Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 AL G E ME N E VO O R W AAR D E N W E G AS P L U S VE R Z E KE R IN G 1/11

2 AL G E ME N E VO O R W AAR D E N W E G AS P L U S Artikel O msc h rijving P agina 1 D E F IN IT IE S 3 2 O MSC H R IJVIN G VAN D E D E KKIN G 4 3 U IT SL U IT IN G E N 5 4 IN G E VAL VAN E E N O N G E VAL 6 5 AL G E ME N E BE P AL IN G E N 6 C L AU SU L E T E R R O R ISME D E KKIN G 9 2/11

3 IN L E ID IN G O nzeker voorval D eze ov ereenkomst beantwoordt aan h et v ereiste van onzekerh eid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voor zover de Sc h ade op v ergoeding waarvan aansp raak wordt gemaakt, h et gev olg is van een gebeu rtenis waarvan voor p artijen ten tijde van h et slu iten van de v erzekering onzeker was en dat daaru it voor Verzekerde Sc h ade was ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandigh eden nog zou ontstaan. A R T IK E L 1 - D E F INIT IE S 1.1 M a a ts ch a p p ij AIG E u rop e L imited, N eth erlands. 1.2 V e rz e k e rin g n e me r D egene die deze verzekering is aangegaan met de Maatsc h ap p ij en als zodanig op h et p olisblad wordt vermeld. 1.3 V e rz e k e rd e (n ) a. Alle p ersonen welke een arbeidsovereenkomst h ebben met Verzekeringnemer en welke voorkomen in de loonadministratie van Verzekeringnemer. b. U itzendkrac h ten, stagiaires, vakantiekrach ten, op roep krach ten, gedetach eerden en vrijwilligers indien en voorzover zij werkzaamh eden verrich ten in op drach t en onder verantwoordelijkh eid van en voor Verzekeringnemer. 1.4 B e g u n stig d e (n ) Iedere p ersoon die in de p olis als zodanig wordt aangedu id; bij ontbreken h iervan: Bij overlijden: de ec h tgeno(o)t(e) van Verzekerde, dan wel zijn/h aar wettelijk geregistreerde p artner; bij ontstentenis van deze, de wettige erfgenamen met u itslu iting van de Staat. In alle ov erige gevallen: Verzekerde. 1.5 M o to rrijtu ig E en Motorrijtu ig waarop de verzekeringsp lic h t als omsc h reven in de W et Aansp rakelijkh eidsv erzekeringen Motorrijtu igen (W AM) of een vergelijkbare bu itenlandse wet van toep assing is en enig ander Motorrijtu ig zoals bedoelt in de W egenv erkeerswet, met u itzondering van: niet-gekentekende Motorrijtu igen; land- of werkmaterieel. 1.6 S ch a d e P ersonensc h ade: letsel of aantasting van de gezondh eid, al dan niet de dood tengevolge h ebbende en de daaru it voortv loeiende Sch ade. D aaronder wordt tev ens verstaan Smartengeld. D e aard en de p laats van h et lich amelijke letsel moet objec tief geneesku ndig zijn vast te stellen. Z aaksch ade: Sc h ade die door Verzekerde wordt geleden als gevolg van besc h adiging, vernietiging, v erlies of vermissing van zaken die beh oren tot de p artic u liere h u ish ou ding van Verzekerde. 1.7 O n g e va l O nder O ngeval wordt v erstaan een tijdens de du u r van deze v erzekering van bu iten komend p lotseling, onafh ankelijk van de wil van Verzekerde op Verzekerde inwerkend geweld, waardoor Sc h ade zoals omsc h reven in artikel 1.6 wordt geleden door Verzekerde. 1.8 D e k k in g s g e b ie d W ereldwijd. 1.9 M o le s t Bu itengewone omstandigh eden als gewap end conflic t, bu rgeroorlog, op stand, binnenlandse onlu sten, op roer en mu iterij. D eze zes genoemde vormen van molest, evenals de definities daarvan vormen onderdeel van de tekst, dat door h et Verbond van Verzekeraars in N ederland d.d. 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrech tbank in D en H aag is gedep oneerd en die als zodanig deel u itmaakt van deze verzekering. 3/11

4 A R T IK E L 2 O M S C H R IJ V ING V A N D E D E K K ING 2.1 O mva n g va n d e d e k k in g D e verzekering dekt de aansp rakelijkh eid van Verzekeringnemer in zijn of h aar h oedanigh eid als werkgev er op grond van artikel 7:658 BW, artikel 7:611 BW, de redelijkh eid en billijkh eid of enige andere sc h adevergoedingsp lic h t op grond van de contractu ele relatie tu ssen Verzekeringnemer en Verzekerde voor Sc h ade als gevolg van een gebeu rtenis zoals h ierna omsc h reven, gemaximeerd tot h et verzekerde bedrag zoals aangegeven op h et p olisblad. T evens geeft de verzekering rech t op v ergoeding van Sch ade die v erzekerde lijdt als gevolg van een h ierna omsc h rev en gebeu rtenis tot h et maximu m v erzekerde bedrag op h et p olisblad vermeld en waarvoor de werkgev er op grond van artikel BW een beh oorlijke verzekering (of vergoeding ten beh oev e van een dergelijke verzekering) h ad dienen te v erzorgen. 2.2 G e d e k te g e b e u rte n is s e n O nder gedekte gebeu rtenis wordt verstaan: een O ngeval Verzekerde ov erkomen tijdens deelname aan h et verkeer in op drac h t van Verzekeringnemer of in h et kader van zijn of h aar werkzaamh eden v oor Verzekeringnemer. O nder deelname aan h et verkeer wordt verstaan: a. Als bestu u rder of in- of op zittende van een Motorrijtu ig; b. T ijdens h et in- op of u itstap p en van een Motorrijtu ig; c. T ijdens h et v errich ten van een noodrep aratie aan h et Motorrijtu ig waar Verzekerde zic h in bevond of h et verlenen v an h u lp h ierbij; d. T ijdens h et zich bevinden op h et terrein van een tankstation in v erband met h et voorzien van een Motorrijtu ig van brandstof; e. T ijdens deelname aan h et verkeer waarbij geen gebru ik wordt gemaakt van een Motorrijtu ig, beh alve als p assagier in h et op enbaar vervoer. 2.3 V e rz e k e rd e d e k k in g e n Pe rso n e n s ch a d e : Sc h ade voortvloeiende u it letsel of aantasting van de gezondh eid, al dan niet de dood tengevolge h ebbende en de daaru it voortvloeiende Sc h ade; Sc h ade als omsc h reven in artikel 6:10 6 BW ; Kosten zoals omsc h reven in artikel 6:96 lid 2 BW en artikel 6:10 7 BW ; Sc h ade zoals omsc h reven in artikel 6:10 8 BW voor p ersonen zoals omsc h rev en in artikel 6:10 8 BW ; Begrafeniskosten gemaximeerd tot ,0 0. Z a a k s ch a d e : Sc h ade die door Verzekerde wordt geleden als gevolg van besc h adiging, v ernietiging, verlies of v ermissing van zaken die beh oren tot de p artic u liere h u ish ou ding van Verzekerde. C ascodekking Indien h et een Motorrijtu ig betreft van de werknemer en h et c ascorisico niet elders is verzekerd, dan biedt deze p olis een dekking tot een maximu m van ,0 0 voor Sch ade aan h et Motorrijtu ig. E igen risico cascov erzekering Indien een Sc h ade van h et Motorrijtu ig van de werknemer onder een elders lop ende motorrijtu igen casco v erzekering is gedekt, wordt onder deze p olis h et eigen risico vergoed tot een maximu m van 50 0,0 0 p er gebeu rtenis. Bonu s malu s v erlies Indien een Sc h ade van h et voertu ig van de werknemer onder een elders lop ende motorrijtu igen casco v erzekering is gedekt en er vindt een v erlies van bonu s malu s c.q. noclaim p laats, dan wordt dit v erlies tot een maximu m van drie jaar vergoed. H ierbij wordt h et verlies gekap italiseerd. 2.4 W o o n - w e rk ve rk e e r H et woon-/werkv erkeer is tev ens v erzekerd. N adru kkelijk wordt bep aald dat onder woon- /werkverkeer wordt v erstaan de gangbare rou te van h et woonh u is naar de locatie waar de werkzaamh eden v oor Verzekeringnemer worden verrich t en vice v ersa, tenzij door overmac h t of omstandigh eden een andere rou te wordt gereden. 4/11

5 A R T IK E L 3 U IT S L U IT ING E N 3.1 O p z e t Indien een O ngeval is v eroorzaakt met op zet of goedvinden, dan wel door roekeloosh eid van Verzekerde of een van een bij u itkering belangh ebbende. 3.2 D ie fs ta l Aan h en, die zich door diefstal of geweldp leging de mac h t ov er h et Motorrijtu ig h ebben versc h aft en aan h en die, dit wetende, h et Motorrijtu ig zonder geldige redenen gebru iken. 3.3 A to o mk e rn re a ctie s Indien de gebeu rtenis of h et O ngeval is v eroorzaakt door, op getreden bij of voortgevloeid u it enige atoomkernreactie, anders dan bij op Verzekerde toegep aste medisch e beh andeling. 3.4 M o le s t D e gebeu rtenis of h et O ngeval is veroorzaakt of ontstaan u it Molest. 3.5 W e d strijd e n T ijdens de voorbereiding tot of door deelneming aan snelh eids-, regelmatigh eids- of beh endigh eidsritten en wedstrijden, met u itzondering van regelmatigh eids- of beh endigh eidsritten die geh eel binnen N ederland worden geh ou den. 3.6 In b e s la g n e min g D e gebeu rtenis of h et O ngeval is veroorzaakt gedu rende de tijd dat h et Motorrijtu ig in beslag is genomen door of wordt gebru ikt krach tens beslu it van een N ederlandse of vreemde mogendh eid. 3.7 W a a g s tu k Bij een waagstu k, waarbij h et lev en bewu st roekeloos in gevaar wordt gebrach t, tenzij h et verrich ten van dit waagstu k redelijkerwijs noodzakelijk was bij rech tmatige zelfverdediging of bij p ogingen van Verzekerde zic h zelf, anderen, dieren of goederen te redden. 3.8 M is d rijf Indien de gebeu rtenis of h et O ngeval is v eroorzaakt of ontstaan door h et op zettelijk p legen of deelnemen aan een misdrijf of p oging daartoe. 3.9 A n d e r g e b ru ik T ijdens h et gebru ik van h et Motorrijtu ig in geval van: verh u u r; les- en examenrijden; vervoer van p ersonen tegen betaling, waaronder niet begrep en vervoer van p ersonen tegen kostp rijs of op basis van wederkerigh eid; leasing. T en aanzien van v erh u u r en leasing is deze u itslu iting bedoeld voor bedrijven die v erh u u r en h et leasen als bedrijf u itoefenen. E en gebru iker van een h u u rau to of leaseau to v alt h ier du s niet onder Nie t ve rz e k e rd e b e s tu u rd e r U itgesloten van dekking is een gebeu rtenis of een O ngeval, indien de bestu u rder: niet door of namens Verzekeringnemer gemac h tigd was h et Motorrijtu ig te bestu ren of te bedienen; onder zodanige invloed van alcoh olh ou dende dranken, en/of bedwelmende, op wekkende of kalmerende middelen v erkeerde, dat h ij/zij niet in staat kon worden geac h t h et Motorrijtu ig naar beh oren te bestu ren. Van onder inv loed van alcoh ol is sp rake als h et bloedalcoh olgeh alte ten tijde v an h et O ngeval 0,5 of h oger was, dan wel indien h et adem-alcoh olgeh alte 250 microgram of h oger was; niet bevoegd was h et Motorrijtu ig te bestu ren of bedienen; niet in h et bezit van een geldig en voor h et bestu ren van h et bedoelde Motorrijtu ig voorgesc h rev en rijbewijs is; geen u itvoering h eeft gegev en aan een op h et rijbewijs gestelde aantekening Nie t-to e g e sta n e z itp la a ts U itgesloten van dekking is een O ngeval ten aanzien van Verzekerde(n) die bu iten de cabine of niet op de wettelijk toegestane zitp laatsen worden vervoerd. 5/11

6 3.12 Nie t-ve rz e k e rd e mo to rrijtu ig e n U itgesloten van dekking zijn: au tobu ssen of tou ringcars; motorrijtu igen, die Verzekeringnemer in h u u rkoop h eeft v erkoch t of die Verzekerde in fidu c iaire eigendom zijn ov ergedragen; motorrijtu igen waarop een bedrijfsvergu nning voor vervoer van p ersonen en/of zaken tegen betaling is afgegev en. A R T IK E L 4 - IN G E V A L V A N E E N O NG E V A L 4.1 M e ld in g va n S ch a d e Verzekeringnemer en/of Verzekerde is verp lich t zo sp oedig als redelijkerwijs mogelijk de Maatsc h ap p ij kennis te geven v an ieder voorval waaru it voor de Maatsc h ap p ij een verp lich ting tot sc h adev ergoeding kan ontstaan. 4.2 M e d e w e rk in g a a n h e rste l Verzekeringnemer en Verzekerde zijn verp lich t ingeval van een O ngeval al h et mogelijke te doen om h erstel van Verzekerde te bevorderen. Z ij dienen indien nodig ervoor zorg te dragen dat Verzekerde zic h direc t onder beh andeling van een arts laat stellen en zorg te dragen dat Verzekerde de v ereiste op v olging geeft aan de h em/h aar voorgesc h rev en beh andeling. 4.3 M e d e w e rk in g a a n in fo rma tie Verzekeringnemer en Verzekerde zijn verp lich t alle door of namens de Maatsc h ap p ij gevraagde inlic h tingen over h et O ngeval en ongevalgevolgen te verstrekken en mee te werken aan elk onderzoek naar h et O ngeval en ongevalgevolgen dat door of namens de Maatsch ap p ij wordt ingesteld. Ieder rec h t op u itkering v ervalt zonder meer indien de kennisgeving(en) of mededeling(en) voortvloeiend u it dit artikel later gesc h ied(t) (en) dan 12 maanden nadat h et O ngeval h eeft p laatsgevonden indien daardoor de redelijke belangen van de Maatsch ap p ij zijn gesch aad. A R T IK E L 5 A L G E M E NE B E PA L ING E N 5.1 Pre mie b e ta lin g D e p remie is versch u ldigd op de p remiev ervaldatu m zoals vermeld op h et p olisblad. Indien Verzekeringnemer de p remie niet op de voorgesc h reven wijze h eeft betaald, is h ij zonder een nadere ingebrekestelling of gerec h telijke tu ssenkomst van rec h tswege in verzu im. Verzekeringnemer zal na de p remievervaldag nog 1 maal in de gelegenh eid worden gesteld binnen een termijn van 14 dagen de p remie te voldoen. Indien Verzekeringnemer de p remie niet of niet tijdig betaalt, wordt geen dekking v erleend v oor gebeu rtenissen die p laatsv inden vanaf de vijftiende dag na de v ervaldatu m waarop de Maatsch ap p ij Verzekeringnemer sc h riftelijk h eeft aangemaand en betaling is u itgeblev en. Verzekeringnemer blijft geh ou den de p remie te voldoen. O nder deze v erzekering wordt geen dekking verleend voor gebeu rtenissen die p laatsvonden tijdens de p eriode waarin de v erzekering werd onderbroken In geval van een reeds krach tens deze verzekering ingegane/gedane u itkering ku nnen door de Maatsc h ap p ij nog v ersc h u ldigde p remie en kosten in mindering worden gebrac h t op de u itkering indien Verzekeringnemer niet tijdig betaalt of weigert te betalen Beh alv e bij op zegging wegens op zet de Maatsc h ap p ij te misleiden, wordt bij tu ssentijdse beë indiging de p remie naar evenredigh eid v erminderd Indien de Maatsch ap p ij of de bemiddelaar maatregelen treft tot incasso van de nietbetaalde versc h u ldigde p remie, komen alle daartoe nodige kosten voor rekening van de Verzekeringnemer. 5.2 W ijz ig in g va n p re mie e n /o f vo o rw a a rd e n D e Maatsc h ap p ij h eeft h et rec h t de p remie en/of voorwaarden van bep aalde v erzekeringen en bloc te wijzigen. Beh oort deze verzekering tot die groep, dan is de Maatsc h ap p ij gerec h tigd de p remie en/of voorwaarden van deze v erzekering in ov ereenstemming met die wijziging aan te p assen op een door h aar te bep alen datu m. 6/11

7 D e Maatsc h ap p ij stelt Verzekeringnemer tenminste 2 maanden voor de datu m waarop de wijziging ingaat, sc h riftelijk in kennis van de wijziging(en). Verzekeringnemer wordt geach t met de wijziging(en) te h ebben ingestemd, tenzij deze de overeenkomst op zegt binnen 1 maand na kennisgeving van de wijziging(en). D e mogelijkh eid van op zegging geldt niet indien de wijziging een verlaging van de p remie en/of een u itbreiding van de dekking inh ou dt. 5.3 Pre mie va s ts te llin g p e r ja a r N a afloop van h et verzekeringsjaar zu llen door de Maatsc h ap p ij de gegev ens over h et afgelop en verzekeringsjaar worden op gevraagd. Indien de gegevens afwijken van h etgeen vermeld staat op h et p olisblad zal de p remie voor h et h u idige verzekeringsjaar worden aangep ast mits dit p remiev ersc h il groter is dan 10 0, D u u r e n e in d e va n d e ve rz e k e rin g D e verzekering vangt aan op de datu m als op h et p olisblad is vermeld. D e verz ekering loop t vanaf voornoemde datu m voor telkens een p eriode van twaalf maanden met stilzwijgende verlenging D e verzekering eindigt: door op zegging van Verzekeringnemer of de Maatsc h ap p ij aan h et einde van de verzekeringsp eriode, mits de op zegging tenminste twee maanden van tevoren p er aangetekend sc h rijv en is gesc h ied; door tu ssentijdse op zegging van de Maatsc h ap p ij bij Sch ade, mits de op zegging is gesc h ied p er aangetekend sch rijv en en met een op zegtermijn van tenminste twee maanden D e Maatsc h ap p ij h eeft h et rec h t de verzekering ter stond te beë indigen indien Verzekeringnemer in gebreke blijft de aanvangsp remie en de kosten tijdig als omsc h rev en in artikel 5.1 te voldoen. In dat geval is de Maatsc h ap p ij verp lic h t Verzekeringnemer van de beë indiging p er aangetekend sch rijven mededeling te doen. In geval van niet tijdige betaling van de vervolgp remie zal de beë indiging eerst intreden vanaf de v ijftiende dag nadat de Maatsc h ap p ij na de v ervaldag sc h riftelijk h eeft aangemaand en betaling is u itgeblev en D e verzekering eindigt au tomatisc h, zonder dat de Maatsc h ap p ij verp lich t is van deze beë indiging de Verzekeringnemer in kennis te stellen, 30 dagen te u u r na de datu m, indien: aan Verzekeringnemer (voorlop ige) su rsé anc e van betaling wordt verleend, zijn faillissement wordt u itgesp roken, of een v erzoek tot wettelijke sc h u ldsanering wordt ingediend, beh ou dens indien de Verzekeringnemer de versc h u ldigde p remie en kosten h eeft voldaan of zal voldoen. Verzekeringnemer dient de Maatsc h ap p ij h iervan onmiddellijk sc h riftelijk in kennis te stellen; Verzekeringnemer niet meer du u rzaam in N ederland verblijft. 5.5 V e rja rin g E en rec h tsvordering tegen de Maatsc h ap p ij tot h et doen van een u itkering v erjaart door verloop van drie jaren na de aanvang van de dag, volgend op die waarop de tot u itkering gerec h tigde met de op eisbaarh eid daarvan bekend is geworden. D e verjaring wordt gestu it door een sc h riftelijke mededeling waarbij op u itkering aansp raak wordt gemaakt. E en nieu we verjaringstermijn begint te lop en met de aanvang van de dag, volgend op die waarop de Maatsch ap p ij h etzij de aansp raak erkent, h etzij bij aangetekende brief ondu bbelzinnig h eeft medegedeeld de aansp raak af te wijzen onder eveneens ondu bbelzinnige vermelding dat in geval van afwijzing de rech tsvordering v erjaart door verloop van zes maanden. 5.6 G e sch ille n Indien p artijen ov er h et al dan niet bestaan van een invaliditeit en/of ov er de graad daarvan niet tot ov ereenstemming ku nnen komen, dan wordt beslissend en voor beide p artijen bindend u itsp raak gedaan door een medisc h e c ommissie van drie geneesh eren. E lke p artij wijst een geneesh eer aan; deze benoemt in gezamenlijk overleg een geneesh eerdesku ndige. Indien onenigh eid bestaat over de keu ze van de derde geneesh eer, wordt deze benoemd door de bevoegde rec h ter ten v erzoeke van de meest gerede p artij. D e kosten, aan de bindende u itsp raak verbonden, dragen de p artijen ieder voor de h elft. 7/11

8 5.7 Pe rso o n s g e g e ve n s D e verzameling en verwerking van P ersoonsgegevens (h ierna G egev ens ) door de Maatsc h ap p ij, gebeu rt in overeenstemming met de G edragsc ode verwerking p ersoonsgegev ens F inancië le Instellingen ( G edragscode ). D e Maatsch ap p ij is de v erantwoordelijke voor deze gegev ensv erwerkingen en de gegevensv erwerking is gemeld bij h et C ollege Besch erming P ersoonsgegevens. D eze G egev ens zu llen worden verwerkt ten beh oev e van onder meer h et gebru ik van de diensten van de Maatsch ap p ij, waaronder h et evalu eren van risico s, h et beh eer en de u itvoering van contracten, h et beh eer van sc h adedossiers en h et voorkomen van misdrijv en zoals frau de, alsook teneinde de Maatsc h ap p ij toe te laten aan h aar wettelijke verp lic h tingen te voldoen. In h et kader van de activiteiten van de Maatsch ap p ij, en ten beh oev e van de goede dienstv erlening, kan de Maatsc h ap p ij de G egevens doorgeven naar andere vennootsc h ap p en beh orend tot de groep van ondernemingen waartoe zij beh oort, aan onderaannemers of p artners. D eze vennootsch ap p en, onderaannemers of p artners ku nnen zijn gev estigd in landen bu iten de E u rop ese E conomisch e R u imte die niet noodzakelijk h etzelfde besch ermingsniveau bieden als N ederland. T en aanzien van deze doorgiften, zal de Maatsc h ap p ij adeq u ate voorzorgsmaatregelen nemen om de veiligh eid van de verwerking v an de G egev ens in deze landen zo goed mogelijk te verzekeren. Beh ou dens verzet van betrokkene, ku nnen de G egev ens worden gebru ikt voor direct marketingdoeleinden. O v ereenkomstig de G edragscode besch ikt de betrokkene ov er een rec h t op inzage toegang, wijziging of (in gev al van legitieme redenen) v erzet met betrekking tot de v erwerking van u w G egevens. O m gebru ik te maken van deze rec h ten, kan betrokkene de Maatsc h ap p ij sc h riftelijk contacteren op h et adres K.P. van der Mandelelaan 50, MB R otterdam. Voor meer informatie over de wijze waarop de Maatsch ap p ij u w G egevens v erwerkt, vindt u de volledige tekst van h et Algemeen P rivacy beleid van de Maatsc h ap p ij op h ttp ://www.aig.com/nl-p rivacybeleid. 5.8 T o e p a s se lijk R e ch t e n K la ch te n O p deze v erzekering is N ederlands rech t van toep assing, tenzij anders v ermeld op h et p olisblad. Klac h ten en gesch illen die betrekking h ebben op de bemiddeling, totstandkoming en u itvoering van de verzekeringsovereenkomst ku nnen worden voorgelegd aan de direc tie van AIG E u rop e L imited, N eth erlands, P ostbu s 860 6, AP R otterdam. W anneer h et oordeel van de Maatsc h ap p ij voor Verzekeringnemer, Verzekerde en/of Begu nstigde(n) niet bevredigend is, kan/ku nnen deze zic h wenden tot h et Klac h teninstitu u t F inancië le D ienstv erlening, P ostbu s 93257, AG D en H aag, tel W anneer Verzekeringnemer, Verzekerde en/of Begu nstigde(n) geen gebru ik wil(len) maken v an deze mogelijkh eden, of de beh andeling of u itkomst h iervan niet bevredigend vindt/vinden, kan/ku nnen zij h et gesc h il voorleggen aan de bevoegde rech ter. 5.9 A d re s Alle mededelingen in h et kader van deze p olis dienen sc h riftelijk te worden gedaan aan h et laatst bekende adres van de geadresseerde O ve rd ra ch t D e p olis kan niet worden overgedragen tenzij sc h riftelijk anders overeengekomen met de Maatsc h ap p ij F ra u d e Indien Verzekeringnemer en/of de tot u itkering gerech tigde met op zet de Maatsch ap p ij te misleiden een v ermelde verp lic h ting niet is nagekomen of niet binnen redelijke termijn de Maatsc h ap p ij alle inlic h tingen en besc h eiden versch aft die voor laatstgenoemde van belang zijn om zijn u itkeringsp lich t te beoordelen, v ervalt h et rech t op u itkering, beh ou dens voor zover deze misleiding h et verval van h et rech t op u itkering niet rech tvaardigt. D egene(n) (Verzekeringnemer en/of de tot u itkering gerech tigde) die zic h sc h u ldig h eeft gemaakt aan dergelijke misleiding, zal tevens de sc h ade v ergoeden die de Maatsc h ap p ij daardoor lijdt, welke sc h ade de Maatsc h ap p ij ook kan verrekenen met een u itkering indien h et de tot u itkering gerech tigde betreft. D e Maatsc h ap p ij zal geen p remie(s) teru gbetalen S a me n lo o p va n ve rz e k e rin g e n Indien de aansp rakelijkh eid of sc h ade die onder deze v erzekering is gedekt, tev ens is gedekt op andere p olissen, al dan niet van ou dere datu m, of daaronder gedekt zou zijn indien onderh avige verzekering niet zou h ebben bestaan, dan loop t onderh av ige verzekering slec h ts 8/11

9 als exc edent boven de dekking die onder die andere p olissen is verleend of zou zijn v erleend indien de onderh av ige verzekering niet zou h ebben bestaan S ch a d e re g e lin g D e Maatsc h ap p ij is belast met de regeling en vaststelling van de Sc h ade. H ij h eeft h et rec h t verzekerden rec h tstreeks sch adeloos te stellen en met h en sch ikkingen te treffen. H ij zal daarbij de belangen van Verzekeringnemer in h et oog h ou den. Meeverzekerd zijn, zonodig boven de v erzekerde som, de kosten van op verlangen van de Maatsc h ap p ij gevoerde p rocedu res en in h aar op drach t verleende rec h tsku ndige bijstand. Boeten, afkoop sommen, met een strafp roces samenh angende gerech tskosten en kosten van rech tsbijstand worden niet vergoed S a n ctie b ij n ie t-n a k o min g va n ve rp lich tin g e n Aan deze verzekering ku nnen geen rec h ten worden ontleend indien Verzekeringnemer, Verzekerde en/of Begu nstigde een of meer van de v erp lic h tingen voortvloeiende u it deze verzekering niet is/zijn nagekomen en daardoor de redelijke belangen van de Maatsc h ap p ij zijn gesch aad. E lk rec h t op u itkering vervalt, indien Verzekeringnemer, Verzekerde en/of Begu nstigde de v erp lic h tingen niet is nagekomen met de op zet de Maatsch ap p ij te misleiden, tenzij de misleiding h et verval v an rec h t niet rec h tvaardigt. C la u s u le b la d T e rro ris me d e k k in g Bij de N ederlandse H erv erzekeringsmaatsc h ap p ij voor T errorismesc h aden N.V. (N H T ) 1 B e g rip s o ms ch rijvin g e n In dit clau su leblad en de daarop beru stende bep alingen wordt - voor zover niet anders blijkt verstaan onder: 1.1 T e rro ris me G ewelddadige h andelingen en/of gedragingen - begaan bu iten h et kader van een van de zes in artikel 3:38 van de W et op h et financieel toezich t genoemde v ormen van molest - in de v orm van een aanslag of een reeks v an in tijd en oogmerk met elkaar samenh angende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondh eid, al dan niet de dood tengevolge h ebbend, en/of sc h ade aan zaken ontstaat dan wel anderszins economisc h e belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks - al dan niet in enig organisatorisc h verband - is beraamd en/of u itgevoerd met h et oogmerk om bep aalde p olitieke en/of religieu ze en/of ideologisc h e doelen te v erwezenlijken. 1.2 K w a a d w illig e b e s me ttin g H et - bu iten h et kader van een van de zes in artikel 3:38 van de W et op h et financ ieel toezic h t genoemde vormen van molest - (doen) v ersp reiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van h u n (in)directe fy sisch e, biologisc h e, radioactiev e of c h emisc h e inwerking letsel en/of aantasting van de gezondh eid, al dan niet de dood tengevolge h ebbend, bij mensen of dieren ku nnen veroorzaken en/of sc h ade aan zaken ku nnen toebrengen dan wel anderszins economisc h e belangen ku nnen aantasten,waarbij aannemelijk is dat h et (doen) versp reiden - al dan niet in enig organisatorisc h verband - is beraamd en/of u itgevoerd met h et oogmerk om bep aalde p olitieke en/of religieu ze en/of ideologisc h e doelen te verwezenlijken. 1.3 Pre ve n tie ve ma a tre g e le n Van overh eidswege en/of door Verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om h et onmiddellijk dreigend gevaar v an terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of - indien dit gevaar zic h h eeft verwezenlijkt - de gevolgen daarv an te bep erken. 1.4 Ne d e rla n d se H e rve rz e k e rin g s ma a ts ch a p p ij vo o r T e rro ris me s ch a d e n N.V. (NH T ) E en door h et Verbond van Verzekeraars in N ederland op geric h te h erv erzekeringsmaatsch ap p ij, waarbij u itkeringsv erp lic h tingen u it h oofde v an v erzekeringsovereenkomsten, die voor in N ederland toegelaten verzekeraars direct of indirect ku nnen v oortvloeien u it de verwezenlijking van de in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 omsc h rev en risico s, in h erv erzekering ku nnen worden ondergebrach t. 1.5 V e rz e k e rin g s o ve re e n k o ms te n a) O v ereenkomsten van sc h adev erzekering voor zover zij ov ereenkomstig h et bep aalde in artikel 1:1 onder "staat waar h et risic o is gelegen" van de W et op h et financ ieel toezich t betrekking h ebben op in N ederland gelegen risico's. 9/11

10 b) O vereenkomsten van levensverzekering voor zover gesloten met een Verzekeringnemer met gewone v erblijfp laats in N ederland, of, indien Verzekeringnemer een rech tsp ersoon is, met de in N ederland gev estigde vestiging van de rec h tsp ersoon waarop de v erzekering betrekking h eeft. c) O v ereenkomsten van natu ra-u itvaartverzekering voor zover gesloten met een Verzekeringnemer met een gewone verblijfp laats in N ederland, of, indien Verzekeringnemer een rech tsp ersoon is, met de in N ederland gev estigde v estiging v an de rech tsp ersoon waarop de verzekering betrekking h eeft. 1.6 In Ne d e rla n d to e g e la te n ve rz e k e ra a rs L ev ens-, natu ra-u itvaart- en sc h adeverzekeraars die op grond van de W et op h et financieel toezic h t bevoegd zijn om in N ederland h et v erzekeringsbedrijf u it te oefenen. 2 B e g re n z in g va n d e d e k k in g vo o r h e t te rro ris me ris ico 2.1 Indien en voor zover, met inac h tneming van de in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 gegev en omsc h rijvingen, en binnen de grenzen van de geldende p olisvoorwaarden, dekking bestaat voor gevolgen van een gebeu rtenis die (direct of indirect) v erband h ou dt met: - terrorisme, kwaadwillige besmetting of p reventiev e maatregelen, - h andelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of p reventieve maatregelen, h ierna gezamenlijk aan te du iden als h et "terrorismerisico", geldt dat de u itkeringsp lic h t van de v erzekeraar terzake van iedere bij h aar ingediende aansp raak op sc h adevergoeding en/of u itkering, is bep erkt tot h et bedrag v an de u itkering die de v erzekeraar terzake van die aansp raak ontvangt onder de h erverzekering voor h et terrorismerisico bij de N H T, in h et geval van een v erzekering met vermogensop bou w vermeerderd met h et bedrag van de u it h oofde van de betrokken verzekering reeds gerealiseerde v ermogensop bou w. Bij lev ensverzekeringen wordt h et bedrag van de gerealiseerde v ermogensop bou w gesteld op de krach tens de W et op h et financ ieel toezic h t aan te h ou den p remiereserv e ten aanzien van de betrokken v erzekering. 2.2 D e N H T biedt h erverzekeringsdekking voor de h iervoor genoemde aansp raken tot maximaal 1 miljard eu ro p er kalenderjaar. Vorengenoemd bedrag kan van jaar tot jaar worden aangep ast en geldt voor alle bij de N H T aangesloten verzekeraars tezamen. Van een eventu ele aanp assing zal mededeling worden gedaan in drie landelijk v ersc h ijnende dagbladen. 2.3 In afwijking van h et in de voorgaande leden van dit artikel bep aalde, geldt voor verzekeringen die betrekking h ebben op : - sc h ade aan onroerende zaken en/of de inh ou d daarvan; - gevolgsc h ade van sc h ade aan onroerende zaken en/of de inh ou d daarvan, dat p er Verzekeringnemer Verzekerde locatie p er jaar maximaal 75 miljoen eu ro onder deze overeenkomst zal worden u itgekeerd, voor alle deelnemende verzekeraars zoals bedoeld in artikel 1 tezamen, ongeac h t h et aantal afgegeven p olissen. Voor de toep assing van dit artikellid wordt onder Verzekerde locatie v erstaan: alle op h et risicoadres aanwezige door Verzekeringnemer Verzekerde objec ten, alsmede alle bu iten h et risicoadres gelegen door Verzekeringnemer Verzekerde objec ten waarvan h et gebru ik en/of de bestemming in relatie staat tot de bedrijfsactiviteiten op h et risicoadres. Als zodanig zu llen in ieder geval worden aangemerkt alle door Verzekeringnemer Verzekerde objec ten die op minder dan 50 meter afstand v an elkaar gelegen zijn en waarvan er tenminste een op h et risicoadres is gelegen. Voor de toep assing van dit artikellid geldt voor rech tsp ersonen en v ennootsc h ap p en die zijn verbonden in een groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b van h et Bu rgerlijk W etboek, dat alle groep smaatsc h ap p ijen tezamen worden aangemerkt als een Verzekeringnemer, ongeac h t door welke tot de groep beh orende groep smaatsc h ap p ij(en) de p olis(sen) is (zijn) afgesloten. 3 U itk e rin g s p ro to co l NH T 3.1 O p de h erv erzekering van de v erzekeraar bij de N H T is van toep assing h et P rotocol afwikkeling claims (h ierna te noemen h et P rotocol). O p grond van de in dit p rotocol vastgestelde bep alingen is de N H T onder meer gerec h tigd de u itkering van de sc h adevergoeding of h et Verzekerde bedrag u it te stellen tot h et moment waarop zij kan bep alen of en in h oev erre zij ov er voldoende financië le middelen besch ikt om alle vorderingen waarvoor zij als h erv erzekeraar dekking biedt, voor h et geh eel te v oldoen. Voor zover de N H T niet ov er voldoende financië le middelen blijkt te besch ikken, is zij gerech tigd ov ereenkomstig bedoelde bep alingen een gedeeltelijke u itkering aan de verzekeraar te doen. 10 /11

11 3.2 D e N H T is, met in ach tneming van h et gestelde in bep aling 7 van h et P rotocol afwikkeling claims, bevoegd om te beslissen of een gebeu rtenis in verband waarmee aansp raak op u itkering wordt gedaan, als een gevolg van de v erwezenlijking van h et terrorismerisico moet worden aangemerkt. E en daartoe strekkend en ov ereenkomstig voornoemde bep aling genomen beslu it van de N H T, is bindend jegens v erzekeraar, Verzekeringnemer, Verzekerden en tot u itkering gerec h tigden. 3.3 E erst nadat de N H T aan de v erzekeraar h eeft v erteld welk bedrag, al dan niet bij wijze van voorsch ot, terzake van een vordering tot u itkering aan h aar zal worden u itgekeerd, kan de Verzekerde of de tot u itkering gerec h tigde op de in artikel bedoelde u itkering terzake tegenov er de verzekeraar aansp raak maken. 3.4 D e h erv erzekeringsdekking bij de N H T is ingevolge bep aling 17 van h et P rotocol slech ts van krach t voor aansp raken op sc h adevergoeding en/of u itkering die worden gemeld binnen twee jaar nadat de N H T van een bep aalde gebeu rtenis of omstandigh eid h eeft vastgesteld dat deze als een v erwezenlijking van h et terrorismerisico in de zin van dit C lau su leblad wordt besc h ou wd. 11/11

AL G EM EN E VO O R W AAR D EN SVI PL U S VER Z EK ER IN G 1/9 AL G EM EN E VO O R W AAR D EN SVI PL U S VER Z EK ER IN G SVI PL U S 20 0 9/0 5 AR T IK EL 1 D EF IN IT IES AR T IK EL 2 AL G EM EN E B EPAL

Nadere informatie

Clausuleblad. Terrorismedekking. Artikel Datum 1 april 2015

Clausuleblad. Terrorismedekking. Artikel Datum 1 april 2015 Clausuleblad Terrorismedekking Artikel 247-30.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1.1 Begripsomschrijving 3 1.1 Terrorisme 3 1.2 Kwaadwillige besmetting 3 1.3 Preventieve maatregelen 3 1.4 Nederlandse Herverzekeringmaatschappij

Nadere informatie

MKB Pakketvoorwaarden 2002

MKB Pakketvoorwaarden 2002 MKB Pakketvoorwaarden 2002 Per risico vormen de Pakketvoorwaarden samen met de van toepassing zijnde Aanvullende voorwaarden en indien van toepassing de Bijzondere voorwaarden één geheel. Bij strijdigheid

Nadere informatie

AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700. Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt:

AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700. Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt: AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700 Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt: VERZEKERINGNEMER

Nadere informatie

Aanvullende verzekering. Polisvoorwaarden SPAV5

Aanvullende verzekering. Polisvoorwaarden SPAV5 Aanvullende verzekering SPAV5 Polisvoorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 De maatschappij Maatschappij Voor Zorgverzekering Gouda N.V. 1.2 SPP De standaardpakketpolis waarop deze verzekering een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pensioen Inkomens Plan UDIP1310

Algemene voorwaarden Pensioen Inkomens Plan UDIP1310 Algemene voorwaarden Pensioen Inkomens Plan UDIP1310 Deze voorwaarden gelden voor het Pensioen Inkomens Plan. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom heeft u een Pensioen Inkomens Plan

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model TE 03.2.40 B INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Omvang van de dekking 1 Vergoeding van schade

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lijfrente Inkomens Plan UDIL1310

Algemene voorwaarden Lijfrente Inkomens Plan UDIL1310 Algemene voorwaarden Lijfrente Inkomens Plan UDIL1310 Deze voorwaarden gelden voor het Lijfrente Inkomens Plan. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom heeft u een Lijfrente Inkomens Plan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN SVI Land- en Werkmaterieel AIG 1/13 SVI Land- en Werkmaterieel AIG 2015/03 Artikel Omschrijving Pagina 1 DEFINITIES 3 2 ALGEMENE BEPALINGEN 4 3 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 6 4 VERPLICHTINGEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WEGAS PLUS VERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN WEGAS PLUS VERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN WEGAS PLUS VERZEKERING WEGAS PLUS Verzekering versie 2010/01 1/11 ALGEMENE VOORWAARDEN WEGAS PLUS Artikel Omschrijving Pagina 1 DEFINITIES 3 2 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 4 3 UITSLUITINGEN

Nadere informatie

Tijd om even een beknopte boom op te zetten

Tijd om even een beknopte boom op te zetten Tijd om even een beknopte boom op te zetten Beknopt Handboek Bedrijfstakpensioenfondsen Het Bedrijfstakpensioenfonds - Welke ondernemingen krijgen er mee te maken en wat zijn de nan i le risi o s wanneer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. SVI Plus

ALGEMENE VOORWAARDEN. SVI Plus ALGEMENE VOORWAARDEN SVI Plus SVI Plus Algemene Voorwaarden (versie 2008/10) 1/8 Algemene Voorwaarden Versie SVI Plus 2008/10 Artikel Omschrijving Pagina 1 Definities 3 2 Algemene bepalingen 4 3 Omschrijving

Nadere informatie

Friesland Bank Assuradeuren. Friesland Bank Wegas verzekering CW 2010-1. Voorwaarden. Inhoudsopgave. Clausule terrorismedekking

Friesland Bank Assuradeuren. Friesland Bank Wegas verzekering CW 2010-1. Voorwaarden. Inhoudsopgave. Clausule terrorismedekking Zuiderstraat 2 Postbus 272 8901 BB Leeuwarden T (058) 299 48 99 F (058) 299 47 58 Voorwaarden Friesland Bank Wegas verzekering CW 2010-1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5

