Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 M een t 94 Postbu s in reken kamer.rotterd am.n l t K P R otterd am kamer.rotterd am.n l Visie R eken kamer R otterd am on s ken merk PH betreft 1 van 8 V isie R eken kam er R otterdam 1. wettelijke taken en h u id ige scop e van werkzaamh ed en D e w ettelijke taken en bevoegdh eden van de reken kam er liggen vast in de Gem een tew et (art. 81, 182, 183, 184 en 185). H ierin is on der m eer geregeld dat de reken kam er de doelm atigh eid, de doeltreffen dh eid en de rech tm atigh eid van h et door h et gem een tebestu u r gevoerde bestu u r on derzoekt. D it om vat m ede de (raads)com m issies, de deelraden en de dagelijkse bestu ren van de deelgem een ten. D e reken kam er gaat h ierbij u it van een ru im e in terpretatie. Feitelijk kan de reken kam er alles on derzoeken w aar R otterdam s geld en R otterdam s bestu u rlijk belan g aan de orde is. N aast alle dien sten en bestu u rlijke in stan ties op stads- en deelgem een ten iveau h eeft dit teven s betrekkin g op alle verbon den partijen zoals gem een sch appelijke regelin gen, n aam loze en besloten ven n ootsch appen en privaatrech terlijke rech tsperson en w aarin R otterdam bestu u rlijk en /of fin an cieel belan g h eeft (art. 184). D e reken kam er h eeft geen bevoegdh eid (m eer) om on derzoek te doen in h et kader van de jaarreken in gcon trole. H et w erk van de (on afh an kelijke) accou n tan t w ordt n iet overgedaan. T en h oogste kan er on derzoek plaatsvin den n aar h et totale systeem van con trole. Beh alve on derzoek kan de reken kam er van u it h aar on afh an kelijke positie teven s (n iet w ettelijk bepaalde) toezich th ou den de activiteiten on tplooien. Z o h eeft de reken kam er recen t toezich t geh ou den op de h ertellin g van de stem resu ltaten van de gem een teraadsverkiezin gen van O ok kan de reken kam er bijeen kom sten en w orksh ops organ iseren voor raadsleden, collegeleden en am bten aren om issu es n ader te bespreken of te agen deren. N aast de w erkzaam h eden voor R otterdam kan de reken kam er teven s optreden als separate reken kam er voor gem een ten in de stadsregio. T ot op h eden beperkt zich dat tot de gem een ten Baren drech t en Lan sin gerlan d.

2 2. missie reken kamer De missie van de rekenkamer is het verhogen van de kwaliteit van het lokaal openbaar bestuur. Zij doet dit primair door het uitvoeren van onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Zij voert de werkzaamheden uit ten behoeve van de raad en de burger en doet dat met een landelijke uitstraling en een internationale oriëntatie. D eze form u lerin g geeft teven s ru im te voor organ iseren de, con troleren de en m on itoren de activiteiten die in h et verlen gde liggen van h et on afh an kelijke on derzoek. D e m issie geeft de lan ge term ijn rich tin g aan w aarin de reken kam er zich w il on tw ikkelen : zich tbaar (m et een lan delijke u itstralin g) en m et een du idelijk effect op de kw aliteit van h et open baar bestu u r. 2 van 8 D e con sequ en ties van deze m issie w orden zich tbaar in de strategie/ beleidsplan. H ierin w ordt aan gegeven op w elke w ijze de reken kam er de m issie (op h oofdlijn ) w il bereiken. 3. strategie (beleid sp lan ) D e reken kam er w il h aar m issie realiseren : door h et produ ceren van kw alitatief h oogstaan de rapportages m et beh u lp van state of th e art on derzoekstech n ieken die via h et politieke debat een du idelijk effect h ebben op h et open baar bestu u r door m eer ru im te te sch eppen voor h et on derzoeken van politiek-bestu u rlijk actu ele on derw erpen door h et in trodu ceren van een zich tbaar en extern gerich t accou n th ou dersch ap door h et aan trekken van jon ge h igh poten tials door te w erken lan gs de prin cipes van in tegriteit, objectiviteit en open baarh eid door h et w erkin gsgebied u it te breiden n aar de stadsregio, an dere gem een ten bin n en of gren zen d aan de stadsregio en de BES-eilan den (m ede op verzoek van h et Min isterie van Bin n en lan dse Z aken ) door via artikelen, con gressen en on derw ijsactiviteiten blijk te geven van th ou gh t leadersh ip door h et on tw ikkelen en in trodu ceren van in n ovatieve activiteiten door een m eer directe com m u n icatie en in teractie te bew erkstelligen m et de bu rgers. rapportages en onderzoekstechnieken H et produ ceren van kw alitatief h oogstaan de rapporten verlan gt een com bin atie van on derzoekscapaciteit, m eth oden en tech n ieken en aan stu rin g. A lle elem en ten dien en van een h oog n iveau te zijn. U iteraard m oeten de on derzoekers u itblin ken in on derzoekscom peten ties, m aar teven s getu igen van om gevin gsbew u stzijn. H ier ligt een relatie m et h et aan trekken van starten de h igh poten tials. Mede door de korte carrièrelijn en is h et n oodzakelijk dat er voldoen de aan w as is van on derop. D it geeft zitten de m edew erkers teven s de gelegen h eid om in prin cipe door te strom en tot en m et h et n iveau van team leider.

3 In n ovatieve m eth oden en tech n ieken dien en stru ctu reel bin n en h et bu reau te w orden belegd. D it kan bijvoorbeeld door de veran tw oordelijkh eid voor de vaktech n iek te beleggen bij een fu n ction aris op sen ior-on derzoeker n iveau. H ierm ee ku n n en n ieu w e on tw ikkelin gen op h et terrein van m eth oden en tech n ieken w orden gevolgd en via h an dboek of in tern e w orksh ops verder w orden in gevu ld en toegepast. U itein delijk dien en de reken kam errapportages via h et politieke debat in de com m issie(s) en de raad een m erkbaar effect te h ebben op de kw aliteit van h et open baar bestu u r. D it kan zow el via de beleidskan t als via de bedrijfsvoerin g (in clu sief de govern an ce). O m die effecten te ku n n en w aarn em en is een vorm van (tijdelijke) m on itorin g en /of vervolgon derzoeken w el n oodzakelijk. 3 van 8 politiek-bestuurlijk actuele onderwerpen O m een m axim ale aan slu itin g te h ebben op h et politieke bedrijf is h et n oodzakelijk om af en toe on derzoeken u it te voeren n aar on derw erpen die plotselin g opkom en en een h oge atten tiew aarde h ebben in raad en m edia. D eze on derzoeken ku n n en n iet an ders dan een (zeer) korte doorlooptijd h ebben. D it stelt an dere eisen aan h et on derzoeksproces en m eth oden en tech n ieken. D e keu ze om dergelijke on derzoeken on geplan d te doen zal u itein delijk altijd een afw egin g vergen tu ssen m ogelijkh eden (plan n in g) en opportu n ities (atten tiew aarde). T oezich t h ertellin g en toew ijzin g h u u rw on in gen ku n n en als voorbeelden dien en. In dit kader m aakt h et overigen s w el u it of dergelijke on derzoeken op eigen in itiatief (toew ijzin g h u u rw on in gen ) of op verzoek van de raad (toezich t h ertellin g) plaatsvin den. D e u rgen tie is n adru kkelijk h oger in dien de on derzoeken w orden on dersteu n d door m oties of verzoeken van u it de raad. O ok leert de ervarin g dat dit type on derzoek (m its goed u itgevoerd) een zich tbare en bijzon der effectieve in vu llin g van de m issie van de reken kam er kan in h ou den. zichtbaar en extern gericht accounthouderschap D e reken kam er dien t zich bew u st te zijn van alle relevan te on tw ikkelin gen in de politiek-bestu u rlijke en am btelijke om gevin g van R otterdam en de stadsregio. D it vereist een in ten sief en fijn m azig accou n th ou dersch ap, w aarbij de directeu r sam en m et h et m an agem en t vooral de politiek-bestu u rlijke n etw erken dien t te on derh ou den en h et bu reau zich vooral toelegt op de am btelijke con tacten (in clu sief griffie en bestu u rsdien st). D e resu ltaten van dit accou n th ou dersch ap ku n n en m ede als in pu t dien en voor de jaarlijkse on derzoeksprogram m erin g. D e in ten siteit van h et accou n th ou dersch ap is voor de versch illen de n iveau s w isselen d. Z o zal de directeu r aan zien lijk m eer tijd en en ergie steken in de politiek-bestu u rlijke n etw erkactiviteiten (in clu sief h et bijw on en van de raadsvergaderin gen ) dan de on derzoekers op am btelijk n iveau. Belan grijk is om per aan gew ezen beleidsveld één of tw ee n u ttige con tacten te vin den en te on derh ou den, gerich t op h et verkrijgen van relevan te in form atie.

4 aantrekken van jong talent 4 van 8 Mede gezien de relatief korte carrièrelijn en is h et essen tieel om als organ isatie aan trekkelijk te zijn en te blijven voor jon g talen t. V erloop aan de boven kan t van de organ isatie kan dan zon der al te veel problem en w orden opgevan gen door in stroom van de on derkan t en biedt m ogelijkh eden voor doorgroei van de zitten de m edew erkers. T even s is de organ isatie verzekerd van in poten tie u itsteken de on derzoekers. O m h et aan trekkelijk te m aken voor jon g talen t dien t de reken kam er w el een grote m ate van beken dh eid en een stevige repu tatie te h ebben. D rivers voor jon g talen t zijn in zijn algem een h eid: on tw ikkelin gsm ogelijkh eden, u itdagen de on derzoeken, u itsteken de w erksfeer en h et gevoel een relevan te bijdrage te ku n n en leveren aan de m issie van de organ isatie (in casu, h et verh ogen van de kw aliteit van h et open baar bestu u r). H ier zal bin n en h et bu reau n adru kkelijk ru im te voor w orden geboden. integriteit, objectiviteit en openbaarheid H et w erken bij de reken kam er stelt h ele specifieke eisen aan m edew erkers en directeu r. In de kern n eem t de reken kam er an deren de m aat. D at im pliceert dat h et in stitu u t bran dsch oon m oet zijn om n iet h et risico te lopen betich t te w orden van h et m eten m et tw ee m aten. D e reken kam er dien t daarom n iet alleen de com plian ce op orde te h ebben, m aar ook de in tern e bedrijfsvoerin g, plan n in g & con trol en boven al te voldoen aan alle in tegriteitseisen. D it kom t on der m eer tot u itin g in de registratie van n even fu n cties, in voorbeeldgedrag en in politiek n eu traal opereren. A lles dat bijdraagt aan h et verw erven van een gezagh ebben de positie bij de raad, h et college, de bu rgem eester, de deelraden, de dagelijkse bestu ren van de deelgem een ten en de dien sten. Een gezagh ebben de positie slu it overigen s n iet u it dat de reken kam er als lastig m ag w orden ervaren. A an de objectiviteit w ordt on der m eer in vu llin g gegeven via state of th e art m eth oden en tech n ieken. D e on derzoeksbasis m ag n iet ter discu ssie staan. C on clu sies en aan bevelin gen vloeien h ier im m ers rech tstreeks u it voort. O ok de zorgvu ldigh eid in h et on derzoeksproces draagt bij aan de objectiviteit. D it im pliceert n iet alleen u itvoerige h oor- en w ederh oor procedures, m aar teven s h et in bou w en van voldoen de tijd voor an alyse en h et plaatsen van de con clu sies bin n en de bestu u rlijke con text. Met n am e dit laatste kan sterk bijdragen aan h et gew en ste draagvlak van de con clu sies en aan bevelin gen van de reken kam er. T ot slot m oet een procedu re van tw eede lezin g (qu ality assu ran ce) bijdragen aan h et gew en ste kw aliteitsn iveau van alle extern e u itin gen (w aaron der on derzoeksrapporten, plan n en van aan pak en jaarverslagen / jaarplan n en ). A lle on derzoeken van de reken kam er w orden per defin itie open baar gem aakt (m et u itzon derin g van even tu ele vertrou w elijke bijlagen ). D it verh oogt h et gezag van de reken kam er om dat op elk m om en t door iedereen kan w orden beoordeeld of de reken kam er h aar w erk goed h eeft gedaan. T even s on derstreept h et de on afh an kelijkh eid van de reken kam er, om dat m ogelijke beleids- en /of bedrijfsvoerin gsproblem en zoals die in de rapporten n aar voren ku n n en kom en zon der m eer pu bliekelijk w orden gem aakt.

5 uitbreiding van het werkingsgebied V an u it h et u itgan gspu n t van com plem en tair bestu u r is de reken kam er van m en in g dat on derzoeken op in dividu eel deelgem een ten iveau zon der m eer in de program m erin g ku n n en w orden m eegen om en. D aarn aast w il de reken kam er on der con dities ru im te bieden voor even tu eel verzoekon derzoek voor deelgem een ten. In dat geval dien t er w el een su bstan tieel deelgem een telijk belan g te zijn in de scope van h et on derzoek en zal een deel van de kosten w orden doorbereken d. 5 van 8 D aarn aast w il de reken kam er de m ogelijkh eden verken n en om on derzoek u it te voeren bin n en de stadsregio R otterdam -R ijn m on d. O p dit m om en t kan dat n iet rech tstreeks gegeven de statu s van gem een sch appelijke regelin g. Slech ts voor drie van de tw in tig aan gesloten gem een ten is sprake van een reken kam errelatie. Mede door h et versch u iven van grote en belan grijke beleidsvelden n aar de regio als open baar vervoer en jeu gdzorg is h et van belan g om de reken kam er ook op dit n iveau bevoegdh eden te geven. O p verzoek van h et Min isterie van Bin n en lan dse Z aken is de reken kam er bezig om te on derzoeken of zij een rol kan spelen bij de oprich tin g van een reken kam er voor de BES-eilan den. D aarbij zal zij zow el op am btelijk als op bestu u rlijk n iveau on dersteu n in g leveren. thought leaderschip N iet alleen door h et produ ceren van aan spreken de rapporten m aar teven s door h et sch rijven van artikelen in relevan te dag- en vakbladen en h et leveren van bijdragen aan con gressen en con feren ties kan de reken kam er h aar rol als vooraan staan d in stitu u t m et n ation ale u itstralin g w aarm aken. O ok via docen tsch appen aan u n iversiteiten en h ogesch olen kan h ier in vu llin g aan w orden gegeven. In prin cipe ku n n en allen die w erkzaam zijn bin n en de reken kam er h ier een relevan te bijdrage aan leveren. W el zal de directeu r optreden als h et prim aire boegbeeld voor de R eken kam er R otterdam. innovatieve activiteiten H oew el h et produ ceren van on derzoeksrapporten de belan grijkste activiteit is en zal blijven, ku n n en ook an dere activiteiten een bijdrage leveren aan de m issie van de reken kam er. R ecen te voorbeelden zijn on der m eer toezich th ou den de activiteiten (in h et kader van de verkiezin gen ) en h et organ iseren van ron detafel bijeen kom sten m et politici, bestu u rders en am bten aren. O ok h et organ iseren van w orksh ops voor raadsleden in h et kader van h u n kaderstellen de en con troleren de taken kan h ier on der vallen of h et on tw ikkelen van een beoordelin gskader voor grote projecten en h et m on itoren daarvan op basis van risicom an agem en t. In h et verlen gde daarvan ku n n en u iteraard ook in n ovatieve on derzoeksm eth oden en tech n ieken w orden gen oem d.

6 D e organ isatorisch e in beddin g zal en erzijds plaatsvin den door h et stru ctu reel beleggen van taken bin n en h et bu reau (bijvoorbeeld: vaktech n iek) en an derzijds h et op ad h oc basis in stellen van in tern e projecten, w aar één of m eerdere on derzoekers (tijdelijk) in participeren. V oorbeelden van dergelijke ad h oc in tern e projectgroepen ku n n en zijn : on derzoekskader deelgem een ten, on derzoekskader BES-eilan den, on derzoekskader stadsregio, m on itoren grote projecten, resu ltaatgerich t stu ren, toezich t h ou den op h et h ertellen of de verkiezin gen, beoordelin gskader om bu igin gstaakstellin gen, etc.. communicatie en interactie met de burgers 6 van 8 D e rapportages van de reken kam er w orden gelet op de positie en taak van de reken kam er altijd in raadscom m issies en de raad beh an deld. O p deze w ijze dragen zij bij aan h et versterken van de con troleren de rol van de gem een teraad. D oor de on afh an kelijke positie ten opzich te van de raad h eeft de reken kam er teven s de ru im te en bevoegdh eid om zich rech tstreeks te rich ten op de R otterdam se bu rger. D it kan op tw ee m an ieren. In de eerste plaats door bu rgers de gelegen h eid te bieden om m et on derzoeksvoorstellen te kom en, die m ee ku n n en lopen in de jaarlijkse groslijst. In de tw eede plaats door bu rgers de gelegen h eid te bieden om te reageren op reken kam eru itin gen. N iet alleen door te reageren op rapporten, m aar ook op on derzoeksvoorstellen, artikelen en in terview s. O m dit m ogelijk te m aken zal de reken kam er m axim aal gebru ik m aken van de n ieu w ste in form atie- en com m u n icatiem ogelijkh eden (blog, tw itter,w ebsite,etc. ). 4. welke con seq u en ties h eeft d e strategie voor d e organ isatie? H et streven om jon g talen t aan te trekken en te beh ou den h ou dt in dat in overeen stem m in g m et die kw aliteit overeen kom stige veran tw oordelijkh eden zu llen w orden geboden aan alle fu n ctien iveau s. D it kom t on der m eer tot u itin g in een grote m ate van flexibiliteit tu ssen de on derzoeksteam s (in h et kader van leren en ervarin g opdoen ) en begin n en d projectleidersch ap op sen ior-on derzoeker n iveau. W el zal dat gepaard gaan m et een op de verkregen veran tw oordelijkh eid afgestem de accou n tibility. D oor de w en s om in n ovatieve krach t te on tw ikkelen bin n en de reken kam er zal h et aan tal in tern e projecten toen em en. D eze projecten w orden ben oem d en geprioriteerd, w aardoor er tijd kan w orden gesch reven en gestu u rd kan w orden op de resu ltaten. Met de m edew erkers die zu llen w orden in gezet w orden afspraken gem aakt in h et kader van h u n on tw ikkelin g, die vervolgen s via h et com peten tiem an agem en t w orden gem on itord. In h et kader van de kw aliteit w ordt h et systeem van tw eede lezin g in gevoerd (qu ality assu ran ce) voor alle extern e u itin gen. D it zal w isselen d w orden u itgevoerd door m edew erkers die geen deel u itm aken van h et betreffen de on derzoeksteam. T even s zal één van de bu reau m edew erkers w orden belast m et de veran tw oordelijkh eid voor de (on tw ikkelin g van de) vaktech n iek.

7 N iet alleen h et aan tal on derzoeken zal toen em en. O ok de aard van een deel van de on derzoeken zal veran deren (politiek-bestu u rlijk actu ele on derw erpen ). D e plan n in g zal daarm ee in com plexiteit gaan toen em en. Bin n en h et team on dersteu n in g zal één van de bu reau m an agers speciaal belast w orden m et de realisatiegegeven s u it h et tijdsch rijfsysteem en op basis daarvan in sam en h an g m et de plan n in ggegeven s rapportages ten beh oeve van h et MO gen ereren. V oor de m edew erkers beteken t dit dat zij in prin cipe op elk m om en t in ten m in ste tw ee on derzoeken / in tern e projecten tegelijk m eedraaien. O m h et (on derzoeks)w erk op n iveau te blijven doen is per m edew erker een persoon lijk on tw ikkelin gsplan w en selijk m et daaraan gekoppeld de n oodzakelijk geach te opleidin gen en cu rsu ssen. D e on tw ikkelin gsplan n en w orden door de m edew erkers zelf opgem aakt en besproken in h et kader van h et com peten tiem an agem en t (beoordelin gs- en fu n ction erin gscyclu s). H iervoor zal h et zogen oem de PO P form at w orden gebru ikt. 7 van 8 In h et kader van de on derzoeksprogram m erin g zal een extern gerich t accou n th ou dersch ap w orden in gerich t. Iedere m edew erker zal een specifiek beleidsveld afdekken en op basis daarvan één of m eerdere relevan te am btelijke con tacten on tw ikkelen en on derh ou den. D e team leiders h ebben de accou n tveran tw oordelijkh eid voor de deelgem een ten en de gem een ten Baren drech t en Lan sin gerlan d. D e directeu r on derh ou dt de bestu u rlijke con tacten en een deel van de deelgem een ten. 5. welke con seq u en ties h eeft d e strategie voor d e wijze van werken? H et w erken bin n en de reken kam er ken t een aan tal bijzon dere aspecten w aar reken in g m ee m oet w orden geh ou den. In de eerste plaats betreft h et de dien stspecifieke aspecten in tegriteit en om gevin gsbew u stzijn. In tegriteit draagt n adru kkelijk bij aan h et gezag van de reken kam er. (V oorbeeld)gedrag en h et n aleven van regels, w aar an deren de m aat m ee w orden gen om en staan h ierin cen traal. C on creet gaat h et dan on der m eer om on kosten vergoedin gen, fin an ciële disciplin e, n even fu n cties, politieke n eu traliteit en m axim ale tran sparan tie. D e om gevin gsbew u stzijn h an gt sam en m et de on afh an kelijke positie van de reken kam er, w aarin w ordt opgetreden als eigen opdrach tgever en de aard van h et w erk. V oor organ isaties die - w elisw aar bin n en gegeven bu dgetten - h u n eigen w erk gen ereren (geen m arktw erkin g, geen am btelijke of bestu u rlijke opdrach tgevers en geen toezich th ou ders) is h et belan grijk om de ju iste keu zen (in zake de on derzoeken en overige activiteiten ) te m aken. D aarvoor is h et n iet alleen n oodzakelijk om te w eten w at er in de stad, bij de dien sten en politiek-bestu u rlijk leeft en speelt m aar teven s goede in sch attin gen te m aken van belan g en relevan tie. D it geldt in sterke m ate voor de directeu r van de reken kam er. O m h em op dat pu n t sch erp te h ou den zal een extern e klan kbordgroep w orden geform eerd, w aarin person en zittin g zu llen n em en die m et en ige afstan d van h et reken kam erw erk op een gezagh ebben de w ijze in pu t en feedback ku n n en leveren op dilem m a s en vraagstu kken in zake h et reken kam erw erk.

8 D e basiscu ltu u r van de reken kam er w ordt bepaald door w ederzijds respect en vertrou w en als basis voor in ten sieve sam en w erkin g bin n en h et bu reau. Sam en w erkin g leidt tot een grotere m ate van flexibiliteit bin n en en tu ssen de versch illen de team s, w aardoor de m edew erkers n iet alleen ervarin g ku n n en opdoen op versch illen de com peten tiegebieden (beleid, bedrijfsvoerin g en govern an ce), m aar teven s een optim ale ben u ttin g van de plan n in g gen ereert. H et w erken bij de reken kam er m oet voor alles u itdagen d en leu k zijn ( fu n en drive ), m ede om ook in de toekom st aan trekkelijk te blijven voor n ieu w jon g talen t. D eze w ijze van w erken dien t ook expliciet n aar bu iten toe zich tbaar te zijn en te w orden u itgedragen. V oor m ogelijke kan didaten is de reken kam er th e place to be. H et reken kam erw erk is teven s gezagh ebben d en profession eel van aard. D it h eeft con sequ en ties voor on ze h ou din g ten opzich te van on s gedrag n aar derden. D eze dien t in overeen stem m in g te zijn m et de aard en de relevan tie van h et w erk. 8 van 8 D e w erkzaam h eden van de m edew erkers zu llen breder en diverser w orden door een com bin atie van m eerdere on derzoeken op en ig m om en t en h et participeren in in tern e projecten. D eze com bin atie past goed in h et streven om m eer veran tw oordelijkh eden te beleggen op lagere fu n ctien iveau s, h et organ iseren van in n ovatiekrach t bin n en h et bu reau en h et u itvoeren van on derzoeken m et een h oge politiek-bestu u rlijke actu aliteitsw aarde. D e com peten ties die n odig zijn om in vu llin g te geven aan de m issie en w ijze van w erken bin n en de reken kam er dien en on dersteu n d te w orden door een op m aat toegesn eden opleidin gsprogram m a. H ierin staat vooral h et (verder) on tw ikkelen van ken n is op de relevan te on derzoeksterrein en cen traal. V aardigh eden w orden zoveel m ogelijk m eegen om en in de com peten tieprofielen en w orden op de basis geach t aan w ezig te zijn (dit geldt bijvoorbeeld voor h et afn em en van in terview s, h et sch rijven van rapporten, h et an alyseren van bevin din gen, etc. ). 6. tot slot Met deze visie w orden de rol en de positie van de reken kam er bin n en de u iterst bew eeglijke om gevin g van h et open baar bestu u r opn ieu w geijkt en w ordt er teven s in vu llin g gegeven aan h et veran dertraject van de reken kam er voor de kom en de vijf jaar. Met deze visien ota is voor de kom en de jaren een stevig en am bitieu s program m a n eergelegd. Jaren die m ede door de forse bu dgettaire con cern problem atiek zu llen w orden gekarakteriseerd door grote politiek-bestu u rlijke u itdagin gen. V oor de reken kam er een ideale om gevin g om h aar m eerw aarde voor h et open baar bestu u r gestalte te geven.

onderzoeksopzet WATT Defin itieve versie dd 2 ju li 2010 1 D oel- en vraagstelling De reken kam er beoogt m et dit on derzoek de gem een teraad in zich t te geven in h et on tstaan van de fin an ciële

Nadere informatie

sturen op afstand onderzoek naar gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen Rekenkamer Lansingerland

sturen op afstand onderzoek naar gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen Rekenkamer Lansingerland sturen op afstand onderzoek naar gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen Rekenkamer Lansingerland sturen op afstand onderzoek naar gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden

Nadere informatie

! " # $ " ( " ) " & "" ' " " * ' " +, ' . "/ ' " ' 1' ' ' ' " " - 3 4 ' " "

!  # $  (  )  &  '   * '  +, ' . / '  ' 1' ' ' '   - 3 4 '  M een t 94 Postbu s 70012 in fo@ reken kam er.rotterdam.n l t 010 267 22 42 3000 K P R otterdam w w w.reken kam er.rotterdam.n l Gem een te Rotterdam Gem een teraad d.t.k.v. de G riffie Coolsin gel 40

Nadere informatie

stadsw ach ten in R otterdam 2-1 tak en en b evoegdh eden 2-1-1 tak en 2-1-2 b evoegdh eden

stadsw ach ten in R otterdam 2-1 tak en en b evoegdh eden 2-1-1 tak en 2-1-2 b evoegdh eden onderzoeksopzet stadsw ach ten 1 inleiding 1-1 aanleiding O p 21 april 2011 is vanu it een groot deel van de commissie BVM h et verzoek gekomen aan de rekenkamer om te bezien in h oeverre een onderzoek

Nadere informatie

! "#$$%&''!()$* ! #+,)$*%

! #$$%&''!()$* ! #+,)$*% onderzoeksopzet aanbesteding inburgering febru ari 2011 1inleiding 1-1 aanleiding In h et on derzoeksplan 2010 h eeft de reken kam er een m eerjarig on derzoek opgen om en n aar de effectiviteit van in

Nadere informatie

resultaten geteld realisatie collegeprogramma Rekenkamer Rotterdam

resultaten geteld realisatie collegeprogramma Rekenkamer Rotterdam resultaten geteld realisatie collegeprogramma 2006-2010 Rekenkamer Rotterdam voorw oord M et de kom en de gem een teraadsverkiezin gen in zich t kan de balan s w orden opgem aakt van de prestaties van

Nadere informatie

geen goede papieren aanbesteding en kwaliteit van inburgeringstrajecten Rekenkamer Rotterdam

geen goede papieren aanbesteding en kwaliteit van inburgeringstrajecten Rekenkamer Rotterdam geen goede papieren aanbesteding en kwaliteit van inburgeringstrajecten Rekenkamer Rotterdam geen goede papieren aanbesteding en kwaliteit van inburgeringstrajecten Rekenkamer Rotterdam voorw oord H

Nadere informatie

bijlage 1 bevindingen per casus 1 inleiding 7 1-1 zes casu ssen 9 2-1 in leidin g 2 drugsoverlast in h et O ude W esten 10 2-2 aan p ak 10 2-2-1 probleem an alyse en doel 11 2-2-2 acties en geboekte resu

Nadere informatie

' (") * + % %, "' (") -. ) $%*

' () * + % %, ' () -. ) $%* onderzoeksopzet aankoop en beheer w oningen 1 inleiding 1-1 aanleiding H et O ntw ikkelingsbedrijf R otterdam (O BR ) beh eert sinds juli 2009 al h et gem eentelijk vastgoed. H ieronder valt ook h et

Nadere informatie

3000 kp Rotterdam. www.rekenkamer.rotterdam.nl. fotografie. Rekenkamer Rotterdam. De werf, Rotterdam. uitgave. augustus 2011 978-90-76655-64-2

3000 kp Rotterdam. www.rekenkamer.rotterdam.nl. fotografie. Rekenkamer Rotterdam. De werf, Rotterdam. uitgave. augustus 2011 978-90-76655-64-2 tussen de regels door onderzoek naar subsidierelatie Get Hoekt Rekenkamer Rotterdam Postbus 70012 3000 kp Rotterdam telefoon 010 267 22 42 info@rekenkamer.rotterdam.nl www.rekenkamer.rotterdam.nl fotografie

Nadere informatie

OCTOPUS ALS LEERLING

OCTOPUS ALS LEERLING Afb. 1. Zwemmende Octopus vulgaris Lam. De oogspleet blijft ongeacht de stand van het lichaam en dus ook tijdens het zwem m en horizontaal. OCTOPUS ALS LEERLING D it artikel is een bew erk ing van het

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

9. Ik w eet hoe ik m oet om gaan m et pijn. 10. Ik w eet hoe ik m oet om gaan m et m oeheid. 11. Ik w eet hoe ik m oet om gaan m et andere licham elij

9. Ik w eet hoe ik m oet om gaan m et pijn. 10. Ik w eet hoe ik m oet om gaan m et m oeheid. 11. Ik w eet hoe ik m oet om gaan m et andere licham elij Individueel Transitieplan voor Jongeren N aam : D atum van invullen: 1. Ik kan m ijn A. M IJN A A N D OEN IN G aandoening beschrijven. 2. Ik begrijp w at m ijn arts vertelt. 3. Ik w eet w elke m edicijnen

Nadere informatie

M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE. G em aakt door Rob van den E yssel 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek

M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE. G em aakt door Rob van den E yssel 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE G em aakt door Rob van den E yssel 26-11 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek Bronverm elding Ik heb de inform atie van dit w erkstuk uit m ijn hoofd

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Ik ben blind. Het vertrouwen van mijn werkgever in mij ook.

Ik ben blind. Het vertrouwen van mijn werkgever in mij ook. I brailleliga Ik ben blind. Het vertrouwen van mijn werkgever in mij ook. WJH llül in: Je hoeft niet altijd goed te kunnen zien om goed te w erken. De Brailleliga begeleidt blinde en slechtziende personen

Nadere informatie

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden b e s p r e k in g op 23-4-1971 teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden r a p p o r t v o o r b u r g e m e e s t e r en" w e t h o u d e r s I /

Nadere informatie

Nieu s rief jeugdopleidi g

Nieu s rief jeugdopleidi g Nieu s rief jeugdopleidi g ZATERDAG MAART JAARGANG, NR VOORBEREIDINGEN SEIZOEN - GESTART O da ks dat het huidige seizoe og olop gaa de is, zij de oor ereidi ge op het ieu e seizoe al a start. Door hier

Nadere informatie

onderzoeksopzet Wmo-beleid decem ber 2011 1 inleiding 1-1 aanleiding onderzoek Sinds 1 janu ari 2007 is elke gem eente in N ederland verantw oordelijk voor de invoering van de W et m aatschappelijke ondersteu

Nadere informatie

D iverse ontw ikkelin gen mbt erfpacht/h uur

D iverse ontw ikkelin gen mbt erfpacht/h uur D iverse ontw ikkelin gen mbt erfpacht/h uur Nr. I G E M E E N T E C U L E M B O R G RAPPORT VOOR/güRQEMEESTER EN WETHOUDERS* r 9 o - ^ \%*ii I O n d e r w e r p : Redichemse Waard. B ijlag en : Op verzoolt

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

"#$# % &' () ()) + %) # %)# %) %!" (, $,-. /!

#$# % &' () ()) + %) # %)# %) %! (, $,-. /! onderzoeksopzet effectiviteit stadsmariniers Febru ari 2010 1 inleiding 1-1 aanleiding Sinds 2002 is veiligheid in de gem eente topprioriteit. Hierbij is er speciale aandacht voor veiligheid in de w ijken.

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Tijd om even een beknopte boom op te zetten

Tijd om even een beknopte boom op te zetten Tijd om even een beknopte boom op te zetten Beknopt Handboek Bedrijfstakpensioenfondsen Het Bedrijfstakpensioenfonds - Welke ondernemingen krijgen er mee te maken en wat zijn de nan i le risi o s wanneer

Nadere informatie

Open akabegroepen. Of akabegroepen waar ook jongeren zonder handicap aan scouting doen

Open akabegroepen. Of akabegroepen waar ook jongeren zonder handicap aan scouting doen Open akabegroepen Of akabegroepen waar ook jongeren zonder handicap aan scouting doen col of on i nhoud Deze broch u re werd s a m en ges teld door h et com m is s a ria a t Aka be, n l. Els Bos m a n

Nadere informatie

Open scoutsgroepen. Of scoutsgroepen waar ook jongeren met een handicap aan scouting doen

Open scoutsgroepen. Of scoutsgroepen waar ook jongeren met een handicap aan scouting doen Open scoutsgroepen Of scoutsgroepen waar ook jongeren met een handicap aan scouting doen col of on i nhoud Deze broch u re werd s a m en ges teld door h et com m is s a ria a t Aka be, n l. Els Bos m a

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Instructie excelmeetinstrument Op Eigen Benen Vooruit In het datam anagem entprotocolen het voorbeeld m eetplan (bijlage IIprojectplan)w ordt verw ezen naar excelsheets voor het m eten van de centrale

Nadere informatie

AQUARIUM BOUW J. H. LOGEMANN

AQUARIUM BOUW J. H. LOGEMANN AQUARIUM J. H. LOGEMANN BOUW T en tijde van h et o n tstaan van Bob E n tro p s zee-aquarium boek lagen de m ogelijkheden voor h et aanschaffen of bouw en van een zeew aterbak anders dan thans. Veel nieuw

Nadere informatie

Samen Duurzaam Groen en Sociaal

Samen Duurzaam Groen en Sociaal Samen Duurzaam Gren en Sciaal Ve rkie zin gsp r gram m a 2 0 1 4-2018 Gr e n Lin ks Lin ge waard 1 8 n vem be r 2013 Sam e n Du u rzaam Gr e n e n S ciaal In le id in g In leid in g Gr en Lin k s ga a

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Schoolkrant. December 2016

Schoolkrant. December 2016 Schoolkrant December 2016 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Educatie in tijden van dringende transitie

Educatie in tijden van dringende transitie Educatie in tijden van dringende transitie Beneluxconferentie Leren in transitie Gent, 18 november 2014 Katrien Van Poeck Educatie en duurzaamheidstransities Duurzaamheidscrisis: nood aan transitie Learning

Nadere informatie

AL GEMENE VOOR W AAR DEN GR OU P P LU S ZAK EL IJK E R EIS VER ZEK ER ING 1/21 AL GEMENE VOOR W AAR DEN GR OU P P L U S ZAK EL IJK E R EIS VER ZEK ER ING Artikel Omschrijvin g P agin a 1 DEF INIT IES 3

Nadere informatie

HERVERPANDING REPLEDGE OF COLLATERAL. ter verkrijg in g van de graad van doctor aan de Erasmus U niversiteit Rotterdam

HERVERPANDING REPLEDGE OF COLLATERAL. ter verkrijg in g van de graad van doctor aan de Erasmus U niversiteit Rotterdam HERVERPANDING REPLEDGE OF COLLATERAL P ro e fs c h rift ter verkrijg in g van de graad van doctor aan de Erasmus U niversiteit Rotterdam op gezag van de rector magnificus Prof.dr. H.G. Schmidt en volgens

Nadere informatie

OUDE GEVELANKERS TE NIEUWPOORT IN DE 17DE EN 18DE EEUW.

OUDE GEVELANKERS TE NIEUWPOORT IN DE 17DE EN 18DE EEUW. OUDE GEVELANKERS TE NIEUWPOORT IN DE 17DE EN 18DE EEUW. L. D E V L I E G H E R 0 T ijd en s de E erste W ereldoorlog, op 8 au gustu s 1915, steld e P. P oullet, M in iste r van W eten sch ap p en en K

Nadere informatie

Natura 2000 Waddengebied. Natuur in een dynamis ch lands chap

Natura 2000 Waddengebied. Natuur in een dynamis ch lands chap Natura 2000 Waddengebied O n d e rd e le n : W a d d e n z e e e n N o o rd z e e k u s tz o n e Natuur in een dynamis ch lands chap Opzet pres entatie 2 Natura 2000 Aanwijzing s bes luiten Natuurdoelen

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

.$32(1(1IRWXWHUNH DE BABYCRÈCHE

.$32(1(1IRWXWHUNH DE BABYCRÈCHE *277+(3,&785(" HONHWDN]LMQIRWRVSHO Het is een clich é, m a a r foto s zeggen s om s m eer da n woorden. En iedereen h ou dt erva n, n og zo n voordeel. Twee goede reden en voor een m idda gvu llen d fotos

Nadere informatie

Borgerhout BIBLIOTHEEK

Borgerhout BIBLIOTHEEK 62-13 Borgerhout BIBLIOTHEEK 3 ü 3 i MODEL DER SCHELDE VAN HANSWEERT TOT OOSTERWEEL (verlengd Mod. 11 P ro ev en in verband m et de dw ars stro m en b i j m a^m m n_vloed_ter hoogte van_de_mttoqj^van_

Nadere informatie

schip en wer ACHTENDERTIGSTE JAARGANG 25 JU N I 1971 NO. 13

schip en wer ACHTENDERTIGSTE JAARGANG 25 JU N I 1971 NO. 13 O vern em in g van a rtike len enz. zo n d e r toestem m ing van de u itg evers is verboden. Ja a ra bonnem e n t (bij v o o ru itbetalin g) ƒ 31,20, buiten N e d e rlan d ƒ 60,, losse num m ers ƒ 2, 1

Nadere informatie

Kaderbrief 2010 / 2011

Kaderbrief 2010 / 2011 Kaderbrief 2010 / 2011 Inleiding Het O ogziekenhuis Rotterdam is een innovatieve organisatie m et een duidelijke verbetercultuur,w aar creativiteit gecom bineerd w ordt m eteen Rotterdam se m entaliteit.

Nadere informatie

ZEEAQUARIUM TEMPERATUUR

ZEEAQUARIUM TEMPERATUUR ZEEAQUARIUM TEMPERATUUR D o o r J.H. L O G E M A N N. IN L E ID IN G T en e in d e enig b egrip te k rijgen van de tem p e ra tu u rb eh o e fte n van p la n te n en d ieren in het zeea q u a riu m, zullen

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8.

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8. %DVLVVFKRRO+HW3DOHW +HWKRXGHQYDQ HHQVSUHHNEHXUW INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 5 SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 7. SPREEK BEURT IN GROEP 8. HOE BEREID IK MIJ N SPREEK BEURT

Nadere informatie

Van dezelfde auteur. Ik ben Nu m m er V ier De kr a ch t v a n Zes

Van dezelfde auteur. Ik ben Nu m m er V ier De kr a ch t v a n Zes Van dezelfde auteur Ik ben Nu m m er V ier De kr a ch t v a n Zes Bezoek on ze in ter n etsite w w w.a w br u n a.n l v oor in for m a tie ov er a l on ze boeken en dv d s. Pittacus Lore Zes Het begin

Nadere informatie

AL G E ME N E VO O R W AAR D E N W E G AS P L U S VE R Z E KE R IN G 1/11 AL G E ME N E VO O R W AAR D E N W E G AS P L U S Artikel O msc h rijving P agina 1 D E F IN IT IE S 3 2 O MSC H R IJVIN G VAN

Nadere informatie

v o o r het v e ld w e rk en het practicu m

v o o r het v e ld w e rk en het practicu m A fb. 1. V erklaringen in de tekst. Foto s van de schrijver BOB ENTROP P L A S T IC A L L E R L E I v o o r het v e ld w e rk en het practicu m We w orden nog eens plastic is een uitd ru k k in g die we

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

www.burodb.nl info@burodb.nl

www.burodb.nl info@burodb.nl G em eente Houten Hofstad III Tijdelijke bouw w eg A koestisch onderzoek w egverkeer G em eente Houten Hofstad III Tijdelijke bouw w eg A koestisch onderzoek w egverkeer Datum 20 novem ber 2014 K enm erk

Nadere informatie

De bescherming van minderjarige erfgenamen

De bescherming van minderjarige erfgenamen De bescherming van minderjarige erfgenamen De bijzondere curator bij de bescherming van de vermogensrechtelijke belangen van de minderjarige erfrechtelijke verkrijger R. van der Vaart (C Inhoudsopgave

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser.

Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser. Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser. Soort: Eindwerk in de Agogische Wetenschappen Student: Bieke Vens Promotor: Prof. Dr. D. Verté Opdrachtgever: vzw S-Plus Academiejaar

Nadere informatie

Nederlands Radiogenootschap

Nederlands Radiogenootschap Tijdschrift van het Nederlands Radiogenootschap DEEL 25 No. 4 1960 T E N G E L E ID E H e t4 0 - ja r ig Ju bileu m v an h e t N e d e rla n d s R a d io G e n o o ts c h a p h e b b e n wij g em een d

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/36498

Nadere informatie

borgerhout Afvalwaterafvoer Antwerpse ruien HUIDIGS FUnCTIE vnn dg Ruisn Gfl ESRGTS flfvoermetinжйd

borgerhout Afvalwaterafvoer Antwerpse ruien HUIDIGS FUnCTIE vnn dg Ruisn Gfl ESRGTS flfvoermetinжйd WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM borgerhout Afvalwaterafvoer Antwerpse ruien HUIDIGS FUnCTIE vnn dg Ruisn Gfl ESRGTS flfvoeretinжйd Vlaas Waterbouwkundig Laboratoriu M inisterie van de Vlaase Geeenschap Departeent

Nadere informatie

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam "1 geurt s /meertens p e rs o o n lijk : Leo Ge u rts (1 9 4 2, Den Haag) e n Lambert Meertens (1 9 4 4, A mst e r- dam) werken a l s programmeur b i j d e S t ic h t in g Mathematisch Centrum, Amsterdam.

Nadere informatie

ENQUETE BIJ REDERS EN SCHEEPSJONGENS IN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ:

ENQUETE BIJ REDERS EN SCHEEPSJONGENS IN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ: MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur der Economische Diensten DIENST VOOR DE ZEEVISSERIJ Koninginnelaan 59 8400 Oostende ENQUETE BIJ REDERS EN SCHEEPSJONGENS IN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ: - Het "Fonds voor scheepsjongens

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

tijd om te verkopen aankoop, beheer en afstoot van woningen OBR Rekenkamer Rotterdam

tijd om te verkopen aankoop, beheer en afstoot van woningen OBR Rekenkamer Rotterdam tijd om te verkopen aankoop, beheer en afstoot van woningen OBR Rekenkamer Rotterdam tijd om te verkopen aankoop, beheer en afstoot van woningen OBR Rekenkamer Rotterdam voorw oord H et verw erven van

Nadere informatie

Buitenschoolse Opvang Mijdrecht, locatie Eendracht

Buitenschoolse Opvang Mijdrecht, locatie Eendracht Werkplan De Klimboom Buitenschoolse Opvang Mijdrecht, locatie Eendracht April 2014 De Klim boom Buiten sch oolse opvang M ijdrecht, locatie Eendracht Eendracht 7 3641 M L Mijdrecht tel: (0297)254614 e-m

Nadere informatie

bewust mobiel beter bereikbaar!

bewust mobiel beter bereikbaar! bewust mobiel beter bereikbaar! Perspectief op bereikbare mobiliteit in het personenvervoer januari 2003 De Raad voor Verkeer en Waterstaat adviseert minister en parlement over beleid inzake verkeer en

Nadere informatie

Experimenteren met grafieken, p.1. Frans van Galen Koeno Gravemeijer

Experimenteren met grafieken, p.1. Frans van Galen Koeno Gravemeijer Experimenteren met grafieken Frans van Galen Koeno Gravemeijer De school moet leerlingen voorbereiden op de toekomst. De w ereld verandert snel en het onderw ijs heeft moeite die veranderingen bij te houden.

Nadere informatie

Zorgpreferenties van jongeren m et chronische aandoeningen: : vier profielen Een Q-m Q ethodologisch onderzoek onder jongeren m et chronische aandoeningen in de leeftijd van 12 tot 1 jaar van het Erasm

Nadere informatie

Jaarversl ag 201 4 Sti ch ti n g L i m popo P rojects 1. Voorwoord van d e voorzi tter Voor u l i g t h et jaarversl ag van 201 4, een voor m i j h eel b i jzon d er jaar om n a d ri e jaar weer op b ezoek

Nadere informatie

CUB. t i r 23. SP2014. Reactie inzake behandeling elektronische dienstverlening burgerlijke stand

CUB. t i r 23. SP2014. Reactie inzake behandeling elektronische dienstverlening burgerlijke stand Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken Aan de leden van de Eerste Kam er der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 's-gravenhage (.:S1;- t-we EERSTE Kit.MER NVVB Boerhaavelaan 14 2713 FIX Zoetermeer Postbus

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig renterisico H oud rekening met rentestijgingen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die geld leent of gaat

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Ondernemingsstrategie 2015-2018. Samen w erken aan prettig w onen

Ondernemingsstrategie 2015-2018. Samen w erken aan prettig w onen Ondernemingsstrategie 2015-2018 Samen w erken aan prettig w onen Voorwoord De afgelopen tijd hebben w ij gew erkt aan het positioneren van onze nieuw e stip aan de horizon. Die nieuw e stip w erd onder

Nadere informatie

[ i n w i l l i g i n g o n t g r o n d i n g s a a n v r a a g d o o r O S* *

[ i n w i l l i g i n g o n t g r o n d i n g s a a n v r a a g d o o r O S* * standpunt B & W I g e e n m e d e w e r k in g a a n w i j z i g i n g "bes t e m m in g s p la n t b v a a n l e g n ie u w e g e u l, e n "b e z w a a r t e g e n [ i n w i l l i g i n g o n t g r o

Nadere informatie

HET N I E U W. V orige w eek w erd a a n a lle g ro o t. v a n v e rse zeevis. I k h eb de eer u m e d e te d e le n d a t

HET N I E U W. V orige w eek w erd a a n a lle g ro o t. v a n v e rse zeevis. I k h eb de eer u m e d e te d e le n d a t ! HET N I E U W I ERE J A A R G A N G - Nr 7 ri 19! 1 in e vf 60 betri :el. voor Ise Z en pali [1 PRIJS : 2 FR. R I J A G 17 F E B R U A R I 1950 1 2 3 4 ISSCHERUBLA 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nadere informatie

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger Onderzoek en Statistiek, februari 2012 Inleiding Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Februari 2012

Nadere informatie

Topografische kaart met toponiemen

Topografische kaart met toponiemen R OOATRAANPA ILA 3 Tpch p p uu p A3 110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 205 R OOATRAANPA ILA 4 z Nu2000- p, uu p A3-110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 206 R OOATRAANPA ILA 5 U R 2 p, uu p A0-110502/ZF8/38/201086/010

Nadere informatie

Vooruit Verkiezingsprogramma 2014-2018

Vooruit Verkiezingsprogramma 2014-2018 Nu Vooruit Verkiezingsprogramma 2014-2018 Inhoud 2 Voorwoord Alexander Pechtold 3 D66 in Hillegom De mensen Onze lijsttrekker 6 Burger en bestuur 10 Economie 14 Milieu en Duurzaamheid 18 Jeugd en Onderwijs

Nadere informatie

No.W /I 's-gravenhage, 9 september 2016

No.W /I 's-gravenhage, 9 september 2016 ... No.W05.16.0148/I 's-gravenhage, 9 september 2016 Bij Kabinetsmissive van 13 juni 2016, no.2016001218, heeft Uw e Majesteit, op voordracht van de Minister van Onderw ijs, Cultuur en Wetenschap, in overeenstemming

Nadere informatie

KONINKLIJKE VERENIGING HET COMITÉVAN GRAANHANDELAREN

KONINKLIJKE VERENIGING HET COMITÉVAN GRAANHANDELAREN KONINKLIJKE VERENIGING HET COMITÉVAN GRAANHANDELAREN Reglement voor arbitrages onder Duits-Nederlandse contracten en andere c.i.f.- en c.& f.-contracten 1. Algemeen Artikel 1 - Definities De Koninklijke

Nadere informatie

OK er zkt Buddy. Doorstroming van Open Kamp naar een scouts- en gidsengroep.

OK er zkt Buddy. Doorstroming van Open Kamp naar een scouts- en gidsengroep. OK er zkt Buddy Doorstroming van Open Kamp naar een scouts- en gidsengroep. col of on i nhoud Deze broch u re kwa m tot s ta n d m et de en ergie va n Th iba lt Bon te, Ellen Preckler en J oke La u ken

Nadere informatie

Nieuwsbrief VLAAIEN VOOR BURENDAG EEN GROOT SUCCES!

Nieuwsbrief VLAAIEN VOOR BURENDAG EEN GROOT SUCCES! 3 2017 Nie u w sb rie f September VLAAIEN VOOR BURENDAG EEN GROOT SUCCES! Het is f an t ast isch om t e zien dat on geveer 30 bu u r t en h ebben m eegedaan aan de Bu r en dagact ie van Son en Br eu gelver

Nadere informatie

Format patiënttevredenheidsonderzoek voor Huidtherapiepraktijken

Format patiënttevredenheidsonderzoek voor Huidtherapiepraktijken Format patiënttevredenheidsonderzoek voor Huidtherapiepraktijken 2013-2014 Dit document w ordt mogelijk op enkele onderdelen nog gew ijzigd. Kijk voordat u begint op de w ebsite van de NVH of er w ijzigingen

Nadere informatie

11Stap 11Co rectiesverzenden

11Stap 11Co rectiesverzenden 11Stap 11Co rectiesverzenden Me t d e aan g ifte lo o n he ffin g e n le ve rt u o n s g e d e taille e rd e in ko m e n sg e g e ve n s p e r w e rkn e m e r aan (w e rkn e m e rsg e g e ve n s). D e

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/19227

Nadere informatie

Ideeën van bewoners herstel groenstrook Opaalweg. Bewoners Opaalweg en omgeving, 3 november 2009

Ideeën van bewoners herstel groenstrook Opaalweg. Bewoners Opaalweg en omgeving, 3 november 2009 Ideeën van bewoners herstel groenstrook Opaalweg Bewoners Opaalweg en omgeving, 3 november 2009 a wen s ertrou Met v e menw rken! Gerrit Rietveld Gerrit Rietveld (1888-1964) was betrokken bij het ontwerp

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

M YTHE EN GESCHIEDENIS1)

M YTHE EN GESCHIEDENIS1) M YTHE EN GESCHIEDENIS1) H et onderw erp van de v o o rd rach t luidt: My the en G eschiedenis. Deze w oorden bepalen tersto n d den inhoud. W ij zullen onze aandacht m oeten bepalen bij de m ythe, bij

Nadere informatie

St appenplan Aanvr agen subsidie Mobilit eit sf onds

St appenplan Aanvr agen subsidie Mobilit eit sf onds St appenplan Aanvr agen subsidie Mobilit eit sf onds Kunst educat ie Kost en in het kad er van m ob ilit eit w ord en o p b asis van ar t ikel 12:3 CAO Kunst ed ucat ie 2012-2013 voor 50% gesub sid ieer

Nadere informatie

I. f. s c h i p e n w e r BERICHT OVER DE WERKZAAMHEDEN V A N DE STICHTING NEDERLANDSE SCHEEPSBOUW-INDUSTRIE IN HET DERDE KWARTAAL 70

I. f. s c h i p e n w e r BERICHT OVER DE WERKZAAMHEDEN V A N DE STICHTING NEDERLANDSE SCHEEPSBOUW-INDUSTRIE IN HET DERDE KWARTAAL 70 O vernem ing van artikelen enz. zonder to e stem m ing van de uitgevers is verboden. J a a r a b o n n e m e n t ( b ij v o o r u it b e t a lin g ) ƒ 3 1,2 0, b u ite n N e d e r la n d ƒ 6 0,, losse

Nadere informatie

Belastingen en heffingen in de luchtvaart. Sam envatting

Belastingen en heffingen in de luchtvaart. Sam envatting Sam envatting Terugkerende discussie Belastingen en heffingen voor vliegverkeer zijn een terugkerend onderwerp van discussie. Voorstanders van belastingen vinden het onrechtvaardig dat de internationale

Nadere informatie

EINDPROJECT niveau 4 ICT

EINDPROJECT niveau 4 ICT EINDPROJECT niveau 4 ICT Kwalificatie : ICT Beheerder Crebonummer : 93191 Kerntaak : 4, Opzetten en inrichten van een servicedesk Examentoetsnaam : Examentoetscode (noise) : 9319104 Leerweg : BOL / BBL

Nadere informatie

VISSEN VOOR HET ZEEAQUARIUM

VISSEN VOOR HET ZEEAQUARIUM VISSEN VOOR HET ZEEAQUARIUM D o o r G.W.N O O R D H O E K. Illu straties B. E N T R O P. DE HONDSHAAI - Scylliorhinus caniculus (L.) IN L E ID IN G Uit o n d e rstaa n d system atisch overzicht kan de

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Openbaar Belang op 7 maart 2011.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Openbaar Belang op 7 maart 2011. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Openbaar Belang op 7 maart 2011. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

schip en wer A C H T EN D ER T IG S T E JAARGAN G 30 APRIL 1971 N O. 9

schip en wer A C H T EN D ER T IG S T E JAARGAN G 30 APRIL 1971 N O. 9 O ve rn e m in g va n a rtik e le n enz. zo n d e r to e - ttem m ing van de uitgevers is verboden. Jaara b o nnem e n t (b ij v o o ru itb e ta lin g ) ƒ 3 1,2 0, b u ite n N e d e rla n d ƒ 6 0,, losse

Nadere informatie