Verslag gemeenteraad 06 december 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag gemeenteraad 06 december 2011"

Transcriptie

1 Verslag gemeenteraad 06 december 2011 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte Schepenen Freddy François, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Georges Vantieghem, Mario Verhellen, Guy Adams, Jaak Lefevre, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Guy Van den Eynde, Davine Dujardin, Bart Kindt, Connie Devos, Ann- Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke, Els Naessens, Bruno Lahousse, Hilde Dewever, Henri Destoop, Dieter Alyn, Delphine Cloet, Christel Markey, Anne-Mie Meerschman, Désiré Van Damme Titularis-raadsleden Guido De Langhe Secretaris Verontschuldigd: Veerle Deconinck, Davine Dujardin, Ann-Sophie Kindt De vergadering vangt aan om: uur OVEREENKOMSTIG HET ARTIKEL 26 VAN HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (BESLISSING GEMEENTERAAD VAN 3 APRIL 2007) WORDT, BIJ DE GEHEIME STEMMINGEN, HET BUREAU ALS VOLGT SAMENGESTELD: KURT VANRYCKEGHEM, BURGEMEESTER VOORZITTER DELPHINE CLOET EN BRUNO LAHOUSSE, LEDEN, JONGSTE AANWEZIGE RAADSLEDEN OPENBARE ZITTING 1. mededelingen - Extra commissie: donderdag 8 december 2011 om 18.15u - Extra gemeenteraad: donderdag 15 december 2011 om 19.00u - Commissie januari: dinsdag 3 januari 2012 om 18.15u - Gemeenteraad januari: dinsdag 10 januari 2012 om 19.00u. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, deelt mee dat hij een bestuurlijke maatregel genomen heeft i.v.m. de feestzaal van café The Steeple betreffende het niet-naleven van de milieuvergunning, nl. de exploitatie van een feestzaal zonder vergunning. De burgemeester heeft besloten om de exploitatie van de feestzaal te verbieden van 6 december 2011 tot 6 maart Dit is een sluiting van 3 maanden. De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Peter Desmet, Maria Polfliet, Jo Neirynck, Davine Dujardin, Ann-Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke, Els Naessens, Hilde Dewever, Henri Destoop, Dieter Alyn, 2. WVI: buitengewone algemene vergadering van 7 december 2011: a) goedkeuren agenda b) voordracht van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger van stad Waregem 2. WVI: buitengewone algemene vergadering van 7 december 2011: a) goedkeuren agenda Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gemeenteraadszitting 06 december

2 Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand cvba, genaamd WVI; Gelet op de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering van WVI op 7 december 2011, met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 21 oktober 2011, met volgende agenda: 1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 20 mei Begroting Benoeming 2 leden aandelen A in het regionaal comité Oostende-Brugge: de heer Willy Depoorter (Torhout) en de heer Kurt Devooght (De Haan) 4. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met raadgevende stem in de raad van bestuur en bepaling van de rangorde 5. Benoeming commissaris-revisor voor een periode van 3 jaar en vaststelling jaarbezoldiging 6. Mededelingen; Gelet op de bespreking in de algemene commissie van 29 november 2011; Met eenparigheid van stemmen; Art. 1: De agenda met bijhorende stukken die voorgelegd zal worden op de buitengewone algemene vergadering van WVI op 7 december 2011 wordt goedgekeurd. Art. 2: De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en stelt ondermeer de intercommunale WVI hiervan op de hoogte. - voor: onthoudingen: 0 - De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Maria Polfliet, Jo Neirynck, Davine Dujardin, Ann-Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke, Hilde Dewever, Henri Destoop, Dieter Alyn, -Raadslid, de heer Willy Benoit, verwijst naar de documenten op het intranet en geeft volgende samenvatting betreffende de begroting van 2012: investeringen in bedrijfshuisvesting: 53,8 MIO = min 14 MIO investeringen in woonprojecten: 13,6 MIO = min 7 MIO cofinanciering provincie: 2,3 MIO = min 2,7 MIO personeelskosten: 6,3 MIO = plus 0,4 MIO afschrijvingen: 0,4 MIO = status quo totale uitgaven: 78,7 MIO = vermindering van 20 MIO Wat betreft de inkomsten: omzet bedrijfshuisvesting: 33,4 MIO = plus 5 MIO omzet woonprojecten: 10,2 MIO = min 1,7 MIO ruimtelijke planning & mobiliteit: 0,5 MIO = status quo milieu & natuur: 0,5 MIO = status quo voorraadwijziging: 33,9 MIO = min 24 MIO totale inkomsten: 78,8 MIO = vermindering van 20,5 MIO financieel resultaat: 1,2 MIO in min = status quo noch winst noch verlies geraamd voor Er worden hoge investeringen verwacht in 2012 door de grote stukken grond die nog moeten aangekocht worden en de hoge prijs voor die grond. De omzet ligt een stuk lager, waardoor de voorraadwaarde in 2012 een sterke stijging zal kennen. Door de hoge investeringen zal er in de loop van het volgende jaar steeds meer moeten worden geleend, waardoor het financieel resultaat negatief is. Wat Waregem betreft, zijn er in het bedrijvencentrum Transvaal momenteel 9 van de 11 loten verkocht. Er is één module verkocht. Op Transvaal treedt WVI ook op als bouwheer in opdracht van het OCMW om een gebouw op te trekken voor Westplus (sociale tewerkstelling). Wat het woonproject Sint-Hubert betreft, werd de grond integraal verkocht aan de projectontwikkelaar. In Beveren-Leie wordt er een woonproject opgestart voor een aantal bejaardenwoningen, ook in opdracht van het OCMW. 2. WVI: buitengewone algemene vergadering van 7 december 2011: b) voordracht van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger van stad Waregem Gemeenteraadszitting 06 december

3 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald op artikel 44, 3e lid, dat bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand cvba, genaamd WVI; Gelet op de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering op 7 december 2011 van WVI met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 21 oktober 2011; Gelet op de bespreking in de algemene commissie op 29 november 2011; Gelet op de ingediende kandidaturen; Gelet op de geheime stemverrichtingen in openbare zitting, met volgend resultaat: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 24 - aantal opgehaalde stembriefjes: 24 - geldig uitgebrachte stemmen: 18 (effectief vertegenwoordiger) 18 (plaatsvervangend vertegenwoordiger) effectief vertegenwoordiger: Ja Hilde Dewever 18 plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Bart Kindt 18 Art. 1: Art. 2: mevr. Hilde Dewever, raadslid, Kapellestraat 21 te 8790 Waregem en dhr. Bart Kindt, raadslid, Drafstraat 27 te 8790 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van WVI op 7 december Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de goedkeuring van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer de intercommunale WVI hiervan op de hoogte te stellen. Uitslag van de stemming - aantal uitgedeelde stembriefjes: 24 - aantal opgehaalde stembriefjes: 24 - geldig uitgebrachte stemmen: 18 (1 e effectief vertegenwoordiger) 18 (1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 1 e effectief vertegenwoordiger: ja Dewever Hilde: 18 1 e plaatsvervanger: ja Kindt Bart: 18 De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Maria Polfliet, Jo Neirynck, Davine Dujardin, Ann-Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke, Hilde Dewever, Henri Destoop, Dieter Alyn, 3. Figga: buitengewone algemene vergadering van 21 december 2011: a) goedkeuren agenda b) voordracht van 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangend vertegenwoordigers van stad Waregem 3. Figga: buitengewone algemene vergadering van 21 december 2011: a) goedkeuren agenda - Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat de fractie telkens gerefereerd heeft naar de aandelen die Figga heeft in EGPF (Electrabel Green Projects Flanders). We hebben altijd gesteld dat dit geen goede zaak is, zegt raadslid Verhellen. Onrechtstreeks gaat men als stad investeren in bedrijven. Op vandaag gaat het over een deelname in Storm Fund nv. Dit is een installateur van windmolens die ook al een aanvraag gedaan Gemeenteraadszitting 06 december

4 heeft in Waregem voor het installeren van windmolens in Desselgem. Wij vragen ons af of het de taak is van de overheid om (on)rechtstreeks aandeelhouder te zijn in een bedrijf. Een bedrijf waarvan de lokale overheid ook de bouwaanvraag en de milieuaanvraag zal moeten beoordelen. Het raadslid verwijst naar een uitspraak van de Minister van Binnenlandse Zaken betreffende Leuven die voorstelde om niet in Dexia maar in Interbrew te investeren. Dexia mocht, Interbrew mocht niet. Wat zal de minister hierover zeggen? Wat zullen we als stad doen als we onrechtstreeks aandelen hebben in een bedrijf dat hier komt vragen om een windmolenpark te bouwen? In navolging van Avelgem, willen we voorstellen om hier niet aan deel te nemen en die agenda niet goed te keuren. De fractie sp.a zal deze agenda niet goedkeuren. -Schepen van financiën, de heer Rik Soens, zegt dat het een gemeentevennoot is die de vraag gesteld heeft. Er is een vennoot die gevraagd heeft om mee te participeren namens Figga in een project, waarbij windmolens zullen geplaatst worden in hun gemeente. Er wordt geen enkel financieel engagement gevraagd van de gemeenten. Er wordt alleen gevraagd aan de gemeenten om te participeren in Storm Fund en zo de burgers mee te laten genieten van de mogelijke winsten op dit project. De gemeente die het gevraagd heeft, zit er momenteel financieel niet zo goed voor om onmiddellijk mee te participeren in dergelijk project. Vandaar dat ze de vraag gesteld hebben aan Figga of het mogelijk is om namens de gemeenten mee te participeren in dit project, zodanig dat de opbrengst van die windmolens voor een deel kan terugvloeien naar de inwoners. De vraag is gesteld aan Figga, ICA, Finewo, Fingem. We nemen geen enkel risico. Als de hogere overheid dit tegenhoudt, creëert dit voor ons ook geen enkel probleem. - Raadslid, de heer Mario Verhellen, ziet dat er een budget voorzien is van 5 MIO euro. We zijn voorstander dat burgers kunnen mee participeren in projecten rond hernieuwbare energie, maar dan wel op een rechtstreekse manier. Het raadslid geeft een voorbeeld van Izegem. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarin bepaald wordt dat minstens één buitengewone algemene vergadering belegd wordt in de loop van het laatste trimester van elk jaar om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar te bespreken. Gelet op het feit dat de stad aangesloten is voor de energievoorziening bij de intercommunale Gaselwest cvba en aangesloten is bij de zuivere financieringsintercommunale FIGGA; Gelet op het feit dat de stad werd opgeroepen per aangetekend schrijven ontvangen op 14 oktober 2011 om deel te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van FIGGA op 21 december 2011; Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van FIGGA van 21 december 2011 volgende agendapunten bevat: 1. Strategie voor het boekjaar Begroting over het boekjaar 2012 en meerjarenbegroting 3. Kapitaalverhoging PUBLIGAS 4. Deelname in STORM FUND 5. Statutaire benoemingen Overwegende dat PUBLIGAS FIGGA uitnodigt om in te tekenen op een kapitaalverhoging, dat deze kapitaalverhoging dient voor de financiering van de investeringsbehoeften van FLUXYS G en FLUXYS; Overwegende dat met de investeringen van PUBLIGAS in FLUXYS en FLUXYS G belangrijke strategische doelstellingen worden bereikt; Overwegende dat STORM een voorstel tot deelname formuleert dat past in de strategische doelstellingen van FIGGA; Gelet op het feit dat de gemeente opgeroepen werd te beraadslagen over de nieuwe strategische en financiële participatie STORM FUND zoals geagendeerd op de buitengewone algemene vergadering van 21 december 2011; Overwegende dat deze deelname geen impact heeft op het budget en de rekening van de gemeente; Overwegende dat ieder project ter goedkeuring zal voorgelegd worden aan de gemeenten; Overwegende dat de investering in STORM financieel gunstig beoordeeld wordt; Gelet op de motiveringsnota die bij de oproepingsbrief is gevoegd; Gelet op de bespreking in de algemene commissie van 29 november 2011; Met meerderheid van stemmen; Art. 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Figga dd. 21 december 2011, zoals ter kennis gebracht aan de gemeenteraad. Art. 2: Zijn goedkeuring te verlenen aan het verslag aangaande de begroting Art. 3: Zijn goedkeuring te verlenen aan het verslag aangaande de voorziene activiteiten en de te volgen strategie Art. 4: Verzoekt Figga om in te tekenen op de geplande kapitaalsverhoging van Publigas voor 446 aandelen à per aandeel voor een totaal bedrag van en onder de voorwaarden zoals beschreven in de begeleidende nota van Figga en in de motiveringsnota van Publigas die beide bij Gemeenteraadszitting 06 december

5 Art. 5: Art. 6: Art. 7: de oproepingsbrief tot voornoemde buitengewone algemene vergadering van 21 december 2011 zijn gevoegd. Verzoekt Figga om deel te nemen aan STORM FUND en te participeren in het kapitaal van dit financieringsinstrument van de STORM groep, onder de voorwaarden die eveneens in voornoemde begeleidende nota van Figga beschreven staan. De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van Figga van 21 december 2011 op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig raadsbesluit en als dusdanig die op de agenda geplaatste punten van de algemene vergadering van Figga van 21 december 2011, waarvoor een beslissing moet genomen worden, goed te keuren. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan: Figga, p/a INTERMIXT, Ravensteingalerij 4 b 2, 1000 Brussel De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden. - voor: 22 - CD&V + Open Vld + Vl. Belang - tegen: 3 - sp.a - onthoudingen: 0 - De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Maria Polfliet, Jo Neirynck, Davine Dujardin, Ann-Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke, Henri Destoop, Dieter Alyn, -Schepen van financiën, de heer Rik Soens, zegt dat Figga een financieringsvereniging is voor de gemeenten op het terrein van energie. Concreet werd naast het verwerven van een meerderheid van 70% van de aandelen in Gaselwest, bij de Figga-participaties de betrokkenheid in Elia en Fluxys prioritair, langs respectievelijk Publi-T en Publigas om. Wat de transportnetten betreft, leidde de nieuwe aanpak na de vrijmaking van de energiemarkt tot de verkoop van de participaties in Suez/Electrabel, Distrigas en Telenet en een versterking van de participaties in het lokale net. Dit zijn de netten van Gaselwest en de transportnetten van Elia en Fluxys. De nieuwe participatievraag aan de gemeentelijke sector om Elia te versterken langs Figga en Publi-T om, past in dit kader. Met deze uitbreiding van haar aanwezigheid in de transportnetten wil Figga vooral twee doelstellingen nastreven. Enerzijds het lokale netwerk van Gaselwest in verbinding brengen met de interessantste energiebronnen en - aanvoerplaatsen in Europa, partner worden bij het beheer van deze verbindingen en zo ook vanuit het netbeheer een rol opnemen bij het beheersbaar houden van de energieprijs. Anderzijds, door dit medebeheer, de aanvoerlijnen vanuit deze leveringsplaatsen kwalitatief op een hoog niveau brengen en houden om een bedrijfszekerheid te waarborgen zoals bij het lokale net - en transportnetwerk. Wat betreft de groene stroomproductie zijn de gemeenten via hun intergemeentelijke samenwerkingsverbanden al jaren betrokken bij de uitwerking van het duurzaam energiebeleid. Zij zijn immers voor 30% vennoot bij de groenstroomproducent EGPF (Electrabel Green Projects Flanders). EGPF streeft naar een duurzame groei van haar windmolenparken. Wat betreft de financiële vooruitzichten, bracht de verkoop van de vermelde participaties belangrijke eenmalige opbrengsten mee voor de gemeenten van Figga. Anderzijds leidde de verkoop ook tot een vermindering van de jaarlijks terugkerende of recurrente dividenden vanuit Figga. De economische crisis versterkte nog deze vermindering. Ook de uitstap van Suez/Electrabel uit Elia en Fluxys en de overname van haar aandelen door Publi-T en Publigas, in opdracht van de gemeenten, vergden een bijkomende financieringsinspanning van de financieringsintercommunales in ons land. FIGGA voert sinds begin van deze legislatuur een beleid van maximale uitkering. Het recurrent dividend werd voorgaande jaren verhoogd door eenmalige inkomsten en bijkomende uitkering uit de beschikbare middelen. Deze beschikbare middelen werden in de loop der jaren opgebouwd uit de meerwaarden met het oog op herinvestering in de sector. Betreffende de participatie in Publigas, zegt de schepen dat het verplaatsen van gas onder die hoge drukleidingen tot aan het GASELWEST-netwerk is strategisch én in het verlengde van