Verslag gemeenteraad dinsdag 06 mei 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag gemeenteraad dinsdag 06 mei 2014"

Transcriptie

1 Verslag gemeenteraad dinsdag 06 mei 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Voorzitter-Burgemeester Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt: Schepenen Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement: Raadsleden Guido De Langhe: Secretaris Verontschuldigd/Afwezig: Kristof Chanterie: Schepen afwezig voor Vraag 6, Vraag 7, 41, 42 Peter Desmet: Schepen afwezig voor 1, 2 Veerle Deconinck: Raadslid afwezig voor 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 Henri Destoop: Raadslid afwezig voor 1, 2, 3, 4, 6 Heidi Vandenbroeke: Raadslid afwezig voor 1, 2 Davine Dujardin, Philip Himpe, Ellen Devriendt: Raadsleden Verslaggevers commissievergadering dd. 29 april commissie interne zaken: raadslid, Xavier Wyckhuyse -commissie grondgebiedszaken: raadslid, Ellen Devriendt Xavier Wyckhuyse -commissie externe zaken: raadslid, Charka Dewaele De vergadering vangt aan om: uur OVEREENKOMSTIG HET ARTIKEL 26 VAN HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE WORDT, BIJ DE GEHEIME STEMMINGEN, HET BUREAU ALS VOLGT SAMENGESTELD: KURT VANRYCKEGHEM, BURGEMEESTER-VOORZITTER XANDER PRUVOOST EN DELPHINE CLOET, JONGSTE RAADSLEDEN Openbare zitting 1. mededelingen - Schrijven ontvangen op 16 april 2014 van de fractieleider van N-VA dat raadslid Martine Vandevelde geen lid meer is van N-VA-fractie maar verder zetelt als onafhankelijk raadslid. - Volgende commissie: dinsdag 27 mei 2014 om 18.15u. - Volgende gemeenteraad: dinsdag 3 juni 2014 om 19.00u. Gemeenteraadszitting dinsdag 06 mei

2 Afwezigheden bij dit punt: Peter Desmet: Schepen Veerle Deconinck, Davine Dujardin, Henri Destoop, Heidi Vandenbroeke, Philip Himpe, Ellen Devriendt: Raadsleden 2. omgevingswerken domein Park Casier - fase 3: goedkeuren ontwerp en vaststellen wijze van gunnen De Raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24; Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen; Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, 2; Overwegende dat de ontwerpopdracht voor het uitwerken beheerplan park Casier werd gegund aan Bossaert Geert, Lolliestraat 15 te 8890 Moorslede; Overwegende dat voor de 3 de fase omgevingswerken Park Casier (deel palend aan de Stationsstraat tot aan kasteel) een bijzonder bestek werd opgesteld door de ontwerper, Bossaert Geert, Lolliestraat 15 te 8890 Moorslede; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op exclusief btw te verhogen met 21% btw te voldoen door medecontractant. Totale raming is bijgevolg ,62; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2014, op budgetcode /OM/0680 van de buitengewone dienst; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 29 april 2014; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 26 tegen: 0 onthoudingen: 0 Besluit: Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht Omgevingswerken 3de fase Park Casier, opgesteld door de ontwerper, Bossaert Geert, Lolliestraat 15 te 8890Moorslede. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,leveringen en diensten. De raming bedraagt ,30 exclusief btw te verhogen met 21% btw te voldoen door medecontractant. Totale raming is bijgevolg ,62. Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. Uitslag van de stemming: - voor: 26 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Bart Kindt, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Hilde Dewever, Connie Devos, Delphine Cloet, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement - tegen: 0 - onthoudingen: 0 Afwezigheden bij dit punt: Peter Desmet: Schepen Veerle Deconinck, Davine Dujardin, Henri Destoop, Heidi Vandenbroeke, Philip Himpe, Ellen Devriendt: Raadsleden Gemeenteraadszitting dinsdag 06 mei

3 3. inrichten openbaar domein project wonen aan de Leie te Sint-Eloois-Vijve:goedkeuren ontwerp en vaststellen wijze van gunnen - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, stelt voor dat raadslid Demuyttere zijn vraag hier behandeld wordt. Vraag 1. vraag raadslid T. Demuytere: wonen aan de Leie We zijn eerder in deze gemeenteraad gevraagd geweest om onze goedkeuring te geven aangaande de inrichting van het openbaar domein betreffende het project Wonen aan de Leie in St. Eloois-Vijve. We zijn tevreden dat de reconversie van deze site eindelijk tot realisatie zal komen. Met de aanwezigheid van de nieuwe camping, de jachthaven en het toekomstige stadsrandbos in de onmiddellijke nabijheid moet dit project langs de Leie ook een toeristische uitstraling kunnen geven aan onze stad. Daarom is het belangrijk dat ook met de private ontwikkelaars een aantal afspraken gemaakt worden over duurzaamheid van het gedeelte wonen, winkels, horeca, tewerkstelling, enz. Met de dorpskernvernieuwing van Desselgem en de reconversie van de Sofinalsite in de Fabriekstraat in het verschiet, krijgen we een unieke kans om gedeelten van onze stad als ecowijk in te richten waarbij termen als duurzaamheid, ecologisch bouwen, bijzondere aandacht voor mobiliteit en veiligheid, gezonde ontspanning (volkstuintjes?), natuurinrichting, geen loze beloften worden Klimaatneutrale woningen, tuindelen en voorrang voor de zachte weggebruiker, dat moet de toekomst worden! Ecowijken geven groen en participatie een volwaardige plaats van bij de planfase. Kortom, méér dan een betonnen invulling van de vrijgekomen ruimte. Niet het aantal inwoners mag het belangrijkste zijn, wél de kwaliteit van leven. Kwaliteit boven kwantiteit! Mijn vragen: 1 Heeft het College reeds initiatieven ondernomen om voor het project wonen aan de Leie met de privéontwikkelaars afspraken te maken ivm nieuwe vormen van wonen en leven in een stad. Indien ja, welke zijn de resultaten van deze onderhandelingen? We kijken alvast uit naar een verslag. 2 Kunnen er met de dienst Waterwegen en Zeekanaal eveneens afspraken gemaakt worden betreffende de werken voor het rivierherstel van de Leie ter hoogte van de site in St. Eloois-Vijve, zoals het natuurvriendelijk uitvoeren van de werken aan de nieuwe oevers? - Schepen van woonbeleid,de heer Rik Soens, zegt dat er in de algemene commissie al heel wat uitleg gegeven werd over dit project. De stad is zich bewust van het belang van duurzaamheid. Energiezuinig bouwen wordt door de stad gepromoot. De stad vraagt aan de private ontwikkelaars om tenminste de vereiste normen te respecteren. Wat dit project betreft, hebben we geen bijzondere normen opgelegd, om dit betaalbaar te houden, zegt de schepen. Wat de inrichting van het openbaar domein betreft, mogen we toch stellen dat er hier een mooi project gerealiseerd wordt met heel wat groen, zeker in het midden van het plein. Wat de mobiliteit betreft, hebben we ons allerbest gedaan om de Trakelweg mee te oriënteren in dit verhaal. Dit wordt later doorgetrokken verder onder de brug naar de jachthaven toe. Door ook in het RUP op te nemen dat de zone waar W&Z eigenaar van is, voor 85% openbaar groen moet worden, wordt dit toch een kwaliteitsvol project. - Raadslid, de heer Tonny Demuytere, vraagt of er al details gekend zijn over rivierherstel. - Schepen van woonbeleid, de heer Rik Soens, zegt dat we daar nog geen zicht op hebben. W&Z is zelf nog het programma aan het ontwikkelen, hoe ze dit op de markt gaan brengen. Waar we wel zeker van zijn, is van die 85%. De rest is nog niet ontwikkeld, maar we zijn vragende partij. BESLUIT + STEMMING agendapunt 3. inrichten openbaar domein project wonen aan de Leie te Sint- Eloois-Vijve:goedkeuren ontwerp en vaststellen wijze van gunnen De Raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24; Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen; Gemeenteraadszitting dinsdag 06 mei

4 Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, 2; Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bijzonder bestek met nr werd opgesteld door de ontwerper, TV Group D Engineering-Architectenburo Berkein, Gentsestraat 79, 8530 Harelbeke; Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 21 maart 2013 betreffende de gunning van de ontwerpopdracht voor de opdracht Inrichten openbaar domein project wonen aan de Leie te Sint-Eloois-Vijve aan bovengenoemde ontwerper; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op , proefkosten te verhogen met 21% btw te voldoen door medecontractant. Totale raming bedraagt ,15; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2014, op budgetcode /OM/0200 van de buitengewone dienst; Overwegende dat het voorziene krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 29 april 2014; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 28 tegen: 0 onthoudingen: 0 Besluit: Art. 1: Art. 2: Art. 3: Art. 4: Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr en de raming voor de opdracht Inrichten openbaar domein project wonen aan de Leie te Sint-Eloois-Vijve, opgesteld door de ontwerper, TV Group D Engineering-Architectenburo Berkein. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt , proefkosten te verhogen met 21% btw te voldoen door medecontractant. Totale raming bedraagt ,15. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. Kredieten zijn voorzien in het budget van 2014, op budgetcode /OM/0200 van de buitengewone dienst en zullen verhoogd worden bij de eerstvolgende budgetwijziging. Uitslag van de stemming: - voor: 28 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement - tegen: 0 - onthoudingen: 0 Afwezigheden bij dit punt: Veerle Deconinck, Davine Dujardin, Henri Destoop, Philip Himpe, Ellen Devriendt: Raadsleden 4. Imog: algemene vergadering van 20 mei 2014: goedkeuren agenda De Raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid in het gewest Kortrijk, genaamd IMOG; Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering der aandeelhouders van IMOG op dinsdag 20 mei 2014, met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 20 februari 2014, met volgende agenda: 1. Verslag van de raad van bestuur 2. Lezing van de jaarrekening per Verslag van de commissaris-revisor 4. Goedkeuren van de jaarrekening, afgesloten per Gemeenteraadszitting dinsdag 06 mei

5 5. Kwijting aan de bestuurders, commissaris-revisor 6. Goedkeuren van de toewijzing van het resultaat 7. Statutaire benoemingen 8. Statutenwijziging cfr. het decreet intergemeentelijke samenwerking 9. Huldiging medewerker met 25 jaar dienst 10. Toelichting activiteiten Varia BW2E wordt vzw Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 29 april 2014; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 28 tegen: 0 onthoudingen: 0 Besluit: Art. 1: De gemeenteraad keurt de agenda goed met bijhorende stukken m.b.t. deze punten waarbij een beslissing moet genomen worden. Art. 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en stelt de intergemeentelijke maatschappij IMOG op de hoogte. Uitslag van de stemming: - voor: 28 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement - tegen: 0 - onthoudingen: 0 Afwezigheden bij dit punt: Veerle Deconinck, Davine Dujardin, Henri Destoop, Philip Himpe, Ellen Devriendt: Raadsleden 5. Imog: algemene vergadering van 20 mei 2014: aanduiden vertegenwoordigers De Raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald op artikel 44, 3e lid, dat bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid in het gewest Kortrijk, genaamd IMOG; Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering der aandeelhouders van IMOG op dinsdag 20 mei 2014 met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 20 februari 2014; Gelet op artikel 42 van de statuten van Imog, dat stelt dat het aantal leden dat elke deelnemende gemeente kan afvaardigen om te zetelen in de algemene vergadering wordt bepaald op basis van de bevolkingscijfers en de kapitaalinbreng en dat elke gemeente minstens één afgevaardigde mag aanduiden. Elke gemeente kan bijkomende afgevaardigden aanduiden per volledige schijf van twintig procent van respectievelijk haar bevolkingscijfer in verhouding tot het totale bevolkingscijfer van het gemeentelijk ambtsgebied van de vereniging, en haar kapitaalinbreng in verhouding tot het totale maatschappelijke kapitaal van de vereniging; Gelet op het feit dat de stad Waregem bijgevolg het recht heeft 1 bijkomende vertegenwoordiger / plaatsvervanger aan te duiden; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie op 29 april 2014; Gelet op de ingediende kandidaturen; Uitslag van de geheime stemming in openbare zitting: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 30 - aantal opgehaalde stembriefjes: 30 - geldig uitgebrachte stemmen: 25 (1 e effectief vertegenwoordiger) 26 (2 e effectief vertegenwoordiger) Gemeenteraadszitting dinsdag 06 mei

6 26 (1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 27 (2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 1 e effectief vertegenwoordiger: Ja Benoit Willy 24 Nee: 1 1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Dewever Hilde 26 Nee: 0 2 e effectief vertegenwoordiger: Ja Polfliet Maria 26 Nee: 0 2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Vercruysse Marc 27 Nee: 0 Besluit: Art. 1: Art. 2: Art. 3: Dhr. Benoit Willy, raadslid, Holstraat 56-31, 8790 Waregem en mevr. Dewever Hilde, raadslid, Kapellestraat 21, 8790 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden om deel te nemen aan de algemene vergadering van IMOG op 20 mei Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de bespreking van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Mevr. Polfliet Maria, raadslid, Spitaalstraat 84, 8790 Waregem en dhr. Vercruysse Marc, raadslid, Leenakkerstraat 8, 8791 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden om deel te nemen aan de algemene vergadering van IMOG op 20 mei Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de bespreking van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer de intergemeentelijke maatschappij Imog hiervan op de hoogte te stellen. Uitslag van de geheime stemming in openbare zitting: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 30 - aantal opgehaalde stembriefjes: 30 - geldig uitgebrachte stemmen: 25 (1 e effectief vertegenwoordiger) 26 (2 e effectief vertegenwoordiger) 26 (1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 27 (2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 1 e effectief vertegenwoordiger: Ja Benoit Willy 24 Nee: 1 1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Dewever Hilde 26 Nee: 0 2 e effectief vertegenwoordiger: Ja Polfliet Maria 26 Nee: 0 2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Vercruysse Marc 27 Nee: 0 6. Leiedal: algemene vergadering van 27 mei 2014: goedkeuren agenda De Raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Kortrijk, genaamd Leiedal; Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering van Leiedal van 27 mei 2014, met bijhorende stukken aangetekend ontvangen op 5 maart 2014 met volgende agenda: 1. Verslag van de activiteiten in 2013 Gemeenteraadszitting dinsdag 06 mei

7 1.1. Verslag van de raad van bestuur 1.2. Verslag van de commissaris-revisor 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/ Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor 4. Statutenwijziging, inclusief vastleggen bijlage met wederzijdse exclusieve dienstverlening 5. Toetreding tot nieuwe beheersstructuur voor de luchthaven Kortrijk-Wevelgem 6. Ontslag en benoeming extern deskundige aktename. Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 29 april 2014; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 28 tegen: 0 onthoudingen: 0 Besluit: Art. 1: De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de agenda met bijhorende stukken die voorgelegd zullen worden op de algemene vergadering op 27 mei Art. 2: De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer de intercommunale Leiedal hiervan op de hoogte te stellen. Uitslag van de stemming: - voor: 28 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement - tegen: 0 - onthoudingen: 0 Afwezigheden bij dit punt: Veerle Deconinck, Davine Dujardin, Henri Destoop, Philip Himpe, Ellen Devriendt: Raadsleden 7. Leiedal: algemene vergadering van 27 mei 2014: aanduiden vertegenwoordigers De Raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald op artikel 44, 3 de lid, dat bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Kortrijk, genaamd Leiedal; Gelet op de uitnodiging naar de algemene vergadering van Leiedal van 27 mei 2014, met bijhorende stukken aangetekend ontvangen op 5 maart 2014; Overwegende dat 1 vertegenwoordiger moet aangeduid worden om de stad te vertegenwoordigen op deze algemene vergadering; Overwegende dat de stad Waregem 7892 aandelen bezit die 7892 stemmen vertegenwoordigen; Gelet op de ingediende kandidaturen; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 29 april 2014; Uitslag van de geheime stemming in openbare zitting: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 30 - aantal opgehaalde stembriefjes: 30 - geldig uitgebrachte stemmen: 27 (effectief vertegenwoordiger) 25 (plaatsvervangend vertegenwoordiger) effectief vertegenwoordiger: Ja Godefroid Jules 26 Nee: 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Polfliet Maria 25 Gemeenteraadszitting dinsdag 06 mei

8 Besluit: Art. 1: Art. 2: Nee: 0 Dhr. Godefroid Jules, raadslid, Wortegemseweg 34, 8790 Waregem en mevr. Polfliet Maria, raadslid, Spitaalstraat 84, 8790 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de algemene vergadering van Leiedal op 27 mei Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de bespreking van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer de intercommunale Leiedal op de hoogte te stellen. Uitslag van de geheime stemming in openbare zitting: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 30 - aantal opgehaalde stembriefjes: 30 - geldig uitgebrachte stemmen: 27 (effectief vertegenwoordiger) 25 (plaatsvervangend vertegenwoordiger) effectief vertegenwoordiger: Ja Godefroid Jules 26 Nee: 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Polfliet Maria 25 Nee: 0 8. Psilon: algemene vergadering van 19 juni 2014: goedkeuren agenda De Raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 7 september 2004 houdende deelname aan de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen; Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering op 19 juni 2014 van PSILON (Vereniging voor Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen) met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 8 april 2014, met volgende agenda: 1. Verslag over de activiteiten en rekeningen in Verslag van de raad van bestuur 1.2. Verslag van de commissaris 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/ Kwijting van bestuurders en commissaris 4. Vervanging van drie bestuurders, namens de gemeenten Spiere-Helkijn, Poperinge en Kortrijk 5. Vernieuwing mandaat commissaris 6. Wijziging statuten. Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 29 april 2014; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 29 tegen: 0 onthoudingen: 0 Besluit: Art. 1: Art. 2: De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de agenda met bijhorende stukken m.b.t. deze punten waarbij een beslissing moet genomen worden, die voorgelegd zal worden op de algemene vergadering van Psilon op 19 juni Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en stelt ondermeer PSILON hiervan op de hoogte. Uitslag van de stemming: - voor: 29 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Marc Vercruysse, Gemeenteraadszitting dinsdag 06 mei

9 - tegen: 0 - onthoudingen: 0 Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement Afwezigheden bij dit punt: Veerle Deconinck, Davine Dujardin, Philip Himpe, Ellen Devriendt: Raadsleden 9. Psilon: algemene vergadering van 19 juni 2014: aanduiden vertegenwoordigers De Raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald op art. 44, 3e lid, dat bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 7 september 2004 houdende deelname aan de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen; Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering op 19 juni 2014 van PSILON (Vereniging voor Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen) met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 8 april 2014; Gelet op art. 33 van de statuten van de vereniging, dat bepaalt dat de algemene vergadering samengesteld wordt door vertegenwoordigers uit de deelnemende gemeenteraden en het aantal vertegenwoordigers wordt bepaald door de gemeenteraden, met een maximum van één vertegenwoordiger per begonnen schijf van inwoners; Overwegende dat de stad Waregem ingevolge voorvermeld art. 33 recht heeft op 2 stemgerechtigde vertegenwoordigers; Overwegende dat de stad Waregem over aandelen beschikt die stemmen vertegenwoordigen in de algemene vergadering; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 29 mei 2014; Gelet op de ingediende kandidaturen; Uitslag van de geheime stemming in openbare zitting: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 30 - aantal opgehaalde stembriefjes: 30 - geldig uitgebrachte stemmen: 26 (1 e effectief vertegenwoordiger) 27 (2 e effectief vertegenwoordiger) 27 (1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 26 (2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 1 e effectief vertegenwoordiger: Ja Ravelingien Kathleen 26 Nee: 0 1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Vercruysse Marc 27 Nee: 0 2 e effectief vertegenwoordiger: Ja Destoop Henri 27 Nee: 0 2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Dewaele Charka 26 Nee: 0 Besluit: Art. 1: Mevr. Ravelingien Kathleen, raadslid, Hoogmolenstraat 86, 8790 Waregem en dhr. Vercruysse Marc, raadslid, Leenakkerstraat 8, 8791 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de algemene vergadering van PSILON op 19 juni Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de bespreking van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Art. 2: Dhr. Destoop Henri, raadslid, Holstraat 87-32, 8790 Waregem en mevr. Dewaele Charka, raadslid, Millenniumstraat 70, 8793 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de algemene vergadering Gemeenteraadszitting dinsdag 06 mei

10 van PSILON op 19 juni Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de bespreking van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Art. 3: Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer PSILON hiervan op de hoogte te stellen. Uitslag van de geheime stemming in openbare zitting: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 30 - aantal opgehaalde stembriefjes: 30 - geldig uitgebrachte stemmen: 26 (1 e effectief vertegenwoordiger) 27 (2 e effectief vertegenwoordiger) 27 (1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 26 (2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 1 e effectief vertegenwoordiger: Ja Ravelingien Kathleen 26 Nee: 0 1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Vercruysse Marc 27 Nee: 0 2 e effectief vertegenwoordiger: Ja Destoop Henri 27 Nee: 0 2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Dewaele Charka 26 Nee: WVI: algemene vergadering van 22 mei 2014: goedkeuren agenda De Raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand cvba, genaamd WVI; Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering van WVI op donderdag 22 mei 2014, met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 24 maart 2014, met volgende agenda: 1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering dd. 18/12/2013 om 18.30u. 2. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering dd. 18/12/2013 om 19.00u. 3. Verslag van de raad van bestuur 4. Verslag van de commissaris 5. Jaarrekeningen Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 7. Benoeming 3 leden aandelen A in het regionaal comité Oostende-Brugge: mevrouw Lieve Mus (Brugge), mevrouw Georgina Denolf (Brugge), de heer Filip Van de Voorde (Zedelgem) 8. Mededelingen Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 29 april 2014; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 29 tegen: 0 onthoudingen: 0 Besluit: Art. 1: De agenda met bijhorende stukken die voorgelegd zal worden op de buitengewone algemene vergadering van WVI op 22 mei 2014 wordt goedgekeurd. Art. 2: De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en stelt ondermeer de intercommunale WVI hiervan op de hoogte. Uitslag van de stemming: - voor: 29 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Gemeenteraadszitting dinsdag 06 mei

11 - tegen: 0 - onthoudingen: 0 Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement Afwezigheden bij dit punt: Veerle Deconinck, Davine Dujardin, Philip Himpe, Ellen Devriendt: Raadsleden 11. WVI: algemene vergadering van 22 mei 2014 en toekomstige algemene vergaderingen in de legislatuur : aanduiden vertegenwoordigers De Raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de bekrachtiging dd. 18 januari 2013 door de Vlaamse Regering van het decreet houdende wijziging van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking. Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand cvba, genaamd WVI; Gelet op het ontwerp van statutenwijziging van WVI ingevolge bovenvermeld wijzigingsdecreet, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 5 november 2013; Gelet op de statutenwijzing van WVI goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van WVI op 18 december 2013; Gelet op artikel 12 van de statuten van WVI, waarin wordt bepaald dat een vertegenwoordiger kan worden vastgesteld voor de algemene vergaderingen voor de volledige legislatuur; Overwegende dat het aangewezen is om de vertegenwoordigers en plaatsvervangers aan te duiden voor de algemene vergaderingen van WVI voor de rest van de legislatuur; Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering op 22 mei 2014 van WVI met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 24 maart 2014; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 29 april 2014; Gelet op de ingediende kandidaturen; Uitslag van de geheime stemming in openbare zitting: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 30 - aantal opgehaalde stembriefjes: 30 - geldig uitgebrachte stemmen: 25 (effectief vertegenwoordiger) 27 (plaatsvervangend vertegenwoordiger) effectief vertegenwoordiger: Ja Benoit Willy 24 Nee: 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Vercruysse Marc 27 Nee: 0 Besluit: Art. 1: dhr. Benoit Willy, raadslid, Holstraat 56-31, 8790 Waregem en dhr. Vercruysse Marc, raadslid, Leenakkerstraat 8, 8791 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de algemene vergadering van WVI op 22 mei 2014 en de toekomstige algemene vergadering van WVI in deze legislatuur. Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de goedkeuring van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Art. 2: Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer de intercommunale WVI hiervan op de hoogte te stellen. Uitslag van de geheime stemming in openbare zitting: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 30 - aantal opgehaalde stembriefjes: 30 - geldig uitgebrachte stemmen: 25 (effectief vertegenwoordiger) 27 (plaatsvervangend vertegenwoordiger) effectief vertegenwoordiger: Ja Gemeenteraadszitting dinsdag 06 mei

12 Benoit Willy 24 Nee: 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Vercruysse Marc 27 Nee: W.I.V.: algemene vergadering van 20 mei 2014: goedkeuren agenda De Raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem, genaamd W.I.V.; Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering van W.I.V. op dinsdag 20 mei 2014, met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 4 april 2014, met volgende agenda: 1. Verslaggeving van de raad van bestuur aan de algemene vergadering over het dienstjaar Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 4. Kwijting van de bestuurders en van de commissaris 5. varia Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 29 april 2014; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 30 tegen: 0 onthoudingen: 0 Besluit: Art. 1: De gemeenteraad keurt de agenda met bijhorende stukken goed die voorgelegd zal worden op de algemene vergadering van W.I.V. op 20 mei Art. 2: De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en stelt ondermeer de intercommunale W.I.V. hiervan op de hoogte. Uitslag van de stemming: - voor: 30 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement - tegen: 0 - onthoudingen: W.I.V.: algemene vergadering van 20 mei 2014: aanduiden vertegenwoordigers De Raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald op artikel 44, 3e lid, dat bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (W.I.V.); Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering van W.I.V. op dinsdag 20 mei 2014, met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 4 april 2014; Gemeenteraadszitting dinsdag 06 mei

13 Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 29 april 2014 Gelet op de ingediende kandidaturen; Uitslag van de geheime stemming in openbare zitting: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 30 - aantal opgehaalde stembriefjes: 30 - geldig uitgebrachte stemmen: 26 (effectief vertegenwoordiger) 26 (plaatsvervangend vertegenwoordiger) effectief vertegenwoordiger: Ja Dewever Hilde 26 Nee: 0 plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Vercruysse Marc 26 Nee: 0 Besluit: Art. 1: Art. 2: mevr. Dewever Hilde, raadslid, Kapellestraat 21, 8791 Waregem en dhr. Vercruysse Marc, raadslid, Leenakkerstraat 8, 8791 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de algemene vergadering van W.I.V. op 20 mei Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de goedkeuring van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer de intercommunale W.I.V. hiervan op de hoogte te stellen. Uitslag van de geheime stemming in openbare zitting: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 30 - aantal opgehaalde stembriefjes: 30 - geldig uitgebrachte stemmen: 26 (effectief vertegenwoordiger) 26 (plaatsvervangend vertegenwoordiger) effectief vertegenwoordiger: Ja Dewever Hilde 26 Nee: 0 plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Vercruysse Marc 26 Nee: goedkeuren engagementsverklaring ter uitvoering van het masterplan voor het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (Campus POV) De Raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het masterplan voor het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (Campus POV); Gelet op de vraag van de provincie West-Vlaanderen om ter verantwoording en onderbouwing van haar financiële inbreng in de infrastructuur van het POV een engagement te verkrijgen van de gemeenten om effectief de uit te bouwen infrastructuur te benutten voor opleiding van hun veiligheidsdiensten; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 29 april 2014; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 30 tegen: 0 onthoudingen: 0 Besluit: Art. 1: De engagementsverklaring ter uitvoering van het masterplan voor het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (Campus POV) in bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd. Art. 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het West-Vlaams Facilitair Instituut voor Veiligheidsdiensten vzw. Uitslag van de stemming: - voor: 30 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt, Gemeenteraadszitting dinsdag 06 mei

14 - tegen: 0 - onthoudingen: 0 Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement Bijlage: Engagementsverklaring ter uitvoering van het Masterplan voor het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten ( Campus POV) Tussen Provinciebestuur West-Vlaanderen Vzw West-Vlaams Facilitair Instituut voor Veiligheidsdiensten (WFIV) en de leden: Brandweervereniging West-Vlaanderen (BVWV), Instituut voor Medische en Dringende Hulpverlenging (IMDH), West-Vlaams Opleidingencentrum voor Brandweer-, en Reddings- en Ambulancediensten (WOBRA) en West-Vlaamse Politieschool (WPS), 19 West-Vlaamse politiezones en 4 West-Vlaamse hulpverleningszones (OPZ), hierna zones genoemd 64 gemeentebesturen Alle partners erkennen het belang van de verdere uitbouw van en hedendaags, kwaliteitsvol en praktijkgericht opleidingsaanbod in West-Vlaanderen ten behoeve van de veiligheidsdiensten. Dit aanbod wordt rekening houden met de geografische eigenheid van de provincie deels centraal en deels decentraal georganiseerd, waarbij in onderling overleg een afweging zal gebeuren tussen elementen zoals onder meer schaalvoordelen (financieel, infrastructureel, ), pedagogische afwegingen, geografische nabijheid, complementariteit en capaciteitsbenutting met anderen opleidingsinfrastructuur in de provincie. Voor de centrale provinciale basisopleidingsinfrastructuur en gespecialiseerde praktijkinfrastructuur bevestigen de partners de strategische en bovenlokale rol van het POD te Zedelgem, waarvoor een onderbouwd masterplan werd uitgewerkt. Hierbij erkennen de partners omwille van het engagement van het provinciebestuur dit masterplan, op lange termijn, als een strategisch opleidingsproject. Concreet ondersteunen de partners de uitvoering van dit masterplan POV respectievelijk op volgende wijze: Het provinciebestuur engageert zich om: o De site en uitbreidingsgronden te verwerven en prioritair deels of geheel in erfpacht te geven aan het WFIV, en desgevallend ook aan derden (in samenspraak met het WFIV) o De renovatie, uitbouw en instandhouding van de basisopleidingsinfrastructuur en oefeninfrastructuur op het POD te financieren. Het WFIV engageert zich om het investeringsprogramma en het beheer van het POD in samenspraak met het provinciebestuur uit te voeren met als doel een kwaliteitsvolle opleidinginsfrastructuur aan te bieden aan de scholen (tevens in overleg met de politie en brandweerzones) en deze infrastructuur ook ter beschikking te stellen van het provinciebestuur en de veiligheidsdiensten. Infrastructurele samenwerking met derden zal in samenspraak met het provinciebestuur gebeuren. Het WFIV zal een overeen te komen canon betalen, De scholen, WOBRA vzw en WPS vzw, engageren zich om de opleidingsinfrastrucuur maximaal te benutten door een opleidingsaanbod uit te werken dat afgestemd is op de opleidingsbehoeften gedetecteerd zowel bij de federale overheid als de lokale zones. Hiertoe zullen de scholen aan de politie en brandweerzones via de bestuurs- en overlegorganen een transparant en participatief samenwerkingsmodel (voor bestuursorganen, opleidings- en andere overlegorganen) aanbieden. De politie en brandweerzones engageren zich om voor hun opleidingsbehoeften binnen het overlegde financieringsmodel maximaal een beroep te doen op het aanbod van WOBRA vzw en WPS vzw en specifiek voor de gecentraliseerde opleidingen op de bijhorende infrastructuur van het POV te Zedelgem. Daarnaast engageren de politie en brandweerzones zich voor hun bijdrage in de uitwerking van het participatief samenwerkingsmodel (door deelname in bestuursorganen, opleidings en andere overlegorganen) en in dit kader ook de scholen te informeren over hun eigen opleidingsnoden en interne initiatieven. De gemeenten en steden engageren zich het POD te erkennen als het centraal opleidingscentrum van West-Vlaanderen voor de veiligheids en reddingsdiensten en staan mede in voor het beheer van het POV Gemeenteraadszitting dinsdag 06 mei

15 15. Leiedal: toekennen van de gewijzigde en bijkomende exclusiviteiten - Raadslid, mevr.veerle Deconinck, vindt de argumentatie maar pover om voor belangrijke zaken zoals Europese projectontwikkeling, GovMaps, Trage wegen, geen beroep te doen op Leiedal. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat we dit niet uitsluiten. - Raadslid, mevr.veerle Deconinck, zegt dat het veel duurder zal zijn op die manier. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat dit niet noodzakelijk het geval is. We houden de mogelijkheid open om de markt op te gaan. Voor bepaalde zaken zitten we goed bij Leiedal en verlenen we exclusiviteit. Voor andere houden we de keuze open. De Raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Kortrijk, genaamd Leiedal; Gelet op de gewijzigde statuten die ter goedkeuring voorgelegd worden aan de algemene vergadering van Leiedal op 27 mei 2014; Gelet op het artikel 4 2b van de statuten van Leiedal dat bepaalt dat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten beslissen over de toekenning van de exclusiviteiten; Gelet op bijlage 2 (nota) van de gewijzigde statuten houdende de aangepaste lijst van de exclusieve diensten; Overwegende dat Waregem al deel uitmaakt van de distributienetbeheerder Gaselwest met als werkmaatschappij Eandis; Overwegende dat binnen het deelnemerschap bij de distributienetbeheerder Gaselwest een aantal bevoegdheden, taken en opdrachten werden overgedragen, wat slechts één keer aan één partij kan; Gelet op de evaluatie en de bespreking in de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 13 februari 2014 en 24 april 2014; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 29 april 2014; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 28 tegen: 0 onthoudingen: 2 Besluit: Art. 1: De stad verbindt zich ertoe exclusief en uitsluitend een beroep te doen op Leiedal, onverminderd het recht van de stad om deze activiteiten in eigen beheer uit te voeren, voor volgende exclusieve diensten die omschreven zijn in de statuten van Leiedal: DOMEIN Beleidsvoorbereidende plannen en studies ruimtelijke beleidsplannen mobiliteitsplannen woonbeleidsplan Beleidsondersteunende plannen en studies stedenbouwkundige plannen en studies Beleidsuitvoerende plannen en studies gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen lokale en gemeentegrensoverschrijdende projecten in kader van de regionale groenstructuur lokaal toewijzingsreglement sociale huisvesting Digitale Regio Kortrijk Art. 2: De stad beslist dat de opdrachten en dienstverlening aangeboden en uitgevoerd binnen het statutair doel van Gaselwest/Eandis en/of op basis van wet, decreet of uitvoeringsbesluiten door Gaselwest/Eandis gerealiseerd worden, onverkort van toepassing blijven. Art. 3: Onderhavige toekenning van exclusieve dienstverlening aan Leiedal doet in geen geval afbreuk aan, noch kan zij voorrang hebben op de samenwerkingsverbanden opgezet met, en de engagementen genomen tegenover de distributienetbeheerder. Art. 4: Deze exclusiviteiten worden toegekend aan Leiedal tot aan de algemene vergadering van het jaar volgend op de hersamenstelling van de gemeenteraden. Art. 5: Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en er ondermeer kennis van te geven aan de intercommunale Leiedal. Gemeenteraadszitting dinsdag 06 mei

16 Uitslag van de stemming: - voor: 28 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement - tegen: 0 - onthoudingen: 2 Veerle Deconinck, Mario Verhellen 16. Gaselwest: algemene vergadering op 20 juni 2014: goedkeuren agenda De Raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het feit dat de stad voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deelneemt aan de intercommunale vereniging Intercommunale maatschappij voor gas en elektriciteit van het westen, afgekort tot GASELWEST; Gelet op het feit dat de stad per aangetekend schrijven ontvangen op 18 april 2014, opgeroepen werd om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest op 20 juni 2014 om 11.00u. in evenementenhal Furnevent, Albert I-laan 31, 8630 Veurne; Gelet op het dossier met documentatiestukken dat tegelijkertijd aan de stad overgemaakt werd; Gelet op de agenda van de algemene vergadering vastgesteld door de raad van bestuur van 4 april 2014; Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan deze agenda met volgende agendapunten: 1. verslagen van de raad van bestuur, van het college van commissarissen en van de commissaris-ibr over het boekjaar goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 3. kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités, de commissarissen end e commissaris_ibr met betrekking tot het boekjaar hernieuwing aanwijzing distributienetbeheerder elektriciteit door VREG 5. statutaire benoemingen 6. statutaire mededelingen. Gelet op het gewestgrensoverschrijdend karakter van Gaselwest waardoor de bepalingen vermeld in art. 44 van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking niet van toepassing zijn en de vertegenwoordiger aangeduid door de gemeenteraad aan het begin van de legislatuur, geldt voor de ganse legislatuur ; Overwegende dat in de gemeenteraad van 5 februari 2013 de burgemeester werd aangeduid als vertegenwoordiger van de stad voor de algemene vergaderingen van Gaselwest; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 29 april 2014; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 30 tegen: 0 onthoudingen: 0 Besluit: Art. 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van Gaselwest op 20 juni Art. 2: De vertegenwoordiger van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van Gaselwest op 20 juni 2014, op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen. Art. 3: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en ondermeer de intercommunale vereniging GASELWEST hiervan op de hoogte te stellen per schrijven gericht aan het secretariaat, p/a Eandis, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. Uitslag van de stemming: Gemeenteraadszitting dinsdag 06 mei

17 - voor: 30 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement - tegen: 0 - onthoudingen: onroerende goederen: goedkeuren gebruiksovereenkomst met de Vrije Basisschool Nieuwenhove voor het gebruik van klaslokalen door de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans De Raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Overwegende dat de Stedelijke Kunstacademie voor haar lessen momenteel gebruik maakt van de klaslokalen gelegen in de R. Vanmeerhaeghestraat van de Vrije Basisschool Nieuwenhove; Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 6 juli 2004 waarin de gebruiksovereenkomst voor het gebruik van deze klaslokalen werd goedgekeurd, mits het betalen van een onkostenvergoeding van euro per jaar, geïndexeerd; Overwegende dat deze gebruiksovereenkomst van rechtswege op 30 juni 2014 ten einde loopt; Overwegende dat de Vrije Basisschool Nieuwenhove de gebruiksovereenkomst wenst te hernieuwen, mits het betalen van een onkostenvergoeding van euro per jaar, gekoppeld aan de gezondheidsindex; Gelet op het ontwerp van gebruiksovereenkomst; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 29 april 2014; Overwegende dat de nodige budgetten moeten voorzien worden; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 30 tegen: 0 onthoudingen: 0 Besluit: Art. 1: Art. 2: De gebruiksovereenkomst met de Vrije Basisschool Nieuwenhove voor het gebruik van de klaslokalen in de R. Vanmeerhaeghestraat 61 door de Stedelijke Kunstacademie wordt hernieuwd en goedgekeurd. In gemeenschappelijk overleg wordt bij elk nieuw schooljaar het aantal klassen vastgelegd, evenals de tijdstippen van gebruik en de verdere praktische uitwerking. De in artikel 1 vermelde overeenkomst gaat in op 1 september 2014, met de duur van één schooljaar, maar wordt elk jaar op de vervaldag stilzwijgend verlengd voor de duur van één schooljaar. Art. 3: Voor het gebruik wordt jaarlijks een onkostenvergoeding van euro betaald aan de Vrije Basisschool Nieuwenhove. Deze vergoeding wordt gekoppeld aan de gezondheidsindex, zoals bepaald op 1 september Art. 4: De nodige budgetten zullen in een volgende budgetwijziging voorzien worden op budgetsleutel 2014/ /LW0820 huur en huurlasten van onroerende goederen/deeltijds kunstonderwijs op dienst FIN. Uitslag van de stemming: - voor: 30 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement Gemeenteraadszitting dinsdag 06 mei

18 - tegen: 0 - onthoudingen: 0 Bijlage: gebruiksovereenkomst met Vrije Basisschool Nieuwenhove voor gebruik klaslokalen door Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Tussen de ondergetekenden: Het stadsbestuur van Waregem, vertegenwoordigd door de heer Kurt Vanryckeghem, Burgemeester, en de heer Guido De Langhe, Secretaris, in uitvoering van de beslissing van de Gemeenteraad van 6 mei 2014, en hierna genoemd het stadsbestuur, en de Vrije Basisschool Nieuwenhove, Platanendreef 21, vertegenwoordigd door de heer Patrick Debel, Directeur en hierna genoemd VBS Nieuwenhove,wordt overeengekomen: *Artikel 1: voorwerp VBS Nieuwenhove staat het stadsbestuur toe om kunstonderwijs in te richten in de Vrije Basisschool, vestiging R. Vanmeerhaeghestraat 61 te Waregem. Dit gebruik wordt bij elk nieuw schooljaar in gemeenschappelijk overleg bepaald naar aantal klassen, tijdstippen en praktische uitwerking. *Artikel 2: onkostenvergoeding Het stadsbestuur kent VBS Nieuwenhove een onkostenvergoeding toe van euro per jaar. Het bedrag van de vergoeding is gekoppeld aan de gezondheidsindex, zoals bepaald op 1 september De betaling van de gebruiksvergoeding gebeurt jaarlijks, bij aanvang van het schooljaar op de rekening BE van VKLO Waregem, Platanendreef 21, 8790 Waregem. *Artikel 3: duur + opzegging + stopzetting Het gebruik gaat in op 1 september 2014, en eindigt op 30 juni Onderhavige overeenkomst wordt evenwel telkenjare op de vervaldag stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar. Beide partijen kunnen onderhavige overeenkomst opzeggen, mits schriftelijke betekening aan de tegenpartij drie maand voor de vervaldag. 18. onroerende goederen: goedkeuren concessieovereenkomst met Waterwegen en Zeekanaal nv voor jachthaven te Sint-Eloois-Vijve De Raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Overwegende dat het stadsbestuur een jachthaven wenst aan te leggen te Sint-Eloois-Vijve op de oude Leiearm op- en afwaarts de Oude Sluis van Sint-Baafs-Vijve en kadastraal gekend Waregem 6 de afdeling, sectie A en zoals aangeduid op het metingsplan met nummer B3/12838 opgemaakt door landmeter Christophe Collard; Overwegende dat bovengenoemde terrein-, oever- en wateroppervlakte eigendom is van Waterwegen en Zeekanaal nv (W&Z), met maatschappelijke zetel Oostdijk 110, 2830 Willebroek; Gelet op het metingsplan met nummer B3/12838, opgemaakt door landmeter Christophe Collard; Overwegende dat W&Z bereid is om een concessieovereenkomst af te sluiten met het stadsbestuur voor het bebruik van de terrein-, oever- en wateroppervlakte zoals hierboven aangeduid en onder volgende voorwaarden: - Duur: 15 jaar + mogelijke verlenging van 5 jaar - Vergoeding: 2 euro per m 2 per jaar, geïndexeerd - Waarborg: Gelet op de bodemattesten van 15 oktober 2013 en 11 maart 2014, afgeleverd door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM); Gelet op het ontwerp van concessieovereenkomst; Overwegende dat de nodige budgetten moeten voorzien worden; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 29 april 2014; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 30 tegen: 0 onthoudingen: 0 Besluit: Art. 1: De stad sluit een concessieovereenkomst af met Waterwegen en Zeekanaal nv (W&Z) voor het gebruik van de terrein-, oever- en wateroppervlakte gelegen te Sint-Eloois-Vijve aan de oude Gemeenteraadszitting dinsdag 06 mei

19 Art. 2: Art. 3: Art. 4: Leiearm op- en afwaarts de Oude Sluis van Sint-Baafs-Vijve en kadastraal gekend Waregm 6 de afdeling, sectie A en zoals aangeduid op het metingsplan met nummer B3/12838, opgemaakt door landmeter Christophe Collard. De concessie zoals vermeld in artikel 1 wordt afgesloten voor de duur van 15 jaar met een mogelijke verlenging van 5 jaar en tegen de voorwaarden zoals vermeld in de overeenkomst, mits betaling van een vergoeding van 2 euro per m 2 per jaar, geïndexeerd. Machtiging wordt verleend aan het College van Burgemeester en Schepenen om alle formaliteiten voor deze concessie te vervullen, alsmede volmacht te verlenen om alle documenten en stukken ervan geldig te ondertekenen, inzonderheid ook voor het bepalen van de startdatum van de in artikel 1 vermelde concessieovereenkomst. De nodige budgetten zullen voorzien worden bij de eerstvolgende budgetwijziging op budgetsleutel 2014/ /VT/0521 huur en huurlasten van onroerende goederen/toerisme sectorondersteuning op dienst FIN. Uitslag van de stemming: - voor: 30 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement - tegen: 0 - onthoudingen: 0 Bijlage: concessieovereenkomst jachthaven Sint-Eloois-Vijve TUSSEN, Waterwegen en Zeekanaal, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap, naamloze vennootschap van publiek recht, rechtsopvolger volgens de bepalingen van het decreet van twee april tweeduizend en vier betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht, van de naamloze vennootschap Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen, opgericht onder het decreet van vier mei negentienhonderd vierennegentig betreffende de naamloze vennootschap Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen, met maatschappelijke zetel Oostdijk 110 te 2830 Willebroek, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Mechelen onder het nummer en BTW plichtig onder het nummer BE waarvan de statuten het laatst volledig werden herzien bij akte verleden voor notaris André Michielsens te Wijnegem op negen juni tweeduizend en vier, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negenentwintig juni tweeduizend en vier, onder het nummer / , statuten die van kracht werden door de publicatie in het Belgisch Staatsblad op dertig juni tweeduizend en vier van het besluit van de Vlaamse regering van zeven mei tweeduizend en vier tot aanneming van de statuten van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal, alhier vertegenwoordigd, krachtens de volmacht verleend door de Raad van Bestuur in het besluit van 13 september 2006 betreffende de delegatie van bevoegdheden, aan de heer ir. Leo Clinckers, benoemd tot gedelegeerd bestuurder bij besluit van de Vlaamse regering van 23 december 2005 en mevrouw Lut Verschingel, afdelingshoofd afdeling Commercieel Beheer van Waterwegen en Zeekanaal NV bij besluit van de gedelegeerde bestuurder van 22 december 2009 hierna de concessieverlenende vennootschap genoemd; ENERZIJDS, en de stad Waregem, vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Schepenen, Gemeenteplein 2 te 8790 Waregem, voor wie optreden de heer Kurt Vanryckeghem, burgemeester, en de heer Guido De Langhe, secretaris, in uitvoering van de beslissing van de Gemeenteraad van../../2014, hierna stad Waregem genoemd; ANDERZIJDS, Gelet op: het decreet van 2 april 2004 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV; het Besluit van de Vlaamse regering van 4 juni 2004 houdende de omschrijving van de territoriale bevoegdheid van Waterwegen en Zeekanaal NV; Gemeenteraadszitting dinsdag 06 mei

20 Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van Waregem, genomen op [datum]; Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van Waterwegen en Zeekanaal NV, genomen op [datum]; de vergunning (nummer: 57579) d.d. 08/08/2003 op naam van het stadsbestuur van Waregem voor het bouwen en het aanleggen van een jachthaven op de oude Leiearm op- en afwaarts de Oude sluis van Sint-Baafs-Vijve te Waregem en het wijzigend vergunningsbesluit (nummer: 57579/VER/048) d.d. 01/06/2007, waarvan de inhoud, behoudens wat betreft de bepalingen betreffende het hanteren van hefwerktuigen om pleziervaartuigen te water te laten gaan, bij ondertekening van deze concessieovereenkomst met onmiddellijke ingang zonder voorwerp vervalt. WERD OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: ARTIKEL 1. - VOORWERP VAN DE CONCESSIE 1. Oppervlakte en ligging Het voorwerp van de concessie is: 1. Een terrein en oeveroppervlakte met een oppervlakte van 3.254,00m² gelegen te Waregem (Sint-Eloois- Vijve) op de Oude Leiearm op- en afwaarts de Oude Sluis van Sint-Baafs-Vijve en kadastraal gekend als: - Waregem Afdeling 6 - Sectie A - grondnummer 51 exponent B macht 0 bisnummer 4; - Waregem Afdeling 6 - Sectie A - grondnummer 51 exponent A macht 0 bisnummer 4 - Een onbenoemd perceel grenzend aan: - Waregem Afdeling 6 - Sectie A - grondnummer 51 exponent B macht 0 bisnummer 4; - Waregem Afdeling 6 - Sectie A - grondnummer 51 exponent A macht 0 bisnummer 4; - Waregem Afdeling 6 - Sectie A - grondnummer 51 exponent (geen) macht 0 bisnummer 6; - Waregem Afdeling 6 - Sectie A - grondnummer 95 exponent A macht 0 bisnummer 2 en; - Waregem Afdeling 6 - Sectie A - grondnummer 92 exponent D macht 0 bisnummer 2. Het terrein en de oeveroppervlakte zijn in het oranje aangeduid op het plan dat zich in de bijlage van deze concessieovereenkomst bevindt. 2. Een wateroppervlakte met een oppervlakte van 1.846,00m² gelegen te Waregem (Sint-Eloois-Vijve) op de Oude Leiearm op- en afwaarts de Oude Sluis van Sint-Baafs-Vijve langsheen bovenvermelde oeveroppervlakte. Deze wateroppervlakte is in het blauw aangeduid op het plan dat zich in de bijlage van deze concessieovereenkomst bevindt. 3. Een infrastructuur (steigers), met een oppervlakte van 892,00m² gelegen te Waregem (Sint-Eloois-Vijve) op de Oude Leiearm op- en afwaarts de Oude Sluis van Sint-Baafs-Vijve langsheen bovenvermelde wateroppervlakte. Deze infrastructuur is in het geel aangeduid op het plan dat zich in de bijlage van deze concessieovereenkomst bevindt. De totale oppervlakte van het geconcedeerde goed (terrein + oeveroppervlakte + wateroppervlakte + infrastructuur) bedraagt 5.992,00m². De concessionaris erkent bovenstaande berekende oppervlaktes als nauwkeurig. 2. Bestemming De concessie wordt verleend met het oog op de uitbating van een infrastructuur voor pleziervaartuigen, meer bepaald een jachthaven. De concessionaris zal het geconcedeerde goed inrichten conform bovenstaande bestemming. Het niet respecteren van de bestemming wordt beschouwd als een niet naleven van de concessievoorwaarde conform artikel 6 1. Ter verduidelijking: - Een jachthaven is een plaats aan een bevaarbare waterweg waar voor onbepaalde duur pleziervaartuigen een ligplaats kunnen hebben en waarbij deze ligplaatsen geen hinder uitoefenen op de scheepvaart. Deze havens kunnen beschikken over allerhande faciliteiten zoals water- en elektriciteitsvoorziening, de mogelijkheid om afval gescheiden te deponeren, sanitaire voorzieningen, eventueel een clubhuis enz. Voor het ligplaats nemen kan door de uitbater van de jachthaven een vergoeding gevraagd worden, idem voor het gebruik maken van de faciliteiten. - Een pleziervaartuig is een vaartuig met een lengte over alles tussen 2,5 en 24 meter dat, al dan niet gebruikt voor winstgevende verrichtingen, in welke vorm ook, aan pleziervaart doet of ervoor bestemd is, met uitzondering van vaartuigen gebruikt of bestemd voor het vervoer van meer dan 12 passagiers zoals bepaald in de definitie van het KB betreffende de grenscontrole aan de maritieme buitengrens van 11 april Plaatsbeschrijving a. Algemeen Het goed wordt in concessie gegeven in de staat waarin het zich bevindt. Bij het ingaan van de concessie, of bij de vernieuwing of verlenging ervan, wordt een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opgemaakt. Deze plaatsbeschrijving is opgenomen in de bijlage van deze overeenkomst. Gemeenteraadszitting dinsdag 06 mei

21 De concessieverlenende vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke zichtbare of verborgen gebreken, noch voor huidige of toekomstige erfdienstbaarheden van openbaar nut op het in concessie verleend goed, van welke aard dan ook, noch kan zij, tijdens de duur van de concessie, gehouden zijn tot enig onderhouds- of inrichtingswerk. De concessieverlenende vennootschap is er niet toe gehouden overblijfselen van oude werken of hindernissen, die tijdens de uitvoering van de overeenkomst te voorschijn mochten komen, op te ruimen of te doen opruimen. b. Bodemtoestand De concessieverlenende vennootschap verklaart dat er op de grond, voorwerp van onderhavige concessie, bij haar weten geen risico-inrichting gevestigd is of was, zoals bedoeld in artikel 2 en artikel 6 van het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming. De concessieverlenende vennootschap legt de bodemattesten voor die betrekking hebben op voorgeschreven onroerend goed, kadastraal gekend als: - Waregem Afdeling 6 (Sint-Eloois-Vijve) - Sectie A - grondnummer 51 exponent B macht 0 bisnummer 4; - Waregem Afdeling 6 (Sint-Eloois-Vijve) - Sectie A grondnummer 51 exponent A macht 0 bisnummer 4; Deze bodemattesten werden afgeleverd door de OVAM op 15/10/2013 en zijn in de bijlage van deze overeenkomst opgenomen. De inhoud van deze bodemattesten luidt: De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit. - Een onbenoemd perceel grenzend aan: - Waregem Afdeling 6 - Sectie A - grondnummer 51 exponent B macht 0 bisnummer 4; - Waregem Afdeling 6 - Sectie A - grondnummer 51 exponent A macht 0 bisnummer 4; - Waregem Afdeling 6 - Sectie A - grondnummer 51 exponent (geen) macht 0 bisnummer 6; - Waregem Afdeling 6 - Sectie A - grondnummer 95 exponent A macht 0 bisnummer 2 en - Waregem Afdeling 6 - Sectie A - grondnummer 92 exponent D macht 0 bisnummer 2. De concessieverlenende vennootschap verbindt er zich toe het bodemattest aan te vragen voor het onbenoemd perceel zoals hierboven beschreven. Onderhavige overeenkomst wordt gesloten onder de ontbindende voorwaarde dat uit de inhoud van genoemd bodemattest geen verplichting tot sanering voortvloeit volgens het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering. 4. Specifieke bepalingen in verband met de bestemming jachthaven De concessionaris verbindt er zich toe om tijdens de hele duur van de concessie alle wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen te eerbiedingen en na te leven, en meer in het bijzonder alle regelingen getroffen door de federale, gewestelijke, provinciale of gemeentelijke overheden zowel inzake openbare en private veiligheid, als wat het leefmilieu en de stedenbouw betreft. De concessionaris neemt kennis van de Algemene Richtlijn voor de Exploitatie en Inrichting van een Jachthaven (AREJ), die in de bijlage van deze concessieovereenkomst is opgenomen en er integraal deel van uitmaakt. De concessionaris verbindt er zich toe alle vergunningen en voorschriften noodzakelijk voor de uitbating van een jachthaven in het bijzonder de stedenbouwkundige vergunning(en) en milieuvergunning(en) - te bekomen en na te leven. De concessionaris zal - als uitbater - alle nodige initiatieven en maatregelen nemen die nodig zijn voor de inrichting van een jachthaven. Hij zal in het bijzonder aandacht schenken aan de integratie van de jachthaven in zijn omgeving en desgevallend het nodige overleg plegen met de bevoegde instanties. Als uitbater van een jachthaven blijft de concessionaris verantwoordelijk voor zijn leden en hun daden. Hij vrijwaart de concessieverlenende vennootschap voor alle mogelijke inbreuken die verband houden met de jachthaven en zijn leden van de jachtclub. De concessieverlenende vennootschap kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van wettelijke, decretale en reglementaire verplichtingen door de concessionaris en is evenmin aansprakelijk voor het gebruik van het domeingoed indien dit gebruik niet met de geldende wetten en reglementen in overeenstemming is of zou zijn. Evenmin kan de concessieverlenende vennootschap aansprakelijk worden gesteld voor een foutieve daad of nalatigheid van de concessionaris of van de leden van de jachtclub. A. Infrastructuur en voorzieningen Basisvereisten voor een jachthaven: Aanlegfaciliteiten (steigers, bolders, ) inclusief passantenplaatsen voor een lengte van ofwel: o 10% van de totale steigerlengte; o 1 langssteiger van minimum 25 m of 2 dwarssteigers van elk min. 12m lang. In elk geval dient steeds minimaal 1 passantenplaats te worden voorzien. Water- en elektriciteitsvoorziening; Toezicht door de concessionaris/beheerder tijdens het vaarseizoen (1 mei tot 30 september); Gemeenteraadszitting dinsdag 06 mei

22 Veiligheidsvoorzieningen (reddingsboei en brandblusapparaat); Sanitaire voorzieningen (toilet); EHBO-voorzieningen; Voorzieningen voor gescheiden afvalafgifte (van zodra dit verplicht wordt gesteld); Plaatsen van een infobord volgens de richtlijnen van de concessieverlenende vennootschap (van zodra dit verplicht wordt gesteld). Voor het realiseren van de bestemming als jachthaven, geeft de concessieverlenende vennootschap de concessionaris haar toestemming om alle nodige nutsvoorzieningen aan te leggen. De concessionaris is verantwoordelijk voor de door hem gekozen en gebruikte materialen en de constructiewijze van de vlottende steiger. De gebruikte materialen voor de bouw van een vlotsteiger mogen geen milieuvervuilende invloed hebben op het water. De concessionaris verbindt er zich wel toe om deze mogelijke infrastructuurwerken en nutsvoorzieningen voorafgaandelijk voor akkoord voor te leggen aan de concessieverlenende vennootschap. Voor het bekomen van het advies zal de concessionaris voorafgaandelijk de plannen met gemotiveerd schrijven voorleggen aan de concessieverlenende vennootschap. Mogelijke infrastructuurwerken en/of werken voor het aanleggen van nutsvoorzieningen kunnen zonder uitdrukkelijk akkoord van de concessieverlenende vennootschap geen aanvang nemen. Werken, die zonder het positief akkoord van de concessieverlenende vennootschap worden uitgevoerd, worden niet aanvaard. Bij de constructie van een bouwput voor de nutsvoorzieningen zal de concessionaris ervoor zorgen dat er geen onderloopsheid kan optreden. B. Aanstelling van een jachthavenmeester De concessionaris stelt een jachthavenmeester aan die instaat voor het dagelijks beheer van de jachthaven. De identiteit en coördinaten van de jachthavenmeester, alsmede iedere wijziging hiervan dient onmiddellijk overgemaakt te worden aan de concessieverlenende vennootschap met een afschrift aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waarin de jachthaven gelegen is. De jachthavenmeester zal aan de concessieverlenende vennootschap een kopie van het huishoudelijk reglement voor de uitbating van de jachthaven bezorgen. Het huishoudelijk reglement moet overeenkomstig onderhavige concessie volgende bepalingen bevatten: - verbod tot permanente bewoning (geen woonboten). Bij het verhuren van ligplaatsen zal de concessionaris het verbod tot permanente bewoning uitdrukkelijk voorzien; - geen vaartuigen met commerciële doeleinden toelaten tenzij met uitdrukkelijke goedkeuring van de concessieverlenende vennootschap; - een regeling voorzien in verband met de staat en het gebruik van de aangemeerde vaartuigen; - op de aangemeerde vaartuigen mogen geen andere werken uitgevoerd worden dan de noodzakelijke onderhoudswerken; - verbod tot lozing van afvalwater en om het even welke vorm van verontreiniging in de waterweg; - het aanduiden van een plaats waar aangemeerde schepen zich kunnen ontdoen van allerlei afval. De concessionaris zal de mogelijkheid onderzoeken om een station te voorzien met stortbakken waar telkens bij lediging van vuilwatertanks of septische tanks, de chemische toiletten en huishoudelijk en oliehoudend afvalwater kunnen geloosd worden. Bij het opzetten van dergelijk station zal de concessionaris dit schriftelijk melden aan de concessieverlenende vennootschap; De concessionaris dient hieraan te voldoen zodra dit verplicht wordt gesteld. - een regeling voorzien waardoor de openbare orde gehandhaafd blijft en waardoor hinder voor andere gebruikers en omwonenden onmogelijk is. Er zal dan ook een verbod zijn tot het houden van festiviteiten en andere storende activiteiten op de steigers; - een regeling voorzien i.v.m. het laden en lossen van vaartuigen zodat er op de oever, de steigers en haar toegangen geen losliggend materiaal of materieel wordt achtergelaten. 5. Onderconcederen Onderconcessie kan slechts toegestaan worden met uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring van de concessieverlenende vennootschap. Ingeval de concessionaris de voorafgaande en schriftelijke goedkeuring niet vraagt of de weigering negeert, dan heeft de concessieverlenende vennootschap het recht deze concessieovereenkomst als ontbonden te beschouwen zoals omschreven in artikel 6 1. Deze toestemming is niet vereist voor wat betreft het verhuren van individuele ligplaatsen in het kader van de uitbating van een jachthaven. 6. Het verhuren van individuele ligplaatsen Bij het verhuren van individuele ligplaatsen zal de concessionaris rekening houden met het verbod aangaande permanente bewoning en zullen geen woonboten worden toegelaten. De concessionaris zal alle nodige maatregelen treffen om enkel en alleen vaarwaardige vaartuigen toe te laten. Vaartuigen met commerciële doeleinden kunnen enkel in de jachthaven toegelaten worden met uitdrukkelijke goedkeuring van de concessieverlenende vennootschap. Bij goedkeuring heeft de concessieverlenende vennootschap het recht een afzonderlijke concessie te sluiten m.b.t. het commerciële vaartuig. Door deze afzonderlijke Gemeenteraadszitting dinsdag 06 mei

23 concessie zal de nodige oppervlakte voor het commercieel vaartuig uit onderhavige concessieovereenkomst gelicht worden en zal het verschuldigde concessierecht met de ingenomen oppervlakte worden verminderd. De concessionaris zal te allen tijde een exemplaar van vlaggenbrief (een kopie), de immatriculatie, meetbrief en het verzekeringsbewijs van de aangemeerde schepen binnen de jachthaven - voorwerp van deze concessie - moeten kunnen voorleggen aan de concessieverlenende vennootschap. De concessieverlenende vennootschap is steeds gerechtigd om controle uit te oefenen om na te gaan of de verbodsbepalingen i.v.m. het gebruik van de ligplaatsen niet worden overtreden. Indien de concessieverlenende vennootschap een aangemeerd vaartuig als niet vaarwaardig beschouwt of wanneer ze meent dat een vaartuig wordt aangewend voor feitelijke of fictieve permanente bewoning, dan beschouwt zij dit als een inbreuk op bovenstaande verbodsbepalingen. De concessieverlenende vennootschap zal de concessionaris hieromtrent in gebreke stellen om binnen een redelijke termijn de vastgestelde toestand te regulariseren. Deze redelijke termijn zal beoordeeld worden in functie van de inbreuk en zal vermeld worden in de ingebrekestelling. Indien geen regularisatie binnen de gestelde termijn mogelijk is, dan zal de concessieverlenende vennootschap, behoudens de gevallen van overmacht, een bijkomende vergoeding opleggen die het viervoud van het jaarlijks verschuldigde concessierecht zoals bepaald in artikel bedraagt. Deze vergoeding blijft verschuldigd zolang de vereiste regularisatie niet is bereikt. Behoudens deze verschuldigde vergoeding, kan de concessieverlenende vennootschap te allen tijde, omwille van de veiligheid of de openbare orde, de noodzakelijke maatregelen treffen om de situatie te regulariseren en dit op kosten van de concessionaris. 7. Gebruik van het geconcedeerde goed De concessionaris zal het aan hem geconcedeerde goed onderhouden en gebruiken conform de bestemming van het terrein. Alle inrichtings- en onderhoudskosten die verband houden met het terrein en de infrastructuur blijven tijdens de hele duur van de concessie uitsluitend ten laste van de concessionaris. De concessionaris staat in voor het onderhoud van alle constructies en eveneens voor de orde en netheid van de directe omgeving. In het bijzonder wordt in dit verband verwezen naar het onderhoud van de hoogstammige bomen die zich op het geconcedeerde goed bevinden. Deze onderhoudsrapport is opgenomen in de bijlage van deze overeenkomst. De concessieverlenende vennootschap staat in voor de visuele boomveiligheidscontrole en zal dit onderzoek op de nodige tijdstippen laten plaatsvinden. Het advies van de controle zal steeds worden overgemaakt aan de concessionaris. Indien het rapport aantoont dat de bomen gekapt dienen te worden en een stedenbouwkundige vergunning of kapmachtiging wordt verleend voor het vellen van de bomen, zal W&Z de toestemming geven voor het vellen van de bomen door de concessionaris, mits voorafgaandelijk voor akkoord voor te leggen aan de concessieverlenende vennootschap. De concessionaris is zowel ten overstaan van derden als ten overstaan van de concessieverlenende vennootschap verantwoordelijk voor het gebruik van het geconcedeerde goed. Eventuele beschadigingen aan de waterweg of zijn aanhorigheden, dienen door de concessionaris op zijn kosten en risico s te worden hersteld. Indien de concessionaris wijzigingen of schade aan de oevers vaststelt, dan zal hij de concessieverlenende vennootschap onverwijld bij aangetekend schrijven verwittigen. De concessionaris zal de schade op zijn kosten en door zijn zorgen herstellen tot algehele voldoening van de concessieverlenende vennootschap. Voor schade of wijzigingen veroorzaakt door ouderdomsverschijnselen, uitspoelingen, verzakkingen of andere oorzaken die buiten zijn verantwoordelijkheid vallen, zullen in overleg met de concessieverlenende vennootschap de nodige maatregelen worden genomen. Het lozen van afvalwater en sanitair water in de waterweg is verboden. Parkeren op de jaagpaden langs de waterweg, meer specifiek in de omgeving van de jachthaven, is eveneens verboden. De concessionaris dient zich te gedragen naar de richtlijnen van de afgevaardigden van de concessieverlenende vennootschap voor al wat nuttig is voor de goede gang van de dienst. De afgevaardigden van de concessieverlenende vennootschap hebben te allen tijde toegang tot het geconcedeerde goed. 8. Vergunningen - toelatingen De concessionaris zal de nodige vergunningen aanvragen, in het bijzonder de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Hij levert hiertoe alle inspanningen om de nodige vergunningen tijdig te bekomen en zal hiertoe alle wettelijke middelen aanwenden en uitputten. Ingeval van weigering van één van de vereiste vergunningen, herneemt de concessionaris binnen de zes maanden de procedure. De aanvraag tot het bekomen van een vergunning moet ingediend worden volgens de geldende wetgeving en reglementen en rekening houden met de mogelijkheden van het gebied. De concessionaris zal de concessieverlenende vennootschap op de hoogte houden door een afschrift van de vergunning of een afschrift van de weigering per aangetekend schrijven over te maken. Het aanvragen van een vergunning of beperkingen opgelegd door de wetgeving, kunnen geen reden zijn om geen concessievergoeding te betalen, noch om te stellen dat het terrein niet ter beschikking kan gesteld worden. De concessieverlenende vennootschap is gerechtigd de rechtmatigheid van de vergunning bij vergunningverlenende overheden te onderzoeken, te controleren of de naleving ervan af te dwingen. Gemeenteraadszitting dinsdag 06 mei

24 De concessieverlenende vennootschap kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van wettelijke, decretale en reglementaire verplichtingen door de concessionaris en is evenmin aansprakelijk voor het gebruik van het domeingoed indien dit gebruik niet met de geldende wetten en reglementen in overeenstemming is of zou zijn. Indien de vennootschap van de concessionaris, om zijn maatschappelijk doel te verwezenlijken, zoals bepaald in artikel 1 2, niet over de nodige vergunningen en toelatingen binnen de 2 jaar na de begindatum van de concessie zoals bepaald in het eerste lid kan beschikken, kan de concessie ontbonden worden conform artikel 6 5.Indien de concessionaris niet gestart is met de exploitatie van zijn activiteiten binnen een termijn van 2 jaar na de begindatum van de concessie zoals bepaald in het eerste lid, kan de concessie ontbonden worden conform artikel 6 3. Verder kan de concessieverlenende vennootschap bij niet-realisatie van de in artikel 1 2 bepaalde bestemming beslissen, zonder recht op schadevergoeding voor de concessionaris, de concessietermijn proportioneel te verminderen. De concessieverlenende vennootschap kan ambtshalve maatregelen treffen en die verhalen op de concessionaris. ARTIKEL 2. - DUUR VAN DE CONCESSIE 1. Duur - Vervaldag De concessie wordt toegekend voor een termijn van 15 jaar met aanvang op de eerste dag van de maand na de goedkeuring van onderhavige overeenkomst door de Raad van Bestuur van de concessieverlenende vennootschap om van rechtswege 15 jaar later te eindigen. 2. Verlenging De concessie kan worden verlengd voor een bijkomende en opeenvolgende termijn van 5 jaar indien de concessionaris tenminste twaalf maanden vóór de einddatum de verlenging aanvraagt per aangetekende brief, gericht aan de concessieverlenende vennootschap. De verlenging van 5 jaar zal worden toegestaan onder de op dat ogenblik geldende voorwaarden. De overige concessievoorwaarden voor deze eventuele verlenging zullen het onderwerp uitmaken van een nieuwe onderhandeling. Daarna kan de concessie eventueel opnieuw verlengd worden indien de concessionaris tenminste twaalf maanden vóór de einddatum de verlenging aanvraagt per aangetekende brief, gericht aan de concessieverlenende vennootschap. Deze laatste zal haar akkoord verlenen voor de verlenging (per aanhangsel aan huidige akte) of de verlenging weigeren en zal dit doen tenminste 6 maanden vóór de einddatum van de lopende concessie (per aangetekend schrijven in geval van weigering). De weigering van de verlenging zal enkel om gegronde redenen gebeuren. De duur van deze eventuele, bijkomende verlenging van de concessie zal worden beoordeeld in functie van de richtlijnen die op dat ogenblik zullen gelden tussen het Vlaamse Gewest en Waterwegen en Zeekanaal NV. De overige concessievoorwaarden voor deze eventuele, bijkomende verlenging zullen het onderwerp uitmaken van een nieuwe onderhandeling. 3. Einde van de concessie Tenminste twaalf maanden vóór de einddatum van de concessie zal de concessionaris op zijn kosten de nodige initiatieven nemen voor het bekomen van een bodemattest. Wanneer de concessionaris in gebreke blijft inzake het nemen van de nodige initiatieven tot het bekomen van een bodemattest, kan de concessieverlenende vennootschap dit initiatief van hem overnemen op kosten van de concessionaris. In geval van beëindiging van de concessie in toepassing van artikel 6, zal de concessionaris de nodige initiatieven nemen onmiddellijk na de kennisgeving van de beëindiging. 4. Bezetting van het geconcedeerde goed na het einde van de concessie Ingeval de bezetting van het geconcedeerde goed hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk voortgezet wordt na het einde van de duur van de concessie of van de opzegtermijn of na de overeengekomen termijn in geval van faling en/of de voortijdige beëindiging van de concessie, en dit zonder het schriftelijk en voorafgaand akkoord van de concessieverlenende vennootschap, dan wordt de vergoeding voor het geheel van de bezetting per kalenderdag bepaald zoals voorzien in artikel 3 1,3. Het feit dat het geconcedeerde goed niet in goede staat of niet volledig ontruimd van alle opslag, goederen of afval - of ze nu aan de concessionaris toebehoren of niet - terug ter beschikking van de concessieverlenende vennootschap wordt gesteld, zal worden gelijkgesteld met een voortzetting van de bezetting zonder voorafgaandelijk akkoord van de concessieverlenende vennootschap en dit voor het geheel van het geconcedeerde goed. In dit geval zal de concessionaris de tarieven, bepaald in artikel 3 1,3 verschuldigd zijn, tot aan de volledige ontruiming of in ordestelling van het geconcedeerde goed. De concessionaris blijft aansprakelijk inzonderheid wat betreft de leegstand of verwaarlozing van gebouwen. De betaling van de vergoeding, hierboven vermeld, verleent de concessionaris geen recht op de bezetting van het terrein, noch op hernieuwing of verlenging van de concessie. Het niet naleven van de voorschriften op de bodemsanering zoals bepaald in artikel 1 4, b zal worden gelijkgesteld met een voortzetting van de bezetting zonder voorafgaandelijk akkoord van de concessieverlenende vennootschap. In dit geval zal de concessionaris - ongeacht de toepassing van artikel 1 4, Gemeenteraadszitting dinsdag 06 mei

25 b de hieronder vermelde tarieven per kalenderdag verschuldigd zijn tot aan de volledige ontruiming of in ordestelling van de geconcedeerde goed. ARTIKEL 3.- CONCESSIERECHT 1. Bedrag van het recht 1. Het bedrag van het concessierecht wordt berekend op de oppervlakte van het in concessie gegeven voorwerp, omschreven in artikel 1 2 en is vastgesteld op 2,00 EUR/m²/jaar (excl. BTW) 2. Het concessierecht is verschuldigd vanaf de aanvangsdatum zoals vermeld in art Het concessierecht zal op de eerste januari van ieder jaar aangepast worden aan het indexcijfer der consumptieprijzen volgens de volgende formule: X x Y Z waarbij: X = basisbedrag Y = indexcijfer van de maand december voorafgaand aan de aanpassing Z = basisindex van de maand voorafgaand aan de aanvang van de concessie In geval van eventuele daling van het indexcijfer zal er geen aanpassing doorgevoerd worden. 3. In geval de bezetting van het geconcedeerde goed zoals bepaald en omschreven in artikel 2 4 wordt de vergoeding voor het geheel van de bezetting per kalenderdag bepaald op: - 1/10 van de maandelijkse concessievergoeding, per kalenderdag voor een vertraging van ten hoogste 30 dagen, en - 1/5 van de maandelijkse concessievergoeding, per kalenderdag vanaf de 31ste kalenderdag. In elk geval bedraagt deze vergoeding minimaal: - 500,00 per kalenderdag voor een vertraging van ten hoogste 30 dagen, en ,00 per dag vanaf de 31ste kalenderdag. Dit alles onverminderd de schadevergoedingen en intresten die W&Z kan vorderen. Deze vergoeding zal door W&Z opgeëist worden door middel van de verzending van een factuur en is betaalbaar volgens de voorwaarden die op de factuur vermeld staan. 2. Betaling der belastingen De concessionaris verbindt er zich toe om tijdens de hele duur van de concessie alle huidige en toekomstige lasten, financiële verplichtingen en taksen, van welke aard ook, die geheven worden op het concessierecht of op het voorwerp van deze concessie, vermeld in artikel 1, te betalen. Hij zal tevens alle financiële verplichtingen op de gebouwen, installaties en exploitaties, die de concessionaris er zou oprichten of zou laten oprichten in de loop van de concessie, van gelijk welke aard, vervullen. Zulks geldt inzonderheid voor een gebeurlijke heffing op leegstand of verwaarlozing van gebouwen. 3. Wijze van betaling van concessierecht en belastingen Het concessierecht waarvan sprake onder 1 hierboven is per trimester en op voorhand betaalbaar, op rekening van W&Z volgens de modaliteiten die vastgesteld zijn in de brief waarin de betaling geëist wordt. Het bedrag der belastingen is betaalbaar op eerste verzoek, binnen de termijn en volgens de modaliteiten die vastgesteld zijn in de brief waarin de betaling geëist wordt. 4. Aanmaning Niet-tijdig betalen van concessierecht of belastingen De concessionaris is gehouden tot betaling van de concessierechten op de voorziene vervaldag. Deze vervaldag is de eerste dag van de termijn waarvoor de vergoeding dient betaald. In geval van niet-betaling van het concessierecht op de vervaldag of van niet-betaling van de wettelijke gevorderde belastingen, heeft de concessieverlenende vennootschap het recht de concessie te beëindigen zoals voorzien in artikel 6 1, onverminderd het recht om de ontbinding van de concessie te vorderen lastens de concessionaris in toepassing van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek. In afwijking van artikel 6 1 gaat de beëindiging in één maand na de datum van haar aangetekende aanmaning, indien de toestand ondertussen niet geregulariseerd werd. De beslissing tot beëindiging wordt aan de concessionaris betekend bij aangetekende brief. 5. Achterstal in de betaling Ingeval van achterstal van meer dan één maand in het betalen van de concessierechten, van de belastingen of van de onkosten, schadevergoedingen en intresten, voortvloeiend uit de bepalingen van deze overeenkomst, is de concessionaris van rechtswege en zonder ingebrekestelling de wettelijke intresten verschuldigd vanaf de vervaldag. 6. Forfaitaire administratieve boete Behoudens de ontbinding zoals bepaald in artikel 6 en onverminderd de toepassing van de sancties zoals bepaald in de 4 en 5, zal de concessionaris bij de ingebrekestelling voor de niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen een éénmalige forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn ten bedrage van 75,00 EUR. 7. Waarborg Een waarborg onder de vorm van een bankgarantie of een storting op rekening nummer BE BIC: BBRUBEBB van de concessieverlenende vennootschap met als mededeling ref/ waarborg CO Gemeenteraadszitting dinsdag 06 mei

26 [nummer], ten belope van het bedrag van EUR, zal door de concessionaris, binnen de drie maanden na aanvang van de concessie, ter beschikking gesteld of gestort worden. Bij het niet tijdig stellen van de waarborg, zal een administratieve forfaitaire boete, conform artikel 3 6, worden aangerekend. Bij wanbetaling kan de garantie of borg automatisch en zonder verdere verwittiging aangewend worden om openstaande vorderingen m.b.t. onderhavige concessie te dekken. ARTIKEL 4. GEBOUWEN EN INSTALLATIES 1. Eigendom der gebouwen en installaties De gebouwen en installaties, die de concessionaris op het geconcedeerde terrein zou kunnen optrekken, blijven zijn eigendom, tijdens de duur van onderhavige overeenkomst, behoudens de gebouwen en installaties die bij aanvang van onderhavige overeenkomst reeds aanwezig waren, conform de plaatsbeschrijving zoals vermeld in artikel 1 3,a. 2. Oprichten van gebouwen en installaties Vooraleer gebouwen of installaties op het geconcedeerde goed op te richten, zal de concessionaris dit voornemen ter kennis melden aan de concessieverlenende vennootschap. Op aanvraag van de concessieverlenende vennootschap zal de concessionaris alle informatie aangaande de geplande constructies zoals plannen, bescheiden en andere documenten overmaken. De concessionaris zal de nodige vergunningen en de noodzakelijke toelatingen bij de verschillende overheden en besturen aanvragen en bekomen. Hij verbindt er zich toe om vóór de aanvang van de geplande werken een afschrift of kopie van alle terzake ingediende bescheiden, bekomen toelatingen en vergunningen aan de concessieverlenende vennootschap te betekenen en dit op straffe van niet-uitvoering van de werken. De concessieverlenende vennootschap is gerechtigd de rechtmatigheid van de vergunning bij vergunningverlenende overheden te onderzoeken, te controleren of de naleving ervan af te dwingen. Hierdoor heeft de concessieverlenende vennootschap het recht de terreinen en gebouwen te betreden. 3. Bestemming der gebouwen en installaties bij het einde van de concessie Bij het beëindigen van de concessie is de concessionaris verplicht de door hem opgerichte gebouwen en installaties geheel of gedeeltelijk af te breken inclusief de funderingen tot 40 cm onder het maaiveld en de grond gelijk te maken (volledig effenen) en dit alles door eigen zorgen en op zijn kosten en risico s. De concessieverlenende vennootschap heeft het recht om de gebouwen en installaties, opgericht door de concessionaris op het geconcedeerde goed, geheel of gedeeltelijk te behouden voor zover de concessieverlenende vennootschap deze beslissing zes maanden vóór het einde van de concessie heeft meegedeeld aan de concessionaris. In dergelijk geval is er een terugbetaling van de waarde der materialen en van het maakloon, rekening houdend met de normale verouderingsverminderingen. Beide partijen kunnen in overleg afwijken voor zover hieromtrent een overeenkomst tot stand komt zes maanden vóór het einde van de concessie. Indien de concessieverlenende overheid door middel van een aangetekend schrijven voortijdig een einde stelt aan de concessie wordt - onverminderd de toepassing van art.6 1- de overnamevergoeding voor de installaties berekend op basis van het niet afgeschreven gedeelte van de door de concessiehouder gedane investering, evenwel verhoogd met een vast recht gelijk aan de som van betaalde concessierechten van de laatste vijf jaren en eventueel te verhogen met de reëel geleden schade, te bewijzen door de concessionaris. Bij ontbinding van de overeenkomst lastens de concessionaris ingevolge een rechterlijke uitspraak op grond van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek, zal door de concessieverlenende vennootschap geen enkele overnamevergoeding voor de gebouwen en installaties verschuldigd zijn. 4. Niet-nageleefde termijnen Ingeval de ontruimingswerken, zoals bepaald in de vorige paragraaf, niet voltooid zijn bij het beëindigen van de concessie of bij het verstrijken van de door de concessieverlenende vennootschap toegestane termijn in geval van ontbinding van de vzw of voortijdige beëindiging van de concessie, heeft deze het recht, hetzij deze werken, op kosten van de in gebreke blijvende concessionaris, zonder voorafgaande aanmaning of waarschuwing, geheel of gedeeltelijk uit te voeren of te doen uitvoeren op de volgens haar meest geschikte manier, hetzij de gebouwen en installaties die niet tijdig afgebroken zijn, geheel of gedeeltelijk te behouden, zonder terugbetaling van de waarde der materialen en van het maakloon. De concessieverlenende vennootschap maakt haar intenties aangaande het bovenstaande kenbaar met een aangetekende brief aan de concessionaris. 5. Waarborgen naar aanleiding van hypotheek De waarde van de installaties, onroerend door hun aard of bestemming, op te richten op het geconcedeerde goed en toebehorend aan de concessionaris, dient voor de concessieverlenende vennootschap tevens als waarborg voor de betaling van de concessierechten en tot uitvoering van alle andere verbintenissen. Bijgevolg mogen deze inrichtingen noch in waarborg gegeven worden, hypothecair pand of andere, noch afgebroken, noch opgeruimd, noch verkocht worden zelfs tijdens de concessie zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toelating van de concessieverlenende vennootschap. Gemeenteraadszitting dinsdag 06 mei

27 In geval een hypotheek gevestigd wordt op de gebouwen of installaties dient de periode waarvoor door het vestigen van een hypotheek een risico ontstaat voor de concessieverlenende vennootschap gedekt te zijn door een bankwaarborg ten bedrage van het concessierecht voor een periode van 2 jaar zijnde EUR. De toelating van de concessieverlenende vennootschap en het vestigen van de bankwaarborg dienen het voorwerp uit te maken van een overeenkomst tussen drie partijen (concessieverlenende vennootschap, concessionaris, kredietinstelling). ARTIKEL 5. - AANSPRAKELIJKHEDEN 1. Algemeenheden 1 Toepassing van wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen De concessionaris verbindt er zich toe om tijdens de hele duur van de concessie alle wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen te eerbiedingen en na te leven, en meer in het bijzonder alle regelingen getroffen door de federale, gewestelijke, provinciale of gemeentelijke overheden, zowel inzake openbare en private veiligheid, als wat het leefmilieu en de stedenbouw betreft. De concessieverlenende vennootschap is gerechtigd de rechtmatigheid van de vergunning bij vergunningverlenende overheden te onderzoeken, te controleren of de naleving ervan af te dwingen. De concessieverlenende vennootschap kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van wettelijke, decretale en reglementaire verplichtingen door de concessionaris en is evenmin aansprakelijk voor het gebruik van het domeingoed indien dit gebruik niet met de geldende wetten en reglementen in overeenstemming is of zou zijn. Evenmin kan de concessieverlenende vennootschap aansprakelijk worden gesteld voor een foutieve daad of nalatigheid van de concessionaris. De concessionaris zal te allen tijde de concessieverlenende vennootschap vrijwaren tegen vastgestelde inbreuken en zal bijgevolg instaan voor alle daaruit voortvloeiende gevolgen. 2 Betekening Betekening tussen partijen in verband met de nakoming van de bepalingen van deze concessie gebeuren bij eenvoudig aangetekend schrijven op het adres opgegeven in huidige overeenkomst. De betekening geldt de dag na het neerleggen ter post. Elke adreswijziging in hoofde van een partij wordt zonder verwijl meegedeeld aan de betrokken partijen. 2. Verzekeringen 1 Brand Gedurende de hele duur van de concessie zal de concessionaris: a) alle rechtstreekse en onrechtstreekse brandrisico's op zich nemen welke opgelopen worden uit hoofde van de goederen, werktuigen en voorwerpen en exploitatie van gelijk welke aard, gestapeld of zich bevindende op het geconcedeerd terrein of op zijn toegangen en draagt alle verantwoordelijkheid; b) afstand doen van alle verhaal dat hij tegen de concessieverlenende vennootschap zou kunnen uitoefenen op grond van artikels 1302, 1382 tot 1386 en 1721 van het Burgerlijk Wetboek en van deze afstand bekrachtiging bekomen vanwege zijn verzekeraars; c) het bewijs leveren van de uitvoering van de verplichtingen hierboven voorzien sub a) en b) door voorlegging van de polis van de brandverzekering. d) De concessionaris verbindt er zich bovendien toe de concessieverlenende vennootschap van elke schorsing betreffende de dekking van voornoemde risico's in te lichten, binnen een termijn van maximum 15 dagen. 2 Alle andere risico's De concessionaris verbindt er zich toe alle technische voorzorgen te nemen om de veiligheid te verzekeren voor wat betreft de inrichting van het terrein, de gebouwen, de uitrustingen, de afsluitingen, de opgeslagen goederen en zal alle verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot alles wat zich op het geconcedeerd terrein bevindt. De concessionaris dient op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid de goederen, werktuigen, depots, installaties waarvan sprake onder 1 en 2 hierboven, te verzekeren tegen alle risico s van alle aard en voor alle schade die zij zouden kunnen veroorzaken aan de concessieverlenende vennootschap of aan derden. De concessionaris is verantwoordelijk zowel tegenover derden als tegenover de concessieverlenende overheid voor elk verlies, diefstal, averij, nadeel, waardeverlies of schade teweeggebracht door gelijk welke oorzaak aan de goederen, werktuigen of gelijk welk ander voorwerp dat zich bevindt op het geconcedeerd terrein of op zijn toegangen. ARTIKEL 6.- NALEVEN VAN DE VERBINTENISSEN 1. Procedure Onverminderd het recht om de ontbinding te vorderen wegens contractuele wanprestatie op grond van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek, zal de partij die een inbreuk vaststelt op de bepalingen van deze overeenkomst, de andere partij aangetekend in gebreke stellen. Indien de vastgestelde inbreuk niet binnen een redelijke termijn geregeld is, dan kan hetzij de ontbinding van de overeenkomst gevorderd worden voor de bevoegde rechtbank, hetzij de overeenkomst met een aangetekende opzeg van 6 maanden lastens de Gemeenteraadszitting dinsdag 06 mei

28 overtreder beëindigd worden. De partij lastens wie de overeenkomst voortijdig beëindigd wordt, is een schadevergoeding verschuldigd. 2. Beëindiging door de concessieverlenende vennootschap Indien de overeenkomst voortijdig beëindigd wordt op uitdrukkelijk verzoek van de concessieverlenende vennootschap om een andere reden dan voorzien in art dan heeft de concessionaris recht op een schadevergoeding ten bedrage van 10% van het concessierecht berekend over de resterende duur van de concessieovereenkomst, onverminderd het bijkomend recht om vergoeding te eisen voor de werkelijk geleden en bewezen schade. 3. Beëindiging door de concessionaris Indien de concessie door toedoen van de concessionaris voortijdig wordt beëindigd voor een andere reden dan voorzien in art. 6 5, dan zal zoals bepaald in 1 van dit artikel, de concessionaris een schadevergoeding verschuldigd zijn ten bedrage van 10% van het geïndexeerde concessierecht berekend over de resterende duur van de overeenkomst. De concessionaris zal het terrein moeten ontruimen binnen de termijn voorzien in de aangetekende opzeg. De overname van de gebouwen en installaties is bepaald in artikel 4 3. Door de getekende opzeg kan de waarborgsom voorzien in art. 4 5 worden vrijgemaakt ten voordele van de concessieverlenende vennootschap. De concessieverlenende vennootschap heeft het recht om één maand na de datum van het aangetekend schrijven een andere kandidaat concessionaris te contacteren. Het contacteren van een andere kandidaat concessionaris betekent geen automatische aanvaarding in hoofde van de concessieverlenende vennootschap van het voortijdig beëindigen van de concessie. De concessionaris zal geen schadevergoeding verschuldigd zijn vanaf de datum waarop de concessieverlenende vennootschap de concessie verleent aan een andere concessionaris. 4. Faillissement De concessie is van rechtswege ontbonden bij faillissement van de concessionaris en wel vanaf de datum van het vonnis waarin de faling wordt uitgesproken. Vanaf deze datum zijn de terreinen opnieuw ter beschikking van de concessieverlenende vennootschap. Vanaf het vonnis van faling kan de waarborgsom voorzien in art worden vrijgemaakt ten voordele van de concessieverlenende vennootschap. 5. Overmacht Indien het naleven van de verbintenissen onmogelijk en niet haalbaar is door onvoorziene omstandigheden, onafhankelijk van de wil van partijen en door overmacht, kunnen partijen een regeling treffen tot ontbinding van de overeenkomst. De partij, die zich beroept op deze onvoorziene omstandigheden of overmacht, zal deze redenen bij aangetekend schrijven aan de andere partij melden. Binnen de maand na deze aangetekende brief, zullen partijen een regeling uitwerken. Behoudens overmacht zal bij gebreke aan regeling, vastgesteld bij aangetekend schrijven, de overeenkomst als beëindigd worden beschouwd onder de voorwaarden bepaald in art. 6 2 en 3. In geval van beëindiging door overmacht zijn de partijen ten opzichte van elkaar geen schadevergoeding verschuldigd. De concessionaris zal het terrein binnen een overeengekomen periode na ondertekening van deze regeling en na aangetekende kennisgeving van de beëindiging moeten ontruimen. De concessieverlenende vennootschap heeft het recht om binnen deze termijn een andere kandidaat concessionaris te contacteren. ARTIKEL 7. REGISTRATIE- EN NOTARISKOSTEN De registratiekosten, verbonden aan onderhavige akte, zijn ten laste van de concessionaris. Op kosten en zorgen van de concessionaris dient een exemplaar van onderhavige overeenkomst en bijlagen te worden neergelegd bij de notaris. ARTIKEL 8. - BETWISTINGEN Alle conflicten en geschillen die uit de toepassing of de interpretatie van de onderhavige overeenkomst zouden kunnen voortspruiten, vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Mechelen. Opgemaakt te Willebroek op.. in 4 exemplaren, waarvan één voor elk der beide partijen, één voor de registratie en één voor de notaris. BIJLAGEN 1. Een plan van het terrein 2. Bodemattest(en) 3. Plaatsbeschrijving 4. AREJ 5. Rapport Krinkels (visuele boomveiligheidscontrole) Voor de Concessieverlenende Vennootschap Waterwegen en Zeekanaal NV Lut Verschingel afdelingshoofd Commercieel Beheer ir. Leo Clinckers gedelegeerd bestuurder Gemeenteraadszitting dinsdag 06 mei

29 Voor de Concessionaris stad Waregem Kurt Vanryckeghem Burgemeester Guido De Langhe Secretaris 19. onroerende goederen: goedkeuren aankoop gronden met vijvers nabij Schoendalestraat, 8792 Waregem De Raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Overwegende dat de firma Vrobeton nv, met maatschappelijke zetel Pitantiestraat 100, 8792 Waregem, eigenaar was van de gronden en bijhorende vijvers gelegen aan de Schoendalestraat en aldaar kadastraal gekend, Waregem 5 de afdeling, sectie A, nrs. 532H, 535Z, 535A2 en 533B, totale oppervlakte 5ha 08a 55ca; Overwegende dat de firma Vrobeton nv op 3 december 2012 in vereffening ging, waardoor het voortbestaan van de bovenvermelde vijvers in het gedrang komt; Overwegende dat de bovenvermelde vijvers en aanpalende gronden volgens het gewestplan in een zone van dagrecreatie liggen; Overwegende dat de aankoop van dit goed bijgevolg kadert in het openbaar nut, zijnde het voorzien van openbaar groen; Gelet op het schattingsverslag van 11 juni 2013, opgemaakt door het Aankoopcomité van Kortrijk met referte 34040/838; Gelet op het verzoekschrift tot machtiging verkoop onroerend goed uit de hand van 26 maart 2014 van de 5 de Kamer van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk, waarin machtiging wordt verleend aan curator Martine Damman om de gronden en vijvers uit de hand te verkopen aan het stadsbestuur Waregem; Gelet op het ontwerp van akte, opgemaakt door het notariaat Desimpel Van Eeckhout; Gelet op de budgetsleutel 2014/ /OMP/0340 terreinen gemeenschapsgoederen AW/Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos; Gelet op het visum van de financieel beheerder met nummer 2014/041; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 29 april 2014; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 30 tegen: 0 onthoudingen: 0 Besluit: Art. 1: Art. 2: Art. 3: Art. 4: Art. 5: De gronden en vijvers gelegen nabij de Schoendalestraat en aldaar kadastraal gekend Waregem 5 de afdeling, sectie A, nrs. 532H, 535Z, 535A2 en 533B, met een totale oppervlakte van 5ha 08a 55ca worden aangekocht aan Meester Martine Damman, advocaat, kantoor houdend te 8500 Kortrijk, Elzenlaan 34 en Meester Yves Pynaert, advocaat, kantoor houdend te 8540 Deerlijk, Ververijstraat 13, handelend in hun hoedanigheid van curatoren over het faillissement van de naamloze vennootschap Vrobeton met maatschappelijke zetel Pitantiestraat 100 te 8792 Waregem. De in artikel 1 vermelde aankoop gebeurt mits betaling van de prijs van ,00 euro en mits de voorwaarden zoals vermeld in de ontwerpakte, opgemaakt door notariaat Desimpel Van Eeckhout. De aankoop zoals vermeld in artikel 1 gebeurt om reden van openbaar nut en in het bijzonder voor het voorzien van openbaar groen. Opdracht wordt gegeven aan het College van Burgemeester en Schepenen om alle formaliteiten voor deze aankoop te vervullen, alsmede om alle akten en stukken ervan geldig te ondertekenen. De heer Bewaarder der Hypotheken wordt ontslagen van de verplichting om enige ambtshalve inschrijving te nemen. Uitslag van de stemming: - voor: 30 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement - tegen: 0 Gemeenteraadszitting dinsdag 06 mei

30 - onthoudingen: onroerende goederen: goedkeuren kosteloze grondafstand Nieuwhuizenstraat - J. Duthoystraat De Raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Overwegende dat de firma Are bvba, met maatschappelijke zetel Oudenaardseweg 54A, 9790 Wortegem- Petegem, eigenaar is van het perceel gelegen nabij de Nieuwhuizenstraat Jozef Duthoystraat en aldaar kadastraal gekend Waregem 1 ste afdeling, sectie C, nr. 1238W3 met een totale oppervlakte van 852 m 2 ; Overwegende dat een deel van dit perceel van 27,06 m 2 kosteloos dient overgedragen te worden aan de stad uit hoofde van de contractuele verbintenis uit de verkavelingsvergunning van 6 september 2012 met dossiernummer 2012/20; Gelet op de beslissing van het Schepencollege van 18 september 2013 waarin opdracht werd gegeven aan het Aankoopcomité van Kortrijk om de authentieke akte op te maken en te verlijden voor de kosteloze grondoverdracht van bovengenoemd perceel grond; Gelet op het metingsplan van 2 juli 2013, opgemaakt door landmeter Ann-Sophie Santens, Waregemseweg 66 te 9790 Wortegem-Petegem; Overwegende dat de firma Are bvba bereid is om hierboven vermeld perceel kosteloos over te dragen aan de stad; Overwegende dat deze grondoverdracht geschiedt om reden van openbaar nut en meer in het bijzonder voor de heraanleg van de hoek Jozef Duthoystraat Nieuwhuizenstraat; Gelet op het ontwerp van akte, opgemaakt door het Aankoopcomité van Kortrijk met referte 34040/850; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 29 april 2014; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 30 tegen: 0 onthoudingen: 0 Besluit: Art. 1: De kosteloze grondafstand van de strook grond gelegen nabij de Jozef Duthoystraat Nieuwhuizenstraat en aldaar kadastraal gekend, Waregem 1 ste afdeling, sectie C, nr. 1239W3, met een oppervlakte van 27,06 m 2 volgens het metingsplan van 2 juli 2013, opgemaakt door Ann-Sophie Santens te 9790 Wortegem-Petegem en eigendom van de firma Are bvba, met maatschappelijke zetel Oudenaardseweg 54A, 9790 Wortegem-Petegem, wordt goedgekeurd. Art. 2: De in artikel 1 vermelde gratis grondafstand geschiedt onder de voorwaarden zoals vermeld in de ontwerpakte. Art. 3: De in artikel 1 vermelde gratis grondafstand geschiedt om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder voor de heraanleg van de hoek Jozef Duthoystraat Nieuwhuizenstraat. Art. 4: Opdracht wordt gegeven aan het College van Burgemeester en Schepenen om alle formaliteiten voor deze gratis verwerving te vervullen, alsmede volmacht om alle akten en stukken ervan geldig te ondertekenen. Art. 5: De heer Bewaarder der Hypotheken wordt ontslagen van de verplichting om enige ambtshalve inschrijving te nemen. Uitslag van de stemming: - voor: 30 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement - tegen: 0 - onthoudingen: 0 Gemeenteraadszitting dinsdag 06 mei

31 21. onroerende goederen: goedkeuren principe verkoop en verkoopsvoorwaarden gronden Desselgem-Dries - Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat zijn tussenkomst zal handelen over punten 21 en 22 omdat die dezelfde basis hebben: De voorbije bestuursperiode hamerde mijn sp.a-collega Freddy François meermaals op dezelfde nagel: onze stad heeft nood aan sterk woonbeleid met aandacht voor de betaalbaarheid. Zijn tussenkomsten terzake, die veelal bijgetreden werden door alle fracties, waren gebaseerd op de analyse dat: 1. Waregem zijn groei te danken heeft aan projecten zoals Tienbunder, Tomberg, Stuifkouter, Botestraat, Paardenwijk, Insektenwijk, allemaal woonwijken met een sociale basis. 2. Dat de groei van het inkomen uit arbeid de stijging van de vastgoedprijzen in onze stad niet kan bijhouden. En er alzo heel wat, vooral jonge, mensen onze stad aan het verlaten waren. En anderen het water aan de lippen staat. Het bewijs van onze correcte analyse stellen we jaar na jaar vast in de bevolkingsstatistieken van onze stad. Daarin lezen we dat de groei van ons inwonersaantal de voorbije jaren nog niet de helft bedraagt van dit van Vlaanderen (voorbije 12 jaar Waregem +3.29%, Vlaanderen 7.1%) en dat onze bevolking vergrijst ( Waregem % (19.2%), Vlaanderen + 1,67% (18.8%) Mijn partijgenoot was dan ook bijzonder trots toen zijn WAGSO want zo voelde hij het toch zijn eerste project de Kattestraat kon voorstellen. Dat elke partij in haar verkiezingsprogramma 2012 aandacht besteedde aan wonen en vooral betaalbaar wonen, deed vermoeden dat dit één van de topprioriteiten zou worden in de huidige bestuursperiode. Maar tussen woord en daad zit blijkbaar een gigantische kloof want ons vermoeden, onze hoop, dat betaalbaar wonen een topprioriteit zou zijn voor het bestuur kreeg eind vorig jaar een eerste maal een deuk. Ondanks het feit dat de door het stadsbestuur opgemaakte omgevingsanalyse ter voorbereiding van het beleidsplan de sp.a-analyse volgde en aangaf dat het woonbeleid een topprioriteit diende te zijn, dit met specifieke aandacht voor de betaalbaarheid, om een antwoord te bieden aan de gezinsverdunning en om de vergrijzing van onze stad in te dijken, bevatte het beleidsplan echter geen enkel antwoord op deze en onze analyse. Ons verdict in december was dan ook klaar en duidelijk: betaalbaar wonen zal in de komende bestuursperiode een utopie zijn. We kregen een eerste maal de bevestiging van onze stelling toen het WAGSO, opgestart onder impuls van collega Freddy François als instrument om betaalbaar wonen met en via de stad te realiseren, met de schepenen Chanterie en Soens aan het roer, tijdens haar bestuurszitting van 4 maart ll. besliste om uitverkoop te houden en haar gronden in Ter Weerst (1900 m²) en de Grote Heerweg (6300 m²) niet zelf te ontwikkelen of te realiseren via een PPS (privaatpubliek/publiek publiek) formule maar, te verkopen aan de hoogstbiedende. Een tweede bevestiging van onze stelling dat dit stadsbestuur betaalbaar wonen in Waregem geen prioriteit vindt, kregen we toen het schepencollege op 6 maart besliste om de sociale last die door deze gemeenteraad was gelegd in het kader van grond- en pandendecreet op de projecten Sint-Hubertus en Westerlaan te schrappen. Dit ondanks het feit dat het stadsbestuur hiervoor de tijd had tot 10 augustus en iedereen wist dat de Vlaamse Regering de mogelijkheden, na de schorsing door het Grondwettelijk Hof, aan het onderzoeken was om sociaal wonen alsnog aan private ontwikkelaars op te leggen. Hierover is trouwens begin april een omzendbrief verschenen die de lokale overheden voorziet van een aantal mogelijkheden. Waar dit stadsbestuur de nood aan betaalbaar wonen in onze stad negeert, zo vlug is ze blijkbaar om de bouwpromotoren ter wille te zijn. Je zou in deze bijna het hardnekkige gerucht dat bepaalde stedelijke beleidsvoerders persoonlijke belangen hebben in bepaalde bouwprojecten gaan geloven. Driemaal is scheepsrecht Waar we samen met heel wat Waregemnaars hoopten dat na de beslissing van het WAGSO om zijn gronden in Ter Weerst en de Grote Heerweg te verkopen aan de hoogstbiedende en de vliegensvlugge schrapping van de sociale last voor bouwpromotoren het stadsbestuur haar beleidskoers alsnog zou wijzigen en betaalbaar wonen alsnog als beleidsprioriteit zou opnemen, zullen we indien de meerderheid de verkoop van zowel de stadsgronden in Desselgem-Dries als de Transvaalstraat aan de hoogstbiedende goedkeurt met zekerheid kunnen zeggen dat betaalbaar wonen geen prioriteit is voor deze meerderheid. Wij vragen ons trouwens af welke functie het WAGSO na vanavond nog zal hebben, als men weet dat de gronden Transvaalstraat één van de toekomstprojecten was van het WAGSO. Daarnaast vragen wij ons af hoe, na de recente verkopen door WAGSO en deze van vanavond, het stadsbestuur de zogenaamde sociale last van de extra 433 sociale woningen waarvan 145 sociale koopwoningen en 40 sociale kavels tegen 2020 die ze opgelegd kreeg van de Vlaamse Overheid zal realiseren? U zal al begrepen hebben dat sp.a beide agendapunten niet zullen goedkeuren en dit omdat wij: ervoor kiezen om onze eigen inwoners, die smeken achter betaalbaar wonen in Waregem voor zichzelf, hun kinderen en kleinkinderen te volgen i.p.v. de projectontwikkelaars ter wille te zijn. Gemeenteraadszitting dinsdag 06 mei

32 de noodzaak aan betaalbaar wonen als antwoord op de gezinsverdunning en de vergrijzing erkennen. vinden dat Waregem een stad moet zijn waar iedereen meetelt en niet enkel diegenen met een bijzonder goed gevulde beurs. het WAGSO, samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen, aanzien als een geschikt instrument om betaalbaar wonen te realiseren in onze stad. In tegenstelling tot de CD&V en het ACW ons eigen verkiezingsprogramma trouw zijn en onze kiezers niet willen bedriegen. - Schepen van woonbeleid, de heer Rik Soens, zegt dat raadslid Verhellen het cassetje van voormalig raadslid François goed voorgelezen heeft. Hij heeft niets nieuws gehoord. De schepen is niet opgezet met de repliek over het ACW, met de bedoeling van tweedracht te zaaien bij CD&V. We kennen dit verhaal al lang van sp.a, zegt hij. Hij vindt het wel frappant dat als er dan een programma voorgelegd wordt door WAGSO om iets te realiseren in een deelgemeente - het raadslid tegen stemt. Het raadslid komt dan hier in publiek zeggen dat het beleid niet sociaal is. Het stoort de schepen ook uitermate dat raadslid Verhellen laat uitschijnen dat stedelijke beleidsvoerders partijdig zouden zijn en bouwpromotoren ter wille zijn. De schepen vraagt om dan namen te noemen. Wat de sociale last betreft, heeft de stad die al elke keer toegepast waar die moest toegepast worden. Jammerlijk genoeg hebben we een decreet van een socialistische minister dat door de Raad van State afgeschaft werd. De stad draagt hier geen verantwoordelijkheid. Wij hebben gedaan wat we moesten doen. We hebben meer voorzien dan we moesten doen, want er werd steeds 15% opgelegd. In onze programma s hebben we dit percentage ook opgetrokken. Nu hebben we een bouwproject waar geen enkel infrastructuurwerk is en waar minstens zes woningen kunnen gebouwd worden. We vertrekken hier van een basisprijs van 160 euro/m² omdat we dit betaalbaar willen houden. Van het andere project in de Transvaalstraat vertrekken we van 180 euro/m2, omdat er hier misschien nog enkele commerciële ruimtes bij zijn. We gaan bovendien niet alle gronden in de Transvaalstraat verkopen, maar we hebben een akkoord met de bouwmaatschappij dat zij ook nog een stuk kunnen kopen, zegt de schepen. - Raadslid, de heer Mario Verhellen, wenst toch nog te repliceren. De schepen zegt dat er vertrokken wordt van een startbedrag van 160 of 180 euro en dat dit een mooie prijs is. Het gaat hier echter om een startbedrag en men zal verkopen aan de meestbiedende. Als de meestbiedende 200 of 250 euro biedt, zal men dit aannemen. Men mag dus niet stellen dat men verkoopt aan 160 of 180 euro zoals men laat uitschijnen. We konden dit perfect laten realiseren door WAGSO. Dit was zelfs zo voorzien in de planning van WAGSO, zeker voor wat betreft de Transvaalstraat. Idem voor Desselgem-Dries, er is geen enkel probleem om dit te laten realiseren door WAGSO of zelfs nog samenwerking te zoeken met private partners om aan de grondprijs van 160 of 180 euro te verkopen. Nu zal er verkocht worden aan de meestbiedende, die op zijn beurt nog zal kunnen doorverkopen met winst. Dit is de situatie op vandaag. Als men het verslag goed leest over het tweede deel van de Transvaalstraat, dan staat er duidelijk in dat er misschien kan samengewerkt worden met Helpt Elkander. De situatie wordt verdraaid. - Schepen van woonbeleid, de heer Rik Soens, zegt dat er een akkoord is met Helpt Elkander over de rest van de gronden. Zij zullen ook wel hun rekening maken. Helpt Elkander zegt dat zij geïnteresseerd zijn om dit samen te realiseren. Er is een akkoord en zij zullen instaan voor het ontwerp. - Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat dit akkoord hier nog niet op de raad gekomen is. - Schepen van woonbeleid, de heer Rik Soens, zegt dat dit niet moet op de raad komen. De verkoop moet op de raad komen. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, komt terug op de woorden van het raadslid dat stedelijke beleidsmakers belangen hebben bij projectontwikkelaars. De voorzitter vraagt om namen te noemen. - Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat hij gezegd heeft dat dit de ronde doet. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, vindt dat het raadslid dan namen moet noemen. - Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat dit een hardnekkig gerucht is, maar dat hij geen namen zal noemen omdat dit zijn zaken niet zijn, maar het doet de ronde in Waregem. De Raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Overwegende dat de stad eigenaar is van het perceel grond gelegen Desselgem-Dries 81, kadastraal gekend Waregem 5 de afdeling, sectie A, nr. 193E, met een oppervlakte volgens kadaster van m 2 ; Gelet op de beslissing van het Schepencollege van 10 oktober 2013, waarin opdracht werd gegeven aan het Aankoopcomité van Kortrijk om het schattingsverslag op te maken en waarbij beslist werd om de woning te slopen; Gelet op het schattingsverslag van 12 december 2013, opgemaakt door het Aankoopcomité van Kortrijk, met referte 34040/851; Gelet op de beslissing van het Schepencollege van 23 januari 2014, waarbij notaris Ronny Van Eeckhout, Zuiderlaan 71 te 8790 Waregem, werd aangesteld voor het verlijden van de akte; Gemeenteraadszitting dinsdag 06 mei

33 Gelet op de beslissing van het Schepencollege van 20 februari 2014, waarin opdracht werd gegeven aan notaris Ronny Van Eeckhout, om de semipublieke verkoop op te starten; Overwegende dat de stad de grond wenst te verkopen aan de volgende voorwaarden: - Minimale verkoopprijs: 160 /m 2 - Verbod om de gronden onbebouwd te verkopen. De stad krijgt een voorkooprecht bij niet realisatie van de onbebouwde gronden tegen de initiële niet-geïndexeerde verkoopprijs - Verplichting tot het bouwen van minimaal 6 grondgebonden woningen, te realiseren tegen uiterlijk 31 december Bij slechts gedeeltelijke realisatie, wordt een boetebeding opgelegd van /lot en met minimaal voor de totaliteit; Overwegende dat het aangewezen is om de verkoop te realiseren op basis van een semi-openbare verkoop, waarbij de verkoop wordt aangekondigd via de website en stedelijke berichten van de stad, en de website van de notaris; Overwegende dat het perceel grond verkocht wordt aan de hoogste bieder; Overwegende dat het aangewezen is om machtiging te verlenen aan het College van Burgemeester en Schepenen om de verkoopprocedure te voeren; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 29 april 2014; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 21 tegen: 2 onthoudingen: 7 Besluit: Art. 1: Art. 2: Art. 3: Art. 4: De semi openbare verkoop van de grond gelegen Desselgem-Dries 81, kadastraal gekend Waregem 5 de afdeling, sectie A, nr. 193E, met een oppervlakte volgens kadaster van m 2, wordt goedgekeurd. De verkoop vermeld in artikel 1 dient te geschieden tegen volgende voorwaarden: - Minimale verkoopprijs: 160 /m 2 - Verbod om de gronden onbebouwd te verkopen. De stad krijgt een voorkooprecht bij niet realisatie van de onbebouwde gronden tegen de initiële niet-geïndexeerde verkoopprijs - Verplichting tot het bouwen van minimaal 6 grondgebonden woningen, te realiseren tegen uiterlijk 31 december Bij slechts gedeeltelijke realisatie, wordt een boetebeding opgelegd van /lot en met minimaal voor de totaliteit. Opdracht wordt gegeven aan het College van Burgemeester en Schepenen om alle formaliteiten voor deze verkoop te vervullen, alsmede volmacht om de verkoop te sluiten met de meest biedende en alle akten en stukken ervan geldig te ondertekenen. De heer Bewaarder der Hypotheken wordt ontslagen van de verplichting om enige ambtshalve inschrijving te nemen. Uitslag van de stemming: - voor: 21 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Maria Polfliet, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Martine Vandevelde, Nele Coussement - tegen: 2 Veerle Deconinck, Mario Verhellen - onthoudingen: 7 Xavier Wyckhuyse, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost 22. onroerende goederen: goedkeuren principe verkoop en verkoopsvoorwaarden gronden Transvaalstraat -De Raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Overwegende dat de stad eigenaar is van de site Oud Containerpark, gelegen aan de Transvaalstraat en aldaar kadastraal gekend Waregem 6 de afdeling, sectie B, nrs 47C2, 29B/02, 29A/02, 30/03, 30/02 en het perceel zonder nummer gelegen hoek Transvaalstraat Vijfseweg; Gemeenteraadszitting dinsdag 06 mei

34 Overwegende dat het stadsbestuur bereid is om deze gronden te verkopen in het kader van de realisatie van een woonproject; Gelet op het schattingsverslag van 17 augustus 2012, opgemaakt door het Aankoopcomité Kortrijk en met referte /818; Gelet op de beslissing van het Schepencollege van 27 februari 2014 waarin opdracht werd gegeven aan landmeter Jo D Hondt voor de opmaak van het metingsplan van de hierboven vermelde gronden; Overwegende dat op de gronden gelegen achter de huidige bewoning in de Transvaalstraat een sociaal woonproject zal gerealiseerd worden in samenwerking met de sociale bouwmaatschappij Helpt Elkander; Overwegende dat de stad bereid is om het deelproject hoek Vijfseweg Transvaalstraat en het deelproject rechtstreeks gelegen aan de Transvaalstraat te realiseren, gelegen op de percelen met kadastraal nr.29a/02, 30/03, 30/02 en het perceel zonder nummer gelegen hoek Transvaalstraat - Vijfseweg; Overwegende dat de gronden van deze deelprojecten in één lot te koop zullen worden aangeboden aan een private bouwpromotor tegen de volgende voorwaarden: - Minimale verkoopprijs: 180 /m 2, - Verbod om de gronden onbebouwd te verkopen. De stad krijgt een voorkooprecht bij niet realisatie van de onbebouwde gronden tegen de initiële niet-geïndexeerde verkoopprijs, - Verplichting tot het bouwen van een bouwproject met woongelegenheden en eventueel commerciële ruimte te realiseren tegen uiterlijk 1 juli Bij slechts gedeeltelijke realisatie, wordt een boetebeding opgelegd van voor de totaliteit, - De bouwpromotor dient tevens 8 publieke parkeergelegenheden aan te leggen op deze gronden en deze gratis af te staan aan het stadsbestuur, - Het bouwproject dient te voldoen aan alle bepalingen van het RUP Oud Containerpark; Overwegende dat het aangewezen is om de verkoop te realiseren op basis van een semi-openbare verkoop, waarbij de verkoop wordt aangekondigd via de website en stedelijke berichten van de stad, en via de website van de notaris; Overwegende dat het perceel grond verkocht wordt aan de hoogste bieder; Overwegende dat het aangewezen is om machtiging te verlenen aan het College van Burgemeester en Schepenen om de verkoopprocedure te voeren; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 29 april 2014; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 21 tegen: 2 onthoudingen: 7 Besluit: Art. 1: De semi-openbare verkoop van de grond gelegen site Oud-Containerpark nabij de Transvaalstraat en aldaar kadastraal gekend Waregem 6 de afdeling, sectie B, nrs 29A/02, 30/03, 30/02 en het perceel zonder nummer gelegen hoek Transvaalstraat Vijfseweg, wordt goedgekeurd. Art. 2: De verkoop vermeld in artikel 1 dient te geschieden tegen de volgende voorwaarden: - Minimale verkoopprijs: 180 /m 2, - Verbod om de gronden onbebouwd te verkopen. De stad krijgt een voorkooprecht bij niet realisatie van de onbebouwde gronden tegen de initiële niet-geïndexeerde verkoopprijs, - Verplichting tot het bouwen van een bouwproject met woongelegenheden en eventueel commerciële ruimte te realiseren tegen uiterlijk 1 juli Bij slechts gedeeltelijke realisatie, wordt een boetebeding opgelegd van voor de totaliteit, - De bouwpromotor dient tevens 8 publieke parkeergelegenheden aan te leggen op deze gronden en deze gratis af te staan aan het stadsbestuur, - Het bouwproject dient te voldoen aan alle bepalingen van het RUP Oud Containerpark. Art. 3: Opdracht wordt gegeven aan het College van Burgemeester en Schepenen om alle formaliteiten voor deze verkoop te vervullen, alsmede volmacht om de verkoop te sluiten met de meest biedende en alle akten en stukken ervan geldig te ondertekenen. Art. 4: De heer Bewaarder der Hypotheken wordt ontslagen van de verplichting om enige ambtshalve inschrijving te nemen. Uitslag van de stemming: - voor: 21 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Maria Polfliet, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Martine Vandevelde, Nele Coussement - tegen: 2 Veerle Deconinck, Mario Verhellen - onthoudingen: 7 Xavier Wyckhuyse, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Jan Balduck, Gemeenteraadszitting dinsdag 06 mei

35 Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost 23. onroerende goederen: goedkeuren openbare verkoop woning Nieuwstraat 160 De Raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Overwegende dat de stad eigenaar is van de woning gelegen Nieuwstraat 160 en aldaar kadastraal gekend Waregem 5 e afdeling sectie A, nr. 364/03K2 en met een kadastrale oppervlakte van 180 m 2 ; Overwegende dat de woning ter beschikking werd gesteld aan het OCMW voor huisvesting van kansarmen en hiervoor beheerd werd door het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Waregem vzw (RSVK); Gelet op het aangetekend schrijven van het RSVK van 27 juni 2013, waarin zij een einde stelt aan de terbeschikkingstelling van de woning op 30 september 2013, omdat blijkt dat de woning niet meer voldoet aan de minimale kwaliteitsvereisten om de woning te verhuren; Overwegende dat de huurders de woning hebben verlaten en dat de woning sedert 10 oktober 2013 niet meer wordt bewoond; Overwegende dat de renovatiewerken in deze woning niet realistisch zijn voor de stad en dat het bijgevolg aanbeveling verdient om deze woning te verkopen; Gelet op het schattingsverslag van 7 november 2013, opgemaakt door het Aankoopcomité van Kortrijk met referte 34040/836; Overwegende dat het energieprestatiecertificaat, het attest elektrische installatie en de bevestiging van aanwezigheid van de groene dop op de stookolietank werden opgevraagd; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 29 april 2014; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 28 tegen: 0 onthoudingen: 2 Besluit: Art. 1: Art. 2: Art. 3: Art. 4: De openbare verkoop van de woning gelegen Nieuwstraat 160 te 8792 Waregem, en aldaar kadastraal gekend Waregem 5 de afdeling, sectie A, nr. 364/03K2 en met een kadastrale oppervlakte van 180 m 2 wordt goedgekeurd. De minimum instelprijs voor de verkoop zoals vermeld in artikel 1 bedraagt euro, te vermeerderen met de verkoopkosten. Opdracht wordt gegeven aan het College van Burgemeester en Schepenen om alle formaliteiten voor deze verkoop te vervullen, alsmede volmacht om de verkoop te sluiten met de meest biedende en alle akten en stukken ervan geldig te ondertekenen. De heer Bewaarder der Hypotheken wordt ontslagen van de verplichting om enige ambtshalve inschrijving te nemen. Uitslag van de stemming: - voor: 28 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement - tegen: 0 - onthoudingen: 2 Veerle Deconinck, Mario Verhellen 24. goedkeuren occasionele politieverordening n.a.v. Waregem Koerse Feesten 2014 De Raad, Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikels 119, 119bis en 135 2; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer; Gemeenteraadszitting dinsdag 06 mei

36 Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op de ministeriële omzendbrief van 10 december 1987 van de minister van Binnenlandse Zaken houdende gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 januari 1999 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), inzonderheid op de bepalingen van Hoofdstuk 6.7. Niet-ingedeelde muziekactiviteiten (B.S ); Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012, houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen en de mogelijkheid overeenkomstig hogervermeld besluit een afwijking te bekomen op deze bepalingen; Overwegende dat tijdens de Waregem Koerse-periode heel wat activiteiten worden georganiseerd, waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld; Overwegende dat het aangewezen is voor de ganse periode een globale beslissing te maken; Overwegende dat de meeste activiteiten binnen een bepaalde zone van de kern van de stad worden georganiseerd; Overwegende dat de muziekactiviteit kan toegestaan worden, dat het evenwel noodzakelijk is de toegelaten periode nauwkeurig vast te leggen; Gelet op het reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein, meer bepaald afdeling 3 betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten, waarbij de plaatsen vooraf niet bepaald zijn; Gelet op het belastingreglement met betrekking tot de plaatsrechten op openbare markten en kermissen; Overwegende dat de gemeenteraad kan voorzien in een politieverordening waarin de overtredingen zijn opgenomen die hij strafbaar wenst te houden op het grondgebied van de stad Waregem; Overwegende dat van donderdag 28 augustus tot en met woensdag 3 september 2014 de Waregem Koerse Feesten worden georganiseerd; Overwegende dat deze feesten een grote volkstoeloop met zich meebrengen; Gelet dat er in die periode activiteiten plaatsvinden op het openbaar domein in het stadscentrum en dat dergelijke activiteiten voornamelijk georganiseerd worden op locaties die op zich al veel toeschouwers aantrekken; Overwegende dat hierdoor de te nemen veiligheidsmaatregelen ter hoogte van deze delen van de rijweg moeten worden verhoogd; Overwegende dat het omwille van veiligheid aangewezen is dat er geen activiteiten toegelaten worden op het openbare domein, tenzij gemeld aan en vergund door de burgemeester; Overwegende dat er coördinatie en overleg tussen de verschillende activiteiten op dezelfde locatie kan aangewezen zijn met de vergunnende overheid teneinde de overlast tot een minimum te beperken; Overwegende dat een aantal bijkomende maatregelen zich opdringen om zowel de veiligheid van de bezoekers te kunnen waarborgen als om het normale verloop van de Waregem Koerse Feesten te kunnen garanderen: Gelet op de besprekingen in de stafvergadering van de politiezone Mira; Gelet op de evaluatievergadering van de Waregem Koerse Feesten van 18 oktober 2013; Gelet op het advies van de korpschef; Overwegende dat de verordening voorgelegd werd aan de veiligheidscel van 8 april 2014; Overwegende dat de voorliggende verordening gelijkaardige maatregelen neemt als vorig jaar; Gelet op de bespreking in de commissie interne zaken van 29 april 2014; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 30 tegen: 0 onthoudingen: 0 Besluit, Art 1. Toepassingsgebied 1 Deze politieverordening geldt van dinsdag 26 augustus u. tot donderdag 4 september 2014 om 8.00u. 2 Deze beslissing is van toepassing voor alle activiteiten die worden georganiseerd voor het publiek ter gelegenheid van Waregem Koerse en die gelegen zijn in de zone afgebakend door en inclusief de volgende straten: Stationsstraat Marcel Windelsstraat Jan Bouckaertstraat Keukeldam Gemeenteraadszitting dinsdag 06 mei

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 maart 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 maart 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 05 maart 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. projectverenigingen 4 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 5 4. VZW S 6 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. PROJECTVERENIGINGEN 4 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 4 4. VZW S 5 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. PROJECTVERENIGINGEN 5 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 5 4. VZW S 6 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Gemeenteraad 06 mei 2008

Gemeenteraad 06 mei 2008 Gemeenteraad 06 mei 2008 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 mei 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 mei 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 mei 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 november 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 november 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 november 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 december 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 december 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 december 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten

Nadere informatie

Gemeenteraad 06 februari 2007

Gemeenteraad 06 februari 2007 Gemeenteraad 06 februari 2007 Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 05 november 2013

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 05 november 2013 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 05 november 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================

MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================ GEMEENTEBESTUUR KUURNE MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================ VOORSTEL VAN BESLISSINGEN Openbare zitting 1. Goedkeuren

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 06 mei 2014

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 06 mei 2014 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 06 mei 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 december 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 december 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 1 december 215 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/7/25 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Gemeenteraad 06 november 2007

Gemeenteraad 06 november 2007 Gemeenteraad 06 november 2007 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen

Nadere informatie

Gemeenteraad - toelichtende nota

Gemeenteraad - toelichtende nota Gemeenteraad - toelichtende nota Punt 2 Openbare werken riolerings- en wegeniswerken Sint Germanusstraat project W214055 goedkeuring voorontwerpdossier Bijlage(n) neen Het project W214055 heeft als doel

Nadere informatie

- Kerkfabriek O.L.V. Hemelvaart : batig saldo van 6.340,01. - Kerkfabriek H. Kruisverheffing : batig saldo van 6.168,04.

- Kerkfabriek O.L.V. Hemelvaart : batig saldo van 6.340,01. - Kerkfabriek H. Kruisverheffing : batig saldo van 6.168,04. Zitting Gemeenteraad van 15.05.2014. --------------------------------------------------------- Aanwezig : De Roo Greet : Burgemeester-Voorzitter ; De Muynck Marc, Gyselbrecht Hannes, Dewinter Chris, Debouck

Nadere informatie

- Volgende commissie: 27 juni 2017 om 18.15u. - Volgende gemeenteraad: 4 juli 2017 om 19.00u. - Afwezigheden bij dit punt: Philip Himpe: Raadslid

- Volgende commissie: 27 juni 2017 om 18.15u. - Volgende gemeenteraad: 4 juli 2017 om 19.00u. - Afwezigheden bij dit punt: Philip Himpe: Raadslid Verslag gemeenteraad dinsdag 06 juni 2017 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 februari 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 februari 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 05 februari 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter VOORZITTER DAVINE DUJARDIN EN ANN-SOPHIE KINDT, LEDEN,

Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter VOORZITTER DAVINE DUJARDIN EN ANN-SOPHIE KINDT, LEDEN, Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 06 februari

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 02 december 2014

Verslag gemeenteraad dinsdag 02 december 2014 Verslag gemeenteraad dinsdag 02 december 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad donderdag 18 december 2014

Verslag gemeenteraad donderdag 18 december 2014 Verslag gemeenteraad donderdag 18 december 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Zitting van 2 maart 2010

Zitting van 2 maart 2010 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 2 maart 2010 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 22 december 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 22 december 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 22 december 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen:

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Voorstel statutenwijziging onderdeel van de agenda voor de Bijzonder Algemene Vergadering van 27 mei 2014. Ontwerp goedgekeurd op de RVB van 14 februari 2014 Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Beleidsplan

Nadere informatie

Voorbereiding beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 16 december 2010

Voorbereiding beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 16 december 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Voorzitter Rik Soens,

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 maart 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 maart 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 maart 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Zitting van 26 april 2010

Zitting van 26 april 2010 Zitting van 26 april 2010 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Bourgeois A., Lepla M., en Buyck V.; Schepenen; Mevr. en de Heren Deman P., Vanacker L.,

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 oktober 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 oktober 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 01 oktober 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014

Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014 Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad donderdag 19 december 2013

Verslag gemeenteraad donderdag 19 december 2013 Verslag gemeenteraad donderdag 19 december 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Onderzoeken geloofsbrieven en eedaflegging gemeenteraadslid.

Onderzoeken geloofsbrieven en eedaflegging gemeenteraadslid. Zitting van 26 mei 2014 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K.en Lepla M., Schepenen; Mevr. en de Heren Vandewaetere

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 04 februari 2014

Verslag gemeenteraad dinsdag 04 februari 2014 Verslag gemeenteraad dinsdag 04 februari 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 15 mei 2014 ============================================================ VOORSTEL VAN BESLISSINGEN

MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 15 mei 2014 ============================================================ VOORSTEL VAN BESLISSINGEN GEMEENTEBESTUUR KUURNE MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 15 mei 2014 ============================================================ VOORSTEL VAN BESLISSINGEN Openbare zitting 1. Goedkeuren

Nadere informatie

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016 Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016 VOORSTEL VAN BESLISSINGEN GOEDKEUREN VERSLAG VORIGE GEMEENTERAAD 1. Goedkeuren verslag vorige gemeenteraad Het verslag van de gemeenteraad

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 9 november 2010

Verslag gemeenteraad 9 november 2010 Verslag gemeenteraad 9 november 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 10 januari 2017

Verslag gemeenteraad dinsdag 10 januari 2017 Verslag gemeenteraad dinsdag 10 januari 2017 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING STRAATNAAMGEVING. 1. Goedkeuring van een nieuwe straatnaam - Matruyepleintje. In de zitting van

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 08 mei 2012

Verslag gemeenteraad dinsdag 08 mei 2012 Verslag gemeenteraad dinsdag 08 mei 2012 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 14 januari 2014

Verslag gemeenteraad dinsdag 14 januari 2014 Verslag gemeenteraad dinsdag 14 januari 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 06 september 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 06 september 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 06 september 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 04 mei 2010

Verslag gemeenteraad 04 mei 2010 Verslag gemeenteraad 04 mei 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 april 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 april 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 07 april 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 november 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 november 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 november 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punt bestuurszaken Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten

Nadere informatie

ZITTING VAN

ZITTING VAN ZITTING VAN 31.05.2012. AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Cecile Verheyen en Guy Glorieux, schepenen Hendrik Blommaert, schepen - voorzitter OCMW, Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad woensdag 02 september 2015

Verslag gemeenteraad woensdag 02 september 2015 Verslag gemeenteraad woensdag 02 september 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Goedkeuren activiteitenverslag en jaarrekening, balans per 31 december 2010 van het autonoom gemeentebedrijf Ardooie

Goedkeuren activiteitenverslag en jaarrekening, balans per 31 december 2010 van het autonoom gemeentebedrijf Ardooie Zitting van 02 mei 2011 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Bourgeois A., Lepla M., en Buyck V.; Schepenen; Mevr. en de Heren Deman P., Vanacker L., Steen

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10 RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Aanwezig: Katrien Schryvers, voorzitter Alfons Christiaensen, Bert Claessens, Emery Frijters, Pieter Goedemé, Dirck Haest, Geert

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 24 APRIL 2014 DAGORDE

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 24 APRIL 2014 DAGORDE TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 24 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING DAGORDE INTERNE ZAKEN EN COMMUNICATIE 1. GOEDKEUREN NOTULEN VAN DE VORIGE ZITTING De notulen van de vergadering van

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012

Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012 Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012 Aanwezigen : Hofmans L. - Burgemeester Vermeesch R. - Voorzitter Muyshondt T., Verhaegen J., Damen N., De Pooter S., De Schutter S. - schepenen Janssens

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 MEI 2013 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 MEI 2013 VAN DE GEMEENTERAAD. UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 MEI 2013 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Goedkeuring van het belastingsreglement op de afgifte van een rijbewijs in bankkaartmodel.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 Aanwezig: Afwezig: DE GREEF Elke, Voorzitter COUCK Georges, Burgemeester DE NUL Jan, FONCK Jo,

Nadere informatie

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van 6 juni 2017 Aanwezig: Josée Poelmans, Voorzitter Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs, Maria Willems, OCMW

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 06 december 2011

Verslag gemeenteraad 06 december 2011 Verslag gemeenteraad 06 december 2011 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN 14 APRIL 2016

GEMEENTERAAD VAN 14 APRIL 2016 GEMEENTERAAD VAN 14 APRIL 2016 OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren verslag vorige zitting - openbare zitting. De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring te verlenen aan het verslag van de vorige gemeenteraadszitting.

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

Zitting van 23 april Kennisname jaarverslag 2011 projectvereniging woondienst regio Roeselare

Zitting van 23 april Kennisname jaarverslag 2011 projectvereniging woondienst regio Roeselare Zitting van 23 april 2012 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Bourgeois A., Lepla M., en Buyck V.; Schepenen; Mevr. en de Heren Deman P., Vanacker L.,

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 april 2014

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 april 2014 Verslag gemeenteraad dinsdag 01 april 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 15 MEI 2014

PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 15 MEI 2014 PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 15 MEI 2014 Aanwezig: MM. P. Reekmans, Burgemeester-Voorzitter; K. Vanwinkelen, M. Mertens, H. Holsbeeks,N. Ons, Schepenen; G. Holsbeek, M. Saelmaekers, L.

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 13 JUNI 2016 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/06/2017

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/06/2017 Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/06/2017 Agenda provincieraad OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: NAAM DATUM BEVOEGDHEDEN 1 STE COMMISSIE MAANDAG 12 JUNI 2017, 17U00 BESTUURLIJKE ORGANISATIE,

Nadere informatie

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; G. Soete, M. Declerck, J.M. Dedecker, D. Demarcke, L. Feys-Peelman, K. Devos, commissieleden

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 februari 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 februari 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 februari 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN 30 MAART 2017

GEMEENTERAAD VAN 30 MAART 2017 GEMEENTERAAD VAN 30 MAART 2017 Aanwezig: Jan Stevens, Rik Buyse, Magda Deprez, Rachida Abid, Daisy Haydon, Filiep De Vos, Georges Lambrecht, Marc Debie, Guido Callewaert, Carlos Verbrugghe, Sandra Devos,

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 In openbare zitting TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 18 juli 2013 en 8 augustus 2013: zie bijlage.

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 10 JANUARI 2008 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter K. Leaerts, S. Peremans, G. Willems, G. De

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen van het 3de kwartaal 2011

1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen van het 3de kwartaal 2011 Stadsbestuur Veurne GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 NOVEMBER 2011 LIJST TOELICHTENDE NOTA S Openbare vergadering 1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen

Nadere informatie

Zitting Gemeenteraad van 29 november 2005

Zitting Gemeenteraad van 29 november 2005 Zitting Gemeenteraad van 29 november 2005 AANWEZIG: Jean-Pierre De Clercq, Burgemeester - Luc Vandekerckhove, Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Marcel Dendauw, Eric D'Hoop, Schepenen - Herman De

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 ===========================

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 =========================== Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 =========================== Aanwezig: Van Oosterwyck Dave - voorzitter Knegtel Dirk, Op de Beeck Guido,

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

Gemeenteraad 05 mei 2009

Gemeenteraad 05 mei 2009 Gemeenteraad 05 mei 2009 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Gezamenlijke aankoop elektriciteit 2012-2014.

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 02 februari 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 02 februari 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 02 februari 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 juli 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 juli 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 5 juli 216 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/7/25 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt

Nadere informatie