Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 AL GEMENE VOOR W AAR DEN GR OU P P LU S ZAK EL IJK E R EIS VER ZEK ER ING 1/21

2 AL GEMENE VOOR W AAR DEN GR OU P P L U S ZAK EL IJK E R EIS VER ZEK ER ING Artikel Omschrijvin g P agin a 1 DEF INIT IES 3 2 AL GEMENE BEP AL INGEN 6 3 P ER S OONL IJK ONGEVAL 10 4 MEDIS C HE K OS T EN EN HU L P VER L ENING 13 5 R EIS HU L P VER L ENING 14 6 R EIS ANNU L ER ING EN ONDER BR EK ING 15 7 P ER S OONL IJK E BEZIT T INGEN EN ZAK EL IJK E U IT R U S T ING 15 8 P ER S OONL IJK E AANS P R AK EL IJK HEID 16 9 R EC HT S BIJS T AND ONT VOER ING, K AP ING EN GIJZEL ING P OL IT IEK E EVAC U AT IE EN C R IS IS BES C HER MING 18 C L AU S U L E T ER R OR IS MEDEK K ING 19 2/21

3 ART IK EL 1 D EF IN IT IES In deze p olis wordt verstaan on der: 1.1 M a a ts ch a p p ij AIG Eu rop e L imited, Netherlan ds. 1.2 AIG As s is ta n ce De dien st die de in deze p olis beschreven hu lp verlen in g verzorgt in n aam van en voor reken in g van de Maatschap p ij, bereikbaar via telefoon n u mmer + 31 (0) V e rz e k e rin g n e m e r Degen e die deze verzekerin g is aan gegaan met de Maatschap p ij en als zodan ig op het p olisblad wordt vermeld. 1.4 V e rz e k e rd e De p ersoon wien s belan gen worden behartigd door de verzekerin g en die als zodan ig op het p olisblad wordt vermeld, in clu sief de meereizen de P artn er en K in deren. 1.5 Pa rtn e r Echtgen oot/echtgen ote of degen e met wie Verzekerde lan ger dan 1 jaar du u rzaam samen woon t. 1.6 K in d e re n On gehu wde kin deren van Verzekerde, jon ger dan 27 jaar, hetz ij thu iswon en d of in verban d met stu die u itwon en d. 1.7 Be g u n s tig d e n Iedere p ersoon die in de p olis als zodan ig wordt aan gedu id; bij on tbreken hiervan : In geval van Overlijden : de echtgen o(o)t(e) van Verzekerde, dan wel zijn /haar wettelijk geregistreerde p artn er; bij on tbreken van deze: de wettige erfgen amen met u itslu itin g van de S taat. In alle an dere gevallen : Verzekerde. 1.8 W o o n p la a ts Het lan d waarin Verzekerde woon t of van p lan is te won en voor een p eriode van 12 maan den of lan ger op gron d van een aan stellin g door Verzekerin gn emer of vestigin g van een eigen on dern emin g. 1.9 Bu ite n la n d Alle lan den ter wereld, met u itz on derin g van het lan d van W oon p laats van Verzekerde en het lan d waar Verz ekerde n ormaliter z ijn werkzaamheden verricht Za k e n re is Elke reis die door Verzekerde n aar het Bu iten lan d wordt on dern omen ten behoeve van de on dern emin g van Verzekerin gn emer, die gedu ren de de con tractsdu u r p laatsvin dt en welke maximaal 12 maan den du u rt. Niet-zakelijke activiteiten worden gedekt in dien bijkomstig aan de Zaken reis. De reis begin t wan n eer Verzekerde de n ormale werk-, of W oon p laats verlaat en de reis ein digt bij teru gkeer n aar een van deze locaties M o le s t Bu iten gewon e omstan digheden als gewap en d con flict, bu rgeroorlog, op stan d, bin n en lan dse on lu sten, op roer en mu iterij. Deze zes gen oemde vormen van molest, alsmede de defin ities daarvan vormen on derdeel van de tekst, die door het Verbon d van Verzekeraars in Nederlan d d.d. 2 n ovember 1981 ter griffie van de Arron dissemen tsrechtban k in Den Haag is gedep on eerd en die als zodan ig deel u itmaakt van deze verzekerin g On g e v a l Een gebeu rten is waarbij Verzekerde p lotselin g on afhan kelijk van zijn /haar wil wordt getroffen door een van bu iten af op hem/haar in werken d geweld, waardoor hem/haar in een ogen blik lichamelijk letsel wordt toegebracht al dan n iet met de dood als gevolg, mits aard en p laats van het letsel of de dood gen eesku n dig zijn vast te stellen, het letsel n iet op zettelijk door Verzekerde is toegebracht en het letsel n iet voortvloeit u it een Ziekte. U itdru kkelijk wordt bep aald dat letsel als direct gevolg van een Ziekte zelf n iet als On geval wordt aan gemerkt. 3/21

4 On der On geval wordt ook verstaan : a. de gevolgen van een on ju iste medische behan delin g, won din fectie of bloedvergiftigin g rechtstreeks verban d hou den de met een gedekt On geval; b. letsel als gevolg van rechtmatige zelfverdedigin g, reddin g (of p ogin g daartoe) van in gevaar verkeren de p erson en, dieren of goederen ; c. het acu u t en on gewild bin n en krijgen van vaste, vloeibare en /of gasvormige stoffen welke schadelijk zijn voor de gezon dheid; d. beten van dieren en in secten beten ; e. verstu ikin g, verzwikkin g, on twrichtin g, verrekkin g of scheu rin g van een sp ier, p ees, ligamen t of kap sel; f. u itp u ttin g en on tberin g bij afzon derin g van de bu iten wereld als gevolg van een ramp (watersn ood, schip breu k, n oodlan din g, in stortin g e.d.), u itzon derlijke weersomstan digheden, bevriezin g, hitteberoerte, on op zettelijke verdrin kin g, on op zettelijke verstikkin g (n iet ten gevolge van ziekte), bliksemslag, zon n esteek; g. bacterië le vergiftigin g door een on vrijwillige val in een vaste of vloeibare stof; h. koep okken, miltvu u r; mon d- en klau wzeer, schu rft, trichop hythie en ru n derbru cellose (ziekte van Ban g); i. lu mbago (len desp it), p eesschede on tstekin g (ten dovagin itis crep itan s), zweep slag (cou p de fou et), ten n isarm (ep icon dylitis hu meri), hern ia en in gewan dsbreu k mits geop ereerd; j. een On geval dat werd veroorzaakt door een ziekte, an ders dan een geestesziekte of een p sychische aan doen in g Blijv e n d e In v a lid ite it Blijven d geheel of gedeeltelijk verlies of on bru ikbaarheid van en ig lichaamsdeel of orgaan (of gedeelte daarvan ) V e rlie s v a n e e n L e d e m a a t In het geval van een been of on derste ledemaat: a. verlies door blijven de lichamelijke scheidin g aan of boven de en kel, of b. blijven d en volledig verlies van het gebru ik van een comp lete voet of een comp leet been. In het geval van een arm of boven ste ledemaat: a. verlies door blijven de lichamelijke scheidin g van de vier vin gers aan of boven de meta-carp o-p halan geal gewrichten (waar de vin gers met de han dp alm samen komen ), of b. blijven d en totaal verlies van een comp lete arm of han d V e rlie s v a n z ich t Blijven d en volledig verlies van gez ichtsvermogen : a) van beide ogen, alsmede b) in é é n oog wan n eer de zichtgraad n a correctie 1/20 of min der is op de S n ellen S chaal Pa ra p le g ie De blijven de en volledige verlammin g van de twee on derste ledematen, blaas en rectu m Qu a d rip le g ie Blijven de en volledige verlammin g van de twee boven ste ledematen en de twee on derste ledematen M e d is ch e k o s te n De kosten gemaakt door Verzekerde voor medische, chiru rgische of an dere helen de behan delin g(en ) voor zover die behan delin g(en ) zijn gegeven of voorgeschreven door een Bevoegd Arts en alle zieken hu is- of ambu lan cekosten en kosten voor verp legin g On v o o rz ie n e re is k o s te n De on voorzien e tran sp ort- en verblijfskosten (on der aftrek van mogelijk verhaal of mogelijke besp arin gen ) gemaakt door Verzekerde en iedere p ersoon die als rechtstreeks gevolg van het On geval of de Ziekte n aar Verz ekerde dien t te reizen, bij Verzekerde dien t te blijven of Verzekerde dien t te vergez ellen Be v o e g d Arts Een beoefen aar van de gen eesku n de, welke is afgestu deerd aan een medische facu lteit welke vermeld wordt in de Directory of Medical S chools of the W orld Health Organ isation, die in het bezit is van een vergu n n in g van de medische au toriteiten van het lan d waar zijn p raktijk wordt u itgeoefen d en die p raktiseren d is bin n en het kader van de van toep assin g z ijn de vergu n n in g en op leidin g Zie k e n h u is Een in stellin g voor medische behan delin g van bedlegerige p atië n ten welke: 4/21

5 diagn ostische en heelku n dige voorzien in gen heeft; 24 u u r p er dag verp leegku n dig p erson eel heeft; on der toezicht van artsen staat en geen verp leegtehu is, ru sthu is, bejaarden hu is of p sychiatrische in stellin g (ook voor gedragsstoorn issen ), san atoriu m of klin iek voor de behan delin g van alcohol- of dru gsverslaafden is; zelfs wan n eer dit zich op dezelfde locatie bevin dt Zie k te Iedere n egatieve veran derin g in de gezon dheidstoestan d, on tstaan n a aan van g van de Zaken reis en vastgesteld door een Bevoegd Arts Pe rs o o n lijk e be z ittin g e n De door Verz ekerde voor eigen gebru ik op reis meegen omen voorwerp en en reisdocu men ten, alsmede de tijden s de reis aan geschafte voorwerp en, met u itzon derin g van Zakelijke u itru stin g Za k e lijk e u itru s tin g Zaken die toebehoren aan Verzekerin gn emer en die door Verzekerde meegen omen zijn op of verworven zijn tijden s de Zaken reis G e ld e n g e ld w a a rd e n Mu n ten, ban kbiljetten, waardep ap ieren, ban kwissels, fon dsen, kredietbrieven, maaltijdbon n en, ban kkaarten, telefoon kaarten, p ost- of geldbewijzen, reischeq u es, vervoersbewijzen, ben zin e- of an dere bon n en met een mon etaire waarde of creditvou chers die in het bezit, het beheer of on der het toezicht staan van Verzekerde en slechts bedoeld zijn voor reizen, maaltijden, accommodatie en p ersoon lijke u itgaven Re ch ts bijs ta n d a. Alle gerechtelijke-, p roces- en an dere u itgaven p osten die redelijkerwijze door de Belan gen behartiger zijn gemaakt in verban d met een aan sp raak, claim of rechtszaak, in clu sief de in verban d hiermee gemaakte, redelijke kosten van desku n digen en kosten van de Maatschap p ij. b. Alle door of voor reken in g van Verzekerde gemaakte kosten en bu iten rechterlijke kosten n a het treffen van een min n elijke regelin g. c. Alle gerechtelijke-, p roces- en an dere u itgaven p osten die redelijkerwijz e door de Belan gen behartiger zijn gemaakt in verban d met een beroep sp rocedu re Be la n g e n be h a rtig e r Een advocaat of een an dersz in s gekwalificeerd p ersoon aan gewezen en bevoegd om in n aam en voor reken in g van Verzekerde op te treden con form de voorwaarden van deze verzekerin g On tv o e rin g Elke gebeu rten is of samen han gen de reeks van gebeu rten issen waarbij Verzekerde wordt vastgehou den of meegen omen door middel van geweld of bedrog (u itgezon derd min derjarige kin deren door hu n ou ders) door een p ersoon of door meerdere samen werken de p erson en met als doel losgeld te eisen G ijz e lin g Elke willekeu rige daad van on vrijwillige vasthou din g van Verzekerde door p erson en die han delen als of beweren te han delen als agen ten van een op stan dige p artij, organ isatie of groep erin g. Een reeks van on vrijwillige vasthou din gen zal als é é n gijz elin g worden beschou wd K a p in g On wettige overn ame van de con trole over een vervoermiddel waarin Verzekerde zich als p assagier bevin dt Ad v ie s k o s te n R edelijke hon oraria en on kosten in reken in g gebracht door adviseu rs in geschakeld door de Maatschap p ij bij on tvoerin g, in clu sief maar n iet bep erkt tot reiskosten, verblijfskosten, kosten voor gekwalificeerde in terp retatie, commu n icatie en betalin g aan in forman ten Cu m u la tie lim ie t Het maximale bedrag dat de Maatschap p ij zal betalen on der deze en elke an dere On gevallen verzekerin g u itgegeven door de Maatschap p ij op n aam van Verzekerin gn emer, voor alle Verzekerden die lichamelijk letsel op lop en als gevolg van een zelfde On geval of reeks van On gevallen, veroorzaakt door of als gevolg van dezelfde oorzaak, gebeu rten is of omstan digheid. 5/21

6 De hieru it volgen de vermin derin g van aan sp rakelijkheid met betrekkin g tot deze C u mu latielimiet z al p rop ortion eel worden doorbereken d in de u it te keren bedragen voor elke Verzekerde J a a rlo o n On der jaarloon wordt verstaan : a. Voor verzekerde bedragen : het loon van Verzekerde, zoals dat aan de Belastin gdien st wordt op gegeven, over de p eriode van twaalf maan den on middellijk voorafgaan d aan het On geval. In dien het dien stverban d geen volledige p eriode van twaalf maan den heeft bestaan, z al het worden herleid alsof het dien stverban d gedu ren de de bedoelde p eriode wel heeft bestaan. b. Voor de p remiebereken in g: het totale jaarloon van Verzekerde(n ) z oals dat dien t te worden op gegeven aan de Belastin gdien st Cris is W an n eer de bevoegde au toriteiten van het lan d van W oon p laats van Verzekerde formeel advies geven tegen het reizen n aar het Gastlan d of formeel advies geven tot evacu atie van u it het Gastlan d van wege een van de hieron der beschreven gebeu rten issen, welke p laatsvin den volledig bu iten de wil om van Verzekerin gn emer en /of Verzekerde: a. Verzekerde wordt u itgewezen of als p erson a n on grata wordt verklaard door de erken de au toriteiten van het Gastlan d; b. de aan van g van gewelddadige p olitieke of bu rgerlijke op roer in het Gastlan d; c. de aan van g van een militair con flict waarbij het Gastlan d betrokken is; d. een terroristische aan val die p laatsvin dt in het Gastlan d en slachtoffers maakt; e. het u itbreken van een ep idemie in het Gastlan d; f. een n atu u rramp die p laatsvin dt in het Gastlan d en slachtoffers maakt Cris is Ad v is e u rs Adviseu rs, welke zijn aan gesteld door de Maatschap p ij dan wel welke vooraf door de Maatschap p ij werden goedgekeu rd om door Verzekerin gn emer in gezet te worden in verban d met een C risis. ART IK EL 2 - AL G EM EN E BEPAL IN G EN 2.1 D e k k in g s o m s ch rijv in g Dez e verzekerin g geeft, tijden s de du u r van de verzekerin g en bin n en de gren zen beschreven in deze p olis, dekkin g tijden s Zaken reizen met een bestemmin g in het Bu iten lan d, ten zij an ders gesp ecificeerd op het p olisblad. De dekkin g krachten s deze verzekerin g ein digt in ieder geval voor Verz ekerde op de eerste dag n a 12 maan den van een aan een gesloten p eriode van reizen en /of verblijven in het Bu iten lan d. 2.2 D u u r e n e in d e v a n d e v e rz e k e rin g De verzekerin g gaat in op de datu m vermeld op het p olisblad en wordt jaarlijks stilzwijgen d verlen gd met een p eriode van 12 maan den of voor een p eriode zoals aan gegeven op het p olisblad, ten zij de Maatschap p ij of Verz ekerin gn emer de verzekerin g ten min ste 2 maan den voor het ein de van een dergelijke p eriode bij aan geteken de brief op zegt. 2.3 Pre m ie be ta lin g De p remie is verschu ldigd op de p remievervaldatu m zoals vermeld op het p olisblad. In dien Verz ekerin gn emer de p remie n iet op de voorgeschreven wijze heeft betaald, is hij zon der een n adere in gebrekestellin g of gerechtelijke tu ssen komst van rechtswege in verzu im. Verzekerin gn emer zal n a de p remievervaldag n og 1 maal in de gelegen heid worden gesteld bin n en een termijn van 14 dagen de p remie te voldoen. In dien Verz ekerin gn emer de p remie n iet of n iet tijdig betaalt, wordt geen dekkin g verleen d voor gebeu rten issen die p laatsvin den van af de vijftien de dag n a de vervaldatu m waarop de Maatschap p ij Verzekerin gn emer schriftelijk heeft aan gemaan d en betalin g is u itgebleven. Verzekerin gn emer blijft gehou den de p remie te voldoen. On der deze verzekerin g wordt geen dekkin g verleen d voor gebeu rten issen die p laatsvon den tijden s de p eriode waarin de verzekerin g werd on derbroken. 6/21

7 2.4 W ijz ig in g /V e rz w a rin g v a n ris ico In dien de Verzekerin gn emer zijn zakelijke activiteiten wijzigt ten op zichte van die welke hij bij de aan van g van de p olis heeft op gegeven, dien t hij dit direct aan de Maatschap p ij mee te delen. In dien de wijzigin gen een verzwarin g van het risico in hou den behou dt de Maatschap p ij zich het recht voor de p remie en de verz ekerin gsvoorwaarden aan te p assen. Verz ekerin gn emer heeft het recht de aan gep aste p remie en verzekerin gsvoorwaarden te weigeren en de verzekerin g bin n en 60 dagen van af het tijdstip waarop de wijzigin g is medegedeeld, op te zeggen. 2.5 W ijz ig in g p re m ie e n /o f v o o rw a a rd e n De Maatschap p ij heeft het recht de p remie en /of voorwaarden van bep aalde verzekerin gen en bloc te wijzigen. Behoort deze verzekerin g tot die groep, dan is de Maatschap p ij gerechtigd de p remie en /of voorwaarden van deze verzekerin g in overeen stemmin g met die wijzigin g aan te p assen op een door haar te bep alen datu m. De Maatschap p ij stelt Verzekerin gn emer ten min ste 2 maan den voor de datu m waarop de wijzigin g in gaat, schriftelijk in ken n is van de wijzigin g(en ). Verzekerin gn emer wordt geacht met de wijzigin g(en ) te hebben in gestemd, ten zij deze de overeen komst op zegt bin n en 1 maan d n a ken n isgevin g van de wijzigin g(en ). De mogelijkheid van op zeggin g geldt n iet in dien de wijzigin g een verlagin g van de p remie en /of een u itbreidin g van de dekkin g in hou dt. 2.7 Op z e g g in g in g e v a l v a n m o le s t De Maatschap p ij en Verzekerin gn emer ku n n en elke molestdekkin g zoals omschreven in artikel 1.11 van deze voorwaarden, op zeggen bij verwezen lijkin g van een dergelijk risico of bij dreigin g van het op han den zijn daarvan, met in achtn emin g van een termijn van zeven dagen. 2.8 S ch a d e m e ld in g Zodra Verzekerin gn emer of de tot u itkerin g gerechtigde van de verwezen lijkin g van een on der dez e verzekerin gsovereen komst gedekt risico op de hoogte is, of behoort te zijn, is deze verp licht dit zo sp oedig als redelijkerwijs mogelijk aan de Maatschap p ij te melden. 2.9 Ov e rd ra ch t De p olis kan n iet worden overgedragen ten zij schriftelijk an ders overeen gekomen met de Maatschap p ij Be w ijs v o rd e rin g e n De Verzekerin gn emer, Verzekerde en /of Begu n stigde dien t op eigen kosten alle redelijke en n oodzakelijke bewijsstu kken te bezorgen om een vorderin g te on dersteu n en, hieron der begrep en maar n iet bep erkt tot: a. R ap p ort van p ost-mortem on derzoek b. P olitierap p ort c. P rop erty Irregu larity R ep ort (P IR ) d. Origin ele factu u r of kop ie hiervan e. S chriftelijke bevestigin g door reisbu reau of verhu u rder van de schadetoedracht. Verz ekerde dien t zijn medewerkin g te verlen en aan medische on derzoeken met betrekkin g tot een vorderin g wan n eer de Maatschap p ij dit n oodzakelijk acht V e rp lich tin g e n e n be p a lin g e n Verzekerin gn emer, Verzekerde(n ) en /.of Begu n stigde(n ) dien en te voldoen aan de verp lichtin gen en bep alin gen gesteld in de p olis. In dien Verzekerin gn emer, Verzekerde(n ) en /of Begu n stigde(n ) daaraan n iet voldoen, kan de Maatschap p ij de u itkerin g vermin deren met de schade die zij daardoor lijdt F ra u d e In dien Verzekerin gn emer en /of de tot u itkerin g gerechtigde met op zet de Maatschap p ij te misleiden een vermelde verp lichtin g n iet is n agekomen of n iet bin n en redelijke termijn de Maatschap p ij alle in lichtin gen en bescheiden verschaft die voor laatstgen oemde van belan g zijn om zijn u itkerin gsp licht te beoordelen, vervalt het recht op u itkerin g, behou den s voor zover deze misleidin g het verval van het recht op u itkerin g n iet rechtvaardigt. Degen e(n ) (Verzekerin gn emer en /of de tot u itkerin g gerechtigde) die zich schu ldig heeft gemaakt aan dergelijke misleidin g, zal teven s de schade vergoeden die de Maatschap p ij daardoor lijdt, welke schade de Maatschap p ij ook kan verreken en met een u itkerin g in dien het de tot u itkerin g gerechtigde betreft. De Maatschap p ij zal geen p remie(s) teru gbetalen. 7/21

8 2.13 Re n te o p u itk e rin g e n De Maatschap p ij betaalt geen ren te op u it te betalen u itkerin gen ten zij an ders bep aald S ch a d e be p e rk in g s p lich t De Verzekerin gn emer, Verzekerde(n ) en Begu n stigde(n ) dien t/dien en zodra é é n van hen op de hoogte is of behoort te zijn van schade of het op han den zijn daarvan, n aarmate hij/zij daartoe in de gelegen heid is en bin n en redelijke gren zen, alle maatregelen te n emen die tot voorkomin g of vermin derin g van de schade ku n n en leiden, waaron der p ogin gen om bezittin gen teru g te krijgen die verloren zijn gegaan of on tvreemd z ijn. De Maatschap p ij vergoedt de kosten die verbon den zijn aan het n emen van de hiervoor bedoelde maatregelen en de schade aan z aken die daarbij worden in gezet V e rja rin g Een rechtsvorderin g tegen de Maatschap p ij tot het doen van een u itkerin g verjaart door verloop van drie jaren n a de aan van g van de dag, volgen d op die waarop de tot u itkerin g gerechtigde met de op eisbaarheid daarvan beken d is geworden. De verjarin g wordt gestu it door een schriftelijke mededelin g waarbij op u itkerin g aan sp raak wordt gemaakt. Een n ieu we verjarin gstermijn begin t te lop en met de aan van g van de dag, volgen d op die waarop de Maatschap p ij hetzij de aan sp raak erken t, hetzij bij aan geteken de brief on du bbelzin n ig heeft medegedeeld de aan sp raak af te wijzen on der even een s on du bbelzin n ige vermeldin g dat in geval van afwijzin g de rechtsvorderin g verjaart door verloop van zes maan den S a m e n lo o p v a n v e rz e k e rin g e n In dien de aan sp rakelijkheid of schade die on der deze verzekerin g is gedekt, teven s is gedekt op an dere p olissen, al dan n iet van ou dere datu m, of daaron der gedekt zou zijn in dien on derhavige verzekerin g n iet zou hebben bestaan, dan loop t on derhavige verzekerin g slechts als exceden t boven de dekkin g die on der die an dere p olissen is verleen d of zou zijn verleen d in dien de on derhavige verzekerin g n iet zou hebben bestaan. Voorn oemde geldt n iet in geval van een u itkerin g voor Overlijden door On geval of Blijven de In validiteit door On geval S u bro g a tie In dien Verzekerin gn emer of Verz ekerde terz ake van door hem/haar geleden schade an ders dan u it verzekerin g, vorderin gen tot schadevergoedin g op derden heeft, gaan die vorderin gen bij wijze van su brogatie op de Maatschap p ij over voor zover dez e, al dan n iet verp licht, die schade vergoedt. Voorn oemde geldt n iet in geval van een u itkerin g voor Overlijden door On geval of Blijven de In validiteit door On geval. Verzekerde moet zich, n adat het risico zich heeft verwezen lijkt, on thou den van elke gedragin g welke aan het recht van de Maatschap p ij tegen die derden afbreu k doet Ad re s Alle mededelin gen in het kader van deze p olis dien en schriftelijk te worden gedaan aan het laatst beken de adres van de geadresseerde Re g is tra tie p e rs o o n s g e g e v e n s De verzamelin g en verwerkin g van P ersoon sgegeven s (hiern a Gegeven s ) door de Maatschap p ij, gebeu rt in overeen stemmin g met de Gedragscode verwerkin g p ersoon sgegeven s F in an cië le In stellin gen ( Gedragscode ). De Maatschap p ij is de veran twoordelijke voor deze gegeven sverwerkin gen en de gegeven sverwerkin g is gemeld bij het C ollege Beschermin g P ersoon sgegeven s. Deze Gegeven s z u llen worden verwerkt ten behoeve van on der meer het gebru ik van de dien sten van de Maatschap p ij, waaron der het evalu eren van risico s, het beheer en de u itvoerin g van con tracten, het beheer van schadedossiers en het voorkomen van misdrijven zoals frau de, alsook ten ein de de Maatschap p ij toe te laten aan haar wettelijke verp lichtin gen te voldoen. In het kader van de activiteiten van de Maatschap p ij, en ten behoeve van de goede dien stverlen in g, kan de Maatschap p ij de Gegeven s doorgeven n aar an dere ven n ootschap p en behoren d tot de groep van on dern emin gen waartoe zij behoort, aan on deraan n emers of p artn ers. Deze ven n ootschap p en, on deraan n emers of p artn ers ku n n en zijn gevestigd in lan den bu iten de Eu rop ese Econ omische R u imte die n iet n oodzakelijk hetzelfde beschermin gsn iveau bieden als Nederlan d. T en aan zien van dez e doorgiften, zal de Maatschap p ij adeq u ate voorz orgsmaatregelen n emen om de veiligheid van de verwerkin g van de Gegeven s in deze lan den zo goed mogelijk te verzekeren. Behou den s verzet van betrokken e, ku n n en de Gegeven s worden gebru ikt voor direct marketin gdoelein den. Overeen komstig de Gedragscode beschikt de betrokken e over een recht op in zage toegan g, wijzigin g of (in geval van legitieme reden en ) verzet met betrekkin g tot de verwerkin g van u w Gegeven s. Om gebru ik te maken van deze rechten, kan betrokken e de Maatschap p ij schriftelijk con tacteren op het adres K.P. van der Man delelaan 50, 3062 MB R otterdam. Voor meer in formatie over de wijze waarop de Maatschap p ij u w 8/21

9 Gegeven s verwerkt, vin dt u de volledige tekst van het Algemeen P rivacy beleid van de Maatschap p ij op http ://www.aig.com/n l-p rivacybeleid T o e p a s s e lijk re ch t e n k la ch te n Op dez e verzekerin g is Nederlan ds recht van toep assin g, ten zij an ders vermeld op het p olisblad. K lachten en geschillen die betrekkin g hebben op de bemiddelin g, totstan dkomin g en u itvoerin g van de verzekerin gsovereen komst ku n n en worden voorgelegd aan de directie van AIG Eu rop e L imited, Netherlan ds, P ostbu s 8606, 3009 AP R otterdam. W an n eer het oordeel van de Maatschap p ij voor Verzekerin gn emer, Verzekerde en /of Begu n stigde(n ) n iet bevredigen d is, kan /ku n n en deze zich wen den tot het K lachten in stitu u t F in an cië le Dien stverlen in g, P ostbu s 93257, 2509 AG Den Haag, tel W an n eer Verzekerin gn emer, Verzekerde en /of Begu n stigde(n ) geen gebru ik wil(len ) maken van deze mogelijkheden, of de behan delin g of u itkomst hiervan n iet bevredigen d vin dt/vin den, kan /ku n n en z ij het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter L e e ftijd sg re n s Zodra Verzekerde de leeftijd van 85 jaar bereikt, zu llen de verzekerde bedragen in geval van Overlijden of Blijven de In validiteit als gevolg van een On geval worden vermin derd met 50% of tot ,00, afhan kelijk van welk bedrag het laagst is K e n n is g e v in g Verzekerin gn emer, Verzekerde en /of Begu n stigde(n ) is/zijn verp licht: a ) In g e v a l v a n Ov e rlijd e n : De Maatschap p ij zo sp oedig mogelijk op de hoogte te bren gen van het On geval of de schade, in ieder geval bin n en 48 u u r n adat het On geval of de schade heeft p laatsgevon den ; Alle door de Maatschap p ij verlan gde gegeven s te verstrekken ; De door de Maatschap p ij aan gewezen gen eesku n dige en /of gemachtigde p ersoon /p erson en alle gelegen heid te geven de doodsoorzaak te on derzoeken ; In dien n oodzakelijk geacht, een au top sie toe te staan. b) In a lle o v e rig e g e v a lle n : De Maatschap p ij zo sp oedig mogelijk op de hoogte te bren gen van het On geval, in ieder geval bin n en 90 dagen n adat het On geval heeft p laatsgevon den ; Alle door de Maatschap p ij verlan gde gegeven s te verstrekken ; Zich zo sp oedig mogelijk on der medische behan delin g te stellen en deze behan delin g voort te zetten ; Zich door een door de Maatschap p ij aan gewezen Arts te laten on derzoeken. De hieraan verbon den kosten zijn voor reken in g van de Maatschap p ij. In geval van artikel 5 en 6 geldt dat Verz ekerin gn emer, Verzekerde en /of Begu n stigde(n ) zo sp oedig mogelijk con tact dien en op te n emen met AIG Assistan ce, met u itzon derin g van situ aties waar alleen p oliklin ische medische kosten worden betaald Afw ijk in g N H T -cla u s u le In zake een On geval welke het gevolg is van terrorisme gelden de bep alin gen en bep erkin gen vermeld in het bijgevoegde C lau su leblad terrorismedekkin g. In dien de u itkerin g waarop Verzekerde of Begu n stigde recht heeft bij toep assin g van dit C lau su leblad lager is dan deze waarop hij overeen komstig de bep alin gen en cu mu latielimieten van deze verzekerin g recht zou hebben, mochten de bep erkin gen on der het bijgevoegde C lau su leblad n iet gelden, dan zal, in geval van Overlijden of Blijven de In validiteit als gevolg van een On geval als gevolg van terrorisme, zoals omschreven in dit C lau su leblad, de geboden dekkin g worden aan gevu ld tot aan de voor deze verzekerin g gelden de cu mu latielimieten. 9/21

10 ART IK EL 3 - PERS OON L IJ K ON G EV AL 3.1 Ov e rlijd e n In dien Verzekerde overlijdt bin n en twee jaar n a een On geval, welk On geval heeft p laatsgevon den tijden s de Zaken reis, als rechtstreeks en als en ig gevolg van dat On geval, wordt de op het p olisblad vermelde verzekerde bedrag u itgekeerd aan Begu n stigde. De u itkerin g wordt gedaan zodra het on derzoek door de Maatschap p ij n aar het On geval, de doodsoorzaak en het verban d tu ssen beide is afgesloten. Op dez e u itkerin g worden alle bedragen in min derin g gebracht die krachten s deze verzekerin g n aar aan leidin g van hetzelfde On geval zijn u itgekeerd voor Blijven de In validiteit. 3.2 Blijv e n d e In v a lid ite it De Maatschap p ij keert een p ercen tage van het verzekerde bedrag zoals vermeld op het p olisblad u it aan Begu n stigde, afhan kelijk van de mate van Blijven de In validiteit welke het gevolg is van een On geval, welk On geval heeft p laatsgevon den tijden s de Zaken reis. De vaststellin g van de mate van Blijven de In validiteit vin dt p laats zodra redelijkerwijs vaststaat dat de toestan d van Verzekerde vrijwel n iet meer zal verbeteren of verslechteren, doch u iterlijk twee jaar n a het On geval en wordt u itgedru kt in een p ercen tage. De vaststellin g van de mate van Blijven de In validiteit en het p ercen tage van Blijven de In validiteit wordt bep aald aan de han d van on afhan kelijk on derz oek door een Bevoegd Arts volgen s objectieve maatstaven. Bij vaststellin g van het in validiteitsp ercen tage wordt de voor het On geval bestaan de du u rzame vermin derin g van de validiteit in min derin g gebracht. In dien Verzekerde voor de vaststellin g van het bedoelde p ercen tage overlijdt, dan is de Maatschap p ij geen u itkerin g voor de Blijven de In validiteit verschu ldigd. In dien Verzekerde echter n iet ten gevolge van het On geval overlijdt, keert de Maatschap p ij het bedrag u it dat zij n aar redelijke verwachtin g wegen s Blijven de In validiteit had moeten u itkeren in dien Verzekerde n iet z ou zijn overleden. Bij verlies of on bru ikbaarheid van de on derstaan de lichaamsdelen /organ en gelden de daarbij vermelde p ercen tages van het voor Blijven de In validiteit verzekerde bedrag: ten min ste é é n ledemaat 100% verlies van zicht 100% volledige verlammin g 100% on gen eeslijke verstan dsverbijsterin g 100% het sp raakvermogen 100% gehoor in beide oren 100% gehoor in é é n oor 30% gevoel van tast of smaak 10% een du im 30% een wijsvin ger 20% een an dere vin ger 10% een grote teen 15% een an dere teen 5% milt 5% n ier 20% on derkaak door chiru rgische behan delin g 30% de ru g of ru ggen graat on der de n ek zon der beschadigin g van het ru ggen merg 40% de n ek of n ekwervels zon der beschadigin g van het ru ggen merg 30% Bij gedeeltelijk blijven d verlies of gedeeltelijke blijven de on bru ikbaarheid wordt een even redig gedeelte van het voor algeheel verlies of algehele on bru ikbaarheid aan gegeven p ercen tage n aar rato van ern st u itgekeerd. De vaststellin g vin dt p laats overeen komstig de laatste u itgave van de Gu ide to the Evalu ation of P erman en t 10/21

AL G E ME N E VO O R W AAR D E N W E G AS P L U S VE R Z E KE R IN G 1/11 AL G E ME N E VO O R W AAR D E N W E G AS P L U S Artikel O msc h rijving P agina 1 D E F IN IT IE S 3 2 O MSC H R IJVIN G VAN

Nadere informatie

Collectieve Ongevallen

Collectieve Ongevallen BERKELSTAETE Collectieve Ongevallen Polisvoorwaarden u w s c h a k e l n a a r z e k e r h e i d! Inhoudsopgave 1 Definities... 3 1.1 Gevolmachtigde... 3 1.2 Maatschappij... 3 1.3 Verzekeringnemer... 3

Nadere informatie

Met een reisverzekering van de Europeesche gaat u goed verzekerd op reis. Hieronder leest u enkele tips en adviezen voor als u op reis gaat.

Met een reisverzekering van de Europeesche gaat u goed verzekerd op reis. Hieronder leest u enkele tips en adviezen voor als u op reis gaat. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze kortlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Kortlopende Reisverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere

Nadere informatie

Autoverzekering Voryo Algemene voorwaarden en Bijzondere voorwaarden Versie 2014.12

Autoverzekering Voryo Algemene voorwaarden en Bijzondere voorwaarden Versie 2014.12 Autoverzekering Voryo Algemene voorwaarden en Bijzondere voorwaarden Versie 2014.12 Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9

Nadere informatie

AEGON Autoverzekering Online. Polisvoorwaarden. nr. 5000

AEGON Autoverzekering Online. Polisvoorwaarden. nr. 5000 AEGON Autoverzekering Online Polisvoorwaarden nr. 5000 Inhoudsopgave Pagina Algemene Voorwaarden Module A. Aansprakelijkheid en hulpverlening Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheid Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie

DSM Insurances BV. Motorrijtuigenverzekering. Algemene voorwaarden (MR 02 13)

DSM Insurances BV. Motorrijtuigenverzekering. Algemene voorwaarden (MR 02 13) DSM Insurances BV Motorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden (MR 02 13) Mijn verplichting en bij schade Het is voor u en voor ons belangrijk dat u: 1. Direct als er schade is of u daarvan op de hoogte

Nadere informatie

Collectieve Ongevallenverzekering op salarisbasis voor werknemers

Collectieve Ongevallenverzekering op salarisbasis voor werknemers Polismantel 230-12 Collectieve Ongevallenverzekering op salarisbasis voor werknemers Algemene polisvoorwaarden (BI) Wegwijzer zie hoofdstuk Begripsomschrijvingen 1 Verzekeringsmaatschappij 1.1 Verzekeringnemer

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Vrij Op Reis

Bijzondere voorwaarden Vrij Op Reis Bijzondere voorwaarden Vrij Op Reis Voorwaarden modelnummer P-R415 Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.averoachmea.nl 4439D-14-11 Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering E-tarief (119) Artikel 1 Verzekeringsgebied. Artikel 2 Hulpverleningsdiensten. Artikel 3 Uitsluitingen

Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering E-tarief (119) Artikel 1 Verzekeringsgebied. Artikel 2 Hulpverleningsdiensten. Artikel 3 Uitsluitingen Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering E-tarief (119) (119) A60.1677-09/06 Artikel 1 Verzekeringsgebied Indien door de maatschappij een internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) is afgegeven,

Nadere informatie

Voorwaarden autopolis model per 0110

Voorwaarden autopolis model per 0110 Voorwaarden autopolis model per 0110 Index Hoofdstuk pagina 1. Algemene voorwaarden 1 2. Wettelijke aansprakelijkheid 4 3. (Volledig of beperkt) casco 5 4. Hulpverlening 6 5. Ongevallenverzekering voor

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Gezinsongevallenverzekering INHOUD

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Gezinsongevallenverzekering INHOUD VOORWAARDEN Gezinsongevallenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL OE 03.6.01 C INHOUD Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 3 Premie 4 Artikel 4 Gewijzigde

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigverzekering (118)

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigverzekering (118) Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigverzekering (118) Inhoud Artikel 2 Hulpverleningsdiensten (118) 60.0515-01/15 Artikel 1 Verzekeringsgebied Artikel 2 Hulpverleningsdiensten Artikel 3 Uitsluitingen Artikel

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Nedasco Stapelpolis Particulieren Doorlopende Reisverzekering

Polisvoorwaarden Nedasco Stapelpolis Particulieren Doorlopende Reisverzekering Polisvoorwaarden Nedasco Stapelpolis Particulieren Doorlopende Reisverzekering www.nedasco.nl Serviceprovider in schade, zorg en inkomen. Inhoudsopgave Algemeen voorwaarden 1. Algemeen 3 1.1 Hoe gaan wij

Nadere informatie

MOTORRIJTUIGVERZEKERING

MOTORRIJTUIGVERZEKERING MOTORRIJTUIGVERZEKERING ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN Par. 1. Begripsomschrijvingen a. Verzekerde(n): 1. de verzekeringsnemer, de eigenaar, de houder, de bestuurder en de met het motorrijtuig vervoerde

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA personenauto

Motorrijtuigverzekering WA personenauto Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Motorrijtuigverzekering WA personenauto Polisvoorwaarden 315-04 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van dekking 2 Uitsluitingen

Nadere informatie

Royaal autoverzekering

Royaal autoverzekering Klaverblad Verzekeringen Royaal autoverzekering Voorwaarden van verzekering nr. RA 09 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Algemene voorwaarden Algemene bepalingen 1. De grondslag van

Nadere informatie

Voorwaarden. BOVAG Autoverzekering Basis Model: BVB 1009. Inhoud

Voorwaarden. BOVAG Autoverzekering Basis Model: BVB 1009. Inhoud Voorwaarden BOVAG Autoverzekering Basis Model: BVB 1009 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene voorwaarden 1 Hoofdstuk 2 Wettelijke Aansprakelijkheid 4 Hoofdstuk 3 Beperkt of volledig casco 5 Hoofdstuk 4 Hulpverlening

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering 4-05 2008

Voorwaarden Autoverzekering 4-05 2008 60-5624-10 H Voorwaarden Autoverzekering 4-05 2008 Op deze verzekering zijn tevens de Gemeenschappelijke voorwaarden Pakketverzekering van toepassing. De Gemeenschappelijke voorwaarden Pakketverzekering

Nadere informatie

Voorwaarden autoverzekering model s&d 0110

Voorwaarden autoverzekering model s&d 0110 Voorwaarden autoverzekering model s&d 0110 Index Hoofdstuk pagina 1. Algemene voorwaarden 1 2. Wettelijke aansprakelijkheid 4 3. Ruit 5 4. Diefstal 6 5. Brand, natuur en transport 6 6. Aanrijdingen en

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering Alphabet Nederland B.V.

Motorrijtuigverzekering Alphabet Nederland B.V. Motorrijtuigverzekering Alphabet Nederland B.V. Polisvoorwaarden ANL. 1. Wegwijzer zie hoofdstuk Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van dekking 2 Uitsluitingen 3 Schade 4 Betaling en terugbetaling van

Nadere informatie

2000.11/09. Algemeen Reglement

2000.11/09. Algemeen Reglement 2000.11/09 Algemeen Reglement ALGEMEEN REGLEMENT ALG-5 In dit Algemeen Reglement zijn afspraken vastgelegd die voor schade- en sommenverzekeringen van Univé gelden. In de speciale reglementen staan de

Nadere informatie

Royaal autoverzekering

Royaal autoverzekering Klaverblad Verzekeringen Royaal autoverzekering Voorwaarden van verzekering nr. RA 10 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemene bepalingen 1. De grondslag

Nadere informatie

Tip Top Personenauto. verzekering (bijz. vw) Heinenoord Assuradeuren is gevolmachtigde van de volgende schadeverzekeringsmaatschappijen AEGON

Tip Top Personenauto. verzekering (bijz. vw) Heinenoord Assuradeuren is gevolmachtigde van de volgende schadeverzekeringsmaatschappijen AEGON Tip Top Personenauto verzekering (bijz. vw) Heinenoord Assuradeuren is gevolmachtigde van de volgende schadeverzekeringsmaatschappijen AEGON ARAG Ardanta Avéro Achmea DAS Delta Lloyd Mondial Assistance

Nadere informatie

Polisvoorwaarden QuinteS Autoverzekering nr. Q1500

Polisvoorwaarden QuinteS Autoverzekering nr. Q1500 Polisvoorwaarden QuinteS Autoverzekering nr. Q1500 Inhoud De voorwaarden van het Bedrijvenpakket zijn als volgt gerangschikt: pagina Algemene voorwaarden 4 Definitie verzekeringsovereenkomst 4 Mededelingsplicht

Nadere informatie

WAO-Gat verzekering WAO-volgend. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

WAO-Gat verzekering WAO-volgend. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis WAO-Gat verzekering WAO-volgend Polisvoorwaarden Inhoud van de polis Algemene voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking 2 Strekking van de verzekering 3 Grondslag van de verzekering

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf.nl/Doorlopende Reisverzekering Z.R.13.02

Polisvoorwaarden Zelf.nl/Doorlopende Reisverzekering Z.R.13.02 Polisvoorwaarden Zelf.nl/Doorlopende Reisverzekering Z.R.13.02 Dit polisvoorwaardenboekje bevat: Algemene Richtlijnen 3 Zelf.nl Doorlopende Reisverzekering Dekkingsoverzicht 4 Algemene Voorwaarden 5 Speciale

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf.nl/Doorlopende Reisverzekering Z.R.10.01

Polisvoorwaarden Zelf.nl/Doorlopende Reisverzekering Z.R.10.01 Polisvoorwaarden Zelf.nl/Doorlopende Reisverzekering Z.R.10.01 Dit polisvoorwaardenboekje bevat: Algemene Richtlijnen 3 Zelf.nl Doorlopende Reisverzekering Dekkingsoverzicht 4 Algemene Voorwaarden 5 Speciale

Nadere informatie

WETTEKST NIEUW VERZEKERINGSRECHT

WETTEKST NIEUW VERZEKERINGSRECHT NDE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET TOT VASTSTELLING VAN TITEL 7.17 (VERZEKERING) VAN HET NIEUWE BURGERLIJK WETBOEK OP BASIS VAN HET GEWIJZIGDE VOORSTEL VAN WET TOT VASTSTELLING VAN TITEL 7.17 EN TITEL

Nadere informatie

Aansprakelijkheid Artikel 12 Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid Artikel 12 Aansprakelijkheid Voorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.5.07 C Inhoud Algemeen Artikel 1 Specifieke Begripsomschrijvingen Artikel 2 verzekeringsgebied Artikel 3 gewijzigde omstandigheden

Nadere informatie

AEGON. Auto op Maat. Polisvoorwaarden nr. 1410. AEGON Schadeverzekering N.V. Postbus 6 2501 AC Den Haag www.aegon.nl

AEGON. Auto op Maat. Polisvoorwaarden nr. 1410. AEGON Schadeverzekering N.V. Postbus 6 2501 AC Den Haag www.aegon.nl Polisvoorwaarden nr. 1410 AEGON Schadeverzekering N.V. Postbus 6 2501 AC Den Haag www.aegon.nl AEGON Schadeverzekering N.V. is statutair gevestigd te Den Haag Handelsregister 27085000 S 30597 a augustus

Nadere informatie