Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 M een t 94 Postbu s in reken kamer.rotterd am.n l t K P R otterd am kamer.rotterd am.n l Visie R eken kamer R otterd am on s ken merk PH betreft 1 van 8 V isie R eken kam er R otterdam 1. wettelijke taken en h u id ige scop e van werkzaamh ed en D e w ettelijke taken en bevoegdh eden van de reken kam er liggen vast in de Gem een tew et (art. 81, 182, 183, 184 en 185). H ierin is on der m eer geregeld dat de reken kam er de doelm atigh eid, de doeltreffen dh eid en de rech tm atigh eid van h et door h et gem een tebestu u r gevoerde bestu u r on derzoekt. D it om vat m ede de (raads)com m issies, de deelraden en de dagelijkse bestu ren van de deelgem een ten. D e reken kam er gaat h ierbij u it van een ru im e in terpretatie. Feitelijk kan de reken kam er alles on derzoeken w aar R otterdam s geld en R otterdam s bestu u rlijk belan g aan de orde is. N aast alle dien sten en bestu u rlijke in stan ties op stads- en deelgem een ten iveau h eeft dit teven s betrekkin g op alle verbon den partijen zoals gem een sch appelijke regelin gen, n aam loze en besloten ven n ootsch appen en privaatrech terlijke rech tsperson en w aarin R otterdam bestu u rlijk en /of fin an cieel belan g h eeft (art. 184). D e reken kam er h eeft geen bevoegdh eid (m eer) om on derzoek te doen in h et kader van de jaarreken in gcon trole. H et w erk van de (on afh an kelijke) accou n tan t w ordt n iet overgedaan. T en h oogste kan er on derzoek plaatsvin den n aar h et totale systeem van con trole. Beh alve on derzoek kan de reken kam er van u it h aar on afh an kelijke positie teven s (n iet w ettelijk bepaalde) toezich th ou den de activiteiten on tplooien. Z o h eeft de reken kam er recen t toezich t geh ou den op de h ertellin g van de stem resu ltaten van de gem een teraadsverkiezin gen van O ok kan de reken kam er bijeen kom sten en w orksh ops organ iseren voor raadsleden, collegeleden en am bten aren om issu es n ader te bespreken of te agen deren. N aast de w erkzaam h eden voor R otterdam kan de reken kam er teven s optreden als separate reken kam er voor gem een ten in de stadsregio. T ot op h eden beperkt zich dat tot de gem een ten Baren drech t en Lan sin gerlan d.

2 2. missie reken kamer De missie van de rekenkamer is het verhogen van de kwaliteit van het lokaal openbaar bestuur. Zij doet dit primair door het uitvoeren van onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Zij voert de werkzaamheden uit ten behoeve van de raad en de burger en doet dat met een landelijke uitstraling en een internationale oriëntatie. D eze form u lerin g geeft teven s ru im te voor organ iseren de, con troleren de en m on itoren de activiteiten die in h et verlen gde liggen van h et on afh an kelijke on derzoek. D e m issie geeft de lan ge term ijn rich tin g aan w aarin de reken kam er zich w il on tw ikkelen : zich tbaar (m et een lan delijke u itstralin g) en m et een du idelijk effect op de kw aliteit van h et open baar bestu u r. 2 van 8 D e con sequ en ties van deze m issie w orden zich tbaar in de strategie/ beleidsplan. H ierin w ordt aan gegeven op w elke w ijze de reken kam er de m issie (op h oofdlijn ) w il bereiken. 3. strategie (beleid sp lan ) D e reken kam er w il h aar m issie realiseren : door h et produ ceren van kw alitatief h oogstaan de rapportages m et beh u lp van state of th e art on derzoekstech n ieken die via h et politieke debat een du idelijk effect h ebben op h et open baar bestu u r door m eer ru im te te sch eppen voor h et on derzoeken van politiek-bestu u rlijk actu ele on derw erpen door h et in trodu ceren van een zich tbaar en extern gerich t accou n th ou dersch ap door h et aan trekken van jon ge h igh poten tials door te w erken lan gs de prin cipes van in tegriteit, objectiviteit en open baarh eid door h et w erkin gsgebied u it te breiden n aar de stadsregio, an dere gem een ten bin n en of gren zen d aan de stadsregio en de BES-eilan den (m ede op verzoek van h et Min isterie van Bin n en lan dse Z aken ) door via artikelen, con gressen en on derw ijsactiviteiten blijk te geven van th ou gh t leadersh ip door h et on tw ikkelen en in trodu ceren van in n ovatieve activiteiten door een m eer directe com m u n icatie en in teractie te bew erkstelligen m et de bu rgers. rapportages en onderzoekstechnieken H et produ ceren van kw alitatief h oogstaan de rapporten verlan gt een com bin atie van on derzoekscapaciteit, m eth oden en tech n ieken en aan stu rin g. A lle elem en ten dien en van een h oog n iveau te zijn. U iteraard m oeten de on derzoekers u itblin ken in on derzoekscom peten ties, m aar teven s getu igen van om gevin gsbew u stzijn. H ier ligt een relatie m et h et aan trekken van starten de h igh poten tials. Mede door de korte carrièrelijn en is h et n oodzakelijk dat er voldoen de aan w as is van on derop. D it geeft zitten de m edew erkers teven s de gelegen h eid om in prin cipe door te strom en tot en m et h et n iveau van team leider.

3 In n ovatieve m eth oden en tech n ieken dien en stru ctu reel bin n en h et bu reau te w orden belegd. D it kan bijvoorbeeld door de veran tw oordelijkh eid voor de vaktech n iek te beleggen bij een fu n ction aris op sen ior-on derzoeker n iveau. H ierm ee ku n n en n ieu w e on tw ikkelin gen op h et terrein van m eth oden en tech n ieken w orden gevolgd en via h an dboek of in tern e w orksh ops verder w orden in gevu ld en toegepast. U itein delijk dien en de reken kam errapportages via h et politieke debat in de com m issie(s) en de raad een m erkbaar effect te h ebben op de kw aliteit van h et open baar bestu u r. D it kan zow el via de beleidskan t als via de bedrijfsvoerin g (in clu sief de govern an ce). O m die effecten te ku n n en w aarn em en is een vorm van (tijdelijke) m on itorin g en /of vervolgon derzoeken w el n oodzakelijk. 3 van 8 politiek-bestuurlijk actuele onderwerpen O m een m axim ale aan slu itin g te h ebben op h et politieke bedrijf is h et n oodzakelijk om af en toe on derzoeken u it te voeren n aar on derw erpen die plotselin g opkom en en een h oge atten tiew aarde h ebben in raad en m edia. D eze on derzoeken ku n n en n iet an ders dan een (zeer) korte doorlooptijd h ebben. D it stelt an dere eisen aan h et on derzoeksproces en m eth oden en tech n ieken. D e keu ze om dergelijke on derzoeken on geplan d te doen zal u itein delijk altijd een afw egin g vergen tu ssen m ogelijkh eden (plan n in g) en opportu n ities (atten tiew aarde). T oezich t h ertellin g en toew ijzin g h u u rw on in gen ku n n en als voorbeelden dien en. In dit kader m aakt h et overigen s w el u it of dergelijke on derzoeken op eigen in itiatief (toew ijzin g h u u rw on in gen ) of op verzoek van de raad (toezich t h ertellin g) plaatsvin den. D e u rgen tie is n adru kkelijk h oger in dien de on derzoeken w orden on dersteu n d door m oties of verzoeken van u it de raad. O ok leert de ervarin g dat dit type on derzoek (m its goed u itgevoerd) een zich tbare en bijzon der effectieve in vu llin g van de m issie van de reken kam er kan in h ou den. zichtbaar en extern gericht accounthouderschap D e reken kam er dien t zich bew u st te zijn van alle relevan te on tw ikkelin gen in de politiek-bestu u rlijke en am btelijke om gevin g van R otterdam en de stadsregio. D it vereist een in ten sief en fijn m azig accou n th ou dersch ap, w aarbij de directeu r sam en m et h et m an agem en t vooral de politiek-bestu u rlijke n etw erken dien t te on derh ou den en h et bu reau zich vooral toelegt op de am btelijke con tacten (in clu sief griffie en bestu u rsdien st). D e resu ltaten van dit accou n th ou dersch ap ku n n en m ede als in pu t dien en voor de jaarlijkse on derzoeksprogram m erin g. D e in ten siteit van h et accou n th ou dersch ap is voor de versch illen de n iveau s w isselen d. Z o zal de directeu r aan zien lijk m eer tijd en en ergie steken in de politiek-bestu u rlijke n etw erkactiviteiten (in clu sief h et bijw on en van de raadsvergaderin gen ) dan de on derzoekers op am btelijk n iveau. Belan grijk is om per aan gew ezen beleidsveld één of tw ee n u ttige con tacten te vin den en te on derh ou den, gerich t op h et verkrijgen van relevan te in form atie.

4 aantrekken van jong talent 4 van 8 Mede gezien de relatief korte carrièrelijn en is h et essen tieel om als organ isatie aan trekkelijk te zijn en te blijven voor jon g talen t. V erloop aan de boven kan t van de organ isatie kan dan zon der al te veel problem en w orden opgevan gen door in stroom van de on derkan t en biedt m ogelijkh eden voor doorgroei van de zitten de m edew erkers. T even s is de organ isatie verzekerd van in poten tie u itsteken de on derzoekers. O m h et aan trekkelijk te m aken voor jon g talen t dien t de reken kam er w el een grote m ate van beken dh eid en een stevige repu tatie te h ebben. D rivers voor jon g talen t zijn in zijn algem een h eid: on tw ikkelin gsm ogelijkh eden, u itdagen de on derzoeken, u itsteken de w erksfeer en h et gevoel een relevan te bijdrage te ku n n en leveren aan de m issie van de organ isatie (in casu, h et verh ogen van de kw aliteit van h et open baar bestu u r). H ier zal bin n en h et bu reau n adru kkelijk ru im te voor w orden geboden. integriteit, objectiviteit en openbaarheid H et w erken bij de reken kam er stelt h ele specifieke eisen aan m edew erkers en directeu r. In de kern n eem t de reken kam er an deren de m aat. D at im pliceert dat h et in stitu u t bran dsch oon m oet zijn om n iet h et risico te lopen betich t te w orden van h et m eten m et tw ee m aten. D e reken kam er dien t daarom n iet alleen de com plian ce op orde te h ebben, m aar ook de in tern e bedrijfsvoerin g, plan n in g & con trol en boven al te voldoen aan alle in tegriteitseisen. D it kom t on der m eer tot u itin g in de registratie van n even fu n cties, in voorbeeldgedrag en in politiek n eu traal opereren. A lles dat bijdraagt aan h et verw erven van een gezagh ebben de positie bij de raad, h et college, de bu rgem eester, de deelraden, de dagelijkse bestu ren van de deelgem een ten en de dien sten. Een gezagh ebben de positie slu it overigen s n iet u it dat de reken kam er als lastig m ag w orden ervaren. A an de objectiviteit w ordt on der m eer in vu llin g gegeven via state of th e art m eth oden en tech n ieken. D e on derzoeksbasis m ag n iet ter discu ssie staan. C on clu sies en aan bevelin gen vloeien h ier im m ers rech tstreeks u it voort. O ok de zorgvu ldigh eid in h et on derzoeksproces draagt bij aan de objectiviteit. D it im pliceert n iet alleen u itvoerige h oor- en w ederh oor procedures, m aar teven s h et in bou w en van voldoen de tijd voor an alyse en h et plaatsen van de con clu sies bin n en de bestu u rlijke con text. Met n am e dit laatste kan sterk bijdragen aan h et gew en ste draagvlak van de con clu sies en aan bevelin gen van de reken kam er. T ot slot m oet een procedu re van tw eede lezin g (qu ality assu ran ce) bijdragen aan h et gew en ste kw aliteitsn iveau van alle extern e u itin gen (w aaron der on derzoeksrapporten, plan n en van aan pak en jaarverslagen / jaarplan n en ). A lle on derzoeken van de reken kam er w orden per defin itie open baar gem aakt (m et u itzon derin g van even tu ele vertrou w elijke bijlagen ). D it verh oogt h et gezag van de reken kam er om dat op elk m om en t door iedereen kan w orden beoordeeld of de reken kam er h aar w erk goed h eeft gedaan. T even s on derstreept h et de on afh an kelijkh eid van de reken kam er, om dat m ogelijke beleids- en /of bedrijfsvoerin gsproblem en zoals die in de rapporten n aar voren ku n n en kom en zon der m eer pu bliekelijk w orden gem aakt.

5 uitbreiding van het werkingsgebied V an u it h et u itgan gspu n t van com plem en tair bestu u r is de reken kam er van m en in g dat on derzoeken op in dividu eel deelgem een ten iveau zon der m eer in de program m erin g ku n n en w orden m eegen om en. D aarn aast w il de reken kam er on der con dities ru im te bieden voor even tu eel verzoekon derzoek voor deelgem een ten. In dat geval dien t er w el een su bstan tieel deelgem een telijk belan g te zijn in de scope van h et on derzoek en zal een deel van de kosten w orden doorbereken d. 5 van 8 D aarn aast w il de reken kam er de m ogelijkh eden verken n en om on derzoek u it te voeren bin n en de stadsregio R otterdam -R ijn m on d. O p dit m om en t kan dat n iet rech tstreeks gegeven de statu s van gem een sch appelijke regelin g. Slech ts voor drie van de tw in tig aan gesloten gem een ten is sprake van een reken kam errelatie. Mede door h et versch u iven van grote en belan grijke beleidsvelden n aar de regio als open baar vervoer en jeu gdzorg is h et van belan g om de reken kam er ook op dit n iveau bevoegdh eden te geven. O p verzoek van h et Min isterie van Bin n en lan dse Z aken is de reken kam er bezig om te on derzoeken of zij een rol kan spelen bij de oprich tin g van een reken kam er voor de BES-eilan den. D aarbij zal zij zow el op am btelijk als op bestu u rlijk n iveau on dersteu n in g leveren. thought leaderschip N iet alleen door h et produ ceren van aan spreken de rapporten m aar teven s door h et sch rijven van artikelen in relevan te dag- en vakbladen en h et leveren van bijdragen aan con gressen en con feren ties kan de reken kam er h aar rol als vooraan staan d in stitu u t m et n ation ale u itstralin g w aarm aken. O ok via docen tsch appen aan u n iversiteiten en h ogesch olen kan h ier in vu llin g aan w orden gegeven. In prin cipe ku n n en allen die w erkzaam zijn bin n en de reken kam er h ier een relevan te bijdrage aan leveren. W el zal de directeu r optreden als h et prim aire boegbeeld voor de R eken kam er R otterdam. innovatieve activiteiten H oew el h et produ ceren van on derzoeksrapporten de belan grijkste activiteit is en zal blijven, ku n n en ook an dere activiteiten een bijdrage leveren aan de m issie van de reken kam er. R ecen te voorbeelden zijn on der m eer toezich th ou den de activiteiten (in h et kader van de verkiezin gen ) en h et organ iseren van ron detafel bijeen kom sten m et politici, bestu u rders en am bten aren. O ok h et organ iseren van w orksh ops voor raadsleden in h et kader van h u n kaderstellen de en con troleren de taken kan h ier on der vallen of h et on tw ikkelen van een beoordelin gskader voor grote projecten en h et m on itoren daarvan op basis van risicom an agem en t. In h et verlen gde daarvan ku n n en u iteraard ook in n ovatieve on derzoeksm eth oden en tech n ieken w orden gen oem d.

6 D e organ isatorisch e in beddin g zal en erzijds plaatsvin den door h et stru ctu reel beleggen van taken bin n en h et bu reau (bijvoorbeeld: vaktech n iek) en an derzijds h et op ad h oc basis in stellen van in tern e projecten, w aar één of m eerdere on derzoekers (tijdelijk) in participeren. V oorbeelden van dergelijke ad h oc in tern e projectgroepen ku n n en zijn : on derzoekskader deelgem een ten, on derzoekskader BES-eilan den, on derzoekskader stadsregio, m on itoren grote projecten, resu ltaatgerich t stu ren, toezich t h ou den op h et h ertellen of de verkiezin gen, beoordelin gskader om bu igin gstaakstellin gen, etc.. communicatie en interactie met de burgers 6 van 8 D e rapportages van de reken kam er w orden gelet op de positie en taak van de reken kam er altijd in raadscom m issies en de raad beh an deld. O p deze w ijze dragen zij bij aan h et versterken van de con troleren de rol van de gem een teraad. D oor de on afh an kelijke positie ten opzich te van de raad h eeft de reken kam er teven s de ru im te en bevoegdh eid om zich rech tstreeks te rich ten op de R otterdam se bu rger. D it kan op tw ee m an ieren. In de eerste plaats door bu rgers de gelegen h eid te bieden om m et on derzoeksvoorstellen te kom en, die m ee ku n n en lopen in de jaarlijkse groslijst. In de tw eede plaats door bu rgers de gelegen h eid te bieden om te reageren op reken kam eru itin gen. N iet alleen door te reageren op rapporten, m aar ook op on derzoeksvoorstellen, artikelen en in terview s. O m dit m ogelijk te m aken zal de reken kam er m axim aal gebru ik m aken van de n ieu w ste in form atie- en com m u n icatiem ogelijkh eden (blog, tw itter,w ebsite,etc. ). 4. welke con seq u en ties h eeft d e strategie voor d e organ isatie? H et streven om jon g talen t aan te trekken en te beh ou den h ou dt in dat in overeen stem m in g m et die kw aliteit overeen kom stige veran tw oordelijkh eden zu llen w orden geboden aan alle fu n ctien iveau s. D it kom t on der m eer tot u itin g in een grote m ate van flexibiliteit tu ssen de on derzoeksteam s (in h et kader van leren en ervarin g opdoen ) en begin n en d projectleidersch ap op sen ior-on derzoeker n iveau. W el zal dat gepaard gaan m et een op de verkregen veran tw oordelijkh eid afgestem de accou n tibility. D oor de w en s om in n ovatieve krach t te on tw ikkelen bin n en de reken kam er zal h et aan tal in tern e projecten toen em en. D eze projecten w orden ben oem d en geprioriteerd, w aardoor er tijd kan w orden gesch reven en gestu u rd kan w orden op de resu ltaten. Met de m edew erkers die zu llen w orden in gezet w orden afspraken gem aakt in h et kader van h u n on tw ikkelin g, die vervolgen s via h et com peten tiem an agem en t w orden gem on itord. In h et kader van de kw aliteit w ordt h et systeem van tw eede lezin g in gevoerd (qu ality assu ran ce) voor alle extern e u itin gen. D it zal w isselen d w orden u itgevoerd door m edew erkers die geen deel u itm aken van h et betreffen de on derzoeksteam. T even s zal één van de bu reau m edew erkers w orden belast m et de veran tw oordelijkh eid voor de (on tw ikkelin g van de) vaktech n iek.

7 N iet alleen h et aan tal on derzoeken zal toen em en. O ok de aard van een deel van de on derzoeken zal veran deren (politiek-bestu u rlijk actu ele on derw erpen ). D e plan n in g zal daarm ee in com plexiteit gaan toen em en. Bin n en h et team on dersteu n in g zal één van de bu reau m an agers speciaal belast w orden m et de realisatiegegeven s u it h et tijdsch rijfsysteem en op basis daarvan in sam en h an g m et de plan n in ggegeven s rapportages ten beh oeve van h et MO gen ereren. V oor de m edew erkers beteken t dit dat zij in prin cipe op elk m om en t in ten m in ste tw ee on derzoeken / in tern e projecten tegelijk m eedraaien. O m h et (on derzoeks)w erk op n iveau te blijven doen is per m edew erker een persoon lijk on tw ikkelin gsplan w en selijk m et daaraan gekoppeld de n oodzakelijk geach te opleidin gen en cu rsu ssen. D e on tw ikkelin gsplan n en w orden door de m edew erkers zelf opgem aakt en besproken in h et kader van h et com peten tiem an agem en t (beoordelin gs- en fu n ction erin gscyclu s). H iervoor zal h et zogen oem de PO P form at w orden gebru ikt. 7 van 8 In h et kader van de on derzoeksprogram m erin g zal een extern gerich t accou n th ou dersch ap w orden in gerich t. Iedere m edew erker zal een specifiek beleidsveld afdekken en op basis daarvan één of m eerdere relevan te am btelijke con tacten on tw ikkelen en on derh ou den. D e team leiders h ebben de accou n tveran tw oordelijkh eid voor de deelgem een ten en de gem een ten Baren drech t en Lan sin gerlan d. D e directeu r on derh ou dt de bestu u rlijke con tacten en een deel van de deelgem een ten. 5. welke con seq u en ties h eeft d e strategie voor d e wijze van werken? H et w erken bin n en de reken kam er ken t een aan tal bijzon dere aspecten w aar reken in g m ee m oet w orden geh ou den. In de eerste plaats betreft h et de dien stspecifieke aspecten in tegriteit en om gevin gsbew u stzijn. In tegriteit draagt n adru kkelijk bij aan h et gezag van de reken kam er. (V oorbeeld)gedrag en h et n aleven van regels, w aar an deren de m aat m ee w orden gen om en staan h ierin cen traal. C on creet gaat h et dan on der m eer om on kosten vergoedin gen, fin an ciële disciplin e, n even fu n cties, politieke n eu traliteit en m axim ale tran sparan tie. D e om gevin gsbew u stzijn h an gt sam en m et de on afh an kelijke positie van de reken kam er, w aarin w ordt opgetreden als eigen opdrach tgever en de aard van h et w erk. V oor organ isaties die - w elisw aar bin n en gegeven bu dgetten - h u n eigen w erk gen ereren (geen m arktw erkin g, geen am btelijke of bestu u rlijke opdrach tgevers en geen toezich th ou ders) is h et belan grijk om de ju iste keu zen (in zake de on derzoeken en overige activiteiten ) te m aken. D aarvoor is h et n iet alleen n oodzakelijk om te w eten w at er in de stad, bij de dien sten en politiek-bestu u rlijk leeft en speelt m aar teven s goede in sch attin gen te m aken van belan g en relevan tie. D it geldt in sterke m ate voor de directeu r van de reken kam er. O m h em op dat pu n t sch erp te h ou den zal een extern e klan kbordgroep w orden geform eerd, w aarin person en zittin g zu llen n em en die m et en ige afstan d van h et reken kam erw erk op een gezagh ebben de w ijze in pu t en feedback ku n n en leveren op dilem m a s en vraagstu kken in zake h et reken kam erw erk.

8 D e basiscu ltu u r van de reken kam er w ordt bepaald door w ederzijds respect en vertrou w en als basis voor in ten sieve sam en w erkin g bin n en h et bu reau. Sam en w erkin g leidt tot een grotere m ate van flexibiliteit bin n en en tu ssen de versch illen de team s, w aardoor de m edew erkers n iet alleen ervarin g ku n n en opdoen op versch illen de com peten tiegebieden (beleid, bedrijfsvoerin g en govern an ce), m aar teven s een optim ale ben u ttin g van de plan n in g gen ereert. H et w erken bij de reken kam er m oet voor alles u itdagen d en leu k zijn ( fu n en drive ), m ede om ook in de toekom st aan trekkelijk te blijven voor n ieu w jon g talen t. D eze w ijze van w erken dien t ook expliciet n aar bu iten toe zich tbaar te zijn en te w orden u itgedragen. V oor m ogelijke kan didaten is de reken kam er th e place to be. H et reken kam erw erk is teven s gezagh ebben d en profession eel van aard. D it h eeft con sequ en ties voor on ze h ou din g ten opzich te van on s gedrag n aar derden. D eze dien t in overeen stem m in g te zijn m et de aard en de relevan tie van h et w erk. 8 van 8 D e w erkzaam h eden van de m edew erkers zu llen breder en diverser w orden door een com bin atie van m eerdere on derzoeken op en ig m om en t en h et participeren in in tern e projecten. D eze com bin atie past goed in h et streven om m eer veran tw oordelijkh eden te beleggen op lagere fu n ctien iveau s, h et organ iseren van in n ovatiekrach t bin n en h et bu reau en h et u itvoeren van on derzoeken m et een h oge politiek-bestu u rlijke actu aliteitsw aarde. D e com peten ties die n odig zijn om in vu llin g te geven aan de m issie en w ijze van w erken bin n en de reken kam er dien en on dersteu n d te w orden door een op m aat toegesn eden opleidin gsprogram m a. H ierin staat vooral h et (verder) on tw ikkelen van ken n is op de relevan te on derzoeksterrein en cen traal. V aardigh eden w orden zoveel m ogelijk m eegen om en in de com peten tieprofielen en w orden op de basis geach t aan w ezig te zijn (dit geldt bijvoorbeeld voor h et afn em en van in terview s, h et sch rijven van rapporten, h et an alyseren van bevin din gen, etc. ). 6. tot slot Met deze visie w orden de rol en de positie van de reken kam er bin n en de u iterst bew eeglijke om gevin g van h et open baar bestu u r opn ieu w geijkt en w ordt er teven s in vu llin g gegeven aan h et veran dertraject van de reken kam er voor de kom en de vijf jaar. Met deze visien ota is voor de kom en de jaren een stevig en am bitieu s program m a n eergelegd. Jaren die m ede door de forse bu dgettaire con cern problem atiek zu llen w orden gekarakteriseerd door grote politiek-bestu u rlijke u itdagin gen. V oor de reken kam er een ideale om gevin g om h aar m eerw aarde voor h et open baar bestu u r gestalte te geven.

AL GEMENE VOOR W AAR DEN GR OU P P LU S ZAK EL IJK E R EIS VER ZEK ER ING 1/21 AL GEMENE VOOR W AAR DEN GR OU P P L U S ZAK EL IJK E R EIS VER ZEK ER ING Artikel Omschrijvin g P agin a 1 DEF INIT IES 3

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEID. Actie rond de campus

VERKEERSVEILIGHEID. Actie rond de campus Studententijdschrift van de Vrije Universiteit Brussel in samenwerking mei BSG, Studiekring Vrij Onderzoek en Dienst Kuituur - 11de jaargang - nummer 6-22 december 1993- V erb o fsta d t op d e V.U.B.

Nadere informatie

Kaderbrief 2010 / 2011

Kaderbrief 2010 / 2011 Kaderbrief 2010 / 2011 Inleiding Het O ogziekenhuis Rotterdam is een innovatieve organisatie m et een duidelijke verbetercultuur,w aar creativiteit gecom bineerd w ordt m eteen Rotterdam se m entaliteit.

Nadere informatie

AL G E ME N E VO O R W AAR D E N W E G AS P L U S VE R Z E KE R IN G 1/11 AL G E ME N E VO O R W AAR D E N W E G AS P L U S Artikel O msc h rijving P agina 1 D E F IN IT IE S 3 2 O MSC H R IJVIN G VAN

Nadere informatie

De Visinvoer in Polen

De Visinvoer in Polen 19501 VI JFDE J A A R G A N G N r 35 HET NIEUW PRIJS : 2 FR. V R I J D A G 1 S E P T E M B E R 1950 VERSCHI JNT ELKE VRIJDAG VISSCHEKUBLAD i één nieemen ' dan ergaaan:n ig tot rvooi zendredactie e n B

Nadere informatie

INTERACTIEVE WERKVORM EN Gereedschapskist Laagland'advies 26 j anu ari 20 0 9 A C o lo f o n I n o pdracht van: u teu rs: L aagland adv ies P ostbu s 198 3990 DD H ou ten INHOUD I w...........................................................

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The version of the following full text has not yet been defined or was untraceable and may differ from the publisher's version. For

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina. Missie en Profiel 3. Algemene informatie 4. Vijf jaar kerncijfers 2005-2001 5. Bericht van de Raad van Commissarissen 6

Inhoudsopgave. Pagina. Missie en Profiel 3. Algemene informatie 4. Vijf jaar kerncijfers 2005-2001 5. Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Inhoudsopgave Pagina Missie en Profiel 3 Algemene informatie 4 Vijf jaar kerncijfers 2005-2001 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Verslag van de directie 7 Jaarrekening - Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Evaluatie van de nota Zeehavens: ankers van de economie

Evaluatie van de nota Zeehavens: ankers van de economie Evaluatie van de nota Zeehavens: ankers van de economie Beleidsdoorlichting artikel 35.02, mainport Roterdam en overige havens Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Evaluatie van de nota Zeehavens: ankers

Nadere informatie

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER H ET T U R B IN E DUBBEL-SCHROEFSTOOM SCH IP P A T R IA

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER H ET T U R B IN E DUBBEL-SCHROEFSTOOM SCH IP P A T R IA P A T R I A» N U M M E R le JAARGANG Bij dit nummer behooreu twee losse teekeningen 5 DECEMBER 1919 No. 21 HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER VEREENIGING

Nadere informatie

%HRRUGHOHQLVPHQVHQZHUN. Bevindingen over de wenselij kheid en m ogelijkheid van een gezamenlijk protocol voor het beoordelen van (kern)werkstukken

%HRRUGHOHQLVPHQVHQZHUN. Bevindingen over de wenselij kheid en m ogelijkheid van een gezamenlijk protocol voor het beoordelen van (kern)werkstukken %HRRUGHOHQLVPHQVHQZHUN Bevindingen over de wenselij kheid en m ogelijkheid van een gezamenlijk protocol voor het beoordelen van (kern)werkstukken van de expertgroep Protocol in opdracht van de Vereniging

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Voor het laatst door de Raad van Bestuur herzien op 3 maart 2015 Deugdelijk ondernemingsbestuur, ofw el corporate governance, draait rond het vinden van een goed evenw icht

Nadere informatie

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCH EEPVAART T E V E N S O R G A A N D E R

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCH EEPVAART T E V E N S O R G A A N D E R ! 1 HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCH EEPVAART T E V E N S O R G A A N D E R VEREENIGING VAN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED en van het NATIONAAL TECHNISCH SCHEEPVAARTKUNDIG MUSEUM

Nadere informatie

14 2 B edrijfs- en beroepsa a nspra kelijkh eid

14 2 B edrijfs- en beroepsa a nspra kelijkh eid 14 2 B edrijfs- en beroepsa a nspra kelijkh eid opvatting is onjuist. Daarop stuiten de klachten van dez e onderdelen af. 9.3.1. O nderdeel 5 richt z ich tegen rov. 9.1 2, eerste z in. De desb etreffende

Nadere informatie

baat het niet dan kost het wel

baat het niet dan kost het wel baat het niet dan kost het wel onderzoek naar kosten en baten van grote ICT-projecten Rekenkamer Rotterdam baat het niet dan kost het wel onderzoek naar kosten en baten van grote ICT-projecten Rekenkamer

Nadere informatie

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector Bureau informatie t.b.v. private sector wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? De Vri esh ase lho ff Co pyr igh t 201 0. Dit rap por t, wa aro p het aut eur sre cht van toe -

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - SEPA... 7. Hoofdstuk 2 - Uw organisatie en de overgang naar SEPA...14. 2.1 En uw bedrijf?...14 2.2 Impact Check...

Hoofdstuk 1 - SEPA... 7. Hoofdstuk 2 - Uw organisatie en de overgang naar SEPA...14. 2.1 En uw bedrijf?...14 2.2 Impact Check... Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - SEPA... 7 1.1 Wat is SEPA?... 8 1.2 Wat is IBAN?... 8 1.3 Veranderingen... 8 Hoofdstuk 2 - Uw organisatie en de overgang naar SEPA...14 2.1 En uw bedrijf?...14 2.2 Impact Check...

Nadere informatie

Bestemmingsplan De Kreken - Fase 1. Concept

Bestemmingsplan De Kreken - Fase 1. Concept Bestemmingsplan De Kreken - Fase 1 Concept Inhoudsopgave T oelichting Hoofdstuk 1 5 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Ligging plangebied 6 1.3 Geldend bestemmingsplan 7 1.4 Leesw ijzer 7 Hoofdstuk 2 Planvisie

Nadere informatie

DXF: AFDELINCSPLAN PERTODE 2002-2007. Ê4626 f,$j. Datum: a2 r'ot /. ' À/o2- 'Wij maken het mogelijk' Afdeling DXF contactpersoon J.

DXF: AFDELINCSPLAN PERTODE 2002-2007. Ê4626 f,$j. Datum: a2 r'ot /. ' À/o2- 'Wij maken het mogelijk' Afdeling DXF contactpersoon J. DXF: AFDELINCSPLAN PERTODE 2002-2007 'Wij maken et mogelijk' Afdeling DXF contactpersoon J. Rombout Vastgesteld: Hoofd DXF: J. Rombout Datum: a2 r'ot /. ' À/o2-.i l\ rl..1 \/ Ê4626 f,$j frgk$wiiterstea/

Nadere informatie

Met recht advocaat. Een nieuwe opleiding: de Stagiaire-Opleiding. Advies van de Commissie Stagiaire-Opleiding

Met recht advocaat. Een nieuwe opleiding: de Stagiaire-Opleiding. Advies van de Commissie Stagiaire-Opleiding Met recht advocaat Een nieuwe opleiding: de Stagiaire-Opleiding Advies van de Commissie Stagiaire-Opleiding Nijmegen, 20 oktober 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Woord vooraf... Enkele veelgebruikte termen...

Nadere informatie

A LGEM EN E H U U RV O O RW A A RD EN H U U RO V EREEN KO M S T Z ELFS T A N D I GE W O O N RU I M T E PER 6 J A N U A RI 2015

A LGEM EN E H U U RV O O RW A A RD EN H U U RO V EREEN KO M S T Z ELFS T A N D I GE W O O N RU I M T E PER 6 J A N U A RI 2015 A LGEM EN E H U U RV O O RW A A RD EN H U U RO V EREEN KO M S T Z ELFS T A N D I GE W O O N RU I M T E PER 6 J A N U A RI 2015 A RT I K EL 1. H ET T O EPA S S I N G S B EREI K V A N D EZ E V O O RW A A

Nadere informatie

R ek enk a mer Bred a. Gemeente Bred a. O nd erz o ek s p ro g ra mma 2 0 0 8

R ek enk a mer Bred a. Gemeente Bred a. O nd erz o ek s p ro g ra mma 2 0 0 8 R ek enk a mer Bred a Gemeente Bred a Gemeente Bred a Gemeente Bred a Gemeente Bred a Gemeente Bred a O nd erz o ek s p ro g ra mma 2 0 0 8 Gemeente Bred a Onderzoeksprogramma 2008 R ekenkamer B reda F

Nadere informatie

Indicatoren landzijdige bereikbaarheid mainports

Indicatoren landzijdige bereikbaarheid mainports Indicatoren landzijdige bereikbaarheid mainports Meta-analyse, vraagspecificatie en illustratie Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid I ndicatoren landzijdige bereikbaarheid m ainports Meta-analyse, vraagspecificatie

Nadere informatie

WESTLANDS VEILIGHEIDSBELEID 2011-2014

WESTLANDS VEILIGHEIDSBELEID 2011-2014 WESTLANDS VEILIGHEIDSBELEID 2011-2014 2011 Inhoudsopgave Voorwoord burgemeester... 5 Deel A: de kaders van het W estlands veiligheidsbeleid 2011-2014... 8 1. Inleiding... 8 1.1 Vooraf... 8 1.2 Leeswijzer...

Nadere informatie

Internet, een wereldwijde revolutie die al veertig jaar duurt. Jaarverslag 2009

Internet, een wereldwijde revolutie die al veertig jaar duurt. Jaarverslag 2009 Internet, een wereldwijde revolutie die al veertig jaar duurt. Jaarverslag 2009 Verslag Raad van Toezicht 2009............................................. 07 Inleiding..............................................................

Nadere informatie

Horen, zien en beta len

Horen, zien en beta len M13 1982 Horen, zien en beta len Voorstudies en achtergronden mediabeleid Een inventariserende studie Haa r de toekomstige kosten en bekostiging van de omroep P. J. M. Wilm s Instituut voor Onderzoek van

Nadere informatie

Inhoudstafel Inleiding Wat doe je als sch oolverlater? 3 5 1 Schrijf je in als werkzoekende bij de VDAB 5 2 Wat m et het kinderbijslagfonds? 8 3 Wat m et het ziekenfonds? 8 Wat doe je als je je inschrijving

Nadere informatie

Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 269 98 05 Fax: 09 269 98 15 www.arteveldehs.be

Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 269 98 05 Fax: 09 269 98 15 www.arteveldehs.be BN BBU O Z R L 2 semester H A N DE L IN G S G E R IC H T O M G A A N M E T V E R S C H IL L E N A anbod differentiatie en hoekenwerk Differentië ren in de klaspraktijk 1 7 mei 2 0 0 6-1 7.3 0-2 1.4 5 Algemeen

Nadere informatie

H e t e f f e c t v a n s o c i a l e c u e s o p v e r t r o u w e n i n e e n o n l i n e f o r u m.

H e t e f f e c t v a n s o c i a l e c u e s o p v e r t r o u w e n i n e e n o n l i n e f o r u m. H e t e f f e c t v a n s o c i a l e c u e s o p v e r t r o u w e n i n e e n o n l i n e f o r u m. A f s t u d e e r s c r i p t i e v a n H. P. T. v a n D i j k B e g e l e i d e n d d o c e n t P.

Nadere informatie

14-DAAGS TIJDSCHRIFT GEWIJD AAN SCHEEPSBOUW, SCHEEPVAART EN HAVENBELANGEN

14-DAAGS TIJDSCHRIFT GEWIJD AAN SCHEEPSBOUW, SCHEEPVAART EN HAVENBELANGEN 14-DAAGS TIJDSCHRIFT GEWIJD AAN SCHEEPSBOUW, SCHEEPVAART EN HAVENBELANGEN ORGAAN VAN NEDERLANDSE VERENIGING VAN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED CENTRALE BOND VAN SCHEEPSBOUW M EESTERS IN NEDERLAND NATIONAAL

Nadere informatie