: Raadsinformatiebrief Invoering vennootschapsbelasting bij gemeente Bergeijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": Raadsinformatiebrief Invoering vennootschapsbelasting bij gemeente Bergeijk"

Transcriptie

1 Uw kenmerk : Aan de leden van de raad Ons kenmerk : Datum : 9 mei 2016 Behandeld door : mevr. S. van Avendonk - de Kort Afdeling : Bedrijfsvoering en Publiekszaken Onderwerp : Raadsinformatiebrief Invoering vennootschapsbelasting bij gemeente Bergeijk Geachte leden van de raad, Op Prinsjesdag 2014 heeft het Kabinet het wetsvoorstel Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen aan de Tweede Kamer verzonden. Op 18 december 2014 heeft de Tweede kamer het wetsvoorstel aangenomen. De wetgeving is in werking getreden voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari Voor gemeente Bergeijk (publiekrechtelijk rechtspersoon) geldt op basis van het wetsvoorstel als uitgangspunt dat in beginsel belastingplicht ontstaat voor zover de activiteiten een onderneming vormen. Dat wil zeggen een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal, die deelneemt aan het economische verkeer met het oogmerk winst te behalen. Hiermee wordt dan wel bedoeld het vaker dan incidenteel behalen van winst (meer dan 1 jaar in de afgelopen 5 jaar). Mocht het winststreven niet helder zijn, dan geldt het principe dat het verrichten van activiteiten waarmee (mogelijk) in concurrentie wordt getreden ook belastingplichtig is. De behaalde resultaten van een activiteit waarmee in concurrentie wordt getreden moet dan wel van dusdanige omvang zijn dat een particulier er een bescheiden bestaan aan kan ontleden. (bescheiden bestaan wordt niet verder toegelicht in het wetsvoorstel). Indien sprake is van een onderneming dan zijn er mogelijk een aantal vrijstellingen van toepassing: Vrijstelling voor interne activiteiten Vrijstelling voor overheidstaken Vrijstelling voor quasi-inbesteding (interne taken die uitgevoerd worden door samenwerking) Vrijstelling voor samenwerkingsverbanden Proces Gemeente Bergeijk heeft in het kader van de wet Modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen een aantal stappen ondernomen om haar VPB-positie in kaart te brengen. 1. Workshops door adviesbureau (en huisfiscalist) EY 2. Kwalitatieve analyse van alle activiteiten die gemeente Bergeijk uitvoert 3. Kwantitatieve analyse van alle activiteiten die uit voorgaande analyse naar voren kwamen als mogelijke ondernemingsactiviteit. Bezoekadres: Burgemeester Magneestraat 1, Postbus , 5570 GA Bergeijk T: van 6

2 Naar aanleiding van de uitgevoerde kwalitatieve analyse zijn de volgende activiteiten als (mogelijk) VPBplichtig aangemerkt en meegenomen naar de kwantitatieve analyse om nader uitgewerkt te worden: Secretarieleges Publiekszaken (niet-ingezetenen) De activiteit secretarieleges Publiekszaken richt zich op de afgifte van reisdocumenten aan nietingezetenen. Gemeente Bergeijk brengt per reisdocument een door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgesteld legestarief in rekening, dat hoger is dan de per document aan het Rijk af te dragen vergoeding. Echter, het totale product leges mag maximaal 100% kostendekkend zijn. Op basis van de werkelijke cijfers 2014/2015 wordt met deze activiteit een negatief resultaat behaald. Dit negatieve resultaat wordt in grote mate veroorzaakt door de toegerekende overheadkosten. Op basis van het gerealiseerde verlies in 2014/2015 en de verwachte verliezen voor toekomstige jaren, zal in 2016 hoogstwaarschijnlijk geen VPB-plicht ontstaan voor deze activiteit vanwege het ontbreken van winstpotentie. Kwantificatie van de activiteit secretarieleges Publiekszaken (afgifte reisdocumenten niet-ingezetenen) afstemmen met de Belastingdienst, met als doel dat er geen sprake is van winstpotentie en de afgifte van reisdocumenten geen ondernemingsactiviteit betreft. Indien het fiscale resultaat positief is, zou er wel sprake kunnen zijn van een VPB-plichtige activiteit. Dit zal uiteindelijk echter niet tot VPB-heffing leiden omdat voor deze activiteit de overheidstaakvrijstelling kan worden geclaimd. Beheer privaatrechtelijk gebouwenbezit De activiteit beheer privaatrechtelijk gebouwenbezit omvat de verhuur van een tweetal gebouwen welke in het bezit zijn van gemeente Bergeijk. Deze gebouwen zijn een brandweerkazerne in Bergeijk, welke wordt verhuurd aan de VeiligheidsRegio BrabantZuidOost (VRBZO) en een gebouw waarin de tafeltennisvereniging resideert. De activiteiten die de gemeente in het kader van deze activiteit verricht betreffen enkel het versturen van nota s voor inning van de huursom en het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud aan de panden. Op basis van werkelijke cijfers 2014/2015 wordt met de verhuur van deze panden een klein positief resultaat behaald. Afstemmen met de Belastingdienst dat er voor deze activiteit sprake is van normaal vermogensbeheer, waardoor VPB-plicht niet aan de orde is. Bij normaal vermogensbeheer is er geen sprake van het verrichten van activiteiten die leiden tot een hoger rendement. De tweede optimalisatiemogelijkheid is om met de belastingdienst in overleg te treden dat de subsidieverstrekking (aan de tafeltennisvereniging) en de verhuur van het pand in samenhang mag worden bezien bij de beoordeling of er sprake is van VPB-plicht. Indien de Belastingdienst beide standpunten niet volgt is gemeente Bergeijk over het resultaat VPB verschuldigd. Beheer privaatrechtelijk grondbezit De activiteit beheer privaatrechtelijk grondbezit omvat het uitgeven van gronden in (erf)pacht en het (ver)kopen van (landbouw)gronden d.m.v. kavelruil. Met deze activiteit wordt nagestreefd gronden agrarisch te benutten en het op de juiste plek krijgen van gronden om maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Op basis van werkelijke cijfers 2014/2015 wordt een fors positief resultaat behaald met deze activiteit. Echter, hierbij is geen rekening gehouden met het feit dat deze gronden behoren tot de zgn. stille reserves van de gemeente en zodoende ook een waarde vertegenwoordigen. Afstemmen met de Belastingdienst dat er voor deze activiteit sprake is van normaal vermogensbeheer. Eind december 2015 heeft gemeente Bergeijk een verzoek ingediend bij de Belastingdienst om deze activiteit als normaal vermogensbeheer te mogen bestempelen in samenwerking met advieskantoor EY. De Belastingdienst heeft tot op heden nog geen uitspraak gedaan. De verwachting is dat de Belastingdienst voor de zomer 2016 een formele uitspraak gaat doen. Indien de Belastingdienst van mening is dat er géén sprake kan zijn van normaal vermogensbeheer en derhalve sprake is van een belaste ondernemersactiviteit, dan wordt onderzocht of alle mogelijkheden zijn Bezoekadres: Burgemeester Magneestraat 1, Postbus , 5570 GA Bergeijk T: van 6

3 benut om kosten toe te rekenen aan de activiteit en wordt de waarde in het economisch verkeer toegekend aan alle gronden die als stille reserve in de boeken staan. Indien na toerekening van alle kosten en toekennen van de waarde economisch verkeer nog een positief resultaat bestaat, dan is gemeente Bergeijk over het resultaat VPB verschuldigd. Reststroken gemeentegrond De activiteit reststroken gemeentegrond bestaat uit het verhuren en/of verkopen van gemeentelijke reststroken. Deze reststroken ontstaan uit de ruimtelijke ontwikkeling van diverse (woon)wijken. De gemeente voert geen actief beleid om de reststroken te verhuren of verkopen. Op basis van werkelijke cijfers 2014/2015 wordt een licht negatief (2014) en een positief (2015) resultaat behaald. Deze activiteit is sterk afhankelijk van het aantal werkelijke verkopen op jaarbasis om te bezien of er sprake is van een positief resultaat. Afstemming met de Belastingdienst is gewenst dat er voor deze activiteit sprake is van normaal vermogensbeheer. Daarvoor moet in beeld worden gebracht welke werkzaamheden door de gemeente verricht worden en de hoeveelheid arbeid die daarmee gemoeid is. Indien de Belastingdienst van mening is dat er géén sprake kan zijn van normaal vermogensbeheer en derhalve sprake is van een belaste ondernemersactiviteit, dan wordt onderzocht of alle mogelijkheden zijn benut om kosten toe te rekenen aan de activiteit. Indien na toerekening van alle kosten nog een positief (werkelijk) resultaat bestaat, dan is gemeente Bergeijk over het resultaat VPB verschuldigd. Bosbeheer De activiteit bosbeheer bestaat uit het beheren van de gemeentelijke bossen en deze (deels) toegankelijk houden voor recreatieve doeleinden. Als gevolg van het beheren en onderhouden van de gemeentelijke bossen ontstaat er kapafval wat wordt verkocht aan een marktpartij. Het beheer van de gemeentelijke bossen wordt uitbesteed aan een externe partij. Hiervoor wordt jaarlijks door de gemeente een vergoeding betaald aan deze externe partij. Deze vergoeding wordt bekostigd uit de opbrengsten welke met de verkoop van kapafval worden gerealiseerd. Vooralsnog is niet bepaald welke kosten toerekenbaar zijn aan de activiteit bosbeheer, waardoor het bepalen van een resultaat (nog) niet mogelijk is. Op dit moment is nog onduidelijk of de Belastingdienst zich op het standpunt stelt dat beheer van bossen en verkoop van kapafval als één activiteit mag worden bezien. Optimalisatie is derhalve gelegen in de onderbouwing dat sprake is van één activiteit. Tevens dient kritisch naar de toerekenbare kosten te worden gekeken, zowel indien sprake is van één activiteit als twee aparte activiteiten. Kermissen De activiteit kermissen bestaat uit het uitbesteden van de organisatie van alle kermissen in de gemeente Bergeijk aan een kermisorganisatiebureau, welke hiervoor een vergoeding betaalt aan gemeente Bergeijk. Gemeente Bergeijk vervult in deze activiteit slechts een faciliterende rol, bestaande uit het beschikbaar stellen van terreinen, het verzorgen van elektriciteitsvoorzieningen en het zorgdragen voor de openbare orde. Op basis van de werkelijke cijfers 2014 en 2015 wordt met deze activiteit een negatief resultaat behaald. Op dit moment hoeft voor deze activiteit geen openingsbalans te worden opgesteld, aangezien op basis van het structurele negatieve resultaat geen sprake is van een (VPB) belaste ondernemingsactiviteit. Op basis van het gerealiseerde verlies in 2014 en 2015 ontstaat vanaf 2016 waarschijnlijk geen VPB-plicht voor deze activiteit vanwege het ontbreken van winstpotentie. Daarnaast is er geen reële winstverwachting voor toekomstige jaren. Mochten in de toekomst wel overschotten met deze activiteit worden behaald, dan ontstaat mogelijk alsnog VPB-plicht voor deze activiteit. Bezoekadres: Burgemeester Magneestraat 1, Postbus , 5570 GA Bergeijk T: van 6

4 Exploiteren vastgoed (verhuur aan kinderdagverblijf) Gemeente Bergeijk exploiteert momenteel een vastgoedobject, welk wordt verhuurd aan een kinderopvangorganisatie. Dit pand is van oudsher in bezit van de gemeente en wordt tegen een lage vergoeding verhuurd om de kosten op die manier enigszins te dekken. Op basis van de werkelijke cijfers 2014 en 2015 wordt met deze activiteit een negatief resultaat behaald. Dit negatieve resultaat wordt met name veroorzaakt door de toegerekende loon- en overheadkosten en de kapitaallasten van het betreffende pand. Op basis van de resultaten 2014 en 2015 is er geen sprake van een (VPB) belaste ondernemingsactiviteit. Zelfs indien alleen loonkosten vanuit de afdeling Beheer & Ruimte (regiefunctie beheer en onderhoud pand) aan deze activiteit wordt toegerekend, is sprake van een nagenoeg negatief resultaat. Mocht desondanks in de toekomst sprake zijn van een positief resultaat, dan kan mogelijk worden onderbouwd dat sprake is van normaal vermogensbeheer, vanwege het feit dat de werkzaamheden welke de gemeente in het kader van deze activiteit verricht beperkt zijn. Heffen van afvalstoffenheffing aan kleine bedrijven Gemeente Bergeijk draagt zorg voor het ophalen van huishoudelijk afval zowel bij particuliere huishoudens als een beperkt aantal (ca. 400) kleine bedrijven. Voor deze kleine bedrijven geldt dat zij in een woonwijk/ het dorpscentrum zijn gevestigd en vanuit praktisch oogpunt op de route van de particuliere huishoudens worden meegenomen bij het ophalen van het afval. De bekostiging van deze activiteit vindt plaats door middel van afvalstoffenheffing die maximaal kostendekkend mag zijn. Uit nadere analyse blijkt dat het in totaal gaat om ca. 400 kleine bedrijven, waarvan ca. 190 agrarische bedrijven (welke feitelijk particuliere huishoudens betreffen) en 18 bedrijven met een maatschappelijk belang (scholen, gemeenschapshuizen,.). Voor de resterende bedrijven (ca. 200) geldt dat het bedrijfsafval wordt opgehaald tegen inning van de afvalstoffenheffing. Momenteel bestaat er geen duidelijkheid omtrent de vraag of het ophalen van huishoudelijk afval bij particuliere huishoudens en kleine bedrijven als één activiteit mag worden bezien. Optimalisatie is gelegen in de onderbouwing dat sprake is van één activiteit, welke geen winstpotentie heeft doordat deze maximaal kostendekkend mag zijn (wettelijk geregeld voor afvalstoffenheffing). Mocht de Belastingdienst van mening zijn dat het ophalen van huishoudelijk afval bij kleine bedrijven een afzonderlijke activiteit vormt, dan dient nader onderzocht te worden welke kosten toegerekend kunnen worden. Exploiteren vastgoed (verhuur woonwagens) Gemeente Bergeijk is in het bezit van een aantal woonwagens en standplaatsen, welke worden verhuurd. Doelstelling van de gemeente is door middel van deze activiteit woonwagenbewoners een woning aan te bieden tegen een betaalbare prijs, op een door de gemeente gewenste locatie. Op basis van de werkelijke cijfers van 2014 en 2015 is sprake van een negatief resultaat. Dit negatieve resultaat wordt mede veroorzaakt door de toegerekende commerciële rente- en afschrijvingslasten. Op basis van de huidige resultaten van 2014 en 2015 is geen sprake van een (VPB) belaste ondernemingsactiviteit door het ontbreken van winstpotentie. In deze berekening is (nog) geen rekening gehouden met de fiscale berekening van de rente- en afschrijvingslasten. Een nadere doorrekening van het resultaat met inachtneming van de fiscale regels voor rente- en afschrijvingslasten volgens de uitgebrachte notitie moet nog worden gemaakt. Alsdan kan definitief worden vastgesteld of voor deze activiteit wel/geen VPB-plicht ontstaat. Bezoekadres: Burgemeester Magneestraat 1, Postbus , 5570 GA Bergeijk T: van 6

5 Grondbedrijf Gemeente Bergeijk heeft het grondbedrijf vertaald van commerciële cijfers naar fiscale cijfers om te kunnen toetsen of alle lopende grondexploitaties van gemeente Bergeijk samen leiden tot een positief resultaat. Deze analyse is uitgevoerd op basis van de Quick scan voor het grondbedrijf, welke op 11 september 2015 door het SamenWerkingsverband Lokale Overheden (SVLO) is gepubliceerd. Deze Quick scan wordt ook wel winsttoets genoemd, omdat door middel van deze scan op relatief eenvoudige wijze het fiscaal resultaat van het grondbedrijf bepaald kan worden. EY heeft de berekeningsmethodiek en de gemaakte fiscale correcties beoordeeld. Bij de analyse van het grondbedrijf hebben we onderstaande uitgangspunten gehanteerd: De analyse is gemaakt met de cijfers jaarrekening 2014, jaarrekening 2015 en begroting 2016 met als doel meerjarig inzicht te krijgen over de ontwikkeling van het fiscaal resultaat op het grondbedrijf. De Quick scan is een toets om het fiscale resultaat van het grondbedrijf in beeld te brengen. Daarvoor mogen de kosten en opbrengsten van de totale looptijd van alle plannen samen in beeld worden gebracht. Dat betekent de gerealiseerde kosten en opbrengsten, samen met alle nog te realiseren kosten en opbrengsten. Het saldo van alle kosten en opbrengsten samen voor alle plannen in exploitatie geven een beeld van het fiscaal resultaat op het grondbedrijf. Kosten voor bovenwijkse voorzieningen en fondsvorming zijn geëlimineerd omdat deze fiscaal vooralsnog niet zijn toegestaan. Vooralsnog is Waterlaat fase VI niet meegenomen in de berekening. Het fiscale resultaat van dit plan dient nader in beeld te worden gebracht op het moment dat deze in exploitatie wordt genomen. Inbreng van gronden van gemeente Bergeijk in een exploitatie is in de commerciële cijfers nagenoeg altijd voor een nihil bedrag uitgevoerd. In de fiscale cijfers zijn deze gronden tegen een waarde van 40 per m2 ingebracht, waardoor een juiste weergave van het resultaat ontstaat. Indexatie van kosten en opbrengsten is niet toegepast omdat deze fiscaal niet is toegestaan. Fiscaal gezien worden alle causaal toerekenbare rentekosten in aanmerking genomen (projectfinanciering). Dit resulteert in een toerekenbare rente van 3,5% voor gemeente Bergeijk. Deze winsttoets is vooralsnog (voorzichtigheidshalve) berekend met een rente van 1,5%, maar inmiddels is duidelijk dat deze analyse nog dient te worden aangevuld/gecorrigeerd met een rente van 3,5%. Op basis van de huidige winsttoets, uitgevoerd op basis van de Quick scan van het SVLO geldt dat gemeente Bergeijk in totaal ruim 1,5 miljoen verlies draait op het grondbedrijf. Met de uitkomst van de winsttoets kan worden onderbouwd aan de Belastingdienst dat het grondbedrijf geen belaste ondernemingsactiviteit vormt. Een nadere doorrekening van de winsttoets met een toerekenbare rente van 3,5% moet nog worden gemaakt. Alsdan kan definitief worden onderbouwd dat het grondbedrijf van gemeente Bergeijk vooralsnog geen (VPB) belaste ondernemingsactiviteit vormt. De berekening van de winsttoets dient tweemaal per jaar bij de herziening van de grondexploitaties te worden herhaald zodat continue het resultaat op het grondbedrijf in beeld blijft. Zodra er een moment ontstaat waarop het resultaat op het grondbedrijf positief zal zijn, ontstaat er alsnog een belastingplicht en dient aangifte VPB te worden gedaan over het behaalde fiscaal resultaat. Kanttekeningen Het benoemen en kwantificeren van (mogelijke) ondernemersactiviteiten is bedoeld om inzicht te krijgen in de VPB-positie van gemeente Bergeijk. Het betreft slechts een oefening op basis van werkelijke cijfers uit het verleden. De eerste daadwerkelijke aangifte VPB 2016 zal uiteindelijk pas in 2017 worden ingediend op basis van de werkelijke cijfers Bovengenoemde activiteiten vormen in meer of mindere mate een risico op VPB-plicht. Er is bewust ook aandacht voor activiteiten met een beperkte impact. De aangifte VPB moet juist en volledig zijn, aangezien de fouttolerantie van de Belastingdienst 1 bedraagt. Bezoekadres: Burgemeester Magneestraat 1, Postbus , 5570 GA Bergeijk T: van 6

