Verslag 1e overleg VBC Rijnland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag 1e overleg VBC Rijnland"

Transcriptie

1 Verslag 1e overleg VBC Rijnland Datum : 26 april 2011 Locatie : Kantoor te Leiden Aanwezig: Walter Menkveld onafhankelijk voorzitter Ard Verheijen Sportvisserij Zuidwest Nederland Ton vd Spiegel s Gravenhaagse HSV Tom Voorhamm Sportvisserij Noordwest Nederland Peter Slats HSV De Leede Ap de Wit Combinatie van Beroepsvissers Hans van de Laan Visserijpool Reeuwijkse plassen Koos van Egmond Beroepsvisser Hans Schouffoer Anja van Baaren Martin Hoorweg Sportvisserij Nederland - verslag 1. Opening (20:00 uur) Walter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Het doel van de VBC is het bevorderen van een duurzame visserij en een planmatig visstandbeheer in het werkgebied van het, daarbij rekening houdend met de belangen van sportvisserij, beroepsvisserij en passend binnen de kader van het waterbeheer van het hoogheemraadschap. 2. Mededelingen Er zijn geen mededelingen 3. Kennismakingsronde Alle aanwezige VBC leden stellen zich kort voor. Als bijlage is een adressenlijst toegevoegd van de VBC leden. 4. Evaluatie ondertekening convenant Walter geeft aan dat we op 10 maart een geslaagde en feestelijke bijeenkomst hebben gehad betreffende de ondertekening van het convenant. Helaas hebben nog niet alle VBC leden de akkoordverklaring convenant ondertekend. Vanuit de sportvisserij ontbreken nog de verklaringen van HSV Rijswijk en HSV Leidschendam. Ard geeft aan dat HSV Leidschendam waarschijnlijk wordt opgeheven. Ton zal hier nog even achteraan bellen. Ard heeft HSV Rijswijk nog niet kunnen bereiken. Vanuit de beroepsvisserij hebben vier partijen nog niet gereageerd. Het betreft Van Rhee, Berkhouwer, VELP en Binnendijk. Ap geeft aan dat Binnendijk niet meer vist en van de lijst verwijderd kan worden. VELP is niet vindbaar en/of bereikbaar en is geen partij in deze dus kan ook van de lijst verwijderd worden. Van Rhee wacht op de nieuwe vergunning en zodra hij deze heeft zal hij de verklaring ondertekenen. Berkhouwer heeft visrechten in Rijnland maar heeft deze verpacht. Dit maakt hem verantwoordelijk en dient hij onderdeel uit te maken van de VBC. Martin hierover contact met hem opnemen. 5. Bemensing VBC De genoemde personen in de bijgevoegde bijlage zullen allen deelnemen in de VBC overleggen. Bij afwezigheid dienen zij zelf te zorgen voor een vervanger. Het streven is dat de VBC leden, bij verhindering, zelf een vaste vervanger aandragen. 6. Rolverdeling VBC leden Ard zal de rol als penningmeester op zich nemen en hiervoor een (grootboek)rekening openen. Walter stelt voor Martin dit jaar als secretaris aan te stellen daar hij ook de secretariële ondersteuning biedt bij het opstellen van het visplan. Na gereedkomen van het visplan zal deze taak door iemand anders opgepakt dienen te worden. Iedereen gaat akkoord. 7. Financiën De kosten voor de voorzitter en de secretaris zijn gedekt en komen dus niet ten laste van het VBC budget.

2 Ard zal de rol van penningmeester vervullen en een (grootboek)rekening openen. De jaarlijkse VBC afdracht van 75,- per VBC lid zal vanuit Sportvisserij Zuidwest Nederland worden geïnd. Hiervoor zullen alle leden een blanco factuur ontvangen met de opdruk Contributie VBC Rijnland. Bijgaand zal een begeleidend schrijven worden toegevoegd waarin tevens een verwijzing zal worden opgenomen naar de VBC website. Martin en Ard zullen de brief opstellen en versturen. Voor het volgende VBC overleg dient tevens een begroting voor 2011 opgesteld te worden. Ard en Martin doen hierin een voorzet. Hans vraagt hoe het zit met onkostenvergoedingen voor VBC leden. Hij zou graag voor de beroepsvisserij een kilometervergoeding zien daar deze kosten van de overige leden ook wordt vergoed door hun eigen organisaties. Martin zal nagaan hoe dit in overige VBC s is geregeld. Daarnaast blijkt het voor meerdere VBC leden niet doenlijk om grote bestanden (zoals sjabloon visplan en factsheets) te printen. In het vervolg zullen dergelijke bestanden per post worden verstuurd. 8. Jaarplan 2011/2012 Martin geeft een korte toelichting op de als bijlage toegevoegde jaarplanning van Een onderdeel is het voorbeeld project. Hiervoor zoeken we een locaal project welke dit jaar gerealiseerd kan worden. Het project heeft o.a. als doel te laten zien aan de achterban dat de VBC actief is en knelpunten en kansen aanpakt! Walter vraagt aan iedereen na te denken wat eventueel een mooi project hierin kan zijn. Martin zal hiervoor een invulformuliertje maken met enkele uitgangspunten. Martin geeft een korte toelichting/uitleg over het sjabloon visplan en de factsheets. De factsheets dienen in de zomer ingevuld te worden waardoor een eventuele uitleg naar de hengelsportverenigingen eind mei/ begin juni ingepland dient te worden. Martin maakt hiervoor een Plan van Aanpak. Een belangrijk onderdeel voor het visplan zijn de toetsingscriteria van het Hoogheemraadschap. Hans geeft aan dat door de samenwerking in de VBC deze gaande weg de totstandkoming van het visplan zullen worden meegenomen en behandeld. Het Hoogheemraadschap heeft een nota vis, vistandbeheer en visrechten opgesteld welke o.a. als kader kan dienen voor het visplan. Alle aanwezige VBC leden hebben een exemplaar van deze nota ontvangen. 9. Communicatieplan Hans geeft aan dat de aanleverdatum van de vergaderstukken 1½ week voor aanvang van het overleg te kort is. Hij moet de stukken verspreiden aan zijn achterban en vervolgens nog bespreken. Afgesproken wordt dat belangrijke stukken, die afgestemd dienen te worden met de achterban, eerder worden verstuurd (circa 2 tot 3 weken voor het overleg) en dat we voor de algemenere stukken de beschreven aanlevertijd aanhouden. Verder dient er een alinea opgenomen te worden m.b.t. de woordvoering bij calamiteiten. Wanneer dient het Hoogheemraadschap actie hierin te ondernemen en wanneer de VBC. Hans/Anja zal hiervoor informatie aanleveren. Martin zal het communicatieplan aanpassen en in het volgende overleg als agendapunt laten terugkomen. 10. Vergaderschema 2011 De aangegeven vergaderdata zijn m.u.v. 3 oktober akkoord. Voor 3 oktober zal een nieuwe datum gezocht worden. Tevens is afgesproken dat de vergaderingen in de avond plaatsvinden van 19:30 tot 21:30 uur bij het Hoogheemraadschap. De vastgestelde vergaderdata zijn: Maandag 27 juni; Maandag 5 september (wordt gecombineerd met een veldexcursie, tijd n.t.b.) Maandag 10 oktober of woensdag 12 oktober (herfstvakantie okt); Dinsdag 6 december; Maandag 19 december. Tevens is afgesproken om de veldexcursie op 5 september voorafgaande aan het VBC overleg te houden. Voorstel is om naar de Reeuwijkse plassen te gaan. We kunnen dan aansluitend eten en vergaderen in het wapen van Reeuwijk. Hans en Martin zullen dit verder afstemmen en regel. 2

3 Verder zal er nog een excursie gepland worden met de VV. Hierbij zal uitleg gegeven worden wat wij als VBC doel en kan eventueel een visserijkundig onderzoek bezocht worden. Exacte datum en invulling zal later bepaald worden. 11. Rondvraag - er wordt gevraagd naar de juridische status m.b.t. de zaak tussen het Hoogheemraadschap en Schiphol betreffende het blusschuim. Dit is nog niet afgehandeld/ loopt nog; - Er is onduidelijkheid over de rol van het Hoogheemraadschap bij de inrichting, visstandbeheer e.d. m.b.t. de waterberging van de Niemandspolder. Het Hoogheemraadschap is hiervoor momenteel aan het lobbyen bij de Provincie; - Er is een grote aanvraag van adviesbureaus voor het uitvoeren van monitoring m.b.t. beschermde vissoorten. De opdrachtgever van deze adviesbureaus is vaak onbekend. Afgesproken is de bureaus schriftelijk te benaderen om zo VBC Rijnland onder hun aandacht te brengen en aan te geven dat wij ze kunnen ondersteunen en meedenken. Daarnaast vragen om de VBC bij dergelijke opdrachten op de hoogte te stellen. Aan alle VBC leden wordt gevraagd te inventariseren welke bureaus in hun omgeving hiervoor aangeschreven kunnen worden; - Er worden wateren van Hoogheeemraadschap van Rijnland te koop aangeboden, hoe wordt omgegaan met de visrechten? Aangegeven wordt dat de wateren eerst worden aangeboden bij de personen die daar gebruiksrecht(en) hebben. Het Hoogheemraadschap is hier nu niet actief mee bezig; - Hans geeft aan de problemen met de kreeften in zijn gebied steeds erger worden. Hij heeft hier in samenwerking met derden een onderzoek naar uitgevoerd. Hoe gaan we in de toekomst om met de kreeften, wordt het een vervanger voor de aal (in de gesloten tijd) of gaan we ze bestrijden? In het visplan zal dit onderwerp worden meegenomen. Hans houdt ons op de hoogte! - Volgende vergadering is op 27 juni om 19:30 in Leiden bij het hoogheemraadschap. 12. Sluiting (22:00 uur) Bijlagen: Actielijst VBC Rijnland; Adressenlijst VBC 3

4 Actielijst VBC Rijnland Nr. Datum Onderwerp Status Gereed voor Actiehouder Nabellen HSV Rijswijk ivm ondertekening z.s.m. AV akkoordverklaring Nabellen Van Rhee ivm ondertekening z.s.m. AdW akkoordverklaring Nabellen Berkhouwer ivm visrecht z.s.m. MH Openen (grootboek)rekening ivm contributie 27 mei 2011 AV VBC leden + innen contributie Opstellen begeleidende brief tbv contributie 20 mei 2011 AV/MH Opzet begroting mei 2011 AV/MH Opstellen invulformulier mbt voorbeeld 20 mei 2011 MH project Opstellen PvA voor realisatie visplan en 13 mei 2011 MH/WM factsheets (incl. planning) Doornemen sjabloon visplan en factsheets en 20 mei 2011 Alle feedback doorgeven aan MH Regelen veldexcursie 5 september juni 2011 HvdL/MH Opzet visualisatie visrechten VBC Rijnland 20 mei 2011 JK/MH Opzet hoe omgaan met communicatie bij 20 mei 2011 AvB/HS calamiteiten Nieuwe datum VBC overleg oktober 13 mei 2011 MH/WM/AvB 14 Achtiehouders: AV Ard Verheijen HvdL Hans van der Laan TvdS Ton van der Spiegel KvE Koos van Egmond BvW Bram van Wijk HS Hans Schouffoer PS Peter Slats AvB Anja van Baaren AdW Ap de Wit WM Walter Menkveld MH Martin Hoorweg JK Jan Kamman

5 Adressenlijst Ard Verheijen Sportvisserij Zuidwest Nederland Biesboschweg 4a 4924 BB Drimmelen Ton van der Spiegel s Gravenhaagse HSV De Veste DZ Woerden Bram van Wijk POS / Sportvisserij NoordWest Nederland Hoorne BD Uitgeest Peter Slats HSV De Leede Florijnlaan RD Wassenaar Ap de Wit Combinatie van Beroepsvissers Voorweg RX Zoetermeer Koos of Ed van Egmond Beroepsvisser Veenderdijk AX Rijpwetering Hans Schouffoer Archimedesweg 1, 2333 CM Leiden Postbus 156, 2300 AD Leiden Anja van Baaren Archimedesweg 1, 2333 CM Leiden Postbus 156, 2300 AD Leiden Walter Menkveld Voorzitter Zr. Meyboomstraat NP Castricum Martin Hoorweg Sportvisserij Nederland/ secretaris Leyenseweg 115, 3721 BC Bilthoven Postbus 162, 3720 AD Bilthoven Hans van der Laan Visserijpool Reeuwijk Dorus Rijkerstraat XR Reeuwijk

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel, Marian Sempel, Marian Pronk, Mathilde Jansen, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Peter Messerschmidt, Johan Nekkers, Martin Buitink (aftredende

Nadere informatie

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas VERSLAG Vergadering: Medenzeggenschapsraad Nutsschool Zorgvliet Datum: Donderdag 25 september 2014 Tijd: 19.00-21.00 uur Plaats: School Aanwezig: Peter Molog,

Nadere informatie

----------000----------

----------000---------- 1 Notulen dorpsraadsvergadering van 29 september 2009 Aanwezig: 5 leden Afwezig m.k.: 1 lid Gasten: 2 gasten van de gemeente Horst aan de Maas Notulisten: EM en AK ----------000---------- 1. Opening Om

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris)

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris) Verslag van de vergadering van de adviesraad Wmo 31 oktober 2012 Aanwezig: Adviesraad Wmo: dhr. C. Schellens (voorzitter), mw. Y. van Geel, dhr. P. Schuttel, dhr. J. Hille Ris Lambers, dhr. H. Davidse,

Nadere informatie

Verslag Faculteitsraad 10 april 2008 9.00-12.00 uur, DRS66

Verslag Faculteitsraad 10 april 2008 9.00-12.00 uur, DRS66 Verslag Faculteitsraad 10 april 2008 9.00-12.00 uur, DRS66 Aanwezig: Antoons, Strijker (vz), Meester,, Rots, V.d. Veen, Van der Sluis, Kuiper, Middeldorp, Brugmans (verslag) Toehoorders: Biemans, Beemsterboer,

Nadere informatie

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Locatie; Aanvang; De Driesprong 20.30 uur Leerkrachten MR Aanwezig de Swart (groep 8) Esther de Rooij (groep 1 2B) Myriam Picard (groep 3A) Carla Snijders

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de WMO-adviesraad van de gemeente Leeuwarderadeel van 25 januari 2011, in De Skalm te Stiens, aanvang 19.30 uur.

Verslag van de vergadering van de WMO-adviesraad van de gemeente Leeuwarderadeel van 25 januari 2011, in De Skalm te Stiens, aanvang 19.30 uur. Verslag van de vergadering van de WMO-adviesraad van de gemeente Leeuwarderadeel van 25 januari 2011, in De Skalm te Stiens, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: Klaas Tigchelaar (voorzitter), Lammert Bakker,

Nadere informatie

UITNODIGING. AGENDA: ontvangst: 19.30 uur met koffie en thee

UITNODIGING. AGENDA: ontvangst: 19.30 uur met koffie en thee UITNODIGING Voor de zakelijk ouderavond vergadering op dinsdag 12 oktober 2010 Inloop vanaf 19:30uur. Aanvang 20.00 uur Plaats: gymlokaal, OBS de Meent, Glimmen. AGENDA: ontvangst: 19.30 uur met koffie

Nadere informatie

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage)

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage) Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel (voorzitter), Marian Pronk, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Marian Sempel, Mirjam Post, Clarissa Pahud de Mortanges, Jolanda Topfer, Simone Schreurs,

Nadere informatie

Notulen van de overleg vergadering Directie-OC van het NIOO

Notulen van de overleg vergadering Directie-OC van het NIOO Notulen van de overleg vergadering Directie-OC van het NIOO Aanwezig: J.W. Adema (JA, notulist), P.J. Drent (PD), R.C. Ekhart (RE), R. Forster (RF), P. de Goede (PG), H. Hummel (HH, voorzitter), A.M.A.

Nadere informatie

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl.

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl. Concept Vergadering: portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Datum: Vrijdag 7 februari 2014 10.30 12.45 uur (Let op gewijzigd tijdstip en plaats!) Locatie: Gemeentehuis Oegstgeest Agendapunt: 1 Onderwerp:

Nadere informatie

Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!!

Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!! Nieuwsbrief september 2013 Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!! Voor de complexen van de Lissabonweg (laag, midden en hoog ), zoals ook de Bern- Bonn- en Brusselweg hebben we voor ieder

Nadere informatie

Wmo - WI. Werkagenda 2015 versie april 2015. Adviesraad

Wmo - WI. Werkagenda 2015 versie april 2015. Adviesraad Wmo - WI Werkagenda 2015 versie april 2015 Adviesraad 1. Inleiding Deze werkagenda is opgesteld door het van de Adviesraad Wmo-WI Wageningen. Het is een document dat de werkzaamheden van de AR in 2015

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

Plan van aanpak. Jongerenraad Moerdijk

Plan van aanpak. Jongerenraad Moerdijk Plan van aanpak Jongerenraad Moerdijk Inhoud Aanleiding... 3 Jongerengemeenteraad 2015... 3 Beleid... 3 Missie... 3 De rol van de jongerenraad in gemeente Moerdijk... 3 Wat heeft de jongerenraad nodig?...

Nadere informatie

PORA Economische Zaken, Toerisme, Recreatie en Cultuur Regio Alkmaar Woensdag 1 april 2015, 8.30-10.00 uur Stadhuis Alkmaar, Langestraat 97

PORA Economische Zaken, Toerisme, Recreatie en Cultuur Regio Alkmaar Woensdag 1 april 2015, 8.30-10.00 uur Stadhuis Alkmaar, Langestraat 97 Concept Notulen PORA Economische Zaken, Toerisme, Recreatie en Cultuur Regio Alkmaar Woensdag 1 april 2015, 8.30-10.00 uur Stadhuis Alkmaar, Langestraat 97 Deelnemers Dhr. V. Kloos Dhr. J.N. Schouten Mw.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3. 1. Cliëntenraad en WMCZ 4

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3. 1. Cliëntenraad en WMCZ 4 JAARVERSLAG CLIËNTENRADEN 2012 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 1. Cliëntenraad en WMCZ 4 2. Interne organisatie cliëntenraden 2.1 Lokaal niveau: locatieoverleg voor cliënten 5 2.2 Regionaal niveau: regionale

Nadere informatie

Bij de behandeling van punt 5 en 6 is het College van Bestuur aanwezig in de personen van Ep en Jurjen.

Bij de behandeling van punt 5 en 6 is het College van Bestuur aanwezig in de personen van Ep en Jurjen. Verslag van de vergadering van de GMR, gehouden op donderdag 29 maart 2012 in het kantoor van het Onderwijsbureau te Balk (vervolg op vergadering van 21 maart 2012). Aanwezig: Gerda (voorz.), Johan (vice-voorz.),

Nadere informatie

Geïntegreerde communicatie

Geïntegreerde communicatie Colofon AfstudeerprojectterafrondingvandeopleidingCommunicatiemanagementaande HogeschoolUtrecht Onderzoek DavidSleeking,oktober2010 en adviesrapport naar verbetering communicatie het Gewest Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Verslag intern overleg WIN

Verslag intern overleg WIN Verslag intern overleg WIN 23 april 2013 Aanwezig: Afwezig: Ruud de Bruijn, Murielle Facon, Joke Kaptein (voorzitter), van Schadewijk (notulist), Jan van de Burgt, Liesbeth Roelse, Ani van der Winden Hans

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter, Directie Visserij De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 12 november 2008 2008Z06577 Viss 2008/5769 19 november

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Deelname veiling (collectieve inkoop) gas en groene stroom. (BBP 0822) Portefeuille R. van Doorn Auteur Dhr. PJJ Tromp Telefoon 0235113515 E-mail: ptromp@haarlem.nl STZ/Milieu

Nadere informatie

Notulen. Wijkkerngroep Weidevenne. p/a Andesstraat 9 Telefoon: 0299 452452 1448 TV Purmerend e-mail: kerngroepweidevenne@gmail.com

Notulen. Wijkkerngroep Weidevenne. p/a Andesstraat 9 Telefoon: 0299 452452 1448 TV Purmerend e-mail: kerngroepweidevenne@gmail.com Datum : 25 augustus 2010 Locatie : Voormalig Wijkkantoor Weidevenne Nijlstraat Aanwezig: Gerard Schotsman- voorzitter Conny Dijkstra Loes van Vlijmen Henk Oostra Mehmet Uygun Fons Spaaij Afwezig : Edwin

Nadere informatie

Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed

Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed Locatie: EC t Sparrenbosonderbouw, voormalige B.S. de Vlek, om 19:30 uur. Aanwezigen vanuit de TEikhoeven: Charley Anderson, voorzitter Wim

Nadere informatie

BUDGETBEHEER & -COAC HING. Budgetbeheer & Budgetcoaching. Wat is het? Hoe werkt het? Hoe vraag ik het aan?

BUDGETBEHEER & -COAC HING. Budgetbeheer & Budgetcoaching. Wat is het? Hoe werkt het? Hoe vraag ik het aan? BUDGETBEHEER & -COAC HING Budgetbeheer & Budgetcoaching Wat is het? Hoe werkt het? Hoe vraag ik het aan? Wat staat er in dit informatieboekje? >> Dit boekje is gemaakt door Senturra Bewindvoering B.V.

Nadere informatie

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 27 MAART 2013 De Woonkoepel zwolle 23 februari 2013 Huurdersbelangenvereniging Postbus 1239 8001 BE Zwolle Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie waterschap Hollandse Delta

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie waterschap Hollandse Delta Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie waterschap Hollandse Delta 1. Inleiding Missie en visie van de Rekenkamercommissie De Rekenkamercommissie wil door middel van onafhankelijke onderzoeken het waterschap

Nadere informatie