Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 AL G E ME N E VO O R W AAR D E N W E G AS P L U S VE R Z E KE R IN G 1/11

2 AL G E ME N E VO O R W AAR D E N W E G AS P L U S Artikel O msc h rijving P agina 1 D E F IN IT IE S 3 2 O MSC H R IJVIN G VAN D E D E KKIN G 4 3 U IT SL U IT IN G E N 5 4 IN G E VAL VAN E E N O N G E VAL 6 5 AL G E ME N E BE P AL IN G E N 6 C L AU SU L E T E R R O R ISME D E KKIN G 9 2/11

3 IN L E ID IN G O nzeker voorval D eze ov ereenkomst beantwoordt aan h et v ereiste van onzekerh eid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voor zover de Sc h ade op v ergoeding waarvan aansp raak wordt gemaakt, h et gev olg is van een gebeu rtenis waarvan voor p artijen ten tijde van h et slu iten van de v erzekering onzeker was en dat daaru it voor Verzekerde Sc h ade was ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandigh eden nog zou ontstaan. A R T IK E L 1 - D E F INIT IE S 1.1 M a a ts ch a p p ij AIG E u rop e L imited, N eth erlands. 1.2 V e rz e k e rin g n e me r D egene die deze verzekering is aangegaan met de Maatsc h ap p ij en als zodanig op h et p olisblad wordt vermeld. 1.3 V e rz e k e rd e (n ) a. Alle p ersonen welke een arbeidsovereenkomst h ebben met Verzekeringnemer en welke voorkomen in de loonadministratie van Verzekeringnemer. b. U itzendkrac h ten, stagiaires, vakantiekrach ten, op roep krach ten, gedetach eerden en vrijwilligers indien en voorzover zij werkzaamh eden verrich ten in op drach t en onder verantwoordelijkh eid van en voor Verzekeringnemer. 1.4 B e g u n stig d e (n ) Iedere p ersoon die in de p olis als zodanig wordt aangedu id; bij ontbreken h iervan: Bij overlijden: de ec h tgeno(o)t(e) van Verzekerde, dan wel zijn/h aar wettelijk geregistreerde p artner; bij ontstentenis van deze, de wettige erfgenamen met u itslu iting van de Staat. In alle ov erige gevallen: Verzekerde. 1.5 M o to rrijtu ig E en Motorrijtu ig waarop de verzekeringsp lic h t als omsc h reven in de W et Aansp rakelijkh eidsv erzekeringen Motorrijtu igen (W AM) of een vergelijkbare bu itenlandse wet van toep assing is en enig ander Motorrijtu ig zoals bedoelt in de W egenv erkeerswet, met u itzondering van: niet-gekentekende Motorrijtu igen; land- of werkmaterieel. 1.6 S ch a d e P ersonensc h ade: letsel of aantasting van de gezondh eid, al dan niet de dood tengevolge h ebbende en de daaru it voortv loeiende Sch ade. D aaronder wordt tev ens verstaan Smartengeld. D e aard en de p laats van h et lich amelijke letsel moet objec tief geneesku ndig zijn vast te stellen. Z aaksch ade: Sc h ade die door Verzekerde wordt geleden als gevolg van besc h adiging, vernietiging, v erlies of vermissing van zaken die beh oren tot de p artic u liere h u ish ou ding van Verzekerde. 1.7 O n g e va l O nder O ngeval wordt v erstaan een tijdens de du u r van deze v erzekering van bu iten komend p lotseling, onafh ankelijk van de wil van Verzekerde op Verzekerde inwerkend geweld, waardoor Sc h ade zoals omsc h reven in artikel 1.6 wordt geleden door Verzekerde. 1.8 D e k k in g s g e b ie d W ereldwijd. 1.9 M o le s t Bu itengewone omstandigh eden als gewap end conflic t, bu rgeroorlog, op stand, binnenlandse onlu sten, op roer en mu iterij. D eze zes genoemde vormen van molest, evenals de definities daarvan vormen onderdeel van de tekst, dat door h et Verbond van Verzekeraars in N ederland d.d. 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrech tbank in D en H aag is gedep oneerd en die als zodanig deel u itmaakt van deze verzekering. 3/11

4 A R T IK E L 2 O M S C H R IJ V ING V A N D E D E K K ING 2.1 O mva n g va n d e d e k k in g D e verzekering dekt de aansp rakelijkh eid van Verzekeringnemer in zijn of h aar h oedanigh eid als werkgev er op grond van artikel 7:658 BW, artikel 7:611 BW, de redelijkh eid en billijkh eid of enige andere sc h adevergoedingsp lic h t op grond van de contractu ele relatie tu ssen Verzekeringnemer en Verzekerde voor Sc h ade als gevolg van een gebeu rtenis zoals h ierna omsc h reven, gemaximeerd tot h et verzekerde bedrag zoals aangegeven op h et p olisblad. T evens geeft de verzekering rech t op v ergoeding van Sch ade die v erzekerde lijdt als gevolg van een h ierna omsc h rev en gebeu rtenis tot h et maximu m v erzekerde bedrag op h et p olisblad vermeld en waarvoor de werkgev er op grond van artikel BW een beh oorlijke verzekering (of vergoeding ten beh oev e van een dergelijke verzekering) h ad dienen te v erzorgen. 2.2 G e d e k te g e b e u rte n is s e n O nder gedekte gebeu rtenis wordt verstaan: een O ngeval Verzekerde ov erkomen tijdens deelname aan h et verkeer in op drac h t van Verzekeringnemer of in h et kader van zijn of h aar werkzaamh eden v oor Verzekeringnemer. O nder deelname aan h et verkeer wordt verstaan: a. Als bestu u rder of in- of op zittende van een Motorrijtu ig; b. T ijdens h et in- op of u itstap p en van een Motorrijtu ig; c. T ijdens h et v errich ten van een noodrep aratie aan h et Motorrijtu ig waar Verzekerde zic h in bevond of h et verlenen v an h u lp h ierbij; d. T ijdens h et zich bevinden op h et terrein van een tankstation in v erband met h et voorzien van een Motorrijtu ig van brandstof; e. T ijdens deelname aan h et verkeer waarbij geen gebru ik wordt gemaakt van een Motorrijtu ig, beh alve als p assagier in h et op enbaar vervoer. 2.3 V e rz e k e rd e d e k k in g e n Pe rso n e n s ch a d e : Sc h ade voortvloeiende u it letsel of aantasting van de gezondh eid, al dan niet de dood tengevolge h ebbende en de daaru it voortvloeiende Sc h ade; Sc h ade als omsc h reven in artikel 6:10 6 BW ; Kosten zoals omsc h reven in artikel 6:96 lid 2 BW en artikel 6:10 7 BW ; Sc h ade zoals omsc h reven in artikel 6:10 8 BW voor p ersonen zoals omsc h rev en in artikel 6:10 8 BW ; Begrafeniskosten gemaximeerd tot ,0 0. Z a a k s ch a d e : Sc h ade die door Verzekerde wordt geleden als gevolg van besc h adiging, v ernietiging, verlies of v ermissing van zaken die beh oren tot de p artic u liere h u ish ou ding van Verzekerde. C ascodekking Indien h et een Motorrijtu ig betreft van de werknemer en h et c ascorisico niet elders is verzekerd, dan biedt deze p olis een dekking tot een maximu m van ,0 0 voor Sch ade aan h et Motorrijtu ig. E igen risico cascov erzekering Indien een Sc h ade van h et Motorrijtu ig van de werknemer onder een elders lop ende motorrijtu igen casco v erzekering is gedekt, wordt onder deze p olis h et eigen risico vergoed tot een maximu m van 50 0,0 0 p er gebeu rtenis. Bonu s malu s v erlies Indien een Sc h ade van h et voertu ig van de werknemer onder een elders lop ende motorrijtu igen casco v erzekering is gedekt en er vindt een v erlies van bonu s malu s c.q. noclaim p laats, dan wordt dit v erlies tot een maximu m van drie jaar vergoed. H ierbij wordt h et verlies gekap italiseerd. 2.4 W o o n - w e rk ve rk e e r H et woon-/werkv erkeer is tev ens v erzekerd. N adru kkelijk wordt bep aald dat onder woon- /werkverkeer wordt v erstaan de gangbare rou te van h et woonh u is naar de locatie waar de werkzaamh eden v oor Verzekeringnemer worden verrich t en vice v ersa, tenzij door overmac h t of omstandigh eden een andere rou te wordt gereden. 4/11

5 A R T IK E L 3 U IT S L U IT ING E N 3.1 O p z e t Indien een O ngeval is v eroorzaakt met op zet of goedvinden, dan wel door roekeloosh eid van Verzekerde of een van een bij u itkering belangh ebbende. 3.2 D ie fs ta l Aan h en, die zich door diefstal of geweldp leging de mac h t ov er h et Motorrijtu ig h ebben versc h aft en aan h en die, dit wetende, h et Motorrijtu ig zonder geldige redenen gebru iken. 3.3 A to o mk e rn re a ctie s Indien de gebeu rtenis of h et O ngeval is v eroorzaakt door, op getreden bij of voortgevloeid u it enige atoomkernreactie, anders dan bij op Verzekerde toegep aste medisch e beh andeling. 3.4 M o le s t D e gebeu rtenis of h et O ngeval is veroorzaakt of ontstaan u it Molest. 3.5 W e d strijd e n T ijdens de voorbereiding tot of door deelneming aan snelh eids-, regelmatigh eids- of beh endigh eidsritten en wedstrijden, met u itzondering van regelmatigh eids- of beh endigh eidsritten die geh eel binnen N ederland worden geh ou den. 3.6 In b e s la g n e min g D e gebeu rtenis of h et O ngeval is veroorzaakt gedu rende de tijd dat h et Motorrijtu ig in beslag is genomen door of wordt gebru ikt krach tens beslu it van een N ederlandse of vreemde mogendh eid. 3.7 W a a g s tu k Bij een waagstu k, waarbij h et lev en bewu st roekeloos in gevaar wordt gebrach t, tenzij h et verrich ten van dit waagstu k redelijkerwijs noodzakelijk was bij rech tmatige zelfverdediging of bij p ogingen van Verzekerde zic h zelf, anderen, dieren of goederen te redden. 3.8 M is d rijf Indien de gebeu rtenis of h et O ngeval is v eroorzaakt of ontstaan door h et op zettelijk p legen of deelnemen aan een misdrijf of p oging daartoe. 3.9 A n d e r g e b ru ik T ijdens h et gebru ik van h et Motorrijtu ig in geval van: verh u u r; les- en examenrijden; vervoer van p ersonen tegen betaling, waaronder niet begrep en vervoer van p ersonen tegen kostp rijs of op basis van wederkerigh eid; leasing. T en aanzien van v erh u u r en leasing is deze u itslu iting bedoeld voor bedrijven die v erh u u r en h et leasen als bedrijf u itoefenen. E en gebru iker van een h u u rau to of leaseau to v alt h ier du s niet onder Nie t ve rz e k e rd e b e s tu u rd e r U itgesloten van dekking is een gebeu rtenis of een O ngeval, indien de bestu u rder: niet door of namens Verzekeringnemer gemac h tigd was h et Motorrijtu ig te bestu ren of te bedienen; onder zodanige invloed van alcoh olh ou dende dranken, en/of bedwelmende, op wekkende of kalmerende middelen v erkeerde, dat h ij/zij niet in staat kon worden geac h t h et Motorrijtu ig naar beh oren te bestu ren. Van onder inv loed van alcoh ol is sp rake als h et bloedalcoh olgeh alte ten tijde v an h et O ngeval 0,5 of h oger was, dan wel indien h et adem-alcoh olgeh alte 250 microgram of h oger was; niet bevoegd was h et Motorrijtu ig te bestu ren of bedienen; niet in h et bezit van een geldig en voor h et bestu ren van h et bedoelde Motorrijtu ig voorgesc h rev en rijbewijs is; geen u itvoering h eeft gegev en aan een op h et rijbewijs gestelde aantekening Nie t-to e g e sta n e z itp la a ts U itgesloten van dekking is een O ngeval ten aanzien van Verzekerde(n) die bu iten de cabine of niet op de wettelijk toegestane zitp laatsen worden vervoerd. 5/11