Nadere informatie

onderzoeksopzet WATT Defin itieve versie dd 2 ju li 2010 1 D oel- en vraagstelling De reken kam er beoogt m et dit on derzoek de gem een teraad in zich t te geven in h et on tstaan van de fin an ciële

Nadere informatie

stadsw ach ten in R otterdam 2-1 tak en en b evoegdh eden 2-1-1 tak en 2-1-2 b evoegdh eden

stadsw ach ten in R otterdam 2-1 tak en en b evoegdh eden 2-1-1 tak en 2-1-2 b evoegdh eden onderzoeksopzet stadsw ach ten 1 inleiding 1-1 aanleiding O p 21 april 2011 is vanu it een groot deel van de commissie BVM h et verzoek gekomen aan de rekenkamer om te bezien in h oeverre een onderzoek

Nadere informatie

CLAUSULES Bedrijfsaansprakelijkheid

CLAUSULES Bedrijfsaansprakelijkheid CLAUSULES Bedrijfsaansprakelijkheid A 021-023 Van toepassing zijnde verzekeringsvoorwaarden Waar in deze polis wordt verwezen naar verzekeringsvoorwaarden wordt daarmee bedoeld de op het polisblad van

Nadere informatie

Voorwaarden Dealer Zekerheidsplan ZAV07-0704

Voorwaarden Dealer Zekerheidsplan ZAV07-0704 Voorwaarden Dealer Zekerheidsplan ZAV07-0704 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2006

Algemene voorwaarden 2006 Algemene voorwaarden 2006 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Maatschappij 1.2 Verzekeringnemer 1.3 Aanvangspremie 1.4 Vervolgpremie Artikel 2. Betaling en terugbetaling van premie 2.1 Premiebetaling

Nadere informatie

WEGAM PLUS VERZEKERING - MWGA2009

WEGAM PLUS VERZEKERING - MWGA2009 WEGAM PLUS VERZEKERING - MWGA2009 ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 DEFINITIES OMSCHRIJIVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN IN GEVAL VAN

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden van het Allianz Direct Ingaand Pensioen

Voorwaarden van het Allianz Direct Ingaand Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Voorwaarden van het Allianz Direct Ingaand Pensioen PE1511, TD0701 1 Inhoudsopgave Voorwaarden van het Allianz Direct Ingaand Pensioen De belangrijkste eigenschappen

Nadere informatie

ZAV 07 Algemene Voorwaarden

ZAV 07 Algemene Voorwaarden ZAV 07 Algemene Voorwaarden orw rde Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Rangorde Artikel 3 Onzekere gebeurtenis Artikel 4 Premiebetaling Artikel 5 Schademelding Artikel 6 Wijziging

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

Schadeverzekeringen AVS11

Schadeverzekeringen AVS11 Schadeverzekeringen AVS11 Voorwaarden Inhoudsopgave Onderwerp Artikel Algemene voorwaarden Begripsomschrijvingen 1 Dekking 2 Uitsluitingen 3 Schade 4 Premiebetaling 5 Wijzigingen 6 Aanvang, duur en einde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden (ZV AVS08)

Algemene voorwaarden (ZV AVS08) Algemene voorwaarden (ZV AVS08) Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag van deze verzekering en worden

Nadere informatie

MULTIVOORDEEL PAKKET VOOR DE PARTICULIER

MULTIVOORDEEL PAKKET VOOR DE PARTICULIER MULTIVOORDEEL PAKKET VOOR DE PARTICULIER Algemene voorwaarden van verzekering ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen In de verzekeringsvoorwaarden wordt verstaan onder: AMEV AMEV Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie

rde Algemene Voorwaarden ZAV 05

rde Algemene Voorwaarden ZAV 05 Amene Voaan ZAV 05 -2- Amene Voaan Modelnr. ZAV 05 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Rango Artikel 3 Onzekere gebeurtenis Artikel 4 Premiebetaling Artikel 5 Schademelding Artikel

Nadere informatie

SVI Standaard. Algemene Voorwaarden versie SVI Standaard 2008/01. Land : België ARTIKEL 1 DEFINITIES ARTIKEL 2 ALGEMENE BEPALINGEN

SVI Standaard. Algemene Voorwaarden versie SVI Standaard 2008/01. Land : België ARTIKEL 1 DEFINITIES ARTIKEL 2 ALGEMENE BEPALINGEN SVI Standaard Algemene Voorwaarden versie SVI Standaard 2008/01 Industrial Den Hartigh Insurance Land-Based Group Equipment Belgium Land-Based Program Equipment Program Land : België ARTIKEL 1 DEFINITIES

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen en bedrijven. Wat u vooraf moet weten. Inhoud. Vragen

Aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen en bedrijven. Wat u vooraf moet weten. Inhoud. Vragen Aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen en bedrijven Clausuleblad verloskunde RHN-AVB002/CB002 augustus 2015 Inhoud De volgende clausules zijn alleen van toepassing als de betreffende clausule in de

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Voorwaardenblad 321-94 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 264-20.1504

Nadere informatie

Clausules Beroeps- bedrijfs- en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Advocaten

Clausules Beroeps- bedrijfs- en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Advocaten Clausules Beroeps- bedrijfs- en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Advocaten NAP070-01 A 961-006/1 NAP voorwaarden Cumulatie eigen risico De eigen risico's kunnen niet cumuleren en er zal per

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor verkeersrisico s en goed Werkgeverschap (Algemene en rubrieksvoorwaarden) Model WVV 2009

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor verkeersrisico s en goed Werkgeverschap (Algemene en rubrieksvoorwaarden) Model WVV 2009 (Algemene en rubrieksvoorwaarden) Model WVV 2009 ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 Onzekerheidsvereiste Deze overeenkomst beantwoordt tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen aan het vereiste

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2009

Algemene voorwaarden 2009 Algemene voorwaarden 2009 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Maatschappij 1.2 Verzekeringnemer 1.3 Aanvangspremie 1.4 Vervolgpremie 1.5 Fraude Artikel 2. Betaling en terugbetaling van premie

Nadere informatie

Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente

Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente LY1511, TD0701 1 Inhoudsopgave Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente De belangrijkste eigenschappen

Nadere informatie

Algemene Pakketvoorwaarden

Algemene Pakketvoorwaarden Algemene Pakketvoorwaarden Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Pakket 1.2 Risico 1.3 Risicodrager 1.4 Verzekeringnemer 1.5 Aanvangspremie 1.6 Vervolgpremie 1.7 Fraude Artikel 2. Bedenktijd

Nadere informatie

In tegenstelling tot de eerste versie is de vaste expert verwijderd uit het Programma van Eisen.

In tegenstelling tot de eerste versie is de vaste expert verwijderd uit het Programma van Eisen. Programma van Eisen Eigendommenverzekering Verzekeringnemer: Gemeente Hoogezand-Sappemeer In tegenstelling tot de eerste versie is de vaste expert verwijderd uit het Programma van Eisen. Verzekerde zaken:

Nadere informatie

Aon. Schadeverzekering in- en opzittenden Plus. Voorwaarden VMQ110-04

Aon. Schadeverzekering in- en opzittenden Plus. Voorwaarden VMQ110-04 Aon Schadeverzekering in- en opzittenden Plus Voorwaarden VMQ110-04 Inhoudsopgave VMQ110-04 Schadeverzekering in- en opzittenden Plus Definities 1 Verzekeraar 1.1 Verzekeringnemer 1.2 Verzekerde(n) 1.3

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS09

Algemene voorwaarden Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS09 Algemene voorwaarden Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS09 15 13 09-12 1 Inhoud Artikel Grondslag 1 Begripsomschrijvingen 2 Algemene uitsluitingen 3 Verplichtingen na schade 4 Verjaring 5 Premiebetaling

Nadere informatie

Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente

Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente LY1507, TD0701 1 Inhoudsopgave Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente De belangrijkste eigenschappen

Nadere informatie

V.v.E. Pakketvoorwaarden 2007

V.v.E. Pakketvoorwaarden 2007 V.v.E. Pakketvoorwaarden 2007 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Aanvangspremie 1.2 Fraude 1.3 Maatschappij 1.4 Pakket 1.5 Risico 1.6 Vereniging van Eigenaren 1.7 Vervolgpremie 1.8 Verzekeringnemer

Nadere informatie

Agrarische Pakketvoorwaarden Versie 2015

Agrarische Pakketvoorwaarden Versie 2015 Agrarische Pakketvoorwaarden Versie 2015 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Pakket 1.2 Risico 1.3 Maatschappij 1.4 Verzekeringnemer 1.5 Aanvangspremie 1.6 Vervolgpremie 1.7 Fraude Artikel

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden All In Verzekeringspakket 0508. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden All In Verzekeringspakket 0508. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden All In Verzekeringspakket 0508 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Pakket 1.2 Risico 1.3 Maatschappij 1.4 Verzekeringnemer 1.5 Aanvangspremie 1.6 Vervolgpremie Artikel

Nadere informatie

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen LWB 05 Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van deze verzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering

Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering OTV ALG MINT 2015 Inhoudsopgave 1 Definities, meervoud en sanctiewetgeving 3 2 Grondslag 3 3 Automatische bijverzekering 3 4 Verplichtingen van verzekerde

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

MKB Pakketvoorwaarden 2006

MKB Pakketvoorwaarden 2006 MKB Pakketvoorwaarden 2006 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Pakket 1.2 Risico 1.3 Maatschappij 1.4 Verzekeringnemer 1.5 Aanvangspremie 1.6 Vervolgpremie Artikel 2. Einde van het pakket

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Polisvoorwaarden: MV-99-100 Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Algemeen

Nadere informatie

Informatie voor de klant.

Informatie voor de klant. Voor-Elkaar-Pakket Inboedel Aanvullend t.b.v. kostbaarheden buitenshuis Aanvullende voorwaarden versie 01-2016 Belangrijk De Aanvullende Voorwaarden Inboedel Aanvullende t.b.v. kostbaarheden 01-2016 vormen

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV OMVANG VAN DE DEKKING

Delta Lloyd Schadeverzekering NV OMVANG VAN DE DEKKING VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL TE 03.2.40 C INHOUD ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ALGEMENE INFORMATIE BEGRIPSOMSCHRIJVING OMVANG VAN

Nadere informatie

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam "1 geurt s /meertens p e rs o o n lijk : Leo Ge u rts (1 9 4 2, Den Haag) e n Lambert Meertens (1 9 4 4, A mst e r- dam) werken a l s programmeur b i j d e S t ic h t in g Mathematisch Centrum, Amsterdam.

Nadere informatie

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering VOR300

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering VOR300 Blad. 1 U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden. Daarom hebt u een overlijdensrisicoverzekering gesloten. Deze overlijdensrisicoverzekering keert het verzekerde kapitaal uit

Nadere informatie

BRUILOFTVERZEKERING BASIS

BRUILOFTVERZEKERING BASIS Voorwaarden van verzekering ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 AMEV: AMEV Schadeverzekering N.V., Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht, Nederland. 1.2 verzekeringnemer:

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

REGLEMENT Aanvullende Verzekeringen bij Arbeidsongeschiktheid Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT-reglement)

REGLEMENT Aanvullende Verzekeringen bij Arbeidsongeschiktheid Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT-reglement) REGLEMENT Aanvullende Verzekeringen bij Arbeidsongeschiktheid Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT-reglement) begripsbepalingen artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. Werkgever

Nadere informatie

ENNIA ALGEMENE VOORWAARDEN

ENNIA ALGEMENE VOORWAARDEN ENNIA ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN NR. S-004 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN NR. S-004... 3 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 2A GRONDSLAG VAN DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST...

Nadere informatie

Dit polisvoorwaardenboekje bevat: Algemene Voorwaarden P.UITV.A.05.04 3-6. Speciale Voorwaarden Basis Uitvaartverzekering P.UITV.S.05.

Dit polisvoorwaardenboekje bevat: Algemene Voorwaarden P.UITV.A.05.04 3-6. Speciale Voorwaarden Basis Uitvaartverzekering P.UITV.S.05. Polisvoorwaarden Proteq Uitvaartverzekering Dit polisvoorwaardenboekje bevat: Algemene Voorwaarden P.UITV.A.05.04 3-6 2 Speciale Voorwaarden Basis Uitvaartverzekering P.UITV.S.05.04 6-7 Voorwaarden Proteq

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Verzekeringsvoorwaarden Allianz Design Direct Ingaande Lijfrente LY1101, TD0701 Algemene voorwaarden LY1101 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In de polis en in de

Nadere informatie

Pakketvoorwaarden 2008

Pakketvoorwaarden 2008 Pakketvoorwaarden 2008 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Pakket 1.2 Risico 1.3 Maatschappij 1.4 Verzekeringnemer 1.5 Aanvangspremie 1.6 Vervolgpremie 1.7 Fraude Artikel 2. Einde van het

Nadere informatie

Aanvraagformulier beroepsaansprakelijkheidsverzekering Notarissen

Aanvraagformulier beroepsaansprakelijkheidsverzekering Notarissen Aanvraagformulier beroepsaansprakelijkheidsverzekering Notarissen Voor het verkrijgen van een offertevoorstel is het van belang dat het formulier volledig wordt ingevuld. Indien er onvoldoende ruimte aanwezig

Nadere informatie

TANDARTSKOSTEN TANDEN ZORG POLIS (T 2002.02) INHOUDSOPGAVE

TANDARTSKOSTEN TANDEN ZORG POLIS (T 2002.02) INHOUDSOPGAVE TANDARTSKOSTEN TANDEN ZORG POLIS (T 2002.02) INHOUDSOPGAVE artikel onderwerp 1 begripsomschrijvingen 2 dekking 2.1 strekking van de verzekering 2.2 grondslag van de verzekering 2.3 dekkingsgebied 2.4 dekking

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Koopsom Hypotheek-AOV 2007 bekwaamheden zijn berekend.

Algemene Voorwaarden Koopsom Hypotheek-AOV 2007 bekwaamheden zijn berekend. ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.1. Maatschappij Goudse Schadeverzekeringen N.V. Goudse Schadeverzekeringen N.V. is als schadeverzekeraar geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De

Nadere informatie

CK2005 VOORWAARDEN COMPACT KOPERSVERZEKERING

CK2005 VOORWAARDEN COMPACT KOPERSVERZEKERING 1 COMPACT KOPERSVERZEKERING CK2005 VOORWAARDEN COMPACT KOPERSVERZEKERING 1 Definities 1.1 Verzekering Compact kopersverzekering 1.2 Notariskantoor Het notariskantoor en de daaraan verbonden notaris(sen),

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. AutoTopPolis ATPAV2009

Algemene voorwaarden. AutoTopPolis ATPAV2009 Algemene voorwaarden AutoTopPolis ATPAV2009 Algemene voorwaarden AutoTopPolis ATPAV2009 1 / 6 INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Bladzijde Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Betaling en terugbetaling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Garantie Plan GARK1404

Algemene voorwaarden Garantie Plan GARK1404 Algemene voorwaarden Garantie Plan U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom heeft u een Garantie Plan gesloten. Dit Garantie Plan keert het gegarandeerde eindkapitaal uit op de afgesproken

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van het Zorg Garant Uitvaartplan (koopsom)

Algemene Voorwaarden van het Zorg Garant Uitvaartplan (koopsom) Algemene Voorwaarden van het Zorg Garant Uitvaartplan (koopsom) ADI 2010.01 In deze voorwaarden staan alle regels die gelden voor uw verzekering. Ook leest u in deze voorwaarden handige informatie. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden

Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Home 1 Voorwaarden Schadeverzekering voor Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Verzekerden

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Schadeverzekering inzittenden (SVI-10)

Polisvoorwaarden Schadeverzekering inzittenden (SVI-10) Polisvoorwaarden Schadeverzekering inzittenden (SVI-10) Voorwaarden Schadeverzekering inzittenden SVI-10 Inhoudsopgave SVI-10 artikelen Inhoud Artikel Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen 2 Omvang

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan); -

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pakketpolis

Algemene Voorwaarden Pakketpolis Algemene Voorwaarden Pakketpolis Algemene voorwaarden Op het polisblad staan één of meer verzekeringsovereenkomsten, hierna te noemen verzekeringen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Selfinsured.nl Algemene Voorwaarden. In de voorwaarden van deze autoverzekering leest u:

Polisvoorwaarden. Selfinsured.nl Algemene Voorwaarden. In de voorwaarden van deze autoverzekering leest u: Polisvoorwaarden Selfinsured.nl Algemene Voorwaarden In de voorwaarden van deze autoverzekering leest u: Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten. Voor welke schade wij wel en niet betalen.

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering uitzendbureaus algemene voorwaarden

ZW-eigenrisicoverzekering uitzendbureaus algemene voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen n.v. Postbus 9 2800 ma Gouda Nederland ZW-eigenrisicoverzekering uitzendbureaus algemene voorwaarden T +31 (0)182 544 544 F +31 (0)182 544 899 E info@goudse.com artikel 1. begripsomschrijvingen

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Voorwaarden Werkgeversaansprakelijkheid voor Motorrijtuigen

Voorwaarden Werkgeversaansprakelijkheid voor Motorrijtuigen Voorwaarden Werkgeversaansprakelijkheid voor Motorrijtuigen 04 232 09-12 Polismantel ZWGM09 1 2 1 Grondslag van de verzekering 1.1 Aan deze verzekeringsovereenkomst liggen ten grondslag de door verzekeringnemer

Nadere informatie

PAKKETVERZEKERINGEN voor PARTICULIEREN

PAKKETVERZEKERINGEN voor PARTICULIEREN PAKKETVERZEKERINGEN voor PARTICULIEREN Algemene voorwaarden Op het polisblad staan één of meer verzekeringsovereenkomsten, hierna te noemen verzekeringen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

SPECIFIEKE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEID LBE 02.2014 MODULE F

SPECIFIEKE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEID LBE 02.2014 MODULE F 1 SPECIFIEKE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEID LBE 02.2014 MODULE F SPECIFIEKE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEID LBE 02.2014 Module F Artikel Omschrijving Pagina 1 Partijen 3 2 Verzekerde objecten 3 3 Dekking

Nadere informatie

NHV (Nederlands Handbal Verbond)

NHV (Nederlands Handbal Verbond) NHV (Nederlands Handbal Verbond) Verzekeringnemer Nederlands Handbal Verbond. Verzekerden Verzekeringnemer, alsmede de verzekerden als opgenomen in clausule AV100-004 Verzekerden NHV. Hoedanigheid Sportbond

Nadere informatie

DUPLICAATPOLIS. Gemeente Deventer Postbus 5000 7400 GC DEVENTER

DUPLICAATPOLIS. Gemeente Deventer Postbus 5000 7400 GC DEVENTER MEEÙS Assurantiën BV Verzekeringnemer Gemeente Deventer Postbus 5000 7400 GC DEVENTER Laan van N.O.I. 123 Postbus 93424 2509 AK Den Haag T +31(0)70 302 89 10 F +31(0)70 361 50 81 I www.meeus.com ABN-AMRO

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Algemene voorwaarden formulier XLI 0114.OC XLI 0114 OC Pagina 1 van 7 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN XLI 0207 OC ALGEMENE VOORWAARDEN Deze overeenkomst

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

van het ingevolge de Voorwaarden g. Einddatum (overlijdensrisico): De in de Polis vermelde Einddatum van de dekking van het ingevolge de Voorwaarden

van het ingevolge de Voorwaarden g. Einddatum (overlijdensrisico): De in de Polis vermelde Einddatum van de dekking van het ingevolge de Voorwaarden ! "##$% %&$%''( %)%*%+ #, #- De Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden, die eveneens op de Verzekeringsovereenkomst van toepassing zijn. De Voorwaarden

Nadere informatie

d. Met Mediation wordt bedoeld: de opdracht tot bemiddeling tussen Deelnemers die wordt verleend door Afnemer.

d. Met Mediation wordt bedoeld: de opdracht tot bemiddeling tussen Deelnemers die wordt verleend door Afnemer. Algemene voorwaarden Sapphire-mediation 1. Algemeen: a. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en overeenkomsten van opdracht die ten doel hebben het verlenen van diensten door Sapphire

Nadere informatie

Natura 2000 Waddengebied. Natuur in een dynamis ch lands chap

Natura 2000 Waddengebied. Natuur in een dynamis ch lands chap Natura 2000 Waddengebied O n d e rd e le n : W a d d e n z e e e n N o o rd z e e k u s tz o n e Natuur in een dynamis ch lands chap Opzet pres entatie 2 Natura 2000 Aanwijzing s bes luiten Natuurdoelen

Nadere informatie

H L. Polisvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering Bestuurders Motorrijtuigen Model WEGAM2009.06

H L. Polisvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering Bestuurders Motorrijtuigen Model WEGAM2009.06 H L W E G A M Polisvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering Bestuurders Motorrijtuigen Model WEGAM2009.06 Artikel 1 Grondslag 1.1 Aan deze verzekeringsovereenkomst liggen ten grondslag de door

Nadere informatie

Groei AOV. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Groei AOV. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Groei AOV Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Wanneer bestaat recht op een uitkering? 5 Wel arbeidsongeschikt en toch geen uitkering?

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering nr. 1362 1

Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering nr. 1362 1 Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering nr. 1362 1. Begripsomschrijvingen 1.1 SRK: de maatschappij heeft voor de uitvoering van de polisdekking SRK Rechtsbijstand (Stichting Schaderegelingskantoor

Nadere informatie

GENERALI verzekeringsgroep

GENERALI verzekeringsgroep Algemene Voorwaarden (026) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst is aangegaan met GENERALI schadeverzekering maatschappij nv. Verzekerde: verzekeringnemer

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid Henck Arronstraat 5 7 Pob 1030 Tel. 473400/477955 Fax 476669 Paramaribo Suriname E-mailadres: assuria@sr.net Filiaal Nickerie R.P. Bharosstraat 68 Pob 6096 Tel. 0231911 Fax 0231912 Nw. Nickerie - Suriname

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. BlijfRijdenPolis (BRP0212alg)

Algemene voorwaarden. BlijfRijdenPolis (BRP0212alg) Algemene voorwaarden BlijfRijdenPolis (BRP0212alg) BlijfRijdenPolis BRP0212 Pagina 1 Algemene voorwaarden BlijfRijdenPolis Op het polisblad staan één of meer verzekeringsovereenkomsten, hierna te noemen

Nadere informatie

Schadeverzekeringen particulieren AVPS06

Schadeverzekeringen particulieren AVPS06 Schadeverzekeringen particulieren AVPS06 Algemene voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag

Nadere informatie

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (Polisvoorwaarden) Model BAV 2009

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (Polisvoorwaarden) Model BAV 2009 ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen 1.- In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verzekeringnemer Degene met wie de verzekeringsovereenkomst is aangegaan. 1.2 Verzekerde(n) 1.2.1 De verzekeringnemer in

Nadere informatie

Dekkingsgebied Europa. Voor zakenreizen en voor de Nederlandse afvaardiging voor sportevenementen in het buitenland is er Werelddekking.

Dekkingsgebied Europa. Voor zakenreizen en voor de Nederlandse afvaardiging voor sportevenementen in het buitenland is er Werelddekking. POLISINFORMATIE COLLECTIEF PAKKET KNGU POLISINFORMATIE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING Wie zijn verzekerd 1 De KNGU 2 De lokale verenigingen gelieerd aan de KNGU 3 Buitenlandse deelnemers inclusief trainers

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering

De Vrijwilligersverzekering De Vrijwilligersverzekering Uitgebreide dekking Gemeente Tytsjerksteradiel ALGEMEEN... 3 PAKKET 1 DE VRIJWILLIGER... 4 SCHADEVERZEKERING VRIJWILLIGERS... 4 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING PARTICULIEREN...

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden Bijzondere Voorwaarden Ongevallen Inzittenden 2 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden Ongevallen inzittendenverzekering Versie B2012.1 Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in afwijking

Nadere informatie

Voorwaarden. Garage Algemeen FGD 2015-02

Voorwaarden. Garage Algemeen FGD 2015-02 Voorwaarden Garage Algemeen FGD 2015-02 Inhoudsopgave Algemene verzekeringsvoorwaarden 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Verwerking persoonsgegevens 3 Artikel 3 Kennisgeving 4 Artikel 4 Wijzigingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BESTUURDERS VAN EEN VERENIGING VAN EIGENAARS

ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BESTUURDERS VAN EEN VERENIGING VAN EIGENAARS ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BESTUURDERS VAN EEN VERENIGING VAN EIGENAARS BusinessGuard D&O-2007 (V.v.E.) BusinessGuard D&O-2007 (V.v.E.) 1/8 ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING 1. Voor het verkrijgen van een offerte is het van belang dat het formulier volledig wordt ingevuld. 2. Indien er onvoldoende ruimte aanwezig is voor

Nadere informatie

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Bijzondere polisvoorwaarden 654-96 Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Wegwijzer zie artikel Artikel D.1 Algemene begripsomschrijvingen Algemene begripsomschrijvingen D.1 Omzet D.1.1 Testen D.1.2

Nadere informatie