Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen"

Transcriptie

1 Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen Wat komt er op ons af? Joop Kluft, PriceWaterhouseCoopers Ton Waars, Gemeente Den Haag/Fiscaal Advies Team 24 november 2014 VNG-congres Gemeentefinanciën

2

3 Wat gaan we doen? Korte geschiedschrijving Wetsvoorstel Samenwerking koepels, ministerie van Financiën en Belastingdienst Wat betekent dit voor de gemeente op korte en langere termijn?

4 / / : vervolgnotitie MinFin Belastingplicht overheidsbedrijven Activiteiten van de overheid die in de private sector tot vpb-heffing zouden leiden, moeten vpb-plichtig worden Level playing-field Indirecte ondernemingsvariant -> verplicht uitzakken van vpb-activiteiten in NV of BV Consultatieronde MinFin o.a. gemeente Den Haag 2013: EC -> het duurt te lang -> dienstige maatregelen nemen Stas Fin -> aankondiging -> invoering vpb-plicht per 1 nuari 2016

5 / / : consultatiefase concept-wetsvoorstel Concept wettekst en concept memorie van toelichting Reactie: cie rijksbelastingen van de LVLB en VNG Prinsjesdag 2014: Definitieve tekst wetsvoorstel bekend Technische briefing MinFin voor VNG, IPO en UvW: raamafspraken Behandelschema Tweede Kamer: Uiterlijk 21/11: nota nav het verslag Week 51: wetgevingsoverleg (15 december) Week 51 of week 3: stemmingen Tweede kamer

6 / /17 Wet treedt in werking Voorbereiding invoering vennootschapsbelastingplicht Implementatiear Openingsbalansproblematiek Organiseren aangifte doen: Centraal beleggen -> Den Haag: FAT

7 / / : 1 e belastingar 2017: indienen 1 e aangifte

8 En wat zijn de hoofdlijnen? Vooraf. voorbehoud behandeling Tweede Kamer

9 En wat zijn de hoofdlijnen? (2) Belastingplichtig: publiekrechtelijke rechtspersonen voorzover zij een onderneming drijven => belastingplicht ligt op niveau van de gemeente als geheel => indien meerdere ondernemingen => geacht tezamen één onderneming te vormen Met uitzondering van de Staat: belastingplichtig zijn de ondernemingen gedreven door de Staat Drijven van een onderneming Vrijstellingen

10 Belastingplicht voor ondernemingen Wanr? 1. Organisatie van arbeid en kapitaal 2. Deelname economische verkeer 3. Winst streven/winst maken 4. In concurrentie -> bescheiden bestaan NB. Passief vermogensbeheer (bijv. vastgoed) => geen onderneming

11 De materiele onderneming(en) De directe ondernemingsvariant: wat zijn mogelijk belaste activiteiten? waar zijn deze activiteiten ondergebracht (organisatiemodel) Onderneming A Onderneming C Onderneming B afbakening! -> samenhangende activiteiten één aangifte voor de gemeentelijke onderneming(en)

12 Wel of geen belastingplicht; algemeen Duurzame organisatie van arbeid en kapitaal Deelname aan economische verkeer Worden voordelen beoogd of structurele overschoten behaald? (Potentiele) concurrentie met andere belastingplichtigen GEEN BELASTING PLICHT Onderneming Belastingplicht o.g.v. Is bescheiden bestaan art. 4 mogelijk? BELASTINGPLICHT

13 Duurzame organisatie van arbeid en kapitaal Wel of geen belastingplicht; normaal vermogensbeheer Deelname aan economische verkeer Worden voordelen beoogd of structurele overschoten behaald? (Potentiele) concurrentie met andere belastingplichtigen GEEN BELASTING PLICHT Onderneming Belastingplicht o.g.v. Is bescheiden bestaan art. 4 mogelijk? BELASTINGPLICHT

14 Actief vermogensbeheer Ondernemerschap Normaal passief vermogensbeheer Verhuren van panden en grond Beleggen Houden van aandelen Verstrekken van leningen aan derden Immateriële vaste activa Aan de hand van welke vragen kan dit onderscheid gemaakt worden?

15 Duurzame organisatie van arbeid en kapitaal Wel of geen belastingplicht; collectief goed; ophalen huisvuil door gemeente Deelname aan economische verkeer Worden voordelen beoogd of structurele overschoten behaald? (Potentiele) concurrentie met andere belastingplichtigen GEEN BELASTING PLICHT Onderneming Belastingplicht o.g.v. Is bescheiden bestaan art. 4 mogelijk? BELASTINGPLICHT

16 Wel of geen belastingplicht; ingenieursbureau Duurzame organisatie van arbeid en kapitaal Deelname aan economische verkeer Worden voordelen beoogd of structurele overschoten behaald? (Potentiele) concurrentie met andere belastingplichtigen GEEN BELASTING PLICHT Onderneming Belastingplicht o.g.v. Is bescheiden bestaan art. 4 mogelijk? BELASTINGPLICHT

17 Duurzame organisatie van arbeid en kapitaal Wel of geen belastingplicht; parkeergarages (rendabel)(rendabele) Deelname aan economische verkeer Worden voordelen beoogd of structurele overschoten behaald? (Potentiele) concurrentie met andere belastingplichtigen GEEN BELASTING PLICHT Onderneming Belastingplicht o.g.v. Is bescheiden bestaan art. 4 mogelijk? BELASTINGPLICHT

18 Wel of geen belastingplicht; multimedia Duurzame organisatie van arbeid en kapitaal Deelname aan economische verkeer Worden voordelen beoogd of structurele overschoten behaald? (Potentiele) concurrentie met andere belastingplichtigen GEEN BELASTING PLICHT Onderneming Belastingplicht o.g.v. Is bescheiden bestaan art. 4 mogelijk? BELASTINGPLICHT

19 1. Aantal vrijstellingen Vrijstellingen Objectief versus subjectief in eerder voorstel 2. Dit betekent, dat wanr belastingplicht is vastgesteld (een deel van) de winst wordt vrijgesteld indien voldaan is aan de voorwaarden voor deze vrijstelling Vrijstelling is van rechtswege van toepassing. 3. Wetsvoorstel kent optiemogelijkheid: belastingplichtige kan verzoeken de toepassing van de vrijstellingen achterwege te laten. Geldt dan voor alle vrijstellingen en voor alle ondernemingen gezamenlijk => mogelijk dode letter

20 Vrijstelling van toepassing? 1a. Interne activiteiten IDC of DSB/IBDH BV 100% gemeente 1b. Quasi-inbesteding = belast BV 100% gemeente Derde

21 Vrijstelling van toepassing? (2) 2. Overheidstaken-vrijstelling voor activiteiten verricht in verband met uitoefening van een overheidstaak of van een publiekrechtelijke bevoegdheid, tenzij in concurrentie treden Wat is een overheidstaak? Taak opgelegd bij (grond)wet Voor Wet OB 1968 gehandeld als overheid Open norm VNG wil een lijst bij de wet: aangewezen overheidsactiviteiten

22 Vrijstelling van toepassing? (3) 3. Samenwerkingsverbandvrijstelling Activiteiten worden verricht voor de onmiddellijk of middellijk in het samenwerkingsverband deelnemende rechtspersonen Activiteiten niet zouden leiden tot belastingplicht indien verricht door deelnemende rechtspersonen zelf Door rechtspersonen wordt naar evenredigheid van de afname van de activiteiten bijgedragen in de kosten van het samenwerkingsverband Bijvoorbeeld..

23 Wanr vrijgesteld? (3) 4. Activiteiten ihkv een samenwerkingsverband (Wet gemeenschappelijke regelingen) Amsterdam Rotterdam Den Haag/SZW 30% 30% Utrecht 25% 15% = belast Coöperatieve Vereniging Wigo4it Derde

24 Samenwerking, maar niet via samenwerkingsverband DSB Gemeente Leidschendam- Voorburg Dienstverleningsovereenkomst GEEN vrijstelling; echter Geen belastingplicht indien geen onderneming

25 (Directe) onderneming en nu de vrijstelling; schematisch BELASTINGPLICHT Vrijstelling interne activiteiten van toepassing? Vrijstelling overheidsactiviteiten van toepassing? Vrijstelling samenwerkingsverband en van toepassing? Toerekenen kosten en opbrengsten Vpb beta len Kosten en opbrengsten vrijgesteld kosten en opbrengsten belast Geen vpb betalen

26 Verbonden partijen WOM Vestia N.B. : de belastingdienst verwacht nieuwe vpb-plichtige entiteiten!

27 Verbonden partijen (2) Uitgangspunt: gemeentelijke samenwerking niet fiscaal belemmeren Vrijstellingen voor: quasi-inbesteding samenwerking ihkv Wet Gemeenschappelijke Regelingen Geen vrijstelling voor dienstverleningsovereenkomsten Voor de vpb niet alleen verbonden, ook gelieerde partijen

28 Verbonden partijen (3) Wanr vrijstellingen niet van toepassing zijn en vpb heffing kan aan de orde komen => onder meer aandacht voor: Juridische structuur Financiering Overeenkomsten met de verbonden partijen

29 Raamafspraak Ministerie, Belastingdienst en koepelorganisaties Startbijeenkomst 12 november 2014 Stuurgroep Marketing Fiscale rechtszekerheid Implementatie Toezicht Sub-wg

30 Producten/aandachtspunten: Plan van aanpak (gereed 31/10) Ontwikkeling handreiking Onder meer aandacht voor grondbedrijven Q & A s Onderwerpen/aspecten die in de uitvoering aandacht krijgen Onderwerpen/aspecten die uitgekristalliseerd moeten zijn voor 2016

31 Aanpak Den Haag Benoem een trekker/verantwoordelijke In Den Haag: Fiscaal Advies Team Aanpak: 1-op-1 gesprekken: gemeentelijke dienst, het FAT en BSD/Fin Inventarisatiegesprekken op basis van voorwerk FAT Benoem een verantwoordelijke binnen de dienst voor de vpb als gesprekspartner voor het FAT Kennis van de gemeentelijke dienst en de activiteiten Periodieke terugkoppeling aan het controlersoverleg Start: november

32 Aanpak Den Haag (2) Start met het in kaart brengen van de gemeentelijke organisatie: Waar vinden welke activiteiten plaats? Welke activiteiten vormen een onderneming/ondernemingen? Afbakening! Waar zitten de plussen en de minnen? Welke verbonden partijen hebben wij (NV s, BV s, verenigingen, stichtingen)? Welke samenwerkingsverbanden hebben wij en wat doen zij?

33

Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. II Reactie van de staatssecretaris van Financiën

Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. II Reactie van de staatssecretaris van Financiën Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG II Reactie van de staatssecretaris van Financiën De leden van enkele fracties binnen de vaste commissie voor Financiën hebben naar

Nadere informatie

Wetsvoorstel Vpb-plicht overheidsondernemingen

Wetsvoorstel Vpb-plicht overheidsondernemingen Wetsvoorstel Vpb-plicht overheidsondernemingen Enkele observaties vanuit het mededingingsrecht Maurice Essers maurice.essers@loyensloeff.com Enkele observaties vanuit het perspectief van het mededingingsrecht

Nadere informatie

Onderwerp Akkoord fiscale behandeling samenwerking medisch specialisten/ziekenhuizen vanaf 1-1-2015

Onderwerp Akkoord fiscale behandeling samenwerking medisch specialisten/ziekenhuizen vanaf 1-1-2015 Ministerie van Financiën Directoraat-Generaal Belastingdienst t.a.v. drs. T.W.M. Poolen Postbus 20201 2500 EE Den Haag Datum Referentie Pagina 17 december 2013 10008350/kn.hp 1/14 Onderwerp Akkoord fiscale

Nadere informatie

FIscale aspecten bij het scheiden van wonen en zorg

FIscale aspecten bij het scheiden van wonen en zorg FIscale aspecten bij het scheiden van wonen en zorg verder FIscaal specialisten b.v. herculeslaan 24 3584 ab utrecht postbus 85326 3508 ah utrecht TELEFOON +31 [0]30 20 800 60 EMAIL Info@VerderfIscaal.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 28 165 Deelnemingenbeleid rijksoverheid Nr. 182 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 26 maart 2015 De vaste commissie voor Financiën heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 IX Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het

Nadere informatie

Q&A voor participanten

Q&A voor participanten Q&A voor participanten 1. Q: Wat is de juridische vorm van het participatiefonds? A: Het is een beleggingsfonds voor gemene rekening. 2. Q: Wat is een beleggingsfonds voor gemene rekening? A: Het beleggingsfonds

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal

Nadere informatie

TAX LAWYERS AND TAX CONSULTANTS STICHTING PARTICULIER FONDS* * connectedthinking

TAX LAWYERS AND TAX CONSULTANTS STICHTING PARTICULIER FONDS* * connectedthinking TAX LAWYERS AND TAX CONSULTANTS STICHTING PARTICULIER FONDS* * connectedthinking Indeling 1 Inleiding... 3 2 Algemene aspecten en formele aspecten van de SPF... 3 3 Nederlands-Antilliaanse belastingheffing...

Nadere informatie

Corporatie Governance Duurzaamheid

Corporatie Governance Duurzaamheid Corporatie Governance Duurzaamheid Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl ir. Bart Hoevers MRE Partner Deloitte FAS Real Estate Advisory 06 120 116

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen en de fiscus

Onderwijsinstellingen en de fiscus Onderwijsinstellingen en de fiscus Uitgave 2013 Korte handleiding fiscale aspecten onderwijsinstellingen Uitgegeven door Van Ree Accountants en Van Ree & Van Driel BTW-specialisten Onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Tax news. Stichting Particulier Fonds Voor Curaçao, St. Maarten en BES eilanden. In een oogopslag. Aandachtspunten

Tax news. Stichting Particulier Fonds Voor Curaçao, St. Maarten en BES eilanden. In een oogopslag. Aandachtspunten Tax news Stichting Particulier Fonds Voor Curaçao, St. Maarten en BES eilanden Aandachtspunten In een oogopslag... 1 Algemene en formele kenmerken van een SPF... 2 Belastingheffing op Curaçao of St. Maarten...

Nadere informatie

Beleggen in bekende supermarkten Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland

Beleggen in bekende supermarkten Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland Supermarkt Fonds Nederland Informatie Memorandum juli 2010 Supermarkt Fonds Nederland is een initiatief van Annexum Beleggen in bekende supermarkten Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland INFORMATIE

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

De impact van de invoering van UCITS IV en AIFMD

De impact van de invoering van UCITS IV en AIFMD De impact van de invoering van UCITS IV en AIFMD Mr. J.Wotte en drs. H. Rietdijk RA Inleiding Het Europees Parlement zou op 6 juli 2010 stemmen over de nieuwe Europese conceptrichtlijn voor Alternative

Nadere informatie

Gemeente Leiderdorp Managementletter Interim-controle 2012

Gemeente Leiderdorp Managementletter Interim-controle 2012 Managementletter Interim-controle 2012 Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag Postbus 90636 2509 LP Den Haag Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31 (0) 88-407 4187 www.ey.nl College

Nadere informatie

TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN

TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN Besluit college d.d.: 01-06-2007 Raadsmededeling d.d. 08-06-2007 Presidium d.d: 15-08-2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Wettelijk kader en bevoegdheden

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK I.

STATUTEN HOOFDSTUK I. Doorlopende tekst van de statuten van argen-x N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende algehele statutenwijziging voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, op 9 juli 2014

Nadere informatie

Sociale werkvoorziening en regelgeving op het terrein van overheidssteun, aanbesteden, gescheiden boekhouding en BTW

Sociale werkvoorziening en regelgeving op het terrein van overheidssteun, aanbesteden, gescheiden boekhouding en BTW Sociale werkvoorziening en regelgeving op het terrein van overheidssteun, aanbesteden, gescheiden boekhouding en BTW Inleiding In de voor u liggende handreiking wordt een omschrijving gegeven van de regelgeving

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 689 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 teneinde beleggingsinstellingen de mogelijkheid te bieden om vastgoed te ontwikkelen

Nadere informatie

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten.

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten. Nieuw Zeeland Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuwzeeland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

Drempelbedrag. Kamerstukken II 2012/13, 33 540, nr. 16. [1]

Drempelbedrag. Kamerstukken II 2012/13, 33 540, nr. 16. [1] WIJZING VAN DE WET FINANCIERING DECENTRALE OVERHEDEN IN VERBAND MET HET RENTEDRAGEND AANHOUDEN VAN LIQUIDE MIDDELEN IN S RIJKS SCHATKIST (VERPLICHT SCHATKISTBANKIEREN) De regering heeft met belangstelling

Nadere informatie

Van huur en koop naar coöp?

Van huur en koop naar coöp? Van huur en koop naar coöp? Een vooronderzoek naar de mogelijkheden van de coöperatieve rechtsvorm in het woondomein Auteurs: ir. A. Elbers en ing. drs. H. Pelgrum (Arcadis Nederland BV) Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015 Waarom een VBI of een FBI? De VBI en de FBI zijn faciliteiten die collectief belleggen faciliteren. Fiscaal bezien kan je ruwweg - (collectief) beleggen op twee manieren vormgeven. Een belastingplichtige

Nadere informatie

Voor vragen of opmerkingen over deze uitgave kunt u zich wenden tot de samensteller: ruben.stam@chello.nl.

Voor vragen of opmerkingen over deze uitgave kunt u zich wenden tot de samensteller: ruben.stam@chello.nl. Reproductie toegestaan Deze uitgave mag in zijn geheel worden vermenigvuldigd, worden verspreid via e-mail of internet, dit laatste bijvoorbeeld door plaatsing op een (eigen) internetsite. Voor vragen

Nadere informatie

toepassing is. De woning moet zich in een zogenaamde (aanliggende) postcoderoos rondom de productie-installatie bevinden.

toepassing is. De woning moet zich in een zogenaamde (aanliggende) postcoderoos rondom de productie-installatie bevinden. Fiscale aspecten investeren in coöperaties Energie van Hollandsche Bodem Energiebelasting Algemeen Energiebelasting is in beginsel verschuldigd over de levering van elektriciteit over een aansluiting aan

Nadere informatie