Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 AL GEMENE VOOR W AAR DEN GR OU P P LU S ZAK EL IJK E R EIS VER ZEK ER ING 1/21

2 AL GEMENE VOOR W AAR DEN GR OU P P L U S ZAK EL IJK E R EIS VER ZEK ER ING Artikel Omschrijvin g P agin a 1 DEF INIT IES 3 2 AL GEMENE BEP AL INGEN 6 3 P ER S OONL IJK ONGEVAL 10 4 MEDIS C HE K OS T EN EN HU L P VER L ENING 13 5 R EIS HU L P VER L ENING 14 6 R EIS ANNU L ER ING EN ONDER BR EK ING 15 7 P ER S OONL IJK E BEZIT T INGEN EN ZAK EL IJK E U IT R U S T ING 15 8 P ER S OONL IJK E AANS P R AK EL IJK HEID 16 9 R EC HT S BIJS T AND ONT VOER ING, K AP ING EN GIJZEL ING P OL IT IEK E EVAC U AT IE EN C R IS IS BES C HER MING 18 C L AU S U L E T ER R OR IS MEDEK K ING 19 2/21

3 ART IK EL 1 D EF IN IT IES In deze p olis wordt verstaan on der: 1.1 M a a ts ch a p p ij AIG Eu rop e L imited, Netherlan ds. 1.2 AIG As s is ta n ce De dien st die de in deze p olis beschreven hu lp verlen in g verzorgt in n aam van en voor reken in g van de Maatschap p ij, bereikbaar via telefoon n u mmer + 31 (0) V e rz e k e rin g n e m e r Degen e die deze verzekerin g is aan gegaan met de Maatschap p ij en als zodan ig op het p olisblad wordt vermeld. 1.4 V e rz e k e rd e De p ersoon wien s belan gen worden behartigd door de verzekerin g en die als zodan ig op het p olisblad wordt vermeld, in clu sief de meereizen de P artn er en K in deren. 1.5 Pa rtn e r Echtgen oot/echtgen ote of degen e met wie Verzekerde lan ger dan 1 jaar du u rzaam samen woon t. 1.6 K in d e re n On gehu wde kin deren van Verzekerde, jon ger dan 27 jaar, hetz ij thu iswon en d of in verban d met stu die u itwon en d. 1.7 Be g u n s tig d e n Iedere p ersoon die in de p olis als zodan ig wordt aan gedu id; bij on tbreken hiervan : In geval van Overlijden : de echtgen o(o)t(e) van Verzekerde, dan wel zijn /haar wettelijk geregistreerde p artn er; bij on tbreken van deze: de wettige erfgen amen met u itslu itin g van de S taat. In alle an dere gevallen : Verzekerde. 1.8 W o o n p la a ts Het lan d waarin Verzekerde woon t of van p lan is te won en voor een p eriode van 12 maan den of lan ger op gron d van een aan stellin g door Verzekerin gn emer of vestigin g van een eigen on dern emin g. 1.9 Bu ite n la n d Alle lan den ter wereld, met u itz on derin g van het lan d van W oon p laats van Verzekerde en het lan d waar Verz ekerde n ormaliter z ijn werkzaamheden verricht Za k e n re is Elke reis die door Verzekerde n aar het Bu iten lan d wordt on dern omen ten behoeve van de on dern emin g van Verzekerin gn emer, die gedu ren de de con tractsdu u r p laatsvin dt en welke maximaal 12 maan den du u rt. Niet-zakelijke activiteiten worden gedekt in dien bijkomstig aan de Zaken reis. De reis begin t wan n eer Verzekerde de n ormale werk-, of W oon p laats verlaat en de reis ein digt bij teru gkeer n aar een van deze locaties M o le s t Bu iten gewon e omstan digheden als gewap en d con flict, bu rgeroorlog, op stan d, bin n en lan dse on lu sten, op roer en mu iterij. Deze zes gen oemde vormen van molest, alsmede de defin ities daarvan vormen on derdeel van de tekst, die door het Verbon d van Verzekeraars in Nederlan d d.d. 2 n ovember 1981 ter griffie van de Arron dissemen tsrechtban k in Den Haag is gedep on eerd en die als zodan ig deel u itmaakt van deze verzekerin g On g e v a l Een gebeu rten is waarbij Verzekerde p lotselin g on afhan kelijk van zijn /haar wil wordt getroffen door een van bu iten af op hem/haar in werken d geweld, waardoor hem/haar in een ogen blik lichamelijk letsel wordt toegebracht al dan n iet met de dood als gevolg, mits aard en p laats van het letsel of de dood gen eesku n dig zijn vast te stellen, het letsel n iet op zettelijk door Verzekerde is toegebracht en het letsel n iet voortvloeit u it een Ziekte. U itdru kkelijk wordt bep aald dat letsel als direct gevolg van een Ziekte zelf n iet als On geval wordt aan gemerkt. 3/21

4 On der On geval wordt ook verstaan : a. de gevolgen van een on ju iste medische behan delin g, won din fectie of bloedvergiftigin g rechtstreeks verban d hou den de met een gedekt On geval; b. letsel als gevolg van rechtmatige zelfverdedigin g, reddin g (of p ogin g daartoe) van in gevaar verkeren de p erson en, dieren of goederen ; c. het acu u t en on gewild bin n en krijgen van vaste, vloeibare en /of gasvormige stoffen welke schadelijk zijn voor de gezon dheid; d. beten van dieren en in secten beten ; e. verstu ikin g, verzwikkin g, on twrichtin g, verrekkin g of scheu rin g van een sp ier, p ees, ligamen t of kap sel; f. u itp u ttin g en on tberin g bij afzon derin g van de bu iten wereld als gevolg van een ramp (watersn ood, schip breu k, n oodlan din g, in stortin g e.d.), u itzon derlijke weersomstan digheden, bevriezin g, hitteberoerte, on op zettelijke verdrin kin g, on op zettelijke verstikkin g (n iet ten gevolge van ziekte), bliksemslag, zon n esteek; g. bacterië le vergiftigin g door een on vrijwillige val in een vaste of vloeibare stof; h. koep okken, miltvu u r; mon d- en klau wzeer, schu rft, trichop hythie en ru n derbru cellose (ziekte van Ban g); i. lu mbago (len desp it), p eesschede on tstekin g (ten dovagin itis crep itan s), zweep slag (cou p de fou et), ten n isarm (ep icon dylitis hu meri), hern ia en in gewan dsbreu k mits geop ereerd; j. een On geval dat werd veroorzaakt door een ziekte, an ders dan een geestesziekte of een p sychische aan doen in g Blijv e n d e In v a lid ite it Blijven d geheel of gedeeltelijk verlies of on bru ikbaarheid van en ig lichaamsdeel of orgaan (of gedeelte daarvan ) V e rlie s v a n e e n L e d e m a a t In het geval van een been of on derste ledemaat: a. verlies door blijven de lichamelijke scheidin g aan of boven de en kel, of b. blijven d en volledig verlies van het gebru ik van een comp lete voet of een comp leet been. In het geval van een arm of boven ste ledemaat: a. verlies door blijven de lichamelijke scheidin g van de vier vin gers aan of boven de meta-carp o-p halan geal gewrichten (waar de vin gers met de han dp alm samen komen ), of b. blijven d en totaal verlies van een comp lete arm of han d V e rlie s v a n z ich t Blijven d en volledig verlies van gez ichtsvermogen : a) van beide ogen, alsmede b) in é é n oog wan n eer de zichtgraad n a correctie 1/20 of min der is op de S n ellen S chaal Pa ra p le g ie De blijven de en volledige verlammin g van de twee on derste ledematen, blaas en rectu m Qu a d rip le g ie Blijven de en volledige verlammin g van de twee boven ste ledematen en de twee on derste ledematen M e d is ch e k o s te n De kosten gemaakt door Verzekerde voor medische, chiru rgische of an dere helen de behan delin g(en ) voor zover die behan delin g(en ) zijn gegeven of voorgeschreven door een Bevoegd Arts en alle zieken hu is- of ambu lan cekosten en kosten voor verp legin g On v o o rz ie n e re is k o s te n De on voorzien e tran sp ort- en verblijfskosten (on der aftrek van mogelijk verhaal of mogelijke besp arin gen ) gemaakt door Verzekerde en iedere p ersoon die als rechtstreeks gevolg van het On geval of de Ziekte n aar Verz ekerde dien t te reizen, bij Verzekerde dien t te blijven of Verzekerde dien t te vergez ellen Be v o e g d Arts Een beoefen aar van de gen eesku n de, welke is afgestu deerd aan een medische facu lteit welke vermeld wordt in de Directory of Medical S chools of the W orld Health Organ isation, die in het bezit is van een vergu n n in g van de medische au toriteiten van het lan d waar zijn p raktijk wordt u itgeoefen d en die p raktiseren d is bin n en het kader van de van toep assin g z ijn de vergu n n in g en op leidin g Zie k e n h u is Een in stellin g voor medische behan delin g van bedlegerige p atië n ten welke: 4/21

5 diagn ostische en heelku n dige voorzien in gen heeft; 24 u u r p er dag verp leegku n dig p erson eel heeft; on der toezicht van artsen staat en geen verp leegtehu is, ru sthu is, bejaarden hu is of p sychiatrische in stellin g (ook voor gedragsstoorn issen ), san atoriu m of klin iek voor de behan delin g van alcohol- of dru gsverslaafden is; zelfs wan n eer dit zich op dezelfde locatie bevin dt Zie k te Iedere n egatieve veran derin g in de gezon dheidstoestan d, on tstaan n a aan van g van de Zaken reis en vastgesteld door een Bevoegd Arts Pe rs o o n lijk e be z ittin g e n De door Verz ekerde voor eigen gebru ik op reis meegen omen voorwerp en en reisdocu men ten, alsmede de tijden s de reis aan geschafte voorwerp en, met u itzon derin g van Zakelijke u itru stin g Za k e lijk e u itru s tin g Zaken die toebehoren aan Verzekerin gn emer en die door Verzekerde meegen omen zijn op of verworven zijn tijden s de Zaken reis G e ld e n g e ld w a a rd e n Mu n ten, ban kbiljetten, waardep ap ieren, ban kwissels, fon dsen, kredietbrieven, maaltijdbon n en, ban kkaarten, telefoon kaarten, p ost- of geldbewijzen, reischeq u es, vervoersbewijzen, ben zin e- of an dere bon n en met een mon etaire waarde of creditvou chers die in het bezit, het beheer of on der het toezicht staan van Verzekerde en slechts bedoeld zijn voor reizen, maaltijden, accommodatie en p ersoon lijke u itgaven Re ch ts bijs ta n d a. Alle gerechtelijke-, p roces- en an dere u itgaven p osten die redelijkerwijze door de Belan gen behartiger zijn gemaakt in verban d met een aan sp raak, claim of rechtszaak, in clu sief de in verban d hiermee gemaakte, redelijke kosten van desku n digen en kosten van de Maatschap p ij. b. Alle door of voor reken in g van Verzekerde gemaakte kosten en bu iten rechterlijke kosten n a het treffen van een min n elijke regelin g. c. Alle gerechtelijke-, p roces- en an dere u itgaven p osten die redelijkerwijz e door de Belan gen behartiger zijn gemaakt in verban d met een beroep sp rocedu re Be la n g e n be h a rtig e r Een advocaat of een an dersz in s gekwalificeerd p ersoon aan gewezen en bevoegd om in n aam en voor reken in g van Verzekerde op te treden con form de voorwaarden van deze verzekerin g On tv o e rin g Elke gebeu rten is of samen han gen de reeks van gebeu rten issen waarbij Verzekerde wordt vastgehou den of meegen omen door middel van geweld of bedrog (u itgezon derd min derjarige kin deren door hu n ou ders) door een p ersoon of door meerdere samen werken de p erson en met als doel losgeld te eisen G ijz e lin g Elke willekeu rige daad van on vrijwillige vasthou din g van Verzekerde door p erson en die han delen als of beweren te han delen als agen ten van een op stan dige p artij, organ isatie of groep erin g. Een reeks van on vrijwillige vasthou din gen zal als é é n gijz elin g worden beschou wd K a p in g On wettige overn ame van de con trole over een vervoermiddel waarin Verzekerde zich als p assagier bevin dt Ad v ie s k o s te n R edelijke hon oraria en on kosten in reken in g gebracht door adviseu rs in geschakeld door de Maatschap p ij bij on tvoerin g, in clu sief maar n iet bep erkt tot reiskosten, verblijfskosten, kosten voor gekwalificeerde in terp retatie, commu n icatie en betalin g aan in forman ten Cu m u la tie lim ie t Het maximale bedrag dat de Maatschap p ij zal betalen on der deze en elke an dere On gevallen verzekerin g u itgegeven door de Maatschap p ij op n aam van Verzekerin gn emer, voor alle Verzekerden die lichamelijk letsel op lop en als gevolg van een zelfde On geval of reeks van On gevallen, veroorzaakt door of als gevolg van dezelfde oorzaak, gebeu rten is of omstan digheid. 5/21

6 De hieru it volgen de vermin derin g van aan sp rakelijkheid met betrekkin g tot deze C u mu latielimiet z al p rop ortion eel worden doorbereken d in de u it te keren bedragen voor elke Verzekerde J a a rlo o n On der jaarloon wordt verstaan : a. Voor verzekerde bedragen : het loon van Verzekerde, zoals dat aan de Belastin gdien st wordt op gegeven, over de p eriode van twaalf maan den on middellijk voorafgaan d aan het On geval. In dien het dien stverban d geen volledige p eriode van twaalf maan den heeft bestaan, z al het worden herleid alsof het dien stverban d gedu ren de de bedoelde p eriode wel heeft bestaan. b. Voor de p remiebereken in g: het totale jaarloon van Verzekerde(n ) z oals dat dien t te worden op gegeven aan de Belastin gdien st Cris is W an n eer de bevoegde au toriteiten van het lan d van W oon p laats van Verzekerde formeel advies geven tegen het reizen n aar het Gastlan d of formeel advies geven tot evacu atie van u it het Gastlan d van wege een van de hieron der beschreven gebeu rten issen, welke p laatsvin den volledig bu iten de wil om van Verzekerin gn emer en /of Verzekerde: a. Verzekerde wordt u itgewezen of als p erson a n on grata wordt verklaard door de erken de au toriteiten van het Gastlan d; b. de aan van g van gewelddadige p olitieke of bu rgerlijke op roer in het Gastlan d; c. de aan van g van een militair con flict waarbij het Gastlan d betrokken is; d. een terroristische aan val die p laatsvin dt in het Gastlan d en slachtoffers maakt; e. het u itbreken van een ep idemie in het Gastlan d; f. een n atu u rramp die p laatsvin dt in het Gastlan d en slachtoffers maakt Cris is Ad v is e u rs Adviseu rs, welke zijn aan gesteld door de Maatschap p ij dan wel welke vooraf door de Maatschap p ij werden goedgekeu rd om door Verzekerin gn emer in gezet te worden in verban d met een C risis. ART IK EL 2 - AL G EM EN E BEPAL IN G EN 2.1 D e k k in g s o m s ch rijv in g Dez e verzekerin g geeft, tijden s de du u r van de verzekerin g en bin n en de gren zen beschreven in deze p olis, dekkin g tijden s Zaken reizen met een bestemmin g in het Bu iten lan d, ten zij an ders gesp ecificeerd op het p olisblad. De dekkin g krachten s deze verzekerin g ein digt in ieder geval voor Verz ekerde op de eerste dag n a 12 maan den van een aan een gesloten p eriode van reizen en /of verblijven in het Bu iten lan d. 2.2 D u u r e n e in d e v a n d e v e rz e k e rin g De verzekerin g gaat in op de datu m vermeld op het p olisblad en wordt jaarlijks stilzwijgen d verlen gd met een p eriode van 12 maan den of voor een p eriode zoals aan gegeven op het p olisblad, ten zij de Maatschap p ij of Verz ekerin gn emer de verzekerin g ten min ste 2 maan den voor het ein de van een dergelijke p eriode bij aan geteken de brief op zegt. 2.3 Pre m ie be ta lin g De p remie is verschu ldigd op de p remievervaldatu m zoals vermeld op het p olisblad. In dien Verz ekerin gn emer de p remie n iet op de voorgeschreven wijze heeft betaald, is hij zon der een n adere in gebrekestellin g of gerechtelijke tu ssen komst van rechtswege in verzu im. Verzekerin gn emer zal n a de p remievervaldag n og 1 maal in de gelegen heid worden gesteld bin n en een termijn van 14 dagen de p remie te voldoen. In dien Verz ekerin gn emer de p remie n iet of n iet tijdig betaalt, wordt geen dekkin g verleen d voor gebeu rten issen die p laatsvin den van af de vijftien de dag n a de vervaldatu m waarop de Maatschap p ij Verzekerin gn emer schriftelijk heeft aan gemaan d en betalin g is u itgebleven. Verzekerin gn emer blijft gehou den de p remie te voldoen. On der deze verzekerin g wordt geen dekkin g verleen d voor gebeu rten issen die p laatsvon den tijden s de p eriode waarin de verzekerin g werd on derbroken. 6/21

7 2.4 W ijz ig in g /V e rz w a rin g v a n ris ico In dien de Verzekerin gn emer zijn zakelijke activiteiten wijzigt ten op zichte van die welke hij bij de aan van g van de p olis heeft op gegeven, dien t hij dit direct aan de Maatschap p ij mee te delen. In dien de wijzigin gen een verzwarin g van het risico in hou den behou dt de Maatschap p ij zich het recht voor de p remie en de verz ekerin gsvoorwaarden aan te p assen. Verz ekerin gn emer heeft het recht de aan gep aste p remie en verzekerin gsvoorwaarden te weigeren en de verzekerin g bin n en 60 dagen van af het tijdstip waarop de wijzigin g is medegedeeld, op te zeggen. 2.5 W ijz ig in g p re m ie e n /o f v o o rw a a rd e n De Maatschap p ij heeft het recht de p remie en /of voorwaarden van bep aalde verzekerin gen en bloc te wijzigen. Behoort deze verzekerin g tot die groep, dan is de Maatschap p ij gerechtigd de p remie en /of voorwaarden van deze verzekerin g in overeen stemmin g met die wijzigin g aan te p assen op een door haar te bep alen datu m. De Maatschap p ij stelt Verzekerin gn emer ten min ste 2 maan den voor de datu m waarop de wijzigin g in gaat, schriftelijk in ken n is van de wijzigin g(en ). Verzekerin gn emer wordt geacht met de wijzigin g(en ) te hebben in gestemd, ten zij deze de overeen komst op zegt bin n en 1 maan d n a ken n isgevin g van de wijzigin g(en ). De mogelijkheid van op zeggin g geldt n iet in dien de wijzigin g een verlagin g van de p remie en /of een u itbreidin g van de dekkin g in hou dt. 2.7 Op z e g g in g in g e v a l v a n m o le s t De Maatschap p ij en Verzekerin gn emer ku n n en elke molestdekkin g zoals omschreven in artikel 1.11 van deze voorwaarden, op zeggen bij verwezen lijkin g van een dergelijk risico of bij dreigin g van het op han den zijn daarvan, met in achtn emin g van een termijn van zeven dagen. 2.8 S ch a d e m e ld in g Zodra Verzekerin gn emer of de tot u itkerin g gerechtigde van de verwezen lijkin g van een on der dez e verzekerin gsovereen komst gedekt risico op de hoogte is, of behoort te zijn, is deze verp licht dit zo sp oedig als redelijkerwijs mogelijk aan de Maatschap p ij te melden. 2.9 Ov e rd ra ch t De p olis kan n iet worden overgedragen ten zij schriftelijk an ders overeen gekomen met de Maatschap p ij Be w ijs v o rd e rin g e n De Verzekerin gn emer, Verzekerde en /of Begu n stigde dien t op eigen kosten alle redelijke en n oodzakelijke bewijsstu kken te bezorgen om een vorderin g te on dersteu n en, hieron der begrep en maar n iet bep erkt tot: a. R ap p ort van p ost-mortem on derzoek b. P olitierap p ort c. P rop erty Irregu larity R ep ort (P IR ) d. Origin ele factu u r of kop ie hiervan e. S chriftelijke bevestigin g door reisbu reau of verhu u rder van de schadetoedracht. Verz ekerde dien t zijn medewerkin g te verlen en aan medische on derzoeken met betrekkin g tot een vorderin g wan n eer de Maatschap p ij dit n oodzakelijk acht V e rp lich tin g e n e n be p a lin g e n Verzekerin gn emer, Verzekerde(n ) en /.of Begu n stigde(n ) dien en te voldoen aan de verp lichtin gen en bep alin gen gesteld in de p olis. In dien Verzekerin gn emer, Verzekerde(n ) en /of Begu n stigde(n ) daaraan n iet voldoen, kan de Maatschap p ij de u itkerin g vermin deren met de schade die zij daardoor lijdt F ra u d e In dien Verzekerin gn emer en /of de tot u itkerin g gerechtigde met op zet de Maatschap p ij te misleiden een vermelde verp lichtin g n iet is n agekomen of n iet bin n en redelijke termijn de Maatschap p ij alle in lichtin gen en bescheiden verschaft die voor laatstgen oemde van belan g zijn om zijn u itkerin gsp licht te beoordelen, vervalt het recht op u itkerin g, behou den s voor zover deze misleidin g het verval van het recht op u itkerin g n iet rechtvaardigt. Degen e(n ) (Verzekerin gn emer en /of de tot u itkerin g gerechtigde) die zich schu ldig heeft gemaakt aan dergelijke misleidin g, zal teven s de schade vergoeden die de Maatschap p ij daardoor lijdt, welke schade de Maatschap p ij ook kan verreken en met een u itkerin g in dien het de tot u itkerin g gerechtigde betreft. De Maatschap p ij zal geen p remie(s) teru gbetalen. 7/21

8 2.13 Re n te o p u itk e rin g e n De Maatschap p ij betaalt geen ren te op u it te betalen u itkerin gen ten zij an ders bep aald S ch a d e be p e rk in g s p lich t De Verzekerin gn emer, Verzekerde(n ) en Begu n stigde(n ) dien t/dien en zodra é é n van hen op de hoogte is of behoort te zijn van schade of het op han den zijn daarvan, n aarmate hij/zij daartoe in de gelegen heid is en bin n en redelijke gren zen, alle maatregelen te n emen die tot voorkomin g of vermin derin g van de schade ku n n en leiden, waaron der p ogin gen om bezittin gen teru g te krijgen die verloren zijn gegaan of on tvreemd z ijn. De Maatschap p ij vergoedt de kosten die verbon den zijn aan het n emen van de hiervoor bedoelde maatregelen en de schade aan z aken die daarbij worden in gezet V e rja rin g Een rechtsvorderin g tegen de Maatschap p ij tot het doen van een u itkerin g verjaart door verloop van drie jaren n a de aan van g van de dag, volgen d op die waarop de tot u itkerin g gerechtigde met de op eisbaarheid daarvan beken d is geworden. De verjarin g wordt gestu it door een schriftelijke mededelin g waarbij op u itkerin g aan sp raak wordt gemaakt. Een n ieu we verjarin gstermijn begin t te lop en met de aan van g van de dag, volgen d op die waarop de Maatschap p ij hetzij de aan sp raak erken t, hetzij bij aan geteken de brief on du bbelzin n ig heeft medegedeeld de aan sp raak af te wijzen on der even een s on du bbelzin n ige vermeldin g dat in geval van afwijzin g de rechtsvorderin g verjaart door verloop van zes maan den S a m e n lo o p v a n v e rz e k e rin g e n In dien de aan sp rakelijkheid of schade die on der deze verzekerin g is gedekt, teven s is gedekt op an dere p olissen, al dan n iet van ou dere datu m, of daaron der gedekt zou zijn in dien on derhavige verzekerin g n iet zou hebben bestaan, dan loop t on derhavige verzekerin g slechts als exceden t boven de dekkin g die on der die an dere p olissen is verleen d of zou zijn verleen d in dien de on derhavige verzekerin g n iet zou hebben bestaan. Voorn oemde geldt n iet in geval van een u itkerin g voor Overlijden door On geval of Blijven de In validiteit door On geval S u bro g a tie In dien Verzekerin gn emer of Verz ekerde terz ake van door hem/haar geleden schade an ders dan u it verzekerin g, vorderin gen tot schadevergoedin g op derden heeft, gaan die vorderin gen bij wijze van su brogatie op de Maatschap p ij over voor zover dez e, al dan n iet verp licht, die schade vergoedt. Voorn oemde geldt n iet in geval van een u itkerin g voor Overlijden door On geval of Blijven de In validiteit door On geval. Verzekerde moet zich, n adat het risico zich heeft verwezen lijkt, on thou den van elke gedragin g welke aan het recht van de Maatschap p ij tegen die derden afbreu k doet Ad re s Alle mededelin gen in het kader van deze p olis dien en schriftelijk te worden gedaan aan het laatst beken de adres van de geadresseerde Re g is tra tie p e rs o o n s g e g e v e n s De verzamelin g en verwerkin g van P ersoon sgegeven s (hiern a Gegeven s ) door de Maatschap p ij, gebeu rt in overeen stemmin g met de Gedragscode verwerkin g p ersoon sgegeven s F in an cië le In stellin gen ( Gedragscode ). De Maatschap p ij is de veran twoordelijke voor deze gegeven sverwerkin gen en de gegeven sverwerkin g is gemeld bij het C ollege Beschermin g P ersoon sgegeven s. Deze Gegeven s z u llen worden verwerkt ten behoeve van on der meer het gebru ik van de dien sten van de Maatschap p ij, waaron der het evalu eren van risico s, het beheer en de u itvoerin g van con tracten, het beheer van schadedossiers en het voorkomen van misdrijven zoals frau de, alsook ten ein de de Maatschap p ij toe te laten aan haar wettelijke verp lichtin gen te voldoen. In het kader van de activiteiten van de Maatschap p ij, en ten behoeve van de goede dien stverlen in g, kan de Maatschap p ij de Gegeven s doorgeven n aar an dere ven n ootschap p en behoren d tot de groep van on dern emin gen waartoe zij behoort, aan on deraan n emers of p artn ers. Deze ven n ootschap p en, on deraan n emers of p artn ers ku n n en zijn gevestigd in lan den bu iten de Eu rop ese Econ omische R u imte die n iet n oodzakelijk hetzelfde beschermin gsn iveau bieden als Nederlan d. T en aan zien van dez e doorgiften, zal de Maatschap p ij adeq u ate voorz orgsmaatregelen n emen om de veiligheid van de verwerkin g van de Gegeven s in deze lan den zo goed mogelijk te verzekeren. Behou den s verzet van betrokken e, ku n n en de Gegeven s worden gebru ikt voor direct marketin gdoelein den. Overeen komstig de Gedragscode beschikt de betrokken e over een recht op in zage toegan g, wijzigin g of (in geval van legitieme reden en ) verzet met betrekkin g tot de verwerkin g van u w Gegeven s. Om gebru ik te maken van deze rechten, kan betrokken e de Maatschap p ij schriftelijk con tacteren op het adres K.P. van der Man delelaan 50, 3062 MB R otterdam. Voor meer in formatie over de wijze waarop de Maatschap p ij u w 8/21

9 Gegeven s verwerkt, vin dt u de volledige tekst van het Algemeen P rivacy beleid van de Maatschap p ij op http ://www.aig.com/n l-p rivacybeleid T o e p a s s e lijk re ch t e n k la ch te n Op dez e verzekerin g is Nederlan ds recht van toep assin g, ten zij an ders vermeld op het p olisblad. K lachten en geschillen die betrekkin g hebben op de bemiddelin g, totstan dkomin g en u itvoerin g van de verzekerin gsovereen komst ku n n en worden voorgelegd aan de directie van AIG Eu rop e L imited, Netherlan ds, P ostbu s 8606, 3009 AP R otterdam. W an n eer het oordeel van de Maatschap p ij voor Verzekerin gn emer, Verzekerde en /of Begu n stigde(n ) n iet bevredigen d is, kan /ku n n en deze zich wen den tot het K lachten in stitu u t F in an cië le Dien stverlen in g, P ostbu s 93257, 2509 AG Den Haag, tel W an n eer Verzekerin gn emer, Verzekerde en /of Begu n stigde(n ) geen gebru ik wil(len ) maken van deze mogelijkheden, of de behan delin g of u itkomst hiervan n iet bevredigen d vin dt/vin den, kan /ku n n en z ij het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter L e e ftijd sg re n s Zodra Verzekerde de leeftijd van 85 jaar bereikt, zu llen de verzekerde bedragen in geval van Overlijden of Blijven de In validiteit als gevolg van een On geval worden vermin derd met 50% of tot ,00, afhan kelijk van welk bedrag het laagst is K e n n is g e v in g Verzekerin gn emer, Verzekerde en /of Begu n stigde(n ) is/zijn verp licht: a ) In g e v a l v a n Ov e rlijd e n : De Maatschap p ij zo sp oedig mogelijk op de hoogte te bren gen van het On geval of de schade, in ieder geval bin n en 48 u u r n adat het On geval of de schade heeft p laatsgevon den ; Alle door de Maatschap p ij verlan gde gegeven s te verstrekken ; De door de Maatschap p ij aan gewezen gen eesku n dige en /of gemachtigde p ersoon /p erson en alle gelegen heid te geven de doodsoorzaak te on derzoeken ; In dien n oodzakelijk geacht, een au top sie toe te staan. b) In a lle o v e rig e g e v a lle n : De Maatschap p ij zo sp oedig mogelijk op de hoogte te bren gen van het On geval, in ieder geval bin n en 90 dagen n adat het On geval heeft p laatsgevon den ; Alle door de Maatschap p ij verlan gde gegeven s te verstrekken ; Zich zo sp oedig mogelijk on der medische behan delin g te stellen en deze behan delin g voort te zetten ; Zich door een door de Maatschap p ij aan gewezen Arts te laten on derzoeken. De hieraan verbon den kosten zijn voor reken in g van de Maatschap p ij. In geval van artikel 5 en 6 geldt dat Verz ekerin gn emer, Verzekerde en /of Begu n stigde(n ) zo sp oedig mogelijk con tact dien en op te n emen met AIG Assistan ce, met u itzon derin g van situ aties waar alleen p oliklin ische medische kosten worden betaald Afw ijk in g N H T -cla u s u le In zake een On geval welke het gevolg is van terrorisme gelden de bep alin gen en bep erkin gen vermeld in het bijgevoegde C lau su leblad terrorismedekkin g. In dien de u itkerin g waarop Verzekerde of Begu n stigde recht heeft bij toep assin g van dit C lau su leblad lager is dan deze waarop hij overeen komstig de bep alin gen en cu mu latielimieten van deze verzekerin g recht zou hebben, mochten de bep erkin gen on der het bijgevoegde C lau su leblad n iet gelden, dan zal, in geval van Overlijden of Blijven de In validiteit als gevolg van een On geval als gevolg van terrorisme, zoals omschreven in dit C lau su leblad, de geboden dekkin g worden aan gevu ld tot aan de voor deze verzekerin g gelden de cu mu latielimieten. 9/21

10 ART IK EL 3 - PERS OON L IJ K ON G EV AL 3.1 Ov e rlijd e n In dien Verzekerde overlijdt bin n en twee jaar n a een On geval, welk On geval heeft p laatsgevon den tijden s de Zaken reis, als rechtstreeks en als en ig gevolg van dat On geval, wordt de op het p olisblad vermelde verzekerde bedrag u itgekeerd aan Begu n stigde. De u itkerin g wordt gedaan zodra het on derzoek door de Maatschap p ij n aar het On geval, de doodsoorzaak en het verban d tu ssen beide is afgesloten. Op dez e u itkerin g worden alle bedragen in min derin g gebracht die krachten s deze verzekerin g n aar aan leidin g van hetzelfde On geval zijn u itgekeerd voor Blijven de In validiteit. 3.2 Blijv e n d e In v a lid ite it De Maatschap p ij keert een p ercen tage van het verzekerde bedrag zoals vermeld op het p olisblad u it aan Begu n stigde, afhan kelijk van de mate van Blijven de In validiteit welke het gevolg is van een On geval, welk On geval heeft p laatsgevon den tijden s de Zaken reis. De vaststellin g van de mate van Blijven de In validiteit vin dt p laats zodra redelijkerwijs vaststaat dat de toestan d van Verzekerde vrijwel n iet meer zal verbeteren of verslechteren, doch u iterlijk twee jaar n a het On geval en wordt u itgedru kt in een p ercen tage. De vaststellin g van de mate van Blijven de In validiteit en het p ercen tage van Blijven de In validiteit wordt bep aald aan de han d van on afhan kelijk on derz oek door een Bevoegd Arts volgen s objectieve maatstaven. Bij vaststellin g van het in validiteitsp ercen tage wordt de voor het On geval bestaan de du u rzame vermin derin g van de validiteit in min derin g gebracht. In dien Verzekerde voor de vaststellin g van het bedoelde p ercen tage overlijdt, dan is de Maatschap p ij geen u itkerin g voor de Blijven de In validiteit verschu ldigd. In dien Verzekerde echter n iet ten gevolge van het On geval overlijdt, keert de Maatschap p ij het bedrag u it dat zij n aar redelijke verwachtin g wegen s Blijven de In validiteit had moeten u itkeren in dien Verzekerde n iet z ou zijn overleden. Bij verlies of on bru ikbaarheid van de on derstaan de lichaamsdelen /organ en gelden de daarbij vermelde p ercen tages van het voor Blijven de In validiteit verzekerde bedrag: ten min ste é é n ledemaat 100% verlies van zicht 100% volledige verlammin g 100% on gen eeslijke verstan dsverbijsterin g 100% het sp raakvermogen 100% gehoor in beide oren 100% gehoor in é é n oor 30% gevoel van tast of smaak 10% een du im 30% een wijsvin ger 20% een an dere vin ger 10% een grote teen 15% een an dere teen 5% milt 5% n ier 20% on derkaak door chiru rgische behan delin g 30% de ru g of ru ggen graat on der de n ek zon der beschadigin g van het ru ggen merg 40% de n ek of n ekwervels zon der beschadigin g van het ru ggen merg 30% Bij gedeeltelijk blijven d verlies of gedeeltelijke blijven de on bru ikbaarheid wordt een even redig gedeelte van het voor algeheel verlies of algehele on bru ikbaarheid aan gegeven p ercen tage n aar rato van ern st u itgekeerd. De vaststellin g vin dt p laats overeen komstig de laatste u itgave van de Gu ide to the Evalu ation of P erman en t 10/21

11 Imp airmen t van de American Medical Association (A.M.A.) aan gevu ld met de richtlijn en van de Nederlan dse S p ecialisten veren igin gen. Bij verlies of on bru ikbaarheid van n iet in de hiervoor vermelde in validiteitsschaal gen oemde lichaamsdelen /organ en wordt de mate van Blijven de In validiteit bep aald aan de han d van on afhan kelijk on derzoek door een Bevoegd Arts volgen s objectieve maatstaven, overeen komstig de laatste u itgave van de Gu ide to the Evalu ation of P erman en t Imp airmen t van de American Medical Association (A.M.A.) aan gevu ld met de richtlijn en van de Nederlan dse S p ecialisten veren igin gen. Verzekerde kan hierbij kiezen om: a) geen reken in g te hou den met zijn arbeid; b) wel reken in g te hou den met zijn eigen arbeid en werkzaamheden die hij voorafgaan d aan het On geval gewoon lijk verricht heeft; waarbij ook reken in g zal worden gehou den met p assen de arbeid die in alle redelijkheid van hem gevergd zou mogen worden, gelet op zijn gebreken, krachten, bekwaamheden, op leidin g en maatschap p elijke p ositie. Bij verlies of on bru ikbaarheid van meerdere lichaamsdelen of organ en door é é n of meer On gevallen, wordt n ooit meer u itgekeerd dan de voor volledig Blijven de In validiteit gelden de Verzekerde som. 3.3 Re n te v e rg o e d in g In dien bin n en een p eriode van 730 dagen n a het On geval de graad van Blijven de In validiteit om medische reden en n iet kan worden vastgesteld, zal door de Maatschap p ij aan Verzekerde een ren te van 6% p er jaar worden verleen d over de alsn og u it te betalen in validiteitsu itkerin g, te reken en van af de 731ste dag. 3.4 Aa n v u lle n d e d e k k in g e n In de n avolgen de gevallen wordt een aan vu llen de dekkin g verleen d: Pa ra p le g ie o f Qu a d rip le g ie In het geval van p arap legie of q u adrip legie zal de volgen de u itkerin g worden toegevoegd aan de u itkerin g voor Blijven de In validiteit voor Verzekerde: P arap legie ,00 Q u adrip legie , K in d e re n In het geval dat een u itkerin g wordt verleen d voor Overlijden als gevolg van een On geval, wordt het u it te betalen bedrag verhoogd met 5.000,00 p er kin d, tot maximaal 10% van de u itkerin g voor Overlijden als gevolg van een On geval Om s ch o lin g s k o s te n In het geval dat een u itkerin g wordt verleen d voor het verlies van een ledemaat of het verlies van zicht, betaalt de Maatschap p ij de redelijke kosten voor het omscholen van Verzekerde tot aan gep aste arbeid aan de Verzekerin gn emer teru g, tot een maximu m van , V e rv a n g in g sk o s te n In het geval dat een u itkerin g wordt verleen d voor Overlijden door On geval, betaalt de Maatschap p ij de redelijke wervin gskosten voor de vervan gin g van Verzekerde aan Verz ekerin gn emer, tot een maximu m , Zie k e n h u iso p n a m e De Maatschap p ij betaalt Verzekerde 50,00 p er op n amedag, met een max imu m van 365 dagen, in het geval dat Verzekerde in het zieken hu is is op gen omen als gevolg van een lichamelijk letsel door een On geval Co m a In dien een On geval resu lteert in de voortdu ren de bewu steloze staat van Verzekerde, betaalt de Maatschap p ij 50,00 p er op n amedag, voor een p eriode van maximaal 365 dagen. Deze u itkerin g wordt toegevoegd aan de u itkerin g voor zieken hu isop n ame Co s m e tisch e ch iru rg ie In dien letsel als gevolg van een On geval cosmetische chiru rgie vereist, betaalt de Maatschap p ij de kosten voor cosmetische chiru rgie u itgevoerd of voorgeschreven door een Bevoegd arts, tot een maximu m van 5.000,00 en bin n en een p eriode van 730 dagen van af de dag van het On geval. 11/21

12 3.4.8 Ps y ch o lo g is ch e o n d e rste u n in g In dien een On geval resu lteert in een te verwachten Blijven de In validiteit van meer dan 50%, betaalt de Maatschap p ij de kosten voor p rofession ele p sychologische on dersteu n in g van Verzekerde tot een maximu m van 5.000,00, mits die bin n en 3 maan den n a de On gevalsdatu m begin n en, voorgeschreven zijn door een Bevoegd arts en verban d hou den met het On geval Pe rs o o n lijk e Be z ittin g e n In dien een On geval resu lteert in on middellijke z ieken hu isop n ame, betaalt de Maatschap p ij de schade aan en de kosten voor verloren, beschadigde of gestolen p ersoon lijke bezittin gen als direct gevolg van een On geval, tot een max imu m van 5.000, Be g ra fe n is k o s te n In het geval dat een u itkerin g wordt verleen d voor Overlijden door On geval, betaalt de Maatschap p ij de redelijke begrafen is- en crematiekosten tot een maximu m van 7.500,00 p er Verzekerde W h ip la s h De Maatschap p ij betaalt een u itkerin g van max imaal 8% van het verzekerde bedrag vermeld op het p olisblad, voor de gevolgen van een cervicale acceleratie of deceleratie trau ma zon der medisch geobjectiveerde afwijkin gen V e ilig h e id s g o rd e l In dien Verzekerde als gevolg van een verkeerson gelu k overlijdt en vaststaat dat hij een veiligheidsgordel droeg, wordt het u it te betalen bedrag verhoogd met 5.000, L e v e n s re d d e r In dien een derde (n iet Verzekerde of Verzekerin gn emer) lichamelijk letsel op loop t, terwijl hij het leven tracht te redden van Verzekerde, dat bin n en twee jaar resu lteert in de dood of Blijven de In validiteit van deze derde, betaalt de Maatschap p ij die derde p artij op basis van een verzekerd bedrag van ,00. De u itkerin g wordt u itbetaald n aast een even tu ele u itkerin g aan Verzekerde H u is a a n p a s sin g In het geval dat Verzekerde lichamelijk letsel op loop t door een On geval en als gevolg hiervan aan p assin gen aan zijn hu is behoeft (in clu sief maar n iet bep erkt tot de in stallatie van hellin gen voor extern e en in tern e rolstoeltoegan g, in tern e leidrails, n oodalarmsysteem en vergelijkbare in validiteitshu lp middelen ) om dagelijkse han delin gen u it te ku n n en voeren (zoals wassen, koken, baden en aan kleden ) en in en ron d zijn hu is te ku n n en verblijven, betaalt de Maatschap p ij 80% van de aan vu llen de kosten voor dergelijke aan p assin gen tot een maximu m van 5.000,00, mits zu lke aan p assin gen worden verricht met de voorafgaan de schriftelijke in stemmin g van de Maatschap p ij en de in stemmin g hebben van de behan delen de Bevoegde Arts van Verz ekerde Pa rtn e r/k in d In het geval van Overlijden of Blijven de In validiteit als gevolg van een On geval betaalt de Maatschap p ij voor elke P artn er of K in d die lichamelijk letsel op loop t/op lop en in hetz elfde On geval als Verzekerde, een bedrag van , L itte k e n s In dien Verz ekerde door een On geval blijven de litteken s in het gelaat heeft op gelop en dan zu llen de volgen de p ercen tages van het verzekerde bedrag voor Blijven de In validiteit zoals vermeld op het p olisblad worden u itgekeerd: L itteken s van af 5 tot 10 cm 5% L itteken s lan ger dan 10 cm 10% V e rm is sin g In dien Verzekerde wordt vermist en het n a een gep aste tijdsdu u r redelijkerwijs valt aan te n emen dat Verzekerde is overleden als gevolg van lichamelijk letsel op gelop en bij een On geval, z al het verzekerde bedrag voor Overlijden zoals vermeld op het p olisblad worden u itbetaald. Begu n stigde dien t wel een overeen komst te on derteken en waarin staat dat wan n eer later blijkt dat Verzekerde n iet is overleden, elk door de Maatschap p ij betaald bedrag aan de Maatschap p ij z al worden teru gbetaald. 12/21

13 ART IK EL 4 M ED IS CH E K OS T EN EN H U L PV ERL EN IN G In geval van een On geval of Ziekte tijden s de Zaken reis wordt door de Maatschap p ij en /of AIG Assistan ce zorg gedragen voor het n avolgen de: 4.1 M e d is ch e K o s te n Bu ite n la n d Vergoedin g van de gemaakte Medische K osten, het lokale medische tran sp ort en de bu iten lan dse reiskosten die het rechtstreekse gevolg zijn van een On geval of Ziekte tot maximaal 365 dagen n a de datu m van het On geval of de eerste diagn ose van Ziekte M e d is ch e k o s te n in la n d v a n W o o n p la a ts Vergoedin g van de Medische K osten in het lan d van W oon p laats tot ,00, met als doel een in het Bu iten lan d begon n en medische behan delin g te ku n n en voortzetten, tot maximaal 365 dagen n a de datu m van het On geval of de eerste diagn ose van Ziekte. Als voorwaarde voor dekkin g geldt dat Verzekerde rechten kan on tlen en aan een in Nederlan d gesloten ziektekosten verzekerin g of een in schrijvin g bij een an dere p u bliek- of p rivaatrechtelijke in stellin g die voorziet in een soortgelijke dien stverlen in g als wordt geboden on der dergelijke z iektekosten verzekerin gen. De dekkin g voor medische kosten die deze p olis biedt, betreft u itslu iten d die kosten die door toep assin g van een vergoedin gsmaximu m, een u itslu itin g of een bep erkin g, an ders dan de regelin g voor samen loop van verzekerin gen, n iet door de hiervoor bedoelde ziektekosten verzekerin g worden vergoed. 4.2 M e d is ch e H u lp v e rle n in g In geval van een On geval of Ziekte tijden s de Zaken reis organ iseert en betaalt de Maatschap p ij en /of AIG Assistan ce, overeen komstig het advies van zijn medische staf, het n avolgen de: Re ch ts tre e k s e be ta lin g v a n M e d is ch e K o s te n De factu ren van zieken hu izen en klin ieken zodat Verzekerde geen betalin g hoeft voor te schieten M e d is ch e (d o o r)v e rw ijz in g Medische (door)verwijzin g op verzoek van Verz ekerde n aar een geschikt Zieken hu is, Bevoegd Arts of tan darts M e d is ch tra n s p o rt Het tran sp ort van Verzekerde n aar een meer geschikt en beter u itgeru st Zieken hu is T o e z ich t o p k lin is ch e to e s ta n d Het toezicht hou den op de klin ische toestan d van Verzekerde door de medische staf van AIG Assistan ce en het op de hoogte hou den van de familieleden over de medische toestan d van Verzekerde S tu re n v a n e e n Arts Het stu ren van een Arts of medisch team aan gesteld door AIG Assistan ce, om vast te stellen welke maatregelen gen omen moeten worden en deze maatregelen te (laten ) n emen Op stu re n v a n m e d ica tie Het (help en bij het) op sp oren en verstu ren van medicijn en, con tactlen zen, brillen (glazen ), bloed of medische ap p aratu u r, in dien ter p laatse n iet beschikbaar en drin gen d n oodzakelijk zijn. AIG Assistan ce betaalt de kosten van verzen din g Re p a trië rin g De rep atrië rin g van Verzekerde en Verzekerde medereizigers n aar z ijn W oon p laats of n aar een n abijgelegen Zieken hu is Acco m m o d a tie De bijkomen de verblijfskosten van Verzekerde en Verz ekerde medereizigers tot aan de eerst mogelijke teru gkeerdatu m, mits rep atrië rin g van Verzekerde n iet kan worden u itgevoerd en zijn toestan d geen zieken hu isop n ame rechtvaardigt. 13/21

14 4.2.9 Ov e rk o m s t fa m ilie lid De overkomst van een familielid dat reist n aar en verblijft bij Verzekerde, waarbij in begrep en de kosten van dit familielid voor reisdocu men ten, het (p laatselijke) tran sp ort, verblijfskosten, telefoon, gids, vertaler en kin derop van g. Dit familielid z al tijden s dez e reis verzekerd z ijn op dezelfde basis als een begeleiden de P artn er Op s p o rin g e n re d d in g De op sp orin gs- en reddin gskosten ten behoeve van Verzekerde in dien deze gewon d raakt of ziek wordt tijden s een Zaken reis tot maximaal , Re p a trië rin g v a n h e t sto ffe lijk o v e rs ch o t De rep atrië rin g van het stoffelijk overschot of de as, in clu sief de n oodzakelijke kist en het tran sp ort van de P ersoon lijke bezittin gen van Verzekerde n aar de W oon p laats van Verzekerde in geval van Overlijden van Verzekerde tijden s een Zaken reis Be g ra fe n is k o s te n De begrafen iskosten gemaakt in het Bu iten lan d in geval van Overlijden tijden s een Zaken reis tot een max imu m van 7.500,00. ART IK EL 5 REIS H U L PV ERL EN IN G 5.1 In geval van een On geval of Ziekte tijden s de Zaken reis wordt door de Maatschap p ij en /of AIG Assistan ce zorg gedragen voor het n avolgen de: V e rv ro e g d e te ru g k e e r De teru gkeer (vliegtu ig econ omy class of trein eerste klas) n aar de W oon p laats van Verzekerde. De reiskosten van Verzekerde om weer teru g te keren n aar de reisbestemmin g worden vergoed als dit gebeu rt bin n en de p eriode van de oorsp ron kelijk voorgen omen Zaken reis, in geval van : leven sgevaar of Overlijden van een familielid in de eerste of tweede graad van Verzekerde of zijn p artn er; belan grijke schade aan de on roeren de zaken of eigen dommen van Verzekerde, welke door Verzekerde worden gebru ikt voor beroep sdoelein den en zijn on tstaan n a aan van g van de Zaken reis Be rich te n co m m u n ica tie d ie n s t Het doorstu ren van berichten aan familie en zaken p artn ers in n oodsitu aties op verzoek van Verzekerde. AIG Assistan ce betaalt de verzen din gskosten Re is a d v ie s R elevan te in formatie ter voorbereidin g van een Zaken reis, in clu sief ban k- en valu tavoorschriften, medische voorzorgsmaatregelen (medicijn en, vaccin aties), visu mregels, lokale leven somstan digheden (hy gië n e, voedin g, in frastru ctu u r), klimaat en wederzijdse verdragen (D o o r)v e rw ijz in g (Door)verwijzin g, in n oodsitu aties, n aar een ambassade, con su laat of an der orgaan, in clu sief een advocaat die de taal van het lan d sp reekt, in dien ju ridische bijstan d n oodzakelijk is V e rlo re n re is d o cu m e n te n o f ba g a g e Het (help en bij het) op sp oren van verloren bagage en het vervan gen van verloren of gestolen vervoersbewijzen, p asp oorten of reisdocu men ten V o o rs ch o t co n ta n t g e ld Een voorschot con tan t geld in geval van verloren of gestolen Geld en geldwaarden of iden titeitsdocu men ten in het Bu iten lan d. Elk voorschot wordt afgetrokken van latere betalin gen on der deze p olis of dien t bij gebrek van dergelijke betalin gen zo sp oedig mogelijk aan de Maatschap p ij te worden teru gbetaald On v o o rz ie n o p o n th o u d Advies, con tact met de vervoersmaatschap p ij en het regelen van voortzettin g van de reis, in dien Verzekerde on voorz ien op on thou d heeft gehad op weg n aar het vertrekp u n t bij aan van g of tijden s de Zaken reis. 14/21

15 ART IK EL 6 - REIS AN N U L ERIN G & -ON D ERBREK IN G 6.1 D e k k in g De Maatschap p ij vergoedt de hieron der beschreven kosten tot een bedrag van maximaal ,00 p er Zaken reis of het verzekerde bedrag vermeld op het p olisblad, met een maximu m van ,00 p er verzekerin gsjaar in dien de kosten het gevolg zijn van een on voorzien e oorzaak bu iten de wil van Verz ekerin gn emer en Verzekerde om en deze kosten n iet ku n n en worden verhaald op een derde, wan n eer een Zaken reis gedu ren de de loop tijd van de verzekerin g: Re is a n n u le rin g Voor het vertrek wordt gean n u leerd: de reis- en verblijfskosten die zijn betaald of moeten worden betaald Re is o n d e rbre k in g W ordt on derbroken : de reis- of verblijfskosten zijn betaald of betaald moeten worden in verban d met de on derbrekin g van de reis; de extra reis- en verblijfskosten verbon den aan de teru gkeer van Verzekerde n aar zijn W oon p laats; de extra reis- en verblijfskosten om Verzekerde in staat te stellen om zijn reis voort te z etten of om een vervan ger te stu ren om de n oodzakelijke verp lichtin gen van Verzekerde n amen s Verzekerin gn emer over te n emen Re is w ijz ig in g W ordt gewijzigd n a vertrek: de extra reis- en verblijfskosten die n oodzakelijk z ijn om Verzekerde in staat te stellen om de Zaken reis voort te zetten of teru g te keren n aar zijn W oon p laats Re is v e rtra g in g W ordt u itgesteld meer dan 4 u u r n a de oorsp ron kelijke tijd van vertrek van het vliegtu ig, schip of trein op de heen reis of de teru greis, of n a de vertraagde aan komst van Verzekerde op het vertrekp u n t: de extra reis- en verblijfskosten tot 1.500, Re is v e rle n g in g W ordt verlen gd in op dracht van de p laatselijke au toriteiten, of om bijstan d te verlen en bij het zoeken of redden van Verzekerde: de extra reis- en verblijfskosten. ART IK EL 7 PERS OON L IJ K E BEZIT T IN G EN EN ZAK EL IJ K E U IT RU S T IN G 7.1 D e k k in g V e rlie s, d ie fs ta l o f be s ch a d ig in g De Maatschap p ij vergoedt de n ieu wwaarde in geval van totaal verlies, diefstal of totale beschadigin g of de rep aratiekosten in geval van gedeeltelijke beschadigin g van of aan P ersoon lijke bezittin gen en /of Zakelijke u itru stin g van Verzekerde tot een maximu m van 7.500,00 of het op het p olisblad vermelde verzekerd bedrag p er Zaken reis. In geval dat de rep aratiekosten hoger zijn dan de n ieu wwaarde, wordt de n ieu wwaarde vergoed Ba g a g e v e rtra g in g De Maatschap p ij vergoedt de extra kosten die Verzekerde n oodzakelijkerwijs moet maken in dien zijn p ersoon lijke bezittin gen met meer dan 4 u u r vertragin g aan komen (zowel voor de heen -, tu ssen -, als teru gvlu chten ), tot een maximu m van 1.500,00 p er Zaken reis. In geval van blijven d verlies wordt de vergoedin g voor vertragin g in min derin g gebracht op de totale vergoedin g Re is - e n id e n tite its d o cu m e n te n De Maatschap p ij vergoedt de extra reis- en verblijfskosten die Verzekerde maakt voor vervan gin g van zijn p asp oort, visa, geld, tickets of an dere n oodzakelijke reisdocu men ten in dien deze zijn verloren, beschadigd of gestolen zijn tijden s de Zaken reis tot een maximu m van 2.500,00. 15/21

16 7.1.4 Co n ta n te n, w a a rd e v o lle d o cu m e n te n e n S IM k a a rte n De Maatschap p ij vergoedt schade door diefstal van Geld en geldwaarden, of als gevolg van frau du leu s gebru ik van betaalkaarten of S IM kaarten, gedu ren de een Zaken reis tot een maximu m van 2.500,00. Vreemde valu ta en reischeq u es die voor een Zaken reis z ijn aan geschaft, zijn gedekt van af het momen t van verkrijgen en ten hoogste 120 u u r voor het begin van de Zaken reis, en tot op het momen t van afgifte of verzilverin g en ten laatste 120 u u r n a teru gkeer van de Zaken reis. 7.2 U its lu itin g e n Er zal geen u itkerin g worden betaald voor: 25% van het bedrag tu ssen 2.500,00 en de vervan gwaarde van een voorwerp met een waarde boven 2.500,00. Voertu igen, bijbehoren de accessoires of on derdelen ervan. Verlies of beschadigin g veroorzaakt door mot, on gedierte, slijtage, krassen of schrammen. Verlies of beschadigin g veroorzaakt door vertragin g, in beslagn emin g of con fiscatie door een overheid. Verlies of beschadigin g veroorzaakt door een mechan ische of elektron ische storin g of defect. Verlies of beschadigin g van glas, p orselein of an dere fragiele voorwerp en, ten zij er sp rake is van bran d in, diefstal van of een On geval met het vervoermiddel waarin zij werden getran sp orteerd. Verlies of beschadigin g veroorzaakt door rein igin g, verven, restau ratie, rep aratie of zelf aan gebrachte veran derin gen. 7.3 K e n n is g e v in g v a n cla im s Naast de verp lichtin gen vermeld in de moet(en ) Verzekerin gn emer, Verzekerde en /of Begu n stigde(n ) on middellijk de volgen de dien sten in formeren : de bagagedien st van de lu chtvaartmaatschap p ij over elk verlies of elke vertragin g van bagage; de verstrekker van de kredietkaart bij elke diefstal van de kredietkaart; de p laatselijke p olitie bij elke diefstal; en de gegeven in stru cties op volgen. ART IK EL 8 PERS OON L IJ K E AAN S PRAK EL IJ K H EID 8.1 D e k k in g De Maatschap p ij verzekert de gevolgen van wettelijke aan sp rakelijkheid van Verzekerde die on tstaat als gevolg van het on op zettelijk toebren gen van lichamelijk letsel aan een derde(n ), ziek maken of doden van een derde(n ) of het veroorz aken van materië le schade aan zaken van een derde(n ) tijden s een Zaken reis. De Maatschap p ij vergoedt de redelijke kosten van rechtsbijstan d die Verzekerde maakt in verban d met een gedekte vorderin g van een derde p ersoon, mits het voeren van het verweer en het maken van de kosten vooraf schriftelijk zijn goedgekeu rd door de Maatschap p ij. 8.2 Be p a lin g e n De P artn er van Verzekerde, de K in deren en Verzekerin gn emer worden on der dit artikel n iet als derde(n ) beschou wd. Het verzekerde bedrag bedraagt ,00 wat het totaallimiet is voor alle Verzekerden voor alle claims on der dez e p olis die zich voordoen gedu ren de elk verzekerin gsjaar. Verzekerde zal geen aan sp rakelijkheid erken n en, n och een voorstel, belofte of u itbetalin g doen, zon der de voorafgaan de schriftelijk toestemmin g van de Maatschap p ij. De Maatschap p ij n eemt, wan n eer z ij dit n odig acht, de verdedigin g van een vorderin g tegen Verzekerde over en kan dan op n aam van Verzekerde p rocederen. De Maatschap p ij is daarbij gerechtigd (min n elijke) schikkin gen met derden te treffen. 8.3 U its lu itin g e n Geen dekkin g bestaat voor aan sp rakelijkheid welke direct of in direct on tstaat u it of in verban d staat met: lichamelijk letsel, z iekte of Overlijden van een p ersoon die een arbeidsovereen komst, een servicecon tract of een leercon tract heeft met Verzekerin gn emer of Verzekerde, voor zover het letsel voortvloeit u it werkzaamheden voor Verzekerin gn emer of Verzekerde. Een mechan isch aan gedreven voertu ig, vliegtu ig of watervoertu ig. Eigen dom, bezit of gebru ik van gron d, gebou wen, on roeren d goed of caravan s, ten zij die worden gebru ikt als tijdelijke W oon p laats. Een op zettelijke, kwaadwillige of on rechtmatige han delin g. Het u itvoeren van een vorm van han del, of het u itoefen en van een beroep of bedrijf. 16/21

17 Het on gewild verliezen of beschadigen van eigen dom dat toebehoort aan, aan de zorg is toevertrou wd van, on der het toezicht of het beheer staat van Verzekerin gn emer, Verzekerde, een werkn emer van hen, een lid van de familie of het hu ishou den van Verzekerde. Een clau su le in een con tract, ten zij de Verzekerde ook aan sp rakelijk zou zijn in dien de clau su le n iet beston d. Han delen of n alaten gedu ren de een p eriode dat Verzekerde on der in vloed was van of beïn vloed werd door n iet door een arts voorgeschreven verdoven de middelen, alcohol, of op losmiddelen, dan wel kran kzin n ig was. Elke vorderin g die voortkomt u it of verban d hou dt met een geslachtsziekte, een seksu eel overdraagbare ziekte, Acq u ired Immu n e Deficien cy S yn drome (AIDS ) of een AIDS -gerelateerde gezon dheidstoestan d. Aan sp rakelijkheid waarvoor dekkin g bestaat on der en ige an der verzekerin g, al dan n iet van ou dere datu m dat op n aam van Verz ekerin gn emer of Verzekerde staat. ART IK EL 9 - RECH T S BIJS T AN D 9.1 D e k k in g Re ch ts bijs ta n d De Maatschap p ij vergoedt de kosten van rechtsbijstan d aan Verzekerin gn emer en Verzekerde tot maximaal ,00, in dien deze worden gemaakt voor verhaal door of n amen s Verz ekerde op een derde p artij die lichamelijk letsel aan, z iekte van of de dood van Verzekerde heeft veroorz aakt tijden s een Zaken reis H e ch te n is De Maatschap p ij vergoedt de kosten van een bu iten lan dse advocaat tot een maximu m van 5.000,00, in het geval Verzekerde tijden s een Zaken reis in hechten is wordt gen omen of gen omen dreigt te worden Bo rg s o m De Maatschap p ij betaalt de borgsom tot een maximu m van ,00, in het geval Verzekerde tijden s een Zaken reis in hechten is wordt gen omen of gen omen dreigt te worden. Verzekerde moet de borgsom teru gbetalen bin n en 3 maan den van af de datu m van betalin g, of direct in het geval van teru gbetalin g door de au toriteiten of in dien de borgsom verbeu rt wordt verklaard door het n iet verschijn en in de rechtszaal, ten zij dat laatste redelijkerwijs n iet verlan gd kon worden van Verzekerde. 9.2 Be p a lin g e n De Maatschap p ij dien t vooraf in te stemmen met het voorgen omen verhaal. Dez e toestemmin g wordt verleen d in dien Verzekerde de Maatschap p ij ervan kan overtu igen dat er redelijke gron den bestaan voor het n emen van het voorgen omen verhaal en dat de kosten van rechtsbijstan d redelijk zu llen zijn. De Maatschap p ij hou dt reken in g met de op in ie van de door Verzekerde in geschakelde belan gen behartiger en haar eigen adviseu rs. In dien de Maatschap p ij in stemt, vergoedt de Maatschap p ij de redelijke kosten die Verz ekerde gemaakt heeft om dergelijke op in ie te verkrijgen. Alle vorderin gen en gerechtelijke p rocedu res, in clu sief elk hoger beroep voortvloeien d u it hetzelfde voorval of omstan digheid, zu llen als een en zelfde claim worden beschou wd. In dien de verhaalsactie met su cces wordt afgeron d, zu llen alle kosten van rechtsbijstan d die geheel of ten dele worden vergoed, aan de Maatschap p ij toekomen tot maximaal het bedrag dat door de Maatschap p ij is vergoed. 9.3 U its lu itin g e n Er is geen dekkin g voor kosten van rechtsbijstan d: a. voor (de gevolgen van ) een crimin ele han delin g, op zettelijk of bewu st begaan door Verzekerde. b. voor een vorderin g tegen een reisagen t, tou rop erator, verzekerin gsmaatschap p ij of hu n agen ten. c. voor een vorderin g tegen Verzekerin gn emer, de Maatschap p ij of welke organ isatie of p ersoon dan ook die betrokken is bij het op stellen van deze verzekerin g. ART IK EL 10 ON T V OERIN G, K APIN G EN G IJ ZEL IN G 10.1 D e k k in g De Maatschap p ij betaalt: 400,00 voor elke volledige dag dat Verz ekerde tijden s een Zaken reis gedwon gen wordt vastgehou den als gevolg van On tvoerin g, K ap in g of Gijz elin g, tot een maximu m van ,00. 17/21

18 De advieskosten en on kosten van de door de Maatschap p ij gekozen C risis Adviseu r, die gesp ecialiseerd is in het op lossen van on tvoerin gen, bij on tvoerin g voor losgeld tijden s een Zaken reis, tot maximaal , U its lu itin g e n Er wordt geen dekkin g geboden voor: Een on tvoerin g, kap in g of gijzelin g die zich voordoet in C olombia, Irak, Mexico, Nigeria, F ilip p ijn en, Ven ezu ela of Jemen. Een on tvoerin g, kap in g of gijzelin g in het lan d van W oon p laats van Verzekerde. F rau du leu ze, on eerlijke of crimin ele han delin gen van Verzekerin gn emer, Verzekerde of een han dlan ger. De u itslu itin g is n iet van toep assin g op de betalin g van losgeld in een situ atie waarin de p laatselijke au toriteiten dergelijke betalin g als wederrechtelijk hebben gekwalificeerd K e n n is g e v in g v a n Cla im s In geval van een dergelijke kap in g, on tvoerin g of gijzelin g dien t/dien en Verzekerin gn emer, Verzekerde of een vertegen woordiger van é é n van hen on middellijk con tact op te n emen met de Nood C risis Help lijn. W an n eer dit wordt n agelaten, kan door de Maatschap p ij worden bes loten even tu eel gemaakte kosten n iet te vergoeden. Nood C risis Help lijn : Gehele wereld Veren igde S taten ART IK EL 11 POL IT IEK E EV ACU AT IE EN CRIS IS BES CH ERM IN G 11.1 D e k k in g De Maatschap p ij vergoedt de K osten van Evacu atie, tot een bedrag van ,00 of het Verzekerde bedrag vermeld op het p olisblad, p er verzekerin gsjaar voor alle Verzekerden Be p a lin g e n Ev a cu a tie De dekkin g geldt voor de volgen de on zekere gebeu rten issen, voor zover die tijden s een Zaken reis p laatsvin den bu iten de macht van Verzekerin gn emer en Verzekerde om en die de on middellijke evacu atie van Verzekerde vereisen : a. Verzekerde wordt verban n en of p erson a n on -grata verklaard door de au toriteiten van de erken de regerin g van een Gastlan d; of b. de bevoegde au toriteiten vaardigen een advies tot evacu atie u it omwille van p olitieke of militaire activiteiten in of waarbij een Gastlan d betrokken is, bin n en 10 dagen voorafgaan de aan de evacu atie K o s te n v a n e v a cu a tie R edelijke en on vermijdelijke kosten gemaakt door Verzekerin gn emer of Verzekerde voor de evacu atie van Verz ekerde n aar de dichtstbijz ijn de veilige p laats en voor de rep atrië rin g van Verzekerde n aar het lan d van W oon p laats. Dit omvat ook de redelijke tran sp ort- en verblijfkosten gemaakt door Verzekerin gn emer en Verz ekerde gedu ren de de evacu atie tot een maximale p eriode van twee dagen Ad v ie s On der Advies wordt in dit artikel 11 verstaan : een formele aan bevelin g van de bevoegde au toriteiten aan Verz ekerde of aan een groep van p erson en waaron der Verzekerde, om het Gastlan d te verlaten Be v o e g d e a u to rite ite n On der Bevoegde au toriteiten wordt in dit artikel 11 verstaan : het min isterie van Bu iten lan dse Zaken of een vergelijkbare au toriteit van het lan d waar de Verzekerin gn emer zijn hoofdvestigin g heeft G a s tla n d Elk lan d waarn aar Verzekerde een Zaken reis on dern eemt, met u itzon derin g van het lan d van W oon p laats U its lu itin g e n Er w o rd t g e e n d e k k in g v e rle e n d v o o r e v a cu a tie k o s te n : a. waarvoor de Verzekerin gn emer als werkgever aan sp rakelijk is of die de Verzekerin gn emer moet dragen krachten s wetgevin g in verban d met werkloosheid, z iektekosten, verzu im of arbeidson geschiktheid. 18/21

19 b. voortkomen d u it frau du leu z e, on eerlijke of crimin ele han delin g, en begaan of gep oogd te begaan door een Verzekerin gn emer, Verzekerde of een gemachtigd vertegen woordiger van é é n van hen, alleen of in comp lot met an deren han delen d. c. voortkomen d u it: I. schen din g van de wetten van het Gastlan d door de Verzekerin gn emer of door een Verzekerde. II. het n iet in het bezit hebben van geldige reisdocu men ten en visa door de Verzekerde. III. schu ld, in solven tie, zakelijk falen, u itoefen in g van en ig reten tierecht of zekerheidsrecht of een an dere fin an cië le oorzaak. d. voortkomen d u it ziekte, overlijden of een letsel van een Verzekerde Cris is be p e rk in g & Ra m p -e v a cu a tie De Maatschap p ij betaalt de redelijke en n oodzakelijke kosten voor een C risis R aadgever, tot ,00 p er verzekerin gsjaar, voor alle Verzekerde(n ) tez amen, wan n eer een on voorzien e C risis tijden s een Zaken reis resu lteert in een leven sbedreigen de situ atie voor Verzekerde. Verz ekerin gn emer of Verzekerde moeten het in ciden t on middellijk rap p orteren aan de Maatschap p ij. De kosten voor een C risis R aadgever zijn bep erkt tot vergoedin gen en kosten die worden gemaakt tijden s de p eriode die begin t wan n eer de C risis voor het eerst werd gerap p orteerd aan de Maatschap p ij en 30 dagen daarn a ein digt K e n n is g e v in g v a n Cla im s Om gebru ik te ku n n en maken van de geboden dekkin g van dit artikel moet(en ) Verzekerin gn emer, Verzekerde of hu n afgevaardigde on middellijk de C risis R aadgever in lichten over elke C risis, door telefon isch con tact op te n emen met: Nood C risis Help lijn : Gehele wereld Veren igde S taten Cla u s u le bla d T e rro ris m e d e k k in g Bij de Nederlan dse Herverz ekerin gsmaatschap p ij voor T errorismeschaden N.V. (NHT ) 1 Be g rip s o m s ch rijv in g e n In dit clau su leblad en de daarop beru sten de bep alin gen wordt - voor zover n iet an ders blijkt verstaan on der: 1.1 T e rro ris m e Gewelddadige han delin gen en /of gedragin gen - begaan bu iten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de W et op het fin an cieel toezicht gen oemde vormen van molest - in de vorm van een aan slag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samen han gen de aan slagen als gevolg waarvan letsel en /of aan tastin g van de gezon dheid, al dan n iet de dood ten gevolge hebben d, en /of schade aan zaken on tstaat dan wel an derszin s econ omische belan gen worden aan getast, waarbij aan n emelijk is dat deze aan slag of reeks - al dan n iet in en ig organ isatorisch verban d - is beraamd en /of u itgevoerd met het oogmerk om bep aalde p olitieke en /of religieu ze en /of ideologische doelen te verwezen lijken. 1.2 K w a a d w illig e be s m e ttin g Het - bu iten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de W et op het fin an cieel toezicht gen oemde vormen van molest - (doen ) versp reiden van ziektekiemen en /of stoffen die als gevolg van hu n (in )directe fysische, biologische, radioactieve of chemische in werkin g letsel en /of aan tastin g van de gezon dheid, al dan n iet de dood ten gevolge hebben d, bij men sen of dieren ku n n en veroorzaken en /of schade aan zaken ku n n en toebren gen dan wel an derszin s econ omische belan gen ku n n en aan tasten,waarbij aan n emelijk is dat het (doen ) versp reiden - al dan n iet in en ig organ isatorisch verban d - is beraamd en /of u itgevoerd met het oogmerk om bep aalde p olitieke en /of religieu ze en /of ideologische doelen te verwezen lijken. 1.3 Pre v e n tie v e m a a tre g e le n Van overheidswege en /of door Verzekerden en /of derden getroffen maatregelen om het on middellijk dreigen d gevaar van terrorisme en /of kwaadwillige besmettin g af te wen den of - in dien dit gevaar zich heeft verwezen lijkt - de gevolgen daarvan te bep erken. 1.4 N e d e rla n d s e H e rv e rz e k e rin g s m a a ts ch a p p ij v o o r T e rro ris m e s ch a d e n N.V. (N H T ) Een door het Verbon d van Verzekeraars in Nederlan d op gerichte herverzekerin gsmaatschap p ij, waarbij u itkerin gsverp lichtin gen u it hoofde van verzekerin gsovereen komsten, die voor in Nederlan d toegelaten 19/21

20 verzekeraars direct of in direct ku n n en voortvloeien u it de verwezen lijkin g van de in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 omschreven risico s, in herverzekerin g ku n n en worden on dergebracht. 1.5 V e rz e k e rin g so v e re e n k o m ste n a) Overeen komsten van schadeverzekerin g voor zover zij overeen komstig het bep aalde in artikel 1:1 on der "staat waar het risico is gelegen " van de W et op het fin an cieel toezicht betrekkin g hebben op in Nederlan d gelegen risico's. b) Overeen komsten van leven sverzekerin g voor zover gesloten met een Verzekerin gn emer met gewon e verblijfp laats in Nederlan d, of, in dien Verzekerin gn emer een rechtsp ersoon is, met de in Nederlan d gevestigde vestigin g van de rechtsp ersoon waarop de verzekerin g betrekkin g heeft. c) Overeen komsten van n atu ra-u itvaartverzekerin g voor zover gesloten met een Verzekerin gn emer met een gewon e verblijfp laats in Nederlan d, of, in dien Verzekerin gn emer een rechtsp ersoon is, met de in Nederlan d gevestigde vestigin g van de rechtsp ersoon waarop de verzekerin g betrekkin g heeft. 1.6 In N e d e rla n d to e g e la te n v e rz e k e ra a rs L even s-, n atu ra-u itvaart- en schadeverzekeraars die op gron d van de W et op het fin an cieel toezicht bevoegd zijn om in Nederlan d het verzekerin gsbedrijf u it te oefen en. 2 Be g re n z in g v a n d e d e k k in g v o o r h e t te rro ris m e ris ico 2.1 In dien en voor zover, met in achtn emin g van de in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 gegeven omschrijvin gen, en bin n en de gren zen van de gelden de p olisvoorwaarden, dekkin g bestaat voor gevolgen van een gebeu rten is die (direct of in direct) verban d hou dt met: - terrorisme, kwaadwillige besmettin g of p reven tieve maatregelen, - han delin gen of gedragin gen ter voorbereidin g van terrorisme, kwaadwillige besmettin g of p reven tieve maatregelen, hiern a gezamen lijk aan te du iden als het "terrorismerisico", geldt dat de u itkerin gsp licht van de verz ekeraar terzake van iedere bij haar in gedien de aan sp raak op schadevergoedin g en /of u itkerin g, is bep erkt tot het bedrag van de u itkerin g die de verzekeraar terzake van die aan sp raak on tvan gt on der de herverzekerin g voor het terrorismerisico bij de NHT, in het geval van een verz ekerin g met vermogen sop bou w vermeerderd met het bedrag van de u it hoofde van de betrokken verzekerin g reeds gerealiseerde vermogen sop bou w. Bij leven sverzekerin gen wordt het bedrag van de gerealiseerde vermogen sop bou w gesteld op de krachten s de W et op het fin an cieel toezicht aan te hou den p remiereserve ten aan z ien van de betrokken verzekerin g. 2.2 De NHT biedt herverzekerin gsdekkin g voor de hiervoor gen oemde aan sp raken tot maximaal 1 miljard eu ro p er kalen derjaar. Voren gen oemd bedrag kan van jaar tot jaar worden aan gep ast en geldt voor alle bij de NHT aan gesloten verzekeraars tezamen. Van een even tu ele aan p assin g zal mededelin g worden gedaan in drie lan delijk verschijn en de dagbladen. 2.3 In afwijkin g van het in de voorgaan de leden van dit artikel bep aalde, geldt voor verzekerin gen die betrekkin g hebben op : - schade aan on roeren de zaken en /of de in hou d daarvan ; - gevolgschade van schade aan on roeren de z aken en /of de in hou d daarvan, dat p er Verzekerin gn emer Verz ekerde locatie p er jaar maximaal 75 miljoen eu ro on der deze overeen komst zal worden u itgekeerd, voor alle deeln emen de verzekeraars zoals bedoeld in artikel 1 tezamen, on geacht het aan tal afgegeven p olissen. Voor de toep assin g van dit artikellid wordt on der Verzekerde locatie verstaan : alle op het risicoadres aan wezige door Verzekerin gn emer Verzekerde objecten, alsmede alle bu iten het risicoadres gelegen door Verzekerin gn emer Verzekerde objecten waarvan het gebru ik en /of de bestemmin g in relatie staat tot de bedrijfsactiviteiten op het risicoadres. Als zodan ig zu llen in ieder geval worden aan gemerkt alle door Verzekerin gn emer Verzekerde objecten die op min der dan 50 meter afstan d van elkaar gelegen zijn en waarvan er ten min ste een op het risicoadres is gelegen. Voor de toep assin g van dit artikellid geldt voor rechtsp erson en en ven n ootschap p en die z ijn verbon den in een groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b van het Bu rgerlijk W etboek, dat allegroep smaatschap p ijen tezamen worden aan gemerkt als een Verzekerin gn emer, on geacht door welke tot de groep behoren de groep smaatschap p ij(en ) de p olis(sen ) is (zijn ) afgesloten. 3 U itk e rin g sp ro to co l N H T 3.1 Op de herverzekerin g van de verzekeraar bij de NHT is van toep assin g het P rotocol afwikkelin g claims (hiern a te n oemen het P rotocol). Op gron d van de in dit p rotocol vastgestelde bep alin gen is de NHT on der meer 20/21

AL GEMENE VO O R W AAR DEN T R AVEL GU AR D ZAK EL IJK E R EIS VER ZEK ER ING Artik el O mschrijvin g P agin a 1 DEF INIT IES 3 2 AL GEMENE BEP AL ING

AL GEMENE VO O R W AAR DEN T R AVEL GU AR D ZAK EL IJK E R EIS VER ZEK ER ING Artik el O mschrijvin g P agin a 1 DEF INIT IES 3 2 AL GEMENE BEP AL ING AL GEMENE VO O R W AAR DEN T R AVEL GU AR D ZAK EL IJK E R EIS VER ZEK ER ING 1/21 AL GEMENE VO O R W AAR DEN T R AVEL GU AR D ZAK EL IJK E R EIS VER ZEK ER ING Artik el O mschrijvin g P agin a 1 DEF INIT

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

onderzoeksopzet WATT Defin itieve versie dd 2 ju li 2010 1 D oel- en vraagstelling De reken kam er beoogt m et dit on derzoek de gem een teraad in zich t te geven in h et on tstaan van de fin an ciële

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam "1 geurt s /meertens p e rs o o n lijk : Leo Ge u rts (1 9 4 2, Den Haag) e n Lambert Meertens (1 9 4 4, A mst e r- dam) werken a l s programmeur b i j d e S t ic h t in g Mathematisch Centrum, Amsterdam.

Nadere informatie

sturen op afstand onderzoek naar gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen Rekenkamer Lansingerland

sturen op afstand onderzoek naar gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen Rekenkamer Lansingerland sturen op afstand onderzoek naar gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen Rekenkamer Lansingerland sturen op afstand onderzoek naar gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden

Nadere informatie

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden b e s p r e k in g op 23-4-1971 teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden r a p p o r t v o o r b u r g e m e e s t e r en" w e t h o u d e r s I /

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Natura 2000 Waddengebied. Natuur in een dynamis ch lands chap

Natura 2000 Waddengebied. Natuur in een dynamis ch lands chap Natura 2000 Waddengebied O n d e rd e le n : W a d d e n z e e e n N o o rd z e e k u s tz o n e Natuur in een dynamis ch lands chap Opzet pres entatie 2 Natura 2000 Aanwijzing s bes luiten Natuurdoelen

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Ongevallen Inzittenden verzekering

Ongevallen Inzittenden verzekering Ongevallen Inzittenden verzekering Bijzondere Voorwaarden OI15 Inhoudsopgave I Algemeen 4 1.1 Welke voorwaarden gelden? 4 1.2 Wat bedoelen wij met: 4 II Verzekering 5 2.1 Wie is verzekerd? 5 2.2 Waar

Nadere informatie

HERVERPANDING REPLEDGE OF COLLATERAL. ter verkrijg in g van de graad van doctor aan de Erasmus U niversiteit Rotterdam

HERVERPANDING REPLEDGE OF COLLATERAL. ter verkrijg in g van de graad van doctor aan de Erasmus U niversiteit Rotterdam HERVERPANDING REPLEDGE OF COLLATERAL P ro e fs c h rift ter verkrijg in g van de graad van doctor aan de Erasmus U niversiteit Rotterdam op gezag van de rector magnificus Prof.dr. H.G. Schmidt en volgens

Nadere informatie

bijlage 1 bevindingen per casus 1 inleiding 7 1-1 zes casu ssen 9 2-1 in leidin g 2 drugsoverlast in h et O ude W esten 10 2-2 aan p ak 10 2-2-1 probleem an alyse en doel 11 2-2-2 acties en geboekte resu

Nadere informatie

Samen Duurzaam Groen en Sociaal

Samen Duurzaam Groen en Sociaal Samen Duurzaam Gren en Sciaal Ve rkie zin gsp r gram m a 2 0 1 4-2018 Gr e n Lin ks Lin ge waard 1 8 n vem be r 2013 Sam e n Du u rzaam Gr e n e n S ciaal In le id in g In leid in g Gr en Lin k s ga a

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

11Stap 11Co rectiesverzenden

11Stap 11Co rectiesverzenden 11Stap 11Co rectiesverzenden Me t d e aan g ifte lo o n he ffin g e n le ve rt u o n s g e d e taille e rd e in ko m e n sg e g e ve n s p e r w e rkn e m e r aan (w e rkn e m e rsg e g e ve n s). D e

Nadere informatie

M een t 94 Postbu s 70012 in fo@ reken kamer.rotterd am.n l t 010 417 22 42 3000 K P R otterd am www.reken kamer.rotterd am.n l Visie R eken kamer R otterd am on s ken merk PH betreft 1 van 8 V isie R

Nadere informatie

AUTEURSRECHT @ INTERNET. M arie-christine JANSSENS. Hendrik VA N HEES. UGf!

AUTEURSRECHT @ INTERNET. M arie-christine JANSSENS. Hendrik VA N HEES. UGf! AUTEURSRECHT @ INTERNET M arie-christine JANSSENS Hendrik VA N HEES m ' UGf! IN H O U D INHOUD I. IN L E ID IN G... 11 1. H et auteursrecht en zijn impact op het dagelijks leven... 11 2. H et auteursrecht

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014 Tekst: Emile Verhaeren Vertaling: Frans Boenders SOPRANO A Dit is de stad van 't leed Allegro Moderato q. = 63 Coonist: Erika Budai Leuven, 1 januari 01 ALTO TENOR BASS 6 11 B q=63 16 Tra nen, kwel ling

Nadere informatie

Ongevallenverzekering motorrijtuigen

Ongevallenverzekering motorrijtuigen Ongevallenverzekering motorrijtuigen Voorwaarden Startpagina Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons 1 27685 17.01 1. Ongevallen inzittenden

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden Bijzondere Voorwaarden Ongevallen Inzittenden 2 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden Ongevallen inzittendenverzekering Versie B2012.1 Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in afwijking

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

Een HAN DEL S Pand kopen of huren?

Een HAN DEL S Pand kopen of huren? Een HAN DEL S Pand kopen of huren? 22 oktober 2016 00:00 Tekst: Ellen Cleeren Als u een zaak op richt, be kijkt u na tuur lijk wat de beste lo ca tie zou zijn. Droomt u van een ex clu sie ve kle ding -

Nadere informatie

[ i n w i l l i g i n g o n t g r o n d i n g s a a n v r a a g d o o r O S* *

[ i n w i l l i g i n g o n t g r o n d i n g s a a n v r a a g d o o r O S* * standpunt B & W I g e e n m e d e w e r k in g a a n w i j z i g i n g "bes t e m m in g s p la n t b v a a n l e g n ie u w e g e u l, e n "b e z w a a r t e g e n [ i n w i l l i g i n g o n t g r o

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door 1 JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van bovenstaande

Nadere informatie

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger Onderzoek en Statistiek, februari 2012 Inleiding Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Februari 2012

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

Schoolkrant. December 2016

Schoolkrant. December 2016 Schoolkrant December 2016 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen

Nadere informatie

D e afschrikking voorbij

D e afschrikking voorbij D e afschrikking voorbij E e n e m p iris c h e stu d ie n a a r a fs c h rik k in g, g e n e ra le p re v e n tie en re g e l- n a le v in g in d e N e d e rla n d s e a fv a lb ra n c h e K arin van

Nadere informatie

Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI)

Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Polisvoorwaardenblad 356-00 Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 529-20.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering

Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering Versie P1P00 Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden zijn indien van toepassing: 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 diens echtgeno(o)t(e) of partner, met

Nadere informatie

Voorwaarden autoverzekering ongevallen inzittenden

Voorwaarden autoverzekering ongevallen inzittenden Voorwaarden autoverzekering ongevallen inzittenden ABN AMRO Schadeverzekering N.V. Deze voorwaarden beschrijven de ongevallen inzittendenverzekering van uw autoverzekering. Deze verzekering keert een bedrag

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (ONP-RV-52-161) Ongevallen met overlijdensdekking na een ongeval Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Ongevallen 2 1 Wie

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden Wat vindt u waar? 3.1 Overlijden 3.2 Blijvende invaliditeit 3.

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden Wat vindt u waar? 3.1 Overlijden 3.2 Blijvende invaliditeit 3. Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 9. Begripsomschrijving Verzekeringsgebied Omvang van de dekking 3.1 Overlijden

Nadere informatie

ENQUETE BIJ REDERS EN SCHEEPSJONGENS IN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ:

ENQUETE BIJ REDERS EN SCHEEPSJONGENS IN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ: MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur der Economische Diensten DIENST VOOR DE ZEEVISSERIJ Koninginnelaan 59 8400 Oostende ENQUETE BIJ REDERS EN SCHEEPSJONGENS IN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ: - Het "Fonds voor scheepsjongens

Nadere informatie

Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp

Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp Algemene kenmerken Toegangsnummer: 30649 Periode: 1992-2004 Archiefvormer Bevolkingsregister;

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

ander licht op de zaak

ander licht op de zaak Ongevallenverzekering ZW-ON-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Ongevallenverzekering. Met deze verzekering ontvangt u een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval.

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Voorwaardenblad 321-94 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 264-20.1504

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (ONP-RV-51-161) Ongevallen Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Ongevallen 2 1 Wie is de verzekerde bij een 1-persoonshuishouden?

Nadere informatie

Ideeën van bewoners herstel groenstrook Opaalweg. Bewoners Opaalweg en omgeving, 3 november 2009

Ideeën van bewoners herstel groenstrook Opaalweg. Bewoners Opaalweg en omgeving, 3 november 2009 Ideeën van bewoners herstel groenstrook Opaalweg Bewoners Opaalweg en omgeving, 3 november 2009 a wen s ertrou Met v e menw rken! Gerrit Rietveld Gerrit Rietveld (1888-1964) was betrokken bij het ontwerp

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-251 d.d. 20 augustus 2012 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting Aansprakelijkheidsverzekering,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden

Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden 1. Voorwaarden Deze Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden zijn onlosmakelijk verbonden

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Collectieve ongevallenverzekering evenementen. dv COE 0312W

Polisvoorwaarden. Collectieve ongevallenverzekering evenementen. dv COE 0312W Polisvoorwaarden Collectieve ongevallenverzekering evenementen Dit zijn de polisvoorwaarden van de Collectieve ongevallenverzekering evenementen. U vindt hier wanneer verzekerden of hun erfgenamen recht

Nadere informatie

Stichting Cedere Zorg UITSLAG ENQUÊTE KLANTTEVREDENHEID

Stichting Cedere Zorg UITSLAG ENQUÊTE KLANTTEVREDENHEID Stichting Cedere Zorg UITSLAG ENQUÊTE KLANTTEVREDENHEID Augustus 2017 Uitslag enquête Klanttevredenheid Respo nden ten: Er zijn 32 enq uêtefo rmul ier verspreidt. Hiervan z ijn er 18 ingevuld ter ugg ekomen,

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Ministerie van Financien Directie Begrotingszaken ter attentie van de heer mr. R.J.M. Creusen Postbus 20120 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris 1 CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van

Nadere informatie

AL G E ME N E VO O R W AAR D E N W E G AS P L U S VE R Z E KE R IN G 1/11 AL G E ME N E VO O R W AAR D E N W E G AS P L U S Artikel O msc h rijving P agina 1 D E F IN IT IE S 3 2 O MSC H R IJVIN G VAN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERGADERLOCATIE HAANWIJK

ALGEMENE VOORWAARDEN VERGADERLOCATIE HAANWIJK A r t i k e l 1: A l gemeen 1. 1. I n d e ze vo o r w a a r d e n wo r d t v e r s t a a n o n d e r : a ) V e r g a d e r l o c a t i e H a a n w i jk : d e d o o r d e f a m i l i e B i n k e n / o f

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

D iverse ontw ikkelin gen mbt erfpacht/h uur

D iverse ontw ikkelin gen mbt erfpacht/h uur D iverse ontw ikkelin gen mbt erfpacht/h uur Nr. I G E M E E N T E C U L E M B O R G RAPPORT VOOR/güRQEMEESTER EN WETHOUDERS* r 9 o - ^ \%*ii I O n d e r w e r p : Redichemse Waard. B ijlag en : Op verzoolt

Nadere informatie

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl.

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl. Algemene voorwaarden van mr. M.B.W.G. Beutener, advocaat Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten is een kantoorcombinatie, geen maatschap, tussen mr. M.B.W.G. Beutener, gevestigd in Deventer, en mr.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8.

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8. %DVLVVFKRRO+HW3DOHW +HWKRXGHQYDQ HHQVSUHHNEHXUW INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 5 SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 7. SPREEK BEURT IN GROEP 8. HOE BEREID IK MIJ N SPREEK BEURT

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door D.B. van der

Nadere informatie

Schadeaangifteformulier Reis en Annulering

Schadeaangifteformulier Reis en Annulering Schadeaangifteformulier Reis en Annulering Gegevens Voorletters en man vrouw Adres Postcode Woon Telefoon Mobiele nummer Geboortedatum E-mail IBAN Is er recht op aftrek btw? ja nee Beroep/bedrijf annulering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van de Ven Uitvaarten. A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Van de Ven Uitvaarten een Overeenkomst sluit.

Algemene Voorwaarden Van de Ven Uitvaarten. A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Van de Ven Uitvaarten een Overeenkomst sluit. Algemene Voorwaarden Van de Ven Uitvaarten Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Van de Ven Uitvaarten een

Nadere informatie

Naleving mediationafspraken bij echtscheidingen

Naleving mediationafspraken bij echtscheidingen Fact sheet 200-4 Naleving mediationafspraken bij echtscheidingen Auteur: M. Tumewu Het ministerie van Justitie acht het van belang dat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat conflicten escaleren en (onnodig)

Nadere informatie

Productfiche Motorfiets

Productfiche Motorfiets MOTORFIETS Januari 2015 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Burgerrechtelijke

Nadere informatie

Deze overeenkomst is gesloten gedurende de tijd, die beide partijen schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen.

Deze overeenkomst is gesloten gedurende de tijd, die beide partijen schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen. Huurvoorwaarden Algemeen. Alle genoemde prijzen gelden per weekend (tenzij anders beschreven) en zijn exclusief BTW. Na reservering ontvangt u schriftelijk of per e-mail een orderbevestiging. De overeenkomst.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden Pool Basso Rubriek Ongevallen Inzittenden PB-A-OI 2016 Bijzondere Voorwaarden Pool Basso Rubriek Ongevallen Inzittenden (PB-A-OI2016) Pagina Ongevallen Inzittenden 1. Wie zijn de

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad Jaar: 2010 Nummer: 81 Besluit: B&W 7 september 2010 Gemeenteblad GARAGEREGLEMENT HELMOND 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: Parkeerder: de eigenaar/gebruiker

Nadere informatie

Kruidvat Ongevallenverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OV

Kruidvat Ongevallenverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OV Kruidvat Ongevallenverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 2010K-OV Inhoudsopgave Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden nr. 2010K en hebben betrekking op de Ongevallenverzekering

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 19 mei 2008. Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 19 mei 2008. Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 19 mei 2008 Verslavingsbeha ndeling in het buitenland w ordt vergoed tot het maximum tarief in Nederland indien aa n de voorw aarden die in de zorgverze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BESTUURDERS VAN EEN VERENIGING VAN EIGENAARS

ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BESTUURDERS VAN EEN VERENIGING VAN EIGENAARS ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BESTUURDERS VAN EEN VERENIGING VAN EIGENAARS BusinessGuard D&O-2007 (V.v.E.) BusinessGuard D&O-2007 (V.v.E.) 1/8 ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Nadere informatie

Het Schoonenberg HoorZeker Pakket

Het Schoonenberg HoorZeker Pakket Het Schoonenberg HoorZeker Pakket Algemene voorwaarden 5 jaar 465.2015/09 www.schoonenberg.nl 1007.01.703 SB Algemene voorwaarden_5 jaar_16 pag.indd 1-2 26-08-15 10:19 Algemene Voorwaarden HoorZeker Pakket

Nadere informatie

Niet verzekerd 14. Wanneer is het ongeval niet verzekerd?...6

Niet verzekerd 14. Wanneer is het ongeval niet verzekerd?...6 Ongevallen Op-/inzittenden verzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Voorwaarden Ongevallen Op-/inzittenden Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Ongevallen Op-/inzittenden 1.

Nadere informatie

ad Holland De doorlopende

ad Holland De doorlopende d De doorlopendereisverzekeringen van Stad Holland De doorlo sverzekeringen van Stad Holland De doorlopendereisverzekeri ad Holland De doorlopende De doorlopendereisverzekeringen van Stad Holland De dereisverzekeringen

Nadere informatie

Nieu s rief jeugdopleidi g

Nieu s rief jeugdopleidi g Nieu s rief jeugdopleidi g ZATERDAG MAART JAARGANG, NR VOORBEREIDINGEN SEIZOEN - GESTART O da ks dat het huidige seizoe og olop gaa de is, zij de oor ereidi ge op het ieu e seizoe al a start. Door hier

Nadere informatie

Artikel 1.3 Indien met betrekking tot de te verlenen diensten, twee overeenkomsten zijn gesloten, geldt de laatste in dagtekening.

Artikel 1.3 Indien met betrekking tot de te verlenen diensten, twee overeenkomsten zijn gesloten, geldt de laatste in dagtekening. Algemene voorwaarden van NIMO-security BV gevestigd te Valkenswaard, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Oost- Brabant, onder nummer 14072301. Artikel 1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering

Bijzondere voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering Bijzondere voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering ANN2012 Toelichting Bijzondere voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering Als op het polisblad is vermeld dat de Doorlopende Annuleringsverzekering

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Voorwaardenblad 301-93 Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 65-10.1504 Datum

Nadere informatie

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen LWB 05 Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van deze verzekering

Nadere informatie

! " # $ " ( " ) " & "" ' " " * ' " +, ' . "/ ' " ' 1' ' ' ' " " - 3 4 ' " "

!  # $  (  )  &  '   * '  +, ' . / '  ' 1' ' ' '   - 3 4 '  M een t 94 Postbu s 70012 in fo@ reken kam er.rotterdam.n l t 010 267 22 42 3000 K P R otterdam w w w.reken kam er.rotterdam.n l Gem een te Rotterdam Gem een teraad d.t.k.v. de G riffie Coolsin gel 40

Nadere informatie

Ons Middelbaar Onderwijs (ref. 03070315) Woonplaats. E-mail adres. Geboortedatum

Ons Middelbaar Onderwijs (ref. 03070315) Woonplaats. E-mail adres. Geboortedatum In te vullen door Meeùs Relatienummer 03070315 Schadenummer Maatschappij Schadeaangifteformulier Reis Subag./coll.nr. Behandelaar Gegevens Verzekeringnemer Naam Ons Middelbaar Onderwijs (ref. 03070315)

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1 Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie