Verslag gemeenteraad 06 december 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag gemeenteraad 06 december 2011"

Transcriptie

1 Verslag gemeenteraad 06 december 2011 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte Schepenen Freddy François, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Georges Vantieghem, Mario Verhellen, Guy Adams, Jaak Lefevre, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Guy Van den Eynde, Davine Dujardin, Bart Kindt, Connie Devos, Ann- Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke, Els Naessens, Bruno Lahousse, Hilde Dewever, Henri Destoop, Dieter Alyn, Delphine Cloet, Christel Markey, Anne-Mie Meerschman, Désiré Van Damme Titularis-raadsleden Guido De Langhe Secretaris Verontschuldigd: Veerle Deconinck, Davine Dujardin, Ann-Sophie Kindt De vergadering vangt aan om: uur OVEREENKOMSTIG HET ARTIKEL 26 VAN HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (BESLISSING GEMEENTERAAD VAN 3 APRIL 2007) WORDT, BIJ DE GEHEIME STEMMINGEN, HET BUREAU ALS VOLGT SAMENGESTELD: KURT VANRYCKEGHEM, BURGEMEESTER VOORZITTER DELPHINE CLOET EN BRUNO LAHOUSSE, LEDEN, JONGSTE AANWEZIGE RAADSLEDEN OPENBARE ZITTING 1. mededelingen - Extra commissie: donderdag 8 december 2011 om 18.15u - Extra gemeenteraad: donderdag 15 december 2011 om 19.00u - Commissie januari: dinsdag 3 januari 2012 om 18.15u - Gemeenteraad januari: dinsdag 10 januari 2012 om 19.00u. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, deelt mee dat hij een bestuurlijke maatregel genomen heeft i.v.m. de feestzaal van café The Steeple betreffende het niet-naleven van de milieuvergunning, nl. de exploitatie van een feestzaal zonder vergunning. De burgemeester heeft besloten om de exploitatie van de feestzaal te verbieden van 6 december 2011 tot 6 maart Dit is een sluiting van 3 maanden. De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Peter Desmet, Maria Polfliet, Jo Neirynck, Davine Dujardin, Ann-Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke, Els Naessens, Hilde Dewever, Henri Destoop, Dieter Alyn, 2. WVI: buitengewone algemene vergadering van 7 december 2011: a) goedkeuren agenda b) voordracht van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger van stad Waregem 2. WVI: buitengewone algemene vergadering van 7 december 2011: a) goedkeuren agenda Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gemeenteraadszitting 06 december

2 Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand cvba, genaamd WVI; Gelet op de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering van WVI op 7 december 2011, met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 21 oktober 2011, met volgende agenda: 1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 20 mei Begroting Benoeming 2 leden aandelen A in het regionaal comité Oostende-Brugge: de heer Willy Depoorter (Torhout) en de heer Kurt Devooght (De Haan) 4. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met raadgevende stem in de raad van bestuur en bepaling van de rangorde 5. Benoeming commissaris-revisor voor een periode van 3 jaar en vaststelling jaarbezoldiging 6. Mededelingen; Gelet op de bespreking in de algemene commissie van 29 november 2011; Met eenparigheid van stemmen; Art. 1: De agenda met bijhorende stukken die voorgelegd zal worden op de buitengewone algemene vergadering van WVI op 7 december 2011 wordt goedgekeurd. Art. 2: De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en stelt ondermeer de intercommunale WVI hiervan op de hoogte. - voor: onthoudingen: 0 - De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Maria Polfliet, Jo Neirynck, Davine Dujardin, Ann-Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke, Hilde Dewever, Henri Destoop, Dieter Alyn, -Raadslid, de heer Willy Benoit, verwijst naar de documenten op het intranet en geeft volgende samenvatting betreffende de begroting van 2012: investeringen in bedrijfshuisvesting: 53,8 MIO = min 14 MIO investeringen in woonprojecten: 13,6 MIO = min 7 MIO cofinanciering provincie: 2,3 MIO = min 2,7 MIO personeelskosten: 6,3 MIO = plus 0,4 MIO afschrijvingen: 0,4 MIO = status quo totale uitgaven: 78,7 MIO = vermindering van 20 MIO Wat betreft de inkomsten: omzet bedrijfshuisvesting: 33,4 MIO = plus 5 MIO omzet woonprojecten: 10,2 MIO = min 1,7 MIO ruimtelijke planning & mobiliteit: 0,5 MIO = status quo milieu & natuur: 0,5 MIO = status quo voorraadwijziging: 33,9 MIO = min 24 MIO totale inkomsten: 78,8 MIO = vermindering van 20,5 MIO financieel resultaat: 1,2 MIO in min = status quo noch winst noch verlies geraamd voor Er worden hoge investeringen verwacht in 2012 door de grote stukken grond die nog moeten aangekocht worden en de hoge prijs voor die grond. De omzet ligt een stuk lager, waardoor de voorraadwaarde in 2012 een sterke stijging zal kennen. Door de hoge investeringen zal er in de loop van het volgende jaar steeds meer moeten worden geleend, waardoor het financieel resultaat negatief is. Wat Waregem betreft, zijn er in het bedrijvencentrum Transvaal momenteel 9 van de 11 loten verkocht. Er is één module verkocht. Op Transvaal treedt WVI ook op als bouwheer in opdracht van het OCMW om een gebouw op te trekken voor Westplus (sociale tewerkstelling). Wat het woonproject Sint-Hubert betreft, werd de grond integraal verkocht aan de projectontwikkelaar. In Beveren-Leie wordt er een woonproject opgestart voor een aantal bejaardenwoningen, ook in opdracht van het OCMW. 2. WVI: buitengewone algemene vergadering van 7 december 2011: b) voordracht van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger van stad Waregem Gemeenteraadszitting 06 december

3 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald op artikel 44, 3e lid, dat bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand cvba, genaamd WVI; Gelet op de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering op 7 december 2011 van WVI met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 21 oktober 2011; Gelet op de bespreking in de algemene commissie op 29 november 2011; Gelet op de ingediende kandidaturen; Gelet op de geheime stemverrichtingen in openbare zitting, met volgend resultaat: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 24 - aantal opgehaalde stembriefjes: 24 - geldig uitgebrachte stemmen: 18 (effectief vertegenwoordiger) 18 (plaatsvervangend vertegenwoordiger) effectief vertegenwoordiger: Ja Hilde Dewever 18 plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Bart Kindt 18 Art. 1: Art. 2: mevr. Hilde Dewever, raadslid, Kapellestraat 21 te 8790 Waregem en dhr. Bart Kindt, raadslid, Drafstraat 27 te 8790 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van WVI op 7 december Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de goedkeuring van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer de intercommunale WVI hiervan op de hoogte te stellen. Uitslag van de stemming - aantal uitgedeelde stembriefjes: 24 - aantal opgehaalde stembriefjes: 24 - geldig uitgebrachte stemmen: 18 (1 e effectief vertegenwoordiger) 18 (1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 1 e effectief vertegenwoordiger: ja Dewever Hilde: 18 1 e plaatsvervanger: ja Kindt Bart: 18 De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Maria Polfliet, Jo Neirynck, Davine Dujardin, Ann-Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke, Hilde Dewever, Henri Destoop, Dieter Alyn, 3. Figga: buitengewone algemene vergadering van 21 december 2011: a) goedkeuren agenda b) voordracht van 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangend vertegenwoordigers van stad Waregem 3. Figga: buitengewone algemene vergadering van 21 december 2011: a) goedkeuren agenda - Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat de fractie telkens gerefereerd heeft naar de aandelen die Figga heeft in EGPF (Electrabel Green Projects Flanders). We hebben altijd gesteld dat dit geen goede zaak is, zegt raadslid Verhellen. Onrechtstreeks gaat men als stad investeren in bedrijven. Op vandaag gaat het over een deelname in Storm Fund nv. Dit is een installateur van windmolens die ook al een aanvraag gedaan Gemeenteraadszitting 06 december

4 heeft in Waregem voor het installeren van windmolens in Desselgem. Wij vragen ons af of het de taak is van de overheid om (on)rechtstreeks aandeelhouder te zijn in een bedrijf. Een bedrijf waarvan de lokale overheid ook de bouwaanvraag en de milieuaanvraag zal moeten beoordelen. Het raadslid verwijst naar een uitspraak van de Minister van Binnenlandse Zaken betreffende Leuven die voorstelde om niet in Dexia maar in Interbrew te investeren. Dexia mocht, Interbrew mocht niet. Wat zal de minister hierover zeggen? Wat zullen we als stad doen als we onrechtstreeks aandelen hebben in een bedrijf dat hier komt vragen om een windmolenpark te bouwen? In navolging van Avelgem, willen we voorstellen om hier niet aan deel te nemen en die agenda niet goed te keuren. De fractie sp.a zal deze agenda niet goedkeuren. -Schepen van financiën, de heer Rik Soens, zegt dat het een gemeentevennoot is die de vraag gesteld heeft. Er is een vennoot die gevraagd heeft om mee te participeren namens Figga in een project, waarbij windmolens zullen geplaatst worden in hun gemeente. Er wordt geen enkel financieel engagement gevraagd van de gemeenten. Er wordt alleen gevraagd aan de gemeenten om te participeren in Storm Fund en zo de burgers mee te laten genieten van de mogelijke winsten op dit project. De gemeente die het gevraagd heeft, zit er momenteel financieel niet zo goed voor om onmiddellijk mee te participeren in dergelijk project. Vandaar dat ze de vraag gesteld hebben aan Figga of het mogelijk is om namens de gemeenten mee te participeren in dit project, zodanig dat de opbrengst van die windmolens voor een deel kan terugvloeien naar de inwoners. De vraag is gesteld aan Figga, ICA, Finewo, Fingem. We nemen geen enkel risico. Als de hogere overheid dit tegenhoudt, creëert dit voor ons ook geen enkel probleem. - Raadslid, de heer Mario Verhellen, ziet dat er een budget voorzien is van 5 MIO euro. We zijn voorstander dat burgers kunnen mee participeren in projecten rond hernieuwbare energie, maar dan wel op een rechtstreekse manier. Het raadslid geeft een voorbeeld van Izegem. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarin bepaald wordt dat minstens één buitengewone algemene vergadering belegd wordt in de loop van het laatste trimester van elk jaar om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar te bespreken. Gelet op het feit dat de stad aangesloten is voor de energievoorziening bij de intercommunale Gaselwest cvba en aangesloten is bij de zuivere financieringsintercommunale FIGGA; Gelet op het feit dat de stad werd opgeroepen per aangetekend schrijven ontvangen op 14 oktober 2011 om deel te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van FIGGA op 21 december 2011; Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van FIGGA van 21 december 2011 volgende agendapunten bevat: 1. Strategie voor het boekjaar Begroting over het boekjaar 2012 en meerjarenbegroting 3. Kapitaalverhoging PUBLIGAS 4. Deelname in STORM FUND 5. Statutaire benoemingen Overwegende dat PUBLIGAS FIGGA uitnodigt om in te tekenen op een kapitaalverhoging, dat deze kapitaalverhoging dient voor de financiering van de investeringsbehoeften van FLUXYS G en FLUXYS; Overwegende dat met de investeringen van PUBLIGAS in FLUXYS en FLUXYS G belangrijke strategische doelstellingen worden bereikt; Overwegende dat STORM een voorstel tot deelname formuleert dat past in de strategische doelstellingen van FIGGA; Gelet op het feit dat de gemeente opgeroepen werd te beraadslagen over de nieuwe strategische en financiële participatie STORM FUND zoals geagendeerd op de buitengewone algemene vergadering van 21 december 2011; Overwegende dat deze deelname geen impact heeft op het budget en de rekening van de gemeente; Overwegende dat ieder project ter goedkeuring zal voorgelegd worden aan de gemeenten; Overwegende dat de investering in STORM financieel gunstig beoordeeld wordt; Gelet op de motiveringsnota die bij de oproepingsbrief is gevoegd; Gelet op de bespreking in de algemene commissie van 29 november 2011; Met meerderheid van stemmen; Art. 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Figga dd. 21 december 2011, zoals ter kennis gebracht aan de gemeenteraad. Art. 2: Zijn goedkeuring te verlenen aan het verslag aangaande de begroting Art. 3: Zijn goedkeuring te verlenen aan het verslag aangaande de voorziene activiteiten en de te volgen strategie Art. 4: Verzoekt Figga om in te tekenen op de geplande kapitaalsverhoging van Publigas voor 446 aandelen à per aandeel voor een totaal bedrag van en onder de voorwaarden zoals beschreven in de begeleidende nota van Figga en in de motiveringsnota van Publigas die beide bij Gemeenteraadszitting 06 december

5 Art. 5: Art. 6: Art. 7: de oproepingsbrief tot voornoemde buitengewone algemene vergadering van 21 december 2011 zijn gevoegd. Verzoekt Figga om deel te nemen aan STORM FUND en te participeren in het kapitaal van dit financieringsinstrument van de STORM groep, onder de voorwaarden die eveneens in voornoemde begeleidende nota van Figga beschreven staan. De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van Figga van 21 december 2011 op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig raadsbesluit en als dusdanig die op de agenda geplaatste punten van de algemene vergadering van Figga van 21 december 2011, waarvoor een beslissing moet genomen worden, goed te keuren. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan: Figga, p/a INTERMIXT, Ravensteingalerij 4 b 2, 1000 Brussel De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden. - voor: 22 - CD&V + Open Vld + Vl. Belang - tegen: 3 - sp.a - onthoudingen: 0 - De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Maria Polfliet, Jo Neirynck, Davine Dujardin, Ann-Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke, Henri Destoop, Dieter Alyn, -Schepen van financiën, de heer Rik Soens, zegt dat Figga een financieringsvereniging is voor de gemeenten op het terrein van energie. Concreet werd naast het verwerven van een meerderheid van 70% van de aandelen in Gaselwest, bij de Figga-participaties de betrokkenheid in Elia en Fluxys prioritair, langs respectievelijk Publi-T en Publigas om. Wat de transportnetten betreft, leidde de nieuwe aanpak na de vrijmaking van de energiemarkt tot de verkoop van de participaties in Suez/Electrabel, Distrigas en Telenet en een versterking van de participaties in het lokale net. Dit zijn de netten van Gaselwest en de transportnetten van Elia en Fluxys. De nieuwe participatievraag aan de gemeentelijke sector om Elia te versterken langs Figga en Publi-T om, past in dit kader. Met deze uitbreiding van haar aanwezigheid in de transportnetten wil Figga vooral twee doelstellingen nastreven. Enerzijds het lokale netwerk van Gaselwest in verbinding brengen met de interessantste energiebronnen en - aanvoerplaatsen in Europa, partner worden bij het beheer van deze verbindingen en zo ook vanuit het netbeheer een rol opnemen bij het beheersbaar houden van de energieprijs. Anderzijds, door dit medebeheer, de aanvoerlijnen vanuit deze leveringsplaatsen kwalitatief op een hoog niveau brengen en houden om een bedrijfszekerheid te waarborgen zoals bij het lokale net - en transportnetwerk. Wat betreft de groene stroomproductie zijn de gemeenten via hun intergemeentelijke samenwerkingsverbanden al jaren betrokken bij de uitwerking van het duurzaam energiebeleid. Zij zijn immers voor 30% vennoot bij de groenstroomproducent EGPF (Electrabel Green Projects Flanders). EGPF streeft naar een duurzame groei van haar windmolenparken. Wat betreft de financiële vooruitzichten, bracht de verkoop van de vermelde participaties belangrijke eenmalige opbrengsten mee voor de gemeenten van Figga. Anderzijds leidde de verkoop ook tot een vermindering van de jaarlijks terugkerende of recurrente dividenden vanuit Figga. De economische crisis versterkte nog deze vermindering. Ook de uitstap van Suez/Electrabel uit Elia en Fluxys en de overname van haar aandelen door Publi-T en Publigas, in opdracht van de gemeenten, vergden een bijkomende financieringsinspanning van de financieringsintercommunales in ons land. FIGGA voert sinds begin van deze legislatuur een beleid van maximale uitkering. Het recurrent dividend werd voorgaande jaren verhoogd door eenmalige inkomsten en bijkomende uitkering uit de beschikbare middelen. Deze beschikbare middelen werden in de loop der jaren opgebouwd uit de meerwaarden met het oog op herinvestering in de sector. Betreffende de participatie in Publigas, zegt de schepen dat het verplaatsen van gas onder die hoge drukleidingen tot aan het GASELWEST-netwerk is strategisch én in het verlengde van de distributie-activiteit van GASELWEST. België/Vlaanderen heeft geen eigen gasbronnen. De transit van gas is daarom cruciaal, zowel om over voldoende gas te beschikken als om een correcte prijs aangerekend te krijgen. Hoe beter de transitactiviteit ontwikkeld is, hoe beter de concurrentie kan spelen, hoe lager dus de eindprijs voor de consument. Dit netwerk bestaat uit leidingen, knooppunten in het netwerk, m.a.w. uit reëel tastbare zaken met een reële onderliggende te objectiveren waarde. Verder staat op de agenda het punt dat daarnet door raadslid Verhellen aangehaald werd i.v.m. Storm Fund. 3. Figga: buitengewone algemene vergadering van 21 december 2011: b) voordracht van 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangend vertegenwoordigers van stad Waregem Gemeenteraadszitting 06 december

6 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het artikel 44, 1 e en 3 e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordiger op een algemene vergadering van een intercommunale vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het feit dat de stad aangesloten is voor de energievoorziening bij de intercommunale Gaselwest cvba en aangesloten is bij de zuivere financieringsintercommunale FIGGA; Gelet op het feit dat de stad werd opgeroepen per aangetekend schrijven ontvangen op 14 oktober 2011 om deel te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van FIGGA op 21 december 2011; Gelet op het artikel 26, 2 e paragraaf van de statuten van FIGGA dat stelt dat het aantal leden dat elke vennoot kan afvaardigen om te zetelen in de algemene vergadering wordt bepaald op basis van de bevolkingscijfers en de kapitaalinbreng, namelijk dat elke gemeente die meer dan inwoners telt of een kapitaalinbreng van meer dan euro heeft verricht, ten hoogste 1 bijkomende vertegenwoordiger/plaatsvervanger kan aanduiden; Gelet op het feit dat de stad meer dan inwoners telt en bijgevolg het recht heeft 1 bijkomende vertegenwoordiger/plaatsvervanger aan te duiden; Gelet op de bespreking in de algemene commissie van 29 november 2011; Gelet op de ingediende kandidaturen; Gelet op de geheime stemverrichtingen in openbare zitting, met volgend resultaat: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 25 - aantal opgehaalde stembriefjes: 25 - geldig uitgebrachte stemmen: 20 (1 e effectief vertegenwoordiger) 19 (1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 19 (2 e effectief vertegenwoordiger) 18 (2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 1 e effectief vertegenwoordiger: ja Godefroid Jules: 20 1 e plaatsvervanger: ja Kindt Bart: 19 2 e effectief vertegenwoordiger: ja Destoop Henri: 19 2 e plaatsvervanger: ja Markey Christel: 18 Art. 1: Art. 2: Art. 3: Dhr. Jules Godefroid, raadslid, Wortegemseweg 34 te 8790 Waregem en dhr. Bart Kindt, raadslid, Drafstraat 27 te 8790 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Figga op 21 december Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de goedkeuring van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Dhr. Henri Destoop, raadslid, Franklin Rooseveltlaan 4/022 te 8790 Waregem en mevr. Christel Markey, raadslid, Schoendalestraat 231 te 8793 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Figga op 21 december Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de goedkeuring van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer hiervan kennis te geven aan het secretariaat van het intergemeentelijk samenwerkingsverband FIGGA, p/a Ravensteingalerij 4 bus 2, t.a.v. de heer Lieven Ex. Gemeenteraadszitting 06 december

7 - aantal uitgedeelde stembriefjes: 25 - aantal opgehaalde stembriefjes: 25 - geldig uitgebrachte stemmen: 20 (1 e effectief vertegenwoordiger) 19 (1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 19 (2 e effectief vertegenwoordiger) 18 (2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 1 e effectief vertegenwoordiger: ja Godefroid Jules: 20 1 e plaatsvervanger: ja Kindt Bart: 19 2 e effectief vertegenwoordiger: ja Destoop Henri: 19 2 e plaatsvervanger: ja Markey Christel: 18 De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Maria Polfliet, Jo Neirynck, Davine Dujardin, Ann-Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke, Henri Destoop, Dieter Alyn, 4. Leiedal: buitengewone algemene vergadering van 13 december 2011: a) goedkeuren agenda b) voordracht van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger van stad Waregem 4. Leiedal: buitengewone algemene vergadering van 13 december 2011: a) goedkeuren agenda Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Kortrijk, genaamd Leiedal; Gelet op de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering van Leiedal van 13 december 2011, met bijhorende stukken aangetekend ontvangen op 10 oktober 2011, met volgende agenda: 1. Werkprogramma Begroting Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2012; Gelet op de bespreking in de algemene commissie van 29 november 2011; Met eenparigheid van stemmen; Art. 1: De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de agenda met bijhorende stukken die voorgelegd zullen worden op de buitengewone algemene vergadering op 13 december Art. 2: De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer de intercommunale Leiedal hiervan op de hoogte te stellen. - voor: onthoudingen: 0 - De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Maria Polfliet, Davine Dujardin, Ann- Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke, Henri Destoop, Dieter Alyn, Gemeenteraadszitting 06 december

8 - Schepen van ruimtelijke ordening, de heer Kristof Chanterie, zegt dat op de informatievergadering gehouden voor alle gemeenteraadsleden van de aangesloten gemeenten op donderdag 10 november het werkprogramma voor 2012 werd toegelicht volgens de structuur van het vigerende beleidsplan Hij overloopt de nota in het kort. Werkgebieden: Ruimte voor bedrijven: Hier zal de focus nog meer geplaatst worden op het snel op de markt brengen van extra aanbod. In het bijzonder voor lokale bedrijven. Denk hier aan locaties zoals Waregem ex-bekaert-textiles, Bellegem Emdeka, Lendelede Nelca, Marke Torkonjestraat. Lokaal Woonbeleid: Uitvoeren acties woonregieboek Opmaak lokaal toewijzingsreglement; Waregem is de eerste om dit aan zijn gemeenteraad voor te leggen. Lokale economie: Het project LEAN! wordt verder ontwikkeld waarin Anzegem, Kortrijk, Waregem en Wevelgem pilootgemeenten zijn. Een actiepunt voor 2012 is het opstarten van de werkgroep lokale economie, onder de vorm van ateliers voor ambtenaren economie. Collega's wisselen er kennis en ervaringen uit. Stedenbouw: Verder opvolgen Seine-Schelde project. Inzetten op ontwerpend onderzoek bij de opmaak van RUP s. Deelname aan de organisatie van de verbrede werking van Winvorm = West-Vlaanderen in Vorm, een lezingenreeks waarin een zoektocht opgezet wordt naar ruimtelijke kwaliteit. Mobiliteit: Opmaak lokale mobiliteitsstudies (Ingooigem, Spiere-Helkijn). Opvolging opmaak van een regionaal vrachtroutenetwerk. Publieke Ruimte: Afwerken van het project Lelijke Plekjes in het kader van het Europees project creative City Challenge. Voor Waregem wordt dit ook afgewerkt in Milieu, water en energie: Kennis en ervaring opbouwen en de gemeenten ondersteunen m.b.t. openbare verlichting; Oprichten regionale werkgroep. Via regionale energiestrategie de Europese ambities vertalen naar de regio. Natuur, landschap en recreatie: Operationaliseren en verankeren van de regionale groenstructuur. E-government, GIS en dienstverlening: Vertalen van de resultaten van SmartCities (MijnGemeente, Contactendatabank) naar gemeentelijke en regionale websites en optimalisatie van de bedrijvengids. 4. Leiedal: buitengewone algemene vergadering van 13 december 2011: b) voordracht van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger van stad Waregem Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald op artikel 44, 3 e lid, dat bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Kortrijk, genaamd Leiedal; Gelet op de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering van Leiedal van 13 december 2011, met bijhorende stukken aangetekend ontvangen op 10 oktober 2011; Overwegende dat 1 vertegenwoordiger moet aangeduid worden om de stad te vertegenwoordigen op deze algemene vergadering; Overwegende dat de stad Waregem aandelen bezit die stemmen vertegenwoordigen; Gelet op de ingediende kandidaturen; Gelet op de bespreking in de algemene commissie van 29 november 2011; Gelet op de geheime stemverrichtingen in openbare zitting met volgend resultaat: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 26 - aantal opgehaalde stembriefjes: 26 - geldig uitgebrachte stemmen: 20 (1 e effectief vertegenwoordiger) 20 (1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 1 e effectief vertegenwoordiger: ja Gemeenteraadszitting 06 december

9 Benoit Willy: 20 1 e plaatsvervanger: ja Soens Rik: 20 Art. 1: Art. 2: Dhr. Willy Benoit, raadslid, Holstraat 56 bus 31 te 8790 Waregem en dhr. Rik Soens, schepen, Bermkouter 4 te 8791 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Leiedal op 13 december Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de bespreking van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer de intercommunale Leiedal op de hoogte te stellen. - aantal uitgedeelde stembriefjes: 26 - aantal opgehaalde stembriefjes: 26 - geldig uitgebrachte stemmen: 20 (1 e effectief vertegenwoordiger) 20 (1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 1 e effectief vertegenwoordiger: ja Benoit Willy: 20 1 e plaatsvervanger: ja Soens Rik: 20 De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Maria Polfliet, Davine Dujardin, Ann- Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke, Henri Destoop, Dieter Alyn, 5. W.I.V.: buitengewone algemene vergadering van 21 december 2011: a) goedkeuren agenda b) voordracht van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger van stad Waregem 5. W.I.V.: buitengewone algemene vergadering van 21 december 2011: a) goedkeuren agenda Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem, genaamd W.I.V.; Gelet op de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering van W.I.V. op woensdag 21 december 2011, met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 7 november 2011, met volgende agenda: 1. Bespreking van de strategie, de gewenste evoluties en activiteiten en de begroting voor het jaar 2012; bepaling van de werkingsbijdrage van de gemeenten voor 2012 op 0,25 euro per inwoner 2. Aanvaarding van het ontslag van de deskundige R. Wanzeele 3. Varia; Gelet op de bespreking in de algemene commissie van 29 november 2011; Met eenparigheid van stemmen; Art. 1: De gemeenteraad keurt de agenda met bijhorende stukken goed die voorgelegd zal worden op de buitengewone algemene vergadering van W.I.V. op 21 december Art. 2: De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en stelt ondermeer de intercommunale W.I.V. hiervan op de hoogte. Gemeenteraadszitting 06 december

10 - voor: onthoudingen: 0 - De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Maria Polfliet, Davine Dujardin, Ann- Sophie Kindt, Henri Destoop, - Schepen, mevrouw Chantal Coussement, geeft toelichting over de werking van W.I.V.: Naar voltooiing van het hervormingsproces tot L.O.M. en L.E.M. Volgens de recent bekend geworden timing zou de beheershervorming mits succesvol- rond moeten zijn tegen midden De W.I.V. doet dus 2012 nog uit inzake gewenste activiteiten en evoluties. De W.I.V. wil een maximaal veilige uitbating van het internationaal luchtvaartterrein Kortrijk-Wevelgem, steeds binnen wat financieel, technisch en operationeel mogelijk is. Men mag inderdaad niet uit het oog verliezen dat precies omwille van de officieel vastgestelde gedeeltelijk gebrekkige infrastructuur en de te beperkte financiële slagkracht door de Vlaamse overheid in 2006 de noodzaak werd ingezien om naar een andere, bovenlokale beheersvorm te gaan voor de internationale luchthaven, waaraan een geprivatiseerd dagelijks beheer is gekoppeld. Concrete doelstellingen: beoogde evolutie van het verkeer en van de verkeersmix: De prioriteit gaat naar het internationaal zakelijk verkeer, ter ondersteuning en ontwikkeling van de bedrijvigheid in de westelijke helft van Vlaanderen. het certificaat van internationale luchthaven elke dag verdienen De W.I.V. zal ook in 2012 onderworpen worden aan de audits vanwege het directoraat-generaal Luchtvaart. Het huidige certificaat loopt sinds 1 juli 2011 en dat voor onbepaalde tijd. Het certificaat voor de periode na 1 juli 2011 gaat er wel van uit dat de beheershervorming wordt voltooid zoals hoger beschreven, zodat de L.O.M.-kapitaalsinjectie er begin 2013 is, zodat de eerste werken kort daarop kunnen starten. Intussen dient men maximaal de corrigerende infrastructuurwerken voor te bereiden Verder ijveren voor de upgrade van luchtruim en verkeersdiensten In juni 2011 werd de studie ontvangen van Belgocontrol over een gecontroleerd luchtruim. In 2012 zal de W.I.V., binnen haar begrensde mogelijkheden, verder ijveren voor de realisatie van wat nu eindelijk is uitgetekend en becijferd. De financiële impact van het project is groot en gaat de mogelijkheden van de actuele luchthavenuitbater ver te boven. Vandaar het blijvende verzoek aan de hogere overheid om middelen te willen voorzien voor een snelle invoering van de nieuwe beveiligingen en om de operationele voorbereidingen te willen aanvatten. Verder ijveren voor een optimaal bruikbare startbaanlengte Door de nieuwe veiligheidsvereisten inzake de verplichte creatie van een Runway End Safety Area werd de bruikbare startbaanlengte wat ingekort. De W.I.V. wilde een wederverlenging door alternatieve oplossingen te laten onderzoeken. De milieu-impact van de uitbating, inzonderheid bij het vliegen, zoveel mogelijk beperken De W.I.V. vraagt dat de luchthavengebruikers de luchtvaartwetten, algemene vliegregels en lokale reglementen naleven. Dit kan al heel wat klachten voorkomen. Op de informatievergadering in het voorjaar wordt aan de omwonenden opnieuw de mogelijkheid geboden om met de W.I.V. en de andere betrokken overheden in gesprek te gaan. Het in 2008 voorbestelde orïenterend bodemonderzoek (O.B.O.) kan worden uitgevoerd zodra de overdracht van de uitbating nabij is en de overnemer bekend. Er zal intussen verder gezocht worden naar milderende maatregelen. De opvallende toename van helicopterverkeer is zeker een item. Een duurzame luchthaven zijn in woorden en in daden In 2012 moet het project Green Sustainable Airports op kruissnelheid komen. Medewerkers waar je op kan bouwen Deze doelstelling kan onder andere op de volgende wijzen behaald worden: goede kennis van de infrastructuur en van het materiaal, door opleidingen op peil te houden; professionele vaardigheid, gedrevenheid en de grootste zorgvuldigheid bij het uitvoeren van de taken. Uitstraling en cliënteel uitbreiden De deelname aan het E.U.-project Green Sustainable Airports geeft de luchthaven regelmatig extra publiciteit en bewijst dat de actuele grote thema s de luchtvaart niet onberoerd laten. Finaal is het de bedoeling om de zakenwereld de voordelen te laten kennen van luchttaxi en handelsbeursvluchten. Gemeenteraadszitting 06 december

11 De W.I.V. neemt verder deel aan West-Poort, het Logistiek Platform van de Provincie West-Vlaanderen en het Flanders Air Transport Network van de Vlaamse Regering en de activiteiten van de Vlaamse Luchthavencomissie. Er wordt een Luchthavendag georganiseerd rond het thema werk en opleiding. financieel: landingsrechten voor 2012 enkel indexeren tegenover 2011; een begroting in evenwicht Er wordt gemikt op een financieel resultaat voor 2012 in evenwicht, dit onder de heden bekende en te verwachten omstandigheden. Onzekere factoren blijven de regionale en wereldeconomie, waar zich het ene ogenblik een krachtig herstel lijkt af te tekenen, maar waarbij kort daarna iedereen het heeft over een nieuwe episode van de crisis en een economische recessie en daarnaast het veiligheidsstreven in de luchtvaart en op de luchthavens. Het kleinste incident kan aanleiding geven tot plotse nieuwe, kostenintensieve reglementeringen die snel wereldwijd kunnen worden ingevoerd. 5. W.I.V.: buitengewone algemene vergadering van 21 december 2011: b) voordracht van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger van stad Waregem Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald op artikel 44, 3e lid, dat bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (W.I.V.); Gelet op de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering van W.I.V. op woensdag 21 december 2011, met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 7 november 2011; Gelet op de bespreking in de algemene commissie op 29 november 2011; Gelet op de ingediende kandidaturen; Gelet op de geheime stemverrichtingen in openbare zitting, met volgend resultaat: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 28 - aantal opgehaalde stembriefjes: 28 - geldig uitgebrachte stemmen: 19 (1 e effectief vertegenwoordiger) 19 (1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 1 e effectief vertegenwoordiger: ja Naessens Els: 19 1 e plaatsvervanger: ja Markey Christel: 19 Art. 1: Art. 2: Mevr. Els Naessens, raadslid, Veldloopstraat 8 te 8790 Waregem en mevr. Christel Markey, raadslid, Schoendalestraat 231 te 8793 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van W.I.V. op 21 december Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de goedkeuring van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer de intercommunale W.I.V. hiervan op de hoogte te stellen. - aantal uitgedeelde stembriefjes: 28 - aantal opgehaalde stembriefjes: 28 - geldig uitgebrachte stemmen: 19 (1 e effectief vertegenwoordiger) 19 (1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 1 e effectief vertegenwoordiger: ja Naessens Els: 19 1 e plaatsvervanger: ja Gemeenteraadszitting 06 december

12 Markey Christel: 19 De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Maria Polfliet, Davine Dujardin, Ann- Sophie Kindt, Henri Destoop, 6. Imog: buitengewone algemene vergadering van 20 december 2011: a) goedkeuren agenda b) voordracht van 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangend vertegenwoordigers van stad Waregem 6. Imog: buitengewone algemene vergadering van 20 december 2011: a) goedkeuren agenda Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid in het gewest Kortrijk, genaamd IMOG; Gelet op de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van IMOG op 20 december 2011, met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 25 oktober 2011, met volgende agenda: 1. Strategie, beleidsplan en actieplan Begroting Varia; Gelet op de bespreking in de algemene commissie van 29 november 2011; Met eenparigheid van stemmen; Art. 1: Art. 2: De gemeenteraad keurt de agenda goed met bijhorende stukken m.b.t. deze punten waarbij een beslissing moet genomen worden, die voorgelegd zal worden op de buitengewone algemene vergadering van Imog op 20 december Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en stelt de intergemeentelijke maatschappij IMOG op de hoogte. - voor: onthoudingen: 0 - De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Maria Polfliet, Davine Dujardin, Ann- Sophie Kindt, Henri Destoop, - Schepen van leefmilieu, de heer Peter Desmet, zegt dat IMOG vooral rond afval werkt. Afval wordt steeds meer omgevormd tot grondstoffen en energie. Afvalverwerking wordt steeds meer synoniem van afvalombuiging via recyclage naar nieuwe basisgrondstof en hernieuwbare brandstof voor duurzame en groene energie. In 2011 zal Imog zo n 75 miljoen kg secundaire grondstoffen en 75 miljoen kwh elektriciteit hebben geproduceerd uit afval. Een groot punt is de milieuvergunning voor de afvalverbranding die verloopt op 25 augustus Een belangrijk onderdeel bij een nieuwe aanvraag is het MER- of milieueffectenrapport dat heel wat tijd in beslag kan nemen. Eind 2011 loopt de overeenkomst tussen Fost Plus en Imog af. Momenteel voert Imog onderhandelingen voor het verlengen van deze overeenkomst. Fost Plus komt tussen voor: de inzameling van PMD, papier & karton, glazen flessen en bokalen en voor de sortering van PMD. De nieuwe milieuvergunning voor de site Moen is de bevestiging van ons masterplan voor die site. Imog investeert nu 10 miljoen voor o.a. uitbreiding deponie, laad- en loskade, biomassacentrum, lagunering van onderwaterbodem, stortgasonttrekking, photovoltaïsche panelen en de aanleg van een logistieke zone. Op vlak van bedrijfsorganisatie wordt er werk gemaakt van een persoonlijk ontwikkelingsplan in het kader van het beter functioneren van de medewerkers in een evoluerende Imog-organisatie. De verbrandingsinstallatie is ISO-gecertificeerd 9001 (kwaliteit) en (milieu). Voor 2012 wordt dit aangehouden en volgen de sortering Harelbeke en de compostering Moen. Imog heeft tevens het West- Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen. Financieel is het een moeilijke periode voor alle bedrijven en daarom probeert ook IMOG zeer kostenbesparend te werken en te zoeken naar externe financieringen zoals in 2010 opgestart. Dit als Gemeenteraadszitting 06 december

13 antwoord op de algemene bedrijfseconomische uitdagingen. Zo is er de diversificatie van diensten met dezelfde middelen: zoutstrooien, lediging bladkorven, opzakken van compost, maken van potgrond, Het project Nette regio wordt vanuit externe (Europese) financiering verder gezet. Vanuit de eigen begroting wordt de link met de sociale economie bestendigd. De totale gewone begroting bedraagt , hiervan is: 58 % via diensten zonder lasten voor de gemeenten 42 % ten laste van de gemeenten Deze begroting courante dienst berdraagt of 63,6 per inwoner. Dit is een stijging van slechts 0,73% t.o.v. de begroting Wanneer we dit vergelijken met de gemiddelde afvalbegrotingen, dan zien we dat deze in Vlaanderen in 2010 gemiddeld 99,9 bedroeg. In een vergelijking met de algemene prijsevolutie in België sinds 2004 (+20 %) steeg Imog slechts met 10 %. Imog maakte dus opnieuw een krappe begroting. 6. Imog: buitengewone algemene vergadering van 20 december 2011: b) voordracht van 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangend vertegenwoordigers van stad Waregem Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald op artikel 44, 3e lid, dat bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid in het gewest Kortrijk, genaamd IMOG; Gelet op de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van IMOG op 20 december 2011, met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 25 oktober 2011; Gelet op artikel 42 van de statuten van Imog, dat stelt dat het aantal leden dat elke deelnemende gemeente kan afvaardigen om te zetelen in de algemene vergadering wordt bepaald op basis van de bevolkingscijfers en de kapitaalinbreng en dat elke gemeente minstens één afgevaardigde mag aanduiden. Elke gemeente kan bijkomende afgevaardigden aanduiden per volledige schijf van twintig procent van respectievelijk haar bevolkingscijfer in verhouding tot het totale bevolkingscijfer van het gemeentelijk ambtsgebied van de vereniging, en haar kapitaalinbreng in verhouding tot het totale maatschappelijke kapitaal van de vereniging; Gelet op het feit dat de stad Waregem bijgevolg het recht heeft 1 bijkomende vertegenwoordiger / plaatsvervanger aan te duiden; Gelet op de bespreking in de algemene commissie op 29 november 2011; Gelet op de ingediende kandidaturen; Gelet op de geheime stemverrichtingen in openbare zitting, met volgend resultaat: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 28 - aantal opgehaalde stembriefjes: 28 - geldig uitgebrachte stemmen: 19 (1 e effectief vertegenwoordiger) 20 (1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 20 (2 e effectief vertegenwoordiger) 19 (2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 1 e effectief vertegenwoordiger: ja Benoit Willy: 19 1 e plaatsvervanger: ja Destoop Henri: 20 2 e effectief vertegenwoordiger: ja Godefroid Jules: 20 1 e plaatsvervanger: ja Devos Connie: 19 Gemeenteraadszitting 06 december

14 Art. 1: Art. 2: Art. 3: Dhr. Willy Benoit, raadslid, Holstraat 56 bus 31 te 8790 Waregem en dhr. Henri Destoop, raadslid, Franklin Rooseveltlaan 4/022 te 8790 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IMOG op 20 december Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de bespreking van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Dhr. Jules Godefroid, raadslid, Wortegemseweg 34 te8790 Waregem en mevr. Connie Devos, raadslid, Kruishoutemseweg 28 te 8790 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IMOG op 20 december Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de bespreking van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer de intergemeentelijke maatschappij Imog hiervan op de hoogte te stellen. - aantal uitgedeelde stembriefjes: 28 - aantal opgehaalde stembriefjes: 28 - geldig uitgebrachte stemmen: 19 (1 e effectief vertegenwoordiger) 20 (1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 20 (2 e effectief vertegenwoordiger) 19 (2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 1 e effectief vertegenwoordiger: ja Benoit Willy: 19 1 e plaatsvervanger: ja Destoop Henri: 20 2 e effectief vertegenwoordiger: ja Godefroid Jules: 20 1 e plaatsvervanger: ja Devos Connie: 19 De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Maria Polfliet, Davine Dujardin, Ann- Sophie Kindt, Henri Destoop, 7. Gaselwest: buitengewone algemene vergadering van 21 december 2011: goedkeuren agenda Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het feit dat de stad voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deelneemt aan de intercommunale vereniging Intercommunale maatschappij voor gas en elektriciteit van het westen, afgekort tot GASELWEST; Gelet op het feit dat de stad per aangetekend schrijven ontvangen op 26 oktober 2011, opgeroepen werd om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van GASELWEST op 21 december 2011 om 18.30u. in het auditorium, President Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk; Gelet op het dossier met documentatiestukken dat tegelijkertijd aan de stad overgemaakt werd; Gelet op de agenda van voormelde buitengewone algemene vergadering vastgesteld door de raad van bestuur van 30 september 2011; Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan deze agenda met volgende punten: 1. Bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2012 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting Volmachtverlening inzake bestellingen van Gaselwest aan Eandis bekrachtiging 3. Statutaire benoemingen 4. Statutaire mededelingen; Gemeenteraadszitting 06 december

15 Gelet op het gewestgrensoverschrijdend karakter van Gaselwest waardoor de bepalingen vermeld in art. 44 van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking niet van toepassing zijn en de vertegenwoordiger aangeduid door de gemeenteraad aan het begin van de legislatuur, geldt voor de ganse legislatuur ; Overwegende dat in de gemeenteraad van 6 februari 2007 de burgemeester werd aangeduid als vertegenwoordiger van de stad voor de algemene vergaderingen van Gaselwest; Overwegende dat de gemeenteraad aan de burgemeester machtiging verleende om voor deze vergaderingen een plaatsvervanger aan te duiden; Gelet op de beslissing genomen in zitting van het college van burgemeester en schepenen dd. 17 november 2011 waarbij raadslid Bart Kindt werd gevolmachtigd om deze buitengewone algemene vergadering bij te wonen. Gelet op de bespreking in de algemene commissie van 29 november 2011; Met eenparigheid van stemmen; Art. 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest op 21 december Art. 2: De vertegenwoordiger van de stad die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest op 21 december 2011, op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen. Art. 3: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en ondermeer de intercommunale vereniging GASELWEST hiervan op de hoogte te stellen per schrijven gericht aan het secretariaat, p/a Eandis, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. - voor: onthoudingen: 0 - De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Maria Polfliet, Davine Dujardin, Ann- Sophie Kindt, Henri Destoop, 8. goedkeuren kapitaalsverhoging Gaselwest Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het feit dat de stad voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en gas deelneemt aan de intercommunale vereniging Gaselwest; Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van Gaselwest van 4 november 2011 waarbij aan de gemeenten en provincies een uitgewerkt voorstel tot kapitaalverhoging aangeboden wordt vertegenwoordigd door winstbewijzen Ee (in de activiteit elektriciteit); Gelet op het feit dat het voorstel per brief van 8 november 2011 aan de stad overgemaakt is, onder andere met de melding van de concrete maximale bedragen waarop kan worden ingeschreven; Gelet op het feit dat de principes van een kapitaalverhoging onder de vorm van winstbewijzen E opgenomen zijn in artikel 7 van de Gaselwest-statuten; Gelet op het feit dat door de creatie van deze winstbewijzen E de neutraliteit gerespecteerd wordt ten opzichte van het rendement dat toekomt aan de huidige kapitaalaandelen A, zodat het rendement op het eigen vermogen van de bestaande vennoten niet zal dalen; Gelet op het feit dat de winstbewijzen E de huidige stemrechten niet beïnvloeden; Gelet op de door de Raad van Bestuur van Gaselwest van 25 september 2009 besliste emissievoorwaarden met betrekking tot de uitgifte (inclusief waarde en aantallen) en het ter plaatsing aanbieden van winstbewijzen E; Gelet dat de uitgifte van winstbewijzen E gerealiseerd wordt pro rata het aantal aandelen A dat iedere vennoot bezit binnen de totaliteit van de A-aandelen van de openbare sector van Gaselwest op het ogenblik van de beslissing tot de kapitaalverhoging door uitgifte van winstbewijzen E; Gelet dat de waarde tegen dewelke de winstbewijzen E zouden worden uitgegeven bepaald zal worden aan de hand van de waarde van het effectief volgestorte kapitaal gedeeld door het aantal aandelen A, beide op het ogenblik van de eerste beslissing van de uitgifte van winstbewijzen E, zijnde 30 oktober 2009; Gelet dat indien beslist zou worden tot omzetting van winstbewijzen E naar aandelen A, deze omzetting gerealiseerd zal worden tegen de reële waarde van de aandelen op het ogenblik van de omzetting; Gelet op het feit dat de kapitaalverhoging voorzien is in één ronde; Gemeenteraadszitting 06 december

Gemeenteraad 06 mei 2008

Gemeenteraad 06 mei 2008 Gemeenteraad 06 mei 2008 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. PROJECTVERENIGINGEN 4 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 4 4. VZW S 5 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

Voorbereiding beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 16 december 2010

Voorbereiding beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 16 december 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Voorzitter Rik Soens,

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 mei 2015 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/10 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IKA. Toelichting

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/17 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Wat doet IKA IKA : Faciliteren verwerven aandelen in IVEKA/IGAO

Wat doet IKA IKA : Faciliteren verwerven aandelen in IVEKA/IGAO 1 IKA Wat doet IKA IKA : Faciliteren verwerven aandelen in IVEKA/IGAO Aanhouden, beheren en financieren van de strategische participaties in de energiesector Financiering buitengewone dienst 2 Participaties

Nadere informatie

De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Davine Dujardin, Els Naessens, Griet Deleersnyder

De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Davine Dujardin, Els Naessens, Griet Deleersnyder Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 18 december

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 23/10/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 23/10/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 23/10/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 23 oktober 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1.

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012

Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012 Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012 Aanwezigen : Hofmans L. - Burgemeester Vermeesch R. - Voorzitter Muyshondt T., Verhaegen J., Damen N., De Pooter S., De Schutter S. - schepenen Janssens

Nadere informatie

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement GECORO huishoudelijk reglement 2014 blz. 1van 5 GR 04 maart 2014 GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement 1. Doelstellingen van de Gecoro Artikel 1 : De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening,

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN.

Nadere informatie

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 1. PLAATS EN DATUM... 2 2. AGENDAPUNTEN... 2 3. OPROEPING... 2 4. DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING... 3 5. PUNTEN OP DE AGENDA EN RECHT OM VRAGEN

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Gezamenlijke aankoop elektriciteit 2012-2014.

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad. ZITTING VAN 23 november 2009

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad. ZITTING VAN 23 november 2009 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 november 2009 Aanwezig: burgemeester C. Vanwelden... voorzitter, E. Spincemaille, N. Hoogstoel, D. Vanluchene, A. Cosaert, I. Degezelle, D.

Nadere informatie

1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen van het 3de kwartaal 2011

1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen van het 3de kwartaal 2011 Stadsbestuur Veurne GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 NOVEMBER 2011 LIJST TOELICHTENDE NOTA S Openbare vergadering 1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 december 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 december 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 1 december 215 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/7/25 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Gemeentebestuur AARTSELAAR

Gemeentebestuur AARTSELAAR Gemeentebestuur AARTSELAAR NOTULEN van de gemeenteraadszitting van van 24 november 2014 Aanwezig: Jan Van der Heyden, raadslid-voorzitter - Sophie De Wit, burgemeester - Edouard Vermoesen, Mark Vanhecke,

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN Aan Peter BREEMERSCH, burgemeester; Onderwerp : Kurt DEVOOGHT, voorzitter; gemeenteraad Rudi CATTRYSSE bijeenroeping. Rudy CLAUS Marleen BOUWENS-DE SOETE

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Conny Gevens, Joachim Lelièvre- Damit, Johny Stiers

Nadere informatie

JONGSTE RAADSLEDEN PUNT 4.B): DAVINE DUJARDIN & DELPHINE CLOET PUNTEN 5.C), 6.B), 7.B) & 42.: DAVINE DUJARDIN & ANN-SOPHIE KINDT

JONGSTE RAADSLEDEN PUNT 4.B): DAVINE DUJARDIN & DELPHINE CLOET PUNTEN 5.C), 6.B), 7.B) & 42.: DAVINE DUJARDIN & ANN-SOPHIE KINDT Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 06 mei 2008

Nadere informatie

20120514-1- 5 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 14 mei 2012

20120514-1- 5 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 14 mei 2012 20120514-1- 5 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 14 mei 2012 Zitting geopend om 20.00 uur Aanwezig : de Dames en Heren Dirk Van Mechelen, burgemeester-voorzitter, Luc Janssens, Sabine Van Dooren, Marc De

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst secretariaat Volgnummer dossier 9 Onderwerp Overheidsopdrachten. Samenaankoop van elektriciteit en

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 1 juni 2010

Verslag gemeenteraad 1 juni 2010 Verslag gemeenteraad 1 juni 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 mei 2013 Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/8 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IKA. Toelichting bij

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 06 april 2010

Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 06 april 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Voorzitter Rik Soens,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke sector TD Huishoudelijk reglement GECORO Middelkerke Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke Artikel 1: De GECORO stelt een huishoudelijk reglement op met betrekking tot haar werking. Artikel 2: Dit

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 30 NOVEMBER 2011

GEMEENTERAAD DD. 30 NOVEMBER 2011 GEMEENTERAAD DD. 30 NOVEMBER 2011 Aanwezig M.M.: Jan Stevens, burgemeester, Filiep De Vos, Marc Debie, Magda Deprez, Rik Buyse, Guido Callewaert (voorzitter OCMW), schepenen Georges Lambrecht, Mia Deloddere-Eeckhout,

Nadere informatie

Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark "Kasteel van Brasschaet" Gemeentepark 5 bus 2 2930 Brasschaat

Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark Kasteel van Brasschaet Gemeentepark 5 bus 2 2930 Brasschaat Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark "Kasteel van Brasschaet" Gemeentepark 5 bus 2 2930 Brasschaat Dienstverlenende Intergemeentelijke Vereniging Hierna aangeduid als de "Vereniging"

Nadere informatie

Lutgart De Buel 02/553.50.13 30.07.2002 Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be

Lutgart De Buel 02/553.50.13 30.07.2002 Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Statutaire Aangelegenheden Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest Boudewijnlaan 30,1000 BRUSSEL Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 E-mail:

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst financiële dienst Volgnummer dossier 16 Onderwerp Intercommunales. Heropenstelling van het voorstel

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

PERSNOTA VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG, 25 APRIL 2013 STADHUIS DE VRIERESTRAAT 19.30 uur

PERSNOTA VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG, 25 APRIL 2013 STADHUIS DE VRIERESTRAAT 19.30 uur PERSNOTA VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG, 25 APRIL 2013 STADHUIS DE VRIERESTRAAT 19.30 uur Openbaar Begroting en Uitgaven 1. Begroting en Uitgaven - Israëlitsche Gemeenschap "Adath Yisrael" - Jaarrekening

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 26 september 2011 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven dd. 17/03/2011

Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven dd. 17/03/2011 Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven dd. 17/03/2011 Aanwezig: Dhr. Louis Lenaerts, voorzitter Dhr. Luc Van Hove, Burgemeester Dhr. Rudy Willems, Jan Verbist, Richard Bastanie, Nancy

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD De Algemene Vergadering van de gemeentelijke cultuurraad van Brecht, in zitting van 20 november 2002. Gelet op het decreet van 11 juli 2001 houdende

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN MAANDAG 25 FEBRUARI 2013 OM 19.00 UUR

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN MAANDAG 25 FEBRUARI 2013 OM 19.00 UUR 41 STAD OUDENAARDE Aanwezig: Verontschuldigd: SECRETARIE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN MAANDAG 25 FEBRUARI 2013 OM 19.00 UUR Marnic De Meulemeester, Burgemeester, Pieter Orbie, Peter Simoens,

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

Raad van bestuur Beslissingen 15-10-2014

Raad van bestuur Beslissingen 15-10-2014 baron ruzettelaan 35 8310 Brugge tel 050 36 71 71 fax 050 35 68 49 e-mail: wvi@wvi.be Raad van bestuur Beslissingen 15-10-2014 Aanwezig - voorzitter Luc Vanparys, - ondervoorzitters Kris Declercq, Eric

Nadere informatie

1. De Belgische Energiecrisis

1. De Belgische Energiecrisis 1. De Belgische Energiecrisis Storm Storm Coöperatieve Westerlo Voorjaar 2014 Najaar/Winter 2009 Inhoud 1. Windpark Westerlo 2. Over Storm 3. De coöperatieve Storm CVBA 4. Groene stroom 5. Volgende stappen

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

VOLMACHT. Volmacht te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 22 april 2015. Naam en voornaam: Woonplaats: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:

VOLMACHT. Volmacht te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 22 april 2015. Naam en voornaam: Woonplaats: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: VOLMACHT Volmacht te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 22 april 2015. De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats: Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD MAANDAG 17 NOVEMBER 2014

TOELICHTING GEMEENTERAAD MAANDAG 17 NOVEMBER 2014 TOELICHTING GEMEENTERAAD MAANDAG 17 NOVEMBER 2014 1. Verslag vorige zitting Het verslag van de zitting van 13 oktober ligt ter inzage op het gemeentehuis; wordt bezorgd via e- mail aan de raadsleden, alsook

Nadere informatie

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

1. De Belgische Energiecrisis

1. De Belgische Energiecrisis 1. De Belgische Energiecrisis Storm Najaar/Winter 2009 Storm Coöperatieve Windpark Desselgem (Waregem) Januari 2015 Jan Caerts Gedelegeerd bestuurder Kristof Moens Financieel directeur 2 Inhoud 1. Windpark

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 oktober 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 oktober 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 01 oktober 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD Hoofdstuk 1 - Oprichting Art.1 In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus

Nadere informatie

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Door de invoering van het decreet ruimtelijke ordening moeten alle gemeenten een adviescommissie voor ruimtelijke ordening oprichten.

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 november 2015. Aanwezig: DE GEMEENTERAAD,

Zitting van de gemeenteraad van 30 november 2015. Aanwezig: DE GEMEENTERAAD, Zitting van de gemeenteraad van 30 november 2015. Aanwezig: Bert Doise, voorzitter; Marc Lewyllie, burgemeester-voorzitter; Wieland De Meyer, Etienne Cloet, Jean-Pierre Geelhand de Merxem, Hilde Stragier,

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014

Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014 Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 6 oktober 2014 - goedkeuring

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 6 oktober 2014 - goedkeuring TOELICHTING Gemeenteraad van 17 november 2014 OPENBARE ZITTING 0 MAP-000: VERSLAG GEMEENTERAAD 0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 6 oktober 2014 - goedkeuring 1 MAP001: FINANCIËN - ONTVANGSTEN

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 april 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

1.2 De zetel van de schoolraad is gevestigd op het volgende adres:

1.2 De zetel van de schoolraad is gevestigd op het volgende adres: 1 Huishoudelijk reglement voor de schoolraad 1 Oprichting 1.1 In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004, zoals

Nadere informatie

AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012

AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012 AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012 I. JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 1. Kennisname van het jaarlijks financieel verslag van de raad van bestuur betreffende

Nadere informatie

met veel { goesting! }

met veel { goesting! } met veel { goesting! } Met veel goesting willen wij terug alles geven om Waregem verder uit te bouwen tot een aangename bruisende stad. De liefde voor Waregem en zijn inwoners is groot binnen onze ploeg.

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Welke algemene vergaderingen zijn er?

Welke algemene vergaderingen zijn er? Welke algemene vergaderingen zijn er? Inhoudsopgave : Er zijn 3 soorten, nl:... Waarom is de agenda van de jaarvergadering belangrijk?... Wie stelt de agenda van de jaarvergadering op?... Hoe gebeurt de

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

Het vermoeden van verzelfstandiging, de weerlegging ervan en de gemeentelijke vzw: much ado about nothing? Rasschaert Advocaten

Het vermoeden van verzelfstandiging, de weerlegging ervan en de gemeentelijke vzw: much ado about nothing? Rasschaert Advocaten Het vermoeden van verzelfstandiging, de weerlegging ervan en de gemeentelijke vzw: much ado about nothing? Rasschaert Advocaten Wim Rasschaert maart 2010 Gent Hasselt Leuven Torhout Antwerpen Inhoudstafel

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Ouderraad: huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 april 2005

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/7 Notulen van de Algemene Vergadering van 30 oktober 2015 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3000 Leuven, Mgr. Ladeuzeplein

Nadere informatie

1. De Belgische Energiecrisis

1. De Belgische Energiecrisis 1. De Belgische Energiecrisis Storm Bewonersparticipatie Windpark Dilsen-Stokkem September 2015 Najaar/Winter 2009 Jan Caerts Gedelegeerd bestuurder Kristof Moens Financieel directeur 2 Inhoud 1. Windpark

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 27 MEI 2015

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 27 MEI 2015 VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 27 MEI 2015 Aanwezig Goedele Breyne, voorzitter Nelly Bellens, Gert Denollet, Machteld Hofmans, Diane Tinnemans, Walter Witvrouwen en Jan

Nadere informatie

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas.

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas. Gemeentebestuur Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 40 08 - fax 016 63 95 48 info@tielt-winge.be - www.tielt-winge.be Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement schoolraad basisscholen Sint-Victor

Huishoudelijk reglement schoolraad basisscholen Sint-Victor 1 Huishoudelijk reglement schoolraad basisscholen Sint-Victor 1 Oprichting 1.1 In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus

Nadere informatie

Gemeenteraad 13 januari 2009

Gemeenteraad 13 januari 2009 Gemeenteraad 13 januari 2009 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 ===========================

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 =========================== Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 =========================== Aanwezig: Van Oosterwyck Dave - voorzitter Knegtel Dirk, Op de Beeck Guido,

Nadere informatie