6 3.12 Nie t-ve rz e k e rd e mo to rrijtu ig e n U itgesloten van dekking zijn: au tobu ssen of tou ringcars; motorrijtu igen, die Verzekeringnemer in h u u rkoop h eeft v erkoch t of die Verzekerde in fidu c iaire eigendom zijn ov ergedragen; motorrijtu igen waarop een bedrijfsvergu nning voor vervoer van p ersonen en/of zaken tegen betaling is afgegev en. A R T IK E L 4 - IN G E V A L V A N E E N O NG E V A L 4.1 M e ld in g va n S ch a d e Verzekeringnemer en/of Verzekerde is verp lich t zo sp oedig als redelijkerwijs mogelijk de Maatsc h ap p ij kennis te geven v an ieder voorval waaru it voor de Maatsc h ap p ij een verp lich ting tot sc h adev ergoeding kan ontstaan. 4.2 M e d e w e rk in g a a n h e rste l Verzekeringnemer en Verzekerde zijn verp lich t ingeval van een O ngeval al h et mogelijke te doen om h erstel van Verzekerde te bevorderen. Z ij dienen indien nodig ervoor zorg te dragen dat Verzekerde zic h direc t onder beh andeling van een arts laat stellen en zorg te dragen dat Verzekerde de v ereiste op v olging geeft aan de h em/h aar voorgesc h rev en beh andeling. 4.3 M e d e w e rk in g a a n in fo rma tie Verzekeringnemer en Verzekerde zijn verp lich t alle door of namens de Maatsc h ap p ij gevraagde inlic h tingen over h et O ngeval en ongevalgevolgen te verstrekken en mee te werken aan elk onderzoek naar h et O ngeval en ongevalgevolgen dat door of namens de Maatsch ap p ij wordt ingesteld. Ieder rec h t op u itkering v ervalt zonder meer indien de kennisgeving(en) of mededeling(en) voortvloeiend u it dit artikel later gesc h ied(t) (en) dan 12 maanden nadat h et O ngeval h eeft p laatsgevonden indien daardoor de redelijke belangen van de Maatsch ap p ij zijn gesch aad. A R T IK E L 5 A L G E M E NE B E PA L ING E N 5.1 Pre mie b e ta lin g D e p remie is versch u ldigd op de p remiev ervaldatu m zoals vermeld op h et p olisblad. Indien Verzekeringnemer de p remie niet op de voorgesc h reven wijze h eeft betaald, is h ij zonder een nadere ingebrekestelling of gerec h telijke tu ssenkomst van rec h tswege in verzu im. Verzekeringnemer zal na de p remievervaldag nog 1 maal in de gelegenh eid worden gesteld binnen een termijn van 14 dagen de p remie te voldoen. Indien Verzekeringnemer de p remie niet of niet tijdig betaalt, wordt geen dekking v erleend v oor gebeu rtenissen die p laatsv inden vanaf de vijftiende dag na de v ervaldatu m waarop de Maatsch ap p ij Verzekeringnemer sc h riftelijk h eeft aangemaand en betaling is u itgeblev en. Verzekeringnemer blijft geh ou den de p remie te voldoen. O nder deze v erzekering wordt geen dekking verleend voor gebeu rtenissen die p laatsvonden tijdens de p eriode waarin de v erzekering werd onderbroken In geval van een reeds krach tens deze verzekering ingegane/gedane u itkering ku nnen door de Maatsc h ap p ij nog v ersc h u ldigde p remie en kosten in mindering worden gebrac h t op de u itkering indien Verzekeringnemer niet tijdig betaalt of weigert te betalen Beh alv e bij op zegging wegens op zet de Maatsc h ap p ij te misleiden, wordt bij tu ssentijdse beë indiging de p remie naar evenredigh eid v erminderd Indien de Maatsch ap p ij of de bemiddelaar maatregelen treft tot incasso van de nietbetaalde versc h u ldigde p remie, komen alle daartoe nodige kosten voor rekening van de Verzekeringnemer. 5.2 W ijz ig in g va n p re mie e n /o f vo o rw a a rd e n D e Maatsc h ap p ij h eeft h et rec h t de p remie en/of voorwaarden van bep aalde v erzekeringen en bloc te wijzigen. Beh oort deze verzekering tot die groep, dan is de Maatsc h ap p ij gerec h tigd de p remie en/of voorwaarden van deze v erzekering in ov ereenstemming met die wijziging aan te p assen op een door h aar te bep alen datu m. 6/11

7 D e Maatsc h ap p ij stelt Verzekeringnemer tenminste 2 maanden voor de datu m waarop de wijziging ingaat, sc h riftelijk in kennis van de wijziging(en). Verzekeringnemer wordt geach t met de wijziging(en) te h ebben ingestemd, tenzij deze de overeenkomst op zegt binnen 1 maand na kennisgeving van de wijziging(en). D e mogelijkh eid van op zegging geldt niet indien de wijziging een verlaging van de p remie en/of een u itbreiding van de dekking inh ou dt. 5.3 Pre mie va s ts te llin g p e r ja a r N a afloop van h et verzekeringsjaar zu llen door de Maatsc h ap p ij de gegev ens over h et afgelop en verzekeringsjaar worden op gevraagd. Indien de gegevens afwijken van h etgeen vermeld staat op h et p olisblad zal de p remie voor h et h u idige verzekeringsjaar worden aangep ast mits dit p remiev ersc h il groter is dan 10 0, D u u r e n e in d e va n d e ve rz e k e rin g D e verzekering vangt aan op de datu m als op h et p olisblad is vermeld. D e verz ekering loop t vanaf voornoemde datu m voor telkens een p eriode van twaalf maanden met stilzwijgende verlenging D e verzekering eindigt: door op zegging van Verzekeringnemer of de Maatsc h ap p ij aan h et einde van de verzekeringsp eriode, mits de op zegging tenminste twee maanden van tevoren p er aangetekend sc h rijv en is gesc h ied; door tu ssentijdse op zegging van de Maatsc h ap p ij bij Sch ade, mits de op zegging is gesc h ied p er aangetekend sch rijv en en met een op zegtermijn van tenminste twee maanden D e Maatsc h ap p ij h eeft h et rec h t de verzekering ter stond te beë indigen indien Verzekeringnemer in gebreke blijft de aanvangsp remie en de kosten tijdig als omsc h rev en in artikel 5.1 te voldoen. In dat geval is de Maatsc h ap p ij verp lic h t Verzekeringnemer van de beë indiging p er aangetekend sch rijven mededeling te doen. In geval van niet tijdige betaling van de vervolgp remie zal de beë indiging eerst intreden vanaf de v ijftiende dag nadat de Maatsc h ap p ij na de v ervaldag sc h riftelijk h eeft aangemaand en betaling is u itgeblev en D e verzekering eindigt au tomatisc h, zonder dat de Maatsc h ap p ij verp lich t is van deze beë indiging de Verzekeringnemer in kennis te stellen, 30 dagen te u u r na de datu m, indien: aan Verzekeringnemer (voorlop ige) su rsé anc e van betaling wordt verleend, zijn faillissement wordt u itgesp roken, of een v erzoek tot wettelijke sc h u ldsanering wordt ingediend, beh ou dens indien de Verzekeringnemer de versc h u ldigde p remie en kosten h eeft voldaan of zal voldoen. Verzekeringnemer dient de Maatsc h ap p ij h iervan onmiddellijk sc h riftelijk in kennis te stellen; Verzekeringnemer niet meer du u rzaam in N ederland verblijft. 5.5 V e rja rin g E en rec h tsvordering tegen de Maatsc h ap p ij tot h et doen van een u itkering v erjaart door verloop van drie jaren na de aanvang van de dag, volgend op die waarop de tot u itkering gerec h tigde met de op eisbaarh eid daarvan bekend is geworden. D e verjaring wordt gestu it door een sc h riftelijke mededeling waarbij op u itkering aansp raak wordt gemaakt. E en nieu we verjaringstermijn begint te lop en met de aanvang van de dag, volgend op die waarop de Maatsch ap p ij h etzij de aansp raak erkent, h etzij bij aangetekende brief ondu bbelzinnig h eeft medegedeeld de aansp raak af te wijzen onder eveneens ondu bbelzinnige vermelding dat in geval van afwijzing de rech tsvordering v erjaart door verloop van zes maanden. 5.6 G e sch ille n Indien p artijen ov er h et al dan niet bestaan van een invaliditeit en/of ov er de graad daarvan niet tot ov ereenstemming ku nnen komen, dan wordt beslissend en voor beide p artijen bindend u itsp raak gedaan door een medisc h e c ommissie van drie geneesh eren. E lke p artij wijst een geneesh eer aan; deze benoemt in gezamenlijk overleg een geneesh eerdesku ndige. Indien onenigh eid bestaat over de keu ze van de derde geneesh eer, wordt deze benoemd door de bevoegde rec h ter ten v erzoeke van de meest gerede p artij. D e kosten, aan de bindende u itsp raak verbonden, dragen de p artijen ieder voor de h elft. 7/11

8 5.7 Pe rso o n s g e g e ve n s D e verzameling en verwerking van P ersoonsgegevens (h ierna G egev ens ) door de Maatsc h ap p ij, gebeu rt in overeenstemming met de G edragsc ode verwerking p ersoonsgegev ens F inancië le Instellingen ( G edragscode ). D e Maatsch ap p ij is de v erantwoordelijke voor deze gegev ensv erwerkingen en de gegevensv erwerking is gemeld bij h et C ollege Besch erming P ersoonsgegevens. D eze G egev ens zu llen worden verwerkt ten beh oev e van onder meer h et gebru ik van de diensten van de Maatsch ap p ij, waaronder h et evalu eren van risico s, h et beh eer en de u itvoering van contracten, h et beh eer van sc h adedossiers en h et voorkomen van misdrijv en zoals frau de, alsook teneinde de Maatsc h ap p ij toe te laten aan h aar wettelijke verp lic h tingen te voldoen. In h et kader van de activiteiten van de Maatsch ap p ij, en ten beh oev e van de goede dienstv erlening, kan de Maatsc h ap p ij de G egevens doorgeven naar andere vennootsc h ap p en beh orend tot de groep van ondernemingen waartoe zij beh oort, aan onderaannemers of p artners. D eze vennootsch ap p en, onderaannemers of p artners ku nnen zijn gev estigd in landen bu iten de E u rop ese E conomisch e R u imte die niet noodzakelijk h etzelfde besch ermingsniveau bieden als N ederland. T en aanzien van deze doorgiften, zal de Maatsc h ap p ij adeq u ate voorzorgsmaatregelen nemen om de veiligh eid van de verwerking v an de G egev ens in deze landen zo goed mogelijk te verzekeren. Beh ou dens verzet van betrokkene, ku nnen de G egev ens worden gebru ikt voor direct marketingdoeleinden. O v ereenkomstig de G edragscode besch ikt de betrokkene ov er een rec h t op inzage toegang, wijziging of (in gev al van legitieme redenen) v erzet met betrekking tot de v erwerking van u w G egevens. O m gebru ik te maken van deze rec h ten, kan betrokkene de Maatsc h ap p ij sc h riftelijk contacteren op h et adres K.P. van der Mandelelaan 50, MB R otterdam. Voor meer informatie over de wijze waarop de Maatsch ap p ij u w G egevens v erwerkt, vindt u de volledige tekst van h et Algemeen P rivacy beleid van de Maatsc h ap p ij op h ttp ://www.aig.com/nl-p rivacybeleid. 5.8 T o e p a s se lijk R e ch t e n K la ch te n O p deze v erzekering is N ederlands rech t van toep assing, tenzij anders v ermeld op h et p olisblad. Klac h ten en gesch illen die betrekking h ebben op de bemiddeling, totstandkoming en u itvoering van de verzekeringsovereenkomst ku nnen worden voorgelegd aan de direc tie van AIG E u rop e L imited, N eth erlands, P ostbu s 860 6, AP R otterdam. W anneer h et oordeel van de Maatsc h ap p ij voor Verzekeringnemer, Verzekerde en/of Begu nstigde(n) niet bevredigend is, kan/ku nnen deze zic h wenden tot h et Klac h teninstitu u t F inancië le D ienstv erlening, P ostbu s 93257, AG D en H aag, tel W anneer Verzekeringnemer, Verzekerde en/of Begu nstigde(n) geen gebru ik wil(len) maken v an deze mogelijkh eden, of de beh andeling of u itkomst h iervan niet bevredigend vindt/vinden, kan/ku nnen zij h et gesc h il voorleggen aan de bevoegde rech ter. 5.9 A d re s Alle mededelingen in h et kader van deze p olis dienen sc h riftelijk te worden gedaan aan h et laatst bekende adres van de geadresseerde O ve rd ra ch t D e p olis kan niet worden overgedragen tenzij sc h riftelijk anders overeengekomen met de Maatsc h ap p ij F ra u d e Indien Verzekeringnemer en/of de tot u itkering gerech tigde met op zet de Maatsch ap p ij te misleiden een v ermelde verp lic h ting niet is nagekomen of niet binnen redelijke termijn de Maatsc h ap p ij alle inlic h tingen en besc h eiden versch aft die voor laatstgenoemde van belang zijn om zijn u itkeringsp lich t te beoordelen, v ervalt h et rech t op u itkering, beh ou dens voor zover deze misleiding h et verval van h et rech t op u itkering niet rech tvaardigt. D egene(n) (Verzekeringnemer en/of de tot u itkering gerech tigde) die zic h sc h u ldig h eeft gemaakt aan dergelijke misleiding, zal tevens de sc h ade v ergoeden die de Maatsc h ap p ij daardoor lijdt, welke sc h ade de Maatsc h ap p ij ook kan verrekenen met een u itkering indien h et de tot u itkering gerech tigde betreft. D e Maatsc h ap p ij zal geen p remie(s) teru gbetalen S a me n lo o p va n ve rz e k e rin g e n Indien de aansp rakelijkh eid of sc h ade die onder deze v erzekering is gedekt, tev ens is gedekt op andere p olissen, al dan niet van ou dere datu m, of daaronder gedekt zou zijn indien onderh avige verzekering niet zou h ebben bestaan, dan loop t onderh av ige verzekering slec h ts 8/11

9 als exc edent boven de dekking die onder die andere p olissen is verleend of zou zijn v erleend indien de onderh av ige verzekering niet zou h ebben bestaan S ch a d e re g e lin g D e Maatsc h ap p ij is belast met de regeling en vaststelling van de Sc h ade. H ij h eeft h et rec h t verzekerden rec h tstreeks sch adeloos te stellen en met h en sch ikkingen te treffen. H ij zal daarbij de belangen van Verzekeringnemer in h et oog h ou den. Meeverzekerd zijn, zonodig boven de v erzekerde som, de kosten van op verlangen van de Maatsc h ap p ij gevoerde p rocedu res en in h aar op drach t verleende rec h tsku ndige bijstand. Boeten, afkoop sommen, met een strafp roces samenh angende gerech tskosten en kosten van rech tsbijstand worden niet vergoed S a n ctie b ij n ie t-n a k o min g va n ve rp lich tin g e n Aan deze verzekering ku nnen geen rec h ten worden ontleend indien Verzekeringnemer, Verzekerde en/of Begu nstigde een of meer van de v erp lic h tingen voortvloeiende u it deze verzekering niet is/zijn nagekomen en daardoor de redelijke belangen van de Maatsc h ap p ij zijn gesch aad. E lk rec h t op u itkering vervalt, indien Verzekeringnemer, Verzekerde en/of Begu nstigde de v erp lic h tingen niet is nagekomen met de op zet de Maatsch ap p ij te misleiden, tenzij de misleiding h et verval v an rec h t niet rec h tvaardigt. C la u s u le b la d T e rro ris me d e k k in g Bij de N ederlandse H erv erzekeringsmaatsc h ap p ij voor T errorismesc h aden N.V. (N H T ) 1 B e g rip s o ms ch rijvin g e n In dit clau su leblad en de daarop beru stende bep alingen wordt - voor zover niet anders blijkt verstaan onder: 1.1 T e rro ris me G ewelddadige h andelingen en/of gedragingen - begaan bu iten h et kader van een van de zes in artikel 3:38 van de W et op h et financieel toezich t genoemde v ormen van molest - in de v orm van een aanslag of een reeks v an in tijd en oogmerk met elkaar samenh angende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondh eid, al dan niet de dood tengevolge h ebbend, en/of sc h ade aan zaken ontstaat dan wel anderszins economisc h e belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks - al dan niet in enig organisatorisc h verband - is beraamd en/of u itgevoerd met h et oogmerk om bep aalde p olitieke en/of religieu ze en/of ideologisc h e doelen te v erwezenlijken. 1.2 K w a a d w illig e b e s me ttin g H et - bu iten h et kader van een van de zes in artikel 3:38 van de W et op h et financ ieel toezic h t genoemde vormen van molest - (doen) v ersp reiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van h u n (in)directe fy sisch e, biologisc h e, radioactiev e of c h emisc h e inwerking letsel en/of aantasting van de gezondh eid, al dan niet de dood tengevolge h ebbend, bij mensen of dieren ku nnen veroorzaken en/of sc h ade aan zaken ku nnen toebrengen dan wel anderszins economisc h e belangen ku nnen aantasten,waarbij aannemelijk is dat h et (doen) versp reiden - al dan niet in enig organisatorisc h verband - is beraamd en/of u itgevoerd met h et oogmerk om bep aalde p olitieke en/of religieu ze en/of ideologisc h e doelen te verwezenlijken. 1.3 Pre ve n tie ve ma a tre g e le n Van overh eidswege en/of door Verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om h et onmiddellijk dreigend gevaar v an terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of - indien dit gevaar zic h h eeft verwezenlijkt - de gevolgen daarv an te bep erken. 1.4 Ne d e rla n d se H e rve rz e k e rin g s ma a ts ch a p p ij vo o r T e rro ris me s ch a d e n N.V. (NH T ) E en door h et Verbond van Verzekeraars in N ederland op geric h te h erv erzekeringsmaatsch ap p ij, waarbij u itkeringsv erp lic h tingen u it h oofde v an v erzekeringsovereenkomsten, die voor in N ederland toegelaten verzekeraars direct of indirect ku nnen v oortvloeien u it de verwezenlijking van de in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 omsc h rev en risico s, in h erv erzekering ku nnen worden ondergebrach t. 1.5 V e rz e k e rin g s o ve re e n k o ms te n a) O v ereenkomsten van sc h adev erzekering voor zover zij ov ereenkomstig h et bep aalde in artikel 1:1 onder "staat waar h et risic o is gelegen" van de W et op h et financ ieel toezich t betrekking h ebben op in N ederland gelegen risico's. 9/11

10 b) O vereenkomsten van levensverzekering voor zover gesloten met een Verzekeringnemer met gewone v erblijfp laats in N ederland, of, indien Verzekeringnemer een rech tsp ersoon is, met de in N ederland gev estigde vestiging van de rec h tsp ersoon waarop de v erzekering betrekking h eeft. c) O v ereenkomsten van natu ra-u itvaartverzekering voor zover gesloten met een Verzekeringnemer met een gewone verblijfp laats in N ederland, of, indien Verzekeringnemer een rech tsp ersoon is, met de in N ederland gev estigde v estiging v an de rech tsp ersoon waarop de verzekering betrekking h eeft. 1.6 In Ne d e rla n d to e g e la te n ve rz e k e ra a rs L ev ens-, natu ra-u itvaart- en sc h adeverzekeraars die op grond van de W et op h et financieel toezic h t bevoegd zijn om in N ederland h et v erzekeringsbedrijf u it te oefenen. 2 B e g re n z in g va n d e d e k k in g vo o r h e t te rro ris me ris ico 2.1 Indien en voor zover, met inac h tneming van de in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 gegev en omsc h rijvingen, en binnen de grenzen van de geldende p olisvoorwaarden, dekking bestaat voor gevolgen van een gebeu rtenis die (direct of indirect) v erband h ou dt met: - terrorisme, kwaadwillige besmetting of p reventiev e maatregelen, - h andelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of p reventieve maatregelen, h ierna gezamenlijk aan te du iden als h et "terrorismerisico", geldt dat de u itkeringsp lic h t van de v erzekeraar terzake van iedere bij h aar ingediende aansp raak op sc h adevergoeding en/of u itkering, is bep erkt tot h et bedrag v an de u itkering die de v erzekeraar terzake van die aansp raak ontvangt onder de h erverzekering voor h et terrorismerisico bij de N H T, in h et geval van een v erzekering met vermogensop bou w vermeerderd met h et bedrag van de u it h oofde van de betrokken verzekering reeds gerealiseerde v ermogensop bou w. Bij lev ensverzekeringen wordt h et bedrag van de gerealiseerde v ermogensop bou w gesteld op de krach tens de W et op h et financ ieel toezic h t aan te h ou den p remiereserv e ten aanzien van de betrokken v erzekering. 2.2 D e N H T biedt h erverzekeringsdekking voor de h iervoor genoemde aansp raken tot maximaal 1 miljard eu ro p er kalenderjaar. Vorengenoemd bedrag kan van jaar tot jaar worden aangep ast en geldt voor alle bij de N H T aangesloten verzekeraars tezamen. Van een eventu ele aanp assing zal mededeling worden gedaan in drie landelijk v ersc h ijnende dagbladen. 2.3 In afwijking van h et in de voorgaande leden van dit artikel bep aalde, geldt voor verzekeringen die betrekking h ebben op : - sc h ade aan onroerende zaken en/of de inh ou d daarvan; - gevolgsc h ade van sc h ade aan onroerende zaken en/of de inh ou d daarvan, dat p er Verzekeringnemer Verzekerde locatie p er jaar maximaal 75 miljoen eu ro onder deze overeenkomst zal worden u itgekeerd, voor alle deelnemende verzekeraars zoals bedoeld in artikel 1 tezamen, ongeac h t h et aantal afgegeven p olissen. Voor de toep assing van dit artikellid wordt onder Verzekerde locatie v erstaan: alle op h et risicoadres aanwezige door Verzekeringnemer Verzekerde objec ten, alsmede alle bu iten h et risicoadres gelegen door Verzekeringnemer Verzekerde objec ten waarvan h et gebru ik en/of de bestemming in relatie staat tot de bedrijfsactiviteiten op h et risicoadres. Als zodanig zu llen in ieder geval worden aangemerkt alle door Verzekeringnemer Verzekerde objec ten die op minder dan 50 meter afstand v an elkaar gelegen zijn en waarvan er tenminste een op h et risicoadres is gelegen. Voor de toep assing van dit artikellid geldt voor rech tsp ersonen en v ennootsc h ap p en die zijn verbonden in een groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b van h et Bu rgerlijk W etboek, dat alle groep smaatsc h ap p ijen tezamen worden aangemerkt als een Verzekeringnemer, ongeac h t door welke tot de groep beh orende groep smaatsc h ap p ij(en) de p olis(sen) is (zijn) afgesloten. 3 U itk e rin g s p ro to co l NH T 3.1 O p de h erv erzekering van de v erzekeraar bij de N H T is van toep assing h et P rotocol afwikkeling claims (h ierna te noemen h et P rotocol). O p grond van de in dit p rotocol vastgestelde bep alingen is de N H T onder meer gerec h tigd de u itkering van de sc h adevergoeding of h et Verzekerde bedrag u it te stellen tot h et moment waarop zij kan bep alen of en in h oev erre zij ov er voldoende financië le middelen besch ikt om alle vorderingen waarvoor zij als h erv erzekeraar dekking biedt, voor h et geh eel te v oldoen. Voor zover de N H T niet ov er voldoende financië le middelen blijkt te besch ikken, is zij gerech tigd ov ereenkomstig bedoelde bep alingen een gedeeltelijke u itkering aan de verzekeraar te doen. 10 /11

ALGEMENE VOORWAARDEN De Nederlandse Autopolis

ALGEMENE VOORWAARDEN De Nederlandse Autopolis ALGEMENE VOORWAARDEN De Nederlandse Autopolis WEGWIJZER ZIE ARTIKEL Definities 1 Grondslag 2 Verplichtingen van verzekerde 3 Uitsluitingen 4 Aanpassing en beëindiging na aanpassing 5 Verzekeringsduur,

Nadere informatie

WAO-Gat verzekering WAO-volgend. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

WAO-Gat verzekering WAO-volgend. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis WAO-Gat verzekering WAO-volgend Polisvoorwaarden Inhoud van de polis Algemene voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking 2 Strekking van de verzekering 3 Grondslag van de verzekering

Nadere informatie

Eigen vervoerverzekering

Eigen vervoerverzekering Home 1 Eigen vervoerverzekering Hoofdstuk 1 Artikel 1.1 Hoofdstuk 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Artikel 2.3 Artikel 2.4 Artikel 2.5 Artikel 2.6 Artikel 2.7 Artikel 2.8 Artikel 2.9 Begripsomschrijvingen Begrippen

Nadere informatie

ASR Inkomensaanvulling minder dan 35% arbeidsongeschikten Algemene Voorwaarden

ASR Inkomensaanvulling minder dan 35% arbeidsongeschikten Algemene Voorwaarden ASR Inkomensaanvulling minder dan 35% arbeidsongeschikten Inhoud Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Afkortingen Hoofdstuk II Te verzekeren risico Artikel 3 Strekking van de

Nadere informatie

AEV_WGA-gat 9400 en AEV_WGA-aanvulling Garant 9402

AEV_WGA-gat 9400 en AEV_WGA-aanvulling Garant 9402 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Verzekeringsvoorwaarden 2011 Aevitae WGA-gatverzekering Aevitae WGA-aanvullingsverzekering Garant www.aevitae.com

Nadere informatie

ASR WGA Gatverzekering Collectief Algemene Voorwaarden. Inhoud. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Afkortingen

ASR WGA Gatverzekering Collectief Algemene Voorwaarden. Inhoud. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Afkortingen Inhoud Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Afkortingen Hoofdstuk II Te verzekeren risico Artikel 3 Strekking van de verzekering Artikel 4 Grondslag van de verzekering Artikel

Nadere informatie

Collectieve Ongevallenverzekering op salarisbasis voor werknemers

Collectieve Ongevallenverzekering op salarisbasis voor werknemers Polismantel 230-12 Collectieve Ongevallenverzekering op salarisbasis voor werknemers Algemene polisvoorwaarden (BI) Wegwijzer zie hoofdstuk Begripsomschrijvingen 1 Verzekeringsmaatschappij 1.1 Verzekeringnemer

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf.nl/Autoverzekering Z.A. 11.11

Polisvoorwaarden Zelf.nl/Autoverzekering Z.A. 11.11 Polisvoorwaarden Zelf.nl/Autoverzekering Z.A. 11.11 Dit polisvoorwaardenboekje bevat: Algemene richtlijnen en schaderichtlijnen Zelf.nl Autoverzekering 3 Algemene Voorwaarden 4 Speciale Voorwaarden Wettelijke

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf Aansprakelijkheidsverzekering

Polisvoorwaarden Zelf Aansprakelijkheidsverzekering Polisvoorwaarden Zelf Aansprakelijkheidsverzekering Dit polisvoorwaardenboekje bevat: Algemene Voorwaarden Z.AV.A.10.01 2 Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Z.AVS.10.01 4 Verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 310.24 Woonhuisverzekering All Risks 2005 10-05

Algemene Voorwaarden 310.24 Woonhuisverzekering All Risks 2005 10-05 Algemene Voorwaarden 310.24 Woonhuisverzekering All Risks 2005 10-05 TOELICHTING In deze toelichting vindt u informatie over uw verzekering: over de aandachtspunten, de begripsomschrijvingen en uiteraard

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Verzekering van werkmaterieel TE 03.2.17 G INHOUD

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Verzekering van werkmaterieel TE 03.2.17 G INHOUD VOORWAARDEN Verzekering van werkmaterieel Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL TE 03.2.17 G INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemene informatie Artikel 2 Begripsomschrijving Artikel 3 Omvang van

Nadere informatie

Bedrijfsverzekeringen Toelichting

Bedrijfsverzekeringen Toelichting Toelichting In deze toelichting vindt u informatie over uw Bedrijfsverzekering(en): over de aandachtspunten, begripsomschrijvingen en uiteraard de algemene en bijzondere voorwaarden die voor de verzekeringen

Nadere informatie

Bedrijfsverzekeringen Toelichting

Bedrijfsverzekeringen Toelichting Toelichting In deze toelichting vindt u informatie over uw Bedrijfsverzekering(en): over de aandachtspunten, begripsomschrijvingen en uiteraard de algemene en bijzondere voorwaarden die voor de verzekeringen

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 2 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij

Nadere informatie

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. 1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. 1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING VOORWAARDEN Ziekteverzuimpolis Stop Loss Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL OE 03.2.25 F INHOUD ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Definities 2 Afkortingen ARTIKEL 2 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Algemene voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Algemene voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Algemene voorwaarden Model OE 03.2.25 B Ziekteverzuimpolis Stop Loss Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1 Definities 2 Afkortingen Artikel 2 Omschrijving

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV VOORWAARDEN Uitgebreide Exploitatiekostenverzekering MODEL BE 03.2.18 B Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 ARTIKEL 3 OMSCHRIJVING

Nadere informatie

Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak Delta Lloyd. Ziekteverzuim Stop Loss OE 03.2.25 F

Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak Delta Lloyd. Ziekteverzuim Stop Loss OE 03.2.25 F Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak Delta Lloyd Ziekteverzuim Stop Loss OE 03.2.25 F Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 1.1 Artikel 1.2 Artikel 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Artikel 2.3 Artikel 2.4 Artikel 2.5

Nadere informatie

1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN Collectieve WGA Gat Plus verzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL O 03.2.39 B INHOUD ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Definities 2 Afkortingen ARTIKEL 2 OMSCHRIJVING

Nadere informatie

ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2

ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 VOORWAARDEN Woonhuis Extra Uitgebreide verzekering zonder waardegarantie Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL LE 03.2.17 D ONDERDEEL Agrarische Verzekeringen INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Prima Auto Polis. model 966-11

Algemene voorwaarden Prima Auto Polis. model 966-11 Algemene voorwaarden Prima Auto Polis model 966-11 Par. 1. Begripsomschrijvingen a. Verzekerde(n) 1. de verzekeringnemer, de tot uitkering gerechtigde (volgens art. 7:925 BW), de eigenaar, de houder, de

Nadere informatie

Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 3 Omvang van de dekking 3. Artikel 4 Premie 4. Artikel 5 Einde van de verzekeringen 4

Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 3 Omvang van de dekking 3. Artikel 4 Premie 4. Artikel 5 Einde van de verzekeringen 4 VOORWAARDEN Container Trailer Aansprakelijkheidsverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL M 03.2.25 A INHOUD Artikel 1 Algemene informatie 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2 Artikel

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV VOORWAARDEN Woonhuis Extra Uitgebreide verzekering zonder waardegarantie MODEL LE 03.2.17 C Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam ONDERDEEL Agrarische Verzekeringen INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

Collectieve WGA-Gat Verzekering Basis. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

Collectieve WGA-Gat Verzekering Basis. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis Collectieve WGA-Gat Verzekering Basis Polisvoorwaarden Inhoud van de polis Algemene voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen 2 Strekking van de verzekering 3 Grondslag van de verzekering 4 Aanmelding en acceptatie

Nadere informatie

Constructions All Risks verzekering (CAR) ten behoeve van Bouwprojecten (aflopende dekking) Algemene Verzekeringsvoorwaarden CAR.AFL.

Constructions All Risks verzekering (CAR) ten behoeve van Bouwprojecten (aflopende dekking) Algemene Verzekeringsvoorwaarden CAR.AFL. Constructions All Risks verzekering (CAR) ten behoeve van Bouwprojecten (aflopende dekking) Algemene Verzekeringsvoorwaarden CAR.AFL.2007 Inhoudsopgave I Algemeen Grondslag artikel 1 Onzekerheidsvereiste

Nadere informatie

Voorwaarden autopolis model per 0110

Voorwaarden autopolis model per 0110 Voorwaarden autopolis model per 0110 Index Hoofdstuk pagina 1. Algemene voorwaarden 1 2. Wettelijke aansprakelijkheid 4 3. (Volledig of beperkt) casco 5 4. Hulpverlening 6 5. Ongevallenverzekering voor

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Allianz Nederland Schadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Verzekeringsvoorwaarden ACM 14 Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO BEDRIJFSPOLIS ZORG ABN AMRO WGA Gat verzekering MODEL Z 03.2.21 E INHOUD ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Definities 2 Afkortingen ARTIKEL 2 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 1

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Whoosz! Autoverzekering Model 07-13

Algemene voorwaarden Whoosz! Autoverzekering Model 07-13 Algemene voorwaarden Whoosz! Autoverzekering Model 07-13 Inhoudsopgave 1. Begripsomschrijvingen 4 2. Verzekeringsgebied 4 3. Premiebetaling 4 4. Regio en kilometrage 4 5. Korting voor schadevrij verloop

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf.nl/Doorlopende Reisverzekering Z.R.13.02

Polisvoorwaarden Zelf.nl/Doorlopende Reisverzekering Z.R.13.02 Polisvoorwaarden Zelf.nl/Doorlopende Reisverzekering Z.R.13.02 Dit polisvoorwaardenboekje bevat: Algemene Richtlijnen 3 Zelf.nl Doorlopende Reisverzekering Dekkingsoverzicht 4 Algemene Voorwaarden 5 Speciale

Nadere informatie