Gemeenteraad 02 mei 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeenteraad 02 mei 2007"

Transcriptie

1 Gemeenteraad 02 mei 2007 Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy François, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Georges Vantieghem, Mario Verhellen, Guy Adams, Jaak Lefevre, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Guy Van den Eynde, Joost Kerkhove, Davine Dujardin, Bart Kindt, Connie Devos, Ann-Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke, Els Naessens, Bruno Lahousse, Hilde Dewever, Henri Destoop, Dieter Alyn, Delphine Cloet, Griet Deleersnyder, Christel Markey: Raadsleden Guido De Langhe : Secretaris Verontschuldigd: Heidi Vandenbroeke Verslaggeving commissievergadering 24 april 2007: - commissie interne zaken: raadslid, mevrouw Connie Devos - commissie grondgebiedszaken: raadslid, mevrouw Hilde Dewever - commissie externe zaken: raadslid, de heer Bruno Lahousse De vergadering vangt aan om: uur OVEREENKOMSTIG HET ARTIKEL 26 VAN HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (BESLISSING GEMEENTERAAD DD ) WORDT, BIJ DE GEHEIME STEMMINGEN, HET BUREAU ALS VOLGT SAMENGESTELD: KÜRT VANRYCKEGHEM, BURGEMEESTER VOORZITTER DELPHINE CLOET EN ANN-SOPHIE KINDT (PUNT 2 T&M PUNT 5) DAVINE DUJARDIN EN ANN-SOPHIE KINDT (PUNT 30), LEDEN, JONGSTE RAADSLEDEN OPENBARE ZITTING 1. goedkeuren proces-verbaal vorige zitting - Raadslid, de heer Guy Adams, komt terug op punt 3 uit de vorige zitting waar het huishoudelijk reglement werd goedgekeurd. De behandeling van dit punt laat een wrange nasmaak na bij de fractie. Het is misschien een les voor de toekomst dat dergelijke zaken op een andere manier moeten voorbereid worden. Niettemin vindt de fractie dat de zaken die zij voorstelden allesbehalve onredelijk waren. Dit waren betaalbare zaken die zeker konden gekaderd worden als milieuvriendelijke maatregel los van het feit dat de raadsleden zich zouden verrijken. Dergelijke methode vindt het raadslid niet meer van deze tijd. In hetzelfde verband vraagt het raadslid aan de voorzitter om op de volgende gemeenteraad 2 punten toe te voegen. Dit zijn punten die ook in andere steden en gemeenten geagendeerd worden bij het begin van een nieuwe legislatuur. Het eerste punt is dat de gemeenteraad een stedelijk reglement moet goedkeuren houdende het financieel statuut van burgemeester en schepenen. Ook voor de voorzitter van het OCMW en de OCMW-raad is dit zo. De burgemeester en schepenen ontvangen een wedde dit is decretaal bepaald maar daarnaast worden er zaken beslist die kaderen in algemene werking, zoals het ter beschikking stellen van een laptop, briefpapier, visitekaartjes, onkostenvergoedingen, betaalkaarten, kilometervergoedingen, e.d. Hiervoor zou een reglement moeten opgemaakt worden. Een tweede punt om te agenderen is het voorleggen van een overzicht betreffende de vertegenwoordiging door de stad in de verschillende samenwerkingsverbanden. Wie zetelt in welke intercommunale en wat is het financiële plaatje hieraan gekoppeld? Het mag geweten zijn waar de zitpenningen naartoe gaan. Dergelijke informatie moet transparant zijn. - De voorzitter, de heer Kürt Vanryckeghem, vraagt om deze punten nog schriftelijk in te dienen. - Raadslid, de heer Guy Adams, zegt dat hij dit zal doen, maar stelt dat de uitwerking door de administratie dient te gebeuren, omdat hij zelf niet over de gegevens beschikt om de agendapunten volledig te kunnen uitwerken. - De voorzitter, de heer Kürt Vanryckeghem, verduidelijkt dat de gegeven voorbeelden door het raadslid fictief zijn. De voorzitter wil vermijden dat er in de pers verschijnt dat de leden van het college over een bankkaart van de stad beschikken. Gemeenteraadszitting 02 mei

2 - Raadslid, de heer Guy Adams, zegt dat hij dit niet weet. Er zijn steden en gemeenten die dit wel doen. Precies daarom moet er een reglement goedgekeurd worden door de gemeenteraad dat stelt wat wel en niet kan. - De voorzitter, de heer Kürt Vanryckeghem, zegt dat die punten geagendeerd zullen worden op de volgende zitting als het raadslid dit wenst. - Raadslid, de heer Mario Verhellen, verwijst naar het verslag van de algemene commissie. De voorzitter heeft informatief zijn visie betreffende het Regenboogstadion voorgesteld. De fractie heeft hierop een aantal opmerkingen geformuleerd. Sp.a spirit vindt het belangrijk dat alle fracties nog eens bijeenkomen om die visie te kunnen aanpassen. De burgemeester was hiermee akkoord maar de dag nadien kwam hij al in de pers op WTV waar het volledig voorstel uit de doeken gedaan wordt als zijnde beslist. - De voorzitter, de heer Kürt Vanryckeghem, wijst erop dat de commissies openbaar zijn en dat de pers ook aanwezig is. - Raadslid, de heer Mario Verhellen, heeft het hier niet over de geschreven pers, maar over het verhaal dat de burgemeester gebracht heeft de dag nadien voor WTV. Hij had liever gezien dat dit niet gebeurd was. - Raadslid, de heer Joost Kerkhove, dankt het stadsbestuur voor een beslissing die genomen werd in de vorige legislatuur betreffende het aankopen van kinderzitjes voor het basisonderwijs. Die zijn goed in gebruik. De veiligheid en het comfort worden hierdoor verhoogd en het geeft de kans aan de scholen om de extra muros activiteiten op een goede manier verder te zetten. - De voorzitter, de heer Kürt Vanryckeghem, zegt dat deze actie vanuit de gemeenteraad netoverschrijdend gebeurd is. Dit is een niet onbelangrijk signaal. - Raadslid, de heer Freddy François, bevestigt dit en zegt dat alle scholen ook enkele containers gekregen hebben om het afval selectief op te halen. Het is goed dat dergelijke initiatieven netoverschrijdend gebeuren. De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring (31/31) aan het proces-verbaal van de zitting van 03/04/2007. De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Davine Dujardin, Heidi Vandenbroeke 2. WVI: algemene vergadering van 25 mei 2007: a) bespreken agenda b) voordracht van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger van stad Waregem - Raadslid, de heer Freddy François, vraagt om op de commissieverslagen aan te passen dat het aanvangsuur 19.50u was i.p.v u. 2. WVI: algemene vergadering van 25 mei 2007: a) bespreken agenda Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand cvba, genaamd WVI; Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering op 25 mei 2007 van WVI met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 05 april 2007, met volgende agenda: goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering van 29 maart 2007 verslag van de raad van bestuur verslag van de commissaris-revisor jaarrekening 2006 evaluatierapport over de werking van wvi en krachtlijnen strategische visie kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor benoeming leden regionale comités benoeming leden raad van bestuur mededelingen; Gelet op de bespreking in de commissie interne zaken dd. 23 april 2007; Met eenparigheid van stemmen; Art. 2: De gemeenteraad bespreekt de agenda met bijhorende stukken m.b.t. deze punten waarbij een beslissing moet genomen worden, die voorgelegd zal worden op de algemene vergadering van WVI op 25 mei Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer de intercommunale WVI hiervan op de hoogte te stellen. Gemeenteraadszitting 02 mei

3 - voor: tegen: 0 - De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Davine Dujardin, Heidi Vandenbroeke 2. WVI: algemene vergadering van 25 mei 2007: b) voordracht van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger van stad Waregem Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald op artikel 44, 3 e lid, dat bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand cvba, genaamd WVI; Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering op 25 mei 2007 van WVI met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 05 april 2007; Gelet op de bespreking in de commissie interne zaken dd. 23 april 2007; Gelet op de ingediende kandidaturen van de verschillende fracties; Gelet op de geheime stemverrichtingen in openbare zitting, met volgend resultaat: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 31 - aantal opgehaalde stembriefjes: 31 - geldig uitgebrachte stemmen: 22 effectief vertegenwoordiger 22 plaatsvervangend vertegenwoordiger Effectief vertegenwoordiger: Ja Neen Davine Dujardin 22 0 Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Neen Rik Soens 22 0 Art. 2: Mevr. Davine Dujardin, raadslid, wonende Stuifkouter 58 te 8790 Waregem en dhr. Rik Soens, schepen, wonende Bermkouter 4 te 8791 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de algemene vergadering van WVI op 25 mei Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de bespreking van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer de intercommunale WVI hiervan op de hoogte te stellen. - aantal uitgedeelde stembriefjes: 31 - aantal opgehaalde stembriefjes: 31 - geldig uitgebrachte stemmen: 22 effectief vertegenwoordiger 22 plaatsvervangend vertegenwoordiger Effectief vertegenwoordiger: Ja Neen Davine Dujardin 22 0 Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Neen Rik Soens 22 0 De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Davine Dujardin, Heidi Vandenbroeke Gemeenteraadszitting 02 mei

4 3. Leiedal: algemene vergadering van 22 mei 2007: a) bespreken agenda b) voordracht van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger van stad Waregem 3. Leiedal: algemene vergadering van 22 mei 2007: a) bespreken agenda Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Kortrijk, genaamd Leiedal; Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering van Leiedal van 22 mei 2007, met bijhorende stukken ontvangen op 03 april 2007, met volgende agenda: verslag over de activiteiten in verslag van de raad van bestuur 1.2. verslag van de commissaris-revisor 2. goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/ kwijting van bestuurders en commissaris-revisor 4. benoeming deskundigen 5. evaluatie beleidsplan en krachtlijnen voor het nieuw beleidsplan Gelet op de bespreking in de commissie interne zaken dd. 23 april 2007; Met eenparigheid van stemmen; Art. 2: De gemeenteraad bespreekt de agenda met bijhorende stukken m.b.t. deze punten waarbij een beslissing moet genomen worden, die voorgelegd zal worden op de algemene vergadering van Leiedal op 22 mei De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer de intercommunale Leiedal hiervan op de hoogte te stellen. - voor: tegen: 0 - De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Davine Dujardin, Heidi Vandenbroeke 3. Leiedal: algemene vergadering van 22 mei 2007: b) voordracht van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger van stad Waregem Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald op artikel 44, 3 e lid, dat bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de intercommunale maatschappij voor ruimtelijke ordening, economische expansie en reconversie van het het gewest Kortrijk, genaamd Leiedal; Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering van Leiedal van 22 mei 2007, met bijhorende stukken ontvangen op 03 april 2007; Overwegende dat 1 vertegenwoordiger moet aangeduid worden om de stad te vertegenwoordigen op deze buitengewone algemene vergadering; Vermits de stad Waregem aandelen - reeks A - bezit die stemmen vertegenwoordigen; Gelet op de ingediende kandidaturen van de verschillende fracties; Gelet op de bespreking in de commissie interne zaken dd. 23 april 2007; Gelet op de geheime stemverrichtingen in openbare zitting, met volgend resultaat: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 31 - aantal opgehaalde stembriefjes: 31 Gemeenteraadszitting 02 mei

5 - geldig uitgebrachte stemmen: 23 effectief vertegenwoordiger 22 plaatsvervangend vertegenwoordiger Effectief vertegenwoordiger: Ja Neen Jules Godefroid 23 0 Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Neen Bruno Lahousse 22 0 Art. 2: Dhr. Jules Godefroid, raadslid, wonende Wortegemseweg 34 te 8790 Waregem en dhr. Bruno Lahousse, raadslid, wonende Henri Lebbestraat 45 te 8790 Waregem, als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de algemene vergadering van Leiedal op 22 mei Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de bespreking van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer de intercommunale Leiedal hiervan op de hoogte te stellen. - aantal uitgedeelde stembriefjes: 31 - aantal opgehaalde stembriefjes: 31 - geldig uitgebrachte stemmen: 23 effectief vertegenwoordiger 22 plaatsvervangend vertegenwoordiger Effectief vertegenwoordiger: Ja Neen Jules Godefroid 23 0 Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Neen Bruno Lahousse 22 0 De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Davine Dujardin, Heidi Vandenbroeke 4. IMOG: algemene vergadering van 15 mei 2007: a) bespreken agenda b) voordracht van 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangend vertegenwoordigers van stad Waregem 4. IMOG: algemene vergadering van 15 mei 2007: a) bespreken agenda - Raadslid, de heer Mario Verhellen, wenst terug te komen op een probleem dat in het verleden al aangehaald werd, nl. de kwaliteit van de huisvuilzakken. Er is een probleem met de witte huisvuilzakken, die veel minder stevig zijn dan de oranje zakken. Heel wat mensen schakelen zelfs over op de oranje zak. Het raadslid kan anders moeilijk verklaren dat er in oranje zakken verkocht werden ten opzichte van in Het raadslid vraagt aan de vertegenwoordigers van de stad binnen IMOG om hier extra aandacht aan te besteden. - Schepen van leefmilieu, de heer Peter Desmet, zegt dat hij voor de eerste keer verneemt dat er een probleem zou zijn. Er zijn weinig of geen klachten. Heel sporadisch wordt vastgesteld dat er een slechte rol tussen zit. De mensen kunnen altijd die rol komen omruilen. - Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat dit probleem ook al in de milieuraad gesignaleerd werd. De schepen weet wat het probleem is en doet nu alsof zijn neus bloedt. - Schepen van leefmilieu, de heer Peter Desmet, stelt vast dat het raadslid zaken hoort in de milieuraad die daar niet gezegd worden. Hij stelt voor dat het raadslid de verslagen van de milieuraad erop naleest. - Raadslid, de heer Xavier Wyckhuyse, zegt dat het wel heel eigenaardig is dat hij zeker ook een 10-tal vuilniszakken kapottrekt op de 2 rollen die hij jaarlijks aanschaft. - Raadslid, de heer Freddy François, zegt dat iedere zak scheurt als men hem dichtknoopt. Het is een mankement. Als de schepen dit niet weet, dan heeft hij met de burger geen contact. - De voorzitter, de heer Kürt Vanryckeghem, zegt dat de nodige aandacht hieraan zal besteed worden. Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gemeenteraadszitting 02 mei

6 Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid in het gewest Kortrijk, genaamd IMOG; Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering van IMOG op 15 mei 2007, met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 02 april 2007, met volgende agenda: 1. verslag van de raad van bestuur 2. lezing van de jaarrekening per verslag van commissaris-revisor 4. goedkeuren van de jaarrekening, afgesloten per kwijting aan de bestuurders, commissaris-revisor 6. goedkeuren van de toewijzing van het resultaat 7. benoeming commissaris-revisor en bepaling jaarlijkse bezoldiging 8. verwerving van eigendommen 9. toelichting betreffende de activiteiten 2006; Gelet op de bespreking in de commissie interne zaken dd. 23 april 2007; Met eenparigheid van stemmen; Art. 2: De gemeenteraad bespreekt de agenda met bijhorende stukken m.b.t. deze punten waarbij een beslissing moet genomen worden, die voorgelegd zal worden op de algemene vergadering van Imog op 15 mei Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer de intergemeentelijke maatschappij IMOG hiervan op de hoogte te stellen. - voor: tegen: 0 - De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Davine Dujardin, Heidi Vandenbroeke 4. IMOG: algemene vergadering van 15 mei 2007: b) voordracht van 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangend vertegenwoordigers van stad Waregem Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald op artikel 44, 3 e lid, dat bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid in het gewest Kortrijk, genaamd IMOG; Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering van IMOG op 15 mei 2007, met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 02 april 2007; Gelet op artikel 42 van de statuten van Imog, dat stelt dat het aantal leden dat elke deelnemende gemeente kan afvaardigen om te zetelen in de algemene vergadering wordt bepaald op basis van de bevolkingscijfers en de kapitaalinbreng en dat elke gemeente minstens één afgevaardigde mag aanduiden. Elke gemeente kan bijkomende afgevaardigden aanduiden per volledige schijf van twintig procent van respectievelijk haar bevolkingscijfer in verhouding tot het totale bevolkingscijfer van het gemeentelijk ambtsgebied van de vereniging, en haar kapitaalinbreng in verhouding tot het totale maatschappelijke kapitaal van de vereniging; Gelet op het feit dat de stad Waregem bijgevolg het recht heeft 1 bijkomende vertegenwoordiger / plaatsvervanger aan te duiden; Gelet op de bespreking in de commissie interne zaken dd. 23 april 2007; Gelet op de ingediende kandidaturen van de verschillende fracties; Gelet op de geheime stemverrichtingen in openbare zitting, met volgend resultaat: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 31 - aantal opgehaalde stembriefjes: 31 - geldig uitgebrachte stemmen: 22 1 e effectief vertegenwoordiger 22 1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger 23 2 e effectief vertegenwoordiger Gemeenteraadszitting 02 mei

7 1e effectief vertegenwoordiger: Ja Neen Maria Polfliet e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Neen Christel Markey e effectief vertegenwoordiger: Ja Neen Georges Vantieghem e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Neen Hilde Dewever e plaatsvervangend vertegenwoordiger Art. 2: Art. 3: Mevr. Maria Polfliet, raadslid, wonende Spitaalstraat 84 te 8790 Waregem en mevr. Christel Markey, raadslid, wonende Schoendalestraat 231 te 8793 Waregem, als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden om deel te nemen aan de algemene vergadering van IMOG op 15 mei Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de bespreking van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Dhr. Georges Vantieghem, raadslid, wonende Churchilllaan 1/0008 te 8790 Waregem en mevr. Hilde Dewever, raadslid, wonende Kapellestraat 21 te 8790 Waregem, als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden om deel te nemen aan de algemene vergadering van IMOG op 15 mei Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de bespreking van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer de intergemeentelijke maatschappij IMOG hiervan op de hoogte te stellen. - aantal uitgedeelde stembriefjes: 31 - aantal opgehaalde stembriefjes: 31 - geldig uitgebrachte stemmen: 22 1 e effectief vertegenwoordiger 22 1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger 23 2 e effectief vertegenwoordiger 22 2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger 1 e effectief vertegenwoordiger: Ja Neen Maria Polfliet e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Neen Christel Markey e effectief vertegenwoordiger: Ja Neen Georges Vantieghem e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Neen Hilde Dewever 22 0 De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Davine Dujardin, Heidi Vandenbroeke 5. W.I.V.: algemene vergadering van 10 mei 2007: a) bespreken agenda b) voordracht van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger van stad Waregem 5. W.I.V.: algemene vergadering van 10 mei 2007: a) bespreken agenda Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gemeenteraadszitting 02 mei

8 Gelet op het decreet van 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (W.I.V.); Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering van W.I.V. op 10 mei 2007, met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 29 maart 2007, met volgende agenda: verslag van de raad van bestuur over het werkingsjaar 2006 aan de algemene vergadering bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2006 verslag van de commissaris aan de algemene vergadering kwijting van de bestuurders en van de commissaris bepaling van de gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2007 benoeming van 4 deskundigen, toegevoegd aan de raad van bestuur beraadslaging en beslissing over een door de raad van bestuur opgesteld saneringsplan goedkeuring van een evaluatierapport van de raad van bestuur over de werking van de vereniging kennisgeving van de stand van zaken betreffende de luchthaveninfrastructuurvernieuwing en wijziging van de beheersstructuur varia; Gelet op de bespreking in de commissie interne zaken dd. 23 april 2007; Met eenparigheid van stemmen; Art. 2: De gemeenteraad bespreekt de agenda met bijhorende stukken m.b.t. deze punten waarbij een beslissing moet genomen worden, die voorgelegd zal worden op de algemene vergadering van W.I.V. op 10 mei Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer kennisgeving hiervan te verrichten aan de intercommunale W.I.V. - voor: tegen: 0 - De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Davine Dujardin, Heidi Vandenbroeke 5. W.I.V.: algemene vergadering van 10 mei 2007: b) voordracht van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger van stad Waregem Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald op artikel 44, 3 e lid, dat bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (W.I.V.); Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering van W.I.V. op 10 mei 2007, met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 29 maart 2007; Gelet op de bespreking in de commissie interne zaken op 23 april 2007; Gelet op de ingediende kandidaturen; Gelet op de geheime stemverrichtingen in openbare zitting, met volgend resultaat: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 31 - aantal opgehaalde stembriefjes: 31 - geldig uitgebrachte stemmen: 22 effectief vertegenwoordiger 21 plaatsvervangend vertegenwoordiger effectief vertegenwoordiger: Ja Neen Joost Kerkhove 22 0 plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Neen Christel Markey 21 0 Gemeenteraadszitting 02 mei

9 Art. 2: Dhr. Joost Kerkhove, raadslid, wonende Schoendalestraat 103 te 8793 Waregem en mevr. Christel Markey, raadslid, wonende Schoendalestraat 231 te 8793 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de algemene vergadering van W.I.V. op 10 mei Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de bespreking van de agenda s tijdens deze zelfde zitting. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer de intercommunale W.I.V. hiervan op de hoogte te stellen. - aantal uitgedeelde stembriefjes: 31 - aantal opgehaalde stembriefjes: 31 - geldig uitgebrachte stemmen: 22 effectief vertegenwoordiger 21 plaatsvervangend vertegenwoordiger effectief vertegenwoordiger: Ja Neen Joost Kerkhove 22 0 plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Neen Christel Markey 21 0 De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Davine Dujardin, Heidi Vandenbroeke 6. kennis nemen introductienota invoeren Intern Controle Systeem (ICS) Gelet op de gemeentewet; Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid de artikels 87, 99, 100 en 101; Gelet op de omzendbrief van het Kabinet van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur van 1 december 2006 met referte ABB 2006/19; Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 6 februari 2007, waarbij het stappenplan tot implementatie van het gemeentedecreet wordt vastgesteld; Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen regelmatig dient te rapporteren over de uitvoering van het stappenplan; Overwegende dat de stad een Intern Controle Systeem (ICS) moet ontwikkelen en in voege laten treden tegen 1 oktober 2007; Gelet op de voorgelegde introductienota met betrekking tot het ICS en het voorstel tot gefaseerde implementatie; Rekening houdend met het feit dat een operationeel ICS onderhevig is aan een continue proces van implementatie en aanpassing, naargelang de prioritaire risicomatrix en de gewijzigde omstandigheden; Gelet op het verslag van de raadscommissie interne zaken; Neemt kennis: van de introductienota met betrekking tot de invoering van het Intern Controle Systeem (ICS) met het desbetreffend gefaseerde implementatieplan. De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Davine Dujardin, Heidi Vandenbroeke 7. wijzigen huurvoorwaarden woning Deerlijkseweg 54 te Waregem - Raadslid, de heer Freddy François, zegt dat zijn fractie dit een slecht signaal vindt. Deze beslissing getuigt niet van behoorlijk bestuur. Er komen frequent feiten in het nieuws over opzettelijke beschadigingen aan graftekens. De burgemeester zegt dat de bewoners geen conciërgefunctie uitoefenen, maar één van de bijkomende voorwaarden in de huurovereenkomst is bv. het dagelijks sluiten van de poorten aan de begraafplaats. De bewoner heeft ook de taak om onregelmatigheden of terugkomende problemen rond het kerkhof te melden. Als het college dit allemaal niet belangrijk vindt, dan moet men maar de woning verkopen. Maar dan stelt men een zeer slecht voorbeeld naar de huursector. Het woondecreet met het nieuw huurbesluit en de wooncode voorzien duidelijk dat er naar kwaliteit toe geen enkele afwijking meer zal kunnen gegeven worden, anders zal men in sociale woonsector niet meer kunnen verhuren. De huidige werkwijze van de stad om simpelweg de huurprijs te verlagen in plaats van de problemen aan te pakken, is zeker geen goed voorbeeld. - Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat het al de tweede maal is dat we geconfronteerd worden met een conciërgewoning in slechte staat. In Beveren-Leie zijn de bewoners er ook uitgetrokken omdat de kwaliteit beneden alle peil was. Het raadslid dringt aan om maatregelen te nemen in die woning, zeker als men problemen aanhaalt m.b.t. verwarming. Met 75 euro huurverlaging per maand zal de bewoner niet toekomen om een koude Gemeenteraadszitting 02 mei

10 winter door te komen. De woning zou beter deftig op punt gezet worden, zodoende dat hier de sociale controle in de omgeving van de begraafplaats behouden kan blijven. - Schepen van huisvesting, de heer Rik Soens, wil een aantal zaken weerleggen. De schepen zegt dat hij de situatie in die woning heel goed kent. Onze stadsarchitect heeft de zaken ter plaatse grondig bestudeerd en op basis van zijn verslag beslist het college om geen renovaties meer uit te voeren aan de woning. Soms moet men ook het economisch aspect durven te bekijken. De totale raming voor renovatie bedraagt ongeveer euro. Dit is economisch niet verantwoord. Vandaar de beslissing om de woning te verkopen. Wat het aspect vandalisme betreft, is het zo dat er op vandaag continu 2 stadsarbeiders werkzaam zijn op de begraafplaats. Tijdens de werkdagen stelt er zich geen probleem. Wat de sociale controle betreft, houdt eenieder die daar komt een oogje in het zeil. Het sluiten van de deuren gebeurt nog. Er is momenteel geen sluitende omheining rond het kerkhof. Of de poorten gesloten zijn of niet, men kan op het terrrein. Wat raadslid Verhellen aanhaalt over de conciërgewoning in Beveren-Leie weerlegt de schepen dat dit de reden was waarom de bewoners verhuisd zijn. - Raadslid, de heer Dieter Alyn, zegt dat hij zijn opmerkingen al geformuleerd heeft in de commissie. Hij vraagt om in de toekomst dergelijk verslag van een deskundige - in dit geval van de stadsarchitect - toe te voegen. Dit zou al heel wat geleuter besparen. Gelet op de gemeentewet; Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 2002/03/05, waarbij de voorwaarden werden goedgekeurd voor het verhuren van de conciërgewoning Deerlijkseweg 54 te Waregem; Overwegende dat deze voorwaarden toen als volgt vastgesteld werden: - huurprijs: minimaal 450,00 per maand, geïndexeerd; - duur: 9 jaar; - bijkomende voorwaarden: het dagelijks sluiten van de poorten van het kerkhof en het melden van onregelmatigheden rond het kerkhof; Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 17 oktober 2002, waarbij de conciërgewoning, na publicatie, verhuurd werd aan de heer en mevrouw Rik Vanwijnsberghe-Ronsse, met ingang van 1 december 2002 en tegen de maandelijkse huur van 450,00 per maand; Overwegende dat de geïndexeerde huurprijs op vandaag 485,29 per maand bedraagt; Overwegende dat de vermelde woning op vandaag een aantal structurele tekorten vertoont, met vochtigheids- en verwarmingsproblemen als gevolg; Overwegende dat niet direct kan verholpen worden aan deze gebreken, zonder zeer ingrijpende renovatiewerken; Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is het huidige contract te beëindigen en te vervangen door een nieuw contract van korte duur; Overwegende dat het aanbeveling verdient de huurvoorwaarden te wijzigen qua prijs, rekening houdend met de huidige staat van de woning, en qua duur in het kader van de voorgenomen verkoop en de huidige bewoning; Overwegende dat de huidige huurders hun akkoord betuigd hebben met deze handelswijze; Gelet op het ontwerp van nieuw huurcontract; Gelet op het verslag van de raadscommissie interne zaken; Met meerderheid van stemmen; Art. 2: Art. 3: Het bestaande huurcontract van 17 oktober 2002 voor de conciërgewoning Deerlijkseweg 54 te Waregem wordt beëindigd op datum van 31 maart 2007 en vervangen door een nieuw huurcontract met de huidige huurders Rik Vanwijnsberghe en Anita Ronsse, onder volgende voorwaarden: - aanvangsdatum: 1 april 2007; - definitieve einddatum: 31 december 2008; - huurprijs: 375,00 per maand, geïndexeerd. Het huurcontract voor het in artikel 1 vermelde nieuwe huurvoorwaarden wordt goedgekeurd. Het College van Burgemeester en Schepenen krijgt de opdracht om, na het einde van het nieuwe huurcontract, het dossier te starten tot verkoop van de woning Deerlijkseweg 54 te Waregem, in de staat zoals het zich op dat moment bevindt. - voor: 24 - CD&V + Vlaams Belang - tegen: 4 - sp.a spirit - onthoudingen: 3 - Open Vld De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Davine Dujardin, Heidi Vandenbroeke Gemeenteraadszitting 02 mei

11 8. wijzigen bestemming woning Weverstraat 13 te Waregem - Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat hij de laatste centrumraad van het dienstencentrum Gaverke meegemaakt heeft. Hij wist toen al van dit schrijven en het resultaat ervan. De mensen zijn heel tevreden dat er uiteindelijk na 20 jaar een uitbreiding komt van het dienstencentrum en dat er schot in de zaak komt. - De voorzitter, de heer Kürt Vanryckeghem, zegt dat het ook zijn persoonlijke wens was om een crisiswoning te hebben die permanent ingericht is, om in noodgevallen (brand, overstroming) onmiddellijk onderdak te kunnen bieden. - Raadslid, de heer Freddy François, vraagt wat er zal gebeuren in geval van verhuis van de brandweer naar de Lindestraat? Of is dit geen optie meer? - De voorzitter, de heer Kürt Vanryckeghem, zegt dat de crisiswoning niet onlosmakelijk verbonden is aan het arsenaal. Deze crisiswoning zal hier zeker blijven. - Raadslid, de heer Freddy François, zegt dat de stad al een 4-tal RSVK-woningen heeft en de verantwoordelijkheid voor dergelijke crisiswoning ligt in de eerste plaats bij de OCMW-voorzitter. Is er geen contact mogelijk om dit vlot te laten functioneren? - De voorzitter, de heer Kürt Vanryckeghem, vreest dat die RSVK-woningen frequent bezet zijn. - Raadslid, de heer Freddy François, zegt dat men ook een woning kan huren op jaarbasis. - De voorzitter, de heer Kürt Vanryckeghem, zegt dat het comfort van het appartement in de Weverstraat ideaal is. Men hoeft er zelfs geen keuken in te realiseren. Er kan met warme maaltijden gewerkt worden. Gelet op de gemeentewet; Gelet op het gemeentedecreet; Overwegende dat de stad eigenaar is van de woning, gelegen Weverstraat 13 te Waregem; Overwegende dat de vermelde woning vroeger dienst deed als conciërgewoning voor de brandweerkazerne; Overwegende dat het OCMW Waregem deze woning momenteel tijdelijk gebruikt als tijdelijke opvangwoning, in afwachting van nieuwe verhuring; Gelet op het schrijven van het OCMW Waregem van 21 maart 2007, met de vraag om de vermelde woning in eigen beheer te kunnen krijgen; Overwegende dat het OCMW Waregem deze woning wenst te gebruiken als crisiswoning op de bovenverdieping en als uitbreiding van de dienst thuiszorg op de benedenverdieping; Overwegende dat deze bestemmingswijziging realiseerbaar is mits beperkte aanpassingswerken voor rekening van het OCMW Waregem; Overwegende dat het OCMW Waregem ook bereid is om alle uitbatingskosten te dragen voor het nieuwe gebruik; Gelet op het verslag van de raadscommissie interne zaken; Met eenparigheid van stemmen; De woning Weverstraat 13 te Waregem wordt vanaf heden in beheer gegeven van het OCMW Waregem. Het onroerend goed dient gebruikt te worden als crisiswoning op de bovenverdieping en als dienstverlening OCMW op de benedenverdieping. Alle aanpassingswerken en uitbatingskosten zijn voor rekening van het OCMW Waregem. - voor: tegen: 0 - De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Davine Dujardin, Heidi Vandenbroeke 9. goedkeuren occasionele politieverordening n.a.v. de start van de 3e rit van de Tour de France in Waregem - Raadslid, de heer Bart Kindt, zegt dat de gemeenteraad regelmatig op de hoogte gehouden wordt van de stand van zaken van deze complexe organisatie. Er mag wel eens een pluim gegeven worden aan de verschillende stadsdiensten. Elke dienst heeft zijn deelverantwoordelijkheid in de organisatie van dit evenement. Dit evenement zal ervoor zorgen dat Waregem zowel nationaal als internationaal een uitstraling geniet. Dit gaat niet zomaar en vergt een goede aanpak en grote inspanningen van heel veel mensen. Zowel van de beleidsverantwoordelijken en hun medewerkers die de taak op zich nemen om naast hun dagdagelijkse werkzaamheden veel extra werk te verrichten om deze niet te onderschatten organisatie tot een goed einde te brengen. Het raadslid bedankt - in naam van de fractie - alle betrokkenen die meewerken om dit evenement tot een goed einde te brengen. Gemeenteraadszitting 02 mei

12 - De voorzitter, de heer Kürt Vanryckeghem, zegt dat de felicitaties zullen overgemaakt worden aan de administratie en de technische dienst. - Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat hij dit document goed doorgenomen heeft. Het raadslid weet dat er heel wat vragen zijn vanuit de Middenstand en vanuit de verenigingen om iets te organiseren op 10 juli. De burgemeester zal heel duidelijke richtlijnen moeten geven aan iedereen wat kan en wat niet kan. - De voorzitter, de heer Kürt Vanryckeghem, zegt dat zijn grootste bezorgdheid voor die dag de veiligheid is. Hij wil een heel duidelijke inventaris van alle initiatieven die op die dag genomen worden, zodoende dat alles kan ingecalculeerd worden in het BNIP. - Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat bepaalde zaken ook niet kunnen langs het parcours. Dit zal heel duidelijk moeten gesignaleerd worden. - De voorzitter, de heer Kürt Vanryckeghem, bevestigt dit en zegt dat alle aspecten heel duidelijk in de politieverordening opgenomen zijn. - Raadslid, de heer Mario Verhellen, vraagt om dit nog eens heel duidelijk te stipuleren naar de verenigingen toe. Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikels 119, 119bis en 135 2; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, inzonderheid op titel II; Gelet op de ministeriële omzendbrief van 10 december 1987 van de minister van Binnenlandse Zaken houdende gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving; Overwegende de bespreking in de commissie interne zaken van 23 april 2007; Overwegende dat de gemeenteraad kan voorzien in een politieverordening waarin de overtredingen zijn opgenomen die hij strafbaar wenst te houden op het grondgebied van de stad Waregem; Overwegende dat op dinsdag 10 juli 2007 de 3 e rit van de Tour de France 2007 vertrekt vanuit Waregem en het grondgebied van de stad doorkruist; Overwegende dat deze wielerwedstrijd een enorme volkstoeloop met zich mee zal brengen; Overwegende dat er commerciële en/of publicitaire activiteiten zullen aangevraagd worden langs het parcours en dat dergelijke activiteiten voornamelijk georganiseerd worden op locaties die op zich al veel toeschouwers aantrekken waardoor de te nemen veiligheidsmaatregelen ter hoogte van deze delen van de reisweg moeten verhoogd worden; Overwegende dat er geen commerciële en/of publicitaire activiteiten toegelaten worden op het openbare domein of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein, tenzij vergund door de burgemeester; Overwegende dat er coördinatie en overleg tussen de verschillende activiteiten op dezelfde locatie kan aangewezen zijn met de vergunnende overheid teneinde de overlast voor de bewoners langs het parcours tot een minimum te beperken; Overwegende dat een aantal bijkomende maatregelen zich opdringen om zowel de veiligheid van de toeschouwers te kunnen waarborgen en om het normale verloop van de wedstrijd te kunnen garanderen: Met eenparigheid van stemmen; Art. 2: Toepassingsgebied 1 Deze politieverordening geldt van maandag 09 juli 2007 om uur tot en met dinsdag 10 juli 2007 om uur. 2 Deze politieverordening geldt in de Zuiderlaan, Meersstraat, Schakelstraat, Gemeenteplein, Holstraat, Stormestraat, Markt, Stationsstraat, Noorderlaan, Boulezlaan, Westerlaan, Olmstraat, Processiestraat, Molenstraat, Vennestraat, Verhelststraat, Oscar Verschuerestraat, Nieuwe Olm, Hoge Kave, Zeswegenstraat, René Sabbestraat, Jozef Duthoystraat, Expresweg, Verbindingsweg, Henri Lebbestraat, Deerlijkseweg en Vichtseweg. 3 Deze politieverordening is niet van toepassing op de tourkaravaan. Dit is Amaury Sport Organisation N.V. en de activiteiten die zij organiseert, de wielerwedstrijd op zich, de ermee gepaard gaande pers- en publiciteitskaravanen en andere activiteiten. Aanvragen van een vergunning voor randactiviteiten 1 Er worden geen commerciële en/of publicitaire activiteiten toegelaten op het openbare domein of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein, tenzij vergund door de burgemeester. 2 Iedere éénmalige of bijkomende commerciële en/of publicitaire activiteit die plaatsheeft omwille van de start van de Tour de France wordt slechts toegelaten op voorwaarde dat deze door de burgemeester voorafgaandelijk en schriftelijk werd vergund. 3 De aanvraag tot vergunning dient te geschieden via de activiteitenfiche Tour de France van de stad Waregem die zo gedetailleerd mogelijk dient ingevuld te worden. De activiteitenfiche kan afgehaald worden in de Tourwinkel, op het stadhuis of via of Bij de fiche dient een gedetailleerd inplantingsplan van de geplande activiteit gevoegd te worden. Gemeenteraadszitting 02 mei

13 Art. 3: Art. 4: Art. 5: Art. 6: Art. 7: 4 Alle aanvragen tot vergunning moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid ten laatste op 20 mei 2007 op het stadhuis worden ingediend. 5 Tegen uiterlijk 11 juni 2007 verzendt de burgemeester aan de in artikel 1 bedoelde aanvragers hetzij een gemotiveerde weigering van vergunning hetzij de vergunning. De voorwaarden van de vergunning 1 Onverminderd de bepalingen van de ministeriële omzendbrief van 10 december 1987 kan desgevallend door de burgemeester in functie van het aantal aanvragen of meldingen en de juiste locatie van de aangevraagde of gemelde activiteiten één of meerdere coördinatievergaderingen worden georganiseerd teneinde tussen de verschillende organisatoren onderling en met de verschillende hulpdiensten de nodige afspraken te maken inzake opvang van de toeschouwers en/of genodigden, de in te richten parkings, het in te huren sanitair, de vrij te houden evacuatiewegen, de te plaatsen veiligheidsvoorzieningen, enz Van de voormelde coördinatievergaderingen worden verslagen opgesteld die worden overgemaakt aan alle deelnemers. 2 De organisatoren van de vergunde activiteiten hebben de plicht de voorwaarden onder dewelke de vergunning werd verleend na te leven. Indien wordt vastgesteld dat een organisator één of meerdere voorwaarden waaronder de vergunning werd verleend niet naleeft, kan de burgemeester de vergunning intrekken. 3 Het niet naleven van één of meerdere voorwaarden in het verleden kan door de burgemeester als motief ingeroepen worden om het verlenen van de vergunning te weigeren. 4 In functie van gewijzigde omgevingsfactoren kunnen er steeds strengere voorwaarden opgelegd worden. Maatregelen bij het niet-naleven van de voorwaarden van de vergunning 1 Alle activiteiten die plaatsvinden zonder vergunning, of niet conform de verleende vergunning, moeten onmiddellijk op politiebevel stopgezet worden en installaties dienen onmiddellijk verwijderd te worden. 2 Indien aan het bevel geen gevolg wordt gegeven, zal dit gebeuren op kosten en risico van de organisator en/of aangestelde. 3 Elke activiteit die de veiligheid en het gemak van doorgang van weggebruikers in het gedrang brengt, wordt ambtshalve en zonder aanmaning, op kosten en risico van de organisator en/of aangestelde verwijderd. Verbod op het voeren van reclame op en langs de openbare weg 1 Het is verboden om occasionele publicitaire affiches of markeringen aan te brengen, ongeacht de drager, langsheen en in de onmiddellijke omgeving van de straten vermeld in artikel 1. 2 Het is verboden om publicitaire documenten of boodschappen te verspreiden, ongeacht het middel, langsheen en in de onmiddellijke omgeving van de straten vermeld in artikel 1. 3 Het gratis uitdelen van gadgets, handelsdrukwerk of consumptieartikelen is verboden langsheen en in de onmiddellijke omgeving van de straten vermeld in artikel 1. 4 Elk voorwerp dat een inbreuk vormt op 1, 2 en 3 dient op politiebevel onmiddellijkverwijderd te worden. Indien aan het bevel geen gevolg wordt gegeven zal het op kosten en risico van de betrokkene wordt verwijderd. Verbod op verkoop op en langs de openbare weg 1 Elke occasionele verkoop van objecten en/of etenswaren is verboden in een straal van 500 meter rond de vertrekzone. Veiligheidseisen 1 De brandkranen in de straten blijven altijd vrij en gemakkelijk bereikbaar. Die kranen en bijhorende conventionele tekens worden nooit aan het zicht onttrokken. De kraampjes, tenten, enz zijn zodanig opgesteld dat de brandbestrijding en de evacuatie op een vlotte wijze kan verlopen en de interventies van de brandweer te vergemakkelijken. Bij gebruik van een tent mogen de versieringen en de georganiseerde activiteiten (vuurwerk, kaarsen enz ) geen bijzonder risico voor de (brand)veiligheid opleveren. 2 Elk kraam of elke stand met een kook-, bak-, braad-, of verwarmingstoestel heeft een blustoestel met een capaciteit van minimum 1 bluseenheid en een branddeken, beiden op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen. Tenten zijn voorzien van 1 bluseenheid per 150m² of deel van 150 m² met een minimum van 2 toestellen. 3 Gasflessen worden veilig opgesteld zodat ze niet kunnen omvallen, en in elk geval buiten een tent. Ze belemmeren de toegang niet. Bij gebruik van tenten worden de gasflessen zoveel mogelijk gegroepeerd, waarbij de opslagplaats met hoge hekken wordt afgesloten voor het publiek. Gasinstallaties voor kook-, bak-, en braadtoestellen voldoen aan de regelgeving daarover en aan de regels van goed vakmanschap. Gemeenteraadszitting 02 mei

14 Art. 8: Art. 9: Art. 10: 4 De verwarmingsbekkens van barbecuetoestellen dienen zo opgesteld te zijn dat zij geen hindernis vormen inzake enerzijds de bereikbaarheid van de omwonenden en voor de doorgang van hulpdiensten. Minimum afstand van de bekkens t.o.v. de dichtst nabij gelegen beglaasde gevel: 4m. Rekening wordt gehouden met de windrichting cfr. beplantingen, brandbare constructies, tenten en dergelijke materialen. Indien de barbecuebekkens geplaatst worden onder een afdak of luifel diende deze laatste samengesteld uit onbrandbare of moeilijk ontvlambare materialen. De bekkens worden van een stevige, onbrandbare ondersteuning voorzien. Deze bevindt zich vervolgens op een onbrandbare vloerplaat van voldoende afmetingen. Het aanmaken van de houtskool gebeurt bij voorkeur met daartoe geschikte vaste aanmaak brandstofblokjes. Het gebruik van zeer ontvlambare producten is verboden. Van zodra de barbecuetoestellen gevuld en aangestoken zijn, en dit zolang de uiteindelijke doving een feit is, zal toezicht noodzakelijk zijn. 5 Bij de opbouw van tenten moet de organisator alle noodzakelijke maatregelen nemen om schade te voorkomen. Hierbij moet hij de veiligheids- en opbouwvoorschriften van de leverancier van de tent strikt naleven. De tent moet een voldoende stabiliteit hebben en een voldoende brandweerstand. Na plaatsing van de tent is een keuring door een extern keuringsorganisme vereist. Per aanwezige persoon is de uitgang van een tent 1,25 cm breed. De totale bezetting wordt berekend op 2 personen per m² netto-oppervlakte. Vanaf een bezetting tussen 50 en 250 personen zijn er minimum 2 uitgangen aanwezig, bij voorkeur in tegenovergestelde richting. Tot 500 personen zijn er minimum 3 uitgangen aanwezig. Daarboven is er iedere keer 1 bijkomende uitgang per begonnen schijf van 500 personen. De breedte van de uitgangen wordt gemeten op een hoogte van 1.5 meter boven de normale vloerpas. De voorgeschreven pictogrammen duiden de verschillende uitgangen aan en veiligheidsverlichting verlicht voldoende deze uitgangen en hun respectieve pictogrammen. Het is verboden de uitgangen af te sluiten of te versperren met voorwerpen van welke aard ook. Elke vergrendeling of belemmering van de vluchtwegen die een vrije doorgang in geval van brand uit het gebouw of uit de tent verhindert, is verboden De organisator neemt de nodige maatregelen inzake ontruiming indien blijkt uit de weersvoorspellingen dat er windsnelheden of rukwinden mogelijk zijn van 75 km/uur of meer. De organisator neemt de nodige maatregelen opdat de wind niet rechtstreeks in de tent kan binnenwaaien indien uit de weersvoorspellingen blijkt dat er windsnelheden mogelijk zijn van 50 km/uur of meer. 6 Op het openbare domein mogen geen glazen recipiënten verspreid worden, behalve in de afgesloten vergunde inrichtingen. Reinheid van de openbare weg 1 De organisatoren en/of hun aangestelden dienen in te staan voor de reinheid van de openbare weg in de onmiddellijke omgeving van hun activiteit, dit is in een straal van 50 meter. 2 De organisatoren en/of hun aangestelden dienen voldoende afvalbakken te voorzien om vervuiling van het openbare domein door eigen activiteit te voorkomen. 3 Het is verboden afval of materiaal afkomstig van de activiteit achter te laten op de openbare weg of te lozen in de riolering. 4 De organisatoren en/of hun aangestelden bieden hun afval aan conform de bepalingen van het stedelijke afvalbeleid of maken gebruik van private ophaaldiensten. 5 Alle afval of materiaal dat achtergelaten wordt op het openbare domein zal op kosten en risico van de organisator verwijderd worden. Strafbepalingen 1 Overtredingen op de bepalingen van deze verordening zullen worden bestraft met politiestraffen. Bekendmaking 1 Deze verordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikels 186 en 187 van het gemeentedecreet. - voor: tegen: 0 - De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Davine Dujardin, Heidi Vandenbroeke 10. stadhuis: renovatie sanitair tussenverdieping: beslissen principe + goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen - Raadslid, mevrouw Veerle Deconinck, vraagt of het ook over de toiletten bij de administratie gaat. - De voorzitter, de heer Kürt Vanryckeghem, zegt dat het enkel over de toiletten op de eerste verdieping gaat. De toiletten op de derde verdieping kunnen in een volgende fase aangepakt worden. Gemeenteraadszitting 02 mei

Gemeenteraad 06 februari 2007

Gemeenteraad 06 februari 2007 Gemeenteraad 06 februari 2007 Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen

Nadere informatie

Gemeenteraad 06 mei 2008

Gemeenteraad 06 mei 2008 Gemeenteraad 06 mei 2008 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

Zitting van dinsdag 03 februari 2015

Zitting van dinsdag 03 februari 2015 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van dinsdag 03 februari 2015 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Voorzitter-Burgemeester Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro

Nadere informatie

Zitting van dinsdag 02 april 2013

Zitting van dinsdag 02 april 2013 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van dinsdag 02 april 2013 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Voorzitter-Burgemeester Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 maart 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 maart 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 05 maart 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Zitting van dinsdag 05 mei 2015

Zitting van dinsdag 05 mei 2015 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van dinsdag 05 mei 2015 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Voorzitter-Burgemeester Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro

Nadere informatie

Zitting van 2 maart 2010

Zitting van 2 maart 2010 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 2 maart 2010 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Gemeenteraad 06 november 2007

Gemeenteraad 06 november 2007 Gemeenteraad 06 november 2007 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen

Nadere informatie

Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter VOORZITTER DAVINE DUJARDIN EN ANN-SOPHIE KINDT, LEDEN,

Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter VOORZITTER DAVINE DUJARDIN EN ANN-SOPHIE KINDT, LEDEN, Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 06 februari

Nadere informatie

Voorbereiding beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 16 december 2010

Voorbereiding beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 16 december 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Voorzitter Rik Soens,

Nadere informatie

VOORAL DE ALINEA S IN HET ROOD ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN

VOORAL DE ALINEA S IN HET ROOD ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN DIT BRANDWEERREGLEMENT IS ZEER BELANGRIJK ONDERMEER VOOR DE UITBATERS VAN KRAMEN WAAR VERWARMINGSTOESTELLEN WORDEN GEBRUIKT. GELIEVE HIERMEE REKENING TE HOUDEN EN NA TE LEVEN VOORAL DE ALINEA S IN HET

Nadere informatie

Bijzondere politieverordening over de organisatie van activiteiten tijdens het Europees Kampioenschap voetbal 2016 BIJLAGE

Bijzondere politieverordening over de organisatie van activiteiten tijdens het Europees Kampioenschap voetbal 2016 BIJLAGE BIJLAGE Bijzondere politieverordening over de organisatie van activiteiten tijdens het Europees Kampioenschap voetbal 2016 Goedgekeurd in de gemeenteraad op 25 mei 2016 Bekendgemaakt op Inhoudstafel Hoofdstuk

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. projectverenigingen 4 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 5 4. VZW S 6 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

"Tijdelijke politieverordening van kracht op 06/07/2015 nav de doortocht Tour de France"

Tijdelijke politieverordening van kracht op 06/07/2015 nav de doortocht Tour de France "Tijdelijke politieverordening van kracht op 06/07/2015 nav de doortocht Tour de France" Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Doel Artikel 2. Definities Artikel 3. Duur Artikel 4. Doelgroep

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. PROJECTVERENIGINGEN 4 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 4 4. VZW S 5 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Zitting van 18 december 2008

Zitting van 18 december 2008 STADSBESTUUR WAREGEM Uittreksel uit het register der notulen van de gemeenteraad Zitting van 18 december 2008 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem burgemeester-voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 04 mei 2010

Verslag gemeenteraad 04 mei 2010 Verslag gemeenteraad 04 mei 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 06 mei 2014

Verslag gemeenteraad dinsdag 06 mei 2014 Verslag gemeenteraad dinsdag 06 mei 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Gemeenteraad 05 mei 2009

Gemeenteraad 05 mei 2009 Gemeenteraad 05 mei 2009 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. PROJECTVERENIGINGEN 5 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 5 4. VZW S 6 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 9 november 2010

Verslag gemeenteraad 9 november 2010 Verslag gemeenteraad 9 november 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 NOVEMBER 2015

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 NOVEMBER 2015 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 NOVEMBER 2015 Aanwezig : Aelvoet Carlos, Voorzitter ; Vander Meeren Luc, Burgemeester ; Nachtegaele Veerle, Van den Dorpe Isabelle, Dhondt Willy

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

STAD WAREGEM Gemeenteplein WAREGEM

STAD WAREGEM Gemeenteplein WAREGEM Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 13 januari

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 08 mei 2012

Verslag gemeenteraad dinsdag 08 mei 2012 Verslag gemeenteraad dinsdag 08 mei 2012 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 mei 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 mei 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 mei 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Davine Dujardin, Els Naessens, Griet Deleersnyder

De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Davine Dujardin, Els Naessens, Griet Deleersnyder Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 18 december

Nadere informatie

Gemeenteraad 01 april 2008

Gemeenteraad 01 april 2008 Gemeenteraad 01 april 2008 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 28 APRIL 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen:

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Voorstel statutenwijziging onderdeel van de agenda voor de Bijzonder Algemene Vergadering van 27 mei 2014. Ontwerp goedgekeurd op de RVB van 14 februari 2014 Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Beleidsplan

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 april 2012

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 april 2012 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 april 2012 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

GEMEENTE KNOKKE-HEIST

GEMEENTE KNOKKE-HEIST GEMEENTE KNOKKE-HEIST Overzichtslijst overgemaakt op 30 JUNI 2009 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd : UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 25 juni 2009 Graaf L. Lippens: Burgemeester,

Nadere informatie

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement GECORO huishoudelijk reglement 2014 blz. 1van 5 GR 04 maart 2014 GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement 1. Doelstellingen van de Gecoro Artikel 1 : De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening,

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 1 juni 2010

Verslag gemeenteraad 1 juni 2010 Verslag gemeenteraad 1 juni 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 06 december 2011

Verslag gemeenteraad 06 december 2011 Verslag gemeenteraad 06 december 2011 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 24 mei 2007 Provincie VLAAMS-BRABANT Arrondissement HALLE-VILVOORDE GEMEENTE 1670 PEPINGEN Aanwezig: de heren De Roubaix A., voorzitter burgemeester;

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 02 februari 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 02 februari 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 02 februari 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016 Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016 VOORSTEL VAN BESLISSINGEN GOEDKEUREN VERSLAG VORIGE GEMEENTERAAD 1. Goedkeuren verslag vorige gemeenteraad Het verslag van de gemeenteraad

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 december 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 december 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 1 december 215 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/7/25 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

JONGSTE RAADSLEDEN PUNT 4.B): DAVINE DUJARDIN & DELPHINE CLOET PUNTEN 5.C), 6.B), 7.B) & 42.: DAVINE DUJARDIN & ANN-SOPHIE KINDT

JONGSTE RAADSLEDEN PUNT 4.B): DAVINE DUJARDIN & DELPHINE CLOET PUNTEN 5.C), 6.B), 7.B) & 42.: DAVINE DUJARDIN & ANN-SOPHIE KINDT Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 06 mei 2008

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit Vergadering Commissie 1 dinsdag 26 februari 2013 Agenda - Buitengewone Algemene Vergadering IVCA - Statutenwijziging Audio - Omvorming AGB - Wijziging toelagereglement buurt en wijk - Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO R e g l e m e n t v a n O r d e Doelstelling van de GECORO De GECORO beoogt het behoud, de verbetering, de onderbouwing en uitwerking van een goede

Nadere informatie

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2008 Bekendgemaakt op 31 januari 2008 Artikel 1 Hoofdstuk I Algemene bepaling Onverminderd

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

Raad 18 november

Raad 18 november Raad 18 november 2009 112 RAAD 18 november 2009 Aanwezig: Jan Keirsebelik, voorzitter, Chris De Ridder, afgevaardigd schepen Roger Van Driessche, Guy Verbrugghe, Peter Van Broeckhoven, Jan Mattheeussen,

Nadere informatie

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING Verslag van de statutaire algemene vergadering van donderdag 20 juni 2013, 20.15 uur, gehouden te Overpelt. Volgende stemgerechtigde leden

Nadere informatie

Gemeenteraad - toelichtende nota

Gemeenteraad - toelichtende nota Gemeenteraad - toelichtende nota Punt 2 Openbare werken riolerings- en wegeniswerken Sint Germanusstraat project W214055 goedkeuring voorontwerpdossier Bijlage(n) neen Het project W214055 heeft als doel

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 november 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 november 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 november 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op de tijdelijke plaatsing van een of meer woonwagens op een pleisterplaats.

Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op de tijdelijke plaatsing van een of meer woonwagens op een pleisterplaats. 1. Model van algemene politieverordening op het tijdelijke verblijf van woonwagenbewoners (in te voegen in het algemene politiereglement van de politiezone) Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Agendapunt nr. 14: VASTSTELLEN REGLEMENT ADVIESRAAD VOOR LOKALE ECONOMIE DE GEMEENTERAAD Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Gelet op de omzendbrief BB 2007/03 van

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN 24 NOVEMBER 2016

GEMEENTERAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 GEMEENTERAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Jan Stevens, burgemeester; Rik Buyse, Magda Deprez, Rachida Abid, Daisy Haydon, schepenen; Georges Lambrecht, Hilde Debommarez, Isabelle Decrans, Marc Debie,

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

3 Principe tot verkoop 9 loten bouwgrond in "Schippersbos"

3 Principe tot verkoop 9 loten bouwgrond in Schippersbos ZITTING VAN DE RAAD VAN 25 FEBRUARI 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district.

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district. STATUTEN SENIORENRAAD BERCHEM ************************************* Opgesteld, rekening houdend met het Werkkader adviesraden en inspraak. Goedgekeurd door de seniorenraad tijdens de algemene vergadering

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang

Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang 2013-2019 Art. 1. Begrippen In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 1 LOK: lokaal overleg kinderopvang 2 DVG: diensten voor gezinsopvang 3 IBO: initiatief

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 december 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 december 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 december 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke sector TD Huishoudelijk reglement GECORO Middelkerke Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke Artikel 1: De GECORO stelt een huishoudelijk reglement op met betrekking tot haar werking. Artikel 2: Dit

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Bekkevoort, wettig bijeengeroepen overeenkomstig artikel 29 tot en met 32 van de Organieke Wet van 8 juli

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Conny Gevens, Joachim Lelièvre- Damit, Johny Stiers

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

Gemeenteraad 07 april 2009

Gemeenteraad 07 april 2009 Gemeenteraad 07 april 2009 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteenweg 360 BTW BE 0405.548.486 - RPR Gent, afdeling Kortrijk: 0405.548.486 www.deceuninck.com

Nadere informatie

UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad

UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad ZITTING VAN 28.01.2009 Provincie West-Vlaanderen Gemeente 8755 Ruiselede Aanwezig : G. De Roo : Burgemeester-voorzitter ; M. De Muynck, H. Gyselbrecht, C.

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10 RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Aanwezig: Katrien Schryvers, voorzitter Alfons Christiaensen, Bert Claessens, Emery Frijters, Pieter Goedemé, Dirck Haest, Geert

Nadere informatie