6 Kosten en dekking Op dit moment is nog niet duidelijk of er sprake zal zijn van een VPB-plicht voor gemeente Bergeijk. Afstemming met de Belastingdienst zal daarover duidelijkheid moeten brengen. Op dit moment is gemeente Bergeijk in gesprek met de Belastingdienst over de activiteiten met de grootste financiële impact, nl. het grondbedrijf en het beheer van privaatrechtelijke gronden. Tot op heden is er geen reden aan te nemen dat de Belastingdienst niet in zal stemmen met het verzoek tot normaal vermogensbeheer omtrent de pachtgronden en kavelruilen. Daarnaast laat de winsttoets die is uitgevoerd voor het grondbedrijf een duidelijk fors negatief resultaat zien. Tegen die achtergrond is besloten vooralsnog geen bedrag voor af te dragen vennootschapsbelasting te ramen in de eerste Burap 2016 en PPN Samenwerking verbonden partijen De activiteiten die uitgevoerd worden door verbonden partijen van gemeente Bergeijk zijn niet meegenomen in de kwalificatie en kwantificatie van activiteiten. De verbonden partijen dienen zelfstandig en onder eigen verantwoording de VPB-gevolgen van de nieuwe wetgeving in kaart te brengen en uiteindelijk al dan niet een aangifte Vpb in te dienen. Gemeente Bergeijk toetst als deelnemer in de verbonden partij de VPB werkzaamheden via de reguliere P&C cyclus. Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Bergeijk, W.A.C.M. Wouters Secretaris A. Callewaert de Groot Burgemeester Bezoekadres: Burgemeester Magneestraat 1, Postbus , 5570 GA Bergeijk T: van 6

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen Cees Smulders en Anja van Pelt 15 sept 2015 1 Agenda Wet vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen Huidige stand van zaken Route voorwaarts

Nadere informatie

Hoogachtend, namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

Hoogachtend, namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, Wethouder Herbert Raat Uw contact www.amstelveen.nl Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Aan de leden van de raad Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Disclaimer: deze brief is ongetekend op

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen een feit, en nu? 5 februari 2015 Bram Faber

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen een feit, en nu? 5 februari 2015 Bram Faber Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen een feit, en nu? Nieuw vennootschapsbelastingkader voor overheidsondernemingen: Voor boekjaren die op of na 1 januari 2016 aanvangen 2 Huidige vennootschapsbelastingpositie

Nadere informatie

Winstbelasting bij grondbedrijven? Een visie op de gevolgen voor gemeentelijke grondbedrijven als gevolg van de modernisering van de

Winstbelasting bij grondbedrijven? Een visie op de gevolgen voor gemeentelijke grondbedrijven als gevolg van de modernisering van de Winstbelasting bij grondbedrijven? Een visie op de gevolgen voor gemeentelijke grondbedrijven als gevolg van de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven Naarscongres VvG

Nadere informatie

Gemeente Mook en Middelaar en de vennootschapsbelasting

Gemeente Mook en Middelaar en de vennootschapsbelasting Gemeente Mook en Middelaar en de vennootschapsbelasting 21 oktober 2015 mr. J.C.M. (Jeroen) Cremers, partner BDO mr. G. (Geert) Witlox, manager BDO Inhoud 1. De Wet Modernisering vennootschapsbelastingplicht

Nadere informatie

Toelichting voor Auditcommissie 11 juni 2015

Toelichting voor Auditcommissie 11 juni 2015 Vennootschapsbelasting voor overheden Toelichting voor Auditcommissie 11 juni 2015 VPB Wat is vennootschapsbelasting? VPB is een rijksbelasting op het inkomen van rechtspersonen (bij bedrijven veelal winst

Nadere informatie

Naam en telefoon Portefeuillehouder

Naam en telefoon Portefeuillehouder Onderwerp Gevolgen invoeren wet Vennootschapsbelasting (Vpb) Datum Afdeling 6 juni 2016 GF&C Naam en telefoon Portefeuillehouder Esther Erens / Mieke Lammers Frank den Brok Waarover wil je informeren?

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Commissie Financiën 16 maart 2016 Door: Johan Brands

Vennootschapsbelasting. Commissie Financiën 16 maart 2016 Door: Johan Brands Vennootschapsbelasting Commissie Financiën 16 maart 2016 Door: Johan Brands Doel van deze presentatie Vervolg op presentatie van 21 oktober 2015 Als inleiding nogmaals inhoudelijk op hoofdlijnen informeren

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen. Jan Willem de Joode, VNG Ton Waars, Gemeente Den Haag/Fiscaal Advies Team

Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen. Jan Willem de Joode, VNG Ton Waars, Gemeente Den Haag/Fiscaal Advies Team Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen Jan Willem de Joode, VNG Ton Waars, Gemeente Den Haag/Fiscaal Advies Team Wat gaan we doen? Het wetsvoorstel: korte schets van het wetsvoorstel Samenwerking

Nadere informatie

Invoering Vpb Aanleiding Europese Commissie onderzoek

Invoering Vpb Aanleiding Europese Commissie onderzoek Invoering Vpb 2016 - Aanleiding Europese Commissie onderzoek - Huidige wetgeving 1956 overheidsonderneming vrij - Nieuwe wetgeving Belastingplichtig tenzij Voldoende rek gemeenten! Invoering Vpb Stand

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen

Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen Wat komt er op ons af? Joop Kluft, PriceWaterhouseCoopers Ton Waars, Gemeente Den Haag/Fiscaal Advies Team 24 november 2014 VNG-congres Gemeentefinanciën Wat

Nadere informatie

Activiteitenlijst Gemeenten Publicatie 17 augustus Oplegnotitie

Activiteitenlijst Gemeenten Publicatie 17 augustus Oplegnotitie Activiteitenlijst Gemeenten Publicatie 17 augustus 2015 Oplegnotitie Aanleiding De VNG heeft in het kader van de behandeling van het wetsvoorstel vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen een

Nadere informatie

Quick Scan invoering Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen

Quick Scan invoering Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen Quick Scan invoering Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen 1 juni 2015 1. Inleidend kader Afgelopen 26 mei 2015 is het wetsvoorstel Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht

Nadere informatie

Whitepaper Afbakenen vpb-plicht in vijf stappen

Whitepaper Afbakenen vpb-plicht in vijf stappen Whitepaper Afbakenen vpb-plicht in vijf stappen Samenstellers: Drs. Joost Parren Dhr. Bob van Leeuwen Datum: 30-12-2015 Versie: 3 Copyright Step in Control B.V., 2015 Op de inhoud van dit document rust

