GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr $

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $"

Transcriptie

1 ! "#

2 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr $

3 !"#!$ %& ' (!)(!#(!)(!*( %+ $& '( $$ )( $% )*&+,! ($-! %& %& '&, %$ -./010.2&, %% 0&3. (!$/) %+ 4& 56&( 4$ -.2$, 4% ) 7 $ $8 & #!!$ %'+,& $(,$ -.0.$(,% 7-%+,%& '0%&,%$ %,,4 %3 0 1)(! %. 8& 04& 8$ 44 2 (//!()(! %.& 3 1!!(! %.2 + ))4$/!$ %.+ 5 )(!$6/$4 %.+ GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr %

4 %&!")$ " (#( ()!!$! (!"(!)(!#) /6)!(!(#)(!!! %&,!")$' 6!('55,81(/,%59)(!/,%.0,%&+:; (##!$ #)#!"1$!8#!"1!(8(!(!()!(9<8'550:&&!")$, (6))##(!)(!! /! () %0, =!/!(8-/,&3+59>%!"8'550: %0,!")$. )$!"((!$#)#(!)(!#-!!$!?!/ )!!!#= %0&!")$& /!$#)!$44#)/(#)4!$#) #(!)(!#-!!$!!( %0+!")$0 <((#(4)#) ' ()(!! %2,!")$2 /!$#)(#(!)(!#)%%#%)1) ' %3+!")$3 (!$#(!)(!)! GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr

5 !"#!$ )0.2. :;<1$++$=9>0. :;1$++$=# ;-&= 7-"./ ?0./ # /* / ;=..0. ;2AA0.= //0 # 2-;0.= 0>; 7 $ = / )0./ )05;0B= & )2// '0.2- );5=0./251/ )/ )05;0.0B=/ 0. /-/ GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr. 2008,

6 A/ 20./ 0.0. $ ) B/ /02.. #2/25/2 1002/9#25-0.: ) C #0.:;$++4=.9" :;1$++,= #2/ /9: -0.:-0.D/0 '$++8./.)67EE0.1 "1--FF FF./ $ /,%&2. 7 $ 5. FF. 022FF.! GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr

7 .-0.?. -0.;#E= ""?-- 0.? A/?2. -/;= ;= #! './$2- './%2-./01 7 $ 500 './ $ /,1. GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr

8 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr E

9 ' (!)(!#(!)(!*( '%!!$ /./ /0- './2/0. )20. *.5 '%' (!)(! 0.;0=11/ $! %! %&%! '! (! ) 7/0.2 9$ # $! 72 9*!! +! GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr (

10 )2220.// #2. / ;"?"&+E31""'$++&= $! ',-( '%, (!)(!*( )0. *? *?*./52 * )(!"/#(!)(! #5/ / ;=-1-2;0=/. -/-./ % 12.*/0 / *2/..1. /0-'./,2-0 "/ /*/ 123 /*/ !! 7 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr &+

11 / -2? < )! #(!)(!8#(!!)(!()(!"/#(!)(! 0.0./0. 2* /A/0/ * /'0/ # "0.0./0. ) /* /-*2 2..0# / / 02#* /0. 0.2* //-/ #* /0.'2.22.?-0.--/ ** GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr &&

12 ' '0.* /00.2 "-. /**#2 /.2 G* //0.-;02= / 200.*- */1. #00-. *2../.2./,%&.-?/- -2///CH./0. H ;=-/ / A0. H 5/00-/H -0.;= G*2-0.2;=1-0/ /:;2*/ =-.>05 ;21&((%=05-0.* * # *-/- GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr &$

13 (!)(./2-0.I/ 0./?/5//0..1-5//0.?/ GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr &%

14 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr &4

15 ,! ($-!,%!!$ 20../-.0.2 /.10.2 (!)(!!! ( -!11 (!( (/6)!(!(?--.-/0 -/0-. ' $ J $ $ $ -0.00,+++$,+++!'8 (! 98! :! 98 & $ +! 98 & 8! 98 &!!,%' -!11 (8! (/6)!(!(#(!)(! ? ;*1$++4=7 ;1&(($H1$+++= 00.-./1.1 22KG0#G*LM2G ;&(((=2*/0/ 7 $ 5 00E++/0.&+A GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr &,

16 /0?0.2 0? *.;&((8= 7 $ ?-0..0.NO;$++81-$%54=<;- %,EEE= ).! M60P;$++%= 05 7 $ 500/ ;$+++=./ $ 5.>;$++%= B 0.2FF? /.2-;1 &((%= ?/ ;G1$+++=0.&%&$EA. 7 $ 5.&+,+3E+ --.-!!1-2 0.G.;$++4=/0. 7 $ ,Q,Q #;$+++=-- 0.&$A0.$4A "-.0./0-0.2 M- 7 $ 500.;1&(E3HPG1&((%= GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr &8

17 / )2-2 22/;#1&(E4=0../ /2-1 /-2 /-/- 0/>0 /.0,%,!? / /1./. G '/0-.?0.2.10/ / /0? GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr &3

18 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr &E

19 . (!$/).% A ($$#!$ '$++%2#20.2G$++%-2-0.1&,$ #2$++%: '96#2$++%:;)671$++8=/. #2$++%"?" / / ' /22. 2"0./ )0.2;/.=22& $++%.#2$++%0.- $++% /$++%1 2-.#2$++%1$++8 )2;=./&(($$++% 22;$+&$+$H)671&((,= )2II&(($2 ;%&&%&$H)671&(($= /2 2)"/0./ "?"&+E( )0.00 2&(($ II&(($222 "?"&+E(2 ;*! /*/&! 7 /*/&! GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr &(

20 "20./0.2 0./2-20. ;-0./0.22= 2.'/2<. ;-= 20./85$5$++82< $ 2 :! - 8! ' ( '.#2$++%;)671$++8=-./%9)0./. -.:0./0.2 22/0, './%&+-0./ 0./1/1./%&$;1/1/0.0.1/ =#./-2222'$./%& & < 4 $ ==! * & ) > '.#2$++%;)671$++8=-./&1&&%10./ -& ) / /2?/ 5220./2 #2$++%0.5.2) ? $ GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr $+

21 2120./ &/ 0./0./1/1. -0./0. )0./;%4E=;"# -25/O= )//;=00 / ' 0./2.20.# /0-2;-0.#2$++% 222= ).0./ 3 % A0A $ -+1E5$ $ $1E % A0A $ -$J, $ &1& % A0A $ -,5&$ $ #-3 % A0 )//22;R&,= $& % A )3 % A )101&4 % A )3 % A02 2-;-0.= )0./ ;%4(= 0..//-+1$ A20. )0./;%,+= 0.12 >&+Q00/- )0./;%,&= )0./ /-2 )0./ %;%,$= 0./ / : GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr $&

22 )0./;%,%= 0./0. /0./1/ 1/0. 7/-0.1."?"&+E3;""'1$++&='"?"&+E / 0. /01A '.#2$++%-0.0./ -?"?"&+E3;""'1$++&= )--&E & 7 0./2-2 G.2;= /. 0./ # #2-2;-0.= /- 0./00 0./.-70./ GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr $$

23 0./0./1. 0./0. )0./;%,8= )/&1& % AA $ % A00.;- 0.= )//22;R&,= $& % A )3 % A )101&4 % A )0./;%,(= /0./1/ 0. 7/-0.1."?"E+E3;""'1$++&= 7 )0.&&(($&$++%2-/2 FF/./1-0.$+&$+$.#2 ;)671&((,= '.#2&(($;)671&(($=20. //. ==!! &. # /1/ /0. GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr $%

24 /0.1/ 0.?/-$-0. 0#-212/ // ;=/.- 0./0./0. -S&1% $ 3 % A0A $ -&1%J%1% $ $1E % A0A $ -%1%5E $ &1& % A0A $ //J$& % A 3 % A &4 % A 7/-0.1."?"&+E3;""'1$++&= '.#2&(($- '.#2&(($21.#2$++%15 00) / ,1, % 0.0;"?"&+E(1-%=- 7 $ 5 2+1&$Q;&$++='.#2"?"&+E3;$++&= #2H 2:;PG0.1&((,= 00 )-22.#2> ,,#;= 2-;=/-1 0 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr $4

25 A ' 222)" 22/&(E80./1"?" &+E(2"6&+(+ "?"&+E(,1, % 0. 0;"?"&+E(1-%=- 7 $ 52 +1&$Q;&$++= "?"&+E("6&+( &(($2-1-"?" &+E(-0.// -// "?"&+E(- #2 2.$A;22=H 0..&+<;T&+ =.12-.A )2/ )--$14.%' -!/!$((6)) 7/2D1 7 $ J 002)200&$ /20.-. '$++8 0; 1$++8= ;1$++8H%=-- 2*"?"&%33( "?"&%33(281&+&,A $,A1/222 $,A(+ % A GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr $,

26 7 $ 5.$,+;=. 7 $ B%,+,++1/. )2(E50-$Q $ 52 -> #(!)(!/) U 7 $5.1(E50 7 $5.1(E50 ;5= ;00.00=V +- R$,+ R8,+ ' $,+J4++ 8,+JE++ '' 4++J8++ E++J&+++ ''' 8++J&+++ &+++J&4++ ')0. W&+++ W&4++ V %, )($( ' ()(! (##!$ M 7 $ # $ 50 0.#... 7 $ 5.2/0. )X 7 $ Y U 7 $5.;(E= 7 $5.;(E= )0. ;5= ;00.00=V 0 % R$,+ R8,+ W$, W(+ $,+J4++ 8,+JE++ &,J$,,4J(+ 4++J8++ E++J&+++ &+J&, %8J,4 8++J&+++ &+++J&4++ 8J&+ $$J%8 W&+++ W&4++ R8 R$$ V Z0.>0. 7 $ /0B GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr $8

27 7 $ 5.0./0/.' "?"&%%3( $ 5../. 7 $ 50 0./;$ = $ ;-[4&= /..2/ / B ! '7, C 12 & D ( 3 0 %% % E1 0 % + 5!! 51; 0 % 01 ; 0 % GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr $3

28 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr $E

29 & #!!$ /,.0.A//,&.'/,$ './,% &% )4)/ F -20/0/ /-10. /-.0.0/.0.--FF- / ;0./0. /0)"135&$5$++8= /.-' ' /. )5-;#P=.2-0../0. ;=;0.=5 ) /2 0/ /2...#2 &%' -!/) (#)!$ -.0.;0.= FF/ GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr $(

30 /- 0./0.2 /2-/ G2/ /.2-2/D0. /#.//2.00.' / /2. &%, -/))#(!)(! % -\ 4 '0.2;2 7 $ 500=\, 00/ ,.-/. 7--1&1$%1 FF/ ;4= FF/ '0.2-.2&1$% GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr %+

31 7-00/;,= ;=2 -/ / '-22 0-;&1$%= 0.2;4='201 2/0.-' #0.-- 0? /2- '2.-0. &%,% 4 (! # #00.20.?/A )0./0.12// G FF/ /0.-0.-? # '4 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr %&

32 !! #0./ /..2/ ;-./4=/# )/- 70 0;-[,$$=/# '0 220./2 7!! -.;=\ *2;/0.0.5A//=\ -2/\ -...\ <021:0..2\ /-0\ # '2;=-A2- V 72.-A\ #0.0. '0.FF\ V',200.#22 2. " -/ ; =-;-1 KL=1-2-21/2 G0.-/-0. /-.0.. / &E //- GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr %$

33 --1 /./.1 0.)0.2 0)0. // ?0. ;0.-=1FF 120. #* /0.0.0* 2/ *B0. '2.1 00$]%2%+Q/; 1"7=#2/2/.0.0. *# /1 /?.") 600..*;")6=2 0. #.0.5 /FF /1/-/-FF-0. 2;&>=2 C0/- 0.1-&>&+2 #..0. ).0&+5 &,2?0.0.*-/ / ;.0. ='. 2 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr %%

34 <-2-0../ /-0. 0D0.2/ C00.\ 0.0..\ \ '-.;0// W%,#=\ "! #290. 1,5&,2; 2= ) / 7 $ 5./; 7 $ 5.*=1-00/;&+++E++=? > )-.0. >2/0/ GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr %4

35 -0. \ '12-0.2\ G0.0..\ ' 7 $ 5&+++\ 01:0.2\? /. FF /?2/ (4%G0./ )2/ ;= )6^^-;M52&1$A $ <=&E R+1,/-)%.0./-? )--.K0.L-0.- -;M52%1%A $ <=#6^^;M52&1$A $ <= &%,%' <(!$?-0../ $ GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr %,

36 7 98 & 7-.:21 7 $ 5 7 $ J /2-- 7 $ 7 $ $ /2 7 $ 500,0.// '. 7 $ 500// '"?"-.-22 /-1-2/1 )20> / --# )-/22 001"?" _A._ 2./ / # $ 5002/ 7 $ 500;RE++= $ 5000, GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr %8

37 --0/- --A/- 00?-... #.2./ 7 $ J00./.-/00;-%.=1 7 $ 52B) 0..- N001&((8'#3 / 7 $ 500. M.5/; % A0= /; % = ? M > 2 0.? /0002M/ /. 2. &%. #!!$ --0../,%2 % -\ 4 '0.212/ 7 $ 500\, 00/.\ 2&,22 # GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr %3

38 7 '.#212."?" ! >0.0./ /' /#.2.2-M /2/' 21/-.-2;#= / ! $ ; 1$++8=-. 2 2/0 B'$)(C '$)(CC D6)!1! )(! )#!$ 9+3:CCC 9+3:CCC R$,+ R8,+ G/ A $, ,+5E++ G/ E++5& &+++ &+++5& W&+++ W& VU 7 $5. 7 $ $5000. VV 7 $ / VVV(E.(E50 ' GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr %E

39 ) ) / $ 5 7 $ /0?0.0.;/ 7 $ 500=0.0.;-[4%= / $ 5-7 $ /.2 7 $ 5072/ 2" G /.`1-0../0. GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr %(

40 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr

41 0 1)(! 0%! )(! 11NPN*02 7 $ 000 **MG /0 */.&((45&((8#G? *'1&+1$485$,31$+++ 11PN/"H2 2./0.0a0.\)"1"2-1 1$++,-222-%$(E& #1<1G<*1#1 "P#? /0000.0N700? *1&18%(58431$++4 #1#1M#P.0-/D*K0 LG6?1&+4,5&+,,1&(E4 #1 1#1<61 GP?#H.0.GM11$+++ 1G1#P<D*2b0*50 0N0.1E$;%=14%$54%41&(($ 1NPG-..2 "'-.-"711&((% 11#1N21N NP</ -.26')1#.1$++4 >11*1 *1G-1GP'0/ 0 7 $ 000.N?1,1$485$,$1$++% 1P"G0.#2H2"71(45 ##'56&,%31/1&((, 11 #P > #0.G -2'GG7AG#6161$++4 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr &

42 N001N0*'N,3H3,853,(1&((8 <1G1N6.516.P"#;=5 0.)0.2.5"1M0.1 $++$! N1<.1>1?*1.1G/P '/.00/0.00 2*0.N01,+1&(,35&(831$ "1P"#;=50. >0."1M0.1$++$! 1NP..00./0 /0\002/.'1&41&581$++4 *11c-1G017)d1GP* /5*00.0.'1&4 8,5 3$1$++4 1<10P 6/002. *1./01000'1&+ $&$5$$&1$+++ 1<16?1 G0.0.'./. 0;'=; /'=/G *0* N* '(&1& &((% 0 /.*/0N 6 1&8( &&E35&&(+1$++4 *.1"1?7P7'0.H.. /0 7 $ 5000'141%8(5%341 &((8 ""';""5=)25#. 22;"?"&+E3=/1$++& GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr $

43 ""';""5=)25#. 2;"?"E+E3=/1$++& ""';""5="0.;"6&+(+= ) 0.2)21/"?"&+E( /1&((% ""5;""'("0.;"6&+EE= ) /10&((( ""5;""'=)2H5 <.*"?"5?"&%33(/1$++4 1N1'G1#6*50.1##/PNG#.01 7 $ '1%1,E$5,E81&(E3 601G"P<6//0/ 0>00'1&%1$%35$4,1$++% G171NPN0/ 7 $ '1(1$$85$,$1&((( G.1161N020 7 $ '.'1&41%%%5%4&1$++4 G16#601). /PNP 11&((8 G11"e0P? /00*0..D*/0'14&%54&E1&((8 G1P"e0"2*/00.G2H /0.>0.?.,,1&E5$,1$+++ 21<#1N?#05PN)./ :5*")&%31$%1&((% GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr %

44 )67# / ;#2=G8E+1&((& )67 #2/)''' / 22H%&&%&$G01 &(($ )67#2/)' /.2 22H$+&$+$G0$(,1&((, )67 ) NG1#0./)..5 /?0*G0/0 ;?M67)?"='1&$1&&%5&$E1$++$ 0%' A!( / 222/ -# / < 'GG7-.2 ;'GG7= 222 "7)? 222 )) 222 MG?00* 222A0ADA0. ) GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr

45 2 (//!()(! ( /# /72 /-.A- -/!()(!/6)!(!(!!! #5-200BG..0./1/ /.-2/.?1-1/.- ##2 ",4183+$" +%&354$,$++ ####?0.24$ 3341%+++6 +&+5$443+$, 222 #6-. &E1%E&& / +%%5$33%88( *6' G8+18$&3< 0. +4%5%483E3E ) &(&4 &&%$1%E++# / +%%548E$ GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr ,

46 5 21$341$4&+# +&3$58%,%++ G4E1&% ,4E5,%,, #P &43,1%4%+#"2 +%+5$%&&% &&134&3? +,3+58(((&& 2222 "7#27 )#28 4(1$8++/ +&,5$38%+++ P# )20$ $%%134++? +,3+58(3(&& 111# /0-222 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr

47 3 1!!(! #/0 / ;# #2= #- $ #- $ / < #- ' $ ' $ / #& W+1E5S$ W+1,5S&1% #$ W$5S, W&1%5S%1% #% W,5S&$ W%1%5SE 2 )20. 0.FF/1-12/;"?"&(E3= /0 /220/ 1-/..;# #2= "?";5=?.""' 0.?-. #2-2---?./22 ".#2/ / 22- "6 "0.?" " GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr

48 722 2/2122/ /0 / ? )00 )0.&0 ) /0. -/ ; "?"&(E31$++&= ) _A._ )/ /0/1 /-/ /;# #21$++8= )/ /00 ;# #21$++8= ) FF1-2 % 0.;# #= GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr E

49 + ))4$/!$.-FF/00;= )(!$6/$ ####16 00!0 2"# GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr (

50 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr. 2008,+

51 #'N?& 0050.)0. 2. #'N?$ #2$++%1./%&+;%485%,(= #'N?% 20.0 #'N?4 )-0. #'N?, # - #'N?8.. 7 $ #'N?3 #./ 7 $ #'N?E )0.GFF. GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr. 2008,&

52 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr. 2008,$

53 !")$ " (#( ()!!$! (!"(!)(!#) /6)!(!(#)(!!! '$++$50.K)0.2. L / $++$ '0.;$++$=2. *)2-/) / ' ) ' #.# $ 2 /. 2 ' $ 5.2&$ ?./ ;$++$=?./ /0.$++$ $ K GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr. 2008,%

54 >0.L22 0.?02. C $++$) '0.$++$ $ $ # GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr. 2008,4

55 !")$' 6!('55,81(/,%59)(!/,%.0,%&+:; (##!$#)#!"1$!8#!"1!(8 (!(!()!(9<8'550: E,%5%%!66 0;E &?222./--0. /1/ $)-/0%48&%48$0./- 2-12/0. 0./ %/02%48& %48$0./2- %48&%48$;=./%&+-!662/0 0 %43 %4E %4( %,+ %,& %,$ %,% 6 & $ & $ % ^ & $ 5 & $ % 4 & $ % % 4, 8 0V 7 & $ & $ % ^ & $ 5 & $ % 4 & $ % % 4, 5 V600..#2./12./0./ ?5/* 9: )/ )/ % AA $ % A % AA $ % A #- #& #$ #% #4 #, 5 #& #$ #% #4 #, &, 8 $ &$ 41E &1( E1E %1, & $1E &1& #T#-H)5-/<0#& GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr. 2008,,

56 ! 0;3 &?// / 0. $? / ;2 &?-0././"?"&+E3 0021%48& $?-0././"?"&+E3 0021%48& %?-0.///1 /22./"?"&+E300$&_A# 0./0.2 &, 22&, /22 4?-0../"?"&+E3 003_A?-0../"?"&+E300&4_A,?-0././ /-/ 8?-0.///./ // '/2./1./-0. 0./002.0./ --2- GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr. 2008,8

57 G 0;4 0.-/-/. "?"&+E $A F 051 &?00.. +Q$,Q00%4E- &+Q00/./1 "?"&+E3112&+Q /-.0.&$,$+Q00 0. $'/2.1./0"?" &+E3- %?-0./ A 05 &"?"&+E // /# $"?"&+E / # %"?"&+E30.0./ 0.///- 0.# "?"&+E30.0./ 0./- 0.# GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr. 2008,3

58 H 05 &?0.- 0.%431-1"?"&+E3 /0/00. / -/1-0./0.1 -/-%,$#. - // $?/0.-0. %431-1"?"&+E3 / // / ///1 -/-%,$# ) /.1-./ 0. %#./ ? /01 /$0'.02 /01212/12 /...212/ %,$)/00./ ()1# #!$1) ( & / +1+& // +1++&, GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr. 2008,E

59 # 050 &0.50./ 0./50.//5 0.,+Q00 %4E10. $0.0./0. %0./0. 4$&_A00/0. ///2-0.1 %4E11120./,/0./0. 8/0.0../%&+-())6 2/0 0 %,, %,8 %,3 %,E %,( 6 & $ & $ % & $ % 0V 7 & $ & $ % & $ 5 V600. E,%5%'%())6 05; &?22./--0. / $)-/0%,40./-2-12 /0. 0./ %/02%,4 0./2-! 055 &?/./ /0. $? / 0. GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr. 2008,(

60 9 05E &?-0././"?"E+E3 00%,42 $?-0./ /22./"?" E+E300$&_A#0./ 0.2 &, 22&, /22 %?-0../"?"E+E3 003_A?-0../"?"E+E300&4_A 4?-0././ /-/-2-,'/2.1./-0. 0./ /--2-8?-0././ /--2- F 053?-0./0 / A 052 & /1 $0.0./0. /1/-0. %# GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr

61 # 054 &$&_A00/0. /2-0.1%, / $/0./0. %/0.0. GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr &

62 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr $

63 !")$, (6))##(!)(!! /! GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr %

64 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr

65 !")$. )$!"((!$#) #(!)(!#-!!$!?! / )!!!# = D D 0. ffffff ffffff ffaffaff 2 fffffff %1)(!#)!F$8/) (1! ( 2-1^ f^f A/\ NA \ NA A /#(!)(!*(!))6-!$; G- NA " NA 0.0. NA -\fffffffffffffffffff \ Afffffffffffffffffffffffff Gfffffffffffffffffffffffff )ffffffffffffffffffffffff 6\fffffffffffffffffff 0.0./ NA -/\ffffffffffffffffffff \ Afffffffffffffffffffffffff Gfffffffffffffffffffffffff )ffffffffffffffffffffffff 6\fffffffffffffffffff!/))! <021:0..2\ NA 0\ NA GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr ,

66 '0212\ NA < 2-0.\ NA \..*B \ NA '.\ NA <.-\ NA %!$6))!$ 60./\ NA ->\ NA '0.-0.2/.\ NA ff1ff1.ff1'.fff %!/))! "- <021:0..2\ NA # /fffffffffff NA 6AA0.\ NA '-\ NA )A2A2A\ NA ' GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr

67 0.0. '-- NA '/->\ NA 0. NA NA )4)!(!( '0.0.* 6\ NA ffff ffffffff1./ff ffffffff1./ff ffff $ G\ NA 6\ NA ffff ffffffff1./ff ffffffff1./ff ffffffff1./ff ffffffff1./ff *\ ;-=ffff $ \ffffffffffffffffff G NA \fffffffffffffffffffffffffff '0.0.* \ NA GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr

68 ?!/ )!!!#= >'5505 "0. fffffffffffff "0 ffffffffffff fffffffffffffffff ffffffffffff ffffffffffffffff ffff '"76'?)"?'6??M '/0.0./ 8 7 \;'/11/ /.1.11./10./ 10= '.--/0.0./\ 8 7 '.--\ '.2\ 8 7 '.\ 8 7 '2\ 78 '-2;T-2=2-\ 78 '-0.\ ) '0.;/=./ 78 \; =\ <-\ 78 /0.\ /0.; =\ 77 7;-0.K/ L= \ \ 77 //\ 77 G0./-0./-\ 77 2;/=\ 77 6/1/\ /-2\ 77 /.2\ 77 7 #2: 77 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr E

69 !")$& /!$#)!$44#)/(#) 4!$#)#(!)(!#-!!$!!( %4$#)6!(++9<++8++'++&: # "0.;"6&+(+= /"?"&+E(;""'1&((%1 8( G!($)$$$#; %$&0!$#(!)(! )4)!(!(; ;=>;=^;0=>;2=T%$>,1,^&>&+ % A T&E8 % AT+1&( % A!$#(!)(!44#)/!"6)#(!)(!; $-1 & $ % A#+1&( % A& $ ;"6&+(+=+1&( $!$#(!)(!44#)/!!$6)#(!)(!H )&, $ % A;"6&+(+=,>+1&E8 % AT+1(% $ -?F0. # # > 2; $ = 2; $ = %$ +1&( +1(% %+ +1&E +1EE $E +1&8 +1E$ $8 +1&, +133 $4 +1&4 +13& $$ +1&% +188 $+ +1&$ +18+ &E +1&& +1,, &8 +1&+ +14( &4 +1+( +144 &$ +1+E +%E TA GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr (

70 ) #2+1&( $ $ +1&( $ A$T++(,T&+0 #.2+1(% $ $ +(% $ A$T+148T480 %4$#)6!('55,9<8'550: # "?"&+E31)2;""'10$++&=1" 0.;"6&+EE10&(((H/20.2"6= G!($)$$$#; %$&0/ 3>3 $ %!66!$#(!)(! )4)!(!(; #- #T;;"?"$,E+=.=A;= #T4(A%%T&14E $ H-#&;-/.E= #--.3AA $ ' 3>4(T%4%A;T+1%4% % A=!$#(!)(!44#)/!"6)#(!)(!; $-1 5& $ % A#+1%4% % A &FF%41%0!$#(!)(!44#)/!!$6)#(!)(!H )&, $ % A# +1%4% % A&,%41%0 '%())6!$#(!)(! )4)!(!(; )2.#2$++%0.- &1&AA $ ). &1&>4(T,4A;T+1+,4 % A= 00. #2;&((&1&(($&((,=-%1,- GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr

71 !$#(!)(!44#)/!"6)#(!)(!; $-1 5& $ % A#+1+,4 % A &FF,140!$#(!)(!44#)/!!$6)#(!)(!H )&, $ % A# +1+,4 % A&,,140 ;/FF&$30= GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr &

72 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr $

73 !")$0 <((#(4)#) ' ()(!!! ""& I - J ' 11( + 11!! B! G!!!$ /. 7 $ 5 -\ 2\ 2 7 $ 5\.2\.*2\ #/ 7 $ 5 22\ \ '-/0. /A/ /2 //.0.H.0./ 0./H?H 2H <22 )./-.0. 0D> 2# /. 0FF2 ". 7 $ : $ 5.0 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr %

74 1 7 $ $ 520/ -/ '% <(( '% <()44))(/!I! #.-.? `. 7 $ 5!! ->B00g&,++00g 4,++ 2. )/2225. ;=2-? ;.0.0/=1>/ />;/= *! ;=--/-0.1 FF2-?-* 7*>22/- '2.1* '2 2.00% ;$= 7 $ % GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr

75 %& # $&++++>$T$++++1&%1E >2/ ). 2..;0.00%,+ &,++=2-?2.,Q :0..0.;2= ' ?E ?.. /2/H.FF/22 '/ / / ;%,+0.00=2 &$++;-$5=?.5/ 00<0.?-7. 0./ '%' A /6!"-#$!/#)'(? 7 $ 5./2/ $ /2) //22 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr ,

76 7 $ 5-2/. 27-/ ' *0.0.0.A/.21. / G222 /.2 '-$%3 2#1..2 H / G.001-0/. 2'* $ 5.. #0. )0.2% / 1%,+54,+'./2 220) 0.-2 / 0 ;2= /1/ GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr

77 #1>2 )0.2-- #.0 7 $ 5.E++1&+++ &4++ />2;0.0 -A2= ( (!#/) ( 21/ $ 5. ;= M0. 7 $ 512. /0 98 &!! - 98 & K 7! +! $! 7! > M0. 7 $ 50. $ 98 & : 98 L H 98& +! 98& :!! H! G!($1! #./2 ;#1-&$=0.;#1 -%4= GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr

78 K 7 M! "111-" 0/.120 *2;.21=H *;0.1/0.=H.0.0/;...=H )0.; =H ) K 7 M! 0..-/2-0.1 F2./ 2./1 ); 88888> /2/...;W$=/;R$= (; 88 ; 8' K 7 M! 0 ; -/ /-20.2 / A)!"# "21/)$)&!(..2-2-> '1.. 7H H. GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr E

79 '%, #)!#))44))(?-0 7 $ J' 20-/--0.' /.2..- #/20./.0. 0:. #)! ))( 1 )! *#) +3&5,E&+8&+ h* +$((J8%+8&+ /h 0 +&%J4,,+,34 0h <' +%85,4E8&E+ '/h50 6G*#) # +&E&54&(4&( /h +%85,4E3+++ '/h +3(5% /h0 +&345$3$%%+ '/h00, ()( 7 $ 520.'.2 /0./. -.2)2.0. 2/00?-2. 20/'#5 / 7-2.ff0.ffff 4$)#!!$ )!!$ 2. /0.;=/0;=-A/ 0.// *B-0. GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr (

80 $!1)(! 2/..2.!! 7 - '98 (!! &! N ) 8 + -/ D(!()(! ( ' **;A/0.0.=5 /. # /.2-1/- 0. <(( 20.ffffff fff'-./.;= 0../ (!$6)) )2-./,0.# / 7 $ 5 00$Q/.2 2;(E50= '$)(9+34 (!:8!!1!"#!$$-!/!$ ) ($ %#).5544 )#!6)) R8,+ G/22 8,+5E++ G/2 E++5& &+++5& W& GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr E+

81 ()(. & ))$(6)) $(6))!6)) 7 $;= 4/!$(()( -.2 / #0././... 7 $ 500/ !?2--. 2/ )#!$ /0.0.-/. 2 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr E&

82 !")$;)$/#'(!$!(!!!#) 98 & M! ; + ""&??)?"G)"?6M'? "0. G *2 '0.0.;A/=\A2-\A '2\A '\A <\A #AG\A.0\ffff )0.\A2\fffffff GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr E$

83 98 & M! ; + ""&M "0. 22 ) &. $ ;i=h. % /.;1.= 4 /0., 0;1#1 10=1;'1''1'''0=1;&1$1%0=1 0.0./-0 "2*./ B-0.*1 B-0.*12 2H B*0.-12 * GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr E%

84 98 & M! 0 ; + ( )$#)(!$8)(; & 1A/,.\((!"2 50.' ?" 7?" ' 7?" 7?" ' 7?" 7?" ' #? 677G?6 ' '' '''?M6 & $ $ % 4, 8 3 M.\ 2.2--;*=\ N1- N1/2-... \ N1 #-. GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr E4

85 98 & M! ; ; + ' )$#)(!$8)(; & 1A/,.2\((!"2 50.' ?" 7?" ' 7?" 7?" ' 7?" 7?" ' #? 677G?6 ' '' '''?M6 & $ $ % 4, 8 3 M.\ 2.2--;*=\ N1- N1/ \ N1 #-. GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr E,

86 !")$;#)4/!$#)()()))#) $)1!/ 2.-./%/$8 $++& -/))/6)!(!(#)(!!!#)77% (J% '/2.2. & 6 7 $ $8E &,&, ++ D!I!944: ))$(6)) $(6))!6)) $8$++& 48, $3%& &%&E?- '98 ( 2-2, )/E > 7E &,.> &+++#./22&4++0. /2;=&4++ &+ 4, / '-/..>., E++# / -..//0.2.> "2FF :-.2 2/- 7 $ 500 # GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr E8

87 .22/ 7 $ 500$Q /.221-(E '$)(944:8+34 (! -!/!$!$ RE++ G/2 E++5& &+++5& W& 'ff0.i.4. /- '$)(944:!$ ((!$ +34 (! Q/ RE++ G/2 + + E++5& %+ &%%+ &+++5&4++ 00,, $414, W& &4+ 8$$ $Q/.22.22'.ff /20-/0..//> / B //0>00..>7..>-0.2 / ?->2' 2;= /2-./.> : :0.21-2:0..2 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr E3

88 ?.22 ;=' FF/27/. /-2./;=.;10.1=' '0.FF /0FF2#ff / :0.2./ ' $14-1.0# /0-. GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr EE

89 !")$2 /!$#)(#(!)(!#)%%#%)1) '?>0-< GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr E(

90 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr (+

91 !")$3 (!$#(!)(!)! G!(#!$4( FF ;&=/H;$=00.H;%=-0. ;4= '02FF < K))#0.L;222A4+,,&= ()41(!$($(.22C/ FF.#.2 / / !/) 6/ ( Bief gemeente.doc ()4' (!#) G0.02/;0/0/=C/ FF...0/ G0.0.0.A//0.-0. FF.0.-0.;= 0. G0.;FF=25/ "0.-0/ /.- 0//0 '-FF52FF&+&$ )555-!/) 6/ ( Bief directie.doc Brief docenten.doc GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr (&

92 ()4,(-/)) Je start het bezoek aan de school start het plaatsen van een CO 2 -datalogger in één leslokaal. De keuze van dit lokaal bepaal je in overleg met de school; Inspectie van alle leslokalen: je beoordeelt de ventilatievoorzieningen met het ventilatieformulier en je vult een screeningsformulier in dat informatie geeft over binnenmilieu-kenmerken als verwarming, zonwering en schoonmaak; Je voert de gegevens van het ventilatieformulier in in het Excelbestand Ventilatiecapaciteit. Per lokaal bereken je hiermee een ventilatie-advies-op-maat. Met dit advies-op-maat weet een docent voor zijn of haar lokaal welke ventilatievoorzieningen minimaal open moeten staan. Dit advies print je voor elk lokaal afzonderlijk op een persoonlijke ventilatiekaart. Omdat de bezetting van een leslokaal per schooljaar kan verschillen maak je een tweede ventilatiekaart die gebaseerd is op een maximale bezetting (vaak 30 leerlingen) van het lokaal; De resultaten van de inspectie van alle lokalen en de meting in één lokaal gebruik je voor het schrijven van het schooladvies en het maken van de presentatie voor de voorlichtingsbijeenkomst; Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst informeer je directie en docenten over het belang van een gezond binnenmilieu en ontvangen ze een aantal hulpmiddelen om het binnenmilieu te verbeteren: de ventilatiekaarten, een afleesbare CO 2 -signaalmeter met indicatie lampjes (ook wel stoplichtmeter genoemd), het lespakket Buitenlucht kom je binnen spelen? en enkele folders met tips voor een beter binnenmilieu. 00. E% E4, 7 $ 5& )/(++ '0 )/&&++ M &,&, M-20. &8++ )0.00!/)6/ ( Ventilatieformulier.doc Screeningsformulier leslokalen.xls Ventilatiecapaciteit.xls Toelichting berekening ventilatiecapaciteit.doc Ventilatiekaart.doc Presentatie.ppt Schooladvies eendagsmethode.doc Handleiding Ventilight.doc Instructie lespakket.doc (dit moet je nog toevoegen aan het lespakket) GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr ($

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

TARIFERINGSAANVRAAG burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen (BA Auto)

TARIFERINGSAANVRAAG burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen (BA Auto) Indien een aanvraag voor hetzelfde risico ingediend werd via de toepassing TBONLINE, zal enkel deze behandeld worden. TARIFERINGSAANVRAAG burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen (BA Auto)

Nadere informatie

TRAINERSSITE.NL VOETBALCLUB2000.NL HANDLEIDING

TRAINERSSITE.NL VOETBALCLUB2000.NL HANDLEIDING TRAINERSSITE.NL VOETBALCLUB2000.NL HANDLEIDING Versie Spelers-Trainers-Teams Laatste update: 6 augustus 2012 Welkom Met trainerssite.nl/voetbalclub2000.nl kunt u de zowel het technische als organisatorische

Nadere informatie

IN DIT VOORBEELD WORDT EEN PAGINANUMMERING BEGONNEN VANAF PAGINA 3

IN DIT VOORBEELD WORDT EEN PAGINANUMMERING BEGONNEN VANAF PAGINA 3 Pagina 1 Handleiding: Word 2007 - sectie-einde toevoegen, paginanummering starten vanaf andere pagina IN DIT VOORBEELD WORDT EEN PAGINANUMMERING BEGONNEN VANAF PAGINA 3 Opmerking: Op de afbeeldingen staan

Nadere informatie

Quickscan Eigen regie bij Dementie op de dagbehandeling

Quickscan Eigen regie bij Dementie op de dagbehandeling Quickscan Eigen regie bij Dementie op de dagbehandeling De quickscan Eigen regie bij dementie op de dagbehandeling bestaat uit twee quickscans. Eén voor mantelzorgers en één voor medewerkers op de dagbehandeling.

Nadere informatie

consumptief bakken - consumptief horeca - consumptief breed

consumptief bakken - consumptief horeca - consumptief breed Examen VMBO-GL 2012 gedurende 320 minuten CSPE GL consumptief bakken - consumptief horeca - consumptief breed Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en een digitaal bestand. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Docentenhandleiding. en materialen bij. simulatie spaargeld en risico

Docentenhandleiding. en materialen bij. simulatie spaargeld en risico www.economielokaal.nl Docentenhandleiding en materialen bij simulatie spaargeld en risico Spelinstructie voor de docent Er zijn in dit spel: minimaal 10 spaarders die elke ronde 500(duizend) euro (extra)

Nadere informatie

Voortgezet onderwijs. Junior company 3. aandelen

Voortgezet onderwijs. Junior company 3. aandelen Voortgezet onderwijs Junior company 3. aandelen Stichting Jong Ondernemen: Postbus 93002 2509 AA Den Haag Bezuidenhoutseweg 12 12 2594 AV Den Haag www.jongondernemen.nl http://mijn.jongondernemen.nl Kamer

Nadere informatie

Begeleidershandleiding Voedingscentrum Meer dan lekker in de super

Begeleidershandleiding Voedingscentrum Meer dan lekker in de super Begeleidershandleiding Voedingscentrum Meer dan lekker in de super Helpdesk online module: Spring Instituut Tel: 0318-493133 Mail: info@springinstituut.nl 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene informatie... 3

Nadere informatie

En uw financieel adviseur

En uw financieel adviseur U Vrijwel In deze brochure informeren wij u over de positie van de financieel adviseur En uw financieel adviseur Financiële producten kunt u aanschaffen met en zonder advies iedereen heeft één of meerdere

Nadere informatie

Handleiding Elektrocrack

Handleiding Elektrocrack Handleiding Elektrocrack Homepagina 2 Log in 3 Dashboard 4 Quiz aanmaken 5 Filter 6 Vragen 7 [i] Detail 8 Mijn Quiz 9 Dashboard 11 Documenten 12 Offline versie 13 Speel het spel 14 Spelvenster 15 Opties

Nadere informatie

Wil je een meer gepersonaliseerde standaardbrief versturen naar een aantal personen, dan is een mailing een goede oplossing.

Wil je een meer gepersonaliseerde standaardbrief versturen naar een aantal personen, dan is een mailing een goede oplossing. Mailmerge In deze handleiding gaan we nader bekijken hoe we een mailing uitvoeren. We gaan kijken hoe we een adressenbestand manipuleren, hoe we een selectie maken in een adressenlijst en een mailing uitvoeren

Nadere informatie

Handleiding KIJK! webbased

Handleiding KIJK! webbased Handleiding KIJK! webbased 1 Copyright Bazalt november 2013 Inhoud Welkom... 3 1. Inloggen en uitloggen... 4 2. Gebruikers invoeren... 5 3. Groepen invoeren... 6 4. Gebruikers koppelen aan groepen... 7

Nadere informatie

#$ # % &' (# ' ' %$! ###"$ '*! +, " $ ' ! -#.##% " )! +/

#$ # % &' (# ' ' %$! ###$ '*! +,  $ ' ! -#.##%  )! +/ !! " #$ # % &' (# ' )! ' %$! ###"$ '*! +, " $ ' (! +-! -#.##% " )! +/ 012 212! 1 31 " 4! 5! 5 (# '6( * 7! #$ # %&'6++ % )7 1 81 12 812 &! 5 ###$ # 9 6)/ 7 138 138 " !" ## $ % &!" '& ( $ $ )*

Nadere informatie

Handleiding. Datums en statussen

Handleiding. Datums en statussen Handleiding Datums en statussen 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Datums... 4 Aanmelddatum... 4 Inschrijfdatum... 4 Uitschrijfdatum... 4 4. Statussen... 5 Toekomstig... 5 Aangemeld...

Nadere informatie

Handleiding kandidaat Examenproject: Een account voor je baas

Handleiding kandidaat Examenproject: Een account voor je baas Handleiding kandidaat Examenproject: Een account voor je baas kwalificatie: Medewerker ICT (CREBO: 95060/ 2010-2011) kerntaak 1: Installeren van hard- en software kwalificatie: Medewerker ICT (CREBO: 95060/

Nadere informatie

Tumult Bijeenkomsten op school

Tumult Bijeenkomsten op school Tumult Bijeenkomsten op school Wil jij weten hoe je het meeste haalt uit het Tumult lesmateriaal? Ben je op zoek naar een inspirerende sessie met je mentorenteam? Boek dan een Tumult bijeenkomst! Onze

Nadere informatie

1 Bevoegdheid tot besluitneming 2 Geen toelating 3 Wetten 4 schorsing 5 Schorsing (PO/VO en MBO) 6 Verwijdering Bevoegdheid tot besluitneming

1 Bevoegdheid tot besluitneming 2 Geen toelating 3 Wetten 4 schorsing 5 Schorsing (PO/VO en MBO) 6 Verwijdering Bevoegdheid tot besluitneming 1 Bevoegdheid tot besluitneming 2 Geen toelating 3 Wetten 4 schorsing 5 Schorsing (PO/VO en MBO) 6 Verwijdering Bevoegdheid tot besluitneming De bevoegdheid tot toelating, schorsing en verwijdering van

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling Ons kind is anders dan andere kinderen. Wat is er aan de hand? Mijn dochter is in de puberteit. Hoe ga ik

Nadere informatie

Hoe werken met de WAP-online!

Hoe werken met de WAP-online! Hoe werken met de WAP-online! Startpagina: We surfen naar http://www.waponline.be. We krijgen het volgende scherm op onze computer: Hier kunnen enkel de directies op inloggen. Leerkrachten die nog niet

Nadere informatie

Bij dit examen horen een bijlage, het programma Telraam en digitale bestanden.

Bij dit examen horen een bijlage, het programma Telraam en digitale bestanden. Examen VMBO-KB 2012 handel en administratie CSPE KB Bij dit examen horen een bijlage, het programma Telraam en digitale bestanden. Achter het examen is een erratum opgenomen. Achter het correctieschrift

Nadere informatie

Voortgezet onderwijs. Junior company 1. starten

Voortgezet onderwijs. Junior company 1. starten Voortgezet onderwijs Junior company 1. starten Stichting Stichting Jong Jong Ondernemen: Ondernemen: Postbus Postbus 93002 93002 2509 2509 AA AA Den Den Haag Haag Bezuidenhoutseweg Bezuidenhoutseweg1212

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding New Day at Work Online workspace of the future! Page 1 Inleiding Deze gebruikershandleiding is opgesteld om de eindklant te helpen bij het toepassen van Workspace 365 binnen zijn

Nadere informatie

Bedrijfsverbetering TRAININGSMODEL

Bedrijfsverbetering TRAININGSMODEL Bedrijfsverbetering TRAININGSMODEL 1. TEN GELEIDE Het trainingsmodel beschrijft de training in zijn geheel en uitgesplitst naar onderdelen en werkvormen. Per onderdeel zijn leerdoelen geformuleerd. De

Nadere informatie

SWIS Handleiding Webbeheer

SWIS Handleiding Webbeheer 1 SWIS Handleiding Webbeheer Inhoudsopgave I. Inloggen in Webbeheer en je wachtwoord resetten... 4 Inlogscherm... 4 Dashboard met toptaken en statistieken... 4 Je wachtwoord vergeten?... 5 II. Modules:

Nadere informatie

Training. Vergaderen

Training. Vergaderen Training Vergaderen Halide Temel 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Opdracht Luciferspel 6 Theorie 7 Opdracht - Vergaderen 12

Nadere informatie

Tijd. 10 min. 55 minuten

Tijd. 10 min. 55 minuten Tijd GROEP 5-6 50 55 minuten 1, 23, 32, 44, 45 en 51 De leerling: weet hoe dag en nacht ontstaan weet dat de tijd niet overal op de wereld hetzelfde is weet met welke instrumenten je tijd kunt meten kent

Nadere informatie

Solliciteren (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De sollicitatiebrief

Solliciteren (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De sollicitatiebrief Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over de sollicitatiebrief en het curriculum vitae (c.v.). Wat wordt er van je verwacht? Na het bestuderen van deze kaart kun je: vertellen wat je schrijft in

Nadere informatie

Roosterapplicatie UMBOVO

Roosterapplicatie UMBOVO Roosterapplicatie UMBOVO Februari 2014 Inleiding Roosters maken is tijdrovend werk, zeker als er drie- tot vierduizend gesprekken ingepland moeten worden tussen enkele honderden deelnemers. Om deze taak

Nadere informatie

Ons belangrijkste advies: kies wat bij uw school past

Ons belangrijkste advies: kies wat bij uw school past Kiest u voor KIJK! om de ontwikkeling van kinderen in beeld te brengen? En staat u nu voor de keuze om daarvoor KIJK! Webbased registratie of KIJK! in ParnasSys te gebruiken? We geven u graag de inzichten

Nadere informatie