Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven: extra lasten in aantocht!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven: extra lasten in aantocht!"

Transcriptie

1 Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven: extra lasten in aantocht! In april 2014 is er een conceptwetsvoorstel gepubliceerd inzake de vennootschapsbelastingplicht (hierna: vpb-plicht) voor overheidsbedrijven. Hierin wordt een ingrijpende wijziging voorgesteld van de wijze waarop overheidsbedrijven in de heffing zullen worden betrokken: het bestaande uitgangspunt onbelast, tenzij verandert in belast, tenzij. Dit nieuwe uitgangspunt geldt in beginsel ongeacht de rechtsvorm waarin de activiteiten plaatsvinden, dus voor indirecte én directe overheidsbedrijven. Deze ingrijpende wijziging van wetgeving kan voor gemeenten, waterschappen en provincies vergaande gevolgen hebben. Waar fiscale winst wordt gerealiseerd zal de vennootschapsbelasting namelijk leiden tot financiële druk op de begroting: er zal 25% vennootschapsbelasting betaald moeten worden over de winst. Bij de vormgeving van bestaande én nieuwe activiteiten zal daarom tijdig nagedacht moeten worden over de gevolgen van dit voorstel en ook de vormgeving van activiteiten zal erop moeten worden aangepast. Daarbij moeten ook de gevolgen van de Wet Markt en Overheid (hierna: Wet M&O) worden meegenomen. De aangekondigde wijzigingen zullen bovendien grote administratieve consequenties hebben. Raadzaam is dus om als decentrale overheid tijdig in te spelen op deze nieuwe wetgeving! Achtergrond modernisering vpb-plicht De overheid heeft haar activiteiten de afgelopen decennia sterk uitgebreid. Hierdoor is zij vaker actief op een markt waar ook private partijen actief zijn. Als overheidsbedrijven en particuliere ondernemingen, die beide commerciële activiteiten verrichten, niet op dezelfde manier in de heffing worden betrokken, kan er voor overheidsbedrijven een oneigenlijk voordeel ontstaan. Het bedrijfsleven en het parlement uitten in het verleden al de nodige zorgen over mogelijke concurrentieverstoring als gevolg van de bestaande wetgeving. Nadat de Europese Commissie in mei 2013 had aangegeven dat er naar haar mening sprake was van staatssteun die niet verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt en een voorstel voor dienstige maatregelen had uitgevaardigd, besloot de Nederlandse regering de wetgeving aan te passen. Betrokken partijen kregen tot en met 12 mei jl. de mogelijkheid om via een internetconsultatie op het conceptwetsvoorstel te reageren. Na eventuele aanpassingen (in verband met de ontvangen input) zal het definitieve wetsvoorstel in september 2014 worden ingediend bij de Tweede Kamer. Ook een reactie van de Europese Commissie zou nog tot aanpassingen kunnen leiden. De wet treedt vervolgens op 1 januari 2015 in werking en is van toepassing op boekjaren die aanvangen op of na 1 januari Directe ondernemingsvariant Het kabinet heeft in het voorliggende wetsvoorstel gekozen voor de zogenoemde directe ondernemingsvariant 1. In deze variant worden overheidsbedrijven op dezelfde manier in de vpbheffing betrokken als commerciële partijen. Daarbij maakt het niet uit of de bedrijven juridisch deel uitmaken van een overheidsinstelling (directe overheidsbedrijven) of dat de bedrijfsactiviteiten worden uitgeoefend via een zelfstandig lichaam, zoals een nv, bv, stichting of vereniging (indirecte overheidsbedrijven). 1 Eerder (met name in de notitie van 11 mei 2012) had het kabinet aangegeven te willen kiezen voor de indirecte ondernemingsvariant, waarbij slechts indirecte overheidsbedrijven in de heffing zouden worden betrokken. In dat geval zouden overheidslichamen wel verplicht worden hun economische activiteiten te verzelfstandigen. 1/7

2 Onder de huidige wetgeving geldt dat er voor overheidsbedrijven slechts vpb-plicht bestaat als uit de in de wet opgenomen criteria of opsomming blijkt dat dit aan de orde is. Het nieuwe uitgangspunt is dat er ongeacht de rechtsvorm waarin de activiteiten plaatsvinden sprake is van belaste activiteiten, tenzij een in de wet geregelde vrijstelling van toepassing is. Voor directe overheidsondernemingen en indirecte overheidsondernemingen in de vorm van een vereniging of stichting geldt op basis van het conceptwetsvoorstel dat er in beginsel belastingplicht ontstaat voor zover de activiteiten een (materiële) onderneming vormen. In dit kader wordt daaronder verstaan: een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal, die deelneemt aan het economische verkeer met het oogmerk om winst te behalen, welke winst ook redelijkerwijs te verwachten valt. Ook zonder winstoogmerk kan er sprake zijn van een onderneming, namelijk in het geval dat er met de activiteiten in concurrentie wordt getreden met private aanbieders. Voor indirecte overheidsondernemingen in de vorm van een bv, nv of daarmee vergelijkbare rechtsvorm geldt in beginsel dat zij net als rechtspersonen die in private handen zijn volledig belastingplichtig worden, omdat zij geacht worden met het gehele vermogen een onderneming te drijven. Veel overheidsinstellingen verwachten niet onder de vennootschapsbelastingplicht te vallen, vanwege het ontbreken van een winstoogmerk (zie bijvoorbeeld artikel 229b Gemeentewet). Echter, ook als een winstoogmerk ontbreekt kan er sprake zijn van een onderneming, namelijk in het geval dat er activiteiten worden verricht waarmee in concurrentie wordt getreden met private ondernemingen. Dit concurrentiecriterium moet men ruim opvatten: er zal in dat kader ook gekeken moeten worden naar potentiële concurrenten en naar verdringingseffecten. Dat een belastingplichtige feitelijk (op dit moment) als enige werkzaam is op een bepaald terrein speelt daarbij dan geen rol. Wanneer is vastgesteld dat er in beginsel sprake is van een overheidsonderneming, moet worden bezien of er een (algemene of specifieke) vrijstelling van toepassing is. Vrijstellingen Op de hoofdregel van vpb-plicht is een aantal uitzonderingen opgenomen voor directe en indirecte overheidsondernemingen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen algemene vrijstellingen en specifieke vrijstellingen. Specifieke vrijstellingen zijn er voor door het Rijk bekostigd onderwijs, academische ziekenhuizen en een aantal benoemde zeehavenbeheerders. Een algemene vrijstelling geldt (van rechtswege) als: 90% of meer van de activiteiten van de onderneming betrekking heeft op vrij te stellen activiteiten zoals hierna omschreven onder 1 t/m 3; en de met andere activiteiten behaalde jaarwinst niet hoger is dan ,-. Dit geldt zowel voor privaatrechtelijke overheidslichamen (indirecte overheidsonderneming), zoals bijvoorbeeld een nv, een bv of een stichting, als voor directe overheidsondernemingen. Is er niet aan deze voorwaarden voldaan, dan kan op verzoek een gedeeltelijke vrijstelling worden geclaimd voor het niet-ondernemingsdeel van de activiteiten. Zo n verzoek geldt voor ten minste vijf jaar en geldt tot het moment van wederopzegging. Een dergelijk verzoek behoeft niet in alle gevallen voordelig te zijn; het kan immers zo zijn dat de in beginsel vrijgestelde activiteiten tot verliezen leiden, die met belaste winsten kunnen worden gecompenseerd. 2/7

3 De algemene vrijstellingen kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën: 1. Vrijstelling voor interne activiteiten Hierbij is gedacht aan inbesteding en quasi-inbesteding. Bijvoorbeeld: een interne dienst die voor de gemeente zelf prestaties verricht of een nv waarvan alle aandelen toebehoren aan de gemeente, die prestaties verricht ten behoeve van niet-belastingplichtige activiteiten van diezelfde gemeente. Voor activiteiten verricht buiten eigen kring geldt de vrijstelling in principe niet. 2. Vrijstelling voor uitoefening overheidstaken of publiekrechtelijke bevoegdheden Deze vrijstelling geldt mits er met de activiteiten niet in concurrentie wordt getreden met private ondernemingen. Er is geen definitie opgenomen van het begrip overheidstaak. Indien een taak bij (grond)wet is opgelegd of indien er voor de toepassing van de Wet op de omzetbelasting 1968 wordt gehandeld als overheid, is hieraan volgens de Memorie van Toelichting voldaan. Voor andere situaties geldt een open norm, die in de praktijk moet worden ingevuld. Een relevante vraag is hoe de afbakening tussen overheidstaken of de publiekrechtelijke bevoegdheden en het (belaste) privaatrechtelijke domein tot stand moet komen. Hoewel er in de praktijk enig houvast kan worden gevonden in de behandeling van een activiteit voor de heffing van de omzetbelasting, zijn er ook situaties denkbaar waarbij die afbakening nog helemaal niet zo duidelijk is. Veel zal dan afhangen van de feiten en de contractuele vormgeving. Een paar voorbeelden ter illustratie: (her)ontwikkeling van gemeentelijke bedrijventerreinen: publieke taak versus dienstverlening jegens bedrijven; inzameling en verwerking van afval: huishoudelijk afval, bedrijfsafval en bijproducten bij de verwerking van afval; sportaccommodaties: aanwending voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en sportverenigingen; door brandweer of politie tegen betaling verzorgde cursussen; waterbedrijven: die naast het leveren van drinkwater ook actief zijn in waterzuivering, levering van industriewater en/of energieopwekking. 3. Vrijstelling voor samenwerkingsverbanden Voor publiekrechtelijke rechtspersonen die hun krachten bundelen in een samenwerkingsverband, zoals een gemeenschappelijke regeling, geldt eveneens een vrijstelling. Het samenwerkingsverband moet dan wel reële betekenis hebben. De participanten dienen actief te participeren en naar rato van hun participatie in de resultaten te delen. Niet alle bestaande samenwerkingsverbanden zullen aan dit vereiste voldoen; daarom is het raadzaam de huidige regelingen kritisch te toetsen. Voor zover er sprake is van een samenwerkingsverband met het oog op de onder punt 2 vermelde activiteiten (overheidstaak) geldt een vrijstelling, mits er niet in concurrentie wordt getreden. In het conceptwetsvoorstel is niet ingegaan op uitvoeringsmaatregelen zoals de opstelling van de fiscale openingsbalans, de wijze waarop afbakening tussen belaste en niet-belaste activiteiten moet plaatsvinden en de fiscale winstbepaling. Voor overheidsbedrijven die onder de heffing van vennootschapsbelasting gaan vallen, zijn dit echter wel aspecten die de nodige aandacht zullen vragen. 3/7

4 Samenhang conceptwetsvoorstel met de Wet M&O Er bestaat nauwe samenhang tussen het conceptwetsvoorstel en de Wet M&O. Beide regelingen hebben tot doel een gelijk speelveld te creëren voor overheden en marktpartijen. De Wet M&O is sinds 1 juli 2012 al van kracht voor nieuwe afspraken en overeenkomsten, maar ziet vanaf 1 juli 2014 ook op afspraken en overeenkomsten welke vóór 1 juli 2012 zijn gesloten. Deze wet ziet toe op overheidsorganisaties die economische activiteiten verrichten. De omschrijving van dit begrip en de door deze wet bestreken activiteiten sluiten goed aan bij de door het conceptwetsvoorstel inzake de vennootschapsbelastingplicht bestreken activiteiten en begrippen. In de vennootschapsbelasting dienen gelieerde partijen zakelijke (at arms length) prijzen te hanteren voor hun onderlinge dienstverlening. Op grond van de Wet M&O is een overheidsorganisatie verplicht om daarvoor ten minste de integrale kosten in rekening te brengen bij afnemers. De Wet M&O bevat verder andere gedragsregels, zoals een bevoordelingsverbod, een beperking van gegevensgebruik en de toepassing van functiescheiding. Beide wetten vragen om een aanpassing van de interne en externe administratie en verslaglegging. Daarom is het van belang om tijdens het aanpassingsproces deze beide wetten gezamenlijk te bezien. Gevolgen voor decentrale overheden De nieuwe wetgeving kan grote gevolgen hebben. 1. De activiteiten van een gemeente kunnen al snel onder het regime van de wet vallen. Denk bijvoorbeeld aan gemeentelijke activiteiten op het gebied van grondexploitatie, exploitatie sportzalen, velden en zwembaden, exploiteren van restcapaciteit, kinderopvang en dienstverlening als nevenactiviteit (detachering, statistisch onderzoek, begeleiding bij inkooptrajecten et cetera). Voor provincies kan worden gedacht aan regionale ontwikkelingsmaatschappen, luchthavens, recreatie, waterleidingbedrijven en cultureel erfgoed et cetera. Bij waterschappen is bijvoorbeeld slibverwerking een aandachtsgebied. Gemeentelijke grondexploitatie Gemeenten verwachten op de lange termijn nog een winst te maken op de grondexploitatie. Met invoering van de vpb-plicht zouden gemeenten over die winst echter 25% belasting moeten gaan betalen. Dit zal naar verwachting strategisch gedrag uitlokken bij de gemeenten. Gemeenten kunnen er vanuit fiscaal oogpunt bijvoorbeeld belang bij hebben om verliesneming voor zover toegelaten door het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) uit te stellen tot na De mate waarin grondexploitatie als een ondernemingsactiviteit kan worden aangemerkt, zal sterk afhangen van de feitelijke werkzaamheden en de contractuele vormgeving van de samenwerking. Verwacht wordt dat er in veel gevallen sprake zal blijken te zijn van vpb-plicht. Een vervelende bijkomstigheid voor gemeenten is de sterke waardedaling van grondposities. Bij aanvang van de belastingplicht dienen alle materiële activa, waaronder grond, op de fiscale openingsbalans te worden gewaardeerd op de marktwaarde van 1 januari De waardedaling tot 2016 wordt bij de uiteindelijke belastingplichtige niet in aanmerking genomen. Stel dat de historische kostprijs 75 miljoen bedraagt. Op 1 januari 2016 is de waarde in het economische verkeer en voor het BBV 50 miljoen. Na 2016 wordt er nog 5 miljoen geïnvesteerd. Bij latere verkoop is de opbrengst 85 miljoen. De belastbare winst bedraagt dan 30 miljoen ( 85 miljoen - 30 miljoen - 5 miljoen). De feitelijke winst over de gehele looptijd bedraagt slechts 5 miljoen ( 85 miljoen - 75 miljoen - 5 miljoen). 4/7

5 2. Ook allerlei vormen van samenwerking tussen publiekrechtelijke lichamen worden in de vpb-heffing betrokken. Te denken valt daarbij aan samenwerking op het gebied van ICT, personeelsadministratie of belastingen en de aanbesteding en de gezamenlijke uitvoering van publieke taken op het gebied van veiligheid of volksgezondheid. Door zorgvuldige vormgeving kan dit mogelijk voorkomen worden. Veelal is er geen sprake van reële samenwerking en moet men zoeken naar een evenwichtige balans tussen de verrichte activiteiten en de participaties. Tijdig bekijken of de vormgeving zodanig kan worden aangepast dat aan de wettelijke voorwaarden voor de vrijstelling is voldaan (reële samenwerking en balans tussen activiteiten en participatie) kan vpb-plicht voorkomen. 3. Het aantal belastingplichtige overheidsondernemingen zal toenemen. Naar verwachting zal dit voor het Rijk tot een toename van de vpb-opbrengst leiden. Dit lijkt niet beoogd te zijn. 2 Volgens de VNG 3 is het oogmerk van de modernisering het creëren van een gelijk speelveld, niet het overhevelen van geld van gemeenten naar het Rijk. De VNG pleit dan ook voor compensatie. Directe compensatie zou echter tot niet toelaatbare staatsteun kunnen leiden. 4. Een toename van zowel de administratieve lasten voor de betrokken overheidsondernemingen als de uitvoeringslast voor de Belastingdienst lijkt onvermijdelijk. Die lasten nemen nog extra toe door de keuze in het wetsvoorstel om iedere afzonderlijke overheidsactiviteit als een aparte belastingplichtige aan te merken. Een gemeente die voor acht verschillende activiteiten in de vpb-heffing wordt betrokken, zal bijvoorbeeld voor elk van deze activiteiten afzonderlijk moeten bekijken welke vermogensbestanddelen eraan moeten worden toegerekend. En zal moeten administreren wat hiervan de opbrengsten zijn en hiervoor een afzonderlijke vpb-aangifte moeten indienen. De VNG 4 verzet zich hiertegen. De reële mogelijkheid bestaat dat het kabinet alsnog besluit in het definitieve wetsvoorstel een regeling op te nemen die gemeenten meer ruimte biedt verschillende activiteiten fiscaal samen te voegen en daarmee de administratieve lasten enigszins te verlichten. 5. De aangifte zal op fiscale grondslagen moeten worden opgesteld. Een belangrijk onderdeel daarvan is de kostentoerekening, die moet voldoen aan de fiscale regels. Dit betekent onder meer dat de kostentoerekening op zakelijke grondslagen moet plaatsvinden. In het kader van de Wet M&O moesten op dit punt ook al wat slagen worden gemaakt. Voor het op zakelijke gronden berekenen is het nodig om terug te gaan naar de basis van de kostenverdeling binnen de organisatie: de wijze waarop en de verdeelsleutels waarmee indirecte kosten via kostenplaatsen worden doorberekend aan de belaste activiteiten. Wanneer vastgesteld wordt dat er nog geen sprake is van fiscaal aanvaardbare kostentoerekening en prijsstelling, heeft de organisatie de keuze om óf een aanpassing te maken in de doorbelastingen óf in de bepaling van de fiscale winst een correctie toe te passen. Als wordt gekozen voor de eerste optie, vereist dit aanpassingen in de gehanteerde verdeelsleutels en eventueel ook in de systematiek. De tweede optie vereist dat jaarlijks een herrekening van het commerciële resultaat naar het fiscale resultaat moet plaatsvinden en is hierdoor bewerkelijker. Een extra complicatie vormt hier het feit dat er inzake de fiscale verantwoording door de betrokken overheden onderlinge afstemming zal moeten plaatsvinden, zodat dezelfde uitgangspunten worden gehanteerd. Voor zover samenwerkingsverbanden(bijvoorbeeld in een gemeenschappelijke regeling) belaste activiteiten hebben geldt eenzelfde denkwijze. 2 In de Memorie van Toelichting bij het conceptwetsvoorstel staat bij de budgettaire aspecten PM vermeld. 3 Brief VNG d.d. 26 mei 2014 inzake belastingplicht overheidsbedrijven aan Staatssecretaris van Financiën. 4 Brief VNG d.d. 26 mei 2014 inzake belastingplicht overheidsbedrijven aan Staatssecretaris van Financiën. 5/7

6 Aangifte en fiscale jaarstukken Voor de aangifte moet men op basis van een eigen berekening de verschuldigde vpb kunnen berekenen. Dit betekent dat er voor de betreffende activiteiten jaarcijfers nodig zijn met een fiscale balans en een winst-en-verliesrekening op fiscale grondslagen. Daarom moeten er uit de eigen cijfers van de organisatie fiscale cijfers zijn te herleiden. De manier waarop zal afhangen van de aard en financiële omvang van de activiteit en bijvoorbeeld ook van de hoeveelheid en complexiteit van de boekingen. Dit zal in veel gevallen betekenen dat er een extracomptabele administratie of boekhouding nodig is, waarin de afwijkingen tussen de fiscale balans en winst-en-verliesrekening ten opzichte van de eigen balans en resultaten-/programmarekening bepaald worden. Daarbij moet nauwgezet worden bezien welke vermogensbestanddelen, inkomsten en uitgaven aan de betreffende activiteit zijn toe te rekenen. De fiscale vermogensetikettering speelt daarbij een belangrijke rol. Bij het bepalen van het fiscaal resultaat zullen de nodige aanpassingen moeten plaatsvinden op het intern berekende resultaat. Hierbij kan worden gedacht aan de volgende aanpassingen: - Op de openingsbalans zullen als hoofdregel vermogensbestanddelen moeten worden opgenomen op de waarde in het economische verkeer. Die waarde kan hoger of lager zijn dan de in de jaarstukken vermelde waarde. Op grond van fiscale regels geldt voor bepaalde activa (denk met name aan goodwill en zelfontwikkelde immateriële activa) een uitzondering (activeringsverbod). - Op grond van fiscale regels mogen er voor bepaalde risico s geen voorzieningen worden gevormd. - Op grond van fiscale regels zijn bepaalde kosten niet of slechts gedeeltelijk aftrekbaar. - De toegerekende opbrengsten moeten op fiscaal aanvaardbare grondslagen zijn bepaald. Dit kan betekenen dat de fiscale opbrengsten afwijken van de werkelijke opbrengsten. Als er voor een bepaalde activiteit bijvoorbeeld sprake is van dienstverlening tegen kostprijs, dan dient dit fiscaal gecorrigeerd te worden naar een zakelijke prijs; dit is de prijs die een onafhankelijke derde zou betalen voor die dienst. - Bepaalde verkregen bijdragen (zoals bijvoorbeeld subsidies) kunnen fiscaal tot de winst behoren. - Doordat resultaatbepaling in beginsel per activiteit moet plaatsvinden, kan er geen sprake zijn van saldering van winsten en verliezen. Verder wetgevingstraject De internetconsultatie liep tot 12 mei Met de consultatie beoogde de overheid: 1) reacties te ontvangen op de aanvaardbaarheid van de systematiek zoals neergelegd in het conceptwetsvoorstel en 2) de signalering van mogelijke aanvullingen op en/of onjuistheden in het conceptwetsvoorstel. Het kabinet streeft ernaar het wetgevingsproces voor 1 januari 2015 af te ronden, zodat de wetswijzigingen per 1 januari 2015 in werking kunnen treden voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari Zodoende kan het jaar 2015 dienen als implementatiejaar voor zowel (potentieel) vennootschapsbelastingplichtigen als de Belastingdienst. 6/7

7 Hoe nu verder? Het is raadzaam om na te gaan welke economische activiteiten door uw organisatie worden uitgeoefend. Deze economische activiteiten vormen de basis voor de vpb-plicht en de Wet M&O. Omdat de toetsing van de Wet M&O en de toetsing van de Wet op de vennootschapsbelasting goeddeels parallel lopen, is een gecombineerde scan wel zo efficiënt. Waar niet evident is dat er sprake is van vervulling van een overheidstaak of er mogelijk sprake is van (potentieel) in concurrentie treden met private ondernemingen, zal aan de hand van de eerder weergegeven criteria moeten worden nagegaan of mogelijk sprake is van vpb-plicht. Aan de hand van een voorlopige scan kan vervolgens per activiteit in kaart worden gebracht wat de gevolgen van de nieuwe wetgeving zijn en hoe daarop zou kunnen worden ingespeeld. Indien vast is komen te staan dat de desbetreffende activiteiten vpb-plichtig zijn, is het (zoals eerder aangegeven) zaak om het fiscaal-administratieve proces zodanig in te richten dat er een betrouwbare aangifte kan worden ingediend. Daarnaast zijn er nog afgeleide doelen te benoemen, zoals: tussentijds en meerjarig inzicht in de ontwikkeling van de vpb-last en het efficiënt en effectief organiseren van het fiscale proces. Ook zal de vpb-plicht voor bepaalde activiteiten gevolgen hebben voor de planning-en-controlcyclus en de plannings-en-verantwoordingsdocumenten. Gevolgen vpb-plicht voor P&C-cyclus en -documenten Het opnemen van de vpb-last en -latenties in de eigen reguliere jaarrekening: de gevolgen van de fiscale jaarrekeningposten die in de eigen jaarrekening moeten worden opgenomen zullen moeten worden geïdentificeerd, berekend en verwerkt. Consequenties van de vpb-last in komende begrotingsjaren: het effect op het meerjarenperspectief zal moeten worden geïdentificeerd en berekend; hiervoor is het nodig om verwachte resultaten ook meerdere jaren vooruit al in beeld te brengen. Ook gedurende het jaar zullende verwachte fiscale resultaten van de belaste activiteiten geprognosticeerd moeten worden, zodat er achteraf geen onverwachte vpb-lasten zijn. De benodigde stappen om te komen tot vpb-aangifte zullen een plaats moeten krijgen in de planning-en-controlkalender, in samenhang met de andere begrotings- en verantwoordingsdocumenten waarin de uitkomsten verwerkt moeten worden, zoals de jaarrekening en de begroting. In het kader van de fiscale planning kan ook worden bekeken of vpb-plicht kan worden vermeden. Zo kan met beperkte (contractuele) aanpassingen bij bepaalde samenwerkingsverbanden mogelijk worden voorkomen dat deze in de heffing worden betrokken. Ook kan het in bepaalde gevallen zinvol zijn om structureel winstgevende en structureel verlieslijdende activiteiten te mengen en op deze wijze de totale vpb-last te beperken. Ten slotte Het is natuurlijk mogelijk dat de internetconsultatie of reacties van de EU nog aanleiding geven tot wijzigingen in het wetsvoorstel. De hoofdlijnen liggen echter vast en decentrale overheden doen er goed aan tijdig hun positie in kaart te brengen en hun organisatie hiermee in lijn te brengen. Dit artikel is een coproductie van BMC Advies en Loyens & Loeff Advocaten. Hiermee wordt goede kennis van de dagelijkse overheidspraktijk gecombineerd met diepgaande fiscaal-juridische kennis. BMC en Loyens & Loeff kunnen gezamenlijk u helpen om de risicogebieden in verband met de invoering van de vpb-plicht te inventariseren en mogelijke oplossingsrichtingen te bepalen. Ook met andere vraagstukken op dit gebied kunnen zij u verder helpen 7/7

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven: extra lasten in aantocht!

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven: extra lasten in aantocht! Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven: extra lasten in aantocht! Op Prinsjesdag is het wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen gepresenteerd.

Nadere informatie

Belastingplicht overheidsondernemingen

Belastingplicht overheidsondernemingen Belastingplicht overheidsondernemingen Gered door de vrijstellingen? Marcel Buur marcel.buur@loyensloeff.com Vrijstellingen - inleiding Van vrijgesteld, tenzij naar belastingplichtig, tenzij Tenzij vormgegeven

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen

Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen Wat komt er op ons af? Joop Kluft, PriceWaterhouseCoopers Ton Waars, Gemeente Den Haag/Fiscaal Advies Team 24 november 2014 VNG-congres Gemeentefinanciën Wat

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen. Jan Willem de Joode, VNG Ton Waars, Gemeente Den Haag/Fiscaal Advies Team

Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen. Jan Willem de Joode, VNG Ton Waars, Gemeente Den Haag/Fiscaal Advies Team Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen Jan Willem de Joode, VNG Ton Waars, Gemeente Den Haag/Fiscaal Advies Team Wat gaan we doen? Het wetsvoorstel: korte schets van het wetsvoorstel Samenwerking

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen een feit, en nu? 5 februari 2015 Bram Faber

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen een feit, en nu? 5 februari 2015 Bram Faber Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen een feit, en nu? Nieuw vennootschapsbelastingkader voor overheidsondernemingen: Voor boekjaren die op of na 1 januari 2016 aanvangen 2 Huidige vennootschapsbelastingpositie

Nadere informatie

Winstbelasting bij grondbedrijven? Een visie op de gevolgen voor gemeentelijke grondbedrijven als gevolg van de modernisering van de

Winstbelasting bij grondbedrijven? Een visie op de gevolgen voor gemeentelijke grondbedrijven als gevolg van de modernisering van de Winstbelasting bij grondbedrijven? Een visie op de gevolgen voor gemeentelijke grondbedrijven als gevolg van de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven Naarscongres VvG

Nadere informatie

Staatssecretaris beantwoordt vragen Eerste Kamer over Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen

Staatssecretaris beantwoordt vragen Eerste Kamer over Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen Staatssecretaris beantwoordt vragen Eerste Kamer over Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen De staatssecretaris van Financiën heeft recent de memorie van antwoord uitgebracht ter zake van

Nadere informatie

Wetsvoorstel verruiming vennootschapsbelastingplicht overheidsbedrijven

Wetsvoorstel verruiming vennootschapsbelastingplicht overheidsbedrijven 17 september 2014 Wetsvoorstel verruiming vennootschapsbelastingplicht overheidsbedrijven 1. Inleiding Op 16 september jl. is het Voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Belastingplicht overheidsbedrijven Assen, 2 oktober 2014

Belastingplicht overheidsbedrijven Assen, 2 oktober 2014 Belastingplicht overheidsbedrijven Assen, 2 oktober 2014 1 VPB staat voor de deur 2 Inhoud presentatie 1. Stand wetgevingsproces 2. Doel en hoofdregel wetsvoorstel 3. Het fiscaal ondernemingsbegrip 4.

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting en de lokale overheid

Vennootschapsbelasting en de lokale overheid Fiscaal Recht: Internationaal Belasting Recht Vennootschapsbelasting en de lokale overheid Tot 2015 waren publiekrechtelijke overheidslichamen en privaatrechtelijke lichamen die in het bezit zijn van overheidslichamen

Nadere informatie

Memorie van toelichting. Inhoudsopgave

Memorie van toelichting. Inhoudsopgave Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht

Nadere informatie

Naam en telefoon Portefeuillehouder

Naam en telefoon Portefeuillehouder Onderwerp Gevolgen invoeren wet Vennootschapsbelasting (Vpb) Datum Afdeling 6 juni 2016 GF&C Naam en telefoon Portefeuillehouder Esther Erens / Mieke Lammers Frank den Brok Waarover wil je informeren?

Nadere informatie

Notitie Detachering aan derden Publicatie 15 april 2016

Notitie Detachering aan derden Publicatie 15 april 2016 Toelichting Deze notitie heeft de status van een inlichting/algemene voorlichting, omdat geen specifieke casuïstiek aan de orde komt. De notitie beoogt de overheidslichamen te ondersteunen bij het beoordelen

Nadere informatie

Toelichting voor Auditcommissie 11 juni 2015

Toelichting voor Auditcommissie 11 juni 2015 Vennootschapsbelasting voor overheden Toelichting voor Auditcommissie 11 juni 2015 VPB Wat is vennootschapsbelasting? VPB is een rijksbelasting op het inkomen van rechtspersonen (bij bedrijven veelal winst

Nadere informatie

Vaste commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG (070) ECGF/U

Vaste commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG (070) ECGF/U Vaste commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG doorkiesnummer (070) 373 8229 betreft Belastingplicht overheidsbedrijven uw kenmerk ons kenmerk ECGF/U201300422

Nadere informatie

Conceptwettekst modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen t.b.v. internetconsultatie.

Conceptwettekst modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen t.b.v. internetconsultatie. Conceptwettekst modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen t.b.v. internetconsultatie. De modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen leidt

Nadere informatie

Eerste Kamer heeft Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen aangenomen

Eerste Kamer heeft Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen aangenomen Eerste Kamer heeft Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen aangenomen De Eerste Kamer heeft op 26 mei 2015 de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen aangenomen. Dit betekent dat

Nadere informatie

Invoering Vpb Aanleiding Europese Commissie onderzoek

Invoering Vpb Aanleiding Europese Commissie onderzoek Invoering Vpb 2016 - Aanleiding Europese Commissie onderzoek - Huidige wetgeving 1956 overheidsonderneming vrij - Nieuwe wetgeving Belastingplichtig tenzij Voldoende rek gemeenten! Invoering Vpb Stand

Nadere informatie

VpB plicht overheidsondernemingen Commisie BAM, 28 mei 2015

VpB plicht overheidsondernemingen Commisie BAM, 28 mei 2015 VpB plicht overheidsondernemingen Commisie BAM, 28 mei 2015 Marcel Wiebes Huidig stelsel Ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen (bepaalde activiteiten van o.a. Gemeente en Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Samenwerking en de Wet Vpb

Samenwerking en de Wet Vpb Samenwerking en de Wet Vpb Voorlichtingsbijeenkomsten grondbedrijven Albert Bandsma Renate Vreeker Wat komt aan de orde Samenwerkingsvormen; Vier in de praktijk bij grondbedrijven voorkomende samenwerkingsvormen;

Nadere informatie

Notitie afschaffing van de vrijstelling voor vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven per 1 januari 2016

Notitie afschaffing van de vrijstelling voor vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven per 1 januari 2016 Notitie afschaffing van de vrijstelling voor vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven per 1 januari 2016 1. Inleiding De vrijstelling van vennootschapsbelasting (vpb) voor Nederlandse overheidsbedrijven

Nadere informatie

Aankomende vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen

Aankomende vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen Mr. H.C.M. Boersen en mr. J. van Dijk 1 A r t ikelen Aankomende vennootschapsbelastingplicht voor Per 1 nuari 2016 worden Nederlandse belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De Wet op de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Datum 6 maart 2013 Betreft Belastingplicht overheidsbedrijven (Kamerstukken II 2013/14, 31 213)

Datum 6 maart 2013 Betreft Belastingplicht overheidsbedrijven (Kamerstukken II 2013/14, 31 213) > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Directe Belastingen Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus

Nadere informatie

Waardering van gemeentelijk Vastgoed

Waardering van gemeentelijk Vastgoed Waardering van gemeentelijk Vastgoed Dordrecht, 5 juni 2015 Sake van den Berg MSc MRICS RTsv RMT (RICS Registered Valuer) Wouter van den Wildenberg MSc 1 Inhoud Impressie voor gemeentelijk vastgoed actuele

Nadere informatie

Belastingplicht overheidsondernemingen: (enkele) staatssteunaspecten. Prof. R.H.C. Luja UvA, 23 oktober 2014

Belastingplicht overheidsondernemingen: (enkele) staatssteunaspecten. Prof. R.H.C. Luja UvA, 23 oktober 2014 Belastingplicht overheidsondernemingen: (enkele) staatssteunaspecten Prof. R.H.C. Luja UvA, 23 oktober 2014 Historie Oneerlijke concurrentie? Onder omstandigheden concurreert de overheid met marktpartijen

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen Cees Smulders en Anja van Pelt 15 sept 2015 1 Agenda Wet vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen Huidige stand van zaken Route voorwaarts

Nadere informatie

Belastingplicht overheidsbedrijven Assen, 5 juni 2014

Belastingplicht overheidsbedrijven Assen, 5 juni 2014 Belastingplicht overheidsbedrijven Assen, 5 juni 2014 1 Wetsvoorstel krijgt vorm 2 Inhoud presentatie Wetsvoorstel uitgangspunten o Onderneming o Direct/indirect o Het fiscaal ondernemer begrip Duurzame

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Albrandswaard

De Gemeenteraad van Albrandswaard Aan De Gemeenteraad van Albrandswaard Datum Betreft Contactpersoon Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 16 december 2014 Informatie invoering vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen

Nadere informatie

Nummer: Ontvangstdatum: locktobea aoĩq

Nummer: Ontvangstdatum: locktobea aoĩq Ministerie van Financiën > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Vereniging van Nederlandse Gemeenten t.a.v. mevr. A. Jorritsma-Lebbink Postbus 30435 2500 GK 'S-GRAVENHAGE 8 OKT 20K Nummer: Ontvangstdatum:

Nadere informatie

Plan van aanpak onderzoek naar de gevolgen van de Wet Markt en Overheid op de economische activiteiten van de gemeente Venray

Plan van aanpak onderzoek naar de gevolgen van de Wet Markt en Overheid op de economische activiteiten van de gemeente Venray Plan van aanpak onderzoek naar de gevolgen van de Wet Markt en Overheid op de economische activiteiten van de gemeente Venray Henk Mijnster, Adviseur AO/IC gemeente Venray versie 2 Pagina 2 van 8 Inhoud

Nadere informatie

Vaste commissie voor Financien uit de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 'S-GRAVENHAGE (070) 373 8393. Geachte heer/mevrouw,

Vaste commissie voor Financien uit de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 'S-GRAVENHAGE (070) 373 8393. Geachte heer/mevrouw, Vaste commissie voor Financien uit de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 'S-GRAVENHAGE doorkiesnummer (070) 373 8393 betreft wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht

Nadere informatie

1.2 Organisatorische inbedding invoering vennootschapsbelasting

1.2 Organisatorische inbedding invoering vennootschapsbelasting 1 1. Inleiding 1.1 Historische inleiding De afgelopen jaren is verschillende keren verzocht om modernisering van de belastingplicht van overheidsbedrijven voor de vennootschapsbelasting. De achtergrond

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

mogelijkheid om in 2015 eventuele wijzigingen door te voeren, mocht in dat jaar naar voren komen dat de wet op onderdelen onbedoeld uitwerkt.

mogelijkheid om in 2015 eventuele wijzigingen door te voeren, mocht in dat jaar naar voren komen dat de wet op onderdelen onbedoeld uitwerkt. I. Algemeen deel 1. Aanleiding De vormgeving van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen staat al geruime tijd in de belangstelling. In het bijzonder de mogelijke concurrentieverstoring

Nadere informatie

Hoogachtend, namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

Hoogachtend, namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, Wethouder Herbert Raat Uw contact www.amstelveen.nl Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Aan de leden van de raad Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Disclaimer: deze brief is ongetekend op

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen

Vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen Vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen Een onderzoek naar de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen en het verbod op staatssteun Naam: T.M. Maassen ANR: 777977 Master Fiscaal

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen januari 2016 VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS. Voorwoord In januari 2015 hebben wij onze brochure Onderwijsinstellingen en de fiscus uitgegeven. Inmiddels

Nadere informatie

Nota naar aanleiding van het verslag. Inhoudsopgave

Nota naar aanleiding van het verslag. Inhoudsopgave 34 003 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht

Nadere informatie

Winstbepaling van overheidsondernemingen. Prof. dr. Stan Stevens 1

Winstbepaling van overheidsondernemingen. Prof. dr. Stan Stevens 1 Winstbepaling van overheidsondernemingen Prof. dr. Stan Stevens 1 1. Inleiding In deze bijdrage wordt de winstbepaling van overheidsondernemingen besproken. De winstbepaling is op twee momenten van belang.

Nadere informatie

Gemeente Mook en Middelaar en de vennootschapsbelasting

Gemeente Mook en Middelaar en de vennootschapsbelasting Gemeente Mook en Middelaar en de vennootschapsbelasting 21 oktober 2015 mr. J.C.M. (Jeroen) Cremers, partner BDO mr. G. (Geert) Witlox, manager BDO Inhoud 1. De Wet Modernisering vennootschapsbelastingplicht

Nadere informatie

On your mark! MTH Kennisgroep Overheidsondernemingen. Modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen

On your mark! MTH Kennisgroep Overheidsondernemingen. Modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen On your mark! MTH Kennisgroep Overheidsondernemingen Modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. De overheidsorganisatie: directe

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd:

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 31 213 Belastingheffing overheidsbedrijven Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Quick Scan invoering Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen

Quick Scan invoering Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen Quick Scan invoering Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen 1 juni 2015 1. Inleidend kader Afgelopen 26 mei 2015 is het wetsvoorstel Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht

Nadere informatie

Tot 1 januari 2016 waren publiekrechtelijke. voor zover dat past

Tot 1 januari 2016 waren publiekrechtelijke. voor zover dat past Vpb-plicht overheidsbedrijven in nieuw jasje, voor zover dat past Per 1 januari 2016 is de Vpb-plicht van overheidsbedrijven herzien. Onder druk van de Europese Commissie diende Nederland zijn Vpb-wetgeving

Nadere informatie

Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. II Reactie van de staatssecretaris van Financiën

Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. II Reactie van de staatssecretaris van Financiën Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG II Reactie van de staatssecretaris van Financiën De leden van enkele fracties binnen de vaste commissie voor Financiën hebben naar

Nadere informatie

Wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen

Wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen 26 maart 2015 Wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen 1. Inleiding Eind 2014 is het voorstel tot wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 ( Wet Vpb

Nadere informatie

Vpb-plicht voor overheidsbedrijven

Vpb-plicht voor overheidsbedrijven n Vpb-plicht voor overheidsbedrijven Onderwerpen Doel van de wetswijziging Inhoud Wet op de vennootschapsbelasting Waarover wordt vpb betaald? Financiële regelgeving gemeenten Praktijkvoorbeelden Aanpak

Nadere informatie

Activiteitenlijst Gemeenten Publicatie 17 augustus Oplegnotitie

Activiteitenlijst Gemeenten Publicatie 17 augustus Oplegnotitie Activiteitenlijst Gemeenten Publicatie 17 augustus 2015 Oplegnotitie Aanleiding De VNG heeft in het kader van de behandeling van het wetsvoorstel vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen een

Nadere informatie

Datum 10 september 2014 Betreft Beantwoording Kamervragen van de leden Bruins Slot en Omtzigt (beiden CDA) (2014Z13486)

Datum 10 september 2014 Betreft Beantwoording Kamervragen van de leden Bruins Slot en Omtzigt (beiden CDA) (2014Z13486) > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE Den Haag Directie Douane en Verbruiksbelastingen Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag

Nadere informatie

ECFE/U Lbr. 14/071

ECFE/U Lbr. 14/071 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniginç van Neder landwiswtrtēüïïtetr informatiecentrum tel. uw kenmerk bljlage(n) (070) 373 8393 3 betreft ons kenmerk datum vennootschapsbelastingplicht

Nadere informatie

Afdeling: Concernzaken Concernbeleid Leiderdorp, 28 augustus 2014 Onderwerp: Wet markt en overheid -

Afdeling: Concernzaken Concernbeleid Leiderdorp, 28 augustus 2014 Onderwerp: Wet markt en overheid - Pagina 1 van 5 Nr. 1 Afdeling: Concernzaken Concernbeleid Leiderdorp, 28 augustus 2014 Onderwerp: Wet markt en overheid - Beslispunten vaststellen economische activiteiten van algemeen belang Aan de raad.

