cao PO Bijeenkomsten januari 2015 René Tromp Lisette Moerdijk Sander den Hartog

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "cao PO 2014-2015 Bijeenkomsten januari 2015 René Tromp Lisette Moerdijk Sander den Hartog"

Transcriptie

1 cao PO Bijeenkomsten januari 2015 René Tromp Lisette Moerdijk Sander den Hartog

2 Opening :15 Algemene 10:15 10:30 Pauze 10:30 12:30 Taakbeleid en Lunch :30 Duurzame 14:30 15:15 15:15 15:30 Afsluiting

3 Ontwikkelingen Veel ontwikkelingen ten aanzien van arbeidsvoorwaarden en rechtspositie onderwijspersoneel Gevolg van nieuwe wetgeving en CAO PO Gezamenlijke opdracht schoolbesturen en VGS, in samenspraak met werknemersvertegenwoordiging

4 Overzicht nieuwe wet- en regelgeving Verhoging AOW-leeftijd Wijziging Ziektewet: premiedifferentiatie Wet normering Topinkomens Aparte CAO voor bestuurders PO Doordecentralisatie primaire arbeidsvoorwaarden: verval rechtspositiebesluit PO Wet Werk en Zekerheid Participatiewet Wet modernisering regelingen verlof en arbeidstijden Wetsvoorstel AWGB

5 Nieuwe wet- en regelgeving Wet Werk en Zekerheid: Wijziging regels flexarbeid: o.a. inzet en gebruik arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd Wijziging ontslagrecht: o.a. beëindiging Commissies van Beroep en van preventieve ontslagtoets door UWV of kantonrechter Wijzigingen sociale zekerheid: o.a. Werkloosheidswet Vraagt uitwerking door sociale partners in de CAO. Deze uitwerking heeft nog niet plaatsgevonden in de CAO PO

6 Nieuwe wet- en regelgeving Modernisering regelingen verlof en arbeidstijden uitbreiding zwangerschapsverlof (meerling), uitbreiding bevallingsverlof (ziekenhuisopname), overdracht bevallingsverlof (overlijden moeder) en flexibilisering opname bevallingsverlof flexibilisering opname pleegzorg- en adoptieverlof (gespreide opname in 26 weken rond opname kind) Uitbreiding kort en langdurend zorgverlof (bredere sociale omgeving) Vraagt uitwerking door sociale partners in de CAO. Deze uitwerking heeft nog niet plaatsgevonden in de CAO PO

7 Nieuwe CAO PO Een eerste stap op weg naar modernisering Meer vrijheid op bestuurs- en schoolniveau, met ruimte voor overleg met personeelsvertegenwoordiging c.q. individueel personeelslid Minder vrijblijvendheid rondom professionalisering Aanpak werkdruk Betaalbare en uitvoerbare regeling gericht op duurzame van alle medewerkers, met bijzondere aandacht voor de oudere medewerker.

8 Nieuwe cao Reformatorisch PO CAO Reformatorisch PO volgt de landelijke cao po, maar wijkt af ten aanzien van identiteitsgebonden aspecten (o.a. functievervulling, overleg werknemersorganisaties, medezeggenschap) Algemeen verbindend verklaring CAO PO? Houdbaarheid CAO Reformatorisch PO? Landelijke CAO-partijen hebben slechts ruimte geboden door mogelijkheid van identiteitsbepaling in akte van benoeming

9 Afspraken Loon Werkdruk/taakbeleid Duurzame Overige onderwerpen Looptijd 1 juli juli 2015 Afzonderlijke afspraken kennen onderscheiden invoeringsmomenten

10 Afspraken: Loon 1,2 % per 1 september 2014 Eventuele extra verhoging in 2015 bij ruimte in kabinetsbijdrage

11 Afspraken: Inhoud: startende leerkrachten (sneller) naar niveau van basisbekwaamheid en vakbekwaamheid Doel: kwaliteitsimpuls en minder uitval van starters Middelen: faciliteiten voor starters in de vorm van tijd en begeleiding, salariseffecten Geen vrijblijvendheid, ook niet voor werknemers. Uitblijven basisbekwaamheid na drie jaar heeft rechtspositionele gevolgen

12 Afspraken: Duurzame Bapo en werktijdverkorting half uur per dag voor OOP ers stopgezet Nieuwe regeling Doel: duurzame in alle leeftijdscategorieën, met bijzondere aandacht voor oudere werknemers Middelen: urenbudget van 40 uur voor alle werknemers en aanvullend budget voor oudere werknemers. In te zetten voor sbevorderende activiteiten. Budgeten voor oudere werknemers ook in te zetten voor verlof

13 Afspraken: Werkdruk/werktijden Inhoud: invoering 40-urige werkweek Doel: Middel: meer spreiding van het aantal te werken uren over meer weken per jaar Maximale werktijd per jaar blijft 1659 uur per jaar Basismodel: maximale lessentaak van 930 uur Overlegmodel: maximale lessentaak komt te vervallen

14 Afspraken: overige onderwerpen Functiewaardering leidinggevende functies voor 1 juli 2015 Formele gesprekken uit gesprekkencyclus worden gevoerd door schoolleider (leidinggevenden zijn ingeschaald in d- of a-schaal) Rechtspositionele gevolgen niet-herregistratie in schoolleidersregister Werkgroep WWZ Faciliteiten medezeggenschap Herschrijven cao

15 Aanleiding Aanleiding invoering 40-urige werkweek Werkdruk al jaren thema in de sector Deze roep van werkgevers en werknemers is door cao-partijen ter harte genomen Wat is de praktijk? Leerkrachten gaan gemiddeld 1659 / 39,22 = 42,3 uur per week naar school Dit aantal uren vinden sociale partners onacceptabel. Zij staan eigenlijk een werkweek van 36,86 uur voor. Oplossing: meer spreiding van te werken uren over het jaar

16 Afspraken taakbeleid (I) Wat blijft hetzelfde als in het huidige systeem: (hoofdstuk 2 CAO) Maximale werktijd per jaar van 1659 uur Tijdstoedeling in: lesuren, voor-en nawerk, schooltaken, professionalisering Bij basismodel: maximale lessentaak van 930 uur Bij basismodel: stabel (omvang WTF bepaalt maximale spreiding over de week).

17 Afspraken taakbeleid (II) Wat is nieuw? (hoofdstuk 2 CAO) Verplichte pauze van 30 minuten tussen en uur Omvang benoeming in uren (en minuten) per week Formele arbeidsduur van 40 uur per week 2 uur per week voor individuele professionele ontwikkeling i.p.v. 10% deskundigheidsbevordering Minimale benoemingsomvang van 8 uur (WTF 0,2), voor vervangers geldt een minimale omvang van 5 uur (WTF 0,125)

18 Afspraken taakbeleid (III) Wat is nieuw? (hoofdstuk 2 CAO) Bij overlegmodel: verval maximale lessentaak van 930 uur Bij overlegmodel: verval beschikbaarheidstabel

19 Afspraken taakbeleid (IV) Verschil basismodel en overlegmodel Basismodel maximale lessentaak van 930 uur Overlegmodel keuze overlegmodel behoeft instemming PGMR maximale lessentaak van 930 uur vervallen opslagpercentage tussen 35 en 45% (differentiatie naar individuele omstandigheden) plan maken: instemming PMR en meerderheid personeel

20 Afspraken taakbeleid (V) Consequenties voor vakantie en benoeming (hoofdstuk 6 en 8 CAO) Opbouw vakantieverlof in de periode van 1 oktober tot 1 oktober Per maand wordt 1/12 deel van 428 uur verlof opgebouwd. Vakantieverlof wordt genoten tijdens schoolvakanties en feestdagen. Verval artikel 6.12 cao: bepaling omtrent al of niet doorbetaling salaris in vakantie en aanvang en benoeming. Bij uitdiensttreding wordt vastgesteld of werknemer al of niet te veel vakantieverlof heeft genoten gedurende de benoemingsperiode. Verval artikel 6.31: salaris bij kortdurende vervanging.

21 Praktische gevolgen (I) Personeel zal meer weken per jaar worden ingezet, namelijk 1659 /40 = 41,48 week per jaar Maximaal aantal lesweken van 4 dagen is door WPO gemaximeerd op 7 Gevolg is dat van personeel inzet wordt gevraagd op dagen dat leerlingen schoolvakantie genieten. Vakantieverlof voor leerkrachten en leerlingen loopt niet meer gelijk. De vaste verhoudingen tussen de verschillende onderdelen van de jaartaak komen te vervallen. Niet direct gevolgen voor totale FTE-inzet. Totale omvang van beschikbaar werk wordt niet anders.

22 Praktische gevolgen (II) Wat betekent een 40-urige werkweek niet Elke werkdag is niet verplicht 8 uur Elke werkdag is niet verplicht een lesdag (bv. scholingsdag, duurzame sdag, beleidsdag) Het is niet zo dat voor deeltijders andere afspraken gelden, omdat hun benoemingsomvang niet meer dan 40 uur per week bedraagt. In elke week dat er meer dan 40 uur wordt gewerkt is er niet automatisch sprake van overwerk in de zin van artikel 2a.4 CAO

23 Overwerk Niet al het werk boven de 40 uur per week is automatisch overwerk. Van overwerk is pas sprake indien het voldoet aan de volgende criteria: incidenteel door de werkgever opgedragen bovenop de overeengekomen arbeidsduur per week overwerk te compenseren tussen 2 schoolvakanties Dus niet: een uurtje langer doorwerken, ouderavond, scholingsdag

24 Beschouwingen invoeringsproces (I) Kies voor de nieuwe werkwijze, en laat rekenexercities zoveel mogelijk achterwege. Invoering 40-urige werkweek is vooral een planningsvraagstuk Wijze van WTF-berekening is sluitstuk.

25 Beschouwingen invoeringsproces (II) Taken leerkracht (1,000 fte) 1. Lesgeven: 930 uur A. Lesgebonden B. Niet-lesgebonden 2. Voor- en nawerk (35%) 326 uur 3. Schooltaken 237 uur Taken leerkracht (1,000 fte) A. Lesgebonden B. Niet-lesgebonden Lesgeven: Schooltaken 930 uur 2. Voor- en nawerk (35%) 326 uur 280 uur 4. Duurzame 40 uur 4. Deskundigheidsbevordering 166 uur 5. INDIVIDUEEL 83 uur

26 Invoeringsproces 1. Stel inhoud voor- en nawerk vast. Filter hier de meer incidentele taken uit die planning vereisen. 2. Inventariseer alle schooltaken en rangschik deze van groot naar klein. 3. Bepaal de nascholingsactiviteiten 4. Maak een jaarrooster waarin de incidentele voor- en nawerkactiviteiten, de scholingsactiviteiten en de grotere schooltaken worden gepland. 5. Bepaal per persoon of de gemiddelde arbeidsomvang per week niet meer dan 40 uur bedraagt, parttimers naar rato.

27 Voorbeeld opzet taakbeleid (I) Bovenbouw leerkracht, dienstverband van 40 uur (1,000 fte) Voor- en nawerk is bepaald op 35% Individuele professionalisering (83 uur) Duurzame (40 uur) Teamvergaderingen (50 uur) Ouderavonden (12 uur) Teamscholing 2x (16 uur) Individuele taken Kerstcommissie (25 uur) Coördinator kinderboekenweek (10 uur) Beheer website (20 uur)

28 Uren 45 Voorbeeld opzet taakbeleid (II) Jaarinvulling 2015/2016, Leerkacht X Nog in te vullen uren: 404 Lesgebonden uren Voor- nawerk Teamvergadering/teamscholing/ouderavond Duurzame Resttaken Vakantie Week

29 Voorbeeld opzet taakbeleid (III) Tijdsgebonden taken Kerstcommissie (25 uur) Coördinator Kinderboekenweek (10 uur) Paasviering in de klas (10 uur) Ouderavonden (12 uur)

30 Uren 45 Voorbeeld opzet taakbeleid (IV) Jaarinvulling 2015/2016, Leerkacht X Nog in te vullen uren: 335 Lesgebonden uren Voor- nawerk Teamvergadering/teamscholing/ouderavond Duurzame Resttaken Vakantie Week

31 Voorbeeld opzet taakbeleid (V) Schoolbrede taken Teamvergaderingen (1 keer per 2 weken) Teamscholing (2 maal 8 uur)

32 Uren 45 Voorbeeld opzet taakbeleid (VI) Jaarinvulling 2015/2016, Leerkacht X Nog in te vullen uren: 281 Lesgebonden uren Voor- nawerk Teamvergadering/teamscholing/ouderavond Duurzame Resttaken Vakantie Week

33 Voorbeeld opzet taakbeleid (VII) Nog in te vullen uren Individuele professionalisering (83 uur) Duurzame (40 uur) Beheer website (20 uur) Resttaken (138 uur)

34 Uren 45 Voorbeeld opzet taakbeleid (VIII) Jaarinvulling 2015/2016, Leerkacht X Nog in te vullen uren: 79 Lesgebonden uren Voor- nawerk Teamvergadering/teamscholing/ouderavond Duurzame Resttaken Vakantie Week

35 Uren 45 Voorbeeld opzet taakbeleid (IX) Jaarinvulling 2015/2016, Leerkacht X Nog in te vullen uren: - Lesgebonden uren Voor- nawerk Teamvergadering/teamscholing/ouderavond Duurzame Resttaken Vakantie Week

36 Voorbeeld opzet taakbeleid (X) Toekomstige uitwerking Totaal aan taken inventariseren Welke taken zijn tijdsgebonden en welke niet? Waar is ruimte binnen de agenda? Agenda per individu?

37 werkdrukverminde-ring - middagdeel Uitwerking nieuwe regelgeving Duurzame Uitwerking nieuwe regelgeving Toepassing in de eigen schoolpraktijk

38 werkdrukverminde-ring Duurzame Doel Medewerkers in staat te stellen om gezond ouder worden en inzetbaar blijven. De regeling is gericht op arbeidsparticipatie en ontwikkeling van alle werknemers. Oude situatie Oudere werknemers: BAPO-regeling Nieuwe regelgeving In werking getreden per Duurzame sbudget voor iedere werknemer Bijzonder budget voor startende en oudere leerkrachten

39 werkdrukverminde-ring Duurzame Nieuwe regelgeving Basisbudget van 40 uur Inzet mag geclusterd worden in overleg (bijvoorbeeld per week of tussen 2 vakanties) Spaarmogelijkheid voor max 3 jaar met een plan in overleg Bijzonder budget voor starters voor verlichting van de werkdruk (40 uur tot LA/LB/LC-4) Bijzonder budget voor oudere werknemers (130 uur vanaf 57 jaar) Jaarlijks overleg tussen werkgever en werknemer over besteding van duurzame suren en verantwoording door de werknemer van bestede uren

40 werkdrukverminde-ring Duurzame Hoe worden deze uren ingezet? studieverlof coaching peerreview oriëntatie op mobiliteit ( stage bij andere werkgever of andere school) niet plaats- en/of tijdgebonden werkzaamheden (bijv. extra tijd voor voor- en nawerk??) Wanneer worden deze uren ingezet? In overleg tussen werknemer en werkgever wordt voor de zomervakantie/bij indiensttreding afgesproken wanneer in het toekomstige schooljaar de uren worden ingezet. Hoe worden uren verantwoord? De werknemer legt achteraf in zijn functioneringsgesprekken verantwoording af over de feitelijke besteding van de uren van het budget duurzame.

41 werkdrukverminde-ring Duurzame Hoe worden uren besteed voor starters? Bijzonder duurzaam sbudget van 40 uur; gedurende 3 jaar. Deze 40 uur komt bovenop het basisbudget van 40 uur dat geldt voor alle werknemers Het geldt evenals overige budget voor duurzame voor studieverlof coaching peerreview oriëntatie op mobiliteit ( stage bij andere werkgever of andere school) niet plaats- en/of tijdgebonden werkzaamheden Ook keuzemogelijkheid om in te zetten voor. Wanneer en hoelang ben ik startende leraar? Als je zit in schaal LA/LB/LC 1 tot LA/LB/LC 4. Als je vroegtijdig wordt ingeschaald in schaal 4 vervalt het recht op het budget van 40 uur.

42 werkdrukverminde-ring Duurzame Hoe worden uren besteed voor oudere werknemers? Bijzonder duurzaam sbudget van 130 uur Deze uren komen bovenop het basisbudget van 40 uur dat geldt voor alle werknemers De parttimer heeft pas recht op het bijzonder budget naar rato, indien voor hem sprake is van een recht van minimaal 45 uur op jaarbasis Deze uren zijn onderdeel van de jaartaak De activiteiten voor budget is gelijk aan overige duurzame Wijzigen van inzet kan per schooljaar Wanneer en hoelang ben ik oudere leraar? Vanaf 57 jaar tot maximaal de AOW-gerechtigde leeftijd Start is op 1 e van de maand volgend op verjaardag

43 werkdrukverminde-ring Duurzame Kan dit budget voor oudere werknemers worden ingezet als verlof? In dit geval geldt een eigen bijdrage van 50 procent (of 40 procent voor een werknemer in een functie met schaal 8 of lager) over het salaris van maximaal 130 uur per jaar. Wanneer de werknemer ervoor kiest het budget volledig in te zetten voor verlof, mag óók het basisbudget van 40 worden ingezet. Dit is zonder eigen bijdrage van de werknemer. Het is niet mogelijk om de 40 uur uit het basisbudget duurzame zonder eigen bijdrage in te zetten voor verlof en de 130 uur niet voor verlof. Kan verlof worden gespaard? Kan op basis van een vooraf ingediend plan gedurende vijf jaar gespaard worden. Betekent dat er tijdens de spaarperiode extra gewerkt dient te worden. Max. is 340 uur per jaar. Het is niet mogelijk om het verlof te sparen voor vervroegde uittreding. Basismodel: herkenbaar opnemen en verhouding lesuren/niet-lesuren. Overlegmodel: in overleg

44 werkdrukverminde-ring Toepassing in de eigen schoolpraktijk: Duurzame Invulling van de duurzame s-budgeten Basis budget = 40 uur Startende leerkracht = = 80 uur Oudere leerkracht = = 170 uur Opdracht: Bedenk met elkaar een goede invulling voor het budget van 170 uur voor de oudere werknemers indien geen verlof wordt opgenomen. 1. Welke activiteiten worden ter keuze gesteld? 2. Wat is het doel van de activiteiten? 3. Welk beleid ligt er achter de activiteiten?

45 werkdrukverminde-ring Duurzame Aanbevelingen Neem in de gesprekkencyclus het onderwerp duurzame op en geef leiding aan de invulling van het budget. Zowel in het maken van de plannen als het geven van de verantwoording. Het duurzame sbudget inzetten voor vermindering lesgevende taak? Bijvoorbeeld invulling als volgt: 910 (i.p.v. 930 uur) lesgevende uren + 20 uur extra tijd voor voor- en nawerk. Maak beleid betreffende de toe- en afwijzing van de voorstellen van de werknemers inzake de inzet van de budgeten. Registreer per werknemer de opname, alsmede het sparen van de budgeten. Dit kan het best binnen het taakbeleid.

46 Overgangsrecht duurzame werkdrukverminde-ring De oude regeling tot en met : Bijlage XI van de CAO Vanaf 52 jaar recht op maximaal 170 klokuren per jaar Vanaf 56 jaar recht op maximaal 340 klokuren per jaar Sparen is alleen mogelijk van 52 t/m 54 jaar (3 * 170 = 510) Was de werknemer op of ouder? Alle jaren sparen Korting over BAPO-uren: 35% en tot en met schaal 8 25%

47 werkdrukverminde-ring Overgangsrecht duurzame Afloop oude regeling: Vanaf geen instroom meer in de BAPO-regeling. Het sparen stopt automatisch per Werknemers die in september jaar zijn geworden, zouden per 1e van de volgende maand ( ) recht hebben op de BAPO-regeling. Helaas kunnen deze mensen hier geen gebruik van maken. Vanaf 57 jaar is er een alternatief Als je in augustus 52 jaar bent geworden, zou je (met terugwerkende kracht (i.o.m. werkgever)) per gebruik kunnen maken van de (oude) BAPO-regeling. Als op geen gebruik gemaakt wordt van de BAPOregeling, moet gewacht worden tot 57 jaar (geen nieuwe instroom mogelijk). Beter (voor de werknemer) is om bijv. 45 uur op te nemen.

48 Overgangsrecht duurzame INHOUDSOPGAVE werkdrukverminde-ring De overgangsregeling: 52 tot en met 55 jarigen die op BAPO genieten: 130 uur (bijzonder budget), evt. aanvullen met 40 uren van 8A.4 (basisbudget), is totaal weer 170 uur (oude enkele BAPO). korting is voor 130 uur 50% of 40%. korting voor 40 uur (basisbudget) 0%. Als nu (voor ) minder dan 170 uur wordt opgenomen wordt kunnen deze uren later, nog uitgebreid worden tot 170. Dat was onder de oude regeling ook mogelijk. Indien niet alle uren van artikel 8A.4 lid 1 en artikel 8A.7 lid 1 worden ingezet voor verlof, is de verhouding tussen verlofuren met eigen bijdrage en zonder eigen bijdrage per 1 januari : 40 (76,5% : 23,5%).

49 werkdrukverminde-ring

50 werkdrukverminde-ring Overgangsrecht duurzame Werknemers die veel uren opnemen gaan hierop achteruit (bij 170 uur bruto ongeveer 10 per maand). Wil je dit niet, dan kun je er voor kiezen om minder uren op te nemen. Normaal mag dit niet (verdringing), maar in dit geval wel (AOB). Verhoging naar dubbele BAPO is niet mogelijk. Voorheen had je vanaf 56 jaar recht op 340 uur, dat is vervallen. De 52 tot en met 55 jarigen blijven op maximaal 170 uur zitten. Rekenvoorbeeld met LA15: 170 / 1659 = 0,1025 * 3274 = 335,49 * 35% = 117, / 1659 = 0,0784 * 3274 = 256,55 * 50% = 128, / 1659 = 0,0241 * 3274 = 078,93 * 00% = 000, / 1659 = 0,2049 * 3274 = 670,98 * 35% = 234, / 1659 = 0,1808 * 3274 = 592,04 * 50% = 296, / 1659 = 0,0241 * 3274 = 078,93 * 00% = 000,00

51 werkdrukverminde-ring Overgangsrecht duurzame De overgangsregeling: De werknemers van 56+ EN die op BAPO genieten: Exact hetzelfde verhaal als bij 52 tot en met 55 jarigen. Deze mensen krijgen nog eens 170 extra uren. Ook deze 170 extra uren tegen 50% (of 40%). Totaal 340 (oude dubbele BAPO) 40 basisbudget 130 bijzonder budget 170 overgangsrecht

52 Overgangsrecht duurzame INHOUDSOPGAVE werkdrukverminde-ring De overgangsregeling: 56 plussers: Bij opname van minder dan 340 uur: De werknemer kan kiezen welk budget hij aanspreekt. 40 basisbudget 130 Bijzonder budget (evt. andere doeleinden) 170 Overgangsrecht (uitsluitend verlof) Per verwerken wij de financieel meest gunstige situatie. Als de werknemer een andere keuze wilt maken, graag afdeling PSA inlichten. Advies: Andere situatie toepassen per (nieuwe schooljaar) Niet gebruikte uren uit basis en bijzonder budget blijven beschikbaar voor bestedingsdoelen.

53 werkdrukverminde-ring

54 Overgangsrecht duurzame INHOUDSOPGAVE werkdrukverminde-ring In de nieuwe tekst van hoofdstuk 8 is een belangrijke zin toegevoegd: Indien niet alle uren van artikel 8A.4 lid 1 en artikel 8A.7 lid 1 worden ingezet voor verlof, is de verhouding tussen verlofuren met eigen bijdrage en zonder eigen bijdrage per 1 januari : 40 (76,5% : 23,5%). 170 uur * 23,5% = 40 (zonder eigen bijdrage) 170 uur * 76,5% = 130 (met eigen bijdrage) Voorbeeld: Werknemer nam 45 uren op (tegen 35%): Situatie per uur tegen 0% en 5 uur tegen 50%. Per saldo ging deze werknemer er flink op vooruit. Nu per : 45 uren * 23,5% = 10,58 uren regen 0% 45 uren * 76,5% = 34,42 uren tegen 50% (of 40%) De volle 40 uren krijg je alleen tegen 0% als je minimaal 170 uur verlof opneemt.

55 Doel Kwaliteit van het onderwijs is voor een groot deel afhankelijk van de kwaliteit van de leraar, daarom is professionalisering een belangrijk thema voor onderwijspersoneel, schoolleiders en besturen. Wat is professionalisering? door de werknemer zelf bepaalde individuele professionele ontwikkeling en door de werkgever opgedragen professionaliseringsactiviteiten. Regelgeving Hoofdstuk 9:

56 Regelgeving Dus geen 10% deskundigheidsbevordering meer Maar: 2 uur per werkweek (naast de lessentaak), dus circa 80 uur per jaar voor individuele professionele ontwikkeling Budget De werkgever stelt op schoolniveau een budget ter hoogte van (gemiddeld) EUR 500,-per FTE (dus niet per individu) beschikbaar. Gesprekken vooraf over verdeling van de middelen. Verantwoording achteraf aan de PMR over de besteding. Bij onderuitputtingplan van aanpak voor de besteding.

57 Individuele professionele ontwikkeling 2 uur per werkweek (naast de lessentaak), dus circa 80 uur per jaar Eigen keuze van werknemer, gericht op de vastgestelde bekwaamheidseisen Eigen keuze wanneer de beschikbare uren worden ingezet Afspraken over de professionalisering vastleggen in het persoonlijk ontwikkelingsplan Verantwoording achteraf in de gesprekkencyclus Opgedragen scholing De werkgever kan verplichte scholing opdragen aan de werknemer. Dit kan teamscholing zijn of individuele scholing. De werkgever maakt hiervoor ruimte binnen het jaarrooster van de werknemer. Dit valt niet binnen de eigen individuele professionalisering, tenzij de werknemer daarmee instemt.

58 Drie nieuwe termen: De concrete invulling van de termen is nog in de maak Startbekwaam: Iedere startende leerkracht met een afgeronde pabo-opleiding is bevoegd en startbekwaam voor een baan voor de klas. Basisbekwaam: Elke leraar die voldoet aan objectieve en transparante beoordelingscriteria die zijn behaald door professionalisering via het persoonlijk ontwikkelingsplan en die in functioneringsgesprekken zijn vastgelegd. De beoordelingscriteria worden in de cao po nog nader gespecificeerd op basis van het advies van de Onderwijscoöperatie. Vakbekwaam: Elke leraar die voldoet aan objectieve en transparante beoordelingscriteria die behaald zijn door professionalisering via het persoonlijk ontwikkelingsplan en die in functioneringsgesprekken zijn vastgelegd. De vakbekwame leraar is minimaal ingeschaald in trede 8 van de bij zijn functie behorende salarisschaal. De beoordelingscriteria worden in de cao po nog nader gespecificeerd op basis van het advies van de Onderwijscoöperatie.

59 Introductie en begeleiding startende leerkracht 40 uur extra duurzame Afspraken maken hoe tot basisbekwaamheid te komen in persoonlijk ontwikkelingsplan De ontwikkeling wordt besproken bij de functioneringsgesprekken Om tot objectieve en transparante beoordeling te komen moet gebruik worden gemaakt van beproefd observatie-instrument (analyse van instrumenten staat op website PO-Raad) De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad (PMR) heeft instemmingsrecht op het beleid als het gaat over starters Daarnaast coaching en begeleiding door niet-schoolleider Snelle doorgroeimogelijkheden in de schaal. Op het moment dat de 'basisbekwaamheid' eerder wordt bereikt dan na drie jaar, wordt de leraar ingepast in de vierde periodiek van zijn salarisschaal (LA4, LB4 of LC4) Aan het niet behalen van de basisbekwaamheid kunnen rechtspositionele gevolgen worden verbonden

60 Loopbaanontwikkeling naar vakbekwaamheid Zodra de leraar basisbekwaam is, worden in het persoonlijk ontwikkelingsplan door de leraar en de werkgever afspraken gemaakt om te komen tot 'vakbekwaamheid'. Indien de vakbekwaamheid eerder wordt bereikt dan er volgens het huidige systeem recht is op de achtste periodiek van de bij de functie behorende salarisschaal, wordt de leraar ingeschaald in die achtste periodiek. Het niet behalen van de vakbekwaamheid heeft geen rechtspositionele gevolgen. De basisbekwame leerkracht blijft ieder jaar een periodiek stijgen, ongeacht het behalen van de vakbekwaamheid.

61 Directielid De EUR 2000,-per directielid is een individueel budget. Dit staat los van het andere budget voor scholing. Als het budget niet opgaat, dan gaat het naar het algemene scholingsbudget. Schoolleidersregister PO De verplichting aan de schoolleider om zich in te schrijven. De verplichting aan de werkgever om de jaarlijkse bijdrage te vergoeden. Herregistratie-eisen in cao. Opname van de datum 1 januari 2018 voor herregistratie. Ontslaggronden voor registratie en herregistratie in cao.

62 en lesobservatie-instrument Doelen van PO-raad Schoolbesturen maken gebruik van een gevalideerd instrument om de vaardigheden van de docenten in beeld te brengen De PO-raad biedt inzicht in de verschillende observatie-instrumenten / vaardigheidsmeters en in het scholingsaanbod voor coaches en schoolleiders in het observeren en geven van feedback Uitgangspunten, gevalideerde en gangbare bronnen 1. SBL-competenties 2. Basiscompetenties schoolleiders 3. Competentieprofiel IB-er 4. Observatienstrument 5. Inspectiekader, indicatoren met expliciet verwijzing naar leraar 6. Handelingsgericht werken

63 Toepassing van professionalisering in de eigen schoolpraktijk Invulling van de individuele professionaliseringsactiviteiten en loopbaanontwikkeling. Opdracht 1: Geef met elkaar de voorgeschreven loopbaanwikkeling vorm binnen de schoolpraktijk. 1. Hoe integreert u de begrippen start-, basis- en vakbekwaam binnen de (bestaande) gesprekkencyclus? 2. Wie heeft ervaring met een observatie-instrument? 3. Hoe koppelt u een observatie-instrument aan de gesprekkencyclus? 4. Wat zijn uw afwegingen voor de keuze van een observatie-instrument?

CAO VO 2014 / 2015. Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs

CAO VO 2014 / 2015. Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs CAO VO 2014 / 2015 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen 8 1.1. Begripsbepalingen 8 1.2. Werkingssfeer, inwerkingtreding en looptijd 9 1.3.

Nadere informatie

CAO PO 2014 2015. Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 voor het Primair Onderwijs

CAO PO 2014 2015. Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 voor het Primair Onderwijs CAO PO 2014 2015 Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 voor het Primair Onderwijs 2 CAO PO 2014-2015 Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 voor het Primair Onderwijs PO-Raad AOb AVS CNVO FvOv Abvakabo

Nadere informatie

Was wordt tabel cao vo 2011 2012

Was wordt tabel cao vo 2011 2012 Datum: september 2014 2 Was wordt tabel cao vo 2011 2012 Inhoudsopgave Onderverdelen in hoofdstukken 1 en 2 Artikel tekst CAO VO 2011 2012 Tekst CAO VO 2014 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Hoofdstuk

Nadere informatie

cao VO 2008-2010 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs

cao VO 2008-2010 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs cao VO 2008-2010 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs 3/4/2009 1 Inhoudsopgave Afsluitingsovereenkomst Preambule 1. Algemene bepalingen 1.1 Begripsbepalingen 1.2 Werkingssfeer,

Nadere informatie

Gesprekkencyclus. Samen sterker in onderwijs. Versie 9. Mei 2009. Beleidsnota Gesprekkencyclus Peelraam 090525 Pagina 1 van 100

Gesprekkencyclus. Samen sterker in onderwijs. Versie 9. Mei 2009. Beleidsnota Gesprekkencyclus Peelraam 090525 Pagina 1 van 100 Gesprekkencyclus Versie 9 Samen sterker in onderwijs Mei 2009 Beleidsnota Gesprekkencyclus Peelraam 090525 Pagina 1 van 100 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting 6 Hoofdstuk 2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

CAO VO 2011 / 2012. Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs

CAO VO 2011 / 2012. Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs CAO VO 2011 / 2012 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen 8 1.1. Begripsbepalingen 8 1.2. Werkingssfeer, inwerkingtreding en looptijd 9 1.3.

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 2 februari 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 2 februari 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 2 februari 2015 > Mogelijke oplossingen gewijzigde ketenregeling > De regels rond vrijwilligersvergoeding > Nieuwe aspecten jaarverslaglegging

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl www.onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

PERSONEELSBELEIDSPLAN STICHTING KATHOLIEK BASISONDERWIJS HAARLEM-SCHOTEN

PERSONEELSBELEIDSPLAN STICHTING KATHOLIEK BASISONDERWIJS HAARLEM-SCHOTEN PERSONEELSBELEIDSPLAN STICHTING KATHOLIEK BASISONDERWIJS HAARLEM-SCHOTEN Versie oktober 2010 1 inhoudsopgave 1. inleiding... 03 2. algemene informatie... 04 3. werving en selectie... 07 4. integraal personeelsbeleid

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO Jeugdzorg 2014-2015

Onderhandelaarsakkoord CAO Jeugdzorg 2014-2015 Onderhandelaarsakkoord CAO Jeugdzorg 2014-2015 De ondergetekenden, de organisatie van werkgevers Jeugdzorg Nederland en de volgende organisaties van werknemers 1. Abvakabo FNV 2. CNV Publieke Zaak 3. FBZ:

Nadere informatie

OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS

OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS Personeelsgids voor beroepskrachten UPDATE d.d. februari 2012 Amsterdam, 22 februari 2012 Humanitas, Landelijk Bureau - P & O P&O / pagina 2 van 71 Voorwoord Voor je

Nadere informatie

#436647. Verlengde CAO BVE 2007-2009. 1 januari 2010 tot en met 31 oktober 2010

#436647. Verlengde CAO BVE 2007-2009. 1 januari 2010 tot en met 31 oktober 2010 #436647 Verlengde CAO BVE 2007-2009 1 januari 2010 tot en met 31 oktober 2010 Collectieve arbeidsovereenkomst voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 1 Colofon Verlengde CAO BVE 2007-2009 Collectieve

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IKEA CAO collectieve arbeidsovereenkomst 1 oktober 2013 t/m 30 september 2014 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden: IKEA Nederland B.V. te Amsterdam en Inter IKEA Systems B.V. te Delft,

Nadere informatie

IKEA CAO collectieve arbeidsovereenkomst 1 oktober 2011 t/m 30 september 2012

IKEA CAO collectieve arbeidsovereenkomst 1 oktober 2011 t/m 30 september 2012 IKEA CAO collectieve arbeidsovereenkomst 1 oktober 2011 t/m 30 september 2012 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden: IKEA Nederland B.V. te Amsterdam en Inter IKEA Systems B.V. te

Nadere informatie

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Onderwerp Vaststelling Toelichting Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Groningen 2014 Vastgesteld 10 januari 2014 Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Blad bekendmakingen

Nadere informatie

cao Stichting Railinfra Opleidingen 2013-2015

cao Stichting Railinfra Opleidingen 2013-2015 cao Stichting Railinfra Opleidingen 2013-2015 Inhoud 1 Algemeen 5 1.1 Begrippen 5 1.2 Looptijd 6 1.3 Verstrekken 6 1.4 Werkingssfeer 6 1.5 Incidenteel afwijken 6 1.6 Extern overleg 6 1.7 Bescherming werknemersvertegenwoordiging

Nadere informatie

CAO voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen Geldig van 1 oktober 2014 tot en met 31 maart 2016

CAO voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen Geldig van 1 oktober 2014 tot en met 31 maart 2016 #1669594 CAO voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen Geldig van 1 oktober 2014 tot en met 31 maart 2016 Cao Groothandel Textiel Pagina 1 van 59 Inhoudsopgave

Nadere informatie

@ FLANKEREND MOBILITEITSBELEID STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE. 15 mei 2013

@ FLANKEREND MOBILITEITSBELEID STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE. 15 mei 2013 @ FLANKEREND MOBILITEITSBELEID STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE 15 mei 2013 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1. INLEIDING 1 1.1 AANLEIDING FLANKEREND MOBILITEITSBELEID 1 2. OVEREENKOMST 3 2.1 ARTIKEL 1: DEFINITIES

Nadere informatie

CAO Mijn 1 januari 2012 31 december 2014

CAO Mijn 1 januari 2012 31 december 2014 Mijn CAO 1 januari 2012 31 december 2014 De ondergetekenden: ING Bank Personeel B.V. Westland Utrecht Personeel B.V. ING Vastgoed Ontwikkeling B.V. hierna te noemen: ING Bank partij aan de ene kant en

Nadere informatie

CAO APG Groep tot 1 april 2014

CAO APG Groep tot 1 april 2014 CAO APG Groep tot 1 april 2014 1 CAO Inhoudsopgave INLEIDING HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 6 ARTIKEL 1. DEFINITIES EN AFKORTINGEN... 6 ARTIKEL 2. TOEPASSINGSBEREIK... 8 HOOFDSTUK 2 INDIENSTTREDING...

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HOGER BEROEPSONDERWIJS. 1 AUGUSTUS 2007 tot en met 31 JULI 2010

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HOGER BEROEPSONDERWIJS. 1 AUGUSTUS 2007 tot en met 31 JULI 2010 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HOGER BEROEPSONDERWIJS 1 AUGUSTUS 2007 tot en met 31 JULI 2010 Overeenkomst De HBO-raad gevestigd te 's-gravenhage te dezen statutair of krachtens schriftelijke

Nadere informatie

Mobiliteit en overplaatsingsbeleid

Mobiliteit en overplaatsingsbeleid Mobiliteit en overplaatsingsbeleid De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95

Nadere informatie

A. Welke aspecten zijn van invloed op (de toekomst van) de sector?

A. Welke aspecten zijn van invloed op (de toekomst van) de sector? Eindbod CvA cao-onderhandelingen Gemeenten - 18 april 2011 De leidraad I. Inleiding Gemeenten staan voor een grote uitdaging. Op korte termijn zullen als gevolg van bezuinigingen en reorganisaties duizenden

Nadere informatie

CAO APG Groep tot 1 april 2015

CAO APG Groep tot 1 april 2015 CAO APG Groep tot 1 april 2015 15-01-2015 1 CAO Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 5 Artikel 1. Definities en afkortingen... 5 Artikel 2. Toepassingsbereik... 7 Hoofdstuk 2 Indiensttreding...

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst voor het hoger beroepsonderwijs. 2014 2016 1 oktober 2014 t/m 31 maart 2016

Collectieve arbeidsovereenkomst voor het hoger beroepsonderwijs. 2014 2016 1 oktober 2014 t/m 31 maart 2016 c a o Collectieve arbeidsovereenkomst voor het hoger beroepsonderwijs 2014 2016 1 oktober 2014 t/m 31 maart 2016 collectieve arbeidsovereenkomst voor het hoger beroepsonderwijs 1 oktober 2014 tot en met

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland

Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland 1 Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland 1 december 2011 t/m 30 november 2012 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Wederzijdse verplichtingen werkgever en werknemers... 3 Artikel 1 Algemene

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst

Collectieve Arbeidsovereenkomst CAO AEGON Nederland N.V. Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 juni 2010-30 november 2011 Inhoudsopgave Verklaring 4 Inleiding 5 1. Algemene bepalingen 6 1.1. Definities en afkortingen 6 1.2. Werkingssfeer

Nadere informatie

Vademecum voor Beleid nr. 10. Personeelsbeleid. Juni 2013

Vademecum voor Beleid nr. 10. Personeelsbeleid. Juni 2013 Vademecum voor Beleid nr. 10 Personeelsbeleid Juni 2013 Pagina 1 van 41 Inhoud 1 Personeelsbeleid... 4 Uit ons visiedocument:... 4 Inleiding... 5 Wat is eigenlijk personeelsbeleid?... 6 Benoembaar, bevoegd,

Nadere informatie

Personeelsgids. Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Personeelsgids. Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Personeelsgids Versie 27 november 2013 Je kunt de links in dit document (de onderstreepte woorden) aanklikken voor meer informatie. NB met

Nadere informatie