cao PO Bijeenkomsten januari 2015 René Tromp Lisette Moerdijk Sander den Hartog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "cao PO 2014-2015 Bijeenkomsten januari 2015 René Tromp Lisette Moerdijk Sander den Hartog"

Transcriptie

1 cao PO Bijeenkomsten januari 2015 René Tromp Lisette Moerdijk Sander den Hartog

2 Opening :15 Algemene 10:15 10:30 Pauze 10:30 12:30 Taakbeleid en Lunch :30 Duurzame 14:30 15:15 15:15 15:30 Afsluiting

3 Ontwikkelingen Veel ontwikkelingen ten aanzien van arbeidsvoorwaarden en rechtspositie onderwijspersoneel Gevolg van nieuwe wetgeving en CAO PO Gezamenlijke opdracht schoolbesturen en VGS, in samenspraak met werknemersvertegenwoordiging

4 Overzicht nieuwe wet- en regelgeving Verhoging AOW-leeftijd Wijziging Ziektewet: premiedifferentiatie Wet normering Topinkomens Aparte CAO voor bestuurders PO Doordecentralisatie primaire arbeidsvoorwaarden: verval rechtspositiebesluit PO Wet Werk en Zekerheid Participatiewet Wet modernisering regelingen verlof en arbeidstijden Wetsvoorstel AWGB

5 Nieuwe wet- en regelgeving Wet Werk en Zekerheid: Wijziging regels flexarbeid: o.a. inzet en gebruik arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd Wijziging ontslagrecht: o.a. beëindiging Commissies van Beroep en van preventieve ontslagtoets door UWV of kantonrechter Wijzigingen sociale zekerheid: o.a. Werkloosheidswet Vraagt uitwerking door sociale partners in de CAO. Deze uitwerking heeft nog niet plaatsgevonden in de CAO PO

6 Nieuwe wet- en regelgeving Modernisering regelingen verlof en arbeidstijden uitbreiding zwangerschapsverlof (meerling), uitbreiding bevallingsverlof (ziekenhuisopname), overdracht bevallingsverlof (overlijden moeder) en flexibilisering opname bevallingsverlof flexibilisering opname pleegzorg- en adoptieverlof (gespreide opname in 26 weken rond opname kind) Uitbreiding kort en langdurend zorgverlof (bredere sociale omgeving) Vraagt uitwerking door sociale partners in de CAO. Deze uitwerking heeft nog niet plaatsgevonden in de CAO PO

7 Nieuwe CAO PO Een eerste stap op weg naar modernisering Meer vrijheid op bestuurs- en schoolniveau, met ruimte voor overleg met personeelsvertegenwoordiging c.q. individueel personeelslid Minder vrijblijvendheid rondom professionalisering Aanpak werkdruk Betaalbare en uitvoerbare regeling gericht op duurzame van alle medewerkers, met bijzondere aandacht voor de oudere medewerker.

8 Nieuwe cao Reformatorisch PO CAO Reformatorisch PO volgt de landelijke cao po, maar wijkt af ten aanzien van identiteitsgebonden aspecten (o.a. functievervulling, overleg werknemersorganisaties, medezeggenschap) Algemeen verbindend verklaring CAO PO? Houdbaarheid CAO Reformatorisch PO? Landelijke CAO-partijen hebben slechts ruimte geboden door mogelijkheid van identiteitsbepaling in akte van benoeming

9 Afspraken Loon Werkdruk/taakbeleid Duurzame Overige onderwerpen Looptijd 1 juli juli 2015 Afzonderlijke afspraken kennen onderscheiden invoeringsmomenten

10 Afspraken: Loon 1,2 % per 1 september 2014 Eventuele extra verhoging in 2015 bij ruimte in kabinetsbijdrage

11 Afspraken: Inhoud: startende leerkrachten (sneller) naar niveau van basisbekwaamheid en vakbekwaamheid Doel: kwaliteitsimpuls en minder uitval van starters Middelen: faciliteiten voor starters in de vorm van tijd en begeleiding, salariseffecten Geen vrijblijvendheid, ook niet voor werknemers. Uitblijven basisbekwaamheid na drie jaar heeft rechtspositionele gevolgen

12 Afspraken: Duurzame Bapo en werktijdverkorting half uur per dag voor OOP ers stopgezet Nieuwe regeling Doel: duurzame in alle leeftijdscategorieën, met bijzondere aandacht voor oudere werknemers Middelen: urenbudget van 40 uur voor alle werknemers en aanvullend budget voor oudere werknemers. In te zetten voor sbevorderende activiteiten. Budgeten voor oudere werknemers ook in te zetten voor verlof

13 Afspraken: Werkdruk/werktijden Inhoud: invoering 40-urige werkweek Doel: Middel: meer spreiding van het aantal te werken uren over meer weken per jaar Maximale werktijd per jaar blijft 1659 uur per jaar Basismodel: maximale lessentaak van 930 uur Overlegmodel: maximale lessentaak komt te vervallen

14 Afspraken: overige onderwerpen Functiewaardering leidinggevende functies voor 1 juli 2015 Formele gesprekken uit gesprekkencyclus worden gevoerd door schoolleider (leidinggevenden zijn ingeschaald in d- of a-schaal) Rechtspositionele gevolgen niet-herregistratie in schoolleidersregister Werkgroep WWZ Faciliteiten medezeggenschap Herschrijven cao

15 Aanleiding Aanleiding invoering 40-urige werkweek Werkdruk al jaren thema in de sector Deze roep van werkgevers en werknemers is door cao-partijen ter harte genomen Wat is de praktijk? Leerkrachten gaan gemiddeld 1659 / 39,22 = 42,3 uur per week naar school Dit aantal uren vinden sociale partners onacceptabel. Zij staan eigenlijk een werkweek van 36,86 uur voor. Oplossing: meer spreiding van te werken uren over het jaar

16 Afspraken taakbeleid (I) Wat blijft hetzelfde als in het huidige systeem: (hoofdstuk 2 CAO) Maximale werktijd per jaar van 1659 uur Tijdstoedeling in: lesuren, voor-en nawerk, schooltaken, professionalisering Bij basismodel: maximale lessentaak van 930 uur Bij basismodel: stabel (omvang WTF bepaalt maximale spreiding over de week).

17 Afspraken taakbeleid (II) Wat is nieuw? (hoofdstuk 2 CAO) Verplichte pauze van 30 minuten tussen en uur Omvang benoeming in uren (en minuten) per week Formele arbeidsduur van 40 uur per week 2 uur per week voor individuele professionele ontwikkeling i.p.v. 10% deskundigheidsbevordering Minimale benoemingsomvang van 8 uur (WTF 0,2), voor vervangers geldt een minimale omvang van 5 uur (WTF 0,125)

18 Afspraken taakbeleid (III) Wat is nieuw? (hoofdstuk 2 CAO) Bij overlegmodel: verval maximale lessentaak van 930 uur Bij overlegmodel: verval beschikbaarheidstabel

19 Afspraken taakbeleid (IV) Verschil basismodel en overlegmodel Basismodel maximale lessentaak van 930 uur Overlegmodel keuze overlegmodel behoeft instemming PGMR maximale lessentaak van 930 uur vervallen opslagpercentage tussen 35 en 45% (differentiatie naar individuele omstandigheden) plan maken: instemming PMR en meerderheid personeel

20 Afspraken taakbeleid (V) Consequenties voor vakantie en benoeming (hoofdstuk 6 en 8 CAO) Opbouw vakantieverlof in de periode van 1 oktober tot 1 oktober Per maand wordt 1/12 deel van 428 uur verlof opgebouwd. Vakantieverlof wordt genoten tijdens schoolvakanties en feestdagen. Verval artikel 6.12 cao: bepaling omtrent al of niet doorbetaling salaris in vakantie en aanvang en benoeming. Bij uitdiensttreding wordt vastgesteld of werknemer al of niet te veel vakantieverlof heeft genoten gedurende de benoemingsperiode. Verval artikel 6.31: salaris bij kortdurende vervanging.

21 Praktische gevolgen (I) Personeel zal meer weken per jaar worden ingezet, namelijk 1659 /40 = 41,48 week per jaar Maximaal aantal lesweken van 4 dagen is door WPO gemaximeerd op 7 Gevolg is dat van personeel inzet wordt gevraagd op dagen dat leerlingen schoolvakantie genieten. Vakantieverlof voor leerkrachten en leerlingen loopt niet meer gelijk. De vaste verhoudingen tussen de verschillende onderdelen van de jaartaak komen te vervallen. Niet direct gevolgen voor totale FTE-inzet. Totale omvang van beschikbaar werk wordt niet anders.