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Commissie Financiën 16 maart 2016 Door: Johan Brands

Vennootschapsbelasting. Commissie Financiën 16 maart 2016 Door: Johan Brands Vennootschapsbelasting Commissie Financiën 16 maart 2016 Door: Johan Brands Doel van deze presentatie Vervolg op presentatie van 21 oktober 2015 Als inleiding nogmaals inhoudelijk op hoofdlijnen informeren

Nadere informatie

Belastingplicht van overheidsbedrijven, nu wel een level playing field?

Belastingplicht van overheidsbedrijven, nu wel een level playing field? Belastingplicht van overheidsbedrijven, nu wel een level playing field? Een onderzoek naar het verschil in fiscale behandeling tussen directe en indirecte overheidsbedrijven Imane Al Hor 382958 Erasmus

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 003 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht

Nadere informatie

Whitepaper Afbakenen vpb-plicht in vijf stappen

Whitepaper Afbakenen vpb-plicht in vijf stappen Whitepaper Afbakenen vpb-plicht in vijf stappen Samenstellers: Drs. Joost Parren Dhr. Bob van Leeuwen Datum: 30-12-2015 Versie: 3 Copyright Step in Control B.V., 2015 Op de inhoud van dit document rust

Nadere informatie

Datum 18 december 2014 Betreft Toezeggingen tijdens het wetgevingsoverleg wetsvoorstel modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen

Datum 18 december 2014 Betreft Toezeggingen tijdens het wetgevingsoverleg wetsvoorstel modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 381 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een aftrekverbod voor de aankoopkosten van een deelneming

Nadere informatie

: Raadsinformatiebrief Invoering vennootschapsbelasting bij gemeente Bergeijk

: Raadsinformatiebrief Invoering vennootschapsbelasting bij gemeente Bergeijk Uw kenmerk : Aan de leden van de raad Ons kenmerk : Datum : 9 mei 2016 Behandeld door : mevr. S. van Avendonk - de Kort Afdeling : Bedrijfsvoering en Publiekszaken Onderwerp : Raadsinformatiebrief Invoering

Nadere informatie

Zaaknummer: 2014/54782 Referentie: 2014/55085. Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 16 juni 2014

Zaaknummer: 2014/54782 Referentie: 2014/55085. Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 16 juni 2014 Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 agendapunt 15 Zaaknummer: 2014/54782 Referentie: 2014/55085 Aan: De Gemeenteraad Vries, 16 juni 2014 Portefeuillehouder: mevr. N. Hofstra Behandelend ambtenaar: mevr.

Nadere informatie

Belastingplicht overheidsbedrijven. Inventarisatie van de gevolgen van de ondernemingsvariant

Belastingplicht overheidsbedrijven. Inventarisatie van de gevolgen van de ondernemingsvariant Belastingplicht overheidsbedrijven Inventarisatie van de gevolgen van de ondernemingsvariant 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Afwegingen... 2 3. Huidige regelgeving en uitgangspunten van de ondernemingsvariant...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

Laatste ontwikkelingen Vennootschapsbelasting

Laatste ontwikkelingen Vennootschapsbelasting Laatste ontwikkelingen Vennootschapsbelasting VNG-congres gemeentefinanciën 2015 Freek Verbakel John Piepers 30 november 2015 Programma Opening Waar staan we? Producten SVLO Verschillen BBV-fiscaal (openingsbalans)

Nadere informatie

Belastingplicht voor overheidsondernemingen

Belastingplicht voor overheidsondernemingen Bachelor Thesis Fiscale Economie: Belastingplicht voor overheidsondernemingen Naam: Patrick Laros Administatienummer: 886079 Studierichting: Bsc Fiscale Economie Examencommissie: G.C. van der Burgt Dr.

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2014/012125

RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2014/012125 RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2014/012125 COMMISSIE Algemene Zaken en Control op 27 november 2014 AGENDANUMMER: 7 Onderwerp: Wet markt en overheid economische activiteiten aan te wijzen

Nadere informatie

Vpb-plicht overheidsondernemingen. i.r.t. afvalinzameling. Naam: mr. Hans Rooijackers Afdeling: VB/BJA/ADV Datum: 5 februari 2015

Vpb-plicht overheidsondernemingen. i.r.t. afvalinzameling. Naam: mr. Hans Rooijackers Afdeling: VB/BJA/ADV Datum: 5 februari 2015 Vpb-plicht overheidsondernemingen i.r.t. afvalinzameling Naam: mr. Hans Rooijackers Afdeling: VB/BJA/ADV Datum: 5 februari 2015 Feiten Ondernemers klaagden bij de EU over oneerlijke concurrentie Met name

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Programmabegroting Versie:

Programmabegroting Versie: Programmabegroting 2017 Versie: 5.0.0.0.0.0 2.2 Wijzigingen regelgeving BBV Wijzigingen in Besluit begroting en verantwoording (BBV) verwerkt in Programmabegroting 2017-2020. Samenvatting Het Besluit begroting

Nadere informatie

Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013

Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013 Heeneman & Partners fondsmanagement BV Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 56039433 2 Inhoudsopgave Pagina Balans per 31 december 2013 4 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Algemeen nut beogende instellingen: algemeen nuttige en commerciële activiteiten

Algemeen nut beogende instellingen: algemeen nuttige en commerciële activiteiten Algemeen nut beogende instellingen: algemeen nuttige en commerciële activiteiten 5 april 2013 mr. Carina Vrieling cv@carinavrieling.nl 1 ANBI-kwalificatie Vereisten: algemeen nut > 90% ( nagenoeg uitsluitend,

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Het begrip winst voor de (belastingplichtige) gemeente

Het begrip winst voor de (belastingplichtige) gemeente Masterscriptie Het begrip winst voor de (belastingplichtige) gemeente Naam: M.C. van der Nat Studierichting: Fiscale economie Administratienummer: Datum: Begeleiding: Examencommissie: 553739 September

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Algemeen belang vaststelling Wet Markt en Overheid. Status Besluitvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Algemeen belang vaststelling Wet Markt en Overheid. Status Besluitvormend Datum: 14-04-15 Onderwerp Algemeen belang vaststelling Wet Markt en Overheid Status Besluitvormend Voorstel De volgende economische activiteiten vast te stellen als activiteiten die plaatsvinden in het

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen en Van Ree & Van Driel

Onderwijsinstellingen en Van Ree & Van Driel Onderwijsinstellingen en Van Ree & Van Driel Het verstrekken van onderwijs door daartoe bestemde inrichtingen, zoals omschreven in de wetten die onderwijs regelen, is vrijgesteld van omzetbelasting. Toch

Nadere informatie

Inleiding. groep is hier de oorzaak van maar de aanpassingen in Wet en regelgeving die voor alle overheidsorganisaties