Nadere informatie

Eerste Kamer heeft Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen aangenomen

Eerste Kamer heeft Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen aangenomen Eerste Kamer heeft Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen aangenomen De Eerste Kamer heeft op 26 mei 2015 de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen aangenomen. Dit betekent dat

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting voor overheden. Anneke Tolsma GR Drechtsteden Ton Waars gemeente Den Haag Jan Willem de Joode VNG

Vennootschapsbelasting voor overheden. Anneke Tolsma GR Drechtsteden Ton Waars gemeente Den Haag Jan Willem de Joode VNG Vennootschapsbelasting voor overheden Anneke Tolsma GR Drechtsteden Ton Waars gemeente Den Haag Jan Willem de Joode VNG Wat gaan wij doen? Stand van zaken Vpb en SVLO Bespreking van de SVLO-producten Aanpak

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting en de lokale overheid

Vennootschapsbelasting en de lokale overheid Fiscaal Recht: Internationaal Belasting Recht Vennootschapsbelasting en de lokale overheid Tot 2015 waren publiekrechtelijke overheidslichamen en privaatrechtelijke lichamen die in het bezit zijn van overheidslichamen

Nadere informatie

Notitie Detachering aan derden Publicatie 15 april 2016

Notitie Detachering aan derden Publicatie 15 april 2016 Toelichting Deze notitie heeft de status van een inlichting/algemene voorlichting, omdat geen specifieke casuïstiek aan de orde komt. De notitie beoogt de overheidslichamen te ondersteunen bij het beoordelen

Nadere informatie

Actualiteiten BBV. vbbv. Verbonden partijen Erfpacht Ontwikkelingen Vpb

Actualiteiten BBV. vbbv. Verbonden partijen Erfpacht Ontwikkelingen Vpb vbbv Actualiteiten BBV Aandachtspunten jaarrekening 2016 Vraagstukken gemeenten (grondexploitatie, rente, overhead) Stellingen Verbonden partijen Erfpacht Ontwikkelingen Vpb Actualiteiten BBV vbbv Jaarrekening

Nadere informatie

Advies: Akkoord te gaan met bijgevoegde raadsinformatiebrief

Advies: Akkoord te gaan met bijgevoegde raadsinformatiebrief VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: M. van Zeldert Tel nr: 8378 Nummer: 16A.00633 Datum: 30 juni 2016 Team: Financiën Tekenstukken: Ja Bijlagen: Afschrift aan: V. Griessler,

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen januari 2016 VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS. Voorwoord In januari 2015 hebben wij onze brochure Onderwijsinstellingen en de fiscus uitgegeven. Inmiddels

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Albrandswaard

De Gemeenteraad van Albrandswaard Aan De Gemeenteraad van Albrandswaard Datum Betreft Contactpersoon Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 16 december 2014 Informatie invoering vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/84

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/84 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/84 Voor raadsvergadering d.d.: 08-12-2015 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Waardering van gemeentelijk Vastgoed

Waardering van gemeentelijk Vastgoed Waardering van gemeentelijk Vastgoed Dordrecht, 5 juni 2015 Sake van den Berg MSc MRICS RTsv RMT (RICS Registered Valuer) Wouter van den Wildenberg MSc 1 Inhoud Impressie voor gemeentelijk vastgoed actuele

Nadere informatie

Staatssecretaris beantwoordt vragen Eerste Kamer over Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen

Staatssecretaris beantwoordt vragen Eerste Kamer over Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen Staatssecretaris beantwoordt vragen Eerste Kamer over Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen De staatssecretaris van Financiën heeft recent de memorie van antwoord uitgebracht ter zake van

Nadere informatie

Grondexploitatie BBV en Vpb. Henk van der Heijden, vz commissie BBV

Grondexploitatie BBV en Vpb. Henk van der Heijden, vz commissie BBV Grondexploitatie BBV en Vpb Henk van der Heijden, vz commissie BBV Wijziging verslaggeving Grondexploitaties Waarom? 2 3 4 5 Wijziging BBV Concepttekst wijzigingsbesluit Consultatiefase Ministerraad Advies

Nadere informatie

In hoofdstuk 12 van deze nota zijn de financiële kaders opgenomen voor de grondexploitaties.

In hoofdstuk 12 van deze nota zijn de financiële kaders opgenomen voor de grondexploitaties. Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van Onderwerp Programma : wethouder mw. W.J.F. van der Rijt-van der Kruis : financiële kaders grondexploitaties : Wonen Voorstelnummer : 16.30 Info bij afdelingshoofd

Nadere informatie

Laatste ontwikkelingen Vennootschapsbelasting

Laatste ontwikkelingen Vennootschapsbelasting Laatste ontwikkelingen Vennootschapsbelasting VNG-congres gemeentefinanciën 2015 Freek Verbakel John Piepers 30 november 2015 Programma Opening Waar staan we? Producten SVLO Verschillen BBV-fiscaal (openingsbalans)

Nadere informatie

Naam en telefoon. Coen van den Hout (9300) Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Coen van den Hout (9300) Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Invoering nieuwe voorschriften Besluit Begroting & Verantwoording (BBV). Datum 25 mei 2016 Naam en telefoon Coen van den Hout (9300) Afdeling F&C Portefeuillehouder Frank den Brok Waarover wil

Nadere informatie

Toelichting QuickScan grondbedrijven - SVLO Publicatie 2 oktober 2015

Toelichting QuickScan grondbedrijven - SVLO Publicatie 2 oktober 2015 Inleiding Op 11 september jl. is door het SVLO Nieuwsflits nr. 2 gepubliceerd. In deze nieuwsflits is een update gegeven van de stand van zaken bij het overleg met de grondbedrijven. Eén van de onderwerpen

Nadere informatie

Wethouder WVE Sp D.10.10 A.2000.0484

Wethouder WVE Sp D.10.10 A.2000.0484 Wethouder WVE Sp D.10.10 A.2000.0484 070-353 3576/3550 19 april 2000 Notitie Fiscale problematiek (vennootschapsbelasting) bij Welzijnsinstellingen In de raadscommissie WVE van 22 maart j.l. zijn vragen

Nadere informatie

Conceptwettekst modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen t.b.v. internetconsultatie.

Conceptwettekst modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen t.b.v. internetconsultatie. Conceptwettekst modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen t.b.v. internetconsultatie. De modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen leidt

Nadere informatie

Aankomende vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen

Aankomende vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen Mr. H.C.M. Boersen en mr. J. van Dijk 1 A r t ikelen Aankomende vennootschapsbelastingplicht voor Per 1 nuari 2016 worden Nederlandse belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De Wet op de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Vpb-plicht voor overheidsbedrijven

Vpb-plicht voor overheidsbedrijven n Vpb-plicht voor overheidsbedrijven Onderwerpen Doel van de wetswijziging Inhoud Wet op de vennootschapsbelasting Waarover wordt vpb betaald? Financiële regelgeving gemeenten Praktijkvoorbeelden Aanpak

Nadere informatie

Vaste commissie voor Financien uit de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 'S-GRAVENHAGE (070) 373 8393. Geachte heer/mevrouw,

Vaste commissie voor Financien uit de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 'S-GRAVENHAGE (070) 373 8393. Geachte heer/mevrouw, Vaste commissie voor Financien uit de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 'S-GRAVENHAGE doorkiesnummer (070) 373 8393 betreft wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen NVRD Themadag Actualiteit in bedrijfsvoering Mr. drs. R.P. (Reinder) Wiersma Mr. G.J. (Ruud) de Jong, 18 februari 2016 Onderwerpen Hoofdlijn wettelijke

Nadere informatie

SVLO geeft nadere invulling aan berekening winstoogmerk grondbedrijf

SVLO geeft nadere invulling aan berekening winstoogmerk grondbedrijf geeft nadere invulling aan berekening winstoogmerk grondbedrijf QuickScan winstoogmerk 19 juni 2017 An independent member of Baker Tilly International In dit artikel nemen wij u mee in de strekking en

Nadere informatie

: P.J. Verheij (078) 770 6003 P.J.Verheij@alblasserdam.nl. : J. Schipper (078) 770 6100 J.Schipper@alblasserdam.nl

: P.J. Verheij (078) 770 6003 P.J.Verheij@alblasserdam.nl. : J. Schipper (078) 770 6100 J.Schipper@alblasserdam.nl Raadsvoorstel Vergadering : 23 april 2013 Nummer : Raad 2013/023 Datum voorstel : 26 maart 2013 Portefeuillehouder Primaathouder Onderwerp Soort voorstel : P.J. Verheij (078) 770 6003 P.J.Verheij@alblasserdam.nl

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven: extra lasten in aantocht!

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven: extra lasten in aantocht! Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven: extra lasten in aantocht! Op Prinsjesdag is het wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen gepresenteerd.

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven: extra lasten in aantocht!

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven: extra lasten in aantocht! Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven: extra lasten in aantocht! In april 2014 is er een conceptwetsvoorstel gepubliceerd inzake de vennootschapsbelastingplicht (hierna: vpb-plicht) voor

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting grondbedrijven

Vennootschapsbelasting grondbedrijven Vennootschapsbelasting grondbedrijven Afbakening en ondernemingstoets Peter Rijnberg Gemeente Den Haag/Fiscaal Advies Team 17 november 2015 VVG voorlichtingsbijeenkomst The world is indeed full of peril

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

Vpb-plicht overheidsondernemingen. i.r.t. afvalinzameling. Naam: mr. Hans Rooijackers Afdeling: VB/BJA/ADV Datum: 5 februari 2015

Vpb-plicht overheidsondernemingen. i.r.t. afvalinzameling. Naam: mr. Hans Rooijackers Afdeling: VB/BJA/ADV Datum: 5 februari 2015 Vpb-plicht overheidsondernemingen i.r.t. afvalinzameling Naam: mr. Hans Rooijackers Afdeling: VB/BJA/ADV Datum: 5 februari 2015 Feiten Ondernemers klaagden bij de EU over oneerlijke concurrentie Met name

Nadere informatie

Winstbepaling van overheidsondernemingen. Prof. dr. Stan Stevens 1

Winstbepaling van overheidsondernemingen. Prof. dr. Stan Stevens 1 Winstbepaling van overheidsondernemingen Prof. dr. Stan Stevens 1 1. Inleiding In deze bijdrage wordt de winstbepaling van overheidsondernemingen besproken. De winstbepaling is op twee momenten van belang.

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

Datum 18 december 2014 Betreft Toezeggingen tijdens het wetgevingsoverleg wetsvoorstel modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen

Datum 18 december 2014 Betreft Toezeggingen tijdens het wetgevingsoverleg wetsvoorstel modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Schema Afbakening Publicatie 2 juni 2015. Oplegnotitie

Schema Afbakening Publicatie 2 juni 2015. Oplegnotitie Oplegnotitie Inleiding SVLO (het samenwerkingsverband tussen de Belastingdienst en de koepels VNG, IPO en UvW) streeft ernaar zo veel mogelijk te faciliteren dat overheidsondernemingen zelfstandig bepalen

Nadere informatie

Tot 1 januari 2016 waren publiekrechtelijke. voor zover dat past

Tot 1 januari 2016 waren publiekrechtelijke. voor zover dat past Vpb-plicht overheidsbedrijven in nieuw jasje, voor zover dat past Per 1 januari 2016 is de Vpb-plicht van overheidsbedrijven herzien. Onder druk van de Europese Commissie diende Nederland zijn Vpb-wetgeving

Nadere informatie

Notitie afschaffing van de vrijstelling voor vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven per 1 januari 2016

Notitie afschaffing van de vrijstelling voor vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven per 1 januari 2016 Notitie afschaffing van de vrijstelling voor vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven per 1 januari 2016 1. Inleiding De vrijstelling van vennootschapsbelasting (vpb) voor Nederlandse overheidsbedrijven

Nadere informatie

Belastingplicht overheidsondernemingen: (enkele) staatssteunaspecten. Prof. R.H.C. Luja UvA, 23 oktober 2014

Belastingplicht overheidsondernemingen: (enkele) staatssteunaspecten. Prof. R.H.C. Luja UvA, 23 oktober 2014 Belastingplicht overheidsondernemingen: (enkele) staatssteunaspecten Prof. R.H.C. Luja UvA, 23 oktober 2014 Historie Oneerlijke concurrentie? Onder omstandigheden concurreert de overheid met marktpartijen

Nadere informatie

DE WET MODERNISERING VENNOOTSCHAPS- BELASTINGPLICHT OVERHEIDSONDERNEMINGEN EEN PRAKTISCHE HANDLEIDING

DE WET MODERNISERING VENNOOTSCHAPS- BELASTINGPLICHT OVERHEIDSONDERNEMINGEN EEN PRAKTISCHE HANDLEIDING DE WET MODERNISERING VENNOOTSCHAPS- BELASTINGPLICHT OVERHEIDSONDERNEMINGEN EEN PRAKTISCHE HANDLEIDING DE WET MODERNISERING VENNOOTSCHAPS- BELASTINGPLICHT OVERHEIDSONDERNEMINGEN EEN PRAKTISCHE HANDLEIDING

Nadere informatie

Vpb voor overheids bedrijven. Presentatie gemeenteraad

Vpb voor overheids bedrijven. Presentatie gemeenteraad Vpb voor overheids bedrijven Presentatie gemeenteraad 6-12-2016 Vpb voor overheidsondernemingen 2016 is het eerste belastingjaar Vennootschapsbelasting = winstbelasting Vpb-Wetgeving uit 1969; Overheden

Nadere informatie

Belastingplicht overheidsondernemingen

Belastingplicht overheidsondernemingen Belastingplicht overheidsondernemingen Gered door de vrijstellingen? Marcel Buur marcel.buur@loyensloeff.com Vrijstellingen - inleiding Van vrijgesteld, tenzij naar belastingplichtig, tenzij Tenzij vormgegeven

Nadere informatie

1. Inleiding en richtlijnen

1. Inleiding en richtlijnen NOTITIE RENTE 2017 1. Inleiding en richtlijnen 1.1 Inleiding Bij de wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de invoering van de Vennootschapsbelasting (VPB) voor de lagere overheden

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen: het wetsvoorstel na Prinsjesdag

Vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen: het wetsvoorstel na Prinsjesdag 32 Vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen: het wetsvoorstel na Prinsjesdag Op Prinsjesdag verscheen het (definitieve) wetsvoorstel Modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen.

Nadere informatie

Notitie Grondactiviteiten provincies Publicatie 17 februari 2016

Notitie Grondactiviteiten provincies Publicatie 17 februari 2016 1. Inleiding Provincies houden zich bezig met diverse activiteiten op het gebied van grond. Hoewel er wel provincies zijn die aan grondexploitatie doen, zien de meeste van deze activiteiten in tegenstelling

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit heffingsrente Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Nadere informatie

Toetsingsaspecten. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente (merge Gelderse colleges van B&W) 1 april

Toetsingsaspecten. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente (merge Gelderse colleges van B&W) 1 april Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente (merge Gelderse colleges van B&W) telefoonnummer

Nadere informatie

Programmabegroting Versie:

Programmabegroting Versie: Programmabegroting 2017 Versie: 5.0.0.0.0.0 2.2 Wijzigingen regelgeving BBV Wijzigingen in Besluit begroting en verantwoording (BBV) verwerkt in Programmabegroting 2017-2020. Samenvatting Het Besluit begroting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3189 Vragen van de leden

Nadere informatie

VpB plicht overheidsondernemingen Commisie BAM, 28 mei 2015

VpB plicht overheidsondernemingen Commisie BAM, 28 mei 2015 VpB plicht overheidsondernemingen Commisie BAM, 28 mei 2015 Marcel Wiebes Huidig stelsel Ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen (bepaalde activiteiten van o.a. Gemeente en Gemeenschappelijke

Nadere informatie

GEMEENTE LOSSER. Vergadering Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst week 51.O ( )

GEMEENTE LOSSER. Vergadering Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst week 51.O ( ) GEMEENTE LOSSER Vergadering Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst week 51.O (19-12-2017) 1 BCO Uitnodigingenlijst Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af. 2 DV Verslag BenW week

Nadere informatie

Duurzaam wonen en ondernemen

Duurzaam wonen en ondernemen Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 Structureel 2014 Structureel 2015 Structureel 2016 Structureel 2017 Structureel Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

Adviesnota aan gemeenteraad

Adviesnota aan gemeenteraad Onderwerp Wijziging regels begroting en verantwoording en algemene kosten grondbedrijf Datum 17 oktober 2016 Naam steller Margo van der Meer Kenmerk 280286 Teammanager Mariska Versleijen Team Ruimtelijke

Nadere informatie

De herziene residuele grondwaarden zijn hieronder vetgedrukte aangegeven.

De herziene residuele grondwaarden zijn hieronder vetgedrukte aangegeven. Nummer : 12-10.2010 Onderwerp : Herziening exploitatieopzetten Korte inhoud : Herziening exploitatieopzetten Uithuizen, 27 mei 2010 AAN DE RAAD. Inleiding Jaarlijks dienen de exploitatieopzetten van de

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Betreft: Beslisnotitie over de Vpb-positie van het grondbedrijf van de gemeente Teylingen

Betreft: Beslisnotitie over de Vpb-positie van het grondbedrijf van de gemeente Teylingen Memo Aan: Van: Frans ter Hofstede, Ron Uljee Gemeente Teylingen Joop Kluft, Johan Wildeboer en Matthijs Claassen PwC Datum: 27 juni 2016 Referentie: 31002270/JK/jw/mc Betreft: Beslisnotitie over de Vpb-positie

Nadere informatie

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd:

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht

Nadere informatie

Overheden aan de slag met de vennootschapsbelastingplicht

Overheden aan de slag met de vennootschapsbelastingplicht Vierde nieuwsbrief SVLO Overheden aan de slag met de vennootschapsbelastingplicht In deze nieuwsbrief informeren wij u over de Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO). Deze samenwerking

Nadere informatie

w w Raadsvoorstel (gewijzigd) accoord voor kennisgeving bespreken afwijzen eerst rapport int00978

w w Raadsvoorstel (gewijzigd) accoord voor kennisgeving bespreken afwijzen eerst rapport int00978 "l.u-iols C\. ^ tt-oc n.{ GEMEENTE accoord voor kennisgeving aann. w w m I Y \/t f P y s! fr Raadsvoorstel (gewijzigd) bespreken afwijzen eerst rapport raadsvergadering 14-4-2015 agendapunt nummer 15int00978

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld Presidium van de raad van de gemeente Noordenveld Leden van de gemeenteraad

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld Presidium van de raad van de gemeente Noordenveld Leden van de gemeenteraad e-mail:,aroennoordenveld@home.nl College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld Presidium van de raad van de gemeente Noordenveld Leden van de gemeenteraad 17 September 2010 Ondewerp:

Nadere informatie

Wijzigingsbesluit herziening BBV. De vernieuwing van het BBV met betrekking tot gemeentelijke grondexploitaties nader toegelicht

Wijzigingsbesluit herziening BBV. De vernieuwing van het BBV met betrekking tot gemeentelijke grondexploitaties nader toegelicht De vernieuwing van het BBV met betrekking tot gemeentelijke grondexploitaties nader toegelicht Indeling presentatie De theorie De Drontense praktijk Vragen? 10 november 2016 Jenneke Schuurkamp-Spijkerboer

Nadere informatie

I. ALGEMEEN. Memorie van toelichting. 1. Inleiding

I. ALGEMEEN. Memorie van toelichting. 1. Inleiding Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een tussenregeling voor valutaresultaten op deelnemingen (Tussenregeling valutaresultaten op deelnemingen) Memorie

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Vaste commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG (070) ECGF/U

Vaste commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG (070) ECGF/U Vaste commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG doorkiesnummer (070) 373 8229 betreft Belastingplicht overheidsbedrijven uw kenmerk ons kenmerk ECGF/U201300422

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

Hoe financieel gezond is uw gemeente?

Hoe financieel gezond is uw gemeente? Hoe financieel gezond is uw gemeente? drs. R.M.J.(Rein-Aart) van Vugt RA A.(Arie)Elsenaar RE RA 1 Hoe financieel gezond is uw gemeente? In dit artikel geven de auteurs op hoofdlijnen aan welke indicatoren

Nadere informatie

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting.

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. 1. Algemeen systeem. De wet voorziet in diverse gedetailleerde

Nadere informatie

Geachte relatie, Vriendelijke groeten, Rein-Aart van Vugt

Geachte relatie, Vriendelijke groeten, Rein-Aart van Vugt Van: Van Vugt, Rein-Aart (NL - Rotterdam) [mailto:rvanvugt@deloitte.nl] Verzonden: zaterdag 25 juli 2015 11:24 Aan: Van Vugt, Rein-Aart (NL - Rotterdam) Onderwerp: Wetsvoorstel Vpb voor overheidsondernemingen

Nadere informatie

Belastingplicht overheidsbedrijven Assen, 5 juni 2014

Belastingplicht overheidsbedrijven Assen, 5 juni 2014 Belastingplicht overheidsbedrijven Assen, 5 juni 2014 1 Wetsvoorstel krijgt vorm 2 Inhoud presentatie Wetsvoorstel uitgangspunten o Onderneming o Direct/indirect o Het fiscaal ondernemer begrip Duurzame

Nadere informatie

Oplegnotitie afbakeningsschema Publicatie 25 juni 2015

Oplegnotitie afbakeningsschema Publicatie 25 juni 2015 Oplegnotitie afbakeningsschema Publicatie 25 juni 2015 Inleiding SVLO (het samenwerkingsverband tussen de Belastingdienst en de koepels VNG, IPO en UvW) streeft er naar zo veel mogelijk te faciliteren

Nadere informatie

Analyse schuldpositie gemeente Bloemendaal. * * Bedrijfsvoering. Leden van de gemeenteraad Bloemendaal Postbus AE OVERVEEN

Analyse schuldpositie gemeente Bloemendaal. * * Bedrijfsvoering. Leden van de gemeenteraad Bloemendaal Postbus AE OVERVEEN Bedrijfsvoering Leden van de gemeenteraad Bloemendaal Postbus 201 2050 AE OVERVEEN Datum : 27 januari 2017 Uw kenmerk : TR27 Ons kenmerk : 2017002441 Behandeld door : Doorkiesnummer : Onderwerp : Beantwoording

Nadere informatie

Plan van aanpak onderzoek naar de gevolgen van de Wet Markt en Overheid op de economische activiteiten van de gemeente Venray

Plan van aanpak onderzoek naar de gevolgen van de Wet Markt en Overheid op de economische activiteiten van de gemeente Venray Plan van aanpak onderzoek naar de gevolgen van de Wet Markt en Overheid op de economische activiteiten van de gemeente Venray Henk Mijnster, Adviseur AO/IC gemeente Venray versie 2 Pagina 2 van 8 Inhoud

Nadere informatie

Samenwerking en de Wet Vpb

Samenwerking en de Wet Vpb Samenwerking en de Wet Vpb Voorlichtingsbijeenkomsten grondbedrijven Albert Bandsma Renate Vreeker Wat komt aan de orde Samenwerkingsvormen; Vier in de praktijk bij grondbedrijven voorkomende samenwerkingsvormen;

Nadere informatie

Vragen en antwoorden bij de Handreiking vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf Publicatie 14 december 2015

Vragen en antwoorden bij de Handreiking vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf Publicatie 14 december 2015 Inleiding Naar aanleiding van de publicatie van de Handreiking Vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf van 6 november 2015 (hierna: handreiking) zijn er diverse vragen opgekomen. Bijgaand

Nadere informatie

Beoordeling winstoogmerk grondbedrijf: QuickScan en Post QuickScan

Beoordeling winstoogmerk grondbedrijf: QuickScan en Post QuickScan Op 6 november 2015 is de Handreiking Vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf gepubliceerd. In deze handreiking is een specifiek hulpmiddel benoemd, de zogenoemde QuickScan, waarmee gemeentelijke

Nadere informatie

Wijzigingen in Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Wijzigingen in Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Wijzigingen in Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Notitie rente 2017/2018 In notities over specifieke onderwerpen doet de commissie BBV stellige uitspraken die de gemeente verplicht moet opvolgen

Nadere informatie

Beoordeling winstoogmerk grondbedrijf: QuickScan en Post QuickScan

Beoordeling winstoogmerk grondbedrijf: QuickScan en Post QuickScan Op 6 november 2015 is de Handreiking Vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf gepubliceerd. In deze handreiking is een specifiek hulpmiddel benoemd, de zogenoemde QuickScan, waarmee gemeentelijke

Nadere informatie

Beslisdocument Scenario s en. Bestuurlijke keuzes Gemeente. Teylingen - bespreekdocument

Beslisdocument Scenario s en. Bestuurlijke keuzes Gemeente. Teylingen - bespreekdocument Beslisdocument Scenario s en Bestuurlijke keuzes Gemeente Teylingen - bespreekdocument VERTROUWELIJK November 2015 Gemeente Teylingen T.a.v. de projectgroep Vpb Postbus 149 2215 ZJ Voorhout 24 november

Nadere informatie

Het doel van de Research- en developmentaftrek (RDA) is het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling door het Nederlandse bedrijfsleven.

Het doel van de Research- en developmentaftrek (RDA) is het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling door het Nederlandse bedrijfsleven. Research- en developmentaftrek Het doel van de Research- en developmentaftrek (RDA) is het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling door het Nederlandse bedrijfsleven. Algemene informatie Aanvraagtermijn:

Nadere informatie

Notitie Normaal vermogensbeheer Publicatie 28 oktober 2015

Notitie Normaal vermogensbeheer Publicatie 28 oktober 2015 1. Inleiding In deze notitie wordt ingegaan op het begrip normaal vermogensbeheer, enerzijds vanuit de algemene fiscale theorie en anderzijds in relatie tot de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen

Nadere informatie

Fiscale verwerking van subsidies publicatie 22 december 2016

Fiscale verwerking van subsidies publicatie 22 december 2016 Inleiding In deze notitie wordt ingegaan op de fiscale verwerking van subsidies in relatie tot de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen (hierna: de wet). Deze notitie heeft

Nadere informatie