Tot 1 januari 2016 waren publiekrechtelijke. voor zover dat past

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tot 1 januari 2016 waren publiekrechtelijke. voor zover dat past"

Transcriptie

1 Vpb-plicht overheidsbedrijven in nieuw jasje, voor zover dat past Per 1 januari 2016 is de Vpb-plicht van overheidsbedrijven herzien. Onder druk van de Europese Commissie diende Nederland zijn Vpb-wetgeving aan te passen; volgens haar vormde de vrijstelling voor overheidsbedrijven verboden staatssteun. De nieuwe regeling moet resulteren in een gelijk(er) speelveld voor ondernemende overheidsondernemingen en commerciële ondernemingen. In deze bijdrage ga ik nader in op deze materie, waarbij ik me primair richt op de positie van gemeenten. 1 Randolf Houtman Mr. drs. R.M. Houtman is belastingadviseur bij HVK Stevens Belastingadvies Tot 1 januari 2016 waren publiekrechtelijke rechtspersonen alleen voor bepaalde bedrijfsactiviteiten belastingplichtig. Het ging daarbij om bedrijven in de landbouw, nijverheid (exclusief waterbedrijven), mijnbouw, handelsbedrijven (uitgezonderd handel in onroerend goed), vervoersbedrijven (uitgezonderd gemeentelijke) en bouwkassen (art. 2, lid 3 Wet Vpb, tekst 2015). Deze bedrijven werden directe overheidsbedrijven genoemd. Werden deze bedrijven uitgeoefend in een privaatrechtelijke entiteit die uitsluitend werd beheerst door een of meer publiekrechtelijke rechtspersonen, dan was deze entiteit eveneens slechts belastingplichtig voor de Vpb voor bovengenoemde activiteiten (art. 2, lid 7 Wet Vpb, tekst 2015). Dit waren de indirecte overheidsbedrijven. Beheersing kan zien op (on)middellijk bezit van aandelen, participaties en lidmaatschapsrechten (bijvoorbeeld nv s, bv s en coöperaties) ofwel op de bevoegdheid om bestuurders te benoemen en te ontslaan en op de gerechtigdheid tot het liquidatiesaldo (bijvoorbeeld bij stichtingen en verenigingen). Als een publiekrechtelijk lichaam een ondernemingsactiviteit uitoefende die niet onder de hiervoor genoemde bedrijven viel, was er geen Vpb-plicht. Bijvoorbeeld, gemeente A exploiteert een sportaccommodatie en de daarin aanwezige horeca. Voorheen kon deze exploitatie onbelast plaatsvinden voor de Vpb. 2 Onder publiekrechtelijke lichamen dienen te worden verstaan: de Staat, de provincies, de gemeenten, de waterschappen, de lichamen die op basis van de Grondwet verordenende bevoegdheid hebben en andere lichamen waaraan een deel van de overheidstaak is opgedragen en waarvan de rechtspersoonlijkheid volgt uit het bij of krachtens de wet bepaalde (art. 1, lid 1 en 2 boek 2 BW). Bij de laatste categorie valt te denken aan een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan en een lichaam opgericht krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen. Concrete voorbeelden van beide zijn respectievelijk het Centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen en de Veiligheidsregio. Regeling overheidsbedrijven vanaf 2016 Vanaf 1 januari 2016 zijn de publiekrechtelijke lichamen Vpb-plichtig indien en voor zover ze een of meer ondernemingen drijven (art. 2, lid 1, letter g Wet Vpb). De ondernemingen zijn gezamenlijk belastingplichtig. Een uitzondering hierop vormt de Staat (art. 2, lid 2 Wet Vpb); daar is het ministerie Vpb-plichtig voor de door hem gedreven ondernemingen. De belastingplicht wordt dus in beginsel op dezelfde wijze bepaald als voor stichtingen en verenigingen. Publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen echter wel een beroep doen op een aantal specifieke objectieve vrijstellingen (art. 8e, lid 1 en art. 8f, lid 1 Wet Vpb). De invoering van de belastingplicht leidt tot een aanzienlijke vergroting van de administratievelastendruk die ik hierna nog zal toelichten. Daarnaast zijn per 2016 ook de privaatrechtelijke licha- 32 Het Register april 2016 nummer 2

2 men belastingplichtig die dat voorheen niet waren omdat ze door publiekrechtelijke lichamen werden beheerst. Voor deze lichamen gelden in beginsel de gewone regels voor de Vpb, maar omdat ze kunnen worden aangemerkt als een privaatrechtelijk overheidslichaam, kunnen ze een beroep doen op de objectieve vrijstellingen. Fictief één onderneming Als er binnen het publiekrechtelijke lichaam meerdere ondernemingen zijn, worden deze geacht één onderneming te vormen (art. 2, lid 7 Wet Vpb). Dit verschilt ten opzichte van de oude regeling, waarin de overheidsbedrijven binnen publiekrechtelijke lichamen zelfstandig belastingplichtig waren. Onderlinge verrekening van resultaten is nu wel mogelijk. Bovendien kan nu fiscaal geruisloos worden geschoven met vermogensbestanddelen tussen de verschillende ondernemingen van één publiekrechtelijke rechtspersoon. Redelijke rente Tot 2016 konden directe overheidsbedrijven een redelijke rente in aanmerking nemen voor het bepalen van hun winst, die werd vastgesteld op een vast, door de minister bepaald percentage van het vermogen van het overheidsbedrijf aan het begin van het jaar (art. 9, lid 1, sub f Wet Vpb, tekst 2015). Deze regeling bestond omdat het lastig was het eigen en vreemd vermogen van een publiekrechtelijk rechtspersoon toe te rekenen aan de belaste en niet-belaste activiteiten. Dat praktische probleem bestaat nog steeds. Vanuit de gedachte van het creëren van een gelijk speelveld is het echter begrijpelijk dat de regeling is afgeschaft, omdat ook aftrek over het eigen vermogen werd gegeven. Andere belastingplichtigen hebben die mogelijkheid niet. Onderneming Een publiekrechtelijke rechtspersoon is slechts belastingplichtig als deze een onderneming drijft. Een (fiscale) onderneming is een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid die door deelname aan het economische verkeer erop is gericht naar winst te streven. Activiteiten Om te bepalen of er een onderneming is, moet eerst worden geïnventariseerd welke (opbrengst genererende) activiteiten een lichaam heeft en worden bepaald of deze verweven zijn. Dit vereist een specifieke analyse van de feiten, waarbij onder andere aspecten als financiële stromen, organisatorische behandeling, zelfstandigheid en bedrijfseconomische realiteit een rol spelen. Vervolgens moet worden bepaald of activiteiten verweven zijn. Relevante criteria daarbij zijn onder meer fysieke, organisatorische verbondenheid, prijsvaststelling en objectieve herkenbaarheid. Als deze feitelijke analyse is gedaan, kan aan de hand van de ondernemingscriteria worden bepaald of een activiteit kan worden aangemerkt als een onderneming. Ondernemingscriteria Duurzame organisatie van kapitaal en arbeid Of er sprake is van een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid, zal in de regel zelden tot discussie leiden. Dat speelt hoogstens bij activiteiten die incidenteel plaatsvinden. Daarentegen is het element arbeid wel relevant voor het onderscheid tussen ondernemingsactiviteiten en activiteiten die niet meer omvatten dan normaal vermogensbeheer. Hierbij valt met name te denken aan de exploitatie van onroerendgoedportefeuilles door publiekrechtelijke lichamen. Een analyse van de feitelijke situatie en werkzaamheden in relatie tot de onroerendgoedportefeuille is nodig om te bepalen of sprake is van meer dan normaal vermogensbeheer. Deelname economisch verkeer Er is sprake van deelname aan het economische verkeer als wordt gepresteerd aan een derde tegen een vergoeding. Bij prestatie binnen de eigen kring is er geen deelname aan het economisch verkeer. En ook niet als er geen individueel aanwijsbare afnemer is voor de prestatie, zoals bij collectieve goederen (bijvoorbeeld infrastructuur) of als de prestatie niet kan worden afgezonderd (bijvoorbeeld grondwaterbeheer). Winststreven Van een winststreven is sprake bij het feitelijk stelselmatig behalen van overschotten. Hierbij dient op basis van jurisprudentie te worden gedacht aan een periode van ten minste drie jaren. 3 Voor dit winststreven zijn de jaarlijkse fiscale cijfers bepalend. Wettelijke regels die een inbreuk vormen op goedkoopmansgebruik, zoals de beperking van de fiscale afschrijvingen, mogen hierbij echter buiten beschouwing worden gelaten. 4 Vorming van reserves met het oog op toekomstige uitgaven doen niet af aan het hebben van een exploitatieoverschot. 5 Ontvangen subsidies behoren in de regel tot de winst. Als voor de subsidies een terugbetalingsverplichting of aanwendingsverplichting geldt, kan deze in bepaalde gevallen buiten beschouwing blijven voor het bepalen van het exploitatieoverschot. 6 De winst wordt niet gecorrigeerd als de overheid voor haar diensten een onzakelijk lage vergoeding aan burgers of andere derden vraagt. De vergoeding moet ingevolge art. 8b Wet Vpb wel worden gecorrigeerd voor prestaties aan gelieerde entiteiten. Financiële regelgeving gemeenten versus fiscaal resultaat Gemeenten bepalen hun resultaten op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De afwijkingen met fiscale winstbepalingen zijn divers: afschrijving van onroerend goed geschiedt in de regel tot nihil in 40 jaren. Activering geschiedt vanaf Interne kostentoerekening bevat diverse elementen die niet direct toerekenbaar zijn aan de activiteit (producten). Diverse afgeschreven bedrijfsmiddelen en ineens afgeschreven bedrijfsmiddelen geschied in het algemeen belang komen niet voor op de balans. Voor de resultaatbepaling van grondexploitaties mag worden gerekend met een fictieve rente. april 2016 nummer 2 Het Register 33

3 Vpb-plicht overheidsbedrijven In concurrentie treden - onderneming Een onderneming wordt ook aanwezig verondersteld als met de activiteiten (potentieel) in concurrentie wordt getreden met wel belaste ondernemingen. Deze veronderstelling gaat niet op voor structureel verlieslatende activiteiten. 7 Bovendien is in dit verband het bestaanscriterium afgestoft: de activiteit moet een zekere winstpotentie hebben (een bescheiden inkomen voor een particulier). CV-onderneming Per 1 januari 2016 wordt de deelname in een commanditaire vennootschap die een onderneming drijft, voor de commanditaire vennoot fictief aangemerkt als een ondernemingsactiviteit (art. 4, onderdeel c Wet Vpb). Vpb-plicht: belast tenzij vrijgesteld Als het publiekrechtelijke lichaam een of meer ondernemingen heeft, is het belastingplichtig voor de Vpb. Per onderneming dient vervolgens te worden vastgesteld of ze resultaten heeft die geheel of gedeeltelijk zijn vrijgesteld (art. 8e, lid 1 Wet Vpb). Een vrijstelling kan gelden voor het resultaat, behaald met activiteiten die kwalificeren als: 1. interne activiteiten; 2. de uitoefening van een overheidstaak of publiekrechtelijke bevoegdheid; 3. bepaalde activiteiten verricht op basis van een dienstverleningsovereenkomst; 4. activiteiten in het kader van een samenwerkingsverband; 5. quasi-inbesteding. Daarnaast gelden nog enkele specifieke vrijstellingen voor academische ziekenhuizen, bekostigd onderwijs en onderzoek en voor zeehavenbeheerders (laatstgenoemde naar verwachting tot 2017). De energiebedrijven, energieleveranciers en energienetbeheerders zijn uitgezonderd van de toepassing van genoemde vrijstellingen. Interne activiteiten Bij interne activiteiten kan worden gedacht aan de ictafdeling van een gemeente die sinds jaar en dag zowel intern als extern diensten verricht, waarbij de externe partij een zelfstandige, niet door de gemeente beheerste stichting is die zich bezighoudt met de exploitatie van een muziektheater. Voor de ict-diensten ontvangt ze vergoeding voor haar kosten, met een extra opslag. Doordat de gemeente ict-diensten aan een derde levert, neemt ze deel aan het economisch verkeer. Aangenomen dat ze ook aan de overige criteria voldoet, drijft ze een onderneming en is ze daarvoor Vpbplichtig. Het resultaat van de ict-onderneming is vrijgesteld voor het deel dat betrekking heeft op interne diensten. Als genoemde stichting wel volledig door de gemeente zou zijn beheerst, is er ook deelname aan het economische verkeer en dus ook een onderneming. Maar de vrij- 34 Het Register april 2016 nummer 2

4 stelling voor interne prestaties is dan van toepassing op het gehele resultaat van de onderneming. Overheidstaak of publiekrechtelijke bevoegdheid De uitoefening van overheidstaken en publiekrechtelijke bevoegdheden door een publiekrechtelijk lichaam kunnen ook een onderneming vormen. Als voorbeeld hiervan is in de parlementaire behandeling gewezen op het parkeren op de openbare weg (beheer openbare ruimte). 8 Ook valt te denken aan diensten met betrekking tot aanvragen en registratie kinderopvang of peuterspeelzaal. Op het resultaat kan de vrijstelling voor uitoefening van overheidstaken en publiekrechtelijke bevoegdheden toepassing vinden. Maar niet als met de activiteiten (feitelijk) in concurrentie wordt getreden met marktpartijen. Bijvoorbeeld bij ambulancevervoer, als er in de regio ook commerciële partijen zijn die deze dienst aanbieden. Dienstverleningsovereenkomst De vrijstelling voor dienstverleningsovereenkomsten regelt dat, wanneer een publiekrechtelijk lichaam een dienst verleent aan een ander publiekrechtelijk lichaam of een privaatrechtelijk overheidslichaam, het daarmee behaalde resultaat in bepaalde gevallen kan worden vrijgesteld. Allereerst dient het te gaan om een dienst die ziet op de uitoefening van een overheidstaak of publiekrechtelijke bevoegdheid waarmee niet in concurrentie wordt getreden met marktpartijen. Ten tweede dient deze dienst op basis van de dienstverleningsovereenkomst te worden verricht. Voorts geldt voor het publiekrechtelijk lichaam of privaatrechtelijk overheidslichaam dat het, wanneer het de activiteit zelf zou hebben uitgevoerd, ofwel geen onderneming zou zijn geweest ofwel een vrijstelling van toepassing zou zijn. Zoals bij het beheer en onderhoud van de (openbare) wegen door een gemeente in en voor een buurgemeente. Samenwerkingsverband Wanneer publiekrechtelijke lichamen en/of privaatrechtelijke overheidslichamen bepaalde activiteiten in een samenwerkingsverband gaan uitvoeren, leidt dit niet tot Vpb-plicht als dat zonder de samenwerking ook niet het geval zou zijn. Het moet gaan om activiteiten die worden verricht voor de (on)middellijke deelnemende publiekrechtelijke rechtspersonen en privaatrechtelijke overheidslichamen of privaatrechtelijke overheidslichamen van de deelnemende publiekrechtelijke lichamen. Daarnaast moeten deze activiteiten ook bij de (on)middellijke deelnemende lichamen onbelast zijn (geen onderneming of vrijstelling). En bovendien moet afname van de activiteiten en kostenverdeling in het samenwerkingsverband evenredig zijn. Aan de laatste voorwaarde wordt voldaan bij een zogeheten gemeenschappelijke regeling. 9 Een voorbeeld van waar deze vrijstelling kan worden toegepast, is een samenwerkingsverband van enkele gemeenten in de vorm van een gemeenschappelijke regeling voor de inzameling van huishoudelijk afval. Privaatrechtelijk overheidslichamen Bovengenoemde vrijstellingen gelden ook voor privaatrechtelijke rechtspersonen, mits ze kwalificeren als een zogeheten privaatrechtelijk overheidslichaam (art. 8e, lid 5 jo art. 8f, lid 1 Wet Vpb). Volledige beheersing door publiekrechtelijke lichamen onder andere zeggenschap en/of aandelenbezit is hiervoor kenmerkend. Quasi-inbesteding Een voorbeeld hiervan is de bv waarin een gemeente 100% van de aandelen heeft. Als een ict-dienst vanuit die bv presteert aan die gemeente, alsmede aan een door die gemeente beheerste stichting en aan een derde stichting, kan de bv de vrijstelling voor interne diensten omgekeerd toepassen (quasi-inbesteding). Voor het resultaat behaald met de ict-dienst die wordt verricht aan de gemeente en aan de door de gemeente beheerste stichting kan de bv een beroep doen op de vrijstelling (art. 8f, lid 1, onderdeel a Wet Vpb). Vrijstelling op verzoek Op verzoek kunnen genoemde vrijstellingen buiten toepassing blijven (art. 8e, lid 2 en art. 8f, lid 2 Wet Vpb). Dit kan gewenst zijn in gevallen waarin het voordeel van de vrijstelling dusdanig gering is dat de administratieve rompslomp niet opweegt tegen het voordeel van de vrijstelling. Het buiten toepassing laten van de vrijstelling geldt voor ten minste vijf jaren. Wel Vpb-plicht, nihilaangifte Als tegemoetkoming voor onnodige administratieve rompslomp mogen publiekrechtelijke lichamen met alleen onbelaste activiteiten en objectief vrijgestelde activiteiten volstaan met een zogeheten nihilaangifte. Nadat het publiekrechtelijk lichaam aannemelijk heeft gemaakt dat het alleen onbelaste en objectief vrijgestelde activiteiten verricht, legt de inspecteur ofwel een beschikking geen aanslag of nihilaanslag op. De tegemoetkoming zit in het niet hoeven opstellen van een (openings)balans en verlies- en winstrekening en verwerking in een aangifte waarvoor vervolgens een vrijstelling wordt geclaimd. Hoe deze tegemoetkoming in de praktijk gaat uitwerken, moet worden afgewacht. Het publiekrechtelijk lichaam moet immers eerst aannemelijk maken dat er geen belaste activiteiten zijn en dan is er al veel onderzoek verricht. Aangifte Vpb Publiekrechtelijke lichamen en door dezen beheerste privaatrechtelijke lichamen zullen worden uitgenodigd voor het doen van aangifte Vpb. Naar verwachting gaat het om duizenden entiteiten die een uitnodiging voor een aangifte Vpb 2016 zullen ontvangen. De voor de hand liggende entiteiten zijn de staat, gemeenten, provincies en waterschappen en hun samenwerkingsverbanden in privaatrechtelijke vorm (bv, nv, vof, stichting, etc.). Maar ook talloze samenwerkingsvormen in de publiekrechtelijke vorm, zoals de gemeenschappelijke regeling (GR) met rechtspersoonlijkheid, worden belastingplichtig. april 2016 nummer 2 Het Register 35

5 Vpb-plicht overheidsbedrijven Gemeenten bepalen hun resultaten op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording De uitdaging bij deze nieuwe belastingplichtigen voor de Vpb en hun intermediairs is om de aangiften juist in te dienen. Zijn alle activiteiten geïnventariseerd? Zijn ze terecht al dan niet geclusterd (verwevenheid)? Is vervolgens de ondernemingstoets juist uitgevoerd? Zijn de juiste kwalificaties gegeven? Is de vermogensetikettering en fiscale winstbepaling juist? Kloppen de waarderingen op de fiscale openingsbalans? En zijn vervolgens de vrijstellingen terecht toegepast? Om deze grote groep nieuwe belastingplichtigen voor de Vpb te ondersteunen bij het doen van aangifte Vpb, zijn door het samenwerkingsverband Vpb lagere overheden (SVLO) diverse handreikingen ontwikkeld. Het SVLO wordt gevormd door het ministerie van Financiën, de Belastingdienst, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW). De handreikingen hebben de status van inlichting: er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De verantwoordelijkheid voor het doen van de aangifte Vpb en de kwalificaties en standpunten blijft bij het publiekrechtelijk lichaam. De handreikingen variëren van ondersteuning bij clustering van activiteiten tot het afsluiten van een vaststel- lingsovereenkomst met de Belastingdienst over het zogeheten implementatieproces Vpb. Praktijksituaties Om een beeld te geven van de vragen die bij de nieuwe belastingplichtigen kunnen opkomen, schets ik onderstaand enkele voorbeeldsituaties rond gemeenten. Afvalinzameling Een gemeente heeft een eigen dienst die binnen deze gemeente huisvuil inzamelt en bedrijfsafval. Als een deel van het bedrijfsafval gelijktijdig met het huisvuil wordt ingezameld, is er dan sprake van één activiteit of van meerdere? Dit is sterk afhankelijk van de feiten, maar de gevolgen zijn wel verschillend. In geval van één activiteit zal de inzameling van huis- en bedrijfsafval gezamenlijk worden getoetst op het criterium van onderneming zijn. Aangenomen mag worden dat sprake is van een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid. Met de inzameling van bedrijfsafval wordt deelgenomen aan het economische verkeer. Met de winstopslag op het bedrijfsafval worden exploitatieoverschotten behaald. Voor de gehele inzamelingsactiviteit wordt vervolgens de vermogensetikettering toegepast en een (openings) balans en verlies- en winstrekening opgesteld. Het deel dat ziet op inzameling huisvuil zal worden vrijgesteld vanwege de overheidstakenvrijstelling (Wet milieubeheer). Wordt inzameling van huisvuil en bedrijfsafval als twee afzonderlijke activiteiten beoordeeld, dan zal ten aanzien van het huisvuil de conclusie zijn dat er geen onder- 36 Het Register april 2016 nummer 2

