Verslag gemeenteraad 1 juni 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag gemeenteraad 1 juni 2010"

Transcriptie

1 Verslag gemeenteraad 1 juni 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte Schepenen Freddy François, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Georges Vantieghem, Mario Verhellen, Guy Adams, Jaak Lefevre, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Guy Van den Eynde, Davine Dujardin, Bart Kindt, Connie Devos, Ann- Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke, Els Naessens, Bruno Lahousse, Hilde Dewever, Henri Destoop, Dieter Alyn, Delphine Cloet, Christel Markey, Anne-Mie Meerschman, Désiré Van Damme Titularis-raadsleden Guido De Langhe Secretaris Verontschuldigd: Verslaggeving commissievergadering dd. 25/05/2010: -commissie interne zaken: raadslid, dhr. Guy Adams -commissie grondgebiedszaken: raadslid, dhr. Henri Destoop -commissie externe zaken: raadslid, mevr. Maria Polfliet De vergadering vangt aan om: uur OPENBARE ZITTING 1. mededelingen - Volgende commissie: dinsdag 29 juni 2010 om uur. - Volgende gemeenteraad: dinsdag 6juli 2010 om uur. - De voorzitter deelt mee dat Mario Verhellen benoemd werd als bestuurder met raadgevende stem in W.I.V. dankzij een vrij grote unanimiteit van onze gemeenteraad. - De stad heeft er sedert vorige vrijdag een topmagistraat bij. Dhr. Antoon Boyen werd benoemd als eerste voorzitter van het Hof van Beroep te Brussel. Dhr. Boyen is de echtgenoot van OCMW-raadslid Marie-Claire Desmet. De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Peter Desmet, Georges Vantieghem, Davine Dujardin, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, 2. PWA: kennis nemen van ontslag lid algemene vergadering en benoemen nieuwe vertegenwoordiger algemene vergadering Gelet op de Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de statuten van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Waregem (PWA); Gelet op de beslissing van de gemeenteraad op 6 februari 2007 betreffende de samenstelling van de algemene vergadering van het PWA volgens het principe van het proportioneel stelsel; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad op 6 maart 2007 betreffende de benoeming van 6 vertegenwoordigers in de algemene vergadering van het PWA; Gelet op de brief van de heer Georges Vantieghem ontvangen op 5 mei 2010, waarin hij zijn ontslag meedeelt als lid van de algemene vergadering en de raad van bestuur van het PWA; Overwegende dat de leden van de algemene vergadering benoemd worden door de gemeenteraad, op voordracht van de fracties; Overwegende dat de heer Georges Vantieghem de CD&V-fractie vertegenwoordigde en bijgevolg vervangen kan worden door een kandidaat voorgedragen door de CD&V-fractie; Gelet op de ingediende kandidatuur van mevrouw Connie Devos door de CD&V-fractie; Gemeenteraadszitting 01 juni

2 Gelet op de bespreking in de commissie interne zaken op 25 mei 2010; Gelet op de geheime stemming met volgend resultaat: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 28 - aantal opgehaalde stembriefjes: 28 - geldig uitgebrachte stemmen: 21 Kandidaat ja Connie Devos: 21 Neen: 0 De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van de heer Georges Vantieghem in de algemene vergadering en de raad van bestuur van het PWA. Mevrouw Connie Devos, Kruishoutemseweg 28 te 8790 Waregem, wordt benoemd als lid van de algemene vergadering van het PWA. Art. 3: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de betrokkenen en aan het PWA. OVEREENKOMSTIG HET ARTIKEL 26 VAN HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (BESLISSING GEMEENTERAAD VAN 3 APRIL 2007) WORDT, BIJ DE GEHEIME STEMMINGEN, HET BUREAU ALS VOLGT SAMENGESTELD: KURT VANRYCKEGHEM, BURGEMEESTER VOORZITTER ANN-SOPHIE KINDT EN BRUNO LAHOUSSE, LEDEN, JONGSTE RAADSLEDEN - aantal uitgedeelde stembriefjes: 28 - aantal opgehaalde stembriefjes: 28 - geldig uitgebrachte stemmen: 21 Kandidaat ja Connie Devos: 21 Neen: 0 De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Georges Vantieghem, Davine Dujardin, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, 3. Gaselwest: algemene vergadering op 25 juni 2010: goedkeuren agenda - Raadslid, de heer Mario Verhellen, heeft het jaarverslag van Gaselwest gelezen, zowel het tekstueel gedeelte als de cijfers. Gaselwest is een belangrijke speler in de regio met een omzet van 350 MIO euro op jaarbasis. Gaselwest distribueert gas en elektriciteit in een 60-tal gemeenten. Energie is duur en heel wat klanten werden vorig jaar uit het privésysteem gedropt. Zij waren aangesloten op een energiemaatschappij à la Luminus, Nuon, Lamperis, Electrabel Hun contract werd opgezegd door de maatschappij omwille van een of andere reden en ze werden verplicht om aan te kloppen bij Gaselwest. Van de klanten die Gaselwest heeft, zijn er ongeveer die vorig jaar gedropt werden uit het private systeem. Als we naar de 2 voorbije jaren kijken, betekent dit een stijging van 30%. Laat ons hopen dat die trend zich niet verderzet, want anders zullen we moeten vaststellen dat Gaselwest weer de leverancier wordt van jan en alleman. Het raadslid heeft ook gelezen in het jaarverslag dat 10% van de gezinnen nog altijd geen keuze van leverancier gemaakt heeft. Bij de liberalisering van de energiemarkt was het de bedoeling dat alle klanten zouden overgedragen worden naar de privémarkt en dat men zelf contracten zou afsluiten met energieleveranciers. 10% van de afnamepunten heeft dit 5 jaar na de liberalisering nog niet gedaan. Men zou dit beter doen. Een klant die geen keuze gemaakt heeft voor een welbepaalde leverancier wordt beleverd door de standaardleverancier. In onze regio heeft Gaselwest ervoor gekozen om al deze klanten te laten beleveren door Electrabel (ECS). Als men dan de vergelijking maakt voor een doorsnee gezin, dan betaalt dit gezin 1728 euro op jaarbasis aan Electrabel. Mocht dit gezin op de privémarkt kiezen voor de goedkoopste leverancier, dan zal dit gezin ongeveer 1430 euro betalen. Ook Gaselwest heeft er alle belang bij dat zoveel mogelijk klanten beleverd worden door de privéleveranciers en niet meer door de standaardleverancier. Gaselwest haalt een omzet van bijna 350 MIO euro, dit is een lichte stijging in 2009 ten opzichte van Die 350 MIO euro komt eigenlijk van de kosten, de distributienettarieven, die wij opleggen aan de klanten om de energie tot bij hen thuis te krijgen. Dit omvat 30% van de factuur van de klant. Als men 1000 euro betaalt aan gas en elekriciteit, dan gaat hiervan 300 euro naar Gaselwest om hun elektriciteits- en aardgasnet te gebruiken. Op die 350 MIO euro omzet genereert Gaselwest 61,5 MIO euro. Dit is 17% van de omzet. Op de beurs BEL20 kan men vaststellen dat Colruyt, Delhaize, Omega Pharma, op een winst zitten van ongeveer 7%. Slechts één bedrijf, Belgacom, doet het een stuk beter. Niet toevallig ook een bedrijf dat vanuit de overheid gedragen wordt. Ondertussen is Europa aan die winsten aan het knabbelen, omdat men vindt dat die winsten te hoog zijn. Vandaar dat we beter zelf eens zouden kijken naar Gaselwest en ons de Gemeenteraadszitting 01 juni

3 vraag stellen of die winsten niet te hoog zijn. Zelfs in het voorwoord van het jaarverslag durft Gaselwest stellen dat de gemengde intercommunales de goedkoopste netbeheerders zijn van heel België. Het raadslid heeft de vergelijking gemaakt en het is een mix van de twee. Binnen de korf van de gemengde intercommunales moeten we vaststellen dat wij in onze regio het meeste betalen aan distributienetkosten. Een doorsnee gezin in het Gaselwest-gebied, betaalt voor een bepaalde hoeveelheid energie 1430 euro. In Gent bij de maatschappij Imewo zal dit doorsnee gezin maar 1375 euro betalen. Dit verschil is uitsluitend toe te schrijven aan de kosten van de netbeheerder. Als we in het Eandis-gebied gaan kijken in Lier bij de maatschappij Iveco, dan stellen we vast dat men daar 1300 euro betaalt voor hetzelfde. In Waregem betaalt ieder gezin ongeveer 125 euro aan distributienetkosten op jaarbasis. Het raadslid vindt dat we de opdracht moeten geven aan onze Waregemse vertegenwoordigers in Gaselwest om die 17% winst naar beneden te halen tot een aanvaardbaar niveau van 8%. Dan zal die winst geen 125 euro zijn per gezin maar zal dit meer in de grootteorde liggen zoals de West-Vlaamse intercommunale. De mensen die in Harelbeke wonen, betalen slechts 90 euro distributienetkosten. Het raadslid herhaalt zijn oproep aan de vertegenwoordigers in de algemene vergadering en de andere geledingen om er alles aan te doen om de distributienetkosten in de hand te houden en te laten dalen, zodat onze inwoners niet méér moeten betalen dan de inwoners uit buurgemeenten en omgeving. -Raadslid, de heer Jaak Lefevre, zegt dat veel opmerkingen van raadslid Verhellen correct zijn. Echter, met veel van die zaken hebben wij niets te zien, zoals alles wat verkoop van elektriciteit is. Eén van de belangrijke punten waardoor Gaselwest zogezegd duurder is op vlak van distributienettarief, is omdat ze weinig grote steden hebben in hun regio. Er zijn ook veel landelijke woningen. De aansluitingspunten liggen veel verder van elkaar, wat meer kosten met zich meebrengt. In een stad als Antwerpen en Gent liggen alle aansluitingspunten naast en boven elkaar. Het is normaal dat zij goedkoper zijn. Gaselwest is trouwens erkend als een van de meeste performante ondernemingen van alle gemengde intercommunales. - Raadslid, de heer Mario Verhellen, herhaalt dat men 17% winst haalt uit een omzet van 350 MIO euro. Als men dit vergelijkt met Imewo, kan men vaststellen dat hun percentage winst lager is. Zij verlagen hun nettarieven. Eigenlijk is het een verkapte vorm van belastingen. Eerlijker zou zijn om de distributienetkosten te verlagen en daar tegenover de inkomsten op een andere manier te halen. Als schepen van financiën is het gemakkelijker om de winsten van de distributienetbeheerder op te drijven en niet naar de burger te moeten stappen met een belastingverhoging. Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het feit dat de stad voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deelneemt aan de intercommunale vereniging Intercommunale maatschappij voor gas en elektriciteit van het westen, afgekort tot GASELWEST; Gelet op het feit dat de stad per aangetekend schrijven van 4 mei 2010 opgeroepen werd om deel te nemen aan de algemene vergadering (tevens jaarvergadering) van GASELWEST op 25 juni 2010 om uur in Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216; Gelet op het dossier met documentatiestukken dat tegelijkertijd aan de stad overgemaakt werd; Gelet op de agenda van voormelde algemene vergadering vastgesteld door de raad van bestuur van 23 april 2010; Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de algemene vergadering (tevens jaarvergadering); Gelet op het feit dat in de intercommunale vereniging de jaarrekeningen vastgesteld worden door de algemene vergadering in de loop van het eerste semester van het volgende boekjaar aan de hand van het verslag van de raad van bestuur, het verslag van het college van commissarissen en het verslag van de commissaris; Gelet op de bespreking in de commissie interne zaken van 25 mei 2010; Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van GASELWEST van 25 juni 2010: Verslagen van de raad van bestuur, het college van commissarissen en van de commissaris over het boekjaar 2009 Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2009 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders, de commissarissen en aan de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2009 Volmachtverlening van Gaselwest aan Eandis inzake bestellingen - bekrachtiging Statutaire benoemingen Statutaire mededelingen. Gemeenteraadszitting 01 juni

4 Art. 3: De vertegenwoordigers van de stad die zullen deelnemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van GASELWEST op 25 juni 2010, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en ondermeer de intercommunale vereniging GASELWEST hiervan op de hoogte te stellen per schrijven gericht aan het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. - voor: 32 - De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Davine Dujardin, 4. Psilon: algemene vergadering op 22 juni 2010: a) bespreken agenda b) voordracht van 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangend vertegenwoordigers 4. Psilon: algemene vergadering op 22 juni 2010: a) bespreken agenda Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 7 september 2004 houdende deelname aan de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen; Gelet op de uitnodiging naar de algemene vergadering op 22 juni 2010 van PSILON (crematoriumbeheer Zuid- West-Vlaanderen) met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 10 mei 2010, met volgende agenda: Verslag over de activiteiten in 2009: Verslag van de raad van bestuur Verslag van de commissaris goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2009 kwijting van de bestuurders en commissaris Gelet op de bespreking in de commissie interne zaken op 25 mei 2010; De gemeenteraad bespreekt de agenda met bijhorende stukken m.b.t. deze punten waarbij een beslissing moet genomen worden, die voorgelegd zal worden op de algemene vergadering van Psilon op 22 juni De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen om deze beslissing uit te voeren en PSILON hiervan op de hoogte te stellen. - voor: 32 - De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Davine Dujardin, 4. Psilon: algemene vergadering op 22 juni 2010: b) voordracht van 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangend vertegenwoordigers Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald op art. 44, 3 e lid, dat bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 7 september 2004 houdende deelname aan de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen; Gelet op de uitnodiging naar de algemene vergadering op 22 juni 2010 van PSILON (crematoriumbeheer Zuid- West-Vlaanderen) met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 10 mei 2010; Gemeenteraadszitting 01 juni

5 Gelet op art. 33 van de statuten van de Vereniging, dat bepaalt dat de algemene vergadering samengesteld wordt door vertegenwoordigers uit de deelnemende gemeenteraden en het aantal vertegenwoordigers wordt bepaald door de gemeenteraden, met een maximum van één vertegenwoordiger per begonnen schijf van inwoners; Overwegende dat de stad Waregem ingevolge voorvermeld art. 33 recht heeft op 2 stemgerechtigde vertegenwoordigers; Overwegende dat de stad Waregem over aandelen beschikt die stemmen vertegenwoordigen in de algemene vergadering; Gelet op de bespreking in de algemene commissie op 25 mei 2010; Gelet op de ingediende kandidaturen van de verschillende fracties; Gelet op de geheime stemverrichtingen in openbare zitting, met volgend resultaat: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 32 - aantal opgehaalde stembriefjes: 32 - geldig uitgebrachte stemmen: 22 (1 e effectief vertegenwoordiger) 22 (2 e effectief vertegenwoordiger) 22 (1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 22 (2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 1 e effectief vertegenwoordiger: ja Polfliet Maria: 22 Neen: 0 2 e effectief vertegenwoordiger: ja Markey Christel: 22 Neen: 0 1 e plaatsvervanger: ja Naessens Els: 22 Neen: 0 2 e plaatsvervanger: ja Kindt Ann-Sophie: 22 Neen: 0 Art. 3: Mevrouw Maria Polfliet, raadslid, wonende Spitaalstraat 84 te 8790 Waregem en mevrouw Els Naessens, raadslid, wonende Veldloopstraat 8 te 8790 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de algemene vergadering van PSILON op 22 juni Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de bespreking van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Mevrouw Christel Markey, raadslid, wonende Schoendalestraat 231 te 8793 Waregem en mevrouw Ann-Sophie Kindt, raadslid, wonende Beveren-Dries 72 te 8791 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de algemene vergadering van PSILON op 22 juni Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de bespreking van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer PSILON hiervan op de hoogte te stellen. OVEREENKOMSTIG HET ARTIKEL 26 VAN HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (BESLISSING GEMEENTERAAD VAN 3 APRIL 2007) WORDT, BIJ DE GEHEIME STEMMINGEN, HET BUREAU ALS VOLGT SAMENGESTELD: KURT VANRYCKEGHEM, BURGEMEESTER VOORZITTER DELPHINE CLOET EN BRUNO LAHOUSSE, LEDEN, JONGSTE RAADSLEDEN - aantal uitgedeelde stembriefjes: 32 - aantal opgehaalde stembriefjes: 32 - geldig uitgebrachte stemmen: 22 (1 e effectief vertegenwoordiger) 22 (2 e effectief vertegenwoordiger) 22 (1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 22 (2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 1 e effectief vertegenwoordiger: ja Gemeenteraadszitting 01 juni

6 Polfliet Maria: 22 Neen: 0 2 e effectief vertegenwoordiger: ja Markey Christel: 22 Neen: 0 1 e plaatsvervanger: ja Naessens Els: 22 Neen: 0 2 e plaatsvervanger: ja Kindt Ann-Sophie: 22 Neen: 0 De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Davine Dujardin, 5. goedkeuren omzetting toegestane lening in Figga in kapitaal Gelet op de nieuwe gemeentewet; Gelet op het feit dat stad Waregem aangesloten is voor de energievoorziening bij de intercommunale Gaselwest cvba en aangesloten is bij de zuivere financieringsvereniging FIGGA; Gelet op het feit dat de stad wordt opgeroepen deel te nemen aan de Algemene Vergadering van FIGGA die bijeengeroepen wordt op 25 juni 2010 per aangetekend schrijven van 24 maart 2010; Overwegende dat de Raad van Bestuur op 19 maart 2010 besloten heeft over te gaan tot een kapitaalsverhoging; Overwegende dat de kapitaalsverhoging wordt georganiseerd om de solvabiliteit van FIGGA te verbeteren; Overwegende dat de kapitaalsverhoging geen impact heeft op het budget en de rekening van de stad; Overwegende dat de stad toegestane leningen aan FIGGA aanhoudt ten bedrage van ,73 euro; Art. 3: In te tekenen op aandelen FIGGA aan een nominale waarde van 25,00 euro voor een totale waarde van ,00 euro en deze te volstorten door inning van de toegestane lening aan FIGGA voor een bedrag van ,73 euro. Het saldo van 17,73 euro zal door FIGGA naar aanleiding van de uitbetaling van reserves en overgedragen winst in haar boekjaar 2010 met dit doel uitbetaald worden. Deze beslissing te nemen onder de opschortende voorwaarde dat de Algemene Vergadering van FIGGA van 25 juni 2010 de agenda en kapitaalsverhoging goedkeurt. Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van intergemeentelijk samenwerkingsverband FIGGA, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2, tav de heer Lieven Ex. - voor: 32 - De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Davine Dujardin, 6. goedkeuren waarborg voor globaal krediet Leiedal van ,00 euro, voor de financiering van de verwervingen binnen de bedrijfssite Bekaert Textiles te Waregem -Raadslid, de heer Freddy François, vraagt om niet te vergeten de bewoners van de aanpalende woonwijken te informeren over het herinrichtingsplan. De situatie zou normaal moeten verbeteren, aangezien de zone muteert van zware industrie naar ambachtelijke bedrijvigheid. De stad zou best niet wachten om de buurt te informeren tot het inrichtingsplan aan de gemeenteraad voorgelegd wordt. -Schepen van ruimtelijke ordening, de heer Kristof Chanterie, zegt dat het de bedoeling is om een communicatiemoment te organiseren van zodra het eerste voorontwerp klaar is. De Raad Gelet op de nieuwe gemeentewet; Gelet op het gemeentedecreet; Gemeenteraadszitting 01 juni

7 Overwegende dat de intercommunale Leiedal in haar Raad van Bestuur van 28 mei 2010 besloten heeft bij DEXIAbank een bulletlening aan te gaan van ,00 euro voor de financiering van de verwervingen binnen de bedrijfssite Bekaert Textiles te Waregem, terug te betalen over 5 jaar; Overwegende dat dit krediet dient gewaarborgd te worden door het Stadsbestuur Waregem; Overwegende dat de intercommunale Leiedal bijgevolg vraagt aan de Stad Waregem om een bedrag van ,00 euro te waarborgen; Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 20 mei 2010 om deze waarborg te verlenen; Art. 3 Art. 4 Verklaart zich solidair borg te stellen tegenover DEXIA bank wat betreft zowel het kapitaal als de intresten en de onkosten van de door Leiedal (hierna de kredietnemer genoemd) afgesloten verrichting voor een totaal bedrag van maximaal ,00euro Machtigt DEXIA bank op het debet van haar rekening-courant, met waarde van hun vervaldag, om het even welke bedragen te boeken, verschuldigd door de kredietnemer en die door deze nog mochten onbetaald blijven na een tijdsverloop van 30 dagen, berekend vanaf de vervaldag. Het waarborggevend bestuur zal hiervan op de hoogte worden gehouden door middel van een afschrift van de correspondentie aan de kredietnemer. De stad verbindt zich, gedurende de looptijd van dit krediet, alle nodige maatregelen te nemen om de storting te verzekeren op haar rekening geopend bij deze bank, van alle sommen die er op dit ogenblik gecentraliseerd worden, hetzij uit hoofde van de wet (o.a. haar aandeel in het gemeentefonds en in elk ander fonds dat dit zou vervangen of aanvullen, de opbrengst van de gemeentelijke opcentiemen op de rijks- en provinciebelastingen, alsmede de opbrengst van de gemeentebelastingen geïnd door de staat), hetzij uit hoofde van een overeenkomst, en dit niettegenstaande elke eventuele wijziging in de manier van inning van deze inkomsten. Machtigt DEXIA bank ertoe deze inkomsten aan te wenden tot dekking van de bedragen die door de kredietnemer, uit welke hoofde ook, mochten verschuldigd zijn en die aan de gemeente aangerekend worden. Mochten voormelde ontvangsten ontoereikend zijn voor de betaling van deze verschuldigde bedragen die aan de gemeente zullen aangerekend worden, dan gaat ze de verbintenis aan, bij DEXIA bank het bedrag te storten nodig om de nog uitstaande schuld volledig te betalen. Bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen, worden verwijlintresten van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd, berekend tegen de rentevoet overeenkomstig artikel 15 4 van de bijlage bij het KB van 26 september 1996 en dit gedurende de periode van niet-betaling. Deze door de stad gegeven machtiging geldt als onherroepelijke delegatie in het voordeel van DEXIA bank. Huidige beslissing wordt in drievoud overgemaakt aan de intercommunale Leiedal, Kennedypark 10, 8500 Kortrijk. Dit besluit is onderworpen aan het algemeen toezicht voorzien door het decreet. - voor: 32 - De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Davine Dujardin, 7. goedkeuren waarborg lening WAGSO De Raad Gelet op de nieuwe gemeentewet; Gelet op het gemeentedecreet; Overwegende dat het autonoom gemeentebedrijf WAGSO in haar zitting van de Raad van Bestuur besloten heeft om bij ING België NV een krediet aan te gaan van maximaal ,00 euro ter financiering van de aankoop en uitrusting van onroerende goederen; Overwegende dat dit krediet dient gewaarborgd te worden door het Stadsbestuur Waregem; Overwegende dat het autonoom gemeentebedrijf WAGSO bijgevolg vraagt aan de Stad Waregem om een bedrag van ,00 euro te waarborgen; Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 20 mei 2010 om deze waarborg te verlenen; Gemeenteraadszitting 01 juni

8 Art. 3 Verklaart zich solidair borg te stellen tegenover ING België NV wat betreft zowel het kapitaal als de intresten en de onkosten van de door het WAGSO (hierna de kredietnemer genoemd) afgesloten verrichting voor een totaal bedrag van maximaal ,00 euro Machtigt ING België NV op het debet van haar rekening-courant, met waarde van hun vervaldag, om het even welke bedragen te boeken, verschuldigd door de kredietnemer en die door deze nog mochten onbetaald blijven na een tijdsverloop van 30 dagen, berekend vanaf de vervaldag. Het waarborggevend bestuur zal hiervan op de hoogte worden gehouden door middel van een afschrift van de correspondentie aan de kredietnemer. De stad verbindt zich, gedurende de looptijd van dit krediet, alle nodige maatregelen te nemen om de storting te verzekeren op haar rekening geopend bij deze bank, van alle sommen die er op dit ogenblik gecentraliseerd worden, hetzij uit hoofde van de wet (o.a. haar aandeel in het gemeentefonds en in elk ander fonds dat dit zou vervangen of aanvullen, de opbrengst van de gemeentelijke opcentiemen op de rijks- en provinciebelastingen, alsmede de opbrengst van de gemeentebelastingen geïnd door de staat), hetzij uit hoofde van een overeenkomst, en dit niettegenstaande elke eventuele wijziging in de manier van inning van deze inkomsten. Machtigt ING Belgie NV ertoe deze inkomsten aan te wenden tot dekking van de bedragen die door de kredietnemer, uit welke hoofde ook, mochten verschuldigd zijn en die aan de gemeente aangerekend worden. Deze door de gemeenteraad gegeven machtiging geldt als onherroepelijke delegatie in het voordeel van ING Belgie NV. Mochten voormelde ontvangsten ontoereikend zijn voor de betaling van deze verschuldigde bedragen die aan de gemeente zullen aangerekend worden, dan gaat ze de verbintenis aan, bij ING Belgie NV het bedrag te storten nodig om de nog uitstaande schuld volledig te betalen. Bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen, worden verwijlintresten - tegen de rentevoet van de marginale beleningsfaciliteit van de Europese Centrale Bank geldig op de laatste dag van de maand, voorafgaand aan deze waarin de vertraging optreedt, verhoogd met een marge van 1.5% - van rechtswege en zonder ingebrekestelling aangerekend en dit gedurende de periode van niet-betaling. Huidige beslissing wordt in drievoud overgemaakt aan het autonoom gemeentebedrijf WAGSO, Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM; - voor: 32 - De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Davine Dujardin, 8. kennis nemen wijziging meerjarenplanning kerkbestuur Sint-Anna Gelet op de gemeentewet; Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 7 mei 2004, inzonderheid artikel 41 houdende de verplichting voor de kerkraad om een meerjarenplan vast te stellen dat de financiële afspraken tussen het kerkbestuur en de gemeente bevat voor de periode van 6 jaar, die ingaat op 1 januari van het tweede jaar dat volgt op de algemene vernieuwing van de gemeenteraad; Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, inzonderheid de artikels 42 tot 44 houdende de opmaak, indiening en goedkeuring van het meerjarenplan; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten, meer bepaald artikel 6 en 7 stipulerende dat het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een opsomming van de afspraken met de gemeente of provincie; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van Waregem van 20 december 2007 waarbij het meerjarenplan van de kerkbesturen Heilige Amandus en Blasius, Heilige Familie, Heilige Margareta, Heilige Jozef, Sint Jan de Doper, Sint Eligius en Sint-Anna werden goedgekeurd; Overwegende dat er zich wijzigingen opdringen voor het meerjarenplan van het kerkbestuur Sint-Anna; Gelet op het verslag van de commissie van 25 mei 2010; Kennis te nemen van de wijziging van het meerjarenplan van het kerkbestuur Sint-Anna met volgende eindcijfers: EXPLOITATIE Totaal Kerkbestuur Sint-Anna 2005, ,01 723, , , , ,5 Gemeenteraadszitting 01 juni

9 INVESTERINGEN Totaal Kerkbestuur Sint-Anna TOTAAL EXPLOITATIE + INVESTERINGEN Totaal Kerkbestuur Sint-Anna 2005, ,01 723, , , , ,5 Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan het centraal kerkbestuur, het kerkbestuur Sint- Anna, het erkend representatief orgaan en het gemeentebestuur van Deerlijk. De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Davine Dujardin, 9. beroepspersoneel brandweerkorps: kennis nemen en bekrachtigen processen-verbaal van de examenverrichtingen en vaststellen van de wervingsreserve voor de functie van beroepsbrandweerman Gelet op de gemeentewet; Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het organiek reglement van het brandweerpersoneel goedgekeurd in de gemeenteraad van 2 oktober 2007, laatst gewijzigd in de gemeenteraad van 1 juli 2008; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 2 maart 2010 waarbij een betrekking van beroepsbrandweerman vacant verklaard werd en beslist werd een aanwervingsproef te organiseren met het aanleggen van een wervingsreserve voor deze functie; Gelet op de eindevaluatie van de sportproeven die afgenomen werden op 19 april 2010 en 24 april 2010; Gelet op de processen-verbaal van de aanwervingsproef van 5 mei 2010 (schriftelijke proef) en van 8 mei 2010 (mondelinge proef); Overwegende dat de examencommissie de lijst van de geslaagden opgemaakt heeft met rangschikking in orde van de behaalde punten conform artikel 9 van het organiek reglement; Gelet op het verslag van de commissie interne zaken van 25 mei 2010; Art. 3: Er wordt kennis genomen van de processen-verbaal van 5 mei 2010 en van 8 mei 2010 van de aanwervingsproef voor de functie van beroepsbrandweerman. Deze processen-verbaal worden bekrachtigd. De hierna vermelde kandidaten worden, conform artikel 9 van het organiek reglement, in de volgorde van de behaalde punten opgenomen in de wervingsreserve voor beroepsbrandweerman bij de stedelijke brandweer: naam geboortedatum 1 Mollé Didier 08/06/1970 brandweerman (vrijwilliger bij het brandweerkorps van Harelbeke) 2 Denys Michel 26/05/1977 brevet van korporaal (vrijwilliger bij het brandweerkorps van Roeselare) 3 Callens Dieter 20/07/1977 vrijwilliger bij het brandweerkorps van Waregem Deze wervingsreserve is 3 jaar geldig te rekenen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum van het proces-verbaal van de mondelinge proef, dit is tot en met 31 mei voor: 33 - De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: 10. goedkeuren occasionele politieverordening n.a.v. Waregem Koersefeesten 2010 Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikels 119, 119bis en 135 2; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer; Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op de ministeriële omzendbrief van 10 december 1987 van de minister van Binnenlandse Zaken houdende gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving; Gemeenteraadszitting 01 juni

10 Gelet op het reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein, meer bepaald afdeling 3 betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten, waarbij de plaatsen vooraf niet bepaald zijn; Overwegende dat de gemeenteraad kan voorzien in een politieverordening waarin de overtredingen zijn opgenomen die hij strafbaar wenst te houden op het grondgebied van de stad Waregem; Overwegende dat van donderdag 26 augustus tot en met woensdag 1 september 2010 de Waregem Koerse Feesten worden georganiseerd; Overwegende dat deze feesten een grote volkstoeloop met zich meebrengen; Gelet dat er in die periode activiteiten plaatsvinden op het openbaar domein in het stadscentrum en dat dergelijke activiteiten voornamelijk georganiseerd worden op locaties die op zich al veel toeschouwers aantrekken; Overwegende dat hierdoor de te nemen veiligheidsmaatregelen ter hoogte van deze delen van de rijweg moeten worden verhoogd; Overwegende dat het omwille van veiligheid aangewezen is dat er geen activiteiten toegelaten worden op het openbare domein, tenzij gemeld aan en vergund door de burgemeester; Overwegende dat er coördinatie en overleg tussen de verschillende activiteiten op dezelfde locatie kan aangewezen zijn met de vergunnende overheid teneinde de overlast tot een minimum te beperken; Overwegende dat een aantal bijkomende maatregelen zich opdringen om zowel de veiligheid van de bezoekers te kunnen waarborgen als om het normale verloop van de Waregem Koerse Feesten te kunnen garanderen: Gelet op de besprekingen in de stafvergadering van de politiezone Mira dd. 18 mei 2010; Gelet op de bespreking in de commissie externe zaken van 25 mei 2010; Art. 3: Toepassingsgebied 1 Deze politieverordening geldt van dinsdag 24 augustus u. tot donderdag 2 september 2010 om 8.00u. 2 Deze politieverordening geldt in zone: Holstraat, Stationsstraat, Stormestraat, Markt, Keukeldam, Pand, Gemeenteplein, Schakelstraat, Zuiderlaan, Noorderlaan, Westerlaan, Oosterlaan, G.Gezellestraat, Olmstraat, Meersstraat, O.Verschuerestraat, M.Windelsstraat, Verhelststraat, Vennestraat, Processiestraat, Jozef Duthoystraat (vanaf Westerlaan richting Stormestraat), Henri Lebbestraat (vanaf Zuiderlaan, rich²ting Stormestraat) en op dinsdag 1 september 2009 bijkomend in de Hippodroomstraat, Hazewindstraat, Langveld, Bessemstraat, Veldloopstraat, F.Verhaeghestraat, Holstraat en Verbindingsweg. Aanvragen van een vergunning voor randactiviteiten Er worden geen activiteiten toegelaten op het openbare domein of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein, tenzij gemeld aan en vergund door de burgemeester. Iedere éénmalige of bijkomende activiteit die plaatsheeft omwille van de Waregem Koerse Feesten wordt slechts toegelaten op voorwaarde dat deze door de burgemeester voorafgaandelijk en schriftelijk werd vergund. Vergunning kan alleen afgeleverd worden voor het verkopen van zaken die in het normale aanbod van de betrokken zaak zit. De aanvraag tot vergunning dient te geschieden via de activiteitenfiche van de stad Waregem die zo gedetailleerd mogelijk dient ingevuld te worden. De activiteitenfiche kan afgehaald worden op het stadhuis of via Bij de fiche dient een gedetailleerd inplantingsplan van de geplande activiteit gevoegd te worden. Het gebruik van een kook-, bak-, braad-, of verwarmingstoestel op elk kraam of elke stand moet expliciet vermeld worden op het aanvraagformulier. In geval de aanvraag valt onder ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten, waarbij de plaatsen vooraf niet bepaald zijn en de aanvraag gebeurt in het kader van verkoop van voeding, moet de aanvrager bij de aanvraag volgende zaken meesturen: het bewijs van machtiging ambulante activiteiten polis brand en ontploffing polis BA Vergunning federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen FAVV Alle aanvragen tot vergunning moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid ten laatste op 1 augustus 2010 op het stadhuis worden ingediend. Tegen uiterlijk 15 augustus 2010 verzendt de burgemeester aan de in artikel 1 bedoelde aanvragers hetzij een gemotiveerde weigering van vergunning hetzij de vergunning. De voorwaarden van de vergunning Onverminderd de bepalingen van de ministeriële omzendbrief van 10 december 1987 kan desgevallend door de burgemeester in functie van het aantal aanvragen of meldingen en de juiste locatie van de aangevraagde of gemelde activiteiten één of meerdere coördinatievergaderingen Gemeenteraadszitting 01 juni

11 Art. 4: Art. 5: worden georganiseerd teneinde tussen de verschillende organisatoren onderling en met de verschillende hulpdiensten de nodige afspraken te maken het in te huren sanitair, de vrij te houden evacuatiewegen, de te plaatsen veiligheidsvoorzieningen, enz Van de voormelde coördinatievergaderingen worden verslagen opgesteld die worden overgemaakt aan alle deelnemers. De organisatoren van de vergunde activiteiten hebben de plicht de voorwaarden onder dewelke de vergunning werd verleend na te leven. De vergunning geldt voor die zaken die op het gedetailleerde inplantingsplan werden aangeduid, tenzij anders en uitdrukkelijk vermeld in de vergunning. Indien wordt vastgesteld dat een organisator één of meerdere voorwaarden waaronder de vergunning werd verleend niet naleeft, kan de burgemeester de vergunning intrekken. Het niet naleven van één of meerdere voorwaarden in het verleden kan door de burgemeester als motief ingeroepen worden om het verlenen van de vergunning te weigeren. In functie van gewijzigde omgevingsfactoren kunnen er steeds strengere voorwaarden opgelegd worden. Maatregelen bij het niet-naleven van de voorwaarden van de vergunning 1 Alle activiteiten die plaatsvinden zonder vergunning, of niet conform de verleende vergunning, moeten onmiddellijk op politiebevel stopgezet worden en installaties dienen onmiddellijk verwijderd te worden. 2 Indien aan het bevel geen gevolg wordt gegeven, zal dit gebeuren op kosten en risico van de organisator en/of aangestelde. 3 Elke activiteit die de veiligheid en het gemak van doorgang van weggebruikers in het gedrang brengt, wordt ambtshalve en zonder aanmaning, op kosten en risico van de organisator en/of aangestelde verwijderd. Veiligheidseisen De obstakelvrije breedte op de rijweg moet minstens 4 meter bedragen. Overkappingen van terrassen kan worden toegestaan, zijwanden zijn niet toegelaten. Overkappingen worden enkel geplaatst op woensdag 25 augustus (ganse dag) of donderdagvoormiddag 26 augustus Alle terrassen en overkappingen moeten geplaatst zijn uiterlijk donderdag 26 augustus 2010 om 12u. Overkappingen of terrassen die op de rijweg komen, mogen pas opgebouwd worden als de straat afgesloten is. Overkappingen over de rijweg zijn niet toegelaten. De brandkranen in de straten blijven altijd vrij en gemakkelijk bereikbaar. Die kranen en bijhorende conventionele tekens worden nooit aan het zicht onttrokken. De kraampjes, tenten, enz zijn zodanig opgesteld dat de brandbestrijding en de evacuatie op een vlotte wijze kan verlopen en de interventies van de brandweer mogelijk zijn. Bij gebruik van een tent mogen de versieringen en de georganiseerde activiteiten (vuurwerk, kaarsen enz ) geen risico voor de (brand)veiligheid opleveren. Elk kraam of elke stand met een kook-, bak-, braad-, of verwarmingstoestel heeft een blustoestel met een capaciteit van minimum 1 bluseenheid en een branddeken, beiden op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen. Tenten zijn voorzien van 1 bluseenheid per 150m² of deel van 150 m² met een minimum van 2 toestellen. Gasflessen worden veilig opgesteld zodat ze niet kunnen omvallen, en in elk geval buiten een tent. Ze belemmeren de toegang niet. Bij gebruik van tenten worden de gasflessen zoveel mogelijk gegroepeerd, waarbij de opslagplaats met hoge hekken wordt afgesloten voor het publiek. Gasinstallaties voor kook-, bak-, en braadtoestellen voldoen aan de regelgeving daarover en aan de regels van goed vakmanschap. De verwarmingsbekkens van barbecuetoestellen dienen zo opgesteld te zijn dat zij geen hindernis vormen inzake enerzijds de bereikbaarheid van de omwonenden en voor de doorgang van hulpdiensten. Minimum afstand van de bekkens t.o.v. de dichtst nabij gelegen beglaasde gevel is 4m. Rekening wordt gehouden met de windrichting cfr. beplantingen, brandbare constructies, tenten en dergelijke materialen. Indien de barbecuebekkens geplaatst worden onder een afdak of luifel diende deze laatste samengesteld uit onbrandbare of moeilijk ontvlambare materialen. De bekkens worden van een stevige, onbrandbare ondersteuning voorzien. Deze bevindt zich vervolgens op een onbrandbare vloerplaat van voldoende afmetingen. Het aanmaken van de houtskool gebeurt bij voorkeur met daartoe geschikte vaste aanmaak brandstofblokjes. Het gebruik van zeer ontvlambare producten is verboden. Van zodra de barbecuetoestellen gevuld en aangestoken zijn, en dit zolang de uiteindelijke doving een feit is, zal toezicht noodzakelijk zijn. Bij de opbouw van tenten moet de organisator alle noodzakelijke maatregelen nemen om schade te voorkomen. Hierbij moet hij de veiligheids- en opbouwvoorschriften van de leverancier van de tent strikt naleven. De tent moet een voldoende stabiliteit hebben en een voldoende brandweerstand. Na plaatsing van de tent is een keuring door een extern keuringsorganisme vereist. Per aanwezige persoon is de uitgang van een tent 1,25 cm breed. De totale bezetting wordt berekend op 2 Gemeenteraadszitting 01 juni

12 Art. 6: personen per m² netto-oppervlakte. Vanaf een bezetting tussen 50 en 250 personen zijn er minimum 2 uitgangen aanwezig, bij voorkeur in tegenovergestelde richting. Tot 500 personen zijn er minimum 3 uitgangen aanwezig. Daarboven is er iedere keer 1 bijkomende uitgang per begonnen schijf van 500 personen. De breedte van de uitgangen wordt gemeten op een hoogte van 1.5 meter boven de normale vloerpas. De voorgeschreven pictogrammen duiden de verschillende uitgangen aan en veiligheidsverlichting verlicht voldoende deze uitgangen en hun respectieve pictogrammen. Het is verboden de uitgangen af te sluiten of te versperren met voorwerpen van welke aard ook. Elke vergrendeling of belemmering van de vluchtwegen die een vrije doorgang in geval van brand uit het gebouw of uit de tent verhindert, is verboden. De organisator neemt de nodige maatregelen inzake ontruiming indien blijkt uit de weersvoorspellingen dat er windsnelheden of rukwinden mogelijk zijn van 75 km/uur of meer. De organisator neemt de nodige maatregelen opdat de wind niet rechtstreeks in de tent kan binnenwaaien indien uit de weersvoorspellingen blijkt dat er windsnelheden mogelijk zijn van 50 km/uur of meer. Op het openbare domein mogen geen glazen recipiënten verspreid worden, behalve in de afgesloten vergunde inrichtingen. Alle wagens moeten van de afgesloten zone verwijderd zijn elke dag uiterlijk om 12u. Reinheid van de openbare weg De organisatoren en/of hun aangestelden dienen in te staan voor de reinheid van de openbare weg in de onmiddellijke omgeving van hun activiteit, dit is in een straal van 10 meter. De organisatoren en/of hun aangestelden dienen voldoende afvalbakken te voorzien om vervuiling van het openbare domein door eigen activiteit te voorkomen. Het is verboden afval of materiaal afkomstig van de activiteit achter te laten op de openbare weg of te lozen in de riolering. De organisatoren en/of hun aangestelden bieden hun afval aan conform de bepalingen van het stedelijke afvalbeleid of maken gebruik van private ophaaldiensten. Het afval wordt enkel aangeboden in de reglementaire zakken. Papier en karton worden samengebonden. Glas wordt niet meegenomen. Alle afval of materiaal dat achtergelaten wordt op het openbare domein zal op kosten en risico van de organisator verwijderd worden. Art. 7: Aanvragen doorgangsbewijzen op dinsdag 31 augustus 2010 Via een tijdelijke politieverordening wordt een verkeersvrije zone ingesteld op dinsdag 31 augustus 2010; Bezoekers die doorgang wensen binnen die verkeersvrije zone op die dag kunnen doorgang krijgen, op voorwaarde dat de activiteit conform dit reglement wordt aangevraagd de aanvraag het aantal gewenste doorgangsbewijzen vermeldt parking op privé-terrein voorzien is voor deze activiteit bij de aanvraag een plan gevoegd wordt, waar de parking op privé-terrein voorzien wordt De burgemeester beoordeelt deze aanvraag, en kan hiervoor het advies van de korpschef inroepen; Het stadsbestuur bezorgt tegen uiterlijk 15 augustus het toegelaten aantal doorgangsbewijzen Art. 8: Art. 9: Strafbepalingen 1 Overtredingen op de bepalingen van deze verordening zullen worden bestraft met politiestraffen. Bekendmaking Er wordt een afschrift van dit besluit gestuurd naar de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, de griffie van de politierechtbank te Kortrijk en de lokale politie. Deze verordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikels 186 en 187 van het gemeentedecreet. - voor: 33 - De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: 11. stedelijke diensten: goedkeuren beleidsverklaring veiligheid, gezondheid en milieu Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op de wet dd. 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S ); Gelet op het Gemeentedecreet; Gemeenteraadszitting 01 juni

13 Gelet op de omzendbrief dd betreffende de Codex over het welzijn op het werk (B.S ); Gelet op het K.B (B.S ) betreffende de algemene principes van het welzijnsbeleid; Gelet op het KB (B.S ) Titel II Hfdst I: De interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk; Gelet op de goedkeuring van de beleidsverklaring veiligheid, gezondheid en milieu door het schepencollege in zitting van 29 april 2010; Met éénparigheid van stemmen; Enig art. Principieel de beleidsverklaring veiligheid, gezondheid en milieu voor de stedelijke diensten van de stad Waregem goed te keuren. - voor: 33 - De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Bijlage: Beleidsverklaring Veiligheid, Gezondheid en Milieu van het stadsbestuur Waregem Het stadsbestuur Waregem wenst naast de kwaliteit van zijn diensten het welzijn van zijn personeel, personeel van onderaannemers en tijdelijke medewerkers als eerste prioriteit te stellen. Het Stadsbestuur Waregem wenst elke schade aan mens, materiaal, gebruikte eigendommen en natuur te vermijden. Onze houding ten opzichte van de veiligheid wordt uitgedrukt in een preventief beleid dat het College van Burgemeester en Schepenen in alle stadsdiensten consequent doorvoert. In de eerste plaats verbinden wij ons te voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen. Daarbij hebben we aandacht, zowel voor arbeidsveiligheid, gezonde en aangename werkomstandigheden, respect voor het milieu, als voor psychische of fysische problemen. Het Stadsbestuur Waregem vertaalt haar politiek op een actieve en dynamische wijze, in volgende concrete doelstellingen: 1. het voorkomen van ongevallen, lichamelijke letsels of materiële schade, klein of groot 2. arbeidsveiligheid en gezondheid van onze mensen en alle betrokken derden bevorderen 3. het voorkomen van wanorde, onhygiëne of mogelijke oorzaken van milieuvervuiling 4. preventief ingrijpen bij gevaarstoestanden of risico s bij het uitvoeren van onze werken 5. haalbare veiligheidsactiviteiten plannen op korte én lange termijn 6. het correct inschakelen, opleiden en begeleiden van eigen medewerkers en externen 7. het creëren van een aangename werkatmosfeer voor iedereen 8. geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk worden als onaanvaardbaar beschouwd en zullen terdege worden aangepakt Dit streven wordt opgevolgd en bijgestuurd waar nodig, volgens onze praktijkervaring. Zo wordt deze verklaring minstens om de 5 jaar herbevestigd of aangepast, en moet leiden tot voortdurende verbetering. In alle diensten van het Stadsbestuur wordt na een langdurige ziekte of een eventueel ongeval, met werkverlet of met tijdelijke of blijvende werkongeschiktheid tot gevolg, de mogelijkheid onderzocht voor aangepast werk. Dit zal dan gebeuren in samenspraak met de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en de behandelend geneesheer. De tekst van deze beleidsverklaring steekt in de onthaalbrochure, die aan alle medewerkers wordt gegeven, met het dwingend verzoek om actieve medewerking. Het belang van veiligheid, gezondheid en milieu wordt gestuurd vanuit de directie, doch noodzaakt de samenwerking en het engagement van iedereen en op elk niveau. 12. onroerende goederen: goedkeuren verkoop strookje grond Eikenlaan - Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat hij in de vorige zitting al tussengekomen is inzake de schadevergoeding van 100 euro per m 2 die de projectontwikkelaars moeten betalen als ze niet voldoen aan de 5% groenzone. Die 100 euro is te weinig. Op vandaag is de reële prijs voor bouwgrond in Waregem 260 euro per m 2. Het raadslid dringt erop aan om bij een volgend project, waarbij de ontwikkelaar niet kan of wil voldoen aan de regel van 5% groenzone, een schadevergoeding van 260 euro per m 2 aan te rekenen. -Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat het raadslid geen appels met peren mag vergelijken. Gelet op de gemeentewet; Gelet op het gemeentedecreet; Overwegende dat de stad eigenaar is van het strookje grond, gelegen aan de Eikenlaan en daar kadastraal gekend deel van sectie C nr 21w, groot volgens metingsplan 10 ca 38 dm²; Overwegende dat de aanpalende eigenaar, de firma RKP Invest bvba met maatschappelijke zetel Eikenlaan 90 te 8790 Waregem, bereid is dit perceeltje grond aan te kopen tegen de voorwaarden, zoals vermeld in het Gemeenteraadszitting 01 juni

14 ontwerp van akte en mits de som van 2 600, te vermeerderen met de kosten van de akte en de metingskosten; Overwegende dat dit perceeltje grond door zijn grootte, ligging en configuratie, enkel maar verkoopbaar is aan de aanpalende eigenaar; Gelet op het metingsplan, opgemaakt door Koen Roelandt van 10/03/2010; Gelet op het schattingsverslag, opgemaakt door het Comité tot Aankoop, en met referte 34040CG745; Gelet op het ontwerp van akte, opgemaakt door het Comité tot Aankoop; Gelet op het verslag van de Commissie; Besluit : Art. 3: Art. 4: Art. 5: De verkoop van het perceeltje grond, gelegen aan de Eikenlaan en daar kadastraal gekend deel van sectie C nr 21w, groot volgens metingsplan 10 ca 38 dm², aan de firma RKP Invest bvba met maatschappelijke zetel Eikenlaan 90 te 8790 Waregem, wordt goedgekeurd. De in artikel 1 vermelde verkoop gescheidt tegen de voorwaarden, zoals vermeld in het ontwerp van akte, en mits de som van 2 600, te vermeerderen met de kosten van de akte en de metingskosten. De opbrengsten van onderhavige verkoop komen ten gunste van de stadskas. Machtiging wordt verleend aan het College van Burgemeester en Schepenen om alle formaliteiten te vervullen voor de verkoop van dit strookje grond, alsmede wordt er volmacht gegeven om alle documenten en stukken te ondertekenen. De heer Bewaarder der Hypotheken wordt ontslagen van de verplichting om enige ambtshalve inschrijving te nemen. - voor: 33 - De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: 13. gebouwencomplex Het Pand, brandvoorkoming, branddetectie, fase 1: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de koninklijke besluiten van 8 januari 1996 en 26 september 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de latere wijzigingen; Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 2000 betreffende de invoering van de euro en de wijziging van bepaalde bedragen in de reglementering inzake overheidsopdrachten; Gelet op het verslag van de Commissie van Interne Zaken dd. 25 mei 2010; Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad in zitting van 5 mei 2009, waarin het ontwerp tot het aanstellen van een ontwerper voor de brandvoorkoming in het gebouwencomplex Het Pand goedgekeurd werd, en waarbij de wijze van gunnen vastgesteld werd op onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf; Gelet op het besluit van het College in zitting van 18 juni 2009, waarin het ontwerpbureau Technum uit Gent aangesteld werd voor deze opdracht; Overwegende dat na een grondige studie van het aangestelde ontwerpbureau en in overleg met het College beslist werd om de branddetectie van het gebouwencomplex Het Pand als eerste fase onder handen te nemen; Overwegende dat het Stadhuis en de Politiezone Mira in deze eerste fase zullen onderverdeeld worden in 12 verschillende zones, zodat de locatie van de brand snel kan gebeuren; Overwegende dat de opdracht de levering en plaatsing omvat van alle nodige bekabeling, rookmelders, drukknoppen, brandcentrale, en synoptisch bord, en waarbij ook een verplichte variante is opgenomen voor mogelijke visualisatie op de pc; Gelet op het ontwerp voor deze eerste fase, opgemaakt door Technum, en met een raming van ,00 euro incl. BTW; Overwegende dat deze opdracht best gegund wordt via openbare aanbesteding; Gelet op de kredieten, voorzien in de begroting 2010, met artikelnummer 104/724-60, individueel nummer en aanwending 2010/111; Met éénparigheid van stemmen; Gemeenteraadszitting 01 juni

15 Art. 3: Het ontwerp goed te keuren voor de opdracht Gebouwencomplex Het Pand, brandvoorkoming, branddetectie, fase 1, met een raming van ,00 euro incl. BTW. Deze opdracht wordt gegund via openbare aanbesteding. De opdracht wordt gefinancierd met kredieten die voorzien zijn in de begroting 2010, met artikelnummer 104/724-60, individueel nummer en aanwending 2010/ voor: 33 - De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: 14. herstellen wegdek Industrielaan: goedkeuren ontwerp en vaststellen wijze van gunnen Gelet op de gemeentewet; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 2; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat in het kader van de opdracht Herstel wegdek Industrielaan een bijzonder bestek met nr. 2010/059 werd opgesteld door de dienst Wegen, Waterlopen en Verkeer; Overwegende dat na herstel van de riolering (zuigers op riolering) het noodzakelijk is het wegdek in de Industrielaan te herstellen deels in asfalt en deels in beton + het vernieuwen van de verzakte greppels; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,00 excl. btw of ,45 incl. 21% btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2010, op artikel 421/ van de buitengewone dienst; Gelet op het verslag van de commissie voor grondgebiedszaken dd 25 mei 2010; Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2010/059 en de raming voor de opdracht Herstel wegdek Industrielaan, opgesteld door de dienst Wegen, Waterlopen en Verkeer. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,00 excl. btw of ,45 incl. 21% btw. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. - voor: 33 - De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Gemeenteraadszitting 01 juni

16 15. herstellen wegdek Stuivenbergstraat: goedkeuren ontwerp en vaststellen wijze van gunnen Gelet op de nieuwe gemeentewet; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 2; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat in het kader van de opdracht Herstel wegdek in Stuivenbergstraat een bijzonder bestek met nr. 2010/058 werd opgesteld door de dienst Wegen, Waterlopen en Verkeer; Overwegende dat de betonnen rijweg volledig gescheurd en gebroken was door de wortelgroei van de grote bomen naast de rijweg; Overwegende dat na het rooien van de bomen een stuk rijweg werd opgebroken en terug dient hersteld te worden in beton; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,00 excl. btw of ,10 incl. 21% btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2010, op artikel 421/ van de buitengewone dienst; Gelet op het verslag van de commissie voor grondgebiedszaken dd. 25 mei 2010; Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2010/058 en de raming voor de opdracht Herstel wegdek in Stuivenbergstraat, opgesteld door de dienst Wegen, Waterlopen en Verkeer. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,00 excl. btw of ,10 incl. 21% btw. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. - voor: 33 - De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: 16. ondergrondse inneming thv Keukeldam nr. 37, voor weg- en rioleringswerken in de Keukeldam en Churchilllaan Gelet op de gemeentewet; Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het verslag van de commissie grondgebiedszaken dd.25 mei 2010; Overwegende dat voor het uitvoeren van de weg- en rioleringswerken in de Keukeldam-Churchilllaan, meer bepaald voor het aanleggen van een nieuwe regenwaterleiding, het noodzakelijk was over te gaan tot een ondergrondse inneming tov navolgende eigenaar: Ondergrondse inn Eigenaars Kadaster Oppervlakte vergoeding 1 De Splenter Bart Sectie A nr 15L3 27ca 1.000,00 euro Gemeenteraadszitting 01 juni

17 Keukeldam Waregem Gelet op het grondinnemingsplan opgemaakt door het studiebureau Arcadis Gedas, Gent op 11 februari 2009 met projectnummer ; Gelet op de desbetreffende akte van aankoop; Gelet op het schattingsverslag opgemaakt door het comité tot aankoop van onroerende goederen; Overwegende dat de gepaste kredieten zijn voorzien op de begroting 2010, art 877/711-60; Art. 3: Voor het uitvoeren van de weg- en rioleringswerken in de Keukeldam-Churchilllaan, meer bepaald voor het aanleggen van een nieuwe regenwaterleiding, is het noodzakelijk over te gaan tot een ondergrondse inneming tov onderstaande eigenaar: Ondergrondse inn Eigenaars Kadaster Oppervlakte vergoeding 1 De Splenter Bart Keukeldam Waregem Sectie A nr 15L3 27ca 1.000,00 euro Deze inneming geschiedt om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder voor de weg- en rioleringswerken in de Keukeldam en Churchilllaan. Opdracht te geven aan het schepencollege om alle administratieve formaliteiten ervan geldig te ondertekenen. - voor: 33 - De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: 17. leveren en plaatsen omheining langs Zuiderlaan ter vervanging van bestaande herashekkens: goedkeuren ontwerp en vaststellen wijze van gunnen - Raadslid, de heer Mario Verhellen, herhaalt zijn vraag uit de commissie om een opening te voorzien in de omheining ter hoogte van het Jeugdcentrum. Op vandaag moeten we vaststellen dat heel wat mensen parkeren aan de zone van de tennisvelden tot zelfs op de groenzone, waar vroeger het dierenpark was. Dit heeft te maken met het feit dat men het zich ontziet om 50 m verder te voet te gaan. Met het voorzien van openingen langs de kant van de Zuiderlaan, kunnen de mensen hun voertuig goed parkeren aan de Zuiderlaan en kunnen ze een korte bocht nemen om onmiddellijk op de tennisvelden te komen. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, denkt dat het een goed idee is om een opening te voorzien aan de kant van het Jeugdcentrum, met een poort die kan gesloten worden tijdens de voetbalwedstrijden. De voorzitter vraagt aan de schepen van openbare werken om deze opmerking mee te nemen. Gelet op de gemeentewet; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 2; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat in het kader van de opdracht Leveren en plaatsen omheining langs Zuiderlaan een bijzonder bestek met nr. 2010/063 werd opgesteld door de dienst Wegen, Waterlopen en Verkeer; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,00 excl. btw of ,00 incl. 21% btw; Gemeenteraadszitting 01 juni

18 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2010, op artikel 764/ van de buitengewone dienst; Gelet op het verslag van de commissie voor grondgebiedszaken van 25 mei 2010; Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2010/063 en de raming voor de opdracht Leveren en plaatsen omheining langs Zuiderlaan, opgesteld door de dienst Wegen, Waterlopen en Verkeer. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,00 excl. btw of ,00 incl. 21% btw. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. - voor: 33 - De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: 18. goedkeuren wegentracé: 8790 Waregem, Grasdreef - Raadslid, de heer Freddy François, vestigt de aandacht op het feit dat er voor het eerst gebruik gemaakt wordt van het grond- en pandendecreet. Het voorontwerp werd besproken. Er moeten 4 woongelegenheden als sociale kavel voorbehouden worden. Dit decreet heeft vergaande gevolgen en het raadslid veronderstelt dat die 4 sociale kavels er niet zouden gekomen zijn, mocht dit niet decretaal opgelegd zijn. Gelet op artikel van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening en haar uitvoeringsbesluiten; Overwegende dat op 02 april 2010 een verkavelingsaanvraag ingediend werd door NV Het Landgoed, Karel van Manderstraat 17, 8510 Marke voor het verkavelen van het perceel grond gelegen ter hoogte van Grasdreef te 8790 Waregem, perceel gekend ten kadaster onder 2 afdeling sectie A nrs. 652 g, 655 a, 660 a, 661a in 21 kavels voor woningbouw; Overwegende dat de aanvraag voorziet in de aanleg van nieuwe wegeninfrastructuur; Overwegende dat het ontwerp van aanvraag gelegen is in het woongebied van het gewestplan Kortrijk; dat de aanvraag in overeenstemming is met de bestemmingsvoorschriften van het gewestplan; Overwegende dat de aanvraag onderworpen werd aan een openbaar onderzoek van tot en met ; dat er twee bezwaarschriften werden ingediend; Bezwaar 1 werd ondertekend door 3 eigenaars Deschamps José - Hamers M-T, Grasdreef 53, 8790 Waregem Decorte Ivan Coudijzer Rita, Grasdreef 55, 8790 Waregem Meheus Romain, Grasdreef 61, 8790 Waregem Bezwaar 2 werd ondertekend door 13 eigenaars Deschamps José - Hamers M-T, Grasdreef 53, 8790 Waregem (eveneens ondertekenaar van bezwaar 1) Decorte Ivan Coudijzer Rita, Grasdreef 55, 8790 Waregem(eveneens ondertekenaar van bezwaar 1) Meheus Romain, Grasdreef 61, 8790 Waregem (eveneens ondertekenaar van bezwaar 1) De Bel Daniel, Grasdreef 59, 8790 Waregem Bonte Frans, Grasdreef 45, 8790 Waregem Verleyen Marc, Grasdreef 41, 8790 Waregem Vanmeerhaeghe Eddy, Grasdreef 24, 8790 Waregem Biebuyck Johan, Grasdreef 22, 8790 Waregem Staelens Ronald, Grasdreef 43, 8790 Waregem Flamant Dirk, Grasdreef 57, 8790 Waregem Wilmotte Frederik, Grasdreef 27, 8790 Waregem Deraedt Charles, Grasdreef 29, 8790 Waregem Meheus Romain, Grasdreef 61, 8790 Waregem Behandeling bezwaarschrift Aard van bezwaar: Bezwaar 1: Uitweg gelegen achter de woningen Grasdreef 53, 55 en 61 (percelen 42, 43, 44 en 46) heeft geen nut meer voor de loten 8 en 9 daar ze langs de openbare weg toegankelijk worden. De bezwaarindieners achten de Gemeenteraadszitting 01 juni

19 uitweg niet meer noodzakelijk. De landbouwgronden met nummer 663d is immers bereikbaar langs de Kruishoutemseweg. Bezwaar 2: Er is een gracht langs woningen 49 en 53 (voorzien van een buizenstelsel) en achteraan de woningen 29 en 27 die het hemelwater afvoert naar de Dompelbeek. De gronden van verkaveling zijn lager gelegen. Waar moet het grond- en hemelwater naartoe? Riolering in de oude verkaveling ligt hoger dan de nieuwe verkaveling. Op welke manier zal er aangesloten worden? Is de diameter van de oude riool aangepast aan de nieuwe? Te veel woningen. In de oude verkaveling was alles voorzien voor alleenbouw. Ook afstand van 3 m ten opzichte van zijperceelsgrens is minder dan de vroegere 3,5 m Langs de dompelbeek is er een toegangsweg van 3 m voorzien tussen de beek en lot 13. De toegangsweg van 3 m is onvoldoende om landbouwmachines te laten passeren 24 woningen brengen 48 auto s mee. Waarom kan de weg niet doorgetrokken worden naar de Gentse Heerweg. Evaluatie van bezwaar: Het eerste bezwaarschrift gaat over het afschaffen van een private erfdienstbaarheid van doorgang waarover de gemeenteraad geen uitspraak kan doen. De bezwaarindieners dienen zich te wenden tot de vrederechter om de afschaffing van de doorgang te bekomen. Dit kan slechts geschieden op het moment dat de openbare weg effectief is aangelegd. Bezwaar 2: De gracht op de zijkant van de woningen 49 en 53 is ingebuisd. Het grond- en regenwater van deze terrein kan dus niet meer opgevangen worden in de ingebuisde gracht. De gracht achteraan de verkaveling blijft behouden. De bestaande afwatering van het hemelwater van de aanpalende percelen blijft gewaarborgd. Het terrein van de verkaveling wordt gedeeltelijk genivelleerd tot de hoogte van de aanpalende eigendommen. Het grondwater van de oude verkaveling zal voor geen overlast kunnen zorgen op de nieuwe verkaveling. Er wordt een gescheiden rioolstelsel voorzien in de verkaveling. De DWA riolering wordt aangelegd onder de Dompelbeek en mondt uit in een pompput, gelegen in de groenzone. Via een persleiding wordt de riolering aangesloten op de bestaande riool met een diameter van 400 mm. Daar het regenwater in een afzonderlijke leiding wordt gebufferd volstaat de diameter van de bestaande riool om het afvalwater op te vangen. De totale voorziene verharde oppervlakte bedraagt 0,55 ha (wegen + nieuwe woningen). Er moet een buffercapaciteit van 110 m³ worden voorzien. In het wegendossier worden 2 rioleringen met een diameter van 600 mm voorzien voor het bufferen van het regenwater. Naast deze buffering in de riolering wordt tevens bij iedere woning een regenwaterput voorzien volgens de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening op het hemelwater. Waregem is volgens het ruimtelijke structuurplan Vlaanderen geselecteerd is als een structuurondersteunend kleinstedelijk gebied. De afbakening van het stedelijk gebied dient te geschieden door de Provincie. De betrokken site is volgens het afbakeningsvoorstel van mei 2009 gelegen binnen het stedelijk gebied. Binnen het stedelijk gebied moet er gestreefd worden naar een grotere dichtheid. Er worden 24 woongelegenheden voorzien op de site. Dit komt overeen met een dichtheid van 18,5 woningen/ha. Gelet op de omgevende bebouwing moet hier niet gestreefd worden naar een grotere dichtheid. De gangbare afstand tot zijperceelsgrenzen dat momenteel wordt gehanteerd is 3 m. Het verkavelingsontwerp voldoet hieraan Langs de Dompelbeek word op elk perceel een bouwvrije strook van 5 m voorzien voor het ruimen van de beek. Langs lot 13 wordt er een zone van 3 m verhard om gemakkelijker toegang te krijgen op de achterliggende percelen om de beek te kunnen ruimen. Deze toegang is geenszins een uitweg voor de achterliggende terreinen. De verharde toegang blijft private eigendom van lot 13. Binnen de verkaveling moet iedere woning minimaal 1 standplaats hebben voor de wagen. Binnen de verkaveling worden bovendien 13 openbare parkeerplaatsen aangelegd. Een doorsteek naar de Gentse Heerweg is niet mogelijk gelet op de bestaande aanwezige woningen. Bovendien zou dit niet wenselijk zijn daar dit als sluikweg zou kunnen gebruikt worden. De ontsluiting van de woonzone is enkel mogelijk via de Grasdreef. Binnen de verkaveling wordt een verkeersplateau voorzien om de snelheid van de wagens af te remmen. Het betrokken verkavelingsontwerp is in het informatief gedeelte van het Structuurplan Waregem onder het hoofdstuk Aanbod aan bouwmogelijkheden opgenomen als bouwmogelijkheden in binnengebieden (blz ). In het richtinggevend gedeelte van het structuurplan onder het hoofdstuk 1.3. Programmatische invulling is de nood aan de ontwikkeling van de binnengebieden vermeld. De site is opgenomen als project in binnengebied Gentse Heerweg (blz ) De ontwikkeling vormt een versterking van de stedelijke woonomgeving. In de Bindende bepalingen werd de opmaak van een woonplan opgenomen (blz 231). Het Woonplan, definitief goedgekeurd op 5 december 2006 door de gemeenteraad van Waregem, is een beleidsdocument waarin de krachtlijnen en keuzes voor het lokaal woonbeleid worden aangegeven. Ook hier is het verkavelingsontwerp opgenomen als te ontwikkelen gebied. Gemeenteraadszitting 01 juni

20 Gelet op voorgaande worden de bezwaren ontvankelijk doch ongegrond verklaard Overwegende dat de verkeerscel reeds op 20 januari 2010 het voorontwerp van project heeft geadviseerd en dat de verkeerscel op het ontwerp van wegen gunstig heeft geadviseerd; Overwegende dat het Schepencollege in zitting van 28 januari 2010 het voorontwerp heeft besproken; dat op voorstel van de verkavelaar akkoord kon gegaan worden om 1 kavel (voor 4 woongelegenheden) voor te behouden als sociaal woonaanbod; Overwegende dat binnen de verkaveling er een groenzone van 653 m² wordt aangelegd; (=5% van de totale verkaveling); dat er 13 openbare parkeerplaatsen worden aangelegd op het openbaar domeinl; Overwegende dat in toepassing van artikel van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening de vergunningverlenende overheid aan de afgifte van de verkavelingsvergunning de nodige lasten kan verbinden die zij aan de verkavelaar menen te moeten opleggen, met name de uitvoering op zijn kosten, van alle werken tot uitrusting van de aan te leggen straten en de reservering van gronden voor groene ruimten, openbare gebouwen en openbare nutsvoorzieningen; Gelet op het verslag van de Commissie Grondgebiedszaken dd. 25 mei 2010; Het tracé van de nieuwe weg voor het verkavelen van het perceel grond gelegen ter hoogte van Grasdreef te 8790 Waregem, perceel gekend ten kadaster onder 2 afdeling sectie A nrs. 652 g, 655 a, 660 a, 661a in 21 kavels voor woningbouw wordt goedgekeurd. Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar - voor: 33 - De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: 19. uitwerken beheerplan park Casier: goedkeuren ontwerp aanstellen ontwerper en vaststellen wijze van gunnen - Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat het een goede zaak is dat dit punt vandaag aan bod komt. Het heeft 2 jaar in de frigo gezeten, maar uiteindelijk nam het college de wijze beslissing om het plan te laten uitvoeren. Binnen hier en enkele jaren zullen we uiteindelijk kunnen overgaan tot een echt parkbeheer en kan het park opnieuw op niveau komen tot wat het vroeger geweest is. Gelet op de gemeentewet; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 2; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat het aangewezen is om de rest van het park Casier op te frissen nu de restauratiewerken van het hekwerk rond het Park Casier definitief afgerond zijn; Overwegende dat de visie ontwikkeld in het Parkbeheerplan park Casier,overeenkomstig het concept Harmonisch Park- en Groenbeheer (goedgekeurd in gmtr van 1 april 2008) dient vertaald te worden in een concreet plan; Overwegende dat het aangewezen is deze opdracht uit te besteden aan een ontwerper(tuin- en landschaparchitect) om een gedetailleerd inzicht te krijgen in de uit te voeren werken, om de verschillende werken optimaal op elkaar af te stemmen en omwille van het beschermde statuut van het park; Gemeenteraadszitting 01 juni

Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014

Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014 Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014 Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, schepenen; Gerard Amelynck,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19.12.2013 Aanwezig: Werner Baudewijn, voorzitter van de gemeenteraad Karen De Colfmacker, burgemeester Jozef Van den Bulcke, Johan De Bleecker, Eric De Vriendt,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG Gemeenteraad MAANDAG 09 SEPTEMBER 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 02 maart 2010

Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 02 maart 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Voorzitter Rik Soens,

Nadere informatie

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF.

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU,

Nadere informatie

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja,

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Aanwezig: Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, Wauters Jef.: schepenen; Van Bael Jef: voorzitter

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id.,

Nadere informatie

227 Zitting van 17 mei 2013

227 Zitting van 17 mei 2013 227 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

EANDIS coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

EANDIS coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EANDIS coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De vennootschap werd onder de vorm van een naamloze vennootschap onder de benaming Electrabel Netmanagement Flanders opgericht op 29 april

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012. Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke,

GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012. Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, 30 GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012 Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, Willy Van Hove Schepenen Marc Van Wittenberge, Willy Demoor,

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GECOORDINEERDE STATUTEN OP 24 november 2014 2 Sibelga Intercommunale vereniging die

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Aanwezig: - Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen Marin Devalck - OCMW--Schepen Machtelinckx, Fernand

Nadere informatie

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013 ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013-1- Tegenwoordig Marleen Ral, voorzitter; Kurt Ryon, burgemeester; Wim Mombaerts, Alex Trostmann, Geert Laureys, Jan Van hoof, Clémence Maes, schepenen; Jos Dewinter, Edy Van

Nadere informatie

Akte "Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter

Akte Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter 1 027 "SIPEF" Naamloze vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg,

Nadere informatie

Notulen van de gemeenteraad

Notulen van de gemeenteraad Notulen van de gemeenteraad Vergadering gemeenteraad van 30/09/2014 AANWEZIG : V. Caprasse, Burgemeester E. de Foestraets - d'ursel, O. Joris, A. d'oreye de Lantremange, T. Van De Plas, F. Devleeschouwer,

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

s SCHELDE-LANDSUHAPSPARK - STATUTEN

s SCHELDE-LANDSUHAPSPARK - STATUTEN s SCHELDE-LANDSUHAPSPARK - STATUTEN STATUTEN VAN DE DIENSTVERLENENDE VERENIGING "SLP" TITEL I AARD, NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Art. 1. Rechtsvorm l. Tussen de deelnemers is een dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni 2014

Gemeenteraad 10 juni 2014 BADSTAD Blankenberge, 2 september 2014 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei 2014. Goedkeuring. Stemming.

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Tel 09/345.01.35 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE Openbare zitting van 30 mei 2013 Tegenwoordig:

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG

Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG Aanwezig: Geert Janssens: Voorzitter van de gemeenteraad; Manu Claes: Burgemeester; Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans, Marleen

Nadere informatie