Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015"

Transcriptie

1 Waarom een VBI of een FBI? De VBI en de FBI zijn faciliteiten die collectief belleggen faciliteren. Fiscaal bezien kan je ruwweg - (collectief) beleggen op twee manieren vormgeven. Een belastingplichtige kan rechtstreeks beleggen in een product (via een transparante entiteit). Een belastingplichtige kan ook beleggen door een non transparante entiteit te gebruiken. Hieronder volgen twee voorbeelden om dit te verduidelijken. Hier zie je een groep belastingplichtigen rechtstreeks beleggen in een product. Elk individu wordt dan ook rechtstreeks in de heffing betrokken tegen een forfaitair rendement van 4% met een tarief van 30% effectief is dat 1,2%. 1

2 Deze groep belastingplichtigen kunnen ook beleggen middels een non transparante entiteit. De belastingplichtigen kunnen bijvoorbeeld de beleggingen stopen in een BV en de BV laten beleggen. Door de beleggingen via een BV te laten lopen creëert men eigenlijk een tweede belasting laag (extra heffingsmogelijkheid). Om toch in box drie te vallen mag geen van de beleggers meer dan 5% aandelen hebben in de BV. Je ziet dat het niet loont om collectief via een non transparante entiteit te beleggen. De voordelen die de BV met de beleggingen behaald worden belast tegen een maximaal tarief van 25%. De BV keert dit voordeel uit in de vorm van dividend aan de aandeelhouders. 2

3 Deze aandeelhouders worden belast in box drie. Door deze te constructie te hanteren creëert men dus een extra belasting laag. De wetgever wilde het collectief beleggen fiscaal mogelijk maken om uitstroom van kapitaal tegen te gaan. Om collectief beleggen te faciliteren heeft de wetgever de VBI en FBI bedacht. Voordat we verder ingaan op de werking van deze entiteiten moeten we duidelijk hebben dat de VBI en de FBI geen aparte rechtsvormen zijn. Deze staan ook niet als zodanig opgesomd in art 2 lid 1 wet Vpb. Je kan dus een NV hebben met een VBI of een FBI status. Wel is het zo dat de VBI niet via een BV kan lopen. Dit komt later aan de orde. Fiscale facilitering van collectief beleggen Om het collectief beleggen via een non transparante entiteit mogelijk te maken heeft de wetgever de VBI en de FBI in het leven geroepen. We hebben eerder gezien dat je zonder deze faciliteiten een extra heffingslaag creëert op het niveau van de entiteit. De wetgever heeft deze extra heffing op het niveau van de entiteit willen elimineren. Daarom is de VBI vrijgesteld van Vpb. De FBI is weliswaar belastingplichtig voor de Vpb, maar tegen een tarief van 0%. VBI De VBI is dus niet belastingplichtig voor de Vpb. De VBI hoeft dus ook geen aangifte te doen voor de Vpb. een VBI is dus een entiteit (lichaam) die de status van VBI draagt. In deze entiteit participeren verschillende beleggers. Om heffing op het niveau van de beleggers te waarborgen heeft de wetgever enkele bepalingen geïntroduceerd. Op het niveau van de VBI vindt immers geen heffing plaats. - Box drie beleggers: deze worden gewoon belast in box drie tegen een effectief tarief van 1,2%. - Box twee beleggers (ab-houder): hier heeft de wetgever gezien dat men zijn belegging in de VBI kan oppotten. In box drie wordt je immers fictief belast, daar waar je in box twee feitelijk belast wordt ten aanzien van het voordeel dat je geniet. Men zou dus zonder ingrijpen belastingheffing kunnen uitstellen. De wetgever heeft dit niet wenselijk geacht. De wetgever heeft daarom een forfaitaire heffing in box twee bedacht. Ingevolge art 4.12 jo IB jo wordt men in box twee belast tegen een forfaitair rendement van 4% tegen een tarief van 25% effectief is de heffing 1%. 3

4 - En tot slot hebben we de ondernemer die collectief belegt en dit tot zijn ondernemingsvermogen moet rekenen. Heffing vindt plaats in box 1. Maar ook hier zie je dat de ondernemer zonder nadere regelgeving belastinguitstel kan genereren. De wetgever heeft daarom bedacht dat deze ondernemer zijn beleggingen in een VBI jaarlijks moet herwaarderen en het voordeel hieruit tot zijn ondernemingswinst moet toerekenen (art 3.29a IB). - Je ziet steeds dat de wetgever heffing heeft willen garanderen. Dit is met name voor beleggers in box 2 en box 1 bedoeld. Als de wetgever dit niet zou doen dan kan men via een voor de Vpb vrijgestelde entiteit voor altijd belastinguitstel genereren (oppotten van vermogen). 4

