Verslag gemeenteraad 9 november 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag gemeenteraad 9 november 2010"

Transcriptie

1 Verslag gemeenteraad 9 november 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte Schepenen Freddy François, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Georges Vantieghem, Mario Verhellen, Guy Adams, Jaak Lefevre, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Guy Van den Eynde, Davine Dujardin, Bart Kindt, Connie Devos, Ann- Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke, Els Naessens, Bruno Lahousse, Hilde Dewever, Henri Destoop, Dieter Alyn, Delphine Cloet, Christel Markey, Anne-Mie Meerschman, Désiré Van Damme Titularis-raadsleden Guido De Langhe Secretaris Verontschuldigd: Rik Soens, Veerle Deconinck, Georges Vantieghem, Davine Dujardin Verslaggeving commissievergadering dd. 3/11/2010: -commissie interne zaken: Connie Devos -commissie grondgebiedszaken: Bart Kindt -commissie: externe zaken: Jules Godefroid De vergadering vangt aan om: uur OPENBARE ZITTING 1. mededelingen Volgende commissies en gemeenteraden in december: - commissie op dinsdag 30 november gemeenteraad op maandag 6 december extra commissie op donderdag 9 december extra gemeenteraad op donderdag 16 december De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Peter Desmet, Georges Vantieghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Davine Dujardin, Ann-Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke, Dieter Alyn, Delphine Cloet, Désiré Van Damme, 2. WVI: buitengewone algemene vergadering van 8 december 2010: a) goedkeuren agenda b) voordracht van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger - Raadslid, de heer Willy Benoit, zegt dat de vermelde cijfers over de begroting 2011 gebaseerd zijn op het document dat op het intranet kon geraadpleegd worden: bedrag t.o.v in mio euro Investeringen: - Bedrijfshuisvesting mio euro 41, Woonprojecten 20,6-8 Cofinanciering provincie (economische projecten) 5,0 status quo Personeelskosten 5,9 status quo Afschrijvingen 0,4 status quo Totale uitgaven 98,7-17,7 Omzet bedrijfshuisvesting 28,4 status quo Omzet woonprojecten 11,9 + 1,5 Omzet ruimtelijke planning en mobiliteit 0,4 Gemeenteraadszitting 09 november

2 Omzet milieu en natuur 0,4 Voorraadwijziging 57,9 Totale inkomsten 99,3-17,1 Financieel Resultaat -1,2 Winst 0,6 Wat Waregem betreft, geeft het raadslid de stand van zaken van bedrijvencentrum Transvaal. Er zijn 4 loten effectief verkocht. Eén module is verkocht, waarvan de akte binnenkort verleden wordt. WVI zal optreden als bouwheer in opdracht van het OCMW voor het optrekken van het gebouw voor sociale tewerkstelling, Werk-Plus. Wat het woonproject Sint-Hubert betreft, zegt het raadslid dat de grond integraal verkocht wordt aan de projectontwikkelaar, in tegenstelling tot wat eerst was gepland. De akte wordt binnenkort verleden. 2. WVI: buitengewone algemene vergadering van 8 december 2010: a) goedkeuren agenda Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand cvba, genaamd WVI; Gelet op de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering van WVI op 8 december 2010, met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 22 oktober 2010, met volgende agenda: Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 28 mei 2010 Begroting 2011 Benoeming 2 leden aandelen A in de regionale comite s: de heer Johan Tanghe (Oudenburg) en de heer Wally Corneillie (Ledegem) Benoeming één bestuurder aandelen B: de heer Anthony Dumarey Mededelingen Gelet op de bespreking in de commissie interne zaken van 3 november 2010; Art. 1: De gemeenteraad bespreekt de agenda met bijhorende stukken die voorgelegd zal worden op de buitengewone algemene vergadering van WVI op 8 december Art. 2: De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en stelt ondermeer de intercommunale WVI hiervan op de hoogte. - voor: 25 - Davine Dujardin, Heidi Vandenbroeke, Dieter Alyn, Delphine Cloet, Désiré Van Damme, 2. WVI: buitengewone algemene vergadering van 8 december 2010: b) voordracht van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald op artikel 44, 3e lid, dat bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand cvba, genaamd WVI; Gelet op de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering op 8 december 2010 van WVI met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 22 oktober 2010; Gelet op de bespreking in de commissie interne zaken op 3 november 2010; Gelet op de ingediende kandidaturen van de verschillende fracties; Gelet op de geheime stemverrichtingen in openbare zitting, met volgend resultaat: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 25 - aantal opgehaalde stembriefjes: 25 Gemeenteraadszitting 09 november

3 - geldig uitgebrachte stemmen: 20 (effectief vertegenwoordiger) 20 (plaatsvervangend vertegenwoordiger) effectief vertegenwoordiger: ja Soens Rik: 20 plaatsvervanger: ja Neirynck Jo: 20 Art. 1: Art. 2: dhr. Rik Soens, schepen, Bermkouter 4 te 8791 Waregem en dhr. Jo Neirynck, schepen, Kasteelstraat 61 te 8792 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van WVI op 8 december Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de bespreking van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer de intercommunale WVI hiervan op de hoogte te stellen. OVEREENKOMSTIG HET ARTIKEL 26 VAN HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (BESLISSING GEMEENTERAAD VAN 3 APRIL 2007) WORDT, BIJ DE GEHEIME STEMMINGEN, HET BUREAU ALS VOLGT SAMENGESTELD: KURT VANRYCKEGHEM, BURGEMEESTER VOORZITTER ANN-SOPHIE KINDT EN BRUNO LAHOUSSE, LEDEN, JONGSTE RAADSLEDEN - aantal uitgedeelde stembriefjes: 25 - aantal opgehaalde stembriefjes: 25 - geldig uitgebrachte stemmen: 20 (effectief vertegenwoordiger) 20 (plaatsvervangend vertegenwoordiger) effectief vertegenwoordiger: ja Soens Rik: 20 plaatsvervanger: ja Neirynck Jo: 20 Davine Dujardin, Heidi Vandenbroeke, Dieter Alyn, Delphine Cloet, Désiré Van Damme, 3. Gaselwest: buitengewone algemene vergadering van 22 december 2010: goedkeuren agenda en statutenwijziging Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het feit dat de stad aangesloten is bij de intercommunale vereniging GASELWEST; Gelet op het feit dat de stad per aangetekende brief van 30 september 2010 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van GASELWEST die bijeengeroepen wordt op 22 december 2010 in Kortrijk, President Kennedypark 12 met volgende agenda: 1. a.bijzondere verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris in het kader van artikel 413 Wetboek van Vennootschappen ter verantwoording van de wijziging aan het doel. b.goedkeuring van de statutenwijzigingen. 2. Bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2011 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting Volmachtverlening inzake bestellingen van Gaselwest aan Eandis Bekrachtiging. Statutaire benoemingen. Statutaire mededelingen. Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de stad overgemaakt werd; Gelet op het feit dat de voorgestelde statutenwijziging als bedoeling heeft een bijkomende dienstverlening op te nemen, nl. de EnergieDiensten voor Lokale Besturen (EDLB) en dat hiermee ingespeeld wordt op de bestaande lokale en gemeentelijke behoeften binnen het statutair en regelgevend kader; Gelet op het feit dat een programma voorgesteld wordt dat begeleiding, coördinatie en financiële ondersteuning (prefinanciering) aanbiedt en het eveneens mogelijk maakt om een reële energiebesparing te Gemeenteraadszitting 09 november

4 realiseren, dat het hele project kadert binnen de Europese Richtlijn 2006/32/EG en de daarin opgenomen verplichtingen rond energie-efficiëntie en conform is aan en gebaseerd op het besluit van de Vlaamse regering van 2 maart 2007 inzake de openbaredienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik (artikel 10); Gelet ook op het feit dat de juridische basis voor de EDLB-dienstverlening door de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders tot stand kwam na overleg met de vertegenwoordigers van de toezichthoudende overheid en dat o.a. artikel 10 van voornoemd besluit expliciet opgenomen wordt in de statuten (artikel 3); Artikel 1: Zijn goedkeuring te hechten aan volgende agenda voor de algemene vergadering in buitengewone zitting op 22 december 2010: 1. a.bijzondere verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris in het kader van artikel 413 Wetboek van Vennootschappen ter verantwoording van de wijziging aan het doel. b.goedkeuring van de statutenwijzigingen. 2. Bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2011 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting Volmachtverlening inzake bestellingen van Gaselwest aan Eandis Bekrachtiging. Statutaire benoemingen. Statutaire mededelingen. Artikel 2: Zijn goedkeuring te hechten aan het ontwerp van wijzigingen aan de statuten en hun bijlagen van de intercommunale vereniging GASELWEST, zoals ter kennis gebracht aan de gemeenteraad; Artikel 3: De vertegenwoordigers van de stad die zullen deelnemen aan de buitengewone zitting van de Algemene Vergadering van GASELWEST op 22 december 2010, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake onderhavige gelegenheid; Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de intercommunale vereniging GASELWEST, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. - voor: 27 - Davine Dujardin, Heidi Vandenbroeke, Dieter Alyn, 4. Figga: buitengewone algemene vergadering van 22 december 2010: a) goedkeuren agenda b) voordracht van 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangend vertegenwoordigers - Raadslid, de heer Jaak Lefevre, zegt dat Figga het beheer doet van de participaties in de energiesector. De activiteiten van Gaselwest zijn voor ons het belangrijkst. Wat de hernieuwbare energie betreft, zakt het groenestroomcertificaat van 450 euro naar 350 euro. De gemiddelde marktprijs voor een certificaat is nu 110 euro per certificaat. Dit verlies wordt gedekt in de prijs van het netdistributietarief. Wat aansluitbaarheidsgraad van aardgas betreft, zegt het decreet dat het net een aansluitbaarheidsgraad van 95% moet hebben in 2015 en dit zou 99% moeten worden in Dit gaat uitsluitend om gebieden die in het gewestplan de bestemming woongebied hebben, met uitzondering van woongebieden met landelijk karakter. Er is een project EDLB voor de lokale besturen waarbij Eandis zijn diensten ter beschikking stelt om de openbare besturen te helpen met een studie om rationeler om te gaan met hun energieverbruik. Het raadslid schetst de evolutie van de sociale openbare dienstverplichting. Op 30/06/2010 telde Gaselwest 8334 toegangspunten als sociale leverancier elektriciteit en 6573 voor aardgas. Van de opgestelde budgetmeters elektriciteit zijn er dan per 30/06/2010 ruim 5000 actief en 3500 niet actief. Voor aardgas zijn er 2187 actief. Wat contacten met de klanten betreft, bezochten in het eerste semester van dit jaar klanten de klantenkantoren. Dit komt neer op klanten per maand, wat duidelijk wijst op de behoefte aan deze kantoren. Wat het rationeel energiegebruik betreft, werd de besparingsdoelstelling vanaf 2010 opgetrokken tot globaal 3,5% van de verbruiken. Naast het REG-actieplan bestaat er ook een REG-aardgasfonds. Voor alle Vlaamse gemengde distributiebeheerders samen is er een budget voorzien van euro voor sensibilisering en 4,6 mio euro voor het uitbetalen van premies. Wat het budget voor 2011 betreft, bedraagt dit 153,75 mio euro. Het project 'Slimme meters' loopt. Begin juli haalde het programma Gemeenteraadszitting 09 november

5 een belangrijke mijlpaal in het proefproject in Hombeek. Binnen het voorgestelde tijdsbestek van 3 maanden werden elektriciteits- en gasmeters vervangen door die elektronische meters ; goed voor een realisatiegraad van 98%. De bedoeling is om dit uit te breiden tot installaties. 4. Figga: buitengewone algemene vergadering van 22 december 2010: a) goedkeuren agenda Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarin bepaald wordt dat minstens één buitengewone algemene vergadering belegd wordt in de loop van het laatste trimester van elk jaar om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar te bespreken. Gelet op het feit dat de stad aangesloten is voor de energievoorziening bij de intercommunale Gaselwest cvba en aangesloten is bij de zuivere financieringsintercommunale FIGGA; Gelet op het feit dat de stad werd opgeroepen per aangetekend schrijven ontvangen op 15 oktober 2010 om deel te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van FIGGA op 22 december 2010; Overwegende dat de agenda van de buitengewone algemene vergadering van FIGGA van 22 december 2010 volgende agendapunten bevat: Strategie voor het boekjaar 2011 Begroting over het boekjaar 2011 en meerjarenbegroting Kapitaalverhoging Publi-T Statutaire benoemingen; Overwegende dat Publi-T Figga vraagt om in te tekenen op een kapitaalverhoging, dat deze kapitaalverhoging dient voor de financiering van de overname van de helft van het pakket aandelen Elia van GDF SUEZ en de proportionele intekening van Publi-T op de kapitaalverhoging die Elia heeft uitgeschreven voor de financiering van de overname van '50 Hz'. Overwegende dat met de investeringen van Pubi-T in Elia belangrijke strategische doelstellingen worden bereikt; Gelet op de bespreking in de commissie interne zaken van 3 november 2010; Art. 1: Art. 2: Art. 3: Art. 4: De gemeenteraad bespreekt de agenda met bijhorende stukken m.b.t. deze punten waarbij een beslissing moet genomen worden, die voorgelegd zal worden op de buitengewone algemene vergadering van FIGGA op 22 december De gemeenteraad verzoekt FIGGA om in te tekenen op de kapitaalsverhoging van Publi-T voor aandelen aan 413,29 euro voor een totaalbedrag van ,12 euro en kandidaat te zijn voor aandelen toe te wijzen in een eventuele 2 e ronde voor een bedrag van ,12 euro. Deze bijkomende investering zal maximaal gefinancierd worden met eigen middelen van FIGGA; De stad stelt zich ten behoeve van deze operatie borg voor een bedrag van ,53 euro. De vertegenwoordigers van de stad die zullen deelnemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van FIGGA van 22 december 2010 worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig besluit en als dusdanig de agendapunten waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer FIGGA en de Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangelegenheden hiervan op de hoogte te stellen. - voor: 27 - Davine Dujardin, Heidi Vandenbroeke, Dieter Alyn, 4. Figga: buitengewone algemene vergadering van 22 december 2010: b) voordracht van 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangend vertegenwoordigers Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gemeenteraadszitting 09 november

6 Gelet op het artikel 44, 1e en 3 e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordiger op een algemene vergadering van een intercommunale vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het feit dat de stad aangesloten is voor de energievoorziening bij de intercommunale Gaselwest cvba en aangesloten is bij de zuivere financieringsintercommunale FIGGA; Gelet op het feit dat de stad werd opgeroepen per aangetekend schrijven ontvangen op 15 oktober 2010 om deel te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van FIGGA op 22 december 2010; Gelet op het artikel 26, 2 e paragraaf van de statuten van FIGGA dat stelt dat het aantal leden dat elke vennoot kan afvaardigen om te zetelen in de algemene vergadering wordt bepaald op basis van de bevolkingscijfers en de kapitaalinbreng, namelijk dat elke gemeente die meer dan inwoners telt of een kapitaalinbreng van meer dan euro heeft verricht, ten hoogste 1 bijkomende vertegenwoordiger/plaatsvervanger kan aanduiden; Gelet op het feit dat de stad meer dan inwoners telt en bijgevolg het recht heeft 1 bijkomende vertegenwoordiger/plaatsvervanger aan te duiden; Gelet op de bespreking in de commissie interne zaken van 3 november 2010; Gelet op de ingediende kandidaturen van de verschillende fracties; Gelet op de geheime stemverrichtingen in openbare zitting, met volgend resultaat: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 27 - aantal opgehaalde stembriefjes: 27 - geldig uitgebrachte stemmen: 22 (1 e effectief vertegenwoordiger) 20 (2 e effectief vertegenwoordiger) 20 (1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 21 (2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 1 e effectief vertegenwoordiger: ja Godefroid Jules: 22 2 e effectief vertegenwoordiger: ja Lahousse Bruno: 20 1 e plaatsvervanger: ja Kindt Bart: 20 2 e plaatsvervanger: ja Kindt Ann-Sophie: 21 Besluit Art. 1: Art. 2: Art. 3: De heer Jules Godefroid, raadslid, wonende Wortegemseweg 34 te 8790 Waregem aan te duiden als vertegenwoordiger van de stad en de heer Bart Kindt, raadslid, wonende Drafstraat 27 te 8790 Waregem aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van FIGGA op 22 december De heer Bruno Lahousse, raadslid, wonende Henri Lebbestraat 45 te 8790 Waregem aan te duiden als vertegenwoordiger van de stad en mevrouw Ann-Sophie Kindt, raadslid, wonende Beveren-Dries 72 te 8791 Waregem aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de algemene vergadering van FIGGA op 22 december Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan het secretariaat van het intergemeentelijk samenwerkingsverband FIGGA, p/a Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel t.a.v. de heer Lieven Ex. OVEREENKOMSTIG HET ARTIKEL 26 VAN HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (BESLISSING GEMEENTERAAD VAN 3 APRIL 2007) WORDT, BIJ DE GEHEIME STEMMINGEN, HET BUREAU ALS VOLGT SAMENGESTELD: KURT VANRYCKEGHEM, BURGEMEESTER VOORZITTER DELPHINE CLOET EN ANNE-MIE MEERSCHMAN, LEDEN, JONGSTE RAADSLEDEN - aantal uitgedeelde stembriefjes: 27 - aantal opgehaalde stembriefjes: 27 - geldig uitgebrachte stemmen: 22 (1 e effectief vertegenwoordiger) 20 (2 e effectief vertegenwoordiger) Gemeenteraadszitting 09 november

7 1 e effectief vertegenwoordiger: ja Godefroid Jules: 22 2 e effectief vertegenwoordiger: ja Lahousse Bruno: 20 1 e plaatsvervanger: ja Kindt Bart: 20 2 e plaatsvervanger: ja Kindt Ann-Sophie: 21 Gemeenteraadszitting 09 november (1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 21 (2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) Davine Dujardin, Heidi Vandenbroeke, Dieter Alyn, 5. Leiedal: buitengewone algemene vergadering van 7 december 2010: a) goedkeuren agenda b) voordracht van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger - Schepen van ruimtelijke ordening, de heer Kristof Chanterie, verwijst naar de recente infovergadering en zegt dat hij zijn uitleg zal beperken tot de belangrijkste projecten uit het werkprogramma 2011 van Leiedal voor stad Waregem vanuit de verschillende werkgebieden. 1) werkgebied ruimte voor bedrijven Het belangrijkste project is de opstart van de realisatiefase Bekaert Textiles. De site werd aangekocht door Leiedal op 14 april. Er zal een KMO-zone ontwikkeld worden van ongeveer 14 ha. In 2011 wordt de realisatie opgestart met als vooropgestelde timing de eerste bedrijfspercelen op de markt te kunnen brengen vanaf ) werkgebied lokaal woonbeleid Hier wordt verder gewerkt aan een lokaal toewijzingsreglement in samenwerking met het Welzijnsconsortium en de provincie West-Vlaanderen. 3) werkgebied lokale economie Hier is het project Lean! belangrijk dat met Vlaamse subsidies werd ontwikkeld in Waregem heeft samen met Anzegem, Kortrijk en Wevelgem een pilootproject. De doelstelling is om de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemingen fundamenteel te verbeteren. Door elke pilootgemeente is er ondertussen een onderzoek gebeurd bij de ondernemers om te bepalen welke diensten moeten verbeteren. 4) werkgebied stedenbouw - Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem: Dit loopt in opdracht van de provincie en Leiedal heeft tot taak de opmaak van de PRUP's. - Project Ware Heem en masterplan Waregem-Zuid: Voor dit laatste project werd een subsidie aangevraagd als stadsvernieuwingsproject. Wij hopen nog dit jaar op antwoord. 5) werkgebied publieke ruimte - Lelijke Plekjes: Dit project bestaat uit 2 delen. Enerzijds is er het lelijk plekje dat door de stad werd voorgedragen, nl. de esplanade van het Pand en de verbinding naar de vijvers. Anderzijds kwamen uit de publieke enquête de ondergrondse parking en de onderdoorgangen nabij de brandweerkazerne en de spoorwegonderdoorgang in Desselgem. Die laatste twee worden via Howest en Athesia Hogeschool opgevolgd. Het eerste zal via een subsidieproject door een professioneel designer of een architect of een kunstenaar opgevolgd worden. 6) werkgebied milieu, water en energie Hier werkt men aan een aanpassing van de streekvisie voor windturbines. 7) werkgebied natuur, landschap en recreatie Regionaal project Groene Sporen: de bedoeling is om een groen netwerk te creëren in de Leiedal-regio. 8. werkgebied e-government Hier wordt verder gewerkt aan de projecten bedrijvengids, digitalisering begraafplaatsen en het project Lean!. - Raadslid, de heer Freddy François, zegt dat alle projecten nodig zijn. Het is niet eenvoudig om hier prioriteiten te gaan bepalen. Het project afbakening kleinstedelijk gebied is toch fundamenteel, meent het

8 raadslid. Al de rest hangt er min of meer van af. Door het Vlaams gewest worden goedkeuringen gegeven. Bepaalde steden en gemeenten zijn rond met heel de procedure. Het raadslid dringt erop aan om hier spoed achter te zetten. Er moeten nog fundamentele dossiers gerealiseerd worden in de laatste 2 jaar van de legislatuur. Die afbakening is toch heel belangrijk om in de toekomst een gezond evenwicht te krijgen tussen wonen, industrie, milieu en groen. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat dit correct is, maar dat we die prioriteit niet bij Leiedal kunnen leggen. Het is een procedure die loopt bij de Provincie en bij de Vlaamse regering. Die timing is heel strikt uitgeschreven. - Raadslid, de heer Guy Van den Eynde, zegt dat de afbakening kleinstedelijk gebied Waregem één van de prioriteiten is in 2011 van de Provincie, dienst ruimtelijke ordening. 5. Leiedal: buitengewone algemene vergadering van 7 december 2010: a) goedkeuren agenda Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Kortrijk, genaamd Leiedal; Gelet op de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering van Leiedal van 7 december 2010, met bijhorende stukken aangetekend ontvangen op 19 oktober 2010, met volgende agenda: Werkprogramma 2011 Begroting 2011 Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2011; Gelet op de bespreking in de commissie interne zaken van 3 november 2010; Art. 1: De gemeenteraad bespreekt de agenda met bijhorende stukken die voorgelegd zullen worden op de buitengewone algemene vergadering op 7 december Art. 2: De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer de intercommunale Leiedal hiervan op de hoogte te stellen. - voor: 27 - Davine Dujardin, Heidi Vandenbroeke, Dieter Alyn, 5. Leiedal: buitengewone algemene vergadering van 7 december 2010: b) voordracht van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald op artikel 44, 3 e lid, dat bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Kortrijk, genaamd Leiedal; Gelet op de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering van Leiedal van 7 december 2010, met bijhorende stukken aangetekend ontvangen op 19 oktober 2010; Overwegende dat 1 vertegenwoordiger moet aangeduid worden om de stad te vertegenwoordigen op deze algemene vergadering; Overwegende dat de stad Waregem aandelen bezit die stemmen vertegenwoordigen; Gelet op de ingediende kandidaturen van de verschillende fracties; Gelet op de bespreking in de commissie interne zaken van 3 november 2010; - aantal uitgedeelde stembriefjes: 28 - aantal opgehaalde stembriefjes: 28 - geldig uitgebrachte stemmen: 21 (effectief vertegenwoordiger) Gemeenteraadszitting 09 november

9 22 (plaatsvervangend vertegenwoordiger) effectief vertegenwoordiger: ja Benoit Willy: 21 plaatsvervanger: ja Godefroid Jules: 22 Art. 1: Dhr. Willy Benoit, raadslid, wonende Holstraat 56 bus 31 te 8790 Waregem en dhr. Jules Godefroid, raadslid, wonende Wortegemseweg 34 te 8790 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Leiedal op 7 december Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de bespreking van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Art. 2: Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer de intercommunale Leiedal op de hoogte te stellen. OVEREENKOMSTIG HET ARTIKEL 26 VAN HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (BESLISSING GEMEENTERAAD VAN 3 APRIL 2007) WORDT, BIJ DE GEHEIME STEMMINGEN, HET BUREAU ALS VOLGT SAMENGESTELD: KURT VANRYCKEGHEM, BURGEMEESTER VOORZITTER ANN-SOPHIE KINDT EN BRUNO LAHOUSSE, LEDEN, JONGSTE RAADSLEDEN - aantal uitgedeelde stembriefjes: 28 - aantal opgehaalde stembriefjes: 28 - geldig uitgebrachte stemmen: 21 (effectief vertegenwoordiger) 22 (plaatsvervangend vertegenwoordiger) effectief vertegenwoordiger: ja Benoit Willy: 21 plaatsvervanger: ja Godefroid Jules: 22 Davine Dujardin, Dieter Alyn, 6. W.I.V.: buitengewone algemene vergadering van 15 december 2010: a) goedkeuren agenda b) voordracht van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger - Schepen van toerisme, mevrouw Chantal Coussement, verwijst eveneens naar de infovergadering die doorging in Waregem en geeft volgende toelichting. Werking van de vereniging: In de raad van bestuur zetelt raadslid Hilde Dewever en sedert mei ook raadslid Mario Verhellen. De bijdrage in 2011 voor de gemeenten blijft 0.25 /inwoner (in één keer te innen). Voor Waregem hebben we in 2010 een totaal bedrag van euro betaald. Doelstellingen qua uitbating en luchthavenverkeer: In de internationale zakenluchtvaart wordt een stijging van 10 à 15% verwacht, (de economie herstelt zich stilaan, ook de luchttaximarkt groeit), voor de rest (scholing, training en privévervoer) verwacht men een status quo. Het tarief is daartoe een middel: algemene indexering van 2% en plafonnering abonnementsmogelijkheid voor kleine luchtvaart. Finalisering van de beheershervorming? Dit zal zich wellicht, zoals het er nu naar uit ziet, eind 2011 of zelfs maar in het voorjaar van 2012 situeren. Er is dus een belangrijke vertraging opgetreden waarvoor de oorzaken naar verluidt zijn: de complexiteit en de nood aan in te winnen extern deskundig advies op technisch, juridisch en financieel vlak. De beheershervorming vanuit Vlaanderen is dus nog steeds niet concreet. Op 2 juni 2006 erkende de Vlaamse regering Kortrijk-Wevelgem als Vlaamse regionale luchthaven. Het is de Vlaamse regering die beslissingen neemt over de gewenste toekomstige beheersvorm. De splitsing in een LOM en LEM is het te bereiken resultaat. W.I.V.: continuïteit in 2011 behoudens ontbinding Gemeenteraadszitting 09 november

10 De actuele aandeelhouders van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem zijn dus door het aanhoudende hervormingsproces bij het jaarbegin van 2011 nog steeds genoodzaakt om de beheersactiviteiten wellicht voor het grootste deel van het jaar verder te zetten. Begroting voor 2011 in evenwicht Los van uitzonderlijke factoren of bewegingen, plots overheidsbevel of nieuwe luchtvaartreglementeringen, wordt in de begroting voor 2011 gemikt op een financieel resultaat in evenwicht. Voorgesteld wordt inderdaad van noodgedwongen de gemeentelijke bijdrage opnieuw te innen en dat voor gans Te vrezen is een verdere reductie van de Vlaamse veiligheids-jaarsubsidie waartegen de raad van bestuur verzet heeft aangetekend. Het is onlogisch te bezuinigen op veiligheid. Certificaat internationale luchthaven verlengen In het voorjaar van 2011 zal de procedure lopen waarbij een nieuwe verlenging wordt gevraagd volgens de nieuw geldende regels. Voorbereidingen infrastructuurvernieuwing afronden Door de inzet van de leden van de technische werkgroep, die de infrastructuurrenovatie verder voorbereiden, staat al heel wat op plan. Luchtruimverbetering Het blijft wachten om deze studie te mogen ontvangen. Daarom zal de W.I.V. vragen om het punt op de agenda van de eerstkomende vergadering van het Belgisch Luchtruimcomité of BELAC te zetten. Milieu-impact verder beperken De W.I.V. staat er verder op dat de luchthavengebruikers de luchtvaartwetten, vliegregels en lokale reglementen naleven. In het voorjaar wordt eveneens een informatievergadering voorzien voor omwonenden. Het is de bedoeling om in het voortgangsrapport 2011 ook uit te pakken met een nieuwe aanpak van de meest luidruchtige éénmotorige vliegtuigen.ook het E.U.-project Green Sustainable Airports is zeer belangrijk vooral naar vliegtuiggeluidsreductie. Activiteiten: de absorptie van geluids- en brandstofemissies door nieuwe technieken vooral bij bouw- en omgevingswerken, maar ook aan de bron, het luchtvaartuig zelf.daarnaast insteek van bevindingen en best beschikbare technieken in het masterplan infrastructuurvernieuwing. Kwaliteitsmedewerkers Van de medewerkers wordt verwacht dat zij de veiligheid hoog in het vaandel dragen. Belangrijk zijn een duidelijk organigram, goede onderlinge verstandhouding en communicatie. Promotie en communicatie Gerichte mailing, groepsbezoeken, netwerking, e.d. zijn belangrijk. 6. W.I.V.: buitengewone algemene vergadering van 15 december 2010: a) goedkeuren agenda Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem, genaamd W.I.V.; Gelet op de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering van W.I.V. op 15 december 2010, met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 27 oktober 2010, met volgende agenda: Bespreking van de strategie, de te plannen activiteiten en de begroting voor het jaar 2011 ; bepaling van de werkingsbijdrage van de gemeenten voor 2011 op 0,25 euro per inwoner, in één maal te innen Varia. Gelet op de bespreking in de commissie interne zaken van 3 november 2010; Art. 1: De gemeenteraad bespreekt de agenda met bijhorende stukken die voorgelegd zal worden op de buitengewone algemene vergadering van W.I.V. op 15 december Art. 2: De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en stelt ondermeer de intercommunale W.I.V. hiervan op de hoogte. - voor: 28 - Davine Dujardin, Dieter Alyn, Gemeenteraadszitting 09 november

11 6. W.I.V.: buitengewone algemene vergadering van 15 december 2010: b) voordracht van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald op artikel 44, 3e lid, dat bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (W.I.V.); Gelet op de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering van W.I.V. op 15 december 2010, met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 27 oktober 2010; Gelet op de bespreking in de commissie interne zaken op 3 november 2010; Gelet op de ingediende kandidaturen; Gelet op de geheime stemverrichtingen in openbare zitting, met volgend resultaat: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 28 - aantal opgehaalde stembriefjes: 28 - geldig uitgebrachte stemmen: 21 (effectief vertegenwoordiger) 20 (plaatsvervangend vertegenwoordiger) effectief vertegenwoordiger: ja Godefroid Jules: 21 plaatsvervanger: ja Kindt Bart: 20 Art. 1: Art. 2: Dhr. Jules Godefroid, raadslid, Wortegemseweg 34 te 8790 Waregem en dhr. Bart Kindt, raadslid, Drafstraat 27 te 8790 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van W.I.V. op 15 december Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de bespreking van de agenda s tijdens deze zelfde zitting. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer de intercommunale W.I.V. hiervan op de hoogte te stellen. OVEREENKOMSTIG HET ARTIKEL 26 VAN HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (BESLISSING GEMEENTERAAD VAN 3 APRIL 2007) WORDT, BIJ DE GEHEIME STEMMINGEN, HET BUREAU ALS VOLGT SAMENGESTELD: KURT VANRYCKEGHEM, BURGEMEESTER VOORZITTER ANN-SOPHIE KINDT EN DELPHINE CLOET, LEDEN, JONGSTE RAADSLEDEN - aantal uitgedeelde stembriefjes: 28 - aantal opgehaalde stembriefjes: 28 - geldig uitgebrachte stemmen: 21 (effectief vertegenwoordiger) 20 (plaatsvervangend vertegenwoordiger) effectief vertegenwoordiger: ja Godefroid Jules: 21 plaatsvervanger: ja Kindt Bart: 20 Davine Dujardin, Dieter Alyn, 7. Psilon: buitengewone algemene vergadering van 14 december 2010: a) goedkeuren agenda b) voordracht van 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangend vertegenwoordigers Gemeenteraadszitting 09 november

12 - Schepen van Bevolking, de heer Peter Desmet, zegt dat Psilon in 2005 werd opgericht. 22 gemeenten maken deel uit van Psilon. Psilon heeft in de voorbije jaren hard gewerkt aan de uitwerking van zijn bouwprogramma: studies en ontwerpen, vergunningen, subsidiedossiers, aanbestedingen, etc. Op 22 februari 2010 zijn de bouwwerken voor het crematoriumgebouw te Kortrijk effectief van start gegaan. Dit biedt alvast perspectief op de aanvang van de eigenlijke crematiediensten tegen het najaar van De focus van de werking in 2011 staat dan ook grotendeels in het perspectief van de opstart van de eigenlijke dienstverlening van dit crematorium. We zien in 2011 alvast een drievoudige werkopdracht: 1. Afwerken van het bouwprogramma 2. Uitwerken van de operationele dienstverlening 3. Informeren en sensibiliseren naar bevolking en doelgroepen Voor deze opdracht, in het bijzonder voor de eigenlijke crematoriumdiensten, gaat Psilon in 2011 geleidelijk eigen personeel aanwerven. Tegen eind 2011 moeten een achttal medewerkers de crematiediensten verzekeren.heel recent werd er een directeur aangesteld, nl. de heer Jan Sabbe (voordien werkzaam bij Leiedal) zal voornamelijk toegespitst zijn op het verder bouwen en operationeel worden. Het totale investeringsplan bedraagt euro, waarvan in 2010, euro geïnvesteerd werd. Nu zal er nog euro geïnvesteerd worden dit jaar. We krijgen een subsidie van ongeveer 30% van de hogere overheid op deze investeringen. De werkingsbijdrage voor de gemeenten is voor 2010 en 2011 niets. In 2009 werd 0,50 euro/inwoner gevraagd. In 2012 zal er nog eens 1 euro per inwoner kapitaalsvolstorting gevraagd worden. 7. Psilon: buitengewone algemene vergadering van 14 december 2010: a) goedkeuren agenda Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 07 september 2004 houdende deelname aan de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen; Gelet op de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering op 14/12/2010 van PSILON (crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen) met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 22 oktober 2010, met volgende agenda: Vaststelling werkprogramma 2011 Vaststelling begroting 2011 Vervanging bestuurder namens gemeente Pittem Verlenging mandaat deskundige Kris Coenegrachts Gelet op de bespreking in de commissie interne zaken van 3 november 2010; Art. 1: Art. 2: De gemeenteraad bespreekt de agenda met bijhorende stukken m.b.t. deze punten waarbij een beslissing moet genomen worden, die voorgelegd zal worden op de algemene vergadering van Psilon op 14 december Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en stelt ondermeer PSILON hiervan op de hoogte. - voor: 28 - Davine Dujardin, Dieter Alyn, 7. Psilon: buitengewone algemene vergadering van 14 december 2010: b) voordracht van 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangend vertegenwoordigers Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald op art. 44, 3e lid, dat bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gemeenteraadszitting 09 november

13 Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 07 september 2004 houdende deelname aan de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen; Gelet op de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering op 14 december 2010 van PSILON (crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen) met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 22 oktober 2010; Gelet op art. 33 van de statuten van de Vereniging, dat bepaalt dat de algemene vergadering samengesteld wordt door vertegenwoordigers uit de deelnemende gemeenteraden en het aantal vertegenwoordigers wordt bepaald door de gemeenteraden, met een maximum van één vertegenwoordiger per begonnen schijf van inwoners; Overwegende dat de stad Waregem ingevolge voorvermeld art. 33 recht heeft op 2 stemgerechtigde vertegenwoordigers; Overwegende dat de stad Waregem over aandelen beschikt die stemmen vertegenwoordigen in de algemene vergadering; Gelet op de bespreking in de commissie interne zaken op 3 november 2010; Gelet op de ingediende kandidaturen van de verschillende fracties; Gelet op de geheime stemverrichtingen in openbare zitting, met volgend resultaat: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 28 - aantal opgehaalde stembriefjes: 28 - geldig uitgebrachte stemmen: 21 (1 e effectief vertegenwoordiger) 21 (2 e effectief vertegenwoordiger) 21 (1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 20 (2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 1 e effectief vertegenwoordiger: ja Kindt Ann-Sophie: 21 2 e effectief vertegenwoordiger: ja Destoop Henri: 21 1 e plaatsvervanger: ja Neirynck Jo: 21 2 e plaatsvervanger: ja Kindt Bart: 20 Art. 1: Art. 2: Art. 3: Mevr. Ann-Sophie Kindt, raadslid, wonende Beveren-Dries 72 te 8791 Waregem en dhr. Jo Neirynck, schepen, wonende Kasteelstraat 61, 8792 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de algemene vergadering van PSILON op 14 december Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de bespreking van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Dhr. Henri Destoop, raadslid, wonende Franklin Rooseveltlaan 4/022 te 8790 Waregem en dhr. Bart Kindt, raadslid, wonende Drafstraat 27 te 8790 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de algemene vergadering van PSILON op 14 december Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de bespreking van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer PSILON hiervan op de hoogte te stellen. OVEREENKOMSTIG HET ARTIKEL 26 VAN HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (BESLISSING GEMEENTERAAD VAN 3 APRIL 2007) WORDT, BIJ DE GEHEIME STEMMINGEN, HET BUREAU ALS VOLGT SAMENGESTELD: KURT VANRYCKEGHEM, BURGEMEESTER VOORZITTER BRUNO LAHOUSSE EN DELPHINE CLOET, LEDEN, JONGSTE RAADSLEDEN - aantal uitgedeelde stembriefjes: 28 - aantal opgehaalde stembriefjes: 28 - geldig uitgebrachte stemmen: 21 (1 e effectief vertegenwoordiger) 21 (2 e effectief vertegenwoordiger) 21 (1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 20 (2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) Gemeenteraadszitting 09 november

14 1 e effectief vertegenwoordiger: ja Kindt Ann-Sophie: 21 2 e effectief vertegenwoordiger: ja Destoop Henri: 21 1 e plaatsvervanger: ja Neirynck Jo: 21 2 e plaatsvervanger: ja Kindt Bart: 20 Davine Dujardin, Dieter Alyn, 8. project Ware Heem: goedkeuren aanstellen juridisch-financieel adviseur voor begeleiding PPSproject site Ware Heem + vaststellen wijze van gunnen - Raadslid, de heer Guy Adams, zegt dat dit punt verbonden is aan het volgende agendapunt. De fractie is tevreden dat dit ter stemming ligt. Zij hebben wel een bedenking bij de timing. De begeleidingscommissie heeft de ingediende projecten al gezien. Zij hebben hier tijd in geïnvesteerd en hebben dit op eigen houtje gedaan. Zij werden niet ondersteund door die adviseurs die nu pas worden aangesteld. Het was de hoogste tijd om specialisten aan te stellen, net zoals dit beslist werd voor het Regenboogstadion. Het gaat over een miljoenenproject (in euro!). Het raadslid hoopt dat ze dit op een correcte manier zullen doen, want finaal is het deze gemeenteraad die het dossier zal goedkeuren en die keuzes zal moeten maken. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat niemand deze stelling betwist. Nadat de eerste selectieronde gebeurd is, werd besloten dat bijkomend advies zeker noodzakelijk was. Om toe te laten dat de gemeenteraad een goede beslissing kan nemen in dit belangrijk project voor de stad, is er deskundig advies nodig. Er zal een strikte timing gevolgd worden, zodoende dat dit niet lang aansleept en de gemeenteraad snel tot beslissingen kan overgaan. - Raadslid, de heer Guy Van den Eynde, zegt dat de fractie akkoord is om extern advies te vragen. Het zijn lijvige dossiers en dit is een enorm project, waarover een belangrijke beslissing moet genomen worden. In punt 9 staat dat de opdracht een einde neemt op het ogenblik dat het opdrachtgevend bestuur het project aan een ontwikkelaar toewijst. Wat ziet het college als termijn voor het aanduiden van de adviseurs en wat is dan de termijn om tot een toewijzing te komen? - Schepen van cultuur, de heer Pietro Iacopucci, zegt dat de toewijzing moet beslist worden in januari De opdracht van die technisch adviseur eindigt bij de toewijzing. Dit staat los van een opdracht voor de opvolging van de werken. Gelet op de gemeentewet; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op de Koninklijke besluiten van 8 januari 1996 en 26 september 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de latere wijzigingen; Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 6 oktober 2009, waarbij de opdracht voor het PPS-project site Ware heem werd goedgekeurd en waarbij de wijze van gunnen werd vastgesteld, zijnde onderhandelingsprocedure met bekendmaking vooraf; Overwegende dat de opdracht Europees werd bekendgemaakt; Gelet op het PV van opening van 25 januari 2010, waarbij 8 promotoren hun kandidaturen hebben ingediend; Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 18/02/2010, waarbij alle 8 promotoren geselecteerd werden voor deelname aan het indienen van hun projectvoorstellen; Gelet op het PV van opening van 23 augustus 2010, waarbij 4 projectvoorstellen werden ingediend; Overwegende dat het noodzakelijk is om de stad met juridische en financiële adviezen bij te staan bij: - fase 1: de toewijzingsprocedure en het afsluiten van de contracten; - fase 2: de uitvoeringsperiode, inzonderheid wat betreft de contacten met de diverse actoren en contractanten; Gemeenteraadszitting 09 november

15 Overwegende dat er momenteel een dergelijke opdracht loopt, met name voor het dossier van het PPSproject Regenboogstadion; Overwegende dat de Gemeenteraad in zitting van 2 februari 2010 deze opdracht heeft goedgekeurd en dat als gunningswijze de algemene offerteaanvraag werd gekozen; en overwegende dat in het desbetreffende bestek volgende clausule was opgenomen: op basis van artikel b van de wet overheidsopdrachten van 24 december 1993, heeft het bestuur het recht om de diensten, waarvan sprake in dit bestek, te gunnen aan de oorspronkelijke dienstverlener bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking binnen een periode van 3 jaar na het gunnen van de oorspronkelijke opdracht ; Overwegende dat deze opdracht werd toegewezen in zitting van het College van Burgemeester en Schepenen van 15 april 2010 aan de firma Cottyn Roseleth Van De Steen bvba (Leopoldlaan 32a, 9300 Aalst) en overwegende dat de termijn van 3 jaar bijgevolg nog niet is verstreken; Overwegende dat er voorgesteld wordt om deze opdrachthouder te bevragen in hoeverre zij tegen gelijkaardige voorwaarden willen optreden voor de stad in de opdracht PPS-project site Ware Heem; Overwegende dat de kostprijs voor vermelde opdracht als volgt wordt geraamd: - fase 1: ,00 exclusief BTW; - fase 2: ,00 exclusief BTW; Gelet op het financieel advies en de kredieten voorzien op het budget met artikel 767/ Gelet op het verslag van de raadscommissie van Interne Zaken; Besluit : Art 1: Art 2: De opdracht tot het aanstellen van een juridisch-financieel adviseur voor begeleiding van het PPSproject site Ware Heem, bestaande uit: - fase 1: de toewijzingsprocedure en het afsluiten van de contracten; - fase 2: de uitvoeringsperiode, inzonderheid wat betreft de contacten met de diverse actoren en contractanten; en geraamd op ,00 exclusief BTW voor fase 1 en ,00 exclusief BTW voor fase 2, wordt goedgekeurd. Voor de in artikel 1 wordt de wijze van gunnen vastgesteld op de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, en dit op basis van artikel b van de wetgeving op de overheidsopdrachten van 24 december voor: 28 - Davine Dujardin, Dieter Alyn, 9. project Ware Heem: goedkeuren ontwerp aanstellen technisch adviseur + vaststellen wijze van gunnen Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de Koninklijke besluiten van 8 januari 1996 en 26 september 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de latere wijzigingen; Gelet op het Koninklijke besluit van 20 juli 2000 betreffende de invoering van de euro en de wijziging van bepaalde bedragen in de reglementering inzake overheidsopdrachten; Gelet op het verslag van de commissie Grondgebiedszaken dd. 03 november 2010; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad in zitting van 20 december 2007 waarin zij het principe goedkeurde om samen met het OCMW de nodige stappen te ondernemen om de nieuwe bibliotheek te realiseren op de gronden van het huidige perceel Ware Heem; Gelet op voorgaande beslissing waarin tevens het te realiseren programma op de site heeft bepaald en een stappenplan heeft goedgekeurd; Gelet op het huidige dossier Ware Heem waarbij door 4 ontwikkelaars een lijvig en deskundig dossier ingediend werd, dat door hen op 27 september 2010 gepresenteerd en toegelicht werd; Gelet op het feit dat de interne werkgroep inschat dat het noodzakelijk is ons te laten bijstaan bij de keuzebepaling door een technisch adviseur; Gemeenteraadszitting 09 november

16 Gelet op het punt 8 in huidige zitting waar tevens het aanstellen van een financieel-juridische adviseur wordt voorgesteld, dit omwille van dezelfde redenen; Overwegende dat deze technische adviseur onderlegd moet zijn in grotere bouwdossiers van publieke pleinen, parken, ondergrondse parkeerhavens en gebouwen, dat zijn opdracht erin bestaat een grondige lezing van de 4 projectdossiers uit te voeren en vervolgens een advisering in de keuzebepaling tot de juiste aanbieder moet opgeven en dat de opdracht ook inhoudt een adviseursrol te spelen bij mogelijke onderhandelingen met één of meerdere kandidaten; Gelet op het feit dat de opdracht een einde kent op het ogenblik dat het opdrachtgevend bestuur het project aan een ontwikkelaar toewijst; Overwegende dat de prijsbepaling best volgens prijslijst kan geschieden, waarbij een kandidaat-adviseur zijn prijs per dag en per halve dag opgeeft; Gelet op de raming der kosten van deze opdracht, zijnde ,00 euro incl. BTW; Overwegende dat deze opdracht best gegund wordt via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf; Gelet op het voorliggend ontwerp van bestek voor het aanstellen van een technisch adviseur, opgemaakt door de dienst gebouwen; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; Gelet op de kredieten die voorzien zijn in de begroting 2010, met artikelnummer 767/ en individueel nummer ; Art. 1: Het ontwerp goed te keuren voor het aanstellen van een technisch adviseur, dit met een raming van ,00 euro incl. BTW. Art. 2: Art. 3: Deze opdracht wordt gegund via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf. De opdracht wordt gefinancierd met kredieten die voorzien zijn in de begroting 2010, met artikelnummer 767/ en individueel nummer voor: 28 - Davine Dujardin, Dieter Alyn, 10. goedkeuren ontwerp statutenwijziging WAGSO Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 1 juli 2008 tot oprichting van WAGSO waarin de statuten werden vastgesteld; Gelet op het ministerieel besluit van 16 oktober 2008 houdende de goedkeuring van de oprichting van het autonoom gemeentebedrijf; Gelet op artikel 234 van het gemeentedecreet houdende de bepalingen aangaande een statutenwijziging van het autonoom gemeentebedrijf; Gelet op artikel 3 van de statuten van WAGSO aangaande een statutenwijziging van het autonoom gemeentebedrijf; Gelet op artikel 6 van de statuten van WAGSO aangaande het maatschappelijk kapitaal van het bedrijf; Overwegende dat artikel 6, 1 van de statuten bepaalt dat het maatschappelijk kapitaal van het autonoom gemeentebedrijf ,74 euro bedraagt; Overwegende dat het maatschappelijk kapitaal zoals bepaald in de statuten is opgebouwd door de samenstelling van ,00 euro startkapitaal dat werd gestort bij opstarting door de stad Waregem en ,74 euro van de stedelijke regie voor het grond- en pandenbeleid van de stad Waregem; Overwegende dat het initieel de bedoeling was om de regie, na opdoeking, volledig onder te brengen in het WAGSO, waardoor het volledige kapitaal van de regie dan ook aan WAGSO zou worden toegevoegd; Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 1 december 2009 heeft beslist de regie projectmatig te evalueren en te bekijken welke projecten al dan niet bij WAGSO zouden worden ondergebracht; Overwegende dat hierdoor het kapitaal van ,74 euro momenteel niet bij WAGSO is ondergebracht en aldus dient te worden vastgesteld dat het maatschappelijk kapitaal voor de volledigheid beter met dit bedrag zou worden verminderd; Overwegende dat WAGSO in de jaarrekening 2009 nog een rekening-courant had openstaan bij de stad Waregem aangaande stortingen gedaan ten behoeve van de bouw Boothuis en dit voor een bedrag van ,13 euro en werd gesteld dat dit bedrag zou worden aangevuld tot ,00 euro wat dan in 2010 in kapitaal zou worden overgeboekt; Gemeenteraadszitting 09 november

17 Overwegende dat de begroting WAGSO 2010 is afgesloten met een tekort van ,00 euro aangezien werd vooropgesteld dat vzw Het Pand in de loop van 2010 aan WAGSO zou worden toegevoegd; Overwegende dat omwille van fiscaal en juridisch onderzoek en het in werking treden van de wet van 30 december 2009 waardoor een fusie meer opportuun is gebleken dan een strikte overname de overheveling van de activiteiten van vzw Het Pand naar WAGSO pas met ingang van 1 januari 2011 kan worden gerealiseerd; Overwegende dat hierdoor opportuun is gebleken dat vanuit vzw Het Pand als voorschot op de fusie tussen de vzw en WAGSO een bedrag van ,00 euro zal worden volstort, zijnde het bedrag dat vzw Het Pand heeft opgebouwd uit een contractueel voorziene onbeschikbare reserve; Gelet op artikel 38, 3 van de statuten van WAGSO dat bepaalt dat WAGSO jaarlijks haar jaarrekening uiterlijk op 31 maart aan de gemeenteraad dient voor te leggen; Gelet op artikel 243 van het gemeentedecreet dat per 1 juli 2009 werd gewijzigd en heden bepaalt dat een autonoom gemeentebedrijf jaarlijks uiterlijk op 31 mei haar jaarrekening ter goedkeuring aan de gemeenteraad dient voor te leggen; Art. 1: Art. 2: Art. 3: het ontwerp voor statutenwijziging van het WAGSO als volgt goed te keuren: het maatschappelijk kapitaal zoals opgenomen in artikel 6, 1 te wijzigen van ,74 euro naar ,00 euro; artikel 38, 3 van de statuten als volgt te wijzigen: De raad van bestuur maakt het activiteitenverslag op en stelt de jaarrekening vast en legt jaarlijks en uiterlijk op 31 mei de jaarrekening van het voorbije jaar ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. dit besluit wordt in het kader van het bestuurlijk toezicht, ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering verzonden conform artikel 234, 2 e lid van het gemeentedecreet. dit besluit wordt neergelegd en bekendgemaakt conform artikel 234, 3 e lid van het gemeentedecreet. - voor: 28 - Davine Dujardin, Dieter Alyn, 11. kennis nemen van kasverslag 2e kwartaal 2010 stad Waregem Gelet op het voormalig art. 123,4, art. 131, art. 142 van de gemeentewet (maar vervallen t.g.v. de inwerkingtreding van het NGD) en art. 39 van het K.B. van 2 augustus 1990, houdende Algemeen Reglement op de Gemeentelijke Comptabiliteit; Gelet op de voorziene rapporteringen in het gemeentedecreet; Overwegende dat nog geen modelreglementeringen of richtlijnen hieromtrent verschenen en het reparatiedecreet hieromtrent wijzigingen aankondigt; Overwegende dat hierdoor deze kennisgeving van het gewone kasverslag aan de Gemeenteraad als minimale kwartaalrapportering dient beschouwd te worden, in afwachting van nieuwe documenten; Gelet op het proces-verbaal van onderzoek van de stadskas voor het tweede trimester 2010 d.d ; Art. 1: De gemeenteraad neemt kennis van dit proces-verbaal van kasonderzoek van de stadskas voor het tweede trimester Het verantwoord en te verantwoorden vermogen bedraagt ,16 euro. Dit bedrag stemt overeen met de resultaten uit de boekhouding Kastoestand Stad Financiële rekeningen Algemene Saldi Rekening Debet Credit DEXIA rek. courant ,22 DEXIA rek. kredietopeningen DEXIA zichtrekening voor bijzonder gebruik ,13 DEXIA rekening toelagen en leningsgelden ,00 DEXIA rek. leningsgelden met bestemmingswijziging Fortis rek. courant ,84 Fortis rekening leningsgelden Spaar- en Beleggingsrekeningen < 1 jaar ,75 Andere banken ,08 Gemeenteraadszitting 09 november

18 Bank van de Post rek. courant ,76 Kas speciën ,23 Totaal van de financiële rekeningen ,01 Saldo van de financiële rekeningen ,01 Interne overboekingen DEXIA betalingen in uitvoering ,85 Globaal saldo ,16 Davine Dujardin, Dieter Alyn, 12. diverse kerkbesturen: a) goedkeuren budgetwijziging 2010 b) kennisname budgetwijziging diverse kerkbesturen: a) goedkeuren budgetwijziging 2010 Gelet op de gemeentewet; Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, meerbepaald artikel 41 houdende de verplichting voor de kerkraad om een meerjarenplan vast te stellen dat de financiële afspraken tussen het kerkbestuur en de gemeente bevat voor de periode van 6 jaar, ingaand op 1 januari van het tweede jaar dat volgt op de algemene vernieuwing van de gemeenteraad en artikel 42 tot 44 houdende de opmaak, indiening en goedkeuring van het meerjarenplan; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten, meer bepaald artikel 6 en 7 stipulerende dat het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een opsomming van de afspraken met de gemeente of provincie; Gelet op de afsprakennota tussen Stad Waregem en het Centraal Kerkbestuur zoals goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 21 juni 2007 en zoals goedgekeurd door het Centraal Kerkbestuur te Waregem in zitting van 3 juli 2007; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 december 2007 waarbij het meerjarenplan voor de kerkbesturen HH Amandus en Blasius, H Familie, H Margareta, H Jozef, St Jan de Doper en St Eligius werd goedgekeurd en gelet op het meerjarenplan voor het kerkbestuur St Martinus dat door de provincie werd aangenomen; Gelet op de goedkeuring van de meerjarenplanwijzigingen in de gemeenteraadszittingen van 7 oktober 2008, 2 juni 2009 en 6 oktober 2009 waarin ook kennis werd genomen van de budgetten 2010; Overwegende dat voor de kerkbesturen H Familie en St Eligius zich wijzigingen opdringen aan het oorspronkelijk opgesteld budget 2010; Gelet op het advies van het Bisdom van 29 september 2010; Gelet op het verslag van de commissie van 3 november 2010; Met meerderheid van stemmen; Art. 1: De budgetwijziging 2010 voor de kerkbesturen H Familie en St Eligius goed te keuren met volgende eindcijfers: Samenvatting toelagen per bestuur EXPLOITATIE DN Kerkbestuur B 2010 Wijziging nieuw B Heilige Familie ,18-851, , Sint Eligius ,35 0, ,35 INVESTERINGEN DN Kerkbestuur B 2010 Wijziging nieuw B Heilige Familie 2.015, , , Sint Eligius 3.910, , ,84 Totaal exploitatie + investeringen per bestuur Gemeenteraadszitting 09 november

19 Art. 2: DN Kerkbestuur B 2010 Wijziging nieuw B Heilige Familie , , , Sint Eligius , , ,19 Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan de provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkbesturen H Familie en St Eligius en het erkend representatief orgaan. Uitslag van de stemming 12.a): - voor: 21 - CD&V + Vl. Belang - onthoudingen: 7 - sp.a spirit + Open Vld + H. Vandenbroeke Davine Dujardin, Dieter Alyn, 12. diverse kerkbesturen: b) kennisname budgetwijziging 2010 Gelet op de gemeentewet; Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, meerbepaald artikel 41 houdende de verplichting voor de kerkraad om een meerjarenplan vast te stellen dat de financiële afspraken tussen het kerkbestuur en de gemeente bevat voor de periode van 6 jaar, ingaand op 1 januari van het tweede jaar dat volgt op de algemene vernieuwing van de gemeenteraad en artikel 42 tot 44 houdende de opmaak, indiening en goedkeuring van het meerjarenplan; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten, meer bepaald artikel 6 en 7 stipulerende dat het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een opsomming van de afspraken met de gemeente of provincie; Gelet op de afsprakennota tussen Stad Waregem en het Centraal Kerkbestuur zoals goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 21 juni 2007 en zoals goedgekeurd door het Centraal Kerkbestuur te Waregem in zitting van 3 juli 2007; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 december 2007 waarbij het meerjarenplan voor de kerkbesturen HH Amandus en Blasius, H Familie, H Margareta, H Jozef, St Jan de Doper en St Eligius werd goedgekeurd en gelet op het meerjarenplan voor het kerkbestuur St Martinus dat door de provincie werd aangenomen; Gelet op de goedkeuring van de meerjarenplanwijzigingen in de gemeenteraadszittingen van 7 oktober 2008, 2 juni 2009 en 6 oktober 2009 waarin ook kennis werd genomen van de budgetten 2010; Overwegende dat voor de kerkbesturen HH Amandus en Blasius, H Jozef, St Jan de Doper en St Martinus zich wijzigingen opdringen aan het oorspronkelijk opgesteld budget 2010 binnen het meerjarenplan ; Gelet op het advies van het Bisdom van 29 september 2010; Gelet op het verslag van de commissie van 3 november 2010; Art. 1: Kennis te nemen van de budgetwijziging 2010 van de kerkbesturen HH Amandus en Blasius, H Jozef, St Jan de Doper en St-Martinus met volgende eindcijfers: Samenvatting toelagen per bestuur EXPLOITATIE DN Kerkbestuur B 2010 Wijziging nieuw B HH. Amandus en Blasius ,95-128, , Heilige Jozef ,50 0, , Sint Jan de Doper ,22 0, , Sint Martinus ,86 0, ,86 INVESTERINGEN DN Kerkbestuur B 2010 Wijziging nieuw B HH. Amandus en Blasius , , , Heilige Jozef , , , Sint Jan de Doper 7.060,00 0, , Sint Martinus 0,00 0,00 0,00 Gemeenteraadszitting 09 november

20 Art. 2: Totaal exploitatie + investeringen per bestuur DN Kerkbestuur B 2010 Wijziging nieuw B HH. Amandus en Blasius , , , Heilige Jozef , , , Sint Jan de Doper ,22 0, , Sint Martinus ,86 0, ,86 Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan de provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkbesturen HH Amandus en Blasius, H Jozef, St Jan de Doper en St Martinus en het erkend representatief orgaan. Davine Dujardin, Dieter Alyn, 13. kennisname budgetwijziging 2010 kerkbestuur Sint-Anna Gelet op de gemeentewet; Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, meerbepaald artikel 41 houdende de verplichting voor de kerkraad om een meerjarenplan vast te stellen dat de financiële afspraken tussen het kerkbestuur en de gemeente bevat voor de periode van 6 jaar, ingaand op 1 januari van het tweede jaar dat volgt op de algemene vernieuwing van de gemeenteraad en artikel 42 tot 44 houdende de opmaak, indiening en goedkeuring van het meerjarenplan; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten, meer bepaald artikel 6 en 7 stipulerende dat het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een opsomming van de afspraken met de gemeente of provincie; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 december 2007 waarbij het meerjarenplan voor het kerkbestuur St Anna werd goedgekeurd; Gelet op de kennisname van de meerjarenplanwijzigingen in de gemeenteraadszittingen van 2 juni 2009 en 1 juni 2010 voor het kerkbestuur St Anna; Gelet op de gemeenteraadszitting van 17 december 2009 waarin kennis werd genomen van het budget 2010; Overwegende dat voor het kerkbestuur St Anna zich wijzigingen opdringen aan het oorspronkelijk opgesteld budget 2010; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van Deerlijk van 23 september 2010 waarbij de budgetwijziging 2010 van het kerkbestuur St Anna werd goedgekeurd; Gelet op het verslag van de commissie van 3 november 2010; Art. 1: Kennis te nemen van de budgetwijziging 2010 van het kerkbestuur St. Anna met volgende eindcijfers: Samenvatting toelagen per bestuur EXPLOITATIE DN Kerkbestuur B 2010 Wijziging nieuw B Sint Anna 723,29 300, ,90 INVESTERINGEN DN Kerkbestuur B 2010 Wijziging nieuw B Sint Anna 0,00 0,00 0,00 Art. 2: Totaal exploitatie + investeringen per bestuur DN Kerkbestuur B 2009 Wijziging nieuw B Sint Anna 723,29 300, ,90 (Aandeel Waregem is 11,5% van totaal bedrag 8 903,46 euro) Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan de provinciegouverneur, het gemeentebestuur van Deerlijk, het kerkbestuur St Anna en het erkend representatief orgaan. Davine Dujardin, Dieter Alyn, Gemeenteraadszitting 09 november

Gemeenteraad 06 mei 2008

Gemeenteraad 06 mei 2008 Gemeenteraad 06 mei 2008 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 maart 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 maart 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 05 maart 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Gemeenteraad 06 februari 2007

Gemeenteraad 06 februari 2007 Gemeenteraad 06 februari 2007 Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen

Nadere informatie

Gemeenteraad 06 november 2007

Gemeenteraad 06 november 2007 Gemeenteraad 06 november 2007 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Zitting van 2 maart 2010

Zitting van 2 maart 2010 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 2 maart 2010 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte

Nadere informatie

Voorbereiding beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 16 december 2010

Voorbereiding beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 16 december 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Voorzitter Rik Soens,

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. PROJECTVERENIGINGEN 4 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 4 4. VZW S 5 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. projectverenigingen 4 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 5 4. VZW S 6 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 04 mei 2010

Verslag gemeenteraad 04 mei 2010 Verslag gemeenteraad 04 mei 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter VOORZITTER DAVINE DUJARDIN EN ANN-SOPHIE KINDT, LEDEN,

Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter VOORZITTER DAVINE DUJARDIN EN ANN-SOPHIE KINDT, LEDEN, Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 06 februari

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 06 december 2011

Verslag gemeenteraad 06 december 2011 Verslag gemeenteraad 06 december 2011 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 06 mei 2014

Verslag gemeenteraad dinsdag 06 mei 2014 Verslag gemeenteraad dinsdag 06 mei 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. PROJECTVERENIGINGEN 5 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 5 4. VZW S 6 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur.

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur. FME/edw a 04 80 00 20141211-P.V..doc 18 december 2014 Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om 16.30 uur. Ten jare tweeduizend en veertien,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================

MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================ GEMEENTEBESTUUR KUURNE MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================ VOORSTEL VAN BESLISSINGEN Openbare zitting 1. Goedkeuren

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 08 mei 2012

Verslag gemeenteraad dinsdag 08 mei 2012 Verslag gemeenteraad dinsdag 08 mei 2012 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 mei 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 mei 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 mei 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen:

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Voorstel statutenwijziging onderdeel van de agenda voor de Bijzonder Algemene Vergadering van 27 mei 2014. Ontwerp goedgekeurd op de RVB van 14 februari 2014 Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Beleidsplan

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 november 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 november 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 november 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Gemeenteraad 05 mei 2009

Gemeenteraad 05 mei 2009 Gemeenteraad 05 mei 2009 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 Aanwezig: Afwezig: DE GREEF Elke, Voorzitter COUCK Georges, Burgemeester DE NUL Jan, FONCK Jo,

Nadere informatie

STAD WAREGEM Gemeenteplein WAREGEM

STAD WAREGEM Gemeenteplein WAREGEM Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 13 januari

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst secretariaat Volgnummer dossier 9 Onderwerp Overheidsopdrachten. Samenaankoop van elektriciteit en

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016 Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016 VOORSTEL VAN BESLISSINGEN GOEDKEUREN VERSLAG VORIGE GEMEENTERAAD 1. Goedkeuren verslag vorige gemeenteraad Het verslag van de gemeenteraad

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

Zitting van 18 december 2008

Zitting van 18 december 2008 STADSBESTUUR WAREGEM Uittreksel uit het register der notulen van de gemeenteraad Zitting van 18 december 2008 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem burgemeester-voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

Gemeenteraad 02 mei 2007

Gemeenteraad 02 mei 2007 Gemeenteraad 02 mei 2007 Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN 24 NOVEMBER 2016

GEMEENTERAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 GEMEENTERAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Jan Stevens, burgemeester; Rik Buyse, Magda Deprez, Rachida Abid, Daisy Haydon, schepenen; Georges Lambrecht, Hilde Debommarez, Isabelle Decrans, Marc Debie,

Nadere informatie

Zitting Gemeenteraad van 29 november 2005

Zitting Gemeenteraad van 29 november 2005 Zitting Gemeenteraad van 29 november 2005 AANWEZIG: Jean-Pierre De Clercq, Burgemeester - Luc Vandekerckhove, Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Marcel Dendauw, Eric D'Hoop, Schepenen - Herman De

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 In openbare zitting TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 18 juli 2013 en 8 augustus 2013: zie bijlage.

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

JONGSTE RAADSLEDEN PUNT 4.B): DAVINE DUJARDIN & DELPHINE CLOET PUNTEN 5.C), 6.B), 7.B) & 42.: DAVINE DUJARDIN & ANN-SOPHIE KINDT

JONGSTE RAADSLEDEN PUNT 4.B): DAVINE DUJARDIN & DELPHINE CLOET PUNTEN 5.C), 6.B), 7.B) & 42.: DAVINE DUJARDIN & ANN-SOPHIE KINDT Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 06 mei 2008

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

Gemeenteraad - toelichtende nota

Gemeenteraad - toelichtende nota Gemeenteraad - toelichtende nota Punt 2 Openbare werken riolerings- en wegeniswerken Sint Germanusstraat project W214055 goedkeuring voorontwerpdossier Bijlage(n) neen Het project W214055 heeft als doel

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/17 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

Zitting van 26 april 2010

Zitting van 26 april 2010 Zitting van 26 april 2010 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Bourgeois A., Lepla M., en Buyck V.; Schepenen; Mevr. en de Heren Deman P., Vanacker L.,

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B.,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Gezamenlijke aankoop elektriciteit 2012-2014.

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

ZITTING VAN

ZITTING VAN ZITTING VAN 31.05.2012. AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Cecile Verheyen en Guy Glorieux, schepenen Hendrik Blommaert, schepen - voorzitter OCMW, Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 december 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 december 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 december 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017.

Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017. Aanwezig: Jean-Pierre Nyns, voorzitter van de raad Jo Roggen, burgemeester Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017. Elke Allard, Rik Lassaut, Chris Jamar, Roland Strouven, schepenen Benny

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 27 mei 2013 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 27 mei 2013 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 27 mei 2013 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de vergadering van 29 april 2013 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Feys Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Verzekeringen. Verzekeren van diverse risico's gedurende

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst verkeer Volgnummer dossier 2 Onderwerp Verkeer en mobiliteit. Verbreden en verdiepen van het

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING STRAATNAAMGEVING. 1. Goedkeuring van een nieuwe straatnaam - Matruyepleintje. In de zitting van

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Davine Dujardin, Els Naessens, Griet Deleersnyder

De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Davine Dujardin, Els Naessens, Griet Deleersnyder Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 18 december

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 15 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 11 maart 2015 Aanwezig: Chris De Ridder, voorzitter Roger Van Driessche, Jan Claus, Lieve Fierens, Gwenda Gaublomme, Luc Van Steyvoort, Rik Holvoet, Sara Waelbers,

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL

Nadere informatie

1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen van het 3de kwartaal 2011

1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen van het 3de kwartaal 2011 Stadsbestuur Veurne GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 NOVEMBER 2011 LIJST TOELICHTENDE NOTA S Openbare vergadering 1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Vlaamse Regering.^SLT

Vlaamse Regering.^SLT Vlaamse Regering.^SLT Besluit van de Vlaamse Regering inzake de werking en de samenstelling van de Vlaamse Luchthavencommissie DE VLAAMSE REGERING. Gelet op het decreet van 7 mei 2004 Inzake de Sociaal-Economische

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

goedkeuring door gemeenteraad

goedkeuring door gemeenteraad GEMEENTELIJK FEESTCOMITE p/a Markt 1 9340 LEDE Voorzitter Elsie Van den Abbeele uw kenmerk: ons kenmerk: bijlagen: dienst: patrimonium tel.: (053)60 68 50 fax: (053)80 33 09 e-mail: patrimonium@lede.be

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

RAAD VAN 7 JANUARI 2014

RAAD VAN 7 JANUARI 2014 RAAD VAN 7 JANUARI 2014 Aanwezig: Afwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. R. Artois, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. E. Vangindertael, Mevr.

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 31/01/2013

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 31/01/2013 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 31/01/2013 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 31 januari 2013 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1.

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken

Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken Overzicht Inleiding 1. Interlokale vereniging A. Inleiding B. Oprichting C. Beheerscomité D. Beherende gemeente E. Personeel Overzicht: 2. De projectvereniging

Nadere informatie

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING Verslag van de statutaire algemene vergadering van donderdag 20 juni 2013, 20.15 uur, gehouden te Overpelt. Volgende stemgerechtigde leden

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10 RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Aanwezig: Katrien Schryvers, voorzitter Alfons Christiaensen, Bert Claessens, Emery Frijters, Pieter Goedemé, Dirck Haest, Geert

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Agendapunt nr. 14: VASTSTELLEN REGLEMENT ADVIESRAAD VOOR LOKALE ECONOMIE DE GEMEENTERAAD Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Gelet op de omzendbrief BB 2007/03 van

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 december 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 december 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 1 december 215 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/7/25 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/06/2017

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/06/2017 Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/06/2017 Agenda provincieraad OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: NAAM DATUM BEVOEGDHEDEN 1 STE COMMISSIE MAANDAG 12 JUNI 2017, 17U00 BESTUURLIJKE ORGANISATIE,

Nadere informatie

Raad 18 november

Raad 18 november Raad 18 november 2009 112 RAAD 18 november 2009 Aanwezig: Jan Keirsebelik, voorzitter, Chris De Ridder, afgevaardigd schepen Roger Van Driessche, Guy Verbrugghe, Peter Van Broeckhoven, Jan Mattheeussen,

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 10 JANUARI 2008 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter K. Leaerts, S. Peremans, G. Willems, G. De

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 4 november 2011. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde postcode 9750 / N.I.S. 45057 GEMEENTEBESTUUR ZINGEM A. Amelotstraat 53 9750 Zingem NIS 45057 tel. 09 389 01 00 fax. 09 389 01 49 gemeente@zingem.be www.zingem.be

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 05 november 2013

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 05 november 2013 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 05 november 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Bekkevoort, wettig bijeengeroepen overeenkomstig artikel 29 tot en met 32 van de Organieke Wet van 8 juli

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gemeentelijk rioleringsstelsel. Rio Act - programma-takenpakket

Nadere informatie