Nederlandsche regeering heeft met generaal Franco een regeling getroffen in zake wederzijdsche vertegenwoordiging.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlandsche regeering heeft met generaal Franco een regeling getroffen in zake wederzijdsche vertegenwoordiging."

Transcriptie

1 Te " : Te Bj leder ; Op Verschjnt Maandag, Wosdag Vrjdag UTGAVE DER UltgeversMaaty C MSSET" (NV) OOETNCHEM Tel Red Adm 34 (3 lun) Gro No 6945 DE GRAAFSCHAPBODE Abonnemtsprjs t Per dre maand f 45 UtsltO vonr de kom van Ooetnchern 5 AfzmdfrHl<r nmers 0 0 Ad\rrtnlCn : Van W fuels f 090 Elke n«er f 05 Groote letter» vgnett naar plaatsrumte EERSTE BLAD VRJDAG 29 JUL 938 EEN Resgezelschap (Nadruk verbod) vacanterezger passeert n e tourngcar e stuk natuurschoon s e beroemd plekje, waarvan alle resgds gewag mak leder van het gezelschap vestgt door de megafoon de aandacht op het mooe punt, waarvoor het voertug e oogblk stlstaat rezger geeuwt kjkt zonder ege belangstellng tourngcar zet zch weer n bewegng de rezger hobbelt mee naar de volgde curostet E paar wek later passeert deze rezger nogmaals dezelfde plek Maar nu wandelt hj n gezelschap van e vrouw, met we hj onderweg knsgemaakt heeft Zj bevall elkander allgs heeft er e toaderng plaats, welke op lefde begnt te ljk Op het punt, waar ook de toerwag halt heeft gehoud, staat het paar stl Ze aanschouw het natuurschoon kom onder d ndruk van dt lefljke oord Zwjgd get zj er d aanblk van Ge utleg, ge utroep van bewonderng, ge woord Thans eerst heeft deze plek tot d rezger gesprok; thans eerst wordt hj zch het bestaan van deze schoonhed bewust Er zjn msch, de zoo teruggetrokk lev zoozeer op zch zelf ngesteld zjn, dat zj de tusschkomst van ander net noodg hebb om de schoonhed van de natuur te get Maar de meest onzer zjn van gezelschap afhankeljk En hoe gevoelger m s, te sterker reageert m op zjn omgevng Daarom s het voor het slag van e vacanteutstapje van overwegd belang, we onze resgoot s Hy kan ons got volmak, maar ook ons got bederv Er bestaat ge grooter voorrecht dan sam te mog get van wat m hoort \of zet M wsselt, zjngedacht ndruk ; k wederzjds ut/:,verlevdgt de aandacht door ekaars opmerkng prkkelt ekaars ntatef Maar dt alles s het voornaamste net; het zjn slechts bjkomstge utvloesels van de hoofdzaak: dat m door ekaars gezelschap n e prettge, ontvankeljke stemmng geraakt leder msch brgt zjn eg sfeer mee het s deze egaardge sfeer, welke op d resgoot nwerkt s net wat m met elkaar doet of wat m teg elkaar zegt, maar dat m bj elkaar s Mer reageert op ekaars wez, deze reacte kan opwekkd zjn of neerdrukkd s e wonderljke zaak met deze reacte, nzonderhed op res n dé vacante Msch zjn noot gevoelger klzeerger, dan wanneer, zj na de spannng van het werk plotselng op ontspannng zjn aangewez Met het op nonactef zett van de werkkracht verslapt ook de zelfbeheerschng: s net just de vacante bestemd om het er van te nem, om zch te lat gaan, om, bevrjd van tak, plcht regel, zonder égards voor de ander zch nu es over te gev aan lum lust zch op gevoels stemmng te lat drjv? Maar daarbj zjn wj all zoozeer de slaaf van sleur gewoonte, dat e zoo radcale omkeer n ons levsgedrag, n onze omgevng, onze dagndeelng, ook n de functes van lchaam zel e revolute teweeg brgt Gèvoelge msch krjg, zoodra zg op res gaan zch n d vreemde beweg, last van allerle stoornss, welke wel s waar op zch zelf nets beteek, maar toch de plann vaak n de war stur e beproevng zjn voor het humeur Zekte op res s e dubbel gevaar voor de stemmng, omdat m net alle last van de verschjnsel heeft, maar bovd verdretg wordt door het besef, dat m door zjn nvaldtet te ongeleger tjd e lang verbed vaak duur gekocht got grondg bederft We aan al deze dergeljke factor dkt, weet, dat het e rsco s, met gezelschap op res te gaan En toch heeft m dat gezelschap noodg M zj dus voorzchtg n zyn keus Maar zelfs deze voorzchtghed geeft ge waarborg voor het welslag van het gezamljk utstapje Want ook dt s het merkwaardge, dat person, de elkaar n het dageljksche lev n hus of bj d arbed utstekd verdrag, op res elkaar hnder aando M heeft e collega, met w m allergoegljkst omgaat, wanneer m na het werk es e dje met hem gaat wandel M spreekt met hem af, de week vacante gezamljk door te brg Maar m s öog ge dre dag op res, of m ontdekt Wederzjds zjn vergssng M ergert zch a n klghed, de m te vor net opmerkte M weet zelf net, waaraan het lgt, m verveelt elkaar, brgt elkaar ut humeur, maakt elkaar zek Soms s de de bestemd was om e vrdschap te het begn van e vjandschap Gelukkg staan er tegover dergeljke mslukkng tal van gevall, waarn het resgezelschap de factor s, de het utstapje doet slag E geschkte resgoot wordt de bemddelaar, door ws prettge anmeerde sfeer m de dng beter mooer zet, dan wanneer m alle ware geweest Nu de Augustusmaand voor de deur staat, kan m d vacantegangers moo weer gezondhed wsch, maar de voornaamste wsch bljft: prettg resgezelschap! KORTE MEDEDEELNGEN Commssars der Konngn n Gelderland zal gedurde de maand Augustus as verhnderd zjn audënte te verle Bond van Gereformeerde Mannveregng houdt op Wosdag 3 Aug as zjn bondsdag n de groote zaal van Tvol te Utrecht Rotterdam s het 4jarg zoontje van d schppersknecht P J Vos, wonde aan boord van het sleepschp Wlhelmna", overboord geslag verdronk gemeteraad van Haarlem heeft aan B W e aantal credet verled, n totaal rum ƒ , voor het utvoer van verschllde werk n werkverschaffng / " V : / Holt s op d vterstraatweg het 4jarge mesje A Bannnk, to zj te voet plotselng d weg overstak, door e 6welge truck ut Gornchem gegrep op slag gedood Dutsche ambassade te Washngton heeft het Staatsdepprtemt om toestemmng verzocht voor e landng n Alaska van e Dutsch vlegtug, dat e vlucht om de wereld zal mak beschkkng van d mnster van fse s beslot, dat de eerste ploeg van de lchtng 938, dat s de ploeg; welke moest bljv nad, acht dag eerder met groot verlof gaat, dan oorspronkeljk was bepaald; zjnde op 2 n plaats van 9 September Zulks s alle maar van toepassng voor dè nfantere Nederlandsche regeerng heeft met geraal Franco e regelng getroff n zake wederzjdsche vertegwoordgng de Smplonstraat te s de bestuurder van e auto, waarn neg person red, het stuur kwjtgeraakt auto vloog van d weg vel n e afgrond van vjf meter Dre nzttd werd ut de auto n e beek geworp verdronk, ver ander lep kwetsur op GEMENGDE BERCHTEN Verlchtng van rjwel, motor autos 29 Jul van 926 u nm tot 346 u vm 30 Jul van 924 u nm tot 347 u vm 3 Jul van 922 u nm tot 349 u vm Aug van 92 u nm tot 350 u vm 2 Aug van 99 u nm tot 352 u vn 3 Aug van 97 u nm tot 353 u vm 4 Aug van 95 u nm tot 355 u vm Machnst mak msbruk van vertrouw Zj smokkeld ut Dutschland nspecte der nvoerrecht Accjnz heeft procesverbaal opgemaakt teg e zevtal machnst der Nederlandsche Spoorweg, de zch n ;d laatst tjd schuldg gemaakt hebb aan smokkelarj op groote schaal van allerle goeder ze machnst, all rjdde op de nternatonale tr, met name de Dtr naar Dutschland, hebb op grove wjze msbruk gemaakt van het vertrouw, dat de ambtar van d dst der nvoerrecht Accjnz n h als semambtar steld, welk vertrouw hun werd gegev om het mogeljk te mak, datï het oponthoud der tr aan de Nederlandsche grs net langer dan kele mnut behoefde te dur Zou ook de locomotef het trpersoneel moet word gevsteerd, dan zou het oponthoud uteraard veel langer dur Zooals medegedeeld, zjn de bewjz teg zev machnst van daard, dat de nspecte der nvoerrecht ert Accjnz procesverbaal heeft opgemaakt Teg e dre Kampeer brgt zjn vacante door op zjn maner ondanks de vele gemakk, welke hotels psons bed, s er sreeds e categore, de n het kampecr haar grootste goeg vndt Zoo gng let ook e echtpaar ut let West, dat onze fotograaf n de Aclterloeksche bossch trof dat dt verbljf onder d bloot hemel met tal andere machnst duurt het onderzoek nog voort Hangde het onderzoek hebb de Nederlandscle Spoorweg de betreffde machnst n d rangeerdst geplaatst goud van de Lutne Karmata haalt de eerste staaf op n d afgeloop nacht heeft de Karmata" de eerste staaf goud afkomstg van het wrak van de Lutne", opgehaald was omstreeks half dre, dat deze vondst werd gedaan Hed Vrjdagmorg bj de aflossng werd het eerste goud, dat m thans gevond heeft, meegebracht naar het eland om ter hand te word gesteld aan d leder van het bedrjf der Blltonmaatschappj op Terschellng, d heer 80 Hj de heer Van Capell kwam er mee naar hotel Nap", waar de staf zjn hoofdkwarter heeft Onmddelljk werd op het hotel de vlag gehesch staaf s 20 cm lang 6Yo cm breed, weegt 3,5 kg s gemerkt bb 57 To op het eland bekd werd, dat het eerste goud was gevond, werd van tal van schep n de hav de vlag gehesch let de sres zch hoor Vroeger dan anders was het druk op het eland ledere, de van de vondst vernam, gng naar de hav Er was echter nets te z behalve deze ee staaf s er snds vannacht half dre nets meer gevond M neemt dan ook aan, dat deze staaf bj vorge bergngspogng van de goudschat" van de Lutne s losgeraakt s verdwaald fet echter, dat de Karmata" ook deze verdwaalde" staaf naar bov heeft gebracht, heeft het optmsme, dat de goudschat geheel zal word gevond, nog versterkt Vol verwachtng gaat m de komde dag tegemoet Zomerfeest n Park Sonsbeek T bate van de vrd der AOV voorberedng voor de Zomerfeest, welke van s5 Aug n Park Sonsbeek word gegev t bate van de vrd der Arnhemsche Orkest Veregng, vorder thans snel groote tooneel zal kom tegover de serre der theeschkerj, waar slechts let rusch der booncn als muzek" bj hun evoudg, zelf bered maal, net voor let meest verfjnde comfort zou wll mss RJWELPLAATJE Geachte burgers %an ons land, Van ek rang ek stand, Houdt Uw rjksdaalder bj de hand Voor t vrje rjwelpaadje, Dat m U net d weg versperr, U weet het reeds van jar her, Ach ja, het s alweer zoover neuwe rjwelplaatje! E rjweljaar s snel voorbj fscus komt ons stl opzj, En zegt: k laat U zóó net vrj, t s stopp of betal! En dus betal we maar weer, We tell onz losprjs neer, Dat do we voor de rjweleer Al reeds versched jar! Want we het zorgloos opgerumd, Of met e loos gebaar verzumt, s ev later slecht gelumd, Hj lep tóch n de gat! Dan staat hj met e rood gelaat Wat kltjes n e stlle straat ambtnaar schrjft, de fetser praat, Maar kan dt nog wat bat? Want hj, de zegt: U s abus, Wat U daar schrjft s lang net plus, k heb mjn rjwelplaatje thus!" Doet zwakjes onhandg! Hj draat zch n e slappe bocht, Maar slpt toch op zjn gladd tocht, Hj heeft zjn eerljkhed verkocht, En dat s noot verstandg! Geachte burgers van ons land fscus vraagt opneuw e pand, Wees opgerumd bj de hand, Al s het lang ge pretje, Al hebt ge thans nog ev tjd, Aanvaardt Uw lot maar met beled, En koop de koopr lefljkhed Bjtjds aan het loketje!! Jul 938 (Nadruk verbod) KROES ook het tooneel stond tjds het optred van het Tsjechoslowaaksch ballet podum wordt echter nog es zoo groot krjgt e oppervlakte van 20 m 2 Fraae natuurljk décors van plant bloem zull word aangebracht, terwjl ook e begn s gemaakt met de specale verlchtng, welke noodg s voor de dansshow: n e avond de wereld rond" ze show, ngestudeerd door d bekd dansleeraar Hr Wsnk, belooft n deze fraae omgevng e lust te word voor het oog Net alle te Arnhem, doch ook n de omgevng, bljkt voor deze zomerfeest groote belangstellng te bestaan Geldersche Tramweg Mj zal vele bezoekers teg gereduceerde prjz naar Sonsbeek brg, oa ut Njmeg, Ede, Doetnchem, Doesburg d geheel Geld Achterhoek Gem Tram zal bovd met haar buss e 0 mn dst onderhoud vanaf s avonds 7 uur WllemsplTheeschkerj vsa versa tot na afloop der feesteljkhed M ze voorts de adv, elders n dt nummer Vreemde lefhebberj van jong Amerkaan Vanut zevtde verdepng op straat gesprong Te NewYork heeft e jonge Amerkaan, ae 28jarge John Ward, vele lefhebbers van ssate do smull h t slotte het got" gegund e doodeljke val te z gebeur voor hun oog Ward was nl ut he raam van zjn kamer op de zevtde verdepng van zjn hotel aan de vjfde avue gestapt gaan wandel op de 35 cm breede ljst, welke langs het gebouw loopt schjnt, dat Ward zjn verstand verlor had Hj bleef gedurde vjf uur op deze gevaarljke plaats sgarett rook, nettegstaande de polte de brandweer, welke te hulp geroepwar, hem poogd over te hal, weer naar bnn te gaan To de brandweer ladders oprchtte, dregde Ward naar bed te sprng T de raad spande de brandweer e net langs het gebouw ter hoogte van de zestde verdepng Bed op straat stond duzd neuwsgerg, twee honderd poltemann handhaafd de orde, het verkeer n de vjfde avue was geheel stlgelegd Vters verkocht verrekjkers bookmakers nam weddschapp aan van dre teg e, dat Ward naar bed zou sprng Flmoperateurs spoedd zch ter plaatse, om het geval te flm Op het oogblk, dat de poltc Ward n het door de brandweer gespann rct wlds stoot, stak hj zjn laatste sgare 4 op sprong omlaag Hj mste op kele ctmeters het net vel op straat te pletter

2 n Vergaderng Wosdagmddag Voor Ter Gfd Gpd Door Dc Gevond Bercndna Erncst A Onze D Als Ged 0 T Gcrrt F A Hdrk Anna C Raadsvergaderng; n Tc Ondertrouwd: A Johanna F Door Aan J Bercht ut de Graafschap DOETNCHEM Vere, van Husegar de Wosdagavond n Hotel Boogman gehoud vergaderng van bovgoemde veregng werd do conceptstatut het hushoudeljk reglemt na kele aanvullng goedgekeurd Voorts werd als secretars gekoz de heer D Braakman, n plaats van d heer A C L Bon, de als zoodang had bedankt HUMMELO EN KEPPEL Raadsagda hebb de Oud van dag" de jaarljksche autort gemaakt onder ledng van het bestuur van VVV tocht gng dt jaar over Brumm Voorst naar Apeldoorn omstrek, waar door de oudjes veel werd got Over de Hooge Veluwe werd vervolgs naar Arnhem gered, waar ze wrderom werd getracteerd Wegs overljd van d heer HP eters, e voljverg comtéld, haalde de muzek d stoet net n heer E t Hulz bracht na afloop dank aan all, de dez rt mogeljk hadd gemaakt heer Joh W St heeft onderhands aangekocht van d heer E t Hulz het hus Veerpoortstraat 4 voorwerp: Bj Van Loon, Koepoortstraat 29, e kanare; Te Wnkel, Julanastraat No, e tasch; a Raats, Koepoortstraat No 7, e tasch; Schpbrugpersoneel, e jas, aan het Poltebureau e ctuur het MUL0dploma zjn geslaagd J Rjntjes A Snelder, leerlng van de RK Jongsschool, hoofd de heer W F Carts vervangng van d reservee lutant, de met groot verlof s vertrokk, s bj het Garnzo alher ngedeeld de 2e lutant J C Gude van het 8e Reg VeldArtllere te Ede, terwjl voor herhalngsoefng onder de wap kom de reservele lutant A G Höpnk de vaandrgs J B Oude Ophus H M G Mkhorst hus Mepoortstraat 0, dat Wosdag werd afgemjnd door d heer J W St s aangekocht door d heer W Raats ANGERLO Stat hebb boemd tot poldermeester van d dorpspolder Lathum Bahr Gesbeek, 0 zttng te hebb tot Jul 944 Joh Butng landbouwer te Lathum m nan hct aldaar te houd sollsfconcours plantsgoole Mejuffrouw N Geurts s te shertogcnbosch geslaagd voor het exam nuttge handwerk J, arbeder, wonde alher, thans verbljvde n het Hus van Bewarng te Zutph, werd wegs het pleg v:n e zedmsdrjf door de Rechtbank ve Zutphcn veroordeeld tot twpe e half jaar gevangsstraf ZELHEM» Burgerljke stand van 22 t/m 28 Jul D38 Gebor: Dna Mara, d v H Döppcn pn H J Mokknk (Hallc) Mara Antona, d v H te Moltlcr A M Berts (Hallc) Frcderk, z v D J Ovcrbeek J H Saalmnk (Hallc) Albertus van d Gemeteraad op Wosdag 3 Aug as, des voonnddags 0 uur, t Gcmptchuze te HoogKeppel Gprrt Jan, z v C VVcnnckcr A H Jans (Wnkelshock), Wllem, z Agda: Vaststellng notul der vorge vergaderng Bernlard, z v H Kóolbrander v B Hdrks A G Oosternk (Halle) 2 Beëedgng neuwboemde led van M J Mülder (Hedhnek) «Raad Ovprled: Levl aangeg vrouw, knd 3 ngekom stukk nededeelng van J 4 Bjdrage kostpn restaurate tor bj de W, Bult B Wostcrdjk (dorp) Ned Herv Kerk te Drcmpt overdracht n WSCH egdom onderhoud 5 Boemng Burgerljke handwerkpersoncel stand 6 Aanbedng gemeterekng, dpnst van 22 t/n 28 Jul Voors/tel van B W tot beschkbaarstellng van e bedrag van ƒ 05 per schoolsng J van de Schaaf D C Scholt Ondertrouwd: H J Banda A B Scc knd voor het aanbed van e oorkonde J Salemnk C W Berman J e tractate aan de schoolknder tpr Krul M G van Oort J Lam mors geleghed van het 40jarg regeerngsjub B C Wsnk J Lammers Th M Jeum van H M de Konngn Bcleveldt J van der Wcrff cn V L 8 Vakcursus gemeteveldwachters Pepers 9 Rondvraag Gehuwd: B A Grev A Th Knest Gcborcn: Wllem, z v, J B Prngs DOESBURG J H Houwers (Varsseveld) Hdrka Wlhelmna, d v E Nobbe H J Klhesselnk (Varssevcld) Oud van dag Overled: H J Schuurman, echtgoot van H Hcngevcld, oud 45 jarpn Opgav van ngekom vertrokk person aangft Burgerljk Stand van 2228 Jul 938 Bevolkng: ngekom: Gee Vertrokk: Gee Burgerljke Stand Gebor: Anna, dochter van Th G R Gjsberts B Hartjes Mara Petronella, dochter van P M Hesse B E Lnnbank Huweljksaangfte: B Gjsberts, 20 jaar Joh Bujl, 2 jaar Overled: Gee Gehuwd: Gee WESTENDORP e bjzonderhed kunn we vermeld, dat het d heer Joh te Grcoterhus Jr mocht gelukk, Donderdagmorg o prachtge das te schet TERBORG Waterschap Oude Jsel Stat hebb vastgesteld de Rekng dst 937 van h,et Waterschap van de Oude Jssel, de ontvangst op ƒ 95047,20, de utgav op ƒ 68080, \y> het batg slot op ƒ 27567,08/ 2 ULFT leerlng van de RK Uloschool, hoofd de heer H Pkkemaat, hebb Donderdag te Arnhem deelgom aan het RK Muloexam, waarvan de volgde 8 leerlng slaagd wel de dames G Bömer, Ulft Luus Dckmann te Bredbroek de heer M van Ak Jzn, Th Drever Azn, M Ëbbers W Hdrks, all te Ulft B Krus, Voorst Bus Netterd GENDRNGEN Subsde tunbouwcursus Altjd rheumatsche rugpjn Nu s zj beter zet er jar jonger ut Xve dame word levg gekweld door rleumatsclc rugpjn n onderstaandch bref vertelt zj, hoe zj van haar ljd werd verlost door Kruschcn Salts k begon ege maand geled met Kruscl Salts teg mjn rheumatek Mjn rechterarm kon k net gebruk de pjn n mjn rug held ge oogblk op k las ecu advertte van Krusch Salts besloot het ook te probccr Tot mjn bljdschap voel k mj nu net alle veel beter, maar /q er ook jar jonger ut" Mevr N N oorzaak van rheumatschc rugpjn lgt meestal de opgehoopte afvalstoff, welke n het organsme achterbljv Herut ontstaat oa het urnezuur Krusch Salts spoort Uw afvoérorganeü zacht maar zeker aan tot regelmatge werkng, waardoor alle schadeljke stoff word verwjderd de oorzaak van Uw pjn s verdw Krusch Salts s utslutd verkrjgbaar bj apothe kers cn erkde drogst (Adv) behoeve van d tunbouwcursus alher utgaande van d Krng van Jongeboerpnbond Oude Jssel", cursusjaar 937/38, s door Ged Stat e prov bjdrage verled ad ƒ 960 Raad Gdrng op Wosdag 27 Jul 038, nnt 2 uur Voorztter Burgemeester Beaumont; aanwezg alle led met utzonderng van de heer Brosser Keuper Voorztter opt de vergaderng met gebed trekt als stemmngsnummer 8, zoodat de rondvraag begnt bj d heer Helmnk Notul van de vorge vergaderng word onveranderd vastgesteld ngekom Stukk Mededeelng Verschllde ngekom stukk word voor knsgevng aangom n hand van B W wordt gesteld om praeadves e verzoek van het R K Kerkbestuur te Breedbroek, om medewerkng ex art 72 der L O Wet 920 vm utbredng van de R K School aldaar Voorztter deelt nog mede, dat de gemetesecretare n het vervolg n verband met de drukke werkzaamhed des namddags voor het publek zal zjn geslot Lager Onderwjs Z h s wordt beslot de gevraagde medewerkng ex art 72 der L O Wet 920 te verle aan de Ver v Chrst Nat Schoolonderwjs te Gdrng n verband met de verbeterng van twee urnors Kulng grond te Ulft Z h s wordt beslot tot rulng van grond over te gaan met het R K Kerkbestuur te Ulft n verband met utbredng van speelplaats, behoorde bj de RK ULO School aldaar Opheffng Opbare Lagere School te Ett heer Verbeet oppert het bezwaar, dat by de behandelng van de opheffng van de O L school te Ett de Voorztter d Raad net heeft gewez op alle mogeljkhed, de er to war Spr s de opvattng toegedaan, dat wellcht de school n stand had kunn bljv, wanneer de Raad destjds tot nstandhoudng had beslot Voorztter antwoordt, dat de opvattng van d heer Verbeet net just s Volgs de wet moest de school word opgehev dt s dan ook n hoogste nstante beslst Had de Raad e andere beslssng gom, dan ware het utdeljke resultaat hetzelfde geweest want spr twjfelt er net aan of, ook nd de Raad dspsate had gevraagd, toch bj Kon Besl de opheffng was bevol Na ege dscusse besloot de Raad zonder hoofde, stemmlng, overekomstg het voorstel van B W tot opheffng: per Aprl 939 heer Molaar sprak nog de hoop ut, dat de botrokk ouders zch bj de beslssng zull neerlegg n het belang van het onderwas ln het algeme hun knder naar de Ctr O L school te Ulft zull zd DNXPERLO Garnzo aan de grs Bocholt zal e garnzo worde; gevestgd van plm 2000 man, bestaande ut oudere lchtng, de 6 tot 8 wek onder de wap zull moet kom Kazernebouw schjnt voorloopg nog net noodg te zjn, omdat de barakk van de teruggetrokk Oostrjkers voorloopg gebrukt zull word bouw van e offcerscasno schjnt n overwegng gom te word burgers van Bocholt zjn met dt beslut zeer ngom wc kunn de stad Bocholt net anders dan gelukwsch LCHTENVOORDE Heemstede slaagde voor het Mulodploma J Woperes te Zcuwt; de/,elfde leerlng behaalde te Medvblk de acte machneschrjv B van 22 t/m 26 Jul 938 Gebor: B H Eekelder geb Tt z Bekkers geb Weelnk d Overled: H J Janse, 89 j, mann J H Bnnk, 79 j, mann H M te Brake, 2 j vr W H Kolkman, 6 d, mann Ondertrouwd: J B Broshus J G Wnkelhorst Rouwhorst M H Holkcn borg AALTEN Burg Stand 2228 Jul 938 WNTERSWJK Zwerftocht, welke verkeerd utlep thans 9jarge ccrpakkcr J H R alher, thans gedetneerd n het Hus van Bewarng te Zutph, was er onlangs op utgetrokk om elders p bestaan te zoek HET BETOOVERDE BOSCH 293 Anneke Petertje kek elkaar verbaasd aan Nee maar, daar begrep ze nets van Hansje lkte bedachtzaam aan zjn pootje Nee, de begreep er ook nets van Maar, zag zj goed? Verrukt wez ze elkaar het groote pales n de verte aan, waar Peterte woonde Daar moest zj naar toe Verhuur Gemetewonng Conform het voorstel van Burgemeester Wethouders wordt z h s beslot dc gemetewonng geleg aan d Ulftsch weg, te verhur aan d Rjksveldwachter Groothusmnk Rekng Burgerljk Armbestuur 937 Do Rekng van het Burgerljk Armbestuur over 937 wordt vastgesteld met e nadeelg slot van ƒ 94370, Voorstel z oprchtng van vakcursuss voor gemeteveldwachters Comform het voorstel van B W wordt z h s beslot deel te nem aan de voor do gemetepolte te organseer vakcursuss daarvoor e bedrag van ƒ 50 op de begrootng ut te trekk Rondvraag heer Verboet vestgt dc aandacht op dc toestand van de Heuvsche weg Dc Voorztter zegt onderzoek toe Herna gaat de Raad over n geheme zttng L, H de Roos J B Vreeman Gehuwd: Ge Gebor: Hdrk Anton, z v H A ter Beest H de Jong Berdna, d v L H Fles J Dress Engelna Roeloffna, d v W A Tolkamp F Lankhof Overled: Ge > 294 Eerst stopte Anneke weer e tabletje n de mond van Petertje de poes nam er zelf ook één Zezoo, nu war het weer dezelfde knder van voorhe vrooljk stapt zj met poes de weg af, de naar het pales voerde Drnkt op R ES THUS SsVctoraWater ECH NATUURLJK frunwattr Zoo was hj n vlpr aanbeland cn kreeg daar contact met e paar mnder goed bekd staande jongelu Gezamljk werd de afspraak gemaakt, 0 e fets te stel R stelde zch hervoor dsponbel pn volvoerde dt bravourstukje ook, net verwachtde, dat de Poltc hem weldra zon snorr R had zch nu voor dez defstal voor tc vacantekamer dpr Zutphsehe Rechtbank e verantwoord, waar hj het fet bekde Nadat de badeelde als gotuge was gehoord, esclte de Offcer van Justte, rekng houdd met Rs zondregstfr zes maand gevangsstraf Op lü Augustus ek zal de Rechtbank utspraak do GROENLO Rechtbank te Zutphcn heeft utpraak gedaan n de strafzaak teg G A K zonder beroep alher, thans gedetneerd n het Hus van Bewarng te Zutphcn, de zch aan zedmsdrjf had schuldg gemaakt K werd ontslag van rechtsvervolgng, terwjl zjn plaatsng n e krankznnggestcht wprd gelast voor d Mjd var e jaar Bercht ut de Berkelstreek VORDEN dc Landb Crss Organsate s tot merker van bgg boemd de heer B Konnj Jr alher de Gemetewaag zyn Donderdagnorg afgeleverd voor de Nederlandsche Varks Ctrale 3 stuks varks S, bakker alher, had zyn achterlchtje net geheel voor elkaar was echter Zondag hj had op dergeljke dag net aan contróle gedacht Dt vel hem evwel teg, hj lep e bekeurng op Kantonrechter te Zutf, de over deze zaak te oordeel had, legde hem, nettegstaande het op Zondag was voorgevall, e geldboete van ƒ 2 subs 2 dag hechts op Achtkasteeltocht tweede fetstocht langs de Achtkasteel alher werd door crca 60 dames heer meegemaakt op jl Wosdagmddag Bj het punt van vertrek werd all door d heer W F van Mourk, Secretars van V V V, toegesprok n de buurtschap Lnde werd gepauzeerd bj d heer van Asselt All war vol lof over de mooe tocht Wosdag was het 25 jar geled, dat de eerate fetstocht met rum 200 dames heer plaatshad ze achtkasteeltocht, welke door d heer van Mourk keurg n elkaar was gezet, trok telk jare groote belangstellng Kaartjes van dez tocht versch weldra zag m her e gds van Vord met de Achtkasteel er n, waarbj door d Secretars van V V V e beschrjvng was weergegev van het hstorsch verled Dat het werk van d Secretars ook na de 25 jar gewaardeerd wrodt, bewjst de groote deelname, de ook nu nog bestaat voor deze mooe tocht, de alom om het mooe natuurschoon groote bekdhed heeft verworv ; EBERGEN Toeslag Boerderj boerderj van A j Frerks te Zwolle gemete Eberg, groot HA, werd bj de tweede velng, gehoud 27 Jul jl n café ~Haak Hoek" te Zwolle t overstaan van notars Gunnnk te Eberg, aangekocht door G Ruesnk te Westdorp, gem WsCh, voor ƒ 200 Bercht ut de Ljmers WEHL (Adv) jagers Th J Lucass W H B Lucasscn (Negelaar) te NeuwWehl hadd Dnsdag het geluk e prachtg reebok te schet n hun jachtveld, geleg n de buurtschap gemeschappeljke regelng, door deze Gemete aangegaan met de gemet Duv, Westervoort, Angerlo Pannerd, n zake het bouw wonngtoezcht, werd door Gedeputeerde Stat goedgekeurd VRAAGBORD STEENDEREN Boemng Poldermeester Stat hebb boemd tot poldermeester van d butpolder Oosteljk Gedeelte van de Bakvaad, Th A He! mch te Steder Begrootng Butpolder Ged Stat zjn goedgekeurd dc Bpgrootng dst 938/39 van d btónpolder Oosteljk gedeelk van de Bakerwaarr! 0 wel de van: Algcm Bestuur, de ontvangst utgav op ƒ 92484: Bemalngskost de ontvangst op ƒ de utgav op ƒ HENGELO (G) heer C van Gcrv, clarncttst bj de muzckvcrecngng Concorda" alher, hoopt op 23 Octobcr as te Doetnchem deel U nc 295 Voor de poort stond de schldwacht Jé, wat was dat e groote man wat keek hj strg Anneke was wel e beetje bang voor hem heel zachtjes trok ze h aan e slp van zjn jas 2D6 O o, wat zette de schldwacht e grootog op, to hj de 2 knder zag staan Wat s dat", rep hj met e zware stem, s daar het prnsje weer terug?" Te koop 3 of 4 ongemerkte Bgg, bj W Hoogkamp, Broekstraat, Hummelo Te koop 7 Frett, bj H te Loo, Leddero 30, Doesburg Te koop [) beste gemerkte Bgg, bj O W Mass, Mee 65, Z^lhem Te koop prma jonge B Zw Weers, Kuss Zlver Konjn Rozgaardseheweg 5», Doetnehem Te koop prma ü St Jachthond Te bevr: Rozgaardscheweg 35, Dcetnchem, Te kuop 4 zw c Bgg, bj H Depbroek, Krusberg K 2, Doetnehem Te koop 4 zware ongemerkte Bgg, bj J \V Abbnk, t Njland, Vord Te koop e dragde Get, 7 Aug a d tellng, bj E J A Hus n het Veld, Baak Te koop e dragde Zeug, 2e worp of drag felt, begn Aug a d tellng, bj Mej de Wed F Kekswnkel, Reuze, LaagKeppel Blljk te koop 2 jge Foxshondjes, 4 maand oud, bj A Stebreker, Eldrk Te koop ) gemerkte Bgg, bj G J Remmelnk, Eldrk Te koop aangeb 20 W L Hn, 2 mnd oud, door G J Wasselnk, t/o jzergeterj, Langerak, Doetnehem

3 Hgelo Schakelaars O X Houtwarfabrek RDS 999 Tel TERBORG Clubs, OPRUMNG!! g H Ze t/m 3 Augustus onze etalages met j Spotgoedkoop prjz n dverse artkel H Alle Mantels, Zomerjurk B Coupons moet weg H Extra goedkoope aanbedng n: p Heer Jongs Costuums j B Dames Heer Regkleedng j ks Stoff Manufactur fllfffe Kleedn s magazjn Qdrng Ddam Lchtvoorde Doetnchem ffe 0 / kortn 9 t/m as Dnsdag 2 Aug S&0 /q P a^es Voor Augurk Komkommers: Phaffs HERBf" Krudazjn Voor Utjes specaal blanke Herba" krudazjn WF" Schmmelvrj, dus houdbaar! Voor HH Wnkelers verkrjgbaar bj : J SACHTLEVEN NV Doetnchem VSCH Wederverkoopers Vergeljkt es wat U kunt bezung door ons GRATS weekbercht te vrag U verplcht zch tot nets K 933 JMUDER VSCHHANDEL H GLASTRA & Co NV, Jmud, Rjksvschhal TELEFOON 424 Opgercht 909 Specaal arapluemagazjn H C Rötel Ketelstraat 7 ARNHEM Geopd tot 8 uur VOOR DE RES: (0422 Stokparaplues, Bergstokk, opvouwbare Damesparaplues Correspondtschap GraafschapBode" J MEJERS Ruurlweg Adverttes (G) Telefoon 9 Vraagbord Folklorefeest te Doetnchem op Zaterdag 30 Ju as s namddags 3 uur: Groote Bruloftsstoet met brulftneugers, brudspaar, famle gast, door de strat van de stad naar de markt Bruloftsfeest op de markt, met folklorstsche boerdans, onder ledng van d fdelman de trekpano Daarna: Erfhus, typsche verkoop bj opbod door notars afslager s avonds 8 uur: geheel wordt belangloos opgelusterd door Doetnchems Harmone ludsprekernstallate wordt beschkbaar gesteld a d Doetnchemsche RadoCtrale Grool EcerbalChampêtre, aangebod door de drecte van Grodaal leder, de gekleed s n boerkleedng heeft vrj trée vr dans Verder normaal taref Prma stemmngskapel apu Voor OOEDE, HoderSofek <r!e LAACSSTE prjz WJ LEVEREN MQDEL " N MATEN EN PRJZEN VANAF r 235 X 235 X 80 M 3(5 320 X 235 X 90 M 8 4 X 20 M 07 sjl ~ nttr^" 8 ( X 4 X 20 M 32 " N 0 X 4 X 20 M f 56 lokken, compleet met glas n de ram gezet, dak asbest golfplat, mestvloer, zltstokk wndveer Leverng franco op de plaats opgebouwd (2534 G JPERFORS f DYCKERHOFF pgs $ PORTLANDZEMEhTWKKEA ] ft 3f /3 jll [jh Hgl \, webk AMONEByR& ^ Loopt net met te kle of te nauwe laat ze vakkundg a 2 nummers vergroot of verbreed bj 2362 Schohandel Repnr Jac Brnks Hamburgerstraat 7 DOETNCHEM Heer Bouwvakpatroons Door het Hoofdbestuur de" N? A P B s l voor DOÉTN CHEM err Omgevng r de verkoop der Vacantebons aan ondergeteekd opgedrag zjn ledere VRJDAG, des nnt van zes tot acht uur verkrjgbaar 2257S GEBR KOOLENBRANDER Aannemers, Brouwerskamp 9," DOETNCHEM"! Vraagt Uw wnkeler MUJDERMANS 04C8 scho, maar zware 8 Prumtabak 8 CENT PER HALF ONS NV TABAKSFABREK Vh C D MUJDERMAN, Zutph DONDERDAG 4 AUG GOEDKOOPE TREN vn Zutph, DerD, B Velp, Arnhem, Est, g Njmeg Tel B naar ROTTERDAM DEN HAAG Prjz he terug 3e kl van ƒ245 tot ƒ 90 0 Ze aanplak H stroobljett H AANBESTEDNG Op Zaterdag 6 Augustus 938, nam 3 uur, zal door ondergeteekde, nams d Hoogwelgeb Heer Jhr H A COE NEN, word aanbesteed, n Café KRJT te Wchnond : HET BOUWEN VAN EEN SCHUUR, a d Koekoekstraat te NVarnsveld Uestek teekng lgg n voornoemd Café ter nzage zjn verkrjgbaar a ƒ 3, resttute f nlchtng verstrekt: J MELLNK, Vordcn NV Geldersche Tramweg Maatschappj n de Jaarljksclo Algccne Vergaderng van Aandeelhouders, gehoud op 27 Jul 938, werd het dvdd over het boekjaar 937/3S vastgesteld op 7 % Dvddbewjs no 59 s vanaf Augustus 93 S betaalbaar met: ƒ7o per aandeel v ƒ 000 ƒ750 per aandeel v ƒ 250 bj de Heer Heldrng & Person te sgravhage; Broekmans Effectkantoor te Amsterdam; Ned Handel Ataatschappj, kantoor Doetnchem n dezelfde vergaderng zjn utgeloot; van de 4 % Oblgateleng 902 de nummers: 8 76, losbaar Me utgelote oblgates zjn op d aangegev datum betaalbaar bj bovgoemde kantor Doetnchem, 27 Jul 938 BOERENLEENBANK DNX» E ULO van 3 tot met 24 Augustus "cvestgd bj d Heer B dc Heurnc (Butnk) 2452) HET D"STUUR Abonnemt Adverttes op dt blad word aangom door onz Agt D SNOEKEN TERBORG BON No,7 (Gld) OBEkDÖRFFs Wonngnrchtng Doetnchem H jé SALON COMPLETE HUSKAMER AMEUBLEMENTEN AMEUBLEMENT, B bestaande ut: bestaande ut compleet p ] Dressor, Uttrektafel, 4 Stoel, 2 Fauteuls, 4 Stoel, Clubtafel j ) ~ COAPLETE EKEN SLAAPKAMERS, SALON AMEUBLEMENT, bestaande ut: bestaande ut: S Kast, Ledkant, Nachtkast, Tafel, 2 Stoel 4 Clubs, Clubtafel, K GESCHLDERDE LEDKANTEN ENGELSCHE LEDKANTEN H WOLMATRAS MET PELUW KUSSENS KAPOKMATRAS MET PELUW KUSSENS 238 B HOLTAP KARPETTEN HAAR VELOURS KARPETTEN B TAFELKLEEDÈN fa DVANKLEEDEN 069 fl SCHOORSTEENLOOPERS 2R4 KEUKENSTOELEN per 6 stuks 498 H Garntur 4 Stoel, 2 Fauteuls bekleed naar keuze "/ DRESSORS 239s" , MASSEF EKEN LGSTOELEN MET KUSSENS 68 H " r 498 B Dt s slechts e kle greep ut onze Specale OprumngsPrjz 9 f ; Zorgt er voor dat gj Uw deel krjgt Gs BON No 2 B Teg nleverng van de/e bon Teg nleverng van deze bon 88 ontvangt U e zware ontvangt U J9 MOLTON DEKEN 4 DEURMATJES j voor 98 ct voor 8 ct Eg BON No 3 BON No 4 H gt Teg nleverng van deze bon Teg nleverng van deze bon ll 58 ontvangt U pond prma ontvangt U H p ONVERMENGDE JAVA KAPOK 2 VOETBANKJES B E l voor 48 ct voor 48 ct gra Eestant Clubjes, Fauteuls, Stoel, Bureaufauteuls Profteert van onze Coupons Cocos, Loo B pers, Vtrages, Zel, Balatum z m Vele Uanes zjn butgewoon tevred over onze Permant Wave Popular" s goedkoop duurzaam Laat n 938 Popular" Uw permant zjn, ƒ 75 compleet met G maand garante (7759 H J LANGERAK, Mcpportstraat 7 Doesburg Telefoon 47 WEG met de VLEGEN! FUT DELTAKL bevs: SPUTEN, AEROXON VLEGENVANGERS ) M E J E, AARKT ) ÜOETNCHEM Gaat U met vacante naar zee? Plaatst dan e ADVERTENTE voor kamers of pson n het Katwjks Weekblad of Noordwjker Courant U krjgt e groote aanbedng 8939 AdvBtr Rjnland, Led, Tel 2008 maakt t voor U n orde

4 TELEFOON Afvaart GELD _ Tel J WATERTOCHTJES naar WESTERBOUWNG", HEVEADORP" DE DUNO" PASSAGÏERSSTOOMBOOTDENST HUSTERAA" Volledge dageljksche dst, tot met 4 September Elk uur e boot van Oude Hav te Arnhem n alle buss der Geldersche Tramweg zjn GOED KOOPE EENDAAGSCHE RETOURBLJETTEN verkrygbaar, welke tevs recht gev op e res he? terug per PASSAGERSSTOOMBOOTDENST \,HUS TER AA" 7352 TE KOOP: Schtterde Hn Ganz met 0 dag op zcht HH Plumveehouders, deze der zjn alle werkdag te bezchtg sgewscht ngeënt met attest van Derarts 2 ct per stuk duurder Wt Legh Hn, gekrust Legh, Koekoek Legh Patrüs Legh, Rhode sland Reds, dubbelgezoomde Barnevelder Hn, 0 wk f, 3 mnd f 5, 4 mnd f 25 5 mnd, geheel a d leg, f 40 Jonge Ganz, half volwass, f 20 per stuk ze der mog eerst gekeurd word voor U betaalt Ze word vanaf 30 stuks franco onder rembours thus gebracht met e onverwante Haan grats Xa 2379 Hoderopfokkerü Jan van Asselt Kade No VEENENDAAL (Gld) Fa GebrKoolbrander Brouwerskamp 9, 685 DOETNCHEM AANNEMERS VAN BOUWWERKEN MACHNALE HOUTBEWERKNG REPARATE VAN ALLE VOORKOMENDE METSEL EN TMMERWERKEN PRuz model, heerljke dracht E3B n w jj Nubuck Bu JËT model van zeer t n jgw n wtbrood blauw, Q tgewoon lage prjs ( 0 wt Nubuck Nu slecnts moo^grjreder?on"wortlf bjznb?un VDT»sDa S gekd koopje er sterk Extro fl _ƒ Blauw brunsuède koopje brun Dó» s pas rum 0B W gebruksters van Sneeuwwt zeeppoeder / fb jh Bj nleverng van slechts 9 20 geschkbons llf ontvangt U e bjna JH krmpvrj kusssloop, royale grootte Boekh Gebr Boer, Aalt [[j m Boekh E P F» Germs, /Sfefe m Korte Kerkstraat, Doesburg ll^^a^^kéllïsllm J v Halem v/h F A Bosman, ESprjSS&U Hamburgerstraat 9, Doetnchem «jwfh j Boekh G J Albrechts, ƒ Elke voorzjde van Sneeuwwt Zeeppoeder heeft tjdel j c e waarde van % geschkbon, mts vooral van de aandudng Ook de geschkbonn van Klokzeep, Klepelzeep Rlkobé kunn hervoor nu mj&skk word ngeleverd &t49 53j»jj! M Am & NEDERLANDSCHE HANDELMAATSCHAPPJ, NV g AGENTSCHAP DOETNCHEM Correspondtschapp: DERENTERBORG Wj gev voorschot op fedea» : NHoll Blauwe Kuks ut de Petersme Hatchbators zjn zwaarder r levskrachtger X 263G WJ P LEVEREN U DEZE VOOR f per 00 Petersme Hatchbator Broederj W M ONSTENK, Baak (Geld), Tel 4, Kbr 906 r» Wj verzorg Uw ZOMERRES Zwtsersch Hotelplan 0 Drtsch Hotelplan Arrangemt Luxemburg 0 Gezelschapsrez Zeerez Autorez LssoneLndeman 0 Alle passages 0 KLM bljett, ook vanaf Twthe (ut voorraad leverbaar) 0 Butlandsche trbljett 0 Rescheques (ut voorraad) 0 Vreemd geld VERKEERSBUREAU 382 DE GRAAFSCHAP" NV DOETNCHEM Tel 523 (bgg 808) ARNHEM, Ketelstraat 9 ZUTPHEN Beukerstraat 23 DOETNCHEM, Hambstraat, Tel 854 ouwffsffllmpl RHENEN E prachtge foto van het neuwe leeuwterras n het bekde Rhsche Derpark Op de achtergrond zet m nog de olfant de zebras Voor e utstapje tjds de vacante s Ouwehands Derpark e aanbevelswaardg doel EammBSÊÈÊÈaÊÊÊtÊÊÈBMmmÈmmMBBÊBmmÊÊMÊÊÊ^a GELE LUPNEN, btter zoet SPURREZAAD REUZENSPURRE NCARNAAT KLAVER ZOMERWKKEN BOTERZAAD KNOLZAAD Doetïnchem J SACHTLEVEN GEBRUKT OP JACHT ^3E^Sk53 prma VOORAL DAARVOOR S GOEDKOOP, DUURKOOP L ======== V Patron es van Zweéd Geweermaker ARNHEM Opgercht 836 Telefoon vndt U het allerbeste Brt Smokess 2, geheel gelad f 825 per 00 6, f Bper 00 Eley Gastght 2, [ O per 00 6 f 920 Per 00 PATRONEN, de onovertrefbaar zjn 2705 Bnderj Ljstmakerj Perforeer Hechtnrchtng Boekhandel Z WAAL" VARSSEVELDSCHEVVEG 9 44 DOETÏNCHEM Reparate aan alle soort Vulphouders J Peders Bjergaards Pradsche Hoderteelt 3e herze druk bewerkt door C A M SPRUYT met 32 afbeeldng n d tekst 4 afzonderljke plat n kleur Prjs ngaad f 090 gebond f MO Franco toezdng na ontvangst van het bedrag (gro 5945) UtgeversMaaty C MSSET" NV Doetnchem

5 LUST VAN ONREGELMATGHEDEN LST OF RREGULARTES Bjlage n sepa gedrukt

6 Nog Zoo MAAHDAGAU6J93BVAHSSEVELD MAAflDAG AÜGJ936 n welke rchtng moet de paardfokkerj zch ontwkkel? oogst s dt jaar laat behouds bjzondere weersomstandghed mag word verwacht, dat de veehouders aanstaande Maandag zeer bezet zull zjn En toch zjn we overtugd, dat de jaarljksche veulmarkt, welke op goemde dag zal word gehoud steeds e geweldge belangstellng heeft gehad, ook dt jaar weer zeer veel paardlefhebbers ut e wjde omgevng van Varsseveld zal sambrg Er s mmers de laatste jar e veel grootere bedrjvghed n de paardwereld waar te nemer, zulks de dt jaar met tegslag te kamp hac}, wsch we toe, dat hj er n mag slag voor het komde jaar aan goemde fokhgst e vaderpaard toe te voeg, dat de koudbloedfokkerj voorut kan brg ze vraagt n de omgevng van Varsseveld e depe, breede, korte Belg van de kle maat met zwaar bewerk goede gang Evals vorge jar z we met neuwsgerghed de komde veulkeurngsmarkt tegemoet aantal aangebod der zal net te wsch overlat egaar van e veul zal gaarne e prjs behal, doch net alle voor de toeschouwers, doch ook voor de egar der ter keurng aangebod veuls s e dag als de komde Maandag leerzaam aangewez jury s voor de haar toevertrouwde taak t volle berekd zal door de rangschkkng der veuls wordt gehoud Nu door het succes der voorgaande jar geblek s, dat her e dergeljke keurngsmarkt bestaansrecht heeft, zull ongetwjfeld vel, ondanks de Snt Jacobs" drukte op deze markt e veul ter keurng aanbed het aan d blk van e deskundge jury onderwerp Dat e veulkeurng n het belang der paardfokkerj s moge bljk ut het fet, dat reeds n vele plaats her n de omgevng veulkeurng word gehoud, hetge n de toekomst ongetwjfeld meer navolgng zal vnd veulkeurng n de omgevng word bjna utslutd georganseerd door de daar ter plaatse gevestgde hsngstassocates vndt daar meestal e keurng plaats op afstammng Her ler plaatse s het e markt of e zg vrje keurng, hoewel her afschedng door prmeerng van het supereure der zet weergegev, wat tevs aangeeft n welke rchtng m moet werk, omdat het vaststaand s, dat e geprmeerd der meer fok tevs meer handelswaard: heeft We wll dan ook d wsch utsprek, dat de ck keurngsnarkt volkom aan t haar gestelde doel zal beantwoord jury, daartoe aangezocht s t volste voor haar zware taak berekd haar led zjn voor vel n de paardwereld ge onbe kd s onze wsch, dat de weersgesteld hed utstekd mag zjn wat het welslage t goede zal kom Wj roep dan ooreeds e eder bj voorbaat e harteljk wel kom toe op de 4e veulkeurngsrnarkt DH MARKTCOMMSSE heer VV B vd Btrjf belang van Veulkeurng kele dag sched ons van d t Augustus, d dag, waarop wederom de jaarljksche Veulkeurngs cn Paardmarkt fraae warmwoedhgst Dedereh" (j P S 7, Ml Reg N K der hgstassocate Toekomst" te VarsseveW ze hgst werd van Oldhtrg geïmporteerd s zeer zeker net n gernge mate het geval n de omgevng van Varsseveld paardkners zull gaarne de veuls kom z om e ndruk te krjg van hetge deze groote actvtet gebracht heeft voor de toekomst belooft Hoewel het aantal warmbloedfokkers n de mnderhed s, verd zj toch alle aandacht Zj hebb gezorgd voor goed vrouweljk fokmateraal, waaronder meerdere beste merrën En daarbov hebb zj net opgez teg groote offers om over n eerste klasse hgst te kunn beschkk van ttype dat voor de plaatseljk» bedrjv als het meest aangewez moet word beschouwd Wj vertrouw, dat het doel, dat wordt beoogd, nl om e mak, goedgebouwd landbouwtugpaard met voldode zwaarte beste gang te verkrjg, op deze wjze zal word berekt We word n dt vertrouw gesterkt, doordat vooral ook dt jaar weer op de premekeurng n het Noord s geblek, dat de jonge Dedrchs tot utstekde paard utgroe M behoude daarom deze veuls zooveel mogeljk voor de plaatseljke fokkerj verkoope ze net te <nel; ze groe later mee Ook bj de koudbloedfokkers s e strev merkbaar om over beter vrouweljk fokmateraal te kunn beschkk Zj, de herbj betrokk zjn, d te bedk, dat er eerste klasse der moet word aangeschaft aankoop van mnder soort mst net alle het door de fokker beoogde doel, doch zal door achterwege bljv van succes de lust tot koop snel vermnder Te meer hop we, dat m met het verbeter van het vrouweljk fokmateraal zal voortgaan resultat mag hebb, daar de egaar van e goede Belgsche merre n de omgevng van Varsseveld over goede fokhgst beschkt Net alle bnder naburge hgstassocates, doch c<ok meer plaatseljke partculer hebb Hervoor hun offers gebracht Pén van h evtueele toelchtng weer e belangrjke bjdrage gev tot vermeerderng der kns omtrt de esch, welke aan bede typ moet word gesteld W R v d BURG, Derarts Bezoekt de Verdé Veulkeurngsmarkt r welk ecu «root bfla!u>telj» de Sekuule te VarskveU zch clvcn jatv mog te Varsseveld fot Ook Mnandng «s wordt wederom e jroote drukte ver\\;e!: Koudblocdhcnßst van d heer G J Colbranóc, op de Keurhorst e Varsseveld, Emr van Schoondjke K 550 ook meest veuls aangebod word van de her gestatonneerde hgst met d "verstande, dat her zoowel koud als war bloed vertegwoordgd s Door telkcnjare deze onderlnge meetng te houd zal m geledeljk naar het betere gaan strev, aangez m her de : > sjcu Wjkt dudeljk m hnvwstmu Verde Veulkeurngsmarkt te Varsseveld zal Varsseveld Maandag as haar verde veulkeurngsmarkt heev Dt voor deze landbouwde omgevng zoo belangrjkgebeur zal ongetwjfeld weer talrjke bezoekers trekk de groote drukte, welke Maandag te Varsseveld te co nsta te er zal zjn zal de hernnerng wakker schuld aan vorge belangrjke gebeurtss op landbouwgebed, waarvan wj slechts wll noem de zoo zeer geslaagde Lanjto" ntatef, ver jaar geled door let acteve bestuur van Varssevelds Marktverecngng gom, s geblek zeer just te zjn geweest Thans gaat Varsseveld haar verde markt óp dt gebed tegemoet de voorteek wjz er op, dat zj haar voorgangsters weer n belangrjke mate zal overtreff aanvoer van veuls /al bedudd grooter zjn dan het vorge jaar, zoodat e bezoek aan deze markt zoowel voor belanghebbd als belangstelld ongetwjfeld meer dan de moete waard s Zooals wj zulks van Varsseveld gewoon /jn s de regelng weer tot n de puntjes verzorgd wanneer m weet, dat de organsate van dez dag n net betere hand had kunn zjn, dan mog we met e gst gewet voorspell, dat ook de/e dag weer e éclatant succes zal word jury voor dc warmbloed zal bestaan ut de hcer C Schtev te LaagKeppel T Jans te Loch, terwjl de leer A F Rcchman te Steder Chr Pnekamp te Bronkhorst zch /ul belast met de keurng van de kondbloed Dc,keurng zal om neg uur e aanvang n (mén Moge deze verde veulkeurngsmark begunstgd word door trn:» zomerweer

7 ; _ «Fc Varsseveld " fs)y3x Doetnchem ; l H Telef Tel / V w \ H ~ ƒ (nolzaad, halflang p pond 25 ct (nolzaad, rond p leuzspurre p jewone spurre p Joterzaad p Westerwoldsch Ray p bkk p 50 kg f 7 Zoete lupn p 50 Cele lupn p 50 : jvl H"J H f f 650 "" > " tctmmt! Wat ge doet doe dat goed Vooral ook als ge t Plumvee voedt! v Geef 2299 ; ;< <\<) J, "V Wltons" Plumveevoeder Plumveevoederbedrjf Telefoon 788 "" Wlton" NV Doetnchem < Onze groote verschedhed n artkel t j { bedt U rume keuze bj lage prjz! Rjwel; [! Goedkoope Rjwel ) Knderrjwel 5 zeer laag geprjsd, Vraagt onze But Bnnband! [ : Rado phlps nsf Ook voor degeljke reparate Alles op electrsch gebed! j Aanbeveld, H KRANEN, Varsseveld WDUTHLER&Zn,Varsseveld ook tjds de oprumng de grootste koopjes groote partj AKENS SLOOPEN oo bjzonder voordeelg dat het U beslst de moete loont ev te kom kjk, WOLLEN DEKENS oopt U mnsts 30v 0 goedkooper dan as wnter groote mooe Baddoek voor 98 et?n groote partj NTERLOOK met kle weef foutjes nu bjzonder goedkoop j ergeljkt at onze kwaltet, t resultaat zal zjn,; U bj ons toch altjd nog goedkooper koopt MANUFACTUREN ] CONFECTE MODEASTHELsEN j ( j MMVOOR!; Zaterdag 6 Augustus <> dgt de o GROOTE OPRUMN6 ;; Profteert dus nog volgde week van de «> veel vermnderde prjz : n JAPONNEN, MANTELS,MANTELCOSTUUMS ;; \\ HEERENCOSTUUMS REGENKLEEDNG, KNDERKLEEDNG z z \\ [ JOH WEENWK &Zn KU ÏÏST j!! /(>h Met DANA Luchtbuks e \\ Ü zuver schot j!! [ f&wlm n a " e moc e " voorradg J n Voor de Jacht rume keuze n dverse j> soort Gewer z n j <4 K Jachtpatron utslutd n de beste!! (! merk zooals Rottweler n rood J \ \ zwart, Jogdköng, Lega, lnsun j [ de, <» Ely z z!! JPyM < /llf! vvtl wês \\ Neemt proef met de nsulndepatroon Jj J vèk Ze zal U wel bevall 5 net duur J[!! Steeds droge patron \\ ( F W Vderbosch Aanbeveld, 2257 (> Varsseveld f Voor d N VERKOOP s de Varsseveldsche cfefe Veulskeurng Paardmarkt Voor Landbouw Handel de aangewez plaats leder VNDT ER OP MAANDAG AUGUSTUS as 2256 ALLE SOORTEN VEULENS EN PAARDEN, zoowel WARM als KOUDBLOED DE MARKTCOMMSSE Gemakschoe scho voor elkejgevoelge voet! Pebeka Record Voorkomt geest alle Vraagt grats nlcht, wj gev de Schoooltr, Varsseveld Voor Yloerbedekkngl Gordjn, zoowel n de GOEDKOOPE als n de BETERE KWAL TETEN, s HET ADRES: 226 G J EPPNK, Loodgeterswerk, Waterlednstallates, Pomp, Ctr Verwarmng, z GEVEN WE U GAARNE UTERSTE PRJZEN OP Aanbeveld, (2228 H KRANEN Varsseveld WmonmÊÊMUKÊttmm B BRUL Varsseveld Handel n RJWELEN, RADOS, NAAMACH; gegalvanseerde artkel, als: VLAKKE, GOLFPLATEN, KETELS, EMMERS, TELEN, z nmaakglaz, bzne, PETROLEUM; Alle Teerproduct, Creolne, Machne Motorolën Vakkundge Reparates zoowel aan NAAMACHNES, RADOs als RJWELEN 2258) Aanbeveld annhhbbéhhh VOOR Waschmachnes, Fornuz, PRMA PETROLEUM VERGASSERS, HUSHOUDELJKE ARTKELEN, z naar: HKRANEN Varsseveld Wj zjn zeer concurreerd met prma nmaakglaz! f,l VACANTE GENOEGENS p? gg LEUKE HERNNERNGEN ^o mml 4r fotos 69 m (ffltm)! H «M l ",w Hermede maakt U alle gewschte fotos Ontwkkel Afdrukk bj O 4 Bosboom Vanaf f 225 e Fototoestel V fcrsseveld Verkeersbur Graafschap" NV slut [ALLE ASSURANTËN voor Autoonderstell 2e handsch Band (alle mat) onderdeel naar: v d BERGS Autoslooperj VARSSEVELD 369 Fa BCoops TEL764 DOETXNCHEM Ochtdvoer Gem Graan Opfokvoer Kukzaad Waar net vertegwoordgd Wederverkoopers gevraagd Onze Koel DrnkwaterbakK zjn van onverwoestbaar gewapd beton, dt bewjz onze afleverng naar de 2262 W ler N GER ME ER POLDER Vraagt ons ook aan U ontvangt e zeer concurreerde prjs Bouwmateralhandel Cemt waretfabrek J HOLTSLAG Halte Wjnberg Doetnchem 338 (K 340) H HEUFF, Varsseveld rumt nog: steeds teg spotprjz op, bv: TENNSSOKJES, mat tot met 5, slechts 5 ct p p TENNSSOKJES, mat 6 tot net 0, slechts 25 ct p p ZWARTE SPORTKOUSEN, KATOENEN KNDERKOUSEN teg HALVE PRJZEN ZJDEN TRCOT POLOHEMDEN, pracht kwaltet ENORM VERLAAGD DAMES KNDERHOEDJES van f 20 nu 48 ct Sterke Blauwkato Jongsbrcekjes, alle mater 30 pct VERLAAGD NB Wü hebb nog EENGE LAPPEN, welke nu teg spotgoedkoope prjz aangebod word 2259 HH LANDBOUWERS! nkt bj het aanschaff van e ZEUGENKOO om onze PRMA JZEREN Onverwoestbaar Blljk n prjs J B JOLNK, Heelweg bj Varsseveld SMEDERJ LANDBOUWWERKTUGEN wwwwwwwwww J Egbers & Zoon VARSSEVELD Uw adres voor Goud, Zlver Uurwerk Beleefd aanbeveld, wwwwwwwwww JACHTARTKELEN!! PRMA (2225 JACHTPATRONEN EN MUNTE, bj: H Kran Varsseveld ADVERTENTES ABONNEMENTEN word aangom doo HLLEBRANDS VARSSEVELD 3 voorbrg van Paard > op keurng J B Monster tolletteer van Warmbloed Trekpaard jl door J B KAMPHUS met e nledng van R A MAARSNGH, l nspecteur van het Gronnger PaardStamboek van het Drtsch PaardStamboek W Prjs f 075 "33 j E p e van dè vele drukke markt te Varsseveld j hranco per post na ontvangst van het bedrag per post wssel of gro (No 5945) door de ( j UtgeversMaatschappj C MSSET" NV, Doetlnchem \ j

8 _ s Mej DEGRAAFSCHAPBODE alles k En Wat cn de TWEEDE BLAD VRJDAG 29 JUL 938 gewet had gesprok door MET PETE FALCON e ngebor zwerghed, de zelfs tjds e tweejarg verbljf n de gevangs net was verdw, e bloem n het knoopsgat van zyn neuw, onberspeljk costuum, e geurge sgaar tussch de lpp e opgewekt trek óp het gezcht, slterde John door de groote hal van het drukke spoorwegstaton John verkeerde n e vrooljke stemmng terecht Ege dag te vor, to hj ut de gevangs werd ontslag, had hj zch werkeljk ongerust gemaakt Hj vreesde, dat zjn vngers, de zoo dkwjls argelooze rezgers v«r hun meer of mnder gevulde portemonnaes ontlastt, tjds hun gedwong werklooshed, alle vaardghed hadd verlor ze angst bleek evwel totaal ongegrond te zjn Zelfs op kort afstand van het perron naar d utgang, had hj reeds kans gez om zjn slag te slaan wel bj het nformateloket, waar hj e tot n de puntjes geklced heer als slachtoffer had utgekoz Van zakeljk standpunt bekek was zjn dag dus net slecht begonn getuge van zjn werkzaamhed rustte op dat momt n d zak van z\jn jas: e veelbelovde, dkke, brunleer portemonnae Met e zucht van voldong nam John plaats op e van de lange, gemakkeljke bank, de langs de wand n de hal war aangebracht Hj zou nog één tr afwacht dan zjn arbedsterr naar elders verlegg Op kort afstand van John kwam e mesje ztt, maar hj sloeg nauweljks acht op haar Totdat hj werd gestoord door de zachte, gedempte klank van haar gesnk E teere, snds lang tjd onaangeroerde snaar werd bj John getroff eerljkhed gebedt heraan toe te voeg, dat het knappe gezcht van het bedroefde, vrouweljke wez ook e stetje bjdroeg om zjn gemoed te verteeder er ets aan de hand, juffrouw?" nformeerde hjj op vrdeljk, toon mesje keek hem met betraande oog aan schudde het hoofd Mssch kan k U help", held John vol kon voor e mesje noot SCHUDT UW LEVER WAKKER ZONDER SCHADELJKE LAXEERMDDELEN U zult s morgs kplekker" ut bed sprng leder dag moet Uw lever mnsts e lter gal n Uw ngewand do stroom Wanneer deze stroom van gal onvoldode s verteert Uw voedsel net, net bederft U voelt U opgeblaz U raakt verstopt Uw llcnaam s vergftgd tl bt humeurg, voelt U elldg zet alles somber n meeste laxeermddel zjn secms lapmddel, u moet AKTEK S EVEKPAETJ ES nem om e lter gal vrj te do stroom U zult weer geheel zacht, onovertroff ft zjn Onschadeljk, plantaardg, om de gal te do stroom Escht Carter 3 Leverblletjes bj apothekers drogst, t U75 (Adv) mee def heeft U Uw geld gerold!", ze hj verontwaardgd Er was but hem bljkbaar nóg emand, de het staton als arbedsveld had gekoz! geld het kaartje zat n e ouderwetsche, brune portemonnae, de k van mjn moeder had meegekreg", gng de jongedame voort We dacht, dat het daarn wel velg zou zjn" Bj de onverwachte beschrjvng van het voorwerp voelde John e lcht schok de beurs n zjn zak werd n zjn verbeeldng zoo zwaar als e overrjpe melo kon net anders, of hj ontlastte bj het nformateloket zn onbekd collega van de portemonnae, de deze op zjn beurt kort te vor dt mesje had afhandg gemaakt Geloof me, juffrouw", sprak hj met overtugng, k wlde, dat k U kon help!" Mssch zou het e goed dee zjn als hj her daar es gng zoek net deed of hj de portemonnae op d grond vond Er zat waarschjnljk toch net veel n! Daar loopt e polteagt", ze het mesje esklaps Mssch kan de me help" John keek n de aangedude rchtng voelde zch verstjv van schrk Nou, dat zou k voorloopg maar net do, juffrouw", raadde hj haar haastg aan Lat we eerst zelf es goed zoek" Hj was er bjna zeker van, dat het agt Bulker was, de meestal opdracht kreeg verschllde zakkrollers n het oog te houd hem, John, waarschjnljk reeds had opgemerkt mesje volgde Johns raad op bed zocht ze onder de bank op de plek, waar het mesje had gestaan John held ondertussch d polteagt n de gat stelde tot zjn groot schrk vast, dat de man, met e mld glmlach om d mond, langzaam n hun rchtng slterde John wst ut ondervndng wat zoon gezchtsutdrukkng bj e polteman beteekt! Pardon, juffrouw", verontschuldgde John zch, to hj haar bj het oprcht het taschje ut de hand stootte Hj bukte zch om de verschllde gevall voorwerp weer n de op tasch te stopp, maar ondertussch zag hj d agt angstvallg snel nader zou er net mbo voor hem utz als hj, na pas kele dag ut de gevangs te zjn ontslag, werd gegrep m bj vstate de portemonnae op hem vond, de aan het mesje toebehoorde Her s Uw taschje zt er weer n!" mompelde hj gejaagd spjt me wel, maar k kan U net langer help moet Afsched aan de Nuts Fröbelschool te Wnterswjk Mcj N Moossdorff temdd van de kleuters, waarvan ze Donderdag feesteljk afsched heeft gom N Moossdorf, onderwjzeres aan de NutsFröbelschool te Wnterswjk, nam Donderdag n verband met haar aanstaand huweljk afsched van de leerlng Mej Moossdorf s gedurde acht jaar aan de school werkzaam geweest cn stond steeds klaar om te help; noot was haar moete te veel Bj het afsched kwam de gevoels van dankbaarhed sympathe dan ook dudeljk tot utdrukkng schoollokaal was feesteljk verserd, to de dde leerares bnntrad sche knder gav écnge zangnummertjes t beste, terwjl zj t slotte e toepasseljk afschedsled zong drectrce der school, mcj Hakvoort, begeledde de leder op de pano Nams de leerlng werd mej Moossdorf bloem e nuttg tevs fraa geschk aangebod Nadat de knder war gctractcerd, werd met zang e popkastvertoonng het verdere deel van d mddag op prettge wjze gevuld drngd telefoneer!" afstand tot de deur leek hem mjl toe hj slaakte e depe zucht van verlchtng, to hj het statonspl berekte, zonder de krachtge vust van Bulker n zjjn kraag te voel Op dtzelfde momt werd het mesje door d agt aangesprok Zoekt U ets, juffrouw?" nformeerde h\j vrdeljk mesje knkte bedroefd k b mjn portemonnae kwjt Mssch heb k haar verlor, " maar ze kan ook gestol z\jn, to agt stak de hand n zjn zak haalde e brunleer beurs te voorschjn s deze het soms?" vel hj haar lachde n de rede mesje kon e kreet van vreugde net onderdrukk Ja, de s het! Gelukkg!" rep ze ut Waar heeft U de gevond?" Bj de kosk U mag van geluk sprek, dat ze net n verkeerde hand s gevall k zou n het vervolg maar beter oppass, als k U was" Na deze vaderljke vermanng verwjderde de polteman zch Op het nppertje slaagde het mesje er n haar tr te hal Ze nstalleerde zch behaagljk n de coupé opde haar taschje Tot haar stomme verbazng ontdekte ze n e zjvak nóg e portemonnae, de als twee druppels water geleek op het exemplaar, dat ze had verlor haar door d agt was teruggegev Verhal van n old Dorpsveldwachter Och, as e zoon dartg jaor n t zelfde darp veur veldwachter espöld heb, dan leer e zoo zeutjesan mekare good kn e wordt zoon betj de vraogbaok veur ederee Lgt der ec overhoop met z buurman over e stuksk grond of zet de ho der van z naobuur d pas n odder gemaakt hof underste baov, de veldwachter mot de ruze tussch de buurluu weer suss Mot er ee e boerknegt, de veldwachter mot adveseer, welk ze mot nemm Zelfs as n allestaond boer e wet zuukt, dan mot er vake de veldwachter aan te passé komm um daorbe raod te gev Van gauwdevereë heur e op n dörpk meestal wg Maor umdat de gerechtsdaor toch wat te doone mot hebb, gaot ze dan naor op de streupersjacht Want streup, noe dat kunt ze buut nog év goed as veur 50 jaor"geleên s zoon soort sport tussch de streupers d veldwachter t Geet er vake umme wee maor goochemse s Mngmaol hek ze be de bee had, maor daor tegaover steet ok weer, dat ze m ok wel es leeljk te graz hadd Zoo wet k nog good dat k e kle dartg jaor geleên n gezelschap van d oppasser er op e stormachtg nacht op uut trok t Was net weer veur e lchtbak Wnd rég joog met raozd geweld deur de kale takk van de böme, her caor e tak metsleurd n heur wld vaort We kond ge hand veur de oog ze, zoo potduuster was t ep n de krage van onz jekker gedok, sjokt we teg wnd rég n Nee t was haoste ge weer um n hond der uut te jag Maor de üefhebbere duut ok wat, want we waarn der helg van overtuugd, dat de streupers ok wel op pad zoll wèz En jaowel heu, we hadd good we e half uur deur de bnnwège gebaggerd of wj zagg n de wete e groot lech Noe daor wazz de streupers an t wark, dat kow ze Op hande veute kroppe we langs e hegge naor t lecht op an Wej zocht ons e good plaetsk uut eder an n kante van n boschpad lett ze op ons an komm Too ze un meter of te van ons af wazz, sprong we, eder net e gummknuppel n de hande op Bede grepp wj e kcrl Zee wazz met zn bed, maor ee gng dr ons vandcur k schotte nog wel e paar keer met m revolver n de loch, maor hee bleef loop as n haze Wj heb um neet weer eze Afjn, wj hadd der ee vaste, t Beek e goe bekd te wez, e eerst lefhebber van streup Och jao", zee, dat vond wj zoo moo: Wee kaats met d bal verwacht" Lr was nks an te doon geweer, e arfstuk van z vaoder, zoo zee, wer um af omm hee kon naor huus gaon Dat wj schk hadd, köj oe begrep t Gebeurn haost noot, dat too n dee dage streupers met n lchtbak ekreg word, zoodat wj, hoo late t ok was, d kasteelheer, waor de jacht van was, uut z bedde klopt Noe, e begrep, too was t feest, t Beste was nog neet good gog wj most alles nog s haorf naovertell Too wj echter n ander dag bj d streuper an huus kwamm um te zegg, date dag uur mos ontholl, begone te lach Och, och, zee, wat hadd eluu vannacht e schk k heurn oe bed hard zngd d weg aovergaon Noe dach k bem zelf, dee komt neet weerumme k hebbe dan ok m kameraod weer opezoeht met z geweer hebbe wj nao dee ted nog 7 haz 5 ks eschott En t mooste was, to e m kreg, hak net 5 haz naor huus ebracht Daor köw noe bes de bootc van betall TmVyl schouders s morgs s avonc s gedurde twee mnu t, met hel overvloedg schum! y van Palmolve, de oljfolezeep r r lauw, daarna met koud water ; es! llet (Adv) VOOR T JONGE VOLKJE Boomkkvorsch stgels kan vastzug, zelfs teg glas kan (Naar het Dutsch) goed zjn om zóó overvloedg tran te verget haar mooe, blauwe oog door roode rand te ontser U kunt me net help", snkte ze k b mn portemonnae kwjt Al mn geld zat er n mn spoorkaartje k weet net wat k moet begnn!" Met e ernstg gezcht lusterde John naar het verhaal, dat het mesje hem deed Ze had haar tasch naast zch neergezet, to ze bj de kosk e paar tjdschrft wlde koop En to U de tasch opnam om te betal, stond ze op was Uw portemonnae verdw", vulde John aan bekde gang van zak! Ze knkte treurg Dus e ge Vandaag s de juffrouw er met de vele klasse mesjes op utgetrokk Zs hebb de stad met haar velp huz nsch achter zch gelat zjn de bljjdc, groe wereld van veld bosch bnngetrokk Zoo kwam ze n e elzboschje, waar zch e bpekje vrooljk doorhe spoedde ze vond dat allemaal zoon moo plekje, dat er beslot werd daar e poosje te bljv wat rukt het her heerljk!" rep Truda, terwjl ze met haar klpne stompneusje de lucht opsnoof Do dat de boom?" opklauter Ja!" roept Truda, dat weet k, want mjn oom h eft net zoon kkker n e glaz bak Onder n de bak s water, waarn e ste lgt, daar kan de kkker op gaan ztt als e net zwemm wl er staat ook e laddertje n t water, daar klmt hj op mjn nfef Frts moet ek dag vleg vang, de laat hj dan n de glaz bak de kkvorsch vangt ze eet ze op" En heb je wel es gez, hoe zoon boomkkvorsch de vleg dan vangt? Dat s zoo grappg Julle tong, steek haar maar es ut, s van aöhterpn vastgegroed, je kunt haar ntrekk utstek dat s nu bj de boomkkvorsch net andersom, de zjn tong zt van vor vast, hj flapt haar naar but, Zoo kond ze hem alle dre ocd z Ze stond op brak e elztakje af, maar net f bah!" werp ze het haastg weg Wat s er!" ~Wat heb je?" rep de vrdnn Daar sprong ets van d tak naar bed, k geloof e kkker!" Maar de vrdnn lacht haar ut Je bt npt goed wjs, e kkker op n boom!", Toch gng ze overal n t gras naar hem zoek Daar! daar zet e!" rep Lotje omdat ze net bang voor kkkers was, pakte ze hem; toch vond ze dat koude gekrebel n haar hard e beetjp grezelg, maar omdat ze e flnke med was, held ze hem vast let alle kop borst bov ut haar vust pep Zoo kond ze hem alle dre goed z Wat puk! heeft e e mooe goudgele oog!" En wat e prachtg gro jasje!" Daar kwam de juffrouw aan Wat hebb julle toch! E boomkkvorsch! Maar knder wat e geluk! Waar hebb julle de gevang?" Ze vtekkm het Lotje vroeg to: Maar hoe s hj toch n de boom geklomm, k dacht, dat kkkers altjd n t water leefd" Boomkkvorsch zjn ware kunstaars n t klmm," zede de juffrouw, ferwjjl ze Lotjp het dertje ut de hand neemt, wjst ze de mesjes de boll aan de poot, waarnpe deze kkker zch aan blader ret kjk zóó" de juffrouw maakt e vust steekt dan plots p vnger ut neemt e zakmesje doet dat snel op weer dcht k begrjp het," zegt Truda, want als e vleg teg de glaz wand zt, klmt de kkvorsch zachtjes de laddpr op, doet flap! met zjn tong weg s de vleg" Maar van de tong kan e vleg toch dadeljk afvleg," met Hlda Ne, dat kan zj net, want de tong s kleverg, de vlpg pkt er aan vast" Daar bedkt Truda nog ets Oom zegt, dat de boomkkkers t weer kunm voorspell Als er noo weer komt, klmt hj hoog op d ladder bj reg zt hj n t water" Maar daar gelooft Hlda nets van Hop kan zoon kkker dat nou wet, nks van aan, hoor!" Ze kbbel er n beetje over, want Truda komt op, voor wat oom gezegd heeft k weet wat," zegt de juffrouw Nem jume de kkvorsch mee" En dat gebeurde kkkpr kwam n e leeg boterhamtrommeltje op n bedje van nat mos blader te ztt deksel van de trommel lpt ze, opdat hj net zou stkk, n beetje op staan En nu b k heusch beuwd om te wet, of ze ets merk van zjn weervoorspellng of ze allemaal braaf vleg voor hem vang! M S KM

9 de Donderdagavond Wosdag n Maandag Ondertrouwd: Wosdagavond Te Gevond lefdesroman van e oplchter Hj wasr gehecle famle, maar ook de polte te slm af DOETNCHEM Op d Tweed Kerstdag 930 maakte op e zangutvoerng te n Haag e dertgjarge vrjgezel kns met e mesje, welke knsmakng a! spoedg ledde tot ntroducte bj haar famle ze sche mpt d canddaat wel ngom, te meer, daar hj ze, e goede betrekkng te hebb verkreg, als rechercheur bj de Haagschc zedpolte E vast adres had de man her nog net dat vond de famle wel wat vreemd, maar daaraan wst hj wel e mouw te pass: hj verwachtte nl bnnkort te word overgeplaatst naar Amsterdam nderdaad vertrok hj kort daarop naar de hoofdstad bleef daar eg tjd, doch net lang daarna keerde hj terug met de mcdedeclng, dat hj weder bj de Haagsche poltc werkzaam was gesteld dat hj bevorderd was n e hooger post bj de recherche te dezer stede To moest hj dus n n Haag e wonng zoek, huurde e hus n de Bloembuurt bestelde meubel bj e Rotterdamsche frha tot e bedrag van f 400 betreffde husegaar zag echter ge betalng van de luursom welke bj het contract zou moet zjn gestort gng tot dagvaardng van d huurder over, de nmddels de wonng nog net had betrokk Als naam had hj opgegev Van Leeuw, maar als zoodang was bj de Haagsche polte ge rechercheur bekd man wst ntussch de dagvaardng voor het mesje haar famle gehem te houd vertelde, dat de hoofdcommssars bezwaar had gemaakt teg het won van e rechercheur der zedpolte n de buurt, derhalve moest naar e andere wonng word omgez Met fnanceele medewerkng van de famle lukte dt wel Door verlof van d hoofdcommssars andere omstandghed zou zjn tegoed bj de polte aan salars al tot plm f 2000 zjn opgeloop Op zeker dag kwam hj met de nededeelng, dat er ets verschrkkeljks was gebeurd: e hevge vechtpartj nl bj de aanhoudng van e man n de Waterngschestr de hem met e mes ernstge verwondng aan zjn hand had toegebracht, waardoor zjn wjsvnger was gebrok ege andere vngers war gekneusd Van droeg de hand n e zwaar verband ze, voorloopg ge dst te mog do E paar dag later vertelde hj, dat e deur zoodang teg zjn verwonde hand was dchtgeslag, dat hj vermoedeljk gaan wel zou moet word afgekeurd op Thans s m de vluchtelng nog zoekde vervroegd pso gesteld Tzjhj het consult kon verkrjg van prof, Terpstra" te Gronng consult zou evwel f 40 per vste kost Met res verbljfkost Geknoe bj mltare keurng had Van L dus onmddelljk wel n kle te Amsterdam honderd guld noodg om zch naar Gronng te begev famle van het mesje Lchameljke gebrek gesmuleerd gaf hem e bankje van f 00, maar n Bj de laatste keurng voor de mltare Gronng s hj natuurljk net gekom Weer ege dag later keerde hj t huze van de famle van het mesje terug met dst te Amsterdam s geblek, dat op groote schaal lchameljke gebrek zjn gesmuleerd Maandlang zjn zoowel ae justteele als de poltcautortet bezg geweest het verhaal, dat de behandelng veel te duur zou word, maar dat de professor hem tevs e voordeelge oplossng aan de hand" e omvangrjk onderzoek n te stell had gedaan resultaat was het volgde Hj zou zch nl naar e assstt van Zevt dstplchtg hebb, aldus de prof T hebb te begev, de nu te Led werkzaam was bj w hj voor Tel, volledg bekd dat zj systematsch hebb gesmuleerd f 4 Zj hadd nauwkeurge nstructes ontvang hoe zj voor de mltare per vste ev goed kon word geholp Om d ander dag gng Van L naar Led hand bleef steeds n zwaar verband doofhed te word afgekeurd dokters moest handel om op grond van op e goed dag mocht het verband Voorts war zj zelfs n het bezt var er af, want de breuk de verwondng doktersverklarng waarn eves stond, war geheel gez dat zj doof war of althans slechthoord handbehandelng had nmddels f 300 ongeschkt voor de mltare dst ze verklarng gekost zjn vermoedeljk te goeder trouw E ander onderdeel van d roman s, afgegev, daar zj op zoodange wj2e smuleerd, dat zelfs ervar arts er de dupe dat Van L thuskwam met de mededeelng, dat hj e schtterd aanbod van e ambteljke relate had gekreg Hj kon nl e jongs hebb hun nauwkeurge n van werd waggon anthracet koop van f 3 per mud structes ontvang van e man, de er zjn voor d prjs van f 2 heele waggonnhoud was voor f 250 voor hem te koop k Ook n Haarlem n vele Goosche ge werk van maakte om afgekeurd" te kwee famle verstrekte ook deze f 250 met zou deze man e drukbeklant» Weder op e avond kwam Van L bnnholl net e heel bjzondere polteop staat wel vast, dat er veel meer dan practjk hebb utgeoefd dracht: hj moest tesam met e collega e zevt gevall zjn, waarn jongs t verdachte te Antwerp gaan arresteer onrechte zjn afgekeurd Zon onneuzel worm ur HERMAN VAN VELZEN Too Tcntjcn van Hanne Dekhuus met Aprl van üe schoole kwam, mos c a! voort de boer op Z vader mooder wazz arme luukes, dee blj wazz, dat ze zoodoonde un gezondpn etter mnder an tnofel hadd Teuntj was un neeps, f kealtj nog al stlle van weaz Op d Leag Anleg, de boer waor Teuntj de, dacht ze, dat p neet al te slm was Teuntj ze neet völle saovds at t wark an de kante was, zat e n de kokk, gebruuk /wegd z zuute melk met brokk grog dan naor zoo gauw meugeluk nao t kle, afgeplankte slaopkacmerk op de hde Gradus, de groote knecht, was un echt plaogert dee ederec graag de gek anstok, Ook t kle knechtj mos t k<«nn Teune had al dee plaogerje maor geduldg te l Wat zo! e begnn teg un groot kcal as Gradus? Bj d bopr hoev e z nood neet te klag, d had tr Bercht ut de Graafschap [g de landbouwde stand, mddstand, Bestrjdt rheumatek werkmansstand overge bevolkng) zooveel mogeljk zul zjn vertegwoordgd, door het neuwe zout terwjl tevs mnsts dame n de deputate Natonale Jeugdhulde met dubbele werkng" moet word boemd, s het moeljk op deze vergaderng reeds e deputate aan te wjz Daarbj s ledng noodg, terwjl bj de keuze volgzaamhed opofferngsgezndhed van de jonger noodzakeljk zal zjn Om e zoo goed mogeljke afvaardgng te held t Bestuur van E hardnekkge kwaal als rheumatek kunt dc Oranjeveregng onder ledng van d ge slechts met t krachtgste mddel succesvol heer Bon n t Gebouw voor Chrst Belang bestrjd Daarom s voor e eder de jar alher e samsprekng met dverse afgevaardgd van jeugdorgansates n zake t aan rhmatsche pjn geled heeft, het krjg, stelt de voorztter voor e commsse te boem, de nams de jonger de neuwe mddel met dubbele werkng Vange treff van plann tot t organseer van Salts van zoo orm belang keuze doet tevs kele orderdeel nog e plaatseljke jeugdhulde op 6 September Vange Salts bestrjdt rheumatschc pjn nader regelt as net alle doordat het urnezuur ut het vergaderng gaat hermede mp " accoord, Vertegwoordgd war: de Chrst Jongelngs Veregng Johannes" Knapkalsche bestanddeel, de het bevat tevs Beaumont (tjds ds vacantc te vervan lchaam verdrjft, het bevordert door de al waarna boemd word Burgemeester veregng, de Geref Jonge Mesjes e vlottere doorgang der voedselrest door g door d heer Van Djk), Pastoor Geubels, Dr Van Dorp Kapelaan Krjn Cnapveregng, de Geref Jongelngsveregng, de Vrjz Chrst Jeugdveregng, opneuw ophoop van afvalstoff ver Va de pers zullpn de jonger, zooals nok het lchaam, waardoor het schadeljke gst t Mesjesglde van de Ned Padvnders Bewegng, de Vrgz m Jonger Organsate, de Door deze dubbele werkng s Vange Salts durd van d gang van zak op de hoogmed wordt (9985 n de handledng wordt aangerad, voort ESemarffHS Joodsche Jeugdveregng T0P", de Oud het aangewez mddel voor h, de bj te word gehoud, zooals het tjdstp van Geref Jongel Vere Wees e Zeg", de andere zout ge baat vond prjs het déflé t Gemete>huzc, de gekoz deputate, z ledere wnkeler kan zc U lever Geref Mesjesveregng Zonder Strjd Ge heeft m zoo laag gesteld, dat hj voor nemand e beletsel behoeft te zjn: 85 ct, Nadat nog kele vrag naar goeg Kroon", (Adv) voorztter zette utvoerg!t doel van de voldode voor e succesvolle kuur zjn beantwoord, word met algeme? stem, Jeugdhulde ute, waarna m unanem alle m de afzonderljk gom beslut n Maar de medewerkng toezegde Vange Salts s utslutd verkrjgbaar bj hun geheel hoofdcommssars was er toevallg goedgekeurd, waarna de Burgemeester de vergaderng slut met dank voor net om hem e voorschot voor de res te Beslot werd voorts, dat alle deelnemde alle apothekers erkde drogst verstrekk, zoodat ook her de famle weer veregng ct per ld zull bjdrag de verlede spontane medewerkng met ev moest help n de aanschaffngskost van de Gemeteljke Vlag vertegwoordgd de geheele opzet van N6&NGE d wsch, dat Gdrng goed zal word T slotte moest hj nog ev f 40 belastng betal, welke hj ev van de famle Algeme werd betreurd, dat net nog meerdere jeugdorgansates acte de présce had de Jeugdhuke 938 goed moge slag te le vroeg verkreeg as schoonmoeder had zelf nog f 0 belastng te betal Van L was wel zoo welwlld de jeugdveregng op t appèl war ook d gegev Zoo ontbrak om de Kath DNXPERLO Gaander Langerak net vertegwoordgd as, wanneer de tevs voor haar mee te nem ter plaatse neuwe rjjwelplaatjes aan het SALTS(Adv) rjwel moet zjjn beverbond te voldo ntussch zull de dverse organsates Eg tjd of toonbaar gesteld, dan hebb daarna echter kwam er e dwangbevel van de belastngadmnstrate, n e bnnkort te houd vergaderng opneuw word bjegeroep, t de tot de oude plaatjes afgedaan, maar m mee ze vergaderng stond onder ledng van waarut bleek dat de f 0 net war betaald defnteve beslut te kom net, dat deze waardeloos want ze word Burgemeester Beaunont, terwjl mede achter met ander oud metaal verzameld t behoeve de bestuurstafel hadd plaats gom de der Veregng tot steun van To werd deljk bj de polte geïnformeerd, met het resultaat, dat Van L n de HUMMELO EN T8Clflders Eerwaarde Heer Dr M kan deze plaatjes KEPPEL J var Dorp Pastoor nlever by de Drecte Geubcls uüt Gdrng, Kapelaan Krjn ut der Coöp Boterfabrek, by de landbouwveregng rjwelherstellers s te ho val lep alles bekde Commssars der Konngn n Gelderland heeft aand Burgemeester dezer ge Th van Djk p, dat op deze wjjze weer e belangrjk Ulft de gemetesecretars, de heer M n totaal had hj de famle voor f 500 opgelcht mete e verlof tot afwezghed verled burgemeester heet de talrjke aanwezg welkom, waarbj "hj mededeelng doet, dat doel bedrag ter beschkkng komt voor het goede oplchter s voor d Offcer van Justte geled, om kort daarna n het Hus van bercht van verhnderng was ngekom van «van 3 tm 3 Aug Bewarng te word ngeslot TERBORG k v d Loo ut Ett cge andere Burgerljke Stand van 2228 Jul 88 roman s hermee echter nog net t heer geesteljk Spr zet daarna n het de, want n het Hus van Bewarng zag Utslag aanbestedng kort het doel der bjekomst ute, nl het B H NJjman H de man, (de net Van Leeuw, doch B besprek van evtueele deelname aan Hamer ; bleek te heet) kans, zekte te smuleer Bj de Donderdag jl op het Waterschap de Jeugdhulde te Amsterdam op 6 c, as Ter Gebor: Gerrt Johan, zoon van A J naar let Gemeteljk Zekhus ter verplegng te word overgebracht neuw van 3 brugg n gewapd beton alher gehoud aanbestedng voor het ver nadere orënteerng leest ZEA de handledng van let Ctr Bureau voor de Jeugd Bruggnk D A Bulsnk Gsternacht meldde de porter van het zekhus de vermssng van d patënt n schrev : over de Belhemerbeek werd als volgt ngehuldc 38 voor, alsmede de ljst van de ver LCHTENVOORDE casu, de er, gekleed n blauw broek 40jarg regeerngsjubleum wtt borstrok, van door bleek te zjn ge eges schk van Daorbj, klag klkk le neet dn z aard, hj heel dr van, um de beuntjes eges te dopp Zoo had p opgemarkt, dat Gradus de leste ted s n de wekke zch opknapp, z looppak antrok dr uut gng t, dat Gradus nao t darp gng um boodschapp te doon Teun had meermaol vernomm, dat de med Gradus wel es plaog met Tru van de Keftöocr Keftboer z vrouw woll volstrekt neet hemm, dat Tru met Gradus gng, tmdat Gradus eur vols te mn af was Al dcc dng wazz Teun met stukskes brökskcs ter oore gekommpn Hj vermoed, dat dee s n de weakse uutstapjes van Gradus wel met dee verbaoj vrjerj n verband zoü staon, zoo dom was e n warkelukhed neet Op un aovd n dpn hcujbouw zag c, dat Gradus zch weer duftg opknapt dr uut gng Teun wol dr t ze van hemm Messchcn, dacht Teun kreg k wel ets te wcerummp plno ze, waor k um duftg met g kan, at e weer begnt Zonder d boer ets te vraog begon e Gradus veurzchtg achterop te gaon Dt was neet moeluk Gradus gng rechttoe, rechtnn langs roggekamp npt breeje akkermalshegg, dwars deur bussche sngels met struuke voornt, waor t kle knechtj bckans heclcmaol neet n weer te vnd was Op t leste gng Gradus zttpn an de kante ƒ J B Post, Lchtvoorde 7777 G van Djker, Musselkanaal 7490 K de Jong H te Ret, Amsterdam 62 NV v d Kemp" Slvolde 600 J H Weer, Enschede 5990 P Weyermars, Hgelo (O) 5780 Joh M Bolscher, Hgelo (O) 5770 J W Maas, Eberg 5700 P Rkkers, Uddel 5570 J G Blankvoort, Eberg 5555 Fa H Lelvelt, Lchtvoorde 5220 Gebrs Kolkp, Slvolde 4990 G H Beyers, Wnterswjk 4970 NV D Jans Zn, Aalt 4952 B Lobeek Wnterswjk 4950 Fa Jans Baakman, Terborg 4950 D P Admraal, Der 4940 Gebr Hassnk, Neede 4900 G J Sluskes, Wnterswjk 4890 G Rskers,Wnterswjk 4885 G Zweers, Wnterswjk 4880 Gebr v Ooy, Lchtvoorde 4877 Fa L Jans & Zn, Terborg 4825 J Hoogberg, Stewjkerwold 4800 W Kl, Doesburg 4773 H A Hoogkamp, Aalt 4585 J A Tt, Lchtvoorde 4496 K Oosterhof & G Keyzer, Zutph 4389 Gunnng volgs bestek as wordt alher, blyks annonce, voorkomde n dt no bggmarkt gehoud ULFT Jeugdhulde gemete Gdrng het St Josephsgcbuuvv te Ulft vond Wosdagavond e vergaderng plaats, waarop aanwezg war afgevaardgd, van e dertgtal Jeugdveregng ut de geheele gempte van un dreug grav Veur um le un we, waor un ste beestschuurk n ston un hepompe t Kle knechtj krop achter un grootpn brummelstroek op vef pas afstand van Gradus? tduurn neet heel lange, of daor kwam un jong vrouwspesoon de wee n met un blank geschoerde melkbussc op un karretj Dat zol dan Keft Tru wel weaz Gradus sprong op zwaa teg purtru kwam bj d draod staon ~j mot maor gauw gaon, Gradus" ze Tru want daluk kump Dr:ks um t peerd her n dewe te doon aan wl e mete de bak vol pomp Alles wat d zut, vertelt e thuus" Maor hoo mow dan marg doon net de brulfte?" vroog Gradus ~Dns vpurmekare Vader mooder gaot tr neet h, undat mooder weer zon last van t be hef Aj um zeuv uur op d kruusweg, achter t Hagdek bunt, zak daor bj ow komm" n odder Dus um zeuv uur op de kruusweg achter t Hngdck?" Jao, pn maak novv maor gauw daj vot komt, Dreks kan elk oogblk met t peerd tussch de rogge h komm" Gradus stuurn un kushand de vv n Tru mak un beweagng met d» emmer of ze um daor n op wol vang Teun von t un dreug geval, waor neet völle stof tut plaog n zat ut Nederland, woüke zull deelnem Na deze nledng stelt spr de vraag aan de aanwezge jeugd, of zj wscht deel te nem Ut het nstemmd applaus concludeert spr, dat all spontaan van harte gaarne wll meedo Daarna word puntsgewjze de wk ut de handledng n besprekng gebracht, waardoor t slotte het volgde dresultaat wordt verkreg Op 6 Sept 38 zull ame jonger ut de gemete op e nader te bepal tjdstp na dc kerkdst vóór etstjd met hun vaandels vlagg optrekk naar het gemetehus, evals zulks n alle andere gemet van ons land zal gesched Daar zal dan aan e deputate vön 4 afgevaardgd de Getevlag word toevertrouwd door d Burgemeester ze vlag zal n (?eel blauw (de Geldersehc kleur) zjn utgevoerd, terwjl n één hoek het gemeteljk wap zal word geborduurd de putrjtc zal per auto, waarvoor de kost (plm ƒ 8) over alle deelnemde organsates word omgeslag, om uur nasr Amsterdam vertrekk Om uterljk 5 uur word al dc deputates ut het geheele land aan het Stadon te Amsterdam verwacht, waar de autos word geparkeerd de duzd jonger na e uur rust, waarn tevs geleghed zal word gegev voor et z, n optocht met hun gemetcvlagg naar d Dam marcheer plechtghed op d Dam zal geopd wond met het Wlt wd nu tred" geëndgd met het Wlhelmus" Aan de vlag zal e hernnerngswmpel word bevestgd, waarna uterljk 9 uur de terugres zal word aanvaard deputate zal d volgd dag de Gemetevlag weer nlever Aangez het gewscht s, dat n de deputate alle rchtng, dorp bevolkngsgroep (zjnde voor de gemete Gdrn n mderpn dag mos tr op d Leag Anleg" un vracht of vere hcuj n ehaald word, t Was un warm karwe un drukte van belang Teun de med moss help anhark later op dpn balkum de propp, dee Gradus neervlj, vaste tra Too ze mpt de tweede vracht te gange wazz, ze Gradus: Dat köj toch vtlle better makkelukker met d heujstamppr doon, Teun j plaogt ow, dat t zwet ow met straol van de kop löp, met d heujstamper gect t van eges" Waor hej d heujstamper?" vroog Teun Boer, waor s onsz heujstamper?" reep Gradus nao ondpr ~ buurte n Bj Roelofs gleuf k" ze de boer Bo now Haal um eff op, zoo wed s t neet," stell Gradus veur Teun klom van d balkum, veag zch t lekkde zwet van t gezchtp gng nao Roelofs Kflmplcmtcn van d boer of wj onz heujstamper weer konn kreg?" vroog Teun an d buurman Roelofs krabb zch achtpr un oor ze nacdkd: n heujstamper tja das un gek geval jonge k heb um neet, d s al vanaf velee jaor bj Rcudnk op de Sdarf Maor aj de kamp eff oaver gaot ftn staat reeds vast, dat ook Lchtvoorde zal deel n de feestvreugde, de op 6 Sept allerweg zal oplaa als utng van verknochthed aan het regeerd Vorsthus Wosdagavond heeft het feestcomté, dat ter geleghed van t Vorsteljk Huweljk zulk verdsteljk werk verrchtte daarom wert aangezocht ook als organsator van t feest op 6 Sept op te tred, vergaderd n Hotel Koppelpaard" Verschllde voorberedde maatregel zjn reeds getroff Beslot werd Wosdagavond tc vergader met het Kcrmseomté, waarna het defnteve programma zal word vastgesteld AALTEN had de heer J W B te Lntelo het ongeluk met zjn lnkerhand met het schoepwel van e electromotor n aanrakng te kom Daar de rem van de schjf lep, schakelde de heer B d stroom ut Voordat de motor echter geheel stl stond, werd de mddvnger van zjn lnkerhand door e der schoep zoodang getroff, dat dokter Kejzer te Dnxperlo vervoer naar het Zekhus te Doctnchem noodzakeljk achtte, waar e deel van d vnger werd geamputeerd Roermond slaagde voor de hoofdactc LO onze vroegere plaatsgoot, de leer D J Obbnk, thans kweekelng met acte te Gravvecht (Lmburg) voorwerp: twee postduv e hoed nlchtng op het poltebureau de wcs deur, buj dr net un kl kettert k, zeg maor, dat k ow gestuurd heb" Un keterk later ston Teun bj Reudnk n de kokk Komplcmtfn van Roelofscn of k d hcujstamper kon kreg?" n heujstanper m jonge, hew neet n s bj Toon p n t lef" op de Vosskamp heradhter Loop maor rechttoe rpchtan, dan buj dr zoo," ze Reudnk d t lach hos neet laot kon Wat un gekke naam hebt de luu P n t lef", k hebbe nog noot chcurd, dat emand zoo lut," ze Teun Das ook maor un schcldname, m jonge : dec luu schreft zch Blknan, pas maor op daj daor neet van p n t lef proat, t kon dan wel es slecht met ow afloop," waarschouw Reudnk Hef Gradus Eelders van d Anleg daor vrogger ook al es geded?" Jao, dat gleuf k wel Hoo vraog j dat zoo?" 80, d praot nog wel es van Jan p n t lef" Zoo zoo Now gaot tr maor h praot j dr maor neet van, want Jan s neet zoo heel gemakkpluk" Un storm later stapp Teun bj do Vosskamp bnn Komplemt van d boer of k d hcujstamper kon kreg?"

10 Dank Naar Wosdagavond Van Gevond J A 3 n f Onder Herman Herman, J G H Jan Johanna A J k Onze Mej van BREEDEVOORT gevaar s voorbj zj de goede zorg van let gemetebestuur s de gevaarljke stuate bj d oprt naar d neuw verkeersweg aan dekoppclstraat opgehev Was er eerder kans, dat m msled door de dusterns de beek terecht kwam, nu thans e omhng s aangebracht aan bede kant, geverfd n de opvallde roodwtte kleur, s het gevaar opgehev Tevs s de oprt zelve verbeterd; bj groote regval stond de weg door te lage ggg ter plaatse l gedeelteljk blank Dank zj het werk van de neuwe stoomwals s ook hern verbeterng aangebracht T slotte worde nog vermeld, dat de Koppelstraat net onbelangrjk werd verbeterd door de aanbrgng van e klnkerpad aan de zjde van de RK Ke t rk cn Pastore Eertjds lag her nog de bekde oude veldke", de dusdang war verzakt, dat verbeterng drngd gewscht was Al met al verbeterng, de door de weggebrukers stellg zull word gewaardeerd WNTERSWJK He bakkers mog op Augustus vroeger begnn, op e daartoe strekkd verzoek wj vernem, s door het Dstrctshoofd der Arbedsnspecte te Arnhem goedgevond, dat alle bakkers n de gemete Wnterswjk, ter geleghed van d ntocht van d neuw burgemeester op Augustus 938, 2 uur vroeger met d bakkersarbed begnn, terwjl ook 2 uur vroeger dan anders het vervoer d verkoop van versch brood op d dag mag plaats vnd algemee vergunnng hervoor bevndt zch t Poltebureele alher Veregng Knderzang zong Knderzang" onder ledng van mevr PrnsMolbeek n de gem muzektt op de Wehme, waarvoor groote belangstellng was Er werd e programma van net mnder dan 5 nummertjes t gehoore gebracht, waarvan ege ut Avros ttal 937" Eén der kle mesjes Mappe de Vres zong ut de operette Goud Flutje" terwjl Anne H, Lesje Schepel Rke Slotboom De Ehre Gottes aus der Natur" van L von Beethov Nanne Wggers Er staat e Hutje" zong Verder let de knder mooe nummertjes van Manna de Wjs Mouton, Van Tusschbroek, Brants Bujs meerdere bekde componst hoor Na afloop kreg de knder e kle versnaperng E mooe avond, de goed geslaagd s voorwerp, de n het tjdvak van 22 tot 29 Jul zyn aangebrachtf waaromtrt op allewerkdag van 9 u vm tot u nm t Poltebureele alher nlchtng zjn te bekom (Net per telefoon) kanare belastngmerk rozkrans portemonnae met nhoud goud rng brl rjwellantaarn rood ctuur sleutel van e melkbus melkbus handscho snoer koral L ( J W Beusnk J C Geelnk, Dorp Jan Wllem, zoon van H Pampermole cn W J Hunnk, Mste Wllem, /t on van Cj J Berschot cn J G Hotnk,!tc:xel Johannes Albertus, zcon van H Stellnga J A Ls, Dorp Berd Wllem, zoon van G J Grcvers J H C Onnnk, Mste Bercndna, dochter van J M Mtnk H J Toebes, Dorp Johanna Hcndrka Alcda, dochter van H J Kp cn M E Njman, Dorp zoon van J W Smmelnk G j Hunnk, Mste Overled: J W Grcve, vrouw van J A Konngs, 63 jar, Woold J Hgeveld, weduwe van H J Hunnk, 07 jar, Corlc Loop der bevolkng van 22 tot 29 Jul 935 ngekom: M J Tlcn, Heldtstraat 27 van Breda W Kcltlof, Goudvstraat 27 van Amersfoort G van Lnte, Wcoldstraat 37 van Enschede Retberg, Zonnebrnk, 37 van Wqgehngcn J W t Brun gch met J H Krabb, Goudvstraat 37 van Aalt Vertrokk: B van Doorn, Woold 64naar Enschede \V Mtnk, Vredstraat 28 naar Wsch Bercht ut de Ljmers jl fe> f «%ffóm " sheerenberg 40jarg regeerngsjubleum ledng van burgemeester Nederve werd Donderdagavond n het Gemetehus e vergaderng belegd voor het deelnem aan de feesteljkhed van het 40jarg de 9 canddat, leerlng der Qpbare School j v Ulo alher, de Maandag Dnsdag te vter exam ded, slaagd voor dploma A: S Njhus, A v Na 6 September as regcerngsjubleum van HM de Konngn op huys, H Mogdorff, A Lutt, S de Van alle Oranjecomtés ut de Gemete Leeuw, J Grevnk, G Hesselnk, L Hemelrjk, A Hees, W Brnkman, J Wansnk, ve van: Wjnberg, Azewjn Stokkum war vertegwoordgers opgekom, behal J Schreurs, J Schev, J Rskers, G n zjn opngswoord zette de burgemeester uteer, dat onze Gemete net achter Rademaker, J Hogkamp N Plekpol Afgewez werd: twee wege mag bljv bj de huldgng NB met gemerkte Gemete s gemachtgd e subsde te canddat zyn mesjes verstrekk van ƒ 0,25 per schoolgaand knd Éénstemmg was m van meng, dat van dt bedrag nets afgom mag word voor andere doeld Burgerljke stand, van 22 tot 29 Jul 938 Ondertrouwd: A Kappers G A Wggers W Lcurdjk cn A Kappers H W Oonk J W Mtnk J H Hotnk A P Boesveld Gehuwd: D J Wolthus C H van Brakel Hgeveld J W Mtnk Gebor: Johanna Wllemna,dochter van Verder las de voorztter ege crculares voor van de Commsse Gelderland van het Natonaal JubleumComté 938 burgemeester zal zorgdrag, dat e vaandeldrager met het vaandel van de Gemete Bcrgh afgevaardgd wordt naar Amsterdam Er werd bepaald, dat as Zondagavond n het Parochehus St Jozef te sheerberg vertegwoordgers van alle jeugdveregn Elke vacanfedag s er één! Ze zjn kostbaar de vrje dag! Laat er géén verlor gaan, door hoofdpjn, mgrane, onwelzjn of kouvatt Zorg zoon zakdoosje met 3 AKKERTJES" bj U te hebb Help drect Slechts 20 ct»tatjar djuk sanjutèaul (Adv) (Adv) g ut de Gemete Bergh zull samkom, om onder ledng van d burgemeester besprekng te voer over de vlagghulde jeugd zal bv door mddel van het houd van e collecte voor d aanschaf het vervoer van de vlag zorg Oranjecomtés kunn dan nog naar eg goedvnd collecteer voor andere feesteljkhed ter plaatse plaatsgoot, de leer G Burgers, schoot dezer dag n de Berghsche bossch, te Stokkum, aan de Dutsche grs, e prachtge reebok J Re, tot hed tjdeljk werkzaam als onderwjzeres aan de RK Mesjesschool alher, s n geljke functe voor vnst boemd Onder presdum vaïn Burgemeester Ncderve kwam de raad dezer gemete Wosdagmddag bje Preces twpc uur opt de voorztter de vergaderng bljkt de heer ldrks afwezg te zjn, zooals de voorztter mededeelt met knsgevng notul der vorge vergaderng krjg dan hun goedkeurng Aan de orde zjn dan: Schrjv van Ged Stat dat ct per leerlng van L O Schol kan word besteed voor de feestverng van het regcerngsjublcum van H M de Konngn voorztter voegt heraan toe, dat als ge der led bezwaar heelt, dt morg n de vergaderng van afgevaardgd van dverse Oranjecomtés ter sprake kan xvovd gebracht, daar bevs locale feestverng ook e ctrale feestverng gcwscht s Dc raad heeft herteg ge bezwaar Adres van bewoners van gemete wonng, waarn e ernstg beroep op don Raad wordt gedaan om te kom tot verlagng van de huur aanslutng op de waterledng brgt e kost mee van 20 ct per week voor het allernoodzakeljkste levsonderhoud s het overschot reeds te mn Beslot wordt de bret door te zd aan d Mnster Aangebod wordt ter knsname de balans van de brug ZeddamTerborg Herop komt m later terug Begrootngswjzgng Volgs concept Erchtngverkeer Lr s r concept verordng voor let geslot v crklar voor let verkeer met motorrjtug op twee of meer wel, van ege strat te sllecrberg voorztter lcht toe, dat de bedoelng :s voor verschllde strat eén rht:rv verk eet n te voer, let betreft her de Klnkerstraat, Achter de Muur de Kehstraat heer Wlmes jucht dt t zeerste toe j zou verder wll gaan er aan toevoeg e parkeerverbod bv voor de wonng van Thus de van d Burgemeester, daar dt laatste just n o bocht lgt leer lletkamp merkt op, dat daar toch net geparkeerd mag word, want m moet S neter ut e Hoek bljv n bocht s parkeer ook net toegestaan leer Wlmes merkt op dat her dan beter op gelet dt te word Er staan vaak goeg wags bj Tlus Tevs zou hj bj d loek Van UhmMertng net alle voor motorrjtug, maar ook karvel zelfs fetsers wulcn betrekk M raakt elkaar daar altjd, hoe zacht m ook rjdt heer Kupers zou de nrt n de Klnkerstraat just andersom wh hebb Ook acht hj het aanbrg van verkeersstrep op de straat nuttg Vooral bj bocht nrtt, want de meeste mschcn kn de verkeersregels net van de 00 rjd er 0 foutef voorztter: We hebb de verkeersnspectc om adves gevraagd dt zull we maar afwacht Dat vndt de raad ook nstructe keurngsveearts Er s e schrjv gekom dat de nstructe van de kcurngsvceartsdvecteur gewjzgd moet word met d verstande, dat hern worde opgom dat de kndertoeslag van knder of pleegknder bed S jaar 3 pet van het salars bedraagt per knd tot e maxmum van too Aanstng op de waterledng verplchtd! Gewjzgd wordt de bouwverordngn d zn, dat n de plaats waarvan pomp gesprok moet word van aanslutng op dc waterledng, nd m mnder dan 40 meter van de hoofdledng verwjderd s voorztter merkt op dat rt herbj zoo zachtjes aan tot de verplchte aanslutng komt heer Elshof wl wet of dc butmsch cr ook onder vall voorztter zegt dat dt zeker het geval s Dc heer \ a,n d Jcrg: s er o utbredngsplan van dc Waterledng? Voorztter: E utbredngsplan als zoodang net lemand, de 300 meter van de hoofdledng woont wordt net aangeslot, tzj m de ledng zelf_ betaald Wel s, naast het eerste plan, e utbredng gekom door Wjnberg Azewjn, alsmede e gedeelte van Stokkum erbj te nem Dc heer Hoeg vraagt of emand de nu aan dc waterledng woont verplcht s tot aanslutng \oorztter: Tzj er ge bjzondere kost ;an verbond zjn, wel Dt s ook dc overekomst met dc waterledng, maar wc kond het zoo soepel mogeljk toepass Dc aanslutng s verplchtd vaar etc hoofdlc d g s Dc heer Kupers: Aan het schoolpad won e ttal geznn, waarvan mssch kele waterledng wsch Er lgt daar echter ge ledng Dc leer Van d Berg: Zoo zjn er mssch meerdere punt Dc voorztter: Lat de het dan aanvrag ze aanvullng der Bouwverordng houdt n Machtgng Burgemeester raad machtgt dan d Burgemeester tot verkoop van roerde zak Vaststellng ngevolge van e opmerkng van d psoraad wordt de psogrondslag van Th \V Geurts gewjzgd ngekor stukk Rondvraag word gewjzgd de begroetng 937 t 938 van (het Gasthus te shecrberg, de bcgrootng 938 van dc nstellng tot voorkomng van armoede n verband met verstrekk van leermddel schoohncubel te Stokkum voor de bjzondere school aldaar, tot e bedrag van f 276 dc gemccntebegrootng voor 938 lang s voor dc gemete, ltct s,dus e algeme belang cm utbredng te bevorder n plaats hervan wordt m teggewerkt Wc hadd voor utbredng van ons vakverbond (NYV) eej propagandatocht met e geludswagon georganseerd kond we hervoor ge vergunnng krjg Wel kan dat voor e of ander artkel, maar net vwr organsate k had do wag voor de deur staan de m sdcn de erbj war, hebb reeds verschllde plaats bewerkt, maar dat was htm neg net overkom e latht zch dood, n zooverre er te lach vel Waarom s dat, voorztter? Onze bewegng zt her 20 jaar heelt zch nog noot msdrag voorztter: Dat hoort bj de poltezak heer Van d lerg: Hoe staat het met de werkzaamhed aan dc Provncaleweg Babbcch leck? Spr heelt let her maar op met net oog dat deze weg met beton zal verhard word als m er J;r»j mee wacht, komt m met de vorst n aanrakng Voorztter: Dat lgt aan de Provnce Dc heer Van d Bg wl er verder op wjz dat dc aanslutng van dc gemetewonng op de waterledng n de kelder s gesched ze zjn echter met vorstvrj lleter was de hoofdledng n e put net onder de wonng, maar er langs, e meter ut de gevel Ook wl hj aandrng dat l c: W n dc klant zull pubheectcn de verplchte aanslutnl,? omdat het net voldode bekd s voorztter: Er wordt c wet gemaakt eu deze wordt bekd gemaakt, dan der weet e het e heer Hctkanp heeft er voor e half jaar terug op aangedrong 0 medewerkng tot verlagng der pcrsoraeele belastng voor café z Hj heeft to gezegd dat de gemete voor 73 ontheflm,< kon verle, maar dt s net zoo, wjl dc opct her 80 bedrag Wel kan de gemete \oor /3 ontheffng verk maar dat moet voor September word aangevraagd 0 voorztter zegt dt toe leer Bernts zou de Dorpstraat n Zcddm m orde wll hebb voor d wnter voorztter: Dat lgt ook n de bedoelng /00 spoedg mogeljk, we wacht echter no" op de begrootng, d:e s nog net terug heer Bernts wl ook de rolecrm bespoedg Dc regeerfg wl plaatseljke werk \ ersclaffng bevorder, dus moet ze ons net Lat wacht tot ze aan het nummer zjn Dan zol hj wll dat dc mschcn te ZeJdam er op gewez werd, de got beter schoon te Joud, desnoods met e bekeurng vul dat zj kwjt wal deponeer ze n de goot let s e stnkboel, dat vooral met het oog op de vreemdelng ongewscht s hccr feeg vndt het gek dat eerst de straat gemaakt zal word dan de rolec ""t? ull zc mmcrs de boel "weer stuk Ue heer Bernts zegt dat dt zoo s, maar als lut e op het ander wacht, daart het soms jar voor het n orde s?,shof ) st cro % P dat het gras groet op de V ïjnbergschewcg Ook s er e waterledng verstopt nu loopt het water dwavs over d weg Verder vrag dc arbeder» de aan d: Astrang onder G drng werk om scho, wll ze mpaats van 50 cts rjwelvcrgoedng e tr hebb, pan zjn dc bonn voor de lsteun nog net utgegev loopt dt Augustus af Voorztter: Dat loopt net af Do heer Deker heelt er reeds meerdere mal opgewez dat n de Kcppestraat het afhakk van strukgewas voor het verkeer noodzakeljk s, wegs gezchtsbelemmerng heer Wlmes: berm zjn verpacht maar s m nu ook verplchte aanslutng" verplcht alcs afte maa? Dc voorztter heeft daar zelf at Raad keurt de op gewez wjzgng gbed Dat staat bolc r hét pachtcontract heer Berntscnf Dat heeft er altjd ngestaan, maar daar werd de hand net aan,nrehoud Voorztter: Er zal opgelet word psogrondslag Wethouder Rcjers vraagt nog af het n orde komt met de vulnsbelt n Beek, anders wordt de weg e vulnsbelt Voorztter: komt n orde Nemand meer het woord wcnschcndc slut dc voorztter de vergaderng heer loeg: E jaar geled s beslot tot verhardng van de Krommestraat te Azcwjn Dt s toegezegd tot Roclöfzcn mschcn hebb hum grond ervoor afgestaan Wel s het VRAAGBORD fetspad wat verbeterd, maar dat s net voldode M s al tevred als de verhardng tot Roelofz komt voorztter: We zull het onderzoek Verder wl spr de Klakertschestraat van e geslot wegdek voorz hebb Zooals het nu s, s het vreescljk voorztter tcckt let aan Ontserde reclame leer Vermeul wl wel es meer wet van de ontserde acte Hj had e reclamebord de Pfaf naamachnes, waar hj _ agt van s, aan het hus ztt nu, komt m bj hem, verwjder of e procesverbaal Maar lvj gelooft dat hj erut gepkt s, want er ztt nog meerdere reclamebord bj hem n de buurt Ze moet let dan voor de voet do Dc heer letkamp zegt, dat dt net voor dc kom geldt Kn dc kom dgt her reeds bj de Socëtet Dc voorztter: Dat kunt zoo net beoordcelcn ;tls u de verordng net kt heer Vermeul krjgt op zjn verzoek e Te koop aangeb e Zeug met 0 marktbare Bgg, ook afzonderljk, e jonge vette Koe e dragd Vark, door O te Grothus, Ett bj Terborg Te koop vlotneurde verscl gekalfde Mal Koe, rood zwartb, bj Bne Helbron, Op de Roskam, Doetnchem Te koop e vet Sterkalf bj \V Toonk, G 62, Malle Te koop gem ongem Bgg, bj A Hssnk, No 559, Bekveld, Hgelo (G) Te koop gevr e veel melk gevde eerljke Koe, eerst gekalfd of bnn eg tjd nog te kalver, bj J Nesnk, Op Els, Kejburg (G) Te koop 5 gekruste Barnevelder Han, oud 4/2 maand, bj H Janss, G 28, Halle bj Zehem Te koop e dragde Maal, bj Wed G Njman te Ett Te koop n rul e best»; vlotneurde Maal, roodbont Helbron, Hazlaan, Doetnchem Afzonderljk te koop: 4 of 5 beste gemerkte Schottelng Adres: Varsseveldscheweg 5, bj de Veemarkt, Doetnchem Te koop 4 a 5 zwaar gem Bgg, bj B Klaass, Broekstr, Hummelo exemplaar Ge Prepagandaoptocht Dan heeft dc heer Vermeul nog e gref Hj begnt met te zegg dat organsate e be Waor kom j vandan, jongsk?" vroog ze ze Bunk hpr bj d Keftbcer?" reep de boer boer gng weer ztt Teun nao bnn Van d Lcag Anlpg" Wee hef ow ezegd, dat wj zoo het?" Dc jonge deerne stok cur kop buut dc Wee hef ow zoo rond estuurd?" vroog e ets kalmer varkesschure ze: Gradus, de groote knecht" 80, Gradus bj ons nuunl ow altod zoo Jao dat buj" Zal k ow es wat zegg, jonge, gaot Hoo kan k now wett, hoo jluu her het," Bun j dan soms Tru?" maor gauw nao huus, heujstampers bestaot antwoordd Tpun angstg Ook dat hej good," ze dp deerne n t geel neet, das maor <un dnge, waor ze Zoo, nuumt Gradus ons altcd zoo Zeg hebbeun boodschap veur ow van jonges, dee neet wezer bunt, met veur de gek maor teg d onward, dat k es komm Gradus" holt Onthold dat now maor good" ze dp zal un urn an t? verstand te brg, hoo k Sst, sst, neet zoo hard, komt maor eff boer hete Wat decl dat stuk ezel wel" her," wk Tru Op zch zelf was dat veur Teun gn njs j kont gog wett, van wat veur soort Teun leep dc smalle plaats oaver gng Dat ws e ook, too te op d Leag Aneg luu hj eges h kump Pröttel s t anneet anders Wat hej veur boodschap?" vroog Tru bj dc schuurdeurc staon van d balkum krop nao Roelofs gng Maor Teun daclvt, better n de frssche loch Dt leste ze de vrouw Naodat Teun nog Gradus hef pzegd, daj vanaovd neet nks doon dan hard wark n t hete heuj un storm nao un uutgezochte sere scheldweurde an t adrps van Gradus had mott moss rcn, maor langs de mölle hj wol ow oaver d kruusweg bj t Hagcndek h Teun blpef nog eff staon, dan ze e: Now n n t lef vrouw p n t luuster, kon e gaon met de uutdrukkeluke bj de schoole oppass" lef, t beste dan maor" waarschouwng, dat zj Bkman het Wat gek Dat lgt un hcele andere kante Wat zeg j daor, lummel!" staof de nete anders uut Hoo hef e dat?" boer op Teun leep oaver de zandweg weter n zch Wpt k neet" Teun kek net of e van d prns gn kwaod eges rpkk e uut, hoe lange at e nog vot Hef e ow nks meer ezegd?" wst mos blev rm gn heuj meer te hoev tra Teun knkk van nee k zeg owluu goe dag," ze Tpun ~t Zol al wel aardg opschet, dacht Teun k begrep tr nks van, maor zeg maor, Hoo fcej m dan daornet gcnuund?" Um d drej van de weg ston un boerderje met un groot nötthoom veur t Vrouw Gradus, t beste" dak tr veur zürgcn zal" 80, " p n t lef 8!e aap k zal ow p n t lef!" huus Kevt", ston dr mot groote letters Dag, lummpl" schreeuw de boer, opsprngd n de veurgevel Her woond de Keftboer zeker n un groote varkesschuure was rchtng van d Leag Anleg Hj kwam Hernao gng Teun vot slpn ter n de vrouw heel um teg Jan, hol ow kalm, j könt toch wel ze, un jonge dperne met de schöttc an t wtt neet eerder bnn, dan too dc leste gavel Jat dpn onneuzel worm narges af wet," Tcun bleef staon hcuj velg op d balkum zat n hcclcn naomddag vot cwest nog gn heujstanrper met ebracht!" spott Gradus, too te Teun zag Kump allemaole lck," ze Teun bedaard beer Gradus blevpn Teun plaog net d hcujstamper Ops gng de gangdeure os de vrouw kwam de deale op Gradus, daor s emes veur ow," ze de vrouw Gradus gng nao de, kokk pn eff later heur Teun de scherpe stem van Jan pcn n t lef n un oogblk gng t tr op Jan sloog knalld met de voest op taofel nuum Gradus un kcal van nks Un snotneus En of e nog wel ws dat hj um t perste fatsocnluke p an de rugge egev hadde Wat het dat toch te betek?" vroog de boer Wet k neet," ze de vrouw Daornao gng ze sam nao de kökkcn Teun heurn op de dealp, hoo «e boer dr tussch praot, um de bool tc suss Vef mnut later gng Blkman vot, nog zoo ncdg as un spnnekop thcb j Blkman Jan pcn n t lef" uund?" vroog de bopr, too Teun n de kokk kwam Bo jao, k wst neet anders, Gradus nuumt um alted zoo" Zoo gect t, aj" zukke onneuzele wörme veur de gek Jaot loop," ze dc vrouw bóer ze nks cn Gradus ook neet s clat hp, waj daor an hpbt, dr ook nog ee van Jan p n t lef?" vroog Teun onder t broodett Mna, de med, ger t uut cn cle vrouw stot van«t lach tn komme koffe onver taofel Gradus lachpn net of un kretzoore proeme ebett haddc Hj was van dat soort, t!ee ander wel graag plaogt negert, naor eges nks l könt Hj ston maor gauw van taofel op gng zch klaor mak v ur de brulfte Twntg vcur zeuv ree Gradus vot Klokslag neg uur was e dr al weer Met un nedge bcweagng goo e de fetsc op dealc teg de kafmöup stapp dc kokk n Was dat, buj dr now al weer?" vroog de vrouw Hoo hej dat?" 80, zj was tr reet k kan toch zonder Tru neet op de brulfte komm" Haj dat dan neet good afesprokk met mek are?" 80, jaowel, maor de oldpn zölt tr wel un stöksk vcur estokk hemm, dce geldduuvels," schol Gradus, dce kort daorop van sagger nao bedde gng A\aor later, too t geval uutlekl, had e de pc nog meer n Teun kreeg un flnk trap teg z achterwark, maor noot hef Gradus urn weer geplaogjd Zon onneuzel worm

11 GEORGE TEEF WAYNE 50 gsbsbbsmbfcbbmbmbbbks» f gmgbggghgmbbsbbbsbssbwbsss O szr HOTEL DE MUNNNK balkbrug wacht U met e moo stuk MUZEK e gezellg BAL Aanbeveld, 22454) A B WULLNK j Tel BS3 LUXORTHEATER, Tc) BS3 DOETNCHEM : 8 VRJDAG 29 JUL t/m MAANDAG AUG Oj as presteer wj H gde RM ANNENDE FLM londerzeeboot ONDERZEEBOOT Dl met: PAT OBREN MORRS e a BRENT strjd van dukboot teg slagschep H strjd van mann teg de zee s mponeerd, H als de USAvloot tjds de groote manoeuvres haar H kracht beproeft H Tevs vertoon wj ons bekd vareerd amu H sant bjprogramma met de allerlaatste actualtet ut H alle land der aarde H Plaatsbesprek per tel 853 eder speeldag van uur s avonds na 7 uur, Zondags van uur H fl 4/2 uur op goemde ur eves H s mddags na aan de cassa H Zet de reclame voor het theater Toegang bov 4 jaar Hj Voorstellng: Vrjdag, Zaterdag; Maandag 84 H uur, Zondag 5A BJ4 uur: H?, A ÏÏS DA j REMBRANDT ARNHEM EH VARÉTÉ mam f 23H MET DE GELDERSCHE TRAM naar de j Avondfeest op Sonsbeek te : Arnhem van t/m 5 Augustus 938 : Specale Avondretours naar Arnhem : : nclusef tree: : Van Doesburg t/m Gdrng #a<>«; J CONCERTZAAL DOETNCHEM STARNK 22 " 9 Zondag 3 Jul as BALMUZEK Aanvang 8 uur Entrée ƒ025 ORKEST: DE TROUBADOURS WmÈBSÊÊÊEBEÊÊBnBÊÊÊÊÊBtBUÊtÊÊttm E MOOE VACANTEDAG per ss Toerïs" naar ARNHEM He per boot; terug per autobus Geld Tram voor slechts f 20936) TELEMANS MOTORBOOTDENSTEN, Bahnhofshotel ZMMERMANN j!] EMMERCH leder Zaterdog Zondag!; DANSEN! Dansbaan n dc op lacht j MUMWVVMmWAMWWMVVWVWVUWWh BGGENMARKT te TERBORG PP"" 3 Augustus as TM DE MARKTCQEKfSSE CNEMA! PALACE TELEF 2747 ARNHEM { 2 ZEER STERKE! SENSATEFLMS JACK HOLT N! Stroopers Van Alaska zjn neuwste opzbarde flm VOORAF s CHARLES OUGLEY N WAAGHALZEN VAN DE RACEBAAN edere dag: 30, 330, j 645, 9 u Zondag: 2, ] 45, 645, 9 uur, door / loopd Toegang 4 Jaar TE KOOP: PRMA HUSORGEL ] regsters, zonder gebrek,! ekhout Bjzonder geschkt voor schol óf dergeljke loka ] ltet soods ook rul met j prma, lcht MOTORRJWEL Te bevr onder No G, aan het bur van dt blad! WOENSDAG 3 AUG GOEDKOOPE TREN van Zutph, DerD, Velp, Njmeg, Est, Arnhem Ede Wagng naar AMSTERDAM, HAARLEM ZANDVOORT Prjz he terug 3e kl van ƒ250 tot ƒ 80 Ze aanplak strooblj Abonnemt Adverttes V word te GROENLO aangom door onz Agt: H ORDELMAN Noteboomstraat A 30 j j j Roggestrl OVERTREFT ALLES! DE ZEVEN HASSANS n hun acrobatche pyramde «n, DE «prlngevolute DUVELS TOEGANG ELKETfmXJD T TTYOD ARNHEM TELEF 2504 LUAvK Vanaf Vrjdag 29 Jul DE ONOVERTROFFEN ADÈLE SANDROCK N HAAR GROOTSTE SUCCESFLM leder BEEFT VOOR MJN COMMANDO HET S VACANTE TJD DUS DE GESCHKSTE TJD VOOR VROOLJKHUD Toegang ek lt»w d MUSS SACRUM WOENSDAG 3 AUGUSTUS eerste optred van, dmbrose zt n phomaal Dans Showorkest "rtz der plaats 50 2 (plu recht) Aanvnng 8 uur Kaartverkoop plaatsbesprekng vana bed bl) Muzekhandel Bergmann Konngstraat 9, Arnhem Teleloon 2304 AMBROSE SPEELT UTSLUTEND VOOR DECCA Verzum vooral net e bezoek te brg aan het Groot Crcus HENNY te Varsseveld Zaterdag 30 Jul Maandag Augustus s avonds 8 uur Voorstellng W MAANDAG 3 uur MATNEE 40 PAARDEN KAMEELEN ARTSTEN EEN PROGRAM DAT DE STOUTSTE VERWACHTNGEN OVERTREFT Ze verdere reclame luster ZATERDAG naar de RADOAUTO VAN HET CRCUS 22577) DE DRECTE == Vee, Paard Veulsmarkt 9 Aug as te DOETNCHEM HEEREN LANDBOUWERS, lopdnsdag brgt Uw Merres met veuls geljk Uw and e r Vee ook op deze ; DOETNCHEMSCHE PAARDEN VEULENSMARKT ÜT Her word aanvoerprjz voor beschkbaar gesteld B Nams het Marktwez te Doetnchem: G H VERVELDE, Secretars seksatonktruït^fèest door de wereldberoemde DJGUTEN RUTER KOZAKKEN STMSWEBE terrea Sportclub DOESBÜBG j Vrjdag 5 Augustus, des avonds te 8 uur NT MUZEK! AVONDVERUCHTNG! Prjz der plaats : Ztplaats 75 ct; staanplaats 50 ct knder Ztplaats 40 ct; staanplaats 25 ct HV voorstellng gaan ÏÏZM door, ongeacht de weersgesteldhed van DON GraafschapBode" Dvll hebb op vertoon van deze bon aan ^== de kassa recht op toegang teg halv prjs

12 moeljkhed Engelsche sch : commsse Eddy Gelukwsch Bj Offceel Op Naar Naar Wosdagavond F DE GRAAFSCHAPBODE DERDE BLAD VRJDAG 29 JUL 938 aan boord duodde Op het tweede schp, waarop e bom neerkwam, werd nemand gewond SCHOOLBOEKEN HET LAATSTE MDDEL Nu èn Barcclona èn Burgos het voorstel van Engeland om e Brtsche commsse ut te Waarom de komst van Runcman naar Praag zoo noodg s deeën van TsjechoSlowaaksche regeerng SudetDutsche partj staan ljnrecht tegover elkaar n e roeboot d Oceaan opgestuurd Te vroege publcates bederv de stemmng n TsjechoSlowakje nog meer Spaansche regeerngstroep aan de Ebro n het offsef Neuwe aanvall op Brtsche schep waarnemer door bom gedood commsste van onderzoek naar Spanje Verkoopt Chna zjn spoorweg voor kanonn? Mussoln wordt hed 55 aar VÓÓR d butstaander s het net zoo heel evoudg om e just nzcht te krjg n het geschl, dat nog steeds de gemoeder n MddEuropa bezghoudt dat daar de spannng somwjl tot ongekde hoogte opvoert Telkmale wordt door publcates, hetzj van deee óf van de andere zjde, weer neuwe verwarrng gestcht, hetge dan meestal tot veel ergerns aanledng geeft voor h, de de zaak objectef wll ; bez, neuwe met zch brgt Ontdaan van alle franje komt de zaak egljk op het volgde neer republek TsjechoSlowakje, welke na d oorlog s ontstaan, omvat e zeer groot gedeelte van het voormalge Oostrjk dtgevolge spreekt e aanzljk perctage dezer bevolkng (23 pet) de Dutsche taal Daarnaast zjn nog andere mnderhed n TsjechoSlowakje te vnd, oa Hongar Rol, doch deze mak tesam slechts ;, 2;pct der bevolkng ut; Tsjech; Slowak vormmet hun 65 pet de bevolkng verreweg het grootste gedeelte daarvan spreekt dus vanzelf, dat de Tsjecho Slowak met hun groot overwcht de rest naar hun hand zett al kond zch de mnderhed, vooral de Dutschers, daarmee net te best vereg, toch kond zj rtet anders do, dan zch schkk, omdat de meerderhed n het parlemt n de gemetebestur (ook vaak van de Dutsche gemet) ut TsjechoSlowak bestond het leger geheel TsjechoSlowaaksch was De toestandwerd echter geheel anders, to Hter n Dutschland aan het bewnd kwam zch tot taak had gesteld zjn landgoot n het butland recht te verschaff redevoerng, welke hj te d aanz heeft utgesprok, sedert de hermltarsate, let n dt opzcht aan dudeljkhed nets te wsch over leders n TsjechoSlowakje zag daarn e gereede aanledng om op hun achterste be te gaan staan vooral sedert het momt, waarop Hter Oostrjk heeft geannexeerd, voel zj zch steeds zekerder word van hun zaak staat geszns vast, dat de 3/2 mllo Dutschers, de n, ver, TsjechoSlowakje won, all zoo voor het natonaalsocalstsche Dutschland zjn, maar wel staat vast, dat zj Dutschland gaarne als boeman gebruk om meerdere recht te verkrjg Zj gaan daarbj echter wel wat want net alle eschn zj eg recht, maar bovd hal zj er esch van Dutschland bj Zoo s het opzegg van het TsjechschRusssch verdrag e esch, welke de SudetDutschers stell, doch welkè voor hun belangnet van drect belang zjn n de behoefte om aan de spannng n eg land e dete mak onder druk van butaf, heeft to de regeerng tepraag e ratónalteterstatuut opgesteld, waarvan de redacte nog steedsdoor e commsse van TsjechoSlowaaksche mnsters wordt bestudeerd Dt natonaltetstatuut geeft de dverse mnderhedn hét land zekere rech, t, doch dezé gaan net zoo ver, dat de mnderhed,algeheele autonome krjg dus gemakkeljkaan het toezcht van Praag zoud, kunn ontsnapp Nu staat;m van SudetDutsche zjde er beslst op, dat wel volledge autonome wordt toegekd m vreest maar al te zeer, dat de regeerng te Praag het door haar opgestelde natonaltetstatuut aan het parlemt zal voorlegg zal do behandel, alvors de SudetDutschers hun bezwar er teg te berde kunn brg Zou nl het parlemt het statuut hebb behandeld bekrachtgd, dan zou daarn nets meer kunn word gewjzgd M begrjpt, dat dan de SudetDutschers hun kans verspeeld hadd Dutschland zou dan n zjn teleurstellng wel es e houdng kunn aannem, Welke gevaarljk voor d vrede zou kunn word Dat s dan ook LORD RUNCMAN de red, dat Engeland heeft ngegrep met het planruncnan voor d dag s gekom Dt plan s n goede aarde gevall, zooals reeds verwacht wasj want na Praag heeft ook "de partj van Hl dt geaccepteerd Dnsdag as zal Runcman naar Praag vertrekk om zjn delcate zeer moeljke taak te aanvaard ze taak s nog moeljker gemaakt, doordat sommge Praagsche andere blad de tekst van het natonaltetstatuut dezer dag hebb gepublceerd, terwjl gehemhoudng was verzocht Sudet Dutsche pers heeft zch heraan gehoud s thans natuurljk weer zeer verbolg, omdat de regeerngspers ut de school heeft geklapt offceele agtschap Ceteka heeft echter verklaard, dat de publcates over het statuut n de pers ge volledg beeld daarvan gev slechts tekst daarut aanhal Nettemn s daar e ander de sfeer weer meer bedorv Runcman heeft zjn taak wel heel just bekek, to hj zede, dat de zdng naar Praag hem het gevoel gaf als werd hj n e roeboot d Oceaan opgestuurd Maar de Engelsche staatsman heeft dan toch zeker nog ege hoop om de kust roed te berek, want zjn vertrek staat vast verwacht wordt, dat hj over e week zjn werk zal kunn begnn Spaanschè regeerngstroep n het offsef aan de Ebro Neuwe bombardemt op : Brtsche schep Brtsche van onderzoek naar Spanje overtocht van de regéerrgstroepën n Spanje over de Ebro, welke meer succes heeft gehad, dan m nrechtsche krng ; wlde do geloov, heeft ongetwjfeld t doel gehad, d druk aan de fróntënmn Estremadura : aan de Oostkust te vermnder Dat s n eder geval berekt, ( want momteel s het aan bede goemde front thans betrekkeljk rustg : Offceel s van lnksche zjde!meegedeeld, dat de troep, : welke de Ebro zjn overtrokk, veel terrwnst kond boek meer dan 4000 gevang maakt Ook daarna zjn de regeerngstroep verder opgerukt hebb zj Vllalba veroverd Gandesa omsngeld Hoewel Burgos reeds Dnsdag meldde, dat de lnksch aan d Ebro war vernetgd, bljk de bercht thans onjust, want nog gster maakt bercht ut rechtsche bron meldng van gevecht teg regeerngstroep, de zch verschanst hadd aan d rechteroever der rver ntussch hebb de rechtsch bj bombardemt op de lnksche havs weer twee Brtsche schep getroff Op het eerste, de Kellwyn", dat levsmddel had gelost n dc hav van Valca e ladng bevatte, welke door de controle was goedgekeurd, vel e bom, welke d sch waarnemer zd voor het nstell van e onderzoek naar de bombardemt op op sted n Spanje, hebb aanvaard, s tot het utzd dezer commsse beslot Ze zal bestaan ut twee Engelsche offcer, de vermoedeljk te Toulouse hun hoofdkwarjer zull hebb van daar ut elk gewscht onderzoek zull nstell practjk zal utwjz, wat deze commsse zal kunn berek Nu n het Verre Oost de stad Koekang s gevall de Chneez zch hebb teruggetrokk, vraagt m zch af, wat het volgde doel der Japanners zal zjn M vermoedt, dat thans Tekau aan de beurt komt, e kl stadje aan de krusng van twee spoorljn \ Naar het Japansche agtschap Dome meedeelt, heeft e vertegwoordger van de Chneesche regeerng onderhandelng aangeknoopt met Sr Geoffrey Stafford Northcote, d gouverneur van Hongkong, over d afstand van het Chneesche deel van d spoorweg Kanton Kaulo, van Kanton tot Sjotsjo, welke stad grst aan het Brïtsche pachtgebed ze ljn heeft e lgte van ongeveer 89 mjl correspondt van de Nsj Nsj Sjmbo, de dt bercht meldt, st verder ut Hongkong, dat nets bekd te omtrt d prjs, de bedong wordt door de regeerng van Tsjang Ka Sjek s echter zeker, dat de voorgestelde transacte beoogt fonds bje te brg voor d aankoop van meer oorlogsleverantes ut Brttanje tevs t doel heeft d spoorweg KantoKaulo te behoed teg Japansche luchtaanvall correspondt wjst er echter op, dat Engeland net alle zou bloot staan aan crtek wegs schdng van het Negmogdhedpact maar het resultaat zou verbeur van zjn samwerkng met Japan tot behoud van zjn belang n NoordChna, wanneer het zoon doorzchtge transacte met het regme van Tsjang Ka Sjek afsloot Voorts schrjft de correspondt, dat klaarbljkeljk plann ontworp zjn door Tsjang Ka Sjek voor onderhandelng me Frankrjk over afstand van d Sonng spoorweg n de provnce Kwantog, van Tausjan e lgte van 58 km Mussoln wordt hed Vrjdag 55 jaar van Htler Bto Mussoln, de talaansche dctator, s hed Vrjdag jarg Ter geleghed daarvan heeft Hter hem e telegram gezond van d volgd nhoud: Duce, op Uw verjaardag hed gedk k Uwer op de harteljkste wjze, met mjn oprechte wsch voor Uw persoonljk welzjn zoowel als voor Uw werk, dat tegeljkertjd de groothed van talë d vréde MUSSOLN van Europa dt n het trotsche bewustzjn van het door U tot stand gebrachte fascstsche mperum kunt gj dez dag ver, waarop mjn gedacht bj U vertoev beteekt voor mj e goegdong, dat wj n Uw zooev afgeslot voor U zoo succesvolle levsjaar d spl Rome Berljn onze vrdschap door onze bjekomst op d grond van Uw rjk nog meer Duce, Uw Adolf Ht verstevgd hebb Hel ler" KORTE MEDEDEELNGEN Ambtargerecht te Arnhem heeft het beroep, ngesteld door r R v d Ve, oudrjkstunbouwconsult v ZGelderland ouddrecteur van de Rjks TunbouwWnterschool te Heesch bj Njmeg, teg zyn ontslag n bede functes, ongegrond verklaard n verband met de schaarse h te van graan n talë, hebb de egaars van hotels restaurants opdracht gekreg te zorg, dat hun personeel klant ge brood vermors Zoo wg mogeljk brood mag op tafel word gezet stukjes brood, welke overgelat zjjn, moet op de e of andere wjze word verbrukt Cantor, de Amerkaansche flmster, de naar Engeland was gekom om e fonds van pond bjje te brg voor knder van Joodsche vluchtelng, s er n geslaagd n zest dag tyds pond sterlng (ongeveer ƒ ) te vergar E mddernachtvoorstellng n het Gaumonttheater n Lond bracht 9000 pond op levert ut voorraad B M sraël NV Bakkerstraat 67 ARNHEM ongeregeldhed te Rangoon (Brndë) zoud 50 person gedood zjn rum 250 gewond wordt vernom, dat de K L M plann heeft n het as najaar e specal vrachtdst op Lond te op Dp bedoelng s, dat dt aanvang October geschedt Telefoon 266 (Adv) GEMENGDE BERCHTEN Muzek Zangconcours te Velp n het opluchttheater Pnkberg Zondag as zal de eerste dag zjn van let 0jarge B Boek te Nj e Groot Natonaal Muzek n Zangconcours, bprkoop was op de melkauto van de Ljempf hetwelk op 3 Jul,, 6 4 Augustus onder ut Wolvega geklomm To de auto Boschhoeve naderde, sprong de jong van de rj Velp Rosdaal n het Opluchttheater auspcën van VVV Algeme Belang voor dde auto met het gevolg, dat hj voor de Pfkcnberg" wordt gehoud Op deze achterwel terecht kwam overredpn werd eerstf dag kom er oa 3 veregng n E dokter kon slechts de dood constateer de le Afdeelng, 4 veregng n de Afdeelng Utmuntdhed veregvg n het vlegvpld te Belgrado de Supereure Afdeelng ut eerste dag s e ploot van de Amerkaansche luchtmacht, dj reservekapt Gordon, doodezpk 4 Aug zang, dus dek wat wls s muzekconcours 6 Aug zang, 7 Aug muljk verongelukt Hj wlde e commsse van Dt concours belooft e waar muzkaal de Joegoslavsche weermacht p demonstrate gev van de capactet van het neuwe verschede zeer goed bekd staande Ne festjn te word, gez de deelname van Amerkaansche jachtvlegtug Fleet 0", dcrlanlscle veregng doch vel daarbj te pletter Voor nadere bjzonderhed verwjz wj naar de annonce n dt blad Vrjhpd mededeelt, s bj d secretars der afdeejwg Led van de Lberale Staatspartj e verklarng ngekom van prof mr B M Telders aldaar, Regelng tussch Nederland volgs welke deze zch bered verklaart p G Franco canddatuur voor het voorztterschap van de partj n de komde vacaturemr W C Beslot tot aanstellng van Wdelaar te aanvaard agt subagt Arnhem sche gerechtshof heeft utspraak gedaan n de zaak teg p 56jarg grondwerker (e Haaksberg, de muztarwe had gestrood n het et van zjn zoon Hj wérd door de rechtbank te Almelo tot 4 maandpn gevangsstraf veroordeeld net last tot ter beschkkngstellng van de regeerng gerechtshof heeft dt vonns bevpstgd V a n tot 6 Ju zj n aangebracht 5482 (vor jr 37820) bggmerkeh Van de toekcnnng<4o3b zjn tot 6 Jul gebrukt (v j 94393) merk Voor e juste beoordeelng de dat van Januar tot goemd datum n totaal bgg zjn gemerkt, welk aantal voor hetzelfde tjdvak van bedroeg wj vernem zu p n Prnses Julana, Prnses Beatrx Prns Bernhard Vrjdag as te Gedser aankom, waar Zj gedurde twee dag de gast zull zjn van graaf gravn Ahlefpldt op het landgoed Ourupgaard bj Nykoebngfalster Graaf Claus Ahlefeldt, oudste zoon van de famle schhuzarcnoffcer, s e vrd van Prns Bernhard pn vertoefde tjds de huweljksplechtghed n Nederland regeerngspersdcnst deelt hpt volgde mede:,n aanmerkng nemde, dat tet gezag van geraal Franco zch thans utstrekt over het grootste gedeeltp van Spanje, heeft de Nederlandsche regeerng net ds bewnd e regelng getroff nzake wederzjdsche vertegwoordgng n der vopge, dat elk van bed e agt zal vestg, t de de belang van zjn landgoot voor te kunn staan Bovd zull n e aantal nader overe te: kom plaats subagt kunn word boemd, de werkzaamhed zull verrcht,, te vergeljk met de van consulare ambtcnar E erknng, hetzj d jure, hetzj de facto, houdt deze regelng net n «tussch Nederland Franco geslo overekomst komt overe met de geslot tussch Franco eerzjds Zwtserland TschèchoSlowakje anderzjds Als agt voor Nederland te Burgos zou vord aangewez jhr E van Panhuys Francos agt bj de Nederlandsche regeerng zou zjn de heer M de Pnés de al sedert gerumpn tjd optreedt als vertegwoordger van de regeerng te Burgos Autoongeluk nabj Halfweg te Zelhem nzttd als door e wonder ongedeerd heeft nabj het café van d leer Derss te Halfweg tussch Zelhern Doetnchem e autoongeval plaats gehad, dat nog zeer goed s afgcloop, dank zj de groote tegwoordghed van geest van d bestuurder D; leer H v V te Doetnchem reed d avond net e 8cyl Ford van Zelhem naar Doetnchem Ter hoogte van goemd café lep plotselng de rechter voorband leeg, waardoor de heer v V de macht over zjn stuur verloor Met zeer groote nspannng wst de bestuurder twee boom ms te rjd, doch ccn hevge botsng teg e der de was onvermjdeljk heer v V, de dt zag aankom waarschuwde zjn medzttde, d heer H V te Doetnchem, om zch schrap te zett aan deze waarschuwng s het dan ook ongetwjfeld te dank dat bede nzttd er geheel zonder kleerscheur afkwam wag botste net groute kracht teg d boom om daarna n de naast d weg lggde sloot te kantel Herbj e foto van de totaal vernelde wag, welke later met de takelwag van AutoPalace C Hdrks s gesleept naar Doetnchcm

13 H B A W M n A G E H A H e B A M A G G M H, s, word Onze Gevond Voor n L G E A de nd W Zaterdag Behouds Gevond Westdorps Volhardng Door Ter Donderdagavond Concorda St WestArnhemsche Semper Kunst Leo Voorst Crescdo Harmone Apollo Ons Bercht ut de Graafschap, DOETNCHEM Zomerfeest Butgewone folkloredag het kader der Zomerfeest, welke n d geheel Achterhoek word georganseerd, zal morg Zaterdag her ter stede e folkloredag word gehoud, welke te oordeel naar de belangstellng, welke hervoor bestaat gebeur van bjzondere beteeks zal word deelname s van d aard, dat ets n groot stjl gebod kan word, zooals we her zeld op gebed der folklore hebb meegemaakt het clou van het feest vormt de boerbruloft Verschllde wags, voorafgegaan door Doetnchems Harmone typsche brulfteugers, zull te 2V2 uur d volgd weg door de stad nem: van Grodaal Terborgsche weg, Varsseveldsche weg, Plantsostraat, v Nspstraat, Hofstraat, Grutstraat, Heezstraat, Hamburgerstraat, Bolestraat, Markt (aankomst 3% uur) Her wordt e koffetafel gehoud wordt het brudspaar toegezong toegesprok, terwjl het door vdelzwaaers ut Klder hulde zal word gebracht Daarna vnd boerdans plaats wordt het dorsch met de vlegels gedemonstreerd vlegels gehev, dorsch lustg o makker, Heer heeft gezegd d oogst van d akker Daarna vndt voor het café Wllemnk het erfhus plaats, waaraan notars, schrjver afslager medewerk Na e uurtje rust wordt dan opgegaan naar Grodaal om daar e waardg slot te bered aan e typsch zeer zeker lumg folkloredag Volgs de voorspellng s Pluvus d dag afwezg, zoodat alles medewerkt tot e gunstg verloop gebeurtss, welke morg Zaterdag bnn Doetnchems veste zull plaats hebb, nspreerd onz dchtermedewerker G L Kroes tot onderstaand aardg gedcht, dat we gaarne e plaatsje verle: FOLKLOREFEEST brulftneugers" gaan op pad, Straks trekt oudgelre door de stad, E brudspaar n zjn feestkleedj Met boerjool allerle Famle, gast trekk mee, En Doetnchem roept lud hoezee, Wanneer het ev weer vergljdt n heel d goed, oud tjd! Dan op de markt het bruloftsfeest, Geheel naar Achterhoeksch geest Daar kleppert lud de boerdans, trekpano krjgt e kans Daar glundert weer de fedelman, En fedelt lustg wat hj kan, par zwer n het rond Op echt Achterhoeksch grond! erfhus lokt de koopers aan, De gnuvd rond notars" staan Hj s er als vanouds de spl, Gewapd met e fksch brl! En hj, de afslaat" doet zjn best, Hj zorgt behoorljk voor de rest, humor sprankelt lud veel, En elke kooper krjgt zjn deel! oude tor staart omlaag, Hj vndt vandaag net mee# vandaag, Zjn klok s ver teruggezet, Daar heeft hj dudljk op gelet! En t zwjgde gemetehus, Te mdd van het feestgedrusch, nkt aan e lang voorbj sezo Ach ja, n hernnerng van to! En s avonds spreekt op Grodaal Drkusman" zjn fere taal! balchampétre trekt van leer, klomp kleppr op neer 3 En wjjd rondom gaat, stl zacht, lets lefljks door d zomernacht, Daar brgt van ver oudgelres geest n dank voor dt Folklorefeest!! Loop der bevolkng van 22 tot 29 Jul 938 Vertrokk person: J Braam gez, vschkoopman van Neuwe weg 85 naar Njmeg M Mattjss, verpleegster van Bolestr 5 naar Bemmel W Jans, zuvelarb van Groestr 2 naar Zelhem J Dales gez, kantoorbed van Meester Lovnklaan 42 naar Borculo A M \V Znk, zb van Z 236 naar Rhed H J Brlman, zb van Jsselstr naar Almelo E Vs, db van Jsselstr 4 naar Gdrng H Geerdes, db van K 83 naar Wsch G Jans, zb van Ljsterbeslaan 72 naar n Haag B Btrds gez, opzchter van Hamburgerstr 9 naar Arnhem A Keub, arb van Terb weg 8 naar Bergh Chr H Vreeman, lb van N 258 naar Bergh Walnga gez, z b van Acacalaan 20 n Humm Keppel H Wtnk, db van L 87 naar Zelhem H Trp, chauffeur van Jsselstr 25 zb, Holterweg 27 van Wsch F J Harwg, machnst pompstaton O 2 van Eberg J van Onzoort gez, machneteekaar, Brouwerskamp van Bergh A de Haan, z b K 5 van Wagng W Jans, db, Grutstr 7 van Bergh J Wtjes, bloemst, Hamb straat 24 van Gdrng ZELHEM plaatsgootc Mej J W E Halfman slaagde te Arnhem voor het Mercurus dploma Boekhoud voorwerp: e zadeldek; nl bj A G Oosternk, Wnkelshoek D 5; e kndersokje, te bevr bj H Kl Haneveld, dorp A 24 n verband met de weersomstandghed utgestelde zomerconcert van de Chr Hartonevere zal nu as Dnsdagavond, aanvangde te kwart over acht, n de muzektt word gegev let exam boekhoud Mercuru», gebond te Arnhem, slaagde onze plaatsgoot c mej D Halfman RAAD WSCH Hed, Vrjdagmorg, kwam de Raad dezer gemete n spoedeschde vergaderng bje onder voorztterschap van d locoburgemeester, wethouder K t Bosch Afwezg was voorts de heer Boekest Herna komt het ege punt der agda aan de orde Voorstel van B W nzake de opheffng der OL School te Heelweg n verband met de wet van 22 Me 937, de zgn Conctratewet, nam de Raad n zjn vergaderng van 28 Januar 938 het volgde beslut: Ut te sprek, dat de opbare schol voor gewoon lager onderwjs te Heelweg Snder moet word n stand gehoud a nd het beslut onder de vereschte goedkeurng net verwerft, d Mnster van Onderwjs, K W te verzoek, t aanz van de school te Heelweg te bepal, dat ontheffng van de verplchtng tot opheffng wordt verled of althans, dat deze school moet word n stand gehoud b n Mnster van Onderwjs, K W te verzoek t aanz van de school te Snder ontheffng van de verplchtng tot opheffng te verle Tot hed hebb B W slechts,te mak gehad met de procedure, welke het gevolg s van het beslut, herbov onder vermeld Ged Stat hebb bj beschkkng van Maart 938, aan dt beslut hun goedkeurng onthoud, hetwelk voor Uw Kaad aanledng s geweest beroep aan te teek bj de Kroon Eg Kon beslut van 30 Jun 938, s beslst: a dat de nstandhoudng van de school te Snder wordt gevorderd op grond van art 9 der t 0wet; b dat voor de nstandhoudng van de school te Heelweg ge argumt kunn word ontled aan bedoeld art 9 Kroon overweegt t aanz van laatstgoemde school: dat bj opheffng van deze school de leerlng daarvan kunn overgaan naar de hervoor reeds goemde opbare lagere school te Varsseveld; dat deze school plaatsrumte bedt voor al deze leerlng, terwjl ook de afstand welke zj moet aflegg om deze school te bezoek, ge bezwaar kunn vorm, daar deze voor 42 van de 5 leerlng, de op 6 Januar 938 de school te Heelweg bezocht, mnder dan 4 KM bedraagt voor 23 hunner zelfs 3 KM net te bov gaat, waarbj nog komt, dat e gedeelte der knder van d autobusdst tussch Varsseveld Lchtvoorde gebruk zal kunn mak;" gevolg van deze beslssng s, dat de Raad ngevolge het 2e ld van meergoemd art 22bs bnn e maand, nadat zj s gom (dus vóór 30, Jul as) moet beslut de school te Heelweg op te heff Zj kan de procedure, volgde ut het beslut, herbov onder aangegev, net de noodge utkomst brgt nstandgehoud tot het de van d loopd cursus (c Aprl 939) Bü de toezdng van de Konnkljke beslssng heeft de Mnster van Onderwjs, K W B W verzocht mede te deel, of de Raad nog prjs stelt op de behandelng van het beslut, hervoor onder aangestpt B W hebb bevestgd geantwoord stell voor daaraan goedkeurng te verle ljkt vreemd, dat B W tevs ontheffng voor de school te Snder wsch, doch het wordt begrjpeljk, nd B W de aandacht erop vestg, dat volgs de thans ge huldgde opvattng van art 22bs het gevall Kon beslut tot goedkeurng van de nstandhoudng slechts geldt voor één jaar, terwjl de Mnsterëele ontheffng op grond van het derde verde ld van dat artkel vóór altjd geldg s Met betrekkng tot de school te Heelweg merk B W op, dat de Mnster nu heeft ut te mak, of her e bjzonder geval aanwezg s, op grond waarvan Zjne Excellte kan bepal, dat de school moet word nstandgehoud (het 6e ld van art 22bs) B W me, dat nderdaad e bjzonder geval aanwezg s, nd de school gedurde het jaar, waarn de beslssng wordt gom, 50 leerlng telt Teg e afwjzde beslssng staat beroep op bj de Kroon voor d Gemeteraad eder ngezete der gemete naar Wldervank E Thus, zb van D 33 naar Wehl Bronklorst, faljr arb Resumeerde, stell B W voor te beslut tot opheffng van de O L school te Heel van Z 8 naar Hlversum Chr Masselnk, zb van Z naar Bussum H weg, tzj de Mnster van Onderwjs, K W, L t Have, zb van Z 52 naar Bschop of beroep Kroon ontheffng verlet Steberg gez, chauffeur van Haareweg 22 naar Zutph ngekom person: T»e Njhus, db, Varsseveldsche weg 2 van Eberg M Wemmers, zb, Snplaan 5 de school te Heelweg moet met ngang van Aprl word opgehev Wat de Raad nog s zjn gom beslut handhav van Zutph F van der V, zb, Wlhelmnastr 4 van n Haag E Vred Mnster verzoek de school n stand te Wet V o o r z betugt zjn spjt, dat de bemog van d Raad, betreffde de net opheffng! der school, tot nu toe ge succes hebb gehad O L School te Snder bljft behoud, doch kan do, houd, overekomstg art 22bs L O heer Klanderman merkt op, dat het raar la afgeolop met de formaltet Spr vraagt, waarom nu e beslut tot opheffng gom moet word Spr zou alles wll do om de school n stand te houd heer Westerveld erop, dat de school te Heelweg bestaansrecht heeft, hetge voldode bljkt ut het fet, dat zj onlangs 75 jaar heeft bestaan stut spreker teg de borst als voorstander van opbaar onderwas, e dergeljk beslut te moet nem school vormt e ctrum te Heelweg s onmsbaar heer Buevnk Scheuter gaan accoord met het betoog van d heer Westerveld Herna wordt het voorstel aangom, waarna slutng volgt VARSSEVELD Crcus Hny Maandag hoopt het bekde Nederlandsche crcus Hny alher ege voorstellng te gev Ook voor Varsseveld, heeft dt gerommeerde crcus weer e utstekd verzorgd programma samgesteld Net mnder dan 40 paard kameel zull de toeschouwers te z krjg, terwjl d!c fetsde hond e glanspunt van elke voorstellng zull vorm Voorts zull de gast nog te z krjg dressuur van dwergpaardjes Afrkaansche bergget crcustt s geheel gemodernseerd voor e goede verlchtng s zorg gedrag Voor nadere bjzonderhed leze m de advertte n dt nummer SLVOLDE goedkeurng van B W zal de Gem Zangver Kunst Vrdschap" op Zaterdag 3 Zondag 4 Aug e fancyfar organseer op de bovzaal v d heer J Wsnk Per adverte kom we herop nader terug e weldop van e auto Terug te bekom bj Roos, gemveldwachter ULFT Ledvergaderng van RK Mddstandsver Uft Omstrek n de bovzaal van hote Gerrctschcn werd Wosdagavond e ledvergaderng gehoud van bovgoemde veregng vergaderng was slechts matg bezocht Na opng door d voorztter voorlezng der notul, werd de ngekof stukk behandeld, waarbj zch om bevond e voorstel e verzoek om verlagng van het abonnemtsgeld van de telefoon te rcht aan de P T T Dt voorstel werd aangom Voorztter zede net veel hoop te hebb dat het taref wederom tot de f 2 per maand zou verlaagd word Verder was er e ngekom stuk van de Veregng Zekhusvereergmg St Ldwna, waarn opname van led van de Mddstand n bet bestuur van St» Ldwna gewscht was dat toch Herbj merkte de voorztter echter op ; eerst es afgevaardgd van de Mddstand ojr de vetgacterng vam St Ldwna zoud moet lcom, om toch tfmnste egszns stemgerechtgd te kunn zjn Beslot werd op eerstkomde vergaderng op 22 Augustsu vertegwoordgd te zull zjjn volgde pwt der agda bevat aannemng neuwe lett, waarbj de heer H A Gerrts ut Ett als ld werd aangom Punt 4: Over de voorded van de Mddstand Waarom b k ld" sprak de heer Smons als nspecteur van de Mddstandsglasassurarttemaatschappj Mdglas" over de dverse voordeel van verzeker bj bun maatschappj," alsmede over de lagere premes met 20 pet kortng voor led van de Mddstand Alle soort verzekerng als brand, ongeval, zekte of bedrjf verzekerng zjn her on nbraak,_ dergebracht Goemde heer was eves van plan n het mdd van de volgde week met kele vertegwoordgers e bezoek te brg bj alle mddstanders oan evtueel belangstelld tot hun verzekerng te do toetred Als afgevaardgde voor Ctrale Bondsvergaderng te vter, welke waarschjnljk n October wordt gehoud, werd met algemee stemm aangom de beer W J Schol verslag van d beer B Overkamp van de Krngvergaderng te Wehl, werd door d Secretars, d beer C Ls, aan de vergaderng voorgelez ; dankbaar aangehoord Bj de rondvraag werd opgemerkt, dat het bestuur als bezoldgd admnstrateur emand had aahgestcld, de ge d s van de Mddstand, hetge als e tekortkomng n de belang der led werd gekwalfceerd voorstel van d, cerevoorztter, d heer B Kemperman, om e algemee vulnsophaaldst n te steb, werd met thousasme begroet bedoelng s, dat eke dan vrjwllg teg betalng van e dubbeltje of 5 ct per week, de vulns kan lat ophal door e nog nader aan te stell voerman nd deze acte van de Mddstand door voldode medewerkng s ngez, zal zj zeer zeker door de burgerj word toegejucht Herna volgde slutng DNXPERLO Opng Grotzaal Kerkstraat alher heeft ongetwjfeld e groote veranderng t goede ondergaan, nu de heer B t Brnke zjn neuw pand, waarn e grotzaak gevestgd s, heeft betrokk grotwnkel, welke van royale afmetng s, maakt e zeer frssche ndruk alle soort frut, grot, tafelzur z zjn her aanwezg Morg, Zaterdagmddag, hoopt de heer B t Brnke zjn neuwe zaak te op Ter geleghed van dt fet, heeft de heer T Brnke voor de koopers e aardge attte bedacht, welke zeer zeker op prjs zal word gesteld pand met zjn groote etalageram werd onder archtectuur van d heer Kolbrander gebouwd metselwerk werd utgevoerd door d heer Jans, het tmmerwerk door d heer Oversteeg, het schlderwerk door d heer Smons, loodgeterswerk door d heer Roeternk, smdswerk door d heer Smts electrctet door d heer Bruggnk Voor nadere bjzonderhed, betreffde de opng dezer neuwe zaak verwjz wj naar de advertte, elders n dt blad ljst komt Zwed met 028uUvMto jm GROENLO hus van d heer H Sljkhus, n de Neuwstraat, bewoond door d heer J Overbekkng, s onderhands aangekocht door d heer J Maarse collecte voor het Roode Krus heeft n deze Gemete rum ƒ 32 opgebracht Ongeval ongeveer vjfjarg zoontje van d heer Kupers vel Donderdagmddag van de brug n de Levelderstraat n de Stadsgracht vtje stond over de leunng naar de edjes te kjk, verloor zjn evwcht tumelde naar bed Daar er op het momt wg water n de gracht s, kwam het knaapje met zjn hoofd op de ste terecht bekwam ernstge wond aan het hoofd s naar het St VnctusGasthus vervoerd Naar wj hed Vrjdagmorg vernam, s het ongeluk nog wonder goed afgeloop, maakt de kle het naar omstandghed tameljk goed RK Werkledveregng RK Werkledveregng had n haar gebouw e vergaderng belegd n verband met de salarsverlagng aan de üem Gasfabrek Als spreker trad op de heer Vulnk ut Amsterdam, voorz v d RK Bond v Overhedspersoneel St Paulus, met als onderwerp: verband tussch gemeteloon partculere loon" onder andere gez n het lcht van het Raadsbeslut omtrt de Gem Gasfabrek Van de utgoodgde Raadsled war de heer Kaak, Kolkman Hejmans aanwezg voorztter, de heer B Kolkman, opde de vergaderng heette all harteljk welkom, n het bjzonder d spreker van dez avond Daarna gaf hj het woord aan d heer Vulnk Spreker stelde voorop, dat deze vergaderng net belegd was om relletjes te verwekk, maar om zakeljke punt te besprek, wat net wegneemt, dat hj scherp crtek zal lat hoor Spr geeft dan e utezettng hoe de RK Bond van Overhedspersoneel de taak zet van overhed, t aanz van het bj haar n dst zjnde personeel dan meer specaal t aanz van het personeel der Gem Gasfabrek te Grolo Spr haalt herbj aan de gezegd van Prof Mr Aalberse van Paus Pus X Bedctus XV, dat eder arbeder recht heeft op e rechtvaardg loon Gemete moet het goede voorbeeld gev e modelpatroon zjn n verschllde partculere bedrjv moet soms noodgedwong lage loon word betaald, om het bedrjf gaande te houd, maar er zjn ook bedrjv, de het do, zonder dat de noodzaak er voor aanwezg s Doch dan vraag k U, aldus spr, gaat de Gem Overhed vrj ut wanneer zj dekkng zoekt achter de partculere loon, om voor haar eg personeel loon vast te stell, de net door d beugel kunn? Als de Overhed voorgaat met dergeljke loonsverlagng, s dt e prachtg voorbeeld voor de slecht wllde werkgevers om de schroef der lage loon nog e beetje aan te draa Omtrt de neuwe regelng v d kndertoeslag, zegt spr, dat de Bond e voorstander s van e goed grondtoon de toeknng van kndertoeslag bj het derde knd omzettng v d kndertoeslag, zooals de her heeft plaats gehad, beteekt n de praetjk loonsverlagng Spr heeft bj deze loonsverlagng gezocht naar het waarom", maar heeft het net kunn ontdekk Bond zal alles n het werk stell om deze loonsverlagng ongedaan te mak, oa s e request gezond aan Ged Stat van Gelderland s e onderhoud bj d Mnster v Bnnlandsche Zak aangevraagd om e vertal red teek wj verzet aan: le Om beschermng van eg measch 2e Om beschermng van partculere msch 3e Om beschermng van d mddstand 4e Om beschermng van de geheele burgerj van Grolo Als m wl reorganseer, dan model, maar net op deze maner E dng hnderde spr zeer, dat de organsate moet optred tag eg gelaofsgoot én teg één onzer eg msch Van de geleghed om het woord te voer naar aanledng van de red van d heer Vulnk werd door de dre aanwezge raadsled gebruk gemaakt Allereerst nart de heer Kaak het woord Spr betreurde het, dat hj slechts kele ur voor de vergaderng e utnoodgng had ontvang, zoodat hj slecht voorbered s Spr gaf dan e utezettng van de door hem verwerkte cjfers omtrt de product der gasfabrek, loonfactor, gasprjz, etc, vergelek met de jasfabrek te Enschede, Wnterswjk, Rjss Almelo, waarut bleek, dat op al deze onderded het Gasbedrjf te Grolo ongunstg afsteekt Op de neuw getroff salarsregelng ngezond, komt spr tot de concluse, dat e arbederstoker aan de gasfabrek met e gezn van 4knder op zjn ongunstgst e uurloon verdt van 40 ct per uur wanntfer deze aan zjn maxmum s e uurloon heeft van 53 ct, dt vndt spr nog zoo slecht net getroff maatregel s e noodmaatregel spr s de eerste, zooals hj ook n de bewuste raadsvergaderng heeft gezegd, om de oude loon weer n te voer, zoodra het bedrjf het weer toelaat n 935 werd gewerkt met e verles van ƒ 3400 n telks met rum ƒ 2000; dt kan zoo net doorgaan heer Kolkman motveert zjn houdng met er d nadruk op te legg, dat voor hem het hoofdmotef s geweest, dat de tekort de de gasfabrek eder jaar oplevert, voor de arbeders de n de werkverschaffng of steunregelng zjn opgom 20 meer opct op de Personeele Belastng beteekt Verder betreurde spr het, dat er n de pers ge juste voorstellng van zak s gegev, daar er net heeft ngestaan, dat er van de tegwoordge arbeder ge ct van hun loon zal word gekort, doch dat de gom beslssng kel alle zal geld van neuw personeel heer Hejmans verdedgt zjn houdng omtrt het zch onthoud van stemmng bj het voorstel v d Voorztter v d Raad, om alvors e beslssng te nem, eerst nog overleg te pleg met de organsate, omtrt welke onthoudng van stemmng door d heer Vulnk was gezegd, dat dergeljke raadsled de omtrt e zakeljk punt ge beslssng kond nem, null war, emand de nemand s, door te verklar, dat to de Katholeke raadsled teg dt voorstel stemd, hj op dat momt net rust, hoe hj: dan als netkatholek daarover moest beslss heer Vulnk bettelde de argumt vd heer Kaak Kolkman als gevoelsargumt net op het door hem ngom standpunt ngaande, zoodat hj zjn aangom houdjng handhaafde tot de concluse kwam, dat het gom beslut vernetgd dt te word T slotte sprak de O A, de er d nadruk op legde, dat de arbedsorgansate net aansprakeljk s voor deze neuwe regelng spoorde de led aan trouw te bljv aan de organsate Herna werd de goed bezochte vergaderng door d voorz op dc gebrukeljke wjze geslot Bercht ut de Berkelstreek VORDEN d jachtopzer Assnk s onder huze het Medler «mooe reebok geschot n samwerkng met Jhr van t Medler Ut deze gemete zjn n de maand Jul door de Ned Therm, Fabrek te Njverdal opgehaald de vogcnde [ cadavers: veul, schaap, n koe, 2 kalver varks Gevond voorwerp secretare zjn nlchtng te bekom omtrt de navolgde gevond voorwerp: >aar bepjn, 2 bankbljett van f 0, rozkrans, colcrtje 2 tabakspjp Wtter dan wt word Uw tand wanneer U poetst met wat goeds, nameljk met wodrw Tub«00 40 ct Doos 20 et "VUL (Adv) Bercht ut de Ljmers ZEDDAM Concert GTW maakte het Muzekkorps der Geld Tramweg, waarvan de led n keurge unform war gestok, e marsch door ons dorp naar Montferland" Aldaar werd voor de VVV e goed verzorgd concert utgevoerd, dat door e dankbaar publek werd belusterd Aan het slot het Wlhelmus", hetwelk staande werd aanhoord E dankbaar applaus beloonde dt keurge korps, dat her veel belangstellng trok Muzekconcours deelname van de muzekgezelschapp aan het Muzekconcours beantwoordt t volle aan de verwachtng Op Zondag 4 Augustus zull de navolgde korps utkom: St Remgus, Duv te Voorst Fanfare te Lar Edracht te Hummelo Goeg te Mllng na Arbed te Ug chel Muzekveregng te Varsseveld Harmone Geld Tramweg te Doetnchem Harmone Bergh te sheerberg te Rekk Stephanus Harmone te Borne St Jan te Kejburg Op Maandag 5 Augustus: Tot Ons Goeg, Legerplaats Oldebroek Volhardng te Stokkum Harmone te Grolo te Beek Wsch te Terborg Untas te Sambeek LENGEL WelEerw Pater F G Gasselng SCJ kan as Zaterdagavond e feesteljke ontvangst verwacht Door de verschllde veregng ut de paroche Zeddam, welke zch om uur bg café Rner hebb opgesteld, wordt hj naar zn ouderljke wonng gebracht, alwaar de schutterj hem e vaandelhulde zull brg 478 e STAATSLOTERJ (Net offceel) late klasse, 3de lqtt, Trekkng van Wosdag 27 Jul 938 Hooge FrOaea f , Prez van ƒ Verbeterng: le klasse 3e HJst: 0007 m «007; 0049 m z 09 VRAAGBORD Te koop ecnge jonge Konjn, bj B Jans, Rozgaardscheweg 46, Doetnchem Te koop 3 stuks dragde Varks, le worp, volbloed VDL, a d tellng 34 Aug, bj L Wtnk, Wals, Gdrng Te koop e wek dragde Zeug, 3de worp, ook g te rul met guste Zeug of Schottelng, bj G J Masselnk, bj de RK kerk, Drempt Te koop ongem Bgg, bj H Bosman, Hondbrnk, Drempt Te koop e best volbloed dragd Vark, le worp, 3 Aug a d tellng, bj A A Camperman, Toldjk, Steerder Te koop prachtge jonge Herdershond, bj O J Franknk, Regersvoort, Toldjk, Steder Te koop 6 ongem Bgg, bj B Wejers, bj de Boterfabrek te Angerlo Te koop 4 zware gem Bgg, ktuze ut 8 stuks bj H W Gerrts, te Kaat, B 548, Slvolde Te koop e dragd Vark, utgeteld 8 Aug, bj Th J Hebnk, Op d Beest, Slvolde Te koop aangeb, e toom zware gemerkte Bïgg, bj G Dmmdaal, Zeddam 23 Te koop e toom zware gemerkte Bgg, bj DJ Jans, Kort Das", Hummelo Te koop ± 20 jonge W L Hn, bj Wed J W Wossnk, D 9, Snder Te koop 2 stuks zware gemerkte Bgg, bj J Santbulte, Jsselstraat 60, Gdrng Te koop 2 Zwarte Hn, 3/2 maand oud of 2 \V L Hn, jaar oud, bj B Aernds, Groothag L 72c, Doetnchem Te koop e dragdr, roodbonte, tbcvrje Maal, bjna utgeteld, bj B Teunss, Rozgaarde, Doetnchem Te koop 00 ejarge \V L Hn, volop a d les, ook rul voor dragd Vark, bj H Th Rtjes, Groestraat, Lo bj Ddam Te koop volbloed Zeug met of zonder 0 zware j volbl ongem Bgg 2 volbl Zeug met Bg g van 8 dag oud, le worp A G NVassnk, Stokhorst, Dchter, Net op Zondag

14 gr :! nlcht, g, Perc Perc, ƒ Koop ongev Aanv 939 ongev Tel ~ VOOR MODERNE GRAFMONUMENTEN, KRUSEN ZERKEN s voor DOETNCHEM OMGEVNG het aangewez adres: STEENHOUWERJ Fa WALRAVEN & BEL JSSELSTRAAT Concurreerde prjz Nette afwerkng, Oebor : R O G E R, Zoon van (22594 J VRENDENBARG H M RSTJOUW Ot (Belgë), 28 Jul 933 Spoorstraat 30 N PLAATS VAN KAARTEN Verloofd: LES DE JONGH r C W v SANTEN e Doetnchem, Grutstraat 49 Arnhem, Pontanuslaan 3 Arnhem, Velperbutsngel 3, 29 Jul 938 (2972 Ge ontvangdag 3K n 3d Augustus DV & zal het 25 jaar geled zjn 5; & dat onze gelefde Ouders jt J C FABER m m S P FABERDE LETH «% n het huweljk trad s k SABELLA t MARGARETHA k Thus; Vrjdag, 2 Aug, $ van 35 uur jj! Doetnchem, Krusbweg 6 jj Voor de vele bljk van medelev bj het overljd van onz lev Man Vader JAN WLLEM VELTHUJS onz oprecht dank (22457 Fa Wed VELTHUJS K BULTENA Zelhem, 26 Jul 938 DANKBETUGNG N PLAATS VAN KAARTEN Voor de vele bewjz van deelnemng, ontvangbj het overljd van onz lev Man, Vader, Behuwd Grootvader JAN HENDRK ANNEVELDT, betug wj onz harteljk dank (22442 Ut aller naam: Wed E E ANNEVELDT RENDERS Mr J J VAN GORKOM, Notars te Doetnchem zal op Donderdag 25 Augustus as te 3 uur nm n Café DE HARMONE" van d Heer Van Est aan de Terborgscheweg 8 te Doetnchem PUBLEK VERKOOPEN: E dubbel Woonhus met Tmmermanswerkpl, Koestal Tun, aan de Plantstraat Nos 8 0 te Doetnchem 23 Ar 80 ca, te vel n 3 perceel n massa Perc bouwterr, groot ca; perc 2, groot ca, s het hus No 8, bewoond door H KLENHOLTE, met werkplaats tun het hus No 0, bewoond door H M KLEN HOLTE verhuurd voor ƒ 4 per weck; perc 3, bouwterr, ± groot 700 M huz bevatt elk voor achterkamer keuk, bov: 2 slaapk bj elk hus s e schuurtje Aanvaard October n got Betalng,! van loopde huur cember ek Mr J J VAN GORKOM, Notars te Doetnchem zal op Wosdag 0 24 Augustus es te 3 uur nm het Heerogemt van d Heer BOOGMAN te Doetnchem t verzoeke van de ERVEN van wjl d Heer A J TEN HOOPEN, (22566 PUBLEK VERKOOPEN: groote Heerhus met groot Tun, staande geleg op d best wnkelstand aan de Hamburgerstraat No 73 te Doetnchem, geschkt voor wnkelgalerj voor elk ander bedrjf, groot 2302 M J, te vel n 3 perceel massa; perceel het Hus zelf met achtergeleg tun tunhus, ± groot 500 M, perceel 2 bouwterr of tun, daarnaast, groot hoekperceel bouwterr of tun, n M 4, perceel 3, op d hoek van de Hamburgerstraat Badhusstraat, groot ± 432 M a Heerhus, dadeljk te aanvaard, bevat bed 2 voorkamers, groote eetkamer, beuk 2 slaapkamers, gang c n kelder, bov 6 slaapkamers cn zolder rt Arbederswonng, Bouwland Bouwterr, te vel n de volgde perceel : No 4 Vjf wonng aan de Neuwstad te Doetnchem, No 20, 22, 24, 26 30, bewoond resp door Heez, kamp, Van Hal, Masselnk Veugelnk, verhuurd voor ƒ 0 per week, sam groot 584 M 2 No 5 Vjf wonng op het fort, aan de Kommesteeg, No 9,, 3, 5 7, bewoond resp door Straub, te Kamp, Bujl, Esman r Methorst, verhuurd voor f 925 per week, sam groot 39 M 2 No 6 Bouwland, geleg tussch Spnbaan Melkweg, groot 7 Ar 20 Ctar No 7 Dre hulz mét bouwland (gaamd Broekhuz), geleg naast perc 6, Terborgscheweg No 32, 34, 36, bewoond door Besselnk, Wlmsfloet Gerrts, verhuurd voor ƒ 440 per week, sam groot 2 Ar 80 Ctar Perc 8 Bouwland naast perc 7, groot A 70 ca Perc 9 Bouwland naast perc 8, groot 2 A 80 ca Perc 0 Bouwterr aan d Melkweg, groot ± 560 M 2, perc Bouwterr aldaar, ± groot 560 M 2, perc 2 Bouwterr aldaar, groot 560 M 2 perc 3 Bouwter ± r aldaar, groot 570 M 9 wonng zjn dadeljk "na d toeslag n got van huur te aanvaard, het bouwland eves n got van loopde pacht n massa kom de perc, 2, 3; t/m 4; 6 t/m 3 de gerale massa Heerhus s te bezchtg ek Dnsdag Vrjdag van 2 tot 4 uur Sleutel bj G Vnkborg te bevrag VÜLNG HOFSTEDE DREMPT v Notars HORST te Doesburg, zal op Wosdag 3 Aug 938, om uur, n Hotel HOF GELRA" te Doesburg, bj toeslag publek verkoop voor Mej de Wed J EVERS: EEN HOFSTEDE, nabj de RK Kerk te Drempt, bestaande ut hus schuurtje, tun, boomgaard, bouw weland, gr 903 Ar n huur bj d heer B Hdrks ngezet op ƒ 3000 Aanv n gebruk betal Nov 938 (22444 HAVER EN GRAS ANGERLO Notars HORST te Doesburg, zal op Maandag 8 Augustus 938, des avonds 7 uur, o/d Boerderj DE HAARMAAT" publek verkoop voor d Heer S W MEURS: 7 perc HAVER 5 perc UTERWAARDS HEELGRAS (2e snede) b d boerderj; Aanw: verkooper VELNG WELAND ANGERLO Notars RAMSPEK te Doesburg bercht, dat DE WEDE, gaamd DE MEJERMAAT" onder Angerlo, ter grootte van HA, egdom van Mevrouw de Wed H W MAS SNK te Ellecom, s ngezet als volgt: 2093 Perc op ƒ2boo Perc op ƒ3300 toeslag bljft bepaald op Wosdag 3 Augustus 938, om elf uur, n HOF GELRA" te Doesburg Aanwjzer: waardsman W Übbng op de Tutburg Nadere nlchtng t kantore van goemd Notars StamboekFokvarks Notars VAN BALLEGOJEN DE JONG te Hgelo (Gld), VERKOOPT PUBLEK op Wosdag 0 Augustus 38 (Paardmarkt te Hgelo (G) vm 0 uur o h Veemarktterr aldaar, op verz v d Bond v Varksfokver Graafschap": ± 56 STAMBFOKVARKENS van dv leeftjd Nadere omschrjvng bj adv van 5 Augustus as Notars VAN BALLEGOJEN DE JONG te Hgelo (Gld) verkoopt publek, op Dnsdag 9 23 Augustus 938, vm 0 uur, n Lokaal LANGELER te Hgelo (Gld): HET BOÜWPLAATSJE bj de Goosche School te Hgelo (Gld), egdom van de Fam GROOT WASSNK, n de volgde perceel : Huls, Schuurtje, Werkplaats, Erf, Boomgaard, Bouw Welland, gr ong 2030 Are Boomgaard, Bouw Weland, gr ong 2030 Are t 0 perc (22559 Aanvaardng: October 38 Bet: Nov 938, met 3% rte sedert aanv HAVERVERKOOP Landgoed Mddacht Notars Q VAN DE VELDE te Der zal op Wosdag 0 Aug 938, des nam 2 uur, n het Wap van Athlöne" te Steeg, publek verkoop: 4 HA ZEGEHAVER, n 70 perceel massas, geleg n de Havkkerwaard Aanw: voorwerker DEKKER, Ned HedeMaatschappj, Drectekeet de van de Ekstraat, zjweg van de Mddachterallée bj de boerderj BorgKeppel Notars HENSEN te Lchtvoorde bercht, dat het ONROEREND GOED te Lchtvoorde, nabj d grntweg naar Vragder, van d Heer G B WEJERS, n hoogst stand s ngezet n massa tm 7, groot 33860, op ƒ Fnale vellng Dnsdag 2 Aug, as, nam 2 uur, n Café HO GENKAMP te Lohtvoorde Notars Mr J ROMBACH te Vord bercht, dat de Bouwplaats Refelkamp" n DELDEN onder Vord, s ngezet: perc op ƒ4428; perc ƒ278 ; perc ƒ4302 perc V ƒ 4750 Verplchte overname op perc ƒ345 ; perc ƒ CO perc V ƒ 5 (22445 toeslag bljft bepaald op Dnsdag 9 Augustus 938, des voorm uur n het Café VAN UENK aan de Neuwstad Nadere nl te bek t kantore van voorn, notars, alwaar perceelsomschrjvng kaart verkrjgbaar zjn BERCHJVANJNZET, Notarss KNOT te sheerberg KAMPSCHREUR te Zevaar bercht, dat DE HOFSTEDE te Braamt, groot 0920 HA, van de Fam HENDR VERHEJ s ngezet op ƒ2500 Toeslag; Dnsdag 2 Augustus nam 3 uur n Café HERMAN KLENPENNNG te Zeddam Afbraak sheerberg Notars KNOT zal Zaterdag 6 Augustus, nam 3 uur op het terr aan de Klnkerstraat te sheerberg, vroeger van de Wed B BRAAMT, t verzoeke van d Heer F WTTE VERKOOPEN : Groote partj Afbraak als: ste, pann, kozjn, ram, deur, plank, rbb, brandhout, jzerwerk, z Perc tot ƒ 3 contant, overgs credet tot Nov mts solde borgstellng (22558 ADM ENGHUZEN" H U M M E L O Bj nschrjvng te koop: perc Haver op stam, staande aan de Vulestraat" Aanw nl bj d Opz H G BEEK op Boutz" Gesl nsehrbljett n te lever t kantore Adm Enghuz", uterljk 4 Aug as (22460 LCHTENVOORDE voor de Graafschapbode word te Lchtvoorde aan gom door d Agem A v Westerhus Notars J A BEKER te Zutph zal op Dnsdag 9 23 Augustus 938, bede dag des nam 2 uur, n Hotel ~t JACHTHUS" te Warnsveld, bj nzet toeslag PUBLEK VERKOOPEN: BOUWPLAATS Moldjk", zeer gunstg: geleg a d grntweg van Zutph naar Alm, op 4 KM afstand van de stad Zutph, met bouw weland, groot HA, n 7 perceel, kolomm massa, als: Perc Landbouwerswonng Moldjk" met bjbeh landbouwschuur, groote gerkelder, hout loods, zaadberboomgaard, bouw weland, groot 0ngev29970 HA Perc 2 Weland, gel a d Moldjk, groot 9270, Perc 3 Weland, naast perc 2, groot Kolom 2 3 Kolom tm 3 Perc 4 Weland, naast perc 3, groot Kolom tm 4 Perc 5 Bouw Weland naast perc, gr 25 Perc 6 Bouw Weland naast perc 5, gr Kolom 5 6 Perc 7 Welland, naast perc 4, groot 0709 Kolom tm 7 Perc 8 Dagloonersplaatsje, grz a perc 2, best ut dubbel woonhus, met 2 schur, tun, boomgaard, bouw weland, groot HA n 2 verhuurd voor f per jaar 304 Perc 9 Bouwland, grz a d Kanaaldjk, groot HA Kolom 8 9 Massa tm 9 0 Westel ged v d neuwe dubbele Arbederswonng, gel a d grntweg ZutphAlm, met schuurtje tun, groot ongev HA verhuurd voor f 3 per week Oostel ged v dezelfde dubbele Wonng, eves met schuurtje tun, groot 0326 HA verhuurd voor f 3 per week Massa 0 Betal November Januar 939 e ged v perc B perc 9 22 Febr perc tm 7 zjn n eg gebruk, de overge perceel zjn verhuurd Bezcht Dnsdags Vrjdags Aanwjzng door d egaar de Heer J W WOLTERS op Moldjk" met perceelsomschrjvng t kantore van d Notars, Paardwal, Zutph te verkoope s geleg aan de bushalte ZutphLochem BERCHT VAN NZET Dr WAARDENBURG, ~ vruchtb Bouwplaats OOGARTS ARNHEM Walbertsgoed", AFWEZG Gondelvaart egdom van Mej de Wed (2257 GERRTZENRADERMACHER te Azewjn, s ngezet als volgt: A: perc op ƒ3olo; op ƒ2034 ; V op ƒ60 ; Steunverleng V op ƒ V op ƒ 7; V op ƒ 240; V op ƒ 240; X op ƒ 30; massa V Kle Tunders V op ƒ 26; massa V V op ƒ Koop B: perc op ƒ 4262; Burgemeester Wethouders op ƒ 304; massa op van de Gemete DOETNƒ 822 CHEM mak bekd, dat kle Tunders, Koop C: massa perc op de voor steun n aanmerkng 6260; op ƒ820; wsch te kom, zch, op ƒ 857; massa vóór Vrjdag 5 Augustus 938 t kantore van d Dst op ƒ 693 Gerale massa der Gemetewerk kunn op ƒ aanmeld Toeslag Maandag Aug as, des nam 2 uur, n het Café BE&NTSEN te Azew j n t overstaan van Notars A H v ROMONDT te Ddam t SPUT MET ws kantore stuatekaartjes met nadere omschrjvng verkrjgbaar zjn teg betalng SUPRA van 0 ct het goedkoopste nsectdoodde mddel laßnnfflmua Dr Verkrjgbaar n: SCHALY Drogsterj KROON, Grutstraat 42 56, OOGARTS ARNHEM DOETNCHEM HERVAT MAANDAG AUGUSTUS DE PRAKTJK MuumttfflmunMDnHuutnnmnum H J DELEMAN HUDARTS ZUTPHEN Afwezg tot 6 Augustus 2245 Mr K Wolters, Advocaat Procureur, A A L T E N BREDEVSTRAAT 55 TELEFOON No 339 (22573 Bekdmakng Burgemeester van HUM MELO EN KEPPEL maakt, ter voldong aan artkel 5 van de Ontegngswet, bekd, dat n de Staatscourant van 5 6 Jul 938 no, 36 s opgom het Konnkljk Beslut van 7 Jul 938 no 44, tot aanwjzng van de perceel, welke voor verbeterng van het wegvak Doesburg LaagKeppel van weg no 48a van het Rjkswegplan 938, Der DoesburgGdrnggrs, bnn de gemete Hummelo Keppel zull moet word ontegd dat e afdruk van dat beslut van tot met 20 Augustus 938 ter nzage van e eder s nedergelegd ter secretare van de gemete HoogKeppel, 28 Jul 938 (22569 J A J W Fackeldej, Arts DOETNCHEM Afwezg van 3 Jul tot met 6 Augustus praktjk wordt waargom door de overge geesheer TELEFOON 828 DOETNCHEM Zonder verplchtng kom we U gaarne bezoek Bezoekt de Fancy Far t bate van de Voetbalver Terborg" op Zaterdag 30 Jul Zondag 3 Jul as n de zaal Havemante Terborg Aanvang Zaterdag 6 uur, Zondag 4 uur DANSEN MUZEK ATTRACTES Zondag 3 Jul as namddags 2 uur Sportpark Wsch VOETBALWEDSTRJD GELRA (Velp) TERBORG Weg vertr bll te koop 2 zeldz anteke ngelegde Kast, eg oud Chn Porsel, mooe Waps, Eng Ledk, Lnrkast, Tunbank, z Te bevr: Maandags voor 2 uur: Vlla Lodewjk, Hummelo Er bedt zch aan: EEN NET RK MESJE, ut d mddstand, leeftjd 25 jaar, zag zch gaarne geplaatst n e Wnkel Brev onder No G, aan het bur van dt blad Wegs huweljk v d tegwoordge vraagt Mevr VAN HALEM, Hamburgerstraat 9, te Doetnchem, teg 5 Sept: EEN FLNKE DENSTBODE zelfstandg kunnde werk egszns met kok bekd (22579 Nette Mesjes gevraagd voor ATELERWERK Fa Wed JA v d SANDT, Bolestraat 32 Doetnchem 3e kl KNVB ste soort prma snjdde S F Herder B Broodmess Tafelmess Zakmess Roestvrje grote mesjes, [ Schar z z 3 5 slags Kpprng prma Cellulod, 6 mm Rechte kromme Pjp, met Para Kern spts oa Sport de echte Termnus droogrooker Scheergereedschap oa Zeep, Alun, j Mesjes, Kwast z R H Hllebrcmds VARSSEVELD op Grodaal 8 zal dt jaar gehoud word op p 20 2 Augustus as Houdt één van deze avond vrj ra belooft ets bzonders te word! 9 > J sv /J y 3 OpluchtManege Grodaal" Sprngterr 8 Doetnchem Leert paardrjd! j Sport bj utnemdhed nlchtng prospectus word l gaarne verstrekt door de Q drecte H j VEENNK, Tel 632 Doetnchem

15 geheel Steeds MATEN ntang ~ Gymnasum zooals daarna " de de net ARNHEM 750 ZOMERAVONDFEESTEN PARK SONSBEEK" ARNHEM TEN BATE VAN HET COMTÉ VRENDEN DER A0V" H Dageljks van tot met 5 Augustus leder avond DANSSHOW EÉN AVOND DE VVERELD DOOR" S Ontworp ngestudeerd door HENR WENSNK, Dansleeraar, ARNHEM Entree bj voorutname 25 ct + bel, s avonds a d cassa 40 ct + bel Extra busdst der Gem tra vanaf s avonds 7 uur, Wllemspl Theeschkerj, VSAVERSA Spelleder: Daan Keppel Hesselnk Costuums H Doornk, Arnhem Specale avondretours met nbegrp van tree bj de G T M, A A A Buss N B M NA AFLOOP BAL CHAMPETRE 00 medewerkers / ü m BJZONDERE AANBEDNG m m SEZOEN OPRUMNG LAKENS EN SLOOPEN MET GRATS MONOGRAM!! DRE PRACHTGE SOORTEN Laks Sloop bed wj U, zoolang de voorraad strekt, aan met grats monogram t Auto van Wed Kempers, vertrekt 6 u vm van O Velswjk, langs O o Nesnk, O Café Ekeboom, O RK Kerk Keyburg, O Café Kl MtnkRegersvoort, O Goose School naar deveemarkt 2 On 7u v bü Ö CaféWtnkj Veldhoek, O Varsselse Mol, O Rustburg, naar de Veemarkt x 3 J Wolternk vertrekt om 6 u vanaf O Vord, O Hackfort, O CaféKrjt, Wchmond, O Lankhorsterstraat, O Hesterboom, Vordse weg, naar de markt 4 Wolternk, vertrekt om 6 u van O Onst, O Medler tol, O Kranburg, O Vord, O wssel Olthus, O Lnde, O t Zelle, n J O Woonwagkamp, naar de markt Guld DAGRESJE Valkburg 7 AUGUSTUS met nbegrp tree Gemetegrot ÏEEN MOOE WTTE BOORDW TREKT STEEDS DE AANDACHT Q Draagt daarom de echte helderwtte MEY"s BOORDEN; zjn ze net meer neemt m // > A L! evoudg 8 ; j e neuwe Verkrjgbaar n alle plaats n de bekde wnkels met de Meys reclame GVert W Raeymakers, Claes de Vreselaan 2a, Rotterdam g Ü oprumng! 925 Guld LAKENS, 3V2 el lang, geborduurd of " cordonnet 295 l/ daagsche Autores naar SLOOPEN, bjpassd " 35 3 soort waarvoor deze aanbedng geldt, Valkburg J zjn geëtaleerd!! op ZATERDAG ZONDAG Dt s e heel geschkte geleghed voor het 20 2 AUGUSTUS Ü Eerst het der koop van Uw utzet!!! Vertrek Zaterdagsmddags u ] don de producte! n d prjs s begrep dner, < loges ontbjt, lunch, ezjdge fokk op producte" heeft J rondrt n de omgevng vrje!! DE NEDERLANDSCHE [!! al goeg onhel gestcht : u BEDDEN, MEUBEL EN TAPJTZAAK Telks kom ernstge onderzoekers tot NDUSTRE < toegang tot de Gemetegrot Prma Hotel 3883 JJ de concluse, dat allerle soort zekte het J RJNSTRAAT 5 V m KETELSTRAAT 52 ARNHEM JV < > gevolg zjn van de verzwakkng der der J [ jg Verkeersbureau J [ Hoe verder van de natuur af hoe dchter J j 2persoons Bedtjk 55 2pers Stroomatrass p paar 395 mm bj e onnatuurljk dood, net alle < > 2persoons bewaste Veerbedtjk Dvan op prma veer H Graafschap NV! van het kele der, maar van de soort < Massef ek Rookstoel met B DOETNCHEM Veer Kusstjk 75 ct kusss SH Daarom: jj Kapok per pond 49 ct Massef ek Bloemtafel Telefoon 523 (bgg 808) Alle rez gesched bj deelname van mnsts 20 person J PAARDEN, VEE» Strge keurng van foktoom J j ü alle op producte, maar op condte < VARKENSMARKT > EN producte!! GROOT S ONZE KEUZE N LEOKANTEN EN BEDDENGOEDEREN J j, Doelmatge voedng van de foktoom J J ge eerdrjvd voer, maar Foktoom j j 2persoons Ledkant ptchpne of ek H!! voeder» < 2persoons Ledkant met spraalmatras te Hgelo (G), op Wosdag 0 Aug j [ Sorteerng van de Kuks dertjes persoons Ledkant met spraalmatras < Hl persoons Damast Wolmatras 550 M (KNOLLENMARKT) JJ de toch noot goed word, afmak J 2persoons massef ek Ledkant H J j Kuks opfokk onze slagzn J J 2persoons Gezondhedsspraalmatras H n GRATS VEEVERVOER V«ƒ Eerst opfokk mest" 2persoons dredeelg Wolmatras, schun peluw 2 kusss H J JJ 2persoons! voor poulardes geldt, zoo geldt voor Gewatteerde ks, groote maat 395 < he terug TmUu Dtv 2persoons Fantasedek J [ leghn: Eerst opfokk daarna 2persoons Moltondeks vanaf 85 ct H lat produceer" 2persoons Woll ks z B Landbouwers, brgt Uw vee te HENGELO aan de markt SCBACTENM H CPBEO(C(EHVr> n» OPFOK nclusef de overgangs > omtnemzcm Mg TC OMWKKELEN B! perode duurt crca 5 maand Kuks [ NOG NOOT KOCHT U VOOR DEZE PRJZEN CNPECENEZMC BS JJ opfokk betéëkt: er volwass der JJ Tl VEMNBEMN fjt o van mak ; 2 Clubs, 4 Stoel, bekleed met woll moquette hs < > 2 Fauteuls, 4 Stoel met moquette H o Jonge hn selecteer slechte o 2 Fauteuls, 4 Stoel, massef ek op veer met moquette bekleed 2975 BB <! er ut! J Massef ek Dressor z H Ek!! En last but not least (het laatst, maar Uttrektafe! z B net het \ [ Spegel met ek omljstng gs JJ mnst belangrjke) l, \\ Massef ek Kapstok met spegel, ga JJ Aan leghn e pfoductevoer verstrekk, 4 Stoel met leerdoek 890 M JJ (> dat ze,n condtehoudt, ;,! Vloerbedekkng per el, 83 cm breed 49 ct 43 ct NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP ; \\ Moquette Vloerkleed B O Zjn stopplaats Ü KOUDJS VOEDERFABREKEN BK Pluche Tafelkleed z H Bjj gebrukmakng geleve m zch zo mogeljk vooraf op te gev; rt 2 bj Wed J W Kempers te Velswjk, Zelhem, 5 ROTTERDAM BARNEVELD JJ 3 bü J Wolternk te Vord, 4 bj Wolternk, Onst, te JJ FLAAL DOETNCHEM LEVERNG FRANCO HUS JJ H Vord Verkrjgbaar bj Apothekers UTKNPPEN SVP! DE MARKTVERENGNG erkde Drogst (22586 p ntm n mrt Heerkleedngmagazjn Klok", Kortestraat 3, heett nog tot 5 Aug SEZOEN OPRUMNG van de M ËJÊ BH H geheele voorraad Fantase Costumes, Heerregjass Heer Jongeheersportcostumes onze etalages LEJGRAAFF, Kortestraat 3, ARNHEM HET VRUCHTENHUS" Zaterdagmddag 4 uur op wj onze neuwe wnkel n Grot, Frut, Vrachtconserv Sap z groote voorraad Altjd laag n prjs toch utslutd le kwaltet Zaterdag ontvangt edere kooper a e aardge attracte Beleefd tot e bezoek utnoodgd, B TEN BRNKE DNXPERLO WpJ NA EEN \Z/ PROEFNEMNG zjt Gj overtugd, dat deze scheermesjes van bjzondere kwaltet zjn Dt mesje s van beslst prma materaal vervaardgd; zelts bj e zwar baard maakt het gemakkeljk scher mogeljk Overat n d Achterhoek verkrjgbaar Schoolboekhandel Hamburgerstr 9 Doetnchem Lyceum Kweekschol HBS MTS MULO Wj lever alle boodgde STUDEBOEKEN Bestel nog voor Uw vacanté, dan zjn ze zeker op tjd n Uw bezt Beleefd aanbeveld, J van Halem v/h F A Bosman $$$$$$$$$$$$$$$$$$$:«ZAKVERBANDDOOSJES jjj JODUM TNCTUUR VERBANDWATTEN VERBANDGAAS a PLESTERS ï DRO GSTER J E, J WANROOJ j{j (Apoth Assstte) jj ï DOETNCHEM (22564 Abonnemt Adverttes voor dt blad word aangom door d Agt J H VERKANT GROENLOSCHEWEG WNTERSWJK BRAND:GEBRS AGTERHOF DOETNCHEM Aan onze afnemers deel wj mede, dat ge stagnate n de afleverng zal kom houd wj ons voor alle aanvrag orders aanbevol Wj bedank door dez eder, de mede heeft gewerkt aan de snelle blusschng wel n het bjzonder de Doetnchemsche brandweer polte n GRONDBASCULES 00 j&jm ffuhl f GRONDBASCULES! TOONBANKBASCULES Ko schufgewcht, 200 Ko 4950 EN GEWCHTEN : Vraagt onze neuwste MSjST Hushoud weegschaal steeds zuver gewcht XjJjfCL weegt tot 0 Ko f 750 WLLEMSENs JZERHANDEL MARKT DOETNCHEM voor; uw refs het^zud

16 Te Te Karmata" lxn Bj Te n Dagkaart Wj Bj Zaterdag Met Bj Tot DE GRAAFSCHAPBODE VERDE BLAD _ VRJDAG 29 JUL 938 GEMENGDE BERCHTEN Dstbode twee knder gewond T gevolge van e aanrjdng met e GTMbus Donderdagmddag s op de Velpveg te Arnhem e dstbode de met twee knder aan de hand d weg wlde overstek, gegrep door e passeerde bus van de QTM Zoowel de dstbode als de bede knder werd door de autobus gegrep gewond mesje, de 20jarge mej vv ut Arnhem werd met e lchte hersschuddng opgom naar het Gemetezekhus,vervoerd bede knder, e mesje e jongetje, resp 3 4 jaar, werd n het Knderzekhus opgom mesje heeft e lchte hersschuddng verschllde mn of meer ernstge kwetsur, het knaapje lep e hoofdwonde op, welke moest word gehecht ouders verbljv tjdeljk n Gronng; de knder war bj hun grootouders gelogeerd jacht op nsect vanut de lucht Proev met bestuvngstoestel op Ypburg Donderdag heeft m op het vlegveld Ypburg bj n Haag proev gom met bestrjdng van nsect van ut e vlegtug ntatef daartoe nam de vrjwllge organsate van sportvlegers (V05) welke, nadat zj eerst J met e n e vlegtug gebouwd bestuvngstoestel proev op het vlegveld had gom, twee deskundg utnoodgde deze proev bj te won war de hoer r J J Frans, tomoloog van de samwerkngscommsse nzake de bestudeerng bestrjdng van nsectplag n bossch D A C Schoevers, phytopatholoog van d plantzektkundg dst ; bestuvngstoestel,dat door de Natonale luchtvaartschool ontworp geconstrueerd s, was n het vlegtug ngebouwd, doch s zóó evoudg van constructe, dat het zonder ege moete n kort tjdsbestek n elk ander sportvlegtug kan word aangebracht bestaat ut e groote, ronde bus, met spts toeloopd bodem, welke n e busdgt: ze bus steekt onder het vlegtug ut s af te slut door mddel van e hout prop Op het momt dat m wl gaan bestuv trekt m de prop naar de hoogte het fjne poeder valt n e dkk stroom onder het vlegtug ut bus bevat 25 lter bestuvngsmatèraal hetge voor de bestuvng van e oppervlakte van ege hectar bosch kan d Thans deed m de proev slechts bov het vlegveld, waarbj het nsectpoeder vervang was door bestuvngsmddel van verschllde zwaarte (talk, thomasslakkmeel, zaagsel) om op deze wjze na te gaan, hoe de verschllde stoff zch verspred Er stond evwel te veel wnd om n dt opzcht e bepaalde concluse te trekk M hoopt zoo spoedg mogeljk e werkeljke bestuvngsproef te kunn nemén Zj nog vermeld, dat m n het butland deze methode van bestuv reeds lang kt Telefoondchthed n Nederland elders nemark staat n Europa bovaan We kan zch nog de maatschappj voorstell zonder de telefoon? We heeft nog noot es getelefoneerd? Natuurljk, er zjn nog heel wat msch n Nederland, voor we de telefoon nog e vreemd nstrumt s, doch n het algeme gesprok s ook n ons land de telefoon a! heel gewoon Egljk hoorde n eder hus e telefoon te zjn mettertjd zal het ook wel zoo ver kom, dat m de telefoon al ev onontbeerljk vndt als gas electrctet Op sommge plaats op onze wereld begnt het daaral veel op te ljk n Amerka! Wel te verstaan: de Veregdc Stat natuurljk Stel U voor ddar was n begn 936 de telefoondchthed al gaderd tot 4 toestell per 00 nwoners 4 per 00 dat s e gemddelde Er moet n de Vereongde Stat dus sted zjn, waar practseft n edere wonng e telefoon aanwezg 5 En wat zegt U van nemark, waar de telefoondchfhed 06 bedraagt? Dat wl ook zegg, dat er van edere twee geznn daar één over e telefoon de beschkkng heeft er zull dus ook wel stadsdeel zjn, waar de telefoon husaanhus te vnd s Als nummer twee op de Europeeschc rangljst komt Zwed met 028 Zwtserlandl l dames Profteert van onze nvtars Oprumng Alle Prma Kwaltet DAMESKLEEDNG voor ongekd lage prjz van f5 f 7 # 9f hooger NV THEUNSSEN Stestr 6365 Arnhem (Adv) als derde met 959 Nederland s nummer 7 met e dchthed van 432 (op Januar 936) per 00 nwoners Op 3 cember 937 was deze dchthed al wper gesteg tot 467 Ook n ons land zjn e tweetal nett, waarn e Amerkaansche lelefoondchfheö s berekt, nl Wassaar (53) Blthov (43) Scandnavsch s het gesteld met Bussum (0), n Haag (96), Lar (96) n Baarn (83) dchthed n Amsterdam s 76 te Rotterdam 68 maar de gemddelde dchthed van Nederland s thans slechts" 467, waarut volgt, dat er nog tal van nett zjn, de het met heel wat mnder moetpn do PTT schkt er nmddels de noodge aandacht aan om de telefoondchthed n ons land op te voer, want e abonnemt op de telefoon kost zoo wg h t geeft zoo veel Aan het Arnhemsche net war op 3 cember 937 aangeslot 663 toestell; de telefoondchth d bedroeg het dus 75 ctrale te Arnhem s reeds geautomatseerd En dan s het goed te bedk;dat het bj de telefoon net alle gaat om geref/ Daar zou mgn nog but kunn, hoewel het, wanneer m _ het gemak van e telefoon thus emaal kt, wel heel zwaar valt als m het weer moest mss Maar het gaat boval om het verkrjg van zekerhed n velghed n hus vlothed n zak Telefoon beteekt het utschakel van rsco Met de algeheele automatseerng van het Nederlandsche zal de kroon op het werk van d Rjkstelefoondst zjn gezet Altjd, zonder wacht kunn sprek, met eder kunn sprek, geheel vrj kunn sprek, dat zjn vanouds de deal van de telefoon geweest ze deal word met de automatseerng t volle vervuld Nederl Bond van Varkshandelar Jaarvergaderng te Meppel Nederlandsche Bond van Varkshandelar held onder voorztterschap" van d heer J Turksma, te Leeuward, te Mep pel zjn jaarvergaderng n zjn opngsrede wees de voorz er op, n welke precare omstandghed de varkshandelar zjn gebracht Voorts held hj e pledoo voor d vrj handel tussch de land n eg gewest, welke welvaart, vrede verbroederng brgt, rep hj de led op te strjd voor hun koopmanschap, door verdepng van hun standsbewustzjn jaarverslag van d secretars vermeldde e reeks van adress, gercht tot de regeerng met betrekkng tot de poste van d varkshandelaar gaf e ledtal van 92 aan: e voorutgang van G2 Bljks, het verslag laat de samwerkng met nstantes n n Haag te wsch over M beschouwt n de krng d Bond te veel als tegpartj past op h e geheel ander stelregel toe dan op de vertegwoordgng van de boer het grootslachtersbedrjf Daarbj wordt de beteeks van d Bond n de groepsgemeschap der varkshandelar over het hoofd gez Na vermeldng van vele cjfers betreffde d, handel n varks, de prjz, de grootte van d varksstapel, z, crtseerde de secretars de tegwoordge econome der regeerng, welke hem onbegrjpeljk toesche, omdat thans het butland gaat optred als leverancer van Nederland voor de bnnlandsche behoefte aan vlcesch Waar n zoon kort tjd versterkte afslachtng van d Nederlandsch varks veestapel plaats vond, waar e straffe teeltregelng d boer verhndert om voldode vee varks te houd op zjn eg bedrjf, doet het verwonderljk aan, dat de regeerng de poste van d Nederlandsch veehouder gaat achterstell bj d produ» ct n het butland cn dc ontploong van ds bedrjf met haar handelspoltek stmuleert rekng verantwoordng van d pnngmeester, d leer A Kcnes, van Eergambacht, vermeldde e totaal aan nkomst utgav van f ; saldo f begrootng slaot met e totaal van f 075; nadcelg jalclo f 20 Bj de bestuursverkezng werd de leer Turksma bj kele canddaatstellng als voorztter van d Bond herkoz nledng werd gehoud door de leer dr r M Djt, te Haarlem, over: beperkngspoltek op het gebed van dc varks rundveehouderj de gevolg voor d mddstand, dr E J Tob, te n Haag, over: Orde KORTE MEDEDEELNGEN VVV Alp Belang voor VELP ROSENDAAL Groot Natonaal Muzek Zangconcours op Zondag: 3 Jul, Zaterdag 6 Aug, Zondag 7 Aug Zondag 4 Augustus 38, op let Concoursterr Opluchttheater DE PNKEN BERG" te Rosdaal Entree \ 025 f 040 Doorloopde kaart (4 dag geldg) f 075 (Adv): d c heuvel Sa n tr am b j r t Datbon (Fr) s e mltar vlegtug brandd omlaag gestort Ut het wrak zjn vjf ljk geborg \V e s tb romw c h s op 60 jarg leeftjd overled Jack Judge, de componst van het bekde led: t s a long way to Tpperary" de week van 9 t/m 25 Jul Amsterdam s e 0jarg mesje door e zware bzncauto aangered pn gedood eer wel kpp zjn n ons land t utvoer toegelat eer, edeer Hervan gng Gp ssdam se 5jarg naar Dutschland verschp kppeer versche edeer, nnar jongetje, dat met vacante bj famle logeerde, bj het overstek van d groot weg, Engeland versche kppeer door e vrachtauto gegrep op slag gedood land versche vprsche edeer cn naar andere kppeer DE GOUDVONDST VAN DE KARMATA Bjzonderhed over de gevond staaf goud derde staaf, welke sedert 80 werd opgehaald 2fOOALS we op de voorpagna van dt j nummer reeds hebb meegedeeld, heeft de baggermol Karmata" welke momteel op zoek s naar het goud van de Lutne", het schp, dat omstreeks 800 voor Terschellng s gezonk, hed, Vrjdagmorg om half dre e staaf goud omhoog gebracht, hetge n het kamp der goudzoekers" groote vreugde heeft veroorzaakt Maar net alle bj de drect belanghebbd ook overal elders n het landheeft flt fet het nteressevoor deze kostbare baggergesehcds weerwerk do stjger; " Voor de vel, de ook \ tegover deze pogng om d Lutne"schat te berg, sceptsch stond, om dat «zj med, dat het goud öf door de klelaag he was gezakt óf was weggesleept, s dt wel e aanwjzng, dat er nog goud te vnd s EENGE BJZONDERHEDEN volgde bjzonderhed zjn nog nteressant n verband met het merk van d goud staaf, nl F88 57 Alle goudstav van de Lutne" zjn gemerkt F88 gevolgd door e nummer Waarschjnljk hebb de goud stav geleg n volgorde van de nummers Nu s de goud staaf F88 56 opgehaald op 23 September 858 bj de bergngspogng door Dc op de plaats, war naar ngeur Taurel Ook de F88 58 s naar bov gehaald, doch reeds op 4 November 80, dus ege jar na het vergaan van de Lutne", to m nog vrj nauwkeurg de plaats van het wrak kon aangev er van verseep" natuurljk nog ge sprake was omstandghed, dat nu de F88 57 naar bov s gebracht, wettgt dus het vermoed, dat de Karmata" thans baggert op de plaats, waar m reeds n 80 gewerkt heeft edelmetaal werd geheel; schoon onaangetast door het zeewater haar bov gebracht Wat het gewcht betreft, hpbb wj getracht ege vergeljkde gegevs te verkrjg ze zjn echter vrj schaarsch goud staaf F88 56, de n 858 s opgehaald, woog 4/2 Nederlandsche pond de zwaarste goud staaf, welke n d loop der jar naar bov s gebracht, was e van 6,25 Nederlandsche pond E Nederlandsch pond kan ongeveer geljk gesteld word met kg "Ut deze gegevs bljkt dus, dat de F88 57 (welke vannacht s opgehaald 3 /» kg woog) tot de lchtere stav behoort Karmata gaat thans met de noodge voorzchtghed verder M s zelfs e d teruggegaan om het utgebaggerde gedeelte nog ets ut te dep verzonk goud van dc Lutnc gebaggerd wordt vernem van bevoegde zjde, dat het bedrag van de heffng Je steunutkeerng op boter, bclkuwes tussclcntjdscle wjzgng, voor de week van 28 Jul tot 4 Augustus s vastgesteld op 50 ct ppr KG (onveranderd) Nederlandse l c zaakgelastgde te Mexcoety heeft aan de Mexeaansch mnster van butcnlandsche zak e memorandum overhandgd, waar; door de Nederlandsche belanghebbd wordt geprotesteerd teg de Mexcaansche okcpoltek de slutng Donderdagmddag van let Rjksmuseum voor Geologe Mneraloge te Led werd ontdekt, dat n e der zal e vtrne was opgebrow dat n aantal edelste, als damant, robjn, saffer, smaragd, berylstp, aquamarjn topaz ontbrak Al deze ste, n totaal neg negtg, war geslep vertegwoordg e waarde tussch twee vjfduzd guld Bercht ut de Graafschap DOETNCHEM Zlver jublé P de Wlde 30 Jul as zal van let gebouw der Utgevers Mj C Msset NV, alher opneuw de vlag vrooljk wapper Dan zal nl voor de vjfde maal dt jaar e zlver jublars word gehuldgd wel de heer P de Wlde, de n de 25 jar, dat hj bj de frna werkzaam s zch e groote populartet heeft wet te verwerv Wanneer m het onder het personeel over Pet heeft, dan behoeft de achternaam er ter verdudeljkng net bj, dan weet e eder, de op het bedrjf egszns bekd s, we bedoeld wordt Evals zoo vel, begon de jublars van morg zjn loopbaan bj de fa Msset op de bnderj, doch lang bleef hj daar net Reeds na dre maand werd hj overgeplaatst naar de afd zncographe, waar de tomalge zncograaf, de heer G Gerrts, het werk net meer alle af kon e hulp goed kon gebruk Pet kreeg her e goede leerschool bleef gedurde 0 jar op deze afdeelng To daarna de chef van de fotozncographe, Bloemers de belang van de depdruk gng behartg, kwam Pet n ds plaats Vjf jaar bleef Pet op de fotoznco om n 928 over te gaan naar de afd Depdruk, waar n dat jaar e groote rotatepers was gekom, zoodat her drngd behoefte was aan versterkng En thans s Pet ook her al weer 0 jaar werkzaam morg gaat hj zjn 25jarg jubleum ver Dan zal hem door de drecte zeker warme hulde word gebracht voor hetge hj voor de zaak heeft gepresteerd En het personeel zal zeker e harteljk aandeel nem n de hulde, want noot s Pet ets te veel om zjn collegas te help, waar de hulp wordt gevraagd ngang van 4 Augs as s onze vroegere stadgoot, de heer Joh A Zlvold, bevorderd tol Commes der Drecte Belastng z, werkzaam gesteld aan de nspecte der nvoerrecht Accjnz tc Roermond K B s boemd tot plaatsvervangd heemraad van het Waterschap van de Oude Jsel, de heer J H van Zadelhoff, alher onderwjzer aan de Chr School alher s boemd de heer H Jans te Wnschot tbnnen 30 METER «an e brandde straatlantaarn of op n offceel parkeerterr moet uw auto staan om bnn bt> bouwde komm vrjgesteld te zjn van d plcht : um lcht op te hebb #

17 H A BJ W M J Naar ze Dnsdagmorg Ondertrouwd: Onze Na A W J G H H J G A G J G W B H Dondetdagavond Door Onder Door Donderdagavond Naar Wegs Op Metngang B Te Donderdagavond Wosdag Ter < van Door Aanvrage voor neuwe school AALTEN Herm Besselng, B Jans, B J Broekhuz, Fr Toevank, H H Bosman, H H Veregng voor Bjzonder Neutraal schoot e luxe auto, lager Onderwjs Hdrks, H Klok, O her Meerdnk Beslot werd ook e ter stede, welke momteel rum de bj kapper Kalf n de Kerkstr geparkeero knderfeest 75 led telt kan beschkk over te houd Alle stond, ut de handrem reed achterut door meer aanwezg verklaard zch bered met e dan 200 schoolgaande, knder, heeft dezer ljst dag bj B Wdezer gemete e te collecteer Herna werd de vergaderng geslot verzoek ngedd om tot het stcht van e bjzondere voor zes leerkracht te mog overgaan Concert afgelast aanledng van ons bercht over het concert, dat D G K hed Vrjdagavond n de koepel n het Plantso zou gev, deelt de voorztter van Doet Gemgd Koor ons mede, dat D G K dez zomer ge utvoev rng n het Plantso zal gev, zoodat het concert net doorgaat Bj nformate bj de organsator dezer zomerconcert werd ons meegedeeld > dat D G K ndertjd zjn medewerkng defntef had toegezegd, zoodat de thans aangom houdng de organsate hoogst onbegrjpeljk voorkomt de etalagerut van slager Qdolphy Ook twee ets, welke voor de etalage stond, werd totaal verneld schade werd onderlng geregeld e boer ut Barlo s bj de polte aangfte gedaan van defstal van 25 jonge hn E onderzoek wordt ngesteld WNTERSWJK Reebokkavond de talrjke aanwezg op de gsteravond n de Soos de Vrjhed gehoud reebokkavond, heerschte e gezellge stemmng Bestuur had beslag gelegd op 2 reebokk, elke bok leverde 5 prjz, zoodat 0 aanwezg s avonds naar hus kond gaan met de gedachte, dat zj hed e reebout thus bezorgd kreg Hebt ge U doorgezet op de fets? Uw hud of voet stukgeloop? Purol verzacht geest Tube 45 ct Doos et Leert Goed Do wj vernem, s het voortbestaan van de veregng Leert Goed Do" verzekerd n e gehoud vergaderng s de noodge medewerkng thans verkreg Concert gaat net door sterfgeval h de famle van led der muzekveregng Sophas Lust, gaat het concert as Zondagavond net door Ook de Boerdansers ut Ruurlo zull net optred de Rjkskweekschool te Doetnchem werd Mej Toos Wermelnk bevorderd van de le naar de 2e klasse werd gevond Vanut de spouw n d schedngsmuur tussch het woonhus d stal, just bov d vloer van d korzolder bov de wonng, knabbeld zj e gat dwars door d halfstesmuur Van her kond ze dus e voorraad haver rogge n de spouw sleep Wj hebb d bewoner aangerad, e partj brood met rodt besmeerd, door het gat n de spouw te werp daarna het gat met cemtspece glas dcht te werk E spouwmuur bezt goede soleerde egschapp Als hj droog s, kan m er zonder tgelwerk op behang, zoodat er ge muz achter het behang kunn kom Om te mak, dat er ge kele opng s, waardoor de ratt n de spouw kunn kom, moet m de schedngsmuur tussch schuur of stal de wonng als masseve muur utvoer de spouwmur der het dak onder de muurplat dchtwerk Verder als m neuw bouwt er nauwkeurg op lett, dat er nergs geleghed s voor de ratt om te nestel Behalve de neuwste verkeers # voorschrft moet u óók nog de oudste ongevalloorzak (roekelooshed drankmsbruk!) kn! 47e Hellemons 6 uur 39 mn 32 sec 48e Van Schdel6 uur 39 m 32 sec 52e Mddelkamp 6 uur 42 m 28 sp" rangschkkng: Bartal 34 uur 2 sec 2 Vervaecke 34 uur 2 mn 38 sec, 3 Cosson 34 uur 30 mn 32 sec 4 Vssers 34 uur 36 mn 58 sec 5 Clems 34 uur 44 mn 2 sec 6 Vcn 34 uur 49 mn 7 sec 42e Mddelkamp 3 6uur 5 m 5 sec 50e Van Sc h del 37 uur 24 mn 46 spc 55e Hellemons 39 uur 6 sec» Dutsche athletekkamposchapp Donderdag zjjn le Breslau de Dutsche athletekkamposchapp aangevang utslag van kele dstrjd lud: 00 Mpter: Kampo Homberger 0,5 sec 2 Kersch 0,6 sec 3 Lechum 0,6 sec Vèrsprng: Kampo Long 740 Meter 2 Gottschalk 70 Meter Speerwerp: Kampo Stöck 6950 Meter Posstokhoogsprng: Kampo Haunnckel 4 Meter KORTE MEDEDEELNGEN Europeesche athletekkamposchapp Boscoop Luxor Bercht ut de Berkelstreek Van 35 September as word te Parjs week wordt n Luxor vertoond de flm, getteld: wonderbaarljke avontur van de Onderzeeboot D, e butgewoon aantrekkeljke rolprt, vooral voor lefhebbers van ssate waarvan de ssatoneele acte door uneke opnam woïdt, ondersteund M ze ook de adv, elders n dt nummer Autobus teg paal gebotst teg 8 uur reed de motorrjder G V over d Varsseveldscheweg n de rchtng der stad Ev voor de rjwelhandel Brul gaf hj e teek, dat hj naar lnks wlde overstek Op het mdd van d weg bemerkte hj echter, dat e bus der G T M achter hem aankwam daardoor raakte hj aan het wefel Hj gng weer naar rechts, doch nmddels had de autobuschauffeur J W,T naar rechts utgehaald om langs de zjde te passcer To V daarop nog meer naar rechts week, kon T slechts e aanrjdng voorkom door teg e paal van het electrsche net te rjd, welke gedeelteljk werd versplnterd Persoonljke ongelukk kwam net voor gemetepolte stelt e onderzoek n Burgerljke stand van 529 Jul B J Frank G Gemer Berts C M Joost Markus C C Wgchernk Wnters H Maaldernk H B Jans B E Pelgrm G e h u w d: E G C Aaldernk N Raamsdonk Bevall: J v Str, geb Eulnk d J Jans, geb Smts z A A Wssnk, geb Teunss z H Berds, geb Frerks d M Sluter, geb Poodt, d B Luesnk, geb Maandag, d F Teunss, geb v Amerong, d H Berkelder, geb Wesselnk z E Sebelnk, geb Rchter, d E J Langeler, geb Ekhoorn d J T Vrezelaar, geb Beudeker, d A Rutt, geb Ges, z A Meurs, geb Zweerng, z Wsselnk, geb Tk, d M Thjss, geb Boerboom, z Overled: J C M Kempers, echtgoote van W T Bekkng, 43 jr T E kamp, 2 jr G Lndhovus, echtgoot van M Refersched, 43 jr T Wklbeest, echtgoot van A F unk, 54 jr M Roes, wed van Th Kaak, 63 jr Schmdt, echtgoote van H Looman, 58 jr WCHMOND plaatsgoot de beer G van Mddelkoop s geslaagd voor het practjkdploma Boekhoud, afgom door de veregng van leerar n de Handelswetschapp SLVOLDE de opng van de reeënjacht hebb de heer Fr Hemng B Westerveld alher, wel succes gehad, door op het jachtterr onder Zelhem e prachtge reebok te schet VORDEN Reebokk geschot verschllde jagers zjn tot nu to: n deze gemete 6 reebokk geschot Door d jager N e mooe 6 ter Crcus Hny crcus Hny heeft her e dretal voorstellng gegev, welke er zeer zeker mocht zjn paarddressuur stond op hoog pel het nummer van het ballet paard, waste attracte, vooral to het Hcht n de groote tt werd utgedaan aan het paardetug electrsche lampjes n dverse kleur gng brand Ook de nummers de de hond get t beste gav ded t goed, evals het dufjesnutnmer Slangdame", zoo zull we haar maar noem, deed de aanwezg versteld staan door haar prachtge toer Ook werd fraae gymnastsche oefng gegev T slotte noem we nog het tro, dat zch door balanceerkunst verdsteljk maakte Rum 3 ur held de artst de aanwezg n spannng Natuurljk bracht de clowns er de noodge vrooljkhed n Al bj al: E gotvolle avond Jubleumfeest werd n café Kerkhov e vergaderng gehoud onder ledng van d heer HH Bosman, voorztter der Oranje feestco;nmsse on te besprek of het 40jarg regeerngsjubleum van H M de Konngn alher feesteljk zal word geverd Er war 2 ngezet opgekom D; voorztter heette de aanwezg welkom deelde mede, dat het bestuur van plan was dt jaar ge Konngnnefeest te organseer, daar deze datum vlak voor het Concours Hppque met de daaraan verbond feesteljkhed lgt Ook vond spr dat de datum van de Natonale Feestdag, 6 Sept, nog veel te kort na het concours s stelde voor dt feest e paar wek laterte houd, om herdoor het Jubleumfeest beter te do slag Herover werd druk gedscusseerd; het bleek dat de vergaderng er over t algeme vóór was, om wel op 6 Sept feest te ver E der aanwezg sprak er zjn teleurstellng over ut, dat net écn der vooraanstaande person ut Ruurlo aanwezg was, terwjl achteraf wel goeg crtek over het feest zou word gegev voorztter doet het goeg dat toch e voldode aantal msch aanwezg s Er s nu emaal nets aan te do, dat zj, de m graag op de vergaderng zou z, just noot kom Na stemmng wordt de volgde commsse gekoz: de heer H Booltnk, J Teger, BfClVëßahboek Te kush he keur" =0, éfm \ y\/\ Bevattde bre haakmodell voor ek leeftjd: fl jongspakjes, manteltjes met // /ƒ muts, trutjes, slpovers, knder J mesjesjurkjes, jumpers damesblouses, onderjurk, x/ B «spre, kleedjes, kusss, j theemuts, kraagjes man Ja ff RUURLO chett, tafelkleedjes etc etc Gebond n prachtband, 0 rd/ bladz druks, 50 afb n de natuurljke kleur, met du J JÈso deljke omschr der patron Fr toe, na ontv v h bedrag per postwssel of per gro (No 5945) door de UTGEVERSMAATJ C MSSET" NV, DOtTNCHEM van Octoljer krjg Endhov dageljks lwee rechtstreeksche trverbndng met Brussel j h e t b a d e n n zee te K a t vv j k aan Zee zjn dp dre dertgjarge geesheer W Mosselman ut Appngedam zjn twntgjarge dstbode, mej C Smt, verdronk Donderdagmddag s n de Maas onder Tegel e 7jarge jong ut Vlo verdronk jeugdge Vlonaar, gaamd Janss, s te Tegel werkzaam op p der fabrek bureau voor de handel s ludtvaart heeft medegedeeld, dat n de Ver Stat, ngeslot Alaska, thans 2364 vlegveld lgg Hprvan kunn 75 gebrukt word voor nachtvlucht Am b td eld e n (0) s het 2 jarg dochtertje van d landbouwer M spelderwjze n e stuk glas, dat teg e muur was geplaatst, gevall daardoor zoo prnstg gewond, dat het knd aan de verwondng s overled rechtbank te Zwolle veroordeelde H J v 0, admnstrateur van het gemeteljk Sophazekhus aldaar, de op 2 Jul terecht heeft gestaan wegs verdusterng, tot zes maand gevangsstraf, jaar onvoorwaardeljk Dp ésch ludde één ; " " omstreeks neg uur s te Jmud, nabj d steger van de Alkmaar Packet, e zevjarg knaapje te water geraakt Hoewel de jong nauweljks vjf mnut na het ongeval wprd opgehaald, slaagde m er net n de levsgeest op te wekk, f s n de onmddelljke nabjhed van de pyramde van Austérltz bj Dreberg de gewone landdag gehoud van de Hervormd Gereformeerde Staatspartj sprekers trad op ds Lngbeek, oudtweedekamerld, ds Gravemeyer van n Haag geleg hed van het 40 jarg rcgeerngsjubleum van H M ;e Konngn zull door Nederland de Ovcrzpesche gebed herdkngspostzegels word utgegev, ale met ezelfde beelts van H M de Konngn, naar e onlangs vervaardgd portret lgt n de bedoelng vsn d Mnster van Waterstaat bnnkort bj de nvoerng van de Verkeerswet voor te stell voor alle plaats van Nederland ezelfde maxmum snelhed te bepal Vermoedeljk zal dt, zoo weet de Telegraaf te meld, voor de bebouwde kommder gemete 50 KM per uur zjn Ratt Bevorderd n spouwmur ledere landbouwer weet van de rattplaag Herdoor wordt jaarljks voor kaptal vernetgd e groote moeljkhed s het vaak deze der kwjt rak Vel probeer door vang of door vergftgng van deze lastge beest af te kom Bljvd er af te kom s net mogeljk, omdat ze van de ee boerderj naar de andere overloop Wj maakt het volgde nteressante geval mee op e neuwe boerderj, nog slechts e jaar n gebruk butmur van het woonhus hadd e spouw, eves de bnnmuur tussch het woonhus d stal Door dt laatste heeft de landbouwer heel wat msère beleefd Op de e of andere wjze hebb de ratt kans gez, tussch het woonhus d stal n de spouw te kom Her haddt ze e prachtge geleghed om te nestecn snel te vermgvuldg, zonder dat m kans zag ze te vang Uteraard deed zch n de spouw dkwjls e groot spektakel voor Ze kond n de spouw van alle mur kom n de kast van de rolluk bov de ram Her hadd ze de aardghed telks de trekband van de rolluk door te knag Om van dez last af te kom, let de bewoner de spouw er weerszjd van de kast ook de rwerge opng met ste ctspece dchtmak Maar ratt zjn nu emaal net voor e kltje vervaard Er moest naar e utweg word gezocht, deze Kerkdst op as Zondag 3 Jul 938 DOETNCHEM Hv K 8 u vm Ds W Dagevos van Baarland, o u vm Ds Warners (Bed H Doop) ; cb Chrst Bel): o u vm Dst Kapel Zdngsgem: o u vm Dr H Stoel Gereform Kerk: gt/ 2 u vm Ds v Perns 6 u nm Ds v Pems Ev Luth Gem, Afd N P B: Ge dst Herst Apost Zd Gem: 9,30 u vm 4 n nm Godsdstoefng Oud Ger Gem Krusberg: Vm g/ 2 u 4 u nm Dhr Beekman SLANGENBURG H K 0 u vm Ds v Lelyveld GAANDEREN Hv K 0 tl vm Ds G J v d Burgt van Locn LAAGKEPPEL Hv K 0 u vm Ds G J Stork B van Ddam HOOGKEPPEL Hv K Ge dst HUMMELO Hv K 0 u vm Dhr Hoekdjk van "Heemstede (Coll) DREMPT Hv K 0 u vm Prof Dr M G van Mourk Broekman, van Moordrecht Gouderak Evang Rehoboth" 0 u vm Dhr Volk DOESBURG Hv K ro _u vm Ds Walvaart (Bed H Avondm) 6ü nm Ds Walvaart (Bed H Avondm) Ger Kerk 0 u vm 5 u nm Ds J Stoltc van Werd Ev Luth K Ge dst Chr Gereform Kerk 0 u vm 5 u nm Ds K Bokhorst van Murmerwoude, Rem Ger Gem 030 u vm Mej Ds Modderman ANGERLO Hv K 0 u vm Ds Vsser HENGELO Hv K S u 0 u vm Ds Barbas (Bed H Avondm) Vrjdag uur Huweljksnzegng ZELHEM Hv K 0 u vm Ds Koostra van sgravzande Ned Prot Bond Ge dst Geref Gem Ge dst HALLE Hv K 0 u vm Ds T C Vrez Geref Gem Ge opgaaf ontv VARSSEVELD Hv K 8 u vm Ds v Djk van Zeddam 030 u vm Ds Knottnerus Ned Prot Bond 930 u vm Ds Boele Gereform Kerk 930 u vm 3 u nm Dhr H J Kraan van n Haag SLVOLDE Hv K 730 u vm Ds G Boersma 0 u vm Dhr Hartemnk van Slangburg Geref Kerk SlvoldeGdrng: 930 u vm Ds Welemaker 3 u nm Ds Welemaker TER BORG Hv K 0 u vm Ds Vsser vm Ds Haan ETTEN ULFT Hv K 0 u GENDRNGEN Hv K 0 u vm Dr v Dorp 030 u vm Ge dst DNXPERLO Hv K 8 u vm Dhr Rjk, n Heurne 030 u vm Ds Stehuz (Bed H Doop) Geref Kerk 930 u vm 3 u nm Dhr v d Berg Oosterbeek Ned Prot Bond 0 u vm Ds Skema van Velp LCHTENVOORDE Hv K 830 u Vm Ds C M v Endt van Grolo GROENLO Hv K 0 u vm Ds v Endt (Bed H Doop) BREDEVOORT Hv K S 0 u vm Ds Plug (Dankz H Avondm) WNTERSWJK Hv K 8 u vm Ds Roobol 0 u vm Ds Kloots (Bed H Avondm) Ned Herv Evangelsate: 8 u 0 u vm Ds Dppcl van Mddelburg (Coll) Doopsgez Gem Ge dst RUURLO Hv K Ge dst VORDEN Hv K 0 u vm Ds Vsser (Bcv ldmaat) Ned Prot Bond Ge opgaaf ontv Ger Kerk 930 u vm 3 u nm Ds y Nood DDAM Hv K 230 u nm Ds Stork LATHUM Hv K 0 u vm Ds Baart WEL Hv K 0 u vm Ds Mjnards ZEDDAM llv K 030 u Vm Ds v Djk seerenberg Hv K 030 u vm Dr v Dorp van Gdrng SPORTVARA Tour de France negtde étappe bracht Donderdag nets bjzonders étappe ledde van Mptz naar Rems over E6 KM n het tweede gedeelte van de ronde trachtte de FranscTman Lc Guevel pnkele mal ut het peleton te kom nderdaad gelukte hem dt, waarbj hj Galateau Carn mee kreeg n de sprnt werd Galateau wnnaar peleton was tot vlak voor Rems dcht bj elkaar geblev Onze dre landgoot zat steeds achtern verlor op de laatste ttall kjometers kele mnut Zoo kwam jwddflkanp zev mnut na d wnnaar bnn resultaat ludt: Galateau 6 uur 35 mn 2 sec 2 Le Guevel 3 CarLn, all zelfde tjd 4 Egl f> uur 35 mn 57 sec 5 Neus 6 Lcuvot Op de zevtde plaats kwam het groote peleton te staan, waarn alje favoret zat te Parjs de Europeesche athletekkamposchapp voor heer gehoud Net mnder dan 26 land hebban ngeschrev, nl Albanë, Belgë, Bulgarje, nemark, Dutschland, Estland, Fnland, Frankrjk, Grekland Engeland, Nederland, lerland, talë, Zudslavë, Letland, Luxemburg, Malta, Noorweg, Pol, Portugal, Roemë, Zwed, Zwtserland Tsjedoslowakje, Turkje Hongarje, Japan wel naar Helsngfors H t Japansch Olympsch Comté heeft beslot wel e team naarde Olympsche Spel n 940 te Helsngfors te zd E natonale wandelestafette Apeldoornsche wandelveregng hebb beslot op 24 Sept as e natonale wandelestafette te houd bedoelng s H M de Konngn e oorkonde aan te bed, bestaande ut ver gedeelt, komde ut de ver wndstrek des lands ze ver gedeelt zulltot e geheel gevoegd word Als begnplaats zjn oa aangewez Leeuward, Enschede n Haag, terwjl n t Zud nader e plaats zal word aangewez heer Broekhoff Jonge, resp voorztter van de Ned Wandelfederate de NWU, hebb reeds hun medewerkng toegezegd, aanbedng der oorkonde zal gesched vóór het déflé der veregng Groote Katholeke Sportdag te Slvolde d Krng OostGelderland" van RK Sportvergng wordt Zondag 7 Aug as te Slvolde e groote sportdag georganseerd, \yaarbj voetbal, gymnastek, athletek, wandel korfbal elkaar rjkeljk zull afwssel VRAAGBORD Te koop e best roodb: Maalkalf, 3 maand oud 40 Slachtkpp B J Steverng, Op kkershus, Gaaxer Te koop e «ooe Boxer, teef, bj J Pander te Ulft 2 Te koop zware gemerkte ongem Bgg, bj J M Ketelaar, Hulle", Doetncfcem VOOR 90 CENT zd wj U franco 30 OEKLEURDE AFBEELDNGEN (brefkaarttormaat) van de volgd ler» Wtte Wyandott 2 Wtte Kamelsloher hoders, 3 Khode sland Reds 4 Zlver Hollandsch ho 5 Buff Cochns 6 Zlver Urakels 7 Buff Orpngtons 8 Zevburger Naakfhals hoders 9 Zalmkleurge Faverolles 0 Zwarte Langshans Zlver Sebrght krelh, moderne Engelsche vechtkrelhaan ple 2 Qestreepte Koek haan 3 Gestreepte Koek h 4 Lchte Dorkng haan 5 Lchte Dorkng h 6 Donkere Brahma haan 7 Patrjs Leghorn haan 8 Blauwe Andalusf? h 9 Buft Leghorn h 20 Ma Sro Chabohaan 2 Houdanhaan 22 Zwarte Mnorcahaan 23 Mammoutl kalkohaan 24 Vlrgmsch» ot sneeuwha! ho 25 Pekn««oerd 2b oulonse gans (gt) 27 Pommersche gans (gt) 28 Donkere Kouaancd 29 Aylesburv ed O Emder gans (ed) rop7p:dng ueschedt utslutd na ran postwssel LTOEVERSMJ C DOETNCHEM ontvangst vwaöet",

18 ngezond 00%, 36V 3% 5%, Op Op Op NV mnd, 2 halte e PEERBOLTE, HAL, ngeschr e Knolzaad, e 0 D JẆN n Neuw gemerkte H W 4, tel E half oogst; lange Sparta", Te PET 8 (G) bj 4, preme DERKSEN, drag e drag of d Adres: Telefoon Selker, LAATSTE BERCHTEN NET MARKTBERCHTEN RK MESJE ADVERTENTES WEERBERCHT Geld Eervelng Verwachtng: Zwakké tot matge, ater wellcht toemde ZudOosteljke tot Zud Westeljke wnd, gedeelteljk bewolkt, wg of ge reg, ets warmer RJNWATERSTANDEN 29 JUL Keul 233 n plus scm Emmerk 8 m onveranderd Overzcht Amsterd Beurs 2228 JUL 938 Op de beurz heerscht e echte vacantestemmng van zak do s er nauweljks sprake meer koers kond zch evwel meerdeels goed handhav n sommge gevall zelfs ets verbeter, doch voor Amerkaansche waard s er e recate ngetred Over het algeme bljv de bercht, de onzekere tjd, waarn wj lev n aanmerkng nemd, net ongunstg meer n het bjzonder laat de nternatonale poltek zch ets beter aanz spannng, welke er n het verre Oost tussch Japan Rusland heerschte schjnt ets te zjn vermnderd e conflct wordt thans net verwacht, hoewel m n deze gelad sfeer nmmer weet, wat er nog gebeur kan Oolc t opzchte van TsjechoSlowakje krjgt m d ndruk, dat de groote mogdhed de wsch koester moeljkhed te vermjd door Engeland zal e afgevaardgde naar Praag word gezond om al» advseur te d bj de onderhandelng tussch de regeerng de leders der SudetDutschus E vredelevde oplossng zou stellg van groot nut zjn voor e betere onderlnge verhoudng n Europa "Ut Amerka komt er net veel neuws, doch de 240 Bgg f 07 per stuk lets mnder 5 New Yorksche Beurs was er ontstemd over, dat Paard 34 Bokk get Totaal 2974 stuks de verbeterng n het zaklev zch net n sneller tempo voltrekt, hetge verkoop t gevolge hed nam de NVC 20 varks over had n hoeverre m her met e zg technsche ZUTPHEN, 28 Jul Ter veemarkt was de aanvoer reacte te do heeft valt net te zegg, doch deze hed 494 stuks rundvee, 2 schap, 66 zou na de vrj langdurge stjgng ret te verwonder zjn ntussch zjn de gepublceerde kwar f 060 tot f ; 32 zware ster f056 bgg wel: 76 vette koe per klo f 056 taalcjfers meesttjds ongunstg, dochm hoopt f060; 42 lchte ster f ; 94 kalf op beter E goede ndruk maakte het, dat de melkkoe f ; 50 pnk, 2 schap lammer per stuk f 420 tot f 8 2; 6 koperprjz de prjz van staalschroot opneuw kond word verhoogd bgg f 68, per week f Te onzt Handel war AMERKANEN ets n reacte, n: Vette koe slepd, zware lchte doch de verschll war net groot ster flauw Vette graskalver ets vlotter Anaconda verbeterde Aanvankeljk van 26/ 2 tot aan vorge week Schap lammer matg 27% om daarna tot 26 te dal Bgg traag Knecott 30/23230/ 2 maakte e aangam ndruk, dat deze maatschappj het dvdd heeft gehandhaafd Bethlehem Steel noteerde %, Rep Steel 55/244, Gew Steel 45>4 46/ OLEWAARDEN hadd wedtr wg belangstellng Kon Petrol, daalde van 348 tot 343, doch verbeterde weder tot 346 om op 344/2 te slut Bj de NDUSTREELEN trokk aand PJllps weder de aandacht door e grllg koersverloop n d aanvang was de koers vast op 253 ex % dvdd na 249, waarna deze echter herhaaldeljk fluctueerde; het slot was 246/ 2 Unlever onbewog op 55 a 56/2 slot 55/2 Aku ets vaster op 48% na 45%, doch, het slot was lager op 47 op de jaarvergaderng gedane mededeelng war net ongunstg Fokker was lager op 336 na 34 SCHEEPVAARTWAARDEN war nagoeg verlat de koers veranderd nauweljks Holl AmLjn , Kon Boot 2/ Une 20 na 20/2 SUKERWAARDEN hadd e vaste tdz, hetge net te verwonder s met het oog op de groote afdong docr de Nlvas het fet, dat deze de lmtes opneuw met ƒ 025 heeft verhoogd nderdaad zjn herdoor de voorutzcht wel gunstger geword, vooral nu de prjz weer ege wnst lat hoogste koers kond evwel ook her let word gehandhaafd H V A Java Cultuur 87/2 9590, Nsu , Tjepper steeg van 06 tot 6, slot 4 Verg Vorst Cult van 774 tot 93, slot my 2 Voor TABAKKEN was ue belangstellng zeer gerng, doch de koers kond zch goed handhav ll Bat 232/ , ll Mj 282/2 288/22864, Sembah >/225ï>«4 RUBBERWAARDEN war eves prjshoudd rubberprjs bljft vast ook her s m omtrt de verdere ontwkkelng ets hoopvoller gestemd Adam Rubber / 2 l, Bat 65/ , ndsche Rubber 6 na 5, Serbadjad 22266% ex 7 % dvdd beurs was bed bj opng prjshoudd Mdd Mdd Opngskoers koers koers 22/7/38 28/7/38 29/7/?? 3 % Nederland 36 02,3 /, 02% 0% 3 % ~ "37 00»/3 CO 5 /,# 00% 3 Nedlndö 37 % 00% 00% 4 % Engeland üo/do 84% 84% % 4/ 2 Frankrjk / % 3/ 2 Belgë 37 P4 5 / s 94% 94% s/ 2 % Uutschl 30 mv 30 30/«30 Cert Ned HandelMj 57% Aand Kolonale Bank 57% 6 62 Aku ~ 46% 47 48% Vco Kon Ned H Nsu l 77% 75 Holl Am Ljn NedStoomb Schpv Une 20/, 9% 20 V A 469/, 470/, Mj % 287/ 253% 255% 257% Sembah Cert llnos l tral m Canadan Pac 9% 5 S/ # 9% 5/4 Unon Pac 64% 62% 64/a Wsselkoers Herljn darjs 502»/, 502 A 503 Lond 895/895V, 895V» NewYork 82 8»/,, 82"/, door de Nederlandsche HandelAlaatschappj, NV te Doetnchem ARNHEM, 29 J< de hed Vrjdag alher gehoud Geld Eervelng war aangevoerd stuks Kpeer f odeer f330, kle edeer f 70240, alles per 00 stuks DNXERLO, 28 Jul vraag naar varks werd deze week door het rume aanbod overtroff, zeker doordat de hoogere noteerng aanlokte cun de varks aan te bed Dt rume aanbod bleek net bevorderljk voor de noteerng, welke negng toonde tot dang Voorloopt bljft de gemddelde prjs nog 27 ct per powl hoogsts DNXPERLO, 28 Jul de hed gehoud eervelng war aangevoerd eer prjs was f 2Bj3 80 per 00 stuks VORDEN de hed Vrjdag gehoud markt war aangevoerd 38 bgg, waarvan de prjz vareerd van f Sl 7 per stuk handel was redeljk Aan de Gemctewaag werd de vette vajrks afgeleverd voor 27 ct per pond, de zwaardere ct Voor de Ned Vajksctrale werd er 3 zouters afgeleverd LEEUWARDEN, 29 Jul 40 Ster (zware) fl90330; 68 Ster (lchte) f9090 per stuk Aanvankeljk vlugger, later ets flauwer 260 Vett koe e kwal f per stuk, 4668 ct per kg Redeljk ongeveer prjshoudd 442 Melk kalfkoc f per stuk Tameljk vlug wel prjshoudd 22 Pnk f7055 per stuk Handel kalm 2 Vette kalver f 858 per stuk Handel flauw 450 Graskalver f 25 f3o per stuk Voor t lev vlugger, voor d dood statonnar 295 Nucht kalver (slacht) f4b per stuk Trager ets lager 256 Vette schap f 25; 70 Wedeschap f 08; 96 Lammer f72 per stuk Wolvee gedrukt 408 Vette varks f4045 per stuk, 4854 ct per kg levd lets kalmer, prjz vrjwel geljk 30 Magere varks f per stuk Handel kalm ZWOLLE, 29 Jul 40 Ster (zware) f SO f 275 per stuk, ct, 20 Ster (lchte) f/o80 per stuk, ct per kg geslacht aan bout Stug met lagere prjz 230 Vette koe e kwal f per stuk, 6064 ct; 2e kwal f per stuk, 5458 ct; 3e kwal f 00 f 5c per stuk, 4650 ct per kg geslacht vet vleesch Traag met mndere prjz 400 Melk kalfkoe f per stuk Redeljke handel hoogere prjz 00 Guste koe pnk Vaarz: Guste koe f9060; Pnk f9o f l o; Vaarz f 0070 per stuk Handel stadg met hooge prjz 400 Graskalver f 2570 per stuk, 5056 ct per kg geslacht Redeljk met staande prjz 278 Nucht kalver (slacht) (fok): N kalv (sl) f3 0; dem (fok) f2o f3o per stuk Handel vlug prjshoudd 83 Vette schap lammer: Vette schap fl2 f 20; Lammer f Bl 4 per stuk Statonnare handel met lage prjz 79 Vette varks f 50 f7o per stuk, 5254 ct per kg levd 30 Magere varks f4060; 50 Loopers f 826 per stuk Zouters ct per kg levd 23 Zeug fbo 0; 62 Bgg f 08 per stuk varpshandel over de heele lne stug met lagere prjz varkshandel n d Geldersch Achterhoek n de afgeloop week Er werd zeer wg door de grossersbedrjv utwjders ontvang geslacht s alles mondjesmaat, ut alles bljkt, dat net meer dan het hoognoodge wordt verwerkt; n hoofdzaak omdat de afname n de slagerj absoluut ge verband boudt met de verhoogde prjz; want wanneer m e verhoogng van plm 4 5 ct per pond levd n d loop van 8 dag (zooals toch gesched s), bekjkt, zou m (onoordeelkundg t mnste) tot de gevolgtrekkng moet kom, er s eerst te veel aan verdd of moet er thans aan verlor word? E vraag, de m beantwoord moet word n d laatst zn schjnt dan ook wel net ut te kunn voor deze prjz, ook n verband met de rundveeprjz, waarvan de mndere kwaltet nog n prjs gedaald zjn Voorkoop bj d boer zal m bj deze prjz voor d handelaar eerder schade dan voordeel brg, m zj hern voorzchtg; wat geleverd werd koste vanaf 90 kg zwaarder 26y 2 ct tot 27 ct per pond levd af boerderj; zeug tot 400 pond al naar kwaltet 2223 ct per pond, zwaardere zeug tot 22 ct per pond VRAAGBORD Te koop 7 beste gemerkte Bgg, bj de Wed E J Verstege, Drempt, bj de Tolbrug Tekoop of n rul e roodb afgekalfde Maal met sterkalf, e roodb Pnkkalf, met schets Ned Ford % , ± Phlps U l Vï«d, 249 V 2 jaar oud e roodb ongeschetst ± Pnkkalf, 0 mnd oud, bj Cert Unlever 56% 55% 56V J Löwhardt, Kastanjelaan 245, Hgelo (O) Am Enka 26% 26"/,, 26% Te koop e ngeschrev Texels Ramlam Behlehem Steel 45%, 43% 44/, ( ongerg Ramm, bj E Harms, "ekvetd, Hgelo (O) (J Motors 32/, Knecott 30% 30/,, 3% Te koop e best ongeschetst roodb Maalkalf, Republc Steel 5 4%«4"/lf 2/2 mnd oud, bj M Wssels, Dunsborg, Hgelo (G) U S Steel 45"/» 43»/ 45% North Amercan 7% 6% 6% Te koop e Zeug met 2 Bgg, e week Aand Redjang Lebung oud, bj H Kamperman, Kejburg, Hgelo (G) Konnkl Petrol 347/a 345% 346 Te koop 4 ongem Bgg e ruwh Bouver, l ert Shell Unon 3 2% 3 jaar oud bj E J Wullnk, Lankhorsterstraat, lïde Water % % % Hgelo (G) Aand Adam Nuhber 20% 23% 233 Bandar Rubber l Bat Kuboer 65% 69 Oost ava Rubber 40 44% Te koop e beste Waakhond (Herder), voor blljke prjs Wed D J Oldboom, Dorp Zehem Te koop e vet Sterkalf, bj Jac Peppelman, Belemansdjk F 59, Zelhem Tekoop e zware roodb dragde Maal, utget 8 Aug, e zware "ste droge Schot, e roodb Pnk m«t sch e Stertje, 6 mnd, bj G W Wtnk, Velswjk E 42, Zelhem Te koop e Zeug met 8 Bgg, 0 dag oud, bj H Scheffer Noordnk, Hgelo (G) Te kcop e best dragd Vark, werptjd 2 Aug, bj H Radstake Varssel, Hgelo (G) Te koop 4 stuks ongem Bgg, bj A H Menk, Lankhorsterstraat, Hgelo (G) Te koop e best dragd Vark, 3 Aug a d tellng e best roodb Maalkalf, bj A B Tj V o d Geurt, Heelweg Varsseveld Te koop e best roodbont Sterkalf, bj G te n as, Ruurloscheweg, Halle Te koop e extra zwaar Sterkalf, bjzonder geschkt voor t mesthok, bj Tuter, op Berkelaar, Doetnchem AANBESTEDNG Ondergeteekde zal nams zjn opdrachtgever op Dnsdag 9 Aug (behouds goedkeurng van B W) aanbested: bouw van e DOKTERSVLLA, aan de Molstraat te Zevaar 2256 zjn N VAN HASSEL, Archtect N V A, Velperweg 93 Arnhem Bestek teekng verkrjgbaor bj ZWARTS Lchtdruknrchtng te Arnhem A Voor d bouw zonder schlderwerk a ƒ 7 per stel, fr p p ƒ 725 B Voor het Glas, Schlder Behangwerk a ƒ 3 per stel, fr p p ƒ 325 Resttute resp ƒ 250 ƒ 50 per stel nschrjvers moet bestekhouders gevraagd, voor drect, plm 8 jaar (22450 Brev; O W MESSNG, Rgelstraat 29, Hlversum FLNK DAGMESJE gevraagd, net bed 7 jaar Mevr LEERSNJDER, Rekkweg O 27 h Doetnchem Gevraagd te Apeldoorn, n b sr gezn met 2 knder: ZELFST DENSTBODE, ook kok, reeds eerder n betrekkng geweest, loon ƒ 20 per maand Utvoerge brev onder lett L, Mercurus Boekh, Apeldoorn ABONNEMENTEN voor GraafschapBode" word voor DOESBURG aangom door: CHR BELDERBOS, KOEPOORTSTRAAT NV Arnhemsche Verzekerng Mj teg BRANDSCHADE Drecte: ANDRE DE LA PORTE Bedrjf sedert 809" sedert 844" Brand, nbraak NerngfÊ OnbevoonbaarhedsVerzekerng g Verzekerng teg Stormschade, AGENTSCHAP DOETNCHEM: A v d MEERSC, Terborgschew g ABONNEMENTEN word aangom doo H HLLEBRANDS VARSSEVELD (j) SCHAKELAARTJES GOEDKOOPE ADVERTENTERUBREK (UTSLUTEND BJ VOORUTBETALNG) Hern kunn utslutd annonces word geplaatst betreffde koop ver <oop,huur verhuur van roerde onroerde goeder, dstaanbedng, tc, dus geleghedsadverttes ge bedrjfs of reclameannonces Ue prjs bedraagt voor tot met 25 woord, afkortng of getall 30 t; adverttes onder nummer 40 ct; alles bj voorutbetalng n contant, >er postwssel, m postzegels of per gro (No 5945) Annonces van meer dan 25 voord word onder deze rubrek net opgom M kan deze adverttes >pgev aan ons bureau te etnchem, aan onze agtschapp aan de cou antbezorgers _~ TE KOOP: Onr Goeder; Ut de hand te k: ca 2 HA Bouw Weland, geleg nabj het dorp "Te bevr b] R TELEMAN, Zelhem Te huur gevraagd: Te h gevr, met recht v koop: stukje Grond, voor te bouw rjwelzaak; lefst omg Halfweg (tuss Zelhem/Dchem) Br met prjsopg onder No G, bur v d blad Te koop aangebod: Te k: 3 grjze Keeshondjes, bj G J GERRTSEN, Holterweg 24, Doetnchem Te k: n bjna neuwe Maalnol, voor het mal van bakrog andere gran Broodbakkerj VAN KAMPEN, Kepp weg, Doetnchem Te k: e zwaar Hgstveul bj B WEUSTENENK, Oosterwjk, Zelhem Te k voor bll prjs; e prma Waakhond (Herder) Wed D OLDENBOOM, Zelhem Te k: e groote partj Boerkoolplant bj B TCHEL OVEN, Jzevoorde 8, Doetnchem 2255 Te k: e Zeug mat 9 bgg 4 ongem Bgg, bj H W WULLNK, Regersvoort te Kejburg (G) Te k: e stuk Rogge, groot 2550 M op stam Te bevr bj de HENö CEMENT ND, Hgelo (G) Te k:,e goede Vleeschmachlne, prjs ƒ 30 Broodbakkerj VAN KAMPEN, Keppweg, Doetnchem Te koop: e Berghok, Snjbak, Knderwag, Naamach bjj Leem HLDERNK, Tekoop: Alles n g staat G A J REN kul, (2260 Hgelo TNG, Walseweg, Gdrng Bgg, Tekoop keuze bj DSWENNK, ut Te k: 70 roe zware Zegehaver 30 roe beste Rogge, Tekooproed beste 25 Dnxperloscheweg,Slvolde te huur: Nawede, bj C AAL Haver H Starng DERNK, Keppweg L 5, Doetnchem ( Te k: e prma N S U Motor, 2/2 p k, bj TH MASSE LNK, café Waldeslust", Doetnchem Te k: ege gebrukte Dames Heerrjwel, wo Tongers CHR S WCHERS, rjwelhandel, Doetnchem Tek:F WN Motor, prmastaat, pk,34 W MUL 5 n 6, DER Doetnchem Hezstr Jachthond, Tek: mooe 5 MEMELNK, pṡta D prmabe St, ouders jaagd,ƒ5 b Wark, Warnsveld d Tek: toom ge zware merktebgg, Vnkwjk HORST, Zeddam J ṀNK Tek: Knolzaad,neuwe egverbouwd pd, Andjveblad ctp bj a30 GtBuurt, J Slvolde Tek; e PanoAccordeon, 4toets, z g a nw bass, 20 RUTGERS, schlder G Varsseveld Tek: volbl drag Varks, 2 keuzeut bjna a TH d Av Toldjk, Steder Tek: Texels Ramlam, goedk fokdag gegar ongerg Ramm,bj Bekveld,Hgelo HARMSEN, (G) Rogg 35 Tek: roed 40 jongehn(rr), bjg dkut, Keppwegte Hummelo Tek: partj halvelange, e partj Boe v TEMES, rckoolplant,bjg Bevermeer"Angerlo ngeschr Zeug Tek;2 met bgg, bj KELHORST, kc93, Toldjk Tekoop: PlatteWag, StederN opz geschkt voor grotwag KEMPERS, Bevr: Bresstr H 0,Doesburg 2262 Tek: zg E Bak a fets,merkeder voor aann bj bod bevr Beekscheweg KAMPHORST ( ,Ddam Tekoop: Hjblok; e mooeuwe koper jzer Pomp Tunbank, We PANDER, depomp,bjj te Ulftnkoop, verkoop rulhandel( Ezwaar Sterkalf, Broedmach, Cluco HLEBRAND, M Ruurlo straat,terborg Tek:2 cap 420e; Esser, elk cap 350e, Vlak Manfolt e broeder,cap Tek: Zeug, tweedeworp, begn Get, Auga bj tel, Mejḋe Wed REKSWNKEL, F Laag Reuze, Keppel, e F Te koop: Mddstandswonng, ZEER GESCHKT VOOR GELDBELEGGNG BONs WONNGBUREAU, Paspl DOETNCHEM 734 GETJZEREN AFVOERLE Dl NG DER NV DOETNCHEMSCHE JZERGETERJ Te k: e zeldz best Merrleveu, bj TH TE DUTS, Netterd Te k: e drag Vark, le worp, utget 30 Aug Te bevr bj G HOOJMAN, Molaar, Klder Te koop: toom ongem zware Bgg J TCHELOVEN, Klder Te k: eg verbouwd Knolzaad, halfl Blauwkop, a 28 ct p pd Bj partj kort G JAN SEN, wnkeler, Langerak Te k: 2 Reepnchertjes, teefjes, bj H J RUTJES, kapper, Zeddam 2258 Te k, gevr: ot 2d Bgg, bj de Wed E MAALDE RNK, bj t Menk, Hgelo (O) Te k gevr: 4 Bggmerk, door H LEUVERNK, od Kappe, Halle 2247 Te k gevr: 2000 Mergkoolplant door A J Zaagmolpad 23, ROZEBOOM, Doetnchem Gevr: e Kalverschets G KAMERLNG, C 78, Varsseveld Te k gevr: complete ejectr Pompnstallate Br met omschrjv prjs onder No G aan het bur v d blad Personeel gevraagd Naaster te Dchem vraagt net gevord Mesje, voor 4 a 5 dag p wk Br met utv nl onder No G bur v d blad Voor n Haag gevr: Dstbode, als mesjealle, net jonger dan 8 jaar PG Aanm: Mevr LODDER, adres: Wed v d LNDE, Slangburg Y Gevr: heldere Boerdstbode Br onder No G, bur v d blad Te k: e gebr, n g st z Gevr de Aug n net Mesje, RK, 5 a 6 jr Zch mon Wag op luchtb D W J RE MES, mach houtbedrjf, Snder Tevs flnke Leerjong d bj A v WESTERHUS te delng of sohrftel aan te mel gevraagd Lchtvoorde Te koop gevraagd: Te koop gevr: e gebrukte Hepomp M B TER HORST, Wassbrnk C 30, Zelhem Gevr: e eerljk Belg type Merrepaard, 4 a 6 j oud Aanb cn prjs aan G W WEENK, op Wek, Vord 2254 AGENTSCHAPPEN van n GraafschapBode" andere adress waar dverttes voor dt blad word aangom: HALTEN: A J te Slaa G W Vaag» 4NGERLO EN OMSTR: H H Braakman BREDEVOORT: G Hultlnk KORCULO: J L Kousman, Boekhandel JNXPERLO EN RrrDENBROEK; H A Boland»REMPT: J W Halfman A 30 DOESBURG: C Belderbos Koepoortstraat 23 DDAM: ETTEN: A A H Nova J Verhey, No 5 GAANDEREN: A J Wlssellnk Helde H mlnk Rjksstraatweg jtnurngens Mej BökkersKanterf Gevr: net Dagmesje, 8 jr, door H DEPENBROEK, Krusberg K 2, Doetnchem Dagmesje gevr n kl gezn Br onder No G bur v d blad Gevr teg Sept e net Mesje, 5 a 6 jr, voor dag nacht nl br N, aan agtsch GrBode, Zelhem GROENLOj HALLE: H Ordelman, D J Reuterlnk F W Hobbelman A J H Nljhof shefrenberg: E Geurts, Kllnkerstraat HOOGKEPPEL: K G NoQ HUMMELO: H J van Holt HENGELO: Meljers W A Groot Brulnderlnk KEJENBURG: F J Nleslnk LAAGKEPPEL: D J Kl Esslnk LCHTENVOORDE: A van Westerhus, Aaltscheweg LOBTH: RUURLO: G Spekknk M Hllebrand G J Kranbarg STEENDEREN BAAK TOLDJK: c r Ran<nan MnVwmdw o«v G J Reevoort Steder \V Vervelde Cnvlk, Steder SLVOLDE: Th Colbrander Gevr teg Sept flnke Boerknecht, PG, geheel zelfstandg E J LETTNK, Loolaan 4, Doetnchem Gevr ; Aank Knecht, ntern, n Rjwel Radozaak, goed doorkneed n het vak Br No 2263 G, bur blad Net Dagmesje gevraagd Dr Huber Noodtstraat 79, Doetnchem 226 Gevraagd: E net Dagmesje A P VERMEJ, Electr Smederj, Slvolde (22606 Gevraagd: E jong ca 7 jaar goed met paard kunnde omgaan, geg met crcus mede te rez 2264 Aanbedng tot 2 Aug aan LJFERNG, Crcus Hny, Varsseveld Bedt zch aan: B z a e bekwaam Molaarsknecht Brev onder No G bur v d blad Dvers Spoed, ƒ 200 ter le gevr Hooge rte Vlugge afloss Br onder No G bur v d bl Geleghed tot het maa bnd van y 2 HA Rogge bj J E HUPKES, Hummelo (22537 Gevr n t ctr Doetnchem: 2 nette Kostgangers(sters) Br ond No ü bur v d bl Nog geleghed tot wed van vee n het Zwarte Ve Adres: D J KEUNEN, Neuw Wsselnk, Heelweg, Varsseveld Rume Wonng met schuur tun, n de hoofdstraat te Ett No Te bevr bj O TH BENNEWTZ, Terbweg 2 Doetnchem SNDEREN, TERBORG: ULFT: K Kobes D Snoek J P A Vet VARSSEVELD: H Hllebrand: VORDEN: A X Kost VV te Slaa WESTENDORP: A B Vrez WNTERSWJK: J H Verkant ZEDDAM: H Bekker WEHL: H H Harms, Meerbror WCHMOND VERAKKER: W te Slaa Vord ZELHEM, VELSWJK OMSTREKEN: Oosternk, Dorp { Wasstnkbrnk ZUTPHEN: J Mejer»,»n«Hafslaan

19 nu s Duzd Wosdagavond Zondag de Op Voor Zaterdag Na Zondag T Op SportSpel SPORTBLAD VAN DE ALS DE VERDAAGSCHE ZN FNSH HEEFT BEREKT start de motor voor de TT races op t crcut te Ass motor deaal zomerweer heeft de Verdaagsche begunstgd sportlefhebbers gev morg n Ass acte de presce Als deze regel onder de oog van het sportmnnd publek kom, s de laatste étappe van de Verdaagsche t de trekk honderd tppelaars de Kezer Karelstad bnn, om met groote voldong te kunn terugz op e succesvolle verdaagsche wandeltocht te Arnhem, vooral n de omgevng van de Rjnbrug op het Velperpl, het aantal kjklustg ontelbaar was ze belangstellng conctreerde zcl op om het Velperpl, waar de poltc bj 7ondere maatregel had getroff 50»rs de 55ers maakt achter Arnhem op d Rosdaalsch, Schelmsch elschweg e parcours n e schtterde omgevng, waar ge zon wnd hnderljk kond zjn Te Arnhem, waar vooral de Cadett van Breda, de Marners de Matroz de Artllerst e krang déflé maakt voor GeraalMajoor Cllevs, hadd zch nog meer autortet verzameld Zoo merkt wj op d Adjudant van H M de Konngn, Majoor Phaff, Kolonel Hoofdntdant Numans, nspecteur der nfantere, Gt Maj Hackstroh d GMaj van de rde Dvse van Njnatt ontvangst van de deelnemers n Arnhem was zeer thousast Sommg verlet slechts noode Arnhem n! Arnhem werd de utsche Rechsjugd getroff door het utvall van e der eder, doordat de medsche dst bj e der jongelu e lchte blndedarmontstekng constateerde, zoodat deze van verdere deelnemng moest word utgeslot per ( auto naar Njmeg werd vervoerd meeste deelnemers war weer op tjd n Njmeg, waar hun naar gewoonte e geestdrftge ontvangst werd bered door de duzd toeschouwers de van de Waalbrug af stond opgesteld aantal utvallers bedroeg Donderdag 2, het totaal over dre dag 83 GRAAFSCHAPBODE Ass s op het oogblk de groote magneet van t Noord, de machtg trekt waarhe alles zch beweegt, gedrev door e onweerstaanbare drang als mugg de word aangetrokk door de:hoogbrandde kaars der supersnelhed Alles wat zch nteresseert voor snelhed motorvoertug Ln deze wereld van nkrmpde afstand we onzer doet dat tegwoordg net al n Ass, s er he op weg of maakt zch alsnog op er heep te gaan, afkomd net alle op het lcht van de TT kaars, maar óok op het opwndde geud Natuurljk zjn er ook onder h, de net e paar pjnljke voet hun laatste schred naar de Kazerne rcht, doch over het geheel gom, kreeg de Verdaagsche dt jaar wg utvallers te boek E gelud dat veelzjdg s, ndrukwekkd waarmee ze thans brandt v Donderdag, de derde dag, vertrokk 4508 opwndd deelnemers, welke tocht dtmaal gng van Njmeg door mmers,, daargnds op de Drtsché hede de Betuwe naar Arnhem Omstrek Donderdagmorg war s het bedrjf van de tranng nog n gang, er slechts krjschd," huld, ger 8 deelnemers thus geblev, razdsnelle tweetakt over de wegvan het crcut, terwjl er daags tevor grommd klnkt de machtge donder op op d crssdag" negt war utgevall ut de dag vng voor de wandelaars utlat, van s werelds snelste vertakt rmonsters op twee wel als de voorbj op de meest gewschte wjze aan morgzon flts met duzelngwekkde snelhed, weg zond wat koesterde stral over het n dauw geleg ttkamp, maar to kort scheurd ut bocht, de n ongeloofljk nadat de 55ers de poort van de kazerne verlat hadd het groote leger op marsch Nu s het daar bj Ass de tjd bj tempo zjn doorgezeld was, de zon achter utnemdhed voor technsche studes, de wolk verdwe, kon de voor het groote massa d anders zoo moeljk mak van vergeljkng, qua rjstjl tocht over capactet van de nternatonale de Waal Rjnbrug d betonn deelnemersschare spreekt weg door de Betuwe mak onder bedekt edere over DKW hemel n n verkwkkde koelte BMW Glera, de machtgste attractes E net te frssche wnd speelde door het land van het Asserprogram veraangaamde de atmosfeer, waarn alle talan vooral hebb deelnemers de groote belangstellng van de massas, zjn met de e tameljk snel tempo kond ontwkkel, zoodat vel reeds teg elf uur 8MWrjders de groote trekplester edere spreekt over de mogeljkhed van e op d terugweg war Na twaalv brak de zon door om één uur lag de betonn weg n blakd lcht To werd de taak voor de wandelaars heel wat verzwaard kreg de 50ers 55ers het vooral zwaar te verantwoord Doetnchemsche meest nam nochtans voldode rust wst zoo op tactsche wjze d lang weg zonder te groote nspannng af te legg deelnemers hadd anders net te klag over gebrek aan belangstellng Stond er n Njmeg vooral n de omgevng van de Waalbrug duzd langs d weg, ook n de Betuwe, vooral n Lt, Est nabj Eld hadd zch groote dromm toeschouwers opgesteld, terwjl Hét bedrjf van de Asser Race s weer n voll gang trekk de motorsportlefhebbers vanalle kant van het land, ut alle hoek cn gat op naar de anders 200 rustge hoofdstad als pelgrms naar het motormekka duel: GleraBMW op dt zoo snelle Nederlandsche Crcut En m tracht de kans te schatt van FN n de 350 cc klasse van DKAV contra Velocette M schudt het hoofd over de ongehoorde snelhed de de zlver DKAVs n de 250 cc klasse ontwkkel wjst elkaar de ontdekkng" voor d natonal strjd der Junores de mogeljke Nederlandsche kampo n de groofe races En het neuws de gerucht bljv kom gaan vermgd met het t hemel stjgde gerucht der trande motor de ssates van het proefdraa e vuurwerk van knetterde vonk rondom de fel brandde TTkaars, dat heel motorholland n e roes brgt, Ass magneet van het Noord trekt met onweerstaanbare kracht Stampvolle trbunes dchte dromm op de staanplaats zull daarzaterdagmorg het bewjs van zjn overge Sportneuws BORCULO Waterpolo behaalde de Borc Zwem Poloclub de overwnnng op de Enschedesche Club, met 52 Door dt succes s de kans op het Twtsch Krngkamposchap zeer toegom Voor de as Wosdag, te Neede te spel wedstrjd bestaat dan ook veel belangstellng r Steeds sneller" held Zondag e wedvlucht vanaf StKatheljne Waver (Belgë), afstand 97 km utslag ludt: Muller, 0, Depernk 2, 5, 9, 2, 3, 8, 20, Wssnk 3, 4, 7, Hogeveerr 6, 6, 7, Krusselbrnk 8 Njland 0, 5, 9, Boks 4, Hgeveld 2, Kranborg 22 RoodBlauwneuws as speelt het le elftal van Sportclub Doesburg é utwedstrjd teg de GV8ploeg Gaand Boys Wll de roodblauw succes hebb, dan zull ze beter aan d te pakk dan n de ege wek geled ndoesburg, gespeelde ontmoetng To werd nl e schrale 54 overwnnng behaald polokampo H«t tweede zevtal van Doetnclemscte Dolfjn", dat op fraae wjze t kamposchap van zn afdcelnj behaalde Achterste rj van lnks naar rechts: Kare Mart s T<ed Hdrks Aoorste rjvan lnks naar rechts: Johan Pecht, Jope Bossers, Egbert Vermeer, Herman Vnkemborg Wm Westerhus Daar DDD 2 cr Wosdagavond jl n geslaagd s Neptunus 3 ut Zutf e groote 6o nederlaag toe te brg, heeft zj beslag gelegd op het kamposchap van d Krng ZutfApeldoom van d KNZB ze prestate s des te mooer als m bedkt, dat DDD 2 dt sezo voor het eerst n competteverband speelt tot nu toe ongeslag s DDD Neptunus Bl 2 5 DJK OKK Ook het eerste zevtal staat nog ongeslag aan het hoofd van de compette Daar het Waterho let protest teg DVVV gewonn heeft, zal de wedstrjd DWVWaterho, de destjds met e geljk spel dgde, overgespeeld word DDD heeft nog slechts punt noodg om kampo te word stand ludt her: Duvsport DOESBURG DDD Waterho DWV Duvsport eerste vlucht voor jonge duv vanaf St Katl Waver werdgewonncn door d Heer G van Sommer, de tevs 8, 9 8 werd Op de 2e plaats volgde de le^ ; Broekhus, de wj dt jaar, evals de heer J Klaass (no 2) nog net onder de prjswnnaars geklasseerd zag verdere utslag ludt: C Borg 3 6, 9, 20 H Gerrts 4 3 M Romer 5, 0,, 22, B Hartemnk 7, A van Ree 2, 4 7, Th Dupont 5, 6 DaDDoneuws Chr Korfbalclub DaDDo speelt Zaterdag op de Stadswede haar laatste thuswedstrjd teganmo 2, Wolfhez Na 3 achterevolgde nederlag wordt het deljk weer es tjd voor de DaDDoers om voor n overwnnng te zorg wedstrjd n Wolfhez werd met de onev goal verlor DOETNCHEM Op wedstrjd der DLTV 6, 7, 3 4 Aug organseert de DLTV op tnswedstrjd te Doetnchem op de ban van hotel Vjverberg" zewedstrjd mog zch steeds n e groote belangstellng verheug, zoodat wj de hoop utsprek, dat dtmaal het tournoo ook flnk bezet zal zjn Voor elk nummer word bj voldode deelname prjz beschkbaar gesteld, bovd voor dames heer kelspel, dames, heer gemgd dubbelspel e wsselbeker Doet Lawn Tns Veregng de promotecompette der NL TB gaat Doetnchem op bezoek te Enschede bj Tempo 2, t gevolge waarvan mede door utstedghed van» verschllde spelers v ge wedstrjd voor de DLTV kunn word vastgesteld ZwartWtkorfbalneuws as trekt ZwartWt naar Arnhem, om aldaar Exc Sportef te bekamp hoewel Exc Sportef de rangljst slut, zull de ZwWers toch hun uterste kracht d te gev om tot succes te kom, t de daardoor hun fraae kans op het kamposchap van Gelderland te behoud grootste concurrt van ZwW s DKOD ut Heelsum, de ploeg de pnt maar ook wedstrjd achter s op de ZwWers del dan ook ongetwjfeld de besté paper heeft Bovd moet de ZwWers nog naar Heelsum, hetge hun laatste comptwedstrjd s Vermoedeljk zal deze wedstrjd, de op 3 Aug as gespeeld wordt, de beslssng brg ZwartWt DKOD SSS Mk d Bal R3? Fluks Jll SKV Anmo :, Exc Sportef l Roeveregng opgercht ege voorberedde besprekng had Wosdag jl her ter stede de oprchtng plaats van e roeveregng bestuur van deze veregng, welke dc naam zal drag van Ank", s als volgt samgesteld: Dr D Kolkman, voorztter; Dr H J Zesel, pnngmeester; Mr D J H W Spanjaard, secretars Dr L F Tjalma; commssars van materaal boothus zal word gebouwd op het terr van de NV Houthandel vh G J Horstng Zooals bekd, bedt de Oude Jsel tussch de sluz van de Kemmade Laag Keppel e prachtg roewater met e lgte van ongeveer 0 km s ongetwjfeld e zeer verheugd fet, dat thans te Doetnchem de beoefng van deze mooe gezonde sport mogeljk s geword slag ludt: cn 7 A te West, met 94 punt, 2, 4 Fr Wcnnekes, net 96 pt, 3, 5, 6 8 C de Lange, met 94 pt, 9 2 J Mnnk, met 8 pt 0 3 B Knoop met 79 pt LCHTENVOORDE Serewedstrjd HVC wordt de fnale gespeeld van de serewedstrjd van HVC, Harrcveld VVV (, Vragder komt ut teg DV0, Aalt, daarna spel de verlezers wnnaars teg elkaar Voorts speelt Longa e oplusterngswedstrjd teg ZVC, Zeuwt TERBORG FancyFar voor de VV Terborg bate van haar kas organseert dc V V Terborg" as Zaterdag Zondag n zaal Haveman alh n groote fancyfar, waarbj muzek, zang dans n gevareerd onderdeel zull vorm van het goed verzorgd feestprogramma zaal heeft e feesteljk aanz gekreg terwjl e keur van fraa ngerchte stands stellg tot e bezoek zal nood organsator rek er dan ook bj voorbaat op, dat vel zch gedrong zull voel e stetje te offer op het altaarder lefdadghed, opdat Vtesse straks met herneuwde levskracht de strjd om het bestaan zal kunn aanvatt Zondagmddag zull de voetballers van Terborg hun kunn toon door n e vrdschappeljke wedstrjd t Velpschc Gelra te overmeester Of dt d Vtessar zal gelukk? We wll hop Maar lat we vooral d het( k aan utslag net, maar telle het doel alle! het aloude gezegde: M reke de ULFT JunorAthletekdag hetsportpark alher wordt as Zondag e atletekwedstrjd gehoud voor junor, welke georganseerd s door de Krng OG met medewerkng van de plaatseljke Gymnastekveregng SDOUC Door e groot aantal veregng ut de omgevng zal met ongeveer 70 jongs aan de wedstrjd word deelgom, terwjl vooraf met bjna 00 gymnast vanaf het Parochehus zal word gemarcheerd door de hoofdstrat naar het Sportterr Na afloop wordt wederom n optocht naar het Parochehus gemarcheerd, alwaar de prjsutdeelng zal plaats hebb VORDEN Go AheadVordcombBe Quck s Vord" gelukt om haar elftal met e aantal promnte fgur van Uo Aheal te versterk Be Quck ut Zutf s bered gevond Zondag als tegstander te fungeer, zoodat n spannde kamp tegemoet gez kan word Waarschjnljk zal vooraf nog e wedstrjd word gespeeld tussch Vord 2 Steder 2 RK Wandelclub RK Veregng ter plaatse zjn weder vermeerderd door de oprchtng van e wandelclub, gaamd Achlles" reeds eg tjd bestaande club, opgercht door e 0tal jongs, heeft zch thans onder RK verband gesteld Reeds óp 7 Augustus as zal word deelgom aan de wedstrjd te Slvolde WNTERSWJK WVCBorne reeks oefwedstrjd van WVC word as Zondag reeds ngezet met e ontmoetng teg de sterke tweede klasser Borne, terwjl d Zondag daarop, dus 7 Aug, het Kampsche KHC op bezoek komt DDD 2 polokampo Natonaal Kegelconcours het volgde: te Arnhem Over d wedstrjd van jl Wosdag teg Neptunus 3 Neptunus 3 bleek veel zwakker ut te kom dan Zondag jl to DDD ternauwernood e geljk spel wst te bevecht Tjds d geheel wedstrjd s DDD dan ook n de meerderhed geweest wge schot de keeper Hdrksén te verwerk kreeg stopte hj naar behoor strjd was nauweljks e mnuut oud to Bossers e prachtge scorngskans kreeg Zutfsche keeper stopte d bal net goed zoo kon Vnkborg DDD al heel gemakkeljk de ledng gev Ege oogblkk later zwom v d Meer ver naar vor vergrootte met e o houdbaar schot d voorsprong (2o) Nog voor de rust slaagde Marts er n het derde doelpunt te scor Ook na de rust bleef DDD overwegd sterker mddvoor Bossers doelpuntte dremaal, zoodat het de kwam met e 6O overwnnng voor DDD ledng was bj d heer Brandt n goede hand GROENLO Duvsport Postduvveregng Snelpost" nam op Zondag 24 Jul deel aan e wedvlucht vanut St Katheljne Wavre, afstand 79 km duv werd om 75 uur gelost Aankomst eerste duf 559 uur prjz werd als volgt gewonn:, 2, 3, 6, 7, 8 9 G Huskes, 4 5 Th ckerng, 0 H Rsng, 2 J Hahné sheerenberg Duvsport Postduvvergng Blauwe Doffer" alher held e wedvlucht vanaf St Cathaljne Wavre, afstand 57 km ut WEHL stand van het Natonale Kegelconcours, dat, ter geleghed van het zlver jubleum van de Veregng Dum n t Gat" door d Arnhemsch Kegel Bond wordt georganseerd, was, tot met Donderdagavond jl bj gewerkt, als volgt: Korpswedstrjd Eereprjs H8KC, Hgelo 329 Twte 2, Enschede 32 2 ESKC, Soesterberg DG, Arnhem Kroon, Varsseveld Anmo, Der Kroon, Varsseveld Alles of Dalles, Aalt 276 Vrje baanwedstrjd Van Breukel, Endhov 2 X 45 köng, Njmeg Wolthus, Blthov MolMes, Breda 43 4 Stvoort, Der "Postma, Gronng 42 6 G Bouman, Gronng Tmmer, Brumm 4, 2 X 39 Vrye baanwedstrjd dames" Mevr Römer, Doesburg 2 X 42, Mevr Hoefnagel, Der 42 3 Mevr Eysnk, Haaksberg Mevr Smt, Gronng 37 5 Mevr Bossard, Arnhem Mevr te Loo, Doesburg 36 Vaste baan, Hamburger tellng J Veth, Arnhem J v d Sandt, Doetnchem J Assng, Hgelo 0 4 Debes, Nymeg 06

20 Graafschapbode RD938AUGUSTUS

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559 Den Haag, g NOV Kenmerk: DGB 2013-5559 Beroepschrft n cassate tegen de utspraak van de Rechtbank te 's-gravenhage X "Z van 3 oktober 2013, nr. 13/07712, op een beroepschrft van SHMRMMI tefj betreffende

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

Behoort bij schrijven no. ^37-505

Behoort bij schrijven no. ^37-505 l Behoort bj schrjven no. ^37-505 ROL VAN EVC EN CPN IN LOONCONFLICT HAAQSE BOUWBEDRIJVEN. S_a_m_e_n_v_a_t_t n_g Als gevolg van een loonconflct vond vrjwel de gehele maand januar een langzaam-aan-acte

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

Wat heb je gisteren gedaan?

Wat heb je gisteren gedaan? Wat heb je gsteren gedaan? Basswoorden: 1 Wat hoort bj elaar? Kes bj el plaatje de juste test geegd, gegaan, A B C D 1 Je hebt toch t geegd! 2 Hj heeft naar een Nederlandse specaltet gevraagd Gee toersten!

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Neuwsbref van de maand jun 2010 van de clëntenraad socale zekerhed te Hulst. Geachte lezers. De Clëntenraad socale zekerhed te Hulst probeert het mnmabeled van Hulst ten unste van u te beïnvloeden. Het

Nadere informatie

Hoe gaat het? Zet de volgende uitdrukkingen in de juiste volgorde (positief negatief). Het gaat wel. 2 Luisteren

Hoe gaat het? Zet de volgende uitdrukkingen in de juiste volgorde (positief negatief). Het gaat wel. 2 Luisteren . k Hoe gaat het? Basswoorden: hoe het met emand gaat 1 Antwoorden op de vraag: Hoe gaat het met u/je? Zet de volgende utdrukkngen n de juste volgorde (postef negatef). postef Het gaat wel. negatef Utstekend.,

Nadere informatie

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen Datum: 22 me 214 Agendapunt nr: 7. B14914 Aan de Verengde Vergaderng Vrjmaken kredet grondverwervng ABH Cromstrjen Aard voorstel Beslutvormend voorstel met nvesterng Aantal Bjlagen 4 Voorstel behandeld

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 7

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 7 Lekker puzzelen en lekker met tl bezg zjn R vn Archem Leone vn e Weterng jrgng 00/00 sere Vormgevng Hen Kreulen jrgng, 00/00, sere 00 Nets ut eze utgve mg gekopeer woren zoner utrukkeljke toestemmng vn

Nadere informatie

Combinatoriek groep 2

Combinatoriek groep 2 Combatorek groep Tragsweeked ovember 013 Theore De opgave deze hadout hebbe allemaal wat te make met éé of meer va oderstaade oderwerpe Belagrjk bj het make va opgave s om et allee de theore de je ket

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes. Sprok kels. Opening. Met. 09 Parkbos nieuws Herfst - Winter 14. p03. p07. p08. wandelkaart Kijk snel binnenin

Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes. Sprok kels. Opening. Met. 09 Parkbos nieuws Herfst - Winter 14. p03. p07. p08. wandelkaart Kijk snel binnenin 09 Parkbos neuws Herfst - Wnter 14 1 Met wandelkaart Kjk snel bnnenn Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes Sprok kels Openng 28 september p03 p07 p08 voorwoord Beste lezers, Gert Arjs Jan Brers Gouverneur

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

Onder verwijzing laritsteli jk naar Uw nevensver- meld bericht van kennisneming en doorzending heb ik de. van mijn Ambtgenoot van Baitenlandache

Onder verwijzing laritsteli jk naar Uw nevensver- meld bericht van kennisneming en doorzending heb ik de. van mijn Ambtgenoot van Baitenlandache I I A F S C H R I F T. DEPBRTEbZNT VAN JUSTITIE. Afdeelng 2 A. s-gravenhage, den 23 Jun 1926. No.1498 Gehem. ( F.44). --------------- Bercht op schrjven vm.n 29 Maart 1926, betreffende : communsme n Zweden.-

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

STUDIEBOEK. nederlands. Meester Kenneth Zesde leerjaar

STUDIEBOEK. nederlands. Meester Kenneth Zesde leerjaar STUDIEBOEK Meester Kenneth Zesde leerjaar meesterkennethsptaels@gmal.com nederlands Werkwoorden vervoegen Persoon en getal Onderwerp, persoonsvorm en gezegde Naamwoordeljk en werkwoordeljk gezegde SP 1

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 gemeente WOERDEN Van Wethouder Schreurs Datum : 25 september 2012 Portefeullehouders) : wethouder Scheurs Portefeulle(s) : wethouder Schreurs Contactpersoon : R. Broekmeulen

Nadere informatie

DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestigd te Amsterdam zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij akte

DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestigd te Amsterdam zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij akte DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestgd te Amsterdam zoals deze laatsteljk zjn gewjzgd bj akte verleden op 24 oktober 2001 voor notars mr. M.A.J.M. Scholtens. HOUTHOFF

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Dag! 1 Wie zegt wat? 6 zes. Goedemorgen!, Goedemiddag!, Dag!, Goedenavond!, Goedenacht! 2004 Max Hueber Verlag, Ismaning. ISBN 3-19-005367-7

Dag! 1 Wie zegt wat? 6 zes. Goedemorgen!, Goedemiddag!, Dag!, Goedenavond!, Goedenacht! 2004 Max Hueber Verlag, Ismaning. ISBN 3-19-005367-7 Dag! Basswoorden: We zegt wat? begroetngen Goedemorgen!, Goedemddag!, Dag!, Goedenavond!, Goedenacht! 6 zes 2004 Max Hueber Verlag, Ismanng ISBN 3-9-005367-7 Aandacht voor: kennsmaken, jezelf voorstellen

Nadere informatie

De drie beeren. bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: Ki 4304 De drie beeren. K.H. Schadd, Amsterdam 1869

De drie beeren. bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: Ki 4304 De drie beeren. K.H. Schadd, Amsterdam 1869 bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: Ki 4304. K.H. Schadd, Amsterdam 1869 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_dri007drie01_01/colofon.htm 2010 dbnl *1 [] 1 Een zeer

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Hans Kuyper. F-Side Story. Tekeningen Annet Schaap. leopold / amsterdam

Hans Kuyper. F-Side Story. Tekeningen Annet Schaap. leopold / amsterdam Hans Kuyper F-Side Story Tekeningen Annet Schaap leopold / amsterdam De eerste woorden Naomi was geen bang meisje. Nou ja, meestal niet. Extreem grote spinnen ging ze liever uit de weg, en al te opdringerige

Nadere informatie

De spreeuw en de musch

De spreeuw en de musch De spreeuw en de musch Een boek voor een kind dat al leest W. Haanstra bron. Mej. L. Hardenberg, Leiden 1890-1900 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/haan040spre01_01/colofon.php 2011 dbnl

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

Manneken, Muur. Mattentaarten GERAARDSBERGEN

Manneken, Muur. Mattentaarten GERAARDSBERGEN Manneken, Muur & Mattentaarten GERAARDSBERGEN 3 Manneke, Muur en Mattentaarten De wandelng vertrekt op de markt. Deze bestond reeds bj het bestaan van de stad n 1068. Het s nog steeds de plaats waar er

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel OCTROOIRAAD / NEDERLAND Ter nzage gelegde Octrooaanvrage Nr. 7 3 1 3 1 8 1 Int. CL, G 21 f 9/00. Indeflngsdatum: 25 septmeber 1973» Datum van ternzageleggng: aprl 1974. 15 uur 45 mn» De herna volgende

Nadere informatie

Combinatoriek groep 2

Combinatoriek groep 2 Combatore groep Mx: ducte, ladeprcpe, bomaalcoëffcëte, paaseereprcpe Tragsweeed ovember 015 Theore De opgave deze hadout hebbe allemaal wat te mae met éé of meer va oderstaade oderwerpe Belagrj bj het

Nadere informatie

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel Masterplan Leeboorden Dt paneel maakt deel ut Menen. De wandelng neemt u n het plan voor gemaakt deze wandelng s te verkrjgen n het stadhus waar u ook het overzchtsplan assen van het masterplan n het groot

Nadere informatie

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam Ecoheat Holland BV De neuwe kjk op gezond en duurzaam tot 70 % besparen op verwarmen uw energerekenng De deale warmtebron De zon s de natuurljke warmtebron van onze aarde en daarom de bass van ver- De

Nadere informatie

De haas en de egel. Wilhelm Grimm en Jacob Grimm. bron Wilhelm Grimm en Jacob Grimm, De haas en de egel. Z.n., z.p. 1900-1910.

De haas en de egel. Wilhelm Grimm en Jacob Grimm. bron Wilhelm Grimm en Jacob Grimm, De haas en de egel. Z.n., z.p. 1900-1910. De haas en de egel Wilhelm Grimm en Jacob Grimm bron. Z.n., z.p. 1900-1910 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/grim002haas01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 De haas en de egel. Het was een mooie

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B Bedenngshandledng ExaControl E7R B UW APPARAAT GEBRUIKEN UW APPARAAT GEBRUIKEN 1 Het apparaat wordt geleverd met: Snelstartgds voor de gebruker, Snelstartgds voor de nstallateur, Garanteverklarng met

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven.

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Water Egypte In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ga naar een restaurant in Nederland. Daar bestel ik een glas water. De ober vraagt

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

NEDERLANDSE BLANKE LEGERWAPENS 1830-1914. model-aanduiding had. Ook de juiste data van invoering ontbreken,

NEDERLANDSE BLANKE LEGERWAPENS 1830-1914. model-aanduiding had. Ook de juiste data van invoering ontbreken, NEDERLANDSE BLANKE LEGERWAPENS 1830-1914 n het artkel van J. D. Jansen (De Wapenverzamelaar 1966) werden reeds de modelwapens beschreven de n plm. 1830 n gebruk waren. We wllen nu trachten de jongere geschedens

Nadere informatie

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker klaagde nooit. Hij was te arm om vlees te kopen. Elke

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang.

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang. Belastngdenst Gentrale admnstrate 6401 DD Heerlen Belastngtelefoon 0800-0543 ff re ff Datum 19 februar2010 Uw kenmêrk rnt Betreft Ondudeljkhed n bjlage'nkomsten als gastouder' Kenmerk B/CA-UGB/10/017 120

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

AÏerinzagelegging nu 7513490

AÏerinzagelegging nu 7513490 Octrooraad AÏernzageleggng nu 7513490 Nederland [19] NL [54] Werkwze voor het verwaardgen van een elektrsch geledende aag op een nwendg wandgedeelte van een kathodestraalbus en een kathodestraalbus vervaardgd

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 986987 07 Husvestng der Kamer Nr. 66 Herdruk BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE Aan de Voorztter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 'sgravenhage,

Nadere informatie

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Co eeshopsnaar deper er e Eval uat ever pl aat s ng t weeco eeshops nvenl o. 5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In dt hoodstuk worden aan de hand van de onderzoeksvragen de concluses besproken. Allereerst wordt

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie

Combinatoriek-mix groep 2

Combinatoriek-mix groep 2 Combatore-mx groep Tragsweeed, ovember 0 Theore De opgave deze hadout hebbe allemaal wat te mae met éé of meer va oderstaade oderwerpe Belagrj bj het mae va opgave s om et allee de theore de je et goed

Nadere informatie

De eekhoorn. œ œ œ œ œ. Ó Œ œ œ. œ œ œ œ. œ j. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ J. - hoorn, de eek - hoorn eet.

De eekhoorn. œ œ œ œ œ. Ó Œ œ œ. œ œ œ œ. œ j. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ J. - hoorn, de eek - hoorn eet. oktober 2010 tekst: Joke de Klerck muziek: Ton Kerkhof De eekhoorn Refrein Intro Ó Œ œ œ J œ œ œ œ eek stapelen: œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Al - hoorn, de eek - hoorn eet zich vol en rond. œ œ œ œ

Nadere informatie

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.:

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.: 13INK00403 mn 11 Mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overhedsmedewerkers GEMEENTE HELLEN DOORN lchand.:

Nadere informatie

15, Burgemeester en wethouders van Harlingen Voorstraat BD Harlingen. Harlingen 19 april 2015

15, Burgemeester en wethouders van Harlingen Voorstraat BD Harlingen. Harlingen 19 april 2015 15,001 52 Burgemeester en wethouders van Harlngen Voorstraat 35 8861BD Harlngen Harlngen 19 aprl 2015 No. Betreft aanvraag wjzgng bestemmngsplan Wllemshaven Harlngen NL IMRO.0072.Wllemshaven-V001 Geacht

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; Gemeentebes tuur Inrchtngsplan en nadere regel s behorend bj de m arkten Spuboulevard 300 3311 GR Dordrecht Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; gelet op artkel 160 van

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Rappel. Reg.no. Dordtse Vrije School Dordrecht Leeuujenhartschool Oud-Beijerland Rudolf Steinerschool Rotterdam Vrije School Vredehof Rotterdam

Rappel. Reg.no. Dordtse Vrije School Dordrecht Leeuujenhartschool Oud-Beijerland Rudolf Steinerschool Rotterdam Vrije School Vredehof Rotterdam KRIMPEN AAN DEN IJSSEL aekomo c.d. Rappel Afdol. 2 *t DEC. 201 Reg.o. Cl.o. 1. v Sameuuerkede Vrjeschole Zud-Hollad Aa het College va Burgemeester e Wethouders va bezoekadres de Gemeete Krmpe a/d IJssel,

Nadere informatie

GAAT ER OP UIT. Balder

GAAT ER OP UIT. Balder Balder GAAT ER OP UIT H et was die ene nacht van het jaar dat de tijd stil lijkt te staan voor het merendeel van de mensen, maar voor EEN persoon ging die nog altijd veel te snel. Er was nooit genoeg tijd

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

DE ENCYCLOPEDIE - dramatische monoloog voor een actrice. Door. Herman De Jonghe

DE ENCYCLOPEDIE - dramatische monoloog voor een actrice. Door. Herman De Jonghe DE ENCYCLOPEDIE - dramatische monoloog voor een actrice Door Herman De Jonghe ALMO BVBA Herman De Jonghe hermandejonghe@gmail.com ACT I Scène 1 DE ENCYCLOPEDIE De encyclopedie staat op het podium, in een

Nadere informatie

Formulier voor het aanmelden van kienen

Formulier voor het aanmelden van kienen Formuler voor het aanmelden van kenen Aan het college van burgemeester en wethouders van Oss Model 1 Formuler voor het aanmelden van: (Per kenspel één formuler nvullen. Dt formuler dent tenmnste 14 dagen

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89 r^ooms.com Ooms Makelaars Bedrjfshusvestng B.V. Maaskade 113 Postbus 24040 3007 DA Rotterdam Telefoon (010) 424 88 88 Fax (010) 424 88 89 Het College van B&W van de Gemeente Albrandswaard Postbus 1000

Nadere informatie

Daags nadat Momgomery's troepen over de Rijn waren, stak Church.1i de rivier over in een Amerikaanse stormboot,

Daags nadat Momgomery's troepen over de Rijn waren, stak Church.1i de rivier over in een Amerikaanse stormboot, 23g2.. passeerden vanmiddag veel bommenwerpers en jagers in oostelijke richting. Vanavond naar Simonse geweest. Toen ik terug naar huis ging en nog maar juist de poort uit was, hoorde ik opeens iets, alsof

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide Verbnd uw hushoudeljke apparaat met de toekomst. Quck Start Gude 1 e toekomst begnt vanaf nu n uw hushouden! Moo dat u Home onnect gebrukt * Harteljk gefelcteerd met uw hushoudeljk apparaat van morgen,

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015 Algemene Voorwaarden Mtsubsh Motors Assstance Package (MAP) 2015 Artkel 1. a) Dealer Defntes Een Mtsubsh Erkend Servce Centrum. b) Voertug De Nederlands gekentekende Mtsubsh personenauto respecteveljk

Nadere informatie