6 neming is, omdat niet wordt deelgenomen aan het economisch verkeer want geen af te zonderen prestatie aan een individuele afnemer, en geen contractuele verhouding aldus de staatssecretaris van Financiën. 10 Gevolg van het kwalificeren als één activiteit of als meerdere betekent in deze situatie een groot verschil in omvang van de administratieve last (vermogensetikettering, openingsbalans etc.). Onroerendgoedportefeuille Een gemeente heeft een omvangrijke onroerendgoedportefeuille van 500 miljoen, variërend van panden in eigen gebruik tot panden die worden verhuurd aan derden: maatschappelijke verhuur, sportverenigingen, particulieren en commerciële huurders etc. Wanneer overschrijdt ze de grens van meer dan normaal vermogensbeheer? En als dat het geval is, is er dan wel sprake van exploitatieoverschotten? Grondexploitaties Vormen grondexploitaties één activiteit of niet? Verwevenheid van de grondexploitaties kan relevant zijn voor de uitkomst van een ondernemingstoets. Een verlieslatende grondexploitatie in samenhang met een winstgevende resulteert mogelijk niet in een onderneming als ze structureel verlieslatend is. Onder meer organisatorische aansturing van de grondexploitaties, samenhang in de duur van de exploitatie en aanwezigheid van een vereveningsfonds 11 (reserve grondbedrijf) zijn factoren voor het bepalen van de verwevenheid. 12 Als een gemeente een grondexploitatie met een buurgemeente in een besloten CV heeft vormgegeven, is overigens nog van belang of dit een afzonderlijke onderneming binnen de gemeente is op grond van de fictie of dat deze is verweven met de overige grondexploitaties binnen de gemeente. Deelname economisch verkeer, mandatering en delegatie Stel een gemeente heeft met negen andere gemeenten een samenwerkingsverband voor inzameling huishoudelijk en bedrijfsafval opgericht, een gemeenschappelijke regeling (GR) met rechtspersoonlijkheid. De GR is zelfstandig belastingplichtig (indien en voor zover). Om te beoordelen of deze GR met de inzameling van huishoudelijk afval een activiteit heeft die een onderneming vormt, is het van belang of ze de activiteit gedelegeerd, dan wel gemandateerd heeft gekregen. In het eerste geval is het een eigen activiteit van de GR geworden (taakoverdracht) en kan ze als zodanig beoordeeld worden. 13 In het tweede geval is het een dienst aan de gemeenten (taakuitvoer) en zal deze als zodanig worden beoordeeld voor de ondernemingstoets. De uitkomst is verschillend. Bij delegatie is het een eigen activiteit en kan de stelling worden ingenomen dat voor de inzameling van huishoudelijk afval geen sprake is van deelname aan het economisch verkeer. Bij een mandaat is het een dienst die als een prestatie van de GR aan de gemeente moet worden gezien waarmee wordt deelgenomen aan het economisch verkeer. De toepassing van de objectvrijstelling voor samenwerkingsverbanden kan vervolgens de Vpb-last beperken, maar de administratieve aangiftelast mogelijk niet. Uitstralingseffecten naar stichtingen en verenigingen Ook stichtingen en verenigingen die als commanditaire vennoot deelnemen in een besloten commanditaire vennootschap die een onderneming drijft, worden als gevolg van deze participatie belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De fictie dat alle ondernemingen als één onderneming kunnen worden gezien, geldt ook voor stichtingen en verenigingen. Onderlinge verrekening van resultaten en fiscaal geruisloze vermogensverschuivingen zijn hiermee geborgd. De opmerkingen van de staatssecretaris van Financiën in de parlementaire behandeling ten aanzien van de deelname aan het economische verkeer, het winststreven en de uitleg van het concurrentiecriterium, gelden ook voor stichtingen en verenigingen. Conclusie Vanaf 1 januari 2016 zijn in beginsel alle overheidsondernemingen in de Vpb-plicht betrokken. Daarnaast zijn ook veel privaatrechtelijke overheidslichamen belastingplichtig geworden. Wel kunnen zij op een gelijke wijze een beroep doen op de objectieve vrijstellingen. De invoering van de belastingplicht betekent een aanzienlijke administratievelastendruk, met name omdat de activiteiten van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke overheidslichamen moeten worden geïnventariseerd en vervolgens fiscaal geduid. Ook moet bij de organisatie van overheidsactiviteiten behalve met de btw nu ook rekening worden gehouden met de Vpb. <<< Noten 1 Zie voor een uitgebreide uiteenzetting prof. dr. S.A. Stevens, Vpb-plicht van Overheidsbedrijven, tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht HR 10 september 1986, nr , BNB 1986/319; Hof Amsterdam 7 oktober 1983, nr. 1357/82, V-N 1985, p HR 29 september 1999, nr , V-N 1999/ Kamerstukken I, , , D, blz HR 6 december 1989, nr , BNB 1990/91. 6 Besluit van 23 december 2005, nr. CPP2005/2730M; Kamerstukken II, , , nr. 6., blz HR 7 september 1988, nr , BNB 1988/ Kamerstukken II, , , nr. 6, blz Memorie van toelichting Wet Modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen, pag Op basis van uitlatingen van de staatssecretaris van Financiën tijdens de parlementaire behandeling, mits gemeente zelf inzamelt. O.a. Kamerstukken I, , , D, blz Antwoorden staatssecretaris van Financiën op Kamervragen, 27 augustus Zie voor meer informatie over grondexploitaties gemeenten Handreiking Vpb en het gemeentelijke grondbedrijf, SVLO, 6 november Kamerstukken I, , , D, blz. 12. april 2016 nummer 2 Het Register 37

Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen. Jan Willem de Joode, VNG Ton Waars, Gemeente Den Haag/Fiscaal Advies Team

Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen. Jan Willem de Joode, VNG Ton Waars, Gemeente Den Haag/Fiscaal Advies Team Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen Jan Willem de Joode, VNG Ton Waars, Gemeente Den Haag/Fiscaal Advies Team Wat gaan we doen? Het wetsvoorstel: korte schets van het wetsvoorstel Samenwerking

Nadere informatie

Staatssecretaris beantwoordt vragen Eerste Kamer over Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen

Staatssecretaris beantwoordt vragen Eerste Kamer over Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen Staatssecretaris beantwoordt vragen Eerste Kamer over Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen De staatssecretaris van Financiën heeft recent de memorie van antwoord uitgebracht ter zake van

Nadere informatie

Belastingplicht overheidsondernemingen

Belastingplicht overheidsondernemingen Belastingplicht overheidsondernemingen Gered door de vrijstellingen? Marcel Buur marcel.buur@loyensloeff.com Vrijstellingen - inleiding Van vrijgesteld, tenzij naar belastingplichtig, tenzij Tenzij vormgegeven

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen een feit, en nu? 5 februari 2015 Bram Faber

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen een feit, en nu? 5 februari 2015 Bram Faber Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen een feit, en nu? Nieuw vennootschapsbelastingkader voor overheidsondernemingen: Voor boekjaren die op of na 1 januari 2016 aanvangen 2 Huidige vennootschapsbelastingpositie

Nadere informatie

Samenwerking en de Wet Vpb

Samenwerking en de Wet Vpb Samenwerking en de Wet Vpb Voorlichtingsbijeenkomsten grondbedrijven Albert Bandsma Renate Vreeker Wat komt aan de orde Samenwerkingsvormen; Vier in de praktijk bij grondbedrijven voorkomende samenwerkingsvormen;

Nadere informatie

Eerste Kamer heeft Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen aangenomen

Eerste Kamer heeft Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen aangenomen Eerste Kamer heeft Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen aangenomen De Eerste Kamer heeft op 26 mei 2015 de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen aangenomen. Dit betekent dat

Nadere informatie

Toelichting voor Auditcommissie 11 juni 2015

Toelichting voor Auditcommissie 11 juni 2015 Vennootschapsbelasting voor overheden Toelichting voor Auditcommissie 11 juni 2015 VPB Wat is vennootschapsbelasting? VPB is een rijksbelasting op het inkomen van rechtspersonen (bij bedrijven veelal winst

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen

Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen Wat komt er op ons af? Joop Kluft, PriceWaterhouseCoopers Ton Waars, Gemeente Den Haag/Fiscaal Advies Team 24 november 2014 VNG-congres Gemeentefinanciën Wat

Nadere informatie

VpB plicht overheidsondernemingen Commisie BAM, 28 mei 2015

VpB plicht overheidsondernemingen Commisie BAM, 28 mei 2015 VpB plicht overheidsondernemingen Commisie BAM, 28 mei 2015 Marcel Wiebes Huidig stelsel Ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen (bepaalde activiteiten van o.a. Gemeente en Gemeenschappelijke

Nadere informatie

DE WET MODERNISERING VENNOOTSCHAPS- BELASTINGPLICHT OVERHEIDSONDERNEMINGEN EEN PRAKTISCHE HANDLEIDING

DE WET MODERNISERING VENNOOTSCHAPS- BELASTINGPLICHT OVERHEIDSONDERNEMINGEN EEN PRAKTISCHE HANDLEIDING DE WET MODERNISERING VENNOOTSCHAPS- BELASTINGPLICHT OVERHEIDSONDERNEMINGEN EEN PRAKTISCHE HANDLEIDING DE WET MODERNISERING VENNOOTSCHAPS- BELASTINGPLICHT OVERHEIDSONDERNEMINGEN EEN PRAKTISCHE HANDLEIDING

Nadere informatie

Winstbelasting bij grondbedrijven? Een visie op de gevolgen voor gemeentelijke grondbedrijven als gevolg van de modernisering van de

Winstbelasting bij grondbedrijven? Een visie op de gevolgen voor gemeentelijke grondbedrijven als gevolg van de modernisering van de Winstbelasting bij grondbedrijven? Een visie op de gevolgen voor gemeentelijke grondbedrijven als gevolg van de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven Naarscongres VvG

Nadere informatie

Invoering Vpb Aanleiding Europese Commissie onderzoek

Invoering Vpb Aanleiding Europese Commissie onderzoek Invoering Vpb 2016 - Aanleiding Europese Commissie onderzoek - Huidige wetgeving 1956 overheidsonderneming vrij - Nieuwe wetgeving Belastingplichtig tenzij Voldoende rek gemeenten! Invoering Vpb Stand

Nadere informatie

Laatste ontwikkelingen Vennootschapsbelasting

Laatste ontwikkelingen Vennootschapsbelasting Laatste ontwikkelingen Vennootschapsbelasting VNG-congres gemeentefinanciën 2015 Freek Verbakel John Piepers 30 november 2015 Programma Opening Waar staan we? Producten SVLO Verschillen BBV-fiscaal (openingsbalans)

Nadere informatie

Notitie Detachering aan derden Publicatie 15 april 2016

Notitie Detachering aan derden Publicatie 15 april 2016 Toelichting Deze notitie heeft de status van een inlichting/algemene voorlichting, omdat geen specifieke casuïstiek aan de orde komt. De notitie beoogt de overheidslichamen te ondersteunen bij het beoordelen

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen

Vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen Vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen Een onderzoek naar de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen en het verbod op staatssteun Naam: T.M. Maassen ANR: 777977 Master Fiscaal

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Commissie Financiën 16 maart 2016 Door: Johan Brands

Vennootschapsbelasting. Commissie Financiën 16 maart 2016 Door: Johan Brands Vennootschapsbelasting Commissie Financiën 16 maart 2016 Door: Johan Brands Doel van deze presentatie Vervolg op presentatie van 21 oktober 2015 Als inleiding nogmaals inhoudelijk op hoofdlijnen informeren

Nadere informatie

Belastingplicht overheidsbedrijven Assen, 2 oktober 2014

Belastingplicht overheidsbedrijven Assen, 2 oktober 2014 Belastingplicht overheidsbedrijven Assen, 2 oktober 2014 1 VPB staat voor de deur 2 Inhoud presentatie 1. Stand wetgevingsproces 2. Doel en hoofdregel wetsvoorstel 3. Het fiscaal ondernemingsbegrip 4.

Nadere informatie

Vpb-plicht voor overheidsbedrijven

Vpb-plicht voor overheidsbedrijven n Vpb-plicht voor overheidsbedrijven Onderwerpen Doel van de wetswijziging Inhoud Wet op de vennootschapsbelasting Waarover wordt vpb betaald? Financiële regelgeving gemeenten Praktijkvoorbeelden Aanpak

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting en de lokale overheid

Vennootschapsbelasting en de lokale overheid Fiscaal Recht: Internationaal Belasting Recht Vennootschapsbelasting en de lokale overheid Tot 2015 waren publiekrechtelijke overheidslichamen en privaatrechtelijke lichamen die in het bezit zijn van overheidslichamen

Nadere informatie

Schema Afbakening Publicatie 2 juni 2015. Oplegnotitie

Schema Afbakening Publicatie 2 juni 2015. Oplegnotitie Oplegnotitie Inleiding SVLO (het samenwerkingsverband tussen de Belastingdienst en de koepels VNG, IPO en UvW) streeft ernaar zo veel mogelijk te faciliteren dat overheidsondernemingen zelfstandig bepalen

Nadere informatie

Activiteitenlijst Gemeenten Publicatie 17 augustus Oplegnotitie

Activiteitenlijst Gemeenten Publicatie 17 augustus Oplegnotitie Activiteitenlijst Gemeenten Publicatie 17 augustus 2015 Oplegnotitie Aanleiding De VNG heeft in het kader van de behandeling van het wetsvoorstel vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen een

Nadere informatie

Whitepaper Afbakenen vpb-plicht in vijf stappen

Whitepaper Afbakenen vpb-plicht in vijf stappen Whitepaper Afbakenen vpb-plicht in vijf stappen Samenstellers: Drs. Joost Parren Dhr. Bob van Leeuwen Datum: 30-12-2015 Versie: 3 Copyright Step in Control B.V., 2015 Op de inhoud van dit document rust

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven: extra lasten in aantocht!

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven: extra lasten in aantocht! Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven: extra lasten in aantocht! Op Prinsjesdag is het wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen gepresenteerd.

Nadere informatie

Winstbepaling van overheidsondernemingen. Prof. dr. Stan Stevens 1

Winstbepaling van overheidsondernemingen. Prof. dr. Stan Stevens 1 Winstbepaling van overheidsondernemingen Prof. dr. Stan Stevens 1 1. Inleiding In deze bijdrage wordt de winstbepaling van overheidsondernemingen besproken. De winstbepaling is op twee momenten van belang.

Nadere informatie

Het begrip winst voor de (belastingplichtige) gemeente

Het begrip winst voor de (belastingplichtige) gemeente Masterscriptie Het begrip winst voor de (belastingplichtige) gemeente Naam: M.C. van der Nat Studierichting: Fiscale economie Administratienummer: Datum: Begeleiding: Examencommissie: 553739 September

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen Cees Smulders en Anja van Pelt 15 sept 2015 1 Agenda Wet vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen Huidige stand van zaken Route voorwaarts

Nadere informatie

Oplegnotitie afbakeningsschema Publicatie 25 juni 2015

Oplegnotitie afbakeningsschema Publicatie 25 juni 2015 Oplegnotitie afbakeningsschema Publicatie 25 juni 2015 Inleiding SVLO (het samenwerkingsverband tussen de Belastingdienst en de koepels VNG, IPO en UvW) streeft er naar zo veel mogelijk te faciliteren

Nadere informatie

Hoogachtend, namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

Hoogachtend, namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, Wethouder Herbert Raat Uw contact www.amstelveen.nl Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Aan de leden van de raad Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Disclaimer: deze brief is ongetekend op

Nadere informatie

Conceptwettekst modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen t.b.v. internetconsultatie.

Conceptwettekst modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen t.b.v. internetconsultatie. Conceptwettekst modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen t.b.v. internetconsultatie. De modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen leidt

Nadere informatie

On your mark! MTH Kennisgroep Overheidsondernemingen. Modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen

On your mark! MTH Kennisgroep Overheidsondernemingen. Modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen On your mark! MTH Kennisgroep Overheidsondernemingen Modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. De overheidsorganisatie: directe

Nadere informatie

Belastingplicht overheidsbedrijven Assen, 5 juni 2014

Belastingplicht overheidsbedrijven Assen, 5 juni 2014 Belastingplicht overheidsbedrijven Assen, 5 juni 2014 1 Wetsvoorstel krijgt vorm 2 Inhoud presentatie Wetsvoorstel uitgangspunten o Onderneming o Direct/indirect o Het fiscaal ondernemer begrip Duurzame

Nadere informatie

Aankomende vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen

Aankomende vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen Mr. H.C.M. Boersen en mr. J. van Dijk 1 A r t ikelen Aankomende vennootschapsbelastingplicht voor Per 1 nuari 2016 worden Nederlandse belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De Wet op de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven: extra lasten in aantocht!

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven: extra lasten in aantocht! Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven: extra lasten in aantocht! In april 2014 is er een conceptwetsvoorstel gepubliceerd inzake de vennootschapsbelastingplicht (hierna: vpb-plicht) voor

Nadere informatie

Belastingplicht voor overheidsondernemingen

Belastingplicht voor overheidsondernemingen Bachelor Thesis Fiscale Economie: Belastingplicht voor overheidsondernemingen Naam: Patrick Laros Administatienummer: 886079 Studierichting: Bsc Fiscale Economie Examencommissie: G.C. van der Burgt Dr.

Nadere informatie

Notitie Objectvrijstelling voor samenwerkingsverbanden Publicatie 13 juni 2016

Notitie Objectvrijstelling voor samenwerkingsverbanden Publicatie 13 juni 2016 Objectvrijstelling voor samenwerkingsverbanden (art. 8e, lid 1, aanhef en onder c, 1 e, 2 e en 3 e ; art. 8f, lid 1, aanhef en onder c, 1 e, 2 e en 3 e Wet Vpb 1969) Inleiding In deze notitie wordt ingegaan

Nadere informatie

Notitie Grondactiviteiten provincies Publicatie 17 februari 2016

Notitie Grondactiviteiten provincies Publicatie 17 februari 2016 1. Inleiding Provincies houden zich bezig met diverse activiteiten op het gebied van grond. Hoewel er wel provincies zijn die aan grondexploitatie doen, zien de meeste van deze activiteiten in tegenstelling

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting voor overheden. Anneke Tolsma GR Drechtsteden Ton Waars gemeente Den Haag Jan Willem de Joode VNG

Vennootschapsbelasting voor overheden. Anneke Tolsma GR Drechtsteden Ton Waars gemeente Den Haag Jan Willem de Joode VNG Vennootschapsbelasting voor overheden Anneke Tolsma GR Drechtsteden Ton Waars gemeente Den Haag Jan Willem de Joode VNG Wat gaan wij doen? Stand van zaken Vpb en SVLO Bespreking van de SVLO-producten Aanpak

Nadere informatie

Wetsvoorstel verruiming vennootschapsbelastingplicht overheidsbedrijven

Wetsvoorstel verruiming vennootschapsbelastingplicht overheidsbedrijven 17 september 2014 Wetsvoorstel verruiming vennootschapsbelastingplicht overheidsbedrijven 1. Inleiding Op 16 september jl. is het Voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen

Wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen 18 mei 2015 Wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen 1. Inleiding Eind 2014 is het wetsvoorstel Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen door de Tweede

Nadere informatie

Datum 18 december 2014 Betreft Toezeggingen tijdens het wetgevingsoverleg wetsvoorstel modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen

Datum 18 december 2014 Betreft Toezeggingen tijdens het wetgevingsoverleg wetsvoorstel modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Gemeente Mook en Middelaar en de vennootschapsbelasting

Gemeente Mook en Middelaar en de vennootschapsbelasting Gemeente Mook en Middelaar en de vennootschapsbelasting 21 oktober 2015 mr. J.C.M. (Jeroen) Cremers, partner BDO mr. G. (Geert) Witlox, manager BDO Inhoud 1. De Wet Modernisering vennootschapsbelastingplicht

Nadere informatie

Vaste commissie voor Financien uit de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 'S-GRAVENHAGE (070) 373 8393. Geachte heer/mevrouw,

Vaste commissie voor Financien uit de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 'S-GRAVENHAGE (070) 373 8393. Geachte heer/mevrouw, Vaste commissie voor Financien uit de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 'S-GRAVENHAGE doorkiesnummer (070) 373 8393 betreft wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht

Nadere informatie

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd:

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht

Nadere informatie

Wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen

Wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen 26 maart 2015 Wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen 1. Inleiding Eind 2014 is het voorstel tot wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 ( Wet Vpb

Nadere informatie

ECFE/U Lbr. 14/071

ECFE/U Lbr. 14/071 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniginç van Neder landwiswtrtēüïïtetr informatiecentrum tel. uw kenmerk bljlage(n) (070) 373 8393 3 betreft ons kenmerk datum vennootschapsbelastingplicht

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Albrandswaard

De Gemeenteraad van Albrandswaard Aan De Gemeenteraad van Albrandswaard Datum Betreft Contactpersoon Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 16 december 2014 Informatie invoering vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen

Nadere informatie

Overheden aan de slag met de vennootschapsbelastingplicht

Overheden aan de slag met de vennootschapsbelastingplicht Vierde nieuwsbrief SVLO Overheden aan de slag met de vennootschapsbelastingplicht In deze nieuwsbrief informeren wij u over de Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO). Deze samenwerking

Nadere informatie

Memorie van toelichting. Inhoudsopgave

Memorie van toelichting. Inhoudsopgave Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting grondbedrijven

Vennootschapsbelasting grondbedrijven Vennootschapsbelasting grondbedrijven Afbakening en ondernemingstoets Peter Rijnberg Gemeente Den Haag/Fiscaal Advies Team 17 november 2015 VVG voorlichtingsbijeenkomst The world is indeed full of peril

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen NVRD Themadag Actualiteit in bedrijfsvoering Mr. drs. R.P. (Reinder) Wiersma Mr. G.J. (Ruud) de Jong, 18 februari 2016 Onderwerpen Hoofdlijn wettelijke

Nadere informatie

De fiscale behandeling van het gemeentelijk grondbedrijf

De fiscale behandeling van het gemeentelijk grondbedrijf Masterscriptie Fiscaal Recht De fiscale behandeling van het gemeentelijk grondbedrijf Auteur: Jop Tak ANR: 506269 Datum: December 2016 Studie: Departement: Examencommissie: Faculteit: Master Fiscaal recht

Nadere informatie

: Raadsinformatiebrief Invoering vennootschapsbelasting bij gemeente Bergeijk

: Raadsinformatiebrief Invoering vennootschapsbelasting bij gemeente Bergeijk Uw kenmerk : Aan de leden van de raad Ons kenmerk : Datum : 9 mei 2016 Behandeld door : mevr. S. van Avendonk - de Kort Afdeling : Bedrijfsvoering en Publiekszaken Onderwerp : Raadsinformatiebrief Invoering

Nadere informatie

Belastingplicht overheidsbedrijven. Inventarisatie van de gevolgen van de ondernemingsvariant

Belastingplicht overheidsbedrijven. Inventarisatie van de gevolgen van de ondernemingsvariant Belastingplicht overheidsbedrijven Inventarisatie van de gevolgen van de ondernemingsvariant 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Afwegingen... 2 3. Huidige regelgeving en uitgangspunten van de ondernemingsvariant...

Nadere informatie

Fiscale aspecten. Stichting en Vereniging. Mr. drs.theo C.J.M. van Vugt ESJ Accountants & Belastingadviseurs 11 April 2016

Fiscale aspecten. Stichting en Vereniging. Mr. drs.theo C.J.M. van Vugt ESJ Accountants & Belastingadviseurs 11 April 2016 Fiscale aspecten Stichting en Vereniging Mr. drs.theo C.J.M. van Vugt ESJ Accountants & Belastingadviseurs 11 April 2016 Bonte verzameling (Professionele) ANBI/FONDSWERVERS/CULTURELE INSTELLINGEN (Amateur)

Nadere informatie

Belastingplicht van overheidsbedrijven, nu wel een level playing field?

Belastingplicht van overheidsbedrijven, nu wel een level playing field? Belastingplicht van overheidsbedrijven, nu wel een level playing field? Een onderzoek naar het verschil in fiscale behandeling tussen directe en indirecte overheidsbedrijven Imane Al Hor 382958 Erasmus

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen januari 2016 VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS. Voorwoord In januari 2015 hebben wij onze brochure Onderwijsinstellingen en de fiscus uitgegeven. Inmiddels

Nadere informatie

Waardering van gemeentelijk Vastgoed

Waardering van gemeentelijk Vastgoed Waardering van gemeentelijk Vastgoed Dordrecht, 5 juni 2015 Sake van den Berg MSc MRICS RTsv RMT (RICS Registered Valuer) Wouter van den Wildenberg MSc 1 Inhoud Impressie voor gemeentelijk vastgoed actuele

Nadere informatie

Transparante Vennootschap

Transparante Vennootschap Transparante Vennootschap Er is een Transparante Vennootschap (hierna: TV) ingevoerd. Een TV is een naamloze vennootschap (hierna NV) of een besloten vennootschap (hierna: BV) die verzcht heeft om voor

Nadere informatie

Notitie Winstoogmerk Publicatie 11 februari 2016

Notitie Winstoogmerk Publicatie 11 februari 2016 Inleiding Op basis van de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen geldt per 1 januari 2016 belastingplicht voor overheidsondernemingen. Gemeenten, provincies, waterschappen, maar ook andere

Nadere informatie

Vpb-plicht overheidsondernemingen. i.r.t. afvalinzameling. Naam: mr. Hans Rooijackers Afdeling: VB/BJA/ADV Datum: 5 februari 2015

Vpb-plicht overheidsondernemingen. i.r.t. afvalinzameling. Naam: mr. Hans Rooijackers Afdeling: VB/BJA/ADV Datum: 5 februari 2015 Vpb-plicht overheidsondernemingen i.r.t. afvalinzameling Naam: mr. Hans Rooijackers Afdeling: VB/BJA/ADV Datum: 5 februari 2015 Feiten Ondernemers klaagden bij de EU over oneerlijke concurrentie Met name

Nadere informatie

Belastingplicht overheidsondernemingen: (enkele) staatssteunaspecten. Prof. R.H.C. Luja UvA, 23 oktober 2014

Belastingplicht overheidsondernemingen: (enkele) staatssteunaspecten. Prof. R.H.C. Luja UvA, 23 oktober 2014 Belastingplicht overheidsondernemingen: (enkele) staatssteunaspecten Prof. R.H.C. Luja UvA, 23 oktober 2014 Historie Oneerlijke concurrentie? Onder omstandigheden concurreert de overheid met marktpartijen

Nadere informatie

Betreft: Beslisnotitie over de Vpb-positie van het grondbedrijf van de gemeente Teylingen

Betreft: Beslisnotitie over de Vpb-positie van het grondbedrijf van de gemeente Teylingen Memo Aan: Van: Frans ter Hofstede, Ron Uljee Gemeente Teylingen Joop Kluft, Johan Wildeboer en Matthijs Claassen PwC Datum: 27 juni 2016 Referentie: 31002270/JK/jw/mc Betreft: Beslisnotitie over de Vpb-positie

Nadere informatie

Oplegnotitie werkboek Waterschap verkenning mogelijkheden clustering

Oplegnotitie werkboek Waterschap verkenning mogelijkheden clustering Publicatie 15 juli 2015 Oplegnotitie werkboek Waterschap verkenning mogelijkheden clustering Inleiding Waterschappen zijn functionele overheden die het regionaal en lokaal waterbeheer mogen uitvoeren,

Nadere informatie

Nummer: Ontvangstdatum: locktobea aoĩq

Nummer: Ontvangstdatum: locktobea aoĩq Ministerie van Financiën > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Vereniging van Nederlandse Gemeenten t.a.v. mevr. A. Jorritsma-Lebbink Postbus 30435 2500 GK 'S-GRAVENHAGE 8 OKT 20K Nummer: Ontvangstdatum:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 31 213 Belastingheffing overheidsbedrijven Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Vragen en antwoorden bij de Handreiking vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf Publicatie 14 december 2015

Vragen en antwoorden bij de Handreiking vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf Publicatie 14 december 2015 Inleiding Naar aanleiding van de publicatie van de Handreiking Vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf van 6 november 2015 (hierna: handreiking) zijn er diverse vragen opgekomen. Bijgaand

Nadere informatie

1. Inschrijvingsplicht voor rechtspersonen en ondernemingen

1. Inschrijvingsplicht voor rechtspersonen en ondernemingen Handelsregister 1. Inschrijvingsplicht voor rechtspersonen en ondernemingen Op grond van art. 5 aanhef en sub a Handelsregisterwet 2007 wordt een onderneming die in Nederland is gevestigd en die toebehoort

Nadere informatie

Fiscale verwerking van subsidies publicatie 22 december 2016

Fiscale verwerking van subsidies publicatie 22 december 2016 Inleiding In deze notitie wordt ingegaan op de fiscale verwerking van subsidies in relatie tot de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen (hierna: de wet). Deze notitie heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 003 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht

Nadere informatie

Nadere memorie van antwoord

Nadere memorie van antwoord 34 003 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht

Nadere informatie

Nota naar aanleiding van het verslag. Inhoudsopgave

Nota naar aanleiding van het verslag. Inhoudsopgave 34 003 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht

Nadere informatie

Vpb voor overheids bedrijven. Presentatie gemeenteraad

Vpb voor overheids bedrijven. Presentatie gemeenteraad Vpb voor overheids bedrijven Presentatie gemeenteraad 6-12-2016 Vpb voor overheidsondernemingen 2016 is het eerste belastingjaar Vennootschapsbelasting = winstbelasting Vpb-Wetgeving uit 1969; Overheden

Nadere informatie

Onderwerp: Uitwerking wijzigingen vennootschapsbelasting voor onze grondexploitaties - Besluitvormend

Onderwerp: Uitwerking wijzigingen vennootschapsbelasting voor onze grondexploitaties - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 9 augustus 2016 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2016_BW_00618 Onderwerp: Uitwerking wijzigingen vennootschapsbelasting voor onze grondexploitaties - Besluitvormend

Nadere informatie

Vaste commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG (070) ECGF/U

Vaste commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG (070) ECGF/U Vaste commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG doorkiesnummer (070) 373 8229 betreft Belastingplicht overheidsbedrijven uw kenmerk ons kenmerk ECGF/U201300422

Nadere informatie

Naam en telefoon Portefeuillehouder

Naam en telefoon Portefeuillehouder Onderwerp Gevolgen invoeren wet Vennootschapsbelasting (Vpb) Datum Afdeling 6 juni 2016 GF&C Naam en telefoon Portefeuillehouder Esther Erens / Mieke Lammers Frank den Brok Waarover wil je informeren?

Nadere informatie

1. Als binnenlandse belastingplichtigen zijn aan de belasting onderworpen de in Nederland gevestigde:

1. Als binnenlandse belastingplichtigen zijn aan de belasting onderworpen de in Nederland gevestigde: Doorlopende tekst van de voorgestelde wijzigingen in wetsvoorstel 34002: Belastingplan 2015 en wetsvoorstel 34003: Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen. Deze wet treedt in werking met ingang

Nadere informatie

Inleiding. groep is hier de oorzaak van maar de aanpassingen in Wet en regelgeving die voor alle overheidsorganisaties

Inleiding. groep is hier de oorzaak van maar de aanpassingen in Wet en regelgeving die voor alle overheidsorganisaties Continuering van de Avelingen Personeelsdetacheringen BV en het oprichten van een nieuwe BV en andere fiscale aspecten bij de gemeenschappelijke regeling Avres. Inleiding Met ingang van 1 januari 2016

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 34 003 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht

Nadere informatie

Datum Behandeld door Ons kenmerk 18 mei 2015 Drs. G.J.W. de Ruiter 154.6

Datum Behandeld door Ons kenmerk 18 mei 2015 Drs. G.J.W. de Ruiter 154.6 Deloitte Belastingadviseurs B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9914 www.deloitte.nl Beconnummer 303045 RAD Hoeksche Waard t.a.v.

Nadere informatie

Staatssteunonderzoek naar de Vpb-vrijstellingen in de publieke sector

Staatssteunonderzoek naar de Vpb-vrijstellingen in de publieke sector ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Nadruk verboden Faculteit der Economische Wetenschappen Masterscriptie Staatssteunonderzoek naar de Vpb-vrijstellingen in de publieke sector De Vpb-wetgeving in het licht

Nadere informatie

$ 100,000 (2punten) Pand gebruik genot $ 417,500 50% $ 208,750 Boekwaarde $ 250,000 -/- 1 Hypotheek $ 100,000 +/+ 1.

$ 100,000 (2punten) Pand gebruik genot $ 417,500 50% $ 208,750 Boekwaarde $ 250,000 -/- 1 Hypotheek $ 100,000 +/+ 1. Opgave 1 Activa Fiscale Werkelijke Passiva Fiscale Werkelijke boekwaarde waarde boekwaarde waarde Alternatief per goed Bedrijfspand 250,000 350,000 Kapitaal 337,500 667,500 getal 2 (x3) Voorraad 200,000

Nadere informatie

Dit is de tweede versie van de V&A, opgesteld door de Belastingdienst en gepubliceerd op 31 augustus 2015.

Dit is de tweede versie van de V&A, opgesteld door de Belastingdienst en gepubliceerd op 31 augustus 2015. Inleiding Met ingang van 1 januari 2016 worden overheidsondernemingen belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Dit is geregeld in de wet "Modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen" (verder

Nadere informatie

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving Geldend op 24-07-2009 - Besluit van 27 maart 2001; CPP 2001/366M De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris

Nadere informatie

Actualiteiten BBV. vbbv. Verbonden partijen Erfpacht Ontwikkelingen Vpb

Actualiteiten BBV. vbbv. Verbonden partijen Erfpacht Ontwikkelingen Vpb vbbv Actualiteiten BBV Aandachtspunten jaarrekening 2016 Vraagstukken gemeenten (grondexploitatie, rente, overhead) Stellingen Verbonden partijen Erfpacht Ontwikkelingen Vpb Actualiteiten BBV vbbv Jaarrekening

Nadere informatie

Plan van aanpak onderzoek naar de gevolgen van de Wet Markt en Overheid op de economische activiteiten van de gemeente Venray

Plan van aanpak onderzoek naar de gevolgen van de Wet Markt en Overheid op de economische activiteiten van de gemeente Venray Plan van aanpak onderzoek naar de gevolgen van de Wet Markt en Overheid op de economische activiteiten van de gemeente Venray Henk Mijnster, Adviseur AO/IC gemeente Venray versie 2 Pagina 2 van 8 Inhoud

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

Commissie Wetsvoorstellen

Commissie Wetsvoorstellen 111 111 de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen Aan de Vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal mr. R.F. Berck Postbus 20018 2500 EA DEN FIAAG

Nadere informatie

Notitie afschaffing van de vrijstelling voor vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven per 1 januari 2016

Notitie afschaffing van de vrijstelling voor vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven per 1 januari 2016 Notitie afschaffing van de vrijstelling voor vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven per 1 januari 2016 1. Inleiding De vrijstelling van vennootschapsbelasting (vpb) voor Nederlandse overheidsbedrijven

Nadere informatie

mogelijkheid om in 2015 eventuele wijzigingen door te voeren, mocht in dat jaar naar voren komen dat de wet op onderdelen onbedoeld uitwerkt.

mogelijkheid om in 2015 eventuele wijzigingen door te voeren, mocht in dat jaar naar voren komen dat de wet op onderdelen onbedoeld uitwerkt. I. Algemeen deel 1. Aanleiding De vormgeving van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen staat al geruime tijd in de belangstelling. In het bijzonder de mogelijke concurrentieverstoring

Nadere informatie

IB winst Uitwerkingen Jaarwinst

IB winst Uitwerkingen Jaarwinst IB winst Uitwerkingen Jaarwinst pnt Eind vermogen voor verkoop 194.558 Correctie ivm toepassing HIR 22.500 2 alles of niets minder afschrijving 3.713 2 bij correctie commerciele fiscale afschrijving 18.787

Nadere informatie

Vpb-plicht bij overheidslichamen

Vpb-plicht bij overheidslichamen Vpb-plicht bij overheidslichamen Fiscale brochures Redactie: Prof.dr. A.C. Rijkers Prof.dr. R.M. Freudenthal Prof.mr. S.C.W. Douma Redactie: Mr.dr. C. Bruijsten Mr. J.A.R. van Eijsden Drs. F.J. Elsweier

Nadere informatie

Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. II Reactie van de staatssecretaris van Financiën

Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. II Reactie van de staatssecretaris van Financiën Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG II Reactie van de staatssecretaris van Financiën De leden van enkele fracties binnen de vaste commissie voor Financiën hebben naar

Nadere informatie

Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014)

Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014) Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014) De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, handelend in overeenstemming

Nadere informatie

Dit is de eerste versie van de V&A, opgesteld door de Belastingdienst en gepubliceerd op 4 augustus 2015.

Dit is de eerste versie van de V&A, opgesteld door de Belastingdienst en gepubliceerd op 4 augustus 2015. Inleiding Met ingang van 1 januari 2016 worden overheidsondernemingen belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Dit is geregeld in de wet Modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen (verder

Nadere informatie

Personenvennootschappen

Personenvennootschappen Personenvennootschappen mei 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden gesteld voor schade

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3189 Vragen van de leden

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting winst 1 programma Ondernemerschap Ondernemer versus onderneming Urencriterium Ongebruikelijke samenwerking Inleiding fiscale winstbepaling Goedkoopmansgebruik 1 Bronnenstelsel De inkomstenbelasting

Nadere informatie

Kenmerken samenwerkingsvormen ten behoeve van de provincie Zuid-Holland -overzicht ten behoeve van discussiedoeleinden-

Kenmerken samenwerkingsvormen ten behoeve van de provincie Zuid-Holland -overzicht ten behoeve van discussiedoeleinden- Kenmerken samenwerkingsvormen ten behoeve van de provincie Zuid-Holland -overzicht ten behoeve van discussiedoeleinden- Inleiding en uitgangspunten De provincie Zuid-Holland heeft te maken met verbonden

Nadere informatie

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst Inhoud Lijst van bewerkers 15 Afkortingen 17 1 Inleiding belastingrecht 21 1.1 Inleiding 21 1.2 Soorten heffingen 21 1.3 Doel van belastingheffing 23 1.4 De plaats van het belastingrecht in het recht 24

Nadere informatie