Inleiding. groep is hier de oorzaak van maar de aanpassingen in Wet en regelgeving die voor alle overheidsorganisaties Continuering van de Avelingen Personeelsdetacheringen BV en het oprichten van een nieuwe BV en andere fiscale aspecten bij de gemeenschappelijke regeling Avres. Inleiding Met ingang van 1 januari 2016

Nadere informatie

Overheden aan de slag met de vennootschapsbelastingplicht

Overheden aan de slag met de vennootschapsbelastingplicht Vierde nieuwsbrief SVLO Overheden aan de slag met de vennootschapsbelastingplicht In deze nieuwsbrief informeren wij u over de Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO). Deze samenwerking

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

I. ALGEMEEN. Memorie van toelichting. 1. Inleiding

I. ALGEMEEN. Memorie van toelichting. 1. Inleiding Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een tussenregeling voor valutaresultaten op deelnemingen (Tussenregeling valutaresultaten op deelnemingen) Memorie

Nadere informatie

Fiscale verwerking van subsidies publicatie 22 december 2016

Fiscale verwerking van subsidies publicatie 22 december 2016 Inleiding In deze notitie wordt ingegaan op de fiscale verwerking van subsidies in relatie tot de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen (hierna: de wet). Deze notitie heeft

Nadere informatie

Actualiteiten BBV. vbbv. Verbonden partijen Erfpacht Ontwikkelingen Vpb

Actualiteiten BBV. vbbv. Verbonden partijen Erfpacht Ontwikkelingen Vpb vbbv Actualiteiten BBV Aandachtspunten jaarrekening 2016 Vraagstukken gemeenten (grondexploitatie, rente, overhead) Stellingen Verbonden partijen Erfpacht Ontwikkelingen Vpb Actualiteiten BBV vbbv Jaarrekening

Nadere informatie

Handreiking ten behoeve van de invoering van de Vennootschapsbelasting (Vpb) Willen. Editie 1:

Handreiking ten behoeve van de invoering van de Vennootschapsbelasting (Vpb) Willen. Editie 1: Handreiking ten behoeve van de invoering van de Vennootschapsbelasting (Vpb) Editie 1: Willen Auteurs : Hans Westra en Freek Verbakel/Werkgroep implementatie Versie: 1.0 Datum: 9 maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Fiscale en juridische aandachtspunten decentralisatie sociaal domein voor gemeenten en samenwerkingsverbanden

Fiscale en juridische aandachtspunten decentralisatie sociaal domein voor gemeenten en samenwerkingsverbanden Fiscale en juridische aandachtspunten decentralisatie sociaal domein voor gemeenten en samenwerkingsverbanden In het kader van decentralisaties zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van

Nadere informatie

DE WET MODERNISERING VENNOOTSCHAPS- BELASTINGPLICHT OVERHEIDSONDERNEMINGEN EEN PRAKTISCHE HANDLEIDING

DE WET MODERNISERING VENNOOTSCHAPS- BELASTINGPLICHT OVERHEIDSONDERNEMINGEN EEN PRAKTISCHE HANDLEIDING DE WET MODERNISERING VENNOOTSCHAPS- BELASTINGPLICHT OVERHEIDSONDERNEMINGEN EEN PRAKTISCHE HANDLEIDING DE WET MODERNISERING VENNOOTSCHAPS- BELASTINGPLICHT OVERHEIDSONDERNEMINGEN EEN PRAKTISCHE HANDLEIDING

Nadere informatie

Notitie Objectvrijstelling voor samenwerkingsverbanden Publicatie 13 juni 2016

Notitie Objectvrijstelling voor samenwerkingsverbanden Publicatie 13 juni 2016 Objectvrijstelling voor samenwerkingsverbanden (art. 8e, lid 1, aanhef en onder c, 1 e, 2 e en 3 e ; art. 8f, lid 1, aanhef en onder c, 1 e, 2 e en 3 e Wet Vpb 1969) Inleiding In deze notitie wordt ingegaan

Nadere informatie

4fe. raadsvoorstel G F. Buijserd Bedrijfsvoering I Carl Brouwer. 16 oktober

4fe. raadsvoorstel G F. Buijserd Bedrijfsvoering I Carl Brouwer. 16 oktober Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders 4fe lllllllllllll II G14.0945 r raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit vergaderdatum raad jaar/nummer

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

RJ-Uiting : Handreikingen bij de toepassing van fiscale grondslagen door microrechtspersonen of kleine rechtspersonen

RJ-Uiting : Handreikingen bij de toepassing van fiscale grondslagen door microrechtspersonen of kleine rechtspersonen RJ-Uiting 2016-5: Handreikingen bij de toepassing van fiscale grondslagen door microrechtspersonen of kleine rechtspersonen Ten Geleide Op 9 oktober 2015 is de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening (wetsvoorstel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3189 Vragen van de leden

Nadere informatie

No.W /III 's-gravenhage, 4 september 2014

No.W /III 's-gravenhage, 4 september 2014 ... No.W06.14.0252/III 's-gravenhage, 4 september 2014 Bij Kabinetsmissive van 15 juli 2014, no.2014001402, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Staatssecretaris van Financiën, bij de Afdeling advisering

Nadere informatie

In bijlage 1 is de uitwerking van de analyse opgenomen aan de hand van de vragen uit het stappenplan van het Ministerie van EL&I.

In bijlage 1 is de uitwerking van de analyse opgenomen aan de hand van de vragen uit het stappenplan van het Ministerie van EL&I. Aan Betreft Van CMT/B&W Toepassing Wet Markt en Overheid Mieke Lammers(GF&C)/Nanda Laagland (GMJZ) Datum 3 maart 2014 Op basis van het plan van aanpak (CMT 28 augustus 2013) is een analyse uitgevoerd op

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

Bijgaand gelieve u een opsomming met een korte beschrijving van fiscale goedkeuringen en vrijstellingen aan te treffen.

Bijgaand gelieve u een opsomming met een korte beschrijving van fiscale goedkeuringen en vrijstellingen aan te treffen. Inventarisatie fiscale regelingen voor sportverenigingen Tijdens de ALV op 22 november 2012 is gevraagd om een inventarisatie van de fiscale faciliteiten voor sportverenigingen. Die vraag kwam op toen

Nadere informatie

Dit is de eerste versie van de V&A, opgesteld door de Belastingdienst en gepubliceerd op 4 augustus 2015.

Dit is de eerste versie van de V&A, opgesteld door de Belastingdienst en gepubliceerd op 4 augustus 2015. Inleiding Met ingang van 1 januari 2016 worden overheidsondernemingen belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Dit is geregeld in de wet Modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen (verder

Nadere informatie

Het kabinet is de Afdeling erkentelijk voor de voortvarendheid waarmee het advies inzake het bovenvermelde voorstel is uitgebracht.

Het kabinet is de Afdeling erkentelijk voor de voortvarendheid waarmee het advies inzake het bovenvermelde voorstel is uitgebracht. > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Koning Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw brief (kenmerk) W06.14.0252/III Datum 12 september 2014

Nadere informatie