Vakmanschap in beweging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vakmanschap in beweging"

Transcriptie

1 Vakmanschap in beweging SKPO Personeelsbeleid Opgesteld: 21 juni

2 Inhoudsopgave Inleiding: Uitgangspunten personeelsbeleid Hoofdstuk 1: Werkdruk 1.1 Wat is het 1.2 Beleid omtrent werkdruk 1.3 Compensatieverlof Hoofdstuk 2: Professionalisering 2.1 Wat is het 2.2 Beleid omtrent professionalisering Hoofdstuk 3: Duurzame inzetbaarheid 3.1 Wat is het 3.2 Beleid omtrent duurzame inzetbaarheid 3.3 Alle medewerkers 3.4 Starters 3.5 Medewerkers vanaf 57 jaar 3.6 Overgangsrecht BAPO Nawoord 2

3 Inleiding Net voor de kerst is de nieuwe CAO Primair Onderwijs in zijn totaliteit gepubliceerd. De CAO is te vinden op onze website. Vanaf dat moment is SKPO samen met de schooldirecties en de GMR aan de slag gegaan op welke wijze SKPO de nieuwe CAO binnen haar ambitie en ontwikkeling gaat invoeren. Dit heeft geleid tot een kader aan uitgangspunten op het gebied van personeelsbeleid. Beleid is immers de basis voor het goed kunnen invoeren van de CAO. Daarnaast hebben we concreet gesproken met de schooldirecties en de GMR over de thema's werkdruk. professionalisering en duurzame inzetbaarheid. Middels dit document wil SKPO je verder informeren over enerzijds de uitgangspunten aan personeelsbeleid en anderzijds over de thema's werkdruk, professionalisering en duurzame inzetbaarheid. Een goede invoering hiervan vraagt om visie op personeelsbeleid en overleg met elkaar. Uitgangspunten personeelsbeleid SKPO De volgende uitgangspunten hebben we geformuleerd. Deze zijn toegelicht in het Plenum en de GMR bijeenkomst: - Personeelsbeleid staat ten dienste van schitterend onderwijs. - Vakmanschap in beweging; dat wil zeggen dat de continue ontwikkeling van onze medewerkers steeds hoog in het vaandel staat en dat wij uitgaan van vakmanschap en ontwikkeling. - Onze medewerkers willen goed werk leveren. - De match tussen individueel belang en schoolbelang ligt vaak in elkaars verlengde - Ruimte en eigenaarschap van medewerkers en leidinggevenden verhoogt de betrokkenheid en de motivatie. - We rekenen erop dat medewerkers en leidinggevende een gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen en met elkaar overleg voeren. Naast het duidelijk hebben van de uitgangspunten van het personeelsbeleid van SKPO is het ook van belang om een duidelijk beeld te hebben van de CAO: - Is richtinggevend. - Omvat zowel rechten als plichten. - Betreft goed werkgeverschap en goed werknemerschap. - Biedt rechtvaardigheid zodat medewerkers gelijk behandeld worden. Voor SKPO betekend dit: - Eenduidige interpretatie van de CAO is van belang. - De CAO is een kader en vraagt leiderschap om deze goed toe te passen. - We maken geen regels om uitzonderingen dicht te timmeren. - We maken geen regels om verantwoordelijkheid te vermijden. - Beleidsrijk maar regelarm. Samengevat: "Samen klaren we de klus." In de volgende hoofdstukken gaan we verder in op de CAO thema's waarin we de vertaalslag maken naar ons personeelsbeleid. 3

4 1 Werkdruk In de CAO zijn afspraken gemaakt over het beheersen van werkdruk. Centraal staat dat de invloed op en de verantwoordelijkheid van de medewerker voor het beheersen van de werkdruk moet worden vergroot. De balans tussen taken, beschikbare tijd en ervaren werkdruk moet zichtbaarder gemaakt worden dan nu het geval is. De afspraken die in de CAO gemaakt zijn over werkdruk zijn terug te vinden in hoofdstuk 2a Arbeidsduur en formatiebeleid vanaf bladzijde 55 van de CAO. Elke medewerker die fulltime werkt heeft een totale normjaartaak van 1659 uur, oftewel het aantal uur dat je per schooljaar moet werken. Voor parttimers geldt dit naar rato. Bijvoorbeeld, een parttimer met een werktijdfactor van heeft een normjaartaak van 1024 uur ( x 1659 uur). Dit blijft in de nieuwe CAO ongewijzigd. In de normjaartaak zijn een aantal taakuren in de CAO vastgelegd. In onderstaande afbeelding is de verdeling zichtbaar gemaakt. Schematisch overzicht van de normjaartaak op basis van fulltime *Bij starters gaat het om 80 uur en bij ouderen max. 340 uur duurzame inzetbaarheid Bestaande werktijdfactoren worden niet aangepast tenzij dit tussen leidinggevende en medewerker overeengekomen wordt. Er komt een eenduidig rekenmodel voor alle SKPO- scholen om de werktijdfactor te berekenen naar te werken uren per week en andersom. De uitkomst van de berekening kan per school verschillen doordat werktijden per school kunnen verschillen. Maar de gelijkwaardigheid voor alle medewerkers zit hem in de wijze van berekenen. 1.1 Wat is het Welke afspraken zijn er gemaakt over werkdruk? De nieuwe CAO gaat uit van een gemiddelde werkweek van 40 uur. Om aan de normjaartaak van 1659 uur te komen, dient er in dat geval 41,5 week per jaar gewerkt te worden (1659 uur / 40 uur per week); Voorheen kende de CAO een maximale tijd voor de klas van 930 uur. In de nieuwe CAO zijn er twee verschillende modellen bedacht hoe om te gaan met de maximale tijd voor de klas van 930 uur; het basismodel en het overlegmodel; Wie is er verantwoordelijk voor het onderwerp werkdruk? Medewerkers en leidinggevenden zijn gezamenlijk verantwoordelijk om de balans tussen taken, beschikbare tijd en ervaren werkdruk te bespreken en hierover passende afspraken te maken. 4

5 schematisch overzicht van werkdruk 1.2 Beleid omtrent werkdruk Het onderwijs kenmerkt zich echter door piekperiodes en SKPO vindt het belangrijk dat daar flexibiliteit in blijft. Directie en teams kunnen dit samen vormgeven. De spreiding van de uren in een schooljaar is afhankelijk van de keuzes die een individuele school maakt, zie de afbeelding hieronder. Afbeelding: verspreiden van werkdruk Deze afbeelding geeft inzicht in de keuzes en de consequenties daarvan in de relatie tot werkdruk. Voorop staat dat met z'n allen de 'klus' geklaard moet worden. De belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn: Het verlof van medewerkers loopt niet per definitie gelijk met het verlof van de kinderen. De mogelijkheid tot flexibiliteit en soepelheid voor medewerkers en scholen ten dienste van goed onderwijs blijft hierdoor behouden. Scholen bepalen in overleg met de medewerker of en zo ja welke werkzaamheden verricht worden op de momenten dat leerlingen afwezig zijn; 5

6 Scholen bepalen in overleg met de medewerker hoe de dag- en weekomvang eruit ziet met in acht name van de bepalingen van de CAO bepalingen. De vakantieplanning wordt bepaald in overleg met GMR en MR; Scholen bepalen in overleg met de medewerker hoe de spreiding van (niet) lesgevende taken wordt vormgegeven en wat thuiswerkmogelijkheden zijn; SKPO kiest voor het basismodel. Het basismodel houdt in dat de maximale tijd voor de klas 930 uur blijft, maar er op individuele basis van afgeweken kan worden. SKPO kiest hiervoor omdat het ruimte biedt aan de leerkracht en de directie om in overleg met elkaar een aantal lesuren vast te stellen dat past bij de betreffende situatie van de leerkracht en de klas. Overleg, verantwoordelijkheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid vinden we van belang. Wij zijn van mening dat het basismodel hierbij uitstekend aansluit. 1.3 Compensatieverlof Kinderen krijgen meestal meer dan 930 uur per jaar les. Voor de leerkracht zijn er dan 2 opties: 1) de groepsleerkracht werkt 930 uur (maximale uren voor de klas). Dit heeft tot gevolg dat een andere leerkracht de overige uren voor de klas komt te staan. De groepsleerkracht staat dan niet voor de klas, maar werkt deze uren wel aan overige taken. De medewerker is dus niet vrij. 2) de groepsleerkracht werkt in onderling overleg met de directie meer dan 930 uur en hij draait de klas het gehele jaar. Dit betekent dat deze extra gewerkte uren voor de klas in mindering worden gebracht op de overige uren die gewerkt moeten worden. Voor het normjaartaak-plaatje, zie bovenin dit hoofdstuk, betekent het dat het oranje vak (lesgebonden taken) groter wordt en het groene vak (overige taken) kleiner wordt. Zodoende komt een leerkracht nooit boven de normjaartaak van 1659 uur uit en is er dan ook geen sprake van overwerk of recht op compensatie in vrije tijd. Voor parttimers geldt hetzelfde principe, zij werken ook de normjaartaak van 1659 en maximale tijd voor de klas van 930 uur maar dan naar rato. 6

7 2. Professionalisering Professionalisering wordt in de CAO nadrukkelijk benoemd als onderdeel van de normjaartaak. Het doel hiervan is om een kwaliteitsimpuls te geven aan de medewerkers in het onderwijsinstellingen. De normjaartaak voor een fulltimer bestaat uit 1659 uren. Dit zijn de uren die een medewerker per jaar moet werken. Deze uren worden in overleg tussen leidinggevende en medewerker onderverdeeld in diverse taken zoals middels de afbeelding hieronder is weergegeven. De aandacht voor professionalisering past bij onze ambitie "vakmanschap in beweging" en biedt ons kansen om professionalisering nog meer in te bedden binnen onze organisatiestructuur en cultuur. De kern van professionalisering draait om het vinden van de juiste verbinding tussen de persoonlijke professionele ontwikkeling en de schoolontwikkeling. Schematisch overzicht van de normjaartaak op basis van fulltime *Bij starters gaat het om 80 uur en bij ouderen max. 340 uur duurzame inzetbaarheid 2.1 Wat is het Welke afspraken zijn er gemaakt over professionalisering? De bepalingen rondom de 10% deskundigheidsbevordering komen te vervallen; Medewerkers krijgen 2 uren per werkweek (parttimers naar rato) voor hun professionele ontwikkeling. Deze uren hoeven niet per week te worden besteed maar mogen ook geclusterd worden; De werkgever stelt op schoolniveau (brinnummer) gemiddeld 500,- per FTE beschikbaar die de medewerker in staat stelt invulling te geven aan zijn professionalisering. Het is niet zo dat elke individuele medewerker aanspraak kan maken op een budget van 500,-, het gaat om een gemiddelde; Professionalisering is geen lestijd maar is wel onderdeel van de gehele normjaartaak van 1659 uur op jaarbasis. Wie is er verantwoordelijk voor de professionalisering van de medewerker? Voor alle medewerkers geldt dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de eigen professionalisering. Zij maken jaarlijks afspraken met de leidinggevende over hun (vakmatige) professionalisering en leggen deze afspraken vast in een persoonlijk ontwikkelingsplan. 7

8 schematisch overzicht van professionalisering 2.2 Beleid professionalisering Professionalisering vereist een gezamenlijke inspanning van medewerker en leidinggevende om tijdig (gewenste) vakmatige ontwikkelpunten te bespreken. De belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn: De medewerker is eigenaar van zijn professionalisering en heeft de verantwoordelijkheid om periodiek te reflecteren over zijn functioneren en professionalisering binnen SKPO; De medewerker heeft de verantwoordelijkheid om het onderwerp te agenderen en gewenste doelen te formuleren; Tijdens formele (gesprekscyclus) en informele overlegmomenten tussen de leidinggevende en de medewerker wordt vastgelegd of en zo ja op welke wijze het (uren)budget wordt besteed; De leidinggevende bepaalt in overleg met de medewerker het tijdstip, de wijze van opname en het beschikbare (uren)budget waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs; De professionaliseringsuren worden ingezet voor individuele professionalisering. Echter in onderling overleg tussen medewerker en leidinggevende kunnen deze uren ook ingezet worden voor verplichte scholing zoals teamscholing of een verplichte cursus; Professionaliseringsactiviteiten dienen in principe buiten lestijd plaats te vinden; Collectieve scholing wordt op collectief niveau betaald en individuele scholing wordt vanuit het schoolbudget betaald; Professionaliseringsactiviteiten van de medewerker liggen in het verlengde van de ontwikkelingsdoelen van de school; Afwezigheid van de leerkracht door activiteiten in het kader van professionalisering is geen grond voor declarabele vervanging. Welke vormen van professionalisering bestaan er? Er bestaan verschillende vormen van professionalisering. In het algemeen kan je zeggen dat er twee vormen bestaan namelijk formeel en informeel. Meestal vindt professionalisering plaats door de formalisering van een leertraject. Bijvoorbeeld een cursus of opleiding. Maar ook informeel leren kan een uitstekend middel zijn om je gericht te ontwikkelen en te professionaliseren. Hieronder staan een aantal voorbeelden van formele en informele leermethoden. Dit betreffen voorbeelden, deze lijst is dus niet limitatief. Voorbeelden van formele leermethoden Algemeen Voltijds / deeltijdopleidingen Studiedagen Trainingen op eigen of externe locatie Voorbeelden van informele leermethoden Bijhouden van vakliteratuur Bijwonen van intervisie Collegiaal overleg 8

9 Individuele leergangen E-learning / Zelfstudie SKPO niveau IB - netwerk Masterclass VVE - netwerk Plenum Instructie bijeenkomsten voor administratieve functies Inhoudelijke netwerken Schoolbezoeken Feedbackgesprekken met leidinggevende / collegae Oefenen en herhalen van ontwikkelpunten Voeren van reflectiegesprekken Observeren van collegae Schoolniveau Intervisie Teamscholing Mentoring/coaching door ervaren collega 9

10 3. Duurzame inzetbaarheid Duurzame inzetbaarheid wordt in de CAO nadrukkelijk benoemd als onderdeel van de normjaartaak. Het doel hiervan is om een goede afstemming te vinden en te behouden tussen de capaciteiten van een medewerker en de mogelijkheden binnen de stichting om zodanig een duurzame relatie te bewerkstelligen. De normjaartaak voor een fulltimer bestaat uit 1659 uren. Dit zijn de uren die een medewerker per jaar moet werken. Deze uren worden in overleg tussen leidinggevende en medewerker onderverdeeld in diverse taken zoals hieronder middels de afbeelding is weergegeven. De aandacht voor duurzame inzetbaarheid biedt ons kansen die direct aansluiten bij de uitgangspunten van ons personeelsbeleid zoals het zoeken van een goede match tussen individueel belang en schoolbelang. Schematisch overzicht van de normjaartaak op basis van fulltime *Bij starters gaat het om 80 uur en bij ouderen max. 340 uur duurzame inzetbaarheid 3.1. Wat is het Wat is de nieuwe duurzame inzetbaarheidsregeling? De duurzame inzetbaarheidsregeling bestaat uit drie elementen: 1. Elke medewerker krijgt een basisbudget van 40 uur per jaar naar rato omvang dienstverband. 2. Startende leraren krijgen een bijzonder budget (40 uur extra). Tevens hebben starters recht op een onafhankelijk coach. 3. Medewerkers krijgen vanaf hun 57 e een bijzonder budget (130 uur extra). schematisch overzicht van duurzame inzetbaarheid 10

11 3.2 Beleid duurzame inzetbaarheid Het bevorderen van duurzame inzetbaarheid vereist een gezamenlijke inspanning van medewerker en leidinggevende om in gesprek met elkaar te onderzoeken welke kansen of knelpunten zich nu of in de toekomst kunnen voordoen. In gesprek met elkaar wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de duurzame inzetbaarheid te verhogen waarbij het uitgangspunt is dat duurzame inzetbaarheid zowel in het belang is van de medewerker als van de werkgever. De belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn: De medewerker heeft de verantwoordelijkheid om periodiek te reflecteren op het functioneren en actief na te denken over zijn duurzame inzetbaarheid; In een jaarlijks overleg tussen de leidinggevende en de medewerker wordt voorafgaand aan de zomervakantie vastgelegd of het beschikbare duurzame inzetbaarheidsbudget wordt besteed en indien dit het geval is op welke wijze dit besteed wordt; De leidinggevende bepaalt in overleg met de medewerker het tijdstip en de wijze van opname waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs; Duurzame inzetbaarheidsactiviteiten dienen in principe buiten lestijd plaats te vinden; Afwezigheid van de leerkracht door inzet van het basisbudget duurzame inzetbaarheid is geen grond voor declarabele vervanging. 3.3 Alle medewerkers Waar mag de duurzame inzetbaarheidsregeling voor alle medewerkers aan worden besteed? Het basisbudget van 40 uur mag worden ingezet om de duurzame inzetbaarheid te vergroten. Het gaat dan om bijvoorbeeld scholing, mobiliteit bevorderende maatregelen (zoals stages), coaching, peer review of intervisie. De opsomming is niet limitatief, maar de uren moeten wel worden gebruikt om de duurzame inzetbaarheid te vergroten. Het gaat niet om vrij opneembaar verlof. Hoe wordt bepaald hoe het budget van 40 uren wordt ingezet? De medewerker bepaalt zelf hoe hij deze uren inzet, indien hij kiest uit de genoemde mogelijkheden: Peerreview, studieverlof, coaching, oriëntatie op mobiliteit of niet plaats- en/of tijdgebonden werkzaamheden. Als de medewerker een andere besteding wil, dan gebeurt dat in overleg met de leidinggevende. Afspraken over de inzet van deze uren worden geconcretiseerd in de gesprekscyclus. Het ligt voor de hand dit te doen voorafgaand aan het nieuwe schooljaar. De medewerker legt achteraf verantwoording af over de feitelijke besteding van de uren in relatie tot de afgesproken inzet. Indien de uren na een jaar niet zijn ingezet, worden afspraken gemaakt over of en hoe de uren alsnog kunnen worden gebruikt. 3.4 Starters De startende leerkracht heeft bovenop het basisbudget van 40 uur (alle medewerkers) recht op 40 uren extra die te besteden zijn aan dezelfde doelen die gelden voor het basisbudget. De startende leerkracht heeft tevens recht op een onafhankelijke coach zijnde niet de leidinggevende. Dit betreft een recht waarop een starter aanspraak op kan maken. het betreft dus geen verplichting. 3.5 Medewerkers vanaf 57 jaar Medewerkers van 57 jaar en ouder hebben bovenop het basisbudget van 40 uur (alle medewerkers) recht op een bijzonder budget voor oudere medewerkers van 130 uur. Deze uren kunnen besteed worden aan dezelfde doelen die gelden voor het basisbudget alsmede voor het opnemen van verlof. Hierbij geldt dat het basisbudget van 40 uur alleen voor verlof kan worden ingezet als tevens de 130 uur wordt ingezet voor verlof. Indien de medewerker de uren inzet voor verlof geldt een eigen bijdrage van 40% of 50% afhankelijk van de functieschaal. Medewerkers met een functieschaal 8 of lager betalen een eigen bijdrage van 40%. Overige medewerkers betalen een eigen bijdrage van 50%. 11

12 Indien de medewerker ervoor kiest om de uren in te zetten voor verlof, kan de medewerker deze uren inzetten op een herkenbare wijze in dagdelen, met dien verstande dat voor de categorie OP en OOP met lesgebonden en/of behandeltaken de urenverdeling wordt gebaseerd op de verhouding lesuren, voor- en nawerk, lesgebonden en/of behandeltaken en overige taken. De verhouding bij een fulltimer kan als volgt worden berekend = 930 lesuren delen door 1659 bruto uren vermenigvuldigen met 170 uur bruto. De uitkomst hiervan is het aantal netto lesuren. Bij een parttimer vermenigvuldig je de uitkomst met de werktijdfactor. Voorbeeld: Een medewerker vanaf 57 jaar met werktijdfactor 1 heeft recht op 170 duurzame inzetbaarheidsuren. Indien de medewerker kiest om deze uren in te zetten voor verlof moet dit verlof in de volgende verhouding worden opgenomen. (930 / ( ) x 170)= 100 lesuren en dus 70 niet- lesgevende uren. Bij ziekte wordt het verlof niet opgeschort. De eigen bijdrage wordt berekend gedurende het eerste jaar. Na het eerste ziektejaar vervalt de eigen bijdrage. De medewerker kan de leidinggevende jaarlijks verzoeken met ingang van de eerste dag van het schooljaar de omvang van het verlof te wijzigen. Op basis van een vooraf ingediend plan bestaat de mogelijkheid om gedurende vijf jaar de uren te sparen. Bij het opnemen van deze uren, kan de totale omvang van het verlof niet meer bedragen dan 340 uur per jaar. 3.6 Overgangsrecht BAPO naar duurzame inzetbaarheid Medewerkers die op 30 september 2014 gebruik maakten van de BAPO-regeling kunnen gebruikmaken van het overgangsrecht duurzame inzetbaarheid. Per 1 oktober 2014 kunnen medewerkers alleen nog instromen in de nieuwe regeling duurzame inzetbaarheid. Wat is het overgangsrecht? 1. Medewerkers met grote BAPO hebben recht op 340 uur Medewerkers met grote BAPO betalen geen eigen bijdrage over de eerste 40 uur en doen dit wel over de overige 300 uren indien het ouderenbudget ingezet wordt voor verlof. De eigen bijdrage bedraagt 40% of 50% afhankelijk van de functieschaal. 40 uur basis budget 130 uur ouderen budget 170 uur overgangs recht 2. Medewerkers met kleine BAPO hebben recht op 170 uur Medewerkers met kleine BAPO betalen geen eigen bijdrage over de eerste 40 uur en doen dit wel over de 130 uur ouderenbudget. De eigen bijdrage bedraagt 40% of 50% afhankelijk van de functieschaal. Medewerkers kunnen maximaal 5 jaar van deze regeling gebruikmaken. Zodra zij 57 jaar zijn, vallen ze onder de nieuwe duurzame inzetbaarheidregeling. 40 uur basis budget 130 uur ouderen budget 12

13 Stoppen met BAPO Voor stoppen met de BAPO-opname gelden dezelfde regels als voorheen: de medewerker mag de leidinggevende ieder jaar verzoeken de omvang van het BAPO-verlof met ingang van de eerste dag van het nieuwe schooljaar te wijzigen. De leidinggevende verleent geen toestemming voor wijziging van het BAPO-verlof, indien dat leidt tot verdringing van werkgelegenheid. Bij volledig stoppen doe je afstand van het BAPO overgangsrecht. Spaar BAPO Sparen van BAPO-verlof was mogelijk tot 30 september Gespaard BAPO-verlof wordt gerespecteerd, waarbij medewerkers in staat worden gesteld het gespaarde BAPO-verlof onder de oude voorwaarden op te nemen. De eigen bijdrage bedraagt 25% of 35% afhankelijk van de functieschaal. Medewerkers moeten binnen afzienbare termijn het gespaarde BAPO verlof afbouwen. (BAPO) verlof en uitbreidingen Het BAPO overgangsrecht en het duurzame inzetbaarheidsbudget voor ouderen dat ingezet wordt voor verlof zijn bedoeld om de werkdruk te verlagen. Het is daarom niet mogelijk om deze te combineren met een uitbreiding van de werktijdfactor. 13

14 Nawoord Dit document geeft niet antwoord op alle CAO vragen maar dient als leidraad om de CAO en ons personeelsbeleid te verbinden. De nieuwe CAO geeft een impuls aan het overleg tussen de leidinggevende en de medewerker en ligt hiermee in het verlengde van ons personeelsbeleid. Door middel van ervaringen en evaluaties zal dit document periodiek worden aangepast en aangevuld indien dit nodig blijkt te zijn. Ons uitgangspunt hierbij blijft : "Samen staan we voor stralend onderwijs en met elkaar kunnen we dit realiseren!" 14

Bijeenkomst GMR. woensdag 11 maart 2015

Bijeenkomst GMR. woensdag 11 maart 2015 Bijeenkomst GMR woensdag 11 maart 2015 Uitgangspunten personeelsbeleid Personeelsbeleid ten dienste van schitterend onderwijs Vakmanschap in beweging Onze medewerkers willen goed werk leveren Uitgangspunten

Nadere informatie

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014.

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. Hoofdstuk 8A Duurzame inzetbaarheid Artikel 8A.1 Inwerkingtreding 1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. 2. De artikelen 6.35 en 8.25 en bijlage XI van deze cao komen op

Nadere informatie

Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs. 40 urige werkweek

Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs. 40 urige werkweek Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs 40 urige werkweek Wat houdt de 40 urige werkweek in? Bij wtf 1,000 werkt een medewerker 40 uur per week. De normjaartaak komt te vervallen, maar medewerkers

Nadere informatie

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014.

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. CAO PO Hoofdstuk 8A Duurzame inzetbaarheid Artikel 1 Inwerkingtreding 1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. 2. De artikelen 6.35 en 8.25 en bijlage XI van deze cao komen

Nadere informatie

11 september 2014. Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015

11 september 2014. Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 11 september 2014 Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 Eerste Informatievoorziening en te hanteren procedures: Met dit onderhandelingsakkoord hebben sociale partners beoogd tot

Nadere informatie

Model uitvoeringsregeling bijzonder budget voor oudere medewerkers en overgangsregeling BAPO -bestuur-

Model uitvoeringsregeling bijzonder budget voor oudere medewerkers en overgangsregeling BAPO -bestuur- Model uitvoeringsregeling bijzonder budget voor oudere medewerkers en overgangsregeling BAPO -bestuur- Versie 2, d.d. 3 maart 2015, drs W. (Wlma) Rijndorp-Kreft, senior adviseur/manager P&O advies i.s.m.

Nadere informatie

01-12-2014. Bespreking nieuwe CAO PO 2014-2015

01-12-2014. Bespreking nieuwe CAO PO 2014-2015 01-12-2014 Bespreking nieuwe CAO PO 2014-2015 Vernieuwing van de cao PO grotendeels gebaseerd op onderhandelaarsakkoord! Afspraken over: Loonparagraaf Looptijd en werkingssfeer Professionalisering Werkdruk

Nadere informatie

CAO PO 2014-2015. 1 april 2015. Petra Oosterom

CAO PO 2014-2015. 1 april 2015. Petra Oosterom CAO PO 2014-2015 1 april 2015 Petra Oosterom PRAKTISCH Presentatie komt digitaal beschikbaar via scholen Programma: Presentatie nieuwe cao: 40-urige werkweek Taakbeleid Vakantie Professionalisering Duurzame

Nadere informatie

Een beknopte samenvatting ten behoeve voor personeel en medezeggenschapsraden

Een beknopte samenvatting ten behoeve voor personeel en medezeggenschapsraden Belangrijkste wijzigingen in Cao PO 2014-2015 Een beknopte samenvatting ten behoeve voor personeel en medezeggenschapsraden Medio december 2014 hebben de sociale partners in het primair onderwijs de tekst

Nadere informatie

Deze bijeenkomst is geen uitleg over de achtergronden van de CAO. Deze bijeenkomst geeft geen mening over de inhoud van de CAO

Deze bijeenkomst is geen uitleg over de achtergronden van de CAO. Deze bijeenkomst geeft geen mening over de inhoud van de CAO CAO en de St. KOE Deze bijeenkomst is geen uitleg over de achtergronden van de CAO Deze bijeenkomst geeft geen mening over de inhoud van de CAO Deze bijeenkomst geeft geen advies over de CAO En... de CAO

Nadere informatie

Nieuwsbrief CAO-PO September 2014 Opgesteld door Geeke Wolters en Frans Thomassen

Nieuwsbrief CAO-PO September 2014 Opgesteld door Geeke Wolters en Frans Thomassen Nieuwsbrief CAO-PO September 2014 Opgesteld door Geeke Wolters en Frans Thomassen 1. Nieuwe cao PO Onderhandelaarsakkoord Zoals bij de meesten bekend zal zijn is er een onderhandelaarsakkoord over de nieuwe

Nadere informatie

Themabijeenkomst voor medewerkers besturen primair onderwijs Leusden CAO PO 2014-2015 7-2-2015. Programma. Loonparagraaf

Themabijeenkomst voor medewerkers besturen primair onderwijs Leusden CAO PO 2014-2015 7-2-2015. Programma. Loonparagraaf Themabijeenkomst voor medewerkers besturen primair onderwijs Leusden CAO PO 2014-2015 Hanneke Westening 11 februari 2015 Programma Wat is er nieuw in de cao 2014-2015? Afspraken over: -Loonparagraaf -Looptijd

Nadere informatie

CAO PO 2014-2015 Voorlichtingsbijeenkomst 27 mei 2015

CAO PO 2014-2015 Voorlichtingsbijeenkomst 27 mei 2015 CAO PO 2014-2015 Voorlichtingsbijeenkomst 27 mei 2015 Geraadpleegd: CAO PO 2014-2015 PO-raad AVS OCNV AOb Leeuwendaal Doel bijeenkomst - Wat verandert er? - Uitleg begrippen uit cao - Compensatieverlof

Nadere informatie

(P)(G)MR en CAO. Hoofddorp cursussen, advisering, maatwerk.

(P)(G)MR en CAO. Hoofddorp cursussen, advisering, maatwerk. (P)(G)MR en CAO Hoofddorp 14-10-2015 Even voorstellen Udo Pemmelaar Directeur Basisschool Beleidsadviseur bij een schoolbestuur Ambtelijk secretaris van de GMR Trainer voor VOO een nieuwe CAO Fris en Fruitig

Nadere informatie

Nieuwsbriefspecial directeuren en besturen l 17 december 2014

Nieuwsbriefspecial directeuren en besturen l 17 december 2014 Nieuwsbriefspecial directeuren en besturen l 17 december 2014 Special in dit nummer: duurzame inzetbaarheid en beëindiging Bapo duurzame inzetbaarheid en beëindiging Bapo Per 1 oktober 2014 is de Bapo-regeling

Nadere informatie

www.poraad.nl CAO PO 2014-2015

www.poraad.nl CAO PO 2014-2015 CAO PO 2014-2015 Wat gaan we doen? Zorgen dat jullie aan de slag kunnen met de CAO Door: Informatie over de CAO PO Vragen beantwoorden Welke ruimte is er voor eigen invulling? Welke kansen liggen er? Koppelen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. maart 2015 editie cao PO 2014. Inhoudsopgave. Inleiding 2. Waarom een cao 2. Nieuw in deze cao 2

NIEUWSBRIEF. maart 2015 editie cao PO 2014. Inhoudsopgave. Inleiding 2. Waarom een cao 2. Nieuw in deze cao 2 NIEUWSBRIEF maart 2015 editie cao PO 2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 Waarom een cao 2 Nieuw in deze cao 2 Professionalisering 2 Urenbudget 2 Bekostiging 3 Carrière pad 3 Werktijden/werkdruk/40-urige werkweek

Nadere informatie

Definitieve teksten cao: een toelichting

Definitieve teksten cao: een toelichting Definitieve teksten cao: een toelichting Zwolle, Nieuwegein,Rotterdam,Eindhoven 8, 9, 15, 16 december 2014 Doel Alle onduidelijkheden wegnemen Antwoord geven op alle vragen Zodat jullie aan de slag kunnen

Nadere informatie

Bijeenkomst GMR. maandag 26 januari 2015

Bijeenkomst GMR. maandag 26 januari 2015 Bijeenkomst GMR maandag 26 januari 2015 P&O Informeren CAO PO 2014-2015 Rol GMR/MR Informeren Wet Werk en Zekerheid - wijziging ketenregeling Tijdplanning en implementatie binnen SKPO CAO PO 2014-2015

Nadere informatie

CAO PO , 16 en 23 januari Conferentie Kleine Besturen.

CAO PO , 16 en 23 januari Conferentie Kleine Besturen. CAO PO 2014-2015 9, 16 en 23 januari 2015 Conferentie Kleine Besturen Wat gaan we doen? Zorgen dat jullie aan de slag kunnen met de cao Door: Informatie over de cao Vragen beantwoorden Welke ruimte is

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid in het Primair Onderwijs

Duurzame Inzetbaarheid in het Primair Onderwijs Duurzame Inzetbaarheid in het Primair Onderwijs 1. Inleiding Gezonde en gemotiveerde medewerkers die met plezier werken en competent zijn, dragen bij aan de kwaliteit van onderwijs. Niet alleen nu, maar

Nadere informatie

Uitvoerige vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs

Uitvoerige vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs Vanuit de AoB Uitvoerige vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs LOON Is er een loonsverhoging? Ja. Na vijf jaar nullijn zijn de lonen per 1 september 2014 structureel verhoogd met 1,2 procent.

Nadere informatie

DUURZAME INZETBAARHEID

DUURZAME INZETBAARHEID Vraag en Antwoorden over de cao PO 2014 ( bron site AOB) LOON Is er een loonsverhoging? Ja. Na vijf jaar nullijn worden de lonen per 1 september 2014 structureel verhoogd met 1,2 procent. Aanvankelijk

Nadere informatie

Nieuwe kaders CAO PO voor de Stichting Eem-Vallei Educatief

Nieuwe kaders CAO PO voor de Stichting Eem-Vallei Educatief werkveld datum Instemming/advies GMR Goedkeuring RvT Vastgesteld CvB Organisatie 2014-2015 voor de Stichting Eem-Vallei Educatief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 2. Wijzigingen cao PO (in

Nadere informatie

CAO PO 2014-2015. Informatie WereldKidz

CAO PO 2014-2015. Informatie WereldKidz CAO PO 2014-2015 Informatie WereldKidz 16 januari 2015 1 Inhoudsopgave Inhoud Professionalisering... 3 Startende leraar... 5 Startbekwaam, basisbekwaam en vakbekwaam... 7 Schema startbekwaam, basisbekwaam,

Nadere informatie

veel gestelde vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs

veel gestelde vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs veel gestelde vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs Veel gestelde vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs Maart 2015 1 Maart 2015 Uitvoerige vragen en antwoorden over de cao primair

Nadere informatie

Uitleg BAPO / presentatie op de loonstrook

Uitleg BAPO / presentatie op de loonstrook Uitleg BAPO / presentatie op de loonstrook Irene Euro - Cent Salarisstraat 15 1111 VS Deventer Salarisspecificatie maart 2015 Qualiant B.V. Singel 9 7411 HV Deventer Tel.: 0570-767370 Uitb. Looncomponent

Nadere informatie

Checklist invoering 40-urige werkweek Primair Onderwijs

Checklist invoering 40-urige werkweek Primair Onderwijs Checklist invoering 40-urige werkweek Primair Onderwijs Versie d.d. 17 maart 2015, drs W. Rijndorp-Kreft, Dyade Advies Met ingang van het schooljaar 2015-2016 wijzigen een aantal uitgangspunten van het

Nadere informatie

Professionalisering. Q&A cao po. Vrijdag 9 januari 2015

Professionalisering. Q&A cao po. Vrijdag 9 januari 2015 Q&A cao po Vrijdag 9 januari 2015 Professionalisering Wie is er verantwoordelijk voor de professionalisering van de werknemer? Voor alle werknemers geldt dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen

Nadere informatie

Wat zijn belangrijke doelen voor jouw school de komende jaren?

Wat zijn belangrijke doelen voor jouw school de komende jaren? CAO en de St. KOE Wat zijn belangrijke doelen voor jouw school de komende jaren? Wat zijn belangrijke professionele doelen voor jouzelf de komende jaren? Waar zou de St. KOE de komende jaren aan moeten

Nadere informatie

Hoe kan het dat de loonsverhoging maar 1,2% is. Er is toch geen nullijn meer?

Hoe kan het dat de loonsverhoging maar 1,2% is. Er is toch geen nullijn meer? Veelgestelde vragen onderhandelaarsakkoord cao vo 2014-2015 1. Loonparagraaf Hoeveel loonsverhoging is afgesproken? In de cao is, als voorschot op het einde van de nullijn voor overheid en onderwijs in

Nadere informatie

CAO PO 2014-2015 Uitwerking

CAO PO 2014-2015 Uitwerking CAO PO 2014-2015 Uitwerking versie 2.3 maart 2015 1 Geraadpleegd: CAO PO 2014-2015 (18 december 2014) PO-raad (website) AVS OCNV AOb Leeuwendaal 2 3 Professionalisering 4 Wat betekent dit voor het overleg?

Nadere informatie

Samenvatting onderhandelaarsakkoord september 2014 Marja van den Ouden

Samenvatting onderhandelaarsakkoord september 2014 Marja van den Ouden Bijlage 5.3 Samenvatting onderhandelaarsakkoord september 2014 Marja van den Ouden CAO PO 1 juli 2014 30 juni 2015 Deze samenvatting van het onderhandelakkoord is gemaakt met behulp van de informatie van

Nadere informatie

6.A Levensfasebewust personeelsbeleid. Individueel keuzebudget

6.A Levensfasebewust personeelsbeleid. Individueel keuzebudget 6.A Levensfasebewust personeelsbeleid Individueel keuzebudget 1. De werknemer krijgt jaarlijks de beschikking over een basisbudget van 50 klokuren. Hiermee kunnen keuzes worden gemaakt die passen binnen

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier Regeling duurzame inzetbaarheid en overgangsregeling BAPO Naam:. Geboortedatum:. Naam school:. Betrekkingsomvang:.wtf Inzet duurzame inzetbaarheid In de CAO PO 2014-2015 is opgenomen

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 31-05-2015 17-06-2015 22-06-2015 3.13 Taakbeleid Personeel/Taakbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Taakomvangsbeleid 4 3. De taak van de

Nadere informatie

Wat is er afgesproken? LOON Waarom komt er pas op 1 januari nog wat extra s bij en niet al per 1 september? WERKDRUK

Wat is er afgesproken? LOON Waarom komt er pas op 1 januari nog wat extra s bij en niet al per 1 september? WERKDRUK Op 30 juni is tussen CNV Onderwijs, de overige bonden en de PO-Raad een akkoord gesloten over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Daarmee komt een eind aan een langdurig traject van onderhandelen

Nadere informatie

VERSLAG van de 146e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 146e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 146e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Toelichting jaartaak primair onderwijs. Beste collega,

Toelichting jaartaak primair onderwijs. Beste collega, Toelichting jaartaak primair onderwijs Beste collega, Hierbij de toelichting bij het berekenmodel van de jaartaak. Stap voor stap wordt de berekening van de jaartaak beschreven. De cao PO 2014-2015 is

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over taakbeleid in de CAO 2014-2015

Nieuwe afspraken over taakbeleid in de CAO 2014-2015 Nieuwe afspraken over taakbeleid in de CAO 2014-2015 Vanaf 1 augustus 2015 gaat er een nieuw hoofdstuk 2a gelden. Bij de voorbereiding van het schooljaar 2015-2016 gaat iedere werkgever al uit van dit

Nadere informatie

Acties korte termijn (2014) Acties korte termijn (eerste helft 2015) Acties voor de langere termijn (2015 2017)

Acties korte termijn (2014) Acties korte termijn (eerste helft 2015) Acties voor de langere termijn (2015 2017) Stappenplan CAO PO Acties korte termijn (2014) 1. Van toepassing verklaren CAO PO 2. Informatie aan management 3. Informatie aan P(G)MR 4. Informatie aan medewerkers 5. Uitvoeren regeling duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Levensfasebewust Personeelsbeleid ONDERWIJSGROEP GALILEI Vanaf augustus 2015

Uitvoeringsregeling Levensfasebewust Personeelsbeleid ONDERWIJSGROEP GALILEI Vanaf augustus 2015 Uitvoeringsregeling Levensfasebewust Personeelsbeleid ONDERWIJSGROEP GALILEI Vanaf augustus 2015 PERSOONLIJK KEUZEBUDGET CAO VO 2014-2015 voor medewerkers Onderwijsgroep Galilei. In de CAO VO 2014 2015

Nadere informatie

WMS. Ede, 11 november 2015. www.poraad.nl

WMS. Ede, 11 november 2015. www.poraad.nl WMS Ede, 11 november 2015 Wie hebben we in de zaal? Bestuurders Schoolleiders Leden medezeggenschapsraad Agenda Speeddaten Standpunt PO-Raad Keuzemoment in het programma Speeddaten Wat is het belangrijkste

Nadere informatie

Arbeidsduur en normjaartaak Werktijdfactor en dat wat daarbij komt.

Arbeidsduur en normjaartaak Werktijdfactor en dat wat daarbij komt. Arbeidsduur en normjaartaak Werktijdfactor en dat wat daarbij komt. Definitief maart 2008 1/13 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Normjaartaak...3 3. Hoe ziet de invulling van de normjaartaak van een full-timer

Nadere informatie

Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs

Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs Oktober 2006 Inhoudsopgave: Inleiding Normjaartaak en compensatieverlof Sparen voor sabbatsverlof Verzilveren van het compensatieverlof Sparen

Nadere informatie

Q & A CAO PO. Inleiding. 1. Informatievoorziening en procedures. 2. Financiële gevolgen. Datum: 15 oktober 2014

Q & A CAO PO. Inleiding. 1. Informatievoorziening en procedures. 2. Financiële gevolgen. Datum: 15 oktober 2014 Q & A CAO PO Datum: 15 oktober 2014 Inleiding 1. Informatievoorziening en procedures Kan ik de webinar terugkijken? Op 3 juli heeft er een webinar plaatsgevonden waarin Simone Walvisch, de vice-voortzitter

Nadere informatie

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Doel van het document dat voor u ligt is om handvatten te bieden voor het voeren van de gesprekken binnen de schoolorganisatie naar aanleiding van de veranderingen

Nadere informatie

Q&A CAO PO. Inleiding. 1. Informatievoorziening en procedures

Q&A CAO PO. Inleiding. 1. Informatievoorziening en procedures Q&A CAO PO Inleiding 1. Informatievoorziening en procedures Wanneer kan ik als schoolbestuur meer horen en vragen stellen over de CAO? De PO-Raad organiseert drie bijeenkomsten voor schoolbesturen waarin

Nadere informatie

Q & A CAO PO. Inleiding. 1. Informatievoorziening en procedures. 2. Financiële gevolgen

Q & A CAO PO. Inleiding. 1. Informatievoorziening en procedures. 2. Financiële gevolgen Q & A CAO PO Inleiding 1. Informatievoorziening en procedures Kan ik de webinar terugkijken? Op 3 juli heeft er een webinar plaatsgevonden waarin Simone Walvisch, de vicevoorzitter van de PO- Raad, en

Nadere informatie

Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs

Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs 06.556482 Oktober 2006 Inhoudsopgave Inleiding De normjaartaak Normjaartaak: werktijd voor OOP Spaarverlof Verzilveren van

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Duurzame inzetbaarheid Paragraaf A Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak Artikel 9.2 Hoogte Artikel 9.3 Aanwending

Hoofdstuk 9 Duurzame inzetbaarheid Paragraaf A Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak Artikel 9.2 Hoogte Artikel 9.3 Aanwending Hoofdstuk 9 Paragraaf A Duurzame inzetbaarheid Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak 1. De werknemer heeft recht op een persoonlijk budget ten behoeve van zijn duurzame inzetbaarheid. 2. Het persoonlijk

Nadere informatie

Personeelshandboek 4.7.7 BAPO-regeling Stichting Lek en IJssel (versie juni 2009)

Personeelshandboek 4.7.7 BAPO-regeling Stichting Lek en IJssel (versie juni 2009) De BAPO-regeling Inleiding De regeling Bevordering Arbeids Participatie Onderwijspersoneel (BAPO) is een belangrijk onderdeel van het leeftijdsbewust personeelsbeleid. De BAPO-regeling heeft ten doel het

Nadere informatie

Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015

Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015 Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015 (20140411) Dit eindvoorstel komt voort uit de gesprekken die de PO-Raad en de werknemersorganisaties voerden tussen november 2013 en februari 2014. Het is de

Nadere informatie

1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2. 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2

1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2. 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2 BAPO: VEEL GESTELDE VRAGEN. 1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2 3. Hoe dient een personeelslid, dat gebruik wenst

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 2 juli 2014. Partijen zijn op 2 juli 2014 het navolgende overeengekomen:

Onderhandelaarsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 2 juli 2014. Partijen zijn op 2 juli 2014 het navolgende overeengekomen: Onderhandelaarsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 2 juli 2014 Partijen zijn op 2 juli 2014 het navolgende overeengekomen: Met dit onderhandelaarsakkoord hebben sociale partners beoogd tot

Nadere informatie

Werktijden, lesuren, werktijdfactoren en de normjaartaak in het Primair Onderwijs

Werktijden, lesuren, werktijdfactoren en de normjaartaak in het Primair Onderwijs Werktijden, lesuren, werktijdfactoren en de normjaartaak in het Primair Onderwijs 1. Inleiding Vanuit de stichting ontvangen we nog regelmatig signalen dat er bij de medewerkers en bij de leidinggevenden

Nadere informatie

1. De nieuwe CAO PO 2014-2015 loopt van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015.

1. De nieuwe CAO PO 2014-2015 loopt van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015. De inhoud van deze nieuwsbrief is opgesteld met dank aan Anja de Bruijn/beleidsmedewerker P&O bij Sirius en Gertjan Lommerse/beleidsmedewerker Orion. Beide besturen informeren hun medewerkers middels een

Nadere informatie

Q & A cao po 2014-2015

Q & A cao po 2014-2015 Q & A cao po 2014-2015 Dyade Advies, versie 15 mei 2015 Voor dit overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden wordt ingegaan op de vragen die zijn gesteld tijdens en na de door Dyade Advies verzorgde

Nadere informatie

cao PO 2014/2015 Toelichting, keuzes & voorstellen voor beleid

cao PO 2014/2015 Toelichting, keuzes & voorstellen voor beleid cao PO 2014/2015 Toelichting, keuzes & voorstellen voor beleid 1 1. Inleiding Op 19 december 2014 hebben de bonden en de PO-raad hun handtekening gezet onder de nieuwe cao voor het Primair Onderwijs (cao

Nadere informatie

Levensfase bewust Personeelsbeleid Uitvoeringsregeling

Levensfase bewust Personeelsbeleid Uitvoeringsregeling Levensfase bewust Personeelsbeleid Uitvoeringsregeling Svok 1 juli 2016 2 e versie Cao 2016/17 1 In deze uitvoeringsregeling wordt hoofdstuk 7 van de CAO VO 2016-2017 nader uitgewerkt voor de SVOK. Per

Nadere informatie

Regeling Levensfasebewust Personeelsbeleid

Regeling Levensfasebewust Personeelsbeleid Regeling Levensfasebewust Personeelsbeleid 1. Regeling Levensfasebewust Personeelsbeleid In deze uitvoeringsregeling staat de wijze beschreven waarop STOVOH in het schooljaar 2016 2017 wil omgaan met de

Nadere informatie

Taakbeleid. Status : Concept 0.6. Opgesteld door : Esther Stassen

Taakbeleid. Status : Concept 0.6. Opgesteld door : Esther Stassen Taakbeleid Status : Concept 0.6 Opgesteld door : Esther Stassen Vastgesteld door het CvB op 7 april 2015, onder voorbehoud van instemming door de GMR Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Uitgangspunten taakbeleid...

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier B Regeling duurzame inzetbaarheid en overgangsregeling BAPO Naam:. Naam school: Geboortedatum:.. Betrekkingsomvang:.. wtf Betreft schooljaar: Inzet duurzame inzetbaarheid In de

Nadere informatie

Algemene kaders. voor het taakbeleid. Praktijkonderwijs. Stichting Kolom

Algemene kaders. voor het taakbeleid. Praktijkonderwijs. Stichting Kolom Algemene kaders voor het taakbeleid Praktijkonderwijs Stichting Kolom 0 Inhoud pag. Inleiding 3 Deel 1. Onderwijzend personeel 4 1. Primaire taak 4 1.1 Taakuren 4 2. Voorbereiding 4 3. Scholing en deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

13. Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs

13. Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs 13. Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding De normjaartaak Jaarrooster in de schoolorganisatie: bedrijfstijd Normjaartaak: werktijd voor OOP

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Inzet persoonlijk budget

Uitvoeringsregeling Inzet persoonlijk budget Voorgenomen bestuursbesluit Uitvoeringsregeling Inzet persoonlijk budget MT Bestuursbureau : n.v.t. Voorgenomen besluit CvB : 4 november 2014 Behandeld in CvS : 27 november 2014 Behandeld in GMR : 11 november

Nadere informatie

Voorlichting Onderhandelaarsakkoord Cao PO

Voorlichting Onderhandelaarsakkoord Cao PO Voorlichting Onderhandelaarsakkoord Cao PO Platformbijeenkomsten, najaar 2014 René Tromp Wille-Anne van t Zelfde Inhoud Proces Afspraken Vervolg Proces (I) Modernisering per 1 januari 2014 primaire en

Nadere informatie

DE PASSER. Ruime meerderheid kiest overlegmodel. RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JUNI 2015, NUMMER 5

DE PASSER. Ruime meerderheid kiest overlegmodel. RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JUNI 2015, NUMMER 5 JUNI 2015, NUMMER 5 DE PASSER RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen Infobulletin over de ontwikkelingen rondom de nieuwe cao PO Ruime meerderheid kiest overlegmodel In Passer 5 staan we

Nadere informatie

Normjaartaak en taakbeleid

Normjaartaak en taakbeleid BELEIDSPLAN NORMJAARTAAK en TAAKBELEID Eem Vallei Educatief December 2010 1 Voorwoord Tot augustus 1998 was het personeel in het primair onderwijs benoemd in een normbetrekking of een deel van een normbetrekking,

Nadere informatie

Kaderstellend taakbeleid O2A5

Kaderstellend taakbeleid O2A5 Kaderstellend taakbeleid O2A5 2015-2016 Datum: 09-04-2015 Auteur: Status: Geke Lexmond, Leeuwendaal Onderwijs b.v. i.s.m. werkgroep CAO-PO en klankbordgroep CAO-PO t.b.v. bestuur, GMR, directeurenoverleg

Nadere informatie

cao PO 2014-2015 Bijeenkomsten januari 2015 René Tromp Lisette Moerdijk Sander den Hartog

cao PO 2014-2015 Bijeenkomsten januari 2015 René Tromp Lisette Moerdijk Sander den Hartog cao PO 2014-2015 Bijeenkomsten januari 2015 René Tromp Lisette Moerdijk Sander den Hartog 09.00 09.15 Opening 09.15 10:15 Algemene 10:15 10:30 Pauze 10:30 12:30 Taakbeleid en 12.30 13.15 Lunch 13.15 14:30

Nadere informatie

CAO en de St. KOE juni 2015

CAO en de St. KOE juni 2015 CAO en de St. KOE juni 2015 Agenda Duurzame inzetbaarheid Professionalisering Pauzes van personeel onder de nieuwe CAO 40 urige werkweek Wet werk en zekerheid Werkdruk Duurzame inzetbaarheid 40 uur op

Nadere informatie

Beleid Normjaartaak Onderwijzend- Onderwijs Ondersteunend Personeel

Beleid Normjaartaak Onderwijzend- Onderwijs Ondersteunend Personeel Postbus 124 88 AC Elburg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog De Wildemaet Beleid Normjaartaak Onderwijzend- Onderwijs Ondersteunend Personeel BELEIDSSTUK 39 Vaststelling door AB d.d.

Nadere informatie

OVERGANGSREGELINGEN: VEELGESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN

OVERGANGSREGELINGEN: VEELGESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN OVERGANGSREGELINGEN: VEELGESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN Waar zijn allemaal overgangsregelingen voor afgesproken? In de regeling duurzame inzetbaarheid worden twee regelingen per 1 oktober 2014 stopgezet.

Nadere informatie

VERSLAG van de 145e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 145e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 145e vergadering van de GMR Datum: Maandag

Nadere informatie

Invoeringsplan nieuwe CAO PO 2015-2016

Invoeringsplan nieuwe CAO PO 2015-2016 Invoeringsplan nieuwe CAO PO 2015-2016 Kenmerk: 2015-063 27-05-2015 Van: A.Gubbels C.v.B. SPOLT Status: 1) Vastgesteld directeurenoverleg Mei 2015 2) Aangeboden en goedgekeurd GMR Juni 2015 3) Ter informatie

Nadere informatie

Taakbeleid op Salland.

Taakbeleid op Salland. Taakbeleid op Salland. Met de onderstaande tekst is 3 jaar terug invulling gegeven aan een nieuw taakbeleid op de lokatie Salland. Dit beleid is in de afgelopen jaren geëvolueerd. De basis hiervan wordt

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

Invoering CAO-PO 2014-2015

Invoering CAO-PO 2014-2015 Invoering CAO-PO 2014-2015 Op 3 november 2014 is de Werkgroep Nieuwe cao bestaande uit twee personeelsleden namens de GMR, een directeur, de voorzitter College van Bestuur en de personeelsfunctionaris

Nadere informatie

Trekkingsrecht werkdrukvermindering: antwoorden op veel gestelde vragen

Trekkingsrecht werkdrukvermindering: antwoorden op veel gestelde vragen NIEUWSBRIEF DATUM: KENMERK: VOLGNUMMER: 26 februari 2009 CNV Onderwijs afd. beleid 2009-1 Let op! Vóór 15 maart keuze maken Trekkingsrecht werkdrukvermindering: antwoorden op veel gestelde vragen Op 20

Nadere informatie

Levensfasebewust personeelsbeleid. > Uitwerking van hoofdstuk 7 CAO VO 2014-2015

Levensfasebewust personeelsbeleid. > Uitwerking van hoofdstuk 7 CAO VO 2014-2015 Levensfasebewust personeelsbeleid > Uitwerking van hoofdstuk 7 CAO VO 2014-2015 31 maart 2015, versie 3 Vastgesteld door College van Bestuur Instemming verleend door GMR d.d. 07 april 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

?3. Wanneer ik als gevolg van de keuze voor jaarverlof

?3. Wanneer ik als gevolg van de keuze voor jaarverlof Vragenrubriek informatiecentrum Mededelingen OCenW Arbeidsduurverkorting (adv), spaarverlof en bevordering arbeidsparticipatie ( bapo) in het primair onderwijs (Voorlichtingspublicatie met kenmerk AB-1998/18847

Nadere informatie

In onderstaande tabel is de jaarlijkse arbeidsduur van een reeks jaren weergegeven:

In onderstaande tabel is de jaarlijkse arbeidsduur van een reeks jaren weergegeven: BIJLAGE IX VORMGEVING 36-URIGE WERKWEEK 1 Inleiding: In artikel 8 is de arbeidstijd gedefinieerd. Per week werkt een werknemer met een fulltime contract gemiddeld 36 uur. Er zijn diverse mogelijkheden

Nadere informatie

Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep

Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep De regeling werktijden, vakantie en verlof is per 1 januari 2012 aangepast

Nadere informatie

CAO PO Bestuursakkoord PO. Onderhandelaarsakkoord 2 juli 2014 Looptijd: 1 juli juli Vastgesteld 10 juli 2014

CAO PO Bestuursakkoord PO. Onderhandelaarsakkoord 2 juli 2014 Looptijd: 1 juli juli Vastgesteld 10 juli 2014 CAO PO 2014 Onderhandelaarsakkoord 2 juli 2014 Looptijd: 1 juli 2014 1 juli 2015 & Bestuursakkoord PO Vastgesteld 10 juli 2014 Agenda samenhang cao en bestuursakkoord modernisering cao PO belangrijkste

Nadere informatie

TAAKBELEID KADERSTELLEND DOCUMENT

TAAKBELEID KADERSTELLEND DOCUMENT TAAKBELEID KADERSTELLEND DOCUMENT 1 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 4 2 ARBEIDSDUUR EN NORMJAARTAAK 5 2.1 Aantal schoolweken leerlingen en aantal schoolweken medewerkers 5 2.1.1 Algemeen 5 2.1.2

Nadere informatie

CAO 2014-2015 onderhandelaarsakkoord

CAO 2014-2015 onderhandelaarsakkoord CAO 2014-2015 onderhandelaarsakkoord Hugo Levie, directeur PO-Raad en 1 e onderhandelaar VARO Alphen a/d Rijn 18 september 2014 Agenda Modernisering Proces tot aan onderhandelaarsakkoord Afspraken Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Handleiding Roostertool Werkzaamheden en capaciteit in balans

Handleiding Roostertool Werkzaamheden en capaciteit in balans Handleiding Roostertool Werkzaamheden en capaciteit in balans 1 Inleiding In de CAO PO- 2014 is een aantal wijzigingen geweest in de rechten van medewerkers en er zijn een aantal maatregelen genomen met

Nadere informatie

Normjaartaakbeleid. CSG Prins Maurits - Middelharnis. 1 augustus 2011

Normjaartaakbeleid. CSG Prins Maurits - Middelharnis. 1 augustus 2011 Normjaartaakbeleid CSG Prins Maurits Middelharnis 1 augustus 2011 Inhoud 1. Wat is (normjaar)taakbeleid? 2. De normjaartaak uitgangspunten a. De lesdefinitie. b. Het voor en nawerk. c. De overige taken

Nadere informatie

Taakbeleid. Inclusief overige afspraken. Herziene versie. Werkgroep taakbeleid

Taakbeleid. Inclusief overige afspraken. Herziene versie. Werkgroep taakbeleid Taakbeleid Inclusief overige afspraken Herziene versie Werkgroep taakbeleid status definitief pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1. DOELSTELLING... 3 1.2. UITGANGSPUNTEN... 3 2. UITWERKING...

Nadere informatie

Taakbeleid SCOH / Compensatieverlof

Taakbeleid SCOH / Compensatieverlof Taakbeleid SCOH / Compensatieverlof De CAO PO 2006-2008 kent geen ADV meer. Wel heeft de werknemer het recht maximaal 131 uur (oude aantal uren ADV waar men recht op hand bij een full time aanstelling)

Nadere informatie

Procedure & Afspraken rondom het Basismodel

Procedure & Afspraken rondom het Basismodel 1 Procedure & Afspraken rondom het Basismodel binnen stichting kom Leren Versie 15 juni 2016 2 Vooraf visie op dit onderdeel van personeelsbeleid Het voorliggende stuk is een handreiking aan alle werknemers

Nadere informatie

Personeels- beleidsplan Stichting Brevoordt

Personeels- beleidsplan Stichting Brevoordt Personeels- beleidsplan Stichting Brevoordt Versie 07-04-2016 1 Inleiding 1.1 Stichting Brevoordt De Stichting Brevoordt is een overkoepelende stichting waarbinnen acht schoolbesturen in gezamenlijkheid

Nadere informatie

Peiling cao voortgezet onderwijs: 71 procent akkoord

Peiling cao voortgezet onderwijs: 71 procent akkoord Peiling cao voortgezet onderwijs: 71 procent akkoord Direct na het afsluiten van het principe-akkoord voor een nieuwe cao voortgezet onderwijs, heeft de AOb onder de leden een enquête uitgezet om naar

Nadere informatie

kjbs De Lispeltuut Pauwenburg 8 8226 TA Lelystad 06-14398888 info@lispeltuut.nl www.lispeltuut.nl

kjbs De Lispeltuut Pauwenburg 8 8226 TA Lelystad 06-14398888 info@lispeltuut.nl www.lispeltuut.nl kjbs De Lispeltuut Pauwenburg 8 8226 TA Lelystad 06-14398888 info@lispeltuut.nl www.lispeltuut.nl Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe Meentweg 14 / Postbus 608 8224 BP / 8200 AP Lelystad

Nadere informatie

Voorstel van de bonden voor de Cao-po

Voorstel van de bonden voor de Cao-po Voorstel van de bonden voor de Cao-po 11-4-2015 A. Loonontwikkeling en looptijd In de nieuwe cao-po willen de vakbonden een structurele loonsverhoging van 3% voor 2014. De loonverhoging werkt op de gebruikelijke

Nadere informatie

Arbeidstijden- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend Personeel Purmerendse ScholenGroep

Arbeidstijden- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend Personeel Purmerendse ScholenGroep Arbeidstijden- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend Personeel Purmerendse ScholenGroep Kenmerk : DB/skc/2015-3 Datum : 10 maart 2015 Betreft : Arbeids- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend

Nadere informatie

- Looptijd De CAO-PO treedt in werking op 1 augustus 2006 en loopt tot en met 31 juli 2008.

- Looptijd De CAO-PO treedt in werking op 1 augustus 2006 en loopt tot en met 31 juli 2008. Onderhandelaarsakkoord CAO-PO 2006-2008 2 mei 2006 De Werkgeversvereniging Primair Onderwijs enerzijds en de werknemersorganisaties AC, ACOP, CCOOP en CMHF anderzijds, verder te noemen partijen, hebben

Nadere informatie

Kans voor Balans. Taakbeleid. Ter instemming voorgelegd aan (P)GMR : d.d. 30-04-2015. Vastgesteld na correcties: dd. 10.06.2015

Kans voor Balans. Taakbeleid. Ter instemming voorgelegd aan (P)GMR : d.d. 30-04-2015. Vastgesteld na correcties: dd. 10.06.2015 Taakbeleid Kans voor Balans Ter instemming voorgelegd aan (P)GMR : d.d. 30-04-2015 Vastgesteld na correcties: dd. 10.06.2015 Meer Primair Burgemeester Pabstlaan 10 D1 2131 XE Hoofddorp Postbus 223 2130

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden

Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U201201556 Bijlage 1 CAR Teksten A Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden HOOFDSTUK 17 OPLEIDING EN ONTWIKKELING Ontwikkeling en mobiliteit

Nadere informatie