Kans voor Balans. Taakbeleid. Ter instemming voorgelegd aan (P)GMR : d.d Vastgesteld na correcties: dd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kans voor Balans. Taakbeleid. Ter instemming voorgelegd aan (P)GMR : d.d. 30-04-2015. Vastgesteld na correcties: dd. 10.06.2015"

Transcriptie

1 Taakbeleid Kans voor Balans Ter instemming voorgelegd aan (P)GMR : d.d Vastgesteld na correcties: dd Meer Primair Burgemeester Pabstlaan 10 D XE Hoofddorp Postbus AE Hoofddorp t e.

2 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vuistregels taakbeleid Meer Primair 4 3. Werkdruk urige werkweek * 5x8 uur Jaartaak * Jaarrooster * Weekrooster Werktijdenregeling 5 4. Formatie beleid * Werktijdfactoren 5 5. Overlegmodel * Stemmingsprocedure 6 6. Taakuren en taakverdeling Schooltaken 7 7. Opslagfactor 8 8. Duurzame inzetbaarheid 8 9. Professionalisering Vakantieverlof Taakbeleid onderwijsondersteunend personeel Leeftijdsuren OOP Bijlage: 1. Voorbeeld stembiljet overlegmodel 11 Meer Primair P&O /Taakbeleid mei

3 1 Inleiding De werkdruk in het onderwijs is groot. Daar wordt al jaren over gesproken. Uit onderzoek blijkt dat de hoge werkdruk vooral wordt toegeschreven aan activiteiten buiten het lesgeven en de vele ontwikkelingen in de sector. (bron: Drs. K. Jettinghoff, M. van Dijk MSc, drs. Jo Scheeren. Aanpak van werkdruk in het primair onderwijs. Onderzoek naar maatregelen om de werkdruk van leraren in het primair onderwijs te verlagen.caop, maart 2014.) Ook blijkt dat er weinig specifiek beleid is ontwikkeld om de werkdruk aan te pakken. Wel zijn er diverse tips en tools beschikbaar om de scholen te helpen de werkdruk te verlagen en zijn er ook veel voorbeelden van scholen die succesvol de werkdruk hebben verlaagd. CNV Schoolleiders bijvoorbeeld heeft in september 2010 een boek uitgegeven met als titel Slimmer organiseren. Een bloemlezing uit 13 werkbezoeken aan basisscholen waar werkdruk geen of nauwelijks een rol speelt. Maar ondanks de vele voorbeelden en tips lukt het de scholen nauwelijks om die werkdruk aan te pakken. De vakbonden en de PO-raad vinden dat de werkdruk beheerst moet worden, dat de invloed erop en de verantwoordelijkheid van de werknemer ervoor moet worden vergroot en dat de balans tussen taken, beschikbare tijd en ervaren werkdruk zichtbaar moet worden. Daarom hebben bonden en PO-raad gekozen voor een aanvulling in de nieuwe cao. Er wordt afgestapt van de jaartaak en de 40-urige werkweek wordt ingevoerd. De maximale jaartaak blijft 1659 uur. Meer Primair grijpt de invoering van de cao PO aan om de beheersing van de hoge werkdruk aan te pakken. Het College van Bestuur ziet deze cao als een Kans voor Balans. Het roer moet om, dat vraagt niet alleen om nieuwe regels, het vraagt ook om een cultuuromslag. Gedurende de looptijd van het Strategisch beleidsplan zal de werkdrukbeheersing speerpunt zijn van het personeelsbeleid op de scholen van Meer Primair. Binnen het taakbeleid zijn kader en richtinggevende afspraken gemaakt met als doel bij te dragen aan het terugdringen van de werkdruk die door veel collega s wordt ervaren. Dit taakbeleid wordt op alle scholen van Meer Primair vanaf 1 augustus 2015 ingevoerd. De afspraken zijn gebaseerd op de regels die zijn vastgelegd in de cao PO en de ruimte die daarin geboden wordt voor eigen beleid van schoolbesturen. In de loop van het schooljaar wordt dit beleid geëvalueerd, en zo nodig bijgesteld rekening houdende met de ervaringen op de scholen en de eventueel aangepaste regels uit de nieuw af te sluiten cao PO 1 juli Vuistregels taakbeleid Meer Primair De personeelsgeleding van de GMR van Meer Primair heeft op 11 maart 2015 ingestemd met invoering van het zogenaamde overlegmodel binnen Meer Primair. Dit vraagt overleg op alle scholen. De (P)MR en 50% moet instemmen met de gemaakte afspraken. Instemming met het overlegmodel geldt voor 3 jaar. (zie verder paragraaf 6) Binnen het overlegmodel hanteren wij de volgende vuistregels. Deze vuistregels gelden voor alle scholen en alle medewerkers van Meer Primair. 1) 40 uur per week werken (1659 uur per jaar, parttimer naar rato) 2) 428 uur vakantieverlof (parttimer naar rato) 3) Dienstverband minimaal 16 uur bij nieuwe benoemingen 4) Aantal werkweken is voor alle medewerkers 41,4 weken 940 lesuren voor alle leerlingen Naast bovenstaande vuistregels streeft Meer Primair naar een lesrooster van 940 lesuren per jaar voor alle leerlingen. Daartoe zal vanaf het schooljaar het proces ingezet worden om op alle scholen een lesrooster van maximaal 940 lesuren te bereiken. Met instemming van de MR van de betreffende scholen worden afspraken gemaakt die uiteindelijk leiden tot een lesrooster van maximaal 940 uur voor alle leerlingen. Op sommige scholen vergt deze overgang nog een aantal jaren. Op andere scholen zal het lesrooster van 940 uur al met ingang van het schooljaar gelden. Meer Primair P&O /Taakbeleid mei

4 Een basisschoolleerling volgt volgens de WPO 7520 lesuren in 8 schooljaren. Een evenredige verdeling van het aantal lesuren over 8 jaar, zal bijdragen aan een evenredige verdeling van werkdruk voor leerkrachten over het schooljaar. Door het realiseren van maximaal 940 lesuren per jaar, wordt meer ruimte gecreëerd voor overige taken van het personeel op de scholen. Dit zal bijdragen aan een meer evenwichtige verdeling van taken tussen medewerkers, binnen de beschikbare tijd. 3 Werkdruk Veel medewerkers van Meer Primair ervaren een hoge werkdruk. Dit is een trend die binnen de gehele onderwijssector herkend wordt. Deze hoge werkdrukbeleving is mede oorzaak van een hoog gemiddeld ziekteverzuim. Relatief veel medewerkers vallen uit vanwege psychische, werk gerelateerde problematiek. PO raad en vakbonden hebben het thema werkdruk centraal gesteld bij het afsluiten van de cao PO Nieuwe regelingen worden met ingang van 1 augustus 2015 ingevoerd maar het bereiken van een evenwichtiger verdeling van taken over mensen binnen de daarvoor beschikbare tijd, vergt meer dan een nieuwe regeling. Dit vraagt om een cultuur omslag. Daarom zal het onderwerp werkdruk binnen alle scholen van Meer Primair regelmatig op de agenda van het teamoverleg voorkomen. Op landelijk niveau wordt in nauwe samenwerking met OC&W ook verder gewerkt aan het reguleren van de regeldruk. De administratieve verantwoording en regeldruk voor leerkracht moet omlaag gebracht worden. Hierover is iedereen het eens. Werkdruk Wegwijzer van TNO Werkdruk wegnemen wordt overzichtelijk met de Werkdruk Wegwijzer. TNO en sociale partners ontwikkelden samen de Werkdruk Wegwijzer op basis van praktijk en wetenschap. De Wegwijzer leidt werkgever of werknemer gestructureerd door een aanpak werkdruk voor iedere organisatie. Directeuren van Meer Primair kregen een workshop van TNO over het gebruik van de werkdruk wegwijzer. Dit instrument zal binnen alle scholen van Meer Primair ingezet worden om het onderwerp bespreekbaar te maken met het personeel op de scholen urige werkweek * 5x8 uur In de cao PO staat de invoering van de 40-urige werkweek centraal. Het college van bestuur van Meer Primair is overtuigd van de meerwaarde van de invoering van een 40-urige werkweek zoals deze voor het onderwijsondersteunend personeel al veel langer gold. Binnen het bedrijfsleven is een 40-urige werkweek heel gangbaar. De verdeling van de werkuren over 5 gelijke dagen van 8 uur draagt bij aan een evenwichtige verdeling van het werk over een werkweek. Werkweken van 43 uren per week waren in het onderwijs heel gangbaar omdat de werkweken van het onderwijzend personeel gelijk liepen met de schoolvakanties. Een dergelijke verdeling van werkzaamheden over het jaar zorgt voor een onnodige piekbelasting. Vanaf 1 augustus 2015 wordt op alle scholen van Meer Primair een 40-urige werkweek geïntroduceerd. 3.2 Jaartaak * Jaarrooster * Weekrooster De jaartaak van medewerkers in het onderwijs is bij invoering van de cao PO niet gewijzigd. Deze blijft onveranderd 1659 uur bij een fulltime dienstverband (parttimers naar rato) per jaar. Door invoering van de 40-urige werkweek worden deze werkuren verdeeld over 41.4 werkweken per jaar. En in die 41,4 werkweken zit de winst en de kans om iets aan de werkdruk te doen. Voor de ouders en leerlingen verandert er niets. Het lesrooster blijft zoals het was. Er zijn schoolvakanties en studiedagen waarop de leerlingen vrij zijn. Ouders weten de data voordat het nieuwe schooljaar begint. Alles staat in de schoolgids. Voor de leerkrachten en de directies verandert er wel het een en ander. Er zijn meer werkweken beschikbaar. Meer Primair P&O /Taakbeleid mei

5 De verdeling van werkweken voor het personeel en lesweken(schoolweken) voor de kinderen wordt per schooljaar op iedere school vastgelegd in een jaarrooster. Een weekrooster 5 x 8 uur per week zal een gemiddelde zijn. Uitzondering daargelaten. Op veel scholen worden de rapportgesprekken met ouders bijvoorbeeld nog in de avond gepland. Als hierdoor in een week meer dan 40 uren gewerkt wordt dan worden deze uren in een andere week minder gewerkt. Zo ontstaan piekweken en daar tegenover staan dal-weken. Piekweken dienen zoveel mogelijk voorkomen te worden. Bijvoorbeeld door alternatieven te zoeken voor de ouderavonden, of voorafgaande aan de avond de middaguren vrij te roosteren. Zodat niet meer dan 8 uur per dag gewerkt wordt. 3.3 Werktijdenregeling Met ingang van 1 augustus 2015 wordt op alle scholen van Meer Primair een weekrooster, van 5 werkdagen van 8 uur ingevoerd voor het personeel. Jaarlijks worden met alle medewerkers, voor de zomervakantie, afspraken gemaakt over de werkdagen, het weekrooster, het jaarrooster en de jaartaak. Afwijken van een weekrooster van 5 x 8 uur kan, mits goed onderbouwd en in overleg met de individuele medewerker. Dergelijke afspraken worden vastgelegd en gelden voor maximaal 1 schooljaar. Afwijken van een werkrooster van 5 x 8 uur zal niet leiden tot het aanpassen van de werktijdfactor. Elke dag die meer dan 5,5 werkuren kent, bevat een pauze (eigen tijd) van een half uur. Dit half uur mag ook in twee keer een kwartier worden opgeknipt (met instemming van de (P)MR. Deze pauze dient gehouden te worden tussen 10:00 uur en 14:00 uur. Op alle scholen worden met instemming van de (P)MR afspraken gemaakt over de aanvangstijd en eindtijd van de werkdagen voor het personeel. 4 Formatie beleid * Werktijdfactor Binnen Meer Primair werkt een fulltime medewerker 5 x 8 uur, werktijdfactor 1,0. De werktijdfactor voor 1 dag is maximaal 0,2. Medewerkers behouden bij invoering van de nieuwe cao het recht op hun oude werktijdfactor. Deze wordt omgerekend naar uren en minuten per week. Rekenvoorbeeld: Stel de werktijdfactor van een medewerker is 0,9200 De werktijd is dan 0,9200 x 40 = 36,8 uur per week. 0,8 x 60 = 48 minuten In uren en minuten is de werktijd: 36 uur en 48 minuten Voor berekening van het aantal werkdagen (uren), geldt dat dagen waarop les wordt gegeven 8 uur gewerkt wordt. Als er 2 dagen les wordt gegeven en de medewerker heeft een wtf > dan 0,4 dan worden jaarlijks afspraken gemaakt over het moment waarop de overige uren worden gewerkt. De uren worden ingezet als onderwijstijd en/of voor overige taken/schooltaken/professionalisering/ duurzame inzetbaarheid. Binnen het overlegmodel worden hierover individuele afspraken gemaakt met de medewerker waarbij geen norm is vastgelegd voor het maximaal aantal uren dat les wordt gegeven. De werktijdfactor bij het aangaan van alle nieuwe benoemingen wordt vastgesteld op hele uren per week. 1 dag = 0,2; 2 dagen = 0,4 etc. Meer Primair P&O /Taakbeleid mei

6 Voorbeeld rooster : ma : di : wo = wtf 0,6 ma : di : woensdag om de week = 0,5 wo : do : vrij = 0,6 (ook als de kinderen s middags vrij zijn). Het aantal uren dat een medewerker per week moet werken, wordt in overleg met de medewerker over de werkweek verdeeld. Wtf 0,6 kan bijvoorbeeld ook over 4 dagen van 6 uur worden verspreid als de werkzaamheden dit toestaan. Twee parttimers die samen een groep draaien hebben gezamenlijk een wtf van 1.0. Een vervanger die een halve dag heeft lesgegeven krijgt standaard een wtf van 0,1250 (5 uur) 5 Overlegmodel * Stemmingsprocedure Invoering van het overlegmodel op schoolniveau vraag eerst om instemming van de (P)MR en daarnaast >50% van het personeel. Instemming wordt verkregen via de volgende stemprocedure: Stemmen gebeurt schriftelijk, via het format dat daarvoor op school is uitgereikt. De stemming is anoniem. Alle medewerkers met een vaste en/of tijdelijke aanstelling binnen de formatie van de school zijn stemgerechtigd. Medewerkers met een aanstelling als vervanger zijn uitgesloten van stemming. De aanstellingsomvang van een medewerker heeft geen invloed op de weging van haar/zijn stem. Iedere stem telt voor één. De uitgebrachte stem telt mee op de school waar de medewerker op het moment van stemmen is aangesteld. Iedere medewerker kan slechts één maal stemmen. Wanneer een medewerker op meerdere scholen een aanstelling heeft, wordt op de school met de hoogste aanstellingsomvang gestemd. Instemming voor het overlegmodel wordt bereikt wanneer de personeelsgeleding van de MR instemt en >50% van de stemgerechtigde medewerkers heeft ingestemd. Op het voorstel waarvoor instemming gevraagd wordt is artikel 2A.13 uit de Cao PO van toepassing. Het invoeringsplan op school bestaat minimaal uit: De mogelijkheid om af te kunnen wijken van de maximale lestaak van 930 uur. De criteria die op school gehanteerd worden bij het vaststellen van de individuele opslagfactor. Hierbij zijn de kaders opgenomen in het Taakbeleid van Meer Primair leiden. Aanvangstijd en eindtijd van de werkdag. Afspraken over verdeling van de pauzes voor het personeel. Jaarkalender van de school waarin schoolvakanties, schoolweken en werkweken/werkdagen van het personeel zijn opgenomen. De taken die op schoolniveau verdeeld worden en de normering in uren die gehanteerd wordt. Hierbij zijn de kaders opgenomen in het Taakbeleid van Meer Primair leidend. Wanneer geen meerderheid van stemmen wordt bereikt voor invoering van het overlegmodel dan wordt voor het komende schooljaar op die school het basismodel (cao PO 14-15, artikel 2A.9 t/m 2.A11) gehanteerd. Voor de inzetbaarheid van werknemers wordt dan de beschikbaarheidsregeling conform de tabel onder artikel 2A.11 op blz. 60 gehanteerd. Jaarlijks kan de stemming voor invoering voor het overlegmodel opnieuw verricht worden. Instemming voor het overlegmodel wordt gegeven voor een periode van 3 jaar. In de bijlage een voorbeeld van een stembiljet dat gebruikt kan worden. Meer Primair P&O /Taakbeleid mei

7 6 Taakuren en taakverdeling De jaartaak van een medewerker omvat maximaal 1659 uren per jaar. Een fulltimer werkt dus maximaal 1659 uur. (parttimers naar rato). Bij het toekennen van de individuele taak worden de beschikbare uren verdeeld over de verschillende activiteiten. In het onderstaande schema is uitgegaan van een lestaak van 930 uur maar dat kan binnen het overlegmodel ook meer zijn. Jaartaak fulltime leerkracht lestaak opslagfactor 40% professionalisering duurzame inzetbaarheid overige werkzaamheden en taakuren De opslagfactor wordt altijd over het aantal lesuren berekend. Als een medewerker geen lestaak heeft, dan wordt geen rekening gehouden met een opslagfactor. Dit geldt bijvoorbeeld voor een intern begeleider zonder lestaak. Het onderstaande schema is dan van toepassing. Alle uren in het groene vlak zijn dan inzetbaar voor IB-taken en schooltaken. Jaartaak fulltimer zonder lestaak professionalisering duurzame inzetbaarheid overige werkzaamheden en taakuren Registratie taakbeleid Op alle scholen van Meer Primair wordt voor de registratie van het taakbeleid gebruik gemaakt van de software van Cupella. Jaarlijks voor de zomervakantie worden met alle medewerkers taakafspraken gemaakt en vastgelegd. Meer Primair P&O /Taakbeleid mei

8 6.1 Schooltaken De volgende taken en uren zijn binnen Meer Primair centraal afgestemd. Overige taken worden binnen het overlegmodel op schoolniveau jaarlijks in overleg met het team en de P(MR) vastgesteld. Taken vastgesteld Meer Primair Uren MR 60 GMR (op verzoek van de medewerker, dan geen toelage) 60 Contactpersoon (klachtenregeling/sociale 5 veiligheid/vertrouwenspersoon) Aandachtfunctionaris (meldcode kindermishandeling) 5 Coördinator BHV 10 Begeleiding student 10 uur per half jaar Begeleiding student ( opleiden in de school, conform afspraak met 20 uur per half jaar Hogescholen) Schoolkamp 8 uur per dag Specialist/coördinator (lezen, rekenen, cultuur, gedrag etc) Minimaal 20 uur In december 2014 is de notitie: faciliteiten medezeggenschap opgesteld. Hierin is opgenomen dat personeelsleden die zitting hebben in de GMR een toelage kunnen krijgen op hun salaris. Voorafgaande aan het schooljaar geeft de betreffende medewerker te kennen of hij deze toelage wenst of kiest voor de toekenning van taakuren. Beide is mogelijk. 7 Opslagfactor Binnen Meer Primair is binnen het overlegmodel een standaard opslagfactor van 40% t.o.v. de lestaak vastgesteld. Voor startende leerkrachten (1 e jaar zelfstandig werkzaam) geldt een opslagfactor van 45%. De directeur kan binnen de marge van 40-45% in overleg met de individuele medewerker maatwerk afspraken maken die afwijken van het bovenstaande. Bijvoorbeeld omdat er les wordt gegeven aan een combigroep en/of aan een grote groep leerlingen (>30). Deze afspraken gelden voor maximaal een schooljaar en worden jaarlijks weer opnieuw vastgelegd. Leerkrachten kunnen geen rechten ontlenen aan eerder gemaakte afspraken. Bij invoering van het overlegmodel op school maakt het team afspraken over de taken die onder de opslagfactor vallen. Onderstaande activiteiten vallen in elk geval binnen de opslagfactor: Activiteit Voorbereiden/ nakijken/ plannen maken/ verzamelen van les en oefenstof/ samenstellen toetsen en repetities Handelingsplannen maken (individu en groep) Overleg met duo-partner / parallel groep Leerlingen en klassenadministratie Contacten met ouders (o.a. rapportavonden, 10-minuten gesprekken en huisbezoeken) Besprekingen over leerlingen Lokaal / materiaal opruimen en onderhouden. Leerling en schoolrapportages maken Borgen klassen organisatie & klasse management Rapporten en verslagen schrijven Teamoverleg Wanneer activiteiten zoals bijvoorbeeld het voeren van oudergesprekken buiten de maximale werktijd van 8 uur per dag vallen, dan worden deze uren gecompenseerd, conform de afspraken die daarover binnen de cao zijn vastgelegd. Activiteiten zoals o.a. het schrijven van rapporten en verslagen en voeren van leerling besprekingen worden bij voorkeur uitgevoerd op dagen dat er geen les wordt gegeven. Meer Primair P&O /Taakbeleid mei

9 Doelgroepenbeleid Bij berekening van de jaartaak van startende leerkrachten geldt in het eerste jaar dat zij zelfstandig een klas draaien een opslagfactor van 45%. Daarnaast heeft een starter gedurende de eerste 3 jaar van zijn loopbaan recht op 40 uren extra duurzame inzetbaarheid (parttimers naar rato). Zodra het salaris van de betreffende leerkracht wordt ingeschaald in LA4, dus wanneer deze start-bekwaam is bevonden, vervallen de extra uren duurzame inzetbaarheid. Een individuele medewerker kan in overleg met zijn directeur afspraken maken die afwijken van het bovenstaande beleid. Mits gemotiveerd en met redenen omkleed. Dergelijke afspraken gelden voor maximaal 1 schooljaar. Een medewerker kan geen rechten ontlenen aan eerder gemaakte afspraken. Afwijken van de standaard opslagfactor kan bijvoorbeeld bij beperkte belastbaarheid of tijdens een reintegratieproces. De directeur zal bij het afwegen van het verzoek altijd afwegen of de formatie van de school niet te zeer onder druk komt te staan. 8 Duurzame inzetbaarheid De volgende activiteiten kunnen binnen Meer Primair onder de noemer duurzame inzetbaarheid worden ingezet. Een individuele medewerker kan verzoeken om een andere activiteit in te zetten binnen de beschikbare uren. Een dergelijk verzoek dient altijd vooraf ingediend te worden en kan alleen binnen werktijd uitgevoerd worden met instemming van de directeur. Activiteiten Coaching krijgen Collegiale consultatie/observatie op de eigen of een andere school Inspiratie bijeenkomsten Oriëntatie op mobiliteit Intervisie Oriëntatie op ander onderwijs Overige activiteiten t.b.v. Persoonlijke ontwikkeling Niet plaats- en tijdgebonden werkzaamheden 9 Professionalisering Binnen Meer Primair bieden wij medewerkers de gelegenheid om zich op verschillende manieren te professionaliseren. Jaarlijks maakt de individuele medewerker hierover afspraken met de schooldirectie. Deze worden vastgelegd in een POP. Studiedagen en teamscholing worden binnen het overlegmodel vooraf in overleg met het team en de (P)MR afgestemd. Medewerkers verantwoorden hun overige activiteiten op het gebied van professionalisering achteraf aan de schooldirectie. Centraal is voor een aantal activiteiten de uurbelasting vastgesteld. Voor overige scholingsactiviteiten worden de studiebelastingsuren die door het opleidingsinstituut worden geadviseerd gehanteerd. Voor deelname aan workshops geldt gemiddeld 4 uur per dagdeel. Activiteit Uren belasting Scholing contactpersoon 3 BHV startcursus 20 (2 dagen incl. voor- en nawerk) BHV herhalingscursus 10 (1 dag incl. voor -en nawerk) Studiedag Meer Primair 8 Gesprekkencyclus (POP/functioneren/beoordelen) 4 Teamscholing (OGW/HGW/schoolontwikkeling/methoden) Werkelijke uren Persoonlijke scholing Werkelijke uren EHBO cursus 10 Meer Primair P&O /Taakbeleid mei

10 Wanneer het aantal uren scholing dat door een medewerker wordt gevolgd, het maximum aan beschikbare uren professionalisering overschrijdt, dan wordt verwacht dat de medewerker deze uren in eigen tijd uitvoert. 10 Vakantieverlof versus werkdagen Een fulltimer heeft recht op 428 uren vakantieverlof (inclusief feestdagen). Jaarlijks wordt centraal het vakantierooster voor de kinderen vastgesteld. Voor het schooljaar omvat het vakantierooster (inclusief feestdagen, excl. Goede Vrijdag) 496 uren. 496 uren -/- 428 uren= 68 uren Een fulltimer zal nog 68 uren (parttimer naar rato) : 8 u.p.d = 8,5 dagen moeten werken op dagen dat de kinderen vrij zijn. Inclusief Goede Vrijdag dus 9,5 dag. Op alle scholen van Meer Primair geldt dat de leerkrachten gedurende de zomervakantie van de kinderen 5 weken vrij hebben. In de laatste week van de zomervakantie zijn alle medewerkers volgens de afspraken die daarover in de school gemaakt 1 dag of meer aanwezig in school. Alle medewerkers dienen beschikbaar te zijn om deel te nemen aan de startvergadering/planningsvergadering voor aanvang van het schooljaar. Op school worden afspraken gemaakt over de werkzaamheden die gereed moeten zijn op de eerste schooldag. Zoals bijvoorbeeld overdracht aan collega s, klassenmap, inrichting van het lokaal, groepsplannen etc. Jaarlijks worden per school meerdere werkdagen in overleg met team, de (P)MR en het individu vastgelegd in een jaarrooster. Hiervoor is binnen Meer Primair een format beschikbaar. Er wordt bij het maken van de afspraken op schoolniveau steeds gezocht naar een balans tussen het collectieve en het persoonlijke belang. De afspraken over de invulling van deze dagen worden op schoolniveau gemaakt. Deze tijd kan bijvoorbeeld ingezet worden voor: overdracht leerjaar, administratie afsluiten, planningsvergadering, studiedag en het schrijven van rapporten etc. Te veel gewerkte uren welke nog gecompenseerd moeten worden, kunnen in overleg met de directeur opgenomen worden op dagen dat er geen kinderen in school zijn. 11 Taakbeleid onderwijsondersteunend personeel Ook met alle medewerkers in een onderwijsondersteunende functie (conciërge, administratief medewerker, onderwijsassistenten en medewerkers op het bestuurskantoor) worden jaarlijks voor de zomervakantie afspraken gemaakt over taakuren en taakinhoud. Er worden afspraken gemaakt over werkdagen, werkweken en vakantieweken. Voor al deze medewerkers gelden net als voor het onderwijzend personeel, recht op 40 uur duurzame inzetbaarheid en 83 uur professionalisering. Deze taakafspraken worden op de scholen ook vastgelegd in Cupella. Leeftijdsuren OOP Voor het vaststellen van de taakomvang wordt bij onderwijsondersteunend personeel zonder lesgebonden en/of behandeltaken rekening gehouden met artikel 8.5 van de cao PO Conform onderstaand schema worden naast de vakantie uren, extra leeftijdsuren toegekend, naar rato. Leeftijd : extra : 18 jaar en jonger 24 uren 19 jaar 16 uren 20 jaar 8 uren 30 t/m 39 jaar 8 uren 40 t/m 44 jaar 16 uren 45 t/m 49 jaar 24 uren Meer Primair P&O /Taakbeleid mei

11 Bijlage 1 voorbeeld stemmingsformulier Stemmingsformulier Overlegmodel <naam school invoegen> Schooljaar Ja Nee, ik geef mijn instemming aan invoeringsplan voor het overlegmodel op < naam school invoegen>, zoals hieronder beschreven., kan niet instemmen met het invoeringsplan voor het overleg model op <naam school invoegen> *) aanvinken wat van toepassing is. Op <naam school invoegen> wordt op onderstaande wijze uitvoering gegeven aan het overlegmodel. De maximale lestaak van 930 uur is niet leidend bij het maken van taakafspraken met individuele medewerkers. De volgende criteria worden op school gehanteerd bij het vaststellen van de individuele opslagfactor. Hierbij zijn de kaders opgenomen in het Taakbeleid van Meer Primair leidend. <Afspraken invoegen>... Aanvangstijd van een reguliere werkdag is om.uur en de werkdag eindigt om.. uur. Medewerkers kunnen in overleg met de directeur individuele afspraken maken die afwijkend zijn. <Eventueel school specifieke maatwerkafspraken invoegen> De volgende afspraken zijn gemaakt over het opnemen van pauze voor personeelsleden < naam school invoegen> <Afspraken invoegen>.. Jaarkalender waarin schoolvakanties, schoolweken en werkweken(-dagen) van het personeel zijn opgenomen wordt in overleg met het team met instemming van het de MR vastgesteld. De taken die op schoolniveau verdeeld worden en de normering in uren die daarbij gehanteerd wordt, worden in overleg met het team en met instemming van de MR vastgesteld. Hierbij zijn de kaders opgenomen in het Taakbeleid van Meer Primair leidend. Jaarlijks worden met alle medewerkers individuele afspraken gemaakt en vastgelegd over inzet van uren, vaste werkdagen en overige werkdagen, uren duurzameinzetbaarheid en professionalisering. Meer Primair P&O /Taakbeleid mei

CAO PO 2014-2015. 1 april 2015. Petra Oosterom

CAO PO 2014-2015. 1 april 2015. Petra Oosterom CAO PO 2014-2015 1 april 2015 Petra Oosterom PRAKTISCH Presentatie komt digitaal beschikbaar via scholen Programma: Presentatie nieuwe cao: 40-urige werkweek Taakbeleid Vakantie Professionalisering Duurzame

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over taakbeleid in de CAO 2014-2015

Nieuwe afspraken over taakbeleid in de CAO 2014-2015 Nieuwe afspraken over taakbeleid in de CAO 2014-2015 Vanaf 1 augustus 2015 gaat er een nieuw hoofdstuk 2a gelden. Bij de voorbereiding van het schooljaar 2015-2016 gaat iedere werkgever al uit van dit

Nadere informatie

01-12-2014. Bespreking nieuwe CAO PO 2014-2015

01-12-2014. Bespreking nieuwe CAO PO 2014-2015 01-12-2014 Bespreking nieuwe CAO PO 2014-2015 Vernieuwing van de cao PO grotendeels gebaseerd op onderhandelaarsakkoord! Afspraken over: Loonparagraaf Looptijd en werkingssfeer Professionalisering Werkdruk

Nadere informatie

CAO PO 2014-2015 Voorlichtingsbijeenkomst 27 mei 2015

CAO PO 2014-2015 Voorlichtingsbijeenkomst 27 mei 2015 CAO PO 2014-2015 Voorlichtingsbijeenkomst 27 mei 2015 Geraadpleegd: CAO PO 2014-2015 PO-raad AVS OCNV AOb Leeuwendaal Doel bijeenkomst - Wat verandert er? - Uitleg begrippen uit cao - Compensatieverlof

Nadere informatie

11 september 2014. Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015

11 september 2014. Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 11 september 2014 Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 Eerste Informatievoorziening en te hanteren procedures: Met dit onderhandelingsakkoord hebben sociale partners beoogd tot

Nadere informatie

Nieuwe kaders CAO PO voor de Stichting Eem-Vallei Educatief

Nieuwe kaders CAO PO voor de Stichting Eem-Vallei Educatief werkveld datum Instemming/advies GMR Goedkeuring RvT Vastgesteld CvB Organisatie 2014-2015 voor de Stichting Eem-Vallei Educatief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 2. Wijzigingen cao PO (in

Nadere informatie

Wat zijn belangrijke doelen voor jouw school de komende jaren?

Wat zijn belangrijke doelen voor jouw school de komende jaren? CAO en de St. KOE Wat zijn belangrijke doelen voor jouw school de komende jaren? Wat zijn belangrijke professionele doelen voor jouzelf de komende jaren? Waar zou de St. KOE de komende jaren aan moeten

Nadere informatie

Bijeenkomst GMR. woensdag 11 maart 2015

Bijeenkomst GMR. woensdag 11 maart 2015 Bijeenkomst GMR woensdag 11 maart 2015 Uitgangspunten personeelsbeleid Personeelsbeleid ten dienste van schitterend onderwijs Vakmanschap in beweging Onze medewerkers willen goed werk leveren Uitgangspunten

Nadere informatie

Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs. 40 urige werkweek

Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs. 40 urige werkweek Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs 40 urige werkweek Wat houdt de 40 urige werkweek in? Bij wtf 1,000 werkt een medewerker 40 uur per week. De normjaartaak komt te vervallen, maar medewerkers

Nadere informatie

Wat is er afgesproken? LOON Waarom komt er pas op 1 januari nog wat extra s bij en niet al per 1 september? WERKDRUK

Wat is er afgesproken? LOON Waarom komt er pas op 1 januari nog wat extra s bij en niet al per 1 september? WERKDRUK Op 30 juni is tussen CNV Onderwijs, de overige bonden en de PO-Raad een akkoord gesloten over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Daarmee komt een eind aan een langdurig traject van onderhandelen

Nadere informatie

WMS. Ede, 11 november 2015. www.poraad.nl

WMS. Ede, 11 november 2015. www.poraad.nl WMS Ede, 11 november 2015 Wie hebben we in de zaal? Bestuurders Schoolleiders Leden medezeggenschapsraad Agenda Speeddaten Standpunt PO-Raad Keuzemoment in het programma Speeddaten Wat is het belangrijkste

Nadere informatie

Een beknopte samenvatting ten behoeve voor personeel en medezeggenschapsraden

Een beknopte samenvatting ten behoeve voor personeel en medezeggenschapsraden Belangrijkste wijzigingen in Cao PO 2014-2015 Een beknopte samenvatting ten behoeve voor personeel en medezeggenschapsraden Medio december 2014 hebben de sociale partners in het primair onderwijs de tekst

Nadere informatie

Nieuwsbrief CAO-PO September 2014 Opgesteld door Geeke Wolters en Frans Thomassen

Nieuwsbrief CAO-PO September 2014 Opgesteld door Geeke Wolters en Frans Thomassen Nieuwsbrief CAO-PO September 2014 Opgesteld door Geeke Wolters en Frans Thomassen 1. Nieuwe cao PO Onderhandelaarsakkoord Zoals bij de meesten bekend zal zijn is er een onderhandelaarsakkoord over de nieuwe

Nadere informatie

(P)(G)MR en CAO. Hoofddorp cursussen, advisering, maatwerk.

(P)(G)MR en CAO. Hoofddorp cursussen, advisering, maatwerk. (P)(G)MR en CAO Hoofddorp 14-10-2015 Even voorstellen Udo Pemmelaar Directeur Basisschool Beleidsadviseur bij een schoolbestuur Ambtelijk secretaris van de GMR Trainer voor VOO een nieuwe CAO Fris en Fruitig

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. maart 2015 editie cao PO 2014. Inhoudsopgave. Inleiding 2. Waarom een cao 2. Nieuw in deze cao 2

NIEUWSBRIEF. maart 2015 editie cao PO 2014. Inhoudsopgave. Inleiding 2. Waarom een cao 2. Nieuw in deze cao 2 NIEUWSBRIEF maart 2015 editie cao PO 2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 Waarom een cao 2 Nieuw in deze cao 2 Professionalisering 2 Urenbudget 2 Bekostiging 3 Carrière pad 3 Werktijden/werkdruk/40-urige werkweek

Nadere informatie

Definitieve teksten cao: een toelichting

Definitieve teksten cao: een toelichting Definitieve teksten cao: een toelichting Zwolle, Nieuwegein,Rotterdam,Eindhoven 8, 9, 15, 16 december 2014 Doel Alle onduidelijkheden wegnemen Antwoord geven op alle vragen Zodat jullie aan de slag kunnen

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 31-05-2015 17-06-2015 22-06-2015 3.13 Taakbeleid Personeel/Taakbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Taakomvangsbeleid 4 3. De taak van de

Nadere informatie

Bijeenkomst GMR. maandag 26 januari 2015

Bijeenkomst GMR. maandag 26 januari 2015 Bijeenkomst GMR maandag 26 januari 2015 P&O Informeren CAO PO 2014-2015 Rol GMR/MR Informeren Wet Werk en Zekerheid - wijziging ketenregeling Tijdplanning en implementatie binnen SKPO CAO PO 2014-2015

Nadere informatie

Toelichting jaartaak primair onderwijs. Beste collega,

Toelichting jaartaak primair onderwijs. Beste collega, Toelichting jaartaak primair onderwijs Beste collega, Hierbij de toelichting bij het berekenmodel van de jaartaak. Stap voor stap wordt de berekening van de jaartaak beschreven. De cao PO 2014-2015 is

Nadere informatie

Themabijeenkomst voor medewerkers besturen primair onderwijs Leusden CAO PO 2014-2015 7-2-2015. Programma. Loonparagraaf

Themabijeenkomst voor medewerkers besturen primair onderwijs Leusden CAO PO 2014-2015 7-2-2015. Programma. Loonparagraaf Themabijeenkomst voor medewerkers besturen primair onderwijs Leusden CAO PO 2014-2015 Hanneke Westening 11 februari 2015 Programma Wat is er nieuw in de cao 2014-2015? Afspraken over: -Loonparagraaf -Looptijd

Nadere informatie

CAO PO 2014-2015 Uitwerking

CAO PO 2014-2015 Uitwerking CAO PO 2014-2015 Uitwerking versie 2.3 maart 2015 1 Geraadpleegd: CAO PO 2014-2015 (18 december 2014) PO-raad (website) AVS OCNV AOb Leeuwendaal 2 3 Professionalisering 4 Wat betekent dit voor het overleg?

Nadere informatie

Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs

Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs Oktober 2006 Inhoudsopgave: Inleiding Normjaartaak en compensatieverlof Sparen voor sabbatsverlof Verzilveren van het compensatieverlof Sparen

Nadere informatie

TAAKBELEID. Krammer HE Brielle /

TAAKBELEID. Krammer HE Brielle / TAAKBELEID Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Het taakbeleid dient er toe om alle taken die binnen de schoolorganisatie verricht moeten worden, evenredig en doelmatig over het

Nadere informatie

Acties korte termijn (2014) Acties korte termijn (eerste helft 2015) Acties voor de langere termijn (2015 2017)

Acties korte termijn (2014) Acties korte termijn (eerste helft 2015) Acties voor de langere termijn (2015 2017) Stappenplan CAO PO Acties korte termijn (2014) 1. Van toepassing verklaren CAO PO 2. Informatie aan management 3. Informatie aan P(G)MR 4. Informatie aan medewerkers 5. Uitvoeren regeling duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs

Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs 06.556482 Oktober 2006 Inhoudsopgave Inleiding De normjaartaak Normjaartaak: werktijd voor OOP Spaarverlof Verzilveren van

Nadere informatie

Professionalisering. Q&A cao po. Vrijdag 9 januari 2015

Professionalisering. Q&A cao po. Vrijdag 9 januari 2015 Q&A cao po Vrijdag 9 januari 2015 Professionalisering Wie is er verantwoordelijk voor de professionalisering van de werknemer? Voor alle werknemers geldt dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen

Nadere informatie

Beleid Normjaartaak Onderwijzend- Onderwijs Ondersteunend Personeel

Beleid Normjaartaak Onderwijzend- Onderwijs Ondersteunend Personeel Postbus 124 88 AC Elburg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog De Wildemaet Beleid Normjaartaak Onderwijzend- Onderwijs Ondersteunend Personeel BELEIDSSTUK 39 Vaststelling door AB d.d.

Nadere informatie

Werktijden, lesuren, werktijdfactoren en de normjaartaak in het Primair Onderwijs

Werktijden, lesuren, werktijdfactoren en de normjaartaak in het Primair Onderwijs Werktijden, lesuren, werktijdfactoren en de normjaartaak in het Primair Onderwijs 1. Inleiding Vanuit de stichting ontvangen we nog regelmatig signalen dat er bij de medewerkers en bij de leidinggevenden

Nadere informatie

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Doel van het document dat voor u ligt is om handvatten te bieden voor het voeren van de gesprekken binnen de schoolorganisatie naar aanleiding van de veranderingen

Nadere informatie

Invoeringsplan nieuwe CAO PO 2015-2016

Invoeringsplan nieuwe CAO PO 2015-2016 Invoeringsplan nieuwe CAO PO 2015-2016 Kenmerk: 2015-063 27-05-2015 Van: A.Gubbels C.v.B. SPOLT Status: 1) Vastgesteld directeurenoverleg Mei 2015 2) Aangeboden en goedgekeurd GMR Juni 2015 3) Ter informatie

Nadere informatie

13. Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs

13. Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs 13. Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding De normjaartaak Jaarrooster in de schoolorganisatie: bedrijfstijd Normjaartaak: werktijd voor OOP

Nadere informatie

Algemene kaders. voor het taakbeleid. Praktijkonderwijs. Stichting Kolom

Algemene kaders. voor het taakbeleid. Praktijkonderwijs. Stichting Kolom Algemene kaders voor het taakbeleid Praktijkonderwijs Stichting Kolom 0 Inhoud pag. Inleiding 3 Deel 1. Onderwijzend personeel 4 1. Primaire taak 4 1.1 Taakuren 4 2. Voorbereiding 4 3. Scholing en deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Samenvatting onderhandelaarsakkoord september 2014 Marja van den Ouden

Samenvatting onderhandelaarsakkoord september 2014 Marja van den Ouden Bijlage 5.3 Samenvatting onderhandelaarsakkoord september 2014 Marja van den Ouden CAO PO 1 juli 2014 30 juni 2015 Deze samenvatting van het onderhandelakkoord is gemaakt met behulp van de informatie van

Nadere informatie

Deze bijeenkomst is geen uitleg over de achtergronden van de CAO. Deze bijeenkomst geeft geen mening over de inhoud van de CAO

Deze bijeenkomst is geen uitleg over de achtergronden van de CAO. Deze bijeenkomst geeft geen mening over de inhoud van de CAO CAO en de St. KOE Deze bijeenkomst is geen uitleg over de achtergronden van de CAO Deze bijeenkomst geeft geen mening over de inhoud van de CAO Deze bijeenkomst geeft geen advies over de CAO En... de CAO

Nadere informatie

Kaderstellend taakbeleid O2A5

Kaderstellend taakbeleid O2A5 Kaderstellend taakbeleid O2A5 2015-2016 Datum: 09-04-2015 Auteur: Status: Geke Lexmond, Leeuwendaal Onderwijs b.v. i.s.m. werkgroep CAO-PO en klankbordgroep CAO-PO t.b.v. bestuur, GMR, directeurenoverleg

Nadere informatie

Checklist invoering 40-urige werkweek Primair Onderwijs

Checklist invoering 40-urige werkweek Primair Onderwijs Checklist invoering 40-urige werkweek Primair Onderwijs Versie d.d. 17 maart 2015, drs W. Rijndorp-Kreft, Dyade Advies Met ingang van het schooljaar 2015-2016 wijzigen een aantal uitgangspunten van het

Nadere informatie

Normjaartaak en taakbeleid

Normjaartaak en taakbeleid BELEIDSPLAN NORMJAARTAAK en TAAKBELEID Eem Vallei Educatief December 2010 1 Voorwoord Tot augustus 1998 was het personeel in het primair onderwijs benoemd in een normbetrekking of een deel van een normbetrekking,

Nadere informatie

DUURZAME INZETBAARHEID

DUURZAME INZETBAARHEID Vraag en Antwoorden over de cao PO 2014 ( bron site AOB) LOON Is er een loonsverhoging? Ja. Na vijf jaar nullijn worden de lonen per 1 september 2014 structureel verhoogd met 1,2 procent. Aanvankelijk

Nadere informatie

www.poraad.nl CAO PO 2014-2015

www.poraad.nl CAO PO 2014-2015 CAO PO 2014-2015 Wat gaan we doen? Zorgen dat jullie aan de slag kunnen met de CAO Door: Informatie over de CAO PO Vragen beantwoorden Welke ruimte is er voor eigen invulling? Welke kansen liggen er? Koppelen

Nadere informatie

CAO PO 2014-2015. Informatie WereldKidz

CAO PO 2014-2015. Informatie WereldKidz CAO PO 2014-2015 Informatie WereldKidz 16 januari 2015 1 Inhoudsopgave Inhoud Professionalisering... 3 Startende leraar... 5 Startbekwaam, basisbekwaam en vakbekwaam... 7 Schema startbekwaam, basisbekwaam,

Nadere informatie

Algemene vragen. 1. Wat is uw geslacht? 2. Wat is uw leeftijd?

Algemene vragen. 1. Wat is uw geslacht? 2. Wat is uw leeftijd? Algemene vragen 1. Wat is uw geslacht? 2. Wat is uw leeftijd? Algemene vragen 3. Welke denominatie heeft uw school? 4. Is uw school een school voor basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs?

Nadere informatie

Uitvoerige vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs

Uitvoerige vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs Vanuit de AoB Uitvoerige vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs LOON Is er een loonsverhoging? Ja. Na vijf jaar nullijn zijn de lonen per 1 september 2014 structureel verhoogd met 1,2 procent.

Nadere informatie

Reader. Veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid

Reader. Veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid Reader Veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid Inhoudsopgave 1 Wat is duurzame inzetbaarheid? blz. 4 2 Het basisbudget blz. 5 3 Het bijzonder budget voor starters blz. 8 4 Het bijzonder budget

Nadere informatie

Voorlichting Onderhandelaarsakkoord Cao PO

Voorlichting Onderhandelaarsakkoord Cao PO Voorlichting Onderhandelaarsakkoord Cao PO Platformbijeenkomsten, najaar 2014 René Tromp Wille-Anne van t Zelfde Inhoud Proces Afspraken Vervolg Proces (I) Modernisering per 1 januari 2014 primaire en

Nadere informatie

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014.

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. CAO PO Hoofdstuk 8A Duurzame inzetbaarheid Artikel 1 Inwerkingtreding 1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. 2. De artikelen 6.35 en 8.25 en bijlage XI van deze cao komen

Nadere informatie

veel gestelde vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs

veel gestelde vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs veel gestelde vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs Veel gestelde vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs Maart 2015 1 Maart 2015 Uitvoerige vragen en antwoorden over de cao primair

Nadere informatie

TAAKBELEID KADERSTELLEND DOCUMENT

TAAKBELEID KADERSTELLEND DOCUMENT TAAKBELEID KADERSTELLEND DOCUMENT 1 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 4 2 ARBEIDSDUUR EN NORMJAARTAAK 5 2.1 Aantal schoolweken leerlingen en aantal schoolweken medewerkers 5 2.1.1 Algemeen 5 2.1.2

Nadere informatie

Voorstel van de bonden voor de Cao-po

Voorstel van de bonden voor de Cao-po Voorstel van de bonden voor de Cao-po 11-4-2015 A. Loonontwikkeling en looptijd In de nieuwe cao-po willen de vakbonden een structurele loonsverhoging van 3% voor 2014. De loonverhoging werkt op de gebruikelijke

Nadere informatie

Handleiding Roostertools -alleen het Roosterprogramma-

Handleiding Roostertools -alleen het Roosterprogramma- Handleiding Roostertools -alleen het Roosterprogramma- 1 Aan de slag met de tool Roosterprogramma Op welke dagen en welke uren werkt een medewerker? Hoeveel tijd hiervan staat deze medewerker voor de klas

Nadere informatie

Q & A cao po 2014-2015

Q & A cao po 2014-2015 Q & A cao po 2014-2015 Dyade Advies, versie 15 mei 2015 Voor dit overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden wordt ingegaan op de vragen die zijn gesteld tijdens en na de door Dyade Advies verzorgde

Nadere informatie

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas 6.3 Deeltijdbanen Inhoud: blz. 1. Wat is deeltijdarbeid 2 2. Deeltijdarbeidbeleid 2 3. Omvang deeltijdbanen 2 4. Voorwaarden deeltijdarbeid 3 5.1 Schoolorganisatorische

Nadere informatie

Startpagina. Geachte mevrouw/heer,

Startpagina. Geachte mevrouw/heer, Startpagina Geachte mevrouw/heer, Alvast bedankt voor het invullen van deze enquête. Namens de PO-Raad en de vakbonden voert Andersson Elffers Felix (AEF) het onderzoek uit naar de afspraken die gemaakt

Nadere informatie

DE PASSER. Ruime meerderheid kiest overlegmodel. RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JUNI 2015, NUMMER 5

DE PASSER. Ruime meerderheid kiest overlegmodel. RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JUNI 2015, NUMMER 5 JUNI 2015, NUMMER 5 DE PASSER RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen Infobulletin over de ontwikkelingen rondom de nieuwe cao PO Ruime meerderheid kiest overlegmodel In Passer 5 staan we

Nadere informatie

CAO PO , 16 en 23 januari Conferentie Kleine Besturen.

CAO PO , 16 en 23 januari Conferentie Kleine Besturen. CAO PO 2014-2015 9, 16 en 23 januari 2015 Conferentie Kleine Besturen Wat gaan we doen? Zorgen dat jullie aan de slag kunnen met de cao Door: Informatie over de cao Vragen beantwoorden Welke ruimte is

Nadere informatie

CAO en de St. KOE juni 2015

CAO en de St. KOE juni 2015 CAO en de St. KOE juni 2015 Agenda Duurzame inzetbaarheid Professionalisering Pauzes van personeel onder de nieuwe CAO 40 urige werkweek Wet werk en zekerheid Werkdruk Duurzame inzetbaarheid 40 uur op

Nadere informatie

16. Werktijden in het voortgezet onderwijs

16. Werktijden in het voortgezet onderwijs 16. Werktijden in het voortgezet onderwijs Inhoudsopgave Inleiding De arbeidstijdenwet Pauzes Rust Nachtdiensten Zondag Zwanger Weektaak van onderwijsondersteunend personeel Vakantieverlof voor onderwijsondersteunend

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 2 juli 2014. Partijen zijn op 2 juli 2014 het navolgende overeengekomen:

Onderhandelaarsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 2 juli 2014. Partijen zijn op 2 juli 2014 het navolgende overeengekomen: Onderhandelaarsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 2 juli 2014 Partijen zijn op 2 juli 2014 het navolgende overeengekomen: Met dit onderhandelaarsakkoord hebben sociale partners beoogd tot

Nadere informatie

N. (Nienke) Daniels Senior adviseur, VBS Helpdesk. VBS, september VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 1

N. (Nienke) Daniels Senior adviseur, VBS Helpdesk. VBS, september VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 1 N. (Nienke) Daniels Senior adviseur, VBS Helpdesk VBS, september 2017 VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 1 INHOUD VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 2 1. Met de cao po 2014/2015 hebben

Nadere informatie

Startpagina. Geachte mevrouw/heer,

Startpagina. Geachte mevrouw/heer, Startpagina Geachte mevrouw/heer, Alvast bedankt voor het invullen van deze enquête. Namens de PO-Raad en de vakbonden voert Andersson Elffers Felix (AEF) het onderzoek uit naar de afspraken die gemaakt

Nadere informatie

CAO PO Bestuursakkoord PO. Onderhandelaarsakkoord 2 juli 2014 Looptijd: 1 juli juli Vastgesteld 10 juli 2014

CAO PO Bestuursakkoord PO. Onderhandelaarsakkoord 2 juli 2014 Looptijd: 1 juli juli Vastgesteld 10 juli 2014 CAO PO 2014 Onderhandelaarsakkoord 2 juli 2014 Looptijd: 1 juli 2014 1 juli 2015 & Bestuursakkoord PO Vastgesteld 10 juli 2014 Agenda samenhang cao en bestuursakkoord modernisering cao PO belangrijkste

Nadere informatie

Taakbeleid. Status : Concept 0.6. Opgesteld door : Esther Stassen

Taakbeleid. Status : Concept 0.6. Opgesteld door : Esther Stassen Taakbeleid Status : Concept 0.6 Opgesteld door : Esther Stassen Vastgesteld door het CvB op 7 april 2015, onder voorbehoud van instemming door de GMR Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Uitgangspunten taakbeleid...

Nadere informatie

Arbeidsduur en normjaartaak Werktijdfactor en dat wat daarbij komt.

Arbeidsduur en normjaartaak Werktijdfactor en dat wat daarbij komt. Arbeidsduur en normjaartaak Werktijdfactor en dat wat daarbij komt. Definitief maart 2008 1/13 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Normjaartaak...3 3. Hoe ziet de invulling van de normjaartaak van een full-timer

Nadere informatie

Taakbeleid. Versie Wijzigingen Status Datum Schrijver Geaccordeerd door S. Roskam DOP 2.0 Actueel S. Roskam C.

Taakbeleid. Versie Wijzigingen Status Datum Schrijver Geaccordeerd door S. Roskam DOP 2.0 Actueel S. Roskam C. Taakbeleid Versie Wijzigingen Status Datum Schrijver Geaccordeerd door 1.0 07-07-2016 S. Roskam DOP 2.0 Actueel 21-09-2016 S. Roskam C. Biesterbosch DOP Inhoudsopgave Inleiding... 2 Deel 1 (Stichting Scholengroep

Nadere informatie

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014.

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. Hoofdstuk 8A Duurzame inzetbaarheid Artikel 8A.1 Inwerkingtreding 1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. 2. De artikelen 6.35 en 8.25 en bijlage XI van deze cao komen op

Nadere informatie

1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2. 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2

1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2. 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2 BAPO: VEEL GESTELDE VRAGEN. 1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2 3. Hoe dient een personeelslid, dat gebruik wenst

Nadere informatie

Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015

Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015 Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015 (20140411) Dit eindvoorstel komt voort uit de gesprekken die de PO-Raad en de werknemersorganisaties voerden tussen november 2013 en februari 2014. Het is de

Nadere informatie

Handleiding Roostertools. Het Roosterprogramma Versie 2016-2017

Handleiding Roostertools. Het Roosterprogramma Versie 2016-2017 Handleiding Roostertools Het Roosterprogramma Versie 2016-2017 1 Inleiding In de CAO PO- 2014 is een aantal wijzigingen geweest in de rechten van medewerkers en er zijn een aantal maatregelen genomen met

Nadere informatie

1. Kader en uitgangspunten De CAO-VO is van toepassing. Deze regeling is een nadere uitwerking hiervan.

1. Kader en uitgangspunten De CAO-VO is van toepassing. Deze regeling is een nadere uitwerking hiervan. Verlof- en werktijdenregeling OOP Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit : 15 november 2016 : 2016/000817/CvB-REG Besproken in PGMR : 24 november 2016 Vastgesteld

Nadere informatie

Regeling normjaartaak, formatie en taakbeleid

Regeling normjaartaak, formatie en taakbeleid Regeling normjaartaak, formatie en taakbeleid van stichting Poolster Lochem Inhoud 1.0 Regeling normjaartaak, formatie en taakbeleid van stichting Poolster te Lochem.... 3 1.1 Taakbeleid in het Strategisch

Nadere informatie

1. De nieuwe CAO PO 2014-2015 loopt van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015.

1. De nieuwe CAO PO 2014-2015 loopt van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015. De inhoud van deze nieuwsbrief is opgesteld met dank aan Anja de Bruijn/beleidsmedewerker P&O bij Sirius en Gertjan Lommerse/beleidsmedewerker Orion. Beide besturen informeren hun medewerkers middels een

Nadere informatie

Taakbeleid Vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 november 2008

Taakbeleid Vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 november 2008 Taakbeleid Vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 november 2008 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 2 2.0 Taakbeleid 4 2.1 Inleiding 2.2 Definitie taakbeleid 2.2.1 Taakomvangsbeleid 2.2.2 Taakverdelingsbeleid

Nadere informatie

Arbeidstijden- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend Personeel Purmerendse ScholenGroep

Arbeidstijden- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend Personeel Purmerendse ScholenGroep Arbeidstijden- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend Personeel Purmerendse ScholenGroep Kenmerk : DB/skc/2015-3 Datum : 10 maart 2015 Betreft : Arbeids- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend

Nadere informatie

TAAKBELEID STICHTING EBVO DE PASSIE 2013-2014

TAAKBELEID STICHTING EBVO DE PASSIE 2013-2014 TAAKBELEID STICHTING EBVO DE PASSIE 2013-2014 Juni 2013 Na instemming GMR vastgesteld door bevoegd gezag Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 3 1.1 BEGRIPPEN... 3 1.2 JAARLIJKSE EVALUATIE EN VASTSTELLING... 3

Nadere informatie

Kaderregeling Taakbeleid

Kaderregeling Taakbeleid Kaderregeling Taakbeleid Unicoz onderwijsgroep PO Taakbeleid schooljaar 2017-2018 Versie 1.6, Januari 2017 Geldig per 1 augustus 2017 Status Voorlopige vaststelling College van Bestuur 31 oktober 2016

Nadere informatie

Vakmanschap in beweging

Vakmanschap in beweging Vakmanschap in beweging SKPO Personeelsbeleid Opgesteld: 21 juni 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding: Uitgangspunten personeelsbeleid Hoofdstuk 1: Werkdruk 1.1 Wat is het 1.2 Beleid omtrent werkdruk 1.3 Compensatieverlof

Nadere informatie

Model uitvoeringsregeling bijzonder budget voor oudere medewerkers en overgangsregeling BAPO -bestuur-

Model uitvoeringsregeling bijzonder budget voor oudere medewerkers en overgangsregeling BAPO -bestuur- Model uitvoeringsregeling bijzonder budget voor oudere medewerkers en overgangsregeling BAPO -bestuur- Versie 2, d.d. 3 maart 2015, drs W. (Wlma) Rijndorp-Kreft, senior adviseur/manager P&O advies i.s.m.

Nadere informatie

Andere schooltijden en de werktijdfactor

Andere schooltijden en de werktijdfactor Andere schooltijden en de werktijdfactor Inleiding Andere schooltijden in het onderwijs staan volop in de belangstelling en veel scholen zijn bezig met de invoering ervan. De website www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl

Nadere informatie

cao PO 2014-2015 Bijeenkomsten januari 2015 René Tromp Lisette Moerdijk Sander den Hartog

cao PO 2014-2015 Bijeenkomsten januari 2015 René Tromp Lisette Moerdijk Sander den Hartog cao PO 2014-2015 Bijeenkomsten januari 2015 René Tromp Lisette Moerdijk Sander den Hartog 09.00 09.15 Opening 09.15 10:15 Algemene 10:15 10:30 Pauze 10:30 12:30 Taakbeleid en 12.30 13.15 Lunch 13.15 14:30

Nadere informatie

Reglement tot vaststellen Quadraam Taakbeleid voor VMBO-HAVO-VWO en PRO-scholen

Reglement tot vaststellen Quadraam Taakbeleid voor VMBO-HAVO-VWO en PRO-scholen Reglement tot vaststellen Quadraam Taakbeleid voor VMBO-HAVO-VWO en PRO-scholen Datum: 2 december 2014. 1.1 Inleiding Dit reglement regelt de stemming over het Quadraam taakbeleid voor VMBO-HAVO-VWO scholen

Nadere informatie

pcou willibrord Informatie over de Flexpool

pcou willibrord Informatie over de Flexpool 25 pcou willibrord Informatie over de Flexpool 5 Wij kunnen het verschil maken voor de leerlingen. Welkom bij Stichting PCOU Voorwoord Elk kind is verschillend. Dat is de uitdaging! Je hebt als flexleerkracht

Nadere informatie

Handleiding Roostertools

Handleiding Roostertools Handleiding Roostertools 1 Inleiding In de CAO PO- 2014 is een aantal wijzigingen geweest in de rechten van medewerkers en er zijn een aantal maatregelen genomen met de intentie om werkdruk op scholen

Nadere informatie

Q&A CAO PO. Inleiding. 1. Informatievoorziening en procedures

Q&A CAO PO. Inleiding. 1. Informatievoorziening en procedures Q&A CAO PO Inleiding 1. Informatievoorziening en procedures Wanneer kan ik als schoolbestuur meer horen en vragen stellen over de CAO? De PO-Raad organiseert drie bijeenkomsten voor schoolbesturen waarin

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord verlenging van de CAO-PO

Onderhandelaarsakkoord verlenging van de CAO-PO Met uitzondering van de Bond KBO (Organisatie van katholieke schoolbesturen) hebben de vakcentrales en overige werkgevers op donderdag 28 oktober de CAO PO 2002 tot 2005 ondertekent. Dit is de CAO die

Nadere informatie

Invoering CAO-PO 2014-2015

Invoering CAO-PO 2014-2015 Invoering CAO-PO 2014-2015 Op 3 november 2014 is de Werkgroep Nieuwe cao bestaande uit twee personeelsleden namens de GMR, een directeur, de voorzitter College van Bestuur en de personeelsfunctionaris

Nadere informatie

In de CAO PO zijn een aantal kaderstellende afspraken gemaakt over normjaartaak, formatie en taakbeleid

In de CAO PO zijn een aantal kaderstellende afspraken gemaakt over normjaartaak, formatie en taakbeleid 4.5 Regeling normjaartaak, formatie en taakbeleid van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI 1 Inleiding In dit document wordt een regeling weergegeven betreffende de inrichting van

Nadere informatie

CAO 2014-2015 onderhandelaarsakkoord

CAO 2014-2015 onderhandelaarsakkoord CAO 2014-2015 onderhandelaarsakkoord Hugo Levie, directeur PO-Raad en 1 e onderhandelaar VARO Alphen a/d Rijn 18 september 2014 Agenda Modernisering Proces tot aan onderhandelaarsakkoord Afspraken Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

cao PO 2014/2015 Toelichting, keuzes & voorstellen voor beleid

cao PO 2014/2015 Toelichting, keuzes & voorstellen voor beleid cao PO 2014/2015 Toelichting, keuzes & voorstellen voor beleid 1 1. Inleiding Op 19 december 2014 hebben de bonden en de PO-raad hun handtekening gezet onder de nieuwe cao voor het Primair Onderwijs (cao

Nadere informatie

Q & A CAO PO. Inleiding. 1. Informatievoorziening en procedures. 2. Financiële gevolgen. Datum: 15 oktober 2014

Q & A CAO PO. Inleiding. 1. Informatievoorziening en procedures. 2. Financiële gevolgen. Datum: 15 oktober 2014 Q & A CAO PO Datum: 15 oktober 2014 Inleiding 1. Informatievoorziening en procedures Kan ik de webinar terugkijken? Op 3 juli heeft er een webinar plaatsgevonden waarin Simone Walvisch, de vice-voortzitter

Nadere informatie

Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS

Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS Een aantal richtlijnen gesteld vanuit de nieuwe CAO Wat is de definitie van een startende leraar? Met de startende leraar wordt de leerkracht bedoeld die

Nadere informatie

Q & A CAO PO. Inleiding. 1. Informatievoorziening en procedures. 2. Financiële gevolgen

Q & A CAO PO. Inleiding. 1. Informatievoorziening en procedures. 2. Financiële gevolgen Q & A CAO PO Inleiding 1. Informatievoorziening en procedures Kan ik de webinar terugkijken? Op 3 juli heeft er een webinar plaatsgevonden waarin Simone Walvisch, de vicevoorzitter van de PO- Raad, en

Nadere informatie

TAAKBELEID Leuker kunnen we het niet maken! Wel duidelijker en evenwichtiger

TAAKBELEID Leuker kunnen we het niet maken! Wel duidelijker en evenwichtiger TAAKBELEID Leuker kunnen we het niet maken! Wel duidelijker en evenwichtiger Taakbeleid Stichting kom Leren Versie 15-07-2014 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Vaststelling taakbeleid 3 Hoofdstuk 1. Voorwoord 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Andere schooltijden. INFORMATIE VOOR LEERKRACHTEN september Vijf gelijke dagen lesgeven. Invoering vijf gelijke schooldagen

Andere schooltijden. INFORMATIE VOOR LEERKRACHTEN september Vijf gelijke dagen lesgeven. Invoering vijf gelijke schooldagen Andere schooltijden INFORMATIE VOOR LEERKRACHTEN september 2016 Vijf gelijke dagen lesgeven Meerkringscholen - maar ook de scholen van de andere grote schoolbesturen in Amersfoort - gaan gefaseerd over

Nadere informatie

BETAALD EN ONBETAALD OUDERSCHAPSVERLOF PRIMAIR ONDERWIJS

BETAALD EN ONBETAALD OUDERSCHAPSVERLOF PRIMAIR ONDERWIJS BETAALD EN ONBETAALD OUDERSCHAPSVERLOF PRIMAIR ONDERWIJS Algemeen Op basis van de artikelen 8.19 tot en met 8.21 van de CAO Primair Onderwijs kan een ouder/verzorger onder bepaalde voorwaarden aanspraak

Nadere informatie

Notulen GMR- vergadering Dd 12-01-2015 Aanwezigen:

Notulen GMR- vergadering Dd 12-01-2015 Aanwezigen: Notulen GMR- vergadering Dd 12-01-2015 Aanwezigen: Oudergeleding GMR (OGMR) Personeelsgeleding GMR (PGMR) Joeri Sterringa (voorzitter) Franny Kluyver (secretaris) Erik Louwrier (vice-voorzitter) Marie-Cecile

Nadere informatie

Taakbeleid op Salland.

Taakbeleid op Salland. Taakbeleid op Salland. Met de onderstaande tekst is 3 jaar terug invulling gegeven aan een nieuw taakbeleid op de lokatie Salland. Dit beleid is in de afgelopen jaren geëvolueerd. De basis hiervan wordt

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Inzet persoonlijk budget

Uitvoeringsregeling Inzet persoonlijk budget Voorgenomen bestuursbesluit Uitvoeringsregeling Inzet persoonlijk budget MT Bestuursbureau : n.v.t. Voorgenomen besluit CvB : 4 november 2014 Behandeld in CvS : 27 november 2014 Behandeld in GMR : 11 november

Nadere informatie

6.A Levensfasebewust personeelsbeleid. Individueel keuzebudget

6.A Levensfasebewust personeelsbeleid. Individueel keuzebudget 6.A Levensfasebewust personeelsbeleid Individueel keuzebudget 1. De werknemer krijgt jaarlijks de beschikking over een basisbudget van 50 klokuren. Hiermee kunnen keuzes worden gemaakt die passen binnen

Nadere informatie

Procedure & Afspraken rondom het Basismodel

Procedure & Afspraken rondom het Basismodel 1 Procedure & Afspraken rondom het Basismodel binnen stichting kom Leren Versie 15 juni 2016 2 Vooraf visie op dit onderdeel van personeelsbeleid Het voorliggende stuk is een handreiking aan alle werknemers

Nadere informatie

Andere schooltijden. INFORMATIE VOOR LEERKRACHTEN september 2014. Vijf gelijke dagen lesgeven

Andere schooltijden. INFORMATIE VOOR LEERKRACHTEN september 2014. Vijf gelijke dagen lesgeven Andere schooltijden INFORMATIE VOOR LEERKRACHTEN september 2014 Vijf gelijke dagen lesgeven De scholen binnen Meerkring - maar ook die van de andere grote schoolbesturen in Amersfoort - gaan met ingang

Nadere informatie

Levensfasebewust personeelsbeleid. > Uitwerking van hoofdstuk 7 CAO VO 2014-2015

Levensfasebewust personeelsbeleid. > Uitwerking van hoofdstuk 7 CAO VO 2014-2015 Levensfasebewust personeelsbeleid > Uitwerking van hoofdstuk 7 CAO VO 2014-2015 31 maart 2015, versie 3 Vastgesteld door College van Bestuur Instemming verleend door GMR d.d. 07 april 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie