 2014

Belastingplicht overheidsondernemingen: (enkele) staatssteunaspecten. Prof. R.H.C. Luja UvA, 23 oktober 2014 Belastingplicht overheidsondernemingen: (enkele) staatssteunaspecten Prof. R.H.C. Luja UvA, 23 oktober 2014 Historie Oneerlijke concurrentie? Onder omstandigheden concurreert de overheid met marktpartijen

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Stichting Common Lisp Foundation Kraaipanstraat PG AMSTERDAM JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE. Aanbiedingsbrief Samenstellingsverklaring 3

Stichting Common Lisp Foundation Kraaipanstraat PG AMSTERDAM JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE. Aanbiedingsbrief Samenstellingsverklaring 3 Kraaipanstraat 19 1091 PG AMSTERDAM JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Pag. Aanbiedingsbrief Samenstellingsverklaring 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5-6 Staat van baten en lasten over 2014 7 Toelichting

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Toelichting voor Auditcommissie 11 juni 2015

Toelichting voor Auditcommissie 11 juni 2015 Vennootschapsbelasting voor overheden Toelichting voor Auditcommissie 11 juni 2015 VPB Wat is vennootschapsbelasting? VPB is een rijksbelasting op het inkomen van rechtspersonen (bij bedrijven veelal winst

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Interne rente bij de vaste inrichting

Interne rente bij de vaste inrichting 3 Internationaal Belastingrecht en Dividendbelasting Master Internationaal en Europees Belastingrecht Universiteit van Amsterdam Interne rente bij de vaste inrichting Het in aanmerking nemen van interne

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Winstbelasting bij grondbedrijven? Een visie op de gevolgen voor gemeentelijke grondbedrijven als gevolg van de modernisering van de

Winstbelasting bij grondbedrijven? Een visie op de gevolgen voor gemeentelijke grondbedrijven als gevolg van de modernisering van de Winstbelasting bij grondbedrijven? Een visie op de gevolgen voor gemeentelijke grondbedrijven als gevolg van de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven Naarscongres VvG

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

NOTA RENTEBELEID GEMEENTE BERGEN OP ZOOM

NOTA RENTEBELEID GEMEENTE BERGEN OP ZOOM l lllllll llll lllll llll llllll 111111111111111111111111111111111 815-023068 NOTA RENTEBELEID 2015 GEMEENTE BERGEN OP ZOOM Bergen op Zoom, oktober 2015 1. INLEIDING.""""""""""""""""""""""""""""""""""

Nadere informatie

Samenwerking en de Wet Vpb

Samenwerking en de Wet Vpb Samenwerking en de Wet Vpb Voorlichtingsbijeenkomsten grondbedrijven Albert Bandsma Renate Vreeker Wat komt aan de orde Samenwerkingsvormen; Vier in de praktijk bij grondbedrijven voorkomende samenwerkingsvormen;

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming. 31 december 2013.

Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming. 31 december 2013. Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Gebouwen

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014 DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Fiscale positie 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Actualiteiten BBV. vbbv. Verbonden partijen Erfpacht Ontwikkelingen Vpb

Actualiteiten BBV. vbbv. Verbonden partijen Erfpacht Ontwikkelingen Vpb vbbv Actualiteiten BBV Aandachtspunten jaarrekening 2016 Vraagstukken gemeenten (grondexploitatie, rente, overhead) Stellingen Verbonden partijen Erfpacht Ontwikkelingen Vpb Actualiteiten BBV vbbv Jaarrekening

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Direct durfkapitaal. Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten

Inkomstenbelasting. Direct durfkapitaal. Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Inkomstenbelasting. Direct durfkapitaal Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Besluit van 24 maart 2009, nr. CPP2009/170M, Stcrt. Nr. 68 De staatssecretaris

Nadere informatie

Publicatiebescheiden Duurzame Energie Veenendaal-oost (DEVO) B.V. Van Essenlaan JA Veenendaal

Publicatiebescheiden Duurzame Energie Veenendaal-oost (DEVO) B.V. Van Essenlaan JA Veenendaal Publicatiebescheiden 2015 Duurzame Energie Veenendaal-oost (DEVO) B.V. Van Essenlaan 1 3907 JA Veenendaal Vastgesteld in de Algemene Vergadering van 28 juni 2016. Inschrijfnummer: 30229991 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen Balans per 31 december 2014 (na verwerking van het verlies) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) 31 december 2014 Onroerende zaken 300.365 315.307 Inventaris 3.061 4.925 Vervoermiddelen 500 725

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 30 juni 2016 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Milieu-Educatief Centrum Maarssen t.a.v. het stichtingsbestuur Endelhovenlaan GR Maarssen UITGEBRACHT AAN:

JAARREKENING Stichting Milieu-Educatief Centrum Maarssen t.a.v. het stichtingsbestuur Endelhovenlaan GR Maarssen UITGEBRACHT AAN: JAARREKENING 2015 UITGEBRACHT AAN: Stichting Milieu-Educatief Centrum t.a.v. het stichtingsbestuur Endelhovenlaan 1 3601 GR KVK NUMMER: 41184853 DATUM: 14 maart 2016 Freen & Co bv Oosterpark 77-78 1092

Nadere informatie

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht KvK-nummer: 543762 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud VERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Jaarverslag van het Bestuur (Tekst)

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw ..1. Inleiding Een ondernemer (ook als u een zelfstandig of een vrij beroep uitoefent ) die een auto gebruikt in het kader van zijn onderneming, rekent de auto veelal tot het ondernemingsvermogen. Daarom

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 33 713 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een compartimenteringsreserve (Wet compartimenteringsreserve) TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet

Nadere informatie

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2013 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 6

Nadere informatie

Informatie over btw en publiek-private samenwerking bij onderzoek en onderwijs

Informatie over btw en publiek-private samenwerking bij onderzoek en onderwijs Informatie over btw en publiek-private samenwerking bij onderzoek en onderwijs Deze informatie gaat over de btw-heffing bij publiek-private samenwerking. In deze informatie worden de btw-regels uitgelegd,

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten Jaarrekening 2014 1 Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening over 2014 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Materiële

Nadere informatie

Internationaal Belastingrecht. Winstallocatie Vaste Inrichtingen.

Internationaal Belastingrecht. Winstallocatie Vaste Inrichtingen. Internationaal Belastingrecht. Winstallocatie Vaste Inrichtingen. Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Internationale Fiscale Zaken Besluit van 15 januari 2011, nr. IFZ2010/457 M, Staatscourant

Nadere informatie

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN 31 juli 2013 INLEIDING De Kennisgroep Verzekeringsproducten heeft na afstemming met het ministerie van

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

STICHTING ONDERNEMERSFONDS UITHOORN TE UITHOORN. Rapport inzake jaarstukken 2015

STICHTING ONDERNEMERSFONDS UITHOORN TE UITHOORN. Rapport inzake jaarstukken 2015 STICHTING ONDERNEMERSFONDS UITHOORN TE UITHOORN Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 4 Resultaat 4 5 Financiële

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie