Pensioenopbouw over salarisdeel boven Kansen en aandachtspunten voor werkgevers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioenopbouw over salarisdeel boven 100.000 Kansen en aandachtspunten voor werkgevers"

Transcriptie

1 Pensioenopbouw over salarisdeel boven Kansen en aandachtspunten voor werkgevers 15 APRIL 2014 PENSIOEN ASSET MANAGEMENT GOVERNANCE

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Achtergrond van de fiscale beperking Besluitvorming pensioen boven Vrijval van premies Vrijval geheel ten gunste van de werkgever Vrijval geheel ten gunste van de (individuele) medewerkers die meer verdienen dan Vrijval geheel ten gunste van alle medewerkers die deelnemen aan de pensioenregeling Vrijval in lijn met medewerkers met inkomen lager dan Compensatiemogelijkheden in de praktijk Compensatie in de situatie met doorsneepremie Compensatie van de actuariële premie & DC-staffels Risico s voor werknemers die meer verdienen dan Uitvoeringsmogelijkheden Aanpak voor Wat is het startpunt? Over Montae Bijlage: voorbeeld nettopensioensparen

3 1. Inleiding In december 2013 hebben de regeringspartijen in samenwerking met enkele oppositiepartijen een akkoord gesloten over pensioenen. Onderdeel daarvan is de nieuwe fiscale wetgeving. Hiermee worden de kaders om fiscaal vriendelijk pensioen op te bouwen beperkt. Werknemers die meer verdienen dan hebben naast de verlaging van de opbouwpercentages te maken met een extra beperkende maatregel. Boven een jaarsalaris van is het opbouwen van pensioen in een fiscaal gefaciliteerde collectieve pensioenregeling namelijk niet meer mogelijk. Heeft u medewerkers die meer verdienen dan ? Wat zijn de mogelijkheden voor pensioenopbouw voor deze groep? Wat is de norm en waar moet u op letten als u afspraken maakt? In dit rapport gaan we nader in op deze vragen en doen wij suggesties voor oplossingen. Wij merken op dat de uitwerking van deze fiscale beperking op dit moment tot de nodige discussie leidt en onderhevig is aan wijzigingen. Dit rapport is bedoeld om u kennis te laten maken met de eerste voorstellen vanuit de overheid. De komende periode ontvangt u van ons meerdere rapporten gerelateerd aan dit onderwerp, waarbij wij dieper ingaan op de uitwerking zoals bijvoorbeeld: Verschillen tussen deelname aan pensioenfonds of pensioen bij een verzekeraar Aanpassingen op het eerdere wetsvoorstel Uitvoering van de nettofaciliteit Heeft u zelf een aspect met betrekking tot dit onderwerp wat u nader uitgewerkt wilt zien, dan kunt u dit laten weten aan één van de contactpersonen die onderaan dit rapport staan vermeld. 2. Achtergrond van de fiscale beperking De fiscale beperking van pensioenopbouw boven verscheen voor het eerst in het Regeerakkoord van Kabinet Rutte 2 in De achtergrond van deze beperking is de gedachtegang dat voor werknemers die meer dan 3 keer modaal verdienen het niet nodig wordt geacht fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw via de omkeerregel mogelijk te maken boven een grens van

4 Omkeerregel Voor pensioenen die binnen de fiscale kaders vallen is de omkeerregel van toepassing. Die houdt in dat de premies van de werkgever en de werknemers onbelast zijn tijdens de betaalperiode. Als de pensioenuitkeringen vanaf de pensioendatum ingaan dan zijn deze belast. Het voordeel voor de werknemers is dat zij na hun AOW-leeftijd minder belasting betalen. Na de AOW-leeftijd hoeven namelijk de sociale verzekeringspremies niet worden afgedragen. Dit heeft vooral effect voor een brutopensioen tot (niveau 2014). Daarboven gelden de reguliere schijventarieven van 42% en 52% belastingheffing. Voor medewerkers die meer dan verdienen is, naar verwachting, het bruto opgebouwde pensioen hoger dan Om de inkomens boven enigszins tegemoet te komen is er iets nieuws bedacht. Men noemt dit het nettopensioensparen. Medewerkers die per jaar meer verdienen dan kunnen voor het salarisdeel boven de pensioen sparen in een nettospaarfaciliteit. In deze constructie sparen zij dus vanuit hun nettosalaris. Het pensioenvermogen valt weliswaar in Box 3, maar is vrijgesteld van vermogensrendementsheffing. Overigens is deze nettospaarfaciliteit wel beperkt tot een niveau dat overeenkomt met een pensioenopbouw van 1,875% van het salarisdeel boven In deze nettospaarfaciliteit sparen medewerkers op vrijwillige basis. Het verschil tussen gewoon sparen en nettosparen is dat bij gewoon sparen het vermogen in Box 3, boven het heffingsvrije deel, met vermogensrendementsheffing wordt belast. Wat is het grote verschil tussen de huidige pensioenopbouw (we noemen dit bruto pensioensparen) en het nettopensioensparen? Doordat werknemers netto sparen, dus vanuit hun salaris na aftrek van belastingen, is de inleg in een nettospaarfaciliteit lager dan deze zou zijn bij bruto sparen. Immers, het is het resterende bedrag na belastingheffing. Doordat de inleg lager is, is ook het bedrag waarover rendement kan worden gegenereerd lager. En daarmee is de uiteindelijke uitkomst op pensioendatum lager dan als er sprake is van bruto sparen. Echter, daar staat tegenover, dat het met dit opgebouwd vermogen vervolgens ingekochte pensioen is vrijgesteld van belastingen. 3. Besluitvorming pensioen boven De pensioenregeling is onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket. Een aanpassing van fiscale kaders betekent niet dat daarmee ook automatisch de arbeidsvoorwaarden worden aangepast. Het behoud van een fiscaal onzuivere pensioenregeling is echter erg ongunstig voor de werkgever en voor werknemers: 4

5 Ongewenste gevolgen bij fiscaal bovenmatig pensioen Per 1 januari 2015 worden de fiscale kaders van pensioenregelingen, naar verwachting, verder beperkt. De Tweede Kamer heeft op 6 maart 2014 het voorstel voor de versobering van pensioenopbouw aangenomen. Dit heeft tot gevolg dat veel pensioenregelingen per 1 januari 2015 fiscaal bovenmatig worden, niet alleen wat het salarisdeel boven de betreft, maar ook wat betreft de pensioenopbouw voor het salarisdeel daaronder. Als die regelingen niet tijdig worden aanpast, heeft dit per 1 januari 2015 tot gevolg dat: de toepassing van de omkeerregel (geen belastingheffing op de premie, wel belastingheffing op de uitkering) met terugwerkende kracht wordt ontnomen. De waarde van de gehele pensioenaanspraak (dus ook het tot 1 januari 2015 opgebouwde deel) wordt tot het loon van de medewerker gerekend en belast tegen maximaal 52%; naast loonheffing is ook revisierente verschuldigd ad 20% over de waarde van de gehele pensioenaanspraak; de waarde van de totale pensioenaanspraak behoort vervolgens jaarlijks tot de heffingsgrondslag in Box 3. Voor de werkgever wordt de pensioenpremie belastbaar loon en worden de werkgeverspremies dus belast. Omdat dit grote ongewenste gevolgen heeft voor zowel werknemers als werkgevers is de verwachting dat sociale partners gezamenlijk een fiscaal zuivere pensioenregeling gaan afspreken per 1 januari Omdat de financiële gevolgen voor zowel de werkgever als de werknemers nadelig zijn, is het in het belang van beide partijen om tijdig een fiscaal zuivere pensioenregeling af te spreken. Daardoor zijn momenteel vele pensioenregelingen onderwerp van gesprek in cao-onderhandelingen of in gesprekken tussen de werkgever en een ondernemingsraad. Dit geldt ook voor het salarisdeel boven Voor werkgevers is deze groep werknemers vaak een belangrijke groep binnen de organisatie. Een groep die op sleutelposities zit, voor zichzelf op kan komen en zelf onderhandelt over het (primaire) salaris. Meestal is deze groep minder verbonden met vakbonden en voelen vakbonden, en soms ook ondernemingsraden, zich tegelijkertijd ook minder verantwoordelijk voor deze groep. Werkgevers lopen hiermee een risico dat op de (cao-)onderhandelingstafel rond de nieuwe pensioenregeling 2015 de pensioengelden worden verdeeld, waarbij er minder of geen aandacht is voor werknemers die meer verdienen dan Echter, deze groep zal, nadat de nieuwe pensioenregeling is overeengekomen, vermoedelijk zelf komen onderhandelen over het salarisdeel boven de Dit kan voor de werkgever tot dubbele lasten leiden. 5

6 Het is daarom aan te raden vooraf goed na te denken op welke wijze u de groep werknemers met een salaris boven wil betrekken bij de onderhandelingen over de nieuwe pensioenregeling. Wij kunnen ons indenken dat er tijdig afzonderlijk overleg met deze groep plaatsvindt. Indien dit de gewenste route is, dan is het raadzaam het traject los te koppelen van het overleg met de ondernemingsraad of vakbond. 4. Vrijval van premies Voor werknemers die meer dan verdienen, geldt er geen fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw meer boven dat salarisniveau. Hierdoor zullen de pensioenkosten dalen. Wat de bestemming wordt van deze vrijval aan pensioenpremies is onderwerp van het arbeidsvoorwaardenoverleg tussen de werkgever en de werknemer. Hieronder zijn een aantal uiterste mogelijkheden beschreven. Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de pensioenregeling, dus ook de toezegging boven het salarisdeel van , in veel gevallen onderdeel is van het arbeidscontract. De werkgever kan een wijziging niet zomaar eenzijdig wijzigen en zal in overleg moeten treden met de medezeggenschap Vrijval geheel ten gunste van de werkgever De vrijval van de pensioenpremie voor het salarisdeel boven leidt tot een kostenbesparing voor de werkgever. Werkgevers kunnen, als de pensioenregeling een eindloon- of middelloonregeling betreft, betogen dat de kosten voor pensioen steeds hoger zijn geworden. Dit komt voornamelijk door de lage rente en de gestegen levensverwachting. Elke besparing op pensioenkosten is welkom. Ook kan de werkgever betogen dat deze wijziging wordt ingegeven vanuit wettelijke fiscale aanpassingen en de nieuwe norm zal worden in Nederland. Hiermee vormt pensioenopbouw voor het salarisdeel van boven de geen onderdeel meer van de arbeidsvoorwaarden. Nadeel van deze oplossing is de concurrentiepositie op de arbeidsmarkt ten opzichte van internationale bedrijven of concurrenten in de markt om gekwalificeerd hoger personeel te verwerven Vrijval geheel ten gunste van de (individuele) medewerkers die meer verdienen dan Het tegenovergestelde van bovenstaande is dat de vrijval van de pensioenpremie wordt gezien als arbeidsvoorwaardenbudget voor de betreffende medewerkers. Vanuit deze optiek is de vrijval geheel ten gunste van de medewerkers die immers achteruit gaan in uitgesteld loon, de pensioenopbouw. De werkgever compenseert de betreffende medewerkers in het salaris door de vrijval van de premie toe te kennen als extra looncomponent. De medewerkers kunnen dan kiezen hoe ze deze extra looncomponent willen besteden: door zelf te sparen voor later of te gebruiken voor consumptie voor nu. In de bijlage is een rekenvoorbeeld opgenomen van de werkwijze van nettopensioensparen. 6

7 4.3. Vrijval geheel ten gunste van alle medewerkers die deelnemen aan de pensioenregeling Een alternatieve manier om tegen de vrijval van pensioenpremie met betrekking tot het salarisdeel boven aan te kijken, is het beschouwen van de vrijval als pensioenbudget voor het voltallige personeel. Met andere woorden: de huidige pensioenpremie is beschikbaar voor alle medewerkers. Als omwille van een beperking van de fiscale facilitering de nieuwe pensioenregeling gewijzigd moet worden, is het eerder beschikbare pensioenbudget als uitgangspunt nog steeds beschikbaar om pensioen mee te financieren voor alle medewerkers. Ondanks de versobering in de pensioenopbouw kan de pensioenregeling voor alle medewerkers wellicht op enkele andere punten verbeterd worden door de regeling zelf aan te passen (bijvoorbeeld door opnieuw het nabestaandenpensioen op opbouwbasis te voorzien, door de deelnemersbijdragen te verlagen en/of door een extra bijdrage aan toeslagverlening). Hiermee profiteren alle medewerkers van de versobering van een specifieke groep. Feitelijk vindt hiermee een herverdeling plaats van hoge inkomens naar lage inkomens Vrijval in lijn met medewerkers met inkomen lager dan In deze situatie wordt er geen onderscheid gemaakt in compensatie voor de groepen medewerkers die meer of minder verdienen dan Achtergrond hierbij is dat door de beperking van de fiscale kaders de pensioenregeling voor alle medewerkers mogelijk moet worden aangepast. Dit is het geval als de werkgever nog een opbouwpercentage van meer dan 1,875% hanteert in de pensioenregeling en/of de pensioenleeftijd nog op 65 staat. Vanwege deze aanpassing voor het hele personeel, maakt de werkgever afspraken over een nieuwe pensioenregeling met de ondernemingsraad of vakbonden. Mogelijk komt hier een compensatiemaatregel uit naar voren, bijvoorbeeld een percentage aan loonsverhoging. In deze optie geldt dit percentage voor alle medewerkers, ook voor de medewerkers die meer verdienen dan Compensatiemogelijkheden in de praktijk In de praktijk verwachten wij een combinatie van bovenstaande voorbeelden tegen te komen. Wij verwachten dat de groep medewerkers die meer verdient dan het niet zal accepteren als er op geen enkele wijze compensatie komt voor het pensioenverlies dat zij lijden. Ook voor werkgevers is een dergelijke extern geïnitieerde verstoring van de arbeidsvoorwaarden wellicht niet wenselijk. Ten minste enige vorm van compensatie voor deze groep zal daarmee noodzakelijk zijn. Er zijn verschillende soorten van compensatieregelingen mogelijk. Hieronder geven wij, afhankelijk van de bestaande pensioensituatie, een paar mogelijkheden Compensatie in de situatie met doorsneepremie Als werkgevers de pensioenregeling hebben ondergebracht bij een pensioenfonds, is er vaak sprake van een doorsneepremie waarmee de pensioenregeling wordt gefinancierd. Deze doorsneepremie is dan uitgedrukt als percentage van de loonsom of van de totale pensioengrondslag. In het 7

8 rekenvoorbeeld in het kader op pagina 12 geldt een doorsneepremie van 15% van de loonsom. Om de compensatie te bepalen voor een medewerker kan als basis deze 15% van de loonsom gehanteerd worden. Dit percentage wordt dan omgeslagen op het salarisdeel boven de Er zijn belangrijke aandachtspunten bij deze methodiek. Ten eerste speelt hier de solidariteit een rol die onderdeel is van de doorsneepremie. Over het algemeen zijn de medewerkers die meer dan inkomen ontvangen de oudere medewerkers in het personeelsbestand. Om eenzelfde pensioenopbouw te realiseren, is de pensioenpremie voor een oudere medewerker hoger dan voor een jongere. In situaties waar de pensioenpremie als percentage van de salarissom is uitgedrukt, komt daar nog bij dat voor een medewerker met een hoger salaris verhoudingsgewijs een hoger deel van zijn salaris pensioengevend is dan bij zijn collega s met een lager salaris. Door de doorsneepremiesystematiek worden deze verschillen geëgaliseerd en betaalt de werkgever voor alle medewerkers dezelfde premie. Echter, bij het bepalen van een compensatiemaatregel wordt de egalisatie voor een deel losgelaten. Het is dus heel goed mogelijk dat het doorsneepremiepercentage als compensatiemaatregel voor de werknemer die meer verdient dan onvoldoende is om in een nettoomgeving hetzelfde pensioen te financieren als in de collectieve regeling het geval zou zijn. Overigens speelt bij een doorsneepremiesystematiek het solidariteitsbeginsel in twee richtingen. Enerzijds bouwen oudere medewerkers pensioen op ten laste van de jongeren. Anderzijds dragen de voor deze oudere werknemers meestal geldende hogere salarissen weer bij aan het pensioen voor de jongere werknemers met vaak lagere salarissen. Een ander aandachtspunt is de fiscaliteit in de nettospaarfaciliteit. Deze is begrensd op het equivalent van 1,875% opbouw in een middelloonregeling. Mocht een relatief wat jongere medewerker meer verdienen dan of de doorsneepremie fors zijn door bijvoorbeeld indexatie-opslagen of herstelopslagen voor het pensioenfonds, dan kan het zijn dat deze medewerker niet de totale compensatie kwijt kan in de nettospaarfaciliteit. In dat geval heeft de medewerker én een volledige pensioenregeling én een extraatje als salaris Compensatie van de actuariële premie & DC-staffels In veel verzekerde pensioenregelingen is er sprake van een actuariële premie. In dat geval betaalt de werkgever aan de verzekeraar of het pensioenfonds voor elke medewerker de feitelijke actuariële prijs voor pensioen. Deze prijs is mede afhankelijk van geslacht en leeftijd. Als deze actuariële premie als basis wordt gebruikt voor de compensatie loopt de werkgever direct tegen de gelijke-behandelings-problematiek aan. Het is immers niet toegestaan mannen en vrouwen ongelijk te behandelen. Dit kan nog opgelost worden door te werken met unisex-tarieven bij het bepalen van de compensatie. Rondom de gelijke behandeling van leeftijd is in de wet opgenomen dat het verbod op onderscheid niet van toepassing is op actuariële berekeningen bij 8

9 pensioenvoorzieningen waarbij met leeftijd rekening wordt gehouden. Bij een beschikbare premieregeling kan de vraag worden gesteld of een pensioenregeling met een met de leeftijd oplopende pensioenpremie objectief is gerechtvaardigd. Indien een DC regeling met een leeftijdsafhankelijke staffel als basis wordt gebruikt voor de compensatie, dan loopt de werkgever dus mogelijk tegen de gelijke-behandelings-problematiek met betrekking tot leeftijd aan. 6. Risico s voor werknemers die meer verdienen dan De beperking van pensioenopbouw boven de is met name gericht op de opbouw van het ouderdomspensioen. Een mogelijk neveneffect dat hierbij optreedt, is dat ook het nabestaandenpensioen begrensd wordt door dit verlaagd pensioengevend salarisniveau. In veel pensioenregelingen is het niveau van het nabestaandenpensioen 70% van het ouderdomspensioen. In het rekenvoorbeeld in het kader op pagina 12 zou dit leiden tot een verlaging van het nabestaandenpensioen tot Hier komt nog wel het partnerpensioen bovenop dat is opgebouwd tot eind Maar in de praktijk zal dit leiden tot een aanzienlijke inkomensterugval voor de nabestaanden. Mogelijk wordt dit onderdeel van de nettospaarfaciliteit en anders kunnen medewerkers ook privé een dergelijke verzekering afsluiten. Het is mogelijk dat de overheid zich nog gaat uitspreken over deze risicoverzekeringen. Bij de wijzigingen van 2014 heeft de fiscus aangegeven dat het risico voor nabestaandenpensioen fiscaal nog op een gelijke hoogte gehouden kon worden. Mogelijk geldt iets vergelijkbaars voor 2015, maar dat is nog niet duidelijk. Overigens geldt de maximering van het salaris niet voor het arbeidsongeschiktheidspensioen. 7. Uitvoeringsmogelijkheden Naast een compensatiemaatregel kunnen werkgevers nadenken over het faciliteren (aanbieden) van een nettospaarfaciliteit product. Overigens heeft het kabinet al laten weten dat het door de werkgever verplicht deelnemen aan een dergelijke faciliteit niet mogelijk is. De aard van de nettospaarfaciliteit is een vrijwillige regeling en werknemers moeten dus zelf kunnen beslissen of ze toetreden. Vanuit onze eigen adviespraktijk hebben we een uitvraag gedaan bij een aantal grote verzekeraars op pensioengebied. Hieruit is gebleken dat verzekeraars zich nog bezinnen over producten die zij al dan niet gaan aanbieden. Wij verwachten dat verzekeraars zowel collectieve als individuele nettospaarfaciliteiten zullen aanbieden. Daarnaast is bekend geworden dat er via een afzonderlijk wetsvoorstel nog een aantal wijzigingen op het oorspronkelijke wetsvoorstel komt. Eén daarvan is dat ook pensioenfondsen straks een vrijwillige nettospaarfaciliteit boven mogen uitvoeren. Voor werkgevers kan het wenselijk zijn om een collectief product aan te bieden aan werknemers met een jaarinkomen van boven Het betreft immers een belangrijke groep medewerkers voor de organisatie. Veel 9

10 werkgevers treffen graag faciliteiten voor deze groep. Op deze wijze kunnen ze de groep ontzorgen. Het meedoen aan een collectieve regeling kan voor de betreffende medewerkers voordelig zijn vanwege collectieve tarieven met naar verwachting lagere kostenopslagen. Een ander belangrijk voordeel is dat de risicoverzekeringen op overlijden en arbeidsongeschiktheid in een collectiviteit mogelijk zonder medische keuringen en tegen lagere tarieven kunnen worden aangeboden. 8. Aanpak voor Wat is het startpunt? De verwachte wetswijzigingen per 1 januari 2015 kunnen aanleiding zijn om uw gehele pensioenregeling tegen het licht te houden. Dit start bij de toets of de huidige pensioenregeling binnen de nieuwe fiscale kaders past. Kijk hierbij naar alle elementen binnen de pensioenregeling zoals opbouwpercentage, franchise, pensioenleeftijd, verzekering nabestaandenpensioen, overgangsregelingen, etc. Houd er rekening mee dat er voor de specifieke groep medewerkers die meer verdient dan altijd iets wijzigt in de pensioenregeling! Voor deze groep is het verstandig de pensioenregeling te heroverwegen en te kijken op welke wijze compensatie gewenst is. De regeling dient vóór 1 januari 2015 te worden aangepast ter voorkoming van een fiscaal bovenmatige pensioenregeling. De volgende stappen zijn noodzakelijk: Kwalificeer en kwantificeer de impact van de noodzakelijke aanpassingen met betrekking tot: inhoud van de pensioenregeling (uitkering) uitvoering van de pensioenregeling (kosten). Vraag de pensioenuitvoerder (verzekeraar of pensioenfonds) wat de gevolgen zijn van de aanpassingen voor de uitvoering. Bijvoorbeeld: wel of niet de al opgebouwde aanspraken en rechten aanpassen aan de nieuwe pensioenleeftijd. Inventariseer de verschillende gezichtspunten van belanghebbenden. Bekijk welke mate en op welke wijze compensatie gewenst is. Onderzoek de wenselijkheid van een collectief of een individueel aanbod voor een regeling inkomens boven Stel de verdeling van de gevolgen van aanpassing van de pensioenregeling vast tussen werkgever en medewerkers. Communiceer tijdig naar alle betrokken partijen zoals medewerkers, vakbonden, ondernemingsraden en pensioenfonds of verzekeraar over voorgenomen wijzigingen en verzoek om instemming. Bovengenoemde stappen zijn erop gericht dat u in ieder geval nog op tijd uw regeling heeft aangepast aan de nieuwe fiscale kaders met ingang van 1 januari Wanneer u naast de fiscale aanpassing uw gehele pensioenbeleid heroverweegt, start u met een intensiever traject waarbij diverse belanghebbenden moeten worden betrokken en een maatwerk-plan van aanpak dient te worden opgesteld. 10

11 9. Over Montae Sinds 1997 heeft Montae ruime ervaring als landelijk werkend adviesbureau voor collectieve pensioenen. Met meer dan 50 professionals in pensioenconsultancy, actuariaat, pensioenrecht, vermogensbeheer, communicatie en bestuursondersteuning adviseren wij werkgevers, ministeries, bedrijfstak- en ondernemingspensioenfondsen, vakorganisaties en ondernemingsraden. Voor werkgevers adviseren wij van MKB tot multinational. Van regionaal tot internationaal. Dit doen we vanuit twee kantoren in Rijswijk en Eindhoven. Een groot voordeel van Montae is dat we volledig onafhankelijk zijn. Hierdoor weet u zeker dat wij zoeken naar de voor u best passende oplossing. Uitgangspunt hierbij is dat wij sinds de oprichting van ons bedrijf werken op basis van gewerkte uren of een vaste prijs. Heeft u vragen of wilt u kijken wat Montae voor u kan betekenen? Bel dan met ons kantoor in Rijswijk of Eindhoven of mail ons vrijblijvend. Wij kunnen u helpen bij het wijzigen van uw pensioenregeling, beoordelen en inkopen van uw pensioencontract, het begeleiden van een fusie en harmonisatie, actualisering van uw juridische documenten of bij de communicatie van de pensioenregeling. Wij geven u graag meer informatie over de mogelijkheden in een persoonlijk gesprek. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met: Vandena van der Meer Hans Kennis Claudette Blankestijn

12 Bijlage: voorbeeld nettopensioensparen Hieronder een kort rekenvoorbeeld van het effect op een werknemer die meer verdient dan Voorbeeld salaris: Leeftijd 45 jaar Oorspronkelijke Pensioenregeling: 2,15% opbouw franchise pensioenkosten: 15% van de loonsom Nieuwe Pensioenregeling: 1,875% opbouw franchise pensioenleeftijd 67 Pensioenopbouw tot pensioendatum 67 Opmerking: dit betreft de pensioenopbouw vanaf Hier komt dus nog bovenop het pensioendeel dat is opgebouwd tot en met eind Oorspronkelijke pensioenregeling: 2,15% * 22 jaar * ( / ) = bruto op jaarbasis Nieuwe pensioenregeling: 1,875% * 22 jaar * ( / ) = bruto op jaarbasis Dit is een daling van de pensioenopbouw met 44%: 8% door de daling van het opbouwpercentage van 2,15% tot 1,875% 36% door de beperking van het pensioengevend salaris tot Opmerking: indien de oorspronkelijke pensioenregeling nog in een pensioenleeftijd van 65 jaar voorzag, is de daling van de waarde van het pensioen nog navenant groter. Voor het salarisdeel boven de neemt deze deelnemer niet meer deel aan de collectieve middelloonregeling. Als de werknemer de pensioenpremie die de werkgever oorspronkelijk aan de pensioenregeling betaalde voor het inkomensdeel boven ontvangt als compensatiebedrag, dan krijgt hij een bruto-looncomponent van 15% * = Opmerking: zeker naarmate de werknemer ouder wordt, zal het op de doorsneepremie gebaseerde percentage van 15% steeds meer onvoldoende zijn om het oorspronkelijk voorziene pensioen te kunnen vertegenwoordigen. Hier betaalt hij vervolgens 52% belasting over. Werknemer houdt netto over: /- (52%* 7.500) =

13 De werknemer kan er zelf voor kiezen deze te sparen in een nettospaarfaciliteit, te ontvangen als regulier salaris of een andere door de werkgever aangeboden arbeidsvoorwaarde. 13

Pensioenwijzigingen 2015: Wat doet u als werkgever met vrijvallende pensioenpremies?

Pensioenwijzigingen 2015: Wat doet u als werkgever met vrijvallende pensioenpremies? Pensioenwijzigingen 2015: Wat doet u als werkgever met vrijvallende pensioenpremies? 18 FEBRUARI 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De verwachte wijzigingen per 2015... 4 2.1. Wat wijzigt er precies?...

Nadere informatie

Wijziging CDC-regeling TBI

Wijziging CDC-regeling TBI Wijziging CDC-regeling TBI Voorlichtingssessie tijdens deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds TBI 18 november 2014 Copyright 2014 Sprenkels & Verschuren. Geen enkele reproductie van het document

Nadere informatie

WHITEPAPER PENSIOENLEEFTIJD IN JANUARI 2018 NAAR 68

WHITEPAPER PENSIOENLEEFTIJD IN JANUARI 2018 NAAR 68 WHITEPAPER PENSIOENLEEFTIJD IN JANUARI 2018 NAAR 68 1 januari 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De wijziging per 1 januari 2018... 4 2.1. Wat wijzigt er precies?... 4 2.2. Grote ongewenste gevolgen

Nadere informatie

Verslag Mandema Update mei 2014

Verslag Mandema Update mei 2014 Verslag Mandema Update mei 2014 Terwijl de leden van de Eerste Kamer zich op 20 mei jl. bogen over de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen, kregen onze relaties te horen wat de consequenties

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

Versobering van de fiscale pensioenopbouw

Versobering van de fiscale pensioenopbouw Versobering van de fiscale pensioenopbouw 1. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel Als het aan het kabinet ligt, dan wordt het Witteveenkader op drie manieren aangepast: verhoging van de pensioenrichtleeftijd,

Nadere informatie

PENSIOENLEEFTIJD IN BEWEGING: HET SPEELVELD VAN DE OR Scoren met medezeggenschap. 18 mei 2017

PENSIOENLEEFTIJD IN BEWEGING: HET SPEELVELD VAN DE OR Scoren met medezeggenschap. 18 mei 2017 PENSIOENLEEFTIJD IN BEWEGING: HET SPEELVELD VAN DE OR Scoren met medezeggenschap 18 mei 2017 Montae Sinds 1997 Vestigingen in Rijswijk, Eindhoven en Willemstad (Curacao) 70 medewerkers Pensioenadvies aan

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4 UPDATE Pensioenspecial september 2014 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de pensioenwijzigingen die voor u en

Nadere informatie

ONDERDEEL Leven Zakelijk

ONDERDEEL Leven Zakelijk delta Iloyd ONDERWERP Delta Lloyd Levensverzekering NV ONDERDEEL Leven Zakelijk DATUM 27 mei 2014 UW REFERENTIE 34072 Honig en Honig T.a.v. W. Honig Postbus 336 1800 AH ALKMAAR Geachte heer / mevrouw Honig,

Nadere informatie

Veranderingen in de Pensioenwereld

Veranderingen in de Pensioenwereld Veranderingen in de Pensioenwereld Veranderingen in de Pensioenwereld staan voor de deur U hebt er vast al van gehoord, de pensioenwereld gaat de komende tijd drastische veranderingen doormaken. Zowel

Nadere informatie

Witteveen 2015. 1. Algemeen

Witteveen 2015. 1. Algemeen Witteveen 2015 1. Algemeen Eind vorig jaar zijn tussen de regeringsfracties van de VVD en de PvdA enerzijds en de oppositiepartijen D66, de SGP en de CU anderzijds pensioenafspraken gemaakt. Een groot

Nadere informatie

Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015

Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015 Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015 De parlementaire behandeling van de fiscale hervorming van de pensioenen is afgerond. Op dinsdag 27 mei is de Eerste Kamer in meerderheid akkoord gegaan met de plannen

Nadere informatie

Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW

Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW Inleiding Op verzoek van de NVZ heeft PFZW een vergelijking op hoofdlijnen gemaakt tussen beide pensioenregelingen in samenspraak

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregeling zorginstellingen per 1-1-2015 voor bestuurders

Aanpassing pensioenregeling zorginstellingen per 1-1-2015 voor bestuurders Aanpassing pensioenregeling zorginstellingen per 1-1-2015 voor bestuurders Handreiking van NVTZ aan de leden voor de aanpassing van arbeidsvoorwaarden van de bestuurder met betrekking tot pensioenen bij

Nadere informatie

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Reglement Compensatieregeling pensioen RTL Nederland 1 juli 2013 1 Inhoudsopgave Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Artikel 1.1 Wat bedoelen we met bepaalde begrippen en afkortingen in dit reglement?

Nadere informatie

PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK

PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK Werknemers- en werkgevers-organisaties in de Metaal en Techniek en Metalektro, samenwerkend in de Stichting Vakraad Metaal en Techniek en de Stichting Raad van

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 103.317 Stichting Pensioenfonds Hoogovens voert

Nadere informatie

Aegon Levensverzekering N.V.

Aegon Levensverzekering N.V. Voorbeeldbrief werkgever met DC-regeling (3%- staffel), en additioneel: - WIA-excedentpensioen, en - ANW-hiaatpensioen, en - netto pensioenregeling Aegon Levensverzekering N.V. Postbus 16150, 2500 BD Den

Nadere informatie

Fiscale kader aanvullende pensioenen minder beperkt

Fiscale kader aanvullende pensioenen minder beperkt Govert Terlouwstraat 6 3065 GH Rotterdam T 0103418732 Het Rietveld 55A 7321 CT Apeldoorn T 055-2018885 F 084-8671670 E info@hertgerspensioenadvies.nl I www.hertgerspensioenadvies.nl Fiscale kader aanvullende

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nieuwe regeling PMT, versie werkgevers

Vragen en antwoorden nieuwe regeling PMT, versie werkgevers Vragen en antwoorden nieuwe regeling PMT, versie werkgevers Hieronder treft u vragen en antwoorden over de nieuwe regeling aan. Staat uw vraag er niet bij, stuur dan een mail aan uw werkgeversconsulent.

Nadere informatie

Heftige effecten van de versobering van het fiscale kader voor pensioenopbouw

Heftige effecten van de versobering van het fiscale kader voor pensioenopbouw Heftige effecten van de versobering van het fiscale kader voor pensioenopbouw Om inzicht te krijgen in wat de financiele gevolgen zijn voor de versobering van de pensioenopbouw vanaf 2014, inclusief het

Nadere informatie

100K + markt: klantbelang en innovatie gaan hand in hand

100K + markt: klantbelang en innovatie gaan hand in hand 100K + markt: klantbelang en innovatie gaan hand in hand 100K + markt klantbelang en innovatie gaan hand in hand Agenda 1. Actuele veranderingen in pensioen met ingang van 2015 2. Marktervaringen /behoeften

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling De pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Accountancy wordt per 1 januari 2015 aangepast. Het bestuur heeft inmiddels de hoofdlijnen van de nieuwe regeling vastgesteld.

Nadere informatie

Wijziging pensioenregeling

Wijziging pensioenregeling Stichting Pensioenfonds TNO Wijziging pensioenregeling 2014 Wat vindt u in deze brochure? In deze brochure vindt u een overzicht van de wijzigingen van de pensioenregeling per 1 januari 2014. Introductie

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden over BudgetControle

Vragen & Antwoorden over BudgetControle Vragen & Antwoorden over BudgetControle Wat is BudgetControle bij het Zwitserleven i-pensioen Middelloon? BudgetControle is een optie op het i-pensioen Middelloon. De overeengekomen Middelloonregeling

Nadere informatie

PENSIOEN ACTIE- EN AANDACHTSPUNTEN Hans Kennis. 24 september 2015

PENSIOEN ACTIE- EN AANDACHTSPUNTEN Hans Kennis. 24 september 2015 PENSIOEN ACTIE- EN AANDACHTSPUNTEN Hans Kennis 24 september 2015 Pensioen ALGEMEEN 1 e pijler OVERHEID AOW ANW 2 e pijler WERKGEVER Pensioen 3 e pijler ZELF Lijfrente Banksparen 2 Een jaar geleden... Pensioen

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 16 > JAARGANG 12 > APRIL 2015 INHOUD > Hoe is de nieuwe pensioenregeling tot stand gekomen? [p.1] Fiscaal kader per 1 januari 2015 [p.2]

Nadere informatie

veel gestelde vragen 1. Over de toets

veel gestelde vragen 1. Over de toets veel gestelde vragen 1. Over de toets 1.1 Welke pensioenregelingen worden door a.s.r. getoetst? Alle pensioenregelingen waarin een relatie bestaat tussen het inkomen en pensioenopbouw. Pensioenregelingen

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz. Netto Pensioen. Dé pensioenoplossing voor werknemers die meer dan 100.

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz. Netto Pensioen. Dé pensioenoplossing voor werknemers die meer dan 100. Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Netto Pensioen Dé pensioenoplossing voor werknemers die meer dan 100.000,- verdienen Dé pensioenoplossing bij een salaris boven 100.000,- Pensioen opbouwen

Nadere informatie

Aan Werkgevers & Werknemers

Aan Werkgevers & Werknemers Primair Arbeidsvoorwaarden Advies Employee Benefits Financiële Diensten Verzekeringen Aan Werkgevers & Werknemers Dobbedreef 135 Postbus 11111 2301 EC Leiden T 071 52 88 000 F 071 52 88 222 Behandeld door

Nadere informatie

Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee

Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee Nieuwe pensioenregeling KPN Contact Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe pensioenregeling voor u U werkt bij KPN. Sinds april 2014 heeft KPN een nieuwe cao.

Nadere informatie

Pensioengrens 100.000 / opbouw 1,75% Aardverschuiving op komst. Amsterdam, 20 juni 2013

Pensioengrens 100.000 / opbouw 1,75% Aardverschuiving op komst. Amsterdam, 20 juni 2013 Pensioengrens 100.000 / opbouw 1,75% Aardverschuiving op komst Amsterdam, 20 juni 2013 Het Pensioenlandschap in vogelvlucht Algemene ontwikkelingen: wederkerige intergenerationele solidariteit wordt eenzijdig

Nadere informatie

Pensioenactualiteiten

Pensioenactualiteiten Pensioenactualiteiten Medezeggenschap Waterbedrijven, Waterschappen, Netwerkbedrijven 16-05-2013 Agenda Dekkingsgraad en financiële positie fonds Wijzigingen in 2012 Ontwikkelingen en gevolgen voor ABP

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

PENSIOENLEEFTIJD 68 JAAR

PENSIOENLEEFTIJD 68 JAAR PENSIOENLEEFTIJD 68 JAAR Aanpassing van de staffel per 1-1-2018 Hans Kennis 23 november 2017 Agenda Pensioenen in Nederland Huidige pensioenregeling Voorstel nieuwe pensioenregeling Extra mogelijkheden

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Van gegarandeerd pensioen naar een pensioenspaarpot

Van gegarandeerd pensioen naar een pensioenspaarpot Van gegarandeerd pensioen naar een pensioenspaarpot Ons pensioenstelsel is van oudsher een stelsel dat voor werknemers zekerheden biedt. Met zekerheden wordt hier verstaan: de werknemer weet al ruim voor

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij 3 De beschikbare premieregeling In Nederland bestaan grofweg twee categorieën pensioenregelingen: beschikbare premieregelingen enerzijds en middelloon-

Nadere informatie

Wet Witteveen 2015 voor IBondernemers

Wet Witteveen 2015 voor IBondernemers Wet Witteveen 2015 voor IBondernemers Rogier van den Heuvel Met ingang van 1 januari wordt de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen ("Wet Witteveen

Nadere informatie

Executive wealth planning? Amsterdam, 11 juni 2013

Executive wealth planning? Amsterdam, 11 juni 2013 Executive wealth planning? Amsterdam, 11 juni 2013 Executive wealth planning Planning voor de hoge inkomensgroepen op het gebied van: Ouderdom Overlijden Arbeidsongeschiktheid Wealth planning of financiële

Nadere informatie

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen Bij een eindloonregeling bouwt u veel meer pensioen op als u gedurende uw werkzame leven behoorlijk carrière maakt (lees salarisstijgingen ontvangt). Want u ontvangt het pensioen over uw laatste en dus

Nadere informatie

Actualiteiten pensioenen. Marcel van de Grift Senior pensioenadviseur

Actualiteiten pensioenen. Marcel van de Grift Senior pensioenadviseur Actualiteiten pensioenen Marcel van de Grift Senior pensioenadviseur 1. Algemeen 2. Rol OR 3. Pensioenregelingen Agenda 4. Fiscale wijzigingen 2015 (rol OR bij compensatiemaatregelen) 5. Pensioenuitvoerders

Nadere informatie

OR-Seminar Johan van Soest & Evert van Ling, 10 april 2014. Werk aan de winkel I - rol OR - wijziging pensioenwetgeving

OR-Seminar Johan van Soest & Evert van Ling, 10 april 2014. Werk aan de winkel I - rol OR - wijziging pensioenwetgeving OR-Seminar Johan van Soest & Evert van Ling, 10 april 2014 Werk aan de winkel I - rol OR - wijziging pensioenwetgeving Lang zullen we leven en werken 2 Agenda Werk aan de winkel I, pensioenwijzigingen

Nadere informatie

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Pagina 1/6 Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Momenteel bouwt u pensioen op bij uw eigen vennootschap. Dit betekent dat de vennootschap recht heeft op premieaftrek voor uw

Nadere informatie

Pensioen aanvullende pensioenregelingen. Wat krijg je in onze aanvullende regelingen? Extra ouderdomspensioen. Laag 1.

Pensioen aanvullende pensioenregelingen. Wat krijg je in onze aanvullende regelingen? Extra ouderdomspensioen. Laag 1. Pensioen 1-2-3 aanvullende pensioenregelingen Werk je bij een werkgever die bij ons is aangesloten, dan bouw je automatisch ouderdomspensioen bij ons op in de basispensioenregeling. Daarnaast kan je werkgever

Nadere informatie

Pensioenwijzigingen 2014-2015. Resultaten enquête

Pensioenwijzigingen 2014-2015. Resultaten enquête Pensioenwijzigingen 2014-2015 Resultaten enquête Hierbij treft u de resultaten aan van de enquête die Aon Hewitt in april-mei 2014 heeft gehouden onder 2000 werkgevers. De vraagstelling ging over zowel

Nadere informatie

JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling

JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling INHOUD 2 Wie voert de pensioenregeling uit? Het pensioengebouw in Nederland De pensioenregelingen van RELX in Nederland Vergelijking CDC en IDC Welke

Nadere informatie

Prinsjesdagspecial 2014. De pensioennota. Samenvatting

Prinsjesdagspecial 2014. De pensioennota. Samenvatting Prinsjesdagspecial 2014 De pensioennota Samenvatting 1 2 Inhoudsopgave Prinsjesdagspecial de Pensioennota 1 Pensioen 3 1.1 Aangepast Witteveenkader 3 1.2 Verlaging maximum opbouw- en premiepercentages

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente. Versie 19 januari 2015

100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente. Versie 19 januari 2015 100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente Versie 19 januari 2015 Wat is er veranderd per 1-1-2015? Voor 1-1-2015 gold er geen salarisbeperking waarover met pensioen op mocht bouwen. Vanaf 1-1-2015 is wetgeving

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Eén nieuw pensioen voor de Techniek

Eén nieuw pensioen voor de Techniek Afspraken zorgen voor stabiele premie, beschermen lagere inkomens en stimuleren arbeidsmobiliteit Eén nieuw pensioen voor de Techniek Schiphol/Rijswijk, 26 september 2014 - Werknemers en werkgevers in

Nadere informatie

Eén nieuw pensioen voor de Techniek

Eén nieuw pensioen voor de Techniek Eén nieuw pensioen voor de Techniek Vakbonden en werkgeversorganisaties (sociale partners) in de sectoren Metaal & Techniek en Metalektro zijn het op 25 september 2014 eens geworden over een nieuwe pensioenregeling

Nadere informatie

Pensioen Informatiebijeenkomsten GDF SUEZ E&P Nederland B.V. donderdag 5 februari 2015 Fabricom Den Helder dinsdag 10 februari 2015 Helihaven Den

Pensioen Informatiebijeenkomsten GDF SUEZ E&P Nederland B.V. donderdag 5 februari 2015 Fabricom Den Helder dinsdag 10 februari 2015 Helihaven Den Pensioen Informatiebijeenkomsten GDF SUEZ E&P Nederland B.V. donderdag 5 februari 2015 Fabricom Den Helder dinsdag 10 februari 2015 Helihaven Den Helder woensdag 11 februari 2015 Kantoor Zoetermeer dinsdag

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Seminar MontClair. pensioenrichtleeftijd

Seminar MontClair. pensioenrichtleeftijd Seminar MontClair Verschuiving WIJZIGING AOW- VAN DEen pensioenrichtleeftijd ARBEIDSVOORWAARDE PENSIOEN Woensdag 5 juni 2013 Pensioenopleidingen in het groene hart 1 Welkom! Leeswijzer Stand van zaken

Nadere informatie

Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2016

Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2016 Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2016 Inleiding Als, conform artikel 2 of artikel 6 van het Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000, vrijstelling kan worden verkregen,

Nadere informatie

Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4. Hoogte ANW-uitkering... 4. Verzekerd bedrag ANW Hiaat 2015... 4. Kostendelersnorm ANW... 5

Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4. Hoogte ANW-uitkering... 4. Verzekerd bedrag ANW Hiaat 2015... 4. Kostendelersnorm ANW... 5 INHOUD Minimale AOW Franchises 2015... 2 Opbouwpercentages 2015... 2 Aftopping Boven 100.000,-... 3 ANW Uitkeringen 2015... 4 Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4 Hoogte ANW-uitkering... 4 Verzekerd bedrag

Nadere informatie

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 ABN AMRO Pensioenen Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 Sinds 1 januari 2015 is de fiscale regelgeving voor pensioenregelingen veranderd. Een

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

68 De Pensioenwereld in 2014

68 De Pensioenwereld in 2014 09 68 De Pensioenwereld in 2014 Pensioenregeling 69 Aanpassingen van het fiscale (Witteveen-)kader Auteurs: Ivar Sintemaartensdijk en Jan Stigter Pensioenen mogen zich nog altijd verheugen in de warme

Nadere informatie

Pensioen Informatie sessie

Pensioen Informatie sessie Pensioen Informatie sessie Pensioenreglement B Oktober 2013 Voorbehoud De tekst in deze presentatie is louter ter informatie bedoeld. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Bij onduidelijkheden

Nadere informatie

Agenda: Introductie Waar staan wij? Wat is Aegon Persoonlijk Pensioen? Oplossing Aegon Netto Pensioen Oplossingen voor alle werknemers Vragen?

Agenda: Introductie Waar staan wij? Wat is Aegon Persoonlijk Pensioen? Oplossing Aegon Netto Pensioen Oplossingen voor alle werknemers Vragen? Agenda: Introductie Waar staan wij? Wat is Aegon Persoonlijk Pensioen? Oplossing Aegon Netto Pensioen Oplossingen voor alle werknemers Vragen? 2 Waar staan wij? Introductie netto pensioen per 1 januari

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 101.519 Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Bijlage I bij besluit CPP M inzake beschikbarepremieregelingen

Bijlage I bij besluit CPP M inzake beschikbarepremieregelingen Bijlage I bij besluit CPP2007-552M inzake beschikbare-premieregelingen 1 Bijlage I bij besluit CPP2007-552M inzake beschikbarepremieregelingen Aanwijzing als bedoeld in onderdeel 2.3 Staffels met uitgangspunten,

Nadere informatie

Tentamen Pensioenactuariaat 1, 18-1-2007

Tentamen Pensioenactuariaat 1, 18-1-2007 Tentamen Pensioenactuariaat 1, 18-1-2007 Op dit tentamen kun je 100 punten halen : 25 pt Opgave A, óf je eindcijfer van de opdrachten tijdens het collegeblok. Het maimum van de twee scores is geldig, dus

Nadere informatie

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op.

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op. 7 juni 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill. Standaard krijgt u dit ouderdomspensioen vanaf uw 67e

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

AANPAK 100K+ COMPENSATIE PENSIOEN

AANPAK 100K+ COMPENSATIE PENSIOEN AANPAK 100K+ COMPENSATIE PENSIOEN De aftopping van het pensioengevend inkomen heeft naar verwachting voor ongeveer 125.000 werknemers in Nederland gevolgen. Dit is weliswaar een relatief kleine groep,

Nadere informatie

Datum 22 mei Behandeld door Dhr. A. Beheerder Onderdeel Leven Zakelijk Team Pensioenleeftijd 68 Ons kenmerk A001

Datum 22 mei Behandeld door Dhr. A. Beheerder Onderdeel Leven Zakelijk Team Pensioenleeftijd 68 Ons kenmerk A001 Datum 22 mei 2017 A.B. Voorbeeld T.a.v. de directie Spaklerweg 4 1000 AB AMSTERDAM Behandeld door Dhr. A. Beheerder Onderdeel Leven Zakelijk Team Pensioenleeftijd 68 Ons kenmerk A001 Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee. Meer weten? www.kpnpensioen.nl

Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee. Meer weten? www.kpnpensioen.nl Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee Meer weten? www.kpnpensioen.nl Waarom verandert de pensioenregeling? U werkt bij KPN. Sinds april 2014 heeft KPN een nieuwe cao. In de cao staan afspraken over

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Het uitgangspunt bij de totstandkoming van de nieuwe pensioenregeling was: te komen tot een nieuwe, betaalbare en duurzame pensioenregeling voor AZL.

Het uitgangspunt bij de totstandkoming van de nieuwe pensioenregeling was: te komen tot een nieuwe, betaalbare en duurzame pensioenregeling voor AZL. AZL NV Pensioenregeling met ingang van 2013 Het uitgangspunt bij de totstandkoming van de nieuwe pensioenregeling was: te komen tot een nieuwe, betaalbare en duurzame pensioenregeling voor AZL. We kunnen

Nadere informatie

De fiscale aspecten van het pensioenakkoord: het is lastiger dan het lijkt. Workshop 9 mei 2012

De fiscale aspecten van het pensioenakkoord: het is lastiger dan het lijkt. Workshop 9 mei 2012 De fiscale aspecten van het pensioenakkoord: het is lastiger dan het lijkt Workshop 9 mei 2012 Programma De aanleiding en het pensioenakkoord op hoofdlijnen Aanpassingsmechanismes Fiscale pensioenkader

Nadere informatie

NPR 2005 Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba

NPR 2005 Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba NPR 2014 NPR 2005 Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba Nieuw Pensioenreglement 2014 (NPR 2014) U bouwt bij APFA pensioen op als u werkt voor de overheid, in het onderwijs of voor een organisatie die

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Wetsvoorstel Witteveen 2015

KPMG Meijburg & Co ABCD. Wetsvoorstel Witteveen 2015 Wetsvoorstel Witteveen 2015 Het wetsvoorstel Witteveen 2015 is op 15 april 2013 ingediend bij de Tweede Kamer. Het betreft de verlaging van de maximumopbouw- en premiepercentages voor pensioenen en de

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Fiscale aspecten pensioenmaatregelen

Fiscale aspecten pensioenmaatregelen www.pwc.nl Fiscale aspecten pensioenmaatregelen regeerakkoord Studiebijeenkomst Vereniging voor Pensioenrecht 21 november 2012 Agenda 1. Aanleiding 2. Ontwikkelingen wet- en regelgeving pensioen 3. Wet

Nadere informatie

Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2017

Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2017 Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2017 Inleiding Als, conform artikel 2 of artikel 6 van het Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000, vrijstelling kan worden verkregen,

Nadere informatie

Nieuw in dienst. Versie 06-01-2016

Nieuw in dienst. Versie 06-01-2016 Nieuw in dienst Versie 06-01-2016 Versie 06-01-2016 Nieuw in dienst Ben je kort geleden in dienst gekomen, dan is nu het goede moment om een paar zaakjes rond je pensioen meteen goed te regelen. Zaken

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Fleur Rieter directeur Pensioenen

Met vriendelijke groet, Fleur Rieter directeur Pensioenen Naam Adres Postcode Woonplaats Datum 24 november 2014 Onderwerp Oplossing voor pensioenopbouw over salaris boven 100.000 ASR Levensverzekering N.V. Pensioenen Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Postbus

Nadere informatie

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Agenda 1. Rol klankbordgroep 2. Waarom een nieuwe pensioenregeling?

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en

Nadere informatie

Het inrichten van een nettopensioenregeling bij een pensioenfonds

Het inrichten van een nettopensioenregeling bij een pensioenfonds Het inrichten van een nettopensioenregeling bij een pensioenfonds 19 november 2014 mr. S.J. (Jeroen) Roder, hoofd pensioenjuridische adviesgroep Blue Sky Group 2 In den beginne Regeerakkoord Rutte II:

Nadere informatie

Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling

Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling 1. Waarom wordt het nieuwe pensioenreglement pas later uitgereikt? Antwoord: De pensioenregeling is gebaseerd

Nadere informatie

Basiscursus collectief Pensioen. Wat je moet weten over een belangrijke arbeidsvoorwaarde

Basiscursus collectief Pensioen. Wat je moet weten over een belangrijke arbeidsvoorwaarde Basiscursus collectief Pensioen Wat je moet weten over een belangrijke arbeidsvoorwaarde 1 Onderwerpen Pensioen in Nederland Pensioen = loon Hoe wordt pensioen vastgesteld? Wat bepaalt de waarde van een

Nadere informatie

BLAUWDRUK VOOR EEN TRANSPARANT, UITVOERBAAR EN TOEKOMSTBESTENDIG PENSIOENSTELSEL; POSITION PAPER AEGON NEDERLAND

BLAUWDRUK VOOR EEN TRANSPARANT, UITVOERBAAR EN TOEKOMSTBESTENDIG PENSIOENSTELSEL; POSITION PAPER AEGON NEDERLAND BLAUWDRUK VOOR EEN TRANSPARANT, UITVOERBAAR EN TOEKOMSTBESTENDIG PENSIOENSTELSEL; POSITION PAPER AEGON NEDERLAND I. Inleiding Al geruime tijd discussiëren we in Nederland over de toekomst van ons pensioenstelsel.

Nadere informatie

Welkom. Informatiebijeenkomst Unisys Combi Pensioen

Welkom. Informatiebijeenkomst Unisys Combi Pensioen Welkom Informatiebijeenkomst Combi Pensioen Oktober November 2012 Programma 1. SPUN 2. High lights presentatie 3. Huidige pensioenregeling 4. Nieuwe pensioenregeling ( Combi pensioen) 5. Maatmannen 6.

Nadere informatie

Marktanalyse. Algemene benchmark Pensioen, 2014 AWVN

Marktanalyse. Algemene benchmark Pensioen, 2014 AWVN Marktanalyse Algemene benchmark Pensioen, 2014 AWVN AWVN Bezuidenhoutseweg 12 Postbus 93050 2509 AB Den Haag AWVN-werkgeverslijn: Telefoon 070 850 86 00 E-mail werkgeverslijn@awvn.nl Internet www.awvn.nl

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling is beëindigd.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p.

VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p. Agenda VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p. Waarom UPO Pensioen in Nederland Wijziging Pensioen 1 januari 2012 Het UPO Partner, pensioen en scheiding Waarom UPO Iedereen die deelneemt aan een pensioenregeling

Nadere informatie

februari 2015 Pensioenactualiteiten

februari 2015 Pensioenactualiteiten februari 2015 Pensioenactualiteiten Onderwerpen 1. Wijziging ABP pensioenregeling 2015 2. Financieel Toetsingskader (nftk) per 1-1-2015 (vernieuwde regels voor pensioenfondsen) 3. Indexatie en premie ABP

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

P O S I T I O N P A P E R

P O S I T I O N P A P E R Pensioenfederatie Prinses Margrietplantsoen 90 2595 BR Den Haag Postbus 93158 2509 AD Den Haag T +31 (0)70 76 20 220 info@pensioenfederatie.nl www.pensioenfederatie.nl P O S I T I O N P A P E R KvK Haaglanden

Nadere informatie