TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013"

Transcriptie

1 In openbare zitting TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 18 juli 2013 en 8 augustus 2013: zie bijlage. 2. Begrotingswijziging nr. 3 en 4/2013 Het college stelt voor de begrotingswijzigingen nr. 3 en 4/2013 goed te keuren overeenkomstig de bijlage. Voor de punten 3 tot en met 5 kunnen de kandidaturen bij de gemeentesecretaris (brief of fax) ingediend worden ten laatste op zondag 6 oktober 2013 om uur (uiterlijk 3 vrije dagen voor de datum waarop het punt ter behandeling werd geagendeerd). cfr. artikel 24 3 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. 3. Ecowerf: a) aanduiding van een afgevaardigde voor de algemene vergadering van 20 november b) vaststelling van diens mandaat. De algemene vergadering gaat door op donderdag 20 november 2013 om 19u30 in vergaderzaal De vunt in de kantoren van Ecowerf, Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven (Wilsele) met de volgende agenda: 1. Samenstelling van het bureau 2. Goedkeuring verslag van de vorige vergadering 19/06/ Ondernemingsplan Budgetten Werkingsbijdragen Statutenwijziging: aanduiding vertegenwoordigers voor de Algemene Vergadering 7. Diversen Het college stelt voor: - een gemeentelijke afgevaardigde aan te duiden voor de deelneming aan de algemene vergadering van 20 november haar/hem het mandaat te verlenen de op de agenda vermelde punten goed te keuren. Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en de bepalingen van het decreet van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de controle op en de vaststelling van het ambtsgebied van de intercommunale; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de akte van oprichting van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf; Gelet op de deelname van de gemeente bij de opdrachthoudende vereniging EcoWerf; Gelet op de uitnodiging van 21 augustus 2013 voor de Bijzondere Algemene Vergadering van EcoWerf van 20 november 2013, met bijhorende agenda en bijlagen; Overwegende dat de agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering van EcoWerf volgende punten bevat: 1. Samenstelling van het bureau 2. Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d. 19/06/ Ondernemingsplan Budgetten Werkingsbijdragen Statutenwijziging: aanduiding vertegenwoordigers voor de Algemene Vergadering 7. Diversen Overwegende dat het artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de vertegenwoordiger van de gemeente op de Bijzondere Algemene Vergadering 1

2 waar deze gemeente bij aangesloten is, aangeduid wordt door de gemeenteraad en dat deze aanstellingsprocedure herhaald wordt voor elke Bijzondere Algemene Vergadering; Overwegende dat het artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 eveneens voorziet dat tegelijkertijd het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden vastgesteld; Overwegende dat derhalve voor de Bijzondere Algemene Vergadering van 20 november 2013 een vertegenwoordiger dient aangeduid en dat het mandaat van deze vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd; Gelet op de bespreking Artikel 1: Bij geheime stemming, met stemmen voor, wordt, wonende te Glabbeek, aangeduid als vertegenwoordiger op de Algemene Vergadering van EcoWerf van 20 november Art. 2: Met stemmen voor wordt het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de Algemene Vergadering van 20 november 2013 van EcoWerf als volgt vastgesteld: - Goedkeuring van alle agendapunten van de Algemene Vergadering Art. 3: Deze beslissing te onderwerpen aan het algemeen toezicht en een afschrift over te maken aan de opdrachthoudende vereniging EcoWerf en aan de gemeentelijke vertegenwoordiger. 4. Riobra: a) aanduiding van een afgevaardigde voor de buitengewone algemene vergadering van 6 december b) vaststelling van diens mandaat c) statutenwijziging. De algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Riobra zal doorgaan op vrijdag 6 december Het college stelt voor: - een gemeentelijke afgevaardigde aan te duiden voor de deelneming aan de algemene vergadering - haar/hem het mandaat te verlenen de op de agenda vermelde punten goed te keuren. Riobra: a) aanduiding van een afgevaardigde voor de buitengewone algemene vergadering van 6/12/2013. b) vaststelling van diens mandaat c) statutenwijziging. Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Riobra; Gelet op de brief van 27 augustus 2013 van Riobra waarbij de memorie van toelichting en de tekst van de voorgestelde statutenwijziging werden overgemaakt; Gelet op de uitnodigingsbrief van 24 september 2013 van Riobra voor de buitengewone algemene vergadering van 6 december 2013 met agenda, documentatie en toelichting; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Overwegende dat ingevolge het decreet van 18 januari 2013 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, de gemeente de mogelijkheid heeft om haar volmachtdragers aan te duiden voor de volledige legislatuur; Dat de huidige statuten van Riobra dit evenwel nog anders bepalen, zodat het nodig is, minstens aangewezen, voorafgaand de statuten hieromtrent te wijzigen; Dat het dan ook aangewezen is om nog voor de buitengewone algemene vergadering van 6 december 2013 afzonderlijk, de vertegenwoordigers aan te duiden en om gelijktijdig, onder voorbehoud van goedkeuring van de statutenwijziging, dezelfde personen aan te duiden voor alle daaropvolgende algemene vergaderingen van Riobra in de lopende legislatuur en dit tot en met 31 december 2018; Gaat over, bij geheime en afzonderlijke stemmingen tot de aanduiding van de volgende volmachtdrager op de buitengewone algemene vergadering van Riobra van 6 december 2013 alsook, onder voorbehoud van goedkeuring van de voorgestelde statutenwijziging, op alle daaropvolgende algemene vergaderingen van Riobra in de lopende legislatuur en dit tot en met 31 december 2018; Artikel 1: Met stemmen voor wordt de heer/mevrouw aangeduid als volmachtdrager op de buitengewone algemene vergadering van Riobra van 6 december 2013, met het mandaat om te handelen en te beslissen conform de beslissing van de gemeenteraad. Art. 2: Met stemmen worden de punten vermeld op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Riobra van 6 december 2013 goedgekeurd. Art. 3: De voorgestelde statutenwijziging goed te keuren. 2

3 Art. 4: Onder voorbehoud van de goedkeuring van de statutenwijziging op de buitengewone algemene vergadering van 6 december 2013, de volmachtdrager vermeld in artikel 1 eveneens aan te duiden op alle daaropvolgende algemene vergaderingen in de lopende legislatuur en dit tot en met 31 december Art 5: Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de beslissing en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis van te geven aan Riobra, t.a.v. Paul Bouwens, Oude Baan 148, 3210 Lubbeek. 5. AGB Glabbeek: aanstelling van 2 leden van het College van Commissarissen. Het college stelt voor de aanstelling van 2 leden van het college van commissarissen goed te keuren. Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 11 april 2013 waarbij de oprichting en de statuten van AGB Glabbeek werden goedgekeurd en wijzigingen bij gemeenteraadsbesluit van 8 augustus 2013; Overwegende dat 2 gemeenteraadsleden moeten aangesteld worden als lid van het college van commissarissen; Enig artikel: De gemeenteraad duidt de navolgende twee gemeenteraadsleden aan als lid van het college van commissarissen: Bekrachtiging collegebesluit d.d. 13/09/2013 houdende goedkeuring overeenkomst tussen Belgische staat en de gemeente betreffende de afgifte van biometrische verblijftitels aan onderdanen van derde landen en van biometrische paspoorten aan Belgische burgers. Het college stelt voor het collegebesluit van 13 september 2013 te bekrachtigen. Bekrachtiging collegebesluit d.d. 13/09/2013 houdende goedkeuring overeenkomst tussen Belgische staat en de gemeente betreffende de afgifte van biometrische verblijftitels aan onderdanen van derde landen en van biometrische paspoorten aan Belgische burgers: Gelet op het schrijven van 5 juli 2013 van FOD Binnenlandse Zaken over de biometrische verblijftitels en paspoorten; Gelet op de overeenkomst tussen de Belgische Staat en de gemeente Glabbeek betreffende de afgifte van biometrische verblijfstitels aan onderdanen van derde landen en van biometrische paspoorten aan Belgische burgers; Overwegende dat deze overeenkomst de verantwoordelijkheden en verbintenissen vastlegt van de gemeente en van de Minister van Binnenlandse Zaken; Gelet op het gemeentedecreet; Artikel 1: De overeenkomst tussen de Belgische Staat en de gemeente Glabbeek betreffende de afgifte van biometrische verblijfstitels aan onderdanen van derde landen en van biometrische paspoorten aan Belgische burgers, gehecht aan deze beslissing, wordt goedgekeurd. Art. 2: Deze beslissing wordt ter bekrachtiging voorgelegd op de eerstvolgende gemeenteraad. 7. Wijziging statuten verkeersraad. Na de oproep in het informatieblad stelde zich meer dan de voorziene 5 burgers zich kandidaat om deel ut te maken van de verkeersraad als stemgerechtigd lid. Teneinde participatie mogelijk te maken voor iedereen werd besloten de statuten aan te passen waarbij onder artikel 3 punt a) laatste regel wijzigt van 5 individuele burgers naar Geïnteresseerde individuele burgers, die zich kandidaat hebben gesteld na oproep. het college stelt voor deze wijziging goed te keuren. 3

