Gemeenteraad 05 mei 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeenteraad 05 mei 2009"

Transcriptie

1 Gemeenteraad 05 mei 2009 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy François, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Georges Vantieghem, Mario Verhellen, Guy Adams, Jaak Lefevre, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Guy Van den Eynde, Joost Kerkhove, Davine Dujardin, Bart Kindt, Connie Devos, Ann-Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke, Els Naessens, Bruno Lahousse, Hilde Dewever, Henri Destoop, Dieter Alyn, Delphine Cloet, Griet Deleersnyder, Christel Markey: Raadsleden Guido De Langhe: Secretaris Vic Barbary (punt 8): Waarnemend secretaris Verontschuldigd: Guy Van den Eynde, Davine Dujardin, Heidi Vandenbroeke Verslaggeving commissievergadering dd. 28 april: -commissie interne zaken: raadslid, mevrouw Connie Devos -commissie grondgebiedszaken: raadslid, mevrouw Delphine Cloet -commissie externe zaken: raadslid, de heer Xavier Wyckhuyse De vergadering vangt aan om: uur OVEREENKOMSTIG HET ARTIKEL 26 VAN HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (BESLISSING GEMEENTERAAD DD ) WORDT, BIJ DE GEHEIME STEMMINGEN, HET BUREAU ALS VOLGT SAMENGESTELD: KURT VANRYCKEGHEM, BURGEMEESTER VOORZITTER ANN-SOPHIE KINDT EN DELPHINE CLOET (PUNTEN 3.B), 4.B), 4.C), 5.B)) DELPHINE CLOET EN GRIET DELEERSNYDER (PUNT 6.B)) JONGSTE RAADSLEDEN OPENBARE ZITTING 1. goedkeuren proces-verbaal vorige zitting De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring (27/27) aan het proces-verbaal van de zitting 07/04/2009. De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Georges Vantieghem, Guy Van den Eynde, Davine Dujardin, Ann-Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, 2. mededelingen - Volgende commissie: dinsdag 26 mei 2009 om 18.15u - Volgende gemeenteraad: dinsdag 2 juni 2009 om 19.00u - Besluit van de gouverneur betreffende de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2007 van de stad Waregem - Schepen van sport, mevrouw Chantal Coussement, zegt dat men op de uitbreiding bezig is met de heraanleg van terrein 7. Dit werd in de gemeenteraad van september goedgekeurd voor een geraamd bedrag van ,47 euro. Die werken werden toegewezen voor een bedrag van euro. Tijdens de uitvoering bleek dat het aangewezen is om de strook tussen terrein 7 en terrein 6 en de strook tussen terrein 7 en de joggingpiste te nivelleren. Het is ook nodig een controleput bij te plaatsen. Dit komt op een totaalbedrag van euro, wat in het college van 26 maart jl. werd goedgekeurd. Volgens een technisch verslag van het adviesbureau en het bodemonderzoek hebben we vernomen dat er ongeveer 1578 m 3 teelaarde aanwezig moest zijn. Bij het openspreiden van de aarde kwam men tot de vaststelling dat er 600 m 3 te kort was om minstens een laagdikte van 15 cm te bekomen. De aannemer heeft nu een offerte gemaakt en de prijs bedraagt euro, btw inbegrepen. Dit zijn meerwerken t.o.v. het toewijzingsbedrag, maar we blijven binnen de beschikbare budgetten, besluit de schepen. Gemeenteraadszitting 05 mei

2 - Raadslid, de heer Guy Adams, zegt dat dit toch niet zo'n moeilijke berekening was als men de dikte en de oppervlakte kent. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat het daar een zeer waterzieke hoek betreft. - Raadslid, de heer Henri Destoop, verwijst naar de geslaagde Waregemse avond in Szekszard, waar hij ook aanwezig was. Hij feliciteert de leden van het Szekszard-comité, waaronder gemeenteraadsleden Bart Kindt en Guy Adams. De voorbereiding was zowel op culinair als muzikaal vlak perfect. Hij dankt ook het schepencollege voor hun steun aan dit evenement. De burgemeester wordt bedankt voor zijn aanwezigheid en zijn hulp. - Raadslid, de heer Dieter Alyn, bedankt de secretaris dat hij het verslag van 3 maart aangepast heeft, zoals beloofd werd in de vorige gemeenteraad. - Raadslid, mevr. Veerle Deconinck, vindt dat men niet het recht heeft om te zeggen hoe iemands tussenkomst moet verwoord worden in het verslag, als de persoon zelf niet aanwezig is. Het verslag is geen letterlijke weergave van wat hier gezegd wordt en het raadslid vindt het niet kunnen dat men van bepaalde passages de letterlijke weergave eist. De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Georges Vantieghem, Guy Van den Eynde, Davine Dujardin, Ann-Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke, 3. IMOG: algemene vergadering der aandeelhouders op 19/05/2009: a) bespreken agenda b) voordracht van 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangend vertegenwoordigers 3. IMOG: algemene vergadering der aandeelhouders op 19/05/2009: a) bespreken agenda Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid in het gewest Kortrijk, genaamd IMOG; Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering der aandeelhouders van IMOG op 19 mei 2009, met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 27 februari 2009, met volgende agenda: Verslag van de raad van bestuur Lezing van de jaarrekening per Verslag van de commissaris-revisor Goedkeuren van de jaarrekening, afgesloten per Kwijting aan de bestuurders, commissaris-revisor Goedkeuren van de toewijzing van het resultaat Statutaire benoemingen Toelichting betreffende de activiteiten 2008 varia Gelet op de bespreking in de algemene commissie van 28 april 2009; Met eenparigheid van stemmen; Art. 1: Art. 2: De gemeenteraad bespreekt de agenda met bijhorende stukken m.b.t. deze punten waarbij een beslissing moet genomen worden, die voorgelegd zal worden op de algemene vergadering van Imog op 19 mei Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en stelt de intergemeentelijke maatschappij IMOG op de hoogte. - voor: onthoudingen: 0 - De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Georges Vantieghem, Guy Van den Eynde, Davine Dujardin, Ann-Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke, 3. IMOG: algemene vergadering der aandeelhouders op 19/05/2009: b) voordracht van 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangend vertegenwoordigers Gemeenteraadszitting 05 mei

3 Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald op artikel 44, 3 e lid, dat bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid in het gewest Kortrijk, genaamd IMOG; Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering der aandeelhouders van IMOG op 19 mei 2009, met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 27 februari 2009; Gelet op artikel 42 van de statuten van Imog, dat stelt dat het aantal leden dat elke deelnemende gemeente kan afvaardigen om te zetelen in de algemene vergadering wordt bepaald op basis van de bevolkingscijfers en de kapitaalinbreng en dat elke gemeente minstens één afgevaardigde mag aanduiden. Elke gemeente kan bijkomende afgevaardigden aanduiden per volledige schijf van twintig procent van respectievelijk haar bevolkingscijfer in verhouding tot het totale bevolkingscijfer van het gemeentelijk ambtsgebied van de vereniging, en haar kapitaalinbreng in verhouding tot het totale maatschappelijke kapitaal van de vereniging; Gelet op het feit dat de stad Waregem bijgevolg het recht heeft 1 bijkomende vertegenwoordiger / plaatsvervanger aan te duiden; Gelet op de bespreking in de algemene commissie op 28 april 2009; Gelet op de ingediende kandidaturen van de verschillende fracties; Gelet op de geheime stemverrichtingen in openbare zitting, met volgend resultaat: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 30 - aantal opgehaalde stembriefjes: 30 - geldig uitgebrachte stemmen: 23 (1e effectief vertegenwoordiger) 23 (2e effectief vertegenwoordiger) 22 (1e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 22 (2e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 1e effectief vertegenwoordiger: Vantieghem Georges: 23 2e effectief vertegenwoordiger: Polfliet Maria: 23 1e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Benoit Willy: 22 2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Devos Connie: 22 Art. 1: Art. 2: Art. 3: Dhr. Georges Vantieghem, raadslid, wonende Churchilllaan 1/0008 te 8790 Waregem en dhr. Willy Benoit, raadslid, wonende Holstraat 56 bus 31 te 8790 Waregem, als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden om deel te nemen aan de algemene vergadering van IMOG op 19 mei Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de bespreking van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Mevr. Maria Polfliet, raadslid, wonende Spitaalstraat 84 te 8790 Waregem en mevr. Connie Devos raadslid, wonende Kruishoutemseweg 28 te 8790 Waregem, als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden om deel te nemen aan de algemene vergadering van IMOG op 19 mei Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de bespreking van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer de intergemeentelijke maatschappij Imog hiervan op de hoogte te stellen. - aantal uitgedeelde stembriefjes: 30 Gemeenteraadszitting 05 mei

4 - aantal opgehaalde stembriefjes: 30 - geldig uitgebrachte stemmen: 23 (1e effectief vertegenwoordiger) 23 (2e effectief vertegenwoordiger) 22 (1e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 22 (2e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 1e effectief vertegenwoordiger: Vantieghem Georges: 23 2e effectief vertegenwoordiger: Polfliet Maria: 23 1e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Benoit Willy: 22 2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Devos Connie: WVI: algemene vergadering op 15/05/2009: a) bespreken agenda b) voordracht van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger c) voordracht van 1 afgevaardigde voor het mandaat met raadgevende stem in de raad van bestuur 4. WVI: algemene vergadering op 15/05/2009: a) bespreken agenda Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand cvba, genaamd WVI; Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering van WVI op 15 mei 2009, met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 24 maart 2009, met volgende agenda: Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering dd. 17/12/2008 Verslag van de raad van bestuur Verslag van de commissaris-revisor Jaarrekeningen 2008 Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met raadgevende stem in de raad van bestuur en bepaling van de rangorde Mededelingen; Gelet op de bespreking in de algemene commissie van 28 april 2009; Met eenparigheid van stemmen; Art. 1: De gemeenteraad bespreekt de agenda met bijhorende stukken die voorgelegd zal worden op de algemene vergadering van WVI op 15 mei Art. 2: De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en stelt ondermeer de intercommunale WVI hiervan op de hoogte. - voor: onthoudingen: 0 - Gemeenteraadszitting 05 mei

5 4. WVI: algemene vergadering op 15/05/2009: b) voordracht van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald op artikel 44, 3 e lid, dat bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand cvba, genaamd WVI; Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering op 15 mei 2009 van WVI met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 24 maart 2009; Gelet op de bespreking in de algemene commissie op 28 april 2009; Gelet op de ingediende kandidaturen van de verschillende fracties; Gelet op de geheime stemverrichtingen in openbare zitting, met volgend resultaat: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 30 - aantal opgehaalde stembriefjes: 30 - geldig uitgebrachte stemmen: 22 (effectief vertegenwoordiger) 23 (plaatsvervangend vertegenwoordiger) effectief vertegenwoordiger: Lahousse Bruno: 22 plaatsvervangend vertegenwoordiger: Dewitte Henri: 23 Art. 1: Art. 2: Dhr. Bruno Lahousse, raadslid, wonende Henri Lebbestraat 45 te 8790 Waregem en dhr. Henri Dewitte schepen, wonende Gentse Heerweg 78 te 8790 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de algemene vergadering van WVI op 15 mei Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de bespreking van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer de intercommunale WVI hiervan op de hoogte te stellen. - aantal uitgedeelde stembriefjes: 30 - aantal opgehaalde stembriefjes: 30 - geldig uitgebrachte stemmen: 22 (effectief vertegenwoordiger) 23 (plaatsvervangend vertegenwoordiger) effectief vertegenwoordiger: Lahousse Bruno: 22 plaatsvervangend vertegenwoordiger: Dewitte Henri: WVI: algemene vergadering op 15/05/2009: c) voordracht van 1 afgevaardigde voor het mandaat met raadgevende stem in de raad van bestuur Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gemeenteraadszitting 05 mei

6 Gelet op het Decreet op de Intergemeentelijke samenwerking dd. 06/07/2001; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand cvba, genaamd WVI; Gelet op artikel 21 van de statuten van WVI, houdende de bepalingen betreffende de aanduiding van de leden met raadgevende stem in de raad van bestuur; Overwegende dat dit mandaat geldt voor 2 jaar en dat de mandaten voor de periode verstreken zijn; Gelet op de ingediende kandidaturen vanuit de oppositie; Gelet op de bespreking in de algemene commissie van 28 april 2009; Gelet op de uitslag van de geheime stemverrichtingen: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 30 - aantal opgehaalde stembriefjes: 30 - geldig uitgebrachte stemmen: 29 kandidaten: Alyn Dieter: 2 Van den Eynde Guy: 26 Neen: 1 Art. 1: De heer Guy Van den Eynde, raadslid (Open Vld), wonende Karelmeers 26 te 8790 Waregem, wordt bij WVI voorgedragen als kandidaat voor het mandaat met raadgevende stem in de raad van bestuur. Art. 2: Afschrift van deze beslissing zal aan de voorzitter van WVI worden overgemaakt. - aantal uitgedeelde stembriefjes: 30 - aantal opgehaalde stembriefjes: 30 - geldig uitgebrachte stemmen: 29 kandidaten: Alyn Dieter: 2 Van den Eynde Guy: 26 Neen: 1 5. Leiedal: algemene vergadering op 26/05/2009: a) bespreken agenda b) voordracht van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger 5. Leiedal: algemene vergadering op 26/05/2009: a) bespreken agenda Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Kortrijk, genaamd Leiedal; Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering van Leiedal van 26 mei 2009, met bijhorende stukken aangetekend ontvangen op 30 maart 2009, met volgende agenda: Verslag van de activiteiten in 2008 Verslag van de raad van bestuur Verslag van de commissaris-revisor Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2008 Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor Vervanging bestuurders met raadgevende stem Kennisname exclusiviteiten toegekend door Wervik Toetreding van Leiedal tot vzw My Machine Gelet op de bespreking in de algemene commissie van 28 april 2009; Met eenparigheid van stemmen; Gemeenteraadszitting 05 mei

7 Art. 1: Art. 2: De gemeenteraad bespreekt de agenda met bijhorende stukken die voorgelegd zullen worden op de algemene vergadering op 26 mei De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer de intercommunale Leiedal hiervan op de hoogte te stellen. - voor: onthoudingen: 0 - Delphine Cloet, 5. Leiedal: algemene vergadering op 26/05/2009: b) voordracht van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald op artikel 44, 3 e lid, dat bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Kortrijk, genaamd Leiedal; Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering van Leiedal van 26 mei 2009, met bijhorende stukken aangetekend ontvangen op 30 maart 2009; Overwegende dat 1 vertegenwoordiger moet aangeduid worden om de stad te vertegenwoordigen op deze algemene vergadering; Overwegende dat de stad Waregem aandelen bezit die stemmen vertegenwoordigen; Gelet op de ingediende kandidaturen van de verschillende fracties; Gelet op de bespreking in de algemene commissie van 28 april 2009; Gelet op de geheime stemverrichtingen in openbare zitting, met volgend resultaat: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 30 - aantal opgehaalde stembriefjes: 30 - geldig uitgebrachte stemmen: 22 (effectief vertegenwoordiger) 22 (plaatsvervangend vertegenwoordiger) effectief vertegenwoordiger: Benoit Willy: 22 plaatsvervangend vertegenwoordiger: Dewever Hilde: 22 Art. 1: Art. 2: Dhr. Willy Benoit, raadslid, wonende Holstraat 56 bus 31 te 8790 Waregem en mevr. Hilde Dewever, raadslid, wonende Kapellestraat 21 te 8790 Waregem, als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de algemene vergadering van Leiedal op 26 mei Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de bespreking van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer de intercommunale Leiedal op de hoogte te stellen. - aantal uitgedeelde stembriefjes: 30 - aantal opgehaalde stembriefjes: 30 - geldig uitgebrachte stemmen: 22 (effectief vertegenwoordiger) 22 (plaatsvervangend vertegenwoordiger) effectief vertegenwoordiger: Gemeenteraadszitting 05 mei

8 Benoit Willy: 22 plaatsvervangend vertegenwoordiger: Dewever Hilde: W.I.V.: algemene vergadering op 19/05/2009: a) bespreken agenda b) voordracht van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger 6. W.I.V.: algemene vergadering op 19/05/2009: a) bespreken agenda Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het decreet van 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (W.I.V.); Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering van W.I.V. op dinsdag 19 mei 2009, met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 3 april 2009, met volgende agenda: Verslag van de raad van bestuur over het werkingsjaar 2008 aan de algemene vergadering Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2008 Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering Kwijting van de bestuurders en van de commissaris Varia. Gelet op de bespreking in de algemene commissie van 28 april 2009; Met eenparigheid van stemmen; Art. 1: Art. 2: De gemeenteraad bespreekt de agenda met bijhorende stukken m.b.t. deze punten waarbij een beslissing moet genomen worden, die voorgelegd zal worden op de algemene vergadering van W.I.V. op 19 mei Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer kennisgeving hiervan te verrichten aan de intercommunale W.I.V. - voor: onthoudingen: 0-6. W.I.V.: algemene vergadering op 19/05/2009: b) voordracht van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald op artikel 44, 3 e lid, dat bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (W.I.V.); Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering van W.I.V. op 19 mei 2009, met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 3 april 2009; Gelet op de bespreking in de algemene commissie op 28 april 2009; Gelet op de ingediende kandidaturen; Gelet op de geheime stemverrichtingen in openbare zitting, met volgend resultaat: Gemeenteraadszitting 05 mei

9 - aantal uitgedeelde stembriefjes: 29 - aantal opgehaalde stembriefjes: 29 - geldig uitgebrachte stemmen: 22 (effectief vertegenwoordiger) 23 (plaatsvervangend vertegenwoordiger) effectief vertegenwoordiger: Kindt Ann-Sophie: 22 plaatsvervangend vertegenwoordiger: Polfliet Maria: 23 Art. 1: Art. 2: Mevr. Ann-Sophie Kindt, raadslid, wonende Beveren-Dries 72 te 8791 Waregem en mevr. Maria Polfliet, raadslid, wonende Spitaalstraat 84 te 8790 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de algemene vergadering van W.I.V. op 19 mei Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de bespreking van de agenda s tijdens deze zelfde zitting. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer de intercommunale W.I.V. hiervan op de hoogte te stellen. - aantal uitgedeelde stembriefjes: 29 - aantal opgehaalde stembriefjes: 29 - geldig uitgebrachte stemmen: 22 (effectief vertegenwoordiger) 23 (plaatsvervangend vertegenwoordiger) effectief vertegenwoordiger: Kindt Ann-Sophie: 22 plaatsvervangend vertegenwoordiger: Polfliet Maria: leveren van brandstoffen voor de stedelijke gebouwen, voertuigen en werktuigen: goedkeuren andere wijze van gunnen - Raadslid, de heer Xavier Wyckhuyse, vraagt of de voorwaarden zo bijzonder zijn dat er niemand wil prijs maken. - Schepen van financiën, de heer Rik Soens, zegt dat dit Europees gepubliceerd werd omwille van de grootteorde van het bedrag. De schepen zegt dat het college ook verwonderd was. Tijdens de procedure kan niets gewijzigd worden aan de voorwaarden. Er werden bestekken opgevraagd, maar als er bij de opening geen offertes binnen zijn, dan kan men dit alleen maar vaststellen. Na rondvraag heeft men vernomen dat bij één firma een bediende nagelaten heeft om de offerte binnen te brengen. - Raadslid, de heer Xavier Wyckhuyse, zegt dat het toch onbegrijpbaar is dat er geen interesse is voor dergelijke mooie bestelling. - Schepen van financiën, de heer Rik Soens, beaamt dit. Gelet op de nieuwe gemeentewet; Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op de koninklijke besluiten van 8 januari 1996 en 26 september 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de latere wijzigingen; Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 2000 betreffende de invoering van de euro en de wijziging van bepaalde bedragen in de reglementering betreffende de overheidsopdrachten; Gemeenteraadszitting 05 mei

10 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 3 februari 2009 waarbij de opdracht voor de levering van brandstoffen voor de gebouwen, voertuigen en werktuigen van de stad Waregem goedgekeurd werd en als wijze van gunnen gekozen werd voor de algemene offerteaanvraag; Overwegende dat deze opdracht gepubliceerd werd in het Europees Publicatieblad en in het Bulletin der Aanbestedingen; Overwegende dat deze opdracht daarna nog per brief bekendgemaakt werd aan een veertiental brandstoffenleveranciers uit de omgeving van Waregem; Overwegende dat wij bij de openingszitting op maandag 6 april 2009 om uur hebben moeten vaststellen dat geen enkele offerte ingediend werd; Overwegende dat een proces-verbaal van opening van de offerten opgemaakt werd; Overwegende dat gebruik gemaakt kan worden van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, na een aanbesteding of algemene offerteaanvraag waarbij geen enkele offerte ingediend werd, voor zover de oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht niet wezenlijk gewijzigd worden (wet op de overheidsopdrachten van 24 december 1993, artikel 17 2, 1 e); Overwegende dat het totale bedrag voor de levering van brandstoffen gedurende een periode van drie jaar geraamd wordt op ,00 euro exclusief btw of ,00 euro inclusief btw; Overwegende dat het nodige krediet voor deze opdracht beschikbaar is op volgende artikels van de gewone begroting: 421/125-03, 762/125-03, 73460/125-03, 104/127-03, 351/127-03, 352/127-03, 421/127-03, 875/127-03, 72210/127-03; Gelet op het verslag van de raadscommissie van 28 april 2009; Met eenparigheid van stemmen; Art. 1: Art. 2: De gemeenteraad keurt de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking als wijze van gunnen goed voor de opdracht betreffende de levering van brandstoffen voor de stedelijke gebouwen, voertuigen en werktuigen. De oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht worden niet wezenlijk gewijzigd. - voor: onthoudingen: 0-8. stedelijk personeel: goedkeuren wijzigingen rechtspositieregeling De secretaris, dhr. Guido De Langhe, verlaat de zitting cfr. art van het gemeentedecreet. Dhr. Vic Barbary is aanwezig als waarnemend secretaris bij de behandeling van dit punt. Gelet op de gemeentewet; Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op de wet van tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van waarbij de rechtspositieregeling van de stad Waregem werd goedgekeurd; Gelet op het schrijven d.d van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling West- Vlaanderen, ref. l AGR DBS , waarbij een aantal opmerkingen worden gegeven betreffende de rechtspositieregeling voor het stadspersoneel van Waregem; Overwegende dat deze opmerkingen voornamelijk tekstuele aanpassingen betreffen en geen inhoudelijke veranderingen; Gelet op de programmawet van , in het bijzonder de bepalingen betreffende vaderschapsrust en moederschapsrust; Gelet op het K.B. van tot wijziging van het K.B. van tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Overwegende dat de bepalingen van voornoemde programmawet, voornoemd K.B. en voornoemd besluit van de Vlaamse Regering verplicht opgenomen moeten worden in de rechtspositieregeling; Gemeenteraadszitting 05 mei

11 Gelet op het voorstel om een aantal wijzigingen door te voeren in de bepalingen betreffende de meerekenbaarheid van de anciënniteiten, het verlof en de dienstvrijstellingen; Gelet op de gebundelde wijzigingen in bijlage; Gelet op het verslag van het managementteam van ; Gelet op het verslag van het overleg stad-ocmw van ; Gelet op het verslag van de vergadering van het overleg- en onderhandelingscomité van ; Gelet op het verslag van de commissie interne zaken van ; Met meerderheid van stemmen; Art. 1: De rechtspositieregeling van de stad Waregem, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van , wordt gewijzigd zoals bepaald in bijlage. Art. 2: Deze wijzigingen worden opgenomen in de bestaande rechtspositieregeling en in een gecoördineerde versie herwerkt. Art. 3: Afschrift van deze beslissing zal aan de toezichthoudende overheid worden toegestuurd. - voor: 28 - CD&V + sp.a spirit + Open Vld - onthoudingen: 2 - Vl. Belang Bijlage: wijzigingen rechtspositieregeling stadsbestuur Waregem *Art 7. wordt vervangen door (opmerking provincie): De kandidaten moeten bovendien voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is voor de functies in niveau A, B en C. Voor de functies in de hogere rangen van niveau A, B en C én de technisch hogere rang van niveau D dienen de kandidaten een minimum aantal jaren relevante beroepservaring te hebben. *Art 42. wordt als volgt aangevuld (opmerking provincie): De duur van de proeftijd bedraagt, ongeacht de prestatiebreuk, zes maanden voor de niveaus D en E, en twaalf maanden voor de decretale graden en de niveaus A, B e C. *Art wordt als volgt gewijzigd (opmerking provincie): Het personeelslid ontvangt op zijn verzoek een kopie van zijn definitief evaluatieverslag. Het evaluatieverslag van het personeelslid wordt opgenomen in het individuele evaluatiedossier. *Art 71. eerste lid wordt als volgt aangevuld (opmerking provincie): Binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangstname van het beroep worden het personeelslid en de evaluator gelijktijdig gehoord in een tegensprekelijke hoorzitting onder leiding van de voorzitter van de beroepsinstantie. Het personeelslid kan zich laten bijstaan door een persoon naar keuze. Deze persoon kan onder andere een raadsman, een vertegenwoordiger van een representatieve vakorganisatie of een collega personeelslid zijn. Op vraag van de evaluator kan eveneens de procesbewaker gehoord worden. *Art wordt geschrapt (voorstel stadsbestuur): Aan het personeelslid met beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt onbeperkt graadanciënniteit, niveauanciënniteit en dienstanciënniteit toegekend op voorwaarde dat die beroepservaring relevant is voor de functie waarin het personeelslid wordt aangesteld. *Art wordt als volgt aangevuld (voorstel stadsbestuur): Aan het personeelslid met beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt onbeperkt schaalanciënniteit toegekend op voorwaarde dat die beroepservaring relevant is voor de functie waarin het personeelslid wordt aangesteld en op voorwaarde dat de functie een knelpuntberoep is. Indien het niet om een knelpuntberoep gaat, wordt die ervaring in aanmerking genomen voor een maximum van 10 jaar. *Art 126 wordt als volgt aangevuld (wijziging besluit RPR): 2 voor de technisch hogere graad van rang Dx, vermeld in artikel 7, tweede lid, waaraan de functiebeschrijving in hoofdzaak de leiding over een ploeg medewerkers verbindt, en op voorwaarde dat de functiehouder van die graad die leidinggevende opdracht ook effectief vervult: D4-D5: van D4 naar D5 na negen jaar schaalanciënniteit in D4 en een gunstig evaluatieresultaat. *Art 129, 2, 2 wordt als volgt aangevuld (opmerking provincie): a) ze zijn na 1 januari 2008 aangesteld na een aanwervings- en selectieprocedure als vermeld in Titel II, hoofdstuk II, afdeling III en hoofdstuk III; Gemeenteraadszitting 05 mei

12 *Art wordt als volgt aangevuld (voorstel stadsbestuur): een minimale anciënniteit waarvan de laatste twee jaar bij het eigen bestuur is opgebouwd. *Art 141, 2, 2 wordt als volgt aangevuld (opmerking provincie): a) ze zijn na 1 januari 2008 aangesteld na een aanwervings- en selectieprocedure als vermeld in Titel II, hoofdstuk II, afdeling III en hoofstuk III en ze hebben de proeftijd beëindigd; *Art. 154 wordt als volgt gewijzigd (opmerking provincie): Indien de stadssecretaris of financieel beheerder langer dan 3 maanden verhinderd is of de betrekking vacant is moet er een waarnemend stadssecretaris of financieel beheerder aangesteld worden door de raad tenzij in spoedeisende gevallen. *Art. 177 wordt vervangen door (opmerking provincie): Een personeelslid dat zonder toestemming of zonder geldige reden afwezig is, bevindt zich in een toestand van non-activiteit. Een personeelslid dat afwezig is ten gevolge van de toepassing van een schorsing als tuchtstraf bevindt zich in een toestand van non-activiteit. Afwezigheid ten gevolge van een preventieve schorsing zoals bedoeld in art van het gemeentedecreet wordt gezien als een toestand van non-activiteit indien de preventieve schorsing gepaard gaat met inhouding van loon, en als een toestand van dienstactiviteit indien het een preventieve schorsing met behoud van loon betreft. *Art 189, 1 wordt als volgt gewijzigd (voorstel stadsbestuur): Een voltijds werkend personeelslid heeft recht op een betaald jaarlijks vakantieverlof voor een volledig jaar prestaties waarvan de duur naargelang de leeftijd of de dienstanciënniteit verworven bij het eigen bestuur wordt bepaald berekening volgens leeftijd OF berekening volgens dienstanciënniteit bij eigen bestuur verlofdagen minder dan 40 jaar minder dan 15 jaar 30 dagen vanaf 40 jaar vanaf 15 jaar 31 dagen vanaf 45 jaar vanaf 20 jaar 32 dagen vanaf 50 jaar vanaf 25 jaar 33 dagen vanaf 55 jaar vanaf 30 jaar 34 dagen vanaf 60 jaar vanaf 35 jaar 35 dagen *Art 189, 5 wordt als volgt gewijzigd (opmerking provincie): In afwijking van 4 kan het personeelslid elk jaar maximum vier vakantiedagen van het in 1 vermelde jaarlijks vakantieverlof opnemen zonder dat het dienstbelang kan worden ingeroepen om het verlof te weigeren. *Art wordt als volgt gewijzigd (wijziging programmawet 22/12/08): 2 bevalling van de echtgenote of samenwonende 10 werkdagen, op te nemen binnen de 4 maanden partner of ter gelegenheid van de geboorte van een volgend op de dag van de bevalling kind dat wettelijk afstamt van het personeelslid *Art. 206 wordt als volgt aangevuld (opmerking provincie): Het personeelslid kan op haar vraag de postnatale rust met één week verlengen wanneer zij arbeidsongeschikt was gedurende de volledige periode van de prenatale rust, dit is 6 weken of 8 weken bij meerlingen, voorafgaand aan de werkelijke datum van de bevalling. *Art en 2 worden als volgt gewijzigd (opmerking provincie): 1 Op verzoek van het personeelslid wordt de arbeidsonderbreking na de 9 de week verlengd met een periode waarvan de duur gelijk is aan de duur van de periode waarin het personeelslid verder arbeid heeft verricht vanaf de 6 de week voor de werkelijke datum van de bevalling. Als de geboorte van een meerling wordt verwacht, gaat de verlenging in vanaf de 8 ste week. Deze periode wordt bij vroeggeboorte verminderd met de dagen waarop arbeid werd verricht tijdens de periode van 7 dagen die de bevalling voorafgaat. 2. Worden gelijkgesteld met werkdagen die tot na het postnataal verlof verschoven kunnen worden, de volgende afwezigheden gedurende de 6 weken, of in geval van de geboorte van een meerling, gedurende de 8 weken die vallen vóór de 7 de dag welke aan de werkelijke bevallingsdatum voorafgaan: 1 het jaarlijks vakantieverlof 2 de feestdagen 3 het omstandigheidsverlof *Art wordt 3 *Art wordt toegevoegd (wijziging programmawet 22/12/2008): Het personeelslid dat bevalt en na de negende week postnatale rust, deze postnatale rust kan verlengen met minstens 2 weken, kan ervoor kiezen om maximum 2 weken om te zetten in postnatale verlofdagen. Deze verlofdagen kunnen dan opgenomen worden binnen de acht weken na de ononderbroken postnatale rustperiode. Gemeenteraadszitting 05 mei

13 *Art 263 wordt als volgt gewijzigd (KB ) 1. Het personeelslid heeft recht op ouderschapsverlof: 1 Naar aanleiding van de geboorte van zijn kind en tot het kind twaalf jaar wordt; 2 In het kader van de adoptie van een kind, gedurende een periode van vier jaar die loopt vanaf de inschrijving van het kind als deel uitmakend van zijn gezin in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar het personeelslid zijn verblijfplaats heeft, en dit uiterlijk tot het kind twaalf jaar wordt. Wanneer het kind voor ten minste 66% getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid of een aandoening heeft die tot gevolg heeft dat ten minste 4 punten toegekend worden in pijler 1 van de medischsociale schaal in de zin van de regelgeving betreffende de kinderbijslag wordt het recht op ouderschapsverlof toegekend uiterlijk tot het kind acht jaar is. 2. Aan de voorwaarde van de twaalfde verjaardag moet zijn voldaan uiterlijk gedurende de periode van het ouderschapsverlof. De twaalfde verjaardag kan bovendien worden overschreden wanneer het verlof op verzoek van de werkgever wordt uitgesteld en voor zover de schriftelijke kennisgeving is gebeurd in overeenstemming met de hierna in artikel 266 aangegeven wijze. *Art 265 wordt als volgt gewijzigd (opmerking provincie): Het personeelslid verstrekt uiterlijk op het ogenblik waarop het ouderschapsverlof ingaat het document of de documenten tot staving van de geboorte of de adoptie die in overeenstemming met de bepalingen van artikel 263 het recht op ouderschapsverlof doet ontstaan. *Art 285 wordt aangevuld met (voorstel stadsbestuur): 3 De personeelsleden die opgeroepen worden voor de strooidienst krijgen per gepresteerd nachtuur (tussen 22 uur en 06 uur) één kwartier dienstvrijstelling de daaropvolgende werkdag. *Art 308 wordt als volgt gewijzigd (opmerking provincie): De salarisschaal van de stadssecretaris en de financieel beheerder wordt gespreid over 15 jaar en vastgesteld overeenkomstig art 122 en art 124 van het BVR, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering d.d De uitgewerkte salarisschalen zijn opgenomen in bijlage 3. *Art. 319 wordt als volgt vervangen (wijziging besluit RPR): Het bedrag van de eindejaarstoelage is de som van het forfaitaire gedeelte en het veranderlijke gedeelte, met dien verstande dat de eindejaarstoelage nooit meer mag bedragen dan een twaalfde van het jaarsalaris, aangepast volgens de indexverhogingscoëfficiënt die van toepassing is op het salaris van de maand oktober van het in aanmerking te nemen jaar. Het forfaitaire gedeelte en het veranderlijke gedeelte worden als volgt berekend: 1 het forfaitaire gedeelte: a) het forfaitaire gedeelte bedraagt voor het jaar ,53 euro: b) vanaf 2008 wordt het forfaitaire gedeelte dat toegekend is tijdens het vorige jaar, telkens vermeerderd met een breuk waarvan de noemer gelijk is aan het gezondheidsindexcijfer van de maand oktober van het vorige jaar en de teller gelijk is aan het gezondheidsindexcijfer van de maand oktober van het in aanmerking te nemen jaar. Het resultaat daarvan wordt berekend tot op twee decimalen nauwkeurig; c) het bedrag dat het resultaat is van de berekening, vermeld in punt b) wordt verhoogd met 248,74 euro d) het bedrag dat het resultaat is van de berekening, vermeld in punt c) wordt vervolgens verhoogd met 250 euro: 1) vanaf 2008 voor het personeelslid dat op 1 december behoort tot het niveau C, D of E; 2) vanaf 2009 voor het personeelslid dat op 1 december behoort tot het niveau A of B, en voor de functiehouders in de graden van gemeentesecretaris en financieel beheerder van de gemeente; e) het bedrag dat het resultaat is van de berekening, vermeld in punt d) wordt voor alle personeelsleden: 1) voor het jaar 2010 verhoogd met 100 euro; 2) voor het jaar 2011 verhoogd met 200 euro; 3) voor het jaar 2012 verhoogd met 300 euro; f) vanaf het jaar 2013 wordt het bedrag dat het resultaat is van de berekening vermeld in punt d) verhoogd met 400 euro; 2 het veranderlijke gedeelte: 2,5 procent van het jaarsalaris, aangepast volgens de indexverhogingscoëfficiënt die van toepassing is op het salaris van de maand oktober van het in aanmerking te nemen jaar. Als het personeelslid in de maand oktober van het in aanmerking te nemen jaar geen of slechts gedeeltelijk salaris ontvangen heeft, dan wordt het percentage berekend op basis van het salaris dat voor diezelfde maand betaald zou zijn als het personeelslid zijn functie wel volledig had uitgeoefend. *Wijziging bijlage 1 (opmerking provincie + voorstel bestuur): Aan bijlage 1 worden die functies toegevoegd in de hoge rangen die nog niet vermeld waren, dit omdat er een minimum ervaring moet vastgelegd worden. Wijziging in bijlage 2 (wijziging besluit RPR): Gemeenteraadszitting 05 mei

14 Toevoegen schaal D5 Wijziging in bijlage 3 (wijziging besluit RPR): Uitgewerkte salarisschaal D5 Nieuwe uitgewerkte salarisschaal stadssecretaris Salarisschalen van secretaris en finacieel beheerder uit klasse 6 i.p.v. klasse 8 (bedragen klopten, benoeming klasse was verkeerd). 9. stedelijk personeel: goedkeuren wijzigingen arbeidsreglement - Raadslid, mevr. Veerle Deconinck, maakt een opmerking i.v.m. het verbod op het gebruik van sociale netwerksites. Soms wordt hier gebruik van gemaakt in vorming en opleiding. Het is ook een onderdeel van de nieuwe website, denkt het raadslid. Het raadslid denkt dat men de evolutie zal moeten volgen en niet anders zal kunnen dan toegang geven tot dergelijke sites. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat de evolutie gevolgd wordt maar dat het nu nog voorbarig is om alle deuren open te zetten. - Raadslid, de heer Guy Adams, heeft er het reglement van zijn werkgever op nageslagen. Er wordt in een algemene bewoording geformuleerd dat de werkgever de mogelijkheid heeft om bepaalde sites te blokkeren. Dan hoeft men geen zaken te verbieden. Als de gebruiker naar bepaalde sites surft, krijgt hij gewoon de melding dat de toegang afgesloten is. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, vraagt wat het verschil is met de vermelding in het reglement. - Raadslid, de heer Guy Adams, zegt dat men beter geen specifieke sites opneemt in het reglement, maar beter een algemene formulering dat de werkgever het recht heeft om de toegang tot sommige sites te blokkeren. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat het belangrijkste is dat het personeel zelf geen probleem heeft met de wijzigingen in het reglement. Het werd besproken in het managementteam en in het syndicaal overleg. Gelet op de gemeentewet; Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op de wet van tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel; Gelet op het K.B. van betreffende de voorkoming van psychosociale belasting door het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van waarbij het arbeidsreglement voor de personen die onder gezag arbeid verrichten voor het stadsbestuur van Waregem werd goedgekeurd; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van waarbij de rechtspositieregeling van de stad Waregem werd goedgekeurd; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van (punt 8) waarbij de wijzigingen van de rechtspositieregeling van de stad Waregem werden goedgekeurd; Overwegende dat het huidige arbeidsreglement geschreven werd op basis van de oude statuten en bijgevolg aangepast moeten worden aan de rechtspositieregeling; Overwegende dat het o.a. de bepalingen betreft in verband met verlof, feestdagen, overuren, bijzondere prestaties en tucht; Overwegende dat de nieuwe procedure aangaande ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk (conform voornoemd K.B. van ) integraal wordt overgenomen in het arbeidsreglement; Overwegende dat de uurroosters geactualiseerd werden; Overwegende dat alle wijzigingen specifiek zijn aangeduid in de tekst van het arbeidsreglement; Gelet op het verslag van het managementteam van ; Gelet op het verslag van de vergadering van het overleg- en onderhandelingscomité van ; Gelet op het verslag van de commissie interne zaken van ; Met meerderheid van stemmen; Art. 1: De wijzigingen van het arbeidsreglement voor de personen die onder gezag arbeid verrichten voor het stadsbestuur van Waregem, zoals in bijlage, worden goedgekeurd. Art. 2: Deze wijzigingen worden opgenomen in het bestaande arbeidsreglement en in een gecoördineerde versie herwerkt. Art. 3: Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving bezorgd aan de Inspectie van de sociale wetten. Art. 4: Afschrift van deze beslissing zal aan de toezichthoudende overheid worden toegestuurd. - voor: 28 - CD&V + sp.a spirit + Open Vld - onthoudingen: 1 - Vl. Belang Gemeenteraadszitting 05 mei

15 Dieter Alyn, 10. stedelijk brandweerpersoneel: vacant verklaren van 3 betrekkingen als sergeant bij het vrijwilligerskorps en organiseren van een bevorderingsexamen met het aanleggen van een bevorderingsreserve voor deze functie Gelet op de gemeentewet; Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het organiek reglement van het stedelijk vrijwilligersbrandweerkorps, laatst gewijzigd in de gemeenteraad d.d en goedgekeurd door de gouverneur d.d ; Gelet op de artikelen 17 tot 20 van het organiek reglement in verband met de bevorderingsvoorwaarden gesteld voor de brandweervrijwilligers; Gelet op het voorstel van de functiebeschrijving voor sergeant gebaseerd op de functiebeschrijvingen van het stedelijk vrijwilligerskorps goedgekeurd in de gemeenteraad d.d ; Overwegende dat in het kader van het vrijwilligerskorps 4 betrekkingen van sergeant ingeschreven zijn; Overwegende dat slechts 1 betrekking van sergeant ingevuld is; Gelet op het voorstel om de resterende 3 betrekkingen in de bevorderingsgraad van sergeant vacant te verklaren; Overwegende dat hiervoor conform het organiek reglement een bevorderingsexamen moet worden uitgeschreven met de aanleg van een bevorderingsreserve; Met eenparigheid van stemmen; Art. 1: Bij het stedelijk vrijwilligerskorps van de brandweer worden 3 betrekkingen van sergeant vacant verklaard. Art. 2: Voor deze betrekking wordt een bevorderingsexamen georganiseerd en een bevorderingsreserve van 3 Art. 3: Art. 4: jaar aangelegd. De bevorderingsvoorwaarden worden conform het organiek reglement als volgt vastgelegd: - de graad hebben van brandweerman of korporaal - in het bezit van het brevet van sergeant - slagen in een bekwaamheidsproef. De functie-inhoud en het functieprofiel van deze betrekking worden als volgt vastgelegd: Plaats in de organisatie: De sergeant geeft concrete ondersteuning aan hiërarchische oversten en ressorteert rechtstreeks onder het gezag van de officieren. Hij heeft een leidinggevende functie in de groep. Algemene functiebeschrijving: De sergeant dient de taken te kunnen vervullen eigen aan de functie van brandweerman, maar heeft daarnaast nog een aantal specifieke eigen taken: is verantwoordelijk voor de medewerkers en de stipte uitvoering van de taken die onder zijn gezag uitgevoerd worden; rapporteert aan zijn oversten; staat in voor een goede werking binnen de dienst en zorgt voor een goede samenwerking tussen de verschillende ploegen; kan door de officieren, bij dringende noodwendigheid, een hogere functie toegewezen krijgen; is leider van grotere interventies hem opgedragen door zijn overste of de dienst, met het opmaken van een schriftelijk verslag; motiveert en begeleidt zijn medewerkers; is verantwoordelijk voor de doorstroming van info en overleg, zowel naar boven als naar beneden ; is de schakel tussen zijn groep en de hiërarchische oversten; is bekwaam de functionele rol van groepsleider uit te voeren; is een belangrijke schakel in de beoordelingen en evaluaties. Functieprofiel en competenties: Naast de kennis, vaardigheden en attitudes eigen aan de brandweerman worden voor de graad van sergeant een aantal specifieke competenties gevraagd: kunnen organiseren en plannen op grotere schaal; leidinggevende capaciteiten bezitten op dit niveau; beschikken over de nodige communicatievaardigheden; problemen kunnen analyseren en oplossen; nemen van initiatieven en een gemotiveerde werkhouding hebben; flexibel, hulpvaardig, klantvriendelijk en tactvol zijn; Gemeenteraadszitting 05 mei

16 Art. 5: Art. 6: Art. 7: Art. 8: kunnen motiveren, stimuleren en ondersteunen van medewerkers; opnemen van verantwoordelijkheid; bevorderen van de teamgeest; bereid zijn tot het volgen van interne en externe vormingssessies op hoger niveau; over kwaliteiten beschikken om op beperkte schaal opleiding te kunnen geven; voldoende onderlegd zijn om werk- en veiligheidsvoorschriften op te maken; goed kunnen samenwerken met ondergeschikten en meerderen; kunnen opmaken van beoordelingsfiches en rapporten ter voorbereiding van de functionering- en beoordelingsgesprekken; over administratieve kwaliteiten beschikken voor het opmaken van verslagen, loonstaten en personeelsfiches. Het examenprogramma wordt conform het organiek reglement als volgt vastgeld: a. Theoretische proef (40 punten) - opmaken rapportering (10 punten) - theoretische vragen uit de cursus van de WOBRA, overeenstemmend met de bevorderingsgraad van sergeant (30 punten) b. Praktische proef (40 punten): elementaire kennis van het eigen materieel, moeilijkheidsgraad volgens de te begeven bevorderingsgraad, zijnde sergeant. c. Interview (20 punten): hierin worden de beroepsgeschiktheid, de eventuele specialisaties en de motivatie van de kandidaten getest. De kandidaten dienen voor elk van de drie proeven minstens 50% van de punten te behalen en in totaal 60%. Onder de kandidaten die na de proeven bekwaam geacht worden, wordt achtereenvolgens voorrang gegeven aan: 1. de kandidaat die houder is van het meeste aantal brevetten inzake brandweeropleiding, uitgereikt door een erkend opleidingscentrum voor de openbare hulpdiensten. De brevetten zijn: - brevet van crisissituatiebeheer - brevet van dienstchef - brevet van technicus brandvoorkoming - brevet van onderluitenant - brevet van adjudant - brevet van sergeant - brevet van korporaal - het getuigschrift van kandidaat-onderofficier dat werd uitgereikt door de erkende opleidingscentra of dat door de bevoegde overheid werd afgegeven op basis van een vóór 31 december 1993 genomen beslissing. 2. de kandidaat met de hoogste graad 3. de kandidaat met de hoogste graadanciënniteit 4. de kandidaat met de hoogste dienstanciënniteit. De examencommissie wordt conform het organiek reglement als volgt samengesteld: - de commissievoorzitter is de officier-dienstchef - minimum twee officieren van externe korpsen - een deskundige uit de psychosociale sector - een secretaris zonder stemrecht. Het personeel wordt via een dienstnota in kennis gesteld van het organiseren van dit bevorderingsexamen voor de betrekking van sergeant bij het vrijwilligerskorps van de brandweer. In de nota worden de te vervullen voorwaarden, de opgelegde proeven, de functiebeschrijving, het functieprofiel en de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen opgegeven ( ). - voor: onthoudingen: onroerende goederen: goedkeuren overeenkomst gebruik parking Blauwpoortstraat n.a.v. Waregem Koerse Gemeenteraadszitting 05 mei

Gemeenteraad 06 februari 2007

Gemeenteraad 06 februari 2007 Gemeenteraad 06 februari 2007 Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen

Nadere informatie

Gemeenteraad 06 mei 2008

Gemeenteraad 06 mei 2008 Gemeenteraad 06 mei 2008 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 116, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 116, 1; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel

Nadere informatie

Zitting van 2 maart 2010

Zitting van 2 maart 2010 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 2 maart 2010 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte

Nadere informatie

Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter VOORZITTER DAVINE DUJARDIN EN ANN-SOPHIE KINDT, LEDEN,

Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter VOORZITTER DAVINE DUJARDIN EN ANN-SOPHIE KINDT, LEDEN, Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 06 februari

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Voorbereiding beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 16 december 2010

Voorbereiding beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 16 december 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Voorzitter Rik Soens,

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. PROJECTVERENIGINGEN 4 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 4 4. VZW S 5 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

5 schepen J. Vanhooren

5 schepen J. Vanhooren DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen J. Vanhooren Dienst personeelsdienst Volgnummer dossier 9 Onderwerp Personeelsdienst. Openverklaring van de betrekking

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. PROJECTVERENIGINGEN 5 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 5 4. VZW S 6 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 04 mei 2010

Verslag gemeenteraad 04 mei 2010 Verslag gemeenteraad 04 mei 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 9 november 2010

Verslag gemeenteraad 9 november 2010 Verslag gemeenteraad 9 november 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt

Nadere informatie

Gelet op het Provinciedecreet dd. 09.12.2005 en de latere wijzigingen, meer bepaald op titel III personeel;

Gelet op het Provinciedecreet dd. 09.12.2005 en de latere wijzigingen, meer bepaald op titel III personeel; PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, Gelet op het Provinciedecreet dd. 09.12.2005 en de latere wijzigingen, meer bepaald op titel III personeel; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00009 Onderwerp: Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent - Invoering van het gemeenschappelijk arbeidsreglement

Nadere informatie

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen:

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Voorstel statutenwijziging onderdeel van de agenda voor de Bijzonder Algemene Vergadering van 27 mei 2014. Ontwerp goedgekeurd op de RVB van 14 februari 2014 Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Beleidsplan

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE WELZIJN PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE BRECHT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE WELZIJN VERSLAG RAAD : 16/02/2016 Aanwezig : A. Van Dyck, voorzitter. L. Bennenbroek, C. Dierckx, J. Dignef, M. Van Dyck, F. Vangilbergen,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 11 januari 2017

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 11 januari 2017 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 11 januari 2017 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Ceyssens Noëlla, Cousaert Roger, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

- Deskundige ten behoeve van het Provinciaal Technisch Instituut ( PTI), Graaf Karel de Goedelaan 7, 8500 Kortrijk

- Deskundige ten behoeve van het Provinciaal Technisch Instituut ( PTI), Graaf Karel de Goedelaan 7, 8500 Kortrijk 2016/15 De Provincie West-Vlaanderen gaat, in het Nederlands, over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure voor de aanleg van een werfreserve deskundige budgetbeheerder/multimedia coördinator

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 mei 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 mei 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 mei 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Davine Dujardin, Els Naessens, Griet Deleersnyder

De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Davine Dujardin, Els Naessens, Griet Deleersnyder Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 18 december

Nadere informatie

STAD WAREGEM Gemeenteplein WAREGEM

STAD WAREGEM Gemeenteplein WAREGEM Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 13 januari

Nadere informatie

Gemeenteraad 02 mei 2007

Gemeenteraad 02 mei 2007 Gemeenteraad 02 mei 2007 Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

Gelet op de organieke wet d.d. 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna de organieke OCMW-wet genoemd;

Gelet op de organieke wet d.d. 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna de organieke OCMW-wet genoemd; VLAAMSE OVERHEID DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN Gelet op de organieke wet d.d. 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna de organieke OCMW-wet genoemd; Gelet

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

AFDELING 1 Algemene regels voor de selecties

AFDELING 1 Algemene regels voor de selecties AFDELING 1 Algemene regels voor de selecties Artikel 13 1. Elke selectie wordt uitgevoerd op basis van selectiecriteria en met behulp van een of meer selectietechnieken. De selectiecriteria en de selectietechnieken

Nadere informatie

De rechtspositieregeling van het

De rechtspositieregeling van het De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel De bevordering, de interne personeelsmobiliteit, het opdrachthouderschap en de waarneming van een hogere functie Een vacante betrekking in de gemeenteadministratie

Nadere informatie

Gemeenteraad 01 april 2008

Gemeenteraad 01 april 2008 Gemeenteraad 01 april 2008 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

Uitvoeren van klusjes teneinde bij te dragen tot het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium.

Uitvoeren van klusjes teneinde bij te dragen tot het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium. INFORMATIEBROCHURE VACATURE TECHNISCH ASSISTENT KLUSJESMAN Functiebeschrijving Functiebenaming Technisch assistent klusjesman Niveau D (D1-D2-D3) Relaties Intern: Extern: Rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

Rapporteert aan de zwembadcoördinator Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie

Rapporteert aan de zwembadcoördinator Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie INFORMATIEBROCHURE VACATURE REDDER Functiebeschrijving Functiebenaming Technisch assistent redder Niveau D (D1-D2-D3) Relaties Intern: Extern: Rapporteert aan de zwembadcoördinator Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur.

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur. FME/edw a 04 80 00 20141211-P.V..doc 18 december 2014 Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om 16.30 uur. Ten jare tweeduizend en veertien,

Nadere informatie

1. Schriftelijk gedeelte... 24/40

1. Schriftelijk gedeelte... 24/40 2017/6 De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure via de procedure van aanwerving, bevordering, externe of interne personeelsmobiliteit, in het Nederlands,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Bekkevoort, wettig bijeengeroepen overeenkomstig artikel 29 tot en met 32 van de Organieke Wet van 8 juli

Nadere informatie

OCMW AALST SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN

OCMW AALST SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN OCMW AALST SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN BESTUURSSECRETARIS ICT - dienst informatica m/v SELECTIEPROCEDURE AANWERVING EN BEVORDERING VOLTIJDS STATUTAIR NIVEAU A1a-b, A2a AANLEG WERVINGSRESERVE 2 JAAR, VERLENGBAAR

Nadere informatie

UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD

UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD Provincie Vlaams-Brabant Stad Scherpenheuvel-Zichem Zitting van 29 oktober 2015 Wijziging van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel. Aanwezig: Afwezig: Verontschuldigd:

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING - 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING Artikel 6 De werkgevers die werknemers in vast dienstverband aanwerven als vaklui, dienen hiervan onverwijld kennis te geven aan de Administratieve Commissie met het oog

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 18 februari 2010 Lijst van de besluiten 1. SOCIALE DIENST OPENBAAR 1.1. RICHTBAREMA MEDISCHE KOSTEN_- AANPASSING De raad voor

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 januari 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 8/1 Provinciepersoneel. Wijziging van de rechtspositieregeling.

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B.,

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

JONGSTE RAADSLEDEN PUNT 4.B): DAVINE DUJARDIN & DELPHINE CLOET PUNTEN 5.C), 6.B), 7.B) & 42.: DAVINE DUJARDIN & ANN-SOPHIE KINDT

JONGSTE RAADSLEDEN PUNT 4.B): DAVINE DUJARDIN & DELPHINE CLOET PUNTEN 5.C), 6.B), 7.B) & 42.: DAVINE DUJARDIN & ANN-SOPHIE KINDT Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 06 mei 2008

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS HOOFDSTUK I Naam en doel (I.1 I.4) HOOFDSTUK II Raad van Bestuur : a) aanstelling, bevoegdheid en samenstelling (II.1 II.7) b) algemene punten (II.8 II.11)

Nadere informatie

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteenweg 360 BTW BE 0405.548.486 - RPR Gent, afdeling Kortrijk: 0405.548.486 www.deceuninck.com

Nadere informatie

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement GECORO huishoudelijk reglement 2014 blz. 1van 5 GR 04 maart 2014 GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement 1. Doelstellingen van de Gecoro Artikel 1 : De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening,

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 28 APRIL 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2014/179/, (II)

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2014/179/, (II) 1 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING Nr. GOO/2014/179/, (II) Inzake :, wonende te..,, vertegenwoordigd door Mter, advocaat te, Verzoekende partij Tegen: de GEMEENTE, vertegenwoordigd

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND v.z.w. KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND, Globelaan 49, 1190 Brussel HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND Het huishoudelijk reglement van de v.z.w. Koninklijke Belgische

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders en de houders van warrants van Lotus Bakeries NV uit te nodigen tot de Gewone

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Raad 12 september 2012 60 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 12 september 2012 Aanwezig: Jan Keirsebelik, voorzitter, Roger Van Driessche, Guy Verbrugghe, Peter Van Broeckhoven, Jan Mattheeussen, Lodewijk

Nadere informatie

Gemeenteraad 07 april 2009

Gemeenteraad 07 april 2009 Gemeenteraad 07 april 2009 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 december 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 december 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 december 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT

AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT VGP NV Greenland Burgemeester Etienne Demunterlaan 5, bus 4 1090 Brussel (Jette) Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Brussel) BTW BE 0887.216.042 www.vgpparks.eu (de Vennootschap ) De aandeelhouders worden

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 06 december 2011

Verslag gemeenteraad 06 december 2011 Verslag gemeenteraad 06 december 2011 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

Zitting R.M.W. 28.02.2013. Geachte

Zitting R.M.W. 28.02.2013. Geachte Zitting R.M.W. 28.02.2013 Geachte De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft in zitting van 28.02.2013 volgende beslissingen genomen, die overeenkomstig artikel 111 van de organieke wet van 8 juli 1976

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 20/09/2016

NOTULEN RAAD 20/09/2016 NOTULEN RAAD 20/09/2016 Aanvang: Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: 20:00 uur Christophe Merckx: voorzitter; Freddy Busselot, Carine De Cock, Valerie Hamelryck, Jeroen Hofmans, Kimberly Michel, Mathias

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 212.682

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 212.682 SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 212.682 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 29 OKTOBER 2004 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde aandelen

Nadere informatie

Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen" genaamd

Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen genaamd 21/.2Seeela7 A:;Zeje'M:eMnee:M:MgSMM;::.,Waegli:9MMC::M:',:e:Wee:«S'M:W;eaMMM:MMMee:eee:e:ee'eSeMg.M. ::gge.weeej;eim:ge.:;,eeem Paritair subcomité voor de haven van Haven van Antwerpen" genaamd Neerlegging-Dépôt:

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 09/10/2012 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 09/10/2012 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen NOTULEN RAAD 09/10/2012 Aanvang: 20:00 uur Aanwezig: Marie-Rose Harnie: voorzitter; Roger Bontridder, Gilbert Bosmans, Bertrand Demiddeleer, Wim Demuylder, Jeroen Hofmans, Marie-Jeanne Herremans,Nicky

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

8 APRIL 2003. - Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten.

8 APRIL 2003. - Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten. 8 APRIL 2003. - Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten. TITEL I. - ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet verstaan worden

Nadere informatie

Zitting van 18 februari 2013

Zitting van 18 februari 2013 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- Zitting van 18 februari 2013 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Veerle Daems, Martine Dierickx, Marijke Gidts en Heleen Vangeel

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 11 JUNI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 11 JUNI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 11 JUNI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

Rapporteert aan het diensthoofd Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie

Rapporteert aan het diensthoofd Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie INFORMATIEBROCHURE VACATURE JEUGDCENTRUMCOÖRDINATOR Functiebeschrijving 1. Functiebenaming Administratief deskundige jeugdcentrumcoördinator Niveau B (B1-B2-B3) 2. Relaties Intern: Extern: Rapporteert

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel ASOC Ramsel KC vzw Statuten vzw ASOC Ramsel Benaming, zetel en doel Art. 1 : Op 29 november 2003 werd te Aarschot de ASOC Korfbal Club, bij verkorting ASOC KC als feitelijke vereniging opgericht. Op 16

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 SEPTEMBER 2009.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 SEPTEMBER 2009. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 SEPTEMBER 2009. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. GHEYSENS Rudy, NEIRINCK Rita, DE BRUYNE Patrick, BRAECKMAN

Nadere informatie

STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT

STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT INLEIDING EN SITUERING In het lokaal sociaal beleidsplan Tielt voor de periode 2008-2013 worden onder Hoofdstuk 8: Participatie de beginselen vastgelegd voor de oprichting

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012

Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012 Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012 Aanwezigen : Hofmans L. - Burgemeester Vermeesch R. - Voorzitter Muyshondt T., Verhaegen J., Damen N., De Pooter S., De Schutter S. - schepenen Janssens

Nadere informatie

5 schepen J. Vanhooren

5 schepen J. Vanhooren DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen J. Vanhooren Dienst personeelsdienst Volgnummer dossier 10 Onderwerp Personeel. Her vaststelling van het arbeidsreglement:

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT dd. 28/09/2016 HOOFDSTUK V Artikel 11. De Commissies 11.1 In toepassing van Artikel 33 der statuten worden commissies opgericht voor alle FEI disciplines: Dressuur,

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 december 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 december 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 1 december 215 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/7/25 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 6 maart 2009 betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

Eindverslag nr. 2011/1

Eindverslag nr. 2011/1 Samenwerkingsovereenkomst van 29 februari 2008 tussen de Vlaamse regering, de vertegenwoordigers van de lokale overheden als werkgevers en de representatieve vakorganisaties, art.10 en Huishoudelijk reglement,

Nadere informatie