22 Praktische gevolgen (II) Wat betekent een 40-urige werkweek niet Elke werkdag is niet verplicht 8 uur Elke werkdag is niet verplicht een lesdag (bv. scholingsdag, duurzame sdag, beleidsdag) Het is niet zo dat voor deeltijders andere afspraken gelden, omdat hun benoemingsomvang niet meer dan 40 uur per week bedraagt. In elke week dat er meer dan 40 uur wordt gewerkt is er niet automatisch sprake van overwerk in de zin van artikel 2a.4 CAO

23 Overwerk Niet al het werk boven de 40 uur per week is automatisch overwerk. Van overwerk is pas sprake indien het voldoet aan de volgende criteria: incidenteel door de werkgever opgedragen bovenop de overeengekomen arbeidsduur per week overwerk te compenseren tussen 2 schoolvakanties Dus niet: een uurtje langer doorwerken, ouderavond, scholingsdag

24 Beschouwingen invoeringsproces (I) Kies voor de nieuwe werkwijze, en laat rekenexercities zoveel mogelijk achterwege. Invoering 40-urige werkweek is vooral een planningsvraagstuk Wijze van WTF-berekening is sluitstuk.

25 Beschouwingen invoeringsproces (II) Taken leerkracht (1,000 fte) 1. Lesgeven: 930 uur A. Lesgebonden B. Niet-lesgebonden 2. Voor- en nawerk (35%) 326 uur 3. Schooltaken 237 uur Taken leerkracht (1,000 fte) A. Lesgebonden B. Niet-lesgebonden Lesgeven: Schooltaken 930 uur 2. Voor- en nawerk (35%) 326 uur 280 uur 4. Duurzame 40 uur 4. Deskundigheidsbevordering 166 uur 5. INDIVIDUEEL 83 uur

26 Invoeringsproces 1. Stel inhoud voor- en nawerk vast. Filter hier de meer incidentele taken uit die planning vereisen. 2. Inventariseer alle schooltaken en rangschik deze van groot naar klein. 3. Bepaal de nascholingsactiviteiten 4. Maak een jaarrooster waarin de incidentele voor- en nawerkactiviteiten, de scholingsactiviteiten en de grotere schooltaken worden gepland. 5. Bepaal per persoon of de gemiddelde arbeidsomvang per week niet meer dan 40 uur bedraagt, parttimers naar rato.

27 Voorbeeld opzet taakbeleid (I) Bovenbouw leerkracht, dienstverband van 40 uur (1,000 fte) Voor- en nawerk is bepaald op 35% Individuele professionalisering (83 uur) Duurzame (40 uur) Teamvergaderingen (50 uur) Ouderavonden (12 uur) Teamscholing 2x (16 uur) Individuele taken Kerstcommissie (25 uur) Coördinator kinderboekenweek (10 uur) Beheer website (20 uur)

28 Uren 45 Voorbeeld opzet taakbeleid (II) Jaarinvulling 2015/2016, Leerkacht X Nog in te vullen uren: 404 Lesgebonden uren Voor- nawerk Teamvergadering/teamscholing/ouderavond Duurzame Resttaken Vakantie Week

29 Voorbeeld opzet taakbeleid (III) Tijdsgebonden taken Kerstcommissie (25 uur) Coördinator Kinderboekenweek (10 uur) Paasviering in de klas (10 uur) Ouderavonden (12 uur)

30 Uren 45 Voorbeeld opzet taakbeleid (IV) Jaarinvulling 2015/2016, Leerkacht X Nog in te vullen uren: 335 Lesgebonden uren Voor- nawerk Teamvergadering/teamscholing/ouderavond Duurzame Resttaken Vakantie Week

31 Voorbeeld opzet taakbeleid (V) Schoolbrede taken Teamvergaderingen (1 keer per 2 weken) Teamscholing (2 maal 8 uur)

32 Uren 45 Voorbeeld opzet taakbeleid (VI) Jaarinvulling 2015/2016, Leerkacht X Nog in te vullen uren: 281 Lesgebonden uren Voor- nawerk Teamvergadering/teamscholing/ouderavond Duurzame Resttaken Vakantie Week

33 Voorbeeld opzet taakbeleid (VII) Nog in te vullen uren Individuele professionalisering (83 uur) Duurzame (40 uur) Beheer website (20 uur) Resttaken (138 uur)

34 Uren 45 Voorbeeld opzet taakbeleid (VIII) Jaarinvulling 2015/2016, Leerkacht X Nog in te vullen uren: 79 Lesgebonden uren Voor- nawerk Teamvergadering/teamscholing/ouderavond Duurzame Resttaken Vakantie Week

35 Uren 45 Voorbeeld opzet taakbeleid (IX) Jaarinvulling 2015/2016, Leerkacht X Nog in te vullen uren: - Lesgebonden uren Voor- nawerk Teamvergadering/teamscholing/ouderavond Duurzame Resttaken Vakantie Week

36 Voorbeeld opzet taakbeleid (X) Toekomstige uitwerking Totaal aan taken inventariseren Welke taken zijn tijdsgebonden en welke niet? Waar is ruimte binnen de agenda? Agenda per individu?

37 werkdrukverminde-ring - middagdeel Uitwerking nieuwe regelgeving Duurzame Uitwerking nieuwe regelgeving Toepassing in de eigen schoolpraktijk

38 werkdrukverminde-ring Duurzame Doel Medewerkers in staat te stellen om gezond ouder worden en inzetbaar blijven. De regeling is gericht op arbeidsparticipatie en ontwikkeling van alle werknemers. Oude situatie Oudere werknemers: BAPO-regeling Nieuwe regelgeving In werking getreden per Duurzame sbudget voor iedere werknemer Bijzonder budget voor startende en oudere leerkrachten

39 werkdrukverminde-ring Duurzame Nieuwe regelgeving Basisbudget van 40 uur Inzet mag geclusterd worden in overleg (bijvoorbeeld per week of tussen 2 vakanties) Spaarmogelijkheid voor max 3 jaar met een plan in overleg Bijzonder budget voor starters voor verlichting van de werkdruk (40 uur tot LA/LB/LC-4) Bijzonder budget voor oudere werknemers (130 uur vanaf 57 jaar) Jaarlijks overleg tussen werkgever en werknemer over besteding van duurzame suren en verantwoording door de werknemer van bestede uren

40 werkdrukverminde-ring Duurzame Hoe worden deze uren ingezet? studieverlof coaching peerreview oriëntatie op mobiliteit ( stage bij andere werkgever of andere school) niet plaats- en/of tijdgebonden werkzaamheden (bijv. extra tijd voor voor- en nawerk??) Wanneer worden deze uren ingezet? In overleg tussen werknemer en werkgever wordt voor de zomervakantie/bij indiensttreding afgesproken wanneer in het toekomstige schooljaar de uren worden ingezet. Hoe worden uren verantwoord? De werknemer legt achteraf in zijn functioneringsgesprekken verantwoording af over de feitelijke besteding van de uren van het budget duurzame.

41 werkdrukverminde-ring Duurzame Hoe worden uren besteed voor starters? Bijzonder duurzaam sbudget van 40 uur; gedurende 3 jaar. Deze 40 uur komt bovenop het basisbudget van 40 uur dat geldt voor alle werknemers Het geldt evenals overige budget voor duurzame voor studieverlof coaching peerreview oriëntatie op mobiliteit ( stage bij andere werkgever of andere school) niet plaats- en/of tijdgebonden werkzaamheden Ook keuzemogelijkheid om in te zetten voor. Wanneer en hoelang ben ik startende leraar? Als je zit in schaal LA/LB/LC 1 tot LA/LB/LC 4. Als je vroegtijdig wordt ingeschaald in schaal 4 vervalt het recht op het budget van 40 uur.

42 werkdrukverminde-ring Duurzame Hoe worden uren besteed voor oudere werknemers? Bijzonder duurzaam sbudget van 130 uur Deze uren komen bovenop het basisbudget van 40 uur dat geldt voor alle werknemers De parttimer heeft pas recht op het bijzonder budget naar rato, indien voor hem sprake is van een recht van minimaal 45 uur op jaarbasis Deze uren zijn onderdeel van de jaartaak De activiteiten voor budget is gelijk aan overige duurzame Wijzigen van inzet kan per schooljaar Wanneer en hoelang ben ik oudere leraar? Vanaf 57 jaar tot maximaal de AOW-gerechtigde leeftijd Start is op 1 e van de maand volgend op verjaardag

43 werkdrukverminde-ring Duurzame Kan dit budget voor oudere werknemers worden ingezet als verlof? In dit geval geldt een eigen bijdrage van 50 procent (of 40 procent voor een werknemer in een functie met schaal 8 of lager) over het salaris van maximaal 130 uur per jaar. Wanneer de werknemer ervoor kiest het budget volledig in te zetten voor verlof, mag óók het basisbudget van 40 worden ingezet. Dit is zonder eigen bijdrage van de werknemer. Het is niet mogelijk om de 40 uur uit het basisbudget duurzame zonder eigen bijdrage in te zetten voor verlof en de 130 uur niet voor verlof. Kan verlof worden gespaard? Kan op basis van een vooraf ingediend plan gedurende vijf jaar gespaard worden. Betekent dat er tijdens de spaarperiode extra gewerkt dient te worden. Max. is 340 uur per jaar. Het is niet mogelijk om het verlof te sparen voor vervroegde uittreding. Basismodel: herkenbaar opnemen en verhouding lesuren/niet-lesuren. Overlegmodel: in overleg

44 werkdrukverminde-ring Toepassing in de eigen schoolpraktijk: Duurzame Invulling van de duurzame s-budgeten Basis budget = 40 uur Startende leerkracht = = 80 uur Oudere leerkracht = = 170 uur Opdracht: Bedenk met elkaar een goede invulling voor het budget van 170 uur voor de oudere werknemers indien geen verlof wordt opgenomen. 1. Welke activiteiten worden ter keuze gesteld? 2. Wat is het doel van de activiteiten? 3. Welk beleid ligt er achter de activiteiten?

45 werkdrukverminde-ring Duurzame Aanbevelingen Neem in de gesprekkencyclus het onderwerp duurzame op en geef leiding aan de invulling van het budget. Zowel in het maken van de plannen als het geven van de verantwoording. Het duurzame sbudget inzetten voor vermindering lesgevende taak? Bijvoorbeeld invulling als volgt: 910 (i.p.v. 930 uur) lesgevende uren + 20 uur extra tijd voor voor- en nawerk. Maak beleid betreffende de toe- en afwijzing van de voorstellen van de werknemers inzake de inzet van de budgeten. Registreer per werknemer de opname, alsmede het sparen van de budgeten. Dit kan het best binnen het taakbeleid.

46 Overgangsrecht duurzame werkdrukverminde-ring De oude regeling tot en met : Bijlage XI van de CAO Vanaf 52 jaar recht op maximaal 170 klokuren per jaar Vanaf 56 jaar recht op maximaal 340 klokuren per jaar Sparen is alleen mogelijk van 52 t/m 54 jaar (3 * 170 = 510) Was de werknemer op of ouder? Alle jaren sparen Korting over BAPO-uren: 35% en tot en met schaal 8 25%

47 werkdrukverminde-ring Overgangsrecht duurzame Afloop oude regeling: Vanaf geen instroom meer in de BAPO-regeling. Het sparen stopt automatisch per Werknemers die in september jaar zijn geworden, zouden per 1e van de volgende maand ( ) recht hebben op de BAPO-regeling. Helaas kunnen deze mensen hier geen gebruik van maken. Vanaf 57 jaar is er een alternatief Als je in augustus 52 jaar bent geworden, zou je (met terugwerkende kracht (i.o.m. werkgever)) per gebruik kunnen maken van de (oude) BAPO-regeling. Als op geen gebruik gemaakt wordt van de BAPOregeling, moet gewacht worden tot 57 jaar (geen nieuwe instroom mogelijk). Beter (voor de werknemer) is om bijv. 45 uur op te nemen.

48 Overgangsrecht duurzame INHOUDSOPGAVE werkdrukverminde-ring De overgangsregeling: 52 tot en met 55 jarigen die op BAPO genieten: 130 uur (bijzonder budget), evt. aanvullen met 40 uren van 8A.4 (basisbudget), is totaal weer 170 uur (oude enkele BAPO). korting is voor 130 uur 50% of 40%. korting voor 40 uur (basisbudget) 0%. Als nu (voor ) minder dan 170 uur wordt opgenomen wordt kunnen deze uren later, nog uitgebreid worden tot 170. Dat was onder de oude regeling ook mogelijk. Indien niet alle uren van artikel 8A.4 lid 1 en artikel 8A.7 lid 1 worden ingezet voor verlof, is de verhouding tussen verlofuren met eigen bijdrage en zonder eigen bijdrage per 1 januari : 40 (76,5% : 23,5%).

49 werkdrukverminde-ring

50 werkdrukverminde-ring Overgangsrecht duurzame Werknemers die veel uren opnemen gaan hierop achteruit (bij 170 uur bruto ongeveer 10 per maand). Wil je dit niet, dan kun je er voor kiezen om minder uren op te nemen. Normaal mag dit niet (verdringing), maar in dit geval wel (AOB). Verhoging naar dubbele BAPO is niet mogelijk. Voorheen had je vanaf 56 jaar recht op 340 uur, dat is vervallen. De 52 tot en met 55 jarigen blijven op maximaal 170 uur zitten. Rekenvoorbeeld met LA15: 170 / 1659 = 0,1025 * 3274 = 335,49 * 35% = 117, / 1659 = 0,0784 * 3274 = 256,55 * 50% = 128, / 1659 = 0,0241 * 3274 = 078,93 * 00% = 000, / 1659 = 0,2049 * 3274 = 670,98 * 35% = 234, / 1659 = 0,1808 * 3274 = 592,04 * 50% = 296, / 1659 = 0,0241 * 3274 = 078,93 * 00% = 000,00

51 werkdrukverminde-ring Overgangsrecht duurzame De overgangsregeling: De werknemers van 56+ EN die op BAPO genieten: Exact hetzelfde verhaal als bij 52 tot en met 55 jarigen. Deze mensen krijgen nog eens 170 extra uren. Ook deze 170 extra uren tegen 50% (of 40%). Totaal 340 (oude dubbele BAPO) 40 basisbudget 130 bijzonder budget 170 overgangsrecht

52 Overgangsrecht duurzame INHOUDSOPGAVE werkdrukverminde-ring De overgangsregeling: 56 plussers: Bij opname van minder dan 340 uur: De werknemer kan kiezen welk budget hij aanspreekt. 40 basisbudget 130 Bijzonder budget (evt. andere doeleinden) 170 Overgangsrecht (uitsluitend verlof) Per verwerken wij de financieel meest gunstige situatie. Als de werknemer een andere keuze wilt maken, graag afdeling PSA inlichten. Advies: Andere situatie toepassen per (nieuwe schooljaar) Niet gebruikte uren uit basis en bijzonder budget blijven beschikbaar voor bestedingsdoelen.

53 werkdrukverminde-ring

54 Overgangsrecht duurzame INHOUDSOPGAVE werkdrukverminde-ring In de nieuwe tekst van hoofdstuk 8 is een belangrijke zin toegevoegd: Indien niet alle uren van artikel 8A.4 lid 1 en artikel 8A.7 lid 1 worden ingezet voor verlof, is de verhouding tussen verlofuren met eigen bijdrage en zonder eigen bijdrage per 1 januari : 40 (76,5% : 23,5%). 170 uur * 23,5% = 40 (zonder eigen bijdrage) 170 uur * 76,5% = 130 (met eigen bijdrage) Voorbeeld: Werknemer nam 45 uren op (tegen 35%): Situatie per uur tegen 0% en 5 uur tegen 50%. Per saldo ging deze werknemer er flink op vooruit. Nu per : 45 uren * 23,5% = 10,58 uren regen 0% 45 uren * 76,5% = 34,42 uren tegen 50% (of 40%) De volle 40 uren krijg je alleen tegen 0% als je minimaal 170 uur verlof opneemt.

55 Doel Kwaliteit van het onderwijs is voor een groot deel afhankelijk van de kwaliteit van de leraar, daarom is professionalisering een belangrijk thema voor onderwijspersoneel, schoolleiders en besturen. Wat is professionalisering? door de werknemer zelf bepaalde individuele professionele ontwikkeling en door de werkgever opgedragen professionaliseringsactiviteiten. Regelgeving Hoofdstuk 9:

56 Regelgeving Dus geen 10% deskundigheidsbevordering meer Maar: 2 uur per werkweek (naast de lessentaak), dus circa 80 uur per jaar voor individuele professionele ontwikkeling Budget De werkgever stelt op schoolniveau een budget ter hoogte van (gemiddeld) EUR 500,-per FTE (dus niet per individu) beschikbaar. Gesprekken vooraf over verdeling van de middelen. Verantwoording achteraf aan de PMR over de besteding. Bij onderuitputtingplan van aanpak voor de besteding.

57 Individuele professionele ontwikkeling 2 uur per werkweek (naast de lessentaak), dus circa 80 uur per jaar Eigen keuze van werknemer, gericht op de vastgestelde bekwaamheidseisen Eigen keuze wanneer de beschikbare uren worden ingezet Afspraken over de professionalisering vastleggen in het persoonlijk ontwikkelingsplan Verantwoording achteraf in de gesprekkencyclus Opgedragen scholing De werkgever kan verplichte scholing opdragen aan de werknemer. Dit kan teamscholing zijn of individuele scholing. De werkgever maakt hiervoor ruimte binnen het jaarrooster van de werknemer. Dit valt niet binnen de eigen individuele professionalisering, tenzij de werknemer daarmee instemt.

58 Drie nieuwe termen: De concrete invulling van de termen is nog in de maak Startbekwaam: Iedere startende leerkracht met een afgeronde pabo-opleiding is bevoegd en startbekwaam voor een baan voor de klas. Basisbekwaam: Elke leraar die voldoet aan objectieve en transparante beoordelingscriteria die zijn behaald door professionalisering via het persoonlijk ontwikkelingsplan en die in functioneringsgesprekken zijn vastgelegd. De beoordelingscriteria worden in de cao po nog nader gespecificeerd op basis van het advies van de Onderwijscoöperatie. Vakbekwaam: Elke leraar die voldoet aan objectieve en transparante beoordelingscriteria die behaald zijn door professionalisering via het persoonlijk ontwikkelingsplan en die in functioneringsgesprekken zijn vastgelegd. De vakbekwame leraar is minimaal ingeschaald in trede 8 van de bij zijn functie behorende salarisschaal. De beoordelingscriteria worden in de cao po nog nader gespecificeerd op basis van het advies van de Onderwijscoöperatie.

59 Introductie en begeleiding startende leerkracht 40 uur extra duurzame Afspraken maken hoe tot basisbekwaamheid te komen in persoonlijk ontwikkelingsplan De ontwikkeling wordt besproken bij de functioneringsgesprekken Om tot objectieve en transparante beoordeling te komen moet gebruik worden gemaakt van beproefd observatie-instrument (analyse van instrumenten staat op website PO-Raad) De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad (PMR) heeft instemmingsrecht op het beleid als het gaat over starters Daarnaast coaching en begeleiding door niet-schoolleider Snelle doorgroeimogelijkheden in de schaal. Op het moment dat de 'basisbekwaamheid' eerder wordt bereikt dan na drie jaar, wordt de leraar ingepast in de vierde periodiek van zijn salarisschaal (LA4, LB4 of LC4) Aan het niet behalen van de basisbekwaamheid kunnen rechtspositionele gevolgen worden verbonden

60 Loopbaanontwikkeling naar vakbekwaamheid Zodra de leraar basisbekwaam is, worden in het persoonlijk ontwikkelingsplan door de leraar en de werkgever afspraken gemaakt om te komen tot 'vakbekwaamheid'. Indien de vakbekwaamheid eerder wordt bereikt dan er volgens het huidige systeem recht is op de achtste periodiek van de bij de functie behorende salarisschaal, wordt de leraar ingeschaald in die achtste periodiek. Het niet behalen van de vakbekwaamheid heeft geen rechtspositionele gevolgen. De basisbekwame leerkracht blijft ieder jaar een periodiek stijgen, ongeacht het behalen van de vakbekwaamheid.

61 Directielid De EUR 2000,-per directielid is een individueel budget. Dit staat los van het andere budget voor scholing. Als het budget niet opgaat, dan gaat het naar het algemene scholingsbudget. Schoolleidersregister PO De verplichting aan de schoolleider om zich in te schrijven. De verplichting aan de werkgever om de jaarlijkse bijdrage te vergoeden. Herregistratie-eisen in cao. Opname van de datum 1 januari 2018 voor herregistratie. Ontslaggronden voor registratie en herregistratie in cao.

62 en lesobservatie-instrument Doelen van PO-raad Schoolbesturen maken gebruik van een gevalideerd instrument om de vaardigheden van de docenten in beeld te brengen De PO-raad biedt inzicht in de verschillende observatie-instrumenten / vaardigheidsmeters en in het scholingsaanbod voor coaches en schoolleiders in het observeren en geven van feedback Uitgangspunten, gevalideerde en gangbare bronnen 1. SBL-competenties 2. Basiscompetenties schoolleiders 3. Competentieprofiel IB-er 4. Observatienstrument 5. Inspectiekader, indicatoren met expliciet verwijzing naar leraar 6. Handelingsgericht werken

63 Toepassing van professionalisering in de eigen schoolpraktijk Invulling van de individuele professionaliseringsactiviteiten en loopbaanontwikkeling. Opdracht 1: Geef met elkaar de voorgeschreven loopbaanwikkeling vorm binnen de schoolpraktijk. 1. Hoe integreert u de begrippen start-, basis- en vakbekwaam binnen de (bestaande) gesprekkencyclus? 2. Wie heeft ervaring met een observatie-instrument? 3. Hoe koppelt u een observatie-instrument aan de gesprekkencyclus? 4. Wat zijn uw afwegingen voor de keuze van een observatie-instrument?

Een beknopte samenvatting ten behoeve voor personeel en medezeggenschapsraden

Een beknopte samenvatting ten behoeve voor personeel en medezeggenschapsraden Belangrijkste wijzigingen in Cao PO 2014-2015 Een beknopte samenvatting ten behoeve voor personeel en medezeggenschapsraden Medio december 2014 hebben de sociale partners in het primair onderwijs de tekst

Nadere informatie

Definitieve teksten cao: een toelichting

Definitieve teksten cao: een toelichting Definitieve teksten cao: een toelichting Zwolle, Nieuwegein,Rotterdam,Eindhoven 8, 9, 15, 16 december 2014 Doel Alle onduidelijkheden wegnemen Antwoord geven op alle vragen Zodat jullie aan de slag kunnen

Nadere informatie

Voorlichting Onderhandelaarsakkoord Cao PO

Voorlichting Onderhandelaarsakkoord Cao PO Voorlichting Onderhandelaarsakkoord Cao PO Platformbijeenkomsten, najaar 2014 René Tromp Wille-Anne van t Zelfde Inhoud Proces Afspraken Vervolg Proces (I) Modernisering per 1 januari 2014 primaire en

Nadere informatie

CAO PO 2014-2015. 1 april 2015. Petra Oosterom

CAO PO 2014-2015. 1 april 2015. Petra Oosterom CAO PO 2014-2015 1 april 2015 Petra Oosterom PRAKTISCH Presentatie komt digitaal beschikbaar via scholen Programma: Presentatie nieuwe cao: 40-urige werkweek Taakbeleid Vakantie Professionalisering Duurzame

Nadere informatie

01-12-2014. Bespreking nieuwe CAO PO 2014-2015

01-12-2014. Bespreking nieuwe CAO PO 2014-2015 01-12-2014 Bespreking nieuwe CAO PO 2014-2015 Vernieuwing van de cao PO grotendeels gebaseerd op onderhandelaarsakkoord! Afspraken over: Loonparagraaf Looptijd en werkingssfeer Professionalisering Werkdruk

Nadere informatie

CAO PO 2014-2015 Voorlichtingsbijeenkomst 27 mei 2015

CAO PO 2014-2015 Voorlichtingsbijeenkomst 27 mei 2015 CAO PO 2014-2015 Voorlichtingsbijeenkomst 27 mei 2015 Geraadpleegd: CAO PO 2014-2015 PO-raad AVS OCNV AOb Leeuwendaal Doel bijeenkomst - Wat verandert er? - Uitleg begrippen uit cao - Compensatieverlof

Nadere informatie

Themabijeenkomst voor medewerkers besturen primair onderwijs Leusden CAO PO 2014-2015 7-2-2015. Programma. Loonparagraaf

Themabijeenkomst voor medewerkers besturen primair onderwijs Leusden CAO PO 2014-2015 7-2-2015. Programma. Loonparagraaf Themabijeenkomst voor medewerkers besturen primair onderwijs Leusden CAO PO 2014-2015 Hanneke Westening 11 februari 2015 Programma Wat is er nieuw in de cao 2014-2015? Afspraken over: -Loonparagraaf -Looptijd

Nadere informatie

www.poraad.nl CAO PO 2014-2015

www.poraad.nl CAO PO 2014-2015 CAO PO 2014-2015 Wat gaan we doen? Zorgen dat jullie aan de slag kunnen met de CAO Door: Informatie over de CAO PO Vragen beantwoorden Welke ruimte is er voor eigen invulling? Welke kansen liggen er? Koppelen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs. 40 urige werkweek

Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs. 40 urige werkweek Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs 40 urige werkweek Wat houdt de 40 urige werkweek in? Bij wtf 1,000 werkt een medewerker 40 uur per week. De normjaartaak komt te vervallen, maar medewerkers

Nadere informatie

CAO PO , 16 en 23 januari Conferentie Kleine Besturen.

CAO PO , 16 en 23 januari Conferentie Kleine Besturen. CAO PO 2014-2015 9, 16 en 23 januari 2015 Conferentie Kleine Besturen Wat gaan we doen? Zorgen dat jullie aan de slag kunnen met de cao Door: Informatie over de cao Vragen beantwoorden Welke ruimte is

Nadere informatie

Uitvoerige vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs

Uitvoerige vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs Vanuit de AoB Uitvoerige vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs LOON Is er een loonsverhoging? Ja. Na vijf jaar nullijn zijn de lonen per 1 september 2014 structureel verhoogd met 1,2 procent.

Nadere informatie

DUURZAME INZETBAARHEID

DUURZAME INZETBAARHEID Vraag en Antwoorden over de cao PO 2014 ( bron site AOB) LOON Is er een loonsverhoging? Ja. Na vijf jaar nullijn worden de lonen per 1 september 2014 structureel verhoogd met 1,2 procent. Aanvankelijk

Nadere informatie

veel gestelde vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs

veel gestelde vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs veel gestelde vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs Veel gestelde vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs Maart 2015 1 Maart 2015 Uitvoerige vragen en antwoorden over de cao primair

Nadere informatie

Samenvatting onderhandelaarsakkoord september 2014 Marja van den Ouden

Samenvatting onderhandelaarsakkoord september 2014 Marja van den Ouden Bijlage 5.3 Samenvatting onderhandelaarsakkoord september 2014 Marja van den Ouden CAO PO 1 juli 2014 30 juni 2015 Deze samenvatting van het onderhandelakkoord is gemaakt met behulp van de informatie van

Nadere informatie

CAO PO 2014-2015. Informatie WereldKidz

CAO PO 2014-2015. Informatie WereldKidz CAO PO 2014-2015 Informatie WereldKidz 16 januari 2015 1 Inhoudsopgave Inhoud Professionalisering... 3 Startende leraar... 5 Startbekwaam, basisbekwaam en vakbekwaam... 7 Schema startbekwaam, basisbekwaam,

Nadere informatie

Wat is er afgesproken? LOON Waarom komt er pas op 1 januari nog wat extra s bij en niet al per 1 september? WERKDRUK

Wat is er afgesproken? LOON Waarom komt er pas op 1 januari nog wat extra s bij en niet al per 1 september? WERKDRUK Op 30 juni is tussen CNV Onderwijs, de overige bonden en de PO-Raad een akkoord gesloten over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Daarmee komt een eind aan een langdurig traject van onderhandelen

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 2 juli 2014. Partijen zijn op 2 juli 2014 het navolgende overeengekomen:

Onderhandelaarsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 2 juli 2014. Partijen zijn op 2 juli 2014 het navolgende overeengekomen: Onderhandelaarsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 2 juli 2014 Partijen zijn op 2 juli 2014 het navolgende overeengekomen: Met dit onderhandelaarsakkoord hebben sociale partners beoogd tot

Nadere informatie

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014.

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. Hoofdstuk 8A Duurzame inzetbaarheid Artikel 8A.1 Inwerkingtreding 1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. 2. De artikelen 6.35 en 8.25 en bijlage XI van deze cao komen op

Nadere informatie

WMS. Ede, 11 november 2015. www.poraad.nl

WMS. Ede, 11 november 2015. www.poraad.nl WMS Ede, 11 november 2015 Wie hebben we in de zaal? Bestuurders Schoolleiders Leden medezeggenschapsraad Agenda Speeddaten Standpunt PO-Raad Keuzemoment in het programma Speeddaten Wat is het belangrijkste

Nadere informatie

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014.

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. CAO PO Hoofdstuk 8A Duurzame inzetbaarheid Artikel 1 Inwerkingtreding 1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. 2. De artikelen 6.35 en 8.25 en bijlage XI van deze cao komen

Nadere informatie

Professionalisering. Q&A cao po. Vrijdag 9 januari 2015

Professionalisering. Q&A cao po. Vrijdag 9 januari 2015 Q&A cao po Vrijdag 9 januari 2015 Professionalisering Wie is er verantwoordelijk voor de professionalisering van de werknemer? Voor alle werknemers geldt dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen

Nadere informatie

CAO PO 2014-2015 Uitwerking

CAO PO 2014-2015 Uitwerking CAO PO 2014-2015 Uitwerking versie 2.3 maart 2015 1 Geraadpleegd: CAO PO 2014-2015 (18 december 2014) PO-raad (website) AVS OCNV AOb Leeuwendaal 2 3 Professionalisering 4 Wat betekent dit voor het overleg?

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. maart 2015 editie cao PO 2014. Inhoudsopgave. Inleiding 2. Waarom een cao 2. Nieuw in deze cao 2

NIEUWSBRIEF. maart 2015 editie cao PO 2014. Inhoudsopgave. Inleiding 2. Waarom een cao 2. Nieuw in deze cao 2 NIEUWSBRIEF maart 2015 editie cao PO 2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 Waarom een cao 2 Nieuw in deze cao 2 Professionalisering 2 Urenbudget 2 Bekostiging 3 Carrière pad 3 Werktijden/werkdruk/40-urige werkweek

Nadere informatie

Acties korte termijn (2014) Acties korte termijn (eerste helft 2015) Acties voor de langere termijn (2015 2017)

Acties korte termijn (2014) Acties korte termijn (eerste helft 2015) Acties voor de langere termijn (2015 2017) Stappenplan CAO PO Acties korte termijn (2014) 1. Van toepassing verklaren CAO PO 2. Informatie aan management 3. Informatie aan P(G)MR 4. Informatie aan medewerkers 5. Uitvoeren regeling duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

11 september 2014. Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015

11 september 2014. Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 11 september 2014 Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 Eerste Informatievoorziening en te hanteren procedures: Met dit onderhandelingsakkoord hebben sociale partners beoogd tot

Nadere informatie

Nieuwsbrief CAO-PO September 2014 Opgesteld door Geeke Wolters en Frans Thomassen

Nieuwsbrief CAO-PO September 2014 Opgesteld door Geeke Wolters en Frans Thomassen Nieuwsbrief CAO-PO September 2014 Opgesteld door Geeke Wolters en Frans Thomassen 1. Nieuwe cao PO Onderhandelaarsakkoord Zoals bij de meesten bekend zal zijn is er een onderhandelaarsakkoord over de nieuwe

Nadere informatie

Nieuwe kaders CAO PO voor de Stichting Eem-Vallei Educatief

Nieuwe kaders CAO PO voor de Stichting Eem-Vallei Educatief werkveld datum Instemming/advies GMR Goedkeuring RvT Vastgesteld CvB Organisatie 2014-2015 voor de Stichting Eem-Vallei Educatief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 2. Wijzigingen cao PO (in

Nadere informatie

Uitleg BAPO / presentatie op de loonstrook

Uitleg BAPO / presentatie op de loonstrook Uitleg BAPO / presentatie op de loonstrook Irene Euro - Cent Salarisstraat 15 1111 VS Deventer Salarisspecificatie maart 2015 Qualiant B.V. Singel 9 7411 HV Deventer Tel.: 0570-767370 Uitb. Looncomponent

Nadere informatie

(P)(G)MR en CAO. Hoofddorp cursussen, advisering, maatwerk.

(P)(G)MR en CAO. Hoofddorp cursussen, advisering, maatwerk. (P)(G)MR en CAO Hoofddorp 14-10-2015 Even voorstellen Udo Pemmelaar Directeur Basisschool Beleidsadviseur bij een schoolbestuur Ambtelijk secretaris van de GMR Trainer voor VOO een nieuwe CAO Fris en Fruitig

Nadere informatie

Bijeenkomst GMR. maandag 26 januari 2015

Bijeenkomst GMR. maandag 26 januari 2015 Bijeenkomst GMR maandag 26 januari 2015 P&O Informeren CAO PO 2014-2015 Rol GMR/MR Informeren Wet Werk en Zekerheid - wijziging ketenregeling Tijdplanning en implementatie binnen SKPO CAO PO 2014-2015

Nadere informatie

Q & A cao po 2014-2015

Q & A cao po 2014-2015 Q & A cao po 2014-2015 Dyade Advies, versie 15 mei 2015 Voor dit overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden wordt ingegaan op de vragen die zijn gesteld tijdens en na de door Dyade Advies verzorgde

Nadere informatie

Q&A CAO PO. Inleiding. 1. Informatievoorziening en procedures

Q&A CAO PO. Inleiding. 1. Informatievoorziening en procedures Q&A CAO PO Inleiding 1. Informatievoorziening en procedures Wanneer kan ik als schoolbestuur meer horen en vragen stellen over de CAO? De PO-Raad organiseert drie bijeenkomsten voor schoolbesturen waarin

Nadere informatie

Model uitvoeringsregeling bijzonder budget voor oudere medewerkers en overgangsregeling BAPO -bestuur-

Model uitvoeringsregeling bijzonder budget voor oudere medewerkers en overgangsregeling BAPO -bestuur- Model uitvoeringsregeling bijzonder budget voor oudere medewerkers en overgangsregeling BAPO -bestuur- Versie 2, d.d. 3 maart 2015, drs W. (Wlma) Rijndorp-Kreft, senior adviseur/manager P&O advies i.s.m.

Nadere informatie

1. De nieuwe CAO PO 2014-2015 loopt van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015.

1. De nieuwe CAO PO 2014-2015 loopt van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015. De inhoud van deze nieuwsbrief is opgesteld met dank aan Anja de Bruijn/beleidsmedewerker P&O bij Sirius en Gertjan Lommerse/beleidsmedewerker Orion. Beide besturen informeren hun medewerkers middels een

Nadere informatie

Q & A CAO PO. Inleiding. 1. Informatievoorziening en procedures. 2. Financiële gevolgen

Q & A CAO PO. Inleiding. 1. Informatievoorziening en procedures. 2. Financiële gevolgen Q & A CAO PO Inleiding 1. Informatievoorziening en procedures Kan ik de webinar terugkijken? Op 3 juli heeft er een webinar plaatsgevonden waarin Simone Walvisch, de vicevoorzitter van de PO- Raad, en

Nadere informatie

Checklist invoering 40-urige werkweek Primair Onderwijs

Checklist invoering 40-urige werkweek Primair Onderwijs Checklist invoering 40-urige werkweek Primair Onderwijs Versie d.d. 17 maart 2015, drs W. Rijndorp-Kreft, Dyade Advies Met ingang van het schooljaar 2015-2016 wijzigen een aantal uitgangspunten van het

Nadere informatie

CAO PO Bestuursakkoord PO. Onderhandelaarsakkoord 2 juli 2014 Looptijd: 1 juli juli Vastgesteld 10 juli 2014

CAO PO Bestuursakkoord PO. Onderhandelaarsakkoord 2 juli 2014 Looptijd: 1 juli juli Vastgesteld 10 juli 2014 CAO PO 2014 Onderhandelaarsakkoord 2 juli 2014 Looptijd: 1 juli 2014 1 juli 2015 & Bestuursakkoord PO Vastgesteld 10 juli 2014 Agenda samenhang cao en bestuursakkoord modernisering cao PO belangrijkste

Nadere informatie

N. (Nienke) Daniels Senior adviseur, VBS Helpdesk. VBS, september VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 1

N. (Nienke) Daniels Senior adviseur, VBS Helpdesk. VBS, september VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 1 N. (Nienke) Daniels Senior adviseur, VBS Helpdesk VBS, september 2017 VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 1 INHOUD VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 2 1. Met de cao po 2014/2015 hebben

Nadere informatie

Reader. Veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid

Reader. Veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid Reader Veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid Inhoudsopgave 1 Wat is duurzame inzetbaarheid? blz. 4 2 Het basisbudget blz. 5 3 Het bijzonder budget voor starters blz. 8 4 Het bijzonder budget

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Levensfasebewust Personeelsbeleid ONDERWIJSGROEP GALILEI Vanaf augustus 2015

Uitvoeringsregeling Levensfasebewust Personeelsbeleid ONDERWIJSGROEP GALILEI Vanaf augustus 2015 Uitvoeringsregeling Levensfasebewust Personeelsbeleid ONDERWIJSGROEP GALILEI Vanaf augustus 2015 PERSOONLIJK KEUZEBUDGET CAO VO 2014-2015 voor medewerkers Onderwijsgroep Galilei. In de CAO VO 2014 2015

Nadere informatie

Q & A CAO PO. Inleiding. 1. Informatievoorziening en procedures. 2. Financiële gevolgen. Datum: 15 oktober 2014

Q & A CAO PO. Inleiding. 1. Informatievoorziening en procedures. 2. Financiële gevolgen. Datum: 15 oktober 2014 Q & A CAO PO Datum: 15 oktober 2014 Inleiding 1. Informatievoorziening en procedures Kan ik de webinar terugkijken? Op 3 juli heeft er een webinar plaatsgevonden waarin Simone Walvisch, de vice-voortzitter

Nadere informatie

CAO 2014-2015 onderhandelaarsakkoord

CAO 2014-2015 onderhandelaarsakkoord CAO 2014-2015 onderhandelaarsakkoord Hugo Levie, directeur PO-Raad en 1 e onderhandelaar VARO Alphen a/d Rijn 18 september 2014 Agenda Modernisering Proces tot aan onderhandelaarsakkoord Afspraken Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Wat zijn belangrijke doelen voor jouw school de komende jaren?

Wat zijn belangrijke doelen voor jouw school de komende jaren? CAO en de St. KOE Wat zijn belangrijke doelen voor jouw school de komende jaren? Wat zijn belangrijke professionele doelen voor jouzelf de komende jaren? Waar zou de St. KOE de komende jaren aan moeten

Nadere informatie

Deze bijeenkomst is geen uitleg over de achtergronden van de CAO. Deze bijeenkomst geeft geen mening over de inhoud van de CAO

Deze bijeenkomst is geen uitleg over de achtergronden van de CAO. Deze bijeenkomst geeft geen mening over de inhoud van de CAO CAO en de St. KOE Deze bijeenkomst is geen uitleg over de achtergronden van de CAO Deze bijeenkomst geeft geen mening over de inhoud van de CAO Deze bijeenkomst geeft geen advies over de CAO En... de CAO

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over taakbeleid in de CAO 2014-2015

Nieuwe afspraken over taakbeleid in de CAO 2014-2015 Nieuwe afspraken over taakbeleid in de CAO 2014-2015 Vanaf 1 augustus 2015 gaat er een nieuw hoofdstuk 2a gelden. Bij de voorbereiding van het schooljaar 2015-2016 gaat iedere werkgever al uit van dit

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid in het Primair Onderwijs

Duurzame Inzetbaarheid in het Primair Onderwijs Duurzame Inzetbaarheid in het Primair Onderwijs 1. Inleiding Gezonde en gemotiveerde medewerkers die met plezier werken en competent zijn, dragen bij aan de kwaliteit van onderwijs. Niet alleen nu, maar

Nadere informatie

Bijeenkomst GMR. woensdag 11 maart 2015

Bijeenkomst GMR. woensdag 11 maart 2015 Bijeenkomst GMR woensdag 11 maart 2015 Uitgangspunten personeelsbeleid Personeelsbeleid ten dienste van schitterend onderwijs Vakmanschap in beweging Onze medewerkers willen goed werk leveren Uitgangspunten

Nadere informatie

6.A Levensfasebewust personeelsbeleid. Individueel keuzebudget

6.A Levensfasebewust personeelsbeleid. Individueel keuzebudget 6.A Levensfasebewust personeelsbeleid Individueel keuzebudget 1. De werknemer krijgt jaarlijks de beschikking over een basisbudget van 50 klokuren. Hiermee kunnen keuzes worden gemaakt die passen binnen

Nadere informatie

Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015

Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015 Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015 (20140411) Dit eindvoorstel komt voort uit de gesprekken die de PO-Raad en de werknemersorganisaties voerden tussen november 2013 en februari 2014. Het is de

Nadere informatie

Nieuwsbriefspecial directeuren en besturen l 17 december 2014

Nieuwsbriefspecial directeuren en besturen l 17 december 2014 Nieuwsbriefspecial directeuren en besturen l 17 december 2014 Special in dit nummer: duurzame inzetbaarheid en beëindiging Bapo duurzame inzetbaarheid en beëindiging Bapo Per 1 oktober 2014 is de Bapo-regeling

Nadere informatie

Vakmanschap in beweging

Vakmanschap in beweging Vakmanschap in beweging SKPO Personeelsbeleid Opgesteld: 21 juni 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding: Uitgangspunten personeelsbeleid Hoofdstuk 1: Werkdruk 1.1 Wat is het 1.2 Beleid omtrent werkdruk 1.3 Compensatieverlof

Nadere informatie

Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs

Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs 06.556482 Oktober 2006 Inhoudsopgave Inleiding De normjaartaak Normjaartaak: werktijd voor OOP Spaarverlof Verzilveren van

Nadere informatie

Voorstel van de bonden voor de Cao-po

Voorstel van de bonden voor de Cao-po Voorstel van de bonden voor de Cao-po 11-4-2015 A. Loonontwikkeling en looptijd In de nieuwe cao-po willen de vakbonden een structurele loonsverhoging van 3% voor 2014. De loonverhoging werkt op de gebruikelijke

Nadere informatie

1. Kader en uitgangspunten De CAO-VO is van toepassing. Deze regeling is een nadere uitwerking hiervan.

1. Kader en uitgangspunten De CAO-VO is van toepassing. Deze regeling is een nadere uitwerking hiervan. Verlof- en werktijdenregeling OOP Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit : 15 november 2016 : 2016/000817/CvB-REG Besproken in PGMR : 24 november 2016 Vastgesteld

Nadere informatie

Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs

Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs Oktober 2006 Inhoudsopgave: Inleiding Normjaartaak en compensatieverlof Sparen voor sabbatsverlof Verzilveren van het compensatieverlof Sparen

Nadere informatie

cao PO 2014/2015 Toelichting, keuzes & voorstellen voor beleid

cao PO 2014/2015 Toelichting, keuzes & voorstellen voor beleid cao PO 2014/2015 Toelichting, keuzes & voorstellen voor beleid 1 1. Inleiding Op 19 december 2014 hebben de bonden en de PO-raad hun handtekening gezet onder de nieuwe cao voor het Primair Onderwijs (cao

Nadere informatie

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Doel van het document dat voor u ligt is om handvatten te bieden voor het voeren van de gesprekken binnen de schoolorganisatie naar aanleiding van de veranderingen

Nadere informatie

Onderwijs cao s en effect op de jaarrekening van de regeling duurzame inzetbaarheid en werktijdvermindering senioren

Onderwijs cao s en effect op de jaarrekening van de regeling duurzame inzetbaarheid en werktijdvermindering senioren Betreft: Onderwijs cao s en effect op de jaarrekening van de regeling duurzame inzetbaarheid en werktijdvermindering senioren In dit memo wordt stilgestaan bij een aantal aspecten uit de vernieuwde onderwijs

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier Regeling duurzame inzetbaarheid en overgangsregeling BAPO Naam:. Geboortedatum:. Naam school:. Betrekkingsomvang:.wtf Inzet duurzame inzetbaarheid In de CAO PO 2014-2015 is opgenomen

Nadere informatie

Toelichting jaartaak primair onderwijs. Beste collega,

Toelichting jaartaak primair onderwijs. Beste collega, Toelichting jaartaak primair onderwijs Beste collega, Hierbij de toelichting bij het berekenmodel van de jaartaak. Stap voor stap wordt de berekening van de jaartaak beschreven. De cao PO 2014-2015 is

Nadere informatie

Invoering CAO-PO 2014-2015

Invoering CAO-PO 2014-2015 Invoering CAO-PO 2014-2015 Op 3 november 2014 is de Werkgroep Nieuwe cao bestaande uit twee personeelsleden namens de GMR, een directeur, de voorzitter College van Bestuur en de personeelsfunctionaris

Nadere informatie

Levensfase bewust Personeelsbeleid Uitvoeringsregeling

Levensfase bewust Personeelsbeleid Uitvoeringsregeling Levensfase bewust Personeelsbeleid Uitvoeringsregeling Svok 1 juli 2016 2 e versie Cao 2016/17 1 In deze uitvoeringsregeling wordt hoofdstuk 7 van de CAO VO 2016-2017 nader uitgewerkt voor de SVOK. Per

Nadere informatie

1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2. 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2

1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2. 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2 BAPO: VEEL GESTELDE VRAGEN. 1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2 3. Hoe dient een personeelslid, dat gebruik wenst

Nadere informatie

Reader. Veelgestelde vragen over de CAO-PO

Reader. Veelgestelde vragen over de CAO-PO Reader Veelgestelde vragen over de CAO-PO 2016-2017 Inhoudsopgave 1 Benoeming blz. 4 2 Duurzame inzetbaarheid blz. 6 3 Inzetbaarheid blz. 8 4 Ontslag blz. 11 5 Ontslaguitkeringen blz. 12 6 Ouderschaps-,

Nadere informatie

Hoe kan het dat de loonsverhoging maar 1,2% is. Er is toch geen nullijn meer?

Hoe kan het dat de loonsverhoging maar 1,2% is. Er is toch geen nullijn meer? Veelgestelde vragen onderhandelaarsakkoord cao vo 2014-2015 1. Loonparagraaf Hoeveel loonsverhoging is afgesproken? In de cao is, als voorschot op het einde van de nullijn voor overheid en onderwijs in

Nadere informatie

Kaderstellend taakbeleid O2A5

Kaderstellend taakbeleid O2A5 Kaderstellend taakbeleid O2A5 2015-2016 Datum: 09-04-2015 Auteur: Status: Geke Lexmond, Leeuwendaal Onderwijs b.v. i.s.m. werkgroep CAO-PO en klankbordgroep CAO-PO t.b.v. bestuur, GMR, directeurenoverleg

Nadere informatie

13. Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs

13. Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs 13. Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding De normjaartaak Jaarrooster in de schoolorganisatie: bedrijfstijd Normjaartaak: werktijd voor OOP

Nadere informatie

CAO en de St. KOE juni 2015

CAO en de St. KOE juni 2015 CAO en de St. KOE juni 2015 Agenda Duurzame inzetbaarheid Professionalisering Pauzes van personeel onder de nieuwe CAO 40 urige werkweek Wet werk en zekerheid Werkdruk Duurzame inzetbaarheid 40 uur op

Nadere informatie

Overzicht vervallen of gewijzigde artikelen in de cao PO 2014-2015??

Overzicht vervallen of gewijzigde artikelen in de cao PO 2014-2015?? Overzicht vervallen of gewijzigde artikelen in de cao PO 2014-2015?? Versie 3* Inleiding Vanaf 2015 zijn een aantal wetten en regelingen gepubliceerd die gevolgen hebben voor het bepaalde in de cao PO

Nadere informatie

Algemene kaders. voor het taakbeleid. Praktijkonderwijs. Stichting Kolom

Algemene kaders. voor het taakbeleid. Praktijkonderwijs. Stichting Kolom Algemene kaders voor het taakbeleid Praktijkonderwijs Stichting Kolom 0 Inhoud pag. Inleiding 3 Deel 1. Onderwijzend personeel 4 1. Primaire taak 4 1.1 Taakuren 4 2. Voorbereiding 4 3. Scholing en deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Startpagina. Geachte mevrouw/heer,

Startpagina. Geachte mevrouw/heer, Startpagina Geachte mevrouw/heer, Alvast bedankt voor het invullen van deze enquête. Namens de PO-Raad en de vakbonden voert Andersson Elffers Felix (AEF) het onderzoek uit naar de afspraken die gemaakt

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Duurzame inzetbaarheid Paragraaf A Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak Artikel 9.2 Hoogte Artikel 9.3 Aanwending

Hoofdstuk 9 Duurzame inzetbaarheid Paragraaf A Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak Artikel 9.2 Hoogte Artikel 9.3 Aanwending Hoofdstuk 9 Paragraaf A Duurzame inzetbaarheid Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak 1. De werknemer heeft recht op een persoonlijk budget ten behoeve van zijn duurzame inzetbaarheid. 2. Het persoonlijk

Nadere informatie

Arbeidsduur en normjaartaak Werktijdfactor en dat wat daarbij komt.

Arbeidsduur en normjaartaak Werktijdfactor en dat wat daarbij komt. Arbeidsduur en normjaartaak Werktijdfactor en dat wat daarbij komt. Definitief maart 2008 1/13 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Normjaartaak...3 3. Hoe ziet de invulling van de normjaartaak van een full-timer

Nadere informatie

Medewerker vakantiekaart (OOP)

Medewerker vakantiekaart (OOP) 1 Door Jan de Vries 2 Inhoud Nieuw: S2.1.4 Regeling (Cao) Registratie in Foleta Ander verlof Overwerk Rapportages 3 Nieuwe menuoptie: S2.1.4 Werk- en vakantie-uren OOP Geen taakbeleid OOP Wel registratie

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Inzet persoonlijk budget

Uitvoeringsregeling Inzet persoonlijk budget Voorgenomen bestuursbesluit Uitvoeringsregeling Inzet persoonlijk budget MT Bestuursbureau : n.v.t. Voorgenomen besluit CvB : 4 november 2014 Behandeld in CvS : 27 november 2014 Behandeld in GMR : 11 november

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier B Regeling duurzame inzetbaarheid en overgangsregeling BAPO Naam:. Naam school: Geboortedatum:.. Betrekkingsomvang:.. wtf Betreft schooljaar: Inzet duurzame inzetbaarheid In de

Nadere informatie

Algemene vragen. 1. Wat is uw geslacht? 2. Wat is uw leeftijd?

Algemene vragen. 1. Wat is uw geslacht? 2. Wat is uw leeftijd? Algemene vragen 1. Wat is uw geslacht? 2. Wat is uw leeftijd? Algemene vragen 3. Welke denominatie heeft uw school? 4. Is uw school een school voor basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs?

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier B Regeling duurzame inzetbaarheid en overgangsregeling BAPO Naam:. Naam school:.. Geboortedatum:.. Betrekkingsomvang:.. wtf Betreft schooljaar:. Inzet duurzame inzetbaarheid De

Nadere informatie

16. Werktijden in het voortgezet onderwijs

16. Werktijden in het voortgezet onderwijs 16. Werktijden in het voortgezet onderwijs Inhoudsopgave Inleiding De arbeidstijdenwet Pauzes Rust Nachtdiensten Zondag Zwanger Weektaak van onderwijsondersteunend personeel Vakantieverlof voor onderwijsondersteunend

Nadere informatie

Taakbeleid. Status : Concept 0.6. Opgesteld door : Esther Stassen

Taakbeleid. Status : Concept 0.6. Opgesteld door : Esther Stassen Taakbeleid Status : Concept 0.6 Opgesteld door : Esther Stassen Vastgesteld door het CvB op 7 april 2015, onder voorbehoud van instemming door de GMR Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Uitgangspunten taakbeleid...

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 31-05-2015 17-06-2015 22-06-2015 3.13 Taakbeleid Personeel/Taakbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Taakomvangsbeleid 4 3. De taak van de

Nadere informatie

Invoeringsplan nieuwe CAO PO 2015-2016

Invoeringsplan nieuwe CAO PO 2015-2016 Invoeringsplan nieuwe CAO PO 2015-2016 Kenmerk: 2015-063 27-05-2015 Van: A.Gubbels C.v.B. SPOLT Status: 1) Vastgesteld directeurenoverleg Mei 2015 2) Aangeboden en goedgekeurd GMR Juni 2015 3) Ter informatie

Nadere informatie

Kans voor Balans. Taakbeleid. Ter instemming voorgelegd aan (P)GMR : d.d. 30-04-2015. Vastgesteld na correcties: dd. 10.06.2015

Kans voor Balans. Taakbeleid. Ter instemming voorgelegd aan (P)GMR : d.d. 30-04-2015. Vastgesteld na correcties: dd. 10.06.2015 Taakbeleid Kans voor Balans Ter instemming voorgelegd aan (P)GMR : d.d. 30-04-2015 Vastgesteld na correcties: dd. 10.06.2015 Meer Primair Burgemeester Pabstlaan 10 D1 2131 XE Hoofddorp Postbus 223 2130

Nadere informatie

Akkoord bereikt over CAO PO 2013 met technische aanpassingen

Akkoord bereikt over CAO PO 2013 met technische aanpassingen NIEUWSBRIEF Akkoord bereikt over CAO PO 2013 met technische aanpassingen Op 17 januari 2013 hebben CNV Onderwijs, de andere vakbonden en de PO- Raad een onderhandelaarsakkoord bereikt over het technisch

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord

Onderhandelaarsakkoord Onderhandelaarsakkoord Partijen, bijeen op 16 december 2009 te Utrecht, komen het navolgende overeen: 1. Looptijd De cao heeft een looptijd van 1 juli 2008 tot 1 augustus 2010. De salarismaatregelen in

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

DE PASSER. Ruime meerderheid kiest overlegmodel. RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JUNI 2015, NUMMER 5

DE PASSER. Ruime meerderheid kiest overlegmodel. RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JUNI 2015, NUMMER 5 JUNI 2015, NUMMER 5 DE PASSER RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen Infobulletin over de ontwikkelingen rondom de nieuwe cao PO Ruime meerderheid kiest overlegmodel In Passer 5 staan we

Nadere informatie

Normjaartaak en taakbeleid

Normjaartaak en taakbeleid BELEIDSPLAN NORMJAARTAAK en TAAKBELEID Eem Vallei Educatief December 2010 1 Voorwoord Tot augustus 1998 was het personeel in het primair onderwijs benoemd in een normbetrekking of een deel van een normbetrekking,

Nadere informatie

Peiling cao voortgezet onderwijs: 71 procent akkoord

Peiling cao voortgezet onderwijs: 71 procent akkoord Peiling cao voortgezet onderwijs: 71 procent akkoord Direct na het afsluiten van het principe-akkoord voor een nieuwe cao voortgezet onderwijs, heeft de AOb onder de leden een enquête uitgezet om naar

Nadere informatie

Beleid Normjaartaak Onderwijzend- Onderwijs Ondersteunend Personeel

Beleid Normjaartaak Onderwijzend- Onderwijs Ondersteunend Personeel Postbus 124 88 AC Elburg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog De Wildemaet Beleid Normjaartaak Onderwijzend- Onderwijs Ondersteunend Personeel BELEIDSSTUK 39 Vaststelling door AB d.d.

Nadere informatie

Startpagina. Geachte mevrouw/heer,

Startpagina. Geachte mevrouw/heer, Startpagina Geachte mevrouw/heer, Alvast bedankt voor het invullen van deze enquête. Namens de PO-Raad en de vakbonden voert Andersson Elffers Felix (AEF) het onderzoek uit naar de afspraken die gemaakt

Nadere informatie

Toelichting op de jaarurensystematiek

Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting Artikel 4.3 CAO Kinderopvang Opgesteld door CAO-partijen in de Kinderopvang 1 van 8 Toelichting op de jaarurensystematiek

Nadere informatie

Werktijden, lesuren, werktijdfactoren en de normjaartaak in het Primair Onderwijs

Werktijden, lesuren, werktijdfactoren en de normjaartaak in het Primair Onderwijs Werktijden, lesuren, werktijdfactoren en de normjaartaak in het Primair Onderwijs 1. Inleiding Vanuit de stichting ontvangen we nog regelmatig signalen dat er bij de medewerkers en bij de leidinggevenden

Nadere informatie

Regeling Levensfasebewust Personeelsbeleid

Regeling Levensfasebewust Personeelsbeleid Regeling Levensfasebewust Personeelsbeleid 1. Regeling Levensfasebewust Personeelsbeleid In deze uitvoeringsregeling staat de wijze beschreven waarop STOVOH in het schooljaar 2016 2017 wil omgaan met de

Nadere informatie

Kaderregeling Taakbeleid

Kaderregeling Taakbeleid Kaderregeling Taakbeleid Unicoz onderwijsgroep PO Taakbeleid schooljaar 2017-2018 Versie 1.6, Januari 2017 Geldig per 1 augustus 2017 Status Voorlopige vaststelling College van Bestuur 31 oktober 2016

Nadere informatie

OVERGANGSREGELINGEN: VEELGESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN

OVERGANGSREGELINGEN: VEELGESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN OVERGANGSREGELINGEN: VEELGESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN Waar zijn allemaal overgangsregelingen voor afgesproken? In de regeling duurzame inzetbaarheid worden twee regelingen per 1 oktober 2014 stopgezet.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 Ontwikkelingen binnen po en sovso op het gebied van personeel en financiën

Nieuwsbrief 2 Ontwikkelingen binnen po en sovso op het gebied van personeel en financiën Nieuwsbrief 2 Ontwikkelingen binnen po en sovso op het gebied van personeel en financiën Geeke Wolters, senior HRM-adviseur Frans Thomassen, directeur Onderwijs & Jeugd en EduStaf www.bmcimplementatie.nl

Nadere informatie

Levensfasebewust personeelsbeleid. > Uitwerking van hoofdstuk 7 CAO VO 2014-2015

Levensfasebewust personeelsbeleid. > Uitwerking van hoofdstuk 7 CAO VO 2014-2015 Levensfasebewust personeelsbeleid > Uitwerking van hoofdstuk 7 CAO VO 2014-2015 31 maart 2015, versie 3 Vastgesteld door College van Bestuur Instemming verleend door GMR d.d. 07 april 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

- Looptijd De CAO-PO treedt in werking op 1 augustus 2006 en loopt tot en met 31 juli 2008.

- Looptijd De CAO-PO treedt in werking op 1 augustus 2006 en loopt tot en met 31 juli 2008. Onderhandelaarsakkoord CAO-PO 2006-2008 2 mei 2006 De Werkgeversvereniging Primair Onderwijs enerzijds en de werknemersorganisaties AC, ACOP, CCOOP en CMHF anderzijds, verder te noemen partijen, hebben

Nadere informatie