GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr $

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $"

Transcriptie

1 ! "#

2 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr $

3 !"#!$ %& ' (!)(!#(!)(!*( %+ $& '( $$ )( $% )*&+,! ($-! %& %& '&, %$ -./010.2&, %% 0&3. (!$/) %+ 4& 56&( 4$ -.2$, 4% ) 7 $ $8 & #!!$ %'+,& $(,$ -.0.$(,% 7-%+,%& '0%&,%$ %,,4 %3 0 1)(! %. 8& 04& 8$ 44 2 (//!()(! %.& 3 1!!(! %.2 + ))4$/!$ %.+ 5 )(!$6/$4 %.+ GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr %

4 %&!")$ " (#( ()!!$! (!"(!)(!#) /6)!(!(#)(!!! %&,!")$' 6!('55,81(/,%59)(!/,%.0,%&+:; (##!$ #)#!"1$!8#!"1!(8(!(!()!(9<8'550:&&!")$, (6))##(!)(!! /! () %0, =!/!(8-/,&3+59>%!"8'550: %0,!")$. )$!"((!$#)#(!)(!#-!!$!?!/ )!!!#= %0&!")$& /!$#)!$44#)/(#)4!$#) #(!)(!#-!!$!!( %0+!")$0 <((#(4)#) ' ()(!! %2,!")$2 /!$#)(#(!)(!#)%%#%)1) ' %3+!")$3 (!$#(!)(!)! GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr

5 !"#!$ )0.2. :;<1$++$=9>0. :;1$++$=# ;-&= 7-"./ ?0./ # /* / ;=..0. ;2AA0.= //0 # 2-;0.= 0>; 7 $ = / )0./ )05;0B= & )2// '0.2- );5=0./251/ )/ )05;0.0B=/ 0. /-/ GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr. 2008,

6 A/ 20./ 0.0. $ ) B/ /02.. #2/25/2 1002/9#25-0.: ) C #0.:;$++4=.9" :;1$++,= #2/ /9: -0.:-0.D/0 '$++8./.)67EE0.1 "1--FF FF./ $ /,%&2. 7 $ 5. FF. 022FF.! GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr

7 .-0.?. -0.;#E= ""?-- 0.? A/?2. -/;= ;= #! './$2- './%2-./01 7 $ 500 './ $ /,1. GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr

8 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr E

9 ' (!)(!#(!)(!*( '%!!$ /./ /0- './2/0. )20. *.5 '%' (!)(! 0.;0=11/ $! %! %&%! '! (! ) 7/0.2 9$ # $! 72 9*!! +! GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr (

10 )2220.// #2. / ;"?"&+E31""'$++&= $! ',-( '%, (!)(!*( )0. *? *?*./52 * )(!"/#(!)(! #5/ / ;=-1-2;0=/. -/-./ % 12.*/0 / *2/..1. /0-'./,2-0 "/ /*/ 123 /*/ !! 7 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr &+

11 / -2? < )! #(!)(!8#(!!)(!()(!"/#(!)(! 0.0./0. 2* /A/0/ * /'0/ # "0.0./0. ) /* /-*2 2..0# / / 02#* /0. 0.2* //-/ #* /0.'2.22.?-0.--/ ** GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr &&

12 ' '0.* /00.2 "-. /**#2 /.2 G* //0.-;02= / 200.*- */1. #00-. *2../.2./,%&.-?/- -2///CH./0. H ;=-/ / A0. H 5/00-/H -0.;= G*2-0.2;=1-0/ /:;2*/ =-.>05 ;21&((%=05-0.* * # *-/- GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr &$

13 (!)(./2-0.I/ 0./?/5//0..1-5//0.?/ GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr &%

14 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr &4

15 ,! ($-!,%!!$ 20../-.0.2 /.10.2 (!)(!!! ( -!11 (!( (/6)!(!(?--.-/0 -/0-. ' $ J $ $ $ -0.00,+++$,+++!'8 (! 98! :! 98 & $ +! 98 & 8! 98 &!!,%' -!11 (8! (/6)!(!(#(!)(! ? ;*1$++4=7 ;1&(($H1$+++= 00.-./1.1 22KG0#G*LM2G ;&(((=2*/0/ 7 $ 5 00E++/0.&+A GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr &,

16 /0?0.2 0? *.;&((8= 7 $ ?-0..0.NO;$++81-$%54=<;- %,EEE= ).! M60P;$++%= 05 7 $ 500/ ;$+++=./ $ 5.>;$++%= B 0.2FF? /.2-;1 &((%= ?/ ;G1$+++=0.&%&$EA. 7 $ 5.&+,+3E+ --.-!!1-2 0.G.;$++4=/0. 7 $ ,Q,Q #;$+++=-- 0.&$A0.$4A "-.0./0-0.2 M- 7 $ 500.;1&(E3HPG1&((%= GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr &8

17 / )2-2 22/;#1&(E4=0../ /2-1 /-2 /-/- 0/>0 /.0,%,!? / /1./. G '/0-.?0.2.10/ / /0? GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr &3

18 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr &E

19 . (!$/).% A ($$#!$ '$++%2#20.2G$++%-2-0.1&,$ #2$++%: '96#2$++%:;)671$++8=/. #2$++%"?" / / ' /22. 2"0./ )0.2;/.=22& $++%.#2$++%0.- $++% /$++%1 2-.#2$++%1$++8 )2;=./&(($$++% 22;$+&$+$H)671&((,= )2II&(($2 ;%&&%&$H)671&(($= /2 2)"/0./ "?"&+E( )0.00 2&(($ II&(($222 "?"&+E(2 ;*! /*/&! 7 /*/&! GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr &(

20 "20./0.2 0./2-20. ;-0./0.22= 2.'/2<. ;-= 20./85$5$++82< $ 2 :! - 8! ' ( '.#2$++%;)671$++8=-./%9)0./. -.:0./0.2 22/0, './%&+-0./ 0./1/1./%&$;1/1/0.0.1/ =#./-2222'$./%& & < 4 $ ==! * & ) > '.#2$++%;)671$++8=-./&1&&%10./ -& ) / /2?/ 5220./2 #2$++%0.5.2) ? $ GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr $+

21 2120./ &/ 0./0./1/1. -0./0. )0./;%4E=;"# -25/O= )//;=00 / ' 0./2.20.# /0-2;-0.#2$++% 222= ).0./ 3 % A0A $ -+1E5$ $ $1E % A0A $ -$J, $ &1& % A0A $ -,5&$ $ #-3 % A0 )//22;R&,= $& % A )3 % A )101&4 % A )3 % A02 2-;-0.= )0./ ;%4(= 0..//-+1$ A20. )0./;%,+= 0.12 >&+Q00/- )0./;%,&= )0./ /-2 )0./ %;%,$= 0./ / : GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr $&

22 )0./;%,%= 0./0. /0./1/ 1/0. 7/-0.1."?"&+E3;""'1$++&='"?"&+E / 0. /01A '.#2$++%-0.0./ -?"?"&+E3;""'1$++&= )--&E & 7 0./2-2 G.2;= /. 0./ # #2-2;-0.= /- 0./00 0./.-70./ GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr $$

23 0./0./1. 0./0. )0./;%,8= )/&1& % AA $ % A00.;- 0.= )//22;R&,= $& % A )3 % A )101&4 % A )0./;%,(= /0./1/ 0. 7/-0.1."?"E+E3;""'1$++&= 7 )0.&&(($&$++%2-/2 FF/./1-0.$+&$+$.#2 ;)671&((,= '.#2&(($;)671&(($=20. //. ==!! &. # /1/ /0. GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr $%

24 /0.1/ 0.?/-$-0. 0#-212/ // ;=/.- 0./0./0. -S&1% $ 3 % A0A $ -&1%J%1% $ $1E % A0A $ -%1%5E $ &1& % A0A $ //J$& % A 3 % A &4 % A 7/-0.1."?"&+E3;""'1$++&= '.#2&(($- '.#2&(($21.#2$++%15 00) / ,1, % 0.0;"?"&+E(1-%=- 7 $ 5 2+1&$Q;&$++='.#2"?"&+E3;$++&= #2H 2:;PG0.1&((,= 00 )-22.#2> ,,#;= 2-;=/-1 0 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr $4

25 A ' 222)" 22/&(E80./1"?" &+E(2"6&+(+ "?"&+E(,1, % 0. 0;"?"&+E(1-%=- 7 $ 52 +1&$Q;&$++= "?"&+E("6&+( &(($2-1-"?" &+E(-0.// -// "?"&+E(- #2 2.$A;22=H 0..&+<;T&+ =.12-.A )2/ )--$14.%' -!/!$((6)) 7/2D1 7 $ J 002)200&$ /20.-. '$++8 0; 1$++8= ;1$++8H%=-- 2*"?"&%33( "?"&%33(281&+&,A $,A1/222 $,A(+ % A GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr $,

26 7 $ 5.$,+;=. 7 $ B%,+,++1/. )2(E50-$Q $ 52 -> #(!)(!/) U 7 $5.1(E50 7 $5.1(E50 ;5= ;00.00=V +- R$,+ R8,+ ' $,+J4++ 8,+JE++ '' 4++J8++ E++J&+++ ''' 8++J&+++ &+++J&4++ ')0. W&+++ W&4++ V %, )($( ' ()(! (##!$ M 7 $ # $ 50 0.#... 7 $ 5.2/0. )X 7 $ Y U 7 $5.;(E= 7 $5.;(E= )0. ;5= ;00.00=V 0 % R$,+ R8,+ W$, W(+ $,+J4++ 8,+JE++ &,J$,,4J(+ 4++J8++ E++J&+++ &+J&, %8J,4 8++J&+++ &+++J&4++ 8J&+ $$J%8 W&+++ W&4++ R8 R$$ V Z0.>0. 7 $ /0B GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr $8

27 7 $ 5.0./0/.' "?"&%%3( $ 5../. 7 $ 50 0./;$ = $ ;-[4&= /..2/ / B ! '7, C 12 & D ( 3 0 %% % E1 0 % + 5!! 51; 0 % 01 ; 0 % GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr $3

28 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr $E

29 & #!!$ /,.0.A//,&.'/,$ './,% &% )4)/ F -20/0/ /-10. /-.0.0/.0.--FF- / ;0./0. /0)"135&$5$++8= /.-' ' /. )5-;#P=.2-0../0. ;=;0.=5 ) /2 0/ /2...#2 &%' -!/) (#)!$ -.0.;0.= FF/ GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr $(

30 /- 0./0.2 /2-/ G2/ /.2-2/D0. /#.//2.00.' / /2. &%, -/))#(!)(! % -\ 4 '0.2;2 7 $ 500=\, 00/ ,.-/. 7--1&1$%1 FF/ ;4= FF/ '0.2-.2&1$% GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr %+

31 7-00/;,= ;=2 -/ / '-22 0-;&1$%= 0.2;4='201 2/0.-' #0.-- 0? /2- '2.-0. &%,% 4 (! # #00.20.?/A )0./0.12// G FF/ /0.-0.-? # '4 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr %&

32 !! #0./ /..2/ ;-./4=/# )/- 70 0;-[,$$=/# '0 220./2 7!! -.;=\ *2;/0.0.5A//=\ -2/\ -...\ <021:0..2\ /-0\ # '2;=-A2- V 72.-A\ #0.0. '0.FF\ V',200.#22 2. " -/ ; =-;-1 KL=1-2-21/2 G0.-/-0. /-.0.. / &E //- GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr %$

33 --1 /./.1 0.)0.2 0)0. // ?0. ;0.-=1FF 120. #* /0.0.0* 2/ *B0. '2.1 00$]%2%+Q/; 1"7=#2/2/.0.0. *# /1 /?.") 600..*;")6=2 0. #.0.5 /FF /1/-/-FF-0. 2;&>=2 C0/- 0.1-&>&+2 #..0. ).0&+5 &,2?0.0.*-/ / ;.0. ='. 2 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr %%

34 <-2-0../ /-0. 0D0.2/ C00.\ 0.0..\ \ '-.;0// W%,#=\ "! #290. 1,5&,2; 2= ) / 7 $ 5./; 7 $ 5.*=1-00/;&+++E++=? > )-.0. >2/0/ GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr %4

35 -0. \ '12-0.2\ G0.0..\ ' 7 $ 5&+++\ 01:0.2\? /. FF /?2/ (4%G0./ )2/ ;= )6^^-;M52&1$A $ <=&E R+1,/-)%.0./-? )--.K0.L-0.- -;M52%1%A $ <=#6^^;M52&1$A $ <= &%,%' <(!$?-0../ $ GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr %,

36 7 98 & 7-.:21 7 $ 5 7 $ J /2-- 7 $ 7 $ $ /2 7 $ 500,0.// '. 7 $ 500// '"?"-.-22 /-1-2/1 )20> / --# )-/22 001"?" _A._ 2./ / # $ 5002/ 7 $ 500;RE++= $ 5000, GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr %8

37 --0/- --A/- 00?-... #.2./ 7 $ J00./.-/00;-%.=1 7 $ 52B) 0..- N001&((8'#3 / 7 $ 500. M.5/; % A0= /; % = ? M > 2 0.? /0002M/ /. 2. &%. #!!$ --0../,%2 % -\ 4 '0.212/ 7 $ 500\, 00/.\ 2&,22 # GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr %3

38 7 '.#212."?" ! >0.0./ /' /#.2.2-M /2/' 21/-.-2;#= / ! $ ; 1$++8=-. 2 2/0 B'$)(C '$)(CC D6)!1! )(! )#!$ 9+3:CCC 9+3:CCC R$,+ R8,+ G/ A $, ,+5E++ G/ E++5& &+++ &+++5& W&+++ W& VU 7 $5. 7 $ $5000. VV 7 $ / VVV(E.(E50 ' GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr %E

39 ) ) / $ 5 7 $ /0?0.0.;/ 7 $ 500=0.0.;-[4%= / $ 5-7 $ /.2 7 $ 5072/ 2" G /.`1-0../0. GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr %(

40 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr

41 0 1)(! 0%! )(! 11NPN*02 7 $ 000 **MG /0 */.&((45&((8#G? *'1&+1$485$,31$+++ 11PN/"H2 2./0.0a0.\)"1"2-1 1$++,-222-%$(E& #1<1G<*1#1 "P#? /0000.0N700? *1&18%(58431$++4 #1#1M#P.0-/D*K0 LG6?1&+4,5&+,,1&(E4 #1 1#1<61 GP?#H.0.GM11$+++ 1G1#P<D*2b0*50 0N0.1E$;%=14%$54%41&(($ 1NPG-..2 "'-.-"711&((% 11#1N21N NP</ -.26')1#.1$++4 >11*1 *1G-1GP'0/ 0 7 $ 000.N?1,1$485$,$1$++% 1P"G0.#2H2"71(45 ##'56&,%31/1&((, 11 #P > #0.G -2'GG7AG#6161$++4 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr &

42 N001N0*'N,3H3,853,(1&((8 <1G1N6.516.P"#;=5 0.)0.2.5"1M0.1 $++$! N1<.1>1?*1.1G/P '/.00/0.00 2*0.N01,+1&(,35&(831$ "1P"#;=50. >0."1M0.1$++$! 1NP..00./0 /0\002/.'1&41&581$++4 *11c-1G017)d1GP* /5*00.0.'1&4 8,5 3$1$++4 1<10P 6/002. *1./01000'1&+ $&$5$$&1$+++ 1<16?1 G0.0.'./. 0;'=; /'=/G *0* N* '(&1& &((% 0 /.*/0N 6 1&8( &&E35&&(+1$++4 *.1"1?7P7'0.H.. /0 7 $ 5000'141%8(5%341 &((8 ""';""5=)25#. 22;"?"&+E3=/1$++& GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr $

43 ""';""5=)25#. 2;"?"E+E3=/1$++& ""';""5="0.;"6&+(+= ) 0.2)21/"?"&+E( /1&((% ""5;""'("0.;"6&+EE= ) /10&((( ""5;""'=)2H5 <.*"?"5?"&%33(/1$++4 1N1'G1#6*50.1##/PNG#.01 7 $ '1%1,E$5,E81&(E3 601G"P<6//0/ 0>00'1&%1$%35$4,1$++% G171NPN0/ 7 $ '1(1$$85$,$1&((( G.1161N020 7 $ '.'1&41%%%5%4&1$++4 G16#601). /PNP 11&((8 G11"e0P? /00*0..D*/0'14&%54&E1&((8 G1P"e0"2*/00.G2H /0.>0.?.,,1&E5$,1$+++ 21<#1N?#05PN)./ :5*")&%31$%1&((% GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr %

44 )67# / ;#2=G8E+1&((& )67 #2/)''' / 22H%&&%&$G01 &(($ )67#2/)' /.2 22H$+&$+$G0$(,1&((, )67 ) NG1#0./)..5 /?0*G0/0 ;?M67)?"='1&$1&&%5&$E1$++$ 0%' A!( / 222/ -# / < 'GG7-.2 ;'GG7= 222 "7)? 222 )) 222 MG?00* 222A0ADA0. ) GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr

45 2 (//!()(! ( /# /72 /-.A- -/!()(!/6)!(!(!!! #5-200BG..0./1/ /.-2/.?1-1/.- ##2 ",4183+$" +%&354$,$++ ####?0.24$ 3341%+++6 +&+5$443+$, 222 #6-. &E1%E&& / +%%5$33%88( *6' G8+18$&3< 0. +4%5%483E3E ) &(&4 &&%$1%E++# / +%%548E$ GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr ,

46 5 21$341$4&+# +&3$58%,%++ G4E1&% ,4E5,%,, #P &43,1%4%+#"2 +%+5$%&&% &&134&3? +,3+58(((&& 2222 "7#27 )#28 4(1$8++/ +&,5$38%+++ P# )20$ $%%134++? +,3+58(3(&& 111# /0-222 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr

47 3 1!!(! #/0 / ;# #2= #- $ #- $ / < #- ' $ ' $ / #& W+1E5S$ W+1,5S&1% #$ W$5S, W&1%5S%1% #% W,5S&$ W%1%5SE 2 )20. 0.FF/1-12/;"?"&(E3= /0 /220/ 1-/..;# #2= "?";5=?.""' 0.?-. #2-2---?./22 ".#2/ / 22- "6 "0.?" " GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr

48 722 2/2122/ /0 / ? )00 )0.&0 ) /0. -/ ; "?"&(E31$++&= ) _A._ )/ /0/1 /-/ /;# #21$++8= )/ /00 ;# #21$++8= ) FF1-2 % 0.;# #= GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr E

49 + ))4$/!$.-FF/00;= )(!$6/$ ####16 00!0 2"# GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr (

50 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr. 2008,+

51 #'N?& 0050.)0. 2. #'N?$ #2$++%1./%&+;%485%,(= #'N?% 20.0 #'N?4 )-0. #'N?, # - #'N?8.. 7 $ #'N?3 #./ 7 $ #'N?E )0.GFF. GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr. 2008,&

52 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr. 2008,$

53 !")$ " (#( ()!!$! (!"(!)(!#) /6)!(!(#)(!!! '$++$50.K)0.2. L / $++$ '0.;$++$=2. *)2-/) / ' ) ' #.# $ 2 /. 2 ' $ 5.2&$ ?./ ;$++$=?./ /0.$++$ $ K GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr. 2008,%

54 >0.L22 0.?02. C $++$) '0.$++$ $ $ # GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr. 2008,4

55 !")$' 6!('55,81(/,%59)(!/,%.0,%&+:; (##!$#)#!"1$!8#!"1!(8 (!(!()!(9<8'550: E,%5%%!66 0;E &?222./--0. /1/ $)-/0%48&%48$0./- 2-12/0. 0./ %/02%48& %48$0./2- %48&%48$;=./%&+-!662/0 0 %43 %4E %4( %,+ %,& %,$ %,% 6 & $ & $ % ^ & $ 5 & $ % 4 & $ % % 4, 8 0V 7 & $ & $ % ^ & $ 5 & $ % 4 & $ % % 4, 5 V600..#2./12./0./ ?5/* 9: )/ )/ % AA $ % A % AA $ % A #- #& #$ #% #4 #, 5 #& #$ #% #4 #, &, 8 $ &$ 41E &1( E1E %1, & $1E &1& #T#-H)5-/<0#& GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr. 2008,,

56 ! 0;3 &?// / 0. $? / ;2 &?-0././"?"&+E3 0021%48& $?-0././"?"&+E3 0021%48& %?-0.///1 /22./"?"&+E300$&_A# 0./0.2 &, 22&, /22 4?-0../"?"&+E3 003_A?-0../"?"&+E300&4_A,?-0././ /-/ 8?-0.///./ // '/2./1./-0. 0./002.0./ --2- GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr. 2008,8

57 G 0;4 0.-/-/. "?"&+E $A F 051 &?00.. +Q$,Q00%4E- &+Q00/./1 "?"&+E3112&+Q /-.0.&$,$+Q00 0. $'/2.1./0"?" &+E3- %?-0./ A 05 &"?"&+E // /# $"?"&+E / # %"?"&+E30.0./ 0.///- 0.# "?"&+E30.0./ 0./- 0.# GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr. 2008,3

58 H 05 &?0.- 0.%431-1"?"&+E3 /0/00. / -/1-0./0.1 -/-%,$#. - // $?/0.-0. %431-1"?"&+E3 / // / ///1 -/-%,$# ) /.1-./ 0. %#./ ? /01 /$0'.02 /01212/12 /...212/ %,$)/00./ ()1# #!$1) ( & / +1+& // +1++&, GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr. 2008,E

59 # 050 &0.50./ 0./50.//5 0.,+Q00 %4E10. $0.0./0. %0./0. 4$&_A00/0. ///2-0.1 %4E11120./,/0./0. 8/0.0../%&+-())6 2/0 0 %,, %,8 %,3 %,E %,( 6 & $ & $ % & $ % 0V 7 & $ & $ % & $ 5 V600. E,%5%'%())6 05; &?22./--0. / $)-/0%,40./-2-12 /0. 0./ %/02%,4 0./2-! 055 &?/./ /0. $? / 0. GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr. 2008,(

60 9 05E &?-0././"?"E+E3 00%,42 $?-0./ /22./"?" E+E300$&_A#0./ 0.2 &, 22&, /22 %?-0../"?"E+E3 003_A?-0../"?"E+E300&4_A 4?-0././ /-/-2-,'/2.1./-0. 0./ /--2-8?-0././ /--2- F 053?-0./0 / A 052 & /1 $0.0./0. /1/-0. %# GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr

61 # 054 &$&_A00/0. /2-0.1%, / $/0./0. %/0.0. GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr &

62 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr $

63 !")$, (6))##(!)(!! /! GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr %

64 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr

65 !")$. )$!"((!$#) #(!)(!#-!!$!?! / )!!!# = D D 0. ffffff ffffff ffaffaff 2 fffffff %1)(!#)!F$8/) (1! ( 2-1^ f^f A/\ NA \ NA A /#(!)(!*(!))6-!$; G- NA " NA 0.0. NA -\fffffffffffffffffff \ Afffffffffffffffffffffffff Gfffffffffffffffffffffffff )ffffffffffffffffffffffff 6\fffffffffffffffffff 0.0./ NA -/\ffffffffffffffffffff \ Afffffffffffffffffffffffff Gfffffffffffffffffffffffff )ffffffffffffffffffffffff 6\fffffffffffffffffff!/))! <021:0..2\ NA 0\ NA GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr ,

66 '0212\ NA < 2-0.\ NA \..*B \ NA '.\ NA <.-\ NA %!$6))!$ 60./\ NA ->\ NA '0.-0.2/.\ NA ff1ff1.ff1'.fff %!/))! "- <021:0..2\ NA # /fffffffffff NA 6AA0.\ NA '-\ NA )A2A2A\ NA ' GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr

67 0.0. '-- NA '/->\ NA 0. NA NA )4)!(!( '0.0.* 6\ NA ffff ffffffff1./ff ffffffff1./ff ffff $ G\ NA 6\ NA ffff ffffffff1./ff ffffffff1./ff ffffffff1./ff ffffffff1./ff *\ ;-=ffff $ \ffffffffffffffffff G NA \fffffffffffffffffffffffffff '0.0.* \ NA GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr

68 ?!/ )!!!#= >'5505 "0. fffffffffffff "0 ffffffffffff fffffffffffffffff ffffffffffff ffffffffffffffff ffff '"76'?)"?'6??M '/0.0./ 8 7 \;'/11/ /.1.11./10./ 10= '.--/0.0./\ 8 7 '.--\ '.2\ 8 7 '.\ 8 7 '2\ 78 '-2;T-2=2-\ 78 '-0.\ ) '0.;/=./ 78 \; =\ <-\ 78 /0.\ /0.; =\ 77 7;-0.K/ L= \ \ 77 //\ 77 G0./-0./-\ 77 2;/=\ 77 6/1/\ /-2\ 77 /.2\ 77 7 #2: 77 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr E

69 !")$& /!$#)!$44#)/(#) 4!$#)#(!)(!#-!!$!!( %4$#)6!(++9<++8++'++&: # "0.;"6&+(+= /"?"&+E(;""'1&((%1 8( G!($)$$$#; %$&0!$#(!)(! )4)!(!(; ;=>;=^;0=>;2=T%$>,1,^&>&+ % A T&E8 % AT+1&( % A!$#(!)(!44#)/!"6)#(!)(!; $-1 & $ % A#+1&( % A& $ ;"6&+(+=+1&( $!$#(!)(!44#)/!!$6)#(!)(!H )&, $ % A;"6&+(+=,>+1&E8 % AT+1(% $ -?F0. # # > 2; $ = 2; $ = %$ +1&( +1(% %+ +1&E +1EE $E +1&8 +1E$ $8 +1&, +133 $4 +1&4 +13& $$ +1&% +188 $+ +1&$ +18+ &E +1&& +1,, &8 +1&+ +14( &4 +1+( +144 &$ +1+E +%E TA GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr (

70 ) #2+1&( $ $ +1&( $ A$T++(,T&+0 #.2+1(% $ $ +(% $ A$T+148T480 %4$#)6!('55,9<8'550: # "?"&+E31)2;""'10$++&=1" 0.;"6&+EE10&(((H/20.2"6= G!($)$$$#; %$&0/ 3>3 $ %!66!$#(!)(! )4)!(!(; #- #T;;"?"$,E+=.=A;= #T4(A%%T&14E $ H-#&;-/.E= #--.3AA $ ' 3>4(T%4%A;T+1%4% % A=!$#(!)(!44#)/!"6)#(!)(!; $-1 5& $ % A#+1%4% % A &FF%41%0!$#(!)(!44#)/!!$6)#(!)(!H )&, $ % A# +1%4% % A&,%41%0 '%())6!$#(!)(! )4)!(!(; )2.#2$++%0.- &1&AA $ ). &1&>4(T,4A;T+1+,4 % A= 00. #2;&((&1&(($&((,=-%1,- GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr

71 !$#(!)(!44#)/!"6)#(!)(!; $-1 5& $ % A#+1+,4 % A &FF,140!$#(!)(!44#)/!!$6)#(!)(!H )&, $ % A# +1+,4 % A&,,140 ;/FF&$30= GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr &

72 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr $

73 !")$0 <((#(4)#) ' ()(!!! ""& I - J ' 11( + 11!! B! G!!!$ /. 7 $ 5 -\ 2\ 2 7 $ 5\.2\.*2\ #/ 7 $ 5 22\ \ '-/0. /A/ /2 //.0.H.0./ 0./H?H 2H <22 )./-.0. 0D> 2# /. 0FF2 ". 7 $ : $ 5.0 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr %

74 1 7 $ $ 520/ -/ '% <(( '% <()44))(/!I! #.-.? `. 7 $ 5!! ->B00g&,++00g 4,++ 2. )/2225. ;=2-? ;.0.0/=1>/ />;/= *! ;=--/-0.1 FF2-?-* 7*>22/- '2.1* '2 2.00% ;$= 7 $ % GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr

75 %& # $&++++>$T$++++1&%1E >2/ ). 2..;0.00%,+ &,++=2-?2.,Q :0..0.;2= ' ?E ?.. /2/H.FF/22 '/ / / ;%,+0.00=2 &$++;-$5=?.5/ 00<0.?-7. 0./ '%' A /6!"-#$!/#)'(? 7 $ 5./2/ $ /2) //22 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr ,

76 7 $ 5-2/. 27-/ ' *0.0.0.A/.21. / G222 /.2 '-$%3 2#1..2 H / G.001-0/. 2'* $ 5.. #0. )0.2% / 1%,+54,+'./2 220) 0.-2 / 0 ;2= /1/ GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr

77 #1>2 )0.2-- #.0 7 $ 5.E++1&+++ &4++ />2;0.0 -A2= ( (!#/) ( 21/ $ 5. ;= M0. 7 $ 512. /0 98 &!! - 98 & K 7! +! $! 7! > M0. 7 $ 50. $ 98 & : 98 L H 98& +! 98& :!! H! G!($1! #./2 ;#1-&$=0.;#1 -%4= GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr

78 K 7 M! "111-" 0/.120 *2;.21=H *;0.1/0.=H.0.0/;...=H )0.; =H ) K 7 M! 0..-/2-0.1 F2./ 2./1 ); 88888> /2/...;W$=/;R$= (; 88 ; 8' K 7 M! 0 ; -/ /-20.2 / A)!"# "21/)$)&!(..2-2-> '1.. 7H H. GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr E

79 '%, #)!#))44))(?-0 7 $ J' 20-/--0.' /.2..- #/20./.0. 0:. #)! ))( 1 )! *#) +3&5,E&+8&+ h* +$((J8%+8&+ /h 0 +&%J4,,+,34 0h <' +%85,4E8&E+ '/h50 6G*#) # +&E&54&(4&( /h +%85,4E3+++ '/h +3(5% /h0 +&345$3$%%+ '/h00, ()( 7 $ 520.'.2 /0./. -.2)2.0. 2/00?-2. 20/'#5 / 7-2.ff0.ffff 4$)#!!$ )!!$ 2. /0.;=/0;=-A/ 0.// *B-0. GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr (

80 $!1)(! 2/..2.!! 7 - '98 (!! &! N ) 8 + -/ D(!()(! ( ' **;A/0.0.=5 /. # /.2-1/- 0. <(( 20.ffffff fff'-./.;= 0../ (!$6)) )2-./,0.# / 7 $ 5 00$Q/.2 2;(E50= '$)(9+34 (!:8!!1!"#!$$-!/!$ ) ($ %#).5544 )#!6)) R8,+ G/22 8,+5E++ G/2 E++5& &+++5& W& GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr E+

81 ()(. & ))$(6)) $(6))!6)) 7 $;= 4/!$(()( -.2 / #0././... 7 $ 500/ !?2--. 2/ )#!$ /0.0.-/. 2 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr E&

82 !")$;)$/#'(!$!(!!!#) 98 & M! ; + ""&??)?"G)"?6M'? "0. G *2 '0.0.;A/=\A2-\A '2\A '\A <\A #AG\A.0\ffff )0.\A2\fffffff GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr E$

83 98 & M! ; + ""&M "0. 22 ) &. $ ;i=h. % /.;1.= 4 /0., 0;1#1 10=1;'1''1'''0=1;&1$1%0=1 0.0./-0 "2*./ B-0.*1 B-0.*12 2H B*0.-12 * GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr E%

84 98 & M! 0 ; + ( )$#)(!$8)(; & 1A/,.\((!"2 50.' ?" 7?" ' 7?" 7?" ' 7?" 7?" ' #? 677G?6 ' '' '''?M6 & $ $ % 4, 8 3 M.\ 2.2--;*=\ N1- N1/2-... \ N1 #-. GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr E4

85 98 & M! ; ; + ' )$#)(!$8)(; & 1A/,.2\((!"2 50.' ?" 7?" ' 7?" 7?" ' 7?" 7?" ' #? 677G?6 ' '' '''?M6 & $ $ % 4, 8 3 M.\ 2.2--;*=\ N1- N1/ \ N1 #-. GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr E,

86 !")$;#)4/!$#)()()))#) $)1!/ 2.-./%/$8 $++& -/))/6)!(!(#)(!!!#)77% (J% '/2.2. & 6 7 $ $8E &,&, ++ D!I!944: ))$(6)) $(6))!6)) $8$++& 48, $3%& &%&E?- '98 ( 2-2, )/E > 7E &,.> &+++#./22&4++0. /2;=&4++ &+ 4, / '-/..>., E++# / -..//0.2.> "2FF :-.2 2/- 7 $ 500 # GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr E8

87 .22/ 7 $ 500$Q /.221-(E '$)(944:8+34 (! -!/!$!$ RE++ G/2 E++5& &+++5& W& 'ff0.i.4. /- '$)(944:!$ ((!$ +34 (! Q/ RE++ G/2 + + E++5& %+ &%%+ &+++5&4++ 00,, $414, W& &4+ 8$$ $Q/.22.22'.ff /20-/0..//> / B //0>00..>7..>-0.2 / ?->2' 2;= /2-./.> : :0.21-2:0..2 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr E3

88 ?.22 ;=' FF/27/. /-2./;=.;10.1=' '0.FF /0FF2#ff / :0.2./ ' $14-1.0# /0-. GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr EE

89 !")$2 /!$#)(#(!)(!#)%%#%)1) '?>0-< GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr E(

90 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr (+

91 !")$3 (!$#(!)(!)! G!(#!$4( FF ;&=/H;$=00.H;%=-0. ;4= '02FF < K))#0.L;222A4+,,&= ()41(!$($(.22C/ FF.#.2 / / !/) 6/ ( Bief gemeente.doc ()4' (!#) G0.02/;0/0/=C/ FF...0/ G0.0.0.A//0.-0. FF.0.-0.;= 0. G0.;FF=25/ "0.-0/ /.- 0//0 '-FF52FF&+&$ )555-!/) 6/ ( Bief directie.doc Brief docenten.doc GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr (&

92 ()4,(-/)) Je start het bezoek aan de school start het plaatsen van een CO 2 -datalogger in één leslokaal. De keuze van dit lokaal bepaal je in overleg met de school; Inspectie van alle leslokalen: je beoordeelt de ventilatievoorzieningen met het ventilatieformulier en je vult een screeningsformulier in dat informatie geeft over binnenmilieu-kenmerken als verwarming, zonwering en schoonmaak; Je voert de gegevens van het ventilatieformulier in in het Excelbestand Ventilatiecapaciteit. Per lokaal bereken je hiermee een ventilatie-advies-op-maat. Met dit advies-op-maat weet een docent voor zijn of haar lokaal welke ventilatievoorzieningen minimaal open moeten staan. Dit advies print je voor elk lokaal afzonderlijk op een persoonlijke ventilatiekaart. Omdat de bezetting van een leslokaal per schooljaar kan verschillen maak je een tweede ventilatiekaart die gebaseerd is op een maximale bezetting (vaak 30 leerlingen) van het lokaal; De resultaten van de inspectie van alle lokalen en de meting in één lokaal gebruik je voor het schrijven van het schooladvies en het maken van de presentatie voor de voorlichtingsbijeenkomst; Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst informeer je directie en docenten over het belang van een gezond binnenmilieu en ontvangen ze een aantal hulpmiddelen om het binnenmilieu te verbeteren: de ventilatiekaarten, een afleesbare CO 2 -signaalmeter met indicatie lampjes (ook wel stoplichtmeter genoemd), het lespakket Buitenlucht kom je binnen spelen? en enkele folders met tips voor een beter binnenmilieu. 00. E% E4, 7 $ 5& )/(++ '0 )/&&++ M &,&, M-20. &8++ )0.00!/)6/ ( Ventilatieformulier.doc Screeningsformulier leslokalen.xls Ventilatiecapaciteit.xls Toelichting berekening ventilatiecapaciteit.doc Ventilatiekaart.doc Presentatie.ppt Schooladvies eendagsmethode.doc Handleiding Ventilight.doc Instructie lespakket.doc (dit moet je nog toevoegen aan het lespakket) GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr ($

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

Stroomschema ma financiering zorg 2007

Stroomschema ma financiering zorg 2007 0m08 08 Stroomschema ma financiering zorg 2007 Publicatiedatum CBS-website: 26 november 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2012

Stroomschema financiering zorg 2012 Stroomschema financiering zorg 2012 6-10-2013 gepubliceerd op cbs.nl CBS Stroomschema financiering zorg 2012 1 20.553 II Overheid Instellingen Gezinnen/werknemers Bedrijven Incl. niet-ingezetenen 5.289

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2007 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2007 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2007 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '  0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2006 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2006 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2006 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

#$%&'())* +,,, -. / 0

#$%&'())* +,,, -. / 0 5 ) %! &''/%.2$! 6 '/#& 5 7* )! " #$%&'())* +,,, -. / 0-1 2 " 2 2 3 4 1 2 #$%&'())*! "#$%&##'(') %* +,'&'-$..#.'%,'&&..//0'%1,'&&../2#&%! %,3 4 &! 6 '/#& 8 9 9 9 : ) 9 " : " 9 % : : ; : 9 " 5 9 ) 4 " #2/'

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 1998 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 1998 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 1998 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

Stroomschema ma financiering zorg 2000

Stroomschema ma financiering zorg 2000 0m08 08 Stroomschema ma financiering zorg 2000 Publicatiedatum CBS-website: 26 november 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien

Nadere informatie

Stroomschema ma financiering zorg 2003

Stroomschema ma financiering zorg 2003 0m08 08 Stroomschema ma financiering zorg 2003 Publicatiedatum CBS-website: 26 november 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2005 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2005 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2005 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2002 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2002 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2002 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 26 maart 2010 3 4 10 11 30 33 37! 42 " 60 # 62 $%& 64 ' 65 !"#!$!%%"! #&'# &!%' %!#%! (%)*% %##+,%!#,% ##! &%%'#& %%%& -* &+- &,.,$/%0 2% #%%"02 #%%#+#! %#!!&#%!% #%%! 3##%%4%! #%%' 5$#

Nadere informatie

! " # # # # $% & ' ( ) *+,,

! # # # # $% & ' ( ) *+,, ## ##% & ' ( ) *+,, # % && #' () * + &,-.+/ 0 * -,. / 11 ) / 1, 0 10. 1 1( 2 - *.,+ 1,+ 2,+ 0.,+ (,+ (1 3,+ ( 4,* (0 )**,3 (( ),4 (5 6,4 (7 %,/ (8 ),/ (9 ),0 5,1-3. &,2 01,2 0 2, *,,2 00 *+ 0( : ** 0(1

Nadere informatie

TARIFERINGSBUREAU TARIFERINGSAANVRAAG burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen (BA Auto)

TARIFERINGSBUREAU TARIFERINGSAANVRAAG burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen (BA Auto) TARIFERINGSBUREAU TARIFERINGSAANVRAAG burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen (BA Auto) Het bijgevoegde formulier heeft als doel een tariferingsaanvraag in te dienen bij het, door art.

Nadere informatie

RESP. NR. : MULTI- HH NR.: VERSIE 1. Europees Sociaal Onderzoek 2006. Aanvullende vragenlijst

RESP. NR. : MULTI- HH NR.: VERSIE 1. Europees Sociaal Onderzoek 2006. Aanvullende vragenlijst RESP. NR. : 1 2 3 4 5 6 MULTI- HH NR.: 7 VERSIE 1 Europees Sociaal Onderzoek 2006 Aanvullende vragenlijst ALS U EEN MAN BENT, WILT U DAN VRAAG 1 BEANTWOORDEN? ALS U EEN VROUW BENT, WILT U DAN VRAAG 2 BEANTWOORDEN?

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

Diplomalijst gastouders

Diplomalijst gastouders Diplomalijst gastouders Diploma s op mbo-2 niveau: a) Helpende breed 2 b) Helpende sociaal agogisch werk 2 c) Helpende welzijn 2 d) Helpende Zorg en Welzijn 2 e) Verzorgingsassistent(e) Diploma s op mbo-3

Nadere informatie

Bewustwordingsproject

Bewustwordingsproject Bewustwordingsproject Binnenmilieu Basisscholen 2008-2013 Merel Linthorst GGD Nederland 15 September Inhoud 1. Achtergrond 2. Bewustwordingsprogramma Binnenmilieu Basisscholen 3. In vogelvlucht de Eendagsmethode

Nadere informatie

Op weg naar een beter binnenmilieu in bestaande schoolgebouwen

Op weg naar een beter binnenmilieu in bestaande schoolgebouwen Op weg naar een beter binnenmilieu in bestaande schoolgebouwen Seminar Swegon Air Academy 11 november 2008 ir. Froukje van Dijken BBA Binnenmilieu 010-2447025 www.binnenmilieu.nl Dagelijks 20.000 leerlingen

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Eindrapport Pilotproject Frisse Lucht op het Kinderdagverblijf

Eindrapport Pilotproject Frisse Lucht op het Kinderdagverblijf Eindrapport Pilotproject Frisse Lucht op het Kinderdagverblijf juli 2009 Marja van Rossenberg Eindrapport Pilotproject Frisse Lucht op het Kinderdagverblijf M. van Rossenberg Hulpverlening Gelderland

Nadere informatie

Voorwerk DGH 3.1_WE.indd :27

Voorwerk DGH 3.1_WE.indd :27 2018 INHOUD 2017 H H/F U BV V : W : R D D: X, R P Z: V PM S Pö : M L- D E: Y K 978 90 5956 755 9 447. N,,,,,. D. T,,. O. D. M, (@.). W 5 H D G H 8 T 100 S 9 T 25 R 13 T 25 S B 14 T 25 C 15 T 25 M 16 T

Nadere informatie

! "##$!"%%&!'()*+!!""#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$!

! ##$!%%&!'()*+!!#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$! "##"%%&'()*+ ""#%&'()*+)*),-.*'//+,,''#0++#&),.* "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 10%+%&,%2#),%&%3 "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 123456789:;

Nadere informatie

!" #!$% # ###" % %$ * +" #!!$ # % ", $ " %#-". " $!% # #% #!$ " " $% $$,#% #%# / - #! # %

! #!$% # ### % %$ * + #!!$ # % , $ %#-. $!% # #% #!$  $% $$,#% #%# / - #! # % !" #!$% # ###" % %$ & ' " ####%%" % # %(##) * +" #!!$ # % ", $ " %#-". " $!% # #% #!$ " " $% $$,#% #%# / - #! # % 0 1 # # % # # 2 '3 #" $! $ 3 " ##!$ 4 1 ##% ## # " 5, #" # 6 % # 5!$ #%% %# % %#$ # 5 %

Nadere informatie

)! ) *! ** 0-' $$! " #$ % $ " & " ' ( % +, " -../

)! ) *! ** 0-' $$! #$ % $ & ' ( % +, -../ )!) *!** 0-'$$! " #$ %$"&"'( %+,"-../ %)!*!$$ &,, 1/. -../ %$"&"'( $ 2*** "233,'" " 4 "*56"! "!, 6! 6 *! *7!, 6 6 7! ) "" 8 94:(9%94& 8 88 % 8 8- ;82 8 8< ;-2( - 8= >? - 81 :*7 0-4@$9AA(:94&(4'(4@(::94&'4+(@$$)99>'4%((>@(+(9%

Nadere informatie

Handleiding Onderzoek in Beweging

Handleiding Onderzoek in Beweging Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Onderzoek in Beweging Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport

ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport Deze rapportage is opgesteld

Nadere informatie

TARIFERINGSAANVRAAG burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen (BA Auto)

TARIFERINGSAANVRAAG burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen (BA Auto) Indien een aanvraag voor hetzelfde risico ingediend werd via de toepassing TBONLINE, zal enkel deze behandeld worden. TARIFERINGSAANVRAAG burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen (BA Auto)

Nadere informatie

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8.

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8. dakpannen rood, passend bij steen 9.657 glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) RAL 733 8.88 7.56 A-a8 A-a9 ventilatie dmv open stootvoegen A-c3 A-c4 segment hefdeur volkernpaneel A-a5 A-a6 A-a6 A-a7

Nadere informatie

! " $$ *+ ,!-./,0 !"#$$!%$%#&'!!#()$$%"#$%*)"+',*)"-

! $$ *+ ,!-./,0 !#$$!%$%#&'!!#()$$%#$%*)+',*)- ! " #$%$%&$ '%'% $#%$ ()$ $$ *+,!-./,0 1/,2,0,30(42 3,./),0#1*)! 2#')##*'')#'3,0#!!1'*)'/),0# 0# 4"("#!"#!'*)0 4".*)0 1!#",0 /!&) "#)2,#22) $#),##!,0!,!# &52"#) #- )'5,#!1!2))+6'!7 )!)8$'!5+( )!)9 4'(+*!)!+

Nadere informatie

Toetsmatrijs PE-PLUS EXAMENS WFT-VAKBEKWAAMHEID 2014. College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2014, Den Haag

Toetsmatrijs PE-PLUS EXAMENS WFT-VAKBEKWAAMHEID 2014. College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2014, Den Haag Toetsmatrijs PE-PLUS EXAMENS WFT-VAKBEKWAAMHEID 2014 College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2014, Den Haag 1 Inhoudsopgave 1. PE-plusexamen Adviseur basis. pag. 3 2. PE-plusexamen Adviseur

Nadere informatie

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Henk Sligte Judith Schoonenboom Peter J. Dekker Klari-Janne Polder To cite this version: Henk

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! # $ % &&&$ $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

On-line aanvraag van bouwvergunningen

On-line aanvraag van bouwvergunningen Habi_deel_omslag Meijer 6-2-2006 16:11 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik On-line aanvraag van bouwvergunningen Nederlandse ontwikkelingen in Europees perspectief dr. F. Meijer !"#$% %%!"### #! &'!""!

Nadere informatie

p naar de pom WAT? omgaan. De websit Niklaas o water: w r, waterval,

p naar de pom WAT? omgaan. De websit Niklaas o water: w r, waterval, -3 S? M f S-N x? B, K BS B S-N M B D IS A S V,, P -V K, MS P, S-N B ( ) x74 B (74 74 ), AT? AAM V f M éé B AT?? -N S D C H? B D, ICT, P Z, ë M Z D Z ) D ( f / J? B P D f M S- 3, f P N V, :,, % 7? % A?

Nadere informatie

!" # $ % & '(( ) ) ) ( & ( *

! # $ % & '(( ) ) ) ( & ( * !" # $%& '(( (&(* +&%, " -*.& /+"12"// -*.& 3&4 &5! # $%& # -,7 &778", * -* 3-9 "7""7,": & : &,, 8*; < : 7:,, & : -9, & 7 *-9":,:7 =,, 7, : -9 -, &,,,,& " : " ", 7,& &" &:, ",8& ;:7, >"? @% 2&,A&B&,#$$C*

Nadere informatie

1. Inleiding Aanleiding onderzoek Onderzoeksmethode Leeswijzer 3

1. Inleiding Aanleiding onderzoek Onderzoeksmethode Leeswijzer 3 Ouderen en de uitzendbranche /en onderzoek naar regelgeving langer doorwerken: praktijkervaringen van seniore uitzendbureaus en oudere uitzendkrachten Een onderzoek in opdracht van de ABU drs. W. Wiegmans

Nadere informatie

handi Het spel Iedereen gelijke kansen.

handi Het spel Iedereen gelijke kansen. Het spel Iedereen gelijke kansen. Voorbereiding Druk de kaartjes af, knip uit, vouw en kleef toe Sorteer de kaartjes per type: Het spel Spelbenodigdheden Een zeszijdige dobbelsteen De kaartjes gesorteerd

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT OKTOBER 5 - CARRE WONEN EN SLAPEN B.V. Th j h! DE MOOISTE WOONWINKEL C w g wj. B Mch z +. Lv v fw, pg, z,. D zw ch. Afg: 8789 c. 99,-.. W Cy. Lv v fg. Tv w gj. 55 c. 599,-.. Ef Cy. M. Lv

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

! "#$%%& ' "()' *++,-*++.

! #$%%& ' ()' *++,-*++. $ %&''( ) &*%+, ' ' - %&*,%. ' $ %,'! "#$%%& ' "()' *++,-*++. "(/#&!!"#" &0"!"#$## %!&' $'!"$!(!")&*#+,- %!&&!#.# )&*#/&! #/.0"1!! 2!"#$## 3 /#!,$#$!( '###4& # ## &$##$ #3 /(!"#$## $5!4 # 6!" # 74!84&$#

Nadere informatie

AB OVO. iguide STYLEGUIDE

AB OVO. iguide STYLEGUIDE AB OVO iguide STYLEGUIDE 1 BEELDGEBRUIK SFEERVOL, MAAR NIET STOREND Bij elke keer dat je inlogt zie je dat de achtergrond bestaat uit een beeld. Dit beeld is van het land waar de gebruiker naartoe gaat.

Nadere informatie

Reebop-practicum 2 havo/vwo Liesbeth Vredeveld 2010

Reebop-practicum 2 havo/vwo Liesbeth Vredeveld 2010 Reebop-practicum 2 havo/vwo Liesbeth Vredeveld 2010 Zelf aan het werk met genotype, fenotype, en kruisingen Mijn idee was om reebops te gebruiken om de leerlingen zelf te laten kruisen, met als lesdoel:

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Programmabegroting 2018

Programmabegroting 2018 Programmabegroting 2018 ! "$$ !!! "! $!! %!&' " "! & "(!!& " &" ""(& "!!&&!& $!)$ ($$ "! " " " $!''!' ( ' &!$*' &!$'& $!($*' $!($' &!!!! $ (!!" (!!+" (!! &!$ &!$ ' $' $' $!! $"! & " & $ '! " (!!" (!"

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Voorkennis V-1a Als x 5 0,6 is de totale breedte 5,6 meter. De totale oppervlakte is 1 3 5,6 5 67, m. b De lengte is 1 meter, de totale breedte is 5 1 x meter, dus voor de oppervlakte geldt A 5 1(5 1 x).

Nadere informatie

ADRES HUISNUMMER TOEVOEGING POSTCODE PLAATS Adriaan Klaassenstraat AE breda Adriaan Klaassenstraat AE breda Adriaan Klaassenstraat 45

ADRES HUISNUMMER TOEVOEGING POSTCODE PLAATS Adriaan Klaassenstraat AE breda Adriaan Klaassenstraat AE breda Adriaan Klaassenstraat 45 ADRES HUISNUMMER TOEVOEGING POSTCODE PLAATS Adriaan Klaassenstraat 55 4813AE breda Adriaan Klaassenstraat 49 4813AE breda Adriaan Klaassenstraat 45 4813AD breda Adriaan Klaassenstraat 43 4813AD breda Adriaan

Nadere informatie

TOETSKALENDER OBS DE PIONIER SCHOOLJAAR 2014-2015

TOETSKALENDER OBS DE PIONIER SCHOOLJAAR 2014-2015 TOETSKALENDER OBS DE PIONIER SCHOOLJAAR 2014-1 kalender - groep 1+2 onderdeel 26 jan. t/m 6 febr. 20 mei t/m 5 juni Cito 1 Rekenen voor Kleuters digitaal Muismodule M1/M2 E1/E2 Cito 2 Taal voor kleuters

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

NAAM: SaLVO! KLAS: 6 Economie en procenten. nieuwe prijs nieuw =1,02 oud. y y=2 x ECONOMIE WISKUNDE KLAS 3 HAVO/VWO. y=0,5 x.

NAAM: SaLVO! KLAS: 6 Economie en procenten. nieuwe prijs nieuw =1,02 oud. y y=2 x ECONOMIE WISKUNDE KLAS 3 HAVO/VWO. y=0,5 x. NAAM: KLAS: SaLVO! 6 Economie en procenten y y=2 x nieuwe prijs nieuw =1,02 oud y=0,5 x x nieuw=0,78 oud oude prijs ECONOMIE WISKUNDE KLAS 3 HAVO/VWO SaLVO! Dit lesmateriaal is een onderdeel van het samenwerkingsproject

Nadere informatie

Bijlage 5 Overzicht leerlingen / scholen en schooltijden Peildatum 7 januari 2016

Bijlage 5 Overzicht leerlingen / scholen en schooltijden Peildatum 7 januari 2016 Bijlage 5 Overzicht leerling / schol schooltijd Peildatum 7 januari 2016 DE PERCELEN: Perceel Uitstapplaats Aantal locaties Aantal leerling 1 BREDA/RIJSBERGEN 21 94 2 OOSTERHOUT & VUGHT 6 43 3 KLUNDERT

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen?

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? e-learning Research Reeks 6 Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? ! "#!!$$ %!"!"&''!!!"!"" '! () * +,,,* * -. $ /0 1 3 45 6 708!9:&#'9 ;9!!!# 7/%9,

Nadere informatie

Bijeenkomst 3: Doelen selecteren en vastleggen (werkgroep)

Bijeenkomst 3: Doelen selecteren en vastleggen (werkgroep) Bijeenkomst 3: Doelen selecteren en vastleggen (werkgroep) Passende perspectieven taal Bijeenkomst 3 Doel: Werkgroep bijeenkomst Begin oktober Doelen selecteren en Vastleggen van 120 min vastleggen, gericht

Nadere informatie

NOTA CULTUURHISTORISCH BELEID GEMEENTE NEERIJNEN

NOTA CULTUURHISTORISCH BELEID GEMEENTE NEERIJNEN NOTA CULTUURHISTORISCH BELEID GEMEENTE NEERIJNEN BIJLAGE 3.1 (document 13-16150-2972) GEMEENTELIJKE MONUMENTEN 1777 Dorpsplein voor 2 4185 NP Est Dorpspomp 1857 Dorpsplein 4_4a 4185 NP Est Pastorie 1809

Nadere informatie

Handleiding rekenmodel kosten inzameling oud papier

Handleiding rekenmodel kosten inzameling oud papier Handleiding rekenmodel kosten inzameling oud papier Bestemd voor : Deelnemers pilot rekenmodel kosten inzameling oud papier Van : Marcel Aarnink Datum : 4 juli 2006 Onderwerp : Rekenmodel kosten inzameling

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd H b v Svu FEBRUAR 2015 TEBERDE Ab fg V T E u vug v v g bg D f bf D b fg V T v cb H v b g, bby (g) v SEVERNUS BJZONDER N SAMENLEVEN V 2015 bb ugb b v cub,, cuu, vu cv v D b v u g V T b cub & cv 2015 Dz

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 34 049 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met Verordening (EU) Nr. 1024/2013 van de Raad van 15

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Regeling tarieven scheepvaart 2005 wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Regeling tarieven scheepvaart 2005 wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 45081 16 december 2015 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 11 december 2015, nr. IENM/BSK-2015/243315,

Nadere informatie

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017 0101 7601AA oneven Kwartaal 2-3-4 7601XR even 7601XS even 7601VZ oneven 7601VX even 7601XZ oneven 7601XV even 7601XT even 0102 7601VZ oneven Kwartaal 2-3-4 7601XV even 7601XH oneven 0501 7601XE oneven

Nadere informatie

!!" " &#! "' ( Definitieve versie (met foto s) 1

!! &#! ' ( Definitieve versie (met foto s) 1 !!" " "#$% ##"" "# &#! "' ( Definitieve versie (met foto s) 1 Definitieve versie (met foto s) 2 INHOUDSTAFEL Inleiding p 5 1 Situering beleidsplan p 7 11 Proces p 7 12 Afstemming p 9 2 Omgevingsanalyse

Nadere informatie

6.4 Verschil filosofie en godsdienst

6.4 Verschil filosofie en godsdienst 6.4 Verschil filosofie en godsdienst! $ %% 1 ' ) * + +, -. / + + 0 0 1 / 2 3 1 0 *445647 2 Socrates probeerde met kleine opbouwende vragen zijn gesprekspartner naar het juiste antwoord te leiden. Hij zag

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

gut feeling BRANDBOOK

gut feeling BRANDBOOK gut feeling BRANDBOOK Inhoud 3. inleiding 4. DESIGN PROCES 7. STRATEGY 11. MOODBOOK 18. TEASER Gut Feeling Brandbook 2 inleiding Vanwege het feit dat Gut Feeling zelf branding levert voor bedrijven is

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Schrijfvisie, Schrijfschriften in blokschrift. Voor slechtzienden of leerlingen met een (licht) motorische achterstand

Schrijfvisie, Schrijfschriften in blokschrift. Voor slechtzienden of leerlingen met een (licht) motorische achterstand Schrijfvisie, Schrijfschriften in blokschrift Voor slechtzienden of leerlingen met een (licht) motorische achterstand Recensie-exemplaar 01-2008 Schrijfvisie Schrijfschriften en kopieermateriaal in blokschrift

Nadere informatie

Schooljaar 1516. Leerlingen

Schooljaar 1516. Leerlingen Schooljaar 1516 Leerlingen 1 Voorwoord Hierbij tref je alle informatie aan die je nodig hebt voor de laatste ronde van dit schooljaar. Handig alle data, schema s, overzichten en instructies bij elkaar

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Nederland Noord-Brabant Boxmeer 152,03 km (ongeveer 8:56 u) Fietsroute

Nederland Noord-Brabant Boxmeer 152,03 km (ongeveer 8:56 u) Fietsroute Print rondje33 152 - Fietsen in - route.nl pagina 1 van 6 rondje33 152 Nederland Noord-Brabant Boxmeer 152,03 (ongeveer 8:56 u) Fietsroute 353677 4 5 29 35 36 66 67 10 11 68 1 72 76 73 4 69 71 70 12 47

Nadere informatie

harold hamersma & esmee langereis de grote hamersma

harold hamersma & esmee langereis de grote hamersma 2018 & VOORWOORD 2 3293 AUSTRALIË ROOD R H! I NU, C?! M,?. M é,. S,. B. D. H. D D H. O, E L, D H. Eé, :. E -. H,. O Cè C, S-É. D, -. E! N D H, H H E L AUSTRALIË ROOD ë; R;A W C S 2014 C V : : 14% : 12,95

Nadere informatie

Richtlijnen voor de Huisstijl vanh Hoogeveen. Met een hoofdletter

Richtlijnen voor de Huisstijl vanh Hoogeveen. Met een hoofdletter Richtlijnen voor de Huisstijl vanh Hoogeveen. Met een hoofdletter Juni 2009 Beste partner, U gaat aan de slag met de huisstijl van Hoogeveen. In deze richtlijnen ziet u hoe dat kan. Deze richtlijnen zijn

Nadere informatie

ď ď ď Ľ ť ď ť á ď ŕ í ŕ ď ť ŕť ť Ú ŕ í ď Ú é í éé Ľ í ť éé ŕ ď í ď í ŕ Ú Ť ť ť ť Ť ť ď í í ď ť Ô Ô í í ť éé í í ď Ť Ľ ď ď ď ť ď í ť ď ď ď í ŕ ŕ ŕ í ť á ť ť Ĺ ď ŕ ď á ť ď ď í ŕ ť ď ď ŕ ť ŕ ťí ď č Ô Ľ ŕ

Nadere informatie

TEST JE WEBKENNIS: Smarty or dummy www.blaucapel.nl >vakken> informatiekunde> test je webkennis

TEST JE WEBKENNIS: Smarty or dummy www.blaucapel.nl >vakken> informatiekunde> test je webkennis TEST JE WEBKENNIS: Smarty or dummy www.blaucapel.nl >vakken> informatiekunde> test je webkennis Deelnemen? Opdracht Voorbeeld : combineer de eerste kolom met de tweede. : 1 = B of 2 = LL (dit zijn niet

Nadere informatie

Huisstijlhandboek Collabor University of applied sciences

Huisstijlhandboek Collabor University of applied sciences Huisstijlhandboek Huisstijlhandboek Collabor University of applied sciences Charlotte Penders 313548 Leeuwarden, NHL Hogeschool Begeleiders: Mats Elzinga Wilma Ritsema Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Basis

Nadere informatie

We waren Intergemeentelijk en nu

We waren Intergemeentelijk en nu We waren Intergemeentelijk en nu Ruud Veen Gemeente Haarlem Bouwfysica Lid Werkgroep Gezondheid & Energiezuinigheid Bestuurslid Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging (NVBV) April 2011 Regiodagen 2011

Nadere informatie

VERBETERING VENTILATIE BASISSCHOLEN. Schooladvies over de kwaliteit van het binnenmilieu. Basisschool O.B.S. Elckerlyc

VERBETERING VENTILATIE BASISSCHOLEN. Schooladvies over de kwaliteit van het binnenmilieu. Basisschool O.B.S. Elckerlyc VERBETERING VENTILATIE BASISSCHOLEN Schooladvies over de kwaliteit van het binnenmilieu Basisschool O.B.S. Elckerlyc GGD Gooi & Vechtstreek Bezoekadres 1 Heuvellaan 50 Postadres Postbus 514 1200 AM Hilversum

Nadere informatie

Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (invoering basisvorming in voortgez... De citeertitel is door de wetgever vastgesteld.

Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (invoering basisvorming in voortgez... De citeertitel is door de wetgever vastgesteld. Page 1 of 6 (Tekst geldend op: 04-07-2004) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel: Soort regeling: OCenW De citeertitel is door de wetgever

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

! "###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6

! ###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6 ! "###$ % &''!()*+, --. /*. 01 232 &' 4 5#( 6 7 809##:04;< :

Nadere informatie

Bijlage 1. Stappenplan

Bijlage 1. Stappenplan Bijlage 1. Stappenplan Uitvoeringsprotocol ééndagsmethode De ééndagsmethode is een voorlichtingsinstrument dat een ventilatie-advies-op-maat ondersteunt met een aantal concrete hulpmiddelen. De methode

Nadere informatie

Van Struyck tot statig Woonwensenonderzoek onder studenten die in Den Haag studeren en/of wonen

Van Struyck tot statig Woonwensenonderzoek onder studenten die in Den Haag studeren en/of wonen VanStruyckTotStatig 18-06-2008 12:07 Pagina 1 Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling Directie Beleid/Afdeling Onderzoek Van Struyck tot statig Woonwensenonderzoek onder studenten die in Den Haag

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT NOVEMBER 05 - CARRE WONEN EN SLAPEN B.V. Th j h DE MOOISTE WOONWINKEL Gf f w 3 Wpgmm S. D S. Lvb v fmg, h. Afmg: 404563 cm. 685,-.. Emf S. Lvb v fmg, h. Afmg: 76 cm. 380,-. 3. Em V. Lvb

Nadere informatie

Word lid van de KNMP. De KNMP is dé vereniging die essentieel is bij de invulling en uitvoering van het beroep van apotheker. Ook voor jou!

Word lid van de KNMP. De KNMP is dé vereniging die essentieel is bij de invulling en uitvoering van het beroep van apotheker. Ook voor jou! W v KNMP D KNMP p bgjk bj h bwk v kw v h vk v phk, k p jw v. Z z wj v kg v h pcm pb fmc. Jw pg w fgm p w v h v p km. D KNMP é vgg bj vg vg v h bp v phk. Ok v j! W kjg j v? V 37,5 p j b j k v KNMP. D v

Nadere informatie

Milieu-inspectieplan 2010. Afdeling Milieu-inspectie

Milieu-inspectieplan 2010. Afdeling Milieu-inspectie Milieu-inspectieplan 2010 Afdeling Milieu-inspectie ! # $ & '(! )*( + )', $ - & ) (,. ' + + / $. ' $ 0 & 0 (! 1''2, + 3 $.44''56*' $.44'' $ 56*'! & 78& & 7, & 7 & & 7' +( & 7 $ &! #8& 5/ & 142,,989 '

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Bekendmakingen Aanvragen algemeen omgevingsvergunning (*1) W0717 Edeseweg 143, 6721JV Bennekom het vergroten en veranderen van de woning W0725 Selterskampweg 60, 6721AV Bennekom het kappen van 3 grove

Nadere informatie

Vooronderzoek methodiek Verbetering Ventilatie Basisscholen

Vooronderzoek methodiek Verbetering Ventilatie Basisscholen Vooronderzoek methodiek Verbetering Ventilatie Basisscholen Vooronderzoek methodiek Verbetering Ventilatie Basisscholen Drs. S. Wouters van Buggenum Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid GGD'en Brabant/Zeeland

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 1 december 2010, nr. 2010-11-06 b;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 1 december 2010, nr. 2010-11-06 b; De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 1 december 2010, nr. 2010-11-06 b; gelet op artikel 102 van de Wet op het primair onderwijs;

Nadere informatie

Dyslexie Centrum Twente. Het is bijna zover! Nog een paar dagen en het is kerst...

Dyslexie Centrum Twente. Het is bijna zover! Nog een paar dagen en het is kerst... v I : K M Kv Dx C T M.A. R 3 7556 CW H T: 074 8516516 H v! N... D,, c. D c, c. N, c v. L v x v! D x V v x v Dx C T. I x! H,,! V c, v c! V! Dx I x * 1 * 1 * c 2009 Ev v... H, S. I. I v v x! H! I L. I H

Nadere informatie

Definitieve Indeling senioren breedtekorfbal, veldcompetitie

Definitieve Indeling senioren breedtekorfbal, veldcompetitie Definitieve Indeling senioren breedtekorfbal, veldcompetitie 2014-2015 publ. 26-6-2014 Reserve Vijfde Klasse R5A R5B R5C 1 Badhoevedorp 2 1 Avanti 6 1 De Meervogels 5 2 DTS 2 2 Excelsior 5 2 EKVA 4 3 Kleine

Nadere informatie

Ruud van Houwelingen Testen als een drama serie Voorjaarsevent Testnet: 22 juni 2009

Ruud van Houwelingen Testen als een drama serie Voorjaarsevent Testnet: 22 juni 2009 Titel, samenvatting en biografie Samenvatting: Ruud van Houwelingen Testen als een drama serie Voorjaarsevent Testnet: 22 juni 2009 Er zijn verschillende redenen aan te voeren waarom testers bij het begin

Nadere informatie

Beleggers en wonen en zorg

Beleggers en wonen en zorg Habi_deel_4_vegter 42 :45 Pagina Vernieuwend Ruimtegebruik Beleggers en wonen en zorg Onderzoek naar investeringen van institutionele beleggers in woonzorgcombinaties voor ouderen Maaike Vegter " # $

Nadere informatie

M/44000/M. Zuigerstangloze LINTRA cilinders Magneetzuiger Dubbelwerkend Ø 25 tot 40 mm

M/44000/M. Zuigerstangloze LINTRA cilinders Magneetzuiger Dubbelwerkend Ø 25 tot 40 mm Zuigerstangloze LINTRA cilinders Magneetzuiger Dubbelwerkend Ø 5 tot 40 mm Nieuw compact, ruimtebesparend ontwerp Met het betrouwbare afdichtingssysteem van Lintra Eenvoudige bevestiging standmelders Met

Nadere informatie

ENV-MB450-NV. CO2 s i g n a a l m e t e r G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g (versie maart 2015)

ENV-MB450-NV. CO2 s i g n a a l m e t e r G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g (versie maart 2015) ENV-MB450-NV CO2 s i g n a a l m e t e r G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g (versie maart 2015) 2 Inleiding Dank u vriendelijk voor uw aankoop van één of meerdere ATAL ENV-MB450- NV CO 2 -signaalmeter(s).

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

"#$%!&#'()!*!*+!,)-)#,)#$.$'!&-'!($!/$01$.$%,!12!*+!,#)$!-3,4$($!($!,)-)#,)#$.$'!&-'!($! 1%($%,5!6$0$!7*'8)#$!0-3!'19!&$%($%!+1%($'!*#)9$/%$#(5!

#$%!&#'()!*!*+!,)-)#,)#$.$'!&-'!($!/$01$.$%,!12!*+!,#)$!-3,4$($!($!,)-)#,)#$.$'!&-'!($! 1%($%,5!6$0$!7*'8)#$!0-3!'19!&$%($%!+1%($'!*#)9$/%$#(5! 1. Algemeen 1.1 Dashboard "#$%&#'()**+,)-)#,)#$.$'&-'($/$01$.$%,12*+,#)$-3,4$($($,)-)#,)#$.$'&-'($ 1%($%,56$0$7*'8)#$0-3'19&$%($%+1%($'*#)9$/%$#(5 1.2 Winkel :3,*;#$%12.3#.).*')**++#'.$3/$.#

Nadere informatie