ENQUETE BIJ REDERS EN SCHEEPSJONGENS IN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ENQUETE BIJ REDERS EN SCHEEPSJONGENS IN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ:"

Transcriptie

1 MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur der Economische Diensten DIENST VOOR DE ZEEVISSERIJ Koninginnelaan Oostende ENQUETE BIJ REDERS EN SCHEEPSJONGENS IN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ: - Het "Fonds voor scheepsjongens " - De visserij, nu en in de nabije toekomst 1 Monique TANGHE lie. sociologie Studie uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Dienst voor de Zeevisserij (dec. '76/m ei'77 Publikatie toegelaten mits bronvermelding

2 MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur der Economische Diensten DIENST VOOR DE ZEEVISSERIJ Koninginnelaan Oostende ENQUETE BIJ REDERS EN SCHEEPSJONGENS IN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ: Het "Fonds voor scheepsjongens " De visserij, nu en in de nabije toekomst VLIZ (vzw) V L A A M S INSTITUUT VOOR DE ZEf ELANDERS MARINE INSTITUTE O ostende - Belgium Monique TANGHE lie. sociologie Studie uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Dienst voor de Zeevisserij (dec. '76/m ei'77 Publikatie toegelaten mits bronvermelding

3 INHOUDSOPGAVE b lz. In le id in g 1 Deel I : De enquête b i j de scheepsjongens 9 Hoofdstuk 1 : De scheepsjongen g e situ e e rd in z ijn m ilie u 9 Hoofdstuk 2 : De beroepsvorm ing en de beroepskeuze van de 12 scheepsjongen Hoofdstuk 3 : De scheepsjongen g e situ e e rd in z ijn beroep, en z ijn 15 houding ten opzichte van het Fonds voor Scheepsj ongens 1. De scheepsjongen en z i j n fu n k tie aan boord Het ve rlo o p van v a a rtu ig 16 3» B e z o ld ig in g 17 k. E le m e n ta ire kennis omtrent h et Fonds - vertegenw oordiging scheepsjongens O n thaal b i j aanm onstering Houding ten opzichte van het Fonds 19 7«Eig en v o o ru itz ic h te n omtrent het vissersb e ro e p 21 BESLU IT 22 T a b e lle n "Scheepsjongens" (T a b e l A1 à A28) 2*f Deel I I : De enquête b i j de re d e rs 33 Hoofdstuk 1 : De reder g e situ e e rd in z ijn m ilie u 33 Hoofdstuk 2 : De re d e r g e situ e e rd in z ijn beroep, en z ijn hou- 35 ding ten opzichte van het Fonds voor Scheepsj ongens 1. Ja a r w aarin de respondent re d e r werd 35 2 <, Aard van de onderneming 35 3» Aangemonsterde re d e rs 35 k. B e z it van vaartu ig e n ; scheepssklasse en v is te c h n ie k 35 5» A l dan n ie t scheepsjongen aan boord V/ij ze van b ezold ig in g der scheepsjongen, en fa m ilie ve rb a n d 37 7» Houding van de reder"tegen o ver het fin a n c ië le aspect van h et Fonds V is ie van de reder op het bemanningsprobleem in de v i s s e r i j ^+0 9. Houding van de bemanning b i j de aanm onstering der scheepsjongens ^3 10» Raad v/h Fonds voor Scheepsjongens sa m e n ste llin g en ve rte g e n woordiging 11. Bijw onen van vergaderingen van de b ero epsveren igin g Mf Mo Houding van de re d e r t. o. v. h et Fonds ^5 13. De v i s s e r i j nu en in de n a b ije toekomst V? 'ik. Standpunt van de reder omtrent beroepskeuze in de r ic h t in g van de v i s s e r i j 53 BESLU IT 3k T a b e lle n "R e d er" (T ab el B1 à B25) 56 Ter a f s lu it in g 66 V ra g e n lijs te n a ) fo rm u lie r "Scheepsjongens" 69 b) fo rm u lie r "R e d ers" 71 BIJLA G E : Conclusies <a.b.t. de vo rig e enquête (1972) 73 SUMMARY. * 76 kk

4 IN L E ID IN G - O BJEKT ; U i t de en q u êtes i e g e b le k e n d a t h e e l wat r e d e r s h e t momenteel n i e t zo goed meer z ie n z i t t e n in de v i s s e r i j en d a t v e le n van m ening z i j n d a t hun b e d r i j f zware t i j d e n d oorm aakt. Problem en z o a ls de o v e r b e v is s in g, de m a a tre g e le n t o t in s ta n d h o u d in g van de v is s t o c k s, de b em an n in g sp ro b lem atiek en de c o n c u r r e n t is le v i s i n v o e r u i t an d ere EEG - la n d en, z i j n z e k e r n i e t n ieu w maar w e l b ijz o n d e r a k t u e e l. De o v e rh e id z i e t z ic h d u i d e l i j k a l s t a a k, h e t v o o r tb e s ta a n va n de v i s s e r i j t e v e r z e k e re n. De v i s s e r i j g e e f t immers r e c h t s t r e e k s w erk aan 217 re d e rs en 1015 b em anning sled en ( l ), en o n re c h t s tre e k s aan zo wat 5»000 mensen i n de k u s t s t r e e k. H e r h a a ld e lijk werden door de o v e r h e id p ogin g en gedaan om h e t bem anningsprobleem op te lo s s e n. De jo n g s te m a a tre g e l va n de o v e rh e id om de " o n t v o lk in g " in de v i s s e r i j te g e n te gaan i s de o p r ic h t in g va n h e t " Fonds v o o r Sch eep sjo n g en s D i t Fonds h e e f t immers a ls d o e l de a a n w e rv in g va n s c h e e p s jo n gens aan boord van B e lg is c h e v is s e r s v a a r t u ig e n te b e v o rd e re n door hen een b e z o ld ig in g te v e r le n e n. Reeds in 1971 ( E. B. 2O ) werd h e t p r e m ie s t e ls e l opgeheven w a a r b ij de sch e e p s jo n g en 50 F p e r zeedag, en de r e d e r d ie s c h e e p s jo n g e n (s ) aan boord nam, 25 F p e r zeedag o n tv in g ( K. B. va n 1/ 3 / ). Deze s t u d ie h e e f t dan ook a ls d o e l, door m id d e l va n een e n q u ê te, meer in f o r m a t ie te v e rw e rv e n o m tren t h e t Fonds v o o r Sch eep sjo n g en s e n e r z ijd s en h e t h u id ig v is s e r s b e r o e p a n d e r z ijd s, en d i t zow el v a n u it h e t sta n d p u n t van de r e d e r a l s v a n u it d a t va n de sch e e p s jo n g e n. S in d s de enquête va n e n k e le maanden na de o p r ic h t in g van h e t v o r ig Fonds - b e s c h ik t de o v e r h e id o v e r geen gegevens meer met b e t re k k in g t o t de u it w e r k in g va n h e t F o n d s. De enquête a l s onderzoeksvorm i s h i e r z e k e r i n t e r e s s a n t. Ze i s immers de e n ig e m o g e lijk h e id om de houdin g te kennen va n d ie soms v e rg e te n groep van r e d e r s en s c h e e p s jo n gens d ie wegens o. a. la n g e a fw e z ig h e id op zee en t ijd s g e b r e k z e ld e n hun stem kunnen la t e n h o re n. ( 1) M in. va n V e rk e e rsw ezen, B e s tu u r van h e t Zeewezen ; " J a a r v e r s la g o v e r de e v o lu t ie van de v i s s e r s v l o o t in 1976 ".

5 H et h e rn ie u w d Fonds v o o r S c h e e p sjo n g e n s, z o a ls h e t th ans w o rd t to e g e p a s t s in d s z i j n in w e r k in g tr e d in g op 1 ja n u a r i 1976, werd o p g e ric h t op grond van de w et van 20 novem ber 1974 t o t w ijz ig in g va n de w et van 23 septem ber 1931 b e t r e f f e n d e de aan w e rv in g va n h e t p e rs o n e e l t e r z e e v i s s e r i j. H et v o r ig Fonds was o p g e r ic h t b i j overeenkom st dd. 27*7*71 tu s s e n de B e lg is c h e S t a a t ( M i n i s t e r i e va n Lan d bouw ),d e P r o v in c ie W e s t- V la a n d e re n en de R e d e r s c e n t r a le ; de m id d e le n van h e t Fonds m aakten d e e l u i t van h e t verm ogen va n de R e d e r s c e n t r a le. De w e rk in g va n h e t Fonds v o o r Sch eep sjo n g en s kan a ld u s sam engevat worden : aan de sch e e p sjo n g e n ( a l s d u sd a n ig a angem o n sterd ) w o rdt p e r zeedag een n e tto - b e d ra g van 414 F (n a a f t r e k va n b e d r i j f s v o o r h e f f in g ) u i t b e t a a l d, d i t v o o r z o v e r h i j n i e t meer dan 399 zeedagen a l s sch e e p sjo n g e n op z i j n a k t i e f h e e f t. De p a tro n a le R. S. Z. - b ijd r a g e n en de b e ta a ld e fe e s td a g e n d ie n e n even een s door h e t Fonds v o o r Sch eep sjo n g en s b e t a a ld t e w orden. H et Fonds w o rdt g e s p ijz ig d door b ijd r a g e n va n a l l e r e d e r s, b erekend op grond van hun bruto-besom m ingen, door h e t M i n i s t e r i e van Landbouw, door de P r o v in c ie W e s t- V la a n d e re n en d oor de o p b ren g st va n h e t verm ogen va n h e t Fo n d s. DE TOESTAND IN DE V I S S E R IJ SINDS 1970 : Hoe i s nu de to e s ta n d in de v i s s e r i j, qua bem anningspot e n t i e e l en a a n t a l v is s e r s v a a r t u ig e n? Wat i s de e v o lu t ie s in d s 197O? D a a rto e b e s tu d e re n we de vo lg e n d e t a b e lle n ( 1 ) : H et l i j k t e c h t e r aangewezen e e r s t even de a a n d a ch t te v e s t ig e n op h e t o n d e rs c h e id d a t d ie n t gem aakt tu s s e n de b e g r ip pen "s c h e e p s le e r jo n g e n " en "s c h e e p s jo n g e n ". V o lg en s de w et van 23.9*1931 kunnen de s c h e e p s le e rjo n g e n s e n k e l worden aangem onsterd a l s sch e e p sjo n g e n o f a l s lic h t m a t r o o s. B l i j k e n s h e t V lo o t v o r s la g van h e t B e s tu u r va n h e t Zeewezen worden ook m atrozen beneden 18 j a a r in g e d e e ld b i j de s c h e e p s le e rjo n g e n s ( d ie in b e d o e ld v e r s la g dan nog m e e s ta l b e t i t e l d worden a l3 sch e e p sjo n g e n s o f deks ch e e p sjo n g e n s, h e tg e e n u it e r a a r d w el e n ig e b e g r ip s v e r w a r r in g t o t g e v o lg kan h e b b e n ). Hierm ede moet v a n z e lfs p r e k e n d te rd e g e re k e n in g gehouden worden w anneer h ie r n a de t a b e lle n, g e b a se erd ( 1) M i n i s t e r i e va n V e rk e e rsw ezen, V lo o t v e r s la g 1976

6 op gegevens u i t h e t V lo o t v e r s la g, t e r sp ra k e komen. T a b e l 1 : In 1971 i s e r een s t i j g i n g va n h e t a a n t a l s c h e e p s le e r- jo ng ens w aar te nemen. Deze s t i j g i n g b e d ra a g t 6 fo. W a a r s c h ijn l i j k h e lp t de i n s t e l l i n g van h e t to e n m a lig Fonds v o o r Sch eep s jong en s deze s t i j g i n g t e v e r k la r e n. Doch in 1976, 5 j a a r na de o p r ic h t in g va n h e t Fo nd s, s t e l l e n we te r u g een d a lin g v a s t zow el t e O ostende, te Zeebrugge a ls te N ie u w p o o rt. Deze d a lin g in 1976 b e d ra a g t 24 /ó. W ij s t d i t, z o a ls v ro e g e re p o g in g e n, op een t e lk e n s s le c h t s t i j d e l i j k e u it w e r k in g van een m a a tre g e l? Ook in h e t g lo b a a l b e m a n n in g s p o te n tie e l i s e r k w a n t i t a t i e f een j a a r l i j k se a c h t e r u it g a n g. W anneer men de v e rh o u d in g n a g a a t van h e t a a n t a l m inder dan 18-j a r ig e n t o t h e t t o t a a l a a n t a l gem onsterden, dan z i e t men d a t d i t in de ja r e n 1973, 1974 en 1975 zo w at 10 fc b e d ro e g. D it c/<3 moet e c h t e r m erkbaar boven de 10 fö lig g e n om een bem anningsb e h o e fte van c i r c a man in de toekom st te v e rz e k e re n ( 2). In T a b e l 2 s t e l l e n we v a s t d a t ook h e t a a n t a l re d e r s j a a r l i j k s v e r m in d e r t. De g r o o t s t e d a lin g i s w e l v a s t t e s t e l l e n in O ostende. I n T a b e l 3 z ie n we ook een v e rm in d e rin g va n h e t a a n t a l bemande v a a r t u ig e n. Weerom t e O ostende v in d e n we de g r o o t s t e afnam e. U i t g e s p l i t s t n a a rg e la n g de s c h e e p s k la s s e, z ie n we eveneens een a c h t e r u it g a n g ; a l l e e n k la s s e IV i s meer dan v e rd u b b e ld. U i t T a b e l 1 kennen we re ed s h e t t e k o r t aan s c h e e p s le e rjo n g e n s in v e rh o u d in g t o t de t o t a l e aangem onsterde bem anning. T a b e l 4 to o n t ons nu h o t t e k o r t aan s c h e e p s le e rjo n g e n s in v e rh o u d in g t o t h e t a a n t a l v a a r t u ig e n. G e z ie n de w et va n 23 septem ber 1931 op de a a n w e rv in g van h e t p e rs o n e e l d e r v i s s e r i j, i s ie d e r v a a r t u ig d a t de z e e v i s s e r i j u it o e f e n t en w aarvan de bemanning te n m in s te u i t d r ie v o lw a s s e nen b e s t a a t, v e r p l i c h t één s c h e e p s le e rjo n g e n aan t e m o n ste ren. (2 ) z ie s t u d ie van K. M ic h ie ls e n "E n k e le beschouw ingen rond h e t bem anningsprobleem in de B e lg is c h e z e e v i s s e r i j ", au g u stu s 1966, b lz. 17

7 De v is s e r s v a a r t u ig e n, w aarvan de bem anning te n m in s te u i t 9 vo lw a ssen e n b e s t a a t, z i j n v e r p l i c h t e r 2 aan te m o n steren. U i t h e t c i j f e r m a t e r i a a l w eten we d a t e r e n e r z ijd s te lk e n s s c h e e p s le e rjo n g e n s aan boord z i j n van schepen d ie n i e t onder to e p a s s in g van de w et v a l l e n, en a n d e r z ijd s d a t e r h e e l w at v a a r t u ig e n te r z a k e n i e t aan de wet vo ld o e n ( i n 1976 was d i t 59 /c van h e t t o t a a l d e r v a a r t u ig e n ). H et t e k o r t aan s ch e e p s l e e r jong en s i s s in d s 1971 v e rm in d e rd. In 1976 bemerken we e c h t e r te r u g een g ro e ie n d t e k o r t aan s c h e e p s le e r jo n g e n s. Vanu i t s t r i k t w e t t e l i j k oogpunt b e d ra a g t d i t t e k o r t a ls d a n 58 H i e r b i j p a s t evenw el vo lg e n d e bem erking : De v e r p lic h t i n g een sch e e p sjo n g e n aan boord te hebben, z o a ls v o o rg e s c h re v e n d oor de w et van 23«9*31» i s f e i t e l i j k b e p a a ld o n r e a l i s t i s c h gew orden. Deze v e r p lic h t i n g kan in d e rd a a d in de p r a k t i j k o n m o g e lijk in t e g r a a l to e g e p a s t w orden. Ze v e r o n d e r s t e lt immers d a t de sch e e p sjo n g e n s zo w at 25 va n h e t g lo b a a l bemann in g s b e s ta n d zouden u itm a k e n! - W IJZ E VAN IN TERVIEW EN STEEKPROEF : B i j deze s t u d ie g in g e n we a l s v o lg t te w erk : Op 31 decem ber 1976 waren in de d r ie B e lg is c h e havens 85 in g e s c h e e p te s c h e e p s le e rjo n g e n s (dus beneden de 18 j a a r ), w aarvan e r 68 a l s sch e e p sjo n g e n aangem onsterd w aren, 6 a l s lic h tm a t r o o s en 11 a l s m a tro o s. Op d ie z e lf d e datum w aren e r 217 r e d e r s. H ie r moet aan toegevoegd worden d a t 31 decem ber in o n d e rh a v ig g e v a l geen b i j s t e r g e lu k k ig e keuze i s (O u d e ja a r s avond! ) maar noodgedwongen ( g e l e t op de v e r s la g p e r io d e van de g e ra a d p le e g d e r a p p o rte n ) m oest t e lk e n s van deze datum g e b ru ik gemaakt w orden. In w e r k e lijk h e id l i g t doorgaans h e t a a n t a l sch eepsjo n g en s w el wat h o g e r. Hun s p r e id in g o v e r de d r ie B e lg is c h e havens i s a l s v o lg t : - O ostende : 27 s c h e e p s le e rjo n g e n s en 68 re d e rs - Zeebrugge ( l ) : 46 s c h e e p s le e rjo n g e n s en 118 re d e rs - N ieuw p o o rt : 12 s c h e e p s le e rjo n g e n s en 31 r e d e r s. D aar verm oed werd d a t de s i t u a t i e in h e t v i s s e r s b e d r i j f v e r s c h i l t n a a rg e la n g de th u is h a v e n (O o ste n d e, Zeebrugge en N ie u w p o o rt), werd de p o p u la t ie - zow el de sch e e p sjo n g e n s a l s de re d e rs - in g e d e e ld in d r ie g ro e p e n. D a a r u it werd te lk e n s een a - s e le k t e s te e k p r o e f g e tro k k e n. D a a r o.a. d oor t ijd s g e b r e k en h e t n ie t - in s c h a k e le n van s p e c i f i e ke en q u ê te u rs n i e t overwogen w erd b i j een v r i j g r o te gro ep ( n l. meer dan 100 p e rs o n e n ) een enquête a f te nemen, werd g e o p te e rd v o o r h e t in t e r v ie w e n va n nagenoeg 100 p erso n e n, en werd a ld u s ( 1) Zeebrugge + B la n k e n b e rg e (V lo o t v e r s la g, M i n i s t e r i e van V e rk e e rsw e z e n, B e s tu u r Zeewezen)

8 de s te e k p r o e f b e p e rk t t o t 60 re d e rs en 36 s c h e e p s le e r jo n g e n s. Op d ie m a n ie r werd to c h 53 7 van h e t t o t a a l a a n t a l s c h e e p s le e r- jo ng ens en 28 a/c va n h e t t o t a a l a a n t a l re d e rs g e ïn t e r v ie w d. De r e p r e s e n t a t i v i t e i t va n de s te e k p r o e f i s dus z e k e r gew aarb o rg d. H et a a n t a l s c h e e p s le e rjo n g e n s en h e t a a n t a l re d e rs w erd g e l i j k v e r s p r e id o v e r de d r ie h a ven s, om zodoende een v e r g e lijk in g s - b a s is m o g e lijk te maken. Een n o o d z a k e lijk e b e p e rk in g v o lg d e u i t h e t f e i t d a t op 31 decem ber 1976 in N ie u w p o o rt maar 12 s c h e e p s le e rjo n g e n s aangem onsterd w are n. E r moet ook nog v e r m eld worden d a t deze s te e k p r o e f m. b.t. de s c h e e p s le e rjo n g e n s a l l e e n b e t r e k k in g h e e f t op s c h e e p s le e r jo ngens d ie 'r e g e lm a t ig " aangem onsterd z i j n. Deze enquête was h e e l t ijd r o v e n d, e n e r z ijd s door h o t h e r h a a l d e l i j k a fw e z ig z i j n van de re sp o n d e n t, a n d e r z ijd s door h e t n ie t - in s c h a k e le n van e n q u ê te u rs. D it l a a t s t e punt l i e t ons e c h t e r w el to e de v r a g e n l i j s t n i e t a lle e n u i t g e s tr u k tu r e e r d e v ra g e n samen te s t e l l e n, maar ook w el u i t e n k e le open v ra g e n. GEANALYSEERDE ELEMENTEN : In deze s t u d ie worden a c h te re e n v o lg e n s de v o lg e n d e punten* g e a n a ly s e e rd s h e t m ilie u w a a r u it de jong en s a fk o m s tig z i j n, hun o p le id in g, en hun b e r o e p s a k t i v i t e i t. De n ad ru k l i g t h i e r b i j v o o r a l op hun e r v a r in g. V e rtre k k e n d e van hun e r v a r in g, w o rd t ook gepoogd een a a n w ijz in g te geven o vo r hun v e rw a c h tin g e n in h e t b ero e p. Wegens t ijd s g e b r e k v/as h e t n i e t m o g e lijk een andere b e la n g r ijk e f a k t o r b i j deze p r o b le e m s t e llin g, n a m e lijk de v is s e - r i j s c h o o l, n a d e r t e a n a ly s e r e n. N ochtans werd t i j d e n s de gesp rekken r e g e lm a tig de r o l van de v i s s e r i j s c h o o l vernoem d. De en quête m. b.t. de re d e rs werd o n g eveer a n a lo o g opgebouwd. H i j w o rd t g e s itu e e r d in z i j n m ilie u en in z i j n o n d ern e m ing, w a a rin dan v o o r a l z i j n houdin g te n o p z ic h te va n h e t Fonds v o o r Sch eep sjo n g en s w o rdt g e a n a ly s e e r d. Steu n en de op d ie fa k - to re n samen, k r ijg e n we dan ook een i n d i k a t i e, n i e t a l l e e n van de to e s ta n d in h e t v is s e r s b e r o e p, nù, maar- ook i n de to e k o m st.

9 T a b e l 1 ; A a n ta l aangem onsterde bem anningsleden va n m in d er dan 18 j a a r, en v e rh o u d in g van d i t a a n t a l t o t h e t t o t a a l a a n t a l aangem onsterden in de b e tro k k e n gro ep (V lo o t - v e r s la g, M in. van V e rk e e rsw e z e n, B e s tu u r Zeew ezen) ja a r Scheepsle e r - j ongens O ostende Zee- Brugg e Nieuwp o o rt t o t a a l aan t a l aan gem onsterden... ni /o jo n g e re n op d i t to-: t a a l , , » , , , ,37 T a b e l 3 : H et a a n t a l re d e rs p e r haven (V lo o t v e r s la g, M in. van - V e rk e e rsw e z e n, B e s tu u r Zeewezen) f " j a a r O ostende Zeebrugge N ieuw p o o rt T o t a a l f :

10 Het aan tal benande vaartuigen volgens de scheepsklasse ( l ) en per haven (V lo o t v e r s la g, Min. van V e r k e e r s wezen, 'Bestuur Zeewezen) ( l ) &H EH EH p p «p p IPv o o to c co o o o +>+>+> ir\ o i-o c Ö CU cn m cd 1 I M 03 ft 0) O X i o CQ 9 t> > M H M M M E-i W O O - p o - p o 00 ö c3 > Erf PP O O -P O -P O o^t-!> H (=> rq R) EH

11 ö. - T a b e l 4 ' H et " l e g a a l " t e k o r t va n s c h e e p tle e r jo n g e n s (= v a n u it s t r i k t w e t t e l i j k oogpunt) ( V lo o t v e r s la g, M in. va n V e r k e e rsw e z en, B e s tu u r Zeewezen) j a a r w e t t e l i j k v e r e i s t a a n t a l I r e ë e l a a n t a l " l e g a a l " t e k o r t 'V e rk e e rd " gep la a t s t e sch eeps j ongens schepen d ie n i e t v o l doen aan de wet * CD

12 DEEL I : DE ENQUETE B I J DE SCHEEPSJONGENS HOOFDSTUK 1 : HET M IL IE U VAN DE SCHEEPSJONGEN In d i t dee-1 va n h e t onderzoek w o rd t gepoogd een d u id e l i j k e r b e e ld va n "h e t m ilie u " van de sch e e p sjo n g e n t e v e r k r i j gen (m e t"s c h e e p s jo n g e n " w o rd t h i e r v e r d e r u i t s l u i t e n d nog bed o e ld de s c h e p e lin g e n van m in d er dan 18 j a a r oud, en dus n i e t e n k e l de a l s d u sd a n ig aangem onsterde o p v a re n d e n ). Doch e e r s t worden e n k e le algem ene kenm erken va n de enquête g ro e p, z o a ls de g e b o o r te p la a ts, de w o o n p la a ts en de l e e f t i j d van de en q u êteg ro ep g e a n a ly s e e rd : - B i j de Zeebru gse sch eepsjo n g en s i s e r één d ie geb o ren werd in h e t b in n e n la n d, maar w o o n a ch tig i s aan de k u s t (T a b e l A 1) - De jo ng e o n d e rvraag d e v is s e r s komen a l l e n u i t de ku stg em een ten. D a a r b ij i s h e t ook h e e l d u i d e l i j k d a t a l l e n aanm onsteren in de haven h e t d ic h t s t b i j de w o o n p la a ts. S le c h t s één sch e e p sjo n g e n maakt daarop een u it z o n d e r in g ; h i j i s w o o n a ch tig te N ieu w p o o rt en m o n s te rt aan in O ostende (T a b e l A 2 ). - V a t de l e e f t i j d b e t r e f t, de ja rig e n vormen de m odale gro ep, met 47 7<>va n h e t t o t a a l a a n t a l o n d e rvra a g d e n. De 16- ja r ig e n v o lg e n met 33 5», de 18-ja r ig e n met 14 % en de 15- j a r ig e n met 6 c/o. A lle e n te O ostende z i j n a l l e lo if t ijd s g r o e p e n v e r te g e n w o o rd ig d. (T a b e l A3). Algem een w o rd t aangenomen d a t jo ng e v is s e r s v o o r a l u i t m ilie u s a fk o m s tig z i j n w aar de v a d e r ook in de v i s s e r i j werkzaam i s. Hoe i s d a t nu in onze en q u êteg ro ep? Wat i s h e t b ero ep van de v a d e r va n de sch e e p sjo n g e n s? Hoe i s de s a m e n s t e llin g van h e t g e z in,m e t an d ere woorden : hebben de jo ng ens b ro e rs o f/e n z u s te rs? W elk i s hun a a n t a l en hun l e e f t i j d en w at i s hun ople i d i n g? U i t h e t onderzoek hebben we vo lg e n d e r e s u lt a t e n bekomen : - h e t a a n t a l k in d e re n p e r g e z in (T a b e l A 4 ) : De m eeste g e z in n e n hebben 2 t o t 6 k in d e r e n. H et g e z in met 3 k in d e re n i s w e l i n de m e e rd e rh e id ( c i r c a 33 i van de g e z in n e n ). H et g e z in met 6 k i n d eren v o lg t met 19 7 S le c h t s één g e z in ( te N ie u w p o o rt ) h e e f t maar één k in d. Sn 2 g e z in n e n (ook in N ie u w p o o rt) hebben z e lf s 9 k in d e r e n.

13 h e t a a n t a l k in d e re n v o lg e n s g e s la c h t (T a b e l A 5) : I n de g e z in nen samen vormen de jongens een m in d e rh e id (70 jo n g en s t. o. v. 79 m e is je s ). de l e e f t ijd s g r o e p van de b ro e rs (T a b e l A 6) : H ie r z i j n a l l e le e f t ijd s g r o e p e n t o t en met 35 j a a r v e rte g e n w o o rd ig d. Toch beh o o rt n i e t m in d er dan 47 % van b ro e rs t o t de l e e f t i j d s k l a s se "10 t o t en met 15 j a a r ". a k t i v i t e i t (s ch o o lg a a n d o f a k t i e f in een beroep ) van de b ro e rs (T a b e l A 7) B i j de jongens d ie nog s c h o o l lo p e n, v o l gen e r 7 v i s s e r i j s c h o o l te O ostende, Zeebrugge o f N ie u w p o o rt, en 24 een an d e re vorm van o n d e r w ijs. De s p r e id in g va n z i j d ie v i s s e r i j s c h o o l v o lg e n, i s g e lijk m a t ig zow el t e O ostende, Zeebrugge a l s N ieu w p o o rt (w a t dus v o o r N ieu w p o o rt r e l a t i e f v e e l b e t e k e n t ). B i j de jo n g e re n d ie een an d ere vorm van o n d e rw ijs v o lg e n, z i j n e r een g ro o t a a n t a l d ie nog geen keuze gem aakt hebben : e n k e le n hebben "g een g o e s tin g " om v i s s e r i j s c h o o l te v o lg e n. E n k e le n mogen n i e t va n hun ouders : " op de te c h n is c h e sch o o l s t e e k t h i j geen k lo p u i t, om " to c h n a a r de v i s s e r i j s c h o o l te mogen; maar één i s ge- " noeg, den tweeden g a a t e r z e k e r n i e t n a a r to e ". Van degenen d ie w erken, w e rk t o n g eveer de h e l f t in de v i s s e r i j. E n k e le n z i j n werkzaam in de o v e r h e id s d ie n s te n, z o a ls de R.M.T. en h e t Zeewezen. Of z i j v r o e g e r in de v i s s e r i j g e w e rk t hebben, kon n i e t a c h t e r h a a ld worden. Z i j d ie n i e t in de v i s s e r i j b e tro k k e n z i j n, werken o. a. a ls p o stb o d e, timmerman, b ankbediende, ijz e r b in d e r, s p o o rw e g a rb e i d e r,... h e t beroep van de v a d e r (T a b e l A 8) : 33 9 va n i e v a d e rs van de jong en s w e rk t in de v is s e r ij, 47 % n i e t. Dus de h yp o th e se d a t v e e l jong en s u i t v is s e r s m ilie u s a fk o m s tig z i j n, i s op h e t e e r s t e z ic h t n i e t b e v e s t ig d. Doch wanneer men de 25 %' p e rs o nen d ie v r o e g e r in de v i s s e r i j g ew erk t hebben en nu h e t z i j e ld e r s i n de p r iv é - s e c t o r, h e t z i j in o v e r h e id s d ie n s t w erken, e r b i j t e l t, dan s t e l l e n we v a s t d a t to ch 58 c}o va n hun v a d e rs v i s s e r z i j n o f g ew eest z i j n. Van de v a d e rs van de o n d e rv ra a g den i s 17 r e d e r 5 d a a r u it kunnen w ij b e s lu it e n d a t de zonen van d ie I 7 %> (m its u i t s l u i t i n g van a lle r h a n d e o o rz a k e n ) ru im s ch o o ts de kans z u lle n k r ijg e n om z e l f v i s s e r te w orden, en

14 u it e r a a r d ook om o o it r e d e r te worden. U i t deze tab e.l A 8 kan te v e n s de a f v l o e i in g van de v is s e r s u i t de v i s s e r i j een z e e r a k tu e e l probleem - v a s t g e s t e ld w orden. Ze b e d ra a g t 25 i va n onze e n q u êteg ro ep. O m trent d i t n ijp e n d probleem in de v i s s e r i j t a s t e n w ij g ro te n d e e ls in h e t d u is t e r, want c i j f e r m a t e r i a a l en een k w a l i t a t i e f onderzoek o n tb r e e k t. De o v e r h e id s d ie n s te n w a a rin de v ro e g e re v i s s e r s v o o r a l te w e rk s t e l l i n g v in d e n, z i j n de R.M.T., h e t loodsw ezen en de Zeem acht. B e s l u i t ï Sam envattend kunnen we b e s lu it e n d a t ook in 1977, en s p i j t s v ro e g e re v o o r s t e lle n om h e t r e k r u t e r in g s v e ld u i t te b re id e n, de sch e e p sjo n g e n s nog a l t i j d u i t s l u i t e n d in de kustgem eenten g e re k ru te e rd w orden. M e e s ta l m onsteren ze ook aan in de haven h e t d ic h t s t b i j hun w onin g. M eer dan de h e l f t van de jongens komt ook u i t de t r a d it io n e le v i s s e r s m i l i e u s. C ir c a 17 /s van hun v a d e rs i s r e d e r. De a f v l o e i in g n a a r an d ere b e d r ijf s t a k k e n b ed ra a g t 25 Ook de h e l f t van hun b ro e rs w e rk t in de v i s s e r i j. H i e r b i j to c h nog e n k e le randbeschouw ingen : 58 io van de v a d e rs z i j n v i s s e r o f e x - v is s e r : Men kan z ic h a fv ra g e n o f d i t w el v o l s t a a t om na te gaan o f de jo ngen u i t h e t v is s e r s m ilie u kom t. De v a d e r kan z e l f de zoon z i j n va n een v i s s e r, o f z i j n b ro e r i s h e t m is s c h ie n. M aar ook de moeder kan h i e r i n een r o l sp e le n : z i j kan de d o c h te r z i j n van een v i s s e r, o fw e l op een o f a n d e r w ijz e to ch ook a fk o m s tig u i t h e t v is s e r s m i l i e u. Deze b ed enkin g i s pas g ere z e n b i j h e t e in d e van de e n q u ê te. B i j een vo lg en d e enquête ware h e t voorzeker aangewezen hierm ede re k e n in g te houden. a f v l o e i in g, een z e e r a k t u e e l probleem s A f v lo e iin g,o f s c h o o n v e e l a l a l s d u sd an ig a a n g e vo e ld en v o o r g e s t e ld, i s e i g e n l i j k n i e t n o o d z a k e lijk een probleem. H et kan ook een g e lu k k ig e oplo s s in g z i j n, en m is s c h ie n i s h e t h e e l e e n vo u d ig a ls een n o rm aal v e r s c h i j n s e l te beschouwen. H et l i j k t v e e le e r een probleem te z i j n, vo ld o e n d e (e n v o o r belanghebbenden g u n s tig e ) a fv lo e iin g s m o g e lijk h e d e n te sch ep p en. Imm ers, h e t z i e t e r n a a r u i t d a t s t r a k s b ijn a niem and nog v o o r gans de duur van z i j n b e ro e p s le v e n v i s s e r z a l w i l l e n w orden. In d ie o p t ie k, in d ie n jo n g e re n moeten a a n g e tro k k e n worden, dan z a l h e t lo g is c h e r w ijz e m oeten z i j n met h e t r e ë e l v o o r u it z ic h t d a t z i j op ie d e r moment en in g u n s tig e om standigheden n a a r i e t s an d e rs kunnen o v e rs ta p p e n. O n g e t w ijfe ld z u lle n de b e s te n s te e d s b l i j v e n v a re n z o la o g Ze maar kunnen.

15 HOOFDSTUK 2 : DB BEROEPSVORMING EU DE BEROEPSKEUZE VAN DE SCHEEPSJONGEN In d i t h o o fd s tu k worden n i e t a lle e n de s c h o o ls e o p le id in g va n de sch e e p sjo n g e n doch ook de m o tie ve n waarom h i j s c h e e p s jo n gen geworden i s, de houdin g van de ouders te g e n o v e r d ie k 0u a e,e n h e t e f f e k t van h e t Ponds v o o r Sch eep sjo n g en s b i j hun k eu z e, n a d e r o n d e rz o c h t. A l l e re sp o n d en ten hebben v i s s e r i j s c h o o l g e v o lg d (T a b e l A 9) 67 yc va n de jong en s h e e ft, d a a r h e t c e r t i f i k a a t va n s c h e e p s jo n gen b e h a a ld, sommigen va n hen z e lf s re ed s m eerdere c e r t i f i k a t e n, De u i t s p l i t s i n g n a a rg e la n g de haven to o n t ons d a t h e t a s p i r a t i e n iv e a u van de jo n g e v i s s e r s te Zeebrugge wat h o g er l i g t dan te Oostende en N ie u w p o o rt, v e r m its z i j a ld a a r doorgaans o v e r meer c e r t i f i k a t e n b e s c h ik k e n (T a b e l A 1 0 ). De jo n g ens d ie geen b re v e t b e h a a ld e n, b le v e n m e e s ta l n i e t la n g op sch o o l» Ze w ild e n e r immers zo v lu g m o g e lijk weg om te gaan v a r e n. Eén jo ngen v o lg t nog a vo n d sch o o l v o o r sch eepsjo n g ens» Op de v r a a g o f ze e e r s t a n d e r w erk g e z o ch t hebben, a n t woordden e r 33 neen en 3 j a (v a n de 12 o n d e rvraagde n u i t N ieu w p o o rt h o e f t geen e n k e l e e r s t a n d e r w erk g e z o c h t ). Eén jo n gen h e e f t o n g eveer een j a a r in e e r b a k k e r ij g e w e rk t, een tweede * h e e f t e n k e le maanden fa b r ie k s w e r k v e r r i c h t en een derd e h e e f t gew e rk t a l s lo o p jo n g e n. D ie d r ie jong en s hebben w e l e n k e le maanden v i s s e r i j s c h o o l g e v o lg d maar hebben geen b r e v e t. Z i j geven t e kennen d a t h e t h o ger inkomen in de v i s s e r i j en h e t d r in k g e ld hen a a n lo k k e n (T a b e l A 1 l ). De b e la n g s t e llin g v o o r de zee i s h e t b e la n g r ijk s t e m o tie f b i j de sch e e p sjo n g e n s om h e t v is n s r s b e r o e p te k ie z e n. Deze beweegreden h e e f t dan ook 49 fo van h e t a a n t a l v e rm e ld in g e n. D it m o tie f werd a ld u s door 09 i< va n de sch e e p sjo n g e n s a a n g e h a a ld, h e t z i j a l s h o o fd m o tie f h e t z i j a ls n e v e n g e s c h ik t m o t ie f. v o lg e n e n k e le u it s p r a k e n : " va n k 'le in s a f g ra a g gedaan, d a t z i t i n ' t b lo e d " H ie r " i k v a a r g ra a g, i k was nog op de I b i s en i k z e i, a l b u is i k, dan ga i k to c h " " w a t e r r a t " " i k zou h e t n i e t u ith o u d e n in een jo b aan de w a l "

16 In O ostende, g e v o lg d door N ie u w p o o rt, w o rdt de b e la n g s t e llin g vo o r de zee h e t m eest vernoem d ( r e s p e k t i e v e l i j k 62 /o en 55 f> va n v e r m eld ingen en door te lk e n s 71 i van de s c h e e p s jo n g e n s ). In Zeebrugge z i j n h e t de b e la n g s t e llin g v o o r de zee en ook w el de fa m ilie o m s ta n d ig h e d e n d ie de keuze b e p a le n (m et 29 c/c van de ve rm e ld in g e n en door 42 / va n de scheepsj ongens). Een n e g a tie v e h o u d in g t. o. v. de s ch o o l v o lg t op de d erd e p la a t s, met 10 p/o van de ve rm e ld in g e n en door 14 $ van de s c h e e p s jo n g e n s. H et m o tie f "in kom en " komt s le c h t s op de v ie r d e p l a a t s, met 6 l/r van de ve rm e ld in g e n en door 8 cfo van de sch eepsjo n g en s ( t a b e l A 1 2 ). A l l i c h t houdt d i t h o o f d z a k e lijk ve rb an d met h e t va n t o t o n g e w ijz ig d g e b le ve n Fo n d s-lo o n va n 285 F/ZD. O ver de b e z o ld ig in g v o lg e n meer g e d e t a ille e r d e beschouw ingen in h o o fd s tu k 3«Toch d ie n t h i e r b i j a l v a s t a a n g e s t ip t d a t t ijd e n s de enquête d u i d e l i j k de in d ru k n a a r v o o r kwam d a t h e t m o tie f "in kom en " e i g e n l i j k een b e la n g r ijk e r r o l s p e e lt dan e x p l i c i e t werd to e g e g e ven. De jong en s kunnen b e ïn v lo e d worden door hun o u d e rs; ook de w e rk in g van h e t Fonds v o o r Sch eep sjo n g en s kan e v e n tu e e l een s tim u la n s z i j n b i j hun keuze om sch e e p sjo n g e n te w orden. In de en q u êteg ro ep l i e t e n de ouders hun zoon v r i j b i j zijn keuze om sch eep sjo n g en te w orden. N ochtans waren e r 26 -fc d ie e e r s t c o n tr a waren en n a d ie n hun zoon v r i j l i e t e n in z i j n k eu z e. Soms was de o v e r re d in g s k r a c h t van een derd e p erso on d a a r b ij n o d ig : "de m e e s te r van s c h o o l kwam, dan was h e t oké" De ouders d ie e e r s t c o n tr a w aren, z i j n g e s itu e e r d te O ostende, en g lo b a a l g e z ie n deed z ic h d i t ook meer v o o r b i j de moeders ( t a b e l A 1 3 ). De w e rk in g va n h e t Fonds v o o r Sch eep sjo n g en s h e e f t de keuze van de jongens n i e t b e ïn v lo e d. A lle e n te Zeebrugge was e r een sch e e p sjo n g e n d ie door h e t Fonds g e s tim u le e rd w erd. Sommigen gaven w el te kennen d a t door h e t Fonds hun v e r d ie n s t e n h o ger lig g e n ( t a b e l A 14)«

17 B e s l u i t % ' 4* Sam envattend kunnen we b e s lu it e n d a t 67 fó van de sch e e p sjo n g e n s een c e r t i f i k a a t van sch e e p sjo n g e n b e z it. In Zeebrugge hebben de jo ng ens meer b re v e tte n b e h a a ld. H et elem en t " b e la n g s t e llin g v o o r de z e e " was de m eest aangeh aald e beweegreden b i j 69 van de sch eepsjo n g en s b.ij h e t m o tiv e re n van hun k eu ze. Ook b i j de enquête v,an 1972 h a a ld e d i t m o tie f de h o o g ste s c o r e. H i e r b i j moet w e l a a n g e s t ip t worden d a t h e t m o tie f "in kom en " een v e e l g r o te r e r o l s p e e lt b i j hun k eu ze, maar door v e le jongens u it e r a a r d n i e t e x p l i c i e t werd u it g e d r u k t. De i n s t e l l i n g en de w e rk in g van h e t Fonds v o o r S c h e e p s jo n gens h e e ft o g e n s c h ijn lijk hun keuze h e le m a a l n i e t b e ïn v lo e d. Ook in 1972 kwam men t o t d e z e lfd e c o n c lu s ie. Toch werd de in d ru k gew ekt d a t h e t Fonds- 0 lo o n, in d ie n op een b e v re d ig e n d p e i l, w e lis w a a r b e z w a a r lijk hun keuze kan b e ïn v lo e d e n (e e n v o u d ig u i t o n w etendheid ) doch n a d ie n, na a a n m o n ste rin g, w el te rd e g e hun a a n b lijv e n in de v i s s e r i j kan d e te rm in e re n. De ouders l i e t e n hun k in d e re n v r i j b i j hun k eu z e, a lh o e w e l e r in h e e l w at g e z in n e n e e r s t wat te g e n sta n d m oest overwonnen w orden. H i e r b i j ook nog vo lg e n d e bem erking : De v r a a g werd g e s t e ld "Z o u d t ge sch e e p sjo n g e n geworden z i j n in d ie n h e t Fonds v o o r Sch eep sjo n g en s n i e t b estond? ", waarop e r 35 b e v e s tig e n d a n t woorden en s le c h t s één o ntkennend. T ijd e n s de en quête i s gaandeweg h e t id e e g e g ro e id d a t e i g e n l i j k d ie z e lf d e v ra a g ook had moeten g e s t e ld geworden z i j n aan de r e d e r s, u it e r a a r d dan g e fo rm u le e rd a ls v o lg t?, oudt g i j ( i n akkoord met uw bem anning) een sch e e p sjo n g e n aan boord hebben genomen in d ie n h e t Fonds v o o r Sch eep sjo n g en s n i e t b esto n d? ". D it l i j k t in d e rd a a d in de p ra k t i j k h e t kern p ro b leem t e z i j n, en in een v o lg e n d e, h i e r b i j a a n s lu ite n d e enquête zou h ie ro p m oeten een antw oord g e z o ch t w orden.

18 HOOFDSTUK.3 : DB SCHEEPSJONGEN EN Z I J N BEROEP» De e r v a r in g d ie de sch e e p sjo n g e n in z i j n b ero ep re ed s h e e f t opgedaan, w ordt in d i t h o o fd s tu k g e a n a ly s e e r d, o.a. in h e t k a d e r van de s c h e e p s k la s s e w a a rin h i j z i j n l e e r t i j d d o o rb re n g tf h e t v e r lo o p va n s c h ip, de b e z o ld ig in g, h e t a a n t a l zeedagen en h e t w erk aan b o o rd. Ook z i j n houding te n o p z ic h te van h e t Fonds w o rd t o n d e rz o c h t. Ten s l o t t e w o rdt hen g e vra a g d o f ze va n p la n z i j n in de v i s s e r i j t e b l i j v e n, de redenen va n hun keuze h iero m t r e n t en e v e n tu e e l de f u n k t ie d ie z i j hopen u i t te o e fe n e n. 1. De s c h e e p s le e rjo n g e n en z i j n f u n c t ie aan_boord 34 van de 36 resp o n d enten (s c h e e p s le e r jo n g e n s ) v a r e n a ls s ch e e p sjo n g e n, dus te n l a s t e van h e t Fo n d s. De twee o v e r ig e re s p o n d e n te n,d ie t e Oostende aanm onsteren, v a re n n i e t meer a l s s ch e e p sjo n g e n, w at u it e r a a r d n i e t wegneemt d a t z i j n o r m a lit e r moeten b l i j v e n beschouwd worden a l s s ch e e p sjo n g e n, d a a r op grond van de wet van 23 septem ber 1931 a l l e jo n g e re n d ie aangem onsterd en geen 13 j a a r z i j n, a ie s c h e e p s le e rjo n g e n beschouwd w o rd en.h et.maximum a a n ta l Fonds-aeedage-u \an b e id e n i s nog n i e t b e r e ik t ; één jongen v a a r t roed s a l s m a tro o s, de a n d ere jo n g en v a a r t a l m o to r is t (T a b e l A 15). T e lk e n s w o rd t te ru g g eg aan n a a r de p e rio d e w a a rin d ie twee s c h e e p s le e r jo n gens nog a l s sch e e p sjo n g e n aangem onsterd w aren. Op a l l e s c h e e p s k la s s e n worden sch e e p sjo n g e n s aangem o n sterd; 44 van de resp o n d en ten brengen hun l e e r t i j d door in s c h e e p s k la s s e I I I, g e v o lg d door 33 / in k la s s e I I (T a b e l A 1 6 ). 56 jc va n de ondervraagde jo ng e v is s e r s w erken op een p la n k e n v is s e r en 36 / op een b o k k e n v is s e r (T a b e l A 17)» 19 /- van de resp o n d enten hebben 50 t o t 100 zeedagen op hun a k t i e f. D aarop v o lg e n 14 f- d ie 0 t o t 50 zeedagen hebben, en 14 A' d ie re e d s 300 à 350 zeedagen b e r e ik t hebben. (T a b e l A 1 8 ). De ta a k van een sch eepsjo n g en aan boord i s h e e l v e r s c h e i den, o f zou h e t to c h moeteh z i j n. Een sch e e p sjo n g e n i s immers aan boord om een geoefend v i s s e r te w orden. H e rh a a ld e l i j k vernam en we e c h t e r d a t, v o o r a l aan boord va n g r o t e r e

19 sch ep en, de sch e e p sjo n g e n r iis b r u ik t w o rdt en a l t i j d h e t z e l f de werk t e doen k r i j g t. De v r a a g werd z e lf s g e s t e ld waarom n o o it eens een a r b e id s in s p e c t e u r c o n t r o le komt u it o e f e n e n aan b oord, v o o r a l dan op de g r o te r e v a a r t u ig e n. Nu v o lg t een k o r te opsomming van w at hun w erk meer s p e c if ie k in h o u d t : - h u is h o u d e lijk w erk, z o a ls a a rd a p p e le n s c h i l l e n, a f was, k o f f i e z e t t e n, k u is e n ; - h u lp op dek, z o a ls de k o r re in h a le n, de v i s oprap en, w assen, k u is e n, g u tte n, s o r t e r e n, w egbergen, a a n v u lle n, a l l e s. onderhouden, i j s scheppen en kappen, n e t t e n h e r s t e l l e n ; - de w acht a a n le re n en h e t s tu r e n a a n le r e n, de g a rn a le n in zeven doen, m a t e r ia a l aan bren gen, w in g en, n a a ld e n v u lle n, aan de g a lg e n s ta a n. Op de v r a a g "k u n t ïï m ij een k le in e o m s c h r ijv in g geven van uw w erk aan boord? " antw oorden v e le n : " a l l e s z o a ls de anderen " " e v e n v e e l a ls de m atrozen, met d i t v e r s c h i l : w i j z i j n ook h e e l de dag u i t bed en z i j s la p e n " " v u i l t j e va n a l l e n o p k u isen " " m an n etje va n a l l e s, a l s z i j werken z i j n w i j e r ook " A l l e resp o n d e n te n werken ook 's n a c h ts. E e t v e r lo o g van v a a r t u ig V e e l re d e rs nemen aan d a t h e t v e r lo o p van v a a r t u ig b i j de sch e e p sjo n g e n s h e e l hoog i s. U i t onze s te e k p r o e f kunnen we n o ohtans b e s lu it e n d a t 64 fi van de resp o n d e n te n nog n i e t van v a a r t u ig v e ra n d e rd w are n. d ie éénm aal v e ra n d e rd w aren, 5 Van de o v e r ig e 36 c/ó w aren e r 61 f d ie tw eem aal v e ra n d e rd e n en 5 d ie d rie m a a l v e ra n d e rd e n. H et v e r lo o p i s w e l h e t g r o o t s t te N ie u w p o o rt. Sommigen onder hen v a a rd e n a l s p la a t s v e r v a n g e r, a n d eren v e ra n d e rd e n u i t noodzaak na s lo p in g va n h e t s c h ip o f b i j h e t u i t de v a a r t nemen van h e t s c h ip. O ve r de m o t iv a t ie b i j h e t v e r lo o p la t e n we de sch e e p sjo n g e n s z e l f aan h e t woord : (T a b e l A 1 9 ). " 'k heb de zak gekregen na een r u a ie aan boord " " s la g e n va n een m atroos " " de s c h ip p e r s ta k me teg en "

20 op m ijn e e r s t e s c h ip va a rd e i k mee a l s lic h t m a t r o o s aan 1 '/o, we m aakten P en i k heb maar F g ekreg en " " 'k had een s le c h t e baas " " ' t Was e r a l t i j d zagen en h a r t e f r e t e n " " op een r e i s moest i k n a d ie n nog P to e d ra g e n en m ijn s ig a r e t t e n b e t a le n " De sch e e p sjo n g e n s worden v o o r e e r s t b e z o ld ig d met h o t Po n d s. D a a r b ij ontvan gen z i j h e e l va a k ook h e t z i j een fc op de besomm ing, h e t z i j d r in k g e ld, h e t z i j een p én d r in k g e ld ( l ), en d i t zow el te O ostende, te N ieu w p o ort a l s te Zeebrugge; 20 c/o van de o n d ervraagden w o rdt e c h t e r u i t s l u i t e n d v i a h e t Ponds bez o ld ig d. H i e r u i t b l i j k t d u id e l i j k d a t de s t e l l i n g d ie v e e l re d e rs aannemen, a l s zouden de sch e e p sjo n g e n s in O ostende en N ie u w p o o rt geen fo k r ijg e n, z e k e r n i e t r e le v a n t i s. 44 f' k r i j g t h e t Fo n d s-lo o n en een r/: u i t b e t a a l d, 27 CP k r i j g t h e t Fo n d s-lo o n en fc en d r in k g e ld, en 8 $ k r i j g t h e t Fo n d s»lo o n en d r in k g e ld u i t b e t a a l d. Ook i s e r b i j h e t to e kennen va n h e t /o op de besomming een o n d e rs c h e id v a s t te s t e l l e n ; sommige re d e rs geven n a a rg e la n g de p r e s t a t i e van de jo ngen na e n k e le t i j d een Jo op de besomming, sommigen v e r m eerderen d i t /1. B i j an d eren h e e f t d ie p r e s t a t ie v e r m e e r d e r in j van de jo ngen h e le m a a l geen in v lo e d ; z i j geven dan ook v a n a f h e t b e g in h e t z e lf d e op de besomming. De u i t s p l i t s i n g n a a rg e la n g de s c h e e p s k la s s e t c o a t ons d at d i t c r it e r iu m n i e t r e le v a n t i s om de b e t a lin g s w ijz e te v e r k l a re n (T a b e l A 2 0 ). ( l ) d r in k g e ld : - h e t z i j de o p b ren g st va n de ve rk o o p van v i s ( o f s c h a a l- en w e e k d ie re n ), d ie onder de bem anning v e r d e e ld w ordt - h e t z i j een b e p a a ld fo op de bruto-besom m ing, te v e r d e le n onder de bem anning - h e e ft geen b e t re k k in g met " d e e l v i s "

21 Nu de n e tto - b e z o ld ig in g s o d e rt 1 ja n u a r i 1977 i s g e b ra c h t van 265 F P 414 F, denken 44 ft van cle sch e e p sjo n g e n s d a t de r e d e r s h e t to e g e s ta n e ft n i e t z u lle n v e rm in d e re n, 28 ft d en kt d a t ze d a t w el z u lle n doen, en 28 -j had d a a ro m tre n t geen men in g. D aar de en q u êtes gehouden werden k o r t na de ve rm e e rd e r in g van de b e z o ld ig in g, w aren e r nog e n k e le n d ie n i e t w is te n d a t de h u id ig e n e tto - b e z o ld ig in g nu (s e d e r t ) 414 F b e d ra a g t. O m trent deze lo o n s v e rh o g in g w aren a l l e jo n g e re n e n t h o u s ia s t. Een b ed rag van 285 F p e r zeedag was n a a r onze m ening z e k e r n i e t meer v e ra n tw o o rd. E n k e le u it s p r a k e n % (T a b e l A 21) "n e e n, onze baas was ook k o n te n t d a t we m eer k re g e n " " j a, maar dan s c h ie t e r n i e t s meer o v e r " " j a, d u r f j e meer '/. v ra g e n, dan zeggen z e, i k b e t a a l a l zoveel aan h e t Fo nds, met 414 F kun je a l een brood kopen " " gaan e r o v e r d is k u t e r e n j a l s e r één b e g in t, dan doen ze h e t a lle m a a l " " hoe meer d a t ze moeten b e t a le n, hoe m in d er p " Elen en^ a;i^ e_lcerin is o m tren t h e t Fonds - v e rte g e n w o o rd ig in g s cheeps j ongens U i t T a b e l A 22 b l i j k t d a t de k e n n is van h e t Fonds b i j de sch e e p sjo n g e n s n i e t v e e l v e r d e r r e i k t dan de " b e z o ld ig in g " 30 ft va n de b etro k k e n e n w eten ook h e t d o e l va n h e t Fo n d s. D at h e t Fonds o.m. g e s p ijz ig d w o rdt door de S t a a t, w eten 33 ft van de jo n g e n s, en d a t h e t ook g e s p ijz ig d w o rd t door de r e d e r s, w eten e r 28 ft. De s a m e n s te llin g van de Raad van h e t Fonds k e n t to c h één jo n g e n, n l. te N ie u w p o o rt. De v r a a g : " V in d t U h e t w e n s e lijk d a t de sch e e p sjo n g e n s v e rte g e n w o o rd ig d zouden z i j n in de Raad van h e t Fonds? " werd door 78 ft p o s i t i e f b ean tw oord, 14 'ft had geen m ening en 8 ft antw oordde neen (T a b e l A 2 3 ). Ie d e re e n s p ra k z i j n v o o r k e u r u i t v o o r " een o u d er, bevoegd perso on " a l s a f g e v a a r d ig d e va n de Sch eep sjo n g en s in de Raad. E n k e le u it s p r a k e n van v o o rs ta n d e rs : " j a, e r zou b e t e r iemand in z i t t e n, dan kunnen w i j ook eens on 8 geda,cht zeggen "

22 j a, maar w ie? " " j a, ' t zou m oeten, maar v e rg a d e rin g e n z i j n to c h a l t i j d maar v o o r de g ro te " 5. O n th a a l b i j a a n m o n ste rin g A l l e o n d ervraagden hebben b i j hun a a n m o n ste rin g a l s s ch e e p sjo n g e n, met de an d e re bem anningsleden in z a k e lo o n geen m o e ilijk h e d e n ondervonden (T a b e l A 2 4 ). Z i e h ie r hoe ze v in d e n d a t ze opgevangen worden : " hebben l i e v e r één mee " " g ra a g, moeten dan z e l f h e t w erk n i e t doen " 1 ze moeten w at d rin k g e ld a f s t a a n " Eén jo n g en g a f to e ; " a l s e r jo n g en a l t i j d de b o te r o p e te n " i e t s g e b e u rt, dan moet de " op t s c h ip v r o e g e r m oesten ze een k w a r t je a f s t a a n " " de stuurm an en de andere "k o p a je " b e s lis s e n a l s e r een jo n g en m eegaat en h o e v e e l h i j k r i j g t " " h an g t a f van de kops,je " 6. Houding t. o. v. h e t Fonds In h e t onderzoek werd e x p l i c i e t ook een en a n d e r g e vra a g d o m trent de houdin g van de sch eepsjo n g en s te g e n o v e r h e t Fonds v o o r S c h e e p s jo n g e n s. G lo b a a l beschouwd z i j n 92 / va n de o n d ervra a g d e sch e e p sjo n g e n s h e t Fonds in p r in c ip e g u n s t ig gestem d. C ir c a 36 /- va n de resp o n d en ten v e r k la r e n z ic h o n v o o r w a a r d e lijk pro h e t Fo n d s. Zo wat 56 'y- v e r k la r e n z ic h p ro h e t Fonds maar wensen z e k e re a a n p a ssin g e n o f v e ra n d e rin g e n (T a b e l A 2 5 ). In T a b e l A 26 v in d e n we de a a n p a ssin g e n en de v e r a n d e r in gen z o a ls ze door de jong en s z e l f worden v o o r g e s t e ld. M eer dan de h e l f t van de o n d e rvraag d e n, n l. 53 /* gaven te kennen d a t h e t Fo n d s- lo o n a lle e n z e k e r n i e t vo ld o e n d e i s (46 y~ va n de v e r m e ld in g e n ). Ze mensen dan ook Fo n d s- lo o n én een p op de besomming te o n tvan g en. H i e r b i j moet verm e ld w orden d a t de v e rm e e rd e rin g van h e t F o n d s- lo o n, va n een n e t t o b ed rag van 285 F n a a r 414 F, door a l l e sch e e p sjo n g e n s z e e r g u n s tig o n th a a ld werd, en t e r e c h t.

23 " D ie jo ng en s e te n dag en n a c h t, d ie e te n een h e e l brood en e r moet nog w at b i j l i g g e n, met h e t Fo n d sg e ld a lle e n kom j e e r n i e t "» " o n kosten : e to n en k le r e n, v e e l s l i j t a g e, 285 F was v e e l t e w e in ig " " norm aal d a t r e d e r s fo g even, an d ers s te k e n w ij e r aan to e " " ze zouden moeten een v e rg o e d in g v o o r k le r e n g even, ook w anneer ze geen z o 'n p a p ie r van sch e e p sjo n g e n hebben" De co n tra - Fo n d s houdingen werden zo g e fo rm u le e rd : " E e t Fo n d sg e ld i s v e e l te w e in ig, de re d e rs s te k e n a l l e s in hun zak" " ze w i l l e n d ie jong en s a a n tre k k e n, p r o f it e r e n, en n i e t bet a l e n. A ls de s t a a t b in n e n k o rt geen to e la g e g e e f t v o o r de mazout dan rekenen de re d e rs hun o n kosten door in ons d r in k g e ld. D at ze maar genoeg rfo geven en geen Fonds" V ó ó r 1 ja n u a r i 1977 bedroeg h e t n e tto - b e d ra g van de Fo n d s b e z o ld ig in g 285 F/ZD, en h e t ste m p e lg e ld 315 F * Een v e r d e r e v e r k l a r i n g i s h i e r w el o ve rb o d ig (19 fo van de v e rm e ld in g e n en door 22 c/c van de sch eepsjo n g en s o p g e m e rk t). H et a a n t a l '"Fondsdagen" ( n l. 399 ZD) werd door 14 J va n de o n d ervraagden t e k o r t bevonden, in d ie z in d a t w anneer een jongen h e t v e r e i s t e a a n t a l Fondsdagen b e r e ik t h e e f t, h i j soms m o e i l i j k heden o n d e rv in d t wanneer h i j op ja r ig e o f een nog jo n g e re l e e f t i j d a l s lic h tm a t r o o s o f m atroos w i l aanm onsteren en de r e d e r v o o r hem nog geen s o c ia le b ijd r a g e n w i l b e t a le n. D aard o o r kan h e t gebeuren d a t jo n g e v i s s e r s n a a r an dere b e d r ijf s t a k k e n u i t z i e n en v o o r de v i s s e r i j v e r lo r e n g aan. Ook werd v o o r g e s t e ld h e t F o n d slo o n aan de in d e x te k o p p elen (t e lk e n s 12 fc va n de v e rm e l d in g en en door 14 Lfo van de sch eepsjo n g en s ve rn o em d ). H et F o n d slo o n i s onvoldoende v o lg e n s 5 P va n de v e rm e ld in g e n ; 6 fc van de o n d ervraagden wensen dan ook n i e t a l l e e n Fo n d slo o n en een /o op de besomming, maar méér Fo n d slo o n én een cfo % /

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

Natura 2000 Waddengebied. Natuur in een dynamis ch lands chap

Natura 2000 Waddengebied. Natuur in een dynamis ch lands chap Natura 2000 Waddengebied O n d e rd e le n : W a d d e n z e e e n N o o rd z e e k u s tz o n e Natuur in een dynamis ch lands chap Opzet pres entatie 2 Natura 2000 Aanwijzing s bes luiten Natuurdoelen

Nadere informatie

Ideeën van bewoners herstel groenstrook Opaalweg. Bewoners Opaalweg en omgeving, 3 november 2009

Ideeën van bewoners herstel groenstrook Opaalweg. Bewoners Opaalweg en omgeving, 3 november 2009 Ideeën van bewoners herstel groenstrook Opaalweg Bewoners Opaalweg en omgeving, 3 november 2009 a wen s ertrou Met v e menw rken! Gerrit Rietveld Gerrit Rietveld (1888-1964) was betrokken bij het ontwerp

Nadere informatie

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam "1 geurt s /meertens p e rs o o n lijk : Leo Ge u rts (1 9 4 2, Den Haag) e n Lambert Meertens (1 9 4 4, A mst e r- dam) werken a l s programmeur b i j d e S t ic h t in g Mathematisch Centrum, Amsterdam.

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden b e s p r e k in g op 23-4-1971 teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden r a p p o r t v o o r b u r g e m e e s t e r en" w e t h o u d e r s I /

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

HERVERPANDING REPLEDGE OF COLLATERAL. ter verkrijg in g van de graad van doctor aan de Erasmus U niversiteit Rotterdam

HERVERPANDING REPLEDGE OF COLLATERAL. ter verkrijg in g van de graad van doctor aan de Erasmus U niversiteit Rotterdam HERVERPANDING REPLEDGE OF COLLATERAL P ro e fs c h rift ter verkrijg in g van de graad van doctor aan de Erasmus U niversiteit Rotterdam op gezag van de rector magnificus Prof.dr. H.G. Schmidt en volgens

Nadere informatie

r-, ",ö 'i!ijütvooc! np 7 r f la n d h r s m a r,ne IN3t^ Oostende - Belgium Uitkomsten van de Belgische zeevisserij

r-, ,ö 'i!ijütvooc! np 7 r f la n d h r s m a r,ne IN3t^ Oostende - Belgium Uitkomsten van de Belgische zeevisserij V L A A M S IN S r ( T '!! i t r-, ",ö 'i!ijütvooc! np 7 r f la n d h r s m a r,ne IN3t^ Oostende - Belgium Uitkomsten van de Belgische zeevisserij 2004 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

- Rmguftj Kruislomp. Voor e v e n tu e le vragen kun je te r e c h t b i j R o b e rt W iel in g a, 03402-42257., trindijijcklaan.

- Rmguftj Kruislomp. Voor e v e n tu e le vragen kun je te r e c h t b i j R o b e rt W iel in g a, 03402-42257., trindijijcklaan. H et programma z i e t e r a ls v o lg t u i t. 10.00 u u r. Algemene le d e n v e rg a d e rin g. T o t 12.30 u u r. G ro te pauze. G elegenheid t o t in fo rm e e l c o n ta c t, e te n en d r in k e

Nadere informatie

ira-t 2001 : thema s

ira-t 2001 : thema s 61702 ira-t 2001 : thema s Milieu- en natuurrapport in zakformaat T T V M e t vra g e n o f su g g estie s k u n t u o n s co n ta c te re n o p h e t vo lg e n d e adres: I n l e i d i n g M i r a - t

Nadere informatie

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger Onderzoek en Statistiek, februari 2012 Inleiding Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Februari 2012

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

20 October 1943 Prljt 13 cent 3e Jaargang * No. 42

20 October 1943 Prljt 13 cent 3e Jaargang * No. 42 KJ ai u tytomjd woedt H e t u itg e m e r g e ld e I n d ië h e e ft r e c h t o p h a a r a r b e id. (D e m i n is te r v a n O v e rz e e s e G e b ie d e n in z ijn r a d i o - r e d e v a n 5 O o

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

D iverse ontw ikkelin gen mbt erfpacht/h uur

D iverse ontw ikkelin gen mbt erfpacht/h uur D iverse ontw ikkelin gen mbt erfpacht/h uur Nr. I G E M E E N T E C U L E M B O R G RAPPORT VOOR/güRQEMEESTER EN WETHOUDERS* r 9 o - ^ \%*ii I O n d e r w e r p : Redichemse Waard. B ijlag en : Op verzoolt

Nadere informatie

Nederlands Radiogenootschap

Nederlands Radiogenootschap Tijdschrift van het Nederlands Radiogenootschap DEEL 25 No. 4 1960 T E N G E L E ID E H e t4 0 - ja r ig Ju bileu m v an h e t N e d e rla n d s R a d io G e n o o ts c h a p h e b b e n wij g em een d

Nadere informatie

Notitie Projectgroepen

Notitie Projectgroepen Notitie Projectgroepen Stichting Pleegoudersupport Zeeland Willem-Alexanderstraat 9 4388 HZ Oost-Souburg N o titie P ro je c tg ro e p e n I n le id in g In deze notitie wordt de organisatie en werkwijze

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Ministerie van Financien Directie Begrotingszaken ter attentie van de heer mr. R.J.M. Creusen Postbus 20120 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

AUTEURSRECHT @ INTERNET. M arie-christine JANSSENS. Hendrik VA N HEES. UGf!

AUTEURSRECHT @ INTERNET. M arie-christine JANSSENS. Hendrik VA N HEES. UGf! AUTEURSRECHT @ INTERNET M arie-christine JANSSENS Hendrik VA N HEES m ' UGf! IN H O U D INHOUD I. IN L E ID IN G... 11 1. H et auteursrecht en zijn impact op het dagelijks leven... 11 2. H et auteursrecht

Nadere informatie

HET N I E U W. V orige w eek w erd a a n a lle g ro o t. v a n v e rse zeevis. I k h eb de eer u m e d e te d e le n d a t

HET N I E U W. V orige w eek w erd a a n a lle g ro o t. v a n v e rse zeevis. I k h eb de eer u m e d e te d e le n d a t ! HET N I E U W I ERE J A A R G A N G - Nr 7 ri 19! 1 in e vf 60 betri :el. voor Ise Z en pali [1 PRIJS : 2 FR. R I J A G 17 F E B R U A R I 1950 1 2 3 4 ISSCHERUBLA 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

0.44 12.58 20 M ame plaa gooi. doi ; raii

0.44 12.58 20 M ame plaa gooi. doi ; raii VIJFDE JAARGANG - Nr 10 15 P R IJS VRÜJDAG 10 AART 1950 HET NIEUW 2 FR. VERSCHIJNT ELKE VRIJDAG - VISSCHERUBLAD ardí maa bel íe n b boo op i AART 1 W 10.20 22.4» 2 D 11.08 23.30 4 5 6 7 8 9 10 11 Z 0.07

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCH AP S- EN GEW ESTREGERINGEN GEMEINSCH AF TS- UND REGIONAL REGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCH AP S- EN GEW ESTREGERINGEN GEMEINSCH AF TS- UND REGIONAL REGIERUNGEN 2380 8 M O N IT E U R B E L G E 0 4.0 5.20 0 7 B E L G IS CH S T A A T S B L A D GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCH AP S- EN GEW ESTREGERINGEN GEMEINSCH AF TS- UND REGIONAL REGIERUNGEN

Nadere informatie

H et R ijksonderw ijs te leper van 1819 tot 1828

H et R ijksonderw ijs te leper van 1819 tot 1828 H et R ijksonderw ijs te leper van 1819 tot 1828 D e g ro n d sla g e n v a n h e t r ijk so n d e rw ijs in B e lg ië w e r d e n te n tijd e v a n h e t H o lla n d s b e w in d, en m e e r b e p a a

Nadere informatie

borgerhout Afvalwaterafvoer Antwerpse ruien HUIDIGS FUnCTIE vnn dg Ruisn Gfl ESRGTS flfvoermetinжйd

borgerhout Afvalwaterafvoer Antwerpse ruien HUIDIGS FUnCTIE vnn dg Ruisn Gfl ESRGTS flfvoermetinжйd WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM borgerhout Afvalwaterafvoer Antwerpse ruien HUIDIGS FUnCTIE vnn dg Ruisn Gfl ESRGTS flfvoeretinжйd Vlaas Waterbouwkundig Laboratoriu M inisterie van de Vlaase Geeenschap Departeent

Nadere informatie

D e afschrikking voorbij

D e afschrikking voorbij D e afschrikking voorbij E e n e m p iris c h e stu d ie n a a r a fs c h rik k in g, g e n e ra le p re v e n tie en re g e l- n a le v in g in d e N e d e rla n d s e a fv a lb ra n c h e K arin van

Nadere informatie

Samen Duurzaam Groen en Sociaal

Samen Duurzaam Groen en Sociaal Samen Duurzaam Gren en Sciaal Ve rkie zin gsp r gram m a 2 0 1 4-2018 Gr e n Lin ks Lin ge waard 1 8 n vem be r 2013 Sam e n Du u rzaam Gr e n e n S ciaal In le id in g In leid in g Gr en Lin k s ga a

Nadere informatie

M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE. G em aakt door Rob van den E yssel 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek

M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE. G em aakt door Rob van den E yssel 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE G em aakt door Rob van den E yssel 26-11 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek Bronverm elding Ik heb de inform atie van dit w erkstuk uit m ijn hoofd

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8.

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8. %DVLVVFKRRO+HW3DOHW +HWKRXGHQYDQ HHQVSUHHNEHXUW INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 5 SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 7. SPREEK BEURT IN GROEP 8. HOE BEREID IK MIJ N SPREEK BEURT

Nadere informatie

11Stap 11Co rectiesverzenden

11Stap 11Co rectiesverzenden 11Stap 11Co rectiesverzenden Me t d e aan g ifte lo o n he ffin g e n le ve rt u o n s g e d e taille e rd e in ko m e n sg e g e ve n s p e r w e rkn e m e r aan (w e rkn e m e rsg e g e ve n s). D e

Nadere informatie

De wereld draait door. Joost Beaumont Economisch Bureau 16 januari 2013

De wereld draait door. Joost Beaumont Economisch Bureau 16 januari 2013 De wereld draait door Joost Beaumont Economisch Bureau 16 januari 2013 Stelling 1. 2012 was een. 1.. slecht jaar 2.. matig/redelijk jaar 3.. goed jaar 2 Stelling 2. 2013 wordt een beter jaar dan 2012 Ja

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/87179

Nadere informatie

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger Onderzoek en Statistiek, februari 2012 Inleiding Burgemeester Jacobs heeft aangegeven dat hij per 1 november 2012 stopt

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/36498

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Naleving mediationafspraken bij echtscheidingen

Naleving mediationafspraken bij echtscheidingen Fact sheet 200-4 Naleving mediationafspraken bij echtscheidingen Auteur: M. Tumewu Het ministerie van Justitie acht het van belang dat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat conflicten escaleren en (onnodig)

Nadere informatie

Ik ben blind. Het vertrouwen van mijn werkgever in mij ook.

Ik ben blind. Het vertrouwen van mijn werkgever in mij ook. I brailleliga Ik ben blind. Het vertrouwen van mijn werkgever in mij ook. WJH llül in: Je hoeft niet altijd goed te kunnen zien om goed te w erken. De Brailleliga begeleidt blinde en slechtziende personen

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Ho. 4. A p r i l. 1 9 3 5. n a ar B e rlh n» i Pa r l Js# ik kon Tan London en wij gaan sanen de ^ ^ Pï n a t l?ke m ededelingen", d ie 31r John Sinon

Ho. 4. A p r i l. 1 9 3 5. n a ar B e rlh n» i Pa r l Js# ik kon Tan London en wij gaan sanen de ^ ^ Pï n a t l?ke m ededelingen, d ie 31r John Sinon D E A R B E I D E R S R A A D iuainmiiiitiiiiiiihminiiiniiiiimuihüiiuibiimumibiii»n ii.btïïtwit. B e s c h o u w i n g e n Ho. 4. A p r i l. 1 9 3 5 W a a r h e e n g a a t E u r o p a? n a ar B e rlh

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

[ i n w i l l i g i n g o n t g r o n d i n g s a a n v r a a g d o o r O S* *

[ i n w i l l i g i n g o n t g r o n d i n g s a a n v r a a g d o o r O S* * standpunt B & W I g e e n m e d e w e r k in g a a n w i j z i g i n g "bes t e m m in g s p la n t b v a a n l e g n ie u w e g e u l, e n "b e z w a a r t e g e n [ i n w i l l i g i n g o n t g r o

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw : Energiebeheer

Opleiding Duurzaam Gebouw : Energiebeheer Opleiding Duurzaam Gebouw : Energiebeheer (Energieverantwoordelijke) Leefmilieu Brussel Onderzoek naar elektriciteitsverbruik Jonathan FRONHOFFS CENERGIE DOELEN Wat zijn gemiddelde verbruiken Zijn factuur

Nadere informatie

Krimpen a/d IJs s el & QuaWonen S amen op koers. 15 maart 2011 Rita S choen en R ob van den B roeke

Krimpen a/d IJs s el & QuaWonen S amen op koers. 15 maart 2011 Rita S choen en R ob van den B roeke Krimpen a/d IJs s el & QuaWonen S amen op koers 15 maart 2011 Rita S choen en R ob van den B roeke Stadsregio Midden-Holland Wbv GWVlist Wst Gouderak 335 Stadsregio Rotterdam 1.085 Wst Samenwerking 239

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

FKL Innoveert. Presentatie klankbord meeting 22 april Doel klankbordmeeting Formuleren innovatie ideeën

FKL Innoveert. Presentatie klankbord meeting 22 april Doel klankbordmeeting Formuleren innovatie ideeën FKL Innoveert Presentatie klankbord meeting 22 april 2008 Doel klankbordmeeting Formuleren innovatie ideeën Programma 14:00 14:15 Welkom Femke Teeling, directeur FKL 14:15 14:45 Inleiding en werkwijze

Nadere informatie

De eiwitten, die uit de insecten geproduceerd worden, mogen gebruikt worden voor de productie. (EG) nr. 1069/2009.

De eiwitten, die uit de insecten geproduceerd worden, mogen gebruikt worden voor de productie. (EG) nr. 1069/2009. Bijlage. Beantwoordinq van vragen uit de insectensector over de mogelijkheden en restricties m.b.t. de vervoederinq van insecten(-producten) aan nezelschaps- en landbouwhuisdieren. De insectensector heeft

Nadere informatie

OUDE GEVELANKERS TE NIEUWPOORT IN DE 17DE EN 18DE EEUW.

OUDE GEVELANKERS TE NIEUWPOORT IN DE 17DE EN 18DE EEUW. OUDE GEVELANKERS TE NIEUWPOORT IN DE 17DE EN 18DE EEUW. L. D E V L I E G H E R 0 T ijd en s de E erste W ereldoorlog, op 8 au gustu s 1915, steld e P. P oullet, M in iste r van W eten sch ap p en en K

Nadere informatie

onderzoeksopzet WATT Defin itieve versie dd 2 ju li 2010 1 D oel- en vraagstelling De reken kam er beoogt m et dit on derzoek de gem een teraad in zich t te geven in h et on tstaan van de fin an ciële

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 - -

Jaarverslag 2012 - - Jaarverslag 2012 - - Colofon ANBI verklaring Stichting Antwoord heeft de beschikking voor Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) ontvangen, waardoor giften aan Stichting Antwoord voor de belasting aftrekbaar

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. 1 6 J AN U ARI B e s lu it v a n d e Vla a m s e Re g e r in g

VLAAMSE OVERHEID. 1 6 J AN U ARI B e s lu it v a n d e Vla a m s e Re g e r in g 16888 M O N IT E U R B E L G E 26.0 2.20 0 9 E d. 2 B E L G IS CH S T A A T S B L A D N. 20 0 9 767 VLAAMSE OVERHEID 1 6 J AN U ARI 2 0 0 9. B e s lu it v a n d e Vla a m s e Re g e r in g to t v a s ts

Nadere informatie

De Nederlandse burger over maatschappelijke betrokkenheid

De Nederlandse burger over maatschappelijke betrokkenheid De Nederlandse burger over maatschappelijke betrokkenheid Kader en samenvatting onderzoeksresultaten 14 augustus 2007 Hoe heeft de maatschappelijke betrokkenheid zich in Nederland de afgelopen jaren ontwikkeld?

Nadere informatie

Lees U laat uw kind de eerste set woorden van de week voorlezen. Deze woorden staan rechtsboven op iedere uitlegkaart.

Lees U laat uw kind de eerste set woorden van de week voorlezen. Deze woorden staan rechtsboven op iedere uitlegkaart. Snel aan de slag! Wat heeft u nodig? Het juiste Spelling in beeld-oefenboekje Een schriftje waar uw kind in kan werken Een pen waarmee uw kind prettig werkt Een markeerstift of een aantal kleurpotloden

Nadere informatie

Databeheer bij bet W aterbouwkundig Laboratorium - de lin k tussen hydrologie en mythologie?

Databeheer bij bet W aterbouwkundig Laboratorium - de lin k tussen hydrologie en mythologie? P. Viaene, K. Beys, K. Van Eerdenbrugh en F. Mosîaert Waterbouwkundig Laboratorium Databeheer bij bet W aterbouwkundig Laboratorium - de lin k tussen hydrologie en mythologie? H e t W aterb o u w ku n

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen (art. 38 RvO) van de fractie van de PvdA inzake de gevolgen van de wijziging van de AWBZ.

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen (art. 38 RvO) van de fractie van de PvdA inzake de gevolgen van de wijziging van de AWBZ. 2009 Nr. B09-02374-1 Punt 8 van de agenda voor de vergadering van 9 april 2009. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen (art. 38 RvO) van de fractie van de PvdA inzake de gevolgen van de wijziging

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT VAN HET N E D E R L A N D S ELEKTRONICA-

TIJDSCHRIFT VAN HET N E D E R L A N D S ELEKTRONICA- TIJDSCHRIFT VAN HET N E D E R L A N D S ELEKTRONICA- EN R A D IO G E N O O T S C H A P TIJDSCHRIFT VAN HET nederlands elektronica - en radiogenootschap D E E L 31 1966 U itgegeven door het N E D E R L

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

N ATIO N ALE BANK VAN BELGIË

N ATIO N ALE BANK VAN BELGIË N ATIO N ALE BANK VAN BELGIË BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN 1 9 6 0-1 9 7 0 DEEL I Toelichting NATIONALE BANK VAN BELGIË BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN 1 9 6 0-1 9 7 0 DEEL I Toelichting B E

Nadere informatie

Bevestigingsbrief. Bijlage 1 bij het besluit van de N Ma " Modelcontract voor de levering van

Bevestigingsbrief. Bijlage 1 bij het besluit van de N Ma  Modelcontract voor de levering van Bevestigingsbrief ma Geachte [klant], Welkom als klant bij [leverancier]. n le rding v i i in vu lbaar Onze gegevens Naam: Postadres: Postcode: Plaats: Tel E-mailadres: D e le ve ran cie rsg,?ee ven s

Nadere informatie

GIS en water: de gevolgen van overstromingen en watertekorten

GIS en water: de gevolgen van overstromingen en watertekorten 1 - ' dr>l V / M a n d h c t V g c il! ) i A GIS en water: de gevolgen van overstroingen en watertekorten K V IV, A n tw e r p e n F. M o s ta e r t & W.V a n n e u v ille W aterbouwkundig Laboratoriu

Nadere informatie

9. Ik w eet hoe ik m oet om gaan m et pijn. 10. Ik w eet hoe ik m oet om gaan m et m oeheid. 11. Ik w eet hoe ik m oet om gaan m et andere licham elij

9. Ik w eet hoe ik m oet om gaan m et pijn. 10. Ik w eet hoe ik m oet om gaan m et m oeheid. 11. Ik w eet hoe ik m oet om gaan m et andere licham elij Individueel Transitieplan voor Jongeren N aam : D atum van invullen: 1. Ik kan m ijn A. M IJN A A N D OEN IN G aandoening beschrijven. 2. Ik begrijp w at m ijn arts vertelt. 3. Ik w eet w elke m edicijnen

Nadere informatie

Gerlof Hoekstra & Jaap Meijering Doen, durven of de waarheid? Najaarsevent Testnet: 16 september 2008

Gerlof Hoekstra & Jaap Meijering Doen, durven of de waarheid? Najaarsevent Testnet: 16 september 2008 Titel, saenvatting en biografie Saenvatting: Gerlof Hoekstra & Jaap Meijering Doen, durven of de waarheid? Najaarsevent Testnet: 16 septeber 2008 Je wordt als testanager gevraagd voor een ission ipossible.

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#   )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! *  #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

!""#$"%$&'&(&%)*+,-+#&./01&(&%2,,+#&' !"#$!"#$ Huisblad van Hanzeheerd De Bongerd en Brinkhoven %&'"()*+$",$-%*".$&/ 0!"#$)$$&/

!#$%$&'&(&%)*+,-+#&./01&(&%2,,+#&' !#$!#$ Huisblad van Hanzeheerd De Bongerd en Brinkhoven %&'()*+$,$-%*.$&/ 0!#$)$$&/ !""#$"%$&'&(&%)*+,-+#&./01&(&%2,,+#&'!"#$!"#$ Huisblad van Hanzeheerd De Bongerd en Brinkhoven %&'"()*+$",$-%*".$&/ 0!"#$)$$&/ Voor slechts 20 euro plaatst u al een Hanzemini! Staat u hier in onze volgende

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

C h a p t e r 7 S A M E N V A T T IN G H e t v e r t r a a g d o p g a n g k o m e n v a n e e n n ie r d ie n e t g e t r a n s p la n t e e r d is, o f t e w e l d e la y e d g r a ft fu n c t io n (D

Nadere informatie

PANDID T E KOOP LIGGING PAND VRAAGPRIJS. Appartement m² Le opold de Wae lplaats 8, 1 B Antwe rpe n

PANDID T E KOOP LIGGING PAND VRAAGPRIJS. Appartement m² Le opold de Wae lplaats 8, 1 B Antwe rpe n ID T E KOOP LIGGING New Yo rkka a i 1 20 0 0 Ant w erp en 4 15.0 0 0 Appart em ent Appartement 2 1 1 101 m² 2017 ID 8 2 9 3 0 5 ID BESCHRIJVING Wonen aan het water, een combinatie van rust en absolute

Nadere informatie

NSO ROADMAP 2.0. Nico van Putten NSE, Noordwijk 29 oktober 2010. Netherlands Space Office

NSO ROADMAP 2.0. Nico van Putten NSE, Noordwijk 29 oktober 2010. Netherlands Space Office NSO ROADMAP 2.0 Nico van Putten NSE, Noordwijk 29 oktober 2010 1 Inhoud: Waarom? Proces Strategische clusters Tijdsplanning 2 Roadmap 2.0 is onderdeel van NSO Strategie Gebruik staat centraal Benutting

Nadere informatie

Redaktle: Jan Roelof van der Weer (Met dank aan Peter Veenstra voor z ijn hulp d it keer)

Redaktle: Jan Roelof van der Weer (Met dank aan Peter Veenstra voor z ijn hulp d it keer) J O N G E R E N W E R K C R O E P N.V.W S. A w w ito ra. M A MidtTMc, D t k o tp tl 16e jaargang nummer 1: maart- a p r i l - mei 1982 Redaktle: Jan Roelof van der Weer (Met dank aan Peter Veenstra voor

Nadere informatie

ILet op: 2N eem de onderkant van het transm issiehuis. 3Schuif het flexibele CR EM E K LEU R IG E tandwiel op het overgebleven

ILet op: 2N eem de onderkant van het transm issiehuis. 3Schuif het flexibele CR EM E K LEU R IG E tandwiel op het overgebleven $ TOM: stap-voor-stap Volg onderstaande stappen om TOM s aandrijving te voltooien. HET RECHTERTRANS- MI55IEHUIS motorophanging bovenkant transmissiehuis middenstuk transmissiehuis De m ontage van het rechtertransm

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

De openbare verdediging zal plaatsvinden op donderdag 17 februari 2011 om 11.30 u ur door Bart Johan Vincent Keupink geboren te Dordrecht

De openbare verdediging zal plaatsvinden op donderdag 17 februari 2011 om 11.30 u ur door Bart Johan Vincent Keupink geboren te Dordrecht D a d e r s c h a p b ij w e t t e l ij k e s t r a f r e c h t e l ij k e z o r g p l ic h t b e p a l in g e n Ov e r h e t g e d r a g in g s b e s t a n d d e e l z o r g e n in h e t m a t e r ië

Nadere informatie

KO P E RS O PT I E L I J ST. 1 6 wo n i n g e n Y Am H om e, fa s e 3. TB I bo uw Koo pm a n s B o uw b.v. 7 3 2 0 AC Ap e ld o om

KO P E RS O PT I E L I J ST. 1 6 wo n i n g e n Y Am H om e, fa s e 3. TB I bo uw Koo pm a n s B o uw b.v. 7 3 2 0 AC Ap e ld o om ko o pm a n s TB I bo uw Koo pm a n s B o uw b.v. K a n a a l N oo rd 3 5 0 7 3 2 3 A M A p e l d oo rn P o s tb u s 4 1 2 4 7 3 2 0 AC Ap e ld o om Te l e foo n 0 5 5-5 2 2 2 3 4 1 Fa x 0 5 5-5 2 2 0

Nadere informatie

Optimalisatie van het medicatieproces in een APZ

Optimalisatie van het medicatieproces in een APZ 1 Optimalisatie van het medicatieproces in een APZ Kleine historische schets (Nul)meting kwaliteitsdecreet Opzet kwaliteitsschema Proces en Software Tweede meting Bemerkingen Verdere stappen Tom De Clercq

Nadere informatie

m * persdienst verint Verantwoording v r i jw i l l i g e b ijd r a g e n 33 Nov. *35-27 Ja n. *36.

m * persdienst verint Verantwoording v r i jw i l l i g e b ijd r a g e n 33 Nov. *35-27 Ja n. *36. v Verantwoording v r i jw i l l i g e b ijd r a g e n 33 Nov. *35-27 Ja n. *36. d. J. te V. ƒ 2.5 0 R.L.W. te A. ƒ 0.50 + 0.2 5 Gebr. Sch. te A. ƒ 1. - + ƒ 0.5 0 Sp. te A. ƒ 0.50 Onbek. te A. ƒ 0.1 0 v

Nadere informatie

BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN

BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN o NATIONALE BANK VAN BELGIË AFDELING STUDIËN EN DOCUMENTATIE BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN 1941-1950 DEEL I Verschijnt om de tien jaar NATIONALE BANK VAN BELGIË Afdeling Studiën en Documentatie T

Nadere informatie

Transformatief Leiderschap. Richard van Houten

Transformatief Leiderschap. Richard van Houten 1 Transformatief Leiderschap Richard van Houten 2 Achtergrond Richard van Houten Horeca familiebedrijf Bedrijfskunde (VU) Marketing/ commercieel manager KBB-Vendex/ Nestlé / Bols Int./ Holmen Group Bron

Nadere informatie

De Z.435 La Madelon" gedoopt

De Z.435 La Madelon gedoopt H et Belgisch Bedrijf Belux verwezlijking V IJ F D E JA A R G A N G N r 'T l i e u V R IJD A G, N OVEM BER i v r e d a c t ie e n b e h e e r V IN D IC T IV E L A A N,, OOSTENDE P.C.R.. T E L.. V e r a

Nadere informatie

Borgerhout BIBLIOTHEEK

Borgerhout BIBLIOTHEEK 62-13 Borgerhout BIBLIOTHEEK 3 ü 3 i MODEL DER SCHELDE VAN HANSWEERT TOT OOSTERWEEL (verlengd Mod. 11 P ro ev en in verband m et de dw ars stro m en b i j m a^m m n_vloed_ter hoogte van_de_mttoqj^van_

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Bijsluiter: informatie voor de gebruiker RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

FREEK REtJMERINK. Lichtgevende

FREEK REtJMERINK. Lichtgevende Cjte " M? k i j k e r Wie w il e r n ie t z i jn eigen k ijk e r hebben? Iedereen toch? A ls je e r over denkt een k ijk e r aan te schaffe n, denk dan eens aan de J W G -k ijk e r... De dingen d ie je

Nadere informatie

Toezicht op Legionellabeheersing bij sierwaterwerken in de horeca

Toezicht op Legionellabeheersing bij sierwaterwerken in de horeca Toezicht op Legionellabeheersi bij sierwerken in de horeca Factsheet Voedsel en Waren Autoriteit Internetsite www.vwa.nl mei 2008 1. Inleidi Legionella is een bacterie die een loontsteki (Legionellose)

Nadere informatie

Instructie excelmeetinstrument Op Eigen Benen Vooruit In het datam anagem entprotocolen het voorbeeld m eetplan (bijlage IIprojectplan)w ordt verw ezen naar excelsheets voor het m eten van de centrale

Nadere informatie

Inhoud Universum

Inhoud Universum Inhoud Universum 1-1997 3 30 jaar JWG... 4 De algem ene relativiteitstheorie (2) S ikke K ingm a ve rte lt in dit tw e e d e - en laatste deel w a t de zw a a r te kra cht nu e ig e n lijk is. 8 Elem entaire

Nadere informatie

DE LEEFTIJDSOPBOUW VAN DE PLATTELANDS BEVOLKING IN VLAANDEREN TIJDENS HET ANCIEN RÉGIME

DE LEEFTIJDSOPBOUW VAN DE PLATTELANDS BEVOLKING IN VLAANDEREN TIJDENS HET ANCIEN RÉGIME DE LEEFTIJDSOPBOUW VAN DE PLATTELANDS BEVOLKING IN VLAANDEREN TIJDENS HET ANCIEN RÉGIME C. V A N D EN BRO EKE 0 Het gegeven is bekend. Zo goed als geen tellingen werden doorheen het Ancien Régime aangelegd,

Nadere informatie

Hoofdstuk 4: HOE KIEST U EEN STUK?

Hoofdstuk 4: HOE KIEST U EEN STUK? fo to 2 Hoofdstuk 4: HOE KIEST U EEN STUK? Nu w e d e v e r s c h ille n d e g e n r e s k e n n e n, is h e t h e e l b e la n g r ijk o m v o o r uw v e r e n ig in g o f s c h o o l h e t m e e s t

Nadere informatie

WAAR HEB IK DEZE TITEL NOG GEZIEN?

WAAR HEB IK DEZE TITEL NOG GEZIEN? ß M OLLE RADITIE, E R N I E U W I N G, EN O E J/ a ä RG A N G O ^LOGANS n a f h a n k e l ij k 25 K S u mme r t u d e n t e n b l a d 275 22 T/o J^e o r w e b r u a r i 2 Tijd voor: SteR-reclame WAAR HEB

Nadere informatie