!!" " &#! "' ( Definitieve versie (met foto s) 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!!" " &#! "' ( Definitieve versie (met foto s) 1"

Transcriptie

1 !!" " "#$% ##"" "# &#! "' ( Definitieve versie (met foto s) 1

2 Definitieve versie (met foto s) 2

3 INHOUDSTAFEL Inleiding p 5 1 Situering beleidsplan p 7 11 Proces p 7 12 Afstemming p 9 2 Omgevingsanalyse p Historische context p Maatschappelijke context p Erfgoedactoren p Erfgoedcel p 55 3 Gemotiveerde conclusies uit de SWOT-analye p 59 4 Missie en visie p 63 5 Strategische en operationele doelstellingen p 65 6 Plaats en organisatie van de erfgoedcel p Omkadering p Locatie p 78 7 Beschikbare logistieke en financiële middelen p 79 Contact Colofon Bijlagen Definitieve versie (met foto s) 3

4 Definitieve versie (met foto s) 4

5 )*(+(,$%&'(&%)(' *'%+&,'(',-(( +- - $ ""( / - +* "" 0) * (1234+ *'/'%$ "+* ( + *(+$ (''%/%,' (+$ -- + (""($ + 0(#$ )*05* " ( + + " ( * ( " - " 6" "" "( "" +',' *" +(+$'%' 0')''%, ) * ''%'%'$& + + ( -(" "7(8 7$ (8* ""( " " +* +-$ ( "-(+ (6 ( * "+ )* (" +-05*+$ (:'*'/)(&'1'$ +"+"" ($ Definitieve versie (met foto s) 5

6 Definitieve versie (met foto s) 6

7 2-"! 2-2- %&)'*,'+'',0$ "";<(;44=*++05* "";44=(;44= ( ""+12;4"+$ " ";44=$;44<",'% +>( " "+)*" + "" +( "+ +$ + * ",+ " 1(;44= (- +>$ "+ - "" "?05*%$%&'0 "*""$ ( (" "+ $ 5-05* $ %-+ 05* $ A#""-"* $ )!A-& $ A-"# $ *-"#$ $ * -" $ %-" $ -"#$B$* $ #!A-") $!A->#$ $ ) ->* $ #+8-># $ #"->& $!-5& $ 5B- $ %-#$ $ 5"-$) $!-+#$B$* " $ $ $ " $ "" Definitieve versie (met foto s) 7

8 " )(%1$%&'0"-5$ 05*- % + 05*-!A >#$ -) >*-#+ 8 >$ #-#">&-!5$ &-5 B -% $ #$& #$ (+" " +$(;44='( AA "($ - - (+" $ ( +* "&5F "0(+ +"" / (" ( + &*'%'$ * + " "";G;44= "++$ + + /" +* " +- '34'"-- $ "- CD "05*-"$ -""""+"1=";44= 0 1=4CD """ G=$ CD- H4I" $ CD +- +CD( ( $ " ( +> " " (( "(" CD (+$ " A "#*/&$A"-- ( ( "" ""13(;44= - "$ " (+" + $ " "J "" 05* ";2(;44= ( Definitieve versie (met foto s) 8

9 2-- 1'$ " ( + +'',0' '%1$&',)&%' ( ( "- " $ 8 - ( + /"#$-#-& * "- * " " )* +"+ ( + ( " " )%+'',0??- (+ $ ""("-""( * # (+ ($ "("" $ "" $ ++*+ >+$ ( " " ( ("+ $ (" """( " - +$ * F+ *++ /''%)($' " ( 6 $ (( ( " +(" ( ( ( + (- (" Definitieve versie (met foto s) 9

10 Definitieve versie (met foto s) 10

11 -# 5 A " +* " - ( $ ""(6-( "" ( '+',%'$$' +(A +$ CD "-" " + * ( - +"%)('6'-$ "#*/&$A 6;;;H ;G %'$)('0$ (""-+6""($ ( -2-7&%)(')&'8 2 )*-" (- (- ( -+ (+- ""(- -+" " - $''' 0 /$+)* ( +$ $%'9'&#(("$ /$ " () 0 )*$ #$+( ( K K 13G< -6-"' A 7*8,%$'- - " $ ( " L "- ""( $ 7)*8 :- 0$M0M Definitieve versie (met foto s) 11

12 ( #$ ) *- B-* $ -' ( 12;H ( " " ()* ((" ( 0 + " " 1E2;- #$B$* 1E2G- 1<G=#" 1<<1 " 1(12EE(+ (*'%:',''; : -#$B$*-#* $ (" / " + 0 )* ( " ( +-,)(060'%$ #"- )(','0&,'%)*4=# "$ " ( ( 0 7""8( 7"8H4H=) * ( " " $ $ 19,%$$'-* - ( " 7#8 #$ -( 78+7#"8 -#$B$* (( ( " ( ("$ " (( "$ " ( """ " "+78 1; )* )'-%' 78)+ ( ("!" #+ Definitieve versie (met foto s) 12

13 )- '/&$'+'% " ( ) * "" +J"14444$2444NE4445-($ " &--*-)--$ #$$- ( ( $ $- )$%)('&&$)('*&,'- A" + " )$*"6 (+ F!>$ H<44$HH44 5- ' ( HG44$;E #$/$ ;<44$1E44 5- ( # ;=44$;444 5-&;144$13=45- " (+ F $ $( 1344$ ( + " ) *O ( F )$( 1;44$E44 5 ( "- $ +"F( " ++#$ B$*-&- -#$* B $0P ( E44$G=4 5 " F$+" #$B&#")$0P (G=4$!" ( )*++(B$!" B$!" =4 $ H=4 5 ( " $# $ " $(- *$ % " ( $ "(-"( ( " ( " $ ( B$! + $ ( " $ ++ "+ ( + $ - ( "- $ J)* ( B $ "((-!*-$#- 5#$B$*# * "-+ )*- (- ( + '$ P5"(;1; "8#$ " Definitieve versie (met foto s) 13

14 '%'*1;G1- +P- +($ " ) * 8 +" - +(-( *- $# +- ( + #$-1=G17)8"B /"()* 07 '%'$''''8 K ) #- #$B-#$-#$% -#-&- -* K+++"" 70$' $''''8 $ !"-&- ( $ -% % #$- -)- K ++((" '( + + " + $ 7%'&,'%8K--K+$ -79'*,' '%'8K' (K + (( 0 &(+ +"- "" +"" " 6(J!"" E2= ) * 7$ ?" <1<- ( 1<1=$1<H4- ) + (,%)-$ ( Definitieve versie (met foto s) 14

15 ,- )&&)('&/'$ /"+ - + )*$ ( : ( &,'&$#"(( + ( " "$ (( ( +)*( "+ 1H44 +( * - (,+&/%'*&' -" $ "- ( $ ( + - A (- (((+ ( '- " " +&''% " +$ ( 8( - + "0" " (??* ( $ "-" (" "QQ ( " ( Definitieve versie (met foto s) 15

16 " + ( - +- (((- ( ( + + $ ( (- ")* *%,'$( (O 0 " 6 +"#$ ++ (1=1H)1=== $ " %" ( '( - (+ #( (' #$)("-( # "0&,'% /"( & +)* ( /"( (*'%(', (+ " "0 + ( 6(-",%<'%'*&' )*-$ "- ( " ( "$ ( " - ( "- ( (- $ ( #-#$- &#"-"(""$!"-& +13 ()(''0+&/$ ("" ( ( ( - " 1<;= 6+#$) " ( (% $ 1<3=)*+6"-( 0 ( 1<E H4 + #$* ( +- ( +1H=4 1;4 + + ("'8'- $ #$-)&-"$ # 0 +6("*&( " ( " 0 * " " " """ '% )(','&'*'% " : Definitieve versie (met foto s) 16

17 -- #)(00'')&'8 F "$ 0++++$ 0 + "( "/$ 1 - )&&$'=,)(00'''*&' " ( "$ A (-:+-9"$ " -$ -9 * ")%,)( ( ""( )")" "+$ + " " ( "+" ""( +? ( + ( " 1 ++""14;44H Definitieve versie (met foto s) 17

18 B,)(00''%)%' +,!(#" "+ $ """"(" +( (( "" "$ " --+ "" +A+6 +("#$ "" (*'%00'%, ( ( ""(,+ ) - " - (- "- " #: - ( - - "- +$A - : - (" $ "-"# ($ ""(+ "$%&',%( $ + "" $ "" 6 "- "$ - " - $ " ($ ("("" " -"-9 F((+ (((( %)%0$"+ "+ ( (" "" Definitieve versie (met foto s) 18

19 ' + ( ( + /"" / $%%)(' ')&% (" ( " ( *"(&%)('+'$" 6 0 ( - +6", +$ (- (" 66 $ ""( ( - ""( + - ""(-"--+ -!+ $ " - ""' $ -! -(-$ - " +"" - )"" +K"("$ -+ "" - B (( +($ "- : - $+ -!(#"- +" " -! ' $" " : $ - & #" $ $ "-(+ - (#$ "$ - 0 Definitieve versie (met foto s) 19

20 +- '&$%1'- #$ + ( ( " ( $ " *'%+,$/'$' ( 0 ( + "+- ++ "+#$(+$ ( " ( " - &$- --%#$% )- & - + '% '-" 0 /'%0' *&',1''% ( *-&-#- #$B$* #$ + ( + " +A + (""N$ N!"#$N#N(,)(0 +'*&$*;44G1HE1+4-34I * ",$ #$("32444$ (;324-H2I("( * 1-;=I-" #$B$*1-;1I +#4-4EI4-EEI "G==2= &-+ 6"$ "' +-"1HH 4-=1I$ ;3;== ) ;4; 4-=GI " " HE=430*" E1+4-3<I14H32 $%'$%&'0'&+- )-&#$- "'(($ - " " B $ " (" ( $ - "9 " ( ( (-" -"H & + ( &??- ( & $!"8+++ Definitieve versie (met foto s) 20

21 $ ( ( - #$- ( )- &+" $ 78 - (H "" 0 $ ("($ """ $ (--?? + "+(+ $ ( --"-S"S- ( ( - ("+ - ( " ) * Definitieve versie (met foto s) 21

22 )- )&&' &1< )*+,+&// $ $ --9" "$ (+13!"- &(" ( (*'%(', ( + * ( +12 : (" * 0!(#" + *-!- "')&&)(' 1)' ( " "( (# ("$ &,')(','/ (" $ + ( # # /$ A$*$"- B-#$(""!-B * "" "$ "+"$ /"":+" $ ($%&'0&''",(*' "- - "- + " /" S==44" 0#$ H4<G4"- C " + "- "$ +" E4I"'%%''3%%'')&%'- $ 0 : " 6 $ - (#$$ 1E"&" : + ( 1=<;G - + *-)1HG4G&E24E 0 $,%<''/'%'$ +("- "- 0&: " Definitieve versie (met foto s) 22

23 "(,$ &;4 ((" "" " "( " 2>" ( ($ "!- "-) "(()1E ( (""( (/" "++ ( (( ($,+&/( " ( + "$ "- +: + ( + ( "6 " $ " $ "0" " ( "$ + - $ " - " ( /" $ :-(- + ""( - ( "( +$!#-((( $ +++"+-$ (+ ( "" $ -+$ $ ( + - B " " $ " - B"-!# - +:"6 ( A""" - B("-"-"-9 + Definitieve versie (met foto s) 23

24 ,- "&'%' /" (*$ "/!A 6 $ +*0&%''%'$&9 0%#"/$ ;44H #$ ) $ ""-$ ( "(- ( - "#- ("" -" ' -( $ -(" ---$ $"9/",'$ " * + (+ " ( $+$ ",$&'%'- "$ ( * 6 $ "" Definitieve versie (met foto s) 24

25 ) * + " 78 + (+ 6"+ ( ) * - " ++: - +$ + "6(( ( ( 0 "- " 6" "+"('*'/)( $"&"6" ""+" ( " /( + $ ( O + - (( -+-" "O" O" "-+-$ - - "" " $ "- -+( + - ( "+ +( A""$ - - $ "$ $ -+ - ( " " "+ "( - B"( - "+6" 6"" ($ - " + Definitieve versie (met foto s) 25

26 '- % ( +-A" ( ) *- " - #*/&$A ( +- -"+ 1# T "U 0 ( / + - ( ( ( + "+%&0''%$ $ "( """"$ : 55" + 55 $ " ""& ("( """" ($"(" (/*+ 6 $ ;# "(" "+$ ++" $ /"( )*+ '/'%%,'" $ "--+: ( ( 0(# ) 05*- * " 0($ 724- "+"- $ *-0(%(!AF*0 $ + ( $ ( ( " ( F* *''(',"""+*$ V + * ""( 12G3 / ) * 1<31- " -9---$ + ( * ""(* +)* "-- * ;1 $ " Definitieve versie (met foto s) 26

27 H 0 +""+-" - $ A" $ ("-( -- - "N+ "-"??$ " " " """ +! " " '/'*'%'%$ 0 - -"* - * -, - %,+"( - B"++ - %( 0 - # / ++ - ( - Definitieve versie (met foto s) 27

28 '- "')(&&$' ( %&&*'%'$ (- "-$ """" ( ( + +"( +( "+ + + " " - "( """" (+"*''&0 "$ ( " " " /$"(#&*/$/$ +(-"/$ :/$( '* ( "( B( - W/BW#$% W/ W #$B$*- $* ;44NE44-#()#(#$ :( " + "( "( ( " ( + /" " + + B (( 0*'," Definitieve versie (met foto s) 28

29 ( + ( "" + "(#&(#$-;444 +$++- -""" " " 8 ("('(($ "( ( 6 " " 0%)0' (" 0 ( "( ( " "- ( " ( +" (: " + * 0+ " '%' -$+ -9 ; / " *""( $ ""- ++ " $ -"--9""$ -$$ + " ",(&,$""- " ( (*+ '80'%'" " * $$ +#$+" '%+""(" ""+ Definitieve versie (met foto s) 29

30 6"78 ("+ "(( ($$ (*B (( "( ( " + ( (" - ( (- ( (+A - N(6"" $ A - " - 0+( $N+" - "( $ + " "(- $ 9-(""" - 0"" - " ("$ ":+ - ( $("$$ " " $ *"""+#$ - / N+ ( ( ( - + " +"+""A$ ($ - ( - " $ --9" ( - 0 -((-+ +" - (("" - " (+++ - (A"($ "# - "+ ( ( ( - 7"87"8-"78 - A " ++ -!( - 6" ( - ( + Definitieve versie (met foto s) 30

31 1- '% )* (, -#*-$ P5"+ 1;G1$ ( +'%''$'(', +(, ( - ( + /( ) */''%, 6"$ 6 $ "( ;2*-("$ 0)*0 0 $ *K +"12EE K $ ( "(- ("($ "(/""( ; (# ) * 05* " * - : +(""$ +-( $ 3(;441 - )""""" -+ - #( - #:(+- ""6+ - B""+ "$( - *( +%8" - B " - &+(- - * ( ( - " Definitieve versie (met foto s) 31

32 Definitieve versie (met foto s) 32

33 -?- %1$&',)&%' + ','0''%+ " - +- "- - ""-( $+" " -"-+:-:- +" (+ ""+- +" $ ( *"( (+ ( - &*'$'''''''%$''''')&%' %/$ 5 +$'+',$'%)('') &%&*'%)(%,','/'%$ +"- "- $ "- 5"$ " 5" 12=; " /$"*)*+12=;&$ " +#$ - E- B$ "?? ( " + 12<;"-- ""( 13 12<H" +12<2$ " + "$ ""( - ( "#- $ " "- " " %$,'! ) * #$$$B "C$ )122;-#$#$1223-#$ 122<-#"$;44;-*;44H J)+;44G0" 5$ " ) * - W " /$W 122=- W "? ' ( 5: /$ W1222P122H$ ",*'%' ( $ -"-$ " ("- /"?- 6" 6" "> Definitieve versie (met foto s) 33

34 *% *(( " % ( )*(- (($%&&XN$ $%&,$'+', -#"#$B$*-" #-&-*) "- %$ )*#"1=444-"$ #-%$*-%$/-%'- %/$##-%&-"- %) *% *"-"$ "( ( "N)-""$ - - (" ((""( " ( + ( "%)('1 "( (( $ +!(+$ "+! - "6"$ ""( )* -!( - ( - ( ++: - ( ( ( Definitieve versie (met foto s) 34

35 !(+!(+!(+ %: + ;G( 12== "- "- --" ""(!(+ 123G")'%' %)('1+'/%0 " &((!(+ ( " " ) *!(+ (( + "( " "" - 6"" ""( - ""-+6" - ( + ( " +$ -"+ (/)* Y1<31 " 0+)'$ "+(" )*' - G=4 (+-XN$134 -XN$=444+:-* ($ (-+-- -*"(-$ +-"- - - "+ - F "" "-$ - -"9 - ""( "( - +" - " ( "" Definitieve versie (met foto s) 35

36 J+)* -" +O ( ++ $ J+-(++ - 6" - ((" - /*""(N P - "" - ""+ - ( **/ 0(* Y1222 +$ ""+-("-$ ++-" ""$ ( *"" "(!($ +-!(+ $*- % + /$ % 5 (*'( ( +""-" "$'9'%)('1%'$'' )* =* ""("( ;443 ( + ( * "( "+""+ - " 6" - ++" " 8 - B+ - %" (+"( - B "+ "" Definitieve versie (met foto s) 36

37 ** + - ("$ "& ($ "+'(''% +')('%$ ( + "-+$ - N"-++:$ " + - "" - 6""+ - J: - " - "" &($!A$ * * + $!A-,'*&'6'%,'&0 "-" + " ( - ( ((+($+(+&(/ '%$' '''%&'))!A $ B(+-$ $ B"? ""(6"$ - 0 $ " $ "( - -!(" - / : Definitieve versie (met foto s) 37

38 &* ) * " &*&*&/$ + #$G=$G3- (&#$ + + 1=;44= "+ $ ( ( 4-G4 F!" "&'%',("" *+ " +," + ( "-" +*"" ( ""("$ &*+&*+ + "((* - >1""- -C" "& - (+K )-*-9 - B F*- * - # +(* Definitieve versie (met foto s) 38

39 *F* ("* ( F*-+"+"( >$ 0%&*)"F +- $ "( "(0 F* *++;44G ;44=+F* (+"$ ""+()* SS+ - & - 6" - 6 "+ ( - ("" +$ -O( - # - ""?" - B++: - BSS"+ - " * * 05* ( --)--#$B$*-#$-#-&*$ * $ "%'$&'++&(''/'%$ "/$+* "# * $" ((("+/" +")"$ *( $ " - - -)-#$ *(+8 Definitieve versie (met foto s) 39

40 ** * Y12G3 #$ + %'$& +& ++&$%1)(,&)'')'%'+'/%++&('' $ ""-8-$ +?)*-?* '" #$ * -H444$ ""-(+ " #(/" % ( + 5 A- 5 -! #"-0#-!?5C-A6-J"%AP +*/"$ (!0;44G + '',+,1E$4G$;44="( >$ *- "+#$ "+*F"+$ >"(( ( +"$ " ( " " ( 00'0 ( " + $ " "? +"( - F +8 " - ( "+ - B( - /" - ( - /( - +(?? - ("/* - - "" - " Definitieve versie (met foto s) 40

41 +- '''''%)('*' * (,%'1A(&%)(%' '*+-,0#$-)$ & + +0#$B$* ;44= + ( # *- + ( + 0 *+,'%)(&''- ( ( "$ "- - A " $ - ++: " + "$ ( (" ($ "( / +"-(00' " ' " #$ + + +,'0& +&- ( + +-+(,C " " ( - + " * "&$ ( ("( U ( * + (/ ) * F" - B"+- " - ""( - #" - B(+" - B - J+ - / Definitieve versie (met foto s) 41

42 )- %*%')(''%)('*' +A ":$ 5 )'A$'%)('1+ A B 5 13E1# " - + " 0+A$ ( +- +"- $ )) - " - " ""( "" - "( "( : $!FB-F)F -, -($ -!(+*+ - B ( "" " $ Definitieve versie (met foto s) 42

43 ,- '''''++&('''(&%)(')&')' (" ( '%%,&)'%'%1$&', 0 " / " $ ( (",$'&$+$ - (7$+8 (" * ;13( 13 1< ++- (" 1<== $ ;4 ($ + # + $ +"TU 12EE #$ 1G<1-0 12<; +0*+$ 12E< + - $ * ( '*'%' ( 768 3H"" "(724 " 6 - (""+": " ( " ++ "* 0""" $ ()&"$ +" - "N+"" +( - +" ( - 7$$$$$$$ 8 Definitieve versie (met foto s) 43

44 '- ''''''B&'0%)'%'''('',$'%$' )*??(-(#() #(#$('%'$- +- "" " ' ( ;44=$;44E ( ( (*- $"* " ) *( A$ -"+-* "-*%/$'%- + ( - ()( B- 9 " ( + > "+" (( ( - (+( ( ( + (( +'&%,'0&%'"??($ )&')' $ #-"()(B-(+ - $*-)--9 Definitieve versie (met foto s) 44

45 *"( (( *"%'$&'+'',*$ "- (????+$?? " "- $ &#-%("$&#$-%%""$ &-&-!%) */#$B$* (+( (( "(($ "(- "" "HE /" N" ((+"+($ $#()&A-#(#$- ##' (--B&- 6&- B( B()$ +)+ $ / #$B$* / B#$% -)$ # )( B- %("$ &#$-! " ) *-&#-%%""&- $ - * - *- $ (!-# - /$###$B$*" $ (/ ) *- ( ) - ;44NE44- * - $ #)- #$B$*-$ 8#( *- - 8 ## - + (" - (+"+F* - ("(#(#$ - B( - /""( - P ( + " "( $ "+ - "( - ( - B(" - *"+""+( Definitieve versie (met foto s) 45

46 1- '%1+%'' ( + ( ( "$ " ( 9''%+'$%')&')' + ""(+ -" ( "0 +- (" (%'$'9'0%&"6"$ ( +(( ( ( + (:" "$ #+$ - /"$)(00'''$% '-" 6 -!("$ - +- $ $"( - "( - "N" " - ""+ " $ " + - #"" Definitieve versie (met foto s) 46

47 $- +)*- ( " > -(#$-#-&* > (,6'"& (N ( - +" ( +A""$ - " +-*-(( - ( +/" > "" - "+ - B" - +: "" - >G< (- &')%%,' (&1)<'-$ -+" / "" + N+ ",''%,' $- >"-, + ( "+ + ( - " "$ "" - +(( - A 0 - (" - ( Definitieve versie (met foto s) 47

48 - &')%''1%%)% *++(+0" ( '- -(+$ - () #$ (&A-5 -* $ #$##P ((- -&A ( -#$B$* ()%$$''')(0)'% ($ + 55#$ - -* -55) -& -55&-B5* 55&' -"A - (+ + + ( (- ( /5/5 (K% / (#($ ( /5 #-/5 -/5 -/5 8/#O * #&J9 (%)('*'++&(''- N+ $ (+8 ++ /9'),''),''*&&%)(&' '+$ --*( ( 'B*A#$ Definitieve versie (met foto s) 48

49 *'' $ - ( ( *- 5 -&#&*-*- *#$/ &' (! #$ % - * &- #" (!"- $ )#$ ( 1+%'$'+&/'/5/ (-' ("6#$ "#+": ( %' J)+- "(+#"-121E & "( 0' - - #$ $ #$B$*-# (-( " " "A $ " ( " $ J( + $ J--( - & - #""- " (- ($ ( Definitieve versie (met foto s) 49

50 - &'*'%'$$' (+ ( /" "$ "( KK( ( + 1 ' $ ( $ -"+" ""("'+$ + " (" ( (+"" "+'+: $ ( )&0'''# - T/ U ( ( + (" + ' " + ( - + $ " "" - F CD+ -( -5-5-JA+-J""-#-/ 6-#$"- "!- " -!( ("-#"/-&$ " 5*(- 5 #$-&% %- 0 - "-%-+M"-!$ *(9 - B - " +$ + "+ " ($ ( (( "" - ( (+"($ "?8--+-($ " ( +$ 1 ( ( "% ;441 Definitieve versie (met foto s) 50

51 - '''''&'%)(','' ) * " &* + #$- +'9&''%)'%+ (% )/"( J)+ ( $ $ ""+ * 1&&%'*#$- )-#&1&)'%!"$ (1&%'0' )--#$B$* *"* ";GH< - ( "+ +( A""$ - $ "+6" 6"" +"( - *'%' 0 &))%''+ +""- (+- ("$ B$ 8-+-&$-)-)(B-5#5$5 ' 7 A -!# ( '$ & ( " +,'%'$ - -(--/5*8 - 0 " - N+( " Definitieve versie (met foto s) 51

52 Definitieve versie (met foto s) 52

53 &)'-+-,')&%' F $ CD ( $%&'*'%)(','(', + *' -+ ( "+ "$ ( ( "+ " + (* ( /*+( $ $"$"( "$ 0%&1'&'%$ " "+ ( +/$ + $ "(%( "$ +"- +- ( ( ( / 14 - '+%'%)( " "/( ((( " ( ( - ( ( " %" " "( ( " ( '/'%$*'%+,' ( ++$ ("($ ("$ " /( $ - (( ("+- "( "( 6"' + CD$ ("+ F( "+$ ""( ( + "0+'&$ Definitieve versie (met foto s) 53

54 0"+'(&,'+'(''% " - CD ( ( " $ (+"$ (,/" ( " - %+"((( "( "+" ( +"" "" (-" CD- ( " (CD' " $ 78 ( (0(" ( " + 0%&&' ( " ( "( ( ($ 0CD "( 0" -( "+ (+ ',%,'0%&)',%'""(( ( + ( ( (+ ++:$ R Definitieve versie (met foto s) 54

55 -C- %1$&',)' 0" -+(0 "-""+""O0 "-+ " +$ "-"(" +&&% *+ $ + ( &"" ( + $ (((+$ + ( "( &*'%&'0'','%)%D 05* + ( ( "&/(&/ $ ( + 05* ((""($ * >- 05*- ( + +( - ( ( + ++ "+ "+:$ : ( ( $ 0%'' *"$ * 6 ( + "" " "("" +,+ +" ) * + " " "( + ( + " -": ($ Definitieve versie (met foto s) 55

56 )- '%$%&'0 " " ( <* $ (+( (+$ "( 05* " $ "?05*"$ " "" )&' 0 ( - (?? ( $ - 6 $ " X "" (( (+$ - - ( + (?? + $ + + $ + "$ + 6 "(" "($ +++$ " "- (" $ : " + + " :++ ( (($ ",- '0%&')' "( ( + "- " 6" "(-" - -+ "( " 7(+"8 " "( 7"8 $ F*-*/-9"$ 6"$ "+ "( +(($ ((+- "+$ ( "((+( $ ( Definitieve versie (met foto s) 56

57 '- '0'%'*'%$,'%$D "(, "++&%,+" + (""+$ - "+(( - (( " + " " $ ( ( " * "(""+ ( - 6"05*"++:("( $ 123< - 05*$ " $ " " ""(/" * *- +" - +$ *#TAU*$ - "+05* - ( "" - 7(+"8"(7"8-7"(8 - *+ - ""( - +:"" - ( ( - ( " - - +"" - "(" - """" - " + "" + "$ - " ($ - "" - "$ - "( Definitieve versie (met foto s) 57

58 Definitieve versie (met foto s) 58

59 ?- #"!!"" 5 0#*/&$A 6$ #*/&$A "+"+- ( *+" "?-2-8'%'''$%0'*'$''%' 1 +:(, + - > + ( " * + " + *6" "( $ (*+ ; " " " + 6 "( " H *+ ""(+ - (*- ""->+$ $(+(" G + "(+ +> = ( + ( 6""- 3 ""( ( * " ""( + (N E " " 6 ( "" (""$ < ( +"" (>$ " :+ " ( 2 " ( " + +$ 6 *A Definitieve versie (met foto s) 59

60 ?-- 8'%'+',%'$$''+'9/'%'*'$''%' 1 ""+ ("05*$ + "" $ ; ( + ( ""( <""$ ( ++(( + H +< + + " : - " "$ " G ( " = ($""(*+$ + " ( "- (""(6 3 + " "" - : -9' $ ( +: -"(-+ ( (+ "$ ( E * * $ "*6 < (+" *+($ + - 6"( 2 " >" *+++:" 14 # - $ " ( +$ + : Definitieve versie (met foto s) 60

61 ?-?- 8'%'''+''&,'$'9/' 1 (, 6""+- $ ; 6, +- "+" $ "+ H *"( + + ( + +$ - " " "" Definitieve versie (met foto s) 61

62 ?-C- 8'%'+',%'$$''+'9/'%'&,'$'9/' 1 + "" ( ( + +( + + ( ; "+( + ($ "+ "$ - $ "-+: H ( ( " "" + ($ " - "6" " "+: G $ ( $ ( (+ "("+ +$ "++ = + $ * + ($ (+ *+ ("- ( 6( 3 + " ( ( " " + " " $ "" " ( E B (-" +$ "" - " (+ -"-"(-9" +" ""-+ " " - -9 < &* +- ( " $( (!$( "( ( + " " ( $ (" 2 " + (-" ( "+:+$ >/ (-($ ( ( "" Definitieve versie (met foto s) 62

63 C-# C-2- #' '%1$&',)',/,'&&%9*&&%,' +&/','*'%,'0$*,' $'E' $%''%,'''$%'''%1$&',/'%$-9)((''%'*''*'%%'$,''/'%$&0'*''''')&%''('&,'%''*,'' '%1$&',)&%'(+'(&,B*'%''+'(''%'- ' %1$&',)',/ +&*',' +''' $'*' (''%<'' '%<' '%1$&',*&&%'''*&'%',''''*$,&&%,,'*&$'&,'%9&'B )'')&)'- &*'%',''*''0%&')'''(',',$'/'%$&''','&'' $%&'%0+'+'%'- C-- ' ) * %'$& (- ""( "??"+/ ( 0""- $ ""((&%)('*'%+&,'(',- * *+ + + ( * $ (*+ +* ++:+*+- ( +''' " A -""($ ( + '',')&%'+ (( ("* (+$ ((""( 0(( "" +* "+ )* * ( + '%''%&'%',+- ( - &%&'%', + " * Definitieve versie (met foto s) 63

64 +* ",%9'$%'$'E'$%''%, +"#??" $ "+-++:" (+ * + " + -"- +/" '80'%' "++ $ + ( - $ *%/$'%*', * A"*' ( +*+&''*' Definitieve versie (met foto s) 64

65 -""7 " " 0+ # $A + ++ " "+" + ""0+( ( " +""+ & " '((++ ++ " +" ( Definitieve versie (met foto s) 65

66 %'$)(',&''$ ''%1$&',)'+&/''&0'%)%'''' 1)<'/'%$*,'$&+'&%$ '- ++:+ (6 ( + (+> $-"-"("$ 05* - ( ++(" +(( + + (" + ( " + "+ (( + ( ("+- "( '( (- $ + + ("+ +" ((" "+ +$ - "+(;44= - &;44= +" ;44=(" + - +K> 7" 7+;443$ *+ - ((: - " >+$ "" - ++$ - 0; $ Definitieve versie (met foto s) 66

67 %'$)(',&''$2 ''%1$&',)'''%('+'(&,'+'(''%*('%&'%',''%'''%1$&', (',*- + ( +$ + ( (" )* (( + ""-6"( + +$ ++(" " + + Z+$ & ; ( " + $ &++"" "( +";44< ;443;44< *;44<"??( ++"&$ (( ( ( ( ( ( - B - - / " - ""( (":+" - '(++$ +E(;44G Definitieve versie (met foto s) 67

68 %'$)(',&''$ ''%1$&',)'+'*&%,'%,'+%','%'&$'&'$'(',*('''%1$&', *++"("$ " : " +-*-N++A+( + +" *$ ++ /";H +(( + ( - + ) * 78 $ (: + "( ++ + "+ - * - - " - %$"( - / - /++" Definitieve versie (met foto s) 68

69 %'$)(',&''$?-- ''%1$&',)'&/''')&)'%'$'%''&,')&%' + A ( ++: +$ + " " - ++: "A + " ( ( (* "+( ++- +)*(+- +" F * " + ;443 >+ + : + 0" + "$ ("- -"+ & "(" - " + - +"+" - P( """ - P( "+ - /""(78 Definitieve versie (met foto s) 69

70 %'$)(',&''$?-+- ''%1$&',)'&/''')&)'%'$'*&&%('0+' " " + -"6- ++: #"++ "6 + " " ( " / (*+ + " "(" + (- ++:++* /"HH +" " ++:(,+++ *"+ + ( "$N+" +" %")* - "&* - /"$( - / ( - " - /"$N+"+ - 6,+ - / *+ - 0"+" Definitieve versie (met foto s) 70

71 %'$)(',&''$C ''%1$&',)'+'*&%,'%,''/'%$%&,'%1$&',(',-''%1$&',)',' &',','9''/'%$$'''%,*'%&0'- # + (( ( + "$-$- - "" + + +( ("+ + +*""" +* ( + +* (" +"($ "( (( ( - &;44=+*"$ $ - +""(+ - # *( - + * Definitieve versie (met foto s) 71

72 %'$)(',&''$ ''%1$&',)'$%&'&(''80'%')'%*&&%('''%1$&',-,'9,' '%1$&',)','&&%*('''%1$&',$'+'%'- ' * +6" " 6" ( +" +$ ""+ 6""- (("+" + + $ $ $ ++,* " $+ + 6""+" ++" +>" *+ 6" " 6" " ( )*,+ $ "8 + "( 6" "+ ( ( - +>+ - / 6" ( + K )* - 6" $ + - ( "+" - + ;443 +" "+$ - +;44<""$ (*+"( Definitieve versie (met foto s) 72

73 %'$)(',&''$F ''%1$&',)'*'%$%&&(')(00',%$**&&%(''%1$&','*'%(&&$,' 0+'0%)0'- + (" ("$ """( -+ - ""$ +""+ --((- $ ( (+- (( + "(*""( ( -+"" +" (+8 "($ " + ++" + """"$ " + " *, "" "" + "(" "+ (" (K$ ( +)*""$ +"-( ( *+ "" "*+ + (+ +++"( (+( - + " 8 - +"" - + +"( (+ - + Definitieve versie (met foto s) 73

74 %'$)(',&''$> ''%1$&',)'+%'$,')(00''%''*'*(''%1$&',*&&%,%',&,'%,',)( / -""(-( (" 6& + " ( " $ "" " $ 6 +$ ""(($ +- (- 0 $ - ( ( ++(" - -( +" "(+6$ ""( +" " + ( ( " A ++ (- - ""( (6 " ( "(+ 78 -"$ " - +"+$ (+-- Definitieve versie (met foto s) 74

75 %'$)(',&''$ ''%1$&',)'+'*&%,'%,''%$''''''/'%$%&,'%1$&','$''10 '('$'''''%1$&',+'', +(+"( * "+(+$ (6 "" " +0("$ "+" *+ (*- (- ( +- " A +("( " ( "- +" + + ( "+ )* (+ + )* "8 0(+ A +$/" (+ + "(" - "+$/" - + ("(" (" - +"++:"$ Definitieve versie (met foto s) 75

76 Definitieve versie (met foto s) 76

77 F-" " + (,+$ "$ >" + + $ " " $ - +" -""" F-2-,'%$ (+)* $ ( " " $+ ( '$'+" ""$ " ( $ (("+ "" (?05*$ " (*+$ - ( 0(# ) * + $ 6"++++:("( " $ *+ -%1$&',)' +" ( "$- +> +- 05*+ 05* +( X + ( *+ +-%1$&',%$%&'0 "+- ( (- +" $+ (-$ +- ("$ "( Definitieve versie (met foto s) 77

78 )-%&')' "( ($ "( (($ """(+- " " " +(" "( + + : ""("(" " +C ' ""(+""6$,-'%'*'%$,'%$ ",TU( " ""( "$ + " + +C " (*+-"5$ -#"5 B" " + + $ - "("+-- $ ( ++:+ F--&)' ' + "- "( " "$ + 05*+" *$ 05**+$ " )*- ( +$ > " ( ( " " 05* 6")* 05* ( ( " $ +" " ( ( (" ) (++(++* 78"?? + *$ - + ( "(- +( - " " ( +" " Definitieve versie (met foto s) 78

79 >-7 G " # + 05*)#$$??""("+-$ -+-H%58 05*H+"+6 05* + 05*! " E=( 05* +$ (" 05* (+ $ " A" (("( $ "( 0/#& Inbreng van de gemeente of het samenwerkingsverband (1) Waarvan: - inbreng van de Wase gemeenten: * in natura (10% tijdsbesteding van de cultuur/erfgoedambtenaren) * financieel - inbreng van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas , , , , ,00 (in natura: huisvesting van de erfgoedcel): Inkomsten inhoudelijke werking (2) pm Huisvesting inkomsten (3) nihil Fondsenwerving (4) pm Subsidies (5) ,00 Waarvan: ,00 - Vlaamse Gemeenschap Erfgoedconvenant - Vlaamse Gemeenschap andere pm - Provincie pm - Andere, namelijk : pm Infrastructuursubsidies(6) Andere opbrengsten (7) Totaal , $ +$ - B" $ +TU ; +"--$ -9 H (("K" G = + + B$ " )%- 9- " + +O B"$ -+-"F-"--$ B"+6E4I$ + 3 " E " - - +: $ - ( pm pm Definitieve versie (met foto s) 79

80 F0&B Kosten inhoudelijke werking (1) ,00 - nog nader te bepalen projecten en initiatieven Huisvesting kosten (2) 30000,00 Ondersteunende kosten (3) 36250,00 (administratie, personeel ea) Andere kosten (4) pm Afschrijvingen (5) pm Personeelskosten (6) ,00 Waarvan: - twee erfgoedcoördinatoren, periode juli-december - administratief medewerker, periode juli-december 58000, ,00 - deeltijdse inzet ambtenaren Wase gemeenten en personeel Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Land van Waas, periode januari-december 44000,00 Honorariakosten (7) (bv honoraria bij aanwervingsprocedure van het personeel) pm Totaal ,00 1 ( +" -$ " -+ -"-" -$-+A$"-$ ; $ H ( ( (($ -"-- $ - G [-+:- ( ( = +( [ - - [ - -:- 3 " " $ --( --9 E "" +( --$ 0'""(,')'0' 0( " 7( ""( " $ 0 B" $ + $ "+"( - " "( * + "+"(- "( Definitieve versie (met foto s) 80

81 *+ - - "- - $ 9 $ 1)(%*$' "( " " +$ -: $ -+:- (( 0'%&''&'(&&%%-+""($ (+ ( + "$ "("7"878/ ""$ ( ( "" "( ":&'(&,''/'%$; """(-(- ""("( - % / - 5 -!" - "--(+"$ - Definitieve versie (met foto s) 81

82 "" 0(# )* )11HK2144#$ &4HEE33=2H J64HEEE2EH2 +8" * Definitieve versie (met foto s) 82

83 +)*" (;44H-""-( *+$ + " + $ ";44G" " -"+#$0$ (# ) * 05* *(+-;44G+ "(*+ " "1H;44G( *(+(* "+*"+ +";= ;44G";3 ;44G ++$ 05* "E Definitieve versie (met foto s) 83

84 H 1 Erfgoedconvenant 2 Jaarverslag van het ICW 3 Informatiebulletin van het ICW ( Een nieuwe telg ) 4 Coördinatenlijst 5 Erfgoeddag 2005 kaart van het Land van Waas 6 Resultaten enquête 7 Beslissing van de raad van bestuur houdende vaststelling van het beleidsplan Definitieve versie (met foto s) 84

85 Definitieve versie (met foto s) 85

86 #'%)&% &$$' Schelde en Durme Boudelo Roosenberg Reynaert Schelde- en polderdorpen Spaanse Molen Fort Liefkenshoek Graventoren Pontrave Blauwhof Lysdonck Parmavaart Soete Lant van Waes Koninklijke Oudheidkundige Kring Bibliotheca Wasiana Boelarchief Archief De Bergeyck Thuysbaertarchief Vlas Turf Raap Sigaren Kant Art Deco Art Nouveau Stille Waters Populieren Breigoed Scheepsbouw Visserij Steenbakkerij Haarsnijderij Edgar Tinel Anton Van Wilderode Priester Poppe Fort van Haasdonk Bunkerlinie Fondatie Wissekerke Cortewalle Walburg Blauwendael Castrohof Hof Ter Welle Hof Ter Saksen Moeland Paddeschoot Boonhem Cisterciënzers Hiëronymieten Jozefienen Reparatricen Franciscanen Heirbrugmolen Roomanmolen Witte Molen Heraldiek Familiekunde Definitieve versie (met foto s) 86

Vroeger en Nu. Reeks met getuigenissen over het verleden van het Waasland

Vroeger en Nu. Reeks met getuigenissen over het verleden van het Waasland Vroeger en Nu Reeks met getuigenissen over het verleden van het Waasland De Erfgoedcel Waasland maakt deel uit van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas (I.C.W.) en wordt ondersteund

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2007 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2007 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2007 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2006 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2006 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2006 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

Stroomschema ma financiering zorg 2007

Stroomschema ma financiering zorg 2007 0m08 08 Stroomschema ma financiering zorg 2007 Publicatiedatum CBS-website: 26 november 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 1998 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 1998 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 1998 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2005 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2005 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2005 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2012

Stroomschema financiering zorg 2012 Stroomschema financiering zorg 2012 6-10-2013 gepubliceerd op cbs.nl CBS Stroomschema financiering zorg 2012 1 20.553 II Overheid Instellingen Gezinnen/werknemers Bedrijven Incl. niet-ingezetenen 5.289

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2002 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2002 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2002 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !!" # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / #

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !! # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / # !!" $ % ( %) * + $ % ( - ).. -. ( 1-1%. $ 23 4 +. ( * ) %. 4. 5.67 89 :* 8 )* ; ;< !! " $ %!! ( )( *! 6 "!! 5-67 - (= + 7 67 > )41. *?@ >* -. A. - > ) 7 BA4* + * A -

Nadere informatie

Stroomschema ma financiering zorg 2000

Stroomschema ma financiering zorg 2000 0m08 08 Stroomschema ma financiering zorg 2000 Publicatiedatum CBS-website: 26 november 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien

Nadere informatie

Stroomschema ma financiering zorg 2003

Stroomschema ma financiering zorg 2003 0m08 08 Stroomschema ma financiering zorg 2003 Publicatiedatum CBS-website: 26 november 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S)

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) 8 september 2015 Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 We betrekken zo veel als mogelijk de lokale besturen bij het erfgoedbeleid en bij de maatregelen die

Nadere informatie

HERDENKINGS- PROGRAMMA DE GROOTE OORLOG ( ) Algemene vergadering van de Cultuurraad 4/6/2014

HERDENKINGS- PROGRAMMA DE GROOTE OORLOG ( ) Algemene vergadering van de Cultuurraad 4/6/2014 HERDENKINGS- PROGRAMMA DE GROOTE OORLOG (2014-2018) Algemene vergadering van de Cultuurraad 4/6/2014 PROGRAMMA DE GROTE OORLOG (2014-2019) Seizoen Thema Toelichting 2013-2014 Beveren aan de vooravond van

Nadere informatie

Besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland tot wijziging van de Verordening POP3 Subsidies Provincie Gelderland

Besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland tot wijziging van de Verordening POP3 Subsidies Provincie Gelderland Besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland tot wijziging van de Verordening POP3 Subsidies Provincie Gelderland Gedeputeerde Staten van Gelderland Gelet op artikel 4.3 van de Verordening POP3 subsidies

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Wijziging Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland

PROVINCIAAL BLAD. Wijziging Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Gelderland Nr. 1226 20 maart 2017 Wijziging Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland Bekendmaking van het besluit van 14 maart 2017 zaaknummer

Nadere informatie

Bijlage 4: ERFGOEDCEL WAASLAND: JAARVERSLAG 2005

Bijlage 4: ERFGOEDCEL WAASLAND: JAARVERSLAG 2005 Bijlage 4: ERFGOEDCEL WAASLAND: JAARVERSLAG 2005 1 Inleiding Het beleidsplan 2005-2008 werd ingediend op 1 juli 2005. Een actieplan is normaliter de concrete uitwerking van het beleidsplan. Aangezien 2005

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas.

Vlaamse Regering. Erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas. 1 Vlaamse Regering Erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Tussen: De partijen De Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING,

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING, Vlaamse regering Besluit van de Vlaamse regering ter uitvoering van het decreet van 7 mei 2004 houdende de organisatie en subsidiëring van een cultureel-erfgoedbeleid, voor wat betreft de erfgoedconvenants

Nadere informatie

Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (invoering basisvorming in voortgez... De citeertitel is door de wetgever vastgesteld.

Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (invoering basisvorming in voortgez... De citeertitel is door de wetgever vastgesteld. Page 1 of 6 (Tekst geldend op: 04-07-2004) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel: Soort regeling: OCenW De citeertitel is door de wetgever

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

Beleidsplan 2009-2014 Erfgoedconvenant Land van Waas

Beleidsplan 2009-2014 Erfgoedconvenant Land van Waas Beleidsplan 2009-2014 Erfgoedconvenant Land van Waas Beveren, Kruibeke, Lokeren, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster De Erfgoedcel Waasland maakt deel uit van het Intergemeentelijk

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit:

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit: 31 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor Wase erfgoedzorgers. November 2007 nr. 5. Inhoud. Beste Wase erfgoedzorgers,

Nieuwsbrief voor Wase erfgoedzorgers. November 2007 nr. 5. Inhoud. Beste Wase erfgoedzorgers, Nieuwsbrief voor Wase erfgoedzorgers November 2007 nr. 5 Beste Wase erfgoedzorgers, We hebben een druk jaareinde voor de boeg, dit blijkt uit de vele nieuwsitems en activiteiten die we van u doorkregen.

Nadere informatie

Provincie Antwerpen Gemeenten Grobbendonk, Vorselaar, Herentals, Lille, Kasterlee, Olen

Provincie Antwerpen Gemeenten Grobbendonk, Vorselaar, Herentals, Lille, Kasterlee, Olen Provincie Antwerpen Gemeenten Grobbendonk, Vorselaar, Herentals, Lille, Kasterlee, Olen Natuurrichtplan voor het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), de Speciale Beschermingszones (SBZ) en de groene bestemmingsgebieden

Nadere informatie

GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $

GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $ ! "# GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $ !"#!$ %& ' (!)(!#(!)(!*( %+ $& '( $$ )( $% )*&+,! ($-! %& %& '&, %$ -./010.2&, %% 0&3. (!$/) %+ 4& 56&( 4$

Nadere informatie

Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas

Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Tussen: de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering in

Nadere informatie

Leidraad beleidsplan 2015-2016. Koepelorganisatie

Leidraad beleidsplan 2015-2016. Koepelorganisatie Leidraad beleidsplan 2015-2016 Koepelorganisatie Inleiding Leidraad beleidsplan 2015-2016 / Koepelorganisatie 2 LUIK I Punt 1. Informatie van de koepelorganisatie 1.1. Structuur van de koepelorganisatie

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#   )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! *  #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

! "##$!"%%&!'()*+!!""#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$!

! ##$!%%&!'()*+!!#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$! "##"%%&'()*+ ""#%&'()*+)*),-.*'//+,,''#0++#&),.* "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 10%+%&,%2&#2#),%&%3 "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 123456789:;

Nadere informatie

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen?

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? e-learning Research Reeks 6 Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? ! "#!!$$ %!"!"&''!!!"!"" '! () * +,,,* * -. $ /0 1 3 45 6 708!9:&#'9 ;9!!!# 7/%9,

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

van maandag 12 september 2016

van maandag 12 september 2016 van maandag 12 september 2016 Verwelkoming door Kris Deckers, voorzitter Vandaag stellen twee verenigingen stellen zich voor: A.D.E.M. en AXIS4peace FINANCIEEL VERSLAG 2015 2016 INKOMSTEN Toelage Gemeente

Nadere informatie

baio'.i.v. teonwd «n D«Schepp<w- Allda, Voonitmat ea Katteolii«kk«rwU. Ptifs^ d«lw»ït (bles} oife'.osaadst î t ' f ' «n ;

baio'.i.v. teonwd «n D«Schepp<w- Allda, Voonitmat ea Katteolii«kk«rwU. Ptifs^ d«lw»ït (bles} oife'.osaadst î t ' f ' «n ; & à } \ y é Q b x ö b h< ö b b b h b y y ZŒ (b} î b h b h bx{ h h h Y bé 2Q 8 ÎÔ î 6 b x 8 h Zè ô b z b h h G h b? < ë Q z h ü hh h y b bhy b hê bh óé z h h b < bx

Nadere informatie

V.U.: Bart Casier, directeur Interwaas, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas. Depotnummer D/ /02

V.U.: Bart Casier, directeur Interwaas, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas. Depotnummer D/ /02 V.U.: Bart Casier, directeur Interwaas, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas. Depotnummer D/2016.11.208/02 17 Erfgoedcel Waasland heeft getracht alle auteursrechten op het gebruik van de foto s in de folder

Nadere informatie

u kunt in de volgende werkbladen de bedragen en personeelsaantallen van die rechtspersoon overnemen (KOLOM: 'rechtspersoon die de subsidie

u kunt in de volgende werkbladen de bedragen en personeelsaantallen van die rechtspersoon overnemen (KOLOM: 'rechtspersoon die de subsidie Beleidsrelevante informatie CJSM-KE-CED-120202 Toelichting bij het invullen van de werkbladen: - Vul alleen de omrande velden in die wit zijn. - Er verschijnt een extra toelichting als u met de cursor

Nadere informatie

Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Maandag 17 mei 2010 Erfgoedconvenant Land van Rode

Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Maandag 17 mei 2010 Erfgoedconvenant Land van Rode Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Maandag 17 mei 2010 Erfgoedconvenant Land van Rode Dames en heren, Burgemeesters, schepenen, gemeenteraadsleden van Oosterzele,

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

RESP. NR. : MULTI- HH NR.: VERSIE 1. Europees Sociaal Onderzoek 2006. Aanvullende vragenlijst

RESP. NR. : MULTI- HH NR.: VERSIE 1. Europees Sociaal Onderzoek 2006. Aanvullende vragenlijst RESP. NR. : 1 2 3 4 5 6 MULTI- HH NR.: 7 VERSIE 1 Europees Sociaal Onderzoek 2006 Aanvullende vragenlijst ALS U EEN MAN BENT, WILT U DAN VRAAG 1 BEANTWOORDEN? ALS U EEN VROUW BENT, WILT U DAN VRAAG 2 BEANTWOORDEN?

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! #  $ % &&&$  $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Milieu

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Milieu Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap 3290109 Milieu Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013 (116.483)... 2 Vaststelling van de loonvoorwaarden in de milieusector...

Nadere informatie

Gezocht én gevonden: vrijwilligers met een hart voor religieus erfgoed Lothar Casteleyn, Coördinator Erfgoedbeleid

Gezocht én gevonden: vrijwilligers met een hart voor religieus erfgoed Lothar Casteleyn, Coördinator Erfgoedbeleid CRKC Gezocht én gevonden: vrijwilligers met een hart voor religieus erfgoed Lothar Casteleyn, Coördinator Erfgoedbeleid Programma 23 april 2015 Kennismaking Erfgoedcel Brugge Vrijwilligerswerking religieus

Nadere informatie

Fondsaanvragen: succesfactoren & valkuilen. Luuk van Term 10 november 2014

Fondsaanvragen: succesfactoren & valkuilen. Luuk van Term 10 november 2014 Fondsaanvragen: succesfactoren & valkuilen Luuk van Term 10 november 2014 Even voorstellen: Termae Traiectum Vanaf 1998: VSBfonds Vanaf 2008 eigen bureau voor communicatieadvies en projectmanagement Twee

Nadere informatie

Handleiding rekenmodel kosten inzameling oud papier

Handleiding rekenmodel kosten inzameling oud papier Handleiding rekenmodel kosten inzameling oud papier Bestemd voor : Deelnemers pilot rekenmodel kosten inzameling oud papier Van : Marcel Aarnink Datum : 4 juli 2006 Onderwerp : Rekenmodel kosten inzameling

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

" # $ %& & ' * +,,& - & . & ' /

 # $ %& & ' * +,,& - & . & ' / ! " # $ % ' () $ *,, -. ' / ( 0 "( 0 ( # 34 0 56 5 7 7 7 87 #! 5 5 5 5 # 9 : ; $ 7 !"#$!%%$' ()$*#$' (

Nadere informatie

begroting 2006 en financieel verslag 2006: toepasselijk rekeningenstelsel

begroting 2006 en financieel verslag 2006: toepasselijk rekeningenstelsel Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Mdeling Volksontwikkeling en Bibliotheekwerk Aan de raden van bestuur van de sociaal-culturele organisaties erkend en gesubsidieerd op basis van het decreet van 4

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 05/155 21 april 2005 Besluit houdende de subsidiëring van projecten in het kader van de erfgoedconvenant voor de realisatie van de publieksontsluiting van het funerair erfgoed Het College,

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010 Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010 Binnen het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas staat de

Nadere informatie

Koninklijk. Limburgs Geschieden. Oudheidkundig Genootschap. Begroting 2016 (september 2015)

Koninklijk. Limburgs Geschieden. Oudheidkundig Genootschap. Begroting 2016 (september 2015) Koninklijk Limburgs Geschieden Oudheidkundig Genootschap Begroting 2016 (september 2015) 1 Toelichting op de Begroting 2016 van het Koninklijk LGOG Bij schrijven van 14 augustus 2015 werd door de Provincie

Nadere informatie

Vraagstelling over de interne staatshervorming

Vraagstelling over de interne staatshervorming Vraagstelling over de interne staatshervorming Hoorzitting Commissie Binnenlands Bestuur Vlaams Parlement 24 november 2010 Vereniging Vlaamse Cultuur en gemeenschapscentra Paul Sergier, directeur Invalshoek

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de

Indicatiestelling voor de Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Cultureel erfgoed = roerend en immaterieel erfgoed = Cultuur => Gemeenschapsmaterie

Cultureel erfgoed = roerend en immaterieel erfgoed = Cultuur => Gemeenschapsmaterie Cultureel Erfgoed Cultureel erfgoed = roerend en immaterieel erfgoed = Cultuur => Gemeenschapsmaterie Onroerend erfgoed = monumenten, landschappen, archeologie = Grondgebonden => Gewestmaterie 2 3 Cultureel-erfgoeddecreet

Nadere informatie

! " # % $ # & ' " ( % ) '# *+,+--.

!  # % $ # & '  ( % ) '# *+,+--. ! " $ % $ & " ( % ) *+,+--. !"/ )0 1 *) *)/ 2 ( /2 3 4 5 "3 6! 2 2 6 6* * / $"6! 7 85/7 *+5 / *95: *;5/ 7 *5% " 272 * * * / 6? $ * 7! 1 / / % &!!( "( ) 2 @7 4 5 ( "! $ *! *! 4 5 A * ( (

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

Subsidie voor Natuur en Milieu Flevoland

Subsidie voor Natuur en Milieu Flevoland GLOBAL SERVICE / INDUSTRY Subsidie voor Natuur en Milieu Flevoland Provincie Flevoland 24 oktober 2008 Inhoudsopgave Conclusies Advies KPMG Overwegingen Aanpak Functies en bezetting NMF Consequenties uitvoeren

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Missie/Visie/Kernboodschap/Doelstelling Missie Het Ronald McDonald Kinderfonds wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen

Nadere informatie

Handleiding Onderzoek in Beweging

Handleiding Onderzoek in Beweging Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Onderzoek in Beweging Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($

Nadere informatie

" # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts

 # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts Incident 112 Callcenter HAP/ huisarts! " # Spoedeisende Hulp Ambulance HAP Tweede lijn Eerstelijn 1 Medisch Manager Ambulancezorg Regionale Ambulance Voorziening Agglomeratie Amsterdam 2 Hoogleraar Zorglogistieke

Nadere informatie

Diplomalijst gastouders

Diplomalijst gastouders Diplomalijst gastouders Diploma s op mbo-2 niveau: a) Helpende breed 2 b) Helpende sociaal agogisch werk 2 c) Helpende welzijn 2 d) Helpende Zorg en Welzijn 2 e) Verzorgingsassistent(e) Diploma s op mbo-3

Nadere informatie

"## '#( * $ #" $$$ #" $$ $ %) $ $$ '$ '$" # ' "# & #"#%

## '#( * $ # $$$ # $$ $ %) $ $$ '$ '$ # ' # & ##% !"# #" $$ $%$ $ "" "## '#( $'"$ % ) $' "# $ ' %$$ '"# ## % * $ #" $$$ # " #' % +#" "," "$$ $ %) $ $$ '$ ""$% '$" # ' #"'% #$"" $ % '" ' #"#' -$ "" " $##" $$$$ "# $# "# #"#% 2 !!!"#$ %#!.. $ " $$" $ " $

Nadere informatie

1. INLEIDING. Actieplan en begroting 2009. Actieplan 2009

1. INLEIDING. Actieplan en begroting 2009. Actieplan 2009 Actieplan en begroting 2009 Actieplan 2009 1. INLEIDING De opmaak van dit actieplan gebeurde in het najaar van 2008, zodat dit kon ingediend worden 01/02/09. Een brainstorm voor de opmaak van dit actieplan

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Inhoudsopgave. Staat van baten en lasten. Waarderingsgrondslagen

Jaarrekening 2014. Inhoudsopgave. Staat van baten en lasten. Waarderingsgrondslagen Jaarrekening Inhoudsopgave Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 7 Pagina 8 Pagina 9 Algemeen Balans Staat van baten en lasten Waarderingsgrondslagen Bijlage A: Toelichting op de balans Bijlage

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 maart 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00152 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst tussen de cultuur-toeristische partners van de Oost-Vlaamse Leiestreek

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 december 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/2 Samenwerkingsovereenkomst 2013 tussen provincie

Nadere informatie

ERFGOED. Waasland. om van te smullen. Musea

ERFGOED. Waasland. om van te smullen. Musea Musea Waasland Onder het motto Het Land van Waas verzameld! hebben de musea en heemkringen van het Waasland zich verenigd in MuWa. MuWa ontwikkelde in het verleden reeds een gids van de Wase musea en collecties

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

SOK-congres - 5 juni

SOK-congres - 5 juni Een output-gestuurd beleidsplan SOK-congres - 5 juni Twee praktijkvoorbeelden Vanuit output komen tot beleidsplan voor een vakwerkgroep (Handel Kantoor). Vanuit omgevingsanalyse wervingsbeleid aanpassen.

Nadere informatie

AB OVO. iguide STYLEGUIDE

AB OVO. iguide STYLEGUIDE AB OVO iguide STYLEGUIDE 1 BEELDGEBRUIK SFEERVOL, MAAR NIET STOREND Bij elke keer dat je inlogt zie je dat de achtergrond bestaat uit een beeld. Dit beeld is van het land waar de gebruiker naartoe gaat.

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2014

Stroomschema financiering zorg 2014 Paper Stroomschema financiering zorg 2014 November 2017 CBS Paper, 1 Bedragen in mln euro 2 0 1 4 13.586 KKK Eigen risico Zvw (3.181) Eigen bijdrage Zvw (27) Eigen bijdragen AWBZ (2.127) Eigen betalingen

Nadere informatie

! " # # # # $% & ' ( ) *+,,

!  # # # # $% & ' ( ) *+,, ## ##% & ' ( ) *+,, # % && #' () * + &,-.+/ 0 * -,. / 11 ) / 1, 0 10. 1 1( 2 - *.,+ 1,+ 2,+ 0.,+ (,+ (1 3,+ ( 4,* (0 )**,3 (( ),4 (5 6,4 (7 %,/ (8 ),/ (9 ),0 5,1-3. &,2 01,2 0 2, *,,2 00 *+ 0( : ** 0(1

Nadere informatie

KWR 05.026 april 2005

KWR 05.026 april 2005 KWR 05.026 april 2005 Kiwa N.V. - 1 - april 2005 KWR 05.026 april 2005 2005 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE SOCIOCULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PC 329.01)

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE SOCIOCULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PC 329.01) PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE SOCIOCULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PC 329.01) Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013 tot vastlegging van de loonvoorwaarden in milieusector Hoofdstuk

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 26 maart 2010 3 4 10 11 30 33 37! 42 " 60 # 62 $%& 64 ' 65 !"#!$!%%"! #&'# &!%' %!#%! (%)*% %##+,%!#,% ##! &%%'#& %%%& -* &+- &,.,$/%0 2% #%%"02 #%%#+#! %#!!&#%!% #%%! 3##%%4%! #%%' 5$#

Nadere informatie

Samenwerking in regio s en burensportdiensten

Samenwerking in regio s en burensportdiensten Samenwerking in regio s en burensportdiensten SPORTREGIO KEMPEN IV Samenwerking tussen 11 gemeenten Veel verschil tussen de gemeenten: Inwonersaantal Sportdienst - werking Beschikbare infrastructuur Goede

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

Korte versie inhoudelijk jaarverslag werkjaar Interne werking van de Erfgoedcel Waasland. 2. Publiekswerking: erfgoed leeft!

Korte versie inhoudelijk jaarverslag werkjaar Interne werking van de Erfgoedcel Waasland. 2. Publiekswerking: erfgoed leeft! 1. Interne werking van de Erfgoedcel Waasland Op personeelsvlak bewoog in 2007 heel wat in de Erfgoedcel Waasland. Op 1 februari kwam Mieke De Meester in dienst als projectcoördinator. Elly De Weirdt diende

Nadere informatie

Actieplan 2008 definitieve versie 7 november Inleiding

Actieplan 2008 definitieve versie 7 november Inleiding Actieplan 2008 definitieve versie 7 november 2007 Inleiding In dit actieplan wordt beschreven welke acties in het vierde werkingsjaar van de Erfgoedconvenant Land van Waas zullen genomen worden. De acties

Nadere informatie

Huisstijlhandboek Collabor University of applied sciences

Huisstijlhandboek Collabor University of applied sciences Huisstijlhandboek Huisstijlhandboek Collabor University of applied sciences Charlotte Penders 313548 Leeuwarden, NHL Hogeschool Begeleiders: Mats Elzinga Wilma Ritsema Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Basis

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Beleidsplan 2014-2017 Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Februari 2014 Inhoudsopgave 1 Onze stichting 3 1.1 Visie, missie, strategie, kernwaarden 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Strategie 1.1.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de

Indicatiestelling voor de Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

% ( ) * +*, &-.' -.2'3 4%.5*. 4%675* 20% 8* 4 985*.495*-.2'2' & :* * " % 8 8. :'$!<<#='!? & # %@ & /4= 5' "$% & 8 * * * ' '%. & & A ' '-.. * & * '-.

% ( ) * +*, &-.' -.2'3 4%.5*. 4%675* 20% 8* 4 985*.495*-.2'2' & :* *  % 8 8. :'$!<<#='!? & # %@ & /4= 5' $% & 8 * * * ' '%. & & A ' '-.. * & * '-. ! " % & % ( ) * +*, -. /!0&**+*10*,-.2!3 0%&.* 4%.5*. 4%675* -.23 20% 8* 4 985*.495*-.22 *&*+*0,% & :* * &-.#*1 % : & ; &-. " % 8 8. :$!

Nadere informatie

!"# $!! % % & '(& %% ()

!# $!! % % & '(& %% () !"# $!! % % &'(&%%() & * **. /, * 0. *1 2 * ) *. 3. *. & * ) ** * 45 6 *. * ** * * 7 *. 88# *.* ***,. 9 )/ * *.*.* *9 *.12.&9 9. :. &** * * 2 8 ' ;* & * ;*< ;*< ;*< ;*< )3. ;* ;* ;*, ;*! ;* " ;*# < $ ;*"

Nadere informatie

Richtlijnen voor de Huisstijl vanh Hoogeveen. Met een hoofdletter

Richtlijnen voor de Huisstijl vanh Hoogeveen. Met een hoofdletter Richtlijnen voor de Huisstijl vanh Hoogeveen. Met een hoofdletter Juni 2009 Beste partner, U gaat aan de slag met de huisstijl van Hoogeveen. In deze richtlijnen ziet u hoe dat kan. Deze richtlijnen zijn

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor Oost- Vlaamse bovenlokale sportondersteuning

Aanvraag van een subsidie voor Oost- Vlaamse bovenlokale sportondersteuning Pagina 1 van 6 Aanvraag van een subsidie voor Oost- Vlaamse bovenlokale sportondersteuning Provincie Oost-Vlaanderen directie Sport en Recreatiedomeinen dienst Sport Gouvernementstraat 1-9000 Gent tel.

Nadere informatie

Naar een nieuw organisatiemodel voor de Brusselse Jeugdhuizen- en clubs

Naar een nieuw organisatiemodel voor de Brusselse Jeugdhuizen- en clubs Naar een nieuw organisatiemodel voor de Brusselse Jeugdhuizen- en clubs p. 1 Doelstellingen reorganisatie > Sterkere jeugdhuizensector in Brussel > Meer jeugdhuizen > Beter en gelijkwaardig statuut voor

Nadere informatie

Plannen en budgetteren: kerntaken voor raadsleden

Plannen en budgetteren: kerntaken voor raadsleden Plannen en budgetteren: kerntaken voor raadsleden VVSG-Raadsledendagen Antwerpen, 2 juni 2007 Brugge, 16 juni 2007 Inhoud Plannen en budgetteren in de regelgeving: 2 Voor gemeenten Voor OCMW s Plannen

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Toerisme. Beleidsprioriteiten

BELEIDSBRIEF. Toerisme. Beleidsprioriteiten Stuk 550 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 25 oktober 2005 BELEIDSBRIEF Toerisme Beleidsprioriteiten 2005-2006 ingediend door de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid,

Nadere informatie

Situering en aanleiding (1)

Situering en aanleiding (1) Evaluatie decreet grond- en pandenbeleid van 27 maart 2009 Kennisdeling regelgeving en beleidsevaluatie 25 januari 2016 Situering en aanleiding (1) Structuur decreet grond rond- en pandenbeleid - Boek

Nadere informatie