5 FBI De FBI is ander dan de VBI wel Vpb plichtig, maar wel tegen een tarief van 0%. Daarnaast heeft de FBI een uitdelingsverplichting. Hier kan men dus geen belastinguitstel genereren als bij de VBI. De wetgever hoeft hier geen bepalingen te creëren op het niveau van de belegger om het oppotten van vermogen in de FBI tegen te gaan. Doel VBI De VBI moest voorkomen dat er een uittocht van kapitaal zou plaats vinden naar landen als Luxenburg. Nederland wil met de VBI het vestigingsklimaat in Nederland bevorderen. De VBI is aantrekkelijker ten opzichte van de FBI omdat de VBI geen uitdelingsverplichting heeft. Daarnaast is de VBI uitermate geschikt voor de DGA. Dit laatste komt verderop aan de orde. 5

6 Artikel 6a Wet Vpb De VBI is geregeld in art 6a wet vpb: - In lid 1 lees je dat men een verzoek moet indienen bij de fiscus om als VBI te worden aangemerkt. - In lid 1 lees je ook dat het doel en de feitelijke werkzaamheden moeten bestaan uit beleggingen van gelden of andere goederen. Deze voorwaarde is opgenomen om te bewerkstellingen dat belastingplichtige in zijn statuten opneemt dat het doel van belastingplichtige beleggen is terwijl men feitelijk ook aan het ondernemen is. De inspecteur kan dus nagaan of de werkzaamheden van een VBI ook feitelijk uit beleggingen bestaan. Indien er ook ondernemingsactiviteiten plaats vinden dan kan de inspecteur de VBI status opheffen, hiermee wordt men met terugwerkende kracht aangemerkt als belastingplichtige voor de Vbp. - Ook het product waarin belegd moet worden is geregeld in de Vpb. De VBI moet uitsluitend beleggen in financiële instrumenten hier wordt men eigenlijk verwezen naar art 1:1 Wet op het financieel toezicht herin tref je een hele lijst aan met financiële instrumenten waaronder Opties Futures en Swaps. De wetgever heeft de beleggingen dus beperkt tot financiële instrumenten om zo ondernemingsactiviteiten te elimineren. - Beginsel van risicospreiding: de wetgever heeft hiermee o.a. hedgefondsen willen voorkomen. - In de laatste volzin in lid 1 tref je het open karakter aan van de VBI. De wetgever heeft de verhandelbaarheid van de participatie in een VBI cruciaal geacht. Een aandeel in een VBI moet zonder toestemming van andere participanten vervreemd kunnen worden aan derden. Lid 2: voor een VBI mag je alleen een NV gebruiken of een open fonds voor gemene rekening. Lid 3: in dit lid treft men de definitie van een VBI: Voor de toepassing van dit artikel wordt onder een beleggingsinstelling verstaan een lichaam waarin ter collectieve belegging gevraagde of verkregen gelden of andere goederen zijn of worden opgenomen teneinde de deelnemers in de opbrengst van de beleggingen te doen delen. Kenmerken VBI Zoals eerder opgemerkt is de VBI vrijgesteld van Vpb. Verder dient men met minimaal twee aandeelhouder deel te nemen in een VBI. De VBI kent geen uitdelingsvereiste, de wetgever heeft de achterliggende heffing gewaarborgd door op het niveau van de aandeelhouders belastingheffing te garanderen. Hiervoor hebben we gezien dat aandeelhouders in box 1 6

7 verplicht zijn diens aandeel in de VBI te herwaarderen en tot de winst te rekenen. In box 2 en 3 wordt er forfaitair geheven. De VBI heeft recht op verdragsbescherming. Om gebruik te maken van een verdrag moet men immers onderworpen zijn aan belastingheffing. Nu de VBI vrijgesteld is van Vpb vindt er geen heffing plaats en kan er dus geen beroep worden gedaan op verdragsbescherming. In beginsel vindt er geen toepassing van de deelnemingsvrijstelling ten aanzien van een belang in een VBI. Het oogmerk hier is beleggen, ingevolge de oogmerktoets voldoet men niet aan de eisen die voor de deelnemingsvrijstelling gelden. Ook de reële heffingstoets pakt slecht uit voor de VBI. De VBI is immers vrijgesteld voor de Vpb. Via de bezittingentoets kan het in een enkel geval goed uitpakken voor een VBI, maar meestal gaat het ook hier fout en kan men geen aanspraak maken op de deelnemingsvrijstelling. de bezittingen van een VBI zij veelal beleggingen en deze zijn per definitie fout op de toerekenings-balans. 1 De deelnemingsvrijstelling heeft als doel het voorkomen van economische dubbele heffing bij de VBI speelt dit probleem niet. Fiscale eenheid: je kan een NV die alle aandelen in een VBI heeft niet in een fiscale eenheid stoppen. Om gebruik te maken van de fiscale eenheid moeten alle maatschappijen ingevolge art 15 lid 3 onderdeel b wet Vpb voldoen aan dezelfde winstbepalingen. Wel kan je een VBI samen met een VBI in een fiscale eenheid stoppen zij zijn immers allebei onderworpen aan dezelfde winstbepaling. Fiscale positie belegger Box I belegger: het aandeel in de VBI moet jaarlijks gewaardeerd worden (art 3.29a IB ). Heffing over de winstaangroei (max 52%). Box II belegger (DGA): aandeel in VBI moet jaarlijks gewaardeerd worden, over winstaangroei forfaitair rendementsheffing 4% tegen 25% (art 4.13 IB). Forfaitair rendementsheffing verhoogt ingevolge art 4.27 IB de verkrijgingsprijs. Box III belegger: Vermogensrendementsheffing 1,2% Lichamen in de VPB: art 4.13 jo IB zijn via de schakelbepaling in art. 8 wet Vpb ook van toepassing op Vpb lichamen. Ook hier dient men zijn aandeel in een VBI te waarderen naar WEV. Over winstaangroei forfaitair rendementsheffing 4% tegen 25% (art 4.13 IB). de deelnemingsvrijstelling is bijna nooit van toepassing op deze winstaangroei. 1 De VBI kan wel gebruik maken van de deelnemingsvrijstelling als zij alleen maar aandelenbelangen heeft van 5% of meer. Maar dit komt niet zo vaak voor. 7

8 FBI Het doel van de FBI is het stimuleren van collectief beleggen door particulieren. Maar ook vastgoed- en pensioenfondsen maken gebruik van de FBI. Daarnaast mag de FBI ook beleggen on onroerend goed. Art 28 wet Vpb (belangrijke onderdelen) In art 28 wet Vpb kan je lezen welke entiteiten de status van FBI mogen dragen: aangemerkt naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en de open fondsen voor gemene rekening. In de laatste volzin van lid 2 lees je, net als bij de VBI, de eis van de om niet alleen statutair beleggen tot doel te hebben, maar ook feitelijk moet de FBI beleggen. In lid 2 onderdeel b tref je de uitdelingsverplichting. Uiterlijk in de achtste maand na het sluiten van het boekjaar moet de uitdeling hebben plaatsgevonden. Lid 2 onderdeel d geeft nadere eisen ten aanzien van niet beursgenoteerde FBI. In lid 2 onderdeel d ten eerste staat dat een natuurlijke persoon geen aanmerkelijk belang mag hebben in een FBI. in lid 3 zie je dat het beleggen in vastgoed is toegestaan. dit is anders bij de VBI. Kenmerken van FBI FBI is wel Vpb plichtig, het tarief is 0% dit betekend dat er een verplichting bestaat tot het doen van Vpb aangifte. De FBI heeft toegang tot belastingverdragen, de FBI wordt gezien als inwoner en is wel subjectief belastingplichtig. Net als bij de VBI kan de FBI niet in een fiscale eenheid participeren, ook hier zie je dat het fiscale regime van de FBI niet samen gaat met het fiscale regime voor bijvoorbeeld de BV. art 13 lid 8 wet vpb: op het niveau van de FBI geldt de deelnemingsvrijstelling niet. Een FBI die een belang heeft in een BV kan 8

9 geen aanspraak doen op de deelnemingsvrijstelling. Doordat de FBI verplicht is een winstuitdeling te doen kan zij geen aanspraak maken op de deelnemingsvrijstelling. indien de FBI wel aanspraak zou kunnen doen op de deelnemingsvrijstelling zou de winst buiten de winstsfeer geplaatst worden. De uitdelingsplicht geldt alleen voor winst die de FBI behaald, als de FBI de winst buiten de winstsfeer kan houden dan zou er geen winstuitdeling plaats kunnen vinden ten aanzien van een belang waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing is. Dat de FBI geen aanspraak kan maken op de deelnemingsvrijstelling is ook logisch, de deelnemingsvrijstelling voorkomt economische dubbele heffing. Op de FBI is een tarief van 0% van toepassing hierdoor is er per saldo geen sprake van dubbele heffing. Alle voordelen die de FBI haalt zijn immers tegen 0% belast. 9

Fiscale aandachtspunten bij de structurering van Investeringsfondsen

Fiscale aandachtspunten bij de structurering van Investeringsfondsen Fiscale aandachtspunten bij de structurering van Investeringsfondsen 1. Inleiding In dit memorandum gaan wij in op een aantal fiscale aspecten die een rol kunnen spelen bij het opzetten van een (particulier)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

Particuliere beleggers in een beleggingsinstelling, een aantal fiscale aspecten

Particuliere beleggers in een beleggingsinstelling, een aantal fiscale aspecten Mr. M.J.P.C. Steinbusch 1 Particuliere beleggers in een beleggingsinstelling, een aantal fiscale aspecten 31 In Nederland worden meer dan 10.000 verschillende beleggingsfondsen en verschillende aandelensoorten

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund te houden op 25 april 2014, om 14:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund te houden op 18 juli 2014, om 11:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam 2 juli 2014 I

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 269 Wet van 21 juli 2007, houdende wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de

Nadere informatie

De vrijgestelde beleggingsinstelling in de zin van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969

De vrijgestelde beleggingsinstelling in de zin van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 MR. M.VERMEER De vrijgestelde beleggingsinstelling in de zin van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 Nr. 76 / augustus 2007 O & F 34 Op 15 februari 2007 heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen

Nadere informatie

De vrijgestelde beleggingsinstelling

De vrijgestelde beleggingsinstelling Artikel 6a Wet Vennootschapsbelasting 1969 De vrijgestelde beleggingsinstelling Bachelor Thesis Fiscale Economie Rick de Vlam ANR: 285165 Tilburg University Examencommissie: Drs. J.J.H. Gortzak Prof. Dr.

Nadere informatie

Toekomst van de fiscale beleggingsinstelling

Toekomst van de fiscale beleggingsinstelling Toekomst van de fiscale beleggingsinstelling De eis van gelijke winstverdeling in het huidige klimaat (van de effectenbeleggingsinstelling) 18 april 2012 Marc Steinbusch For institutional investors 1 Fiscale

Nadere informatie

Fiscale aspecten bij opzetten van een vastgoedfonds Zorginstellingen en vennootschapsbelasting

Fiscale aspecten bij opzetten van een vastgoedfonds Zorginstellingen en vennootschapsbelasting Fiscale aspecten bij opzetten van een vastgoedfonds Zorginstellingen en vennootschapsbelasting Maarten Jan Brouwer Jan Pieter van Eck Disclaimer vooraf: sinds het opstellen van deze presentatie, is het

Nadere informatie

Curaçaos fiscaal vestigingsklimaat Fiscaal aantrekkelijke investeringslichamen en regelingen

Curaçaos fiscaal vestigingsklimaat Fiscaal aantrekkelijke investeringslichamen en regelingen Curaçaos fiscaal vestigingsklimaat Fiscaal aantrekkelijke investeringslichamen en regelingen Auteurs: V.L.M. Bonifacio-Pieters MSc en J.J. Job MSc 1 Behalve voor het zonnige weer, de uitgestrekte zandstranden,

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

Tilburg University Bachelor thesis. De vrijgestelde beleggingsinstelling

Tilburg University Bachelor thesis. De vrijgestelde beleggingsinstelling Tilburg University Bachelor thesis De vrijgestelde beleggingsinstelling Michelle Remmers Administratienummer: 175262 Studierichting: Fiscale Economie Begeleiding: Drs. J.J.H. Gortzak Examencommissie: Prof.

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIE MEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Emerging Companies

TOELICHTEND INFORMATIE MEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Emerging Companies TOELICHTEND INFORMATIE MEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Emerging Companies te houden op 22 februari 2011, om 11.00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Nadere informatie

Checklist Deelnemingsvrijstelling

Checklist Deelnemingsvrijstelling Checklist Deelnemingsvrijstelling Wie een (persoonlijke) holding bezit met daarin aandelen in een werkmaatschappij, zal al snel achter het belang van de deelnemingsvrijstelling komen. De deelnemingsvrijstelling

Nadere informatie

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C De overheid heeft de financiële bijsluiter voor financiële producten als VBI Winkelfonds NV deeluitgifte C verplicht gesteld. De financiële bijsluiter

Nadere informatie

Besluit van PM DATUM [CONCEPT] tot wijziging van enige wetten en uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen

Besluit van PM DATUM [CONCEPT] tot wijziging van enige wetten en uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen Besluit van PM DATUM [CONCEPT] tot wijziging van enige wetten en uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen Artikel XII Het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

DGAWijzer. Vermogensopbouw. Inhoud

DGAWijzer. Vermogensopbouw. Inhoud DGAWijzer Vermogensopbouw Inhoud Vermogensopbouw door de DGA 1 Beleggen in de BV 2 Beleggen in de BV via stapelaars 2 Beleggen in privé na dividenduitkering 2 Lenen van de BV 3 De vrijgestelde beleggingsinstelling

Nadere informatie

Vindplaats: VFP 2015/78 Bijgewerkt tot: Auteur: Mr. C.A. Goosen en mevr. Mr. J. Kroonenberg [*]

Vindplaats: VFP 2015/78 Bijgewerkt tot: Auteur: Mr. C.A. Goosen en mevr. Mr. J. Kroonenberg [*] Vakblad Financiële Planning, De VBI en het open fonds voor gemene rekening Vindplaats: VFP 2015/78 Bijgewerkt tot: 17-08-2015 Auteur: Mr. C.A. Goosen en mevr. Mr. J. Kroonenberg [*] De vrijgestelde belegginginstelling

Nadere informatie

Transparante Vennootschap

Transparante Vennootschap Transparante Vennootschap Er is een Transparante Vennootschap (hierna: TV) ingevoerd. Een TV is een naamloze vennootschap (hierna NV) of een besloten vennootschap (hierna: BV) die verzcht heeft om voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting.

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. 1. Algemeen systeem. De wet voorziet in diverse gedetailleerde

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het beheren van vermogen in Nederland en België Juni 2013 Maurice de Clercq Programma 1. Inleiding 2. Nederland 3. België 4. Synthese Nederland/ België 5. Conclusie

Nadere informatie

Besluit van PM datum tot wijziging van de Belastingregeling voor het land Nederland

Besluit van PM datum tot wijziging van de Belastingregeling voor het land Nederland Besluit van PM datum tot wijziging van de Belastingregeling voor het land Nederland Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van PM; Gelet op artikel 37 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen

Nadere informatie

DGAWijzer Vermogensopbouw

DGAWijzer Vermogensopbouw DGAWijzer Vermogensopbouw Als ondernemer bent u scherp op veranderende marktomstandigheden, regelgeving, kansen en problemen. Bovendien wilt u uw gezin niet tekortdoen. Kortom, u bent altijd op zoek naar

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP)

Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) Aan: Van: Staatssecretaris van Financiën Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) Datum: 10 december 2018 Betreft: Reactie op internetconsultatie implementatie ATAD2 Geachte heer Snel,

Nadere informatie

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd:

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met enkele aanpassingen inzake de fiscale eenheid (Wet aanpassing fiscale eenheid) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze

Nadere informatie

Ruitenburg University. Belastingheffing privé vs bv

Ruitenburg University. Belastingheffing privé vs bv Ruitenburg University Belastingheffing privé vs bv Inhoud bijeenkomst Introductie belastingheffingssystematiek Ondernemen in privé of in BV Salaris of dividend Vermogen, in BV of eruit? Hypotheek aflossen?

Nadere informatie

Vrijgesteld beleggen in Nederland. Wat aan belasting niet verschuldigd is, hoeft aan rendement niet gemaakt te worden

Vrijgesteld beleggen in Nederland. Wat aan belasting niet verschuldigd is, hoeft aan rendement niet gemaakt te worden Vrijgesteld beleggen in Nederland Wat aan belasting niet verschuldigd is, hoeft aan rendement niet gemaakt te worden CLAVIS Vermogensstructurering Directievoering Trustdiensten Vermogensbeheer (Infra)structuur

Nadere informatie

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs JJJ JJJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Aan de Vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal mr. R.F. Berck Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Amsterdam, 7 oktober 2008

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

De koopoptie in de aanmerkelijkbelangregeling

De koopoptie in de aanmerkelijkbelangregeling Inkomstenbelasting DGA Master Nederlands Belastingrecht UVA De koopoptie in de aanmerkelijkbelangregeling Optie op nieuw uit te geven aandelen nader toegelicht Paul Ooms BSc Studentnummer: 5910277 Datum:

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home september Utrecht. Robert van Beek

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home september Utrecht. Robert van Beek Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire Second Home september 2016 - Utrecht Robert van Beek Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland 3. Niet-inwonerschap

Nadere informatie

1b Wanneer eindigt uw boekjaar? 31 december (boekjaar is gelijk aan kalenderjaar) Andere datum, namelijk. Telefoon: Fax: Naam: Adres:

1b Wanneer eindigt uw boekjaar? 31 december (boekjaar is gelijk aan kalenderjaar) Andere datum, namelijk. Telefoon:   Fax: Naam: Adres: Algemene gegevens 1a Zijn de naam, het adres of het Crib-nummer op pagina 1 niet of niet juist vermeld? Vermeld de juiste gegevens hiernaast. 1b Wanneer eindigt uw boekjaar? 31 december (boekjaar is gelijk

Nadere informatie

Fiscale mogelijkheden van het land Curaçao en de randvoorwaarden. Maurice de Clercq 11 april 2011

Fiscale mogelijkheden van het land Curaçao en de randvoorwaarden. Maurice de Clercq 11 april 2011 Fiscale mogelijkheden van het land Curaçao en de randvoorwaarden Maurice de Clercq 11 april 2011 Onderwerpen Gebiedsafbakening Het land Curaçao Niet BESgebied (Bonaire, St. Eustatius en Saba) Mogelijkheden

Nadere informatie

Fiscaal memo 2014/2015

Fiscaal memo 2014/2015 Fiscaal memo 2014/2015 1. Inleiding The Silver Mountain heeft het genoegen u hierbij een memorandum te verstrekken waarin enkele fiscale aspecten worden behandeld, die bij aanschaf, bezit en verkoop van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 689 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 teneinde beleggingsinstellingen de mogelijkheid te bieden om vastgoed te ontwikkelen

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home maart Utrecht. Robert van Beek

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home maart Utrecht. Robert van Beek Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire Second Home maart 2017 - Utrecht Robert van Beek Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland 3. Niet-inwonerschap

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Wet op de dividendbelasting 1965

Wet op de dividendbelasting 1965 Wet op de dividendbelasting 1965 Wet van 23 december 1965, houdende vervanging van het Besluit op de Dividendbelasting 1941 door een nieuwe wettelijke regeling, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2009, 611

Nadere informatie

2010 -- HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 1

2010 -- HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 1 Programma voor vandaag Subject van de Vpb Vrijstellingen Object van de Vpb Regels winstbepaling Problemen bij winstbepaling Globaal evenwicht Uitgangspunt Belasting over de winst mag bij de verschillende

Nadere informatie

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2004

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2004 Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2004 Kalenderjaar 2004 of boekjaar eindigend in 2004 Eilandgebied: Uiterste inleverdatum: Terugontvangst: Dit aangiftebiljet is bestemd voor: Binnenlandse belastingplichtigen.

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting -- Deel 1

Vennootschapsbelasting -- Deel 1 Programma voor vandaag Subject van de Vpb Vrijstellingen Object van de Vpb Regels winstbepaling Problemen bij winstbepaling 1 Globaal evenwicht Uitgangspunt Belasting over de winst mag bij de verschillende

Nadere informatie

Ruim baan voor de dga?

Ruim baan voor de dga? Ruim baan voor de dga? In hoeverre dienen de Nederlandse regimes voor beleggingsinstellingen open te staan voor de zelfstandig beleggende directeur-grootaandeelhouder? Naam : Mark Foesenek Administratienummer

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao. Second Home oktober Utrecht. Maurice De Clercq

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao. Second Home oktober Utrecht. Maurice De Clercq Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao Second Home oktober 2017 - Utrecht Maurice De Clercq Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Phanos REIT NV Voor producten als Phanos REIT N.V. (hierna: Phanos REIT) is het opstellen van een financiële

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Vehikels voor estate planning in Nederland

Vehikels voor estate planning in Nederland The BeNeLux Branch of the Society of Trust & Estate Practitioners (STEP) Vehikels voor estate planning in Nederland VBI, Besloten fonds voor gemene rekening en APV 20 februari 2014 Programma Paul Schut:

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 2

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 2 Inkomstenbelasting AB 2 programma Verdieping aanmerkelijk belang Fictieve vervreemding, doorschuifregeling en fictief AB Bijzondere regelingen Vruchtgebruik Vervreemdingsprijs bij betaling in termijnen

Nadere informatie

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2012

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2012 Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2012 Kalenderjaar 2012 of boekjaar eindigend in 2012 Datum van uitreiking: Uiterste datum van indiening: 30 juni 2013 Terugontvangst: Dit aangiftebiljet is bestemd

Nadere informatie

Fiscaal memo (aangifte 2015)

Fiscaal memo (aangifte 2015) Fiscaal memo (aangifte 2015) 1. Inleiding AmsterdamGold heeft het genoegen u hierbij een memorandum te verstrekken waarin enkele fiscale aspecten worden behandeld, die bij aanschaf, bezit en verkoop van

Nadere informatie

Prinsjesdag 2015 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2015 - fiscale actualiteiten 21 september 2015 Prinsjesdag 2015 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2015 is het Belastingplan 2016 gepresenteerd. Dit plan bevat helaas niet de eerder door velen gehoopte radicale aanpassing van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38029 30 december 2014 Vennootschapsbelasting. Fiscale eenheid. Wijziging van het besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/4620M,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Aanmerkelijk belang -- Deel 2

HRo - Inkomstenbelasting - Aanmerkelijk belang -- Deel 2 Inkomstenbelasting AB 2 programma Verdieping aanmerkelijk belang Fictieve vervreemding, doorschuifregeling en fictief AB Bijzondere regelingen Vruchtgebruik Vervreemdingsprijs bij betaling in termijnen

Nadere informatie

VBI-maatregelen Prinsjesdag Over donderslagen bij heldere hemel, drogredenen en opgejaagd wild

VBI-maatregelen Prinsjesdag Over donderslagen bij heldere hemel, drogredenen en opgejaagd wild Vrijgestelde beleggingsinstelling VBI-maatregelen Prinsjesdag Over donderslagen bij heldere hemel, drogredenen en opgejaagd wild mr. D. Vermeer & mr. W. Verstijnen Het Belastingplan 2017 bevat geheel onverwachts

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2017 2018 34 788 Wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de introductie

Nadere informatie

Dukers & Baelemans FFP Forum Anonimiseren van structuren en vermogen Patrick van Erp

Dukers & Baelemans FFP Forum Anonimiseren van structuren en vermogen Patrick van Erp Dukers & Baelemans FFP Forum 2019 Anonimiseren van structuren en vermogen Patrick van Erp Inhoud Inleiding Actualiteiten rondom anonimiseren van vermogen en structuren Waarom Invoering UBO register Invoering

Nadere informatie

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2010

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2010 Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2010 Kalenderjaar 2010 of boekjaar eindigend in 2010 Uiterste inleverdatum: Terugontvangst: Dit aangiftebiljet is bestemd voor: Binnenlandse belastingplichtigen.

Nadere informatie

1 Positie van de DGA binnen het fiscale spectrum

1 Positie van de DGA binnen het fiscale spectrum 1 Positie van de DGA binnen het fiscale spectrum 1.1 Inleiding In het onderhavige en de navolgende vier hoofdstukken staat de DGA binnen de Wet IB 2001 centraal. Gestart wordt met de afbakening van de

Nadere informatie

1 Positie van de DGA binnen het fiscale spectrum

1 Positie van de DGA binnen het fiscale spectrum 1 Positie van de DGA binnen het fiscale spectrum 1.1 Inleiding In het onderhavige en de navolgende vier hoofdstukken staat de DGA binnen de Wet IB 2001 centraal. Gestart wordt met de afbakening van de

Nadere informatie

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V.

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V. Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot en met 13 juni 2005. Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over een belegging in aandelen in Over de financiële bijsluiter Voor producten als

Nadere informatie

Van de regen in de drup?

Van de regen in de drup? Van de regen in de drup? Inleiding Het is geen geheim dat de Nederlandse markt voor beleggingsinstellingen sterke concurrentie ondervindt van landen zoals Luxemburg en Ierland. Deze concurrentie wordt

Nadere informatie

Consultatie wetsvoorstel implementatie ATAD2

Consultatie wetsvoorstel implementatie ATAD2 Consultatie wetsvoorstel implementatie ATAD2 Op 29 mei 2017 is een aanpassing van de EU-richtlijn ter bestrijding van belastingontwijking aangenomen, zodat deze richtlijn zich (ook) richt tegen hybridemismatches

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Centen en Stenen: Waar moet je wezen Maurice de Clercq Inhoud 1. Aftrekken 2. 10 jaars termijn aanmerkelijk belang 3. 10 jaars termijn successie 4. In Nederland staat

Nadere informatie

Reactie internetconsultatie Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Reactie internetconsultatie Wet excessief lenen bij eigen vennootschap Reactie internetconsultatie Wet excessief lenen bij eigen vennootschap Van HVK Stevens Belastingadvies Aan Ministerie van Financiën Datum 31 maart 2019 HVK Stevens maakt graag gebruik van de mogelijkheid

Nadere informatie

Fiscaal memo (aangifte 2017)

Fiscaal memo (aangifte 2017) Fiscaal memo (aangifte 2017) 1. Inleiding AmsterdamGold heeft het genoegen u hierbij een memorandum te verstrekken waarin enkele fiscale aspecten worden behandeld, die bij aanschaf, bezit en verkoop van

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het realiseren van vermogen vanuit een vennootschap Juni 2013 Maurice de Clercq Programma Realiseren van vermogen 1. Inleiding 2. Emigratie België 3. Luxemburg/ Curaçao

Nadere informatie

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst Inhoud Lijst van bewerkers 15 Afkortingen 17 1 Inleiding belastingrecht 21 1.1 Inleiding 21 1.2 Soorten heffingen 21 1.3 Doel van belastingheffing 23 1.4 De plaats van het belastingrecht in het recht 24

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22561 29 april 2016 Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht 25 april 2016 nr. DGB 2016/1731M

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 065 Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Fiscale beleggingsinstelling

Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Fiscale beleggingsinstelling Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Fiscale beleggingsinstelling 1 Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Fiscale beleggingsinstelling Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling,

Nadere informatie

Fiscale aspecten van aandelenvennootschappen met een dubbele vestigingsplaats

Fiscale aspecten van aandelenvennootschappen met een dubbele vestigingsplaats Fiscale aspecten van aandelenvennootschappen met een dubbele vestigingsplaats door Dr. M. van Dun 1997 KLUWER - DEVENTER Inhoudsopgave LUST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN XVI 1 INLEIDING 1 2 DE ONTSTAANSGESCHIEDENIS

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

Bij veel organisaties zie je een tussenstap tussen het daadwerkelijke bedrijf en de mensen erachter:

Bij veel organisaties zie je een tussenstap tussen het daadwerkelijke bedrijf en de mensen erachter: Fiscaal recht Vennootschapsbelasting Wet op de Vennootschapsbelasting belasting geheven over lichamen. Box 1 Inkomsten uit werk en woning (eenmanszaak) Box 2 Aandelenkapitaal in organisatie >5% (aanmerkelijk

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Vaste activa Financiële

Nadere informatie

Wetsvoorstel Zorginstellingen en Deelnemingsrente vennootschapsbelasting. Cervus, juni 2012

Wetsvoorstel Zorginstellingen en Deelnemingsrente vennootschapsbelasting. Cervus, juni 2012 Wetsvoorstel Zorginstellingen en Deelnemingsrente vennootschapsbelasting Cervus, juni 2012 Agenda BOSAL-rente een korte terugblik Wanneer wordt BOSAL-rente een BOSAL-gat? Eerdere reparatievoorstellen Wetsvoorstel

Nadere informatie

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 Kort Nieuws Met name uit Nederland Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 De Nederlandse belastingwetgeving geeft de mogelijkheid om een

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs De eigen bijdrage in de AWBZ: Vermogensbescherming zonder te schenken Maurice De Clercq & Harjit Singh Juni 2013 Programma Inleiding Belastingdruk bij eigen bijdrage

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 1 Inkomstenbelasting AB 1 programma Inleiding aanmerkelijk belang Ratio regeling Wanneer sprake van AB? Meesleepregeling en meetrekregeling Reguliere voordelen en vervreemdingsvoordelen Verkrijgingsprijs

Nadere informatie

1 Maatregelen in het wetsvoorstel Belastingplan 2017

1 Maatregelen in het wetsvoorstel Belastingplan 2017 Inleiding Op Prinsjesdag is aan de Tweede Kamer het pakket Belastingplan 2017 aangeboden. Het pakket Belastingplan 2017 bestaat uit zes wetsvoorstellen. Onder andere in het wetsvoorstel Belastingplan 2017

Nadere informatie

DGA uit de loonheffing

DGA uit de loonheffing DGA uit de loonheffing Met ingang van 1 januari 2008 Art 6 lid 6 wet LB 1964 Degene tot wie uitsluitend één of meer directeuren-grootaandeelhouders als bedoeld in art. 6, eerste lid, onderdeel d, van de

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FISCALE JAARREKENING WOENSDAG 9 MAART UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FISCALE JAARREKENING WOENSDAG 9 MAART UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel FISCALE JAARREKENING WOENSDAG 9 MAART 2015 11.00 13.30 UUR SPD Bedrijfsadministratie Fiscale jaarrekening B / 9 2015 NGO-ENS B / 9 Opgave 1 ( 82 punten) Vraag 1

Nadere informatie

EVALUATIE VAN HET REGIME VOOR FISCALE BELEGGINGSINSTELLINGEN EN EEN VOORSTEL VOOR EEN NIEUW REGIME

EVALUATIE VAN HET REGIME VOOR FISCALE BELEGGINGSINSTELLINGEN EN EEN VOORSTEL VOOR EEN NIEUW REGIME Evaluatie van het regime voor fiscale beleggingsinstellingen en een voorstel voor een nieuw regime Gepubliceerd in Weekblad Fiscaal Recht 2012/6948, blz. 476-485 J. Vleggeert, Associate Professor at the

Nadere informatie

WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND N.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Geen accountantscontrole toegepast

WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND N.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Geen accountantscontrole toegepast WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND N.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Balans per 30 juni 2011 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2011 31 december 2010 Vaste activa Financiële vaste activa

Nadere informatie

Staatssecretaris beantwoordt vragen spoedreparatie fiscale eenheid

Staatssecretaris beantwoordt vragen spoedreparatie fiscale eenheid Staatssecretaris beantwoordt vragen spoedreparatie fiscale eenheid Op 4 juni 2018 is het wetsvoorstel Wet spoedreparatie fiscale eenheid ( het wetsvoorstel ) bij de Tweede Kamer ingediend (zie onze eerdere

Nadere informatie

Naar een EU-bestendige vennootschapsbelasting. Frank Engelen PricewaterhouseCoopers Universiteit Leiden International Tax Center Leiden

Naar een EU-bestendige vennootschapsbelasting. Frank Engelen PricewaterhouseCoopers Universiteit Leiden International Tax Center Leiden Naar een EU-bestendige vennootschapsbelasting Frank Engelen PricewaterhouseCoopers Universiteit Leiden International Tax Center Leiden Grondslagen van de interne markt De interne markt omvat een ruimte

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010)

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging

Nadere informatie

Uw bv s als fiscale eenheid in De belangrijkste voor- en nadelen op een rij. whitepaper

Uw bv s als fiscale eenheid in De belangrijkste voor- en nadelen op een rij. whitepaper 13.07.16 Uw bv s als fiscale eenheid in 2016 De belangrijkste voor- en nadelen op een rij whitepaper In dit whitepaper: Onderneemt u vanuit meerdere bv s, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de bv

Nadere informatie

Zowel de moedervennootschap als de dochtervennootschap(pen) moet(en) feitelijk in Nederland zijn gevestigd.

Zowel de moedervennootschap als de dochtervennootschap(pen) moet(en) feitelijk in Nederland zijn gevestigd. Onderneemt u vanuit meerdere bv s, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de bv s een fiscale eenheid te laten vormen. Zowel in de vennootschapsbelasting als in de omzetbelasting is een fiscale eenheid

Nadere informatie

Real Estate Bulletin

Real Estate Bulletin Real Estate Bulletin Belastingpakket 2014 Naar aanleiding van de Miljoenennota en het Belastingpakket 2014 hebben wij de belangrijkste fiscale maatregelen voor de vastgoedmarkt voor u op een rij gezet.

Nadere informatie

Fiscale eenheid. Impact spoedmaatregelen. Agenda. februari dr. A. Rozendal. Toepassing art. 10a. Toepassing art. 20a.

Fiscale eenheid. Impact spoedmaatregelen. Agenda. februari dr. A. Rozendal. Toepassing art. 10a. Toepassing art. 20a. Fiscale eenheid Impact spoedmaatregelen februari 2019 dr. A. Rozendal 1 Agenda Inleiding Toepassing art. 10a Toepassing art. 20a 2 Inleiding Toepassing art. 10a Toepassing art. 20a 3 Inleiding Voordelen

Nadere informatie