Checklist invoering 40-urige werkweek Primair Onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Checklist invoering 40-urige werkweek Primair Onderwijs"

Transcriptie

1 Checklist invoering 40-urige werkweek Primair Onderwijs Versie d.d. 17 maart 2015, drs W. Rijndorp-Kreft, Dyade Advies Met ingang van het schooljaar wijzigen een aantal uitgangspunten van het taakbeleid aanzienlijk vanwege wijzigingen in de cao PO In deze notitie een overzicht van de wijzigingen en daaruit volgend een checklist invoering 40-urige werkweek in het Primair Onderwijs urige werkweek Toelichting: De cao PO schrijft voor dat voor het primair onderwijs uiterlijk op 1 augustus 2015 de 40- urige werkweek wordt ingevoerd. Dit met als doel de wekelijkse zware belasting van medewerkers in het onderwijs te verlagen en de werktijd meer te verspreiden over het jaar. Overigens is er sprake van gemiddeld 40 uur per week werken. Schoolactiviteiten als ouderavonden en dergelijke worden opgenomen in een jaarrooster en meegenomen in de normjaartaak zodat over het hele jaar genomen gemiddeld 40 uur per week wordt gewerkt. Een gevolg van de invoering van de 40-urige werkweek is dat scholen naast een leerlingenrooster een medewerkersrooster zullen hanteren. Vanaf 1 augustus 2015 geldt voor alle scholen een aantal te werken weken voor medewerkers van 41,48 weken (normjaartaak 1659 : 40 (urige werkweek) = 41,48 weken). De berekening van de werktijdfactor voor onderwijzend personeel wordt vanaf 2015 berekend op basis van de werkdagen en niet meer op basis van de lesgebonden taak. Ook alle bestaande werktijdfactoren worden omgezet naar een benoeming van uren en minuten per week. Bijvoorbeeld: wtf 0,4287. Geeft 0,4287 x 40 (urige werkweek) = 17,148 uur. 0,148 uur x 60 (minuten) = 9 minuten. Deze medewerker heeft een aanstelling van 17 uur en 9 minuten. Om daarna te kunnen zien wat de werkdagen kunnen zijn is het weekrooster van de school uitgangspunt. In het weekrooster van de school wordt aangegeven hoe lang elke dag is. Dat kan zijn 5 x 40 uur op bijvoorbeeld 4 dagen van 8,5 uur en 1 dag van 6 uur. Het weekrooster van de school komt altijd uit op 40 uur. 1

2 Omdat er sprake is van een werkweek van gemiddeld 40 uur kan er geen sprake meer zijn van compensatieverlof. Meer werken dan de maximale lessentaak wordt dan gecompenseerd binnen de normjaartaak. Concreet betekent dit dat een medewerker die meer dan 930 uur les geeft ook meer uren voor- en nawerk toebedeeld krijgt en dat deze uren in mindering worden gebracht op de overige taken. Deze medewerker werkt dan nooit meer dan de normjaartaak van 1659 uur behorend bij werktijdfactor 1. Overwerk kan alleen incidenteel en in opdracht van de werkgever plaatsvinden voor het onderwijzend personeel. Voor het onderwijsondersteunend personeel zonder les- en behandeltaken blijft de overwerkregeling neergelegd in artikel 6.38 cao PO van kracht. In de cao PO is ook opgenomen dat er een pauze moet zijn (eigen tijd). Indien op een dag meer dan 5,5 uur wordt gewerkt heeft de medewerker recht op een pauze tussen en uur van een half uur. Met instemming van de PMR mag dit worden omgezet naar 2 x 15 minuten. Pauze betekent dat je iets voor jezelf kunt doen, een boodschap bijvoorbeeld. Met de introductie van de 40-urige werkweek is de relatie tussen de schoolvakanties van de leerlingen en de werktijden van de leerkrachten deels vervallen. Vanaf 1 augustus 2015 wordt dan ook voor het onderwijzend personeel een vakantieregeling gehanteerd. Vakantie wordt uitgedrukt in een aantal uren per jaar en wel 428 uur of 10,7 weken. Een jaar beslaat de periode van 1 oktober tot 1 oktober tenzij de werkgever met instemming van de P(G)MR anders besluit. Voor onderwijsondersteunend personeel zonder les- of behandeltaken is er sprake van een vakantieverlof van 427 uur aangevuld met leeftijds- en schaaluren. Hoe scholen invulling geven aan de 40-urige werkweek, het jaarrooster en het weekrooster is aan hen om te bepalen. In deze zullen een aantal besluiten moeten worden genomen. Onderstaand een checklist met de te beantwoorden vragen voor schoolbesturen. Checklist: 1. Bepalen van het jaarrooster Hiermee bedoelen wij het inroosteren van de extra werkweken voor het onderwijzend personeel om te komen tot een totaal van 41,48 werkweken. In de kind-vrije weken kan bijvoorbeeld gewerkt worden aan professionalisering, overleg, planningsvergaderingen, werkgroepen, administratie, opstart en afsluiten schooljaar, opstellen leerlingplannen, ed. 2

3 Bij het bepalen van het jaarrooster is het van belang uit te gaan van de doelstelling achter de invoering van de 40-urige werkweek. De duurzame inzetbaarheid of het ervoor zorgdragen dat medewerkers zo lang en zo goed mogelijk hun werk kunnen blijven doen. Raadzaam is dan om te kijken naar die momenten in het jaar waarop de leerkrachten wat ruimte kunnen gebruiken en waar de uitval het grootst is. 2. Keuze jaarrooster, school of bovenschools: Het besluit omtrent het jaarrooster kan op bovenschools of schools niveau genomen worden. Besluitvorming op bovenschools niveau is voordelig omdat er dan geen discrepanties ontstaan qua werktijd voor medewerkers die op meerdere scholen werken of overstappen van de ene naar de andere school. Anderzijds kan de behoefte van de ene school ten opzichte van de andere school verschillen en kan het van belang zijn daar ruimte in te bewerkstelligen. Een keuze dient vooraf gemaakt te worden. 3. Keuze periode jaarrooster De cao schrijft de periode 1 oktober 1 oktober voor, voor het jaarrooster. Hiermee kunnen korte en lange jaren als gevolg van de verschuiving van de zomervakantie vereffend worden. In overleg met de P(G)MR kan hiervan afgeweken worden. 4. Invulling jaarrooster De vulling van de extra werkweken tot een totaal van 41,48 weken start bij de vraag welke zaken die nu tijdens de reguliere schoolweken gebeuren verschoven kunnen worden naar de kindvrije weken. Voorts is het zaak te bekijken waar de pieken in werkbelasting zitten en te bekijken of juist daar mogelijkheden zijn kindvrije dagen te plannen. Let wel, de regels schoolvakanties dienen hierbij in acht te worden genomen (zie bijlage 1). Opties: - Extra lesvrije week in de periode voor de zomervakantie (bijvoorbeeld juni) om leerkrachten de kans te geven de administratie bij te werken en de afsluiting van het jaar en overdracht van de leerlingen te organiseren. - Enkele dagen aan het begin en het einde van het schooljaar inroosteren voor scholen en afsluiten en opstarten schooljaar - Een week van de meivakantie opnemen in het lerarenrooster om te vullen met administratie en scholing en werkgroepen. - Verlengen van de kerstvakantie voor leerlingen. - Het inroosteren van lesvrije dagen verspreid over het jaar. - Een combinatie van bovenstaande opties. 5. Keuze weekrooster, school/bovenschools: 3

4 Het besluit omtrent het weekrooster kan op bovenschools of schools niveau genomen worden. Besluitvorming op bovenschools niveau is voordelig omdat er dan geen discrepanties ontstaan qua werkdagen voor medewerkers die op meerdere scholen werken of overstappen van de ene naar de andere school. Anderzijds kan de behoefte van de ene school ten opzichte van de andere school verschillen en kan het van belang zijn daar ruimte in te bewerkstelligen. Een keuze dient vooraf gemaakt te worden. 6. Bepalen van het weekrooster Bij de introductie van de 40-urige werkweek hoort ook de introductie van de benoeming in uren en minuten. Om dit te kunnen uitvoeren zijn uitspraken over het weekrooster ofwel de bepaling van het aantal uren per dag noodzakelijk. Het totaal moet altijd uitkomen op 40. De verdeling over de dagen is vrij. Opties: - 5 gelijke dagen werken van 8 uur. - 4 dagen van 8,5 uur en een dag van 6 uur. - 3 dagen van 9 uur, 1 dag van 6 uur, 1 dag van 7 uur. - Variaties op bovenstaande. 7. Keuze pilotschool voor doorrekening gevolgen omzetting wtf in uren en minuten De gevolgen van de omzetting van de wtf in uren en minuten is afhankelijk van het besluit over het weekrooster. Om te kunnen doorzien wat de gevolgen zijn is het een overweging waard een pilotschool te kiezen om het vergelijk te maken tussen inzet nu o.b.v. wtf en inzet straks o.b.v. uren en minuten. 8. Pauze Voor bepaalde scholen, bijvoorbeeld scholen met een continurooster, kunnen er problemen ontstaan bij het toekennen van de pauze. Het is verstandig eventuele problemen in deze vroegtijdig in beeld te hebben zodat oplossingen bedacht kunnen worden, bijvoorbeeld door splitsing van de pauze in 2 x 15 minuten. 9. Behoefte aan werktijdenregeling De 40-urige werkweek en de afspraken over het aantal uren werken per dag heeft niets te maken met de verplichte aanwezigheid van medewerkers. Er kan wel behoefte zijn aan een regeling, bijvoorbeeld om de ontmoeting tussen leerkrachten te bewerkstelligen na lestijd. Indien er behoefte is op een of meer scholen is het verstandig een (model-)regeling toe te voegen aan het taakbeleid. 10. Basismodel of overlegmodel 4

5 Schoolbesturen hebben de keuze tussen het basismodel en het overlegmodel. In bijlage 3 de verschillen en overeenkomsten van deze modellen. Een keuze voor het overlegmodel moet ter instemming worden voorgelegd aan de PGMR waarna er per school een invoeringsplan moet worden gemaakt welke voor wordt gelegd aan de PMR ter instemming en daarbij moet meer dan de helft van de medewerkers akkoord gaan met dit model. Deze zware medezeggenschap is het gevolg van het laten vervallen van drie zaken; de maximale lessentaak van 930 uur, de inzetbaarheidstabel uit paragraaf 2.4 van de cao PO en de mogelijkheid voor ouderen om op een dagdeel uit geroosterd te worden. 5

6 2. Duurzame inzetbaarheid Toelichting: De cao PO gaat in op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Dat uit zit in diverse regelingen: a. 40 uur duurzame inzetbaarheid voor alle medewerkers. b. 40 uur extra voor starters in de eerste drie jaar van het dienstverband of totdat zij startbekwaam zijn. c. 170 uur voor ouderen van 57 jaar en ouder. Ad a. Alle medewerkers hebben recht op 40 uur duurzame inzetbaarheid. De 40 uur is niet vrij opneembaar. De uren duurzame inzetbaarheid kunnen worden ingezet voor peer review, studieverlof, coaching, oriëntatie op mobiliteit, of niet plaats- en/of tijdgebonden werkzaamheden. De medewerker is verantwoordelijk voor inzet van deze uren. Afspraken over de inzet worden vooraf vastgelegd in het POP en achteraf verantwoord via de gesprekkencyclus. Indien een medewerker de 40 uur niet inzet of achteraf blijkt te hebben ingezet mag de werkgever andere werkzaamheden opdragen. Er is immers salaris betaald over deze uren. Ad b. Naast de 40 uren basisbudget hebben starters in de eerst drie jaren dat zij werken als leraar of totdat zij basisbekwaam worden geacht recht op 40 uur extra budget. Deze uren kunnen bijvoorbeeld worden ingezet voor extra tijd voor voor- en nawerk of extra professionaliseringsuren. Hoe de basisbekwaamheid van een starter wordt bepaald wordt opgenomen in het scholingsbeleid. Ad c. Medewerkers van 57 jaar en ouder kunnen ook, onder voorwaarden, de 40 uur duurzame inzetbaarheid inzetten voor verlof indien gebruik wordt gemaakt van de regeling duurzame inzetbaarheid voor ouderen. Zij betalen dan een eigen bijdrage van 50% (of 40% t/m schaal 8) voor de 130 extra uren verlof. Daarnaast zijn er overgangsregelingen voor medewerkers die op 30 september gebruik maakten van regelingen voor ouderen zoals de bapo-regeling. Checklist: 1. Invulling niet tijd en plaats gebonden werkzaamheden. Het is verstandig vooraf een besluit te nemen over de invulling van de niet tijd en plaatsgevonden werkzaamheden. Bijvoorbeeld of dit wel dan niet in te zetten is voor toevoeging aan het voor- en nawerk of bijvoorbeeld administratie. 2. Inplannen duurzame inzetbaarheidsuren Wij adviseren in het beleid op te nemen dat duurzame inzetbaarheidsuren zoveel als mogelijk buiten de lestijden worden ingepland. 6

7 3. Uitvoeringsregeling inzet duurzame inzetbaarheidsuren ouderen Er is geen uitvoeringsregeling duurzame inzetbaarheidsuren voor ouderen. Dit kan als gevolg hebben dat medewerkers het recht vlak voor de beoogde ingangsdatum claimen. Een v0orzet voor een uitvoeringsregeling is opgenomen in bijlage Doelgroepenbeleid De CAO PO kent nu een vastgelegd volume aan extra uren voor starters en een aangepaste regeling voor ouderen. Mogelijk vraagt dit om een aanpassing van het doelgroepenbeleid 3. Professionalisering Toelichting: Vanaf 1 juli 2014 is de urentoedeling professionalisering gewijzigd. In plaats van 10% deskundigheidsbevordering voor onderwijzend personeel en personeel met les- en behandeltaken is nu 2 uur per week professionalisering vastgesteld voor alle medewerkers (met uitzondering van schoolleiders). Omdat gewerkt wordt met een aantal schoolweken van 41,48 weken gaat het om 83 uur (41,48 weken x 2 uur) per medewerker op jaarbasis. De medewerker is zelf verantwoordelijk voor de eigen professionalisering. Voorafgaand worden afspraken over de inzet vastgelegd in het POP (persoonlijk ontwikkelingsplan). Achteraf worden de uren verantwoord. In de gesprekkencyclus wordt dit meegenomen. De professionalisering van werknemers dient te voldoen aan de volgende uitgangspunten neergelegd in de cao PO : - Professionaliseringsactiviteiten dragen bij aan de kwaliteit van de sector. - Er is sprake van wederzijdse afstemming tussen de wensen van de werknemer met betrekking tot zijn professionele ontwikkeling en de ontwikkelingsdoelen van de organisatie. - Professionaliseringsactiviteiten zijn gericht op het onderhouden van de bekwaamheid op basis van de vastgestelde bekwaamheidseisen, voor zover van toepassing. Iedere leraar streeft naar het behalen van vakbekwaamheid. - Professionaliseringsactiviteiten zijn gericht op de vergroting van de employability van werknemers, waarmee bedoeld wordt dat een werknemer zodanig is ontwikkeld en opgeleid dat deze breed inzetbaar blijft op zowel de interne als de externe arbeidsmarkt. Omdat de medewerker zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar professionalisering kan teamscholing alleen worden meegenomen in de 83 uur als de medewerker ruimte heeft binnen deze uren. 7

8 Dit betekent overigens niet dat de afspraken over teamscholing niet altijd kunnen worden nagekomen. Teamscholing die voor een medewerker niet past binnen de professionaliseringsuren worden ingezet vanuit de overige taken en opgenomen in het normjaartaakformulier. Daarbij is het bestaande scholingsbeleid alsmede de begroting kaderstellend voor het toekennen van scholing. Checklist: 1. Afstemmen (bovenschoolse) studiedagen op jaarrooster Het is van belang (bovenschoolse) scholingsdagen af te stemmen op pieken in werkdruk scholen en ruimte in het jaarrooster. 2. Teamscholing Indien teamscholing niet onder individuele scholing weggezet kan worden is het van belang te bepalen binnen welke taken de teamscholing dan weggezet wordt (bijvoorbeeld onder overige taken). 3. Scholingsbeleid Vanwege de nieuwe kaders neergelegd in de cao is het van belang te bepalen of het bestaande scholingsbeleid aanpassing behoeft. 4. Gesprekkencyclus De afspraken over opnemen in POP en verantwoording afleggen inzake professionalisering en duurzame inzetbaarheid dienen een plaats te krijgen binnen de gesprekkencyclus. Aanpassing van dit beleid is mogelijk relevant. 5. Beleid starters De afspraken over starters geven reden eventueel bestaand beleid inzake aan te passen. Een van de zaken waarover een besluit dient te worden genomen in een instrument voor objectieve beoordeling van de starters. 6. Planning professionalisering Het is raadzaam in het beleid om te nemen dat professionaliseringactiviteiten zoveel mogelijk buiten de lestijden ingepland worden. 8

9 Bijlage 1 Kaders WPO en Regeling schoolvakanties t.b.v. inplannen jaarrooster 40-urige werkweek cao PO Rotterdam, drs W. Rijndorp-Kreft, Dyade Advies d.d. 27 februari 2015 WPO artikel 8 lid 9 Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat: a. de leerlingen in beginsel binnen een tijdvak van 8 aaneensluitende schooljaren de school kunnen doorlopen; b. de leerlingen in 8 schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs ontvangen, met dien verstande dat de leerlingen in de eerste 4 schooljaren ten minste 3520 uren onderwijs en in de laatste 4 schooljaren ten minste 3760 uren onderwijs ontvangen, en aan de leerlingen in de laatste 6 schooljaren ten hoogste 7 weken van het schooljaar 4 dagen per week onderwijs wordt gegeven, die evenwichtig zijn verdeeld over het schooljaar, bij een schoolweek van in beginsel niet minder dan 5 dagen onderwijs, en c. de onderwijsactiviteiten evenwichtig over de dag worden verdeeld, tenzij afwijking van deze verdeling van belang is in verband met activiteiten in het kader van het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden. Regeling Schoolvakanties, artikel 7 Het bevoegd gezag van een school voor primair onderwijs kan de periode van de zomervakantie slechts met ten hoogste twee dagen voorafgaand aan en ten hoogste twee dagen aansluitend aan de zomervakantie verlengen. 9

10 Bijlage 2 Model uitvoeringsregeling bijzonder budget voor oudere medewerkers en overgangsregeling BAPO -bestuur- Versie 2, d.d. 3 maart 2015, drs W. (Wlma) Rijndorp-Kreft, senior adviseur/manager P&O advies i.s.m. de heer J.M. (Jan Maarten) Brommersma en mevrouw H. (Hanneke Westening), senior adviseurs Dyade Dienstverlening Onderwijs 1. Inleiding Met ingang van 1 oktober 2014 is de BAPO-regeling vervallen en overgegaan in het bijzonder budget voor oudere medewerkers. Hoewel in de verlengde cao PO 2013 nog een uitvoeringsregeling was opgenomen voor BAPO aanvragen mist een uitvoeringsregeling duurzame inzetbaarheid voor ouderen in de cao PO Onderliggende regeling voorziet hierin. Allereerst wordt de regeling duurzame inzetbaarheid voor ouderen en de overgangsregeling BAPO opgenomen. Voorts is een modelprocedure aanvragen en wijzigen van ouderenverlof opgenomen. 2. CAO PO In hoofdstuk 8a van de cao PO is het bijzonder budget voor oudere medewerkers opgenomen. Onderstaand de integrale tekst uit de cao PO , startend met de tekst van artikel 8A.4, het basisbudget, waar in andere artikelen naar verwezen wordt. 8A.4 Basisbudget duurzame inzetbaarheid voor iedere werknemer 1. Iedere werknemer heeft jaarlijks het recht om 40 uur van de werktijd te besteden aan duurzame inzetbaarheid. 2. Deze uren worden door de werknemer na overleg ingezet voor de volgende bestedingsdoelen: Peerreview Studieverlof Coaching Oriëntatie op mobiliteit Niet plaats- en/of tijdgebonden werkzaamheden 3. In overleg met de werkgever kan ook worden gekozen voor besteding aan andere doelen die bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid. 8A.7 Bijzonder budget voor oudere werknemers 1. Iedere werknemer van 57 jaar en ouder heeft naast de 40 uur voor duurzame inzetbaarheid opgenomen in artikel 8A.4, jaarlijks recht op een bijzonder budget voor oudere werknemers van 130 uur ten behoeve van duurzame inzetbaarheid. 2. De werknemer kan de uren van het eerste lid inzetten voor de doelen genoemd in artikel 8A.4 alsmede voor het opnemen van verlof (sabbatical, extra zorgverlof, recuperatieverlof). 3. Indien de werknemer de uren inzet voor verlof als bepaald in het tweede lid, betaalt de werknemer die benoemd of aangesteld is in een functie met schaal 8 of lager, over het salaris van de uren van het bijzonder budget voor oudere werknemers een eigen bijdrage van 40%. De overige werknemers betalen een eigen bijdrage van 50% over de uren van het bijzonder budget voor oudere werknemers. 10

11 4. Indien de werknemer de uren van het eerste lid inzet voor verlof, kan de werknemer ook de uren van artikel 8A.4 inzetten voor verlof. Over deze uren wordt geen eigen bijdrage berekend. 5. Het recht op dit bijzonder budget eindigt op de AOW-gerechtigde leeftijd. 6. Indien de werknemer kiest voor de inzet van de uren genoemd in het tweede lid en eventueel vierde lid voor verlof, kan de werknemer deze uren inzetten op een herkenbare wijze in dagdelen, met dien verstande dat voor de categorie OP en OOP met lesgebonden en/of behandeltaken de urenverdeling wordt gebaseerd op de verhouding lesuren, voor en nawerk, lesgebonden en/of behandeltaken en overige taken. Deze bepaling is niet van toepassing indien op de school wordt gewerkt met het overlegmodel. 7. Bij ziekte wordt het verlof niet opgeschort. De eigen bijdrage wordt berekend gedurende het eerste jaar. Na het eerste ziektejaar vervalt de eigen bijdrage. 8. De werknemer kan de werkgever jaarlijks verzoeken met ingang van de eerste dag van het schooljaar de omvang van het verlof te wijzigen. 9. De werkgever verleent geen toestemming voor een wijziging van de omvang van het verlof indien dit leidt tot verdringing van de werkgelegenheid. 10. Indien het recht op het aantal uren op basis van dit artikel lager is dan 45 uur, vervalt het recht op deze uren. 8A.8 Spaarmogelijkheid 1. Werknemers die recht hebben op de uren genoemd in artikel 8A.7, kunnen uren genoemd in artikel 8A.4 en artikel 8A.7 op basis van een vooraf ingediend plan gedurende vijf jaar sparen. 2. Bij het opnemen van deze uren, kan de totale omvang van het verlof niet meer bedragen dan 340 uur per jaar. 3. Over de opgenomen uren wordt een eigen bijdrage berekend uitsluitend over de uren van het bijzonder budget voor oudere werknemers. Het percentage van de eigen bijdrage is conform het bepaalde in artikel 8A.7 lid 3. Naast het bijzondere budget voor oudere medewerkers is er een overgangsregeling BAPO en een overgangsregeling OOP 60 plus en enkele slotbepalingen. Ook deze regelingen zijn hieronder integraal opgenomen. 8A.9 Overgangsregeling BAPO 1. De werknemer die op 30 september 2014 BAPO-verlof geniet, kan naast de duurzame inzetbaarheidsregeling zoals bepaald in artikel 8A.4 en artikel 8A.7 gebruikmaken van onderstaande overgangsregeling: a. De leeftijdscategorie 52 tot 56 jaar: De werknemer in de leeftijdscategorie 52 tot 56 jaar die op 30 september 2014 BAPO-verlof geniet, behoudt gedurende maximaal vijf jaar recht op een aanvullend overgangsbudget van maximaal 130 uur per jaar tegen een eigen bijdrage van 50%. Voor werknemers in een salarisschaal 8 of lager geldt een eigen bijdrage van 40%. Deze werknemer kan de uren van artikel 8A.4 lid 1 ook inzetten op de aanvullende doelen genoemd in artikel 8A.7 lid 2. Over deze uren wordt geen eigen bijdrage betaald. Indien niet alle uren van artikel 8A.4 lid 1 en artikel 8A.7 lid 1 worden ingezet voor verlof, is de verhouding tussen verlofuren mét eigen bijdrage en zonder eigen bijdrage per 1 januari :40 (76,5%:23,5%). Dit overgangsrecht stopt zodra de werknemer gebruik kan maken van artikel 8A.7. b. De werknemer van 56 jaar: De werknemer van 56 jaar die op 30 september 2014 BAPO-verlof geniet, heeft bij wijze van overgangsrecht al op 56 jarige leeftijd recht op het urenbudget bepaald in artikel 8A.7. Daarnaast heeft deze werknemer recht op een aanvullend overgangsbudget van 11

12 maximaal 170 uur per jaar tegen een eigen bijdrage van 50%. Voor werknemers ineen salarisschaal 8 of lager geldt een eigen bijdrage van 40%. Zodra de werknemer 57 jaar wordt, geldt het overgangsrecht zoals geformuleerd in artikel 8A.9 lid 1 sub c. Deze werknemer kan de uren van artikel 8A.4 lid 1 in afwijking van het bepaalde in artikel 8A.7 lid 4 ook inzetten voor verlof als nog niet alle uren van artikel 8A.7 lid 1 als verlof zijn gebruikt. Over de voor verlof ingezette uren van artikel 8A.4 lid 1 wordt geen eigen bijdrage betaald. In dat geval is de verhouding tussen de uren van artikel 8A.7 lid 1 en artikel 8A.4 lid 1 per 1 januari :40 (76,5%:23,5%). c. De leeftijdscategorie van 57 jaar en ouder: De werknemer in de leeftijdscategorie 57 jaar en ouder die op 30 september 2014 BAPO-verlof geniet, behoudt tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd het recht op een aanvullend overgangsbudget van maximaal 170 uur per jaar tegen een eigen bijdrage van 50%. Voor werknemers in een salarisschaal 8 of lager geldt een eigen bijdrage van 40%. Deze werknemer kan de uren van artikel 8A.4 lid 1 in afwijking van het bepaalde in artikel 8A.7 lid 4 ook inzetten voor verlof als nog niet alle uren van artikel 8A.7 lid 1 als verlof worden gebruikt. Over de voor verlof ingezette uren van artikel 8A.4 lid 1 wordt geen eigen bijdrage betaald. In dat geval is de verhouding tussen de uren van artikel 8A.7 lid 1 en artikel 8A.4 lid 1 per 1 januari :40 (76,5%:23,5%). 2. De werknemer die op 30 september 2014 BAPO-verlof geniet, maar op deze datum niet van zijn volledig recht op BAPO-uren gebruik maakt, kan pas vanaf 1 januari 2015 het aantal uren uitbreiden tot het totaal aantal uren zoals bedoeld in het eerste lid. 3. De totale omvang van het verlof op grond van het eerste en tweede lid en artikel 8A.4 en artikel 8A.7, kan niet meer zijn dan 340 uur per jaar. 4. De werknemer wordt in staat gesteld het verlof zoals hier bedoeld, op een herkenbare wijze op te nemen in dagdelen met dien verstande dat voor de categorie OP en OOP met lesgebonden en/of behandeltaken de urenverdeling wordt gebaseerd op de verhouding lesuren, voor- en nawerk, lesgebonden en/of behandeltaken en overige taken. Deze bepaling geldt niet op scholen waar gewerkt wordt met het overlegmodel. 5. Een op 30 september 2014 opgebouwd saldo aan gespaard BAPO-verlof wordt gerespecteerd. Bij opname van dit gespaarde BAPO-verlof is de eigen bijdrage over de gespaarde uren voor de werknemers in salarisschaal 8 of lager 25%, voor de overige werknemers 35%. Daarnaast kan de werknemer gebruik maken van artikel 8A.4, 8A.7 en 8A.9. Bij het opnemen van het gespaarde BAPO-verlof is het maximum van 340 uur niet van toepassing. 6. Artikel 8A.7 lid 7 is van overeenkomstige toepassing. 8A.10 Overgangsrecht OOP arbeidstijdverkorting 60-jarigen en ouder De werknemer die op 30 september 2014 verlof geniet op basis van artikel 6.35 uit de verlengde CAO 2013 heeft de keuze tussen: a. een verkorting van de dagelijkse werktijd met een half uur, mits hij geen bezoldigde nevenwerkzaamheden verricht of gaat verrichten, of b. de uren op basis de artikelen 8A.4, 8A.7 en 8A.9. 8A.11 Overgangsrecht oud artikel 7 BAPO-regeling 1. De werknemer die is geboren op of na 1 januari 1950 maar voor 1 januari 1954 en die zijn BAPO-verlofuren op een later tijdstip wenst op te nemen, behoudt zijn 170 bonusuren. Hiervoor geldt dat de werknemer vóór het bereiken van het CAO PO/VO akkoord (15 november 2005) afspraken met de werkgever heeft gemaakt over de invulling van het BAPO-verlof. Over deze uren wordt een eigen bijdrage van 50% betaald. 2. Voor werknemers bedoeld in het eerste lid, geldt dat de bepaling in artikel 8A.12 lid 1 12

13 tweede volzin niet van toepassing is. 8A.12 Overige bepalingen 1. Opname van verlof als bedoeld in dit hoofdstuk mag geen regeling voor vervroegde uittreding opleveren zoals bedoeld in de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (tekst 2014). In dit geval dient steeds ten minste 50% van de aan het verlof voorafgaande betrekkingsomvang feitelijk per week te worden gewerkt. 2. Alle aan het salaris gerelateerde aanspraken blijven berekend op basis van het salaris dat de werknemer zou hebben genoten als hij geen gebruik zou hebben gemaakt van verlof als bedoeld in dit hoofdstuk. 13

14 3. Model- Uitvoeringsregeling aanvragen en wijzigingen bijzonder budget voor oudere medewerkers alsmede deelnemers aan de overgangsregeling BAPO 1. Algemene bepalingen 1. Deze regeling geldt voor de werknemer van 57 jaar en ouder welke recht heeft op het bijzonder budget voor oudere medewerkers als neergelegd in hoofdstuk 8A.7 van de cao Po alsmede de werknemer van 52 jaar en ouder welke op grond van de artikel 8A.9 cao PO recht heeft op gebruikmaking van de overgangsregeling BAPO. 2.Het verlof bedoeld in art. 8A.7 gaat in op de eerste van de maand nadat men de leeftijd van 57 jaar heeft bereikt. 2. Om redenen van dienstbelang kan de ingangsdatum van het verlof worden opgeschort tot uiterlijk de eerste dag van het daaropvolgende schooljaar. 3. Opname van verlof als bedoeld in dit hoofdstuk mag geen regeling voor vervroegde uittreding opleveren zoals bedoeld in de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (tekst 2014). In dit geval dient steeds ten minste 50% van de aan het verlof voorafgaande betrekkingsomvang feitelijk per week te worden gewerkt. 4. Ingeval dit bedoelde verlof in combinatie met een andere vorm van verlof wordt opgenomen geldt eveneens de voorwaarde opgenomen in artikel 1. lid Wijze van toepassing en vaststelling 1. Het verlof wordt in hele of halve dagen opgenomen (uitgaande van het aantal uren dat voor die dag of dat dagdeel is bepaald via het weekrooster van de school), tenzij werkgever en werknemer hierover afwijkende afspraken maken of tenzij het overlegmodel wordt gehanteerd. 2. Het tijdstip van het verlof wordt in overleg tussen werkgever en werknemer vastgesteld en vastgelegd. 3. Indien de werknemer tijdens het opnemen van het verlof ziek wordt, schort het verlof niet op. 3. Procedure 1. De werknemer die van een vorm van ouderenverlof gebruik wenst te maken, dient ten minste 10 weken voor de gewenste ingangsdatum een schriftelijk verzoek in bij de werkgever. 2. Valt de gewenste ingangsdatum in de periode 1 mei tot 1 augustus dan dient de werknemer zijn verzoek uiterlijk op 1 maart hieraan voorafgaand in. 3. Indien de werknemer het verlof genoemd in 8A.4 en 8A.7 in een later schooljaar wenst op te nemen dan waarin het recht is ontstaan, meldt hij dit op het moment dat het recht ontstaat en geeft daarbij ook aan in welke schooljaren hij het verlof wenst op te nemen alsmede het aantal uren verlof in de diverse jaren. 4. De werknemer die gebruik maakt van de bijzonder budget voor oudere medewerkers of de overgangsregeling BAPO kan de werkgever jaarlijks verzoeken met ingang van de eerste dag van het schooljaar de omvang van het verlof te wijzigen. 5. De werkgever verleent geen toestemming voor wijziging van de omvang van het verlof indien dit leidt tot verdringing van werkgelegenheid. 6. De werknemer die gebruik maakt van de overgangsregeling BAPO, kan vanaf 1 januari 2015 tot 1 augustus 2015, per de eerste van elke maand, het aantal uren uitbreiden tot van het maximale recht op verlof gebruik wordt gemaakt. Daarna kan dit alleen steeds per 1 augustus van elk jaar. Een aanvraag hiertoe wordt tenminste 10 weken voor de gewenste ingangsdatum schriftelijk ingediend bij de werkgever. 14

15 Bijlage 3 Basismodel of overlegmodel Binnen de cao PO is er de keuze voorgelegd over te stappen van het basismodel naar het overlegmodel. Redenen daartoe kunnen zijn het loslaten van de maximale lessentaak en andere cao voorwaarden en/of een mogelijkheid meer de focus te leggen op het onderwijs en minder op overige taken. Overeenkomsten 1659 uur per jaar werken 40 urige werkweek 1659 : 40 = 41,475 weken te werken 428 uur verlof = 10,7 weken verlof (inclusief feestdagen) dienstverband minimaal 8 uur bij nieuwe benoemingen, 5 uur indien het gaat om incidentele vervangingswerkzaamheden van een dag of korter bij 5,5 uur of meer werken per dag pauze van half uur of twee maal kwartier tussen en uur overwerk compenseren tussen schoolvakanties 2 uur per week professionalisering, naast opgedragen scholing en teamscholing duurzame inzetbaarheid taakbeleid en werkreglement met instemming P(G)MR overige taken bespreken met team en vaststellen met PMR individuele gesprekken vóór zomervakantie mag niet leiden tot verlies van werkgelegenheid 15

16 Verschillen Basismodel Overlegmodel overstap naar overlegmodel met instemming P(G)MR invoeringsplan overlegmodel met daarin: * welke taken vallen onder opslagfactor? * beleid voor bepalen individuele opslagfactor op schoolniveau instemming plan PMR en meerderheid personeel in overleg de te werken dagen bepalen in overleg de te werken dagen bepalen, als het niet lukt dan a.d.h.v. beschikbaarheidsregeling maximale lessentaak 930 uur (afwijken alleen met instemming werknemer) geen maximale lessentaak, in overleg te bepalen voor-en nawerk bepaald percentage? opslagfactor tussen 35 en 45% + individuele opslagfactor inzet van de uren bijzonder budget oudere wn. en bapo-overgangsrecht in vorm van verlof in overleg vaststellen uren bijzonder budget oudere wn. en bapoovergangsrecht in vorm van verlof, worden ingezet op herkenbare wijze in dagdelen / dagen en via urenverdeling lesgebonden / niet-lesgebonden 16

Model uitvoeringsregeling bijzonder budget voor oudere medewerkers en overgangsregeling BAPO -bestuur-

Model uitvoeringsregeling bijzonder budget voor oudere medewerkers en overgangsregeling BAPO -bestuur- Model uitvoeringsregeling bijzonder budget voor oudere medewerkers en overgangsregeling BAPO -bestuur- Versie 2, d.d. 3 maart 2015, drs W. (Wlma) Rijndorp-Kreft, senior adviseur/manager P&O advies i.s.m.

Nadere informatie

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014.

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. Hoofdstuk 8A Duurzame inzetbaarheid Artikel 8A.1 Inwerkingtreding 1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. 2. De artikelen 6.35 en 8.25 en bijlage XI van deze cao komen op

Nadere informatie

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014.

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. CAO PO Hoofdstuk 8A Duurzame inzetbaarheid Artikel 1 Inwerkingtreding 1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. 2. De artikelen 6.35 en 8.25 en bijlage XI van deze cao komen

Nadere informatie

Themabijeenkomst voor medewerkers besturen primair onderwijs Leusden CAO PO 2014-2015 7-2-2015. Programma. Loonparagraaf

Themabijeenkomst voor medewerkers besturen primair onderwijs Leusden CAO PO 2014-2015 7-2-2015. Programma. Loonparagraaf Themabijeenkomst voor medewerkers besturen primair onderwijs Leusden CAO PO 2014-2015 Hanneke Westening 11 februari 2015 Programma Wat is er nieuw in de cao 2014-2015? Afspraken over: -Loonparagraaf -Looptijd

Nadere informatie

Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs. 40 urige werkweek

Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs. 40 urige werkweek Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs 40 urige werkweek Wat houdt de 40 urige werkweek in? Bij wtf 1,000 werkt een medewerker 40 uur per week. De normjaartaak komt te vervallen, maar medewerkers

Nadere informatie

Definitieve teksten cao: een toelichting

Definitieve teksten cao: een toelichting Definitieve teksten cao: een toelichting Zwolle, Nieuwegein,Rotterdam,Eindhoven 8, 9, 15, 16 december 2014 Doel Alle onduidelijkheden wegnemen Antwoord geven op alle vragen Zodat jullie aan de slag kunnen

Nadere informatie

01-12-2014. Bespreking nieuwe CAO PO 2014-2015

01-12-2014. Bespreking nieuwe CAO PO 2014-2015 01-12-2014 Bespreking nieuwe CAO PO 2014-2015 Vernieuwing van de cao PO grotendeels gebaseerd op onderhandelaarsakkoord! Afspraken over: Loonparagraaf Looptijd en werkingssfeer Professionalisering Werkdruk

Nadere informatie

CAO PO 2014-2015. 1 april 2015. Petra Oosterom

CAO PO 2014-2015. 1 april 2015. Petra Oosterom CAO PO 2014-2015 1 april 2015 Petra Oosterom PRAKTISCH Presentatie komt digitaal beschikbaar via scholen Programma: Presentatie nieuwe cao: 40-urige werkweek Taakbeleid Vakantie Professionalisering Duurzame

Nadere informatie

Professionalisering. Q&A cao po. Vrijdag 9 januari 2015

Professionalisering. Q&A cao po. Vrijdag 9 januari 2015 Q&A cao po Vrijdag 9 januari 2015 Professionalisering Wie is er verantwoordelijk voor de professionalisering van de werknemer? Voor alle werknemers geldt dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen

Nadere informatie

11 september 2014. Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015

11 september 2014. Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 11 september 2014 Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 Eerste Informatievoorziening en te hanteren procedures: Met dit onderhandelingsakkoord hebben sociale partners beoogd tot

Nadere informatie

(P)(G)MR en CAO. Hoofddorp cursussen, advisering, maatwerk.

(P)(G)MR en CAO. Hoofddorp cursussen, advisering, maatwerk. (P)(G)MR en CAO Hoofddorp 14-10-2015 Even voorstellen Udo Pemmelaar Directeur Basisschool Beleidsadviseur bij een schoolbestuur Ambtelijk secretaris van de GMR Trainer voor VOO een nieuwe CAO Fris en Fruitig

Nadere informatie

Een beknopte samenvatting ten behoeve voor personeel en medezeggenschapsraden

Een beknopte samenvatting ten behoeve voor personeel en medezeggenschapsraden Belangrijkste wijzigingen in Cao PO 2014-2015 Een beknopte samenvatting ten behoeve voor personeel en medezeggenschapsraden Medio december 2014 hebben de sociale partners in het primair onderwijs de tekst

Nadere informatie

Nieuwsbrief CAO-PO September 2014 Opgesteld door Geeke Wolters en Frans Thomassen

Nieuwsbrief CAO-PO September 2014 Opgesteld door Geeke Wolters en Frans Thomassen Nieuwsbrief CAO-PO September 2014 Opgesteld door Geeke Wolters en Frans Thomassen 1. Nieuwe cao PO Onderhandelaarsakkoord Zoals bij de meesten bekend zal zijn is er een onderhandelaarsakkoord over de nieuwe

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. maart 2015 editie cao PO 2014. Inhoudsopgave. Inleiding 2. Waarom een cao 2. Nieuw in deze cao 2

NIEUWSBRIEF. maart 2015 editie cao PO 2014. Inhoudsopgave. Inleiding 2. Waarom een cao 2. Nieuw in deze cao 2 NIEUWSBRIEF maart 2015 editie cao PO 2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 Waarom een cao 2 Nieuw in deze cao 2 Professionalisering 2 Urenbudget 2 Bekostiging 3 Carrière pad 3 Werktijden/werkdruk/40-urige werkweek

Nadere informatie

Nieuwe kaders CAO PO voor de Stichting Eem-Vallei Educatief

Nieuwe kaders CAO PO voor de Stichting Eem-Vallei Educatief werkveld datum Instemming/advies GMR Goedkeuring RvT Vastgesteld CvB Organisatie 2014-2015 voor de Stichting Eem-Vallei Educatief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 2. Wijzigingen cao PO (in

Nadere informatie

Wat is er afgesproken? LOON Waarom komt er pas op 1 januari nog wat extra s bij en niet al per 1 september? WERKDRUK

Wat is er afgesproken? LOON Waarom komt er pas op 1 januari nog wat extra s bij en niet al per 1 september? WERKDRUK Op 30 juni is tussen CNV Onderwijs, de overige bonden en de PO-Raad een akkoord gesloten over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Daarmee komt een eind aan een langdurig traject van onderhandelen

Nadere informatie

www.poraad.nl CAO PO 2014-2015

www.poraad.nl CAO PO 2014-2015 CAO PO 2014-2015 Wat gaan we doen? Zorgen dat jullie aan de slag kunnen met de CAO Door: Informatie over de CAO PO Vragen beantwoorden Welke ruimte is er voor eigen invulling? Welke kansen liggen er? Koppelen

Nadere informatie

CAO PO 2014-2015. Informatie WereldKidz

CAO PO 2014-2015. Informatie WereldKidz CAO PO 2014-2015 Informatie WereldKidz 16 januari 2015 1 Inhoudsopgave Inhoud Professionalisering... 3 Startende leraar... 5 Startbekwaam, basisbekwaam en vakbekwaam... 7 Schema startbekwaam, basisbekwaam,

Nadere informatie

WMS. Ede, 11 november 2015. www.poraad.nl

WMS. Ede, 11 november 2015. www.poraad.nl WMS Ede, 11 november 2015 Wie hebben we in de zaal? Bestuurders Schoolleiders Leden medezeggenschapsraad Agenda Speeddaten Standpunt PO-Raad Keuzemoment in het programma Speeddaten Wat is het belangrijkste

Nadere informatie

CAO PO 2014-2015 Voorlichtingsbijeenkomst 27 mei 2015

CAO PO 2014-2015 Voorlichtingsbijeenkomst 27 mei 2015 CAO PO 2014-2015 Voorlichtingsbijeenkomst 27 mei 2015 Geraadpleegd: CAO PO 2014-2015 PO-raad AVS OCNV AOb Leeuwendaal Doel bijeenkomst - Wat verandert er? - Uitleg begrippen uit cao - Compensatieverlof

Nadere informatie

Q & A cao po 2014-2015

Q & A cao po 2014-2015 Q & A cao po 2014-2015 Dyade Advies, versie 15 mei 2015 Voor dit overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden wordt ingegaan op de vragen die zijn gesteld tijdens en na de door Dyade Advies verzorgde

Nadere informatie

Uitvoerige vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs

Uitvoerige vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs Vanuit de AoB Uitvoerige vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs LOON Is er een loonsverhoging? Ja. Na vijf jaar nullijn zijn de lonen per 1 september 2014 structureel verhoogd met 1,2 procent.

Nadere informatie

DUURZAME INZETBAARHEID

DUURZAME INZETBAARHEID Vraag en Antwoorden over de cao PO 2014 ( bron site AOB) LOON Is er een loonsverhoging? Ja. Na vijf jaar nullijn worden de lonen per 1 september 2014 structureel verhoogd met 1,2 procent. Aanvankelijk

Nadere informatie

Nieuwsbriefspecial directeuren en besturen l 17 december 2014

Nieuwsbriefspecial directeuren en besturen l 17 december 2014 Nieuwsbriefspecial directeuren en besturen l 17 december 2014 Special in dit nummer: duurzame inzetbaarheid en beëindiging Bapo duurzame inzetbaarheid en beëindiging Bapo Per 1 oktober 2014 is de Bapo-regeling

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over taakbeleid in de CAO 2014-2015

Nieuwe afspraken over taakbeleid in de CAO 2014-2015 Nieuwe afspraken over taakbeleid in de CAO 2014-2015 Vanaf 1 augustus 2015 gaat er een nieuw hoofdstuk 2a gelden. Bij de voorbereiding van het schooljaar 2015-2016 gaat iedere werkgever al uit van dit

Nadere informatie

CAO PO , 16 en 23 januari Conferentie Kleine Besturen.

CAO PO , 16 en 23 januari Conferentie Kleine Besturen. CAO PO 2014-2015 9, 16 en 23 januari 2015 Conferentie Kleine Besturen Wat gaan we doen? Zorgen dat jullie aan de slag kunnen met de cao Door: Informatie over de cao Vragen beantwoorden Welke ruimte is

Nadere informatie

Bijeenkomst GMR. maandag 26 januari 2015

Bijeenkomst GMR. maandag 26 januari 2015 Bijeenkomst GMR maandag 26 januari 2015 P&O Informeren CAO PO 2014-2015 Rol GMR/MR Informeren Wet Werk en Zekerheid - wijziging ketenregeling Tijdplanning en implementatie binnen SKPO CAO PO 2014-2015

Nadere informatie

CAO PO 2014-2015 Uitwerking

CAO PO 2014-2015 Uitwerking CAO PO 2014-2015 Uitwerking versie 2.3 maart 2015 1 Geraadpleegd: CAO PO 2014-2015 (18 december 2014) PO-raad (website) AVS OCNV AOb Leeuwendaal 2 3 Professionalisering 4 Wat betekent dit voor het overleg?

Nadere informatie

Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs

Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs 06.556482 Oktober 2006 Inhoudsopgave Inleiding De normjaartaak Normjaartaak: werktijd voor OOP Spaarverlof Verzilveren van

Nadere informatie

6.A Levensfasebewust personeelsbeleid. Individueel keuzebudget

6.A Levensfasebewust personeelsbeleid. Individueel keuzebudget 6.A Levensfasebewust personeelsbeleid Individueel keuzebudget 1. De werknemer krijgt jaarlijks de beschikking over een basisbudget van 50 klokuren. Hiermee kunnen keuzes worden gemaakt die passen binnen

Nadere informatie

Bijeenkomst GMR. woensdag 11 maart 2015

Bijeenkomst GMR. woensdag 11 maart 2015 Bijeenkomst GMR woensdag 11 maart 2015 Uitgangspunten personeelsbeleid Personeelsbeleid ten dienste van schitterend onderwijs Vakmanschap in beweging Onze medewerkers willen goed werk leveren Uitgangspunten

Nadere informatie

veel gestelde vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs

veel gestelde vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs veel gestelde vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs Veel gestelde vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs Maart 2015 1 Maart 2015 Uitvoerige vragen en antwoorden over de cao primair

Nadere informatie

1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2. 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2

1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2. 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2 BAPO: VEEL GESTELDE VRAGEN. 1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2 3. Hoe dient een personeelslid, dat gebruik wenst

Nadere informatie

Voorlichting Onderhandelaarsakkoord Cao PO

Voorlichting Onderhandelaarsakkoord Cao PO Voorlichting Onderhandelaarsakkoord Cao PO Platformbijeenkomsten, najaar 2014 René Tromp Wille-Anne van t Zelfde Inhoud Proces Afspraken Vervolg Proces (I) Modernisering per 1 januari 2014 primaire en

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Duurzame inzetbaarheid Paragraaf A Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak Artikel 9.2 Hoogte Artikel 9.3 Aanwending

Hoofdstuk 9 Duurzame inzetbaarheid Paragraaf A Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak Artikel 9.2 Hoogte Artikel 9.3 Aanwending Hoofdstuk 9 Paragraaf A Duurzame inzetbaarheid Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak 1. De werknemer heeft recht op een persoonlijk budget ten behoeve van zijn duurzame inzetbaarheid. 2. Het persoonlijk

Nadere informatie

Vakmanschap in beweging

Vakmanschap in beweging Vakmanschap in beweging SKPO Personeelsbeleid Opgesteld: 21 juni 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding: Uitgangspunten personeelsbeleid Hoofdstuk 1: Werkdruk 1.1 Wat is het 1.2 Beleid omtrent werkdruk 1.3 Compensatieverlof

Nadere informatie

Samenvatting onderhandelaarsakkoord september 2014 Marja van den Ouden

Samenvatting onderhandelaarsakkoord september 2014 Marja van den Ouden Bijlage 5.3 Samenvatting onderhandelaarsakkoord september 2014 Marja van den Ouden CAO PO 1 juli 2014 30 juni 2015 Deze samenvatting van het onderhandelakkoord is gemaakt met behulp van de informatie van

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 2 juli 2014. Partijen zijn op 2 juli 2014 het navolgende overeengekomen:

Onderhandelaarsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 2 juli 2014. Partijen zijn op 2 juli 2014 het navolgende overeengekomen: Onderhandelaarsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 2 juli 2014 Partijen zijn op 2 juli 2014 het navolgende overeengekomen: Met dit onderhandelaarsakkoord hebben sociale partners beoogd tot

Nadere informatie

Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs

Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs Oktober 2006 Inhoudsopgave: Inleiding Normjaartaak en compensatieverlof Sparen voor sabbatsverlof Verzilveren van het compensatieverlof Sparen

Nadere informatie

Acties korte termijn (2014) Acties korte termijn (eerste helft 2015) Acties voor de langere termijn (2015 2017)

Acties korte termijn (2014) Acties korte termijn (eerste helft 2015) Acties voor de langere termijn (2015 2017) Stappenplan CAO PO Acties korte termijn (2014) 1. Van toepassing verklaren CAO PO 2. Informatie aan management 3. Informatie aan P(G)MR 4. Informatie aan medewerkers 5. Uitvoeren regeling duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Toelichting jaartaak primair onderwijs. Beste collega,

Toelichting jaartaak primair onderwijs. Beste collega, Toelichting jaartaak primair onderwijs Beste collega, Hierbij de toelichting bij het berekenmodel van de jaartaak. Stap voor stap wordt de berekening van de jaartaak beschreven. De cao PO 2014-2015 is

Nadere informatie

Deze bijeenkomst is geen uitleg over de achtergronden van de CAO. Deze bijeenkomst geeft geen mening over de inhoud van de CAO

Deze bijeenkomst is geen uitleg over de achtergronden van de CAO. Deze bijeenkomst geeft geen mening over de inhoud van de CAO CAO en de St. KOE Deze bijeenkomst is geen uitleg over de achtergronden van de CAO Deze bijeenkomst geeft geen mening over de inhoud van de CAO Deze bijeenkomst geeft geen advies over de CAO En... de CAO

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier B Regeling duurzame inzetbaarheid en overgangsregeling BAPO Naam:. Naam school: Geboortedatum:.. Betrekkingsomvang:.. wtf Betreft schooljaar: Inzet duurzame inzetbaarheid In de

Nadere informatie

cao PO 2014-2015 Bijeenkomsten januari 2015 René Tromp Lisette Moerdijk Sander den Hartog

cao PO 2014-2015 Bijeenkomsten januari 2015 René Tromp Lisette Moerdijk Sander den Hartog cao PO 2014-2015 Bijeenkomsten januari 2015 René Tromp Lisette Moerdijk Sander den Hartog 09.00 09.15 Opening 09.15 10:15 Algemene 10:15 10:30 Pauze 10:30 12:30 Taakbeleid en 12.30 13.15 Lunch 13.15 14:30

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier Regeling duurzame inzetbaarheid en overgangsregeling BAPO Naam:. Geboortedatum:. Naam school:. Betrekkingsomvang:.wtf Inzet duurzame inzetbaarheid In de CAO PO 2014-2015 is opgenomen

Nadere informatie

Wat zijn belangrijke doelen voor jouw school de komende jaren?

Wat zijn belangrijke doelen voor jouw school de komende jaren? CAO en de St. KOE Wat zijn belangrijke doelen voor jouw school de komende jaren? Wat zijn belangrijke professionele doelen voor jouzelf de komende jaren? Waar zou de St. KOE de komende jaren aan moeten

Nadere informatie

Q&A CAO PO. Inleiding. 1. Informatievoorziening en procedures

Q&A CAO PO. Inleiding. 1. Informatievoorziening en procedures Q&A CAO PO Inleiding 1. Informatievoorziening en procedures Wanneer kan ik als schoolbestuur meer horen en vragen stellen over de CAO? De PO-Raad organiseert drie bijeenkomsten voor schoolbesturen waarin

Nadere informatie

Q & A CAO PO. Inleiding. 1. Informatievoorziening en procedures. 2. Financiële gevolgen. Datum: 15 oktober 2014

Q & A CAO PO. Inleiding. 1. Informatievoorziening en procedures. 2. Financiële gevolgen. Datum: 15 oktober 2014 Q & A CAO PO Datum: 15 oktober 2014 Inleiding 1. Informatievoorziening en procedures Kan ik de webinar terugkijken? Op 3 juli heeft er een webinar plaatsgevonden waarin Simone Walvisch, de vice-voortzitter

Nadere informatie

Personeelshandboek 4.7.7 BAPO-regeling Stichting Lek en IJssel (versie juni 2009)

Personeelshandboek 4.7.7 BAPO-regeling Stichting Lek en IJssel (versie juni 2009) De BAPO-regeling Inleiding De regeling Bevordering Arbeids Participatie Onderwijspersoneel (BAPO) is een belangrijk onderdeel van het leeftijdsbewust personeelsbeleid. De BAPO-regeling heeft ten doel het

Nadere informatie

Uitleg BAPO / presentatie op de loonstrook

Uitleg BAPO / presentatie op de loonstrook Uitleg BAPO / presentatie op de loonstrook Irene Euro - Cent Salarisstraat 15 1111 VS Deventer Salarisspecificatie maart 2015 Qualiant B.V. Singel 9 7411 HV Deventer Tel.: 0570-767370 Uitb. Looncomponent

Nadere informatie

13. Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs

13. Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs 13. Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding De normjaartaak Jaarrooster in de schoolorganisatie: bedrijfstijd Normjaartaak: werktijd voor OOP

Nadere informatie

Q & A CAO PO. Inleiding. 1. Informatievoorziening en procedures. 2. Financiële gevolgen

Q & A CAO PO. Inleiding. 1. Informatievoorziening en procedures. 2. Financiële gevolgen Q & A CAO PO Inleiding 1. Informatievoorziening en procedures Kan ik de webinar terugkijken? Op 3 juli heeft er een webinar plaatsgevonden waarin Simone Walvisch, de vicevoorzitter van de PO- Raad, en

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid in het Primair Onderwijs

Duurzame Inzetbaarheid in het Primair Onderwijs Duurzame Inzetbaarheid in het Primair Onderwijs 1. Inleiding Gezonde en gemotiveerde medewerkers die met plezier werken en competent zijn, dragen bij aan de kwaliteit van onderwijs. Niet alleen nu, maar

Nadere informatie

Kaderstellend taakbeleid O2A5

Kaderstellend taakbeleid O2A5 Kaderstellend taakbeleid O2A5 2015-2016 Datum: 09-04-2015 Auteur: Status: Geke Lexmond, Leeuwendaal Onderwijs b.v. i.s.m. werkgroep CAO-PO en klankbordgroep CAO-PO t.b.v. bestuur, GMR, directeurenoverleg

Nadere informatie

Hoe kan het dat de loonsverhoging maar 1,2% is. Er is toch geen nullijn meer?

Hoe kan het dat de loonsverhoging maar 1,2% is. Er is toch geen nullijn meer? Veelgestelde vragen onderhandelaarsakkoord cao vo 2014-2015 1. Loonparagraaf Hoeveel loonsverhoging is afgesproken? In de cao is, als voorschot op het einde van de nullijn voor overheid en onderwijs in

Nadere informatie

1. De nieuwe CAO PO 2014-2015 loopt van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015.

1. De nieuwe CAO PO 2014-2015 loopt van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015. De inhoud van deze nieuwsbrief is opgesteld met dank aan Anja de Bruijn/beleidsmedewerker P&O bij Sirius en Gertjan Lommerse/beleidsmedewerker Orion. Beide besturen informeren hun medewerkers middels een

Nadere informatie

DE PASSER. Ruime meerderheid kiest overlegmodel. RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JUNI 2015, NUMMER 5

DE PASSER. Ruime meerderheid kiest overlegmodel. RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JUNI 2015, NUMMER 5 JUNI 2015, NUMMER 5 DE PASSER RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen Infobulletin over de ontwikkelingen rondom de nieuwe cao PO Ruime meerderheid kiest overlegmodel In Passer 5 staan we

Nadere informatie

Levensfase bewust Personeelsbeleid Uitvoeringsregeling

Levensfase bewust Personeelsbeleid Uitvoeringsregeling Levensfase bewust Personeelsbeleid Uitvoeringsregeling Svok 1 juli 2016 2 e versie Cao 2016/17 1 In deze uitvoeringsregeling wordt hoofdstuk 7 van de CAO VO 2016-2017 nader uitgewerkt voor de SVOK. Per

Nadere informatie

Kans voor Balans. Taakbeleid. Ter instemming voorgelegd aan (P)GMR : d.d. 30-04-2015. Vastgesteld na correcties: dd. 10.06.2015

Kans voor Balans. Taakbeleid. Ter instemming voorgelegd aan (P)GMR : d.d. 30-04-2015. Vastgesteld na correcties: dd. 10.06.2015 Taakbeleid Kans voor Balans Ter instemming voorgelegd aan (P)GMR : d.d. 30-04-2015 Vastgesteld na correcties: dd. 10.06.2015 Meer Primair Burgemeester Pabstlaan 10 D1 2131 XE Hoofddorp Postbus 223 2130

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Levensfasebewust Personeelsbeleid ONDERWIJSGROEP GALILEI Vanaf augustus 2015

Uitvoeringsregeling Levensfasebewust Personeelsbeleid ONDERWIJSGROEP GALILEI Vanaf augustus 2015 Uitvoeringsregeling Levensfasebewust Personeelsbeleid ONDERWIJSGROEP GALILEI Vanaf augustus 2015 PERSOONLIJK KEUZEBUDGET CAO VO 2014-2015 voor medewerkers Onderwijsgroep Galilei. In de CAO VO 2014 2015

Nadere informatie

OVERGANGSREGELINGEN: VEELGESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN

OVERGANGSREGELINGEN: VEELGESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN OVERGANGSREGELINGEN: VEELGESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN Waar zijn allemaal overgangsregelingen voor afgesproken? In de regeling duurzame inzetbaarheid worden twee regelingen per 1 oktober 2014 stopgezet.

Nadere informatie

Beleid Normjaartaak Onderwijzend- Onderwijs Ondersteunend Personeel

Beleid Normjaartaak Onderwijzend- Onderwijs Ondersteunend Personeel Postbus 124 88 AC Elburg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog De Wildemaet Beleid Normjaartaak Onderwijzend- Onderwijs Ondersteunend Personeel BELEIDSSTUK 39 Vaststelling door AB d.d.

Nadere informatie

CAO PO Bestuursakkoord PO. Onderhandelaarsakkoord 2 juli 2014 Looptijd: 1 juli juli Vastgesteld 10 juli 2014

CAO PO Bestuursakkoord PO. Onderhandelaarsakkoord 2 juli 2014 Looptijd: 1 juli juli Vastgesteld 10 juli 2014 CAO PO 2014 Onderhandelaarsakkoord 2 juli 2014 Looptijd: 1 juli 2014 1 juli 2015 & Bestuursakkoord PO Vastgesteld 10 juli 2014 Agenda samenhang cao en bestuursakkoord modernisering cao PO belangrijkste

Nadere informatie

Normjaartaak en taakbeleid

Normjaartaak en taakbeleid BELEIDSPLAN NORMJAARTAAK en TAAKBELEID Eem Vallei Educatief December 2010 1 Voorwoord Tot augustus 1998 was het personeel in het primair onderwijs benoemd in een normbetrekking of een deel van een normbetrekking,

Nadere informatie

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Doel van het document dat voor u ligt is om handvatten te bieden voor het voeren van de gesprekken binnen de schoolorganisatie naar aanleiding van de veranderingen

Nadere informatie

Invoering CAO-PO 2014-2015

Invoering CAO-PO 2014-2015 Invoering CAO-PO 2014-2015 Op 3 november 2014 is de Werkgroep Nieuwe cao bestaande uit twee personeelsleden namens de GMR, een directeur, de voorzitter College van Bestuur en de personeelsfunctionaris

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Inzet persoonlijk budget

Uitvoeringsregeling Inzet persoonlijk budget Voorgenomen bestuursbesluit Uitvoeringsregeling Inzet persoonlijk budget MT Bestuursbureau : n.v.t. Voorgenomen besluit CvB : 4 november 2014 Behandeld in CvS : 27 november 2014 Behandeld in GMR : 11 november

Nadere informatie

Arbeidsduur en normjaartaak Werktijdfactor en dat wat daarbij komt.

Arbeidsduur en normjaartaak Werktijdfactor en dat wat daarbij komt. Arbeidsduur en normjaartaak Werktijdfactor en dat wat daarbij komt. Definitief maart 2008 1/13 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Normjaartaak...3 3. Hoe ziet de invulling van de normjaartaak van een full-timer

Nadere informatie

Taakbeleid. Status : Concept 0.6. Opgesteld door : Esther Stassen

Taakbeleid. Status : Concept 0.6. Opgesteld door : Esther Stassen Taakbeleid Status : Concept 0.6 Opgesteld door : Esther Stassen Vastgesteld door het CvB op 7 april 2015, onder voorbehoud van instemming door de GMR Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Uitgangspunten taakbeleid...

Nadere informatie

Regeling Levensfasebewust Personeelsbeleid

Regeling Levensfasebewust Personeelsbeleid Regeling Levensfasebewust Personeelsbeleid 1. Regeling Levensfasebewust Personeelsbeleid In deze uitvoeringsregeling staat de wijze beschreven waarop STOVOH in het schooljaar 2016 2017 wil omgaan met de

Nadere informatie

Algemene kaders. voor het taakbeleid. Praktijkonderwijs. Stichting Kolom

Algemene kaders. voor het taakbeleid. Praktijkonderwijs. Stichting Kolom Algemene kaders voor het taakbeleid Praktijkonderwijs Stichting Kolom 0 Inhoud pag. Inleiding 3 Deel 1. Onderwijzend personeel 4 1. Primaire taak 4 1.1 Taakuren 4 2. Voorbereiding 4 3. Scholing en deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

cao PO 2014/2015 Toelichting, keuzes & voorstellen voor beleid

cao PO 2014/2015 Toelichting, keuzes & voorstellen voor beleid cao PO 2014/2015 Toelichting, keuzes & voorstellen voor beleid 1 1. Inleiding Op 19 december 2014 hebben de bonden en de PO-raad hun handtekening gezet onder de nieuwe cao voor het Primair Onderwijs (cao

Nadere informatie

Arbeidstijden- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend Personeel Purmerendse ScholenGroep

Arbeidstijden- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend Personeel Purmerendse ScholenGroep Arbeidstijden- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend Personeel Purmerendse ScholenGroep Kenmerk : DB/skc/2015-3 Datum : 10 maart 2015 Betreft : Arbeids- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend

Nadere informatie

Werktijden, lesuren, werktijdfactoren en de normjaartaak in het Primair Onderwijs

Werktijden, lesuren, werktijdfactoren en de normjaartaak in het Primair Onderwijs Werktijden, lesuren, werktijdfactoren en de normjaartaak in het Primair Onderwijs 1. Inleiding Vanuit de stichting ontvangen we nog regelmatig signalen dat er bij de medewerkers en bij de leidinggevenden

Nadere informatie

Invoeringsplan nieuwe CAO PO 2015-2016

Invoeringsplan nieuwe CAO PO 2015-2016 Invoeringsplan nieuwe CAO PO 2015-2016 Kenmerk: 2015-063 27-05-2015 Van: A.Gubbels C.v.B. SPOLT Status: 1) Vastgesteld directeurenoverleg Mei 2015 2) Aangeboden en goedgekeurd GMR Juni 2015 3) Ter informatie

Nadere informatie

Voorstel van de bonden voor de Cao-po

Voorstel van de bonden voor de Cao-po Voorstel van de bonden voor de Cao-po 11-4-2015 A. Loonontwikkeling en looptijd In de nieuwe cao-po willen de vakbonden een structurele loonsverhoging van 3% voor 2014. De loonverhoging werkt op de gebruikelijke

Nadere informatie

Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015

Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015 Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015 (20140411) Dit eindvoorstel komt voort uit de gesprekken die de PO-Raad en de werknemersorganisaties voerden tussen november 2013 en februari 2014. Het is de

Nadere informatie

CAO 2014-2015 onderhandelaarsakkoord

CAO 2014-2015 onderhandelaarsakkoord CAO 2014-2015 onderhandelaarsakkoord Hugo Levie, directeur PO-Raad en 1 e onderhandelaar VARO Alphen a/d Rijn 18 september 2014 Agenda Modernisering Proces tot aan onderhandelaarsakkoord Afspraken Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

16. Werktijden in het voortgezet onderwijs

16. Werktijden in het voortgezet onderwijs 16. Werktijden in het voortgezet onderwijs Inhoudsopgave Inleiding De arbeidstijdenwet Pauzes Rust Nachtdiensten Zondag Zwanger Weektaak van onderwijsondersteunend personeel Vakantieverlof voor onderwijsondersteunend

Nadere informatie

TAAKBELEID KADERSTELLEND DOCUMENT

TAAKBELEID KADERSTELLEND DOCUMENT TAAKBELEID KADERSTELLEND DOCUMENT 1 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 4 2 ARBEIDSDUUR EN NORMJAARTAAK 5 2.1 Aantal schoolweken leerlingen en aantal schoolweken medewerkers 5 2.1.1 Algemeen 5 2.1.2

Nadere informatie

Reader. Veelgestelde vragen over de CAO-PO

Reader. Veelgestelde vragen over de CAO-PO Reader Veelgestelde vragen over de CAO-PO 2016-2017 Inhoudsopgave 1 Benoeming blz. 4 2 Duurzame inzetbaarheid blz. 6 3 Inzetbaarheid blz. 8 4 Ontslag blz. 11 5 Ontslaguitkeringen blz. 12 6 Ouderschaps-,

Nadere informatie

In onderstaande tabel is de jaarlijkse arbeidsduur van een reeks jaren weergegeven:

In onderstaande tabel is de jaarlijkse arbeidsduur van een reeks jaren weergegeven: BIJLAGE IX VORMGEVING 36-URIGE WERKWEEK 1 Inleiding: In artikel 8 is de arbeidstijd gedefinieerd. Per week werkt een werknemer met een fulltime contract gemiddeld 36 uur. Er zijn diverse mogelijkheden

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 31-05-2015 17-06-2015 22-06-2015 3.13 Taakbeleid Personeel/Taakbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Taakomvangsbeleid 4 3. De taak van de

Nadere informatie

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas 6.3 Deeltijdbanen Inhoud: blz. 1. Wat is deeltijdarbeid 2 2. Deeltijdarbeidbeleid 2 3. Omvang deeltijdbanen 2 4. Voorwaarden deeltijdarbeid 3 5.1 Schoolorganisatorische

Nadere informatie

Handleiding Roostertools -alleen het Roosterprogramma-

Handleiding Roostertools -alleen het Roosterprogramma- Handleiding Roostertools -alleen het Roosterprogramma- 1 Aan de slag met de tool Roosterprogramma Op welke dagen en welke uren werkt een medewerker? Hoeveel tijd hiervan staat deze medewerker voor de klas

Nadere informatie

Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep

Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep De regeling werktijden, vakantie en verlof is per 1 januari 2012 aangepast

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. - mede gelet op het gestelde in artikel 125 Ambtenarenwet juncto artikel 160 Gemeentewet,

Gemeente Den Haag. - mede gelet op het gestelde in artikel 125 Ambtenarenwet juncto artikel 160 Gemeentewet, RIS151950_30-JAN-2008 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2007.4102 RIS 151950 REGELING 36-URIGE WERKWEEK HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, - gelet op het bepaalde in artikel 4:2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Procedure & Afspraken rondom het Basismodel

Procedure & Afspraken rondom het Basismodel 1 Procedure & Afspraken rondom het Basismodel binnen stichting kom Leren Versie 15 juni 2016 2 Vooraf visie op dit onderdeel van personeelsbeleid Het voorliggende stuk is een handreiking aan alle werknemers

Nadere informatie

Levensfasebewust personeelsbeleid. > Uitwerking van hoofdstuk 7 CAO VO 2014-2015

Levensfasebewust personeelsbeleid. > Uitwerking van hoofdstuk 7 CAO VO 2014-2015 Levensfasebewust personeelsbeleid > Uitwerking van hoofdstuk 7 CAO VO 2014-2015 31 maart 2015, versie 3 Vastgesteld door College van Bestuur Instemming verleend door GMR d.d. 07 april 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Regeling normjaartaak, formatie en taakbeleid

Regeling normjaartaak, formatie en taakbeleid Regeling normjaartaak, formatie en taakbeleid van stichting Poolster Lochem Inhoud 1.0 Regeling normjaartaak, formatie en taakbeleid van stichting Poolster te Lochem.... 3 1.1 Taakbeleid in het Strategisch

Nadere informatie

CAO en de St. KOE juni 2015

CAO en de St. KOE juni 2015 CAO en de St. KOE juni 2015 Agenda Duurzame inzetbaarheid Professionalisering Pauzes van personeel onder de nieuwe CAO 40 urige werkweek Wet werk en zekerheid Werkdruk Duurzame inzetbaarheid 40 uur op

Nadere informatie

Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT

Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT Programma 1. Welke wijzigingen in de vakantieregelingen staan er op stapel? 2. Wat zijn de wijzigingen in het BW? 3. Hoe ziet de (vakantie)verlof

Nadere informatie

Overzicht vervallen of gewijzigde artikelen in de cao PO 2014-2015??

Overzicht vervallen of gewijzigde artikelen in de cao PO 2014-2015?? Overzicht vervallen of gewijzigde artikelen in de cao PO 2014-2015?? Versie 3* Inleiding Vanaf 2015 zijn een aantal wetten en regelingen gepubliceerd die gevolgen hebben voor het bepaalde in de cao PO

Nadere informatie

Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT. Presentatie voor medewerkers van Faveo CNV Publieke Zaak en Abvakabo FNV mei 2012

Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT. Presentatie voor medewerkers van Faveo CNV Publieke Zaak en Abvakabo FNV mei 2012 Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT Presentatie voor medewerkers van Faveo CNV Publieke Zaak en Abvakabo FNV mei 2012 Programma 1. Welke wijzingen in de vakantieregelingen

Nadere informatie

Hoe moet dat straks met de BAPO? auteurs: Bé Keizer en Geke Lexmond (versie )

Hoe moet dat straks met de BAPO? auteurs: Bé Keizer en Geke Lexmond (versie ) Hoe moet dat straks met de BAPO? auteurs: Bé Keizer en Geke Lexmond (versie 12-01-06) Inleiding In praktisch elke lumpsumbijeenkomst komt de BAPO aan de orde: Hoe moeten we de rechten uitrekenen? Hoeveel

Nadere informatie

magazine THEMANUMMER CAO PO 2014

magazine THEMANUMMER CAO PO 2014 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 11 november 2014 THEMANUMMER CAO PO 2014 > WEG met de BAPO-regeling, of toch niet? > Tegenstrijdigheden in de cao PO 2014 > Verlaging werkdruk

Nadere informatie

VERSLAG van de 145e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 145e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 145e vergadering van de GMR Datum: Maandag

Nadere informatie

Handleiding Roostertools. Het Roosterprogramma Versie 2016-2017

Handleiding Roostertools. Het Roosterprogramma Versie 2016-2017 Handleiding Roostertools Het Roosterprogramma Versie 2016-2017 1 Inleiding In de CAO PO- 2014 is een aantal wijzigingen geweest in de rechten van medewerkers en er zijn een aantal maatregelen genomen met

Nadere informatie

Handleiding Roostertool Werkzaamheden en capaciteit in balans

Handleiding Roostertool Werkzaamheden en capaciteit in balans Handleiding Roostertool Werkzaamheden en capaciteit in balans 1 Inleiding In de CAO PO- 2014 is een aantal wijzigingen geweest in de rechten van medewerkers en er zijn een aantal maatregelen genomen met

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie