Gemeenteraad 05 mei 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeenteraad 05 mei 2009"

Transcriptie

1 Gemeenteraad 05 mei 2009 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy François, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Georges Vantieghem, Mario Verhellen, Guy Adams, Jaak Lefevre, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Guy Van den Eynde, Joost Kerkhove, Davine Dujardin, Bart Kindt, Connie Devos, Ann-Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke, Els Naessens, Bruno Lahousse, Hilde Dewever, Henri Destoop, Dieter Alyn, Delphine Cloet, Griet Deleersnyder, Christel Markey: Raadsleden Guido De Langhe: Secretaris Vic Barbary (punt 8): Waarnemend secretaris Verontschuldigd: Guy Van den Eynde, Davine Dujardin, Heidi Vandenbroeke Verslaggeving commissievergadering dd. 28 april: -commissie interne zaken: raadslid, mevrouw Connie Devos -commissie grondgebiedszaken: raadslid, mevrouw Delphine Cloet -commissie externe zaken: raadslid, de heer Xavier Wyckhuyse De vergadering vangt aan om: uur OVEREENKOMSTIG HET ARTIKEL 26 VAN HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (BESLISSING GEMEENTERAAD DD ) WORDT, BIJ DE GEHEIME STEMMINGEN, HET BUREAU ALS VOLGT SAMENGESTELD: KURT VANRYCKEGHEM, BURGEMEESTER VOORZITTER ANN-SOPHIE KINDT EN DELPHINE CLOET (PUNTEN 3.B), 4.B), 4.C), 5.B)) DELPHINE CLOET EN GRIET DELEERSNYDER (PUNT 6.B)) JONGSTE RAADSLEDEN OPENBARE ZITTING 1. goedkeuren proces-verbaal vorige zitting De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring (27/27) aan het proces-verbaal van de zitting 07/04/2009. De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Georges Vantieghem, Guy Van den Eynde, Davine Dujardin, Ann-Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, 2. mededelingen - Volgende commissie: dinsdag 26 mei 2009 om 18.15u - Volgende gemeenteraad: dinsdag 2 juni 2009 om 19.00u - Besluit van de gouverneur betreffende de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2007 van de stad Waregem - Schepen van sport, mevrouw Chantal Coussement, zegt dat men op de uitbreiding bezig is met de heraanleg van terrein 7. Dit werd in de gemeenteraad van september goedgekeurd voor een geraamd bedrag van ,47 euro. Die werken werden toegewezen voor een bedrag van euro. Tijdens de uitvoering bleek dat het aangewezen is om de strook tussen terrein 7 en terrein 6 en de strook tussen terrein 7 en de joggingpiste te nivelleren. Het is ook nodig een controleput bij te plaatsen. Dit komt op een totaalbedrag van euro, wat in het college van 26 maart jl. werd goedgekeurd. Volgens een technisch verslag van het adviesbureau en het bodemonderzoek hebben we vernomen dat er ongeveer 1578 m 3 teelaarde aanwezig moest zijn. Bij het openspreiden van de aarde kwam men tot de vaststelling dat er 600 m 3 te kort was om minstens een laagdikte van 15 cm te bekomen. De aannemer heeft nu een offerte gemaakt en de prijs bedraagt euro, btw inbegrepen. Dit zijn meerwerken t.o.v. het toewijzingsbedrag, maar we blijven binnen de beschikbare budgetten, besluit de schepen. Gemeenteraadszitting 05 mei

2 - Raadslid, de heer Guy Adams, zegt dat dit toch niet zo'n moeilijke berekening was als men de dikte en de oppervlakte kent. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat het daar een zeer waterzieke hoek betreft. - Raadslid, de heer Henri Destoop, verwijst naar de geslaagde Waregemse avond in Szekszard, waar hij ook aanwezig was. Hij feliciteert de leden van het Szekszard-comité, waaronder gemeenteraadsleden Bart Kindt en Guy Adams. De voorbereiding was zowel op culinair als muzikaal vlak perfect. Hij dankt ook het schepencollege voor hun steun aan dit evenement. De burgemeester wordt bedankt voor zijn aanwezigheid en zijn hulp. - Raadslid, de heer Dieter Alyn, bedankt de secretaris dat hij het verslag van 3 maart aangepast heeft, zoals beloofd werd in de vorige gemeenteraad. - Raadslid, mevr. Veerle Deconinck, vindt dat men niet het recht heeft om te zeggen hoe iemands tussenkomst moet verwoord worden in het verslag, als de persoon zelf niet aanwezig is. Het verslag is geen letterlijke weergave van wat hier gezegd wordt en het raadslid vindt het niet kunnen dat men van bepaalde passages de letterlijke weergave eist. De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Georges Vantieghem, Guy Van den Eynde, Davine Dujardin, Ann-Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke, 3. IMOG: algemene vergadering der aandeelhouders op 19/05/2009: a) bespreken agenda b) voordracht van 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangend vertegenwoordigers 3. IMOG: algemene vergadering der aandeelhouders op 19/05/2009: a) bespreken agenda Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid in het gewest Kortrijk, genaamd IMOG; Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering der aandeelhouders van IMOG op 19 mei 2009, met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 27 februari 2009, met volgende agenda: Verslag van de raad van bestuur Lezing van de jaarrekening per Verslag van de commissaris-revisor Goedkeuren van de jaarrekening, afgesloten per Kwijting aan de bestuurders, commissaris-revisor Goedkeuren van de toewijzing van het resultaat Statutaire benoemingen Toelichting betreffende de activiteiten 2008 varia Gelet op de bespreking in de algemene commissie van 28 april 2009; Met eenparigheid van stemmen; Art. 1: Art. 2: De gemeenteraad bespreekt de agenda met bijhorende stukken m.b.t. deze punten waarbij een beslissing moet genomen worden, die voorgelegd zal worden op de algemene vergadering van Imog op 19 mei Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en stelt de intergemeentelijke maatschappij IMOG op de hoogte. - voor: onthoudingen: 0 - De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Georges Vantieghem, Guy Van den Eynde, Davine Dujardin, Ann-Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke, 3. IMOG: algemene vergadering der aandeelhouders op 19/05/2009: b) voordracht van 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangend vertegenwoordigers Gemeenteraadszitting 05 mei

3 Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald op artikel 44, 3 e lid, dat bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid in het gewest Kortrijk, genaamd IMOG; Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering der aandeelhouders van IMOG op 19 mei 2009, met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 27 februari 2009; Gelet op artikel 42 van de statuten van Imog, dat stelt dat het aantal leden dat elke deelnemende gemeente kan afvaardigen om te zetelen in de algemene vergadering wordt bepaald op basis van de bevolkingscijfers en de kapitaalinbreng en dat elke gemeente minstens één afgevaardigde mag aanduiden. Elke gemeente kan bijkomende afgevaardigden aanduiden per volledige schijf van twintig procent van respectievelijk haar bevolkingscijfer in verhouding tot het totale bevolkingscijfer van het gemeentelijk ambtsgebied van de vereniging, en haar kapitaalinbreng in verhouding tot het totale maatschappelijke kapitaal van de vereniging; Gelet op het feit dat de stad Waregem bijgevolg het recht heeft 1 bijkomende vertegenwoordiger / plaatsvervanger aan te duiden; Gelet op de bespreking in de algemene commissie op 28 april 2009; Gelet op de ingediende kandidaturen van de verschillende fracties; Gelet op de geheime stemverrichtingen in openbare zitting, met volgend resultaat: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 30 - aantal opgehaalde stembriefjes: 30 - geldig uitgebrachte stemmen: 23 (1e effectief vertegenwoordiger) 23 (2e effectief vertegenwoordiger) 22 (1e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 22 (2e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 1e effectief vertegenwoordiger: Vantieghem Georges: 23 2e effectief vertegenwoordiger: Polfliet Maria: 23 1e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Benoit Willy: 22 2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Devos Connie: 22 Art. 1: Art. 2: Art. 3: Dhr. Georges Vantieghem, raadslid, wonende Churchilllaan 1/0008 te 8790 Waregem en dhr. Willy Benoit, raadslid, wonende Holstraat 56 bus 31 te 8790 Waregem, als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden om deel te nemen aan de algemene vergadering van IMOG op 19 mei Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de bespreking van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Mevr. Maria Polfliet, raadslid, wonende Spitaalstraat 84 te 8790 Waregem en mevr. Connie Devos raadslid, wonende Kruishoutemseweg 28 te 8790 Waregem, als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden om deel te nemen aan de algemene vergadering van IMOG op 19 mei Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de bespreking van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer de intergemeentelijke maatschappij Imog hiervan op de hoogte te stellen. - aantal uitgedeelde stembriefjes: 30 Gemeenteraadszitting 05 mei

4 - aantal opgehaalde stembriefjes: 30 - geldig uitgebrachte stemmen: 23 (1e effectief vertegenwoordiger) 23 (2e effectief vertegenwoordiger) 22 (1e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 22 (2e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 1e effectief vertegenwoordiger: Vantieghem Georges: 23 2e effectief vertegenwoordiger: Polfliet Maria: 23 1e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Benoit Willy: 22 2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Devos Connie: WVI: algemene vergadering op 15/05/2009: a) bespreken agenda b) voordracht van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger c) voordracht van 1 afgevaardigde voor het mandaat met raadgevende stem in de raad van bestuur 4. WVI: algemene vergadering op 15/05/2009: a) bespreken agenda Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand cvba, genaamd WVI; Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering van WVI op 15 mei 2009, met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 24 maart 2009, met volgende agenda: Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering dd. 17/12/2008 Verslag van de raad van bestuur Verslag van de commissaris-revisor Jaarrekeningen 2008 Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met raadgevende stem in de raad van bestuur en bepaling van de rangorde Mededelingen; Gelet op de bespreking in de algemene commissie van 28 april 2009; Met eenparigheid van stemmen; Art. 1: De gemeenteraad bespreekt de agenda met bijhorende stukken die voorgelegd zal worden op de algemene vergadering van WVI op 15 mei Art. 2: De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en stelt ondermeer de intercommunale WVI hiervan op de hoogte. - voor: onthoudingen: 0 - Gemeenteraadszitting 05 mei

5 4. WVI: algemene vergadering op 15/05/2009: b) voordracht van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald op artikel 44, 3 e lid, dat bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand cvba, genaamd WVI; Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering op 15 mei 2009 van WVI met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 24 maart 2009; Gelet op de bespreking in de algemene commissie op 28 april 2009; Gelet op de ingediende kandidaturen van de verschillende fracties; Gelet op de geheime stemverrichtingen in openbare zitting, met volgend resultaat: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 30 - aantal opgehaalde stembriefjes: 30 - geldig uitgebrachte stemmen: 22 (effectief vertegenwoordiger) 23 (plaatsvervangend vertegenwoordiger) effectief vertegenwoordiger: Lahousse Bruno: 22 plaatsvervangend vertegenwoordiger: Dewitte Henri: 23 Art. 1: Art. 2: Dhr. Bruno Lahousse, raadslid, wonende Henri Lebbestraat 45 te 8790 Waregem en dhr. Henri Dewitte schepen, wonende Gentse Heerweg 78 te 8790 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de algemene vergadering van WVI op 15 mei Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de bespreking van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer de intercommunale WVI hiervan op de hoogte te stellen. - aantal uitgedeelde stembriefjes: 30 - aantal opgehaalde stembriefjes: 30 - geldig uitgebrachte stemmen: 22 (effectief vertegenwoordiger) 23 (plaatsvervangend vertegenwoordiger) effectief vertegenwoordiger: Lahousse Bruno: 22 plaatsvervangend vertegenwoordiger: Dewitte Henri: WVI: algemene vergadering op 15/05/2009: c) voordracht van 1 afgevaardigde voor het mandaat met raadgevende stem in de raad van bestuur Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gemeenteraadszitting 05 mei

6 Gelet op het Decreet op de Intergemeentelijke samenwerking dd. 06/07/2001; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand cvba, genaamd WVI; Gelet op artikel 21 van de statuten van WVI, houdende de bepalingen betreffende de aanduiding van de leden met raadgevende stem in de raad van bestuur; Overwegende dat dit mandaat geldt voor 2 jaar en dat de mandaten voor de periode verstreken zijn; Gelet op de ingediende kandidaturen vanuit de oppositie; Gelet op de bespreking in de algemene commissie van 28 april 2009; Gelet op de uitslag van de geheime stemverrichtingen: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 30 - aantal opgehaalde stembriefjes: 30 - geldig uitgebrachte stemmen: 29 kandidaten: Alyn Dieter: 2 Van den Eynde Guy: 26 Neen: 1 Art. 1: De heer Guy Van den Eynde, raadslid (Open Vld), wonende Karelmeers 26 te 8790 Waregem, wordt bij WVI voorgedragen als kandidaat voor het mandaat met raadgevende stem in de raad van bestuur. Art. 2: Afschrift van deze beslissing zal aan de voorzitter van WVI worden overgemaakt. - aantal uitgedeelde stembriefjes: 30 - aantal opgehaalde stembriefjes: 30 - geldig uitgebrachte stemmen: 29 kandidaten: Alyn Dieter: 2 Van den Eynde Guy: 26 Neen: 1 5. Leiedal: algemene vergadering op 26/05/2009: a) bespreken agenda b) voordracht van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger 5. Leiedal: algemene vergadering op 26/05/2009: a) bespreken agenda Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Kortrijk, genaamd Leiedal; Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering van Leiedal van 26 mei 2009, met bijhorende stukken aangetekend ontvangen op 30 maart 2009, met volgende agenda: Verslag van de activiteiten in 2008 Verslag van de raad van bestuur Verslag van de commissaris-revisor Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2008 Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor Vervanging bestuurders met raadgevende stem Kennisname exclusiviteiten toegekend door Wervik Toetreding van Leiedal tot vzw My Machine Gelet op de bespreking in de algemene commissie van 28 april 2009; Met eenparigheid van stemmen; Gemeenteraadszitting 05 mei

7 Art. 1: Art. 2: De gemeenteraad bespreekt de agenda met bijhorende stukken die voorgelegd zullen worden op de algemene vergadering op 26 mei De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer de intercommunale Leiedal hiervan op de hoogte te stellen. - voor: onthoudingen: 0 - Delphine Cloet, 5. Leiedal: algemene vergadering op 26/05/2009: b) voordracht van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald op artikel 44, 3 e lid, dat bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Kortrijk, genaamd Leiedal; Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering van Leiedal van 26 mei 2009, met bijhorende stukken aangetekend ontvangen op 30 maart 2009; Overwegende dat 1 vertegenwoordiger moet aangeduid worden om de stad te vertegenwoordigen op deze algemene vergadering; Overwegende dat de stad Waregem aandelen bezit die stemmen vertegenwoordigen; Gelet op de ingediende kandidaturen van de verschillende fracties; Gelet op de bespreking in de algemene commissie van 28 april 2009; Gelet op de geheime stemverrichtingen in openbare zitting, met volgend resultaat: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 30 - aantal opgehaalde stembriefjes: 30 - geldig uitgebrachte stemmen: 22 (effectief vertegenwoordiger) 22 (plaatsvervangend vertegenwoordiger) effectief vertegenwoordiger: Benoit Willy: 22 plaatsvervangend vertegenwoordiger: Dewever Hilde: 22 Art. 1: Art. 2: Dhr. Willy Benoit, raadslid, wonende Holstraat 56 bus 31 te 8790 Waregem en mevr. Hilde Dewever, raadslid, wonende Kapellestraat 21 te 8790 Waregem, als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de algemene vergadering van Leiedal op 26 mei Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de bespreking van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer de intercommunale Leiedal op de hoogte te stellen. - aantal uitgedeelde stembriefjes: 30 - aantal opgehaalde stembriefjes: 30 - geldig uitgebrachte stemmen: 22 (effectief vertegenwoordiger) 22 (plaatsvervangend vertegenwoordiger) effectief vertegenwoordiger: Gemeenteraadszitting 05 mei

8 Benoit Willy: 22 plaatsvervangend vertegenwoordiger: Dewever Hilde: W.I.V.: algemene vergadering op 19/05/2009: a) bespreken agenda b) voordracht van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger 6. W.I.V.: algemene vergadering op 19/05/2009: a) bespreken agenda Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het decreet van 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (W.I.V.); Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering van W.I.V. op dinsdag 19 mei 2009, met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 3 april 2009, met volgende agenda: Verslag van de raad van bestuur over het werkingsjaar 2008 aan de algemene vergadering Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2008 Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering Kwijting van de bestuurders en van de commissaris Varia. Gelet op de bespreking in de algemene commissie van 28 april 2009; Met eenparigheid van stemmen; Art. 1: Art. 2: De gemeenteraad bespreekt de agenda met bijhorende stukken m.b.t. deze punten waarbij een beslissing moet genomen worden, die voorgelegd zal worden op de algemene vergadering van W.I.V. op 19 mei Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer kennisgeving hiervan te verrichten aan de intercommunale W.I.V. - voor: onthoudingen: 0-6. W.I.V.: algemene vergadering op 19/05/2009: b) voordracht van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald op artikel 44, 3 e lid, dat bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (W.I.V.); Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering van W.I.V. op 19 mei 2009, met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 3 april 2009; Gelet op de bespreking in de algemene commissie op 28 april 2009; Gelet op de ingediende kandidaturen; Gelet op de geheime stemverrichtingen in openbare zitting, met volgend resultaat: Gemeenteraadszitting 05 mei

9 - aantal uitgedeelde stembriefjes: 29 - aantal opgehaalde stembriefjes: 29 - geldig uitgebrachte stemmen: 22 (effectief vertegenwoordiger) 23 (plaatsvervangend vertegenwoordiger) effectief vertegenwoordiger: Kindt Ann-Sophie: 22 plaatsvervangend vertegenwoordiger: Polfliet Maria: 23 Art. 1: Art. 2: Mevr. Ann-Sophie Kindt, raadslid, wonende Beveren-Dries 72 te 8791 Waregem en mevr. Maria Polfliet, raadslid, wonende Spitaalstraat 84 te 8790 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de algemene vergadering van W.I.V. op 19 mei Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de bespreking van de agenda s tijdens deze zelfde zitting. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer de intercommunale W.I.V. hiervan op de hoogte te stellen. - aantal uitgedeelde stembriefjes: 29 - aantal opgehaalde stembriefjes: 29 - geldig uitgebrachte stemmen: 22 (effectief vertegenwoordiger) 23 (plaatsvervangend vertegenwoordiger) effectief vertegenwoordiger: Kindt Ann-Sophie: 22 plaatsvervangend vertegenwoordiger: Polfliet Maria: leveren van brandstoffen voor de stedelijke gebouwen, voertuigen en werktuigen: goedkeuren andere wijze van gunnen - Raadslid, de heer Xavier Wyckhuyse, vraagt of de voorwaarden zo bijzonder zijn dat er niemand wil prijs maken. - Schepen van financiën, de heer Rik Soens, zegt dat dit Europees gepubliceerd werd omwille van de grootteorde van het bedrag. De schepen zegt dat het college ook verwonderd was. Tijdens de procedure kan niets gewijzigd worden aan de voorwaarden. Er werden bestekken opgevraagd, maar als er bij de opening geen offertes binnen zijn, dan kan men dit alleen maar vaststellen. Na rondvraag heeft men vernomen dat bij één firma een bediende nagelaten heeft om de offerte binnen te brengen. - Raadslid, de heer Xavier Wyckhuyse, zegt dat het toch onbegrijpbaar is dat er geen interesse is voor dergelijke mooie bestelling. - Schepen van financiën, de heer Rik Soens, beaamt dit. Gelet op de nieuwe gemeentewet; Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op de koninklijke besluiten van 8 januari 1996 en 26 september 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de latere wijzigingen; Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 2000 betreffende de invoering van de euro en de wijziging van bepaalde bedragen in de reglementering betreffende de overheidsopdrachten; Gemeenteraadszitting 05 mei

10 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 3 februari 2009 waarbij de opdracht voor de levering van brandstoffen voor de gebouwen, voertuigen en werktuigen van de stad Waregem goedgekeurd werd en als wijze van gunnen gekozen werd voor de algemene offerteaanvraag; Overwegende dat deze opdracht gepubliceerd werd in het Europees Publicatieblad en in het Bulletin der Aanbestedingen; Overwegende dat deze opdracht daarna nog per brief bekendgemaakt werd aan een veertiental brandstoffenleveranciers uit de omgeving van Waregem; Overwegende dat wij bij de openingszitting op maandag 6 april 2009 om uur hebben moeten vaststellen dat geen enkele offerte ingediend werd; Overwegende dat een proces-verbaal van opening van de offerten opgemaakt werd; Overwegende dat gebruik gemaakt kan worden van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, na een aanbesteding of algemene offerteaanvraag waarbij geen enkele offerte ingediend werd, voor zover de oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht niet wezenlijk gewijzigd worden (wet op de overheidsopdrachten van 24 december 1993, artikel 17 2, 1 e); Overwegende dat het totale bedrag voor de levering van brandstoffen gedurende een periode van drie jaar geraamd wordt op ,00 euro exclusief btw of ,00 euro inclusief btw; Overwegende dat het nodige krediet voor deze opdracht beschikbaar is op volgende artikels van de gewone begroting: 421/125-03, 762/125-03, 73460/125-03, 104/127-03, 351/127-03, 352/127-03, 421/127-03, 875/127-03, 72210/127-03; Gelet op het verslag van de raadscommissie van 28 april 2009; Met eenparigheid van stemmen; Art. 1: Art. 2: De gemeenteraad keurt de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking als wijze van gunnen goed voor de opdracht betreffende de levering van brandstoffen voor de stedelijke gebouwen, voertuigen en werktuigen. De oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht worden niet wezenlijk gewijzigd. - voor: onthoudingen: 0-8. stedelijk personeel: goedkeuren wijzigingen rechtspositieregeling De secretaris, dhr. Guido De Langhe, verlaat de zitting cfr. art van het gemeentedecreet. Dhr. Vic Barbary is aanwezig als waarnemend secretaris bij de behandeling van dit punt. Gelet op de gemeentewet; Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op de wet van tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van waarbij de rechtspositieregeling van de stad Waregem werd goedgekeurd; Gelet op het schrijven d.d van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling West- Vlaanderen, ref. l AGR DBS , waarbij een aantal opmerkingen worden gegeven betreffende de rechtspositieregeling voor het stadspersoneel van Waregem; Overwegende dat deze opmerkingen voornamelijk tekstuele aanpassingen betreffen en geen inhoudelijke veranderingen; Gelet op de programmawet van , in het bijzonder de bepalingen betreffende vaderschapsrust en moederschapsrust; Gelet op het K.B. van tot wijziging van het K.B. van tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Overwegende dat de bepalingen van voornoemde programmawet, voornoemd K.B. en voornoemd besluit van de Vlaamse Regering verplicht opgenomen moeten worden in de rechtspositieregeling; Gemeenteraadszitting 05 mei

11 Gelet op het voorstel om een aantal wijzigingen door te voeren in de bepalingen betreffende de meerekenbaarheid van de anciënniteiten, het verlof en de dienstvrijstellingen; Gelet op de gebundelde wijzigingen in bijlage; Gelet op het verslag van het managementteam van ; Gelet op het verslag van het overleg stad-ocmw van ; Gelet op het verslag van de vergadering van het overleg- en onderhandelingscomité van ; Gelet op het verslag van de commissie interne zaken van ; Met meerderheid van stemmen; Art. 1: De rechtspositieregeling van de stad Waregem, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van , wordt gewijzigd zoals bepaald in bijlage. Art. 2: Deze wijzigingen worden opgenomen in de bestaande rechtspositieregeling en in een gecoördineerde versie herwerkt. Art. 3: Afschrift van deze beslissing zal aan de toezichthoudende overheid worden toegestuurd. - voor: 28 - CD&V + sp.a spirit + Open Vld - onthoudingen: 2 - Vl. Belang Bijlage: wijzigingen rechtspositieregeling stadsbestuur Waregem *Art 7. wordt vervangen door (opmerking provincie): De kandidaten moeten bovendien voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is voor de functies in niveau A, B en C. Voor de functies in de hogere rangen van niveau A, B en C én de technisch hogere rang van niveau D dienen de kandidaten een minimum aantal jaren relevante beroepservaring te hebben. *Art 42. wordt als volgt aangevuld (opmerking provincie): De duur van de proeftijd bedraagt, ongeacht de prestatiebreuk, zes maanden voor de niveaus D en E, en twaalf maanden voor de decretale graden en de niveaus A, B e C. *Art wordt als volgt gewijzigd (opmerking provincie): Het personeelslid ontvangt op zijn verzoek een kopie van zijn definitief evaluatieverslag. Het evaluatieverslag van het personeelslid wordt opgenomen in het individuele evaluatiedossier. *Art 71. eerste lid wordt als volgt aangevuld (opmerking provincie): Binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangstname van het beroep worden het personeelslid en de evaluator gelijktijdig gehoord in een tegensprekelijke hoorzitting onder leiding van de voorzitter van de beroepsinstantie. Het personeelslid kan zich laten bijstaan door een persoon naar keuze. Deze persoon kan onder andere een raadsman, een vertegenwoordiger van een representatieve vakorganisatie of een collega personeelslid zijn. Op vraag van de evaluator kan eveneens de procesbewaker gehoord worden. *Art wordt geschrapt (voorstel stadsbestuur): Aan het personeelslid met beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt onbeperkt graadanciënniteit, niveauanciënniteit en dienstanciënniteit toegekend op voorwaarde dat die beroepservaring relevant is voor de functie waarin het personeelslid wordt aangesteld. *Art wordt als volgt aangevuld (voorstel stadsbestuur): Aan het personeelslid met beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt onbeperkt schaalanciënniteit toegekend op voorwaarde dat die beroepservaring relevant is voor de functie waarin het personeelslid wordt aangesteld en op voorwaarde dat de functie een knelpuntberoep is. Indien het niet om een knelpuntberoep gaat, wordt die ervaring in aanmerking genomen voor een maximum van 10 jaar. *Art 126 wordt als volgt aangevuld (wijziging besluit RPR): 2 voor de technisch hogere graad van rang Dx, vermeld in artikel 7, tweede lid, waaraan de functiebeschrijving in hoofdzaak de leiding over een ploeg medewerkers verbindt, en op voorwaarde dat de functiehouder van die graad die leidinggevende opdracht ook effectief vervult: D4-D5: van D4 naar D5 na negen jaar schaalanciënniteit in D4 en een gunstig evaluatieresultaat. *Art 129, 2, 2 wordt als volgt aangevuld (opmerking provincie): a) ze zijn na 1 januari 2008 aangesteld na een aanwervings- en selectieprocedure als vermeld in Titel II, hoofdstuk II, afdeling III en hoofdstuk III; Gemeenteraadszitting 05 mei

12 *Art wordt als volgt aangevuld (voorstel stadsbestuur): een minimale anciënniteit waarvan de laatste twee jaar bij het eigen bestuur is opgebouwd. *Art 141, 2, 2 wordt als volgt aangevuld (opmerking provincie): a) ze zijn na 1 januari 2008 aangesteld na een aanwervings- en selectieprocedure als vermeld in Titel II, hoofdstuk II, afdeling III en hoofstuk III en ze hebben de proeftijd beëindigd; *Art. 154 wordt als volgt gewijzigd (opmerking provincie): Indien de stadssecretaris of financieel beheerder langer dan 3 maanden verhinderd is of de betrekking vacant is moet er een waarnemend stadssecretaris of financieel beheerder aangesteld worden door de raad tenzij in spoedeisende gevallen. *Art. 177 wordt vervangen door (opmerking provincie): Een personeelslid dat zonder toestemming of zonder geldige reden afwezig is, bevindt zich in een toestand van non-activiteit. Een personeelslid dat afwezig is ten gevolge van de toepassing van een schorsing als tuchtstraf bevindt zich in een toestand van non-activiteit. Afwezigheid ten gevolge van een preventieve schorsing zoals bedoeld in art van het gemeentedecreet wordt gezien als een toestand van non-activiteit indien de preventieve schorsing gepaard gaat met inhouding van loon, en als een toestand van dienstactiviteit indien het een preventieve schorsing met behoud van loon betreft. *Art 189, 1 wordt als volgt gewijzigd (voorstel stadsbestuur): Een voltijds werkend personeelslid heeft recht op een betaald jaarlijks vakantieverlof voor een volledig jaar prestaties waarvan de duur naargelang de leeftijd of de dienstanciënniteit verworven bij het eigen bestuur wordt bepaald berekening volgens leeftijd OF berekening volgens dienstanciënniteit bij eigen bestuur verlofdagen minder dan 40 jaar minder dan 15 jaar 30 dagen vanaf 40 jaar vanaf 15 jaar 31 dagen vanaf 45 jaar vanaf 20 jaar 32 dagen vanaf 50 jaar vanaf 25 jaar 33 dagen vanaf 55 jaar vanaf 30 jaar 34 dagen vanaf 60 jaar vanaf 35 jaar 35 dagen *Art 189, 5 wordt als volgt gewijzigd (opmerking provincie): In afwijking van 4 kan het personeelslid elk jaar maximum vier vakantiedagen van het in 1 vermelde jaarlijks vakantieverlof opnemen zonder dat het dienstbelang kan worden ingeroepen om het verlof te weigeren. *Art wordt als volgt gewijzigd (wijziging programmawet 22/12/08): 2 bevalling van de echtgenote of samenwonende 10 werkdagen, op te nemen binnen de 4 maanden partner of ter gelegenheid van de geboorte van een volgend op de dag van de bevalling kind dat wettelijk afstamt van het personeelslid *Art. 206 wordt als volgt aangevuld (opmerking provincie): Het personeelslid kan op haar vraag de postnatale rust met één week verlengen wanneer zij arbeidsongeschikt was gedurende de volledige periode van de prenatale rust, dit is 6 weken of 8 weken bij meerlingen, voorafgaand aan de werkelijke datum van de bevalling. *Art en 2 worden als volgt gewijzigd (opmerking provincie): 1 Op verzoek van het personeelslid wordt de arbeidsonderbreking na de 9 de week verlengd met een periode waarvan de duur gelijk is aan de duur van de periode waarin het personeelslid verder arbeid heeft verricht vanaf de 6 de week voor de werkelijke datum van de bevalling. Als de geboorte van een meerling wordt verwacht, gaat de verlenging in vanaf de 8 ste week. Deze periode wordt bij vroeggeboorte verminderd met de dagen waarop arbeid werd verricht tijdens de periode van 7 dagen die de bevalling voorafgaat. 2. Worden gelijkgesteld met werkdagen die tot na het postnataal verlof verschoven kunnen worden, de volgende afwezigheden gedurende de 6 weken, of in geval van de geboorte van een meerling, gedurende de 8 weken die vallen vóór de 7 de dag welke aan de werkelijke bevallingsdatum voorafgaan: 1 het jaarlijks vakantieverlof 2 de feestdagen 3 het omstandigheidsverlof *Art wordt 3 *Art wordt toegevoegd (wijziging programmawet 22/12/2008): Het personeelslid dat bevalt en na de negende week postnatale rust, deze postnatale rust kan verlengen met minstens 2 weken, kan ervoor kiezen om maximum 2 weken om te zetten in postnatale verlofdagen. Deze verlofdagen kunnen dan opgenomen worden binnen de acht weken na de ononderbroken postnatale rustperiode. Gemeenteraadszitting 05 mei

13 *Art 263 wordt als volgt gewijzigd (KB ) 1. Het personeelslid heeft recht op ouderschapsverlof: 1 Naar aanleiding van de geboorte van zijn kind en tot het kind twaalf jaar wordt; 2 In het kader van de adoptie van een kind, gedurende een periode van vier jaar die loopt vanaf de inschrijving van het kind als deel uitmakend van zijn gezin in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar het personeelslid zijn verblijfplaats heeft, en dit uiterlijk tot het kind twaalf jaar wordt. Wanneer het kind voor ten minste 66% getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid of een aandoening heeft die tot gevolg heeft dat ten minste 4 punten toegekend worden in pijler 1 van de medischsociale schaal in de zin van de regelgeving betreffende de kinderbijslag wordt het recht op ouderschapsverlof toegekend uiterlijk tot het kind acht jaar is. 2. Aan de voorwaarde van de twaalfde verjaardag moet zijn voldaan uiterlijk gedurende de periode van het ouderschapsverlof. De twaalfde verjaardag kan bovendien worden overschreden wanneer het verlof op verzoek van de werkgever wordt uitgesteld en voor zover de schriftelijke kennisgeving is gebeurd in overeenstemming met de hierna in artikel 266 aangegeven wijze. *Art 265 wordt als volgt gewijzigd (opmerking provincie): Het personeelslid verstrekt uiterlijk op het ogenblik waarop het ouderschapsverlof ingaat het document of de documenten tot staving van de geboorte of de adoptie die in overeenstemming met de bepalingen van artikel 263 het recht op ouderschapsverlof doet ontstaan. *Art 285 wordt aangevuld met (voorstel stadsbestuur): 3 De personeelsleden die opgeroepen worden voor de strooidienst krijgen per gepresteerd nachtuur (tussen 22 uur en 06 uur) één kwartier dienstvrijstelling de daaropvolgende werkdag. *Art 308 wordt als volgt gewijzigd (opmerking provincie): De salarisschaal van de stadssecretaris en de financieel beheerder wordt gespreid over 15 jaar en vastgesteld overeenkomstig art 122 en art 124 van het BVR, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering d.d De uitgewerkte salarisschalen zijn opgenomen in bijlage 3. *Art. 319 wordt als volgt vervangen (wijziging besluit RPR): Het bedrag van de eindejaarstoelage is de som van het forfaitaire gedeelte en het veranderlijke gedeelte, met dien verstande dat de eindejaarstoelage nooit meer mag bedragen dan een twaalfde van het jaarsalaris, aangepast volgens de indexverhogingscoëfficiënt die van toepassing is op het salaris van de maand oktober van het in aanmerking te nemen jaar. Het forfaitaire gedeelte en het veranderlijke gedeelte worden als volgt berekend: 1 het forfaitaire gedeelte: a) het forfaitaire gedeelte bedraagt voor het jaar ,53 euro: b) vanaf 2008 wordt het forfaitaire gedeelte dat toegekend is tijdens het vorige jaar, telkens vermeerderd met een breuk waarvan de noemer gelijk is aan het gezondheidsindexcijfer van de maand oktober van het vorige jaar en de teller gelijk is aan het gezondheidsindexcijfer van de maand oktober van het in aanmerking te nemen jaar. Het resultaat daarvan wordt berekend tot op twee decimalen nauwkeurig; c) het bedrag dat het resultaat is van de berekening, vermeld in punt b) wordt verhoogd met 248,74 euro d) het bedrag dat het resultaat is van de berekening, vermeld in punt c) wordt vervolgens verhoogd met 250 euro: 1) vanaf 2008 voor het personeelslid dat op 1 december behoort tot het niveau C, D of E; 2) vanaf 2009 voor het personeelslid dat op 1 december behoort tot het niveau A of B, en voor de functiehouders in de graden van gemeentesecretaris en financieel beheerder van de gemeente; e) het bedrag dat het resultaat is van de berekening, vermeld in punt d) wordt voor alle personeelsleden: 1) voor het jaar 2010 verhoogd met 100 euro; 2) voor het jaar 2011 verhoogd met 200 euro; 3) voor het jaar 2012 verhoogd met 300 euro; f) vanaf het jaar 2013 wordt het bedrag dat het resultaat is van de berekening vermeld in punt d) verhoogd met 400 euro; 2 het veranderlijke gedeelte: 2,5 procent van het jaarsalaris, aangepast volgens de indexverhogingscoëfficiënt die van toepassing is op het salaris van de maand oktober van het in aanmerking te nemen jaar. Als het personeelslid in de maand oktober van het in aanmerking te nemen jaar geen of slechts gedeeltelijk salaris ontvangen heeft, dan wordt het percentage berekend op basis van het salaris dat voor diezelfde maand betaald zou zijn als het personeelslid zijn functie wel volledig had uitgeoefend. *Wijziging bijlage 1 (opmerking provincie + voorstel bestuur): Aan bijlage 1 worden die functies toegevoegd in de hoge rangen die nog niet vermeld waren, dit omdat er een minimum ervaring moet vastgelegd worden. Wijziging in bijlage 2 (wijziging besluit RPR): Gemeenteraadszitting 05 mei

14 Toevoegen schaal D5 Wijziging in bijlage 3 (wijziging besluit RPR): Uitgewerkte salarisschaal D5 Nieuwe uitgewerkte salarisschaal stadssecretaris Salarisschalen van secretaris en finacieel beheerder uit klasse 6 i.p.v. klasse 8 (bedragen klopten, benoeming klasse was verkeerd). 9. stedelijk personeel: goedkeuren wijzigingen arbeidsreglement - Raadslid, mevr. Veerle Deconinck, maakt een opmerking i.v.m. het verbod op het gebruik van sociale netwerksites. Soms wordt hier gebruik van gemaakt in vorming en opleiding. Het is ook een onderdeel van de nieuwe website, denkt het raadslid. Het raadslid denkt dat men de evolutie zal moeten volgen en niet anders zal kunnen dan toegang geven tot dergelijke sites. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat de evolutie gevolgd wordt maar dat het nu nog voorbarig is om alle deuren open te zetten. - Raadslid, de heer Guy Adams, heeft er het reglement van zijn werkgever op nageslagen. Er wordt in een algemene bewoording geformuleerd dat de werkgever de mogelijkheid heeft om bepaalde sites te blokkeren. Dan hoeft men geen zaken te verbieden. Als de gebruiker naar bepaalde sites surft, krijgt hij gewoon de melding dat de toegang afgesloten is. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, vraagt wat het verschil is met de vermelding in het reglement. - Raadslid, de heer Guy Adams, zegt dat men beter geen specifieke sites opneemt in het reglement, maar beter een algemene formulering dat de werkgever het recht heeft om de toegang tot sommige sites te blokkeren. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat het belangrijkste is dat het personeel zelf geen probleem heeft met de wijzigingen in het reglement. Het werd besproken in het managementteam en in het syndicaal overleg. Gelet op de gemeentewet; Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op de wet van tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel; Gelet op het K.B. van betreffende de voorkoming van psychosociale belasting door het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van waarbij het arbeidsreglement voor de personen die onder gezag arbeid verrichten voor het stadsbestuur van Waregem werd goedgekeurd; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van waarbij de rechtspositieregeling van de stad Waregem werd goedgekeurd; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van (punt 8) waarbij de wijzigingen van de rechtspositieregeling van de stad Waregem werden goedgekeurd; Overwegende dat het huidige arbeidsreglement geschreven werd op basis van de oude statuten en bijgevolg aangepast moeten worden aan de rechtspositieregeling; Overwegende dat het o.a. de bepalingen betreft in verband met verlof, feestdagen, overuren, bijzondere prestaties en tucht; Overwegende dat de nieuwe procedure aangaande ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk (conform voornoemd K.B. van ) integraal wordt overgenomen in het arbeidsreglement; Overwegende dat de uurroosters geactualiseerd werden; Overwegende dat alle wijzigingen specifiek zijn aangeduid in de tekst van het arbeidsreglement; Gelet op het verslag van het managementteam van ; Gelet op het verslag van de vergadering van het overleg- en onderhandelingscomité van ; Gelet op het verslag van de commissie interne zaken van ; Met meerderheid van stemmen; Art. 1: De wijzigingen van het arbeidsreglement voor de personen die onder gezag arbeid verrichten voor het stadsbestuur van Waregem, zoals in bijlage, worden goedgekeurd. Art. 2: Deze wijzigingen worden opgenomen in het bestaande arbeidsreglement en in een gecoördineerde versie herwerkt. Art. 3: Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving bezorgd aan de Inspectie van de sociale wetten. Art. 4: Afschrift van deze beslissing zal aan de toezichthoudende overheid worden toegestuurd. - voor: 28 - CD&V + sp.a spirit + Open Vld - onthoudingen: 1 - Vl. Belang Gemeenteraadszitting 05 mei

15 Dieter Alyn, 10. stedelijk brandweerpersoneel: vacant verklaren van 3 betrekkingen als sergeant bij het vrijwilligerskorps en organiseren van een bevorderingsexamen met het aanleggen van een bevorderingsreserve voor deze functie Gelet op de gemeentewet; Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het organiek reglement van het stedelijk vrijwilligersbrandweerkorps, laatst gewijzigd in de gemeenteraad d.d en goedgekeurd door de gouverneur d.d ; Gelet op de artikelen 17 tot 20 van het organiek reglement in verband met de bevorderingsvoorwaarden gesteld voor de brandweervrijwilligers; Gelet op het voorstel van de functiebeschrijving voor sergeant gebaseerd op de functiebeschrijvingen van het stedelijk vrijwilligerskorps goedgekeurd in de gemeenteraad d.d ; Overwegende dat in het kader van het vrijwilligerskorps 4 betrekkingen van sergeant ingeschreven zijn; Overwegende dat slechts 1 betrekking van sergeant ingevuld is; Gelet op het voorstel om de resterende 3 betrekkingen in de bevorderingsgraad van sergeant vacant te verklaren; Overwegende dat hiervoor conform het organiek reglement een bevorderingsexamen moet worden uitgeschreven met de aanleg van een bevorderingsreserve; Met eenparigheid van stemmen; Art. 1: Bij het stedelijk vrijwilligerskorps van de brandweer worden 3 betrekkingen van sergeant vacant verklaard. Art. 2: Voor deze betrekking wordt een bevorderingsexamen georganiseerd en een bevorderingsreserve van 3 Art. 3: Art. 4: jaar aangelegd. De bevorderingsvoorwaarden worden conform het organiek reglement als volgt vastgelegd: - de graad hebben van brandweerman of korporaal - in het bezit van het brevet van sergeant - slagen in een bekwaamheidsproef. De functie-inhoud en het functieprofiel van deze betrekking worden als volgt vastgelegd: Plaats in de organisatie: De sergeant geeft concrete ondersteuning aan hiërarchische oversten en ressorteert rechtstreeks onder het gezag van de officieren. Hij heeft een leidinggevende functie in de groep. Algemene functiebeschrijving: De sergeant dient de taken te kunnen vervullen eigen aan de functie van brandweerman, maar heeft daarnaast nog een aantal specifieke eigen taken: is verantwoordelijk voor de medewerkers en de stipte uitvoering van de taken die onder zijn gezag uitgevoerd worden; rapporteert aan zijn oversten; staat in voor een goede werking binnen de dienst en zorgt voor een goede samenwerking tussen de verschillende ploegen; kan door de officieren, bij dringende noodwendigheid, een hogere functie toegewezen krijgen; is leider van grotere interventies hem opgedragen door zijn overste of de dienst, met het opmaken van een schriftelijk verslag; motiveert en begeleidt zijn medewerkers; is verantwoordelijk voor de doorstroming van info en overleg, zowel naar boven als naar beneden ; is de schakel tussen zijn groep en de hiërarchische oversten; is bekwaam de functionele rol van groepsleider uit te voeren; is een belangrijke schakel in de beoordelingen en evaluaties. Functieprofiel en competenties: Naast de kennis, vaardigheden en attitudes eigen aan de brandweerman worden voor de graad van sergeant een aantal specifieke competenties gevraagd: kunnen organiseren en plannen op grotere schaal; leidinggevende capaciteiten bezitten op dit niveau; beschikken over de nodige communicatievaardigheden; problemen kunnen analyseren en oplossen; nemen van initiatieven en een gemotiveerde werkhouding hebben; flexibel, hulpvaardig, klantvriendelijk en tactvol zijn; Gemeenteraadszitting 05 mei

16 Art. 5: Art. 6: Art. 7: Art. 8: kunnen motiveren, stimuleren en ondersteunen van medewerkers; opnemen van verantwoordelijkheid; bevorderen van de teamgeest; bereid zijn tot het volgen van interne en externe vormingssessies op hoger niveau; over kwaliteiten beschikken om op beperkte schaal opleiding te kunnen geven; voldoende onderlegd zijn om werk- en veiligheidsvoorschriften op te maken; goed kunnen samenwerken met ondergeschikten en meerderen; kunnen opmaken van beoordelingsfiches en rapporten ter voorbereiding van de functionering- en beoordelingsgesprekken; over administratieve kwaliteiten beschikken voor het opmaken van verslagen, loonstaten en personeelsfiches. Het examenprogramma wordt conform het organiek reglement als volgt vastgeld: a. Theoretische proef (40 punten) - opmaken rapportering (10 punten) - theoretische vragen uit de cursus van de WOBRA, overeenstemmend met de bevorderingsgraad van sergeant (30 punten) b. Praktische proef (40 punten): elementaire kennis van het eigen materieel, moeilijkheidsgraad volgens de te begeven bevorderingsgraad, zijnde sergeant. c. Interview (20 punten): hierin worden de beroepsgeschiktheid, de eventuele specialisaties en de motivatie van de kandidaten getest. De kandidaten dienen voor elk van de drie proeven minstens 50% van de punten te behalen en in totaal 60%. Onder de kandidaten die na de proeven bekwaam geacht worden, wordt achtereenvolgens voorrang gegeven aan: 1. de kandidaat die houder is van het meeste aantal brevetten inzake brandweeropleiding, uitgereikt door een erkend opleidingscentrum voor de openbare hulpdiensten. De brevetten zijn: - brevet van crisissituatiebeheer - brevet van dienstchef - brevet van technicus brandvoorkoming - brevet van onderluitenant - brevet van adjudant - brevet van sergeant - brevet van korporaal - het getuigschrift van kandidaat-onderofficier dat werd uitgereikt door de erkende opleidingscentra of dat door de bevoegde overheid werd afgegeven op basis van een vóór 31 december 1993 genomen beslissing. 2. de kandidaat met de hoogste graad 3. de kandidaat met de hoogste graadanciënniteit 4. de kandidaat met de hoogste dienstanciënniteit. De examencommissie wordt conform het organiek reglement als volgt samengesteld: - de commissievoorzitter is de officier-dienstchef - minimum twee officieren van externe korpsen - een deskundige uit de psychosociale sector - een secretaris zonder stemrecht. Het personeel wordt via een dienstnota in kennis gesteld van het organiseren van dit bevorderingsexamen voor de betrekking van sergeant bij het vrijwilligerskorps van de brandweer. In de nota worden de te vervullen voorwaarden, de opgelegde proeven, de functiebeschrijving, het functieprofiel en de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen opgegeven ( ). - voor: onthoudingen: onroerende goederen: goedkeuren overeenkomst gebruik parking Blauwpoortstraat n.a.v. Waregem Koerse Gemeenteraadszitting 05 mei

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 maart 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 maart 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 05 maart 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Gemeenteraad 06 februari 2007

Gemeenteraad 06 februari 2007 Gemeenteraad 06 februari 2007 Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen

Nadere informatie

Gemeenteraad 06 mei 2008

Gemeenteraad 06 mei 2008 Gemeenteraad 06 mei 2008 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 116, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 116, 1; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel

Nadere informatie

Zitting van 2 maart 2010

Zitting van 2 maart 2010 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 2 maart 2010 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte

Nadere informatie

Gemeenteraad 06 november 2007

Gemeenteraad 06 november 2007 Gemeenteraad 06 november 2007 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter VOORZITTER DAVINE DUJARDIN EN ANN-SOPHIE KINDT, LEDEN,

Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter VOORZITTER DAVINE DUJARDIN EN ANN-SOPHIE KINDT, LEDEN, Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 06 februari

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Voorbereiding beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 16 december 2010

Voorbereiding beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 16 december 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Voorzitter Rik Soens,

Nadere informatie

5 schepen J. Vanhooren

5 schepen J. Vanhooren DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen J. Vanhooren Dienst personeelsdienst Volgnummer dossier 9 Onderwerp Personeelsdienst. Openverklaring van de betrekking

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. PROJECTVERENIGINGEN 4 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 4 4. VZW S 5 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. projectverenigingen 4 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 5 4. VZW S 6 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 06 mei 2014

Verslag gemeenteraad dinsdag 06 mei 2014 Verslag gemeenteraad dinsdag 06 mei 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 04 mei 2010

Verslag gemeenteraad 04 mei 2010 Verslag gemeenteraad 04 mei 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. PROJECTVERENIGINGEN 5 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 5 4. VZW S 6 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 9 november 2010

Verslag gemeenteraad 9 november 2010 Verslag gemeenteraad 9 november 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt

Nadere informatie

Gelet op het Provinciedecreet dd. 09.12.2005 en de latere wijzigingen, meer bepaald op titel III personeel;

Gelet op het Provinciedecreet dd. 09.12.2005 en de latere wijzigingen, meer bepaald op titel III personeel; PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, Gelet op het Provinciedecreet dd. 09.12.2005 en de latere wijzigingen, meer bepaald op titel III personeel; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00009 Onderwerp: Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent - Invoering van het gemeenschappelijk arbeidsreglement

Nadere informatie

Verontschuldigd: Guy Van den Eynde, Davine Dujardin, Heidi Vandenbroeke

Verontschuldigd: Guy Van den Eynde, Davine Dujardin, Heidi Vandenbroeke Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 05 mei 2009

Nadere informatie

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen:

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Voorstel statutenwijziging onderdeel van de agenda voor de Bijzonder Algemene Vergadering van 27 mei 2014. Ontwerp goedgekeurd op de RVB van 14 februari 2014 Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Beleidsplan

Nadere informatie

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet WIJZIGEN VAN RECHTSPOSITIEREGELING VOOR GEMEENTEPERSONEEL DATUM BESLISSING: 22 juni 2017 DATUM BEKENDMAKING: 6 juli 2017

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 11 januari 2017

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 11 januari 2017 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 11 januari 2017 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Ceyssens Noëlla, Cousaert Roger, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE WELZIJN PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE BRECHT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE WELZIJN VERSLAG RAAD : 16/02/2016 Aanwezig : A. Van Dyck, voorzitter. L. Bennenbroek, C. Dierckx, J. Dignef, M. Van Dyck, F. Vangilbergen,

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. 1 Goedkeuring notulen openbare vergadering van 27 april 2016

OPENBARE VERGADERING. 1 Goedkeuring notulen openbare vergadering van 27 april 2016 Raad voor maatschappelijk welzijn 25 mei 2016 1/11 Raad voor maatschappelijk welzijn Notulen Zitting van 25 mei 2016 Aanwezig: mevrouw Birgitt Carlier, OCMW-voorzitter; de heer Alois Van Grieken, Raadslid;

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 mei 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 mei 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 mei 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Davine Dujardin, Els Naessens, Griet Deleersnyder

De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Davine Dujardin, Els Naessens, Griet Deleersnyder Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 18 december

Nadere informatie

Zitting van 18 december 2008

Zitting van 18 december 2008 STADSBESTUUR WAREGEM Uittreksel uit het register der notulen van de gemeenteraad Zitting van 18 december 2008 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem burgemeester-voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

- Deskundige ten behoeve van het Provinciaal Technisch Instituut ( PTI), Graaf Karel de Goedelaan 7, 8500 Kortrijk

- Deskundige ten behoeve van het Provinciaal Technisch Instituut ( PTI), Graaf Karel de Goedelaan 7, 8500 Kortrijk 2016/15 De Provincie West-Vlaanderen gaat, in het Nederlands, over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure voor de aanleg van een werfreserve deskundige budgetbeheerder/multimedia coördinator

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard.

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard. 2016/6 De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure in combinatie met een procedure voor interne mobiliteit, in het Nederlands, voor de aanwerving van

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 27 april Goedkeuring notulen van de vorige vergadering

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 27 april Goedkeuring notulen van de vorige vergadering TOELICHTENDE NOTA Vergadering van de gemeenteraad van 27 april 2016 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering Gaat de gemeenteraad akkoord met de notulen van de vorige vergadering? Agendapunt 1 Onderwerp

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

STAD WAREGEM Gemeenteplein WAREGEM

STAD WAREGEM Gemeenteplein WAREGEM Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 13 januari

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 08 mei 2012

Verslag gemeenteraad dinsdag 08 mei 2012 Verslag gemeenteraad dinsdag 08 mei 2012 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10 RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Aanwezig: Katrien Schryvers, voorzitter Alfons Christiaensen, Bert Claessens, Emery Frijters, Pieter Goedemé, Dirck Haest, Geert

Nadere informatie

Gemeenteraad 02 mei 2007

Gemeenteraad 02 mei 2007 Gemeenteraad 02 mei 2007 Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Gelet op de organieke wet d.d. 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna de organieke OCMW-wet genoemd;

Gelet op de organieke wet d.d. 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna de organieke OCMW-wet genoemd; VLAAMSE OVERHEID DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN Gelet op de organieke wet d.d. 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna de organieke OCMW-wet genoemd; Gelet

Nadere informatie

De rechtspositieregeling van het

De rechtspositieregeling van het De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel De bevordering, de interne personeelsmobiliteit, het opdrachthouderschap en de waarneming van een hogere functie Een vacante betrekking in de gemeenteadministratie

Nadere informatie

AFDELING 1 Algemene regels voor de selecties

AFDELING 1 Algemene regels voor de selecties AFDELING 1 Algemene regels voor de selecties Artikel 13 1. Elke selectie wordt uitgevoerd op basis van selectiecriteria en met behulp van een of meer selectietechnieken. De selectiecriteria en de selectietechnieken

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken

Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken Overzicht Inleiding 1. Interlokale vereniging A. Inleiding B. Oprichting C. Beheerscomité D. Beherende gemeente E. Personeel Overzicht: 2. De projectvereniging

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard.

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard. 2015/16 De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure in combinatie met een bevorderingsprocedure en procedure voor interne mobiliteit, in het Nederlands,

Nadere informatie

Raad van 19 oktober 2011

Raad van 19 oktober 2011 Raad van 19 oktober 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe J.,

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 232.737 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 27 MAART 2006 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

Gemeente Kampenhout Provincie Vlaams-Brabant. Proces-Verbaal. Gemeenteraad

Gemeente Kampenhout Provincie Vlaams-Brabant. Proces-Verbaal. Gemeenteraad Gemeente Kampenhout Provincie Vlaams-Brabant Aanwezig Verontschuldigd Afwezig --- Proces-Verbaal Vergadering van 18 december 2012 J. Meeus, Burgemeester-Voorzitter K. Leaerts, S. Peremans, G. Willems,

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 151;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 151; 1 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het Gemeentedecreet, de uitvoering en inwerkingtreding van

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 4 november 2011. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL

Nadere informatie

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 10 september 2015 waarbij de laatste wijzigingen

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 10 september 2015 waarbij de laatste wijzigingen GR20151126 Punt 21. Personeel - aanleg aanwervings- en bevorderingsreserve functie van sectorcoördinator ondersteunende diensten en burgerzaken (A4a-A4b) en sectorcoördinator technische uitvoering en ondersteuning

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Rapporteert aan de zwembadcoördinator Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie

Rapporteert aan de zwembadcoördinator Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie INFORMATIEBROCHURE VACATURE REDDER Functiebeschrijving Functiebenaming Technisch assistent redder Niveau D (D1-D2-D3) Relaties Intern: Extern: Rapporteert aan de zwembadcoördinator Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden

Nadere informatie

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur.

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur. FME/edw a 04 80 00 20141211-P.V..doc 18 december 2014 Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om 16.30 uur. Ten jare tweeduizend en veertien,

Nadere informatie

Uitvoeren van klusjes teneinde bij te dragen tot het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium.

Uitvoeren van klusjes teneinde bij te dragen tot het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium. INFORMATIEBROCHURE VACATURE TECHNISCH ASSISTENT KLUSJESMAN Functiebeschrijving Functiebenaming Technisch assistent klusjesman Niveau D (D1-D2-D3) Relaties Intern: Extern: Rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017.

Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017. Aanwezig: Jean-Pierre Nyns, voorzitter van de raad Jo Roggen, burgemeester Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017. Elke Allard, Rik Lassaut, Chris Jamar, Roland Strouven, schepenen Benny

Nadere informatie

Gemeenteraad 01 april 2008

Gemeenteraad 01 april 2008 Gemeenteraad 01 april 2008 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent - Mobiel werken - Technische wijzigingen - Goedkeuring

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent - Mobiel werken - Technische wijzigingen - Goedkeuring gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 27 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00518 Onderwerp: Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent - Mobiel werken - Technische wijzigingen - Goedkeuring Beknopte

Nadere informatie

1. Schriftelijk gedeelte... 24/40

1. Schriftelijk gedeelte... 24/40 2017/6 De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure via de procedure van aanwerving, bevordering, externe of interne personeelsmobiliteit, in het Nederlands,

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 januari 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 8/1 Provinciepersoneel. Wijziging van de rechtspositieregeling.

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Bekkevoort, wettig bijeengeroepen overeenkomstig artikel 29 tot en met 32 van de Organieke Wet van 8 juli

Nadere informatie

OCMW AALST SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN

OCMW AALST SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN OCMW AALST SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN BESTUURSSECRETARIS ICT - dienst informatica m/v SELECTIEPROCEDURE AANWERVING EN BEVORDERING VOLTIJDS STATUTAIR NIVEAU A1a-b, A2a AANLEG WERVINGSRESERVE 2 JAAR, VERLENGBAAR

Nadere informatie

2015/21 DEEL I: AANWERVING

2015/21 DEEL I: AANWERVING 2015/21 De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure in combinatie met een bevorderingsprocedure, in het Nederlands, voor de aanwerving van een voltijds

Nadere informatie

UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD

UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD Provincie Vlaams-Brabant Stad Scherpenheuvel-Zichem Zitting van 29 oktober 2015 Wijziging van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel. Aanwezig: Afwezig: Verontschuldigd:

Nadere informatie

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING - 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING Artikel 6 De werkgevers die werknemers in vast dienstverband aanwerven als vaklui, dienen hiervan onverwijld kennis te geven aan de Administratieve Commissie met het oog

Nadere informatie

Raad van 31 januari 2017

Raad van 31 januari 2017 Raad van 31 januari 2017 Aanwezig: Brugada Terradellas P., waarnemend voorzitter; D Haese J., De Clercq A., Henderickx S. (vanaf 20.00 uur), Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Droessaert S., Wyndaele

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

Raad 18 november

Raad 18 november Raad 18 november 2009 112 RAAD 18 november 2009 Aanwezig: Jan Keirsebelik, voorzitter, Chris De Ridder, afgevaardigd schepen Roger Van Driessche, Guy Verbrugghe, Peter Van Broeckhoven, Jan Mattheeussen,

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS HOOFDSTUK I Naam en doel (I.1 I.4) HOOFDSTUK II Raad van Bestuur : a) aanstelling, bevoegdheid en samenstelling (II.1 II.7) b) algemene punten (II.8 II.11)

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 18 februari 2010 Lijst van de besluiten 1. SOCIALE DIENST OPENBAAR 1.1. RICHTBAREMA MEDISCHE KOSTEN_- AANPASSING De raad voor

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 19 april 2012 Lijst van de besluiten 1. SOCIALE DIENST OPENBAAR 1.1. ERKENNING ALS DIENST VOOR LOGISTIEKE HULP INDIENEN AANVRAAG

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement.

Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement. Z I T T I N G V A N 20.11.2007 Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. De Vijlder C. Cooman G. Dooms J. De Gols M. De Boeck

Nadere informatie

JONGSTE RAADSLEDEN PUNT 4.B): DAVINE DUJARDIN & DELPHINE CLOET PUNTEN 5.C), 6.B), 7.B) & 42.: DAVINE DUJARDIN & ANN-SOPHIE KINDT

JONGSTE RAADSLEDEN PUNT 4.B): DAVINE DUJARDIN & DELPHINE CLOET PUNTEN 5.C), 6.B), 7.B) & 42.: DAVINE DUJARDIN & ANN-SOPHIE KINDT Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 06 mei 2008

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders en de houders van warrants van Lotus Bakeries NV uit te nodigen tot de Gewone

Nadere informatie

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteenweg 360 BTW BE 0405.548.486 - RPR Gent, afdeling Kortrijk: 0405.548.486 www.deceuninck.com

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 28 APRIL 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND v.z.w. KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND, Globelaan 49, 1190 Brussel HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND Het huishoudelijk reglement van de v.z.w. Koninklijke Belgische

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 06 december 2011

Verslag gemeenteraad 06 december 2011 Verslag gemeenteraad 06 december 2011 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B.,

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 december 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 december 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 december 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN 30 MAART 2017

GEMEENTERAAD VAN 30 MAART 2017 GEMEENTERAAD VAN 30 MAART 2017 Aanwezig: Jan Stevens, Rik Buyse, Magda Deprez, Rachida Abid, Daisy Haydon, Filiep De Vos, Georges Lambrecht, Marc Debie, Guido Callewaert, Carlos Verbrugghe, Sandra Devos,

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie