De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Davine Dujardin, Els Naessens, Griet Deleersnyder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Davine Dujardin, Els Naessens, Griet Deleersnyder"

Transcriptie

1 Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 18 december 2008 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy François, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Georges Vantieghem, Mario Verhellen, Guy Adams, Jaak Lefevre, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Guy Van den Eynde, Joost Kerkhove, Davine Dujardin, Bart Kindt, Connie Devos, Ann-Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke, Els Naessens, Bruno Lahousse, Hilde Dewever, Henri Destoop, Dieter Alyn, Delphine Cloet, Griet Deleersnyder, Christel Markey: Raadsleden Guido De Langhe : Secretaris Verontschuldigd: Griet Deleersnyder De vergadering vangt aan om: uur OVEREENKOMSTIG HET ARTIKEL 26 VAN HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (BESLISSING GEMEENTERAAD DD ) WORDT, BIJ DE GEHEIME STEMMINGEN, HET BUREAU ALS VOLGT SAMENGESTELD: KURT VANRYCKEGHEM, BURGEMEESTER VOORZITTER DAVINE DUJARDIN EN ANN-SOPHIE KINDT, LEDEN, JONGSTE RAADSLEDEN OPENBARE ZITTING 1. mededelingen Volgende commissie: dinsdag 6 januari 2009 om 18.15u Volgende gemeenteraad: dinsdag 13 januari 2009 om 19.00u. De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Davine Dujardin, Els Naessens, Griet Deleersnyder 2. vaststellen opcentiemen op de onroerende voorheffing - dienstjaar 2009 Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het jaar 2009 ongewijzigd vast te stellen op gemeenteraad 18/12/2008 1

2 - voor: 23 - CD&V + sp.a spirit - tegen: 4 - Open Vld - onthoudingen: 1 - Vl. Belang De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Jo Neirynck, Davine Dujardin, Els Naessens, Griet Deleersnyder 3. vaststellen aanslagvoet aanvullende belasting op de personenbelasting - dienstjaar 2009 Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de aanslagvoet aanvullende belasting op de personenbelasting voor het jaar 2009 ongewijzigd vast te stellen op 6,8%. - voor: 24 - CD&V + sp.a spirit - tegen: 4 - Open Vld - onthoudingen: 1 - Vl. Belang De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Jo Neirynck, Davine Dujardin, Griet Deleersnyder 4. vaststellen belastingsreglementen naar aanleiding van het decreet van 30 mei 2008 Alle belastingreglementen dienen voorzien te worden van een verwijzing naar het nieuwe decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gepubliceerd in het B.S. van 4 juli 2008, dit ter vervanging van de wet van 24 december 1996 en zijn uitvoeringsbesluiten. De inwerkingtreding van het decreet is voorzien voor 1 januari De belangrijkste wijzigingen in dit besluit zijn de volgende: Bezwaartermijn van 6 maanden teruggebracht naar 3 maanden Hoorprocedure voor de bezwaarindieners aanzienlijk vereenvoudigd: enkel hoorzitting indien uitdrukkelijk/schriftelijk gevraagd. i.k.v. contantbelastingen is belasting op aangifte niet meer mogelijk. Bijkomend wordt onderstaand artikel in alle voorliggende ontwerpreglementen van contantbelastingen aangebracht of aangepast: - Belasting op de huisvuilzakken - Belasting op gebruik van parkeerautomaten en betaalparkeerkaarten - Belasting op het parkeren met beperkte duur - Belasting op het parkeren in een blauwe zone - Belasting op plaatsrechten op openbare markten - Belasting op het afleveren van administratieve stukken Bij niet-betaling van deze contant te betalen belasting, wordt de belasting ingekohierd en wordt ze een kohierbelasting, met haar specifieke gevolgen. In het overwegend gedeelte van ieder belastingreglement wordt onderstaande alinea licht aangepast: Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder art. 42 e.v. inzake de bevoegdheden van de gemeenteraad en art. 94 inzake invordering van fiscale en niet-fiscale ontvangsten Aan de gemeenteraad wordt gevraagd elk reglement aan het decreet aan te passen. Inhoudelijk zijn de reglementen niet gewijzigd. De gewijzigde passages in het overwegend en beschikkend gedeelte zijn in de ontwerpbesluiten in vet en cursief aangeduid. (in bijlage) - voor: 24 - CD&V + sp.a spirit - onthoudingen: 5 - Open Vld + Vl. Belang De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Jo Neirynck, Davine Dujardin, Griet Deleersnyder 5. kennis nemen kasverslagen 3e kwartaal 2008: a) stad Waregem gemeenteraad 18/12/2008 2

3 b) Regie voor Grond- en Huisvestingsbeleid a) stad Waregem derde kwartaal 2008 Het verantwoord en te verantwoorden vermogen bedraagt ,12 euro. Dit bedrag stemt overeen met de resultaten uit de boekhouding: Kastoestand Stad Financiële rekeningen Algemene Saldi Rekening Debet Credit DEXIA rek. courant ,25 DEXIA rek. kredietopeningen DEXIA zichtrekening voor bijzonder gebruik ,28 DEXIA rekening toelagen en leningsgelden ,00 DEXIA rek. leningsgelden met bestemmingswijziging ,00 Fortis rek. courant ,45 Fortis rekening leningsgelden Spaar- en Beleggingsrekeningen < 1 jaar ,76 Andere banken ,42 Bank van de Post rek. courant ,19 Kas speciën ,77 Totaal van de financiële rekeningen ,12 Saldo van de financiële rekeningen ,12 Interne overboekingen 0,00 DEXIA betalingen in uitvoering 0,00 Globaal saldo ,12 Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van dit kasverslag. b) Regie voor Grond- en Huisvestingsbeleid derde kwartaal 2008 Het verantwoord en te verantwoorden vermogen bedraagt ,63 euro. Dit bedrag stemt overeen met de resultaten uit de boekhouding: Kastoestand Stedelijke Regie op Verantwoord vermogen financiële rekeningen DEXIA rek. courant ,61 DEXIA rek. kredietopeningen DEXIA zichtrekening voor bijzonder gebruik DEXIA rekening toelagen en leningsgelden DEXIA rek. leningsgelden (L1030) Beleggingen op < 1 jaar Bank van de Post rek. Courant 792,07 Ethias-rekening ,67 Ethias Protection Plus ,28 Kas van de ontvanger Globaal saldo ,63 Te verantwoorden vermogen Ontvangsten t.e.m. 3 e trimester ,87 Uitgaven t.e.m. 3 e trimester ,24 Saldo ,63 Te verantwoorden vermogen = verantwoord vermogen Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van dit kasverslag. De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Xavier Wyckhuyse, Iacopucci Pietro, Griet Deleersnyder 6. goedkeuren stedelijke dotatie politiezone Mira In de politieraad wordt op 9 december 2008 de begroting 2009 van de politiezone Mira ter goedkeuring voorgelegd. Op basis van het reeds bekomen verslag bekomen van de politiezone Mira zal de stedelijke dotatie voor de stad Waregem worden vastgesteld op ,00 euro. Hiervoor is het nodige budget ingeschreven op de begroting 2009 van de stad Waregem. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de stedelijke dotatie 2009 politiezone Mira goed te keuren. gemeenteraad 18/12/2008 3

4 - voor: onthoudingen: 0 - De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Iacopucci Pietro, Griet Deleersnyder 7. OCMW: a) goedkeuren financieel meerjarig beleidsplan b) kennis nemen budget 2009 a) goedkeuren meerjarenplan Aan de raad wordt het meerjarenplan voorgelegd. De stedelijke bijdrage is : voor 2009 = ,00 voor 2010 = ,00 voor 2011 = ,00 Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit meerjarenplan goed te keuren. - voor: 23 - CD&V - onthoudingen: 8 - sp.a spirit + Open Vld + Vl. Belang De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Griet Deleersnyder b) kennis nemen budget 2009 Het OCMW legt z n budget 2009 voor aan de gemeenteraad. Dit werd tevens besproken op het overleg tussen het OCMW en de Stad op 20/11/2008; Omschrijving Budget na wijziging 2008 B 2009 Werkingsopbrengsten (+) , ,00 Werkingskosten (-) , ,00 Werkingsresultaat , ,00 Financiële opbrengsten (+) , ,00 Financiële kosten (-) , ,00 Resultaat gewone activiteiten , ,00 Uitzonderlijke opbrengsten (+) 0,00 0,00 Uitzonderlijke kosten (-) , ,00 Resultaat van het boekjaar , ,00 Verrekeningen , ,00 Resultaat v/h boekjaar na verrekening , ,00 Normale stedelijke bijdrage , ,00 Inbreng overschot vorig jaar/geraamd overschot , ,00 Effectieve stedelijke bijdrage , ,00 In werkingsopbrengsten wordt de Riziv-forfait voor de Meers geraamd op 49,50. Er wordt een overschrijding van de spilindex verwacht in juli 2009 die z n weerslag zal hebben op de tarieven. In werkingskosten worden de toelagen voor de vzw s aangepast (derde vzw), in personeelskosten wordt indexaanpassing van 2% voorzien vanaf juli 2009, alsmede de stijging van de MTC s, bijkomende aanwervingen (+ 7,25 FTE) en middelen om vervangingen, eindeloopbaan en ziekteperiodes van personeel op te vangen.. Ook de financiële kosten zijn gestegen door leningen die naar boven toe werden herzien. In financiële opbrengsten zit de volledige afschrijving van de resterende kapitaalsubsidies van de Hagewinde. In uitzonderlijke kosten zit de volledige uitboeking van de Hagewinde. De geraamde financiële bijdrage van de stad voor 2009 bedraagt ,00. Dit rekening houdend met een vermoedelijk boni van ,00. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het budget 2009 van het OCMW. gemeenteraad 18/12/2008 4

5 8. goedkeuren budget 2009: Het Pand vzw Het budget 2009 van de vzw Het Pand wordt voorgesteld met volgende eindcijfers: Uitgaven Ontvangsten handelsgoederen omzet , ,00 diensten/diverse goederen , ,00 bezoldigingen , ,00 afschrijvingen + reserves , ,00 andere andere bedrijfskosten ,00 bedrijfsopbrengsten , ,00 financiële financiële kosten , ,50 gemeenteraad 18/12/ opbrengsten 8.640, ,00 onttrekking aan reserve 0,00 0,00 dotatie contractuele reserve , ,00 concessievergoeding stad , , , , , ,00 De concessievergoeding aan de stad voor 2009 wordt geraamd op ,50 euro. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het voorgestelde budget van Het Pand vzw goed te keuren. - voor: 27 - CD&V + sp.a spirit - onthoudingen: 5 - Open Vld + Vl. Belang 9. goedkeuren budget 2009: OC Nieuwenhove vzw Het budget 2009 van OC Nieuwenhove vzw wordt voorgelegd met volgende eindcijfers: Gewijz. begr Begroting 2009 Ontvangsten Overdracht resultaat ,25 0,00 Prestaties , ,00 Toelage stad , ,00 Schuld 100,00 50,00 Andere opbrengsten 200,00 0,00 Totaal ontvangsten , ,00 Uitgaven Personeel , ,00 Werkingskosten , ,00 Totaal uitgaven , ,00 Batig saldo werkjaar 0,00 0,00 De stedelijke toelage wordt vastgesteld op ,00. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het budget 2009 OC Nieuwenhove vzw goed te keuren. - voor: 31 - CD&V + sp.a spirit + Open Vld - onthoudingen: 1 - Vl. Belang 10. goedkeuren budget 2009: De Schakel vzw Het budget 2009 van De Schakel vzw wordt voorgesteld met volgende eindcijfers: Gewijzigde begroting 2009 begroting 2008 BEDRIJFSKOSTEN Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen , ,00 Diensten en diverse goederen , ,00 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , ,00

6 Afschrijvingen en waardeverminderingen , ,00 Andere bedrijfskosten 5 463, ,00 Financiële kosten 1 260, ,00 Uitzonderlijke kosten 0,00 0,00 Totaal kosten boekjaar , ,00 Niet te verrekenen afschrijvingen , ,00 Investeringen aanpassingswerken , ,00 Tegoed evenementen stad 0,00 0,00 Niet te verrekenen voorziening loon arbeidsvrijstelling 55+ 0, ,00 Overgedragen verlies vorig boekjaar 0,00 0,00 Over te dragen winst 8 337,92 0,00 Totaal kosten , ,00 BEDRIJFSOPBRENGSTEN Omzet , ,00 Geproduceerde vaste activa 6 050, ,00 Overige bedrijfsopbrengsten , ,00 Derving door gratis dienstverlening en verhuur 4 000, ,00 Diverse bedrijfsopbrengsten 7 200, ,00 Terugbetaling elektriciteit door Stad , ,00 Financiële opbrengsten 1 500, ,00 Uitzonderlijke opbrengsten 150,00 0,00 Totaal opbrengsten boekjaar , ,00 Overgedragen winst van vorig dienstjaar/vermoedelijk boni , ,00 Over te dragen verlies 0,00 0,00 Totaal opbrengsten , ,00 De geraamde stedelijke toelage voor 2009 bedraagt ,00. Na BW 2008 bedroeg die voor ,20 euro. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het budget 2009 van De Schakel vzw goed te keuren. - voor: 31 - CD&V + sp.a spirit + Open Vld - onthoudingen: 1 - Vl. Belang 11. goedkeuren budget 2009: Sportbeheer vzw De vzw Sportbeheer legt haar begroting voor 2009 voor aan de gemeenteraad:: Gewijzigde begroting 2008 begroting 2009 Ontvangsten Prestaties , ,00 Cafetaria , ,00 Zwemmen , ,00 Sporthallen , ,00 Openluchtcentra , ,00 Andere ontvangsten , ,00 Deelname sportact. Prom , ,00 Bijzondere ontvangsten , ,00 Overdrachten , ,75 Toelage stad , ,75 Gratis zwemmen , ,00 Overdracht vorig dienstj (pos)/vermoedelijk boni , ,87 Totaal ontvangsten , ,62 Uitgaven Personeel , ,62 Werkingskosten , ,00 Onthaal en receptie 7 200, ,00 gemeenteraad 18/12/2008 6

7 Verplaatsingskosten 2 300, ,00 Kantoorkosten , ,00 Labo 4 000, ,00 Sociaal secretariaat , ,00 Onderhoud kantoormachines 1 500, ,00 Documentatie, lidgelden 1 000, ,00 Beroepsopleiding 1 500, ,00 Publiciteit 5 000, ,00 Juridisch advies 1 000, ,00 Ter beschikk. stellen gebouwen , ,00 Materiaal en materieel , ,00 Energie , ,00 Water , ,00 Onderhoud accommodatie , ,00 Onderhoud voertuigen 2 000, ,00 Huur gebouwen , ,00 Verzekeringen Diverse kosten 8 000,00 100, ,00 100,00 Lesgevershulp , ,00 PBW , ,00 Deelname inkomgelden 2 000, ,00 Gratis sporten , ,00 Overdracht vorig dienstj (neg) 0,00 0,00 Totaal uitgaven , ,62 De dotatie voor het gratis zwemmen : ,00. De stedelijke toelage stijgt van ,84 euro na BW naar ,75 euro in begroting In opbrengsten hogere ontvangsten geraamd uit in hoofdzaak het zwemmen. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het budget 2009 Sportbeheer vzw goed te keuren. - voor: 31 - CD&V + sp.a spirit + Open Vld - onthoudingen: 1 - Vl. Belang 12. goedkeuren budget 2009: Vereniging Ons Tehuis Het budget 2009 werd besproken op de Raad van Beheer van de Vereniging Ons Tehuis op datum van 5 december Het budget 2009 van de Vereniging Ons Tehuis werd ingediend met volgende cijfers : Budget - Vereniging Ons Tehuis (geconsolideerd) Boekjaar 2009 B 2008 na wijziging B Werkingskosten (-) , ,86 70 Werkingsopbrengsten (+) , ,95 werkingsresultaat , ,91 65 financiële kosten (-) 1 750, ,00 75 financiële opbrengsten (+) , ,10 financieel resultaat , ,10 66 Uitzonderlijke kosten (-) 0,00 0,00 76 Uitzonderlijke opbrengsten (+) 0,00 0,00 Uitzonderlijk resultaat 0,00 0,00 resultaat boekjaar , ,81 afschrijvingen/waardevermind. (+) , ,82 verrekening investeringssubs. (-) 4 998, ,10 te financieren resultaat , ,09 De gebudgetteerde onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage voor 2009 wordt geraamd op ,09 euro. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het budget 2009 van de Vereniging Ons Tehuis goed te keuren. gemeenteraad 18/12/2008 7

8 Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het budget 2009 van de Vereniging Ons Tehuis goed te keuren. - voor: 27 - CD&V + sp.a spirit - onthoudingen: 5 - Open Vld + Vl. Belang 13. vaststellen budget stad Waregem: goedkeuren beleidsnota en financiële nota + bijlage Aan de raad werden de documenten betreffende het gemeentebudget en de bijlagen bezorgd. Het budget 2009, de beleidsnota en de financiële nota 2009 worden aan de hand van een presentatie door de schepen van financiën en de financieel adviseur toegelicht. Het gemeentebudget 2009 van de gewone dienst wordt als volgt voorgelegd: Algemeen resultaat begrotingsrekening ,00 Rekening 2007 Saldo Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar ,00 Vastgelegde uitgaven eigen dienstjaar , ,00 (a) Netto vastgest. rechten vorige dienstj. (in 2007) ,00 Vastgelegde uitgaven vorige dienstj. (in 2007) ,00 min teveel vastgelegde uitg. overgebr. v. vorige rek ,00 (b) Ontvangsten overboekingen 0,00 Uitgaven overboekingen , ,00 (c) Resultaat v/d begrotingsrekening 2007 (+ of -) ,00 Algemeen resultaat ,00 begrotingsrekening Begroting 2008 Ontvangsten eigen dienstjaar ,00 Uitgaven eigen dienstjaar , , ,00 Artikels 02 Ontvangsten vorige dienstj. (in 2008) ,00 Uitgaven vorige dienstj. (in 2008) , ,00 Ontvangsten overboekingen ,00 Uitgaven overboekingen , ,00 Geraamd resultaat v/d begroting 2008 (+ of -) , ,00 Geraamd algemeen ,00 begrotingsresultaat Begroting 2009 Saldo Ontvangsten eigen dienstjaar ,00 Uitgaven eigen dienstjaar , ,00 (g) Artikels 02 Ontvangsten vorige dienstj. (in 2009) ,00 gemeenteraad 18/12/2008 8

9 Uitgaven vorige dienstj. (in 2009) , ,00 (h) Ontvangsten overboekingen ,00 Uitgaven overboekingen , ,00 (i) Geraamd resultaat v/d begroting 2009 (+ of -) ,00 Geraamd algemeen ,00 begrotingsresultaat Het gemeentebudget 2009 van de buitengewone dienst wordt als volgt voorgelegd: Algemeen resultaat begrotingsrekening ,00 Rekening 2007 Saldo Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar ,00 Vastgelegde uitgaven eigen dienstjaar , ,00 (a) Netto vastgest. rechten vorige dienstj. (in 2007) ,00 Vastgelegde uitgaven vorige dienstj. (in 2007) ,00 min teveel vastgelegde uitg. overgebr. v. vorige rek , ,00 (b) Ontvangsten overboekingen ,00 Uitgaven overboekingen 0, ,00 (c) Resultaat v/d begrotingsrekening 2007 (+ of -) ,00 Algemeen resultaat ,00 begrotingsrekening Begroting 2008 Ontvangsten eigen dienstjaar , ,00 Uitgaven eigen dienstjaar , , ,00 Artikels 02 Ontvangsten vorige dienstj. (in 2008) ,00 Uitgaven vorige dienstj. (in 2008) , ,00 Ontvangsten overboekingen ,00 0,00 Uitgaven overboekingen , ,00 Geraamd resultaat v/d begroting 2008 (+ of -) , ,00 Geraamd algemeen ,00 begrotingsresultaat Begroting 2009 Saldo Ontvangsten eigen dienstjaar ,00 Uitgaven eigen dienstjaar , ,00 (g) Artikels 02 gemeenteraad 18/12/2008 9

10 Ontvangsten vorige dienstj. (in 2009) ,00 Uitgaven vorige dienstj. (in 2009) 5.000, ,00 (h) Ontvangsten overboekingen ,00 Uitgaven overboekingen , ,00 (i) Geraamd resultaat v/d begroting 2009 (+ of -) ,00 Geraamd algemeen begrotingsresultaat Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het gemeentebudget 2009, de beleidsnota en de financiële nota met hun bijlagen goed te keuren. - voor: 22 - CD&V - onthoudingen: 9 - sp.a spirit + Open Vld + Vl. Belang De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Jaak Lefevre, Griet Deleersnyder 14. goedkeuren begroting 2009: Stedelijke Regie voor Grond- en Huisvestingsbeleid Het ontwerp van begroting 2009 voor de stedelijke regie voor grond- en huisvestingsbeleid wordt voorgelegd met volgende eindcijfers: Uitgaven Bedrag Ontvangsten Bedrag Vorige dienstjaren ,75 Vorige dienstjaren ,75 Hfst I Werkingsuitgaven Hfst II Overboekingen Hfst III Te realiseren activa Hfst IV Werken voor derden Hfst V Spec. thesaurieverrichtingen ,35 0, ,40 0,00 0,00 Hfst I Gewone ontvangsten Hfst II Ontv. Div. activiteiten Hfst III Financiering activa Hfst IV Werken voor derden Hfst V Spec. thesaurieverrichting , ,40 0,00 0,00 TOTAAL EIGEN DIENSTJAAR ,75 TOTAAL EIGEN DIENSTJAAR ,75 ALG TOTAAL UITGAVEN ,50 ALG TOTAAL UITGAVEN ,50 ALG TOTAAL ONTVANGSTEN ,50 ALG TOTAAL ONTVANGSTEN ,50 MALI 0,00 BONI 0,00 Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de begroting 2009 voor de stedelijke regie voor grond- en huisvestingsbeleid goed te keuren. - voor: 25 - CD&V + sp.a spirit - onthoudingen: 5 - Open Vld + Vl. Belang De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Mario Verhellen, Jaak Lefevre, Griet Deleersnyder 15. goedkeuren toelage De wereldraad is het adviesorgaan van de stad Waregem voor ontwikkelingssamenwerking en Noord- Zuidbeleid. De Wereldraad is de koepel van alle mensen en organisaties die in Waregem actief zijn rond het Noord-Zuidgebeuren.De wereldraad adviseert stad rond Noord-Zuid beleid en samenwerking met Gatsibo en staat in voor sensibilisatie van de Waregemse bevolking rond Noord-Zuid problematiek en duurzame ontwikkeling. Een activiteiten en financieel verslag werden voorgelegd voor de werking Een bedrag van 3750 is voorzien als toelage. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze toelage goed te keuren. - voor: 29 - CD&V + sp.a spirit + Open Vld - onthoudingen: 1 - Vl. Belang gemeenteraad 18/12/

11 De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Mario Verhellen, Jaak Lefevre, Griet Deleersnyder 15.bis obligaties vzw KNOKK (agendapunt aangevraagd door raadslid Dieter Alyn) - voor: 1 - Vl. Belang - tegen: 26 - CD&V + sp.a spirit - onthoudingen: 4 - Open Vld De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Jaak Lefevre, Griet Deleersnyder 15.ter stedelijke brandweer: a) aanvaarding van het punt wegens hoogdringendheid door de gemeenteraad bij 2/3 meerderheid b) kennis nemen en bekrachtigen van de bijkomende motivering van de jury aangaande het aanwervingsexamen van brandweerman-vrijwilliger c) bevestigen van de beslissing van de gemeenteraad van 04/11/2008 houdende kennis nemen en bekrachtigen proces-verbaal van de aanwervingsproef voor de functie van vrijwilligers en vaststellen van de wervingsreserve In zitting van de gemeenteraad van 4 november laatstleden werd enerzijds het proces-verbaal bekrachtigd van de aanwervingsproef voor vrijwilligers en de wervingsreserve vastgesteld en anderzijds overgegaan tot de aanstelling in de functie van stagiairs-vrijwilligers. Bij brief dd. 31 oktober werd het stadsbestuur aangeschreven van een advocatenkantoor dat er bezwaar was tegen het verloop van de selectieprocedure, meer bepaald tegen de quotering van het mondeling examen, dit gelinkt aan de motivering van de jury op datum van 18 oktober. Ten einde te anticiperen en een antwoord te kunnen formuleren in een klachtenprocedure, kwam de jury op datum van 17 november opnieuw samen. Er werd een onderbouwing van de motivatie van het mondeling examen van 18 oktober gemaakt, en dit voor alle kandidaten. Op 25 november werd aan het stadsbestuur door de Gouverneur de klacht betekend ingediend tegen het verloop van de selectie met het oog op het aanwerven van brandweerman-vrijwilligers. Het volledige dossier werd opgevraagd en op datum van 28 november doorgestuurd. De aangestelde stagiairs moeten normaliter hun opleiding bij de brandweerschool WOBRA starten half januari. Zij zijn voorlopig voor deze opleiding ingeschreven, doch hierover kan maar definitief uitsluitstel gegeven worden eens de klacht door de Gouverneur behandeld is. Deze opleiding wordt maar éénmaal per jaar georganiseerd. Het bestuur heeft er dus alle belang bij dat dit dossier zo vlug mogelijk behandeld wordt. Rekening houdende met het hoogdringend karakter van dit dossier is het noodzakelijk om te anticiperen op bijkomende vragen van de Gouverneur en bijgevolg als bijkomend agendapunt twee zaken aan de gemeenteraad voor te leggen zijnde enerzijds de kennisname en de bekrachting van de bijkomende motivering van de jury aangaande het aanwervingsexamen van brandweerman-vrijwilliger en anderzijds de bevestiging van de beslissing van de gemeenteraad dd. 4/11/2008 houdende kennisname en bekrachtiging van het proces-verbaal van de aanwervingsproef voor de functie van vrijwilligers en de vaststelling van de wervingsreserve. De bijkomende motivering evenals de beslissing van de gemeentzraad dd. 4 november zit ter inzage in de dossiers van de gemeenteraad. Het volledige dossier ligt ter inzage op de personeelsdienst. 15.ter stedelijke brandweer: a) aanvaarding van het punt wegens hoogdringendheid door de gemeenteraad bij 2/3 meerderheid - voor: onthoudingen: 0 - gemeenteraad 18/12/

12 15.ter 15.ter stedelijke brandweer: b) kennis nemen en bekrachtigen van de bijkomende motivering van de jury aangaande het aanwervingsexamen van brandweerman-vrijwilliger stedelijke brandweer: c) bevestigen van de beslissing van de gemeenteraad van 04/11/2008 houdende kennis nemen en bekrachtigen proces-verbaal van de aanwervingsproef voor de functie van vrijwilligers en vaststellen van de wervingsreserve Uitslag van de stemming 15.ter a) & b): - voor: onthoudingen: vragen Er zijn 3 vragen ingediend op het secretariaat: - raadslid D. Alyn: moskeebestuur - raadslid D. Alyn: slachtvloer - raadslid D. Alyn: samenwerkingsverbanden en vertegenwoordiging stad Waregem. Einde van de gemeenteraadszitting: uur Namens de Gemeenteraad Gedaan in bovenvermelde zitting (get.) Guido De Langhe Secretaris (get.) Kurt Vanryckeghem Voorzitter Guido De Langhe Secretaris Voor eensluidend afschrift Waregem, 22/12/2008 Kurt Vanryckeghem Burgemeester gemeenteraad 18/12/

Voorbereiding beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 16 december 2010

Voorbereiding beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 16 december 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Voorzitter Rik Soens,

Nadere informatie

Zitting van 2 maart 2010

Zitting van 2 maart 2010 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 2 maart 2010 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Gemeenteraad 06 februari 2007

Gemeenteraad 06 februari 2007 Gemeenteraad 06 februari 2007 Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen

Nadere informatie

Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter VOORZITTER DAVINE DUJARDIN EN ANN-SOPHIE KINDT, LEDEN,

Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter VOORZITTER DAVINE DUJARDIN EN ANN-SOPHIE KINDT, LEDEN, Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 06 februari

Nadere informatie

Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 17 december 2009

Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 17 december 2009 Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 17 december 2009 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk

Nadere informatie

Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 06 juli 2010

Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 06 juli 2010 Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 06 juli 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk

Nadere informatie

STAD WAREGEM Gemeenteplein WAREGEM

STAD WAREGEM Gemeenteplein WAREGEM Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 13 januari

Nadere informatie

Gemeenteraad 06 mei 2008

Gemeenteraad 06 mei 2008 Gemeenteraad 06 mei 2008 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad donderdag 19 december 2013

Verslag gemeenteraad donderdag 19 december 2013 Verslag gemeenteraad donderdag 19 december 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

1. goedkeuren proces-verbaal vorige zitting De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring (27/27) aan het proces-verbaal van de zitting van 04/12/2007.

1. goedkeuren proces-verbaal vorige zitting De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring (27/27) aan het proces-verbaal van de zitting van 04/12/2007. Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 20 december

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. PROJECTVERENIGINGEN 4 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 4 4. VZW S 5 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten

Nadere informatie

VOORZITTER DELPHINE CLOET EN GRIET DELEERSNYDER (PUNT 4.C), ANN-SOPHIE KINDT EN DELPHINE CLOET (PUNT 20,B), LEDEN,

VOORZITTER DELPHINE CLOET EN GRIET DELEERSNYDER (PUNT 4.C), ANN-SOPHIE KINDT EN DELPHINE CLOET (PUNT 20,B), LEDEN, Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 05 juni 2007

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. PROJECTVERENIGINGEN 5 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 5 4. VZW S 6 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Gemeenteraad 18 december 2008

Gemeenteraad 18 december 2008 Gemeenteraad 18 december 2008 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 05 juli 2011

Verslag gemeenteraad 05 juli 2011 Verslag gemeenteraad 05 juli 2011 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 16 december 2010

Verslag gemeenteraad 16 december 2010 Verslag gemeenteraad 16 december 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Vaststelling van de gemeentelijke dotatie aan

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

DAGORDE GEMEENTERAAD

DAGORDE GEMEENTERAAD GEMEENTE DENDERLEEUW 9470 DATUM : 8 DECEMBER 2009 DAGORDE GEMEENTERAAD Mevrouw Elke De Greef, voorzitter van de gemeenteraad van bovengenoemde gemeente verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting

Nadere informatie

Gemeenteraad 04 september 2007

Gemeenteraad 04 september 2007 Gemeenteraad 04 september 2007 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

Gemeenteraad 07 april 2009

Gemeenteraad 07 april 2009 Gemeenteraad 07 april 2009 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 22 december 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 22 december 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 22 december 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Gemeenteraad 02 oktober 2007

Gemeenteraad 02 oktober 2007 Gemeenteraad 02 oktober 2007 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen

Nadere informatie

Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 06 april 2010

Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 06 april 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Voorzitter Rik Soens,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Financiering van het investeringsprogramma

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014

Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014 Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 oktober 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 oktober 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 01 oktober 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling.

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling. Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 27-11-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 december 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 december 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 1 december 215 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/7/25 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

JONGSTE RAADSLEDEN PUNT 4.B): DAVINE DUJARDIN & DELPHINE CLOET PUNTEN 5.C), 6.B), 7.B) & 42.: DAVINE DUJARDIN & ANN-SOPHIE KINDT

JONGSTE RAADSLEDEN PUNT 4.B): DAVINE DUJARDIN & DELPHINE CLOET PUNTEN 5.C), 6.B), 7.B) & 42.: DAVINE DUJARDIN & ANN-SOPHIE KINDT Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 06 mei 2008

Nadere informatie

FINANCIEEL MEERJARIG BELEIDSPLAN

FINANCIEEL MEERJARIG BELEIDSPLAN Provincie: WEST-VLAANDEREN GEMEENTE INGELMUNSTER Bijlage van het budget voor het jaar 2011 FINANCIEEL MEERJARIG BELEIDSPLAN 2011 TOT 2013 I. Omschrijving van de huidige financiële toestand als uitgangsbasis

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Aanwezig: de heer M. Aytar, voorzitter; de heer L. Vanoppen, ondervoorzitter; mevr. M. Ceyssens, de heer L. Derwae, mevrouw

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 december 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 december 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 december 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

TITEL I : Premies STAD WAREGEM. 16 Voorwerp: Goedkeuring stedelijk huisvestingsreglement. De Raad,

TITEL I : Premies STAD WAREGEM. 16 Voorwerp: Goedkeuring stedelijk huisvestingsreglement. De Raad, STAD WAREGEM Uittreksel uit het register der Notulen van de Gemeenteraad Zitting van 03.07.2001 Aanwezig: Dhondt Yolande... Burgemeester-Voorzitter. Kindt Paul, Soens Rik, Vantieghem Georges, Vanryckeghem

Nadere informatie

Gemeenteraad 02 september 2009

Gemeenteraad 02 september 2009 Gemeenteraad 02 september 2009 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 22 DECEMBER 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Gemeentelijke vrijwillige

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Gemeenteraad 03 april 2007

Gemeenteraad 03 april 2007 Gemeenteraad 03 april 2007 Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VZW BENETIET GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP

AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VZW BENETIET GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP Benetiet vzw Luitenant Lippenslaan 15 bus 7 2140 Antwerpen (Borgerhout) R.P.R. Antwerpen BTW-nummer: BE 0635.546.374 AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VZW BENETIET GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 november 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 november 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 november 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Gemeenteraad 13 januari 2009

Gemeenteraad 13 januari 2009 Gemeenteraad 13 januari 2009 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen

Nadere informatie

POLITIERAAD 19 november 2009 Verslag

POLITIERAAD 19 november 2009 Verslag POLITIERAAD 19 november 2009 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem Aanwezig: Luc Blommaerts, burgemeester-voorzitter. Koen Snyders, Luc Vuylsteke de Laps, burgemeesters. Joost Fillet, Jos Bergmans,

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 juli 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 juli 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 5 juli 216 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/7/25 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Vaststelling van de gemeentelijke dotatie aan

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

Gemeenteraad 04 maart 2008

Gemeenteraad 04 maart 2008 Gemeenteraad 04 maart 2008 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

A&B KMO-partners CVBA I VLEVA VZW 1000 Brussel 2012 : Van 01/01/2012 tot 31/12/ : Van 01/01/2011 tot 31/12/2011 ACTIVA

A&B KMO-partners CVBA I VLEVA VZW 1000 Brussel 2012 : Van 01/01/2012 tot 31/12/ : Van 01/01/2011 tot 31/12/2011 ACTIVA BALANS Pagina: 1 ACTIVA VLEVA VASTE ACTIVA 5.247,00 29.636,82 III. MATERIELE VASTE ACTIVA 5.247,00 29.636,82 C. MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL 1.575,27 7.606,26 Meubilair 24000000 95.856,02 95.856,02 Geb.

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Jo TIJTGAT,

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015 Aanwezig: Jean Marie De Groote, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten,

Nadere informatie

Interne Balans Ope > Afs 2012

Interne Balans Ope > Afs 2012 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.151,84 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) C. Meubilair en rollend materieel 22/27 2.041,84 24 2.041,84 240100 240109 INFORMATICAMATERIEEL 3.336,00 AFSCHRIJVINGEN INFORMATICAMATERIEEL

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeentebestuur Bonheiden UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD EVB/lb Zitting van 25 juni 2014 Aanwezig: Steven Morrens, voorzitter Guido Vaganée, burgemeester Mieke Van den Brande, Jan Fonderie,

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 februari 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 februari 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 05 februari 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Dorpsstraat SINT-LAUREINS Tel (09) Fax (09)

Dorpsstraat SINT-LAUREINS Tel (09) Fax (09) Provincie Arrondissement Gemeente OOST-VLAANDEREN EEKLO 9980 SINT-LAUREINS UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD OPENBARE VERGADERING VAN 17 APRIL 2014 Aanwezig : de heer L. De Meyere -gemeenteraadslid,

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting 11 januari 2011 2

Gemeenteraadszitting 11 januari 2011 2 Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 11 januari 2011 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk

Nadere informatie

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN.

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 15 september 2009 Aanwezig : PAUL DUERINCKX voorzitter IVAN VANDERZEYPEN, LEEN VERRECK, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER,

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 20 december 2006, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 20 december 2006, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 20 december 2006, 20 uur Agenda en verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag Politieraad van 26.09.2006 2. Goedkeuring drie

Nadere informatie

BIJLAGE VAN HET BUDGET VOOR HET JAAR 2012 FINANCIEEL BELEIDSPLAN

BIJLAGE VAN HET BUDGET VOOR HET JAAR 2012 FINANCIEEL BELEIDSPLAN 1 Provincie : WEST-VLAANDEREN Arrond. : TIELT Gemeente : RUISELEDE NIS-Nr. : 37012 BIJLAGE VAN HET BUDGET VOOR HET JAAR 2012 FINANCIEEL BELEIDSPLAN 2012 (1) TOT 2014 2 I. OMSCHRIJVING VAN DE HUIDIGE FINANCIELE

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Gemeenteraad 05 mei 2009

Gemeenteraad 05 mei 2009 Gemeenteraad 05 mei 2009 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 15-03-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 9 november 2010

Verslag gemeenteraad 9 november 2010 Verslag gemeenteraad 9 november 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 20 DECEMBER 2012

GEMEENTERAAD DD. 20 DECEMBER 2012 GEMEENTERAAD DD. 20 DECEMBER 2012 Aanwezig M.M.: Jan Stevens, burgemeester, Filiep De Vos, Marc Debie, Magda Deprez, Rik Buyse, Guido Callewaert (voorzitter OCMW), schepenen Georges Lambrecht, Mia Deloddere-Eeckhout,

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88 Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82

Nadere informatie

Gemeenteraad 01 april 2008

Gemeenteraad 01 april 2008 Gemeenteraad 01 april 2008 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

VOORZITTER DAVINE DUJARDIN EN ANN-SOPHIE KINDT, LEDEN,

VOORZITTER DAVINE DUJARDIN EN ANN-SOPHIE KINDT, LEDEN, Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 06 maart 2007

Nadere informatie

infokrant Waregem 2007

infokrant Waregem 2007 De Sprong infokrant 2007 e-mail afgiftekantoor : 8790 speciaal nummer januari 2007 Milieu website : www.waregem.be : secretariaat@waregem.be 10 27 25 28 29 26 30 31 32 33 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 mei 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 mei 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 mei 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit DIS/APISID/09-04-2013 Dienst Internationale Samenwerking/Integratie Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 integratie@waregem.be

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

goedkeuring door gemeenteraad

goedkeuring door gemeenteraad GEMEENTELIJK FEESTCOMITE p/a Markt 1 9340 LEDE Voorzitter Elsie Van den Abbeele uw kenmerk: ons kenmerk: bijlagen: dienst: patrimonium tel.: (053)60 68 50 fax: (053)80 33 09 e-mail: patrimonium@lede.be

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 26 september 2011 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp OCMW. Kennisneming van het budget van het OCMW voor het

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst financiële dienst Volgnummer dossier 50 Onderwerp Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 35.169,27 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) B. Installaties; machines en uitrusting 22/27 35.169,27 23 1.000,43 230000 230009 INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 2.776,11

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 april 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 april 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 07 april 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 19 december 2011 ons kenmerk: LDS/WH/10 datum: 6/12/2011 contactpersoon: Lena De Smaele ' 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst secretariaat Volgnummer dossier 9 Onderwerp Overheidsopdrachten. Samenaankoop van elektriciteit en

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Gezamenlijke aankoop elektriciteit 2012-2014.

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie