TAAKBELEID KADERSTELLEND DOCUMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TAAKBELEID KADERSTELLEND DOCUMENT"

Transcriptie

1 TAAKBELEID KADERSTELLEND DOCUMENT 1 augustus 2013

2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 4 2 ARBEIDSDUUR EN NORMJAARTAAK Aantal schoolweken leerlingen en aantal schoolweken medewerkers Algemeen Aantal schoolweken leerlingen Aantal schoolweken medewerkers Vakantiespreiding Bepaling werktijdfactor Deskundigheidsbevordering Deskundigheidsbevordering onderwijzend personeel, onderwijsondersteunend personeel met lesgebonden taken en directie Deskundigheidsbevordering onderwijsondersteunend personeel zonder lesgebonden taken Overige taken onderwijzend personeel leerkrachten met een specifieke taak BAPO- of compensatieverlof 9 3 WERKTIJDENREGELING 10 4 TAAKBELEID Taakbelasting Taakomvang Taakomvangbeleid OP Taakverdeling Jaartaakformulier Taaknormering Gewijzigde schooltijden en consequenties voor de inzet Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel met lesgebonden taken Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel zonder lesgebonden taken Normjaartaak (deels) vrijgesteld personeel 16

3 4.4.6 Persoonlijk normjaartaakformulier 16 5 BIJLAGEN Bepaling werktijdfactor Bepaling werktijdfactor onderwijzend personeel Bepaling werktijdfactor onderwijsondersteunend personeel met lesgebonden taken Bepaling werktijdfactor onderwijsondersteunend personeel zonder lesgebonden taken Bepaling werktijdfactor (deels) ambulant personeel Bepaling werktijdfactor directeur Taaknormering inzet medewerkers Gewijzigde schooltijden en consequenties voor de inzet Onderwijsondersteunend personeel met les- en/of behandeltaken dat plaats- en tijdgebonden werkt Inzet deels vrijgesteld personeel Aanwezigheidsrooster Afkortingenlijst Begripsbepaling CAO PO 2009 Hoofdstuk Voorbeeld berekening uren schooljaar Voorbeelden berekening BAPO en taakvermindering 30

4 1 INLEIDING In dit document worden de kaderstellende afspraken weergegeven over het beleid rondom de normjaartaak, de vaststelling van de werktijdfactor, het werkreglement en het taakbeleid. Naast het wettelijke kader (de CAO) worden de regelingen beschreven, zoals die voor de PANTA RHEI scholen zijn getroffen. Om als organisatie een eenduidig (integraal) personeelsbeleid te kunnen voeren, is het gewenst kaders vast te stellen waaraan alle scholen zich dienen te houden. Dit houdt in dat de school wel aanvullende regels kan opstellen, maar niet mag afwijken van de in dit kaderbeleid afgesproken regels. Mede door de wijzigingen in de Wet schooltijden vraagt de huidige Regeling normjaartaak, formatie en taakbeleid op onderdelen om aanscherping om ongelijkheid in de rechtspositie van de medewerkers te voorkomen. Dit betreft de afspraken rondom deskundigheidsbevordering, de vaststelling van de werktijdfactor en de lesgebonden taken. Met de vaststelling van dit Kaderstellend taakbeleid vervalt de huidige Regeling normjaartaak, formatie en taakbeleid. Bovenschools taakbeleid geeft duidelijkheid aan alle medewerkers die bij PANTA RHEI werken over wat er van hen verwacht wordt als ze bij één van onze scholen werken. De zaken, die we hieronder schetsen gelden voor alle scholen; daarbinnen kan elke school aanvullende afspraken maken, waaronder een lijst met schoolorganisatorische taken met een concrete taaktoedeling. Het voorstel is zo opgesteld dat er ruimte blijft voor scholen om hun taakbeleid voldoende aan te passen aan hun eigen omstandigheden, zonder het gezamenlijk kader tekort te doen. Alles tot in detail regelen zou betekenen dat elke school een volledig gelijkvormig taakbeleid zou moeten invoeren, wat niet de bedoeling is. Strategisch Beleidsplan Het strategische beleidsplan spreekt bij het onderdeel personeel en organisatie over het streven om kennis en bekwaamheden van ons personeel voortdurend af te stemmen op de inhoudelijke en organisatorische doelen van onze scholen. Het personeelsbeleid van PANTA RHEI is er tevens op gericht om een juiste balans tussen werk en privé te bewerkstelligen. Directies en leerkrachten concentreren zich op de taken en verantwoordelijkheden die passen bij hun functie. In het beleidsdocument Iedere medewerker telt hebben we beschreven dat het organisatiebeleid in directe relatie staat met de ontwikkeling van individuele medewerkers. De basisvoorwaarden en fundamenten worden helder een eenduidig beschreven. Kort samengevat wordt met de kaders voor het taakbeleid beoogd: een duidelijke en eenduidige bepaling van werktijdfactoren en de vaststelling van lesen/of behandeluren; uitwerking van de CAO PO 2009 hoofdstuk 2 1 ; een uniforme basis te hebben voor het taakbeleid op schoolniveau. Daarbinnen zijn er voldoende mogelijkheden om maatwerk per school en maatwerk per teamlid toe te passen. Eén en ander ter besluitvorming van de schooldirecteur in overleg met het team en de MR van de school; meer de werkzaamheden op school zelf te laten plaatsvinden. Hiermee wordt gemakkelijker een situatie gecreëerd waarbij collegiale uitwisseling en ondersteuning mogelijk is. Tevens wordt de bereikbaarheid vergroot ook voor externe contacten, zoals met ouders. 1 De betreffende CAO-tekst is opgenomen in bijlage

5 2 ARBEIDSDUUR EN NORMJAARTAAK De algemene arbeidsduur van de werknemer die is aangesteld in een volledige normbetrekking, bedraagt 1659 uur op jaarbasis en wordt uitgedrukt in werktijdfactor (wtf) 1. Tot 1 augustus 1998 werd de benoeming uitgedrukt in uren per week. De week was verdeeld in 4 x 8,5 uur en 1 x 6 uur (woensdag). Die systematiek is bij de invoering van de werktijdfactor losgelaten. De medewerker heeft een jaartaak en de uren moeten zo evenwichtig mogelijk verdeeld worden over het schooljaar. Je kunt nu dus niet meer spreken van een werkdag van 8,5 uur. Deze algemene arbeidsduur of normjaartaak geldt voor iedereen binnen PANTA RHEI, voor het onderwijsondersteunend personeel, voor het onderwijsgevend personeel en voor de directie. Voor het onderwijzend personeel, het onderwijsondersteunend personeel met lesgebonden taken en voor de directie geldt bovendien dat binnen de normjaartaak 10 procent aangemerkt wordt als uren voor deskundigheidsbevordering. De maximale lessentaak (=het totale aantal lesgevende uren) bij een normbetrekking bedraagt in de regel 930 uur voor personeelsleden die belast zijn met lesgebonden taken. In de regel, want in het kader van de flexibilisering van de lessentaak is het mogelijk in bepaalde situaties meer of minder lesgevende uren toegekend te krijgen, mits de totale jaartaak maar 1659 uur blijft. 2.1 AANTAL SCHOOLWEKEN LEERLINGEN EN AANTAL SCHOOLWEKEN MEDEWERKERS Algemeen De werktijdfactor is bepalend voor de inzet van de medewerkers. PANTA RHEI wil dat de arbeidsvoorwaarden voor alle medewerkers gelijk zijn. Daarom is bij de bepaling van de werktijdfactor en de inzet van het personeel het jaar- en weekrooster van de leerlingen uitgangspunt. Met instemming van de MR en na raadpleging van de ouders stelt de school het rooster voor de leerlingen vast. Scholen maken op grond van allerlei factoren verschillende keuzes. Hierdoor is er binnen Panta Rhei geen uniform rooster waarmee de inzet van de medewerkers wordt bepaald. In de paragrafen tot en met lichten we dit toe Aantal schoolweken leerlingen Het aantal lesgevende uren per week bovenbouw is bepalend voor het aantal weken dat leerlingen naar school gaan. Bij een rooster van 26 uur (4 uur op de woensdag) is het aantal schoolweken: 1010 / 26 = 38,85 Bij een lesrooster van 25,75 uur (3,75 uur op de woensdag) is het aantal schoolweken: 1010 / 25,75 = 39,22 Bij een lesrooster van 25,50 uur (3,5 uur op de woensdag) is het aantal schoolweken: 1010 / 25,50 = 39,61 De wijziging van de Wet schooltijden maakt het mogelijk dat scholen kiezen voor gelijke lestijden voor alle leerlingen met roosters van 940 uur per jaar. Het aantal lesgevende uren per week varieert tussen de 24 en 25,75 uur. Heeft de school gelijke lestijden voor alle leerlingen, dan geldt het aantal lesgevende uren per jaar voor de bepaling van het aantal schoolweken. Bij een lesrooster van 980 uur en 25,75 lesgevende uren per week is het aantal schoolweken: 980 / 25,75 = 38,06 5

6 Bij een lesrooster van 940 uur en 25 lesgevende uren per week (continurooster) is het aantal schoolweken: 940 / 25 = 37,60 Bij een lesrooster van 940 uur en 24,75 uur per week (4 x 5,25 uur en 1 x 3,75 uur) is het aantal schoolweken 940 / 24,75 = 38 Op een school die voor dit rooster heeft gekozen, hebben de leerlingen 14 weken vakantie. De leerkrachten hebben iets minder vakantie, omdat er studie- en vergaderdagen geroosterd zijn op de momenten dat de leerlingen vrij zijn Aantal schoolweken medewerkers Voor het vaststellen van de inzet van het onderwijzend personeel is het aantal schoolweken voor de leerlingen bepalend. Als een school de schooltijden heeft gewijzigd, heeft dit consequenties voor de inzet van het zittende personeel. In hoofdstuk 4 gaan we hier uitgebreid met voorbeelden op in. Voor het vaststellen van de werktijdfactor van (nieuwe) personeelsleden is eveneens het aantal schoolweken van de school waar de medewerker tewerkgesteld wordt, bepalend. Elke school heeft in zijn jaarplan een aantal studie- en vergaderdagen opgenomen en voorbereidingsdagen op het nieuwe schooljaar. Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij op deze dagen aanwezig zijn. Deze dagen zijn ook opgenomen in de individuele jaartaak van de medewerkers. Voor de medewerkers geldt daarom een gemiddeld aantal schoolweken dat hoger ligt dan het aantal schoolweken voor de leerlingen Vakantiespreiding Vanwege de vakantiespreiding is het aantal schoolweken per jaar verschillend, globaal variërend tussen de 38 en 42 weken. Om te voorkomen dat elk schooljaar opnieuw de exacte inzet van de medewerkers vastgesteld moet worden aan de hand van het aantal schoolweken van dat jaar, rekenen we met het gemiddelde aantal schoolweken. In het ene schooljaar werken de medewerkers iets meer dan 1659 uur, in het andere jaar iets minder dan 1659 uur (bij een normbetrekking). Over een aantal jaren gerekend komt het gemiddeld aantal te werken uren per jaar dan op 1659 uit. In de Wet op het primair onderwijs is in artikel 8, lid 7 de volgende tekst opgenomen:. de leerlingen in 8 schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs ontvangen, met dien verstande dat de leerlingen in de eerste 4 schooljaren ten minste 3520 uren onderwijs en in de laatste 4 schooljaren ten minste 3760 uren onderwijs ontvangen, een aan de leerlingen in de laatste 6 schooljaren ten hoogste 7 weken van het schooljaar 4 dagen per week onderwijs wordt gegeven, die evenwichtig zijn verdeeld over het schooljaar, bij een schoolweek van in beginsel niet minder dan 5 dagen onderwijs, en De scholen van Panta Rhei hanteren het tijdvak 1 oktober tot 1 oktober voor de berekening van het aantal lesuren per jaar voor de leerlingen. In paragraaf is aangegeven hoe het gemiddelde aantal schoolweken wordt berekend. Dit gemiddelde aantal weken is bepalend voor de inzet van de medewerkers. In bijlage 5.6 is een voorbeeldberekening opgenomen Bepaling werktijdfactor Uitgangspunt voor de bepaling van de werktijdfactor van leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel met lesgebonden taken is het aantal schoolweken van de leerlingen. Het principe is: 6

7 aantal lesgevende uren per week x aantal schoolweken leerlingen 930 Uitgangspunt voor de bepaling van de werktijdfactor van het onderwijzend personeel zonder lesgevende taak en onderwijsondersteunend personeel zonder lesgebonden taken is: aantal uren per dag x aantal schoolweken 1659 Uitgangspunt voor de bepaling van de werktijdfactor van de directeur is: 1 dag = 0,2 wtf In bijlage 5.1 wordt uitgebreid ingegaan op de bepaling van de werktijdfactor met veel voorbeelden. 2.2 DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING Deskundigheidsbevordering onderwijzend personeel, onderwijsondersteunend personeel met lesgebonden taken en directie Binnen de jaartaak van de werknemer wordt 10% aangemerkt als uren ten behoeve van deskundigheidsbevordering. Bij een normbetrekking van 1659 uur betekent dit dat 166 uren per jaar besteed worden aan deskundigheidsbevordering. Bij een deeltijdbetrekking geldt het aantal uren naar rato van de werktijdfactor. Een werknemer met een wtf van 0,6221 besteedt hier dus minstens 103 uren per jaar aan (10% x 0,6221 x 1659). In de CAO is bepaald dat de werknemer achteraf in zijn functioneringsgesprek verantwoording aflegt over de bestede uren. Dit achteraf verantwoorden laat echter onverlet dat voorafgaande aan het schooljaar schriftelijk afspraken worden gemaakt tussen werkgever en werknemer over de in te vullen uren deskundigheidsbevordering (artikel 2.1 lid 5 CAO PO). Dit gebeurt tijdens het functioneringsgesprek. PANTA RHEI verwacht dat iedere medewerker werkt aan z n professionalisering en hier in zijn bekwaamheidsdossier melding van maakt. In de CAO is vastgelegd dat over maximaal 50% van de uren deskundigheidsbevordering vooraf tussen werkgever en werknemer afspraken gemaakt worden. Deze afspraken kunnen op de individuele werknemer betrekking hebben, maar ook teamscholing kan binnen deze 50% vallen. PANTA RHEI heeft als beleid dat het overgrote deel van deze 50% verantwoord moet zijn in het jaarplan van de scholen. De werkgever kan de werknemer in het kader van de Wet BIO (Wet op de Beroepen in het Onderwijs) scholing opdragen. Neemt de opgedragen scholing meer dan de helft van het aantal uren deskundigheidsbevordering in beslag, dan zal overlegd moeten worden of deze extra uren vallen binnen de resterende 50% deskundigheidsbevordering of dat binnen het takenpakket van de werknemer uren gereserveerd moeten worden voor de scholing. De uren deskundigheidsbevordering moeten binnen de jaartaak van de werknemer ingeroosterd worden. De 10% deskundigheidsbevordering wordt berekend over de totale werktijdfactor. Bij een wtf van 0,8 horen 133 uren deskundigheidsbevordering. Hiervan worden dan 66,5 uren in onderling overleg ingezet, grotendeels voor teamscholing. Als een werknemer gebruik maakt van BAPO-verlof, dan worden de uren deskundigheidsbevordering berekend over de jaartaak minus het BAPO-verlof. Bij 170 uren BAPO-verlof wordt de jaartaak = 1489 uur. Voor de deskundigheidsbevordering zijn 7

8 149 uren beschikbaar. In de hoofdstukken en is vastgelegd wat PANTA RHEI onder deskundigheidsbevordering verstaat Deskundigheidsbevordering onderwijsondersteunend personeel zonder lesgebonden taken In de CAO (artikel 2.1 lid 4) is bepaald dat de werkgever met het onderwijsondersteunend personeel zonder lesgebonden taken afspraken maakt over de te vervullen taken en de individuele scholing. Voor deze werknemers is geen percentage deskundigheidsbevordering vastgelegd in de CAO. PANTA RHEI maakt met de betreffende werknemer hierover afspraken en legt deze vast in de persoonlijke jaartaak van de werknemer. 2.3 OVERIGE TAKEN ONDERWIJZEND PERSONEEL De CAO PO bepaalt dat de normjaartaak bij een fulltime dienstverband 1659 uur bedraagt. Naast de lessentaak van 930 uur en de 166 uur deskundigheidsbevordering blijven er 563 uur over voor overige taken. De CAO PO geeft geen voorschriften over de invulling van deze 563 uur. Een deel van deze uren is direct gekoppeld aan de lesgevende taak: de lesgebonden taken. Het resterende deel is beschikbaar voor overige taken. In hoofdstuk 4 wordt hier nadere invulling aan gegeven. 2.4 LEERKRACHTEN MET EEN SPECIFIEKE TAAK Op veel scholen van PANTA RHEI zijn leerkrachten met een specifieke taak in dienst. Deze leerkrachten kunnen specifieke lessen van de groepsleerkracht overnemen (gym, handvaardigheid). Het beleid van PANTA RHEI is dat als deze leerkracht met specifieke taken de verantwoordelijkheid voor de groep overneemt, deze uren vakonderwijs dan voor minimaal de helft, maar maximaal 80% (zodat er ruimte is om de groep op te vangen bij ziekte of specifieke activiteiten) worden afgetrokken van de lesgevende taak van de groepsleerkracht. De groepsleerkracht geeft dan invulling aan lesgebonden taken, bijvoorbeeld nakijken of voorbereiden. Voor de leerkracht met specifieke taken geldt dezelfde rechtspositie als voor de groepsleerkracht. De vakleerkrachten krijgen hetzelfde percentage (43%) lesgebonden tijd als de groepsleerkrachten. De rechtspositie is bij een benoeming als leerkracht altijd hetzelfde, maar de precieze invulling van de lesgebonden uren kan anders zijn. 8

9 2.5 BAPO- OF COMPENSATIEVERLOF Het begrip ADV komt in de CAO niet meer voor. Er is nog slechts sprake van compensatieverlof. Een werknemer bij PANTA RHEI heeft recht op compensatieverlof als de arbeidsduur volgens het voor hem geldende rooster meer dan 1659 uur bedraagt of als hij voor meer dan 930 lesgevende uren is ingeroosterd. Hanteert de school verschillende roosters voor de 8 leerjaren, dan is het recht op compensatieverlof afhankelijk van de inroostering van de werknemer. Een leerkracht met wtf 1,0000 die lesgeeft in de onderbouw waar een rooster gehanteerd wordt van minder dan 930 uur, heeft geen recht op compensatieverlof. De bovenbouwleerkracht met wtf 1,0000 heeft recht op het aantal uren compensatieverlof dat de 930 uur overschrijdt. Een leerkracht kan verzoeken zijn lessentaak uit te breiden naar 940 of meer uren en deze extra lessentaak te compenseren binnen de overige taken. Een leerkracht die een lessentaak van 950 uren wenst, heeft dan 166 uur deskundigheidsbevordering en 543 uur overige taken. De normjaartaak kan niet hoger worden dan 1659 uur. Een werknemer die BAPO-verlof geniet, heeft geen recht op compensatieverlof. Dat houdt in dat hij niet meer dan 930 lesgevende uren kan worden ingeroosterd. De lesgevende uren BAPOverlof worden van de 930 uur afgehaald. In paragraaf 5.6 is een voorbeeldberekening opgenomen. BAPO- of compensatieverlofdagen worden voorafgaand aan het nieuwe schooljaar op het jaartaakformulier van de medewerker vastgelegd. Deze verlofdagen worden evenwichtig over het jaar verspreid. Uitgangspunt is dat clustering ervan niet mogelijk is. Om organisatorische redenen en in verband met persoonlijke omstandigheden kan de directeur in overleg met de medewerker hiervan afwijken. Indien de werknemer tijdens het opnemen van het BAPO-verlof ziek wordt, schort het BAPOverlof niet op (Bijlage XI CAO PO 2009, artikel 4.3). Hetzelfde geldt voor ziekte tijdens ingeroosterd compensatieverlof. In de CAO PO is in artikel 2.6 lid 1 opgenomen dat in het taakbeleid o.a. rekening wordt gehouden met de belastbaarheid en ervaring van senioren en dat met de individuele werknemer die tot deze categorie wordt gerekend, hierover schriftelijk afspraken worden gemaakt. PANTA RHEI verstaat onder senior in het kader van taakbeleid de werknemer van 52 jaar of ouder. Deze werknemer kan gebruik maken van de BAPO-regeling. PANTA RHEI kent geen aanvullende regelingen. 9

10 3 WERKTIJDENREGELING Binnen PANTA RHEI onderscheiden we de volgende categorieën werknemers op schoolniveau Tabel 1: functiegroepen 2 1 OP Leerkracht met eigen groep (LA en LB) 2 OOP met lesgebonden taken Onderwijsassistent 3 OOP zonder lesgebonden taken Conciërge, administratief medewerker 4 OP deels ambulant Leerkracht (LA en LB) 5 Directie Adjunct-directeur, directeur Inzet van medewerkers vindt plaats met als uitgangspunt dat de medewerkers de jaartaak grotendeels op school invullen. Dit gebeurt aan de hand van een aanwezigheidsrooster van minimaal 35 uur per week op fulltime basis. De medewerkers in groep 3 vullen hun jaartaak volledig plaats- en tijdgebonden in. Elke school stelt een aanwezigheidsrooster op dat voor alle medewerkers geldt. Per werknemer leggen we daarnaast in een individueel rooster vast op welke tijdstippen zij aanwezig zijn. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan vaste vergadermomenten. Medewerkers van PANTA RHEI zijn minimaal vanaf een half uur voor aanvang van de lessen tot een uur na afloop van de lessen van de bovenbouwgroepen op school aanwezig. Als een werknemer van het OOP (groep 2) minder uren aanwezig wil zijn dan de 35 uur per week, kan met schriftelijke instemming van de werknemer de werktijdfactor en de aanwezigheidstijd worden teruggebracht. Zie hiervoor artikel 2.1 lid 6 van de CAO PO. Op basis van dit artikel is het mogelijk om met bijvoorbeeld een onderwijsassistent overeen te komen dat hij meer dan 930 uur lesgebonden taken gaat uitvoeren. Het is mogelijk om de verhouding tussen de lesgevende uren en de lesgebonden uren aan te passen. De uren in de jaartaak die niet op school worden gemaakt, dienen te worden verantwoord op het individuele jaartaakformulier. Elke school stelt zelf een aanwezigheidsrooster op. In bijlage 5.2 is een aantal voorbeelden opgenomen. Stelt de school een aanwezigheidsrooster op dat lijkt op het rooster uit voorbeeld 2 van de bijlage, dan betekent dit op de dagen waarop de teamvergaderingen plaatsvinden, het personeel langer aanwezig is. De vergaderdata moeten in het jaarplan worden opgenomen, zodat de medewerkers weten welke dagen zij langer aanwezig zullen zijn. Deze uren worden niet op de overige dagen gecompenseerd. Vandaar dat er sprake is van een aanwezigheidsrooster van minimaal 35 uur. Aanwezigheidsrooster OOP zonder lesgebonden taken. OOP-ers zonder lesgebonden taken voeren al hun taken op school uit. Met de leidinggevende worden afzonderlijke aanwezigheidsroosters afgesproken. Hetzelfde geldt voor de medewerkers op het bestuursbureau. Met de leidinggevende wordt het aanwezigheidsrooster afgesproken. 2 De functies in tabel 1 zijn opgenomen in het functieboek van PANTA RHEI. 10

11 4 TAAKBELEID De verplichting om taakbeleid te voeren vloeit voort uit de CAO PO. In artikel 2.6 van de CAO PO worden de verplichtingen van de werkgever uitgebreid beschreven. Taakbeleid is de optimale afstemming tussen het takenpakket van de school enerzijds en de capaciteiten en de beschikbare tijd van de werknemers anderzijds. Het doel van taakbeleid kan als volgt kort worden samengevat: Het bereiken van onderwijskundige, strategische en organisatorische doelen. De juiste personen op de juiste plaats inroosteren. Het werk binnen de school evenredig verdelen. De algemene kaders van taakbeleid worden vastgesteld door de bestuurder. De bestuurder mandateert de directie en draagt haar op om binnen de in deze regeling aangegeven kaders taakbeleid op de eigen school tot stand te brengen en te implementeren. Dit taakbeleid geldt voor alle personeelsleden die bij PANTA RHEI zijn aangesteld. Er wordt bij de verdeling van werkzaamheden geen verschil gemaakt tussen vast en tijdelijk personeel. Bij de toedeling van extra taken wordt rekening gehouden met de faciliteiten en verantwoordelijkheden die medewerkers hebben binnen de school (directeur, adjunct-directeur, intern begeleider, e.d.). Taken worden zoveel mogelijk verdeeld in relatie tot de belangstellingssfeer en persoonlijke kwaliteit van betrokkenen. De taakverdeling wordt schriftelijk vastgelegd. De verdeling van taken geschiedt voor een jaar en wordt voor de zomervakantie voorafgaand aan het schooljaar waarin de taakverdeling van toepassing is, opgesteld en aan elk personeelslid uitgereikt. In de volgende paragrafen geven we aandacht aan de verschillende onderdelen van taakbeleid. 4.1 TAAKBELASTING Met taakbelasting wordt bedoeld: de zwaarte van de taak en/of taakonderdelen, waarbij zowel de omvang als andere criteria worden betrokken; de taakbeleving van het individu, welke onder andere in het functioneringsgesprek met POP-elementen aan de orde komt. Het taakbelastingbeleid is erop gericht de taakinhoud af te stemmen op de belastbaarheid van de werknemers. Daarnaast is het taakbelastingbeleid erop gericht om de beleefde stressfactoren op te sporen en daar waar mogelijk weg te nemen en dat gebeurt door middel van werkbesprekingen en middels het functioneringsgesprek met POP-elementen. Mogelijke oplossingen voor de beleefde werkdruk: het bevorderen van de bekwaamheid, hiervoor wordt onder andere ingezet competentieontwikkeling, scholing en diverse vormen van begeleiding bijvoorbeeld intervisie; het geven van extra ondersteuning van een bepaalde werknemer bij de uitoefening van zijn taken; tijdens het schooljaar en/of met ingang van het nieuwe schooljaar herverdelen van de werkzaamheden; bevorderen van de mobiliteit; verbeteren van de arbeidsomstandigheden; 11

12 creëren van een andere werkomgeving door de onderlinge verstandhouding te verbeteren of een andere werkomgeving elders bij PANTA RHEI te creëren; mediation; uitzien naar of creëren van een andere werkkring buiten de school of de organisatie. Al deze alternatieven zijn uitgewerkt in de verschillende onderdelen van het personeelsbeleid. 4.2 TAAKOMVANG PANTA RHEI stelt op grond van het strategisch beleidsplan jaarlijks vast welke doelen worden nagestreefd. De actualisatie van het strategisch beleidsplan komt tot stand op grond van externe ontwikkelingen en interne evaluatie en voorstellen van de directeuren. Elke school stelt op grond van de strategische doelen en de school specifieke doelen het schoolplan op. In het jaarplan worden de doelen van het komende schooljaar vastgelegd. De nagestreefde doelen bepalen de aard en omvang van de taken. Elke school stelt zelf de taken vast waarbij onderscheid gemaakt wordt in taken behorend bij de LA-functie en taken behorend bij de LB-functie Taakomvangbeleid OP Bij het vaststellen van het taakomvangbeleid voor het OP wordt onderscheid gemaakt tussen: de lesgevende taak; deskundigheidsbevordering lesgebonden taken; overige taken. Uitgaande van de vigerende CAO en wet- en regelgeving wordt de normjaartaak en de maximale lessentaak bij fulltime dienstverband vastgesteld. De normering van de lesgebonden taken worden per school uitgedrukt in een percentage van de lessentaak. PANTA RHEI kiest hiervoor een percentage van 43. Met andere woorden 43% maal de lessentaak (voor een fulltime dienstverband is dit 400 uur) is gelijk aan de lesgebonden taken (voor- en nawerk). In paragraaf is vermeld wat onder lesgebonden taken valt. Voor deskundigheidsbevordering is 10% van de jaartaak beschikbaar. Er wordt met een percentage gewerkt om zo een evenwichtige verdeling tot stand te brengen tussen een fulltime en een parttime aanstelling. Het resterende aantal uren is bestemd voor andere taken. Van bovenstaande indeling kan worden afgeweken op verzoek van de werkgever en na toestemming van de medewerker. Voor het OOP met lesgebonden taken (klassenassistenten) is in paragraaf beleid uitgewerkt. 4.3 TAAKVERDELING Het taakverdelingbeleid is erop gericht de taken evenredig te verdelen over de werknemers, daarbij rekening houdend met de omvang van de aanstelling van de betrokkene. Verder wordt voor zover de organisatie het toelaat rekening gehouden met persoonlijke factoren. De directeur informeert de werknemers van de school over de vrijgekomen andere taken. De werknemers worden in de gelegenheid gesteld hierop te reageren. De directie heeft echter het recht bij meer kandidaten voor dezelfde taak uiteindelijk een keuze te maken op basis van kwaliteiten en taakomvang van de betrokkene. Ook kan de directie, op grond van de competentie van een werknemer, de betreffende werknemer benaderen voor een bepaalde taak. 12

13 De overige lesgevende en lesgebonden taken worden in overleg tussen de leidinggevende en de betreffende werknemer vastgesteld en vastgelegd. 4.4 JAARTAAKFORMULIER De directie van de school voert voor de zomervakantie met de werknemers overleg over de uit te voeren taken. In dit overleg worden de wensen van de werknemer en de wensen van de organisatie, binnen de kaders van de vigerende CAO en wet- en regelgeving, zoveel mogelijk met elkaar in overeenstemming gebracht. Elk werknemer legt zijn of haar taken vast op het jaartaakformulier en levert dit in bij de directie. Wanneer het formulier aanleiding geeft tot vragen neemt de directie het initiatief tot overleg met betrokkene. Op werknemers, die ruimte hebben in de jaartaak, kan in de loop van het schooljaar een beroep worden gedaan. Wanneer er een beroep wordt gedaan op een werknemer met ruimte in de jaartaak, zal dit worden bijgehouden op het jaartaakformulier om te voorkomen dat de beschikbare taakruimte wordt overschreden. Het persoonlijk jaartaakformulier wordt met de werknemer besproken in het functioneringsgesprek. Aan de hand van dit gesprek kan voor de betrokken werknemer een bijstelling van de taken in tijd, omvang en samenstelling plaatsvinden, dan wel kan aan hem of haar scholing, begeleiding, ondersteuning en dergelijke worden aangeboden. Aan de hand van de bespreking van het jaartaakformulier wordt tevens door de directie bepaald of de normering van de taken dient te worden bijgesteld Taaknormering De normjaartaak van een fulltime OP-er bestaat uit lesgevende taken, lesgebonden en overige taken en deskundigheidsbevordering. Bij een fulltime dienstverband heeft de medewerker 930 uur lesgevende taken, 400 uur lesgebonden taken, 163 uur overige taken en 166 uur deskundigheidsbevordering. Voor de lesgebonden taken rekenen we met een percentage van 43 procent op de lesgevende taak. PANTA RHEI legt in het kaderstellend taakbeleid vast wat onder de diverse onderdelen van de jaartaak minimaal wordt verstaan. Lesgevende taken: het geven van onderwijs; het geven van vakonderwijs; Deskundigheidsbevordering PANTA RHEI verstaat onder deskundigheidsbevordering: teamscholing; onderwijsinhoudelijke teambijeenkomsten; algemene studiedagen; werkbesprekingen i.v.m. schoolontwikkeling; keuzeproces, invoering en implementatie nieuwe methode; collegiale consultatie; wederzijds klassenbezoek; intervisie; gesprekkencyclus (functionerings-, POP- en beoordelingsgesprekken); cursus of training; externe advisering; het krijgen van coaching en begeleiding; lezen van vakliteratuur; 13

14 ontwikkeling en voorbereiding van specialismen. 50% van de uren deskundigheidsbevordering worden ingezet voor gezamenlijke scholing. Let op: Interne studiedagen vinden op reguliere werkdagen plaats tijdens de zgn. margedagen. Een studiedag wordt ingeroosterd als uren deskundigheidsbevordering en niet als uren les- en lesgebonden taak. Deze dagen zijn opgenomen in de schoolgids. De leerlingen hebben dan vrij. Lesgebonden taken: het voorbereiden van lessen en werkzaamheden; het maken van een dag-, week-, jaarplanning, roosters en activiteitenplan; overleg met collega s overleg met individuele leerlingen; overleg met ouders (waaronder rapportbesprekingen); overleg met collega s over de leerlingen (waaronder leerling-besprekingen); team- en bouwvergaderingen; overleg met extern deskundigen over leerlingen, de groep of het eigen functioneren; het maken van (groeps)handelingsplannen; analyseren van toetsen; maken van trendanalyse; het corrigeren van het werk van de leerlingen; het administreren van de vorderingen van de leerlingen en de groep; het maken van rapporten; overleg met intern begeleider/collega s overdracht aan collega s; het dagelijks bijhouden van het klassenmap/logboek; voorafgaand aan de les in de klas aanwezig zijn. Voor deze taken geldt een vaste opslag van 43 procent van de lesgevende taak. Overige taken Elke school stelt zelf vast welke overige taken uitgevoerd moeten worden. PANTA RHEI schrijft geen normering voor, behalve dat er onderscheid gemaakt dient te worden in LA-taken en LBtaken. LA-taken zijn vooral organisatorische taken en het deelnemen aan projectgroepen. LB-taken zijn meer inhoudelijke- of coördinerende taken, bijvoorbeeld managementtaken of specialisme op een bepaald gebied. Dit betekent natuurlijk niet dat een LB-leerkracht geen organisatorische taken uit hoeft te voeren. Het betekent wel dat een LA-leerkracht in principe niet belast wordt met bijvoorbeeld managementtaken als er LB-leerkrachten aan de school verbonden zijn. De taken worden in onderling overleg verdeeld. Komt het team er in gezamenlijk overleg niet uit, dan deelt de directeur taken toe. Ieder jaar wordt de taakverdeling geëvalueerd. Elke PANTA RHEI-school heeft een eigen onderwijsconcept. De directeur bepaalt in overleg met het team of er aanvullend uren beschikbaar gesteld worden voor medewerkers. In de CAO is vastgelegd dat de werknemer maximaal 3 dagen tijdens de zomervakantie beschikbaar is voor werkzaamheden van onderwijskundige of schoolorganisatorische aard. Maakt de school van deze mogelijkheid gebruik, dan worden deze uren opgenomen in de jaartaak van de medewerkers. 14

15 4.4.2 Gewijzigde schooltijden en consequenties voor de inzet Een aantal scholen van PANTA RHEI heeft de schooltijden gewijzigd en is overgegaan naar gelijke lestijden voor alle leerlingen. Deze wijziging heeft consequenties voor de inzet van het zittende personeel. We werken dat in paragraaf met een aantal voorbeelden uit Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel met lesgebonden taken De normjaartaak van een fulltime OOP-er bestaat uit lesgevende taken, deskundigheidsbevordering, lesgebonden en overige taken. De lesgevende taak bedraagt 930 uur voor deskundigheidsbevordering is 10% van de jaartaak beschikbaar, de lesgebonden taak bedraagt 20% van de lessentaak. De resterende uren zijn beschikbaar voor overige taken. Deskundigheidsbevordering In paragraaf is beschreven wat onder deskundigheidsbevordering valt. Lesgebonden taak Tot de lesgebonden taken (20% van de lesgevende taak) horen o.a.: voor- en nawerk leerlingbegeleiding gesprekken met ouders overleg met andere disciplines over leerlingen mee opstellen en uitvoeren van handelingsplannen N.B. In hoofdstuk 3 is vermeld dat een OOP-er met lesgebonden taken zijn werktijdfactor ook kan laten vaststellen alsof hij een OOP-er zonder lesgebonden taken is. Kiest hij hiervoor, dan heeft hij wel recht op de 10% deskundigheidsbevordering, maar geen recht op de extra verlofuren. Hij voert zijn werkzaamheden plaats- en tijdgebonden in. In hoofdstuk werken we dit met een voorbeeld uit. Zie verder bij hoofdstuk Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel zonder lesgebonden taken De medewerkers die tot het onderwijsondersteunend personeel zonder lesgebonden taken behoren, voeren hun werkzaamheden plaats- en tijdgebonden uit. In overleg met de directie wordt een aanwezigheidsrooster opgesteld en worden afspraken gemaakt over de aanwezigheid tijdens ouderavonden of speciale activiteiten buiten de lestijden. De arbeidsduur voor OOP is evenals voor leraren 1659 uur in een schooljaar. Daar hoort een werktijdfactor (of aanstellingsomvang) van 1,0000 bij. De normjaartaak is netto werktijd. In de CAO PO is het vakantieverlof voor onderwijsondersteunend personeel zonder lesgebonden taken geregeld. Bij een werkweek van 40 uur is het vakantieverlof 427 uur per jaar, inclusief de algemeen erkende feestdagen. Het verlof wordt bij voorkeur in de schoolvakanties verleend. Het vakantieverlof wordt op basis van de CAO PO verlengd met: Artikel 8.5 lid 2 8 uur indien de medewerker een salaris ontvangt dat gelijk is of hoger dan het maximum van salarisschaal 8. N.B. Een medewerker die ingeschaald is in bijvoorbeeld schaal 9, regel 4 ontvangt deze 8 uur nog niet, omdat het salaris in 9.4 lager is dan het maximum van schaal 8. Artikel 8.5 lid 3 24 uur voor medewerkers van 18 jaar en jonger 16 uur voor medewerkers van 19 jaar 8 uur voor medewerkers van 20 jaar 15

16 8 uur voor medewerkers van 30 t/m/ 39 jaar 16 uur voor medewerkers van 40 t/m 49 jaar 32 uur voor medewerkers van 50 t/m 54 jaar 40 uur voor medewerkers 55 t/m 59 jaar 48 uur voor medewerkers van 60 jaar en ouder. Voor parttimers geldt bovengenoemd verlof naar rato van de betrekkingsomvang. In bovengenoemde functies verrichten medewerkers het werk in 40 weken. Er wordt gemiddeld 40 uur per week plaats- en tijdgebonden gewerkt. Er blijven dan nog 59 uur over voor ouder- en klassenavonden, calamiteiten en standby zijn tijdens Oud en Nieuw. Bij PANTA RHEI geldt dat de medewerkers in elk geval werken tijdens de lesweken en schooltijden van leerlingen. In beginsel is een werkdag minstens 8,5 uur, inclusief een half uur pauze. Het weekrooster en de werktijden worden afgesproken met de leidinggevende. In overleg met de leidinggevende worden de afspraken over werktijden en aantal te werken weken schriftelijk vastgelegd. De school kan met de werknemer een ander aantal te werken weken afspreken dan de hierboven genoemde 40. Het verlof dat resteert, kan als snipperdag opgenomen worden, na overleg met de leidinggevende. Voorbeeld De administratief medewerker is 50 jaar en werkt 40 weken per jaar dagelijks van 8 tot 13 uur. Hij werkt 25 uur per week. Zijn werktijdfactor is 0,6028 (= 40 x 25 / 1659). Vanwege zijn leeftijd heeft hij recht op 0,6028 x 32 uur extra verlof. Dit zijn 19 uur. Hij kan 4 snipperdagen opnemen Normjaartaak (deels) vrijgesteld personeel Personeelsleden die een aanstelling hebben als leerkracht kunnen deels zijn vrij geroosterd van lesgevende taken. Hun jaartaak wordt op dezelfde wijze ingevuld als de jaartaak van de groepsleerkracht waarbij rekening wordt gehouden met de omvang van de speciale taak in uren (zie hoofdstuk 3, tabel 1, functiegroep 4). Het aantal uren van de speciale taken wordt vooraf vastgesteld. In paragraaf is een voorbeeld opgenomen Persoonlijk normjaartaakformulier De Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit zijn in 1995 van kracht geworden en gelden voor alle werkgevers in het openbaar en het bijzonder onderwijs en daarmee ook voor PANTA RHEI. De laatste wijzigingen dateren van 1 april Op basis van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit heeft de werkgever de verplichting om de werk- en rusttijden te registreren. Bij het invullen van het formulier zijn de afspraken over de werktijden- en vakantieregeling van PANTA RHEI richtinggevend. De volgende punten zijn van belang om in acht te houden bij het invullen van het formulier: Werknemers die op meer locaties of in meer functies werkzaam zijn, kunnen volstaan met het invullen van één formulier. Hierop dient dan wel de totale jaartaak ingevuld te worden, waarbij wordt aangegeven op welke momenten men op de afzonderlijke locaties werkzaam is. Een afschrift van dit formulier dient naar alle betrokken leidinggevenden te worden gestuurd. 16

17 Het aantal uren uit de normjaartaak is een netto aantal, dit betekent dat er van deze uren geen uren meer afgetrokken worden. Deze netto-uren op de normjaartaak moeten dus gewerkt worden buiten alle vakanties en vastgestelde feest- of vrije dagen om. 17

18 5 BIJLAGEN 5.1 BEPALING WERKTIJDFACTOR Bepaling werktijdfactor onderwijzend personeel Het rooster van de leerlingen en het aantal schoolweken voor de leerlingen is leidend bij de vaststelling van de werktijdfactor. Zie hiervoor hoofdstuk 2.1. Hieronder volgen voorbeelden. Onder- en bovenbouw verschillende schooltijden 26 lesgevende uren per week, bovenbouw 1010 lesgevende uren Voor de bepaling van de werktijdfactor wordt uitgegaan van 930 lesgevende uren en 38,85 schoolweken. Een leerkracht die 15 lesgevende uren per week is ingeroosterd, heeft een werktijdfactor van 15 x 38,85 / 930 = 0,6267. Een leerkracht die 22 lesgevende uren per week is ingeroosterd heeft een werktijdfactor van 22 x 38,85 / 930 = 0, ,75 lesgevende uren per week, bovenbouw 1010 lesgevende uren Voor de bepaling van de werktijdfactor wordt uitgegaan van 930 lesgevende uren en 39,22 schoolweken. Een leerkracht die 14,75 lesgevende uren per week is ingeroosterd heeft een werktijdfactor van 14,75 x 39,22 / 930 = 0,6221. Een leerkracht die 22 lesgevende uren per week is ingeroosterd heeft een werktijdfactor van 22 x 39,22 / 930 = 0, ,50 lesgevende uren per week, bovenbouw 1010 lesgevende uren Voor de bepaling van de werktijdfactor wordt uitgegaan van 930 lesgevende uren en 39,61 schoolweken. Een leerkracht die 14,50 lesgevende uren per week is ingeroosterd heeft een werktijdfactor van 14,50 x 39,61 / 930 = 0,6176. Een leerkracht die 22 lesgevende uren per week is ingeroosterd, heeft een werktijdfactor van 22 x 39,61 / 930 = 0,9371. Onderbouwgroepen (1 t/m 4) hebben veelal een rooster van minder dan 930 lesgevende uren per jaar. De leerkracht die volledig verantwoordelijk is voor deze groep en alle lessen verzorgt, heeft recht op werktijdfactor 1. De consequentie is dan wel dat deze leerkracht nog extra lesgevende uren ingezet kan worden in de bovenbouw of belast kan worden met meer andere taken. Wil de leerkracht dit niet, dan krijgt hij/zij een werktijdfactor die kleiner is dan 1. Onder- en bovenbouw gelijke schooltijden 25,75 lesgevende uren per week, gelijke schooltijden 980 uur Voor de bepaling van de werktijdfactor wordt uitgegaan van 930 lesgevende uren en 38,06 schoolweken. Een leerkracht die 14,75 lesgevende uren per week is ingeroosterd heeft een werktijdfactor van 14,75 x 38,06 / 930 = 0,6037. Een leerkracht die 22 lesgevende uren per week is ingeroosterd heeft een werktijdfactor van 18

19 22 x 38,06 / 930 = 0, lesgevende uren per week, gelijke schooltijden 940 uur Voor de bepaling van de werktijdfactor wordt uitgegaan van 930 lesgevende uren en 37,6 schoolweken. Een leerkracht die 15 lesgevende uren per week is ingeroosterd heeft een werktijdfactor van 15 x 37,6 / 930 = 0, Een leerkracht die 20 lesgevende uren per week is ingeroosterd heeft een werktijdfactor van 20 x 37,6 / 930 = 0, ,75 lesgevende uren per week, 940 uur per jaar, 4 x 5,25 uur (ma, di, do, vr) en 1 x 3,75 uur (wo) Voor de bepaling van de werktijdfactor wordt uitgegaan van 930 lesgevende uren en 38 schoolweken. De werktijdfactor voor de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag wordt dan: 5,25 x 38 / 930 = 0,2146 De werktijdfactor voor de woensdag wordt: 3,75 x 38 / 930 = 0,1533 PANTA RHEI kiest voor de systematiek waarbij het leerlingenrooster van de school het uitgangspunt is. Het voordeel is dat parttimers alle uren waarop ze ingeroosterd zijn, betaald krijgen. De school hoeft geen rekening te houden met compensatieverlof en de medewerker wordt optimaal ingezet. (In paragraaf is beschreven wat de consequenties van deze berekeningswijze zijn voor het zittende personeel.) Het gevolg van deze berekeningswijze is wel dat wanneer medewerkers naar een andere school van PANTA RHEI gaan met een ander rooster, ze mogelijk op meer of minder dagen ingeroosterd kunnen worden Bepaling werktijdfactor onderwijsondersteunend personeel met lesgebonden taken De werktijdfactor van het onderwijsondersteunend personeel met lesgebonden taken wordt conform de CAO op dezelfde wijze vastgesteld als voor het onderwijzend personeel. Op verzoek van de werknemer kan de werktijdfactor echter op dezelfde wijze vastgesteld worden als voor het onderwijsondersteunend personeel zonder lesgebonden taken. Zie ook hoofdstuk 3, tabel Bepaling werktijdfactor onderwijsondersteunend personeel zonder lesgebonden taken In hoofdstuk 3, tabel 1 is vastgelegd welke functies behoren tot het onderwijsondersteunend personeel zonder lesgebonden taken. De arbeidsduur voor OOP is net als bij leraren 1659 uur in een schooljaar. Daar hoort een werktijdfactor (of aanstellingsomvang) van 1,0000 bij. De normjaartaak is netto werktijd. In de CAO PO is het vakantieverlof voor onderwijsondersteunend personeel zonder lesgebonden taken geregeld. Bij een werkweek van 40 uur is het vakantieverlof 427 uur per jaar, inclusief de algemeen erkende feestdagen. Het verlof wordt bij voorkeur in de schoolvakanties verleend. Zie verder hoofdstuk

20 5.1.4 Bepaling werktijdfactor (deels) ambulant personeel Onder ambulant personeel verstaat PANTA RHEI personeelsleden die volledig of deels vrijgesteld zijn van lesgevende taken en een aanstelling of benoeming hebben als leerkracht. Dit zijn de personeelsleden die vallen onder de groep 4 (hoofdstuk 3, tabel 1). Volledig vrijgesteld van lesgevende taken De arbeidsduur is evenals voor leraren 1659 uur in een schooljaar. Daar hoort een werktijdfactor (of aanstellingsomvang) van 1,0000 bij. De medewerkers hebben géén lesgevende taken. Op grond van de CAO PO hebben zij 10% van de jaartaak beschikbaar voor deskundigheidsbevordering. Als uitgangspunt geldt dat deze personeelsleden gedurende de zomervakantie 3 dagen (in de eerste en/of laatste week) beschikbaar zijn om werkzaamheden op school te verrichten. In bovengenoemde functies verrichten medewerkers het werk in gemiddeld 40 weken. Er wordt gemiddeld bijna 41,5 uur per week gewerkt. In beginsel is een werkdag minstens 8,5 uur, inclusief een half uur pauze. Met de leidinggevende worden het weekrooster, het aantal te werken weken en de werktijden afgesproken en schriftelijk vastgelegd. De medewerkers zijn in elk geval aanwezig tijdens de weken dat er les gegeven wordt. Deels vrijgesteld van lesgevende taken Tot deze groep horen leerkrachten die al aan een school verbonden zijn en in enig jaar er deels andere taken in ambulante tijd bij krijgen, bijvoorbeeld ICT-coördinator of interne begeleiding. De school stelt vast hoeveel lesgevende taken de medewerker krijgt toebedeeld en de school bepaalt hoeveel uren er per jaar beschikbaar zijn voor de extra taak. In paragraaf wordt dit met een voorbeeld uitgewerkt Bepaling werktijdfactor directeur Voor ambulante directieleden geldt een werktijdfactor per dag van 0,2. Een directeur die 4 dagen werkt, heeft een werktijdfactor van 0, Taaknormering inzet medewerkers De jaartaak van een medewerker met een fulltime dienstverband ziet er als volgt uit: jaartaak 1659 uur lesgevende taken 930 uur deskundigheidsbevordering lesgebonden taken overige taken 166 uur 400 uur 163 uur De jaartaak van een medewerker met een werktijdfactor van 0,6272 ziet er als volgt uit: jaartaak (1659 x 0,6272) 1040,5 uur lesgevende taken (0,6272 x 930) 583 uur deskundigheidsbevordering 104 uur lesgebonden taken (43% x 583) 250,5 uur 20

21 overige taken 103 uur Gewijzigde schooltijden en consequenties voor de inzet De leerkracht heeft een wtf van 0,8538 en werkte op maandag tot en met donderdag (20,25 lesgevende uren per week). De school is overgegaan naar een rooster van 980 lesgevende uren per jaar. Het weekrooster blijft 25,75 uur. Omdat er nu minder lessen worden gegeven in de bovenbouw, is het aantal effectieve schoolweken (de weken waarin de leerlingen naar school gaan) gedaald van 39,22 naar 38,06. Zie paragraaf De lessentaak van de leerkracht is: 0,8538 x 930 = 794 uur Deze 794 werden voorheen in 39,22 effectieve schoolweken gemaakt. (39,22 x 20,25 = 794) Nu zijn er maar meer 38,06 schoolweken. Daarin zitten op maandag tot en met donderdag 38,06 x 20,25 = 771 lesgevende uren Het gevolg is dat deze leerkracht nog 23 lesgevende uren kan worden ingezet, ofwel op 4 vrijdagen wordt ingeroosterd. De school had een rooster van 1010 uur bovenbouw en 26 lesgevende uren per jaar. Het aantal effectieve schoolweken was 38,85 (1010 / 26). De school gaat over naar een rooster van 940 uur voor alle leerjaren en een weekrooster van 25,5 uur. Op woensdag wordt 3,5 uur lesgegeven, op de andere dagen 5,5 uur. Het effectieve aantal schoolweken is nu: 940 / 25,5 = 36,86. De leerkracht werkt al jaren op woensdag tot en met vrijdag en heeft een wtf van 0,6267. Zijn maximale lessentaak is 0,6267 x 930 = 583 uur. Door de wijziging van de schooltijden is het aantal lesgevende uren op woensdag tot en met vrijdag nu: 36,86 x 14,5 = 534 Dat houdt in dat deze leerkracht nog = 49 lesgevende uren (9 dagen) ingeroosterd kan worden op maandag of dinsdag. Als de medewerker niet terug wil komen dan is het mogelijk een verzoek tot verlaging van de werktijdfactor in te dienen. Wil de medewerker geen verlaging van zijn werktijdfactor, dan moet hij accepteren dat hij op 9 maandagen of dinsdagen wordt ingeroosterd voor lesgevende taken. De school had een rooster van 1010 uur bovenbouw en 25,75 lesgevende uren per week. Het aantal effectieve schoolweken was 39,22. De school heeft gekozen voor gelijke lestijden voor alle groepen en hanteert een rooster van 940 uur. De verdeling per week is nagenoeg gelijk gebleven, op de lange dagen wordt echter een kwartier minder lesgegeven. Het rooster is nu: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 5,25 uur en woensdag 3,75 uur: in totaal 24,75 uur per week. Het aantal effectieve schoolweken is 38 (940 / 24,75). De leerkracht die op dinsdag tot en met vrijdag werkte, heeft een wtf van 0,8538. Zijn maximale lessentaak is 0,8538 x 930 = 794 uur. Door de iets kortere lesdagen is zijn lessentaak nu (3 x 5, x 3,75) x 38 = 741 lesuur. 21

22 De leerkracht kan nog = 53 lesgevende uren ingezet worden. Dit zijn dan 10 maandagen. Als de leerkracht liever niet op de 10 maandagen ingeroosterd wil worden, dan kan hij om verlaging van zijn werktijdfactor vragen. Zijn nieuwe werktijdfactor wordt dan: 741 / 930 = 0, Onderwijsondersteunend personeel met lesgebonden taken dat plaats- en tijdgebonden werkt In hoofdstuk 3 is vermeld dat een OOP-er met lesgebonden taken zijn werktijdfactor ook kan laten vaststellen alsof hij een OOP-er zonder lesgebonden taken is. Kiest hij hiervoor, dan heeft hij wel recht op de 10% deskundigheidsbevordering, maar geen recht op de extra verlofuren. Hij voert zijn werkzaamheden plaats- en tijdgebonden in. Voorbeeld: De onderwijsassistent werkt alle ochtenden op een school met een rooster van 980 uur en 25,75 lesgevende uren per week. Hij is aanwezig van 8.00 tot uur gedurende 40 weken per jaar. Zijn werktijdfactor wordt: 40 weken x 5 dagen x 5,5 uur / 1659 = 0,6631 Zijn jaartaak wordt: 0,6631 x 1659 = 1100 uur lessentaak (4 x 3,5 + 1 x 3,75) x 38,06 = 675 uur deskundigheidsbevordering = 110 uur overige taken = 315 uur Een dergelijke bepaling van de werktijdfactor en vaststelling van de inzet kan alleen op verzoek van de werknemer. De werknemer is 40 weken aanwezig van 8 tot uur Inzet deels vrijgesteld personeel Personeelsleden die een aanstelling hebben als leerkracht kunnen deels zijn vrij geroosterd van lesgevende taken. Hun jaartaak wordt op dezelfde wijze ingevuld als de jaartaak van de groepsleerkracht waarbij rekening wordt gehouden met de omvang van de speciale taak in uren (zie hoofdstuk 3, tabel 1, functiegroep 4). Het aantal uren van de speciale taken wordt vooraf vastgesteld. In paragraaf is een voorbeeld opgenomen. Voorbeeld De school stelt 500 uur beschikbaar voor IB-werkzaamheden. De leerlingen gaan op de woensdag 3,75 uur naar school. De school heeft nog een rooster van 1010 uur voor de bovenbouw. De leerkracht met wtf 1,000 heeft op maandag, dinsdag en donderdag groep 6. Hij heeft daardoor een lessentaak van 3 x 5,5 = 16,5 uur. Over het hele jaar zijn dit 16,5 x 39,22 = 647 lesgevende uren. Overzicht normjaartaak OP met IB-taken naam taak aantal uren lessentaak 647 lesgebonden taak (=43% lesgevende taak)

Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs

Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs 06.556482 Oktober 2006 Inhoudsopgave Inleiding De normjaartaak Normjaartaak: werktijd voor OOP Spaarverlof Verzilveren van

Nadere informatie

TAAKBELEID. Krammer HE Brielle /

TAAKBELEID. Krammer HE Brielle / TAAKBELEID Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Het taakbeleid dient er toe om alle taken die binnen de schoolorganisatie verricht moeten worden, evenredig en doelmatig over het

Nadere informatie

Algemene kaders. voor het taakbeleid. Praktijkonderwijs. Stichting Kolom

Algemene kaders. voor het taakbeleid. Praktijkonderwijs. Stichting Kolom Algemene kaders voor het taakbeleid Praktijkonderwijs Stichting Kolom 0 Inhoud pag. Inleiding 3 Deel 1. Onderwijzend personeel 4 1. Primaire taak 4 1.1 Taakuren 4 2. Voorbereiding 4 3. Scholing en deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

13. Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs

13. Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs 13. Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding De normjaartaak Jaarrooster in de schoolorganisatie: bedrijfstijd Normjaartaak: werktijd voor OOP

Nadere informatie

Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs

Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs Oktober 2006 Inhoudsopgave: Inleiding Normjaartaak en compensatieverlof Sparen voor sabbatsverlof Verzilveren van het compensatieverlof Sparen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs. 40 urige werkweek

Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs. 40 urige werkweek Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs 40 urige werkweek Wat houdt de 40 urige werkweek in? Bij wtf 1,000 werkt een medewerker 40 uur per week. De normjaartaak komt te vervallen, maar medewerkers

Nadere informatie

CAO PO 2014-2015. 1 april 2015. Petra Oosterom

CAO PO 2014-2015. 1 april 2015. Petra Oosterom CAO PO 2014-2015 1 april 2015 Petra Oosterom PRAKTISCH Presentatie komt digitaal beschikbaar via scholen Programma: Presentatie nieuwe cao: 40-urige werkweek Taakbeleid Vakantie Professionalisering Duurzame

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over taakbeleid in de CAO 2014-2015

Nieuwe afspraken over taakbeleid in de CAO 2014-2015 Nieuwe afspraken over taakbeleid in de CAO 2014-2015 Vanaf 1 augustus 2015 gaat er een nieuw hoofdstuk 2a gelden. Bij de voorbereiding van het schooljaar 2015-2016 gaat iedere werkgever al uit van dit

Nadere informatie

Kaderstellend taakbeleid O2A5

Kaderstellend taakbeleid O2A5 Kaderstellend taakbeleid O2A5 2015-2016 Datum: 09-04-2015 Auteur: Status: Geke Lexmond, Leeuwendaal Onderwijs b.v. i.s.m. werkgroep CAO-PO en klankbordgroep CAO-PO t.b.v. bestuur, GMR, directeurenoverleg

Nadere informatie

Normjaartaak en taakbeleid

Normjaartaak en taakbeleid BELEIDSPLAN NORMJAARTAAK en TAAKBELEID Eem Vallei Educatief December 2010 1 Voorwoord Tot augustus 1998 was het personeel in het primair onderwijs benoemd in een normbetrekking of een deel van een normbetrekking,

Nadere informatie

Arbeidsduur en normjaartaak Werktijdfactor en dat wat daarbij komt.

Arbeidsduur en normjaartaak Werktijdfactor en dat wat daarbij komt. Arbeidsduur en normjaartaak Werktijdfactor en dat wat daarbij komt. Definitief maart 2008 1/13 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Normjaartaak...3 3. Hoe ziet de invulling van de normjaartaak van een full-timer

Nadere informatie

Nieuwe kaders CAO PO voor de Stichting Eem-Vallei Educatief

Nieuwe kaders CAO PO voor de Stichting Eem-Vallei Educatief werkveld datum Instemming/advies GMR Goedkeuring RvT Vastgesteld CvB Organisatie 2014-2015 voor de Stichting Eem-Vallei Educatief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 2. Wijzigingen cao PO (in

Nadere informatie

01-12-2014. Bespreking nieuwe CAO PO 2014-2015

01-12-2014. Bespreking nieuwe CAO PO 2014-2015 01-12-2014 Bespreking nieuwe CAO PO 2014-2015 Vernieuwing van de cao PO grotendeels gebaseerd op onderhandelaarsakkoord! Afspraken over: Loonparagraaf Looptijd en werkingssfeer Professionalisering Werkdruk

Nadere informatie

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas 6.3 Deeltijdbanen Inhoud: blz. 1. Wat is deeltijdarbeid 2 2. Deeltijdarbeidbeleid 2 3. Omvang deeltijdbanen 2 4. Voorwaarden deeltijdarbeid 3 5.1 Schoolorganisatorische

Nadere informatie

Bijeenkomst GMR. woensdag 11 maart 2015

Bijeenkomst GMR. woensdag 11 maart 2015 Bijeenkomst GMR woensdag 11 maart 2015 Uitgangspunten personeelsbeleid Personeelsbeleid ten dienste van schitterend onderwijs Vakmanschap in beweging Onze medewerkers willen goed werk leveren Uitgangspunten

Nadere informatie

Beleid Normjaartaak Onderwijzend- Onderwijs Ondersteunend Personeel

Beleid Normjaartaak Onderwijzend- Onderwijs Ondersteunend Personeel Postbus 124 88 AC Elburg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog De Wildemaet Beleid Normjaartaak Onderwijzend- Onderwijs Ondersteunend Personeel BELEIDSSTUK 39 Vaststelling door AB d.d.

Nadere informatie

CAO PO 2014-2015 Voorlichtingsbijeenkomst 27 mei 2015

CAO PO 2014-2015 Voorlichtingsbijeenkomst 27 mei 2015 CAO PO 2014-2015 Voorlichtingsbijeenkomst 27 mei 2015 Geraadpleegd: CAO PO 2014-2015 PO-raad AVS OCNV AOb Leeuwendaal Doel bijeenkomst - Wat verandert er? - Uitleg begrippen uit cao - Compensatieverlof

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. maart 2015 editie cao PO 2014. Inhoudsopgave. Inleiding 2. Waarom een cao 2. Nieuw in deze cao 2

NIEUWSBRIEF. maart 2015 editie cao PO 2014. Inhoudsopgave. Inleiding 2. Waarom een cao 2. Nieuw in deze cao 2 NIEUWSBRIEF maart 2015 editie cao PO 2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 Waarom een cao 2 Nieuw in deze cao 2 Professionalisering 2 Urenbudget 2 Bekostiging 3 Carrière pad 3 Werktijden/werkdruk/40-urige werkweek

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 31-05-2015 17-06-2015 22-06-2015 3.13 Taakbeleid Personeel/Taakbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Taakomvangsbeleid 4 3. De taak van de

Nadere informatie

Toelichting jaartaak primair onderwijs. Beste collega,

Toelichting jaartaak primair onderwijs. Beste collega, Toelichting jaartaak primair onderwijs Beste collega, Hierbij de toelichting bij het berekenmodel van de jaartaak. Stap voor stap wordt de berekening van de jaartaak beschreven. De cao PO 2014-2015 is

Nadere informatie

1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2. 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2

1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2. 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2 BAPO: VEEL GESTELDE VRAGEN. 1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2 3. Hoe dient een personeelslid, dat gebruik wenst

Nadere informatie

11 september 2014. Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015

11 september 2014. Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 11 september 2014 Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 Eerste Informatievoorziening en te hanteren procedures: Met dit onderhandelingsakkoord hebben sociale partners beoogd tot

Nadere informatie

Werktijden, lesuren, werktijdfactoren en de normjaartaak in het Primair Onderwijs

Werktijden, lesuren, werktijdfactoren en de normjaartaak in het Primair Onderwijs Werktijden, lesuren, werktijdfactoren en de normjaartaak in het Primair Onderwijs 1. Inleiding Vanuit de stichting ontvangen we nog regelmatig signalen dat er bij de medewerkers en bij de leidinggevenden

Nadere informatie

16. Werktijden in het voortgezet onderwijs

16. Werktijden in het voortgezet onderwijs 16. Werktijden in het voortgezet onderwijs Inhoudsopgave Inleiding De arbeidstijdenwet Pauzes Rust Nachtdiensten Zondag Zwanger Weektaak van onderwijsondersteunend personeel Vakantieverlof voor onderwijsondersteunend

Nadere informatie

In de CAO PO zijn een aantal kaderstellende afspraken gemaakt over normjaartaak, formatie en taakbeleid

In de CAO PO zijn een aantal kaderstellende afspraken gemaakt over normjaartaak, formatie en taakbeleid 4.5 Regeling normjaartaak, formatie en taakbeleid van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI 1 Inleiding In dit document wordt een regeling weergegeven betreffende de inrichting van

Nadere informatie

1. Kader en uitgangspunten De CAO-VO is van toepassing. Deze regeling is een nadere uitwerking hiervan.

1. Kader en uitgangspunten De CAO-VO is van toepassing. Deze regeling is een nadere uitwerking hiervan. Verlof- en werktijdenregeling OOP Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit : 15 november 2016 : 2016/000817/CvB-REG Besproken in PGMR : 24 november 2016 Vastgesteld

Nadere informatie

Een beknopte samenvatting ten behoeve voor personeel en medezeggenschapsraden

Een beknopte samenvatting ten behoeve voor personeel en medezeggenschapsraden Belangrijkste wijzigingen in Cao PO 2014-2015 Een beknopte samenvatting ten behoeve voor personeel en medezeggenschapsraden Medio december 2014 hebben de sociale partners in het primair onderwijs de tekst

Nadere informatie

Andere schooltijden en de werktijdfactor

Andere schooltijden en de werktijdfactor Andere schooltijden en de werktijdfactor Inleiding Andere schooltijden in het onderwijs staan volop in de belangstelling en veel scholen zijn bezig met de invoering ervan. De website www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl

Nadere informatie

Taakbeleid. Inclusief overige afspraken. Herziene versie. Werkgroep taakbeleid

Taakbeleid. Inclusief overige afspraken. Herziene versie. Werkgroep taakbeleid Taakbeleid Inclusief overige afspraken Herziene versie Werkgroep taakbeleid status definitief pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1. DOELSTELLING... 3 1.2. UITGANGSPUNTEN... 3 2. UITWERKING...

Nadere informatie

Professionalisering. Q&A cao po. Vrijdag 9 januari 2015

Professionalisering. Q&A cao po. Vrijdag 9 januari 2015 Q&A cao po Vrijdag 9 januari 2015 Professionalisering Wie is er verantwoordelijk voor de professionalisering van de werknemer? Voor alle werknemers geldt dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen

Nadere informatie

Regeling normjaartaak, formatie en taakbeleid

Regeling normjaartaak, formatie en taakbeleid Regeling normjaartaak, formatie en taakbeleid van stichting Poolster Lochem Inhoud 1.0 Regeling normjaartaak, formatie en taakbeleid van stichting Poolster te Lochem.... 3 1.1 Taakbeleid in het Strategisch

Nadere informatie

Arbeidstijden- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend Personeel Purmerendse ScholenGroep

Arbeidstijden- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend Personeel Purmerendse ScholenGroep Arbeidstijden- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend Personeel Purmerendse ScholenGroep Kenmerk : DB/skc/2015-3 Datum : 10 maart 2015 Betreft : Arbeids- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend

Nadere informatie

Personeelshandboek 4.7.7 BAPO-regeling Stichting Lek en IJssel (versie juni 2009)

Personeelshandboek 4.7.7 BAPO-regeling Stichting Lek en IJssel (versie juni 2009) De BAPO-regeling Inleiding De regeling Bevordering Arbeids Participatie Onderwijspersoneel (BAPO) is een belangrijk onderdeel van het leeftijdsbewust personeelsbeleid. De BAPO-regeling heeft ten doel het

Nadere informatie

Acties korte termijn (2014) Acties korte termijn (eerste helft 2015) Acties voor de langere termijn (2015 2017)

Acties korte termijn (2014) Acties korte termijn (eerste helft 2015) Acties voor de langere termijn (2015 2017) Stappenplan CAO PO Acties korte termijn (2014) 1. Van toepassing verklaren CAO PO 2. Informatie aan management 3. Informatie aan P(G)MR 4. Informatie aan medewerkers 5. Uitvoeren regeling duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Kans voor Balans. Taakbeleid. Ter instemming voorgelegd aan (P)GMR : d.d. 30-04-2015. Vastgesteld na correcties: dd. 10.06.2015

Kans voor Balans. Taakbeleid. Ter instemming voorgelegd aan (P)GMR : d.d. 30-04-2015. Vastgesteld na correcties: dd. 10.06.2015 Taakbeleid Kans voor Balans Ter instemming voorgelegd aan (P)GMR : d.d. 30-04-2015 Vastgesteld na correcties: dd. 10.06.2015 Meer Primair Burgemeester Pabstlaan 10 D1 2131 XE Hoofddorp Postbus 223 2130

Nadere informatie

Taakbeleid SCOH / Compensatieverlof

Taakbeleid SCOH / Compensatieverlof Taakbeleid SCOH / Compensatieverlof De CAO PO 2006-2008 kent geen ADV meer. Wel heeft de werknemer het recht maximaal 131 uur (oude aantal uren ADV waar men recht op hand bij een full time aanstelling)

Nadere informatie

Wat zijn belangrijke doelen voor jouw school de komende jaren?

Wat zijn belangrijke doelen voor jouw school de komende jaren? CAO en de St. KOE Wat zijn belangrijke doelen voor jouw school de komende jaren? Wat zijn belangrijke professionele doelen voor jouzelf de komende jaren? Waar zou de St. KOE de komende jaren aan moeten

Nadere informatie

Nieuwsbrief CAO-PO September 2014 Opgesteld door Geeke Wolters en Frans Thomassen

Nieuwsbrief CAO-PO September 2014 Opgesteld door Geeke Wolters en Frans Thomassen Nieuwsbrief CAO-PO September 2014 Opgesteld door Geeke Wolters en Frans Thomassen 1. Nieuwe cao PO Onderhandelaarsakkoord Zoals bij de meesten bekend zal zijn is er een onderhandelaarsakkoord over de nieuwe

Nadere informatie

Definitieve teksten cao: een toelichting

Definitieve teksten cao: een toelichting Definitieve teksten cao: een toelichting Zwolle, Nieuwegein,Rotterdam,Eindhoven 8, 9, 15, 16 december 2014 Doel Alle onduidelijkheden wegnemen Antwoord geven op alle vragen Zodat jullie aan de slag kunnen

Nadere informatie

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI 1 Inleiding De Stichting PANTA RHEI is in april 2006 van start gegaan na een fusie van De Jakobsladder, het Openbaar Onderwijs Leidschendam-Voorburg en de Stichting Katholiek

Nadere informatie

Themabijeenkomst voor medewerkers besturen primair onderwijs Leusden CAO PO 2014-2015 7-2-2015. Programma. Loonparagraaf

Themabijeenkomst voor medewerkers besturen primair onderwijs Leusden CAO PO 2014-2015 7-2-2015. Programma. Loonparagraaf Themabijeenkomst voor medewerkers besturen primair onderwijs Leusden CAO PO 2014-2015 Hanneke Westening 11 februari 2015 Programma Wat is er nieuw in de cao 2014-2015? Afspraken over: -Loonparagraaf -Looptijd

Nadere informatie

(P)(G)MR en CAO. Hoofddorp cursussen, advisering, maatwerk.

(P)(G)MR en CAO. Hoofddorp cursussen, advisering, maatwerk. (P)(G)MR en CAO Hoofddorp 14-10-2015 Even voorstellen Udo Pemmelaar Directeur Basisschool Beleidsadviseur bij een schoolbestuur Ambtelijk secretaris van de GMR Trainer voor VOO een nieuwe CAO Fris en Fruitig

Nadere informatie

Taakbeleid Vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 november 2008

Taakbeleid Vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 november 2008 Taakbeleid Vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 november 2008 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 2 2.0 Taakbeleid 4 2.1 Inleiding 2.2 Definitie taakbeleid 2.2.1 Taakomvangsbeleid 2.2.2 Taakverdelingsbeleid

Nadere informatie

Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep

Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep De regeling werktijden, vakantie en verlof is per 1 januari 2012 aangepast

Nadere informatie

?3. Wanneer ik als gevolg van de keuze voor jaarverlof

?3. Wanneer ik als gevolg van de keuze voor jaarverlof Vragenrubriek informatiecentrum Mededelingen OCenW Arbeidsduurverkorting (adv), spaarverlof en bevordering arbeidsparticipatie ( bapo) in het primair onderwijs (Voorlichtingspublicatie met kenmerk AB-1998/18847

Nadere informatie

Wat is er afgesproken? LOON Waarom komt er pas op 1 januari nog wat extra s bij en niet al per 1 september? WERKDRUK

Wat is er afgesproken? LOON Waarom komt er pas op 1 januari nog wat extra s bij en niet al per 1 september? WERKDRUK Op 30 juni is tussen CNV Onderwijs, de overige bonden en de PO-Raad een akkoord gesloten over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Daarmee komt een eind aan een langdurig traject van onderhandelen

Nadere informatie

Normjaartaakbeleid. CSG Prins Maurits - Middelharnis. 1 augustus 2011

Normjaartaakbeleid. CSG Prins Maurits - Middelharnis. 1 augustus 2011 Normjaartaakbeleid CSG Prins Maurits Middelharnis 1 augustus 2011 Inhoud 1. Wat is (normjaar)taakbeleid? 2. De normjaartaak uitgangspunten a. De lesdefinitie. b. Het voor en nawerk. c. De overige taken

Nadere informatie

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014.

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. CAO PO Hoofdstuk 8A Duurzame inzetbaarheid Artikel 1 Inwerkingtreding 1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. 2. De artikelen 6.35 en 8.25 en bijlage XI van deze cao komen

Nadere informatie

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014.

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. Hoofdstuk 8A Duurzame inzetbaarheid Artikel 8A.1 Inwerkingtreding 1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. 2. De artikelen 6.35 en 8.25 en bijlage XI van deze cao komen op

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

Taakbeleid. Status : Concept 0.6. Opgesteld door : Esther Stassen

Taakbeleid. Status : Concept 0.6. Opgesteld door : Esther Stassen Taakbeleid Status : Concept 0.6 Opgesteld door : Esther Stassen Vastgesteld door het CvB op 7 april 2015, onder voorbehoud van instemming door de GMR Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Uitgangspunten taakbeleid...

Nadere informatie

CAO PO 2014-2015 Uitwerking

CAO PO 2014-2015 Uitwerking CAO PO 2014-2015 Uitwerking versie 2.3 maart 2015 1 Geraadpleegd: CAO PO 2014-2015 (18 december 2014) PO-raad (website) AVS OCNV AOb Leeuwendaal 2 3 Professionalisering 4 Wat betekent dit voor het overleg?

Nadere informatie

Taakbeleid op Salland.

Taakbeleid op Salland. Taakbeleid op Salland. Met de onderstaande tekst is 3 jaar terug invulling gegeven aan een nieuw taakbeleid op de lokatie Salland. Dit beleid is in de afgelopen jaren geëvolueerd. De basis hiervan wordt

Nadere informatie

Handleiding Roostertools -alleen het Roosterprogramma-

Handleiding Roostertools -alleen het Roosterprogramma- Handleiding Roostertools -alleen het Roosterprogramma- 1 Aan de slag met de tool Roosterprogramma Op welke dagen en welke uren werkt een medewerker? Hoeveel tijd hiervan staat deze medewerker voor de klas

Nadere informatie

Checklist invoering 40-urige werkweek Primair Onderwijs

Checklist invoering 40-urige werkweek Primair Onderwijs Checklist invoering 40-urige werkweek Primair Onderwijs Versie d.d. 17 maart 2015, drs W. Rijndorp-Kreft, Dyade Advies Met ingang van het schooljaar 2015-2016 wijzigen een aantal uitgangspunten van het

Nadere informatie

Notitie Taakbeleid ASOJ

Notitie Taakbeleid ASOJ Notitie Taakbeleid ASOJ 1. Doel taakbeleid Het taakbeleid is gericht op een evenwichtige spreiding van de op te dragen werkzaamheden en werkdruk over het schooljaar van werknemers behorend tot eenzelfde

Nadere informatie

Taakbeleid. Versie Wijzigingen Status Datum Schrijver Geaccordeerd door S. Roskam DOP 2.0 Actueel S. Roskam C.

Taakbeleid. Versie Wijzigingen Status Datum Schrijver Geaccordeerd door S. Roskam DOP 2.0 Actueel S. Roskam C. Taakbeleid Versie Wijzigingen Status Datum Schrijver Geaccordeerd door 1.0 07-07-2016 S. Roskam DOP 2.0 Actueel 21-09-2016 S. Roskam C. Biesterbosch DOP Inhoudsopgave Inleiding... 2 Deel 1 (Stichting Scholengroep

Nadere informatie

Bijeenkomst GMR. maandag 26 januari 2015

Bijeenkomst GMR. maandag 26 januari 2015 Bijeenkomst GMR maandag 26 januari 2015 P&O Informeren CAO PO 2014-2015 Rol GMR/MR Informeren Wet Werk en Zekerheid - wijziging ketenregeling Tijdplanning en implementatie binnen SKPO CAO PO 2014-2015

Nadere informatie

Jaarurensystematiek CAO-Sport

Jaarurensystematiek CAO-Sport Jaarurensystematiek CAO-Sport Werkgeversorganisatie in de Sport Arnhem, november 2007 Jaarurensystematiek CAO-Sport 1 Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD Arnhem Papendallaan 50 T: 0264834450

Nadere informatie

www.poraad.nl CAO PO 2014-2015

www.poraad.nl CAO PO 2014-2015 CAO PO 2014-2015 Wat gaan we doen? Zorgen dat jullie aan de slag kunnen met de CAO Door: Informatie over de CAO PO Vragen beantwoorden Welke ruimte is er voor eigen invulling? Welke kansen liggen er? Koppelen

Nadere informatie

WMS. Ede, 11 november 2015. www.poraad.nl

WMS. Ede, 11 november 2015. www.poraad.nl WMS Ede, 11 november 2015 Wie hebben we in de zaal? Bestuurders Schoolleiders Leden medezeggenschapsraad Agenda Speeddaten Standpunt PO-Raad Keuzemoment in het programma Speeddaten Wat is het belangrijkste

Nadere informatie

Model uitvoeringsregeling bijzonder budget voor oudere medewerkers en overgangsregeling BAPO -bestuur-

Model uitvoeringsregeling bijzonder budget voor oudere medewerkers en overgangsregeling BAPO -bestuur- Model uitvoeringsregeling bijzonder budget voor oudere medewerkers en overgangsregeling BAPO -bestuur- Versie 2, d.d. 3 maart 2015, drs W. (Wlma) Rijndorp-Kreft, senior adviseur/manager P&O advies i.s.m.

Nadere informatie

CAO PO 2014-2015. Informatie WereldKidz

CAO PO 2014-2015. Informatie WereldKidz CAO PO 2014-2015 Informatie WereldKidz 16 januari 2015 1 Inhoudsopgave Inhoud Professionalisering... 3 Startende leraar... 5 Startbekwaam, basisbekwaam en vakbekwaam... 7 Schema startbekwaam, basisbekwaam,

Nadere informatie

Personeels- beleidsplan Stichting Brevoordt

Personeels- beleidsplan Stichting Brevoordt Personeels- beleidsplan Stichting Brevoordt Versie 07-04-2016 1 Inleiding 1.1 Stichting Brevoordt De Stichting Brevoordt is een overkoepelende stichting waarbinnen acht schoolbesturen in gezamenlijkheid

Nadere informatie

Invoeringsplan nieuwe CAO PO 2015-2016

Invoeringsplan nieuwe CAO PO 2015-2016 Invoeringsplan nieuwe CAO PO 2015-2016 Kenmerk: 2015-063 27-05-2015 Van: A.Gubbels C.v.B. SPOLT Status: 1) Vastgesteld directeurenoverleg Mei 2015 2) Aangeboden en goedgekeurd GMR Juni 2015 3) Ter informatie

Nadere informatie

Reader. Veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid

Reader. Veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid Reader Veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid Inhoudsopgave 1 Wat is duurzame inzetbaarheid? blz. 4 2 Het basisbudget blz. 5 3 Het bijzonder budget voor starters blz. 8 4 Het bijzonder budget

Nadere informatie

4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI

4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI 4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI Het bestuur van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI gelet op de bepalingen van de

Nadere informatie

Vakmanschap in beweging

Vakmanschap in beweging Vakmanschap in beweging SKPO Personeelsbeleid Opgesteld: 21 juni 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding: Uitgangspunten personeelsbeleid Hoofdstuk 1: Werkdruk 1.1 Wat is het 1.2 Beleid omtrent werkdruk 1.3 Compensatieverlof

Nadere informatie

Hoe kan het dat de loonsverhoging maar 1,2% is. Er is toch geen nullijn meer?

Hoe kan het dat de loonsverhoging maar 1,2% is. Er is toch geen nullijn meer? Veelgestelde vragen onderhandelaarsakkoord cao vo 2014-2015 1. Loonparagraaf Hoeveel loonsverhoging is afgesproken? In de cao is, als voorschot op het einde van de nullijn voor overheid en onderwijs in

Nadere informatie

DUURZAME INZETBAARHEID

DUURZAME INZETBAARHEID Vraag en Antwoorden over de cao PO 2014 ( bron site AOB) LOON Is er een loonsverhoging? Ja. Na vijf jaar nullijn worden de lonen per 1 september 2014 structureel verhoogd met 1,2 procent. Aanvankelijk

Nadere informatie

Andere schooltijden. INFORMATIE VOOR LEERKRACHTEN september 2014. Vijf gelijke dagen lesgeven

Andere schooltijden. INFORMATIE VOOR LEERKRACHTEN september 2014. Vijf gelijke dagen lesgeven Andere schooltijden INFORMATIE VOOR LEERKRACHTEN september 2014 Vijf gelijke dagen lesgeven De scholen binnen Meerkring - maar ook die van de andere grote schoolbesturen in Amersfoort - gaan met ingang

Nadere informatie

Samenvatting onderhandelaarsakkoord september 2014 Marja van den Ouden

Samenvatting onderhandelaarsakkoord september 2014 Marja van den Ouden Bijlage 5.3 Samenvatting onderhandelaarsakkoord september 2014 Marja van den Ouden CAO PO 1 juli 2014 30 juni 2015 Deze samenvatting van het onderhandelakkoord is gemaakt met behulp van de informatie van

Nadere informatie

BETAALD EN ONBETAALD OUDERSCHAPSVERLOF PRIMAIR ONDERWIJS

BETAALD EN ONBETAALD OUDERSCHAPSVERLOF PRIMAIR ONDERWIJS BETAALD EN ONBETAALD OUDERSCHAPSVERLOF PRIMAIR ONDERWIJS Algemeen Op basis van de artikelen 8.19 tot en met 8.21 van de CAO Primair Onderwijs kan een ouder/verzorger onder bepaalde voorwaarden aanspraak

Nadere informatie

Handleiding Roostertools. Het Roosterprogramma Versie 2016-2017

Handleiding Roostertools. Het Roosterprogramma Versie 2016-2017 Handleiding Roostertools Het Roosterprogramma Versie 2016-2017 1 Inleiding In de CAO PO- 2014 is een aantal wijzigingen geweest in de rechten van medewerkers en er zijn een aantal maatregelen genomen met

Nadere informatie

Rembrandt College TAAKBELEIDSPLAN Inleiding. 12 april 2012

Rembrandt College TAAKBELEIDSPLAN Inleiding. 12 april 2012 Rembrandt College 12 april 2012 TAAKBELEIDSPLAN 2012 1. Inleiding Het huidige taakbeleid van het Rembrandt College is in 2004 opgesteld. Een taakbeleid dat, in vergelijking met andere scholen, als ruim

Nadere informatie

CAO PO , 16 en 23 januari Conferentie Kleine Besturen.

CAO PO , 16 en 23 januari Conferentie Kleine Besturen. CAO PO 2014-2015 9, 16 en 23 januari 2015 Conferentie Kleine Besturen Wat gaan we doen? Zorgen dat jullie aan de slag kunnen met de cao Door: Informatie over de cao Vragen beantwoorden Welke ruimte is

Nadere informatie

Regeling Levensfasebewust Personeelsbeleid

Regeling Levensfasebewust Personeelsbeleid Regeling Levensfasebewust Personeelsbeleid 1. Regeling Levensfasebewust Personeelsbeleid In deze uitvoeringsregeling staat de wijze beschreven waarop STOVOH in het schooljaar 2016 2017 wil omgaan met de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Levensfasebewust Personeelsbeleid ONDERWIJSGROEP GALILEI Vanaf augustus 2015

Uitvoeringsregeling Levensfasebewust Personeelsbeleid ONDERWIJSGROEP GALILEI Vanaf augustus 2015 Uitvoeringsregeling Levensfasebewust Personeelsbeleid ONDERWIJSGROEP GALILEI Vanaf augustus 2015 PERSOONLIJK KEUZEBUDGET CAO VO 2014-2015 voor medewerkers Onderwijsgroep Galilei. In de CAO VO 2014 2015

Nadere informatie

Salarissen leerkrachten berekenen

Salarissen leerkrachten berekenen Salarissen leerkrachten berekenen Dit document bestaat uit: 1. Modelberekening salaris leerkracht; 1.1. Voorbeeldberekening voor het PO; 1.2. Voorbeeldberekening voor het VO; 1.3. Meer informatie; 2. Correctiefactor

Nadere informatie

Trekkingsrecht werkdrukvermindering: antwoorden op veel gestelde vragen

Trekkingsrecht werkdrukvermindering: antwoorden op veel gestelde vragen NIEUWSBRIEF DATUM: KENMERK: VOLGNUMMER: 26 februari 2009 CNV Onderwijs afd. beleid 2009-1 Let op! Vóór 15 maart keuze maken Trekkingsrecht werkdrukvermindering: antwoorden op veel gestelde vragen Op 20

Nadere informatie

N. (Nienke) Daniels Senior adviseur, VBS Helpdesk. VBS, september VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 1

N. (Nienke) Daniels Senior adviseur, VBS Helpdesk. VBS, september VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 1 N. (Nienke) Daniels Senior adviseur, VBS Helpdesk VBS, september 2017 VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 1 INHOUD VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 2 1. Met de cao po 2014/2015 hebben

Nadere informatie

Regeling arbeidsduur en werktijden gemeente Waddinxveen 2014

Regeling arbeidsduur en werktijden gemeente Waddinxveen 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waddinxveen. Nr. 23928 30 april 2014 Burgemeester en wethouders van Waddinxveen; gelet op hoofdstuk 3 en 4 CAR-UWO; gelet op het instemmende advies van de Ondernemingsraad

Nadere informatie

Verlof- en vakantieregeling PSG 2015-2016

Verlof- en vakantieregeling PSG 2015-2016 Verlof- en vakantieregeling PSG 2015-2016 Maart 2015 2015 Vakantieregeling OP S2015-2016 Verlof- en vakantieregeling OOP S15-16 Versie Status Datum Auteur Doel-Wijzigingen Versie 1.0 concept Jan 2015 schouten

Nadere informatie

Q & A cao po 2014-2015

Q & A cao po 2014-2015 Q & A cao po 2014-2015 Dyade Advies, versie 15 mei 2015 Voor dit overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden wordt ingegaan op de vragen die zijn gesteld tijdens en na de door Dyade Advies verzorgde

Nadere informatie

Handleiding Roostertools

Handleiding Roostertools Handleiding Roostertools 1 Inleiding In de CAO PO- 2014 is een aantal wijzigingen geweest in de rechten van medewerkers en er zijn een aantal maatregelen genomen met de intentie om werkdruk op scholen

Nadere informatie

Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015

Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015 Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015 (20140411) Dit eindvoorstel komt voort uit de gesprekken die de PO-Raad en de werknemersorganisaties voerden tussen november 2013 en februari 2014. Het is de

Nadere informatie

Uitvoerige vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs

Uitvoerige vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs Vanuit de AoB Uitvoerige vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs LOON Is er een loonsverhoging? Ja. Na vijf jaar nullijn zijn de lonen per 1 september 2014 structureel verhoogd met 1,2 procent.

Nadere informatie

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Doel van het document dat voor u ligt is om handvatten te bieden voor het voeren van de gesprekken binnen de schoolorganisatie naar aanleiding van de veranderingen

Nadere informatie

Taakbeleid. Versie Wijzigingen Status Datum Schrijver Geaccordeerd door 1.0 Actueel S. Roskam DOP

Taakbeleid. Versie Wijzigingen Status Datum Schrijver Geaccordeerd door 1.0 Actueel S. Roskam DOP Taakbeleid Versie Wijzigingen Status Datum Schrijver Geaccordeerd door 1.0 Actueel 7-7-2016 S. Roskam DOP Inhoudsopgave Inleiding... 2 Deel 1 (Stichting Scholengroep Pontes) 1. Algemene kaders en uitgangspunten...

Nadere informatie

veel gestelde vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs

veel gestelde vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs veel gestelde vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs Veel gestelde vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs Maart 2015 1 Maart 2015 Uitvoerige vragen en antwoorden over de cao primair

Nadere informatie

Andere schooltijden. INFORMATIE VOOR LEERKRACHTEN september Vijf gelijke dagen lesgeven. Invoering vijf gelijke schooldagen

Andere schooltijden. INFORMATIE VOOR LEERKRACHTEN september Vijf gelijke dagen lesgeven. Invoering vijf gelijke schooldagen Andere schooltijden INFORMATIE VOOR LEERKRACHTEN september 2016 Vijf gelijke dagen lesgeven Meerkringscholen - maar ook de scholen van de andere grote schoolbesturen in Amersfoort - gaan gefaseerd over

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Inzet persoonlijk budget

Uitvoeringsregeling Inzet persoonlijk budget Voorgenomen bestuursbesluit Uitvoeringsregeling Inzet persoonlijk budget MT Bestuursbureau : n.v.t. Voorgenomen besluit CvB : 4 november 2014 Behandeld in CvS : 27 november 2014 Behandeld in GMR : 11 november

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 2 juli 2014. Partijen zijn op 2 juli 2014 het navolgende overeengekomen:

Onderhandelaarsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 2 juli 2014. Partijen zijn op 2 juli 2014 het navolgende overeengekomen: Onderhandelaarsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 2 juli 2014 Partijen zijn op 2 juli 2014 het navolgende overeengekomen: Met dit onderhandelaarsakkoord hebben sociale partners beoogd tot

Nadere informatie

voorlichtingsbijeenkomst intern begeleiders

voorlichtingsbijeenkomst intern begeleiders voorlichtingsbijeenkomst intern begeleiders één vraag en twee mythes intern begeleider: taak of functie? een ib-er in het speciaal (basis) onderwijs verdient meer dan een ib-er in het basisonderwijs. een

Nadere informatie

6.A Levensfasebewust personeelsbeleid. Individueel keuzebudget

6.A Levensfasebewust personeelsbeleid. Individueel keuzebudget 6.A Levensfasebewust personeelsbeleid Individueel keuzebudget 1. De werknemer krijgt jaarlijks de beschikking over een basisbudget van 50 klokuren. Hiermee kunnen keuzes worden gemaakt die passen binnen

Nadere informatie

TAAKBELEID Leuker kunnen we het niet maken! Wel duidelijker en evenwichtiger

TAAKBELEID Leuker kunnen we het niet maken! Wel duidelijker en evenwichtiger TAAKBELEID Leuker kunnen we het niet maken! Wel duidelijker en evenwichtiger Taakbeleid Stichting kom Leren Versie 15-07-2014 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Vaststelling taakbeleid 3 Hoofdstuk 1. Voorwoord 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

REGELING WERVING EN SELECTIE

REGELING WERVING EN SELECTIE REGELING WERVING EN SELECTIE Inleiding Bij het ontstaan van een vacature op één van de scholen stelt de desbetreffende directie de algemeen directeur hiervan in kennis. Onder diens verantwoording zal dan

Nadere informatie

Beleid nevenwerkzaamheden medewerkers VPCO De Basis 10 maart 2015

Beleid nevenwerkzaamheden medewerkers VPCO De Basis 10 maart 2015 Beleid nevenwerkzaamheden medewerkers VPCO De Basis 10 maart 2015 Inleiding De ervaring leert dat personeelsleden soms nevenwerkzaamheden uitvoeren naast hun reguliere werk in dienst van het bestuur. Het

Nadere informatie

Werktijdenregeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2014

Werktijdenregeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2014 Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven besluit: gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op artikel 4:1 van de CAR-UWO en de arbeidstijdenwet; na verkregen instemming

Nadere informatie

Deze bijeenkomst is geen uitleg over de achtergronden van de CAO. Deze bijeenkomst geeft geen mening over de inhoud van de CAO

Deze bijeenkomst is geen uitleg over de achtergronden van de CAO. Deze bijeenkomst geeft geen mening over de inhoud van de CAO CAO en de St. KOE Deze bijeenkomst is geen uitleg over de achtergronden van de CAO Deze bijeenkomst geeft geen mening over de inhoud van de CAO Deze bijeenkomst geeft geen advies over de CAO En... de CAO

Nadere informatie