4 Gelet op statuten van de verkeersraad, goedgekeurd door de gemeenteraad van 11 september 2008; Gelet op de vergadering van de verkeersraad van 9 september 2013 waarbij de statutenwijziging werd goedgekeurd; Overwegende dat de statuten van deze adviesraad vastgelegd dienen te worden door de gemeenteraad; Enig artikel: De statuten en huishoudelijk reglement van de gemeentelijke verkeersraad, goed te keuren overeenkomstig de bijlage. 8. Wijziging van het huishoudelijk reglement van de GECORO. Het huishoudelijk reglement wordt aangepast. De belangrijkste wijziging wordt beschreven in art. 5 van het huishoudelijk reglement waarbij van heden de effectieve leden en hun plaatsvervangers samen zetelen in de vergadering. Het college stelt voor om het gewijzigde huishoudelijk reglement goed te keuren. Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid op artikel ; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 en latere wijzigingen, tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 13 juni 2013, waarbij de voorzitter, de leden, de plaatsvervangers en de vaste secretaris van de GECORO werden benoemd; Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 10 juli 2013, houdende goedkeuring van hogervernoemde gemeenteraadsbeslissing; Overwegende dat de GECORO in zitting van 27 augustus 2013 een huishoudelijk reglement met betrekking tot haar werking heeft aangenomen met éénparigheid van stemmen; Overwegende dat dit huishoudelijk reglement ter goedkeuring dient te worden voorgelegd aan de gemeenteraad vooraleer het in werking treedt; besluit: Enig artikel: Het voorliggend huishoudelijk reglement van de GECORO d.d. 27 augustus 2013 goed te keuren. 9. Kosteloze grondafstand Doelaagstraat. Het perceel grond met een totale oppervlakte van 0 a 50 ca, moet ingelijfd worden bij het openbaar domein voor het plaatselijk en gedeeltelijk verbreden van de Doelaagstraat. Deze grond is bestemd voor de aanleg van ruimten voor nutsvoorzieningen. Het college stelt voor de kosteloze grondafstand goed te keuren. Gelet op art. 42 en 57 van het gemeentedecreet; Gelet op de wet van 29/07/1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; Gelet op de wet van 12/11/1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en de gemeenten; Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, en latere decreetswijzigingen; Overwegende dat de heer Dirk Vanderwegen, wonende Rotspoelstraat 160 te 3001 Heverlee, gevolmachtigd door mevr. Maria Bruers, een aanvraag voor een verkavelingsvergunning heeft ingediend met betrekking tot een perceel gelegen te 3384 Glabbeek, afdeling Attenrode-Wever, Doelaagstraat, kadastraal gekend sectie A nr. 223 G 2; Overwegende dat het ontvangstbewijs van deze aanvraag werd afgeleverd op 04 juli 2013; Overwegende dat overeenkomstig het verkavelingsplan, bij de verwezenlijking van de verkaveling, het perceel zijnde lot 3, met een totale oppervlakte van 50 ca, dient ingelijfd worden bij het openbaar domein met het oog op het plaatselijk en gedeeltelijk verbreden van de Doelaagstraat; Overwegende dat deze grond bestemd is voor de aanleg van ruimten voor nutsvoorzieningen langs de Doelaagstraat en aldus van openbaar nut is; Overwegende dat er geen schatting der waarde nodig is vermits deze grond kosteloos door de gemeente wordt verkregen; 4

5 Overwegende dat lot 3 uit de verkaveling wordt gesloten om gevoegd te worden bij de wegenis; Overwegende dat overeenkomstig artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, de aanvraag dient voorgelegd te worden aan de gemeenteraad ter goedkeuring van de verbreding van de bestaande gemeentelijke verkeersweg; besluit: Artikel 1: Het perceel zijnde lot 3 van het verkavelingsplan, met een totale oppervlakte van 50 ca, waarvan de inlijving nodig is voor het plaatselijk en gedeeltelijk verbreden van de Doelaagstraat, zal kosteloos aangeschaft worden door de gemeente Glabbeek om reden van openbaar nut. Art. 2: Bij het verlijden van de notariële akte zal de gemeente Glabbeek vertegenwoordigd worden door de burgemeester en de gemeentesecretaris. 10. Gedeeltelijke herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan: principe. Op basis van nieuwe evoluties en behoeften dringt een actualisatie en een gedeeltelijke herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zich op. Het college stelt voor gedeeltelijk herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan in principe goed te keuren. Gelet op het besluit van de Vlaamse regering d.d. 17 december 2010, tot definitieve vaststelling van een tweede herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, Gelet op het ministerieel besluit d.d. 06 november 2012, houdende definitieve goedkeuring van de partiële herziening van het provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant; Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, goedgekeurd door de bestendige deputatie op 07 september 2006; Overwegende dat zich op basis van nieuwe evoluties en behoeften, een actualisatie en een gedeeltelijke herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan opdringt; Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en navolgende decreetswijzigingen, meer bepaald artikel tot en met artikel ; Artikel 1: Een gedeeltelijk herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan in principe goed te keuren. Art 2: Het college van burgemeester en schepenen te belasten met het opmaken van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en tot het nemen van de nodige maatregelen hiertoe. 11. Heraanleg Dorpsplein Bunsbeek centrum: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,50 excl btw, en de opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelinsprocedure zonder bekendmaking. Het college stelt voor de lastvoorwaarden en gunningswijze goed te keuren. Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 15; Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 1; 5

6 Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Gelet op het bestek en de raming opgesteld door studiebureau Hosbur bvba, Diestsestraat 54 te Scherpenheuvel-Zichem; Overwegende dat de werken geraamd worden op een bedrag van ,50 excl btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht Heraanleg Dorpsplein Bunsbeek Centrum, opgesteld door de ontwerper, Hosbur. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,50 excl. btw. Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelinsprocedure zonder bekendmaking. 12. Gevelwerken aan het gebouw IBO: Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,00 excl btw, en de opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelinsprocedure zonder bekendmaking. Het college stelt voor de lastvoorwaarden en gunningswijze goed te keuren. Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 15; Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 1; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat voor de gevelwerken aan het gbouw IBO een bijzonder bestek werd opgesteld; Overwegende dat de werken geraamd worden op een bedrag van ,00 excl btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht Gevelwerken aan het gebouw IBO. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,00 excl. btw. Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelinsprocedure zonder bekendmaking. 6

7 13. Buitengewone onderhoudswerken ter hoogte van de Doelaagstraat Torenstraat: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Het eerder goedgekeurd ontwerp in de zitting van 27 december 2012 wordt gewijzigd door het beperken van de voetpaden. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,55 excl. btw waarvan het gemeentelijk aandeel ,65 excl. btw bedraagt. De opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare aanbesteding. Het college stelt voor de lastvoorwaarden en gunningswijze goed te keuren. Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 15; Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 1; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 december 2012 betreffende de goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze Buitengewone onderhoudswerken ter hoogte van de Doelaagstraat Torenstraat; Overwegende dat er bij hevige regenval wateroverlast is in Attenrode centrum; Overwegende dat dit toe te schrijven is aan een te kleine diameter van de riolering en dat de aanleg van een nieuwe riolering noodzakelijk is; Overwegende dat de aanleg van de riolering ten laste is van Infrax; Overwegende dat gelijktijdig met deze werken een ontwerp werd opgesteld voor de heraanleg van de voetpaden en de aanpassing van het kruispunt van de Doelaagstraat met de Torenstraat; Overwegende dat deze werken ten laste zijn van de gemeente; Overwegende dat het eerder goedgekeurd ontwerp gewijzigd wordt door het beperken van de voetpaden; Overwegende dat totale werken inclusief rioleringswerken- geraamd worden op ,55 excl. btw waarvan het gemeentelijk aandeel ,65 excl. btw bedraagt; Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bijzonder bestek werd opgesteld door studiebureau Grontmij; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare aanbesteding; Artikel 1: De gemeenteraadsbeslissing van 27 december 2012 terzake wordt ingetrokken en goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht Buitengewone onderhoudswerken ter hoogte van de Doelaagstraat - Torenstraat, opgesteld door de ontwerper, Studiebureau Grontmij. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming voor het gemeentelijk aandeel bedraagt ,65 excl. btw. Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare aanbesteding. 7

8 14. Leveren van een tractor: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,00 excl btw, en de opdracht wordt gegund bij wijze van de algemene offerteaanvraag. Het college stelt voor de lastvoorwaarden en gunningswijze goed te keuren. Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 16; Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 1; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat in het kader van de opdracht Leveren van een Tractor een bijzonder bestek werd opgesteld; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,00 excl. btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de algemene offerteaanvraag; Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht Leveren van een Tractor. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,00 excl. btw. Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de algemene offerteaanvraag. 15. Samenwerkingsovereenkomsten met AGB Glabbeek a) Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en het AGB Glabbeek inzake gemeentezaal De Mispel en intrekking van gemeenteraadsbeslissing d.d. 18/07/2013 (punt 18a) b) Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en het AGB Glabbeek inzake sporthal ter Linde en intrekking van gemeenteraadsbeslissing d.d. 18/07/2013 (punt 18 b) c) Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en het AGB Glabbeek inzake cultuurzaal De Roos en intrekking van gemeenteraadsbeslissing d.d. 18/07/2013 (punt 18 c). Het college stelt voor de samenwerkingsovereenkomst tussen AGB Glabbeek en gemeentezaal De Mispel, sporthal Ter Linde en cultuurzaal De Roos goed te keuren en de gemeenteraadsbeslissing van 18 juli 2013 in te trekken. De beslissing luidt als volgt: Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 11 april 2013 waarbij de oprichting en de statuten van AGB Glabbeek werden goedgekeurd; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 mei 2013 waarbij de beheersovereenkomst tussen de gemeente en AGB Glabbeek werd goedgekeurd; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 juli 2013 waarbij de eigendomsoverdracht aan AGB Glabbeek van gemeentezaal De Mispel, sporthal Ter Linde en cultuurzaal De Roos werd goedgekeurd; Artikel 1: Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en het AGB Glabbeek inzake 8

9 gemeentezaal De Mispel en de intrekking van gemeenteraadsbeslissing d.d. 18/07/2013 (punt 18 a) wordt goedgekeurd. Art. 2: Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en het AGB Glabbeek inzake sporthal ter Linde en de intrekking van gemeenteraadsbeslissing d.d. 18/07/2013 (punt 18 b) wordt goedgekeurd. Art. 3: Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en het AGB Glabbeek inzake cultuurzaal De Roos en de intrekking van gemeenteraadsbeslissing d.d. 18/07/2013 (punt 18 c) wordt goedgekeurd. 16. Mededeling van de verslagen van de raden en overlegstructuren in toepassing van artikel van het gemeentedecreet. 17. Vragen. 9

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016 1. Verslag vorige zitting zie bijlage TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016 2. Kennisname brief minster Homans inzake beslissing van de gemeenteraad d.d.

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 11 APRIL 2013.

PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 11 APRIL 2013. PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 11 APRIL 2013. Aanwezig: MM. P. Reekmans, Voorzitter; J. Vicca, Burgemeester; K. Vanwinkelen, M. Mertens, H. Holsbeeks, Schepenen G. Holsbeek, M. Saelmaekers,

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 15 MEI 2014

PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 15 MEI 2014 PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 15 MEI 2014 Aanwezig: MM. P. Reekmans, Burgemeester-Voorzitter; K. Vanwinkelen, M. Mertens, H. Holsbeeks,N. Ons, Schepenen; G. Holsbeek, M. Saelmaekers, L.

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 14 MEI 2009.

PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 14 MEI 2009. PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 14 MEI 2009. Aanwezig: MM. K. Van Herck, Voorzitter; J. Vanschoubroek, Burgemeester; A. Debecker, J. Vicca, G. Holsbeek en M. Saelmaekers, Schepenen R. Geysermans,

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 12 NOVEMBER 2015

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 12 NOVEMBER 2015 1. Verslag vorige zitting: zie bijlage. TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 12 NOVEMBER 2015 2. Kerkfabriek Sint- Andries Attenrode: akteneming budget 2016. Gelet op

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

Met eenparigheid van stemmen wordt de agenda als volgt gewijzigd: agendapunt 16 wordt verdaagd.

Met eenparigheid van stemmen wordt de agenda als volgt gewijzigd: agendapunt 16 wordt verdaagd. PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 NOVEMBER 2014 Aanwezig: MM. P. Reekmans, Burgemeester-Voorzitter; K. Vanwinkelen, M. Mertens, H. Holsbeeks,N. Ons, Schepenen; G. Holsbeek, M. Saelmaekers,

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 9 FEBRUARI 2017 Openbare zitting 1. Goedkeuring verslag vorig zitting.

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 9 FEBRUARI 2017 Openbare zitting 1. Goedkeuring verslag vorig zitting. TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 9 FEBRUARI 2017 Openbare zitting 1. Goedkeuring verslag vorig zitting. 2. Charter verkeersveiligheid: goedkeuring. De gemeente Glabbeek

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

Zitting van 26 april 2010

Zitting van 26 april 2010 Zitting van 26 april 2010 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Bourgeois A., Lepla M., en Buyck V.; Schepenen; Mevr. en de Heren Deman P., Vanacker L.,

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 mei 2015

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 mei 2015 1. Verslag vorige zitting: zie bijlage. TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 mei 2015 2. Kerkfabriek Sint- Andries Attenrode: advies rekening 2014. Het college stelt

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 12 NOVEMBER 2015

PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 12 NOVEMBER 2015 PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 12 NOVEMBER 2015 Aanwezig: MM. P. Reekmans, Burgemeester-Voorzitter; K. Vanwinkelen, M. Mertens, H. Holsbeeks, N. Ons, Schepenen; G. Holsbeek, M. Saelmaekers,

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 9 FEBRUARI 2017

PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 9 FEBRUARI 2017 PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 9 FEBRUARI 2017 Aanwezig: MM. P. Reekmans, Burgemeester-Voorzitter; K. Vanwinkelen, M. Mertens, H. Holsbeeks, N. Ons, Schepenen; G. Holsbeek, M. Saelmaekers,

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 10 JANUARI 2008 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter K. Leaerts, S. Peremans, G. Willems, G. De

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B.,

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 21 OKTOBER 2013

GEMEENTERAAD DD. 21 OKTOBER 2013 GEMEENTERAAD DD. 21 OKTOBER 2013 TOELICHTINGEN OPENBARE VERGADERING 1. Bekrachtiging besluiten burgemeester houdende verkeersregeling a) van 16.08.2013 tot en met 26.08.2013 in de Amerstraat tijdens renovatiewerken;

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Goedkeuren activiteitenverslag en jaarrekening, balans per 31 december 2010 van het autonoom gemeentebedrijf Ardooie

Goedkeuren activiteitenverslag en jaarrekening, balans per 31 december 2010 van het autonoom gemeentebedrijf Ardooie Zitting van 02 mei 2011 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Bourgeois A., Lepla M., en Buyck V.; Schepenen; Mevr. en de Heren Deman P., Vanacker L., Steen

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 28 APRIL 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

Raad van 26 februari 2014

Raad van 26 februari 2014 Raad van 26 februari 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Heirman K., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen van het 3de kwartaal 2011

1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen van het 3de kwartaal 2011 Stadsbestuur Veurne GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 NOVEMBER 2011 LIJST TOELICHTENDE NOTA S Openbare vergadering 1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 13 JUNI 2016 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR FINANCIËN 001. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER KAS - VIERDE KWARTAAL 2009 002. RETRIBUTIE OP

Nadere informatie

Zitting van 26 januari Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 22 december 2014

Zitting van 26 januari Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 22 december 2014 Zitting van 26 januari 2015 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K.en Lepla M., Schepenen; Mevr. en de Heren Vandewaetere

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

De overige bezwaren over de planologische toelaatbaarheid of de verenigbaarheid met de BEZWAREN. Nr. bezwaar Reactie

De overige bezwaren over de planologische toelaatbaarheid of de verenigbaarheid met de BEZWAREN. Nr. bezwaar Reactie zoals getekend op het plan nr. 01A - 20150223- ontwerpplan kadasterplan, opgemaakt door Studiekantoor Kockaerts bvba te 3220 Holsbeek, Gebroeders Van Tiltstraat 35, ter goedkeuring voorgelegd. De raad

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016

PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016 PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016 Aanwezig: MM. P. Reekmans, Burgemeester-Voorzitter; K. Vanwinkelen, M. Mertens, H. Holsbeeks, N. Ons, Schepenen; G. Holsbeek, M. Saelmaekers,

Nadere informatie

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Door de invoering van het decreet ruimtelijke ordening moeten alle gemeenten een adviescommissie voor ruimtelijke ordening oprichten.

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 februari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00107 Onderwerp: Studieopdracht voor het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken betreffende de Steenakker te Gent

Nadere informatie

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering openbaar gedeelte

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering openbaar gedeelte PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 19 oktober 2009 AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Schepen : Ingrid VANDEN BERGHE, Alphonse

Nadere informatie

De gemeenteraad gaat eenparig akkoord om het volgende punt van de agenda te schrappen : - Presentiegelden Indexatie

De gemeenteraad gaat eenparig akkoord om het volgende punt van de agenda te schrappen : - Presentiegelden Indexatie PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 27 oktober 2010 Aanwezig: Kris Poelaert, Burgemeester - Voorzitter, Marc Bombaert, Lieven Vandenneucker, Marie-Lousie

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad

AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad Maandag 26 februari 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 29 januari 2007. Het verslag van de zitting van 29 januari 2007

Nadere informatie

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van de Voorde Liesbeth, Van der Helst Anne-Marie,

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

Raad van 27 september 2016

Raad van 27 september 2016 Raad van 27 september 2016 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; Brugada Terradellas P. (vanaf 19.40 uur), D Haese J., De Clercq A., Heirman K., Henderickx S. (vanaf 19.45 uur), Lemmens J.,Matthys R.,

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 4 november 2011. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

001. TOEPASSING ARTIKELS 200BIS T.E.M 200QUINQUIES VAN HET GEMEENTEDECREET (VOORSTELLEN VAN BURGERS) - BEHOUD HUIDIG AANBOD OPENBAAR VERVOER ROZENDAAL

001. TOEPASSING ARTIKELS 200BIS T.E.M 200QUINQUIES VAN HET GEMEENTEDECREET (VOORSTELLEN VAN BURGERS) - BEHOUD HUIDIG AANBOD OPENBAAR VERVOER ROZENDAAL PROVINCIE LIMBURG GEMEENTEBESTUUR DIEPENBEEK BEKNOPT VERSLAG VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN 5-10-2010 001. TOEPASSING ARTIKELS 200BIS T.E.M 200QUINQUIES VAN HET GEMEENTEDECREET

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 18 SEPTEMBER 2003 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelastingen. Onwaarden...2

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013 De voorzitter van de gemeenteraad, bij beslissing van 7 februari 2013, verzoekt de gemeenteraad te vergaderen, te beraadslagen en te beslissen op 18 februari

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 30 maart 2017

Verslag gemeenteraad 30 maart 2017 Verslag gemeenteraad 30 maart 2017 Volgende agendepunten werden behandeld door de gemeenteraad van 30 maart 2017. 01. Notulen van de vorige vergadering. 02. Renovatie wegenis en riolering Breugelweg -

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

1. Met 16 stemmen voor wordt het verslag van de gemeenteraadszitting van 14 april 2011 goedgekeurd.

1. Met 16 stemmen voor wordt het verslag van de gemeenteraadszitting van 14 april 2011 goedgekeurd. PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 12 MEI 2011. Aanwezig: MM. K. Van Herck, Voorzitter; J. Vanschoubroek, Burgemeester; A. Debecker, J. Vicca, G. Holsbeek M. Saelmaekers, Schepenen R. Geysermans,

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad Zitting van 31 augustus 2011

Dagorde gemeenteraad Zitting van 31 augustus 2011 Dagorde gemeenteraad Zitting van 31 augustus 2011 ons kenmerk: datum 23 8 2011 Sec&Onthaal/2345 De voorzitter van de gemeenteraad, In toepassing van artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van 15 juli

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring TOELICHTING Gemeenteraad van 17 december 2012 OPENBARE ZITTING MAP000: VERSLAG GEMEENTERAAD 0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring MAP001: FINANCIEN BURGERLIJKE STAND POLITIE

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 Aanwezig: Afwezig: DE GREEF Elke, Voorzitter COUCK Georges, Burgemeester DE NUL Jan, FONCK Jo,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651 GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00651 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen-en rioleringswerken in de Mariakerksesteenweg,

Nadere informatie

Onderzoeken geloofsbrieven en eedaflegging gemeenteraadslid.

Onderzoeken geloofsbrieven en eedaflegging gemeenteraadslid. Zitting van 26 mei 2014 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K.en Lepla M., Schepenen; Mevr. en de Heren Vandewaetere

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 22 februari 2013. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 01 Gemeentebudget 2015 - wijziging 1 02 Meerjarenplan 2014-2019 - wijziging 2016/1 03 Gemeentebudget 2016 04 Goedkeuring dotatie 2016 aan Hulpverleningszone

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00612 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Braemstraat te

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL

Nadere informatie

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen:

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Voorstel statutenwijziging onderdeel van de agenda voor de Bijzonder Algemene Vergadering van 27 mei 2014. Ontwerp goedgekeurd op de RVB van 14 februari 2014 Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Beleidsplan

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD VAN BOECHOUT Statuten cultuurraad Boechout

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD VAN BOECHOUT Statuten cultuurraad Boechout GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD VAN BOECHOUT Statuten cultuurraad Boechout Gelet op het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het overleg en de inspraak in het gemeentelijk cultuurbeleid; Gelet op

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================

MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================ GEMEENTEBESTUUR KUURNE MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================ VOORSTEL VAN BESLISSINGEN Openbare zitting 1. Goedkeuren

Nadere informatie

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren.

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren. Zoutleeuw, 17 april 2015 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd voor de vergadering van de gemeenteraad die zal doorgaan op 28 april

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10 RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Aanwezig: Katrien Schryvers, voorzitter Alfons Christiaensen, Bert Claessens, Emery Frijters, Pieter Goedemé, Dirck Haest, Geert

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012 1. KENNISNAME ONTSLAG GEMEENTERAADSLID EN SCHEPEN RIK LIPS Aan de raad wordt gevraagd akte te willen nemen van het ontslag van dhr. Rik Lips als

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT 1 Zoutleeuw, 15 mei 2012 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd tot het bijwonen der vergadering die ten stadhuize zal doorgaan

Nadere informatie