?3. Wanneer ik als gevolg van de keuze voor jaarverlof

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "?3. Wanneer ik als gevolg van de keuze voor jaarverlof"

Transcriptie

1 Vragenrubriek informatiecentrum Mededelingen OCenW Arbeidsduurverkorting (adv), spaarverlof en bevordering arbeidsparticipatie ( bapo) in het primair onderwijs (Voorlichtingspublicatie met kenmerk AB-1998/18847 van 24 april 1998, opgenomen in Gele katern nr. 12b van 6 mei 1998)?3. Wanneer ik als gevolg van de keuze voor jaarverlof t.z.t. bij het verlof opnemen een vacature heb van 131 werkelijke uren en ik benoem iemand op die vacature voor enkele weken, stel ik dan ook zijn werktijdfaktor vast door 131 door 1659 te delen? Vragenrubriek ICO s Voorlichting Informatie verkrijgbaar bij: CFI/ICO/PO, Arbeidsduurverkorting (adv)?1. Mag een bestuur herbezetting van de eigen adv door een parttimer weigeren? Als er formatieruimte beschikbaar is zonder dat dit tot formatieve verdringing leidt en als er geen eigen wachtgelders zijn, kan de herbezetting van de eigen adv niet worden geweigerd.?2. Mag herbezetting van de eigen adv met voorbijgaan van tijdelijk benoemden? Zoals gezegd mag herbezetting van de eigen adv niet tot formatieve verdringing leiden. In dit verband wordt onder formatieve verdringing ook verstaan het niet of voor een kleinere omvang kunnen herbenoemen van tijdelijken. Herbezetting van de eigen adv door het in vaste dienst benoemd personeel zou dan nl. tot een verhoogd beroep op de wachtgeldregeling leiden. Neen, dat kan alleen op deze wijze als betrokkene een benoeming voor het gehele schooljaar krijgt. Wanneer iemand niet alle schoolweken lesgeeft, moet het aantal te werken uren worden gerelateerd aan het aantal uren dat een voltijder in die periode netto had moet werken, wanneer het aantal te werken uren van de voltijder evenwichtig zou zijn gespreid over het schooljaar. Dit kan bijvoorbeeld als volgt. Stel de 131 uur wordt gewerkt gedurende 2 weken voor de voorjaarsvakantie en 2 weken na de voorjaarsvakantie. Een voltijder zou dan in 40 weken 1659 uur moeten werken. In 4 weken is dat 166 uur. Betrokkene werkt 131 uur. De werktijdfactor wordt dan 131/ 166 = 0,7892 en de voorjaarsvakantie wordt doorbetaald.?4. Een bestuur heeft een vacature voor 5,5 lesuur op donderdag en 5,5 lesuur op vrijdag. De school kent 40 schoolweken. Moet de werktijdfactor dan bepaald worden op 40 maal 11 is 440 lesuur? Neen, er zijn geen dwingende voorschriften die bepalen welke werktijdfactor iemand die nieuw in dienst komt, moet krijgen. Wel is het zo dat er bepaalde normen zijn voor het maximum aantal lesuren dat iemand, gegeven zijn werktijdfactor, opgedragen mag krijgen. Afhankelijk van het antwoord op de vraag in hoeverre het bestuur dit maximum wil benutten, kan het zelf de werktijdfactor bepalen. In het onderhavige voorbeeld kan ervoor gekozen worden om de Primair onderwijs NUMMER juni 1998

2 Vragenrubriek informatiecentrum werktijdfactor te bepalen aan de hand van een lestaak van 40 x 11= 440 uur.?5. Een bestuur heeft een vacature voor 5,5 lesuur op donderdag en 5,5 lesuur op vrijdag. Hoewel de school zo n 40 schoolweken kent, is het aantal uren dat de nieuwe leraar feitelijk moet lesgeven maar 418. Dat komt mede door het feit dat er in het jaar van aanstelling relatief veel feestdagen vallen op donderdag en vrijdag. Mag de werktijdfactor van de nieuwe leraar gebaseerd worden op het feitelijk aantal te geven lesuren? Zo ja, hoe groot wordt de werktijdfactor dan? Ja, de werktijdfactor van de leraar kan gebaseerd worden op het feitelijk aantal te werken uren. Hoe groot de werktijdfactor wordt, is afhankelijk van de keuze die betrokkene maakt. Kiest betrokkene voor jaarverlof, dan wordt zijn werktijdfactor ten minste 418/ 930 = 0,4495. Kiest hij voor sparen op basis van een arbeidsduur van 1790, dan wordt zijn werktijdfactor ten minste 418/1010= 0,4139. Kiest hij voor sparen op basis van een arbeidsduur van 1710, dan wordt zijn werktijdfactor = 0,4350. Opgemerkt wordt dat wanneer het een functie betreft die ook na dit schooljaar vervult moet worden, het aanbeveling verdient om ook te kijken hoe de feestdagen in de komende jaren vallen. Wellicht komt het feitelijk aantal te werken uren voor deze leraar in die jaren wat hoger uit. De hiervoor berekende werktijdfactoren bieden hiervoor geen ruimte meer. In het algemeen is het aan te bevelen om daar waar het een structurele functie betreft uit te gaan van een meerjarig gemiddelde.?6. Iemand werkt alleen s ochtends en wel 3 uur in de onderbouw. De kinderen in de bovenbouw krijgen >s ochtends 3,5 uur les. Nu wil hij op vrijdag vrij. Hoeveel moet hij dan afschrijven? Adv wordt normatief afgeschreven aan de hand van het aantal lesuren in de bovenbouw. In dit geval is dat 3,5 uur. Voor de middag hoeft deze leraar niets af te schrijven, want hij werkt s-middags niet en hoeft dan ook geen adv op te nemen.?7. Iemand werkt in de regel alleen s ochtends en wel 3 uur in de onderbouw. De kinderen in de bovenbouw krijgen s ochtends 3,5 uur les. Op een dinsdag is er om een teamvergadering gepland. De leraar wil die dinsdagmiddag echter adv. Hoeveel moet hij nu afschrijven? Hoofdregel is dat adv in hele dagen wordt opgenomen. Op basis van deze hoofdregel kan hij dus niet alleen s middags adv opnemen. Wel de hele dag, dan moet hij het aantal uren afschrijven dat die ochtend en middag in de bovenbouw wordt lesgegeven. Het bevoegd gezag kan echter op verzoek van betrokkene en als het dienstbelang zich er niet tegen verzet, afwijken van de hoofdregel. In dat geval wordt het aantal uren afgeschreven dat die middag in de bovenbouw wordt lesgegeven.?8. Een voltijder werkt de hele week in de onderbouw, maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 5 uur per dag en woensdagochtend 3 uur. Op de woensdag dat deze leraar adv wil opnemen wordt er in de middag een teamvergadering gehouden. Moet deze leraar terugkomen voor de teamvergadering en zo nee hoeveel moet er dan worden afgeschreven? Als iemand een adv-dag opneemt hoeft hij niet terug te komen voor deze teamvergadering. Betrokkene moet voor deze vrije woensdag het aantal lesuren in de bovenbouw, veelal 3,5 uur, afschrijven. Opgemerkt wordt dat wanneer een school voor de leraren regelmatig niet-lesactiviteiten plant op woensdagmiddag, het wellicht is aan te bevelen om over de opname van adv op de woensdag aanvullende afspraken te maken in het DGO.?9. Het maximale lesgevende gedeelte van 65% van de benoemingsomvang wordt in feite per 1 augustus 1998 gewijzigd in de verhouding maximaal lesgevend gedeelte 930 uur tegen 1659 uur (normjaartaak). Dit betekent dat de extra herbezettingsruimte, die betrekking heeft op de adv per 1 augustus 1998 van 3%, niet toereikend is. Kan ik de benodigde fre s bij het ministerie claimen? Allereerst, het percentage van 65 was een maximumpercentage. Een fulltimer zat in de praktijk op een lager percentage. Immers, 1010 van 1790 (of 961 van 1710) komt neer op lager percentage. De bekostiging is gebaseerd op full-time basis. Voor parttimers kon in de praktijk deze verhouding evenredig worden toegepast. Werd er echter uitgegaan van het maximale percentage, dan werden er in feite fre s uitgespaard. Immers, de benoemingsomvang werd dan bepaald op de maximale verhouding in plaats van de evenredige verhouding. Ofwel, een relatief kleinere benoemingsomvang, die minder fre s kost. Het maximum van 65% had met name voor vervangers gebruikt kunnen worden, omdat voor deze personen wellicht een kleinere niet-lesgevende functie verwacht werd. Zij vervingen een paar dagen en hadden bijvoorbeeld niets of weinig te maken met ouderspreekuur, vergaderingen, enz. Zoals hiervoor uiteengezet werden er in feite fre s uitgespaard door de 65% -regel maximaal toe te passen. Nu geldt over de hele linie een evenredig verdeling. Het gevolg hiervan is dat het voordeel van de praktijk in het verleden hiermee verloren gaat. Dit kan echter geen reden zijn om per 1 augustus 1998 extra fre s toegekend te krijgen. NUMMER juni 1998 Primair onderwijs

3 Overigens dient voor de vergelijking oud-nieuw onder de oude regeling de 65% in feite niet over 38 uur p.w. te worden berekend (24,7 uur) maar over 1710 : 40 (schoolweken) = 42,75 uur p.w. (27,79 uur). Dat heeft tot resultaat dat het werkelijk aantal gegeven lesuren( 24,7 uur) afgezet tegen 42,75 uur, in feite dus een lager percentage behelst dan 65%. De per 1 augustus 1998 geldende verhouding (930 van 1659) is immers ook afgeleid van de normjaartaak van 1659, resulterend in 930 lesuren. Door het opplussen bedraagt zijn werktijdfactor 0,5263 x 1710/1659 = 0,5425 Het rooster is gebaseerd op De volgende maximum jaarnormen gelden voor betrokkene. arbeidsduur 1710 x 0,5425 = 928 feitelijk te werken 1659 x = 900 ADV-verlof 51 x = 28 deskundigheidsbevordering 166 x = 90 minimale niet-lessentaak 563 x = 305 Vragenrubriek informatiecentrum?10. De onderbouw heeft per week een lestaak van 23 uur, een half uur minder dan de bovenbouw. Dat levert een lestaak per jaar op van 920 uur. In de nieuwe normjaartaak is sprake van een maximale lestaak per jaar van 930 uur. Mogen onderbouwleerkrachten nu naast genoemde 920 uur nog 10 uur extra worden ingezet, zodat zij de adv in feite dagelijks /wekelijks genieten? Een normbetrekking wordt op jaarbasis gerealiseerd door een arbeidsduur van 1710 uren (maximaal 961 lesuren) of van 1790 uren (maximaal 1010 lesuren), waaruit vervolgens verlof wordt verleend voor 51 uren ( 31 lesuren), respectievelijk 131 uren (80 lesuren). Dit betekent in de onderhavige situatie dat betrokkene moet werken op een rooster van maximaal 961, resp lesuren en vervolgens verlof krijgt voor 31, resp. 80 lesuren, in principe op te nemen in gehele werkdagen. Tenzij het dienstbelang zich daartegen verzet, kan het verlof echter op verzoek van betrokkene anders dan in gehele werkdagen worden verleend (artikel I-C41, lid 3). Daarmee kan een werksituatie ontstaan zoals in de vraagstelling omschreven. Dit kan echter niet door het bevoegd gezag worden opgelegd tegen de zin van de betrokkene in. In het gestelde voorbeeld kan de leraar uit de onderbouw, er van uitgaande dat de school een rooster hanteert van 1790 op jaarbasis, tot gemiddeld 1010 uur per jaar worden ingezet voor de lesgevende taken in de onder- en bovenbouw. De les-adv is daarbij steeds 80 uur.?11. Een parttimer maakt gebruik van de mogelijkheid zichzelf te herbezetten. Hoe moet er nu gehandeld worden met betrekking tot zijn werkelijke arbeidsduur per jaar en de aanspraak op verlof als er wordt gewerkt met een rooster van 1710? Als betrokkene per 1 augustus 1998 zijn werktijdfactor kan laten opplussen, dient aan de hand van de nieuwe werktijdfactor zijn arbeidsduur te worden berekend. Dit kan het beste aan de hand van een voorbeeld worden verduidelijkt. maximale lessentaak 961 x = 521 Les-ADV 31 x = 17 feitelijke maximale lessentaak 930 x = 504 Als betrokkene wordt ingeroosterd voor de maximale lessentaak dan bedraagt deze 521 lesuren per jaar maximaal. Dit aantal uren wordt evenredig over het jaar verdeeld. Aangezien betrokkene aanspraak maakt op les-adv wordt er voor betrokkene op roostervrije dagen ingeroosterd. Door het inroosteren van 17 uren les-adv komt de feitelijk maximale lessentaak per jaar voor hem uit op 504 lesuren. Betrokkene geeft aan op welk moment hij gebruik wenst te maken van de (les-)adv. Als over het tijdstip geen overeenstemming wordt bereikt, beslist het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag en betrokkene kunnen ook andere afspraken maken. Betrokkene en het bevoegd komen bijvoorbeeld overeen dat de feitelijke maximale lessentaak op jaarbasis evenredig over het schooljaar wordt verdeeld, waardoor hij per week, gespreid over het gehele schooljaar, feitelijk eenzelfde aantal lessen geeft. In dat geval wordt de adv dus wekelijks genoten. Met andere woorden: c wordt er voor een betrokkene op weekbasis een rooster vastgesteld waardoor hij omgerekend op jaarbasis uitkomt op meer uren lesgeven, dan dient deze te veel te gegeven lesuren als adv te worden uitgeroosterd. c Kiest betrokkene voor een rooster dat iedere week gelijk is, waardoor hij op jaarbasis uitkomt op de feitelijke maximale lessentaak, dan is daarmee de adv vergolden. Hij heeft dan bij zijn verzoek tot opplussen impliciet het verzoek gedaan om zijn adv anders dan in hele dagen op te nemen.?12. Als in het activiteitenplan 1000 lesuren per jaar zijn opgenomen, krijgt een leerkracht dan voor 70 lesuren ( ) verlof of voor 80 lesuren, waardoor hij op 920 lesuren per jaar uitkomt? Voorbeeld Betrokkene had op 31 juli 1998 een aanstelling van 20 uur. Na conversie bedraagt zijn werktijdfactor (20 : 38) 0,5263 De regeling geeft aan dat een leerkracht, benoemd in een normbetrekking, jaarlijks recht heeft op 80 lesuren verlof bij een arbeidsduur op jaarbasis van 1790 uren of 31 lesuren verlof bij een arbeidsduur op jaarbasis van 1710 uren. In de onderhavige situatie geldt Primair onderwijs NUMMER juni 1998

4 Vragenrubriek informatiecentrum voor de betrokkene een arbeidsduur van 1790 uren, waarbij de lessentaak maximaal 1010 lesuren bedraagt. Het woord maximaal geeft aan dat het minder kan zijn, i.c uren. Wat wel vast ligt, is de omvang van het verlofaanspraak uitgedrukt in lesgevende taken, t.w. 80 uren. De betrokkene heeft recht op 80 lesuren verlof per jaar, in principe op te nemen in gehele werkdagen. Dit resulteert dan in een netto-lesgevende taak van 920 uren per jaar.?13. Mag iemand die voor 32 uur is benoemd op een Melkertbaan zijn eigen adv herbezetten en hoe wordt bij betrokkene de spaarregeling toegepast? Ja. Bij Melkertbanen gaat het in principe om banen van 32 uur. Zij mogen zichzelf dan ook herbezetten waarmee de werktijdfaktor op het equivalent van 32 uur komt. Betrokkene kan niet meedoen met de spaarregeling, aangezien het niet in het systeem past dat er een vervanger wordt aangesteld op een Melkertbaan. Gezien de subsidiestructuur is de spaarregeling een niettoepasbare regeling. Bevordering arbeidsparticipatie ouderen ( bapo)?14. Kan ik mijn bapo-verlof dat ik op basis van de flexibele bapo-regeling in een schooljaar wens te genieten ook in 1 keer opnemen? Ongeacht of er sprake is van al dan niet flexibele bapo dient het verlof in principe wekelijks te worden opgenomen. In goed overleg kan, in verband met schoolorganisatorische redenen, het verlof in beperkte mate worden geclusterd voor zolang er wel sprake is van een redelijke spreiding over het gehele schooljaar. Daarnaast mag het aantal aldus opgenomen bapouren, gespreid over het gehele schooljaar en eventueel gecombineerd met seniorenverlof en jaarverlof, niet meer bedragen dan 50% van de betrekkingsomvang.?15. Bij het bapo-verlof is de verhouding totaal uren lesgebonden uren zodanig dat de herbezetter voor een grotere omvang moet worden benoemd om het lesgebonden aantal uren te kunnen geven. Hetzelfde doet zich voor bij de herbezetting van spaarverlof. Hoe los ik dit op? In het onderhandelaarsakkoord is afgesproken dat voor de betrokkene die bapo-verlof geniet van (maximaal) 170 uur resp.340 uur, verlof uit de lesgebonden dan wel behandeltaken krijgt voor 104, respectievelijk 208 lesgebonden uren. Zo is in dat akkoord ook afgesproken dat voor de betrokkene die kiest voor spaarverlof van 51, resp 131 uur, verlof krijgt uit 31, resp. 80 lesgebonden uren. Voor de herbezetter geldt een werktijd-lesuren-verhouding van 1659 staat tot 930. Dit leidt er toe dat de werktijdfaktor in feite iets hoger moet worden vastgesteld. De daartoe benodigde fre s dienen uit het geheel van het formatiebudget te worden bestreden. Een alternatief is om bijvoorbeeld een leraar uit de onderbouw, die over het algemeen minder lesgevende uren heeft dan maximaal mag worden opgedragen, voor een paar lesuren in te zetten op de herbezetting van het bapo- of spaarverlof.?16. Een leraar is op 1 augustus jaar. Per 15 september 1998 wordt hij 60. Kan ik in deze situatie bij het vaststellen van het totaalrecht van de flexibele bapo ook uitgaan van de tabel zoals gepubliceerd op pagina 21? Neen, het schema gaat er van uit dat de betrokkene in de maand juli 1998 de betreffende leeftijd heeft bereikt. Als dat niet het geval is, zoals in het gegeven voorbeeld, dan dient voor dat leeftijdsjaar het aantal bapo-uren naar rato te worden berekend. De uitwerking is dan als volgt jaar jaar met FPU tot /12 x , tot ,0 extra verlof eenheden 170,0 Totaal 566,5 bapo-uren tussen en Als betrokkene besluit pas aan het eind van het schooljaar van de FPU gebruik te maken (hij heeft de mogelijkheid het schooljaar af te maken zonder dat dit consequenties heeft voor de eenmalige verhoging met 170 extra bapo-uren), wordt de uitkomst van 566,5 bapouren nog verhoogd met 10/12 x 340 = 283,5 uren tot 850 uren bapo-verlof.?17. Bij een deeltijdbetrekking wordt het bapo-verlof naar rato vastgesteld, waarbij de uitkomst minimaal 45 uur verlof per jaar moet zijn (zie punt 4.4). Betekent dit nu dat bij een uitkomst van lager dan 45 er geen bapo kan worden genoten? De bedoeling is dat iedereen recht heeft op bapoverlof, ook als de naar rato-berekening minder dan 45 uur oplevert. Bij het opnemen van het bapo-verlof dient de omvang van het verlof op jaarbasis echter tenminste 45 uur te bedragen. Met andere woorden: bij een kleiner recht dan 45 uur per jaar moet het recht opgespaard worden zodat in een volgend jaar wel tenminste 45 uur kan worden opgenomen. Aldus zal het RPBO worden geformuleerd. NUMMER juni 1998 Primair onderwijs

5 Spaarverlof?18. Hoe vindt de afschrijving plaats van het spaarverlof? Evenals bij het jaarverlof wordt bij spaarverlof normatief afgeschreven aan de hand van het aantal lesuren dat op de dag dat men verlof neemt in de bovenbouw wordt gegeven op de betreffende school.?19. Hoe vindt het normatief afschrijven plaats in het (v)so? In de ISOVSO/WEC staat dat leerlingen van 7 jaar en ouder tenminste 1000 uren onderwijs per schooljaar ontvangen. De WBO regelt dat de leerlingen in de laatste 4 jaar 4000 uren onderwijs per schooljaar krijgen. De systematiek van normatief afschrijven op basis van het aantal lesuren dat op de dag dat men verlof neemt in de bovenbouw wordt gegeven kan derhalve voor zowel het basisonderwijs als het (voortgezet) speciaal onderwijs worden toegepast. In het DGO kan overigens een andere afschrijvingssystematiek worden afgesproken. Vragenrubriek informatiecentrum?20. Als ik de omvang van het jaarlijks te sparen aantal uren bijvoorbeeld na 2 jaar uitbreid van 51 naar 131 omdat op dat moment mijn opfrisverlof is afgelopen, begint er dan een nieuwe minimale spaartermijn van 5 jaar voor deze uitbreiding? Neen. Alle fluctuaties in de omvang van het jaarlijks te sparen aantal uren worden geacht binnen dezelfde minimale spaartermijn te vallen.?21. Als een leerkracht zijn spaarverlof opneemt in bijv. het zesde schooljaar, kan hij dan in dat schooljaar alweer voor een nieuwe termijn van tenminste 5 jaar gaan sparen? Ja. Het feit dat hij in het zesde jaar spaarverlof geniet doet geen afbreuk aan het gegeven dat hij in dat jaar weer normaal 51 of 131 uur kan sparen als geniet hij geen spaarverlof in dat jaar. Primair onderwijs NUMMER juni 1998

Arbeidsduurverkorting (adv), spaarverlof en bevordering arbeidsparticipatie ouderen (bapo) in het primair onderwijs

Arbeidsduurverkorting (adv), spaarverlof en bevordering arbeidsparticipatie ouderen (bapo) in het primair onderwijs Mededelingen OCenW (adv), spaarverlof en bevordering ouderen (bapo) in het Bestemd voor: de bevoegde gezagsorganen, directies en overig personeel van: c scholen voor basisonderwijs; c scholen voor (voortgezet)

Nadere informatie

1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2. 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2

1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2. 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2 BAPO: VEEL GESTELDE VRAGEN. 1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2 3. Hoe dient een personeelslid, dat gebruik wenst

Nadere informatie

13. Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs

13. Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs 13. Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding De normjaartaak Jaarrooster in de schoolorganisatie: bedrijfstijd Normjaartaak: werktijd voor OOP

Nadere informatie

Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs

Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs Oktober 2006 Inhoudsopgave: Inleiding Normjaartaak en compensatieverlof Sparen voor sabbatsverlof Verzilveren van het compensatieverlof Sparen

Nadere informatie

Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs

Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs 06.556482 Oktober 2006 Inhoudsopgave Inleiding De normjaartaak Normjaartaak: werktijd voor OOP Spaarverlof Verzilveren van

Nadere informatie

Arbeidsduur en normjaartaak Werktijdfactor en dat wat daarbij komt.

Arbeidsduur en normjaartaak Werktijdfactor en dat wat daarbij komt. Arbeidsduur en normjaartaak Werktijdfactor en dat wat daarbij komt. Definitief maart 2008 1/13 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Normjaartaak...3 3. Hoe ziet de invulling van de normjaartaak van een full-timer

Nadere informatie

Andere schooltijden en de werktijdfactor

Andere schooltijden en de werktijdfactor Andere schooltijden en de werktijdfactor Inleiding Andere schooltijden in het onderwijs staan volop in de belangstelling en veel scholen zijn bezig met de invoering ervan. De website www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl

Nadere informatie

11 september 2014. Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015

11 september 2014. Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 11 september 2014 Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 Eerste Informatievoorziening en te hanteren procedures: Met dit onderhandelingsakkoord hebben sociale partners beoogd tot

Nadere informatie

werken voor vrije tijd

werken voor vrije tijd 04 02 werken voor vrije tijd 03 06 07 08 09 een tijdje ertussenuit, bijscholen, een lange vakantie, of enkele jaren voor het pensioen al minder werken... 10 11 12 01Spaarverlof: ook iets voor u? 01 Een

Nadere informatie

Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs. 40 urige werkweek

Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs. 40 urige werkweek Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs 40 urige werkweek Wat houdt de 40 urige werkweek in? Bij wtf 1,000 werkt een medewerker 40 uur per week. De normjaartaak komt te vervallen, maar medewerkers

Nadere informatie

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas 6.3 Deeltijdbanen Inhoud: blz. 1. Wat is deeltijdarbeid 2 2. Deeltijdarbeidbeleid 2 3. Omvang deeltijdbanen 2 4. Voorwaarden deeltijdarbeid 3 5.1 Schoolorganisatorische

Nadere informatie

Personeelshandboek 4.7.7 BAPO-regeling Stichting Lek en IJssel (versie juni 2009)

Personeelshandboek 4.7.7 BAPO-regeling Stichting Lek en IJssel (versie juni 2009) De BAPO-regeling Inleiding De regeling Bevordering Arbeids Participatie Onderwijspersoneel (BAPO) is een belangrijk onderdeel van het leeftijdsbewust personeelsbeleid. De BAPO-regeling heeft ten doel het

Nadere informatie

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014.

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. Hoofdstuk 8A Duurzame inzetbaarheid Artikel 8A.1 Inwerkingtreding 1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. 2. De artikelen 6.35 en 8.25 en bijlage XI van deze cao komen op

Nadere informatie

6.A Levensfasebewust personeelsbeleid. Individueel keuzebudget

6.A Levensfasebewust personeelsbeleid. Individueel keuzebudget 6.A Levensfasebewust personeelsbeleid Individueel keuzebudget 1. De werknemer krijgt jaarlijks de beschikking over een basisbudget van 50 klokuren. Hiermee kunnen keuzes worden gemaakt die passen binnen

Nadere informatie

16. Werktijden in het voortgezet onderwijs

16. Werktijden in het voortgezet onderwijs 16. Werktijden in het voortgezet onderwijs Inhoudsopgave Inleiding De arbeidstijdenwet Pauzes Rust Nachtdiensten Zondag Zwanger Weektaak van onderwijsondersteunend personeel Vakantieverlof voor onderwijsondersteunend

Nadere informatie

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014.

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. CAO PO Hoofdstuk 8A Duurzame inzetbaarheid Artikel 1 Inwerkingtreding 1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. 2. De artikelen 6.35 en 8.25 en bijlage XI van deze cao komen

Nadere informatie

TAAKBELEID KADERSTELLEND DOCUMENT

TAAKBELEID KADERSTELLEND DOCUMENT TAAKBELEID KADERSTELLEND DOCUMENT 1 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 4 2 ARBEIDSDUUR EN NORMJAARTAAK 5 2.1 Aantal schoolweken leerlingen en aantal schoolweken medewerkers 5 2.1.1 Algemeen 5 2.1.2

Nadere informatie

Levensfase bewust Personeelsbeleid Uitvoeringsregeling

Levensfase bewust Personeelsbeleid Uitvoeringsregeling Levensfase bewust Personeelsbeleid Uitvoeringsregeling Svok 1 juli 2016 2 e versie Cao 2016/17 1 In deze uitvoeringsregeling wordt hoofdstuk 7 van de CAO VO 2016-2017 nader uitgewerkt voor de SVOK. Per

Nadere informatie

BETAALD EN ONBETAALD OUDERSCHAPSVERLOF PRIMAIR ONDERWIJS

BETAALD EN ONBETAALD OUDERSCHAPSVERLOF PRIMAIR ONDERWIJS BETAALD EN ONBETAALD OUDERSCHAPSVERLOF PRIMAIR ONDERWIJS Algemeen Op basis van de artikelen 8.19 tot en met 8.21 van de CAO Primair Onderwijs kan een ouder/verzorger onder bepaalde voorwaarden aanspraak

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Levensfasebewust Personeelsbeleid ONDERWIJSGROEP GALILEI Vanaf augustus 2015

Uitvoeringsregeling Levensfasebewust Personeelsbeleid ONDERWIJSGROEP GALILEI Vanaf augustus 2015 Uitvoeringsregeling Levensfasebewust Personeelsbeleid ONDERWIJSGROEP GALILEI Vanaf augustus 2015 PERSOONLIJK KEUZEBUDGET CAO VO 2014-2015 voor medewerkers Onderwijsgroep Galilei. In de CAO VO 2014 2015

Nadere informatie

Hoe moet dat straks met de BAPO? auteurs: Bé Keizer en Geke Lexmond (versie )

Hoe moet dat straks met de BAPO? auteurs: Bé Keizer en Geke Lexmond (versie ) Hoe moet dat straks met de BAPO? auteurs: Bé Keizer en Geke Lexmond (versie 12-01-06) Inleiding In praktisch elke lumpsumbijeenkomst komt de BAPO aan de orde: Hoe moeten we de rechten uitrekenen? Hoeveel

Nadere informatie

Beleid Normjaartaak Onderwijzend- Onderwijs Ondersteunend Personeel

Beleid Normjaartaak Onderwijzend- Onderwijs Ondersteunend Personeel Postbus 124 88 AC Elburg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog De Wildemaet Beleid Normjaartaak Onderwijzend- Onderwijs Ondersteunend Personeel BELEIDSSTUK 39 Vaststelling door AB d.d.

Nadere informatie

Nieuwe kaders CAO PO voor de Stichting Eem-Vallei Educatief

Nieuwe kaders CAO PO voor de Stichting Eem-Vallei Educatief werkveld datum Instemming/advies GMR Goedkeuring RvT Vastgesteld CvB Organisatie 2014-2015 voor de Stichting Eem-Vallei Educatief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 2. Wijzigingen cao PO (in

Nadere informatie

Model uitvoeringsregeling bijzonder budget voor oudere medewerkers en overgangsregeling BAPO -bestuur-

Model uitvoeringsregeling bijzonder budget voor oudere medewerkers en overgangsregeling BAPO -bestuur- Model uitvoeringsregeling bijzonder budget voor oudere medewerkers en overgangsregeling BAPO -bestuur- Versie 2, d.d. 3 maart 2015, drs W. (Wlma) Rijndorp-Kreft, senior adviseur/manager P&O advies i.s.m.

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 31-05-2015 17-06-2015 22-06-2015 3.13 Taakbeleid Personeel/Taakbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Taakomvangsbeleid 4 3. De taak van de

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

Werktijden, lesuren, werktijdfactoren en de normjaartaak in het Primair Onderwijs

Werktijden, lesuren, werktijdfactoren en de normjaartaak in het Primair Onderwijs Werktijden, lesuren, werktijdfactoren en de normjaartaak in het Primair Onderwijs 1. Inleiding Vanuit de stichting ontvangen we nog regelmatig signalen dat er bij de medewerkers en bij de leidinggevenden

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over taakbeleid in de CAO 2014-2015

Nieuwe afspraken over taakbeleid in de CAO 2014-2015 Nieuwe afspraken over taakbeleid in de CAO 2014-2015 Vanaf 1 augustus 2015 gaat er een nieuw hoofdstuk 2a gelden. Bij de voorbereiding van het schooljaar 2015-2016 gaat iedere werkgever al uit van dit

Nadere informatie

Regeling spaarverlof primair onderwijs

Regeling spaarverlof primair onderwijs OCenW-Regelingen Regeling spaarverlof primair Bestemd voor: het bevoegde gezag van scholen en centrale diensten vallend onder de Wet op het primair, de Wet op de expertisecentra en/of deel II van de Wet

Nadere informatie

Toelichting jaartaak primair onderwijs. Beste collega,

Toelichting jaartaak primair onderwijs. Beste collega, Toelichting jaartaak primair onderwijs Beste collega, Hierbij de toelichting bij het berekenmodel van de jaartaak. Stap voor stap wordt de berekening van de jaartaak beschreven. De cao PO 2014-2015 is

Nadere informatie

Normjaartaakbeleid. CSG Prins Maurits - Middelharnis. 1 augustus 2011

Normjaartaakbeleid. CSG Prins Maurits - Middelharnis. 1 augustus 2011 Normjaartaakbeleid CSG Prins Maurits Middelharnis 1 augustus 2011 Inhoud 1. Wat is (normjaar)taakbeleid? 2. De normjaartaak uitgangspunten a. De lesdefinitie. b. Het voor en nawerk. c. De overige taken

Nadere informatie

01-12-2014. Bespreking nieuwe CAO PO 2014-2015

01-12-2014. Bespreking nieuwe CAO PO 2014-2015 01-12-2014 Bespreking nieuwe CAO PO 2014-2015 Vernieuwing van de cao PO grotendeels gebaseerd op onderhandelaarsakkoord! Afspraken over: Loonparagraaf Looptijd en werkingssfeer Professionalisering Werkdruk

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Duurzame inzetbaarheid Paragraaf A Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak Artikel 9.2 Hoogte Artikel 9.3 Aanwending

Hoofdstuk 9 Duurzame inzetbaarheid Paragraaf A Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak Artikel 9.2 Hoogte Artikel 9.3 Aanwending Hoofdstuk 9 Paragraaf A Duurzame inzetbaarheid Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak 1. De werknemer heeft recht op een persoonlijk budget ten behoeve van zijn duurzame inzetbaarheid. 2. Het persoonlijk

Nadere informatie

CAO PO 2014-2015. 1 april 2015. Petra Oosterom

CAO PO 2014-2015. 1 april 2015. Petra Oosterom CAO PO 2014-2015 1 april 2015 Petra Oosterom PRAKTISCH Presentatie komt digitaal beschikbaar via scholen Programma: Presentatie nieuwe cao: 40-urige werkweek Taakbeleid Vakantie Professionalisering Duurzame

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Inzet persoonlijk budget

Uitvoeringsregeling Inzet persoonlijk budget Voorgenomen bestuursbesluit Uitvoeringsregeling Inzet persoonlijk budget MT Bestuursbureau : n.v.t. Voorgenomen besluit CvB : 4 november 2014 Behandeld in CvS : 27 november 2014 Behandeld in GMR : 11 november

Nadere informatie

Trekkingsrecht werkdrukvermindering: antwoorden op veel gestelde vragen

Trekkingsrecht werkdrukvermindering: antwoorden op veel gestelde vragen NIEUWSBRIEF DATUM: KENMERK: VOLGNUMMER: 26 februari 2009 CNV Onderwijs afd. beleid 2009-1 Let op! Vóór 15 maart keuze maken Trekkingsrecht werkdrukvermindering: antwoorden op veel gestelde vragen Op 20

Nadere informatie

Normjaartaak en taakbeleid

Normjaartaak en taakbeleid BELEIDSPLAN NORMJAARTAAK en TAAKBELEID Eem Vallei Educatief December 2010 1 Voorwoord Tot augustus 1998 was het personeel in het primair onderwijs benoemd in een normbetrekking of een deel van een normbetrekking,

Nadere informatie

Ouderschapsverlof in het primair onderwijs

Ouderschapsverlof in het primair onderwijs Mededelingen OCenW Ouderschapsverlof in het Bestemd voor: bevoegde gezagsorganen, directeuren en overig personeel van scholen voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Voorlichting Datum:

Nadere informatie

Handleiding Roostertools -alleen het Roosterprogramma-

Handleiding Roostertools -alleen het Roosterprogramma- Handleiding Roostertools -alleen het Roosterprogramma- 1 Aan de slag met de tool Roosterprogramma Op welke dagen en welke uren werkt een medewerker? Hoeveel tijd hiervan staat deze medewerker voor de klas

Nadere informatie

Algemene kaders. voor het taakbeleid. Praktijkonderwijs. Stichting Kolom

Algemene kaders. voor het taakbeleid. Praktijkonderwijs. Stichting Kolom Algemene kaders voor het taakbeleid Praktijkonderwijs Stichting Kolom 0 Inhoud pag. Inleiding 3 Deel 1. Onderwijzend personeel 4 1. Primaire taak 4 1.1 Taakuren 4 2. Voorbereiding 4 3. Scholing en deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Regeling spaarverlof primair onderwijs (po)

Regeling spaarverlof primair onderwijs (po) OCenW-Regelingen Bestemd voor: het bevoegd gezag van scholen en centrale diensten vallend onder het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en/of deel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Themabijeenkomst voor medewerkers besturen primair onderwijs Leusden CAO PO 2014-2015 7-2-2015. Programma. Loonparagraaf

Themabijeenkomst voor medewerkers besturen primair onderwijs Leusden CAO PO 2014-2015 7-2-2015. Programma. Loonparagraaf Themabijeenkomst voor medewerkers besturen primair onderwijs Leusden CAO PO 2014-2015 Hanneke Westening 11 februari 2015 Programma Wat is er nieuw in de cao 2014-2015? Afspraken over: -Loonparagraaf -Looptijd

Nadere informatie

Betaald ouderschapsverlof voor het primair onderwijs schooljaar

Betaald ouderschapsverlof voor het primair onderwijs schooljaar Betaald Mededelingen OCenW Bestemd voor: Bevoegde gezagsorganen, directies en overig personeel van: basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs, scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, afdelingen

Nadere informatie

Toelichting op de jaarurensystematiek

Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting Artikel 4.3 CAO Kinderopvang Opgesteld door CAO-partijen in de Kinderopvang 1 van 8 Toelichting op de jaarurensystematiek

Nadere informatie

Taakbeleid SCOH / Compensatieverlof

Taakbeleid SCOH / Compensatieverlof Taakbeleid SCOH / Compensatieverlof De CAO PO 2006-2008 kent geen ADV meer. Wel heeft de werknemer het recht maximaal 131 uur (oude aantal uren ADV waar men recht op hand bij een full time aanstelling)

Nadere informatie

Commissie van Beroep PO

Commissie van Beroep PO 106226 - Beroepen tegen vermindering betrekkingsomvang; SAMENVATTING Werknemers zijn bij de werkgever in vaste dienst met een betrekkingsomvang boven de normbetrekking van 1 wtf. Omdat de werkgever vele

Nadere informatie

Nieuwsbriefspecial directeuren en besturen l 17 december 2014

Nieuwsbriefspecial directeuren en besturen l 17 december 2014 Nieuwsbriefspecial directeuren en besturen l 17 december 2014 Special in dit nummer: duurzame inzetbaarheid en beëindiging Bapo duurzame inzetbaarheid en beëindiging Bapo Per 1 oktober 2014 is de Bapo-regeling

Nadere informatie

Hoe kan het dat de loonsverhoging maar 1,2% is. Er is toch geen nullijn meer?

Hoe kan het dat de loonsverhoging maar 1,2% is. Er is toch geen nullijn meer? Veelgestelde vragen onderhandelaarsakkoord cao vo 2014-2015 1. Loonparagraaf Hoeveel loonsverhoging is afgesproken? In de cao is, als voorschot op het einde van de nullijn voor overheid en onderwijs in

Nadere informatie

ARBEIDSDUUR. Keuzemogelijkheden voor militairen BURGERS PAGINA 6. T wee uren langer of korter werken

ARBEIDSDUUR. Keuzemogelijkheden voor militairen BURGERS PAGINA 6. T wee uren langer of korter werken ARBEIDSDUUR Keuzemogelijkheden voor militairen T wee uren langer of korter werken Vanaf 1 juli 2001 bestaat voor u de mogelijkheid om, uitgaande van een arbeidsduur van uw rooster van gemiddeld 38 uur

Nadere informatie

In onderstaande tabel is de jaarlijkse arbeidsduur van een reeks jaren weergegeven:

In onderstaande tabel is de jaarlijkse arbeidsduur van een reeks jaren weergegeven: BIJLAGE IX VORMGEVING 36-URIGE WERKWEEK 1 Inleiding: In artikel 8 is de arbeidstijd gedefinieerd. Per week werkt een werknemer met een fulltime contract gemiddeld 36 uur. Er zijn diverse mogelijkheden

Nadere informatie

Notitie Taakbeleid ASOJ

Notitie Taakbeleid ASOJ Notitie Taakbeleid ASOJ 1. Doel taakbeleid Het taakbeleid is gericht op een evenwichtige spreiding van de op te dragen werkzaamheden en werkdruk over het schooljaar van werknemers behorend tot eenzelfde

Nadere informatie

Werktijdenregeling Tilburg University

Werktijdenregeling Tilburg University Werktijdenregeling Tilburg University Artikel 1 Inhoud regeling Naast algemene regels voor de invulling van de werktijden bevat deze regeling nadere regels ter uitwerking van de CAO-bepalingen over de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. maart 2015 editie cao PO 2014. Inhoudsopgave. Inleiding 2. Waarom een cao 2. Nieuw in deze cao 2

NIEUWSBRIEF. maart 2015 editie cao PO 2014. Inhoudsopgave. Inleiding 2. Waarom een cao 2. Nieuw in deze cao 2 NIEUWSBRIEF maart 2015 editie cao PO 2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 Waarom een cao 2 Nieuw in deze cao 2 Professionalisering 2 Urenbudget 2 Bekostiging 3 Carrière pad 3 Werktijden/werkdruk/40-urige werkweek

Nadere informatie

Een beknopte samenvatting ten behoeve voor personeel en medezeggenschapsraden

Een beknopte samenvatting ten behoeve voor personeel en medezeggenschapsraden Belangrijkste wijzigingen in Cao PO 2014-2015 Een beknopte samenvatting ten behoeve voor personeel en medezeggenschapsraden Medio december 2014 hebben de sociale partners in het primair onderwijs de tekst

Nadere informatie

ROOSTERBELEIDSPLAN. 1 Verschillende invalshoeken t.a.v het rooster

ROOSTERBELEIDSPLAN. 1 Verschillende invalshoeken t.a.v het rooster ROOSTERBELEIDSPLAN 1 Verschillende invalshoeken t.a.v het rooster 1.1 Algemeen Doelstellingen: - het scheppen van een goed werk- en leefritme voor zowel docenten als leerlingen - het scheppen van voorwaarden

Nadere informatie

Bijeenkomst GMR. woensdag 11 maart 2015

Bijeenkomst GMR. woensdag 11 maart 2015 Bijeenkomst GMR woensdag 11 maart 2015 Uitgangspunten personeelsbeleid Personeelsbeleid ten dienste van schitterend onderwijs Vakmanschap in beweging Onze medewerkers willen goed werk leveren Uitgangspunten

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier Regeling duurzame inzetbaarheid en overgangsregeling BAPO Naam:. Geboortedatum:. Naam school:. Betrekkingsomvang:.wtf Inzet duurzame inzetbaarheid In de CAO PO 2014-2015 is opgenomen

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. - mede gelet op het gestelde in artikel 125 Ambtenarenwet juncto artikel 160 Gemeentewet,

Gemeente Den Haag. - mede gelet op het gestelde in artikel 125 Ambtenarenwet juncto artikel 160 Gemeentewet, RIS151950_30-JAN-2008 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2007.4102 RIS 151950 REGELING 36-URIGE WERKWEEK HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, - gelet op het bepaalde in artikel 4:2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Professionalisering. Q&A cao po. Vrijdag 9 januari 2015

Professionalisering. Q&A cao po. Vrijdag 9 januari 2015 Q&A cao po Vrijdag 9 januari 2015 Professionalisering Wie is er verantwoordelijk voor de professionalisering van de werknemer? Voor alle werknemers geldt dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen

Nadere informatie

CAO PO 2014-2015 Voorlichtingsbijeenkomst 27 mei 2015

CAO PO 2014-2015 Voorlichtingsbijeenkomst 27 mei 2015 CAO PO 2014-2015 Voorlichtingsbijeenkomst 27 mei 2015 Geraadpleegd: CAO PO 2014-2015 PO-raad AVS OCNV AOb Leeuwendaal Doel bijeenkomst - Wat verandert er? - Uitleg begrippen uit cao - Compensatieverlof

Nadere informatie

Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep

Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep De regeling werktijden, vakantie en verlof is per 1 januari 2012 aangepast

Nadere informatie

Commissie van Beroep VO SAMENVATTING

Commissie van Beroep VO SAMENVATTING SAMENVATTING 106377 - Beroep tegen onthouden promotie (entreerecht); Het beroep is gericht tegen de beslissing van de werkgever met betrekking tot de urenverdeling voor het schooljaar 2014-2015 waaruit

Nadere informatie

Wat is er afgesproken? LOON Waarom komt er pas op 1 januari nog wat extra s bij en niet al per 1 september? WERKDRUK

Wat is er afgesproken? LOON Waarom komt er pas op 1 januari nog wat extra s bij en niet al per 1 september? WERKDRUK Op 30 juni is tussen CNV Onderwijs, de overige bonden en de PO-Raad een akkoord gesloten over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Daarmee komt een eind aan een langdurig traject van onderhandelen

Nadere informatie

CAO PO 2014-2015. Informatie WereldKidz

CAO PO 2014-2015. Informatie WereldKidz CAO PO 2014-2015 Informatie WereldKidz 16 januari 2015 1 Inhoudsopgave Inhoud Professionalisering... 3 Startende leraar... 5 Startbekwaam, basisbekwaam en vakbekwaam... 7 Schema startbekwaam, basisbekwaam,

Nadere informatie

Vakmanschap in beweging

Vakmanschap in beweging Vakmanschap in beweging SKPO Personeelsbeleid Opgesteld: 21 juni 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding: Uitgangspunten personeelsbeleid Hoofdstuk 1: Werkdruk 1.1 Wat is het 1.2 Beleid omtrent werkdruk 1.3 Compensatieverlof

Nadere informatie

Wat is het generatiepact

Wat is het generatiepact Generatiepact Emmen Ben je 60 jaar of ouder? En overweeg je om minder te gaan werken? Dan is het Generatiepact wellicht iets voor jou. Met deze regeling kun je minder uren gaan werken, waarbij de gemeente

Nadere informatie

Wat zijn belangrijke doelen voor jouw school de komende jaren?

Wat zijn belangrijke doelen voor jouw school de komende jaren? CAO en de St. KOE Wat zijn belangrijke doelen voor jouw school de komende jaren? Wat zijn belangrijke professionele doelen voor jouzelf de komende jaren? Waar zou de St. KOE de komende jaren aan moeten

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Winsum. Nr. 7483 22 januari 2016 Werktijdenregeling Winsum 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum heeft op 15 december 2015 de

Nadere informatie

Nieuwsbrief CAO-PO September 2014 Opgesteld door Geeke Wolters en Frans Thomassen

Nieuwsbrief CAO-PO September 2014 Opgesteld door Geeke Wolters en Frans Thomassen Nieuwsbrief CAO-PO September 2014 Opgesteld door Geeke Wolters en Frans Thomassen 1. Nieuwe cao PO Onderhandelaarsakkoord Zoals bij de meesten bekend zal zijn is er een onderhandelaarsakkoord over de nieuwe

Nadere informatie

- Looptijd De CAO-PO treedt in werking op 1 augustus 2006 en loopt tot en met 31 juli 2008.

- Looptijd De CAO-PO treedt in werking op 1 augustus 2006 en loopt tot en met 31 juli 2008. Onderhandelaarsakkoord CAO-PO 2006-2008 2 mei 2006 De Werkgeversvereniging Primair Onderwijs enerzijds en de werknemersorganisaties AC, ACOP, CCOOP en CMHF anderzijds, verder te noemen partijen, hebben

Nadere informatie

DUURZAME INZETBAARHEID

DUURZAME INZETBAARHEID Vraag en Antwoorden over de cao PO 2014 ( bron site AOB) LOON Is er een loonsverhoging? Ja. Na vijf jaar nullijn worden de lonen per 1 september 2014 structureel verhoogd met 1,2 procent. Aanvankelijk

Nadere informatie

veel gestelde vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs

veel gestelde vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs veel gestelde vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs Veel gestelde vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs Maart 2015 1 Maart 2015 Uitvoerige vragen en antwoorden over de cao primair

Nadere informatie

Commissie van Beroep PO

Commissie van Beroep PO 106228 - Beroep tegen vermindering betrekkingsomvang; SAMENVATTING De werkgever heeft vele werknemers in dienst die, om verschillende redenen, een betrekkingsomvang van meer dan 1,0 wtf hebben. De werkgever

Nadere informatie

Amsterdam, 1 mei 2015. Beste ouders,

Amsterdam, 1 mei 2015. Beste ouders, Vancouverstraat 3 1056 DT Amsterdam 020-6128000 directie@rosaboekdrukker.net www.rosaboekdrukker.net Amsterdam, 1 mei 2015 Beste ouders, In deze brief informeren wij u over de nieuwe CAO voor het Primair

Nadere informatie

Andere schooltijden. INFORMATIE VOOR LEERKRACHTEN september 2014. Vijf gelijke dagen lesgeven

Andere schooltijden. INFORMATIE VOOR LEERKRACHTEN september 2014. Vijf gelijke dagen lesgeven Andere schooltijden INFORMATIE VOOR LEERKRACHTEN september 2014 Vijf gelijke dagen lesgeven De scholen binnen Meerkring - maar ook die van de andere grote schoolbesturen in Amersfoort - gaan met ingang

Nadere informatie

Uitvoerige vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs

Uitvoerige vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs Vanuit de AoB Uitvoerige vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs LOON Is er een loonsverhoging? Ja. Na vijf jaar nullijn zijn de lonen per 1 september 2014 structureel verhoogd met 1,2 procent.

Nadere informatie

Regeling normjaartaak, formatie en taakbeleid

Regeling normjaartaak, formatie en taakbeleid Regeling normjaartaak, formatie en taakbeleid van stichting Poolster Lochem Inhoud 1.0 Regeling normjaartaak, formatie en taakbeleid van stichting Poolster te Lochem.... 3 1.1 Taakbeleid in het Strategisch

Nadere informatie

CAO PO 2014-2015 Uitwerking

CAO PO 2014-2015 Uitwerking CAO PO 2014-2015 Uitwerking versie 2.3 maart 2015 1 Geraadpleegd: CAO PO 2014-2015 (18 december 2014) PO-raad (website) AVS OCNV AOb Leeuwendaal 2 3 Professionalisering 4 Wat betekent dit voor het overleg?

Nadere informatie

SAMENVATTING. het College van Bestuur van het ROC X, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr.

SAMENVATTING. het College van Bestuur van het ROC X, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. SAMENVATTING 106127 - Geschil toepassing art. D-19 jo F-14 cao bve (inzetbaarheid deeltijder) De werknemer gaat uit van het dagen-criterium als gevolg waarvan hij zijns inziens inzetbaar is op 106 dagen

Nadere informatie

Uitleg BAPO / presentatie op de loonstrook

Uitleg BAPO / presentatie op de loonstrook Uitleg BAPO / presentatie op de loonstrook Irene Euro - Cent Salarisstraat 15 1111 VS Deventer Salarisspecificatie maart 2015 Qualiant B.V. Singel 9 7411 HV Deventer Tel.: 0570-767370 Uitb. Looncomponent

Nadere informatie

Q & A CAO PO. Inleiding. 1. Informatievoorziening en procedures. 2. Financiële gevolgen

Q & A CAO PO. Inleiding. 1. Informatievoorziening en procedures. 2. Financiële gevolgen Q & A CAO PO Inleiding 1. Informatievoorziening en procedures Kan ik de webinar terugkijken? Op 3 juli heeft er een webinar plaatsgevonden waarin Simone Walvisch, de vicevoorzitter van de PO- Raad, en

Nadere informatie

1. Kortdurend verlof Wanneer een medewerker aanspraak kan maken op kortdurend verlof is terug te vinden in artikel 15.1 van de CAO-VO 2008-2010.

1. Kortdurend verlof Wanneer een medewerker aanspraak kan maken op kortdurend verlof is terug te vinden in artikel 15.1 van de CAO-VO 2008-2010. Notitie verlofmogelijkheden 1. Kortdurend verlof Wanneer een medewerker aanspraak kan maken op kortdurend verlof is terug te vinden in artikel 15.1 van de CAO-VO 2008-2010. De werknemer heeft recht op

Nadere informatie

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden:

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden: HOOFDSTUK 3 ARBEIDSDUUR EN ARBEIDSTIJDEN ARTIKEL 8 ARBEIDSDUUR, WERKTIJDEN EN COMPENSATIE-UREN Arbeidsduur 1 Op kalenderjaarbasis bedraagt de arbeidsduur van een voltijdwerknemer gemiddeld 36 uur per week.

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid in het Primair Onderwijs

Duurzame Inzetbaarheid in het Primair Onderwijs Duurzame Inzetbaarheid in het Primair Onderwijs 1. Inleiding Gezonde en gemotiveerde medewerkers die met plezier werken en competent zijn, dragen bij aan de kwaliteit van onderwijs. Niet alleen nu, maar

Nadere informatie

Q & A CAO PO. Inleiding. 1. Informatievoorziening en procedures. 2. Financiële gevolgen. Datum: 15 oktober 2014

Q & A CAO PO. Inleiding. 1. Informatievoorziening en procedures. 2. Financiële gevolgen. Datum: 15 oktober 2014 Q & A CAO PO Datum: 15 oktober 2014 Inleiding 1. Informatievoorziening en procedures Kan ik de webinar terugkijken? Op 3 juli heeft er een webinar plaatsgevonden waarin Simone Walvisch, de vice-voortzitter

Nadere informatie

A. Aanpassingen TSO in het huidige model

A. Aanpassingen TSO in het huidige model A. Aanpassingen TSO in het huidige model maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.30-12.00 en13.15-15.15 woensdag 8.30-12.15 Kleuters vrijdagmiddag vrij. Kinderen gaan naar huis of blijven op school en

Nadere informatie

In de CAO PO zijn een aantal kaderstellende afspraken gemaakt over normjaartaak, formatie en taakbeleid

In de CAO PO zijn een aantal kaderstellende afspraken gemaakt over normjaartaak, formatie en taakbeleid 4.5 Regeling normjaartaak, formatie en taakbeleid van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI 1 Inleiding In dit document wordt een regeling weergegeven betreffende de inrichting van

Nadere informatie

Samenvatting onderhandelaarsakkoord september 2014 Marja van den Ouden

Samenvatting onderhandelaarsakkoord september 2014 Marja van den Ouden Bijlage 5.3 Samenvatting onderhandelaarsakkoord september 2014 Marja van den Ouden CAO PO 1 juli 2014 30 juni 2015 Deze samenvatting van het onderhandelakkoord is gemaakt met behulp van de informatie van

Nadere informatie

Regeling Levensfasebewust Personeelsbeleid

Regeling Levensfasebewust Personeelsbeleid Regeling Levensfasebewust Personeelsbeleid 1. Regeling Levensfasebewust Personeelsbeleid In deze uitvoeringsregeling staat de wijze beschreven waarop STOVOH in het schooljaar 2016 2017 wil omgaan met de

Nadere informatie

Jaarurensystematiek CAO-Sport

Jaarurensystematiek CAO-Sport Jaarurensystematiek CAO-Sport Werkgeversorganisatie in de Sport Arnhem, november 2007 Jaarurensystematiek CAO-Sport 1 Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD Arnhem Papendallaan 50 T: 0264834450

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 1 Officieel is de afdrachtvermindering betaald ouderschapsverlof voor de werkgever per 1 januari

Ouderschapsverlof. 1 Officieel is de afdrachtvermindering betaald ouderschapsverlof voor de werkgever per 1 januari Ouderschapsverlof Inleiding Het doorbetalingpercentage bij betaald ouderschapsverlof zal met ingang van 1 januari 2007 verlaagd worden van 75% naar 55%. De reden hiervoor is dat de fiscale regeling afdrachtvermindering

Nadere informatie

(P)(G)MR en CAO. Hoofddorp cursussen, advisering, maatwerk.

(P)(G)MR en CAO. Hoofddorp cursussen, advisering, maatwerk. (P)(G)MR en CAO Hoofddorp 14-10-2015 Even voorstellen Udo Pemmelaar Directeur Basisschool Beleidsadviseur bij een schoolbestuur Ambtelijk secretaris van de GMR Trainer voor VOO een nieuwe CAO Fris en Fruitig

Nadere informatie

Wijziging salarisvaststelling herintreders primair onderwijs

Wijziging salarisvaststelling herintreders primair onderwijs Wijziging salarisvaststelling primair onderwijs Mededelingen OCenW Bestemd voor: c alle gemeentebesturen; c de besturen van scholen voor basisonderwijs en voor (voortgezet) speciaal onderwijs; c de directeuren

Nadere informatie

Vraag 1. Van de ouders die de enquête hebben ingevuld heeft 43,9 % 1 kind, 49,7% 2 kinderen, 5,8% 3 kinderen en 0,6% 4 kinderen op Villa Vlinderhof.

Vraag 1. Van de ouders die de enquête hebben ingevuld heeft 43,9 % 1 kind, 49,7% 2 kinderen, 5,8% 3 kinderen en 0,6% 4 kinderen op Villa Vlinderhof. Deel 1 Vraag 1. Van de ouders die de enquête hebben ingevuld heeft 43,9 % 1 kind, 49,7% 2 kinderen, 5,8% 3 kinderen en 0,6% 4 kinderen op Villa Vlinderhof. Vraag 2. De kinderen van de respondenten zitten

Nadere informatie

Taakbeleid op Salland.

Taakbeleid op Salland. Taakbeleid op Salland. Met de onderstaande tekst is 3 jaar terug invulling gegeven aan een nieuw taakbeleid op de lokatie Salland. Dit beleid is in de afgelopen jaren geëvolueerd. De basis hiervan wordt

Nadere informatie

Levensfasebewust personeelsbeleid. > Uitwerking van hoofdstuk 7 CAO VO 2014-2015

Levensfasebewust personeelsbeleid. > Uitwerking van hoofdstuk 7 CAO VO 2014-2015 Levensfasebewust personeelsbeleid > Uitwerking van hoofdstuk 7 CAO VO 2014-2015 31 maart 2015, versie 3 Vastgesteld door College van Bestuur Instemming verleend door GMR d.d. 07 april 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER

HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ======== ===== 1 BEGRIPSBEPALINGEN * Begripsbepalingen 20:1:1 2 TOEPASSELIJKHEID BEPALINGEN EN

Nadere informatie

Verlof- en vakantieregeling PSG 2015-2016

Verlof- en vakantieregeling PSG 2015-2016 Verlof- en vakantieregeling PSG 2015-2016 Maart 2015 2015 Vakantieregeling OP S2015-2016 Verlof- en vakantieregeling OOP S15-16 Versie Status Datum Auteur Doel-Wijzigingen Versie 1.0 concept Jan 2015 schouten

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier B Regeling duurzame inzetbaarheid en overgangsregeling BAPO Naam:. Naam school: Geboortedatum:.. Betrekkingsomvang:.. wtf Betreft schooljaar: Inzet duurzame inzetbaarheid In de

Nadere informatie

Bijeenkomst GMR. maandag 26 januari 2015

Bijeenkomst GMR. maandag 26 januari 2015 Bijeenkomst GMR maandag 26 januari 2015 P&O Informeren CAO PO 2014-2015 Rol GMR/MR Informeren Wet Werk en Zekerheid - wijziging ketenregeling Tijdplanning en implementatie binnen SKPO CAO PO 2014-2015

Nadere informatie