GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr $

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $"

Transcriptie

1 ! "#

2 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr $

3 !"#!$ %& ' (!)(!#(!)(!*( %+ $& '( $$ )( $% )*&+,! ($-! %& %& '&, %$ -./010.2&, %% 0&3. (!$/) %+ 4& 56&( 4$ -.2$, 4% ) 7 $ $8 & #!!$ %'+,& $(,$ -.0.$(,% 7-%+,%& '0%&,%$ %,,4 %3 0 1)(! %. 8& 04& 8$ 44 2 (//!()(! %.& 3 1!!(! %.2 + ))4$/!$ %.+ 5 )(!$6/$4 %.+ GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr %

4 %&!")$ " (#( ()!!$! (!"(!)(!#) /6)!(!(#)(!!! %&,!")$' 6!('55,81(/,%59)(!/,%.0,%&+:; (##!$ #)#!"1$!8#!"1!(8(!(!()!(9<8'550:&&!")$, (6))##(!)(!! /! () %0, =!/!(8-/,&3+59>%!"8'550: %0,!")$. )$!"((!$#)#(!)(!#-!!$!?!/ )!!!#= %0&!")$& /!$#)!$44#)/(#)4!$#) #(!)(!#-!!$!!( %0+!")$0 <((#(4)#) ' ()(!! %2,!")$2 /!$#)(#(!)(!#)%%#%)1) ' %3+!")$3 (!$#(!)(!)! GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr

5 !"#!$ )0.2. :;<1$++$=9>0. :;1$++$=# ;-&= 7-"./ ?0./ # /* / ;=..0. ;2AA0.= //0 # 2-;0.= 0>; 7 $ = / )0./ )05;0B= & )2// '0.2- );5=0./251/ )/ )05;0.0B=/ 0. /-/ GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr. 2008,

6 A/ 20./ 0.0. $ ) B/ /02.. #2/25/2 1002/9#25-0.: ) C #0.:;$++4=.9" :;1$++,= #2/ /9: -0.:-0.D/0 '$++8./.)67EE0.1 "1--FF FF./ $ /,%&2. 7 $ 5. FF. 022FF.! GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr

7 .-0.?. -0.;#E= ""?-- 0.? A/?2. -/;= ;= #! './$2- './%2-./01 7 $ 500 './ $ /,1. GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr

8 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr E

9 ' (!)(!#(!)(!*( '%!!$ /./ /0- './2/0. )20. *.5 '%' (!)(! 0.;0=11/ $! %! %&%! '! (! ) 7/0.2 9$ # $! 72 9*!! +! GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr (

10 )2220.// #2. / ;"?"&+E31""'$++&= $! ',-( '%, (!)(!*( )0. *? *?*./52 * )(!"/#(!)(! #5/ / ;=-1-2;0=/. -/-./ % 12.*/0 / *2/..1. /0-'./,2-0 "/ /*/ 123 /*/ !! 7 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr &+

11 / -2? < )! #(!)(!8#(!!)(!()(!"/#(!)(! 0.0./0. 2* /A/0/ * /'0/ # "0.0./0. ) /* /-*2 2..0# / / 02#* /0. 0.2* //-/ #* /0.'2.22.?-0.--/ ** GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr &&

12 ' '0.* /00.2 "-. /**#2 /.2 G* //0.-;02= / 200.*- */1. #00-. *2../.2./,%&.-?/- -2///CH./0. H ;=-/ / A0. H 5/00-/H -0.;= G*2-0.2;=1-0/ /:;2*/ =-.>05 ;21&((%=05-0.* * # *-/- GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr &$

13 (!)(./2-0.I/ 0./?/5//0..1-5//0.?/ GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr &%

14 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr &4

15 ,! ($-!,%!!$ 20../-.0.2 /.10.2 (!)(!!! ( -!11 (!( (/6)!(!(?--.-/0 -/0-. ' $ J $ $ $ -0.00,+++$,+++!'8 (! 98! :! 98 & $ +! 98 & 8! 98 &!!,%' -!11 (8! (/6)!(!(#(!)(! ? ;*1$++4=7 ;1&(($H1$+++= 00.-./1.1 22KG0#G*LM2G ;&(((=2*/0/ 7 $ 5 00E++/0.&+A GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr &,

16 /0?0.2 0? *.;&((8= 7 $ ?-0..0.NO;$++81-$%54=<;- %,EEE= ).! M60P;$++%= 05 7 $ 500/ ;$+++=./ $ 5.>;$++%= B 0.2FF? /.2-;1 &((%= ?/ ;G1$+++=0.&%&$EA. 7 $ 5.&+,+3E+ --.-!!1-2 0.G.;$++4=/0. 7 $ ,Q,Q #;$+++=-- 0.&$A0.$4A "-.0./0-0.2 M- 7 $ 500.;1&(E3HPG1&((%= GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr &8

17 / )2-2 22/;#1&(E4=0../ /2-1 /-2 /-/- 0/>0 /.0,%,!? / /1./. G '/0-.?0.2.10/ / /0? GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr &3

18 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr &E

19 . (!$/).% A ($$#!$ '$++%2#20.2G$++%-2-0.1&,$ #2$++%: '96#2$++%:;)671$++8=/. #2$++%"?" / / ' /22. 2"0./ )0.2;/.=22& $++%.#2$++%0.- $++% /$++%1 2-.#2$++%1$++8 )2;=./&(($$++% 22;$+&$+$H)671&((,= )2II&(($2 ;%&&%&$H)671&(($= /2 2)"/0./ "?"&+E( )0.00 2&(($ II&(($222 "?"&+E(2 ;*! /*/&! 7 /*/&! GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr &(

20 "20./0.2 0./2-20. ;-0./0.22= 2.'/2<. ;-= 20./85$5$++82< $ 2 :! - 8! ' ( '.#2$++%;)671$++8=-./%9)0./. -.:0./0.2 22/0, './%&+-0./ 0./1/1./%&$;1/1/0.0.1/ =#./-2222'$./%& & < 4 $ ==! * & ) > '.#2$++%;)671$++8=-./&1&&%10./ -& ) / /2?/ 5220./2 #2$++%0.5.2) ? $ GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr $+

21 2120./ &/ 0./0./1/1. -0./0. )0./;%4E=;"# -25/O= )//;=00 / ' 0./2.20.# /0-2;-0.#2$++% 222= ).0./ 3 % A0A $ -+1E5$ $ $1E % A0A $ -$J, $ &1& % A0A $ -,5&$ $ #-3 % A0 )//22;R&,= $& % A )3 % A )101&4 % A )3 % A02 2-;-0.= )0./ ;%4(= 0..//-+1$ A20. )0./;%,+= 0.12 >&+Q00/- )0./;%,&= )0./ /-2 )0./ %;%,$= 0./ / : GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr $&

22 )0./;%,%= 0./0. /0./1/ 1/0. 7/-0.1."?"&+E3;""'1$++&='"?"&+E / 0. /01A '.#2$++%-0.0./ -?"?"&+E3;""'1$++&= )--&E & 7 0./2-2 G.2;= /. 0./ # #2-2;-0.= /- 0./00 0./.-70./ GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr $$

23 0./0./1. 0./0. )0./;%,8= )/&1& % AA $ % A00.;- 0.= )//22;R&,= $& % A )3 % A )101&4 % A )0./;%,(= /0./1/ 0. 7/-0.1."?"E+E3;""'1$++&= 7 )0.&&(($&$++%2-/2 FF/./1-0.$+&$+$.#2 ;)671&((,= '.#2&(($;)671&(($=20. //. ==!! &. # /1/ /0. GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr $%

24 /0.1/ 0.?/-$-0. 0#-212/ // ;=/.- 0./0./0. -S&1% $ 3 % A0A $ -&1%J%1% $ $1E % A0A $ -%1%5E $ &1& % A0A $ //J$& % A 3 % A &4 % A 7/-0.1."?"&+E3;""'1$++&= '.#2&(($- '.#2&(($21.#2$++%15 00) / ,1, % 0.0;"?"&+E(1-%=- 7 $ 5 2+1&$Q;&$++='.#2"?"&+E3;$++&= #2H 2:;PG0.1&((,= 00 )-22.#2> ,,#;= 2-;=/-1 0 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr $4

25 A ' 222)" 22/&(E80./1"?" &+E(2"6&+(+ "?"&+E(,1, % 0. 0;"?"&+E(1-%=- 7 $ 52 +1&$Q;&$++= "?"&+E("6&+( &(($2-1-"?" &+E(-0.// -// "?"&+E(- #2 2.$A;22=H 0..&+<;T&+ =.12-.A )2/ )--$14.%' -!/!$((6)) 7/2D1 7 $ J 002)200&$ /20.-. '$++8 0; 1$++8= ;1$++8H%=-- 2*"?"&%33( "?"&%33(281&+&,A $,A1/222 $,A(+ % A GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr $,

26 7 $ 5.$,+;=. 7 $ B%,+,++1/. )2(E50-$Q $ 52 -> #(!)(!/) U 7 $5.1(E50 7 $5.1(E50 ;5= ;00.00=V +- R$,+ R8,+ ' $,+J4++ 8,+JE++ '' 4++J8++ E++J&+++ ''' 8++J&+++ &+++J&4++ ')0. W&+++ W&4++ V %, )($( ' ()(! (##!$ M 7 $ # $ 50 0.#... 7 $ 5.2/0. )X 7 $ Y U 7 $5.;(E= 7 $5.;(E= )0. ;5= ;00.00=V 0 % R$,+ R8,+ W$, W(+ $,+J4++ 8,+JE++ &,J$,,4J(+ 4++J8++ E++J&+++ &+J&, %8J,4 8++J&+++ &+++J&4++ 8J&+ $$J%8 W&+++ W&4++ R8 R$$ V Z0.>0. 7 $ /0B GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr $8

27 7 $ 5.0./0/.' "?"&%%3( $ 5../. 7 $ 50 0./;$ = $ ;-[4&= /..2/ / B ! '7, C 12 & D ( 3 0 %% % E1 0 % + 5!! 51; 0 % 01 ; 0 % GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr $3

28 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr $E

29 & #!!$ /,.0.A//,&.'/,$ './,% &% )4)/ F -20/0/ /-10. /-.0.0/.0.--FF- / ;0./0. /0)"135&$5$++8= /.-' ' /. )5-;#P=.2-0../0. ;=;0.=5 ) /2 0/ /2...#2 &%' -!/) (#)!$ -.0.;0.= FF/ GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr $(

30 /- 0./0.2 /2-/ G2/ /.2-2/D0. /#.//2.00.' / /2. &%, -/))#(!)(! % -\ 4 '0.2;2 7 $ 500=\, 00/ ,.-/. 7--1&1$%1 FF/ ;4= FF/ '0.2-.2&1$% GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr %+

31 7-00/;,= ;=2 -/ / '-22 0-;&1$%= 0.2;4='201 2/0.-' #0.-- 0? /2- '2.-0. &%,% 4 (! # #00.20.?/A )0./0.12// G FF/ /0.-0.-? # '4 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr %&

32 !! #0./ /..2/ ;-./4=/# )/- 70 0;-[,$$=/# '0 220./2 7!! -.;=\ *2;/0.0.5A//=\ -2/\ -...\ <021:0..2\ /-0\ # '2;=-A2- V 72.-A\ #0.0. '0.FF\ V',200.#22 2. " -/ ; =-;-1 KL=1-2-21/2 G0.-/-0. /-.0.. / &E //- GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr %$

33 --1 /./.1 0.)0.2 0)0. // ?0. ;0.-=1FF 120. #* /0.0.0* 2/ *B0. '2.1 00$]%2%+Q/; 1"7=#2/2/.0.0. *# /1 /?.") 600..*;")6=2 0. #.0.5 /FF /1/-/-FF-0. 2;&>=2 C0/- 0.1-&>&+2 #..0. ).0&+5 &,2?0.0.*-/ / ;.0. ='. 2 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr %%

34 <-2-0../ /-0. 0D0.2/ C00.\ 0.0..\ \ '-.;0// W%,#=\ "! #290. 1,5&,2; 2= ) / 7 $ 5./; 7 $ 5.*=1-00/;&+++E++=? > )-.0. >2/0/ GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr %4

35 -0. \ '12-0.2\ G0.0..\ ' 7 $ 5&+++\ 01:0.2\? /. FF /?2/ (4%G0./ )2/ ;= )6^^-;M52&1$A $ <=&E R+1,/-)%.0./-? )--.K0.L-0.- -;M52%1%A $ <=#6^^;M52&1$A $ <= &%,%' <(!$?-0../ $ GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr %,

36 7 98 & 7-.:21 7 $ 5 7 $ J /2-- 7 $ 7 $ $ /2 7 $ 500,0.// '. 7 $ 500// '"?"-.-22 /-1-2/1 )20> / --# )-/22 001"?" _A._ 2./ / # $ 5002/ 7 $ 500;RE++= $ 5000, GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr %8

37 --0/- --A/- 00?-... #.2./ 7 $ J00./.-/00;-%.=1 7 $ 52B) 0..- N001&((8'#3 / 7 $ 500. M.5/; % A0= /; % = ? M > 2 0.? /0002M/ /. 2. &%. #!!$ --0../,%2 % -\ 4 '0.212/ 7 $ 500\, 00/.\ 2&,22 # GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr %3

38 7 '.#212."?" ! >0.0./ /' /#.2.2-M /2/' 21/-.-2;#= / ! $ ; 1$++8=-. 2 2/0 B'$)(C '$)(CC D6)!1! )(! )#!$ 9+3:CCC 9+3:CCC R$,+ R8,+ G/ A $, ,+5E++ G/ E++5& &+++ &+++5& W&+++ W& VU 7 $5. 7 $ $5000. VV 7 $ / VVV(E.(E50 ' GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr %E

39 ) ) / $ 5 7 $ /0?0.0.;/ 7 $ 500=0.0.;-[4%= / $ 5-7 $ /.2 7 $ 5072/ 2" G /.`1-0../0. GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr %(

40 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr

41 0 1)(! 0%! )(! 11NPN*02 7 $ 000 **MG /0 */.&((45&((8#G? *'1&+1$485$,31$+++ 11PN/"H2 2./0.0a0.\)"1"2-1 1$++,-222-%$(E& #1<1G<*1#1 "P#? /0000.0N700? *1&18%(58431$++4 #1#1M#P.0-/D*K0 LG6?1&+4,5&+,,1&(E4 #1 1#1<61 GP?#H.0.GM11$+++ 1G1#P<D*2b0*50 0N0.1E$;%=14%$54%41&(($ 1NPG-..2 "'-.-"711&((% 11#1N21N NP</ -.26')1#.1$++4 >11*1 *1G-1GP'0/ 0 7 $ 000.N?1,1$485$,$1$++% 1P"G0.#2H2"71(45 ##'56&,%31/1&((, 11 #P > #0.G -2'GG7AG#6161$++4 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr &

42 N001N0*'N,3H3,853,(1&((8 <1G1N6.516.P"#;=5 0.)0.2.5"1M0.1 $++$! N1<.1>1?*1.1G/P '/.00/0.00 2*0.N01,+1&(,35&(831$ "1P"#;=50. >0."1M0.1$++$! 1NP..00./0 /0\002/.'1&41&581$++4 *11c-1G017)d1GP* /5*00.0.'1&4 8,5 3$1$++4 1<10P 6/002. *1./01000'1&+ $&$5$$&1$+++ 1<16?1 G0.0.'./. 0;'=; /'=/G *0* N* '(&1& &((% 0 /.*/0N 6 1&8( &&E35&&(+1$++4 *.1"1?7P7'0.H.. /0 7 $ 5000'141%8(5%341 &((8 ""';""5=)25#. 22;"?"&+E3=/1$++& GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr $

43 ""';""5=)25#. 2;"?"E+E3=/1$++& ""';""5="0.;"6&+(+= ) 0.2)21/"?"&+E( /1&((% ""5;""'("0.;"6&+EE= ) /10&((( ""5;""'=)2H5 <.*"?"5?"&%33(/1$++4 1N1'G1#6*50.1##/PNG#.01 7 $ '1%1,E$5,E81&(E3 601G"P<6//0/ 0>00'1&%1$%35$4,1$++% G171NPN0/ 7 $ '1(1$$85$,$1&((( G.1161N020 7 $ '.'1&41%%%5%4&1$++4 G16#601). /PNP 11&((8 G11"e0P? /00*0..D*/0'14&%54&E1&((8 G1P"e0"2*/00.G2H /0.>0.?.,,1&E5$,1$+++ 21<#1N?#05PN)./ :5*")&%31$%1&((% GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr %

44 )67# / ;#2=G8E+1&((& )67 #2/)''' / 22H%&&%&$G01 &(($ )67#2/)' /.2 22H$+&$+$G0$(,1&((, )67 ) NG1#0./)..5 /?0*G0/0 ;?M67)?"='1&$1&&%5&$E1$++$ 0%' A!( / 222/ -# / < 'GG7-.2 ;'GG7= 222 "7)? 222 )) 222 MG?00* 222A0ADA0. ) GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr

45 2 (//!()(! ( /# /72 /-.A- -/!()(!/6)!(!(!!! #5-200BG..0./1/ /.-2/.?1-1/.- ##2 ",4183+$" +%&354$,$++ ####?0.24$ 3341%+++6 +&+5$443+$, 222 #6-. &E1%E&& / +%%5$33%88( *6' G8+18$&3< 0. +4%5%483E3E ) &(&4 &&%$1%E++# / +%%548E$ GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr ,

46 5 21$341$4&+# +&3$58%,%++ G4E1&% ,4E5,%,, #P &43,1%4%+#"2 +%+5$%&&% &&134&3? +,3+58(((&& 2222 "7#27 )#28 4(1$8++/ +&,5$38%+++ P# )20$ $%%134++? +,3+58(3(&& 111# /0-222 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr

47 3 1!!(! #/0 / ;# #2= #- $ #- $ / < #- ' $ ' $ / #& W+1E5S$ W+1,5S&1% #$ W$5S, W&1%5S%1% #% W,5S&$ W%1%5SE 2 )20. 0.FF/1-12/;"?"&(E3= /0 /220/ 1-/..;# #2= "?";5=?.""' 0.?-. #2-2---?./22 ".#2/ / 22- "6 "0.?" " GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr

48 722 2/2122/ /0 / ? )00 )0.&0 ) /0. -/ ; "?"&(E31$++&= ) _A._ )/ /0/1 /-/ /;# #21$++8= )/ /00 ;# #21$++8= ) FF1-2 % 0.;# #= GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr E

49 + ))4$/!$.-FF/00;= )(!$6/$ ####16 00!0 2"# GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr (

50 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr. 2008,+

51 #'N?& 0050.)0. 2. #'N?$ #2$++%1./%&+;%485%,(= #'N?% 20.0 #'N?4 )-0. #'N?, # - #'N?8.. 7 $ #'N?3 #./ 7 $ #'N?E )0.GFF. GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr. 2008,&

52 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr. 2008,$

53 !")$ " (#( ()!!$! (!"(!)(!#) /6)!(!(#)(!!! '$++$50.K)0.2. L / $++$ '0.;$++$=2. *)2-/) / ' ) ' #.# $ 2 /. 2 ' $ 5.2&$ ?./ ;$++$=?./ /0.$++$ $ K GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr. 2008,%

54 >0.L22 0.?02. C $++$) '0.$++$ $ $ # GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr. 2008,4

55 !")$' 6!('55,81(/,%59)(!/,%.0,%&+:; (##!$#)#!"1$!8#!"1!(8 (!(!()!(9<8'550: E,%5%%!66 0;E &?222./--0. /1/ $)-/0%48&%48$0./- 2-12/0. 0./ %/02%48& %48$0./2- %48&%48$;=./%&+-!662/0 0 %43 %4E %4( %,+ %,& %,$ %,% 6 & $ & $ % ^ & $ 5 & $ % 4 & $ % % 4, 8 0V 7 & $ & $ % ^ & $ 5 & $ % 4 & $ % % 4, 5 V600..#2./12./0./ ?5/* 9: )/ )/ % AA $ % A % AA $ % A #- #& #$ #% #4 #, 5 #& #$ #% #4 #, &, 8 $ &$ 41E &1( E1E %1, & $1E &1& #T#-H)5-/<0#& GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr. 2008,,

56 ! 0;3 &?// / 0. $? / ;2 &?-0././"?"&+E3 0021%48& $?-0././"?"&+E3 0021%48& %?-0.///1 /22./"?"&+E300$&_A# 0./0.2 &, 22&, /22 4?-0../"?"&+E3 003_A?-0../"?"&+E300&4_A,?-0././ /-/ 8?-0.///./ // '/2./1./-0. 0./002.0./ --2- GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr. 2008,8

57 G 0;4 0.-/-/. "?"&+E $A F 051 &?00.. +Q$,Q00%4E- &+Q00/./1 "?"&+E3112&+Q /-.0.&$,$+Q00 0. $'/2.1./0"?" &+E3- %?-0./ A 05 &"?"&+E // /# $"?"&+E / # %"?"&+E30.0./ 0.///- 0.# "?"&+E30.0./ 0./- 0.# GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr. 2008,3

58 H 05 &?0.- 0.%431-1"?"&+E3 /0/00. / -/1-0./0.1 -/-%,$#. - // $?/0.-0. %431-1"?"&+E3 / // / ///1 -/-%,$# ) /.1-./ 0. %#./ ? /01 /$0'.02 /01212/12 /...212/ %,$)/00./ ()1# #!$1) ( & / +1+& // +1++&, GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr. 2008,E

59 # 050 &0.50./ 0./50.//5 0.,+Q00 %4E10. $0.0./0. %0./0. 4$&_A00/0. ///2-0.1 %4E11120./,/0./0. 8/0.0../%&+-())6 2/0 0 %,, %,8 %,3 %,E %,( 6 & $ & $ % & $ % 0V 7 & $ & $ % & $ 5 V600. E,%5%'%())6 05; &?22./--0. / $)-/0%,40./-2-12 /0. 0./ %/02%,4 0./2-! 055 &?/./ /0. $? / 0. GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr. 2008,(

60 9 05E &?-0././"?"E+E3 00%,42 $?-0./ /22./"?" E+E300$&_A#0./ 0.2 &, 22&, /22 %?-0../"?"E+E3 003_A?-0../"?"E+E300&4_A 4?-0././ /-/-2-,'/2.1./-0. 0./ /--2-8?-0././ /--2- F 053?-0./0 / A 052 & /1 $0.0./0. /1/-0. %# GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr

61 # 054 &$&_A00/0. /2-0.1%, / $/0./0. %/0.0. GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr &

62 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr $

63 !")$, (6))##(!)(!! /! GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr %

64 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr

65 !")$. )$!"((!$#) #(!)(!#-!!$!?! / )!!!# = D D 0. ffffff ffffff ffaffaff 2 fffffff %1)(!#)!F$8/) (1! ( 2-1^ f^f A/\ NA \ NA A /#(!)(!*(!))6-!$; G- NA " NA 0.0. NA -\fffffffffffffffffff \ Afffffffffffffffffffffffff Gfffffffffffffffffffffffff )ffffffffffffffffffffffff 6\fffffffffffffffffff 0.0./ NA -/\ffffffffffffffffffff \ Afffffffffffffffffffffffff Gfffffffffffffffffffffffff )ffffffffffffffffffffffff 6\fffffffffffffffffff!/))! <021:0..2\ NA 0\ NA GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr ,

66 '0212\ NA < 2-0.\ NA \..*B \ NA '.\ NA <.-\ NA %!$6))!$ 60./\ NA ->\ NA '0.-0.2/.\ NA ff1ff1.ff1'.fff %!/))! "- <021:0..2\ NA # /fffffffffff NA 6AA0.\ NA '-\ NA )A2A2A\ NA ' GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr

67 0.0. '-- NA '/->\ NA 0. NA NA )4)!(!( '0.0.* 6\ NA ffff ffffffff1./ff ffffffff1./ff ffff $ G\ NA 6\ NA ffff ffffffff1./ff ffffffff1./ff ffffffff1./ff ffffffff1./ff *\ ;-=ffff $ \ffffffffffffffffff G NA \fffffffffffffffffffffffffff '0.0.* \ NA GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr

68 ?!/ )!!!#= >'5505 "0. fffffffffffff "0 ffffffffffff fffffffffffffffff ffffffffffff ffffffffffffffff ffff '"76'?)"?'6??M '/0.0./ 8 7 \;'/11/ /.1.11./10./ 10= '.--/0.0./\ 8 7 '.--\ '.2\ 8 7 '.\ 8 7 '2\ 78 '-2;T-2=2-\ 78 '-0.\ ) '0.;/=./ 78 \; =\ <-\ 78 /0.\ /0.; =\ 77 7;-0.K/ L= \ \ 77 //\ 77 G0./-0./-\ 77 2;/=\ 77 6/1/\ /-2\ 77 /.2\ 77 7 #2: 77 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr E

69 !")$& /!$#)!$44#)/(#) 4!$#)#(!)(!#-!!$!!( %4$#)6!(++9<++8++'++&: # "0.;"6&+(+= /"?"&+E(;""'1&((%1 8( G!($)$$$#; %$&0!$#(!)(! )4)!(!(; ;=>;=^;0=>;2=T%$>,1,^&>&+ % A T&E8 % AT+1&( % A!$#(!)(!44#)/!"6)#(!)(!; $-1 & $ % A#+1&( % A& $ ;"6&+(+=+1&( $!$#(!)(!44#)/!!$6)#(!)(!H )&, $ % A;"6&+(+=,>+1&E8 % AT+1(% $ -?F0. # # > 2; $ = 2; $ = %$ +1&( +1(% %+ +1&E +1EE $E +1&8 +1E$ $8 +1&, +133 $4 +1&4 +13& $$ +1&% +188 $+ +1&$ +18+ &E +1&& +1,, &8 +1&+ +14( &4 +1+( +144 &$ +1+E +%E TA GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr (

70 ) #2+1&( $ $ +1&( $ A$T++(,T&+0 #.2+1(% $ $ +(% $ A$T+148T480 %4$#)6!('55,9<8'550: # "?"&+E31)2;""'10$++&=1" 0.;"6&+EE10&(((H/20.2"6= G!($)$$$#; %$&0/ 3>3 $ %!66!$#(!)(! )4)!(!(; #- #T;;"?"$,E+=.=A;= #T4(A%%T&14E $ H-#&;-/.E= #--.3AA $ ' 3>4(T%4%A;T+1%4% % A=!$#(!)(!44#)/!"6)#(!)(!; $-1 5& $ % A#+1%4% % A &FF%41%0!$#(!)(!44#)/!!$6)#(!)(!H )&, $ % A# +1%4% % A&,%41%0 '%())6!$#(!)(! )4)!(!(; )2.#2$++%0.- &1&AA $ ). &1&>4(T,4A;T+1+,4 % A= 00. #2;&((&1&(($&((,=-%1,- GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr

71 !$#(!)(!44#)/!"6)#(!)(!; $-1 5& $ % A#+1+,4 % A &FF,140!$#(!)(!44#)/!!$6)#(!)(!H )&, $ % A# +1+,4 % A&,,140 ;/FF&$30= GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr &

72 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr $

73 !")$0 <((#(4)#) ' ()(!!! ""& I - J ' 11( + 11!! B! G!!!$ /. 7 $ 5 -\ 2\ 2 7 $ 5\.2\.*2\ #/ 7 $ 5 22\ \ '-/0. /A/ /2 //.0.H.0./ 0./H?H 2H <22 )./-.0. 0D> 2# /. 0FF2 ". 7 $ : $ 5.0 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr %

74 1 7 $ $ 520/ -/ '% <(( '% <()44))(/!I! #.-.? `. 7 $ 5!! ->B00g&,++00g 4,++ 2. )/2225. ;=2-? ;.0.0/=1>/ />;/= *! ;=--/-0.1 FF2-?-* 7*>22/- '2.1* '2 2.00% ;$= 7 $ % GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr

75 %& # $&++++>$T$++++1&%1E >2/ ). 2..;0.00%,+ &,++=2-?2.,Q :0..0.;2= ' ?E ?.. /2/H.FF/22 '/ / / ;%,+0.00=2 &$++;-$5=?.5/ 00<0.?-7. 0./ '%' A /6!"-#$!/#)'(? 7 $ 5./2/ $ /2) //22 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr ,

76 7 $ 5-2/. 27-/ ' *0.0.0.A/.21. / G222 /.2 '-$%3 2#1..2 H / G.001-0/. 2'* $ 5.. #0. )0.2% / 1%,+54,+'./2 220) 0.-2 / 0 ;2= /1/ GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr

77 #1>2 )0.2-- #.0 7 $ 5.E++1&+++ &4++ />2;0.0 -A2= ( (!#/) ( 21/ $ 5. ;= M0. 7 $ 512. /0 98 &!! - 98 & K 7! +! $! 7! > M0. 7 $ 50. $ 98 & : 98 L H 98& +! 98& :!! H! G!($1! #./2 ;#1-&$=0.;#1 -%4= GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr

78 K 7 M! "111-" 0/.120 *2;.21=H *;0.1/0.=H.0.0/;...=H )0.; =H ) K 7 M! 0..-/2-0.1 F2./ 2./1 ); 88888> /2/...;W$=/;R$= (; 88 ; 8' K 7 M! 0 ; -/ /-20.2 / A)!"# "21/)$)&!(..2-2-> '1.. 7H H. GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr E

79 '%, #)!#))44))(?-0 7 $ J' 20-/--0.' /.2..- #/20./.0. 0:. #)! ))( 1 )! *#) +3&5,E&+8&+ h* +$((J8%+8&+ /h 0 +&%J4,,+,34 0h <' +%85,4E8&E+ '/h50 6G*#) # +&E&54&(4&( /h +%85,4E3+++ '/h +3(5% /h0 +&345$3$%%+ '/h00, ()( 7 $ 520.'.2 /0./. -.2)2.0. 2/00?-2. 20/'#5 / 7-2.ff0.ffff 4$)#!!$ )!!$ 2. /0.;=/0;=-A/ 0.// *B-0. GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr (

80 $!1)(! 2/..2.!! 7 - '98 (!! &! N ) 8 + -/ D(!()(! ( ' **;A/0.0.=5 /. # /.2-1/- 0. <(( 20.ffffff fff'-./.;= 0../ (!$6)) )2-./,0.# / 7 $ 5 00$Q/.2 2;(E50= '$)(9+34 (!:8!!1!"#!$$-!/!$ ) ($ %#).5544 )#!6)) R8,+ G/22 8,+5E++ G/2 E++5& &+++5& W& GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr E+

81 ()(. & ))$(6)) $(6))!6)) 7 $;= 4/!$(()( -.2 / #0././... 7 $ 500/ !?2--. 2/ )#!$ /0.0.-/. 2 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr E&

82 !")$;)$/#'(!$!(!!!#) 98 & M! ; + ""&??)?"G)"?6M'? "0. G *2 '0.0.;A/=\A2-\A '2\A '\A <\A #AG\A.0\ffff )0.\A2\fffffff GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr E$

83 98 & M! ; + ""&M "0. 22 ) &. $ ;i=h. % /.;1.= 4 /0., 0;1#1 10=1;'1''1'''0=1;&1$1%0=1 0.0./-0 "2*./ B-0.*1 B-0.*12 2H B*0.-12 * GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr E%

84 98 & M! 0 ; + ( )$#)(!$8)(; & 1A/,.\((!"2 50.' ?" 7?" ' 7?" 7?" ' 7?" 7?" ' #? 677G?6 ' '' '''?M6 & $ $ % 4, 8 3 M.\ 2.2--;*=\ N1- N1/2-... \ N1 #-. GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr E4

85 98 & M! ; ; + ' )$#)(!$8)(; & 1A/,.2\((!"2 50.' ?" 7?" ' 7?" 7?" ' 7?" 7?" ' #? 677G?6 ' '' '''?M6 & $ $ % 4, 8 3 M.\ 2.2--;*=\ N1- N1/ \ N1 #-. GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr E,

86 !")$;#)4/!$#)()()))#) $)1!/ 2.-./%/$8 $++& -/))/6)!(!(#)(!!!#)77% (J% '/2.2. & 6 7 $ $8E &,&, ++ D!I!944: ))$(6)) $(6))!6)) $8$++& 48, $3%& &%&E?- '98 ( 2-2, )/E > 7E &,.> &+++#./22&4++0. /2;=&4++ &+ 4, / '-/..>., E++# / -..//0.2.> "2FF :-.2 2/- 7 $ 500 # GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr E8

87 .22/ 7 $ 500$Q /.221-(E '$)(944:8+34 (! -!/!$!$ RE++ G/2 E++5& &+++5& W& 'ff0.i.4. /- '$)(944:!$ ((!$ +34 (! Q/ RE++ G/2 + + E++5& %+ &%%+ &+++5&4++ 00,, $414, W& &4+ 8$$ $Q/.22.22'.ff /20-/0..//> / B //0>00..>7..>-0.2 / ?->2' 2;= /2-./.> : :0.21-2:0..2 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr E3

88 ?.22 ;=' FF/27/. /-2./;=.;10.1=' '0.FF /0FF2#ff / :0.2./ ' $14-1.0# /0-. GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr EE

89 !")$2 /!$#)(#(!)(!#)%%#%)1) '?>0-< GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr E(

90 GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr (+

91 !")$3 (!$#(!)(!)! G!(#!$4( FF ;&=/H;$=00.H;%=-0. ;4= '02FF < K))#0.L;222A4+,,&= ()41(!$($(.22C/ FF.#.2 / / !/) 6/ ( Bief gemeente.doc ()4' (!#) G0.02/;0/0/=C/ FF...0/ G0.0.0.A//0.-0. FF.0.-0.;= 0. G0.;FF=25/ "0.-0/ /.- 0//0 '-FF52FF&+&$ )555-!/) 6/ ( Bief directie.doc Brief docenten.doc GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr (&

92 ()4,(-/)) Je start het bezoek aan de school start het plaatsen van een CO 2 -datalogger in één leslokaal. De keuze van dit lokaal bepaal je in overleg met de school; Inspectie van alle leslokalen: je beoordeelt de ventilatievoorzieningen met het ventilatieformulier en je vult een screeningsformulier in dat informatie geeft over binnenmilieu-kenmerken als verwarming, zonwering en schoonmaak; Je voert de gegevens van het ventilatieformulier in in het Excelbestand Ventilatiecapaciteit. Per lokaal bereken je hiermee een ventilatie-advies-op-maat. Met dit advies-op-maat weet een docent voor zijn of haar lokaal welke ventilatievoorzieningen minimaal open moeten staan. Dit advies print je voor elk lokaal afzonderlijk op een persoonlijke ventilatiekaart. Omdat de bezetting van een leslokaal per schooljaar kan verschillen maak je een tweede ventilatiekaart die gebaseerd is op een maximale bezetting (vaak 30 leerlingen) van het lokaal; De resultaten van de inspectie van alle lokalen en de meting in één lokaal gebruik je voor het schrijven van het schooladvies en het maken van de presentatie voor de voorlichtingsbijeenkomst; Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst informeer je directie en docenten over het belang van een gezond binnenmilieu en ontvangen ze een aantal hulpmiddelen om het binnenmilieu te verbeteren: de ventilatiekaarten, een afleesbare CO 2 -signaalmeter met indicatie lampjes (ook wel stoplichtmeter genoemd), het lespakket Buitenlucht kom je binnen spelen? en enkele folders met tips voor een beter binnenmilieu. 00. E% E4, 7 $ 5& )/(++ '0 )/&&++ M &,&, M-20. &8++ )0.00!/)6/ ( Ventilatieformulier.doc Screeningsformulier leslokalen.xls Ventilatiecapaciteit.xls Toelichting berekening ventilatiecapaciteit.doc Ventilatiekaart.doc Presentatie.ppt Schooladvies eendagsmethode.doc Handleiding Ventilight.doc Instructie lespakket.doc (dit moet je nog toevoegen aan het lespakket) GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie , actualisatie febr ($

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2012

Stroomschema financiering zorg 2012 Stroomschema financiering zorg 2012 6-10-2013 gepubliceerd op cbs.nl CBS Stroomschema financiering zorg 2012 1 20.553 II Overheid Instellingen Gezinnen/werknemers Bedrijven Incl. niet-ingezetenen 5.289

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2007 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2007 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2007 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '  0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2006 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2006 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2006 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 1998 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 1998 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 1998 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2005 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2005 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2005 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2002 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2002 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2002 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

TARIFERINGSBUREAU TARIFERINGSAANVRAAG burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen (BA Auto)

TARIFERINGSBUREAU TARIFERINGSAANVRAAG burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen (BA Auto) TARIFERINGSBUREAU TARIFERINGSAANVRAAG burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen (BA Auto) Het bijgevoegde formulier heeft als doel een tariferingsaanvraag in te dienen bij het, door art.

Nadere informatie

RESP. NR. : MULTI- HH NR.: VERSIE 1. Europees Sociaal Onderzoek 2006. Aanvullende vragenlijst

RESP. NR. : MULTI- HH NR.: VERSIE 1. Europees Sociaal Onderzoek 2006. Aanvullende vragenlijst RESP. NR. : 1 2 3 4 5 6 MULTI- HH NR.: 7 VERSIE 1 Europees Sociaal Onderzoek 2006 Aanvullende vragenlijst ALS U EEN MAN BENT, WILT U DAN VRAAG 1 BEANTWOORDEN? ALS U EEN VROUW BENT, WILT U DAN VRAAG 2 BEANTWOORDEN?

Nadere informatie

! " # # # # $% & ' ( ) *+,,

! # # # # $% & ' ( ) *+,, ## ##% & ' ( ) *+,, # % && #' () * + &,-.+/ 0 * -,. / 11 ) / 1, 0 10. 1 1( 2 - *.,+ 1,+ 2,+ 0.,+ (,+ (1 3,+ ( 4,* (0 )**,3 (( ),4 (5 6,4 (7 %,/ (8 ),/ (9 ),0 5,1-3. &,2 01,2 0 2, *,,2 00 *+ 0( : ** 0(1

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

Bewustwordingsproject

Bewustwordingsproject Bewustwordingsproject Binnenmilieu Basisscholen 2008-2013 Merel Linthorst GGD Nederland 15 September Inhoud 1. Achtergrond 2. Bewustwordingsprogramma Binnenmilieu Basisscholen 3. In vogelvlucht de Eendagsmethode

Nadere informatie

Op weg naar een beter binnenmilieu in bestaande schoolgebouwen

Op weg naar een beter binnenmilieu in bestaande schoolgebouwen Op weg naar een beter binnenmilieu in bestaande schoolgebouwen Seminar Swegon Air Academy 11 november 2008 ir. Froukje van Dijken BBA Binnenmilieu 010-2447025 www.binnenmilieu.nl Dagelijks 20.000 leerlingen

Nadere informatie

)! ) *! ** 0-' $$! " #$ % $ " & " ' ( % +, " -../

)! ) *! ** 0-' $$! #$ % $ & ' ( % +, -../ )!) *!** 0-'$$! " #$ %$"&"'( %+,"-../ %)!*!$$ &,, 1/. -../ %$"&"'( $ 2*** "233,'" " 4 "*56"! "!, 6! 6 *! *7!, 6 6 7! ) "" 8 94:(9%94& 8 88 % 8 8- ;82 8 8< ;-2( - 8= >? - 81 :*7 0-4@$9AA(:94&(4'(4@(::94&'4+(@$$)99>'4%((>@(+(9%

Nadere informatie

Eindrapport Pilotproject Frisse Lucht op het Kinderdagverblijf

Eindrapport Pilotproject Frisse Lucht op het Kinderdagverblijf Eindrapport Pilotproject Frisse Lucht op het Kinderdagverblijf juli 2009 Marja van Rossenberg Eindrapport Pilotproject Frisse Lucht op het Kinderdagverblijf M. van Rossenberg Hulpverlening Gelderland

Nadere informatie

TARIFERINGSAANVRAAG burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen (BA Auto)

TARIFERINGSAANVRAAG burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen (BA Auto) Indien een aanvraag voor hetzelfde risico ingediend werd via de toepassing TBONLINE, zal enkel deze behandeld worden. TARIFERINGSAANVRAAG burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen (BA Auto)

Nadere informatie

! "##$!"%%&!'()*+!!""#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$!

! ##$!%%&!'()*+!!#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$! "##"%%&'()*+ ""#%&'()*+)*),-.*'//+,,''#0++#&),.* "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 10%+%&,%2#),%&%3 "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 123456789:;

Nadere informatie

Handleiding Onderzoek in Beweging

Handleiding Onderzoek in Beweging Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Onderzoek in Beweging Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport

ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport Deze rapportage is opgesteld

Nadere informatie

! " $$ *+ ,!-./,0 !"#$$!%$%#&'!!#()$$%"#$%*)"+',*)"-

! $$ *+ ,!-./,0 !#$$!%$%#&'!!#()$$%#$%*)+',*)- ! " #$%$%&$ '%'% $#%$ ()$ $$ *+,!-./,0 1/,2,0,30(42 3,./),0#1*)! 2#')##*'')#'3,0#!!1'*)'/),0# 0# 4"("#!"#!'*)0 4".*)0 1!#",0 /!&) "#)2,#22) $#),##!,0!,!# &52"#) #- )'5,#!1!2))+6'!7 )!)8$'!5+( )!)9 4'(+*!)!+

Nadere informatie

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8.

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8. dakpannen rood, passend bij steen 9.657 glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) RAL 733 8.88 7.56 A-a8 A-a9 ventilatie dmv open stootvoegen A-c3 A-c4 segment hefdeur volkernpaneel A-a5 A-a6 A-a6 A-a7

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! # $ % &&&$ $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

On-line aanvraag van bouwvergunningen

On-line aanvraag van bouwvergunningen Habi_deel_omslag Meijer 6-2-2006 16:11 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik On-line aanvraag van bouwvergunningen Nederlandse ontwikkelingen in Europees perspectief dr. F. Meijer !"#$% %%!"### #! &'!""!

Nadere informatie

p naar de pom WAT? omgaan. De websit Niklaas o water: w r, waterval,

p naar de pom WAT? omgaan. De websit Niklaas o water: w r, waterval, -3 S? M f S-N x? B, K BS B S-N M B D IS A S V,, P -V K, MS P, S-N B ( ) x74 B (74 74 ), AT? AAM V f M éé B AT?? -N S D C H? B D, ICT, P Z, ë M Z D Z ) D ( f / J? B P D f M S- 3, f P N V, :,, % 7? % A?

Nadere informatie

handi Het spel Iedereen gelijke kansen.

handi Het spel Iedereen gelijke kansen. Het spel Iedereen gelijke kansen. Voorbereiding Druk de kaartjes af, knip uit, vouw en kleef toe Sorteer de kaartjes per type: Het spel Spelbenodigdheden Een zeszijdige dobbelsteen De kaartjes gesorteerd

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT OKTOBER 5 - CARRE WONEN EN SLAPEN B.V. Th j h! DE MOOISTE WOONWINKEL C w g wj. B Mch z +. Lv v fw, pg, z,. D zw ch. Afg: 8789 c. 99,-.. W Cy. Lv v fg. Tv w gj. 55 c. 599,-.. Ef Cy. M. Lv

Nadere informatie

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Henk Sligte Judith Schoonenboom Peter J. Dekker Klari-Janne Polder To cite this version: Henk

Nadere informatie

NAAM: SaLVO! KLAS: 6 Economie en procenten. nieuwe prijs nieuw =1,02 oud. y y=2 x ECONOMIE WISKUNDE KLAS 3 HAVO/VWO. y=0,5 x.

NAAM: SaLVO! KLAS: 6 Economie en procenten. nieuwe prijs nieuw =1,02 oud. y y=2 x ECONOMIE WISKUNDE KLAS 3 HAVO/VWO. y=0,5 x. NAAM: KLAS: SaLVO! 6 Economie en procenten y y=2 x nieuwe prijs nieuw =1,02 oud y=0,5 x x nieuw=0,78 oud oude prijs ECONOMIE WISKUNDE KLAS 3 HAVO/VWO SaLVO! Dit lesmateriaal is een onderdeel van het samenwerkingsproject

Nadere informatie

! "#$%%& ' "()' *++,-*++.

! #$%%& ' ()' *++,-*++. $ %&''( ) &*%+, ' ' - %&*,%. ' $ %,'! "#$%%& ' "()' *++,-*++. "(/#&!!"#" &0"!"#$## %!&' $'!"$!(!")&*#+,- %!&&!#.# )&*#/&! #/.0"1!! 2!"#$## 3 /#!,$#$!( '###4& # ## &$##$ #3 /(!"#$## $5!4 # 6!" # 74!84&$#

Nadere informatie

Toetsmatrijs PE-PLUS EXAMENS WFT-VAKBEKWAAMHEID 2014. College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2014, Den Haag

Toetsmatrijs PE-PLUS EXAMENS WFT-VAKBEKWAAMHEID 2014. College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2014, Den Haag Toetsmatrijs PE-PLUS EXAMENS WFT-VAKBEKWAAMHEID 2014 College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2014, Den Haag 1 Inhoudsopgave 1. PE-plusexamen Adviseur basis. pag. 3 2. PE-plusexamen Adviseur

Nadere informatie

TOETSKALENDER OBS DE PIONIER SCHOOLJAAR 2014-2015

TOETSKALENDER OBS DE PIONIER SCHOOLJAAR 2014-2015 TOETSKALENDER OBS DE PIONIER SCHOOLJAAR 2014-1 kalender - groep 1+2 onderdeel 26 jan. t/m 6 febr. 20 mei t/m 5 juni Cito 1 Rekenen voor Kleuters digitaal Muismodule M1/M2 E1/E2 Cito 2 Taal voor kleuters

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen?

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? e-learning Research Reeks 6 Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? ! "#!!$$ %!"!"&''!!!"!"" '! () * +,,,* * -. $ /0 1 3 45 6 708!9:&#'9 ;9!!!# 7/%9,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 34 049 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met Verordening (EU) Nr. 1024/2013 van de Raad van 15

Nadere informatie

AB OVO. iguide STYLEGUIDE

AB OVO. iguide STYLEGUIDE AB OVO iguide STYLEGUIDE 1 BEELDGEBRUIK SFEERVOL, MAAR NIET STOREND Bij elke keer dat je inlogt zie je dat de achtergrond bestaat uit een beeld. Dit beeld is van het land waar de gebruiker naartoe gaat.

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd H b v Svu FEBRUAR 2015 TEBERDE Ab fg V T E u vug v v g bg D f bf D b fg V T v cb H v b g, bby (g) v SEVERNUS BJZONDER N SAMENLEVEN V 2015 bb ugb b v cub,, cuu, vu cv v D b v u g V T b cub & cv 2015 Dz

Nadere informatie

gut feeling BRANDBOOK

gut feeling BRANDBOOK gut feeling BRANDBOOK Inhoud 3. inleiding 4. DESIGN PROCES 7. STRATEGY 11. MOODBOOK 18. TEASER Gut Feeling Brandbook 2 inleiding Vanwege het feit dat Gut Feeling zelf branding levert voor bedrijven is

Nadere informatie

Milieu-inspectieplan 2010. Afdeling Milieu-inspectie

Milieu-inspectieplan 2010. Afdeling Milieu-inspectie Milieu-inspectieplan 2010 Afdeling Milieu-inspectie ! # $ & '(! )*( + )', $ - & ) (,. ' + + / $. ' $ 0 & 0 (! 1''2, + 3 $.44''56*' $.44'' $ 56*'! & 78& & 7, & 7 & & 7' +( & 7 $ &! #8& 5/ & 142,,989 '

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT NOVEMBER 05 - CARRE WONEN EN SLAPEN B.V. Th j h DE MOOISTE WOONWINKEL Gf f w 3 Wpgmm S. D S. Lvb v fmg, h. Afmg: 404563 cm. 685,-.. Emf S. Lvb v fmg, h. Afmg: 76 cm. 380,-. 3. Em V. Lvb

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Schooljaar 1516. Leerlingen

Schooljaar 1516. Leerlingen Schooljaar 1516 Leerlingen 1 Voorwoord Hierbij tref je alle informatie aan die je nodig hebt voor de laatste ronde van dit schooljaar. Handig alle data, schema s, overzichten en instructies bij elkaar

Nadere informatie

TEST JE WEBKENNIS: Smarty or dummy www.blaucapel.nl >vakken> informatiekunde> test je webkennis

TEST JE WEBKENNIS: Smarty or dummy www.blaucapel.nl >vakken> informatiekunde> test je webkennis TEST JE WEBKENNIS: Smarty or dummy www.blaucapel.nl >vakken> informatiekunde> test je webkennis Deelnemen? Opdracht Voorbeeld : combineer de eerste kolom met de tweede. : 1 = B of 2 = LL (dit zijn niet

Nadere informatie

ď ď ď Ľ ť ď ť á ď ŕ í ŕ ď ť ŕť ť Ú ŕ í ď Ú é í éé Ľ í ť éé ŕ ď í ď í ŕ Ú Ť ť ť ť Ť ť ď í í ď ť Ô Ô í í ť éé í í ď Ť Ľ ď ď ď ť ď í ť ď ď ď í ŕ ŕ ŕ í ť á ť ť Ĺ ď ŕ ď á ť ď ď í ŕ ť ď ď ŕ ť ŕ ťí ď č Ô Ľ ŕ

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#  )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! * #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

We waren Intergemeentelijk en nu

We waren Intergemeentelijk en nu We waren Intergemeentelijk en nu Ruud Veen Gemeente Haarlem Bouwfysica Lid Werkgroep Gezondheid & Energiezuinigheid Bestuurslid Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging (NVBV) April 2011 Regiodagen 2011

Nadere informatie

Schrijfvisie, Schrijfschriften in blokschrift. Voor slechtzienden of leerlingen met een (licht) motorische achterstand

Schrijfvisie, Schrijfschriften in blokschrift. Voor slechtzienden of leerlingen met een (licht) motorische achterstand Schrijfvisie, Schrijfschriften in blokschrift Voor slechtzienden of leerlingen met een (licht) motorische achterstand Recensie-exemplaar 01-2008 Schrijfvisie Schrijfschriften en kopieermateriaal in blokschrift

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 1 december 2010, nr. 2010-11-06 b;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 1 december 2010, nr. 2010-11-06 b; De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 1 december 2010, nr. 2010-11-06 b; gelet op artikel 102 van de Wet op het primair onderwijs;

Nadere informatie

Vooronderzoek methodiek Verbetering Ventilatie Basisscholen

Vooronderzoek methodiek Verbetering Ventilatie Basisscholen Vooronderzoek methodiek Verbetering Ventilatie Basisscholen Vooronderzoek methodiek Verbetering Ventilatie Basisscholen Drs. S. Wouters van Buggenum Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid GGD'en Brabant/Zeeland

Nadere informatie

Beleggers en wonen en zorg

Beleggers en wonen en zorg Habi_deel_4_vegter 42 :45 Pagina Vernieuwend Ruimtegebruik Beleggers en wonen en zorg Onderzoek naar investeringen van institutionele beleggers in woonzorgcombinaties voor ouderen Maaike Vegter " # $

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Bekendmakingen Aanvragen algemeen omgevingsvergunning (*1) W0717 Edeseweg 143, 6721JV Bennekom het vergroten en veranderen van de woning W0725 Selterskampweg 60, 6721AV Bennekom het kappen van 3 grove

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Voorkennis V-a Als x = 0,6 is de totale breedte 5,6 meter. De totale oppervlakte is 3 5,6 = 67, m. b De lengte is meter, de totale breedte is 5 + x meter, dus voor de oppervlakte geldt A = (5 + x). Dus

Nadere informatie

Kindersterfte Doodsoorzaken - 2008

Kindersterfte Doodsoorzaken - 2008 Kindersterfte Doodsoorzaken - 2008 Alle oorzaken Minder dan 5 jaar 573 0 324 249 Van 1 tot 4 jaar 86 0 48 38 Minder dan 28 dagen 335 0 193 142 Minder dan 7 dagen 254 0 143 111 Minder dan 1 dag 133 0 79

Nadere informatie

"#$%!&#'()!*!*+!,)-)#,)#$.$'!&-'!($!/$01$.$%,!12!*+!,#)$!-3,4$($!($!,)-)#,)#$.$'!&-'!($! 1%($%,5!6$0$!7*'8)#$!0-3!'19!&$%($%!+1%($'!*#)9$/%$#(5!

#$%!&#'()!*!*+!,)-)#,)#$.$'!&-'!($!/$01$.$%,!12!*+!,#)$!-3,4$($!($!,)-)#,)#$.$'!&-'!($! 1%($%,5!6$0$!7*'8)#$!0-3!'19!&$%($%!+1%($'!*#)9$/%$#(5! 1. Algemeen 1.1 Dashboard "#$%&#'()**+,)-)#,)#$.$'&-'($/$01$.$%,12*+,#)$-3,4$($($,)-)#,)#$.$'&-'($ 1%($%,56$0$7*'8)#$0-3'19&$%($%+1%($'*#)9$/%$#(5 1.2 Winkel :3,*;#$%12.3#.).*')**++#'.$3/$.#

Nadere informatie

4.7 Uitwerking PTA per vak. Pagina. Inhoudsopgave PTA per vak atheneum 4 30 Algemene opmerking 31. Vak

4.7 Uitwerking PTA per vak. Pagina. Inhoudsopgave PTA per vak atheneum 4 30 Algemene opmerking 31. Vak 47 Uitwerking PTA vak Inhoudsopgave PTA vak atheneum 4 30 Algemene opmerking 31 Vak Nederlands 32 Frans 33 Duits 34 Engels 35 Geschiedenis 36 Aardrijkskunde 37 Wiskunde A 38 Wiskunde B 39 Wiskunde C 40

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Milieu en Natuur

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Milieu en Natuur Menukaart Gezonde basisonderwijs: Milieu en Natuur : Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan gezondheidsthema

Nadere informatie

$ "!" "! % & %! ' " ( ) *! +,,-.! # "! " / 0 & &!!!! "! ) &)!! 1 2 3 & "" 3 " '! % % 6 *! +,,7!"!! 8

$ ! ! % & %! ' ( ) *! +,,-.! # ! / 0 & &!!!! ! ) &)!! 1 2 3 & 3 '! % % 6 *! +,,7!!! 8 Heyl enkr i st of, LeRoyMar i e, VandenBr oucke St even, Vandeker ckhove Br echt& Wi nt er ssi en. # $ % & % ' ( ) * +,,-. # / 0 & & ) &) 1 2 3 & 3 4. 5 ' % % 6 * +,,7 8 ( 66 %9 90$;%90= $ *? *: *

Nadere informatie

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten?

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Saar Van Hauwermeiren!"# $%&'%()*+"'#,%-#."/%&%# '&0"/1-02%"# 1-..-# /%# +"-%&".-+0".(%# 3."/%(# +"# 4+04&."/1-02%"#

Nadere informatie

!"#!!"$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&

!#!!$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%& !#!!$& ''()*+&,!#!$!)-..'! ) #*/- 0.+!$. -1 &!)'.!+1 2 +'.)''.)##!$-!.3.'4)1 2& 35 73 81 22 7 98: 2; 7 ;& > ;2 -#?@ ;2& ) &A ;22 3 &A ;2; ) && ;21 && ''()*+2,!.!#!$3.'4)/2AAB!

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

1 Vul in. 2 Vul in. p e i. E n. n u. i e. z e. w e r k e n

1 Vul in. 2 Vul in. p e i. E n. n u. i e. z e. w e r k e n Hhg Ω gp 6 Ω N (b 1) L zch Nm: Zk pg h bk L k bkjk f f kg Mk vg pg 2 1 Vu H w k w h N Amm h f Mj v 12 v h pvc D hf v mj pvc pg, 5 6 2 Vu 1 p c H 2 j k E u p U V 5 z E 6 D L w k 1 E wm j hg v h w m 2 Dz

Nadere informatie

H5. Ruimtemeetkunde. 5.1 Punten, lijnen en vlakken.

H5. Ruimtemeetkunde. 5.1 Punten, lijnen en vlakken. H5. Ruimtemeetkunde. 5. Punten, lijnen en vlakken. Opgave : de punten A, B, E en F liggen in één vlak en de lijnen AE en BF zijn niet evenwijdig, dus snijden ze elkaar. nee, punt C ligt niet in vlak AEF,

Nadere informatie

vossen Alles over blad voor jonge dierenbeschermers 6 Hoe word je een dierenheld? 11 vreemde vogels bij de dierenarts 12 Een kijkje bij

vossen Alles over blad voor jonge dierenbeschermers 6 Hoe word je een dierenheld? 11 vreemde vogels bij de dierenarts 12 Een kijkje bij 6 : c 2 0 1 1 3 2 6 H h? A v v 11 v v 12 E v v M h! v ch 1 P I v L! J S: K H v: R z H : O B: J (4) Pc v H I! W z 7 8 v c ch h z v h. W v. V 1 2 z v. K h? F, Jyc R Sy S: Cv H v: E ( ), v,, H : h h vch B:

Nadere informatie

Bulgaarse Riviera. NL-versie

Bulgaarse Riviera. NL-versie B R NL- W B R Z,. E B R. V,,? D f. O! W O ()! T. W? K! H H f, f? J (). W? B f. G óó f :. A f, f f. Bf M. A f,. Tf M f, (). H f. K K, f (). H! 2 3 I V 22 E B 24 E 30 W Bf 26 T! Pf 18 K! 20 V,! 21 Hf f O

Nadere informatie

Bijlage 2 - Discrepanties

Bijlage 2 - Discrepanties Bijlage 2 - Discrepanties BAG Discrepanties ID GEBRUIK_1 GEBRUIK_2 GEBRUIK_3 BESTNAAM Openbare_r Huisnr Huislr Toev Postcode_cPostcode_l VERBLIJFSO Opmerkingen Huidig_geb BAGt Veld_inven 1 woonfunctie

Nadere informatie

& $ &'() *'!'+(, 4'8 9 : +& &;<& = > $$ $ 9?"$$ * *? * 5#! @ %(, ! "#$ %!"#

& $ &'() *'!'+(, 4'8 9 : +& &;<& = > $$ $ 9?$$ * *? * 5#! @ %(, ! #$ %!# & $ &'() '!'+(,,- './(01-/23)/)) 4'./(01-/23)2-) 4 56 57 4'8 9 : +& &; $$ $ : 9?"$$ $? 5#! "#$%&'$( $')) $+%" &# %$( @ %(, A7 -$(.%&'.).')/".+%0 1 2 $$$% %$% / 8! & ' ( $3(#( 4 # 5!.4 $ (! ( 4( 4

Nadere informatie

Gezond Wonen. Binnenmilieu en gezondheid. Ad Dilven Monique Scholtes

Gezond Wonen. Binnenmilieu en gezondheid. Ad Dilven Monique Scholtes Gezond Wonen Binnenmilieu en gezondheid Ad Dilven Monique Scholtes Stichting Futura November 2010 Inhoud Bureau: voorstellen Binnenmilieu en gezondheid Wat doet Bureau GMV? Casuïstiek (5X) Samenwerking?

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland V bb j G G Ap, h / O-O 1 pp 6 216 pp G I w G. pp Ap. Op 5, 6 7 Ap z. Z p 5 pp p p h Mp, j p 6 h pp Ap p z p 7. O h z fj j p zj fp. Z Ap jj bb. jj w f f bp bb zj. A p z wj - bw, w, bz, hp, jw pf - p wjz

Nadere informatie

" & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! (

 & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! ( ! "#$$% " & & & & &#$$% & &! Voorwoord ) * +, - & )*.!& /. & 0 & 2 3 * 4 4 5! 6 ) 7 89 : 8: 4 7 0 ;& < )= : & * 0 ; > #? Inhoudsopgave Abstract...iv Samenvatting...v Aanleiding tot Verandering en Onderzoek...

Nadere informatie

!" ' ( #" '+ * ",!- 3", 3 %" ) &(

! ' ( # '+ * ,!- 3, 3 % ) &( ! !" #" % " &!" ' (!"! (!"#) * #" ' * ",!- "!. / 01!2!- "# "!! " #! "3. 4 "% 4 3 3", 3 3"! 1 #4'5 3 3"# 1 "'5. ( 3" 1 3" 6 3# 3"31 % %- 3"% 1 & %3 3"& 1 %* 3" 1 &3 3"( 1 & %" ) &( %"! %"# 7 8 &( -!!49.

Nadere informatie

Voorwoord " # $ % &!!' ( )* ) ++, -. -! /! 0-1!! 2 # )4( 5 ( 6789 :;* ()?@=$2>@6?A3?A@>%

Voorwoord # $ % &!!' ( )* ) ++, -. -! /! 0-1!! 2 # )4( 5 ( 6789 :;* (<! 0 & 7 BC1!! D 7!!1!!! 3 *EE2F)! 2 ( 22>)?@=$2>@6?A3?A@>% 2 Voorwoord " # $ % &' ( )* ) ++, -. - / 0-1 2 3 # )4( 5 ( 6789 :;* (< 1,(< = 2 ( 22>)?@=$2>@6?A3?A@>% 0 & 7BC1D 7 BC1 D 7 1 3 *EE2F) 3 Aanvulling op hoofdstuk 9.3: Sociale diensten verrekenen te veel

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2004-2005 ONDERZOEK NAAR DE AANTREKKELIJKHEID EN DE BRUIKBAARHEID VAN EEN WEBSITE TER PROMOTIE VAN FYSIEKE ACTIVITEIT EN

Nadere informatie

Peuteropvang. voor de ontwikkeling van uw kind

Peuteropvang. voor de ontwikkeling van uw kind Peuteropvang voor de ontwikkeling van uw kind 1 Trouwgids 2010 Per 1 augustus 2015 kunnen de jongste inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek gebruikmaken van peuteropvang. Peuteropvang komt in plaats

Nadere informatie

Meten is weten (wat te doen) Gezondheid in woningen, scholen en kinderdagverblijven. Presentatie 3e kennisdag Bouwfysica 14 mei 2009

Meten is weten (wat te doen) Gezondheid in woningen, scholen en kinderdagverblijven. Presentatie 3e kennisdag Bouwfysica 14 mei 2009 Meten is weten (wat te doen) Gezondheid in woningen, scholen en kinderdagverblijven ir. Henk Versteeg Presentatie 3e kennisdag Bouwfysica 14 mei 2009 Lichtveld Buis & Partners BV Raadgevende ingenieurs

Nadere informatie

Engelend Doeboek. a a. Cathelijne Filippo & Jeannette Post. palaysia. engelenweetjes, activiteiten en knutsels voor meer zelfvertrouwen en plezier

Engelend Doeboek. a a. Cathelijne Filippo & Jeannette Post. palaysia. engelenweetjes, activiteiten en knutsels voor meer zelfvertrouwen en plezier Eg D gw, c u fuw p C Fpp & J P py www.g. Cpyg 2015 C Fpp & J P D ug Py Puc, A, www.py. Ec & wp: E Hg F: Mu D, u g fg: pg. 71 Egw - F P, pg. 14 S RuR, pg. 10 Mu CNG Wp, pg. 18 Sy Pu80 Wp, pg. 8, 12, 19,

Nadere informatie

&'( (% ' $ % ) ** + $' ' ""," "- $%."( & ' $ $ 12' " ) + 1&&& 3! %%3

&'( (% ' $ % ) ** + $' ' , - $%.( & ' $ $ 12' ) + 1&&& 3! %%3 !"#$ 0 (!""# $% &'( (% '!""# $ % ) ** + $' ' ""," "- $%."( & ' $ $ /) """" ""0"" ",+'- 12' " ) + 1&&& 3! %%3 4'$ ' ' ) * *$'%%56*74 )&$' )$$/8 89%8%('& &':*$%8% &'' #4% $' 88*7;$&' $%

Nadere informatie

ANWB; Op weg naar 4 miljoen Verbonden Leden

ANWB; Op weg naar 4 miljoen Verbonden Leden N; O 4 j V L I z N, j N c, j j I N D N é j f j I j áj V j, j? 2008 G 2009 1 D N T ; M Vj-j/c V 70, 1200 c, 9, 2 Cc C, 4 j 1 j z 5000 c 4000 2 M V N 2009 MRM P D M V j c V S c! V c z f V c zczf cc H cc

Nadere informatie

Werken in de Sociale Werkvoorziening. Informatie voor mensen met een beperking

Werken in de Sociale Werkvoorziening. Informatie voor mensen met een beperking Werken in de Sociale Werkvoorziening Informatie voor mensen met een beperking Wat staat er in dit boekje? Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4-5 Waarom dit boekje? Wat is de Sociale Werkvoorziening? Voor

Nadere informatie

)*$ +, -! ($.!$/, "3!$ 4$"$%,!(!"!$, 4$) 5!%!, 7 $ 8" 7 )$$%9! 7 :$% $8" 7, : (!, 0 167

)*$ +, -! ($.!$/, 3!$ 4$$%,!(!!$, 4$) 5!%!, 7 $ 8 7 )$$%9! 7 :$% $8 7, : (!, 0 167 !"#$%!&"'!!($" )*$ +, -! ($.!$/ 012, "3!$ 4$"$%,!(!"!$, 4$) 5!%!, 0162 -#$%", 01,2 7 $ 8" 7 )$$%9! 7 :$% $8" 7, : (!, 0 167 ;!*7 +!! $$"$%3!$ " (! $%(&!!(83!(33"!("

Nadere informatie

Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013

Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013 Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013 Instituut Wat Wanneer Tijdstip Locatie Adres / Opmerkingen Tel.nr: Avans Open dag 02-11-2013 10.00 15.00 Breda Hogeschoollaan 1, 4818CR 076-52

Nadere informatie

Gastlessen voor studenten 3 e leerjaar PW 3 en 4 Docentenhandleiding. kwaliteit

Gastlessen voor studenten 3 e leerjaar PW 3 en 4 Docentenhandleiding. kwaliteit Gastlessen voor studenten 3 e leerjaar PW 3 en 4 Docentenhandleiding kwaliteit Gastles kwaliteit- Docentenhandleiding Lesduur 2 x 45 minuten.de genoemde tijden zijn richtlijnen. Een onderdeel kan iets

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

1. Welk lesaanbod/lespakket voert de school uit voor het thema binnenmilieu? (meerdere antwoorden mogelijk)

1. Welk lesaanbod/lespakket voert de school uit voor het thema binnenmilieu? (meerdere antwoorden mogelijk) Vignet Milieu, po Vragenlijst Milieu Educatie 1. Welk lesaanbod/lespakket voert de school uit voor het thema binnenmilieu? (meerdere antwoorden mogelijk) o Energieke Scholen o Anders, namelijk... o Geen

Nadere informatie

Index bij Möller, Hieratische Paläographie

Index bij Möller, Hieratische Paläographie Index bij Möller, Hieratische Paläographie F. Vervloesem 24 februari 2006 1 Inleiding Bij het lezen van hiëratische teksten zal men al snel Möllers paleografie gebruiken. Helaas is deze paleografie niet

Nadere informatie

#$ # % &' (# ' ' %$! ###"$ '*! +, " $ ' ! -#.##% " )! +/

#$ # % &' (# ' ' %$! ###$ '*! +, $ ' ! -#.##% )! +/ !! " #$ # % &' (# ' )! ' %$! ###"$ '*! +, " $ ' (! +-! -#.##% " )! +/ 012 212! 1 31 " 4! 5! 5 (# '6( * 7! #$ # %&'6++ % )7 1 81 12 812 &! 5 ###$ # 9 6)/ 7 138 138 " !" ## $ % &!" '& ( $ $ )*

Nadere informatie

TOETSPROTOCOL OBS WILLEM EGGERT. Formuleren schoolspecifiek beleid.

TOETSPROTOCOL OBS WILLEM EGGERT. Formuleren schoolspecifiek beleid. TOETSPROTOCOL OBS WILLEM EGGERT Formuleren schoolspecifiek beleid. De toets weken zijn in oktober, januari, maart, mei en juni gepland. De ondersteuning komt in de geplande toets weken waar nodig te vervallen,

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus. Vrijwilligers en de Oranjemarkt

Het relatieblad van Severinus. Vrijwilligers en de Oranjemarkt S MAART 2015 TEBERE V O O K 2014 25000 O B W 1999 éé Vh O 27! BIJZONER IN SAMENLEVEN h hh O h h O S O O 120 B h V h h W K 27 T! 1 K J B K K I h h h I h h h h h S- S S I 2015 h M 2015 2017 Z h S- 2 13 2015

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

OPDRACHTKAART. Thema: AV-technieken. Fotografie 6. Scherptediepte AV-01-06-01. Voorkennis: Je hebt de opdracht De fotocamera afgerond.

OPDRACHTKAART. Thema: AV-technieken. Fotografie 6. Scherptediepte AV-01-06-01. Voorkennis: Je hebt de opdracht De fotocamera afgerond. OPDRACHTKAART AV-01-06-01 Scherptediepte Voorkennis: Je hebt de opdracht De fotocamera afgerond. Intro: Scherptediepte is een creatief hulpmiddel om je eigen visie op de werkelijkheid te laten zien. Door

Nadere informatie

LESBRIEF Tweede Fase. Antwoordmodel. MUZIEK OP MAAT, hart voor muziek! Nederlandse. Gitaarhelden. Foto: Bert Vethaak / Jan Akkerman

LESBRIEF Tweede Fase. Antwoordmodel. MUZIEK OP MAAT, hart voor muziek! Nederlandse. Gitaarhelden. Foto: Bert Vethaak / Jan Akkerman LESBRIEF Tw F Awm MUZIEK OP MAAT, h v muzk! N Gh F: B Vhk / J Akkm Muzk p m N gh A vg z bf bp umm, m hm. Gïp gï g v Amm E Gu Hv g h u v N gh u w v pp k: J Akkm, Ay Tm, Aj v Bg E v H, wbj v gm pgmk m w

Nadere informatie

Wijzigingen opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs Februari 2011

Wijzigingen opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs Februari 2011 Wijzigingen opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs Februari 2011 De Inspectie van het Onderwijs voert vier wijzigingen door ten aanzien van de opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs. De wijzigingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 1 juni 2010 Registratienummer: 2010/30 Agendapunt nummer: 9a

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 1 juni 2010 Registratienummer: 2010/30 Agendapunt nummer: 9a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 1 juni 2010 Registratienummer: 2010/30 Agendapunt nummer: 9a Onderwerp Ontwerp Bestemmingsplan Bedrijventerreinen Oirschot

Nadere informatie

Informatiebrochure voor gastouders

Informatiebrochure voor gastouders Informatiebrochure voor gastouders Inhoudsopgave informatiebrochure pag. Gastouderland, even voorstellen 3 Werkwijze Gastouderland 3 Selectiecriteria gastouders 3 Kwaliteit gastouders 4 De kosten 4 Backoffice

Nadere informatie

" "" "#$%&$'%%( "$" * + ) ) ), -- "" "#$%&$'%%(,$" 7 8 # 1 9 $3 6% $ 1 #. "" "#$%&$'%%( #$" / - / / : $$ '-$ /

 #$%&$'%%( $ * + ) ) ), -- #$%&$'%%(,$ 7 8 # 1 9 $3 6% $ 1 #. #$%&$'%%( #$ / - / / : $$ '-$ / ! "#$ % &#'('%&$!)*$$ % +, + -. / ++/+0+ 12-/+0! "' -$ -% -3 #' -$$% $ +33 #!)* $ ' 4&% /! "-' -$ -% 4&% /! "-' -$ -% (#$ % &#'4&%! " "" "#$%&$'%%( "$" 5$3' 6 '$$ ' ) ) ) * + ) ) ), -- "" "#$%&$'%%(,$"

Nadere informatie

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander!

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander! Vj Vj H H G Hz-S J 2 N 1 O: 20000 x S Sb b PAG 11 Vj PAG 2 f Sj j j! Vj! P 4 >>> POSO HzS P 9 >>> bj ANS 050 P 12 >>> P b bb f f@ f b 06 31393653 T O z j? D N 2 ZUIDBROE 0598-399285 / z 8-17 150x119x34

Nadere informatie