De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger"

Transcriptie

1 De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger Onderzoek en Statistiek, februari 2012 Inleiding Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Februari 2012 Gemeente Helmond - Onderzoek en Statistiek 12 Burgemeester Jacobs heeft aangegeven dat hij per 1 november 2012 stopt als burgemeester van Helmond. Daarom gaat de gemeente Helmond op zoek naar een nieuwe burgemeester. De gemeenteraad gaat hiervoor een profielschets opstellen. Daarin staat o.a. welke eigenschappen de burgemeester moet hebben. De Raad wil graag weten hoe de Helmonders hier over denken. Vandaar dat de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente is gevraagd een enquête onder de Helmonders te houden. Er is voor gekozen om de enquête zowel voor te leggen aan het Helmondse Stadspanel als via voor iedereen open te stellen. In de enquête kon men aangeven welke eigenschappen men belangrijk vindt voor de nieuwe burgemeester van Helmond (de enquête is opgenomen in bijlage 1). Het Stadspanel bestaat uit inwoners van Helmond die aangegeven hebben dat zij met enige regelmaat willen mee werken aan onderzoeken van de gemeente. Na weging zijn de resultaten representatief voor de inwoners van Helmond. Om ook mensen die zich niet bij het Stadspanel hebben aangesloten aan te laten geven wat zij belangrijke eigenschappen vinden voor de burgemeester is de enquête ook via de gemeentelijke website voor iedereen opengesteld. Hier kunnen zowel burgers van Helmond hun mening hebben gegeven, maar ook ondernemers en anderen die betrokken zijn bij de stad. Uiteindelijk hebben 809 deelnemers van het Stadspanel aan de enquête meegedaan. 801 voltooiden de hele vragenlijst, een respons van 60%. Daarnaast hebben 274 mensen via helmond.nl de enquête geheel ingevuld. 36 mensen zijn wel gestart maar hebben niet geheel ingevuld. Gezien de korte periode dat de enquête ingevuld kon worden (17-26 februari 2012) in een carnavalsperiode is de respons goed te noemen. Een overzicht van de respons is opgenomen in bijlage 2. Aan de mensen die niet in het Stadspanel zitten is gevraagd naar hun geslacht en geboortejaar. Rond de helft van de mensen heeft dit niet ingevuld zodat er niets over de representativiteit van deze groep te zeggen is. Eigenschappen In samenspraak met de fractievoorzitters, de griffie, de locoburgemeester en de gemeentesecretaris is een lijst van 18 eigenschappen en competenties opgesteld waar een burgemeester mogelijk aan zou moeten voldoen. Daarbij is er vanuit gegaan dat van elke burgemeester wordt verwacht dat hij of zij in ieder geval beschikt over eigenschappen als integriteit, onafhankelijkheid en stressbestendigheid. Deze zijn niet in de lijst van 18 opgenomen. Aan de mensen is gevraagd welke 3 eigenschappen de nieuwe burgemeester in ieder geval moet hebben. Daarbij is gevraagd of men een 1 aan de meest belangrijke eigenschap wilde geven, een 2 aan de daar op volgende en een 3 aan de daarop volgende. Oftewel men gaf zijn top 3 aan eigenschappen aan. De volgorde van de eigenschappen wisselende per respondent, zodat niet elke keer dezelfde eigenschap bovenaan het lijstje staat. Hierdoor kan een volgorde effect worden uitgesloten. Mensen die geen of meer dan 5 eigenschappen hebben aangegeven, zijn niet in de analyses meegenomen (zie bijlage 2a).

2 Allereerst kan gekeken worden naar hoe vaak eigenschappen in de top 3 voorkomen. Zowel bij het Stadspanel als bij de niet-panelleden worden dezelfde drie eigenschappen het vaakst opgenomen in de top 3. Dit betreffen alle op de mensen in Helmond en op Helmond gerichte eigenschappen. Duidelijk het vaakst is de eigenschap is betrokken bij de stad, de inwoners en de ondernemers in de top 3 opgenomen. Daarna volgen staat boven de partijen en weet samenwerking te stimuleren en gaat makkelijk met allerlei mensen om en is benaderbaar. De rangorde van deze twee eigenschappen zijn bij beide groepen wel omgewisseld. Daarna volgen wel in wat wisselende volgorde eigenschappen die meer betrekking hebben op de ontwikkeling van en de kansen voor de stad, zoals heeft een duidelijke visie over hoe Helmond zich moet ontwikkelen en nieuwe ideeën voor de stad en heeft veel contacten o.a. in Europa, Den Haag en bij de provincie en weet daardoor nieuwe kansen voor Helmond te scheppen. Ook de rest van de volgorde van eigenschappen komt redelijk overeen. De eigenschappen Heeft ook buiten de overheid gewerkt, Ziet toe op het naleven van regels en Kan aan iedereen zijn ideeën en de feiten op een begrijpelijke manier overbrengen zijn bij beide groepen het minst vaak in de top 3 opgenomen. is de eigenschap die zowel door het Stadspanel als ook de andere mensen het vaakst op positie 1 wordt gezet. Daarna gaat de volgorde wel wat variëren. Wel moet gezegd worden dat de percentages na plek 1 niet ver uit elkaar liggen. De grootste verschillen lijken bij Is een doener die er voor zorgt dat dingen gebeuren (Stadspanel rangorde 4, niet-stadpanel rangorde 13) en begeeft zich veel onder de inwoners van Helmond en in de wijken (Stadspanel rangorde 12, niet-stadspanel rangorde 5). Wel zijn de groepen het weer eens over de eigenschap die het minst vaak op positie 1 wordt gezegd, namelijk kan aan iedereen zijn ideeën en de feiten op een begrijpelijke manier overbrengen. % mensen dat een eigenschap in zijn top 3 heeft opgenomen en rangorde daarin (1 vaakst opgenomen, 18 minst vaak) % d at e ig e ns c h a p h e eft ra n g o rd e o p g e n o m e n p a n e l n ie t-p a n e l p a n e l n ie t-p a n e l Is b e tro kk e n b ij d e sta d, d e in w o n e rs e n d e o n d e rn em e rs 4 4 % 4 5 % 1 1 Staat boven de partijen en weet sam enwerking te stim uleren 24% 30% 2 3 G a a t m akk e lijk m e t a lle rle i m e n s en om e n is b e n a d e rb a a r 2 4 % 3 1 % 3 2 H e e ft e e n d u id e lijk e visie o ve r h o e H e lm o n d zic h m o et o ntw ik k e le n en nieuwe ideeën voor de stad 23% 19% 4 5 Is d a a d k ra c htig e n n e em t lie ve r h et vo o rto u w d a n a f te w a c h te n 2 2 % 1 4 % W ee t o n d e rn em e rs, in ve ste e rd e rs e n c re a tie ve m e n s e n te in te re ss e re n in Helm ond 20% 18% 6 7 H e e ft ve e l c o n tac te n o.a. in E u ro pa, D e n H a a g e n bij d e p ro vin c ie e n w e e t d a a rd o o r n ie u w e k a n s e n vo o r H e lm o n d te sc h e p p e n. 1 8 % 2 4 % 7 4 Is e e n d o e n e r d ie e r vo o r zo rg t d at d in g e n g e b e u re n 1 8 % 1 5 % 8 9 B e g e e ft zic h ve e l o n d e r d e in w o n e rs va n H e lm o n d e n in d e w ijk e n 1 8 % 1 9 % 9 6 K a n ve rsc h ille n d e m e n s e n e n b e lan g e n c om b in e re n e n is o p zo e k n aa r g e m e e ns c h a p p e lijk e d o e le n 1 7 % 1 6 % H o u d t zic h g o e d o p d e h o o g te va n (m a a ts c h a p p e lijk e ) o ntw ik k e lin g die zic h b u ite n H e lm o n d af s p e le n e n zie t w a t d ie vo o r H e lm o n d b ete k e ne n 1 1 % 1 0 % S te lt zic h n ie t o p d e vo o rg ro n d e n zo rg t e r va n d e a c hte rg ro n d vo o r d a t d e za k e n s o e p e l lo p e n 1 1 % 1 1 % V o e lt zic h t th u is b ij d e B ra b a n ts e en H e lm o n d s e a a rd 1 1 % 1 2 % H e e ft ve e l b es tu u rlijk e e n p o litie k e e rva rin g 1 0 % 1 1 % Z e t H e lm o n d o p d e k a a rt 1 0 % 1 0 % H e e ft o ok b u ite n d e o ve rh e id g e w e rk t 9 % 8 % Z ie t to e o p h et n a le ve n va n re g e ls 5 % 7 % K a n a a n ie d e re e n zijn id e e ë n e n de fe ite n o p e e n b e g rijp e lijk e m a n ier o ve rb re n g e n 4 % 3 % Helmondse diplomatie 1 homo 1 houden aan afspraken 1 innovatief 1 inspraak burgers stimuleren 1 intelligent 1 jeugd 1 juist informeren 1 leefbaarheid 1 leiderschap 1 letten op uitgaven 1 liberaal 1 managementkwaliteiten 1 mediageniek 1 moed 1 multicultureel 1 naleven regels 1 nieuw gezicht 1 normen waarden 1 omgeving 1 onbesproken gedrag 1 onderhandelaar 1 ondernemer 1 open bestuurder 1 oprecht 1 out of box denken 1 ov 1 plan voor 1 plan voor Helmond 1 politiek in raadszaal 1 principieel 1 problemen serieus nemen 1 realiteitszin 1 recht voor zijn raap 1 rechte rug 1 relatie Helmond 1 relativeringsvermogen 1 representatief 1 respectvol 1 ruggengraat 1 samenwerking stimuleren 1 sociale bewogenheid 1 sociale ontwikkeling 1 stad aantrekkelijker maken 1 standvastig 1 stimuleren wethouders en raad 1 tact 1 terughoudend 1 tussen bewoners 1 van buiten regio 1 verbinder 1 verkeer 1 verplaatsen in burger 1 vriendelijk 1 VVD 1 welzijn bevolking 1 weten wat er leeft 1 winkelstad 1 zegt wat hij doet, doet wat hij zegt 1 Gemeente Helmond - Onderzoek en Statistiek 2 Gemeente Helmond - Onderzoek en Statistiek 11

3 Bijlage 4 genoemde eigenschappen mensen mens 15 burgervader 14 boven partijen 12 vrouw 11 Helmonder 10 communicatief 8 voor iedereen 8 daadkracht 7 eerlijk 7 niet uit Helmondse politiek 6 voor de burger 6 wijken 6 belangen burgers 5 Brabander 5 jong 5 onbesproken verleden 5 betrokkenheid burger 4 cultuur 4 regio 4 sociaal 4 economie 3 financiën 3 harde aanpak criminaliteit 3 Helmond op kaart zetten 3 luisterend oor 3 natuur 3 ondernemers 3 tussen burgers 3 veiligheid 3 bescheiden 2 bestuurlijke ervaring 2 betrokkenheid 2 charisma 2 dynamische uitstraling 2 een van ons 2 geen politicus 2 humor 2 kunst 2 lef 2 openstaan voor ideeën 2 SP 2 sterke kandidaat 2 uit regio 2 uitstraling 2 verenigingen 2 visie 2 voor de Burger 2 (groen)links 1 afspraak is afspraak 1 aimabel 1 alle partijen gewaardeerd 1 belang Helmond vertegenwoordigen 1 beloven en doen 1 benaderbaar 1 besluiten sneller 1 besluitvaardig 1 bestuurlijk apparaat goed in hand houden 1 bewoners 1 bewoners respecteren 1 bruisend 1 buiten grenzen kijken 1 buiten Helmond 1 burgemeester zijn 1 burgerinitiatieven stimuleren 1 CDA 1 centrum 1 contacten buiten Helmond 1 courage 1 daad bij woord 1 democratie handhaven 1 dienend leiderschap 1 dienstbaar aan alle burgers 1 doen 1 duidelijk 1 duidelijk aanwezig in gemeente 1 efficiëntie 1 empatisch vermogen 1 erudiet 1 ervaring bedrijfsleven 1 ervaring burgemeester 1 ex ondernemer 1 feeling met stad bewoners 1 focus ontwikkelingen stad ipv politiek 1 gebouwen 1 geen ex burgemeester 1 geloofwaardig 1 gemeentebestuur moderniseren 1 gewone man 1 gezicht laten zien 1 goed netwerk 1 groen 1 Helmond 1 Helmond centraal 1 Helmond Eindhoven een stad 1 Helmond goed kennen 1 % mensen dat een eigenschap op plaats 1 hebben gezet en de rangorde hierin (1 vaakst opgenomen, 18 minst vaak) % d at e ig e ns c h a p h e eft ra n g o rd e o p g e n o m e n p a n e l n ie t-p a n e l p a n e l n ie t-p a n e l Is b e tro kk e n b ij d e sta d, d e in w o n e rs e n d e o n d e rn em e rs 2 4 % 2 1 % 1 1 H e e ft e e n d u id e lijk e visie o ve r h o e H e lm o n d zic h m o et o ntw ik k e le n en n ie u w e id e e ë n vo o r d e s ta d 1 0 % 6 % 2 7 S ta a t b o ve n d e p a rtije n e n w e e t sa m e n w e rk in g te stim u le re n 1 0 % 1 3 % 3 2 Is e e n d o e n e r d ie e r vo o r zo rg t d at d in g e n g e b e u re n 8 % 3 % G a a t m akk e lijk m e t a lle rle i m e n s en om e n is b e n a d e rb a a r 8 % 1 0 % 5 3 Is d a a d k ra c htig e n n e em t lie ve r h et vo o rto u w d a n a f te w a c h te n 6 % 5 % 6 9 H e e ft ve e l c o n tac te n o.a. in E u ro pa, D e n H a a g e n bij d e p ro vin c ie e n w e e t d a a rd o o r n ie u w e k a n s e n vo o r H e lm o n d te sc h e p p e n. 6 % 8 % 7 4 W ee t o n d e rn em e rs, in ve ste e rd e rs e n c re a tie ve m e n s e n te in te re ss e re n in H e lm o n d 5 % 6 % 8 6 K a n ve rsc h ille n d e m e n s e n e n b e lan g e n c om b in e re n e n is o p zo e k n aa r g e m e e ns c h a p p e lijk e d o e le n 4 % 4 % H e e ft ve e l b es tu u rlijk e e n p o litie k e e rva rin g 4 % 5 % V o e lt zic h t th u is b ij d e B ra b a n ts e en H e lm o n d s e a a rd 4 % 4 % B e g e e ft zic h ve e l o n d e r d e in w o n e rs va n H e lm o n d e n in d e w ijk e n 3 % 7 % S te lt zic h n ie t o p d e vo o rg ro n d e n zo rg t e r va n d e a c hte rg ro n d vo o r d a t d e za k e n s o e p e l lo p e n 2 % 2 % Z ie t to e o p h et n a le ve n va n re g e ls 2 % 3 % H e e ft o ok b u ite n d e o ve rh e id g e w e rk t 2 % 1 % H o u d t zic h g o e d o p d e h o o g te va n (m a a ts c h a p p e lijk e ) o ntw ik k e lin g die zic h b u ite n H e lm o n d af s p e le n e n zie t w a t d ie vo o r H e lm o n d b ete k e ne n 1 % 3 % Z e t H e lm o n d o p d e k a a rt 1 % 4 % K a n a a n ie d e re e n zijn id e e ë n e n de fe ite n o p e e n b e g rijp e lijk e m a n ier o ve rb re n g e n 1 % 0 % Tot slot is er nog een wijze waarop een rangorde van de eigenschappen is bepaald. Als mensen een eigenschap op 1 hebben gezet in hun top 3 dan krijgt deze eigenschap drie punten, plaats 2 krijgt twee punten en plaats 3 krijgt een punt. Het grote verschil in score tussen het Stadspanel en de andere groep kan verklaard worden in het verschil in het aantal respondenten in beide groepen. Ook nu zien we weer dezelfde twee eigenschappen op plaats 1 en 2 staan, is betrokken bij de stad, de inwoners en de ondernemers en staat boven de partijen en weet samenwerking te stimuleren. Daarbij is betrokken bij de stad wel weer duidelijk nummer 1. Na plaats 2 variëren de plekken waarop de eigenschappen staan, maar plaats 3 tot 11 bevatten bij beide groepen wel dezelfde eigenschappen al variëren ze wel van plaats. Opnieuw staat kan aan iedereen zijn ideeën en de feiten op een begrijpelijke manier overbrengen onderaan de lijst. Gemeente Helmond - Onderzoek en Statistiek 10 Gemeente Helmond - Onderzoek en Statistiek 3

4 % mensen dat een eigenschap op plaats 1 hebben gezet en de rangorde hierin (1 vaakst opgenomen, 18 minst vaak) % d at e ig e ns c h a p h e eft ra n g o rd e o p g e n o m e n p a n e l n ie t-p a n e l p a n e l n ie t-p a n e l Is b e tro kk e n b ij d e sta d, d e in w o n e rs e n d e o n d e rn em e rs S ta a t b o ve n d e p a rtije n e n w e e t sa m e n w e rk in g te stim u le re n H e e ft e e n d u id e lijk e visie o ve r h o e H e lm o n d zic h m o et o ntw ik k e le n en n ie u w e id e e ë n vo o r d e s ta d G a a t m akk e lijk m e t a lle rle i m e n s en om e n is b e n a d e rb a a r Is d a a d k ra c htig e n n e em t lie ve r h et vo o rto u w d a n a f te w a c h te n Is e e n d o e n e r d ie e r vo o r zo rg t d at d in g e n g e b e u re n W ee t o n d e rn em e rs, in ve ste e rd e rs e n c re a tie ve m e n s e n te in te re ss e re n in H e lm o n d H e e ft ve e l c o n tac te n o.a. in E u ro pa, D e n H a a g e n bij d e p ro vin c ie e n w e e t d a a rd o o r n ie u w e k a n s e n vo o r H e lm o n d te sc h e p p e n K a n ve rsc h ille n d e m e n s e n e n b e lan g e n c om b in e re n e n is o p zo e k n aa r g e m e e ns c h a p p e lijk e d o e le n B e g e e ft zic h ve e l o n d e r d e in w o n e rs va n H e lm o n d e n in d e w ijk e n H e e ft ve e l b es tu u rlijk e e n p o litie k e e rva rin g S te lt zic h n ie t o p d e vo o rg ro n d e n zo rg t e r va n d e a c hte rg ro n d vo o r d a t d e za k e n s o e p e l lo p e n V o e lt zic h t th u is b ij d e B ra b a n ts e en H e lm o n d s e a a rd H o u d t zic h g o e d o p d e h o o g te va n (m a a ts c h a p p e lijk e ) o ntw ik k e lin g die zic h b u ite n H e lm o n d af s p e le n e n zie t w a t d ie vo o r H e lm o n d b ete k e ne n H e e ft o ok b u ite n d e o ve rh e id g e w e rk t Z e t H e lm o n d o p d e k a a rt Z ie t to e o p h et n a le ve n va n re g e ls K a n a a n ie d e re e n zijn id e e ë n e n de fe ite n o p e e n b e g rijp e lijk e m a n ier o ve rb re n g e n In bijlage 3 wordt per groep aangegeven hoe vaak de eigenschappen op plaats 1, 2 en 3 zijn geplaatst. Aanvulling op lijst met eigenschappen Na de lijst met eigenschappen is nog gevraagd of men in de lijst nog een eigenschap of kwaliteit miste die men wel in zijn top 3 van eigenschappen voor de nieuwe burgemeester van Helmond had willen opnemen. Van het panel hebben 178 mensen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om nog zelf een eigenschap te noemen die de nieuwe burgemeester zou moeten hebben. Van de niet-panel leden hebben hier 92 mensen gebruik van gemaakt. Gezegd moet worden dat niet altijd nieuwe eigenschappen worden genoemd. De omschrijvingen van eigenschappen die door de respondenten zijn gegeven, zijn samengevat in kernbegrippen. Veel eigenschappen die genoemd zijn, hebben te maken met de sociale kant van de nieuwe burgemeester, zoals burgervader, mensen-mens, is er voor iedereen. Ook boven de partijen staan en niet uit de Helmondse politiek worden relatief vaak genoemd. Tegelijkertijd zijn er mensen die aangeven dat het een Helmonder of Branbander moet zijn. De mensen zijn het ook niet altijd eens, zo wil de ene een burgemeester van linkse signatuur, terwijl de andere juist een nieuwe burgemeester van rechtse signatuur wil. Sommige mensen hebben specifieke thema s benoemd waarvoor de burgemeester aandacht moet hebben zoals criminaliteit, veiligheid, cultuur en natuur. Het onderstaande figuur geeft de veelheid van antwoorden aan die gegeven zijn. Hoe groter, hoe vaker genoemd. In bijlage 4 zijn de eigenschappen met het aantal keer dat ze genoemd zijn opgenomen. % niet-stadspanel mensen dat eigenschap op de 1e, 2e of 3e plaats heeft gezet Staat boven de partijen en weet samenwerking te stimuleren Gaat makkelijk met allerlei mensen om en is benaderbaar Heeft veel contacten o.a. in Europa, Den Haag en bij de provincie en weet daardoor nieuwe kansen voor Helmond te scheppen. Begeeft zich veel onder de inwoners van Helmond en in de wijken Weet ondernemers, investeerders en creatieve mensen te interesseren in Helmond Heeft een duidelijke visie over hoe Helmond zich moet ontwikkelen en nieuwe ideeën voor de stad Heeft veel bestuurlijke en politieke ervaring Is daadkrachtig en neemt liever het voortouw dan af te wachten Zet Helmond op de kaart Kan verschillende mensen en belangen combineren en is op zoek naar gemeenschappelijke doelen Voelt zicht thuis bij de Brabantse en Helmondse aard Is een doener die er voor zorgt dat dingen gebeuren Houdt zich goed op de hoogte van (maatschappelijke) ontwikkeling die zich buiten Helmond af spelen en ziet wat die voor Helmond Ziet toe op het naleven van regels Stelt zich niet op de voorgrond en zorgt er van de achtergrond voor dat de zaken soepel lopen Heeft ook buiten de overheid gewerkt Kan aan iedereen zijn ideeën en de feiten op een begrijpelijke manier overbrengen plaats 1 plaats 2 plaats 3 0% 10% 20% 30% 40% Gemeente Helmond - Onderzoek en Statistiek 4 Gemeente Helmond - Onderzoek en Statistiek 9

5 Bijlage 3 % mensen dat eigenschap op 1e, 2e of 3e plaats zet % mensen van Stadspanel dat eigenschap op de 1e, 2e of 3e plaats heeft gezet Heeft een duidelijke visie over hoe Helmond zich moet ontwikkelen en nieuwe ideeën voor de stad Staat boven de partijen en weet samenwerking te stimuleren Is een doener die er voor zorgt dat dingen gebeuren Gaat makkelijk met allerlei mensen om en is benaderbaar Is daadkrachtig en neemt liever het voortouw dan af te wachten Heeft veel contacten o.a. in Europa, Den Haag en bij de provincie en weet daardoor nieuwe kansen voor Helmond te scheppen. Weet ondernemers, investeerders en creatieve mensen te interesseren in Helmond Kan verschillende mensen en belangen combineren en is op zoek naar gemeenschappelijke doelen Heeft veel bestuurlijke en politieke ervaring Voelt zicht thuis bij de Brabantse en Helmondse aard Begeeft zich veel onder de inwoners van Helmond en in de wijken Stelt zich niet op de voorgrond en zorgt er van de achtergrond voor dat de zaken soepel lopen Ziet toe op het naleven van regels Heeft ook buiten de overheid gewerkt Houdt zich goed op de hoogte van (maatschappelijke) ontwikkeling die zich buiten Helmond af spelen en ziet wat die voor Helmond Zet Helmond op de kaart Kan aan iedereen zijn ideeën en de feiten op een begrijpelijke manier overbrengen plaats 1 plaats 2 plaats 3 0% 10% 20% 30% 40% Conclusie Uit de lijst met 18 eigenschappen die aan de burgers en andere betrokkenen in de stad zijn voorgelegd, springt er een eigenschap duidelijk uit. Dit betreft is betrokken bij de stad, de inwoners en de ondernemers. Deze uitspraak is het vaakst in de top 3 opgenomen, staat het vaakst op plaats 1 van de eigen top 3 s en krijgt de meeste punten. Op enige afstand volgt staat boven de partijen en weet samenwerking te stimuleren. Deze eigenschap staat in alle drie de ranglijsten bij zowel het Stadspanel als niet- Stadspanel in de top 3. Ook de eigenschap gaat makkelijk met allerlei mensen om en is benaderbaar staat bij de groep niet-stadspanel steeds in de top 3 en bij de leden van het Stadspanel 1x in de top 3 en de andere keren in de top 5. De andere eigenschappen wisselen wat van positie maar de verschillen in scores en rangorde zijn niet groot. Op basis van de reacties die gegeven zijn komt een veelheid aan eigenschappen naar voren, maar vooral de sociale kant valt op, zoals een mensen-mens, burgervader, communicatief, voor iedereen, en voor de burgers. Gemeente Helmond - Onderzoek en Statistiek 8 Gemeente Helmond - Onderzoek en Statistiek 5

6 Bijlage 1 vragenlijst Bijlage 2 Respons 1. Van elke burgemeester wordt verwacht dat hij of zij in ieder geval beschikt over eigenschap pen als integriteit, onafhankelijkheid en stressbestendigheid. Deze worden in de hieronder gepresenteerde lijst niet meer genoemd. Wat vindt u de drie belangrijkste eigenschappen die onze nieuwe burgemeester moet hebben? Kunt u met een 1 aangeven wat u de meest belangrijke eigenschap vindt, met een 2 de een na belangrijkste eigenschap en een 3 voor de daarop volgende eigenschap. Is daadkrachtig en neemt liever het voortouw dan af te wachten Houdt zich goed op de hoogte van (maatschappelijke) ontwikkeling die zich buiten Helmond af spelen en ziet wat die voor Helmond betekenen Zet Helmond op de kaart Ziet toe op het naleven van regels Weet ondernemers, investeerders en creatieve mensen te interesseren in Helmond Gaat makkelijk met allerlei mensen om en is benaderbaar Kan aan iedereen zijn ideeën en de feiten op een begrijpelijke manier overbrengen Begeeft zich veel onder de inwoners van Helmond en in de wijken Stelt zich niet op de voorgrond en zorgt er van de achtergrond voor dat de zaken soepel lopen Heeft ook buiten de overheid gewerkt Kan verschillende mensen en belangen combineren en is op zoek naar gemeenschappelijke doelen Is een doener die er voor zorgt dat dingen gebeuren Heeft veel contacten o.a. in Europa, Den Haag en bij de provincie en weet daardoor nieuwe kansen voor Helmond te scheppen. Heeft een duidelijke visie over hoe Helmond zich moet ontwikkelen en nieuwe ideeën voor de stad Heeft veel bestuurlijke en politieke ervaring Staat boven de partijen en weet samenwerking te stimuleren Voelt zicht thuis bij de Brabantse en Helmondse aard Stadspanel niet-panel Totaal aantal mensen aangeschreven (100%) n.v.t. Aantal mensen met enquête gestart 809 (61%) 306 (100%) Aantal mensen enquête geheel ingevuld 801 (60%) 274 (90%) Bijlage 2a aantal eigenschappen aangekruist Stadspanel niet-panel aangekruist aantal % aantal % 0 eigenschappen 35 4% 18 7% 2 eigenschappen 1 0% 3 eigenschappen % % 4 eigenschappen 3 0% 8 eigenschappen 1 0% 9 eigenschappen 1 0% 1 0% 16 eigenschappen 1 0% 17 eigenschappen 4 1% 1 0% 18 eigenschappen 97 12% 33 12% Totaal respondenten % % 2. Mist u in de vorige vraag nog een eigenschap of kwaliteit die u in uw top 3 van eigenschap pen voor de nieuwe burgemeester van Helmond? Nee dat is niet het geval Ja, (Antwoord intypen) Vragen voor mensen die enquête via in vullen Om te kijken of de mensen die aan deze enquête meedoen een doorsnede van de Helmondse bevolking zijn willen we u graag nog enkele vragen stellen. 3. In welk jaar bent u geboren? 4. Bent u Man Vrouw (Antwoord intypen) Gemeente Helmond - Onderzoek en Statistiek 6 Gemeente Helmond - Onderzoek en Statistiek 7

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger Onderzoek en Statistiek, februari 2012 Inleiding Burgemeester Jacobs heeft aangegeven dat hij per 1 november 2012 stopt

Nadere informatie

Wat voor burgemeester wilt u? Resultaten inwonersenquête profielschets nieuwe burgemeester

Wat voor burgemeester wilt u? Resultaten inwonersenquête profielschets nieuwe burgemeester Wat voor burgemeester wilt u? Resultaten inwonersenquête profielschets nieuwe burgemeester April 2007 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER...

BURGERPANEL CAPELLE OVER... BURGERPANEL CAPELLE OVER... profiel nieuwe burgemeester Mei 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 15 e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling

Nadere informatie

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam "1 geurt s /meertens p e rs o o n lijk : Leo Ge u rts (1 9 4 2, Den Haag) e n Lambert Meertens (1 9 4 4, A mst e r- dam) werken a l s programmeur b i j d e S t ic h t in g Mathematisch Centrum, Amsterdam.

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

Naleving mediationafspraken bij echtscheidingen

Naleving mediationafspraken bij echtscheidingen Fact sheet 200-4 Naleving mediationafspraken bij echtscheidingen Auteur: M. Tumewu Het ministerie van Justitie acht het van belang dat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat conflicten escaleren en (onnodig)

Nadere informatie

Vacature: burgemeester

Vacature: burgemeester Vacature: burgemeester 1. Inleiding 2. Profiel van Zutphen 3. Rollen van de burgemeester 4. Persoonlijke stijl en competenties 5. Voorwaarden 6. Procedure Waar met betrekking tot de burgemeester zij of

Nadere informatie

Inzicht in zorgrekeningen door verzekerden: stand van zaken 2013. Anne E.M. Brabers, Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith D.

Inzicht in zorgrekeningen door verzekerden: stand van zaken 2013. Anne E.M. Brabers, Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith D. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Anne E.M. Brabers, Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith D. de Jong. Inzicht in zorgrekeningen door verzekerden: stand

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN

Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Aan: Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Assen, 27 februari 2007 Ons kenmerk: 07.016/32000118.02/SW/EL/HL Behandeld door: drs. E. Lange (0592) 365943 Onderwerp: aanbieding onderzoeksrapport

Nadere informatie

Krimpen a/d IJs s el & QuaWonen S amen op koers. 15 maart 2011 Rita S choen en R ob van den B roeke

Krimpen a/d IJs s el & QuaWonen S amen op koers. 15 maart 2011 Rita S choen en R ob van den B roeke Krimpen a/d IJs s el & QuaWonen S amen op koers 15 maart 2011 Rita S choen en R ob van den B roeke Stadsregio Midden-Holland Wbv GWVlist Wst Gouderak 335 Stadsregio Rotterdam 1.085 Wst Samenwerking 239

Nadere informatie

Nog steeds in. Helmond 77%

Nog steeds in. Helmond 77% De trends volgens de Helmonders Bijlage 4 Resultaten enquête Stadspanel Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Augustus 2011 Inleiding Helmond heeft een start gemaakt met het project dat uiteindelijk

Nadere informatie

i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n

i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n Mening internetpanel over bezuinigingen In opdracht van: College van burgemeester en wethouders gemeente Purmerend Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek

Nadere informatie

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 Inleiding Op 18 december 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders conceptvisies over deelaspecten van het centrum aan raads- en burgerleden

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Informatiebehoefte ondernemers

Informatiebehoefte ondernemers Reag eren Ad res : jan -15 o.en.s @haarlem.nl Grote markt 2 2011 RD Haarlem Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek OndernemersPanel Haarlem Informatiebehoefte ondernemers 1 Wat is de informatiebehoefte

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Burgerraadpleging Profiel nieuwe burgemeester. Gemeente Venlo

Burgerraadpleging Profiel nieuwe burgemeester. Gemeente Venlo Burgerraadpleging Profiel nieuwe burgemeester Gemeente Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team Informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, april 2012 Samenvatting In deze rapportage worden de resultaten

Nadere informatie

Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond

Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond In januari 2012 is de nieuwe gemeentelijke website de lucht ingegaan. Maanden van voorbereiding en tests gingen daaraan vooraf. Daarbij is bij de projectgroep

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Vacature: Burgemeester

Vacature: Burgemeester Vacature: Burgemeester 1. Inleiding 2. Profiel van Almelo 3. Rollen van de burgemeester 4. Persoonlijke stijl en competenties 5. Voorwaarden 6. Procedure Waar hij / hem / zijn staat, kan ook zij / haar

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties

Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties Evaluatie over het functioneren van het LelyStadsPanel De gemeente Lelystad is begin 2005 begonnen met de oprichting van het LelyStadsPanel. Inmiddels

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

ENQUETE BIJ REDERS EN SCHEEPSJONGENS IN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ:

ENQUETE BIJ REDERS EN SCHEEPSJONGENS IN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ: MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur der Economische Diensten DIENST VOOR DE ZEEVISSERIJ Koninginnelaan 59 8400 Oostende ENQUETE BIJ REDERS EN SCHEEPSJONGENS IN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ: - Het "Fonds voor scheepsjongens

Nadere informatie

Dr. Elianne Roelandse Koop VU Medische Centrum en P rof.dr. Hans W illems Universitair Medisch Centrum St Radboud

Dr. Elianne Roelandse Koop VU Medische Centrum en P rof.dr. Hans W illems Universitair Medisch Centrum St Radboud Dr. Elianne Roelandse Koop VU Medische Centrum en P rof.dr. Hans W illems Universitair Medisch Centrum St Radboud met dank aan Christine Ruiter, NVKC bureau Kenmerken competentie gebaseerd door de kcio

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling Duurzame ontwikkeling Rapportage duurzaamheid en groene energie 2010 Onderzoek & Statistiek Groningen is ondergebracht bij de dienst SOZAWE van de Gemeente Groningen Duurzame ontwikkeling Rapportage duurzaamheid

Nadere informatie

Evaluatie proef gratis busvervoer Helmond

Evaluatie proef gratis busvervoer Helmond Evaluatie proef gratis busvervoer Helmond Evaluatie Proef gratis busvervoer Helmond . Titel: Evaluatie proef gratis busvervoer Helmond Opdrachtgever: Gemeentebestuur Helmond Opdrachtnemer: Afdeling Onderzoek

Nadere informatie

2014, peiling 5 november 2014. hebben nog 178 Hengeloërs eenmalig de vragenlijst ingevuld. Het onderwerp van

2014, peiling 5 november 2014. hebben nog 178 Hengeloërs eenmalig de vragenlijst ingevuld. Het onderwerp van resultaten 2014, peiling 5 november 2014 Van 28 oktober tot en met 9 november 2014 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.663 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.424 leden de vragenlijst

Nadere informatie

AUTEURSRECHT @ INTERNET. M arie-christine JANSSENS. Hendrik VA N HEES. UGf!

AUTEURSRECHT @ INTERNET. M arie-christine JANSSENS. Hendrik VA N HEES. UGf! AUTEURSRECHT @ INTERNET M arie-christine JANSSENS Hendrik VA N HEES m ' UGf! IN H O U D INHOUD I. IN L E ID IN G... 11 1. H et auteursrecht en zijn impact op het dagelijks leven... 11 2. H et auteursrecht

Nadere informatie

Profielschets van Gemeentesecretaris bij de gemeente Amersfoort

Profielschets van Gemeentesecretaris bij de gemeente Amersfoort Profielschets van Gemeentesecretaris bij de gemeente Amersfoort Ellen Bruin Rieken & Oomen Utrecht, oktober 2013 Profielschets gemeentesecretaris bij de gemeente Amersfoort Over de gemeente Amersfoort

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is.

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is. Enquête Kort Haarlem In totaal hebben 151 mensen de enquête teruggestuurd, dit is een goede respons voor deze steekproef. Deze mensen zijn ingedeeld in vier gebieden binnen de wijk Kort Haarlem: - Witte

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#   )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! *  #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

Evaluatie online panel O+S

Evaluatie online panel O+S Evaluatie online panel O+S rapportage Project: 8029 In opdracht van: O+S dr. Clemens Wenneker drs. Elise Bos Eyssen dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

ď ď ď Ľ ť ď ť á ď ŕ í ŕ ď ť ŕť ť Ú ŕ í ď Ú é í éé Ľ í ť éé ŕ ď í ď í ŕ Ú Ť ť ť ť Ť ť ď í í ď ť Ô Ô í í ť éé í í ď Ť Ľ ď ď ď ť ď í ť ď ď ď í ŕ ŕ ŕ í ť á ť ť Ĺ ď ŕ ď á ť ď ď í ŕ ť ď ď ŕ ť ŕ ťí ď č Ô Ľ ŕ

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN

RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN Meer Democratie Mei 2015 Rapportage onderzoek Partijpolitieke benoemingen Meer Democratie 1 Persbericht NEDERLANDERS: PUBLIEKE FUNCTIES OPEN VOOR IEDEREEN

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

$% & ' & , -., /.., 0 )+ # ""1 2 # ""! 3 & &&- $# 4$"4# ""! & /

$% & ' & , -., /.., 0 )+ # 1 2 # ! 3 & &&- $# 4$4# ! & / ! ""# " $% & ' & ' & ( )* +! ""# """$, -., /.., 0 )+ # ""1 2 # ""! 3 & &&- $# 4$"4# ""! & / 0 ( $5 *. * 6 3 7 2 # 56 3 35 6., 7 8 * 5 53 9 73 6 13 : 58 ;

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

Notitie. Woonbond ledenraadpleging 2015

Notitie. Woonbond ledenraadpleging 2015 Notitie Aan : Provinciale Vergaderingen Van : communicatie Betreft : Samenvatting ledenraadpleging 2015 - Meerjarenbeleidsplan Status : ter informatie Datum : 13 oktober 2015 Kenmerk : V15.0703 Woonbond

Nadere informatie

- Rmguftj Kruislomp. Voor e v e n tu e le vragen kun je te r e c h t b i j R o b e rt W iel in g a, 03402-42257., trindijijcklaan.

- Rmguftj Kruislomp. Voor e v e n tu e le vragen kun je te r e c h t b i j R o b e rt W iel in g a, 03402-42257., trindijijcklaan. H et programma z i e t e r a ls v o lg t u i t. 10.00 u u r. Algemene le d e n v e rg a d e rin g. T o t 12.30 u u r. G ro te pauze. G elegenheid t o t in fo rm e e l c o n ta c t, e te n en d r in k e

Nadere informatie

Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360. Test Kandidaat

Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360. Test Kandidaat Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding

Nadere informatie

e e n b o s t u l p e n

e e n b o s t u l p e n een bos tulpen E e n p r o j e c t v a n Ge r C. Bo u t, Al b e d a Co l l e g e, Euroskills 2008, KMR, OBM-Ri j n m o n d, PWS, SKVR e n Villa Ze b r a Tulpen uit Amsterdam??? Nee, natuurlijk niet: Tulpen

Nadere informatie

ira-t 2001 : thema s

ira-t 2001 : thema s 61702 ira-t 2001 : thema s Milieu- en natuurrapport in zakformaat T T V M e t vra g e n o f su g g estie s k u n t u o n s co n ta c te re n o p h e t vo lg e n d e adres: I n l e i d i n g M i r a - t

Nadere informatie

Stemmen op 3 maart 2010 Vragen aan het Purmerends internetpanel

Stemmen op 3 maart 2010 Vragen aan het Purmerends internetpanel Stemmen op 3 maart 2010 Vragen aan het Purmerends internetpanel Stemintenties Purmerends Internetpanel 1 Gemeente Purmerend, Team B&I Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

MONITOR VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID

MONITOR VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID MONITOR VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID 2014 Gemeente Stichtse Vecht Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Stichtse Vecht DIMENSUS beleidsonderzoek oktober 2014 Projectnummer 5 2 Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling Verordening functioneringsgesprek burgemeester en raad Citeertitel Verordening functioneringsgesprek

Nadere informatie

Het beeld van zorggebruikers over de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg

Het beeld van zorggebruikers over de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Anne Brabers, Margreet Reitsma en Roland Friele. Het beeld van zorggebruikers over de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Nadere informatie

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Waarom een nieuwe burgemeester? Het wetsvoorstel over de samenvoeging van Woudenberg met de gemeenten Renswoude en Scherpenzeel is recent ingetrokken, waardoor

Nadere informatie

Gemeentesecretaris Gemeente Sliedrecht

Gemeentesecretaris Gemeente Sliedrecht Profielschets Gemeentesecretaris Gemeente Sliedrecht 1 Algemeen Sliedrecht is een dorp met ruim 24.000 inwoners en ligt aan een van de drukst bevaarde rivieren van Nederland, de Beneden Merwede. Aan de

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Voorzieningen Het Onderdijks 2015

Rapport Onderzoek Voorzieningen Het Onderdijks 2015 Rapport Onderzoek Voorzieningen Het Onderdijks 2015 Colofon Rapport Onderzoek Voorzieningen Het Onderdijks 2015 November 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering:

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Rapportage Online VBG-panelonderzoek Decentralisaties: zijn we er klaar voor?

Rapportage Online VBG-panelonderzoek Decentralisaties: zijn we er klaar voor? Rapportage Online VBG-panelonderzoek Decentralisaties: zijn we er klaar voor? Jolanda Westerlaken november Inleiding De huidige crises vragen om veranderingen in het openbaar bestuur in Nederland en Noord-

Nadere informatie

Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur. Gemeente Oss. December 2013

Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur. Gemeente Oss. December 2013 Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur Gemeente Oss. December 2013 1 INLEIDING Waarom is het burgerpanel gevraagd naar haar mening over Kunst en Cultuur? De gemeente bezuinigt op

Nadere informatie

EVALUATIE NIEUWE WEBPAGINA SCHULDHULPVERLENING Vindbaarheid en kwaliteit van de informatie

EVALUATIE NIEUWE WEBPAGINA SCHULDHULPVERLENING Vindbaarheid en kwaliteit van de informatie EVALUATIE NIEUWE WEBPAGINA SCHULDHULPVERLENING Vindbaarheid en kwaliteit van de informatie Onderzoek en Statistiek De diensten die de gemeente Helmond aanbiedt in het kader van schulddienstverlening zijn

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Werkbaar werk Zelfstandige ondernemers

Werkbaar werk Zelfstandige ondernemers Werkbaar werk Zelfstandige ondernemers Profiel voor juni 2009 Werkbaarheidsprofiel voor de op basis van Vlaamse werkbaarheidsmonitor voor zelfstandige ondernemers 2007 I n l e i d i n g In het Pact van

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND VOLTIJD EN DUAAL De Geboorte Ambitie Naval Architecture: Leading Center of Engineering Education in design and construction Top 10% Dutch HBO Engineering Education & Training Produce

Nadere informatie

Vragenlijst effectmeting herindeling gemeenten provincie Zuid-Holland

Vragenlijst effectmeting herindeling gemeenten provincie Zuid-Holland Vragenlijst effectmeting herindeling gemeenten provincie Zuid-Holland De Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en Berenschot onderzoeken in opdracht van de provincie Zuid-Holland gemeentelijke herindelingen.

Nadere informatie

PROFIELSCHETS BURGEMEESTER ROTTERDAM concept juni 2008

PROFIELSCHETS BURGEMEESTER ROTTERDAM concept juni 2008 PROFIELSCHETS BURGEMEESTER ROTTERDAM concept juni 2008 Deze profielschets is tot stand gekomen nadat de gemeenteraad uitgebreid heeft ingezet op het horen van meningen over het gewenste profiel van de

Nadere informatie

De Nieuwe Bestuurstafel Burgemeesters

De Nieuwe Bestuurstafel Burgemeesters De Nieuwe Bestuurstafel Burgemeesters Bijeenkomst 1 (in een serie van 3) SAMENVATTING Maandag 19 september 2011 Kasteel de Hooge Vuursche, Baarn Als burgemeester kan je autoriteit een handicap zijn De

Nadere informatie

r-, ",ö 'i!ijütvooc! np 7 r f la n d h r s m a r,ne IN3t^ Oostende - Belgium Uitkomsten van de Belgische zeevisserij

r-, ,ö 'i!ijütvooc! np 7 r f la n d h r s m a r,ne IN3t^ Oostende - Belgium Uitkomsten van de Belgische zeevisserij V L A A M S IN S r ( T '!! i t r-, ",ö 'i!ijütvooc! np 7 r f la n d h r s m a r,ne IN3t^ Oostende - Belgium Uitkomsten van de Belgische zeevisserij 2004 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie

Nadere informatie

Het Groninger Stadspanel over LGBT. Meningen over bi- en homoseksualiteit en transgender in Groningen stad

Het Groninger Stadspanel over LGBT. Meningen over bi- en homoseksualiteit en transgender in Groningen stad Het Groninger Stadspanel over LGBT Meningen over bi- en homoseksualiteit en transgender in Groningen stad Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering

Nadere informatie

Stadjers en instellingen over de gebiedsgebonden aanpak van het sociale domein

Stadjers en instellingen over de gebiedsgebonden aanpak van het sociale domein Stadjers en instellingen over de gebiedsgebonden aanpak van het sociale domein Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad -

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Inleiding - 2 - Wat vindt men belangrijk aan het aanbod van kunst en cultuur in Den Haag? - 3 - Hoe

Nadere informatie

Dertien procent van de Belgische bedrijven ontsloeg al informaticus wegens onethisch gebruik computergegevens

Dertien procent van de Belgische bedrijven ontsloeg al informaticus wegens onethisch gebruik computergegevens Dertien procent van de Belgische bedrijven ontsloeg al informaticus wegens onethisch gebruik computergegevens Antwerpen, 11 februari 2011 Iets meer dan een kwart van de Belgische bedrijven ondervond al

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake zendtijdverlenging voor Omroep Eindhoven

Raadsvoorstel inzake zendtijdverlenging voor Omroep Eindhoven gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer oy.r8go.ooz Inboeknummer o4soosoxs Beslisdatum Bikw x juni 2004 Dossiernummer 423.752 Raadsvoorstel inzake zendtijdverlenging voor Omroep

Nadere informatie

Water. Goed voor elkaar! Model Profielschets Waterschapsbestuurders ChristenUnie

Water. Goed voor elkaar! Model Profielschets Waterschapsbestuurders ChristenUnie Model Profielschets Waterschapsbestuurders ChristenUnie Dit is een model profielschets voor ChristenUnie-kandidaten voor het algemeen en dagelijks bestuur van waterschappen. 1 Het model is opgesteld door

Nadere informatie

stoere hoeder van onze veiligheid imago- en tevredenheidonderzoek brandweer

stoere hoeder van onze veiligheid imago- en tevredenheidonderzoek brandweer stoere hoeder van onze veiligheid imago- en tevredenheidonderzoek brandweer onderzoek en statistiek gemeente nijmegen september 2007 inhoudsopgave samenvatting en conclusies... 5 1 inleiding... 9 1.1 kerntaken

Nadere informatie

Social media around the world Door: David Kok

Social media around the world Door: David Kok Social media around the world Door: David Kok Tussen 19 maart en 24 juni zijn ongeveer 400 steden in de wereld via e-mail en Twitter benaderd om mee te werken aan een internationaal onderzoek. De steden

Nadere informatie

N ec ke. Oplegnotitie panelonderzoek afvalinzameling. Gemeenteraad Kaag en Braassem. Necker van Naem (Nicolette Ouwerling)

N ec ke. Oplegnotitie panelonderzoek afvalinzameling. Gemeenteraad Kaag en Braassem. Necker van Naem (Nicolette Ouwerling) N ec ke r Oplegnotitie panelonderzoek afvalinzameling Gemeenteraad Kaag en Braassem Necker van Naem (Nicolette Ouwerling) Aanleiding onderzoek Voor u ligt de rapportage van het onderzoek naar afvalinzameling.

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Stichting ActiefTalent Juni 2009 1 Bedrijfsnaam: Stichting ActiefTalent Inleiding Voor u ligt het definitieve rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs. Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten ADV Market Research B.V. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport

Nadere informatie

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit?

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Voor gemeenten en provincie is veiligheid een belangrijk thema. Hoe ervaren Groningers de veiligheid? Wat kunnen zij zelf doen om de veiligheid in de

Nadere informatie

Profielschets. Krimpen zoekt nieuwe burgemeester

Profielschets. Krimpen zoekt nieuwe burgemeester P Profielschets Krimpen zoekt nieuwe burgemeester Krimpen aan den IJssel is op zoek naar een nieuwe burgemeester. Een inspirerende persoonlijkheid met een open houding die bewust kiest voor deze mooie,

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

Bewonerspanel Utrecht peiling Luchtkwaliteit, juli 2010

Bewonerspanel Utrecht peiling Luchtkwaliteit, juli 2010 Bewonerspanel Utrecht peiling Luchtkwaliteit, juli 2010 Van 19 juli tot 2 augustus 2010 heeft Bestuursinformatie een peiling onder de leden van het Bewonerspanel Utrecht gehouden. Het onderzoek is opgezet

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

Stationsstraat 15 5038 EB Tilburg Postbus 90123 5000 LA Tilburg

Stationsstraat 15 5038 EB Tilburg Postbus 90123 5000 LA Tilburg Deloitte Hennis in uitvoering Stationsstraat 15 5038 EB Tilburg Postbus 90123 5000 LA Tilburg telefoon fax e-mail website +31 (0)13 535 15 35 +31 (0)13 535 81 69 waarstaatjegemeente@hetpon.nl waarstaatjegemeente.hetpon.nl

Nadere informatie

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat SP Afdeling Nijmegen juli 2015 SP afdeling Nijmegen, Molenweg 95, 6543 VA Nijmegen T (024) 322 93 88 F (024) 322 93 88 E nijmegen@sp.nl I www.nijmegen.sp.nl

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Profielschets voor de te benoemen nieuwe burgemeester

Profielschets voor de te benoemen nieuwe burgemeester Raadsvoorstel tai Gemeente Delft Aan de gemeenteraad Van : Presidium Datum : 04-12-2015 Pfh. : n.v.t. Steller : Griffier tel.nr. : 015 260 2416 e-mail : rjeene@delft.n1 Doelstelling : nvt Registratie nr.

Nadere informatie

Rapportage VBG panel Over veerkracht, vitale coalities en Thorbecke voorbij

Rapportage VBG panel Over veerkracht, vitale coalities en Thorbecke voorbij Rapportage VBG panel Over veerkracht, vitale coalities en Thorbecke voorbij Sjaak Cox Jolanda Westerlaken Twee crises tegelijkertijd versterken de urgentie om tot merkbare verbeteringen te komen in het

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer

Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer samenvatting onderzoek Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer Kwalitatief internationaal onderzoek onder ondernemers in buurlanden over zakendoen met Nederlandse bedrijven Hoe is het gesteld

Nadere informatie