Taakbeleid. Status : Concept 0.6. Opgesteld door : Esther Stassen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Taakbeleid. Status : Concept 0.6. Opgesteld door : Esther Stassen"

Transcriptie

1 Taakbeleid Status : Concept 0.6 Opgesteld door : Esther Stassen Vastgesteld door het CvB op 7 april 2015, onder voorbehoud van instemming door de GMR

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Uitgangspunten taakbeleid De normjaartaak De arbeidsduur Taakverdelingsbeleid Taakbelastingsbeleid Werkreglement Procedure vaststelling taken op teamniveau De invulling van de normjaartaak Lesuren, lesgebonden en/of behandeltaken Tijd voor voor- en nawerk/de opslagfactor Duurzame inzetbaarheid Professionalisering Overige taken/e-taken Periode Procedure vaststelling individuele normjaartaak

3 1. Inleiding Het taakbeleid is bedoeld om nadrukkelijk en systematisch om te gaan met het geheel aan taken binnen een school en het bestuursbureau, zowel op organisatie- als op individueel niveau (binnen de normjaartaak) en in samenhang met verschillende andere beleidsaspecten binnen de school c.q. het bureau. Het taakbeleid draagt er toe bij dat de taken binnen de Kindante-scholen op een evenredige wijze verdeeld en op deskundige wijze uitgevoerd worden. Met dit taakbeleid geven we aan binnen welke kaders, met inachtneming van de geldende CAO voor het primair onderwijs (CAO PO), en met welke ruimte we hier invulling aan willen geven. Hiermee sluiten we aan bij het overkoepelend HR-beleid en onze missie: MISSIE Het kind staat voorop! Leren leren, leren leven staat daarbij centraal. Dat doen wij door het ontdekken, ontwikkelen, samenbrengen, inzetten en benutten van talenten! Antwoorden op veel gestelde vragen naar aanleiding van dit beleid worden op het Intranet van Kindante gepubliceerd. 3

4 2. Uitgangspunten taakbeleid In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten genoemd die bij het verdelen van de taken en werkzaamheden over de teamleden moeten worden nageleefd. Dit zijn enerzijds kaders vanuit de geldende CAO. De regelgeving die in dit kader relevant is staat vooral in hoofdstuk 2A, hoofdstuk 8A en hoofdstuk 9 van de CAO PO. Anderzijds spelen aanvullende kaders vanuit Kindante een rol. Deze kaders werken door in het bepalen en invullen van de individuele normjaartaak (hoofdstuk 4). 2.1 De normjaartaak De normjaartaak geeft aan hoeveel uren een medewerker per jaar moet werken. Hierbij geldt het volgende: a) Uitgangspunt is een normjaartaak van 1659 uur. Deze normjaartaak heeft een werktijdfactor van 1 en kent een 40-urige werkweek. Per school kan hier flexibel mee worden omgegaan op basis van schoolontwikkeling en inzet personeel. Indien wordt afgeweken van de 40-urige werkweek heeft de PMR instemmingsrecht. b) voor personeelsleden met een deeltijdbetrekking geldt een normjaartaak, die een evenredig deel is van de onder a. genoemde normjaartaak. Dit wordt verkregen door de normjaartaak te vermenigvuldigen met de werktijdfactor. Bij een deeltijdbetrekking wordt de tijdsinvestering voor de diverse afzonderlijke elementen binnen de normjaartaak (zie hoofdstuk 4) eveneens berekend naar rato van de werktijdfactor. c) Voor onderwijs ondersteunend personeel zonder lesgebonden en/of behandeltaken is bij het bepalen van de normjaartaak leeftijdsverlof (conform CAO PO art. 8B.3 lid 3) en salarisschaalverlof (conform CAO PO art. 8B.3 lid 2) van toepassing. 2.2 De arbeidsduur Uitgangspunt is een arbeidsduur van 40 uur per week (naar rato in geval van een parttime dienstverband). Dat betekent concreet dat er 40 uur per week wordt gewerkt. Uitgaande van een normjaartaak van 1659 uur betekent dit dat het personeel van Kindante (1659/ 40=) 41,5 werkweken per jaar heeft. Er is flexibiliteit mogelijk (zie 2.1.lid a). Ook hoeft niet elke dag hoeft even lang te zijn. De werkdagen waarop geen les wordt gegeven omdat de leerlingen vrij hebben zijn bedoeld voor het uitvoeren van niet-lesgevende/niet-lesgebonden taken, activiteiten in het kader van duurzame inzetbaarheid of professionalisering, vergaderdagen etc. 2.3 Taakverdelingsbeleid De binnen het onderwijs te verdelen taken zijn grofweg onder te verdelen in twee categorieën: lesgevende/lesgebonden taken (incl. voor- en nawerk) en overige taken Verdeling lesgevende/lesgebonden taken (incl. voor- en nawerk) Lesgevende taken komen uiteraard voort uit het feit dat een personeelslid les geeft aan een groep leerlingen. Jaarlijks dient te worden vastgesteld welke groep een leerkracht onder zijn of haar hoede krijgt. De directeur beslist jaarlijks over de toewijzing van de groepen aan het onderwijsgevend personeel na overleg met de betrokkenen en informeert daarna het onderwijsteam. Bij het besluit wordt in relatie tot het schoolprofiel gelet op: 4

5 deskundigheid (de juiste persoon op de juiste plek); loopbaanontwikkeling en mogelijkheid bieden tot brede inzetbaarheid, eigen wensen en ambities van de personeelsleden (personeelsleden worden in de gelegenheid gesteld om hun wensen en ambities kenbaar te maken); dynamiek (voorkomen van 'vastroesten' in een bepaalde groep of plek); stabiliteit (niet alle leerkrachten tegelijkertijd van groep laten verwisselen). Het streven is onderwijsgevend personeel voor een periode van minimaal 3 jaar en maximaal 5 jaar in een bepaald leerjaar te plaatsen en dan over te plaatsen naar een ander leerjaar. Dit is echter niet altijd en overal mogelijk. Een en ander is sterk afhankelijk van de samenstelling van het onderwijsteam. Tevens dient een en ander ook te passen binnen de betrekkingsomvang van alle personeelsleden. Met name bij het vormen van duobaanpartners kan de betrekkingsomvang een beperkend element zijn Verdeling overige taken Overige taken (ook wel e-taken genoemd) zijn taken die niet rechtstreeks met het lesgeven verband houden, maar meer van algemene aard zijn en geacht worden van belang te zijn voor de totale schoolorganisatie. Deze taken kunnen per school verschillen. In hoofdstuk 3 worden een aantal voorbeelden van overige taken beschreven. Binnen de in dit taakbeleid gestelde kaders hebben scholen na overleg met het team de vrijheid om met instemming van de PMR de normering voor overige taken vast te stellen. Deze taken worden door de schooldirecteur verdeeld waarbij zoveel als mogelijk wordt rekening gehouden met de voorkeuren, competenties en ambities van het personeel. Bij een verschil van mening beslist de directeur over toedeling van de taak. Als er overige taken overblijven die door niemand worden geambieerd, maar die wel uitgevoerd moeten worden, worden deze dus aan een personeelslid toegewezen tegen diens eigen wensen en ambities. In een dergelijke situatie geldt dat zo een taak niet langer dan twee schooljaren door hetzelfde personeelslid uitgevoerd wordt. Het is mogelijk dat al na verdeling van de groepen en vaststelling van de lesgevende/lesgebonden taken duidelijk wordt dat er onvoldoende tijd overblijft om alle gewenste overige taken door het onderwijsteam te laten uitvoeren. In dat geval dienen prioriteiten gesteld te worden in overleg met het team en met instemming van de PMR. Als tijdens een schooljaar bepaalde overige taken wegvallen of om verwijtbare redenen niet zijn uitgevoerd, zullen vervangende taken worden toegewezen door de directeur. E.e.a. ter beoordeling aan de directeur. Jaarlijks worden de taken, alsook de taakverdeling geëvalueerd en bijgesteld. De directeur draagt hier zorg voor Model voor taakverdeling Het verdelen van de taken over het team kan op basis van het basismodel of op basis van het overlegmodel gebeuren. Als uitgangspunt geldt dat het basismodel geldt. Met instemming van de PMR kan voor het overlegmodel worden gekozen. Dit is een keuze die elke school mag en kan 5

6 maken. Een dergelijke keuze wordt in beginsel voor 3 jaar gemaakt. Het model is vooral bepalend voor het aantal lesgevende/lesgebonden taken en de beschikbaarheid van de medewerker. De CAO geeft voor beide modellen een verschil aan in het bepalen van de tijd voor voor- en nawerk, ook wel de opslagfactor genoemd. Kindante kiest ervoor om beide modellen dezelfde systematiek te hanteren. Deze systematiek is te lezen in hoofdstuk 3. Het basismodel gaat uit van een individuele normjaartaak van 1659 uur met maximaal 930 uur lesgevende/lesgebonden taken. Hiervan mag alleen met schriftelijke instemming van de medewerker worden afgeweken. Er wordt met de medewerker overleg gevoerd over de werkdagen. Voor zover dit niet tot overeenstemming leidt, geldt de beschikbaarheidstabel uit de CAO als uitgangspunt. Het overlegmodel geeft de ruimte om de normjaartaak naar inzicht en behoefte van de school en de leerlingen in te vullen. De enige restrictie die geldt is dat het totaal aan taken de normjaartaak niet overschrijdt. Er kunnen afspraken worden gemaakt die voor het hele team gelden (bijvoorbeeld iedere medewerker geeft meer dan 930 uur les), maar ook per individu. Zie voor meer informatie over de invulling van de individuele normjaartaak hoofdstuk Taakbelastingsbeleid Tijd Taken dienen qua geplande tijdsinvestering te passen binnen de normjaartaak. Hierbij dient er sprake te zijn van een reële inschatting van benodigde tijd. Daarnaast dienen taken in alle redelijkheid te passen binnen de taakomschrijving van de functie van een personeelslid omdat ze daarmee aansluiten op de competenties behorende bij de functie. Wanneer blijkt dat voor bepaalde taken meer tijd nodig is en de normjaartaak overschreden dreigt te worden, wordt verwacht dat personeelsleden dit melden bij de directeur om samen naar de oorzaak en naar een oplossing te zoeken. Dat kan bv. betekenen dat bepaalde taken of werkzaamheden geschrapt worden, aangepast worden of dat er meer faciliteiten beschikbaar worden gesteld. Het kan ook betekenen dat het personeelslid competenties op peil dient te brengen opdat de taak toch binnen de gestelde termijn op de gevraagde wijze kan worden uitgevoerd Kwalitatieve taakbelasting De individuele belastbaarheid is niet alleen een kwestie van uren. Ook aan de belasting in taakzwaarte - de zgn. 'kwalitatieve taakbelasting' - zit een grens. Bepaalde taken zijn zwaarder en vereisen een grotere verantwoordelijkheid dan andere. Soms zijn er omstandigheden waardoor de afgesproken uren niet gehaald kunnen worden. Dat kan komen door werkgebonden oorzaken, door persoonsgebonden oorzaken of door een combinatie van beide. Werkgebonden oorzaken zijn bv. piekbelasting of een combinatie van zware taken, waardoor de belastbaarheid van een personeelslid wordt overstegen. Persoonsgebonden oorzaken zijn bv. problemen in de privé sfeer, gezondheidsklachten of onvoldoende competenties. Waar mogelijk wordt hiermee rekening gehouden bij het toedelen van de taken Bijzondere doelgroepen M.b.t. de belastbaarheid van beginnende medewerkers en senioren is er in het kader van de regeling duurzame inzetbaarheid (hoofdstuk 8A van de CAO PO) een bijzonder budget beschikbaar om deze 6

7 doelgroep extra in tijd te faciliteren om bepaalde taken uit te voeren dan wel extra verlof te genieten. Dit heeft als doel om de belasting en de werkdruk voor deze doelgroepen te verlichten Overbelasting Als er overbelasting ontstaat of dreigt te ontstaan, is het een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van alle betrokkenen om daar iets aan te doen. Mensen beleven de belasting van een taak verschillend. Wat de een gemakkelijk vindt, vindt de ander moeilijk; wat de een snel doet, doet de ander langzaam. Toch is een norm nodig, al zal die voor bijna niemand geheel overeenstemmen met de werkelijkheid. Zonder de vastgestelde normering voor een taak aan te passen, kan binnen de school toch zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de verschillen in beleving. Directeur en medewerker dienen jaarlijks de taken voor het komende schooljaar te bespreken en vast te leggen. Dit draagt bij aan de afstemming tussen de belastbaarheid van de medewerker en de taken die hij/zij krijgt uit te voeren. Hoe dan ook moet voorkomen worden dat personeelsleden overbelast raken. Wanneer dat toch onverhoopt gebeurt, is het van groot belang maatregelen te nemen om de overbelasting te verminderen. De schoolleiding speelt een belangrijke rol t.a.v. het tijdig herkennen van overbelasting. Als hij/zij in staat is om in een vroeg stadium in te grijpen kan erger voorkomen worden. Maar ook de overige personeelsleden hebben hierbij een verantwoordelijkheid. Van hen mag eveneens verwacht worden dat ze alert zijn op signalen van overbelasting bij zichzelf en bij collega's en dit bespreekbaar maken, in een persoonlijk gesprek, binnen het onderwijsteam of bij de schoolleiding. Het kan voorkomen dat een personeelslid onderbelast is, d.w.z. dat betrokkenen niet veel taken op zijn naam heeft staan en er binnen zijn normjaartaak heel veel ruimte overblijft. In een dergelijk geval dient door de schoolleiding actie te worden ondernomen. Met het betreffende personeelslid zal dan overleg gevoerd moeten worden over de taken die alsnog worden toegevoegd aan zijn takenpakket. Het arbo- en ziekteverzuimbeleid van Kindante beoogt een ongezonde taakbelasting te voorkomen dan wel weg te nemen. 2.5 Werkreglement Elke school stelt na instemming van de PMR een werkreglement vast, waarin in ieder geval de arbeids- en rusttijden zijn opgenomen. Dit heeft tot doel de werktijden collectief af te spreken opdat de taken op de daarvoor geplande tijden kunnen worden uitgevoerd maar ook opdat de tijden waarin het personeel elkaar kan ontmoeten en aanspreken op de werkvloer, duidelijk zijn. Om een te hoge taakbelasting te voorkomen is het op gezette tijden rust (pauze) nemen van essentieel belang evenals het voorkomen van structureel te lange werkdagen. De CAO legt regels met betrekking tot de pauze op. Die zijn van toepassing indien de werkdag langer dan 5,5 uur duurt en moet tussen en uur plaatsvinden. Met instemming van de PMR zijn er beperkte mogelijkheden om van de standaardregels omtrent pauze af te wijken. Zo is het mogelijk om met instemming van de PMR de pauze van 30 minuten te splitsen in 2 keer 15 minuten. De ochtendpauze, die standaard als lestijd meetelt, kan dan bijvoorbeeld als daadwerkelijk genoten pauze worden aangemerkt. Dan heeft de medewerker al deels de verplichte pauze van 30 minuten per werkdag van 5,5 uren of langer genoten. Indien de medewerker gedurende de ochtendpauze is 7

8 belast met taken zoals toezicht houden of pleindienst geldt dit niet. Pauze, met uitzondering van de ochtendpauze, telt niet mee als lesgevende tijd/werktijd. Binnen Kindante kan een werkdag in beginsel niet meer dan 9 werkuren bedragen. Dit geldt niet bij incidentele gevallen zoals deelname aan een (G)MR-overleg na een reguliere werkdag, ouderavonden etc. Het aantal werkplekgebonden uren van personeel met lesgebonden en/of behandeltaken, voor intern begeleiders en voor personeel met directietaken bedraagt minimaal 80%, 32 uur per week bij een fulltime dienstverband. De schooldirecteur legt in overleg met zijn team en met instemming van de PMR in de werktijdenregeling van de school het aantal werkplekgebonden uren vast. Voor alle overige functies geldt een aanwezigheidsplicht op de werkplek voor 100% van de normjaartaak, tenzij de directeur hier anders in besluit. Voor zover een functie niet-werkplekgebonden uren kent, is de medewerker vrij om de werkplek zelf te kiezen (bijv. thuis en/of juist toch op school). Als de medewerker er zelf voor kiest om werkzaamheden niet op school te doen dan neemt hij daarmee ook de verantwoordelijkheid op zich om deze uit te voeren conform de richtlijnen van de arbo-wetgeving. Dit betekent tevens dat hij de daarbij behorende faciliteiten zelf regelt en eventuele kosten daarvan zelf draagt. Op schoolniveau wordt jaarlijks voorafgaand aan de zomervakantie een jaarrooster vastgesteld. Dit rooster noemt tenminste: Het aantal lesuren voor de onder- en bovenbouw; De vakanties en vrije dagen voor de leerlingen; De studie- en werkdagen voor het personeel in de vakantieperiodes voor de leerlingen en/of op de vrije dagen/dagdelen voor de leerlingen. 2.6 Procedure vaststelling taken op teamniveau Voor de zomervakantie worden in overleg met het team de overige taken voor het komende schooljaar op schoolniveau geïnventariseerd, beschreven naar doel, werkwijze, opbrengstverwachting, beschikbare middelen en tijd. Tevens wordt bij elke overige taak aangegeven of deze wel of niet werkplekgebonden is. Ook wordt er een planning gemaakt van de 41,5 werkweken die gewerkt moeten worden. Het overzicht met alle overige taken inclusief de normering die gelden voor het komende schooljaar worden ter instemming voorgelegd aan de PMR. Na vaststelling kunnen de taken worden verdeeld op individueel niveau, zie in dit kader de procedure die geldt voor het vaststellen van de individuele normjaartaak (paragraaf 3.7). 8

9 3. De invulling van de normjaartaak De normjaartaak kan worden onderverdeeld in vijf categorieën: 1. Lesuren, lesgebonden en/of behandeltaken; 2. Voor- en nawerk / de opslagfactor 3. Duurzame inzetbaarheid 4. Professionalisering 5. Overige taken / E-taken Deze categorieën worden in dit hoofdstuk verder uitgewerkt. De invulling van sommige categorieën zijn afhankelijk van het binnen de school gehanteerde model (het zgn. basismodel of overlegmodel). In die gevallen waar dat aan de orde is, wordt dit uitdrukkelijk aangegeven. Voor beide modellen geldt een normjaartaak van 1659 uren (bij een fulltime dienstverband). De verdeling van de uren over diverse categorieën kan echter per model verschillen. 3.1 Lesuren, lesgebonden en/of behandeltaken In geval van onderwijs ondersteunend personeel zonder lesgebonden en/of behandeltaken is deze categorie niet van toepassing Binnen het basismodel Deze taken bedragen binnen het basismodel maximaal 930 uren per jaar binnen een normjaartaak van 1659 uur. In geval van een deeltijdbetrekking geldt het urenaantal naar rato. In onderling overleg en met schriftelijke toestemming van de medewerker kan hiervan worden afgeweken, mits er geen sprake is van een startende leerkracht of verdringing van de werkgelegenheid Binnen het overlegmodel Binnen het overlegmodel geldt geen maximum voor het aantal lesuren, lesgebonden en/of behandeltaken. De enige voorwaarde die geldt is dat het geheel van de aan een medewerker toebedeelde taken de normjaartaak niet overschrijdt. 3.2 Tijd voor voor- en nawerk/de opslagfactor Voor- en nawerk zijn alle werkzaamheden die rechtstreeks verband houden met de lesuren, lesgebonden en/of behandeltaken. In geval van onderwijs ondersteunend personeel zonder lesgebonden en/of behandeltaken is deze categorie niet van toepassing. De rubriek 'Veelgestelde vragen Taakbeleid (FAQ)' op het Intranet van Kindante (PLAZA) geeft een overzicht van de verschillende vormen van voor- en nawerk. Kindante hanteert een aantal criteria die ongeacht het binnen de school gehanteerde model (basismodel of overlegmodel) gelden. Voor beide modellen wordt de regel gehanteerd dat de individuele opslagfactor minimaal 35% en maximaal 45% bedraagt. Voor personeel met lesgebonden en/of behandel taken wordt 40% van de les- en/of behandeluren, als uitgangspunt opgenomen in de normjaartaak bedoeld voor het uitvoeren van voor- en nawerk. 9

10 Kindante hanteert een aantal criteria die kunnen leiden tot een verhoging van de opslag voor vooren nawerk. Per criterium waaraan wordt voldaan geldt een procentuele opslag voor voor- en nawerk. Het opslagpercentage wordt per medewerker vastgesteld. Het uiteindelijke opslagpercentage wordt vermenigvuldigd met het aantal lesuren binnen de normjaartaak om het aantal uren dat bedoeld is voor voor- en nawerk te bepalen. Criteria: - grote groep basisonderwijs per leerling > 25 ` 1% speciaal basisonderwijs per leerling > 15 1% special onderwijs per leerling > 12 1% voortgezet speciaal onderwijs per leerling > 8 1% In aanvulling op deze criteria kunnen op schoolniveau extra criteria inclusief opslagpercentage worden vastgesteld als personeel door bijzondere omstandigheden zwaarder wordt belast. Deze criteria behoeven de instemming van de PMR. Het kan ook zo zijn dat een medewerker niet alle aspecten van of in mindere mate het voor- en nawerk uitvoert. Dit kan leiden tot het hanteren van een lagere opslagfactor dan 40%. 3.3 Duurzame inzetbaarheid Deze regeling biedt alle medewerkers van Kindante een facilitering in tijd om bezig te zijn met duurzame inzetbaarheid. Deze tijd is bedoeld om bij te dragen aan het welzijn van de medewerker in relatie tot het werk. Als er additionele kosten zijn verbonden aan het gekozen bestedingsdoel, kan dit alleen voor zover de school daarvoor een budget beschikbaar heeft. Meer informatie over duurzame inzetbaarheid is te lezen in hoofdstuk 8a van de CAO. Indien activiteiten in het kader van duurzame inzetbaarheid van onderwijsgevend personeel onder ingeplande lestijd plaatsvindt, kan er voor worden gekozen om de lesgevende taken op een ander moment in te plannen of te ruilen met een collega. Ook is het een mogelijkheid om de lesgevende taken te verminderen. Over deze uren vervalt dan ook de opslag voor voor- en nawerk en is de medewerker beschikbaar voor andere taken Standaard budget duurzame inzetbaarheid Iedere medewerker heeft het recht om jaarlijks 40 uur van de werktijd (deeltijders naar rato) te besteden aan duurzame inzetbaarheid. Er zijn een aantal standaarddoelen: Peerreview Hierbij gaat het om samen met een collega of collega s reflecteren, bijvoorbeeld in de vorm van collegiale consultaties, intervisies of visitaties. Studieverlof Coaching Oriëntatie op mobiliteit Dit kan gericht zijn op interne mobiliteit (binnen Kindante) of externe mobiliteit (buiten Kindante), bijvoorbeeld een stage. 10

11 Niet plaats- en/of tijdgebonden werkzaamheden Indien voor deze mogelijkheid wordt gekozen, gaat het bijvoorbeeld om thuiswerken aan een extra taak. Het is niet bedoeld als verruiming van de beschikbare tijd voor reguliere taken. Andere doelen die bijdragen aan duurzame inzetbaarheid zijn mogelijk, mits dit in overleg met de directeur wordt afgesproken. Vrij opneembaar verlof is in ieder geval geen toegestaan doel. Het is mogelijk om de uren in overleg met de directeur maximaal drie jaar voor een afgesproken doel te sparen. Voor de zomervakantie voeren directeur en medewerker tijdens het bespreken en vaststellen van de individuele normjaartaak overleg over de besteding van de uren in het kader van duurzame inzetbaarheid en leggen dit vast in Cupella. Ook indien er wordt gekozen om te sparen wordt dit in Cupella vastgelegd. Tijdens het gesprek worden afspraken gemaakt over het doel, het tijdstip waarop de uren worden benut en de wijze waarop verantwoording over deze uren wordt afgelegd. Het is de verantwoordelijkheid van de medewerker dat deze uren zinvol worden besteed Bijzonder budget duurzame inzetbaarheid Bepaalde categorieën medewerkers kunnen naast het standaard budget voor duurzame inzetbaarheid aanspraak maken op een bijzonder budget. Deze uren komen bovenop het standaardbudget. Het gaat om: Starters Voor startende leraren (in het basisonderwijs tot schaal LA/LB 4 en in het (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs tot schaal LB/LC 4) geldt een bijzonder budget van 40 uren per jaar. Deze uren zijn bedoeld voor het verlichten van de werkdruk, maar mogen ook worden besteed aan een van de eerder genoemde doelen. Dit bijzonder budget kan niet worden gespaard. Oudere medewerkers Medewerkers van 57 jaar en ouder hebben recht op een bijzonder budget van 130 uur per jaar. Deze uren kunnen worden ingezet voor een van de eerder genoemde doelen duurzame inzetbaarheid of voor verlof. In geval van verlof geldt er wel een eigen bijdrage van de medewerker over deze uren. Dit bijzonder budget kan worden gespaard. Medewerkers die op 30 september 2014 BAPO-verlof genoten Deze categorie kan onder voorwaarden aanspraak maken op in totaliteit maximaal 340 uur per jaar ten behoeve van extra verlof. 3.4 Professionalisering De professionalisering is gericht op de wederzijdse afstemming tussen de wensen van de medewerker met betrekking tot de professionele ontwikkeling en de ontwikkelingsdoelen van de organisatie. Professionalisering bestaat uit door de medewerker bepaalde individuele professionele ontwikkeling en door de werkgever opgedragen professionaliseringsactiviteiten. Meer informatie over professionalisering is te lezen in hoofdstuk 9 van de CAO. Indien activiteiten in het kader van professionalisering van onderwijsgevend personeel onder ingeplande lestijd plaatsvindt, kan er voor worden gekozen om de lesgevende taken op een ander moment in te plannen of te ruilen met een collega. Ook is het een mogelijkheid om de lesgevende 11

12 taken te verminderen. Over deze uren vervalt dan ook de opslag voor voor- en nawerk en is de medewerker beschikbaar voor andere taken Individuele professionele ontwikkeling Voor de eigen professionele ontwikkeling wordt elke medewerker gemiddeld 2 uur per werkweek (deeltijders naar rato) gefaciliteerd. Uitgaande van 41,5 werkweken per jaar gaat het op jaarbasis om een budget van 83 uren (deeltijders naar rato) voor de individuele professionalisering. De medewerker is zelf verantwoordelijk voor de eigen professionalisering en mag bepalen waar deze uren aan worden besteed. Voorwaarde is wel dat er een duidelijke relatie is met de functie en de uit te voeren taken. Het moet bijdragen aan het verbeteren van de competenties en bekwaamheden van de medewerker in relatie tot de doelen van Kindante. De medewerker kan deze uren bijvoorbeeld gebruiken om in te spelen op een bijzondere situatie, zoals de eerste keer een bepaalde groep. Ook de uren in het kader van de gesprekkencyclus horen hierbij. In onderling overleg tussen de medewerker en de directeur worden vooraf afspraken gemaakt over op welk moment deze uren worden opgenomen. Gemaakte afspraken worden vastgelegd in Cupella. Achteraf legt de medewerker verantwoording af over de besteding van de uren. Op schoolniveau is er jaarlijks 500,- euro per fte beschikbaar voor de invulling van de individuele professionalisering. Dit is geen individueel budget waar elke medewerker recht op heeft. Indien een medewerker een deel van dit budget wenst, moet toestemming worden gevraagd aan de directeur. Door de directeur opgedragen scholing, zowel op team als op individueel niveau, behoort in principe niet tot de individuele professionaliseringsuren tenzij de medewerker ermee instemt. Voor de professionalisering van directieleden gelden aanvullende regels en is er een aanvullend budget van 2.000,- euro per jaar beschikbaar Opgedragen professionaliseringsactiviteiten De werkgever kan professionaliseringsactiviteiten opdragen. Dat kan zowel individueel als op teamniveau zijn. De hiervoor benodigde uren moeten separaat in de normjaartaak worden opgenomen. Deze uren gaan dus niet ten koste van het urenbudget van de individuele professionele ontwikkeling, tenzij de medewerker daarmee instemt. De met deze activiteiten gemoeide kosten gaan ook niet ten laste van het budget voor individuele professionele ontwikkeling. Voor de opgedragen professionaliseringsactiviteiten is er geen sprake van een vast aantal uren dat een medewerker moet krijgen. Dit kan per school, per medewerker of per functie verschillen. 3.5 Overige taken/e-taken Onderstaand staan een aantal taken inclusief toelichting die in ieder geval tot overige taken behoren. Op schoolniveau kunnen daarnaast ook nog andere vormen voorkomen, voor zover deze met instemming van de PMR zijn afgesproken en het past binnen de normjaartaak. a) Vergaderingen 12

13 Deelname aan de periodieke teamvergadering (plenaire vergaderingen) binnen de school. Voor deze taak wordt de tijdsinvestering bepaald afhankelijk van de schooleigen overlegstructuur. Parttimers nemen naar rato van hun betrekkingsomvang deel aan vergaderingen tenzij in overleg tussen directeur en personeelslid anders is afgesproken en vastgelegd in de normjaartaak. Zowel parttimers als afwezige personeelsleden worden geacht om zich via de notulen op de hoogte te stellen van hetgeen in de vergadering is besproken en besloten. b) Lid (G)MR Leden van de (G)MR nemen actief deel aan alle vergaderingen van de (G)MR, dragen zorg voor een goede voorbereiding en voor communicatie (gericht op afstemming) met hun achterban. Volgens de CAO PO zijn voor een lidmaatschap van een personeelslid van de MR en/of GMR de volgende taakuren beschikbaar: bij lidmaatschap van 1 orgaan zijn dit 60 werkuren en bij 2 organen zijn dit 100 werkuren per jaar. Als er sprake is van voorzitterschap wordt 20 uur extra ter beschikking gesteld. De medewerker die zitting heeft in de ondersteuningsplanraad krijgt 60 uren per jaar ter beschikking gesteld. Zie voor de overige facilitering en bepalingen hoofdstuk 13 van de CAO PO. c) Preventiemedewerker Het hebben van een preventiemedewerker per school/locatie is niet verplicht; De taak van preventiemedewerker wordt omschreven in het arbobeleid van de stichting Kindante; Het aantal uren van de taak wordt jaarlijks vastgesteld door de directeur, met instemming van de PMR, in relatie tot de taakstelling. d) Bedrijfshulpverlener (BHV-er) Het hebben van bedrijfshulpverleners per locatie is verplicht (zie bepalingen arbo- en verzuimbeleid stichting Kindante). De taak van bedrijfshulpverlener wordt omschreven in het arbobeleid van de stichting Kindante; Het aantal uren van de taak wordt jaarlijks vastgesteld door de directeur, met instemming van de PMR, in relatie tot de taakstelling. e) Interne contactpersoon of interne vertrouwenspersoon Voor de taak van de interne contact- of vertrouwenspersoon verwijzen we naar de klachtenregeling van de stichting Kindante; Elke school heeft tenminste één interne contact- of vertrouwenspersoon; De facilitering omvat minimaal 14 werkuren, bedoeld voor deelname aan het bovenschoolse netwerkoverleg en een bovenschoolse scholing. Daarnaast is er nog 13

14 een facilitering voor taken op schoolniveau. Dit aantal wordt door de directeur, met instemming van de PMR, bepaald. f) Lid werkgroep Op bestuurs- en op schoolniveau kunnen diverse werkgroepen voorkomen; Het aantal uren van de taak wordt jaarlijks vastgesteld door de directeur, met instemming van de PMR, in relatie tot de taakstelling. Indien het een bovenschoolse werkgroep betreft bepaalt het college van bestuur deze uren met instemming van de PGMR. g) Mentor/coach De mentor heeft als taak het begeleiden van (nieuwe) collega's. Denk in dit kader ook aan startende leraren die recht hebben op begeleiding. Ook vervangers die langdurig op school werkzaam zijn kunnen als zodanig een mentor krijgen toegewezen. Het aantal uren van de taak wordt jaarlijks vastgesteld door de directeur, met instemming van de PMR, in relatie tot de taakstelling. Het mentoraat van stagiaires kent geen facilitering in uren daar stagiaires ook werk van de mentor overnemen. Het mentoraat van LlO-stagiaires geeft de mentor in de periode dat de LIO zelfstandig de groep heeft, extra uren voor andere taken. Deze uren worden vooraf door de directeur bepaald en voorzien van een of meerdere taken voor de mentor. Voor zover scholen deelnemen aan het project "Opleiden in school" gelden de kaders van dit project. h) Toezicht houden Het houden van toezicht geldt als werktijd en moet separaat binnen de normjaartaak worden opgenomen. Dit geldt niet voor toezicht houden tijdens de ochtendpauze, omdat de ochtendpauze al standaard wordt meegenomen bij de lesgevende taak binnen de normjaartaak en al als werktijd telt. i) Taak op basis van bufferuren De directeur van de school draagt zorg voor een buffer tussen de 2 en 5% van het totaal aan overige taakuren van de school. Bufferuren worden aan personeelsleden toebedeeld. Wanneer zich in de loop van het schooljaar overige taken voordoen, dan wel voor de uitvoering van geplande overige taken vervanging of extra inzet nodig blijkt, kan de directeur een beroep doen op personeel met een 'taak op basis van bufferuren'. j) Bovenschoolse taken Indien het een bovenschoolse taak betreft stelt het college van bestuur deze uren vast met instemming van de PGMR. k) Taken gedurende schooljaar Indien er sprake is van taken in de loop van het schooljaar (bijv. scholing), dan worden deze ingepast in de normjaartaak. Dit kan betekenen dat een andere taak vervalt dan wel wordt verminderd. 14

15 3.6 Periode De normjaartaak wordt jaarlijks vastgesteld. Hierbij geldt als periode van 1 oktober tot en met 30 september. Dit voorkomt ongelijke schooljaren vanwege de verschuivingen van de zomervakantie. 3.7 Procedure vaststelling individuele normjaartaak Conform de CAO PO maakt de directeur jaarlijks voor de zomervakantie met elke medewerker schriftelijk afspraken over het aantal lesuren, lesgebonden en/of behandeltaken, de tijd voor voorbereiding en nazorg, professionalisering, duurzame inzetbaarheid en overige taken. De met het team gemaakte afspraken over de uit te voeren taken en werkzaamheden op schoolniveau vormen hierbij het uitgangspunt, alsook het binnen de school gehanteerde model (basis- of overlegmodel). Waar mogelijk wordt bij de verdeling van de taken rekening gehouden met de voorkeuren van de medewerker. Ook worden afspraken gemaakt over de werkdagen en werktijden, rekening houdend met de geplande 41,5 werkweken. Bij personeelsleden die tijdens het schooljaar worden benoemd wordt binnen twee weken na de benoemingsdatum afspraken gemaakt over de normjaartaak. Bij personeelsleden voor wie tijdens het schooljaar uitbreiding of vermindering van de betrekkingsomvang geldt, worden eveneens de afspraken over normjaartaak binnen twee weken aangepast. Voor het vastleggen van de individuele normjaartaak wordt door alle scholen gebruik gemaakt van het programma Cupella. Hier worden alle gemaakte afspraken over de invulling van de normjaartaak opgenomen: - Lesuren/lesgebonden taken Het aantal in totaliteit en de verdeling over de lesdagen; - Tijd voor voor- en nawerk Afspraken over de individuele toegekende opslagfactor - Duurzame inzetbaarheid De besteding en het moment van opname, dan wel het sparen van de uren - Professionalisering De besteding en het moment van opname - Overige taken Een omschrijving van de toegekende taken en de daarbijhorende normering - Eventuele andere afspraken met betrekking tot de normjaartaak. Het is mogelijk om een formulier met de gemaakte afspraken over de invulling van de normjaartaak te printen. Dit formulier wordt door beide partijen ondertekend. 15

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014.

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. CAO PO Hoofdstuk 8A Duurzame inzetbaarheid Artikel 1 Inwerkingtreding 1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. 2. De artikelen 6.35 en 8.25 en bijlage XI van deze cao komen

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 31-05-2015 17-06-2015 22-06-2015 3.13 Taakbeleid Personeel/Taakbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Taakomvangsbeleid 4 3. De taak van de

Nadere informatie

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014.

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. Hoofdstuk 8A Duurzame inzetbaarheid Artikel 8A.1 Inwerkingtreding 1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. 2. De artikelen 6.35 en 8.25 en bijlage XI van deze cao komen op

Nadere informatie

CAO PO 2014-2015. 1 april 2015. Petra Oosterom

CAO PO 2014-2015. 1 april 2015. Petra Oosterom CAO PO 2014-2015 1 april 2015 Petra Oosterom PRAKTISCH Presentatie komt digitaal beschikbaar via scholen Programma: Presentatie nieuwe cao: 40-urige werkweek Taakbeleid Vakantie Professionalisering Duurzame

Nadere informatie

Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs. 40 urige werkweek

Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs. 40 urige werkweek Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs 40 urige werkweek Wat houdt de 40 urige werkweek in? Bij wtf 1,000 werkt een medewerker 40 uur per week. De normjaartaak komt te vervallen, maar medewerkers

Nadere informatie

(P)(G)MR en CAO. Hoofddorp cursussen, advisering, maatwerk.

(P)(G)MR en CAO. Hoofddorp cursussen, advisering, maatwerk. (P)(G)MR en CAO Hoofddorp 14-10-2015 Even voorstellen Udo Pemmelaar Directeur Basisschool Beleidsadviseur bij een schoolbestuur Ambtelijk secretaris van de GMR Trainer voor VOO een nieuwe CAO Fris en Fruitig

Nadere informatie

11 september 2014. Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015

11 september 2014. Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 11 september 2014 Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 Eerste Informatievoorziening en te hanteren procedures: Met dit onderhandelingsakkoord hebben sociale partners beoogd tot

Nadere informatie

01-12-2014. Bespreking nieuwe CAO PO 2014-2015

01-12-2014. Bespreking nieuwe CAO PO 2014-2015 01-12-2014 Bespreking nieuwe CAO PO 2014-2015 Vernieuwing van de cao PO grotendeels gebaseerd op onderhandelaarsakkoord! Afspraken over: Loonparagraaf Looptijd en werkingssfeer Professionalisering Werkdruk

Nadere informatie

Een beknopte samenvatting ten behoeve voor personeel en medezeggenschapsraden

Een beknopte samenvatting ten behoeve voor personeel en medezeggenschapsraden Belangrijkste wijzigingen in Cao PO 2014-2015 Een beknopte samenvatting ten behoeve voor personeel en medezeggenschapsraden Medio december 2014 hebben de sociale partners in het primair onderwijs de tekst

Nadere informatie

Bijeenkomst GMR. woensdag 11 maart 2015

Bijeenkomst GMR. woensdag 11 maart 2015 Bijeenkomst GMR woensdag 11 maart 2015 Uitgangspunten personeelsbeleid Personeelsbeleid ten dienste van schitterend onderwijs Vakmanschap in beweging Onze medewerkers willen goed werk leveren Uitgangspunten

Nadere informatie

Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs

Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs Oktober 2006 Inhoudsopgave: Inleiding Normjaartaak en compensatieverlof Sparen voor sabbatsverlof Verzilveren van het compensatieverlof Sparen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. maart 2015 editie cao PO 2014. Inhoudsopgave. Inleiding 2. Waarom een cao 2. Nieuw in deze cao 2

NIEUWSBRIEF. maart 2015 editie cao PO 2014. Inhoudsopgave. Inleiding 2. Waarom een cao 2. Nieuw in deze cao 2 NIEUWSBRIEF maart 2015 editie cao PO 2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 Waarom een cao 2 Nieuw in deze cao 2 Professionalisering 2 Urenbudget 2 Bekostiging 3 Carrière pad 3 Werktijden/werkdruk/40-urige werkweek

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over taakbeleid in de CAO 2014-2015

Nieuwe afspraken over taakbeleid in de CAO 2014-2015 Nieuwe afspraken over taakbeleid in de CAO 2014-2015 Vanaf 1 augustus 2015 gaat er een nieuw hoofdstuk 2a gelden. Bij de voorbereiding van het schooljaar 2015-2016 gaat iedere werkgever al uit van dit

Nadere informatie

Nieuwe kaders CAO PO voor de Stichting Eem-Vallei Educatief

Nieuwe kaders CAO PO voor de Stichting Eem-Vallei Educatief werkveld datum Instemming/advies GMR Goedkeuring RvT Vastgesteld CvB Organisatie 2014-2015 voor de Stichting Eem-Vallei Educatief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 2. Wijzigingen cao PO (in

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid in het Primair Onderwijs

Duurzame Inzetbaarheid in het Primair Onderwijs Duurzame Inzetbaarheid in het Primair Onderwijs 1. Inleiding Gezonde en gemotiveerde medewerkers die met plezier werken en competent zijn, dragen bij aan de kwaliteit van onderwijs. Niet alleen nu, maar

Nadere informatie

WMS. Ede, 11 november 2015. www.poraad.nl

WMS. Ede, 11 november 2015. www.poraad.nl WMS Ede, 11 november 2015 Wie hebben we in de zaal? Bestuurders Schoolleiders Leden medezeggenschapsraad Agenda Speeddaten Standpunt PO-Raad Keuzemoment in het programma Speeddaten Wat is het belangrijkste

Nadere informatie

www.poraad.nl CAO PO 2014-2015

www.poraad.nl CAO PO 2014-2015 CAO PO 2014-2015 Wat gaan we doen? Zorgen dat jullie aan de slag kunnen met de CAO Door: Informatie over de CAO PO Vragen beantwoorden Welke ruimte is er voor eigen invulling? Welke kansen liggen er? Koppelen

Nadere informatie

Definitieve teksten cao: een toelichting

Definitieve teksten cao: een toelichting Definitieve teksten cao: een toelichting Zwolle, Nieuwegein,Rotterdam,Eindhoven 8, 9, 15, 16 december 2014 Doel Alle onduidelijkheden wegnemen Antwoord geven op alle vragen Zodat jullie aan de slag kunnen

Nadere informatie

CAO PO 2014-2015 Voorlichtingsbijeenkomst 27 mei 2015

CAO PO 2014-2015 Voorlichtingsbijeenkomst 27 mei 2015 CAO PO 2014-2015 Voorlichtingsbijeenkomst 27 mei 2015 Geraadpleegd: CAO PO 2014-2015 PO-raad AVS OCNV AOb Leeuwendaal Doel bijeenkomst - Wat verandert er? - Uitleg begrippen uit cao - Compensatieverlof

Nadere informatie

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Doel van het document dat voor u ligt is om handvatten te bieden voor het voeren van de gesprekken binnen de schoolorganisatie naar aanleiding van de veranderingen

Nadere informatie

N. (Nienke) Daniels Senior adviseur, VBS Helpdesk. VBS, september VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 1

N. (Nienke) Daniels Senior adviseur, VBS Helpdesk. VBS, september VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 1 N. (Nienke) Daniels Senior adviseur, VBS Helpdesk VBS, september 2017 VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 1 INHOUD VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 2 1. Met de cao po 2014/2015 hebben

Nadere informatie

Vakmanschap in beweging

Vakmanschap in beweging Vakmanschap in beweging SKPO Personeelsbeleid Opgesteld: 21 juni 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding: Uitgangspunten personeelsbeleid Hoofdstuk 1: Werkdruk 1.1 Wat is het 1.2 Beleid omtrent werkdruk 1.3 Compensatieverlof

Nadere informatie

CAO PO , 16 en 23 januari Conferentie Kleine Besturen.

CAO PO , 16 en 23 januari Conferentie Kleine Besturen. CAO PO 2014-2015 9, 16 en 23 januari 2015 Conferentie Kleine Besturen Wat gaan we doen? Zorgen dat jullie aan de slag kunnen met de cao Door: Informatie over de cao Vragen beantwoorden Welke ruimte is

Nadere informatie

TAAKBELEID. Krammer HE Brielle /

TAAKBELEID. Krammer HE Brielle / TAAKBELEID Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Het taakbeleid dient er toe om alle taken die binnen de schoolorganisatie verricht moeten worden, evenredig en doelmatig over het

Nadere informatie

Professionalisering. Q&A cao po. Vrijdag 9 januari 2015

Professionalisering. Q&A cao po. Vrijdag 9 januari 2015 Q&A cao po Vrijdag 9 januari 2015 Professionalisering Wie is er verantwoordelijk voor de professionalisering van de werknemer? Voor alle werknemers geldt dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen

Nadere informatie

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas 6.3 Deeltijdbanen Inhoud: blz. 1. Wat is deeltijdarbeid 2 2. Deeltijdarbeidbeleid 2 3. Omvang deeltijdbanen 2 4. Voorwaarden deeltijdarbeid 3 5.1 Schoolorganisatorische

Nadere informatie

Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs

Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs 06.556482 Oktober 2006 Inhoudsopgave Inleiding De normjaartaak Normjaartaak: werktijd voor OOP Spaarverlof Verzilveren van

Nadere informatie

Nieuwsbrief CAO-PO September 2014 Opgesteld door Geeke Wolters en Frans Thomassen

Nieuwsbrief CAO-PO September 2014 Opgesteld door Geeke Wolters en Frans Thomassen Nieuwsbrief CAO-PO September 2014 Opgesteld door Geeke Wolters en Frans Thomassen 1. Nieuwe cao PO Onderhandelaarsakkoord Zoals bij de meesten bekend zal zijn is er een onderhandelaarsakkoord over de nieuwe

Nadere informatie

Wat is er afgesproken? LOON Waarom komt er pas op 1 januari nog wat extra s bij en niet al per 1 september? WERKDRUK

Wat is er afgesproken? LOON Waarom komt er pas op 1 januari nog wat extra s bij en niet al per 1 september? WERKDRUK Op 30 juni is tussen CNV Onderwijs, de overige bonden en de PO-Raad een akkoord gesloten over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Daarmee komt een eind aan een langdurig traject van onderhandelen

Nadere informatie

Toelichting jaartaak primair onderwijs. Beste collega,

Toelichting jaartaak primair onderwijs. Beste collega, Toelichting jaartaak primair onderwijs Beste collega, Hierbij de toelichting bij het berekenmodel van de jaartaak. Stap voor stap wordt de berekening van de jaartaak beschreven. De cao PO 2014-2015 is

Nadere informatie

CAO PO 2014-2015 Uitwerking

CAO PO 2014-2015 Uitwerking CAO PO 2014-2015 Uitwerking versie 2.3 maart 2015 1 Geraadpleegd: CAO PO 2014-2015 (18 december 2014) PO-raad (website) AVS OCNV AOb Leeuwendaal 2 3 Professionalisering 4 Wat betekent dit voor het overleg?

Nadere informatie

Bijeenkomst GMR. maandag 26 januari 2015

Bijeenkomst GMR. maandag 26 januari 2015 Bijeenkomst GMR maandag 26 januari 2015 P&O Informeren CAO PO 2014-2015 Rol GMR/MR Informeren Wet Werk en Zekerheid - wijziging ketenregeling Tijdplanning en implementatie binnen SKPO CAO PO 2014-2015

Nadere informatie

Samenvatting onderhandelaarsakkoord september 2014 Marja van den Ouden

Samenvatting onderhandelaarsakkoord september 2014 Marja van den Ouden Bijlage 5.3 Samenvatting onderhandelaarsakkoord september 2014 Marja van den Ouden CAO PO 1 juli 2014 30 juni 2015 Deze samenvatting van het onderhandelakkoord is gemaakt met behulp van de informatie van

Nadere informatie

1. Kader en uitgangspunten De CAO-VO is van toepassing. Deze regeling is een nadere uitwerking hiervan.

1. Kader en uitgangspunten De CAO-VO is van toepassing. Deze regeling is een nadere uitwerking hiervan. Verlof- en werktijdenregeling OOP Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit : 15 november 2016 : 2016/000817/CvB-REG Besproken in PGMR : 24 november 2016 Vastgesteld

Nadere informatie

1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2. 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2

1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2. 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2 BAPO: VEEL GESTELDE VRAGEN. 1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2 3. Hoe dient een personeelslid, dat gebruik wenst

Nadere informatie

Wat zijn belangrijke doelen voor jouw school de komende jaren?

Wat zijn belangrijke doelen voor jouw school de komende jaren? CAO en de St. KOE Wat zijn belangrijke doelen voor jouw school de komende jaren? Wat zijn belangrijke professionele doelen voor jouzelf de komende jaren? Waar zou de St. KOE de komende jaren aan moeten

Nadere informatie

Themabijeenkomst voor medewerkers besturen primair onderwijs Leusden CAO PO 2014-2015 7-2-2015. Programma. Loonparagraaf

Themabijeenkomst voor medewerkers besturen primair onderwijs Leusden CAO PO 2014-2015 7-2-2015. Programma. Loonparagraaf Themabijeenkomst voor medewerkers besturen primair onderwijs Leusden CAO PO 2014-2015 Hanneke Westening 11 februari 2015 Programma Wat is er nieuw in de cao 2014-2015? Afspraken over: -Loonparagraaf -Looptijd

Nadere informatie

Onderwijs cao s en effect op de jaarrekening van de regeling duurzame inzetbaarheid en werktijdvermindering senioren

Onderwijs cao s en effect op de jaarrekening van de regeling duurzame inzetbaarheid en werktijdvermindering senioren Betreft: Onderwijs cao s en effect op de jaarrekening van de regeling duurzame inzetbaarheid en werktijdvermindering senioren In dit memo wordt stilgestaan bij een aantal aspecten uit de vernieuwde onderwijs

Nadere informatie

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI 1 Inleiding De Stichting PANTA RHEI is in april 2006 van start gegaan na een fusie van De Jakobsladder, het Openbaar Onderwijs Leidschendam-Voorburg en de Stichting Katholiek

Nadere informatie

Deze bijeenkomst is geen uitleg over de achtergronden van de CAO. Deze bijeenkomst geeft geen mening over de inhoud van de CAO

Deze bijeenkomst is geen uitleg over de achtergronden van de CAO. Deze bijeenkomst geeft geen mening over de inhoud van de CAO CAO en de St. KOE Deze bijeenkomst is geen uitleg over de achtergronden van de CAO Deze bijeenkomst geeft geen mening over de inhoud van de CAO Deze bijeenkomst geeft geen advies over de CAO En... de CAO

Nadere informatie

Arbeidstijden- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend Personeel Purmerendse ScholenGroep

Arbeidstijden- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend Personeel Purmerendse ScholenGroep Arbeidstijden- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend Personeel Purmerendse ScholenGroep Kenmerk : DB/skc/2015-3 Datum : 10 maart 2015 Betreft : Arbeids- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend

Nadere informatie

CAO PO 2014-2015. Informatie WereldKidz

CAO PO 2014-2015. Informatie WereldKidz CAO PO 2014-2015 Informatie WereldKidz 16 januari 2015 1 Inhoudsopgave Inhoud Professionalisering... 3 Startende leraar... 5 Startbekwaam, basisbekwaam en vakbekwaam... 7 Schema startbekwaam, basisbekwaam,

Nadere informatie

Model uitvoeringsregeling bijzonder budget voor oudere medewerkers en overgangsregeling BAPO -bestuur-

Model uitvoeringsregeling bijzonder budget voor oudere medewerkers en overgangsregeling BAPO -bestuur- Model uitvoeringsregeling bijzonder budget voor oudere medewerkers en overgangsregeling BAPO -bestuur- Versie 2, d.d. 3 maart 2015, drs W. (Wlma) Rijndorp-Kreft, senior adviseur/manager P&O advies i.s.m.

Nadere informatie

Checklist invoering 40-urige werkweek Primair Onderwijs

Checklist invoering 40-urige werkweek Primair Onderwijs Checklist invoering 40-urige werkweek Primair Onderwijs Versie d.d. 17 maart 2015, drs W. Rijndorp-Kreft, Dyade Advies Met ingang van het schooljaar 2015-2016 wijzigen een aantal uitgangspunten van het

Nadere informatie

Acties korte termijn (2014) Acties korte termijn (eerste helft 2015) Acties voor de langere termijn (2015 2017)

Acties korte termijn (2014) Acties korte termijn (eerste helft 2015) Acties voor de langere termijn (2015 2017) Stappenplan CAO PO Acties korte termijn (2014) 1. Van toepassing verklaren CAO PO 2. Informatie aan management 3. Informatie aan P(G)MR 4. Informatie aan medewerkers 5. Uitvoeren regeling duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Overzicht rechten en plichten P(G)MR in CAO PO 2014-2015. 2. Arbeidsduur en normjaartaak

Overzicht rechten en plichten P(G)MR in CAO PO 2014-2015. 2. Arbeidsduur en normjaartaak Overzicht rechten en plichten P(G)MR in CAO PO 2014-2015 Naast en in aanvulling op de in de WMS genoemde bevoegdheden, kent de CAO-PO een aantal bevoegdheden toe aan de P(G)MR. 2. Arbeidsduur en normjaartaak

Nadere informatie

Normjaartaak en taakbeleid

Normjaartaak en taakbeleid BELEIDSPLAN NORMJAARTAAK en TAAKBELEID Eem Vallei Educatief December 2010 1 Voorwoord Tot augustus 1998 was het personeel in het primair onderwijs benoemd in een normbetrekking of een deel van een normbetrekking,

Nadere informatie

13. Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs

13. Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs 13. Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding De normjaartaak Jaarrooster in de schoolorganisatie: bedrijfstijd Normjaartaak: werktijd voor OOP

Nadere informatie

DUURZAME INZETBAARHEID

DUURZAME INZETBAARHEID Vraag en Antwoorden over de cao PO 2014 ( bron site AOB) LOON Is er een loonsverhoging? Ja. Na vijf jaar nullijn worden de lonen per 1 september 2014 structureel verhoogd met 1,2 procent. Aanvankelijk

Nadere informatie

Algemene kaders. voor het taakbeleid. Praktijkonderwijs. Stichting Kolom

Algemene kaders. voor het taakbeleid. Praktijkonderwijs. Stichting Kolom Algemene kaders voor het taakbeleid Praktijkonderwijs Stichting Kolom 0 Inhoud pag. Inleiding 3 Deel 1. Onderwijzend personeel 4 1. Primaire taak 4 1.1 Taakuren 4 2. Voorbereiding 4 3. Scholing en deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 2 juli 2014. Partijen zijn op 2 juli 2014 het navolgende overeengekomen:

Onderhandelaarsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 2 juli 2014. Partijen zijn op 2 juli 2014 het navolgende overeengekomen: Onderhandelaarsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 2 juli 2014 Partijen zijn op 2 juli 2014 het navolgende overeengekomen: Met dit onderhandelaarsakkoord hebben sociale partners beoogd tot

Nadere informatie

Regeling normjaartaak, formatie en taakbeleid

Regeling normjaartaak, formatie en taakbeleid Regeling normjaartaak, formatie en taakbeleid van stichting Poolster Lochem Inhoud 1.0 Regeling normjaartaak, formatie en taakbeleid van stichting Poolster te Lochem.... 3 1.1 Taakbeleid in het Strategisch

Nadere informatie

Procedure & Afspraken rondom het Basismodel

Procedure & Afspraken rondom het Basismodel 1 Procedure & Afspraken rondom het Basismodel binnen stichting kom Leren Versie 15 juni 2016 2 Vooraf visie op dit onderdeel van personeelsbeleid Het voorliggende stuk is een handreiking aan alle werknemers

Nadere informatie

Kaderstellend taakbeleid O2A5

Kaderstellend taakbeleid O2A5 Kaderstellend taakbeleid O2A5 2015-2016 Datum: 09-04-2015 Auteur: Status: Geke Lexmond, Leeuwendaal Onderwijs b.v. i.s.m. werkgroep CAO-PO en klankbordgroep CAO-PO t.b.v. bestuur, GMR, directeurenoverleg

Nadere informatie

Personeelshandboek 4.7.7 BAPO-regeling Stichting Lek en IJssel (versie juni 2009)

Personeelshandboek 4.7.7 BAPO-regeling Stichting Lek en IJssel (versie juni 2009) De BAPO-regeling Inleiding De regeling Bevordering Arbeids Participatie Onderwijspersoneel (BAPO) is een belangrijk onderdeel van het leeftijdsbewust personeelsbeleid. De BAPO-regeling heeft ten doel het

Nadere informatie

Kans voor Balans. Taakbeleid. Ter instemming voorgelegd aan (P)GMR : d.d. 30-04-2015. Vastgesteld na correcties: dd. 10.06.2015

Kans voor Balans. Taakbeleid. Ter instemming voorgelegd aan (P)GMR : d.d. 30-04-2015. Vastgesteld na correcties: dd. 10.06.2015 Taakbeleid Kans voor Balans Ter instemming voorgelegd aan (P)GMR : d.d. 30-04-2015 Vastgesteld na correcties: dd. 10.06.2015 Meer Primair Burgemeester Pabstlaan 10 D1 2131 XE Hoofddorp Postbus 223 2130

Nadere informatie

Q & A cao po 2014-2015

Q & A cao po 2014-2015 Q & A cao po 2014-2015 Dyade Advies, versie 15 mei 2015 Voor dit overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden wordt ingegaan op de vragen die zijn gesteld tijdens en na de door Dyade Advies verzorgde

Nadere informatie

Nieuwsbriefspecial directeuren en besturen l 17 december 2014

Nieuwsbriefspecial directeuren en besturen l 17 december 2014 Nieuwsbriefspecial directeuren en besturen l 17 december 2014 Special in dit nummer: duurzame inzetbaarheid en beëindiging Bapo duurzame inzetbaarheid en beëindiging Bapo Per 1 oktober 2014 is de Bapo-regeling

Nadere informatie

Uitvoerige vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs

Uitvoerige vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs Vanuit de AoB Uitvoerige vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs LOON Is er een loonsverhoging? Ja. Na vijf jaar nullijn zijn de lonen per 1 september 2014 structureel verhoogd met 1,2 procent.

Nadere informatie

Werktijden, lesuren, werktijdfactoren en de normjaartaak in het Primair Onderwijs

Werktijden, lesuren, werktijdfactoren en de normjaartaak in het Primair Onderwijs Werktijden, lesuren, werktijdfactoren en de normjaartaak in het Primair Onderwijs 1. Inleiding Vanuit de stichting ontvangen we nog regelmatig signalen dat er bij de medewerkers en bij de leidinggevenden

Nadere informatie

Q&A CAO PO. Inleiding. 1. Informatievoorziening en procedures

Q&A CAO PO. Inleiding. 1. Informatievoorziening en procedures Q&A CAO PO Inleiding 1. Informatievoorziening en procedures Wanneer kan ik als schoolbestuur meer horen en vragen stellen over de CAO? De PO-Raad organiseert drie bijeenkomsten voor schoolbesturen waarin

Nadere informatie

Invoeringsplan nieuwe CAO PO 2015-2016

Invoeringsplan nieuwe CAO PO 2015-2016 Invoeringsplan nieuwe CAO PO 2015-2016 Kenmerk: 2015-063 27-05-2015 Van: A.Gubbels C.v.B. SPOLT Status: 1) Vastgesteld directeurenoverleg Mei 2015 2) Aangeboden en goedgekeurd GMR Juni 2015 3) Ter informatie

Nadere informatie

Regeling Levensfasebewust Personeelsbeleid

Regeling Levensfasebewust Personeelsbeleid Regeling Levensfasebewust Personeelsbeleid 1. Regeling Levensfasebewust Personeelsbeleid In deze uitvoeringsregeling staat de wijze beschreven waarop STOVOH in het schooljaar 2016 2017 wil omgaan met de

Nadere informatie

Q & A CAO PO. Inleiding. 1. Informatievoorziening en procedures. 2. Financiële gevolgen

Q & A CAO PO. Inleiding. 1. Informatievoorziening en procedures. 2. Financiële gevolgen Q & A CAO PO Inleiding 1. Informatievoorziening en procedures Kan ik de webinar terugkijken? Op 3 juli heeft er een webinar plaatsgevonden waarin Simone Walvisch, de vicevoorzitter van de PO- Raad, en

Nadere informatie

Trekkingsrecht werkdrukvermindering: antwoorden op veel gestelde vragen

Trekkingsrecht werkdrukvermindering: antwoorden op veel gestelde vragen NIEUWSBRIEF DATUM: KENMERK: VOLGNUMMER: 26 februari 2009 CNV Onderwijs afd. beleid 2009-1 Let op! Vóór 15 maart keuze maken Trekkingsrecht werkdrukvermindering: antwoorden op veel gestelde vragen Op 20

Nadere informatie

Taakbeleid. Versie Wijzigingen Status Datum Schrijver Geaccordeerd door S. Roskam DOP 2.0 Actueel S. Roskam C.

Taakbeleid. Versie Wijzigingen Status Datum Schrijver Geaccordeerd door S. Roskam DOP 2.0 Actueel S. Roskam C. Taakbeleid Versie Wijzigingen Status Datum Schrijver Geaccordeerd door 1.0 07-07-2016 S. Roskam DOP 2.0 Actueel 21-09-2016 S. Roskam C. Biesterbosch DOP Inhoudsopgave Inleiding... 2 Deel 1 (Stichting Scholengroep

Nadere informatie

Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015

Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015 Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015 (20140411) Dit eindvoorstel komt voort uit de gesprekken die de PO-Raad en de werknemersorganisaties voerden tussen november 2013 en februari 2014. Het is de

Nadere informatie

Reader. Veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid

Reader. Veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid Reader Veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid Inhoudsopgave 1 Wat is duurzame inzetbaarheid? blz. 4 2 Het basisbudget blz. 5 3 Het bijzonder budget voor starters blz. 8 4 Het bijzonder budget

Nadere informatie

Arbeidsduur en normjaartaak Werktijdfactor en dat wat daarbij komt.

Arbeidsduur en normjaartaak Werktijdfactor en dat wat daarbij komt. Arbeidsduur en normjaartaak Werktijdfactor en dat wat daarbij komt. Definitief maart 2008 1/13 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Normjaartaak...3 3. Hoe ziet de invulling van de normjaartaak van een full-timer

Nadere informatie

Taakbeleid. Inclusief overige afspraken. Herziene versie. Werkgroep taakbeleid

Taakbeleid. Inclusief overige afspraken. Herziene versie. Werkgroep taakbeleid Taakbeleid Inclusief overige afspraken Herziene versie Werkgroep taakbeleid status definitief pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1. DOELSTELLING... 3 1.2. UITGANGSPUNTEN... 3 2. UITWERKING...

Nadere informatie

Invoering CAO-PO 2014-2015

Invoering CAO-PO 2014-2015 Invoering CAO-PO 2014-2015 Op 3 november 2014 is de Werkgroep Nieuwe cao bestaande uit twee personeelsleden namens de GMR, een directeur, de voorzitter College van Bestuur en de personeelsfunctionaris

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Levensfasebewust Personeelsbeleid ONDERWIJSGROEP GALILEI Vanaf augustus 2015

Uitvoeringsregeling Levensfasebewust Personeelsbeleid ONDERWIJSGROEP GALILEI Vanaf augustus 2015 Uitvoeringsregeling Levensfasebewust Personeelsbeleid ONDERWIJSGROEP GALILEI Vanaf augustus 2015 PERSOONLIJK KEUZEBUDGET CAO VO 2014-2015 voor medewerkers Onderwijsgroep Galilei. In de CAO VO 2014 2015

Nadere informatie

16. Werktijden in het voortgezet onderwijs

16. Werktijden in het voortgezet onderwijs 16. Werktijden in het voortgezet onderwijs Inhoudsopgave Inleiding De arbeidstijdenwet Pauzes Rust Nachtdiensten Zondag Zwanger Weektaak van onderwijsondersteunend personeel Vakantieverlof voor onderwijsondersteunend

Nadere informatie

Q & A CAO PO. Inleiding. 1. Informatievoorziening en procedures. 2. Financiële gevolgen. Datum: 15 oktober 2014

Q & A CAO PO. Inleiding. 1. Informatievoorziening en procedures. 2. Financiële gevolgen. Datum: 15 oktober 2014 Q & A CAO PO Datum: 15 oktober 2014 Inleiding 1. Informatievoorziening en procedures Kan ik de webinar terugkijken? Op 3 juli heeft er een webinar plaatsgevonden waarin Simone Walvisch, de vice-voortzitter

Nadere informatie

Protocol Duurzame Inzetbaarheid

Protocol Duurzame Inzetbaarheid Toepassing van de regeling Duurzame Inzetbaarheid uit de cao-hbo binnen Avans Hogeschool Colofon ons kenmerk 15-0177/5.1.2/jm-stb datum 28-04-2015 Jaylen Moore auteurs Stijn Blom Status Definitief, CvB

Nadere informatie

Taakbeleid Vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 november 2008

Taakbeleid Vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 november 2008 Taakbeleid Vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 november 2008 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 2 2.0 Taakbeleid 4 2.1 Inleiding 2.2 Definitie taakbeleid 2.2.1 Taakomvangsbeleid 2.2.2 Taakverdelingsbeleid

Nadere informatie

Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep

Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep De regeling werktijden, vakantie en verlof is per 1 januari 2012 aangepast

Nadere informatie

CAO en de St. KOE juni 2015

CAO en de St. KOE juni 2015 CAO en de St. KOE juni 2015 Agenda Duurzame inzetbaarheid Professionalisering Pauzes van personeel onder de nieuwe CAO 40 urige werkweek Wet werk en zekerheid Werkdruk Duurzame inzetbaarheid 40 uur op

Nadere informatie

Taakbeleid op Salland.

Taakbeleid op Salland. Taakbeleid op Salland. Met de onderstaande tekst is 3 jaar terug invulling gegeven aan een nieuw taakbeleid op de lokatie Salland. Dit beleid is in de afgelopen jaren geëvolueerd. De basis hiervan wordt

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN 2012

ARBOBELEIDSPLAN 2012 ARBOBELEIDSPLAN 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie en Verantwoordelijkheden... 4 2.1 Organogram... 4 2.2 Verantwoordelijkheden... 5 2.2.1... 5 2.2.2 Preventiemedewerkers... 5 2.2.3 Direct

Nadere informatie

Hoe kan het dat de loonsverhoging maar 1,2% is. Er is toch geen nullijn meer?

Hoe kan het dat de loonsverhoging maar 1,2% is. Er is toch geen nullijn meer? Veelgestelde vragen onderhandelaarsakkoord cao vo 2014-2015 1. Loonparagraaf Hoeveel loonsverhoging is afgesproken? In de cao is, als voorschot op het einde van de nullijn voor overheid en onderwijs in

Nadere informatie

veel gestelde vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs

veel gestelde vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs veel gestelde vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs Veel gestelde vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs Maart 2015 1 Maart 2015 Uitvoerige vragen en antwoorden over de cao primair

Nadere informatie

Voorlichting Onderhandelaarsakkoord Cao PO

Voorlichting Onderhandelaarsakkoord Cao PO Voorlichting Onderhandelaarsakkoord Cao PO Platformbijeenkomsten, najaar 2014 René Tromp Wille-Anne van t Zelfde Inhoud Proces Afspraken Vervolg Proces (I) Modernisering per 1 januari 2014 primaire en

Nadere informatie

Kaderregeling Taakbeleid

Kaderregeling Taakbeleid Kaderregeling Taakbeleid Unicoz onderwijsgroep PO Taakbeleid schooljaar 2017-2018 Versie 1.6, Januari 2017 Geldig per 1 augustus 2017 Status Voorlopige vaststelling College van Bestuur 31 oktober 2016

Nadere informatie

Beleid Normjaartaak Onderwijzend- Onderwijs Ondersteunend Personeel

Beleid Normjaartaak Onderwijzend- Onderwijs Ondersteunend Personeel Postbus 124 88 AC Elburg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog De Wildemaet Beleid Normjaartaak Onderwijzend- Onderwijs Ondersteunend Personeel BELEIDSSTUK 39 Vaststelling door AB d.d.

Nadere informatie

Normjaartaakbeleid. CSG Prins Maurits - Middelharnis. 1 augustus 2011

Normjaartaakbeleid. CSG Prins Maurits - Middelharnis. 1 augustus 2011 Normjaartaakbeleid CSG Prins Maurits Middelharnis 1 augustus 2011 Inhoud 1. Wat is (normjaar)taakbeleid? 2. De normjaartaak uitgangspunten a. De lesdefinitie. b. Het voor en nawerk. c. De overige taken

Nadere informatie

Beleid neringsgesprekken

Beleid neringsgesprekken Beleid neringsgesprekken Functioneringsgesprekken 4.5.0 Vooraf 1. Regels Binnen de Stichting Prot. Chr. SO/VSO te Ommen eo hanteren we de volgende regels m.b.t. het beleid functioneringsgesprekken: De

Nadere informatie

MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt

MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014 beweegt 0 I N L E I D I N G Mobiliteit is de al dan niet vrijwillige overplaatsing van een medewerker naar een andere werkplek en/of een andere functie. Het doel

Nadere informatie

Taakbelastingbeleid in het kader van hoofdstuk F Inzet personeel CAO BVE 2007-2009

Taakbelastingbeleid in het kader van hoofdstuk F Inzet personeel CAO BVE 2007-2009 Taakbelastingbeleid in het kader van hoofdstuk F Inzet personeel CAO BVE 2007-2009 Inleiding De CAO-partijen hebben in oktober 2007 een akkoord bereikt over de CAO BVE 2007-2009. Het belangrijkste onderdeel

Nadere informatie

CAO PO Bestuursakkoord PO. Onderhandelaarsakkoord 2 juli 2014 Looptijd: 1 juli juli Vastgesteld 10 juli 2014

CAO PO Bestuursakkoord PO. Onderhandelaarsakkoord 2 juli 2014 Looptijd: 1 juli juli Vastgesteld 10 juli 2014 CAO PO 2014 Onderhandelaarsakkoord 2 juli 2014 Looptijd: 1 juli 2014 1 juli 2015 & Bestuursakkoord PO Vastgesteld 10 juli 2014 Agenda samenhang cao en bestuursakkoord modernisering cao PO belangrijkste

Nadere informatie

Uitleg BAPO / presentatie op de loonstrook

Uitleg BAPO / presentatie op de loonstrook Uitleg BAPO / presentatie op de loonstrook Irene Euro - Cent Salarisstraat 15 1111 VS Deventer Salarisspecificatie maart 2015 Qualiant B.V. Singel 9 7411 HV Deventer Tel.: 0570-767370 Uitb. Looncomponent

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC ELSLOO JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC

ACTIVITEITENPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC ELSLOO JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC ACTIVITEITENPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC ELSLOO 2015-2016 1. Inleiding. Waarom een activiteitenplan? In de CAO-PO zijn afspraken vastgelegd over de faciliteiten in tijd en over een

Nadere informatie

Algemene vragen. 1. Wat is uw geslacht? 2. Wat is uw leeftijd?

Algemene vragen. 1. Wat is uw geslacht? 2. Wat is uw leeftijd? Algemene vragen 1. Wat is uw geslacht? 2. Wat is uw leeftijd? Algemene vragen 3. Welke denominatie heeft uw school? 4. Is uw school een school voor basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs?

Nadere informatie

REGELING WERVING EN SELECTIE

REGELING WERVING EN SELECTIE REGELING WERVING EN SELECTIE Inleiding Bij het ontstaan van een vacature op één van de scholen stelt de desbetreffende directie de algemeen directeur hiervan in kennis. Onder diens verantwoording zal dan

Nadere informatie

Handleiding Roostertool Werkzaamheden en capaciteit in balans

Handleiding Roostertool Werkzaamheden en capaciteit in balans Handleiding Roostertool Werkzaamheden en capaciteit in balans 1 Inleiding In de CAO PO- 2014 is een aantal wijzigingen geweest in de rechten van medewerkers en er zijn een aantal maatregelen genomen met

Nadere informatie

TAAKBELEID KADERSTELLEND DOCUMENT

TAAKBELEID KADERSTELLEND DOCUMENT TAAKBELEID KADERSTELLEND DOCUMENT 1 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 4 2 ARBEIDSDUUR EN NORMJAARTAAK 5 2.1 Aantal schoolweken leerlingen en aantal schoolweken medewerkers 5 2.1.1 Algemeen 5 2.1.2

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool Al-Iman willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk behartigen. Samen werken

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord verlenging van de CAO-PO

Onderhandelaarsakkoord verlenging van de CAO-PO Met uitzondering van de Bond KBO (Organisatie van katholieke schoolbesturen) hebben de vakcentrales en overige werkgevers op donderdag 28 oktober de CAO PO 2002 tot 2005 ondertekent. Dit is de CAO die

Nadere informatie

In de CAO PO zijn een aantal kaderstellende afspraken gemaakt over normjaartaak, formatie en taakbeleid

In de CAO PO zijn een aantal kaderstellende afspraken gemaakt over normjaartaak, formatie en taakbeleid 4.5 Regeling normjaartaak, formatie en taakbeleid van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI 1 Inleiding In dit document wordt een regeling weergegeven betreffende de inrichting van

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Duurzame inzetbaarheid Paragraaf A Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak Artikel 9.2 Hoogte Artikel 9.3 Aanwending

Hoofdstuk 9 Duurzame inzetbaarheid Paragraaf A Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak Artikel 9.2 Hoogte Artikel 9.3 Aanwending Hoofdstuk 9 Paragraaf A Duurzame inzetbaarheid Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak 1. De werknemer heeft recht op een persoonlijk budget ten behoeve van zijn duurzame inzetbaarheid. 2. Het persoonlijk

Nadere informatie