Nieuwe kaders CAO PO voor de Stichting Eem-Vallei Educatief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe kaders CAO PO voor de Stichting Eem-Vallei Educatief"

Transcriptie

1 werkveld datum Instemming/advies GMR Goedkeuring RvT Vastgesteld CvB Organisatie voor de Stichting Eem-Vallei Educatief

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 2. Wijzigingen cao PO (in het kort) 4 3. Basis- en overlegmodel 4 4. Arbeidsduur en werktijd 7 5. Invulling 40-urige werkweek en opslagfactor 8 6. Opslagfactor 9 7. Vakantieverlof Duurzame inzetbaarheid Professionalisering Overige onderwerpen 14 Bijlage I 15 2 met ruimte voor talent

3 1. Inleiding Begin juli 2014 hebben de PO-raad en de vakbonden een onderhandelaarsakkoord afgesloten met onder andere afspraken over werkdrukverlaging en levensfase bewust personeelsbeleid. De Stichting Eem-Vallei Educatief (afgekort EVE) legt in kaderstellend beleid de hoofdlijnen vast voor de werkverdeling, werktijden en aanstellingsomvang, de duurzame inzetbaarheid en professionalisering. Dit kaderstellend beleid zal met ingang van 1 augustus 2015 op alle scholen van EVE van kracht zijn. De looptijd van deze cao loopt van 1 juli 2014 tot 1 juli In september 2014 is op basis van het onderhandelingsakkoord een aanvang gemaakt met de uitwerking van de CAO PO. Pas eind december 2014 is de nieuwe cao Po tekst beschikbaar gekomen vanuit de PO raad en kon het stafbureau van de stichting verder gaan met het uitwerken van keuzes die op schoolbestuur gemaakt moesten worden. EVE is bij het uitwerken van de CAO PO samen opgetrokken met stichting Meerkring en heeft hulp gehad van een werkgroep Integraal Personeel Beleid. In deze werkgroep zit een viertal schooldirecteuren en twee leerkrachten van EVE. In deze notitie wordt toegelicht welke keuzes EVE gemaakt heeft en waarom hiervoor gekozen is. Inmiddels heeft de PO raad aangegeven dat de CAO PO verlengd zal worden, naar verwachting tot 1 juli Namens het College van Bestuur, H. van der Zwaag, Lid College van Bestuur 3 met ruimte voor talent

4 2. Wijzigingen CAO PO (in het kort) De formele arbeidsduur voor een medewerker die is aangesteld in een volledige betrekking bedraagt 40 uur per week. De maximale werktijd per jaar is 1659 uur. De medewerker met een 40- urige werkweek heeft een werktijdfactor van 1,0. Het vakantieverlof wordt in de CAO PO voor iedereen uitgedrukte in uren per jaar, 428 uur bij een volledige aanstelling. Dit is inclusief feestdagen. Voor onderwijzend personeel is dit al jaren in de cao vastgelegd. Een medewerker heeft inclusief de feestdagen recht op 428 / 40 = 10,7 weken vakantie per jaar en werkt dus 52,1 10,7 = 41,4 weken. In de praktijk werken veel leerkrachten nu al ruim 40 weken. Voor de invulling van de werkweek kan het College van Bestuur op bestuursniveau kiezen tussen het basismodel en het overlegmodel. Het basismodel gaat uit van een maximale lessentaak van 930 uren. In het overlegmodel is de maximale lessentaak losgelaten. In hoofdstuk 3 gaan we in op de keuze die EVE heeft gemaakt. Ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt over professionalisering. De bepalingen rondom de 10% deskundigheidsbevordering zijn vervallen. Medewerkers krijgen (met uitzondering van schoolleiders) 2 uur per werkweek (deeltijders naar rato) voor hun professionele ontwikkeling. Deze uren hoeven niet per week te worden besteed, maar mogen ook geclusterd worden. De werkgever stelt op schoolniveau (BRIN nummer) gemiddeld 500,00 per fte beschikbaar die de werknemer in staat stelt invulling te geven aan zijn professionalisering. Het is niet zo dat elke medewerker aanspraak kan maken op een budget van 500,00. Het is aan de schooldirecteur hoe deze het geld wil verdelen over de medewerkers, die werkzaam op zijn school. Tot slot is invulling gegeven aan levensfasebewust personeelsbeleid ofwel duurzame inzetbaarheid. Elke medewerker heeft recht op een basisbudget van 40 uur (deeltijders naar rato). Samengevat Met ingang van 1 augustus 2015 gelden voor alle medewerkers van EVE de volgende cao-afspaken: - een 40-urige werkweek - een rooster met 41,4 werkweken uur vakantieverlof (inclusief feestdagen) - 40 uur basisbudget duurzame inzetbaarheid - gemiddeld 2 uur per week professionalisering Voor deeltijders gelden deze bepalingen naar rato van hun betrekkingsomvang. Ook hun werkzaamheden worden verspreid over 41,4 werkweken. In de komende hoofdstukken worden voorgenoemde punten uitgebreider toegelicht. 4 met ruimte voor talent

5 3. Basis- of overlegmodel Op bestuursniveau kon de keuze gemaakt worden voor het basis- of overlegmodel. Omdat beide modellen voor- en nadelen hebben, zijn deze uitgewerkt in een overzicht en aan het College van Bestuur voorgelegd. Het CvB van EVE heeft voor het schooljaar gekozen voor het basismodel. Hiervoor is gekozen omdat dit model het meest overeenkomt met het beleid zoals dat nu op de scholen worden uitgevoerd. Het CvB geeft aan dat we onze schooldirecteuren meer tijd willen geven om zich te verdiepen in beide modellen. Daarnaast kunnen ze zich schooljaar volledig richten op de inpassing van alle veranderingen die de nieuwe CAO PO met zich mee brengt. Wat is het basismodel? - De lesuren of lesgebonden / behandeltaken bedragen op jaarbasis maximaal 930 uur (deeltijders naar rato). - De werkgever mag jaarlijks, in onderling overleg én met instemming van de individuele werknemer voor telkens een jaar meer dan 930 lesuren of lesgebonden / behandeltaken overeenkomen, binnen de maximale werktijd van 1659 uur. - Er worden afspraken gemaakt op school over het totaal aan overige werkzaamheden dat moet worden uitgevoerd. - Alle schooltaken (inclusief het voor- en nawerk) en de normering daarvan worden vastgelegd, met instemming van de PMR. - Elk jaar maakt de leidinggevende met elke werknemer afspraken over de verdeling van de werkzaamheden, wat de werkdagen zijn en wanneer de medewerker wordt ingeroosterd voor les of andere taken. Kom je er in overleg niet uit, dan is er een beschikbaarheidsschema in de cao, zoals dat nu ook geldt (bijlage I). Die bepalingen wijzigen niet ten opzichte van de huidige situatie. Kortgezegd is het basismodel het model voor werkverdeling zoals dat nu ook geldt, met een maximale lessentaak. Echter, er staan geen bepalingen meer in de cao over meer dan 1659 uur werken met compensatieverlof en spaarverlof en verlofuren bij een afwijkend rooster van 940 uur. Compensatieverlof heeft betrekking op het meer inroosteren dan 1659 uur. Bij een 40-urige werkweek bestaat er dan alleen compensatieverlof als het rooster meer zou zijn dan 40 uur per week en de maximale werktijd van 1659 uur op jaarbasis wordt overschreden. De maximale lessentaak blijft in het basismodel bestaan. Dat betekent dat iemand niet meer dan 930 uur wordt ingeroosterd om les te geven (tenzij de medewerker hiermee instemt). Net als in de huidige situatie geeft dit geen recht op compensatieverlof. De persoon die geen lesgeeft terwijl zijn groep wel les krijgt, werkt bijvoorbeeld aan overige taken. Anders werkt deze persoon namelijk geen 40 uur per week. 5 met ruimte voor talent

6 De keuze voor het basismodel hoeft niet voorgelegd te worden aan de PGMR. Het basismodel is immers de basis. Wanneer gekozen zou worden voor het overlegmodel, dan wordt de keuze op bestuursniveau gemaakt, met instemming van de PGMR. Vervolgens wordt op schoolniveau bepaald voor welk model gekozen wordt. Het overlegmodel kan slechts worden ingevoerd indien de PMR ermee instemt en de meerderheid van het personeel van de betreffende school. Indien er geen overeenstemming plaatsvindt, valt de school terug op het basismodel. Gedurende het schooljaar zal geëvalueerd worden of, op basis van kennis en ervaringen van andere schoolbesturen, alsnog gekozen zal worden voor het overlegmodel voor het schooljaar daaropvolgend. Indien gekozen wordt om over te stappen naar het overlegmodel, dan geldt deze keuze voor minimaal 3 jaar. De 10% deskundigheidsbevordering komt te vervallen. Hiervoor in de plaats krijgen medewerkers recht om 2 uur per week te besteden aan professionalisering. Deze uren hoeven niet per week opgenomen te worden, maar mogen worden geclusterd. 6 met ruimte voor talent

7 4. Arbeidsduur en werktijd De cao vormt de basis voor de algemene arbeidsduur en de inzetbaarheid van medewerkers. Onderwijspersoneel werkt in totaal 1659 per schooljaar, ongeacht de functie. Dat is netto werktijd waar het vakantieverlof en de feestdagen al vanaf zijn. Parttimers werken een deel van die 1659 uur, uitgedrukt in een werktijdfactor (wtf) met vier cijfers achter de komma. Per 1 augustus 2015 gaat dit veranderen. De wtf wordt voortaan uitgedrukt in een aantal uren per week. Voor fulltimers is dat 40 uur per week. Voor bestaande aanstellingen wordt de wtf omgerekend naar uren en minuten per week. Hiervoor geldt de volgende berekening: Werktijdfactor x 40 uur = werktijd in uren en minuten per week. Een rekenvoorbeeld: Wtf 0,9272 (4 x 0,2318) 0,9272 x 40 = 37,09 uur 09 x 60 minuten = 5 minuten (afgerond) Vanaf 1 augustus 2015 heeft deze medewerker met een wtf van 0,9272 een werkweek van 37 uur en 5 minuten, gedurende 41,4 werkweken per jaar. Bij nieuwe aanstellingen zullen dat hele uren per week zijn, met een minimum van 8 uur per week (0,2 fte). Voor incidentele vervangingen van één dag of minder mag dat minimaal 5 uur per week zijn (0,125 fte). De normbetrekking in het primair onderwijs is vanaf 1 augustus uur per week, met een maximale werktijd van 1659 uur per jaar. Dat betekent dat er 41,4 werkweken zijn. Dat is meer dan het aantal lesweken van leerlingen. Dit is misschien wel het grootste verschil met de huidige benadering van taakbeleid: verschil maken tussen lesweken van leerlingen en werkweken van onderwijspersoneel. Het aantal lesweken van leerlingen varieert, afhankelijk van het rooster en de lengte van het schooljaar. Het aantal lesweken varieert daarmee ook. Als je ervoor kiest om al het werk te verzetten in de lesweken van leerlingen, dan varieert de werktijd ook enorm en blijft die ruim boven de 40 uur per week. Dat is niet het uitgangspunt van de CAO. De uitdaging is het werk te spreiden over meer werkweken dan we gewend zijn. De kunst is om het werk zo met elkaar te organiseren dat ook de dagen / weken waarop er geen les wordt gegeven, een goede invulling krijgen. Bijvoorbeeld door het inzetten van uren professionalisering en / of duurzame inzetbaarheid, studiedagen, schrijven van handeling- en groepsplannen, een bijwerk of administratie dag, voorbereiding nieuwe schooljaar, werk- en projectgroepen etc. 7 met ruimte voor talent

8 5. Invulling 40-urige werkweek EVE heeft ervoor gekozen om de 40 uur te verdelen in 4 werkdagen van 8,5 uur (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) en 6 uur op de woensdag. Samen met de werkgroep IPB zijn twee varianten uitgewerkt, te weten 5 x 8 uur en 4 x 8,5 + 1 x 6 uur. De laatste variant betekent ten opzichte van de huidige situatie de minste verandering. Daarbij is besloten om voor een ochtend 5,5 uur te hanteren en voor een middag 3 uur. De meeste medewerkers werken een hele dag. Dan is een verdeling van uren over de dag niet echt noodzakelijk. Er zijn echter ook scholen binnen EVE waar medewerkers werkzaam zijn die alleen een ochtend werken. Door 5,5 uur voor een ochtend te hanteren, hebben zij voldoende tijd voor bijvoorbeeld voor- en nawerk of een schooltaak. Daarnaast vloeien de meeste werkzaamheden vloeien voort uit de ochtendlessen. Als er voor een ochtend 4 uur en een kwartier zou worden gehanteerd waarvan een leerkracht al 3,5 uur voor de groep staat en een half uur van te voren aanwezig is, dan resteert er na afloop van de les te weinig tijd. Ook hebben deze medewerkers geen ruimte om bijvoorbeeld een teamvergadering of werkgroep bij te wonen. Hieronder de nieuwe wtf zoals die worden gehanteerd bij nieuwe aanstellingen: Hele werkdag: 8,5 uur = wtf 0,2125 Woensdag: 6 uur = wtf 0,1500 Ochtend: 5,5 uur = wtf 0,1375 Middag: 3 uur = wtf 0,075 8 met ruimte voor talent

9 6. Opslagfactor In de cao PO is opgenomen dat de opslagfactor voor voorbereiding en nawerk tussen de 35 en 45% van de lessentaak mag liggen. In de huidige situatie wordt bij EVE een opslagfactor van 50% gehanteerd. Vanwege de nieuwe kaders in de cao PO heeft de werkgroep IPB 4 varianten uitgewerkt. Er is gekeken naar de uitwerking van een opslagfactor van 35%, 40%, 43% (AVS norm) en 45%. Het CvB heeft besloten om een opslagfactor van 45% te hanteren, omdat dit het beste aansluit bij de huidige situatie. Daarnaast is het CvB van mening dat zoveel mogelijk tijd moet worden gestoken in de kwaliteit van de lessen en alles wat daarbij komt kijken. Omdat EVE het basismodel hanteert in schooljaar geldt deze opslagfactor voor alle medewerkers. Wat valt er onder de opslagfactor? Alles wat met je lesgevende taken te maken heeft, zoals: - het voorbereiden van lessen en werkzaamheden - correctiewerk - oudergesprekken / contactavonden - administratie - Leerling Volg Systeem - Overleg met RB / IT / ICT - Overdracht aan collega s - overleg met externen over leerlingen, de groep of het eigen functioneren - alle vergaderingen - verplichte studiedagen 9 met ruimte voor talent

10 7. Vakantieverlof Tegelijk met de invoering van de 40-urige werkweek gaat een nieuw hoofdstuk vakantieverlof gelden (hoofdstuk 8B uit de cao PO). Tot 1 augustus 2015 blijven de huidige afspraken en de huidige normjaartaak ongewijzigd. Vanaf 1 augustus 2015 geldt dat onderwijspersoneel, ongeacht de functie, per jaar recht heeft op 428 uur vakantieverlof. Dat is inclusief de feestdagen. Het verlof van onderwijsgevend personeel (OP) wordt opgenomen in de schoolvakanties. Het verlof van onderwijsondersteunend personeel zonder les- of behandeltaken (OOP) bij voorkeur in de schoolvakanties. Voor onderwijzend personeel is dit al jaren in de cao PO vastgelegd. Een medewerker heeft inclusief de feestdagen recht op 428 / 40 = 10,7 weken vakantie per jaar en werkt dus 52,1 10,7 = 41,4 weken. In de praktijk werken veel leerkrachten nu al ruim 40 weken. De schoolvakantie is de vakantie van de leerlingen die de organisatie vaststelt, waarbij rekening wordt gehouden met de regeling van de minister. Dat betekent dat de werkgever bepaalt in welke weken vakantie wordt opgenomen én wat werkweken zijn. Dit kan per gemeente verschillend zijn. EVE heeft ervoor gekozen om de laatste week van de zomervakantie aan te wijzen als terugkomweek en dus formele werkweek. Daar waar dit voor medewerkers in de zomer van 2015 problemen oplevert omdat zij reeds een vakantie hebben geboekt, mogen zij in overleg met hun schooldirecteur, hiervan afwijken door in de eerste week van de zomervakantie terug te komen. Ook hierbij is gekeken naar een situatie die het beste aansluit bij de huidige situatie. Input van de werkgroep IPB leverde op dat in de laatste week van de zomervakantie medewerkers vaak al terugkomen om voorbereidingen te treffen voor het nieuwe schooljaar. Het verschil tussen de huidige en de nieuwe situatie is dat het eerder een vrijblijvend karakter had en nu als formele werkweek is aangewezen. Dit besluit geldt overigens alleen voor het schooljaar Gedurende het komende schooljaar zullen we kijken of we deze keuze gaan bijstellen én medewerkers zelf in overleg met de schooldirecteur laten bepalen wanneer én in welke vakantie zij terug willen komen. 10 met ruimte voor talent

11 8. Duurzame inzetbaarheid Met ingang van 1 oktober 2014 is de BAPO-regeling vervallen. Ervoor in de plaats is de regeling duurzame inzetbaarheid gekomen die voor alle medewerkers geldt. Deze regeling bestaat uit drie elementen: - elke medewerker krijgt een basisbudget van 40 uur per jaar (deeltijders naar rato) - startende leerkrachten krijgen een bijzonder budget van 40 uur extra per jaar (deeltijders naar rato) - werknemers van 57 jaar en ouder krijgen een bijzonder budget van 130 uur extra per jaar (deeltijders naar rato) Het basisbudget mag gebruikt worden voor studieverlof, oriëntatie op mobiliteit (stages, op een andere school kijken), coaching, peerreview, niet plaats- en / of tijdsgebonden werkzaamheden. In overleg met de schooldirecteur kan ook worden gekozen voor besteding aan andere doelen die bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van een medewerker. Het basisbudget mag niet gebruikt worden als vrij opneembaar verlof, tenzij de medewerker 57 jaar of ouder is. In principe is het streven om de inzet van uren duurzame inzetbaarheid te laten plaatsvinden buiten de lesgevende uren. Mocht iemand in het kader van oriëntatie op mobiliteit of peerreview, waarbij het alleen mogelijk is om dit bestedingsdoel onder schooltijd te realiseren, dan is dit na bespreking én met instemming van de schooldirecteur onder lestijd mogelijk. De medewerker bespreekt voorafgaand aan het nieuwe schooljaar met de schooldirecteur hoe de uren ingezet gaan worden. Het basisbudget kan maximaal 3 jaar worden gespaard voor een afgesproken doel. De spaarafspraak wordt schriftelijk ingediend bij het stafbureau van EVE en vastgelegd in het personeelsdossier. Op bestuursniveau worden de financiële middelen hiervoor gereserveerd. Alleen als de medewerker spaart voor studieverlof én het dienstverband wordt beëindigd voordat het verlof is opgenomen, mogen deze uren uitbetaald worden. Een medewerker die heeft aangegeven deze uren te willen sparen, besteed dat schooljaar 40 uur (deeltijders naar rato) aan andere werkzaamheden zoals schooltaken. De startende leerkracht (LA 1 t/m 3 en LB 1 t/m 3) krijgt een extra budget van 40 uur (deeltijders naar rato). Hij / zij maakt met de schooldirecteur afspraken over de inzet ervan. Dit extra budget mag niet worden gespaard of worden ingezet als vrij opneembaar verlof. De begeleiding van startende leerkrachten wordt de komende periode nog nader uitgewerkt. Medewerkers van 57 jaar en ouder hebben recht op een bijzonder budget van 130 uur extra per jaar (deeltijders naar rato). Deze 130 uur kunnen op dezelfde manier worden ingezet als de 40 uur duurzame inzetbaarheid. Medewerkers van 57 jaar en ouder mogen het bijzonder budget echter ook inzetten voor verlof. Doet de medewerker dit, dan betaalt hij een eigen bijdrage van 50% over het bijzonder budget. Medewerkers tot en met schaal 8 betalen een eigen bijdrage van 40%. De medewerker van 57 jaar en ouder mag het basisbudget van 40 uur ook inzetten voor verlof. Over deze 40 uur betaalt hij dan geen eigen bijdrage. Dit geldt alleen als de medewerker het volledige aantal uren duurzame inzetbaarheid inzet voor verlof. 11 met ruimte voor talent

12 Voor medewerkers die op 30 september 2014 gebruik maakten van de BAPO-regeling geldt een overgangsregeling. Als iemand op 30 september 2014 nog geen gebruik maakte van de BAPO, dan kan geen gebruik meer worden gemaakt van de overgangsregeling. Medewerkers die op 30 september 2014 nog geen gebruik maakten van de BAPO-regeling maar wél BAPO-uren hadden gespaard in het verleden en waarvan dit schriftelijk vastgelegd ligt in het personeelsdossier, worden wel gezien als deelnemer van de BAPO en kunnen derhalve wel gebruik maken van het overgangsrecht. Medewerker die op 30 september 2014 gebruik maakten van de BAPO-regeling maar niet hun volledige BAPO opnamen, mogen dit vanaf 1 januari 2015 uitbreiden tot maximaal het aantal uren waarop ze recht hebben, op grond van hun werktijdfactor, eventueel aangevuld met gespaarde BAPO uren. Indien zij hier gebruik van willen maken, dienen zij hiervoor een schriftelijk verzoek in bij het stafbureau. 12 met ruimte voor talent

13 9. Professionalisering Op schoolniveau (BRIN nummer) wordt voor individuele professionalisering van medewerkers een bedrag beschikbaar gesteld van 500,00 per fte. De schooldirecteur legt per jaar verantwoording af aan de PMR over de besteding van dit budget. Bij onder uitputting daarvan presenteert de schooldirecteur een plan voor de besteding van de onder uitputting. Dit bedrag blijft nog één schooljaar daaropvolgend beschikbaar voor scholingsdoeleinden. Een medewerker heeft recht op 2 uur per werkweek (deeltijders naar rato) voor zijn individuele professionalisering. Deze uren mogen geclusterd worden. Medewerkers en schooldirecteuren voeren overleg over de professionalisering van de medewerker. Zij leggen deze afspraken vast in een persoonlijk ontwikkelingsplan van de medewerker. Deze afspraken kunnen onder meer gaan over scholing en toekomstige inzetbaarheid. Het persoonlijk ontwikkelingsplan wordt jaarlijks geactualiseerd door de medewerker. Achteraf legt de medewerker binnen de bestaande gesprekkencyclus verantwoording af over zijn individuele professionalisering en de wijze waarop de uitgevoerde activiteiten daaraan hebben bijgedragen. De uren voor professionalisering kunnen onder andere ingezet worden voor: - peerreview (collegiale consultatie) - intervisie - gesprekkencyclus - cursus of training - opleiding (gerelateerd aan de functie) - externe advisering - het krijgen van coaching en begeleiding - lezen van vakliteratuur - ontwikkeling en voorbereiding van specialismen. In de artikelen 9.9 tot en met 9.11 van de CAO PO staat beschreven hoe de introductie en begeleiding van startende leerkrachten, de loopbaanontwikkeling naar vakbekwaamheid en de professionalisering van directieleden wordt ingericht. EVE volgt hierin de cao. 13 met ruimte voor talent

14 10. Overige onderwerpen De volgende onderwerpen worden de komende periode nog nader uitgewerkt: - begeleiding startende leerkrachten (LA 1 t/m 3 en LB 1 t/m 3) - aanpassen gesprekkencyclus (als gevolg van mogelijkheid voor een versnelde gesprekkencyclus voor startende leerkrachten) - kaders opstellen voor inzet uren duurzame inzetbaarheid, anders dan in de CAO PO opgenomen - gevolgen van de Wet, Werken en Zekerheid (ter voorbereiding op de nieuwe CAO PO) - herschrijven huidige normjaartaak en taakbeleid 14 met ruimte voor talent

15 Bijlage I Inzetbaarheidsschema 1. Indien het overleg zoals bedoeld in artikel 2A.9 lid 5 niet leidt tot overeenstemming, wordt voor de inzetbaarheid van medewerkers een beschikbaarheidsregeling gehanteerd conform de volgende tabel. Voor de toepassing van het schema wordt de werktijdfactor rekenkundig afgerond op één cijfers achter de komma. Inzetbaarheid per week: Werktijdfactor Maximaal aantal dagdelen Maximaal aantal dagen Tot en met 0,1 2 1 Tot en met 0,2 2 2 Tot en met 0,3 3 3 Tot en met 0,4 4 3 Tot en met 0,5 5 3 Tot en met 0,6 6 4 Tot en met 0,7 7 4 Tot en met 0,8 8 5 Tot en met 0,9 9 5 > 0, De werkgever spant zicht in om een medewerker met een deeltijdbetrekking, indien de medewerker dit wenst, zoveel mogelijk aaneengesloten in te roosteren. Daarbij houdt de werkgever rekening met de door de medewerker aangegeven verplichtingen, waaronder zowel verplichtingen bij een andere werkgever als verplichtingen in de privé sfeer. 3. De medewerker is niet verplicht om op een voor hem niet reguliere werkdag te komen voor nietlesgebonden taken, behalve als er sprake is van incidentele, onvoorziene werkzaamheden van onderwijskundige of school organisatorische aard. 4. De dagen van de week waarop deeltijders hun werkzaamheden moeten vervullen worden, na overleg met de medewerker, eenmaal per jaar, voorafgaand aan het schooljaar door de werkgever vastgesteld. Wijzigingen gedurende het jaar zijn mogelijk in overleg met de medewerker. 15 met ruimte voor talent

11 september 2014. Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015

11 september 2014. Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 11 september 2014 Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 Eerste Informatievoorziening en te hanteren procedures: Met dit onderhandelingsakkoord hebben sociale partners beoogd tot

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over taakbeleid in de CAO 2014-2015

Nieuwe afspraken over taakbeleid in de CAO 2014-2015 Nieuwe afspraken over taakbeleid in de CAO 2014-2015 Vanaf 1 augustus 2015 gaat er een nieuw hoofdstuk 2a gelden. Bij de voorbereiding van het schooljaar 2015-2016 gaat iedere werkgever al uit van dit

Nadere informatie

CAO PO 2014-2015. 1 april 2015. Petra Oosterom

CAO PO 2014-2015. 1 april 2015. Petra Oosterom CAO PO 2014-2015 1 april 2015 Petra Oosterom PRAKTISCH Presentatie komt digitaal beschikbaar via scholen Programma: Presentatie nieuwe cao: 40-urige werkweek Taakbeleid Vakantie Professionalisering Duurzame

Nadere informatie

01-12-2014. Bespreking nieuwe CAO PO 2014-2015

01-12-2014. Bespreking nieuwe CAO PO 2014-2015 01-12-2014 Bespreking nieuwe CAO PO 2014-2015 Vernieuwing van de cao PO grotendeels gebaseerd op onderhandelaarsakkoord! Afspraken over: Loonparagraaf Looptijd en werkingssfeer Professionalisering Werkdruk

Nadere informatie

Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs. 40 urige werkweek

Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs. 40 urige werkweek Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs 40 urige werkweek Wat houdt de 40 urige werkweek in? Bij wtf 1,000 werkt een medewerker 40 uur per week. De normjaartaak komt te vervallen, maar medewerkers

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. maart 2015 editie cao PO 2014. Inhoudsopgave. Inleiding 2. Waarom een cao 2. Nieuw in deze cao 2

NIEUWSBRIEF. maart 2015 editie cao PO 2014. Inhoudsopgave. Inleiding 2. Waarom een cao 2. Nieuw in deze cao 2 NIEUWSBRIEF maart 2015 editie cao PO 2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 Waarom een cao 2 Nieuw in deze cao 2 Professionalisering 2 Urenbudget 2 Bekostiging 3 Carrière pad 3 Werktijden/werkdruk/40-urige werkweek

Nadere informatie

Nieuwsbrief CAO-PO September 2014 Opgesteld door Geeke Wolters en Frans Thomassen

Nieuwsbrief CAO-PO September 2014 Opgesteld door Geeke Wolters en Frans Thomassen Nieuwsbrief CAO-PO September 2014 Opgesteld door Geeke Wolters en Frans Thomassen 1. Nieuwe cao PO Onderhandelaarsakkoord Zoals bij de meesten bekend zal zijn is er een onderhandelaarsakkoord over de nieuwe

Nadere informatie

Een beknopte samenvatting ten behoeve voor personeel en medezeggenschapsraden

Een beknopte samenvatting ten behoeve voor personeel en medezeggenschapsraden Belangrijkste wijzigingen in Cao PO 2014-2015 Een beknopte samenvatting ten behoeve voor personeel en medezeggenschapsraden Medio december 2014 hebben de sociale partners in het primair onderwijs de tekst

Nadere informatie

Themabijeenkomst voor medewerkers besturen primair onderwijs Leusden CAO PO 2014-2015 7-2-2015. Programma. Loonparagraaf

Themabijeenkomst voor medewerkers besturen primair onderwijs Leusden CAO PO 2014-2015 7-2-2015. Programma. Loonparagraaf Themabijeenkomst voor medewerkers besturen primair onderwijs Leusden CAO PO 2014-2015 Hanneke Westening 11 februari 2015 Programma Wat is er nieuw in de cao 2014-2015? Afspraken over: -Loonparagraaf -Looptijd

Nadere informatie

CAO PO 2014-2015 Voorlichtingsbijeenkomst 27 mei 2015

CAO PO 2014-2015 Voorlichtingsbijeenkomst 27 mei 2015 CAO PO 2014-2015 Voorlichtingsbijeenkomst 27 mei 2015 Geraadpleegd: CAO PO 2014-2015 PO-raad AVS OCNV AOb Leeuwendaal Doel bijeenkomst - Wat verandert er? - Uitleg begrippen uit cao - Compensatieverlof

Nadere informatie

(P)(G)MR en CAO. Hoofddorp cursussen, advisering, maatwerk.

(P)(G)MR en CAO. Hoofddorp cursussen, advisering, maatwerk. (P)(G)MR en CAO Hoofddorp 14-10-2015 Even voorstellen Udo Pemmelaar Directeur Basisschool Beleidsadviseur bij een schoolbestuur Ambtelijk secretaris van de GMR Trainer voor VOO een nieuwe CAO Fris en Fruitig

Nadere informatie

Voorlichting Onderhandelaarsakkoord Cao PO

Voorlichting Onderhandelaarsakkoord Cao PO Voorlichting Onderhandelaarsakkoord Cao PO Platformbijeenkomsten, najaar 2014 René Tromp Wille-Anne van t Zelfde Inhoud Proces Afspraken Vervolg Proces (I) Modernisering per 1 januari 2014 primaire en

Nadere informatie

Professionalisering. Q&A cao po. Vrijdag 9 januari 2015

Professionalisering. Q&A cao po. Vrijdag 9 januari 2015 Q&A cao po Vrijdag 9 januari 2015 Professionalisering Wie is er verantwoordelijk voor de professionalisering van de werknemer? Voor alle werknemers geldt dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen

Nadere informatie

Definitieve teksten cao: een toelichting

Definitieve teksten cao: een toelichting Definitieve teksten cao: een toelichting Zwolle, Nieuwegein,Rotterdam,Eindhoven 8, 9, 15, 16 december 2014 Doel Alle onduidelijkheden wegnemen Antwoord geven op alle vragen Zodat jullie aan de slag kunnen

Nadere informatie

Bijeenkomst GMR. woensdag 11 maart 2015

Bijeenkomst GMR. woensdag 11 maart 2015 Bijeenkomst GMR woensdag 11 maart 2015 Uitgangspunten personeelsbeleid Personeelsbeleid ten dienste van schitterend onderwijs Vakmanschap in beweging Onze medewerkers willen goed werk leveren Uitgangspunten

Nadere informatie

CAO PO 2014-2015. Informatie WereldKidz

CAO PO 2014-2015. Informatie WereldKidz CAO PO 2014-2015 Informatie WereldKidz 16 januari 2015 1 Inhoudsopgave Inhoud Professionalisering... 3 Startende leraar... 5 Startbekwaam, basisbekwaam en vakbekwaam... 7 Schema startbekwaam, basisbekwaam,

Nadere informatie

Wat is er afgesproken? LOON Waarom komt er pas op 1 januari nog wat extra s bij en niet al per 1 september? WERKDRUK

Wat is er afgesproken? LOON Waarom komt er pas op 1 januari nog wat extra s bij en niet al per 1 september? WERKDRUK Op 30 juni is tussen CNV Onderwijs, de overige bonden en de PO-Raad een akkoord gesloten over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Daarmee komt een eind aan een langdurig traject van onderhandelen

Nadere informatie

CAO PO 2014-2015 Uitwerking

CAO PO 2014-2015 Uitwerking CAO PO 2014-2015 Uitwerking versie 2.3 maart 2015 1 Geraadpleegd: CAO PO 2014-2015 (18 december 2014) PO-raad (website) AVS OCNV AOb Leeuwendaal 2 3 Professionalisering 4 Wat betekent dit voor het overleg?

Nadere informatie

Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs

Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs Oktober 2006 Inhoudsopgave: Inleiding Normjaartaak en compensatieverlof Sparen voor sabbatsverlof Verzilveren van het compensatieverlof Sparen

Nadere informatie

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014.

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. CAO PO Hoofdstuk 8A Duurzame inzetbaarheid Artikel 1 Inwerkingtreding 1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. 2. De artikelen 6.35 en 8.25 en bijlage XI van deze cao komen

Nadere informatie

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014.

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. Hoofdstuk 8A Duurzame inzetbaarheid Artikel 8A.1 Inwerkingtreding 1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. 2. De artikelen 6.35 en 8.25 en bijlage XI van deze cao komen op

Nadere informatie

Wat zijn belangrijke doelen voor jouw school de komende jaren?

Wat zijn belangrijke doelen voor jouw school de komende jaren? CAO en de St. KOE Wat zijn belangrijke doelen voor jouw school de komende jaren? Wat zijn belangrijke professionele doelen voor jouzelf de komende jaren? Waar zou de St. KOE de komende jaren aan moeten

Nadere informatie

Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs

Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs 06.556482 Oktober 2006 Inhoudsopgave Inleiding De normjaartaak Normjaartaak: werktijd voor OOP Spaarverlof Verzilveren van

Nadere informatie

Uitvoerige vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs

Uitvoerige vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs Vanuit de AoB Uitvoerige vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs LOON Is er een loonsverhoging? Ja. Na vijf jaar nullijn zijn de lonen per 1 september 2014 structureel verhoogd met 1,2 procent.

Nadere informatie

Kaderstellend taakbeleid O2A5

Kaderstellend taakbeleid O2A5 Kaderstellend taakbeleid O2A5 2015-2016 Datum: 09-04-2015 Auteur: Status: Geke Lexmond, Leeuwendaal Onderwijs b.v. i.s.m. werkgroep CAO-PO en klankbordgroep CAO-PO t.b.v. bestuur, GMR, directeurenoverleg

Nadere informatie

DUURZAME INZETBAARHEID

DUURZAME INZETBAARHEID Vraag en Antwoorden over de cao PO 2014 ( bron site AOB) LOON Is er een loonsverhoging? Ja. Na vijf jaar nullijn worden de lonen per 1 september 2014 structureel verhoogd met 1,2 procent. Aanvankelijk

Nadere informatie

Deze bijeenkomst is geen uitleg over de achtergronden van de CAO. Deze bijeenkomst geeft geen mening over de inhoud van de CAO

Deze bijeenkomst is geen uitleg over de achtergronden van de CAO. Deze bijeenkomst geeft geen mening over de inhoud van de CAO CAO en de St. KOE Deze bijeenkomst is geen uitleg over de achtergronden van de CAO Deze bijeenkomst geeft geen mening over de inhoud van de CAO Deze bijeenkomst geeft geen advies over de CAO En... de CAO

Nadere informatie

Bijeenkomst GMR. maandag 26 januari 2015

Bijeenkomst GMR. maandag 26 januari 2015 Bijeenkomst GMR maandag 26 januari 2015 P&O Informeren CAO PO 2014-2015 Rol GMR/MR Informeren Wet Werk en Zekerheid - wijziging ketenregeling Tijdplanning en implementatie binnen SKPO CAO PO 2014-2015

Nadere informatie

Samenvatting onderhandelaarsakkoord september 2014 Marja van den Ouden

Samenvatting onderhandelaarsakkoord september 2014 Marja van den Ouden Bijlage 5.3 Samenvatting onderhandelaarsakkoord september 2014 Marja van den Ouden CAO PO 1 juli 2014 30 juni 2015 Deze samenvatting van het onderhandelakkoord is gemaakt met behulp van de informatie van

Nadere informatie

Toelichting jaartaak primair onderwijs. Beste collega,

Toelichting jaartaak primair onderwijs. Beste collega, Toelichting jaartaak primair onderwijs Beste collega, Hierbij de toelichting bij het berekenmodel van de jaartaak. Stap voor stap wordt de berekening van de jaartaak beschreven. De cao PO 2014-2015 is

Nadere informatie

Invoeringsplan nieuwe CAO PO 2015-2016

Invoeringsplan nieuwe CAO PO 2015-2016 Invoeringsplan nieuwe CAO PO 2015-2016 Kenmerk: 2015-063 27-05-2015 Van: A.Gubbels C.v.B. SPOLT Status: 1) Vastgesteld directeurenoverleg Mei 2015 2) Aangeboden en goedgekeurd GMR Juni 2015 3) Ter informatie

Nadere informatie

Q & A cao po 2014-2015

Q & A cao po 2014-2015 Q & A cao po 2014-2015 Dyade Advies, versie 15 mei 2015 Voor dit overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden wordt ingegaan op de vragen die zijn gesteld tijdens en na de door Dyade Advies verzorgde

Nadere informatie

WMS. Ede, 11 november 2015. www.poraad.nl

WMS. Ede, 11 november 2015. www.poraad.nl WMS Ede, 11 november 2015 Wie hebben we in de zaal? Bestuurders Schoolleiders Leden medezeggenschapsraad Agenda Speeddaten Standpunt PO-Raad Keuzemoment in het programma Speeddaten Wat is het belangrijkste

Nadere informatie

Checklist invoering 40-urige werkweek Primair Onderwijs

Checklist invoering 40-urige werkweek Primair Onderwijs Checklist invoering 40-urige werkweek Primair Onderwijs Versie d.d. 17 maart 2015, drs W. Rijndorp-Kreft, Dyade Advies Met ingang van het schooljaar 2015-2016 wijzigen een aantal uitgangspunten van het

Nadere informatie

www.poraad.nl CAO PO 2014-2015

www.poraad.nl CAO PO 2014-2015 CAO PO 2014-2015 Wat gaan we doen? Zorgen dat jullie aan de slag kunnen met de CAO Door: Informatie over de CAO PO Vragen beantwoorden Welke ruimte is er voor eigen invulling? Welke kansen liggen er? Koppelen

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 2 juli 2014. Partijen zijn op 2 juli 2014 het navolgende overeengekomen:

Onderhandelaarsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 2 juli 2014. Partijen zijn op 2 juli 2014 het navolgende overeengekomen: Onderhandelaarsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 2 juli 2014 Partijen zijn op 2 juli 2014 het navolgende overeengekomen: Met dit onderhandelaarsakkoord hebben sociale partners beoogd tot

Nadere informatie

veel gestelde vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs

veel gestelde vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs veel gestelde vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs Veel gestelde vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs Maart 2015 1 Maart 2015 Uitvoerige vragen en antwoorden over de cao primair

Nadere informatie

Acties korte termijn (2014) Acties korte termijn (eerste helft 2015) Acties voor de langere termijn (2015 2017)

Acties korte termijn (2014) Acties korte termijn (eerste helft 2015) Acties voor de langere termijn (2015 2017) Stappenplan CAO PO Acties korte termijn (2014) 1. Van toepassing verklaren CAO PO 2. Informatie aan management 3. Informatie aan P(G)MR 4. Informatie aan medewerkers 5. Uitvoeren regeling duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Vakmanschap in beweging

Vakmanschap in beweging Vakmanschap in beweging SKPO Personeelsbeleid Opgesteld: 21 juni 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding: Uitgangspunten personeelsbeleid Hoofdstuk 1: Werkdruk 1.1 Wat is het 1.2 Beleid omtrent werkdruk 1.3 Compensatieverlof

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 31-05-2015 17-06-2015 22-06-2015 3.13 Taakbeleid Personeel/Taakbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Taakomvangsbeleid 4 3. De taak van de

Nadere informatie

Normjaartaak en taakbeleid

Normjaartaak en taakbeleid BELEIDSPLAN NORMJAARTAAK en TAAKBELEID Eem Vallei Educatief December 2010 1 Voorwoord Tot augustus 1998 was het personeel in het primair onderwijs benoemd in een normbetrekking of een deel van een normbetrekking,

Nadere informatie

CAO PO , 16 en 23 januari Conferentie Kleine Besturen.

CAO PO , 16 en 23 januari Conferentie Kleine Besturen. CAO PO 2014-2015 9, 16 en 23 januari 2015 Conferentie Kleine Besturen Wat gaan we doen? Zorgen dat jullie aan de slag kunnen met de cao Door: Informatie over de cao Vragen beantwoorden Welke ruimte is

Nadere informatie

Model uitvoeringsregeling bijzonder budget voor oudere medewerkers en overgangsregeling BAPO -bestuur-

Model uitvoeringsregeling bijzonder budget voor oudere medewerkers en overgangsregeling BAPO -bestuur- Model uitvoeringsregeling bijzonder budget voor oudere medewerkers en overgangsregeling BAPO -bestuur- Versie 2, d.d. 3 maart 2015, drs W. (Wlma) Rijndorp-Kreft, senior adviseur/manager P&O advies i.s.m.

Nadere informatie

1. De nieuwe CAO PO 2014-2015 loopt van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015.

1. De nieuwe CAO PO 2014-2015 loopt van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015. De inhoud van deze nieuwsbrief is opgesteld met dank aan Anja de Bruijn/beleidsmedewerker P&O bij Sirius en Gertjan Lommerse/beleidsmedewerker Orion. Beide besturen informeren hun medewerkers middels een

Nadere informatie

Q & A CAO PO. Inleiding. 1. Informatievoorziening en procedures. 2. Financiële gevolgen

Q & A CAO PO. Inleiding. 1. Informatievoorziening en procedures. 2. Financiële gevolgen Q & A CAO PO Inleiding 1. Informatievoorziening en procedures Kan ik de webinar terugkijken? Op 3 juli heeft er een webinar plaatsgevonden waarin Simone Walvisch, de vicevoorzitter van de PO- Raad, en

Nadere informatie

Nieuwsbriefspecial directeuren en besturen l 17 december 2014

Nieuwsbriefspecial directeuren en besturen l 17 december 2014 Nieuwsbriefspecial directeuren en besturen l 17 december 2014 Special in dit nummer: duurzame inzetbaarheid en beëindiging Bapo duurzame inzetbaarheid en beëindiging Bapo Per 1 oktober 2014 is de Bapo-regeling

Nadere informatie

TAAKBELEID. Krammer HE Brielle /

TAAKBELEID. Krammer HE Brielle / TAAKBELEID Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Het taakbeleid dient er toe om alle taken die binnen de schoolorganisatie verricht moeten worden, evenredig en doelmatig over het

Nadere informatie

1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2. 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2

1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2. 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2 BAPO: VEEL GESTELDE VRAGEN. 1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2 3. Hoe dient een personeelslid, dat gebruik wenst

Nadere informatie

Beleid Normjaartaak Onderwijzend- Onderwijs Ondersteunend Personeel

Beleid Normjaartaak Onderwijzend- Onderwijs Ondersteunend Personeel Postbus 124 88 AC Elburg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog De Wildemaet Beleid Normjaartaak Onderwijzend- Onderwijs Ondersteunend Personeel BELEIDSSTUK 39 Vaststelling door AB d.d.

Nadere informatie

13. Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs

13. Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs 13. Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding De normjaartaak Jaarrooster in de schoolorganisatie: bedrijfstijd Normjaartaak: werktijd voor OOP

Nadere informatie

Arbeidsduur en normjaartaak Werktijdfactor en dat wat daarbij komt.

Arbeidsduur en normjaartaak Werktijdfactor en dat wat daarbij komt. Arbeidsduur en normjaartaak Werktijdfactor en dat wat daarbij komt. Definitief maart 2008 1/13 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Normjaartaak...3 3. Hoe ziet de invulling van de normjaartaak van een full-timer

Nadere informatie

Q&A CAO PO. Inleiding. 1. Informatievoorziening en procedures

Q&A CAO PO. Inleiding. 1. Informatievoorziening en procedures Q&A CAO PO Inleiding 1. Informatievoorziening en procedures Wanneer kan ik als schoolbestuur meer horen en vragen stellen over de CAO? De PO-Raad organiseert drie bijeenkomsten voor schoolbesturen waarin

Nadere informatie

Werktijden, lesuren, werktijdfactoren en de normjaartaak in het Primair Onderwijs

Werktijden, lesuren, werktijdfactoren en de normjaartaak in het Primair Onderwijs Werktijden, lesuren, werktijdfactoren en de normjaartaak in het Primair Onderwijs 1. Inleiding Vanuit de stichting ontvangen we nog regelmatig signalen dat er bij de medewerkers en bij de leidinggevenden

Nadere informatie

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas 6.3 Deeltijdbanen Inhoud: blz. 1. Wat is deeltijdarbeid 2 2. Deeltijdarbeidbeleid 2 3. Omvang deeltijdbanen 2 4. Voorwaarden deeltijdarbeid 3 5.1 Schoolorganisatorische

Nadere informatie

cao PO 2014-2015 Bijeenkomsten januari 2015 René Tromp Lisette Moerdijk Sander den Hartog

cao PO 2014-2015 Bijeenkomsten januari 2015 René Tromp Lisette Moerdijk Sander den Hartog cao PO 2014-2015 Bijeenkomsten januari 2015 René Tromp Lisette Moerdijk Sander den Hartog 09.00 09.15 Opening 09.15 10:15 Algemene 10:15 10:30 Pauze 10:30 12:30 Taakbeleid en 12.30 13.15 Lunch 13.15 14:30

Nadere informatie

TAAKBELEID KADERSTELLEND DOCUMENT

TAAKBELEID KADERSTELLEND DOCUMENT TAAKBELEID KADERSTELLEND DOCUMENT 1 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 4 2 ARBEIDSDUUR EN NORMJAARTAAK 5 2.1 Aantal schoolweken leerlingen en aantal schoolweken medewerkers 5 2.1.1 Algemeen 5 2.1.2

Nadere informatie

N. (Nienke) Daniels Senior adviseur, VBS Helpdesk. VBS, september VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 1

N. (Nienke) Daniels Senior adviseur, VBS Helpdesk. VBS, september VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 1 N. (Nienke) Daniels Senior adviseur, VBS Helpdesk VBS, september 2017 VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 1 INHOUD VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 2 1. Met de cao po 2014/2015 hebben

Nadere informatie

Q & A CAO PO. Inleiding. 1. Informatievoorziening en procedures. 2. Financiële gevolgen. Datum: 15 oktober 2014

Q & A CAO PO. Inleiding. 1. Informatievoorziening en procedures. 2. Financiële gevolgen. Datum: 15 oktober 2014 Q & A CAO PO Datum: 15 oktober 2014 Inleiding 1. Informatievoorziening en procedures Kan ik de webinar terugkijken? Op 3 juli heeft er een webinar plaatsgevonden waarin Simone Walvisch, de vice-voortzitter

Nadere informatie

1. Kader en uitgangspunten De CAO-VO is van toepassing. Deze regeling is een nadere uitwerking hiervan.

1. Kader en uitgangspunten De CAO-VO is van toepassing. Deze regeling is een nadere uitwerking hiervan. Verlof- en werktijdenregeling OOP Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit : 15 november 2016 : 2016/000817/CvB-REG Besproken in PGMR : 24 november 2016 Vastgesteld

Nadere informatie

Algemene kaders. voor het taakbeleid. Praktijkonderwijs. Stichting Kolom

Algemene kaders. voor het taakbeleid. Praktijkonderwijs. Stichting Kolom Algemene kaders voor het taakbeleid Praktijkonderwijs Stichting Kolom 0 Inhoud pag. Inleiding 3 Deel 1. Onderwijzend personeel 4 1. Primaire taak 4 1.1 Taakuren 4 2. Voorbereiding 4 3. Scholing en deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

CAO PO Bestuursakkoord PO. Onderhandelaarsakkoord 2 juli 2014 Looptijd: 1 juli juli Vastgesteld 10 juli 2014

CAO PO Bestuursakkoord PO. Onderhandelaarsakkoord 2 juli 2014 Looptijd: 1 juli juli Vastgesteld 10 juli 2014 CAO PO 2014 Onderhandelaarsakkoord 2 juli 2014 Looptijd: 1 juli 2014 1 juli 2015 & Bestuursakkoord PO Vastgesteld 10 juli 2014 Agenda samenhang cao en bestuursakkoord modernisering cao PO belangrijkste

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Levensfasebewust Personeelsbeleid ONDERWIJSGROEP GALILEI Vanaf augustus 2015

Uitvoeringsregeling Levensfasebewust Personeelsbeleid ONDERWIJSGROEP GALILEI Vanaf augustus 2015 Uitvoeringsregeling Levensfasebewust Personeelsbeleid ONDERWIJSGROEP GALILEI Vanaf augustus 2015 PERSOONLIJK KEUZEBUDGET CAO VO 2014-2015 voor medewerkers Onderwijsgroep Galilei. In de CAO VO 2014 2015

Nadere informatie

Hoe kan het dat de loonsverhoging maar 1,2% is. Er is toch geen nullijn meer?

Hoe kan het dat de loonsverhoging maar 1,2% is. Er is toch geen nullijn meer? Veelgestelde vragen onderhandelaarsakkoord cao vo 2014-2015 1. Loonparagraaf Hoeveel loonsverhoging is afgesproken? In de cao is, als voorschot op het einde van de nullijn voor overheid en onderwijs in

Nadere informatie

Kans voor Balans. Taakbeleid. Ter instemming voorgelegd aan (P)GMR : d.d. 30-04-2015. Vastgesteld na correcties: dd. 10.06.2015

Kans voor Balans. Taakbeleid. Ter instemming voorgelegd aan (P)GMR : d.d. 30-04-2015. Vastgesteld na correcties: dd. 10.06.2015 Taakbeleid Kans voor Balans Ter instemming voorgelegd aan (P)GMR : d.d. 30-04-2015 Vastgesteld na correcties: dd. 10.06.2015 Meer Primair Burgemeester Pabstlaan 10 D1 2131 XE Hoofddorp Postbus 223 2130

Nadere informatie

6.A Levensfasebewust personeelsbeleid. Individueel keuzebudget

6.A Levensfasebewust personeelsbeleid. Individueel keuzebudget 6.A Levensfasebewust personeelsbeleid Individueel keuzebudget 1. De werknemer krijgt jaarlijks de beschikking over een basisbudget van 50 klokuren. Hiermee kunnen keuzes worden gemaakt die passen binnen

Nadere informatie

Procedure & Afspraken rondom het Basismodel

Procedure & Afspraken rondom het Basismodel 1 Procedure & Afspraken rondom het Basismodel binnen stichting kom Leren Versie 15 juni 2016 2 Vooraf visie op dit onderdeel van personeelsbeleid Het voorliggende stuk is een handreiking aan alle werknemers

Nadere informatie

cao PO 2014/2015 Toelichting, keuzes & voorstellen voor beleid

cao PO 2014/2015 Toelichting, keuzes & voorstellen voor beleid cao PO 2014/2015 Toelichting, keuzes & voorstellen voor beleid 1 1. Inleiding Op 19 december 2014 hebben de bonden en de PO-raad hun handtekening gezet onder de nieuwe cao voor het Primair Onderwijs (cao

Nadere informatie

Regeling Levensfasebewust Personeelsbeleid

Regeling Levensfasebewust Personeelsbeleid Regeling Levensfasebewust Personeelsbeleid 1. Regeling Levensfasebewust Personeelsbeleid In deze uitvoeringsregeling staat de wijze beschreven waarop STOVOH in het schooljaar 2016 2017 wil omgaan met de

Nadere informatie

Personeelshandboek 4.7.7 BAPO-regeling Stichting Lek en IJssel (versie juni 2009)

Personeelshandboek 4.7.7 BAPO-regeling Stichting Lek en IJssel (versie juni 2009) De BAPO-regeling Inleiding De regeling Bevordering Arbeids Participatie Onderwijspersoneel (BAPO) is een belangrijk onderdeel van het leeftijdsbewust personeelsbeleid. De BAPO-regeling heeft ten doel het

Nadere informatie

Reader. Veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid

Reader. Veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid Reader Veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid Inhoudsopgave 1 Wat is duurzame inzetbaarheid? blz. 4 2 Het basisbudget blz. 5 3 Het bijzonder budget voor starters blz. 8 4 Het bijzonder budget

Nadere informatie

Onderwijs cao s en effect op de jaarrekening van de regeling duurzame inzetbaarheid en werktijdvermindering senioren

Onderwijs cao s en effect op de jaarrekening van de regeling duurzame inzetbaarheid en werktijdvermindering senioren Betreft: Onderwijs cao s en effect op de jaarrekening van de regeling duurzame inzetbaarheid en werktijdvermindering senioren In dit memo wordt stilgestaan bij een aantal aspecten uit de vernieuwde onderwijs

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid in het Primair Onderwijs

Duurzame Inzetbaarheid in het Primair Onderwijs Duurzame Inzetbaarheid in het Primair Onderwijs 1. Inleiding Gezonde en gemotiveerde medewerkers die met plezier werken en competent zijn, dragen bij aan de kwaliteit van onderwijs. Niet alleen nu, maar

Nadere informatie

Taakbeleid. Status : Concept 0.6. Opgesteld door : Esther Stassen

Taakbeleid. Status : Concept 0.6. Opgesteld door : Esther Stassen Taakbeleid Status : Concept 0.6 Opgesteld door : Esther Stassen Vastgesteld door het CvB op 7 april 2015, onder voorbehoud van instemming door de GMR Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Uitgangspunten taakbeleid...

Nadere informatie

Taakbeleid. Versie Wijzigingen Status Datum Schrijver Geaccordeerd door S. Roskam DOP 2.0 Actueel S. Roskam C.

Taakbeleid. Versie Wijzigingen Status Datum Schrijver Geaccordeerd door S. Roskam DOP 2.0 Actueel S. Roskam C. Taakbeleid Versie Wijzigingen Status Datum Schrijver Geaccordeerd door 1.0 07-07-2016 S. Roskam DOP 2.0 Actueel 21-09-2016 S. Roskam C. Biesterbosch DOP Inhoudsopgave Inleiding... 2 Deel 1 (Stichting Scholengroep

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier Regeling duurzame inzetbaarheid en overgangsregeling BAPO Naam:. Geboortedatum:. Naam school:. Betrekkingsomvang:.wtf Inzet duurzame inzetbaarheid In de CAO PO 2014-2015 is opgenomen

Nadere informatie

?3. Wanneer ik als gevolg van de keuze voor jaarverlof

?3. Wanneer ik als gevolg van de keuze voor jaarverlof Vragenrubriek informatiecentrum Mededelingen OCenW Arbeidsduurverkorting (adv), spaarverlof en bevordering arbeidsparticipatie ( bapo) in het primair onderwijs (Voorlichtingspublicatie met kenmerk AB-1998/18847

Nadere informatie

16. Werktijden in het voortgezet onderwijs

16. Werktijden in het voortgezet onderwijs 16. Werktijden in het voortgezet onderwijs Inhoudsopgave Inleiding De arbeidstijdenwet Pauzes Rust Nachtdiensten Zondag Zwanger Weektaak van onderwijsondersteunend personeel Vakantieverlof voor onderwijsondersteunend

Nadere informatie

Arbeidstijden- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend Personeel Purmerendse ScholenGroep

Arbeidstijden- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend Personeel Purmerendse ScholenGroep Arbeidstijden- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend Personeel Purmerendse ScholenGroep Kenmerk : DB/skc/2015-3 Datum : 10 maart 2015 Betreft : Arbeids- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier B Regeling duurzame inzetbaarheid en overgangsregeling BAPO Naam:. Naam school:.. Geboortedatum:.. Betrekkingsomvang:.. wtf Betreft schooljaar:. Inzet duurzame inzetbaarheid De

Nadere informatie

Taakbeleid SCOH / Compensatieverlof

Taakbeleid SCOH / Compensatieverlof Taakbeleid SCOH / Compensatieverlof De CAO PO 2006-2008 kent geen ADV meer. Wel heeft de werknemer het recht maximaal 131 uur (oude aantal uren ADV waar men recht op hand bij een full time aanstelling)

Nadere informatie

Regeling normjaartaak, formatie en taakbeleid

Regeling normjaartaak, formatie en taakbeleid Regeling normjaartaak, formatie en taakbeleid van stichting Poolster Lochem Inhoud 1.0 Regeling normjaartaak, formatie en taakbeleid van stichting Poolster te Lochem.... 3 1.1 Taakbeleid in het Strategisch

Nadere informatie

CAO 2014-2015 onderhandelaarsakkoord

CAO 2014-2015 onderhandelaarsakkoord CAO 2014-2015 onderhandelaarsakkoord Hugo Levie, directeur PO-Raad en 1 e onderhandelaar VARO Alphen a/d Rijn 18 september 2014 Agenda Modernisering Proces tot aan onderhandelaarsakkoord Afspraken Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Uitleg BAPO / presentatie op de loonstrook

Uitleg BAPO / presentatie op de loonstrook Uitleg BAPO / presentatie op de loonstrook Irene Euro - Cent Salarisstraat 15 1111 VS Deventer Salarisspecificatie maart 2015 Qualiant B.V. Singel 9 7411 HV Deventer Tel.: 0570-767370 Uitb. Looncomponent

Nadere informatie

DE PASSER. Ruime meerderheid kiest overlegmodel. RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JUNI 2015, NUMMER 5

DE PASSER. Ruime meerderheid kiest overlegmodel. RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JUNI 2015, NUMMER 5 JUNI 2015, NUMMER 5 DE PASSER RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen Infobulletin over de ontwikkelingen rondom de nieuwe cao PO Ruime meerderheid kiest overlegmodel In Passer 5 staan we

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier B Regeling duurzame inzetbaarheid en overgangsregeling BAPO Naam:. Naam school: Geboortedatum:.. Betrekkingsomvang:.. wtf Betreft schooljaar: Inzet duurzame inzetbaarheid In de

Nadere informatie

In de CAO PO zijn een aantal kaderstellende afspraken gemaakt over normjaartaak, formatie en taakbeleid

In de CAO PO zijn een aantal kaderstellende afspraken gemaakt over normjaartaak, formatie en taakbeleid 4.5 Regeling normjaartaak, formatie en taakbeleid van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI 1 Inleiding In dit document wordt een regeling weergegeven betreffende de inrichting van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Inzet persoonlijk budget

Uitvoeringsregeling Inzet persoonlijk budget Voorgenomen bestuursbesluit Uitvoeringsregeling Inzet persoonlijk budget MT Bestuursbureau : n.v.t. Voorgenomen besluit CvB : 4 november 2014 Behandeld in CvS : 27 november 2014 Behandeld in GMR : 11 november

Nadere informatie

Voorstel van de bonden voor de Cao-po

Voorstel van de bonden voor de Cao-po Voorstel van de bonden voor de Cao-po 11-4-2015 A. Loonontwikkeling en looptijd In de nieuwe cao-po willen de vakbonden een structurele loonsverhoging van 3% voor 2014. De loonverhoging werkt op de gebruikelijke

Nadere informatie

Levensfase bewust Personeelsbeleid Uitvoeringsregeling

Levensfase bewust Personeelsbeleid Uitvoeringsregeling Levensfase bewust Personeelsbeleid Uitvoeringsregeling Svok 1 juli 2016 2 e versie Cao 2016/17 1 In deze uitvoeringsregeling wordt hoofdstuk 7 van de CAO VO 2016-2017 nader uitgewerkt voor de SVOK. Per

Nadere informatie

Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015

Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015 Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015 (20140411) Dit eindvoorstel komt voort uit de gesprekken die de PO-Raad en de werknemersorganisaties voerden tussen november 2013 en februari 2014. Het is de

Nadere informatie

CAO en de St. KOE juni 2015

CAO en de St. KOE juni 2015 CAO en de St. KOE juni 2015 Agenda Duurzame inzetbaarheid Professionalisering Pauzes van personeel onder de nieuwe CAO 40 urige werkweek Wet werk en zekerheid Werkdruk Duurzame inzetbaarheid 40 uur op

Nadere informatie

Algemene vragen. 1. Wat is uw geslacht? 2. Wat is uw leeftijd?

Algemene vragen. 1. Wat is uw geslacht? 2. Wat is uw leeftijd? Algemene vragen 1. Wat is uw geslacht? 2. Wat is uw leeftijd? Algemene vragen 3. Welke denominatie heeft uw school? 4. Is uw school een school voor basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs?

Nadere informatie

Normjaartaakbeleid. CSG Prins Maurits - Middelharnis. 1 augustus 2011

Normjaartaakbeleid. CSG Prins Maurits - Middelharnis. 1 augustus 2011 Normjaartaakbeleid CSG Prins Maurits Middelharnis 1 augustus 2011 Inhoud 1. Wat is (normjaar)taakbeleid? 2. De normjaartaak uitgangspunten a. De lesdefinitie. b. Het voor en nawerk. c. De overige taken

Nadere informatie

Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep

Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep De regeling werktijden, vakantie en verlof is per 1 januari 2012 aangepast

Nadere informatie

Reader. Veelgestelde vragen over de CAO-PO

Reader. Veelgestelde vragen over de CAO-PO Reader Veelgestelde vragen over de CAO-PO 2016-2017 Inhoudsopgave 1 Benoeming blz. 4 2 Duurzame inzetbaarheid blz. 6 3 Inzetbaarheid blz. 8 4 Ontslag blz. 11 5 Ontslaguitkeringen blz. 12 6 Ouderschaps-,

Nadere informatie

Invoering CAO-PO 2014-2015

Invoering CAO-PO 2014-2015 Invoering CAO-PO 2014-2015 Op 3 november 2014 is de Werkgroep Nieuwe cao bestaande uit twee personeelsleden namens de GMR, een directeur, de voorzitter College van Bestuur en de personeelsfunctionaris

Nadere informatie

BETAALD EN ONBETAALD OUDERSCHAPSVERLOF PRIMAIR ONDERWIJS

BETAALD EN ONBETAALD OUDERSCHAPSVERLOF PRIMAIR ONDERWIJS BETAALD EN ONBETAALD OUDERSCHAPSVERLOF PRIMAIR ONDERWIJS Algemeen Op basis van de artikelen 8.19 tot en met 8.21 van de CAO Primair Onderwijs kan een ouder/verzorger onder bepaalde voorwaarden aanspraak

Nadere informatie

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Doel van het document dat voor u ligt is om handvatten te bieden voor het voeren van de gesprekken binnen de schoolorganisatie naar aanleiding van de veranderingen

Nadere informatie

Taakbeleid. Inclusief overige afspraken. Herziene versie. Werkgroep taakbeleid

Taakbeleid. Inclusief overige afspraken. Herziene versie. Werkgroep taakbeleid Taakbeleid Inclusief overige afspraken Herziene versie Werkgroep taakbeleid status definitief pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1. DOELSTELLING... 3 1.2. UITGANGSPUNTEN... 3 2. UITWERKING...

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Duurzame inzetbaarheid Paragraaf A Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak Artikel 9.2 Hoogte Artikel 9.3 Aanwending

Hoofdstuk 9 Duurzame inzetbaarheid Paragraaf A Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak Artikel 9.2 Hoogte Artikel 9.3 Aanwending Hoofdstuk 9 Paragraaf A Duurzame inzetbaarheid Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak 1. De werknemer heeft recht op een persoonlijk budget ten behoeve van zijn duurzame inzetbaarheid. 2. Het persoonlijk

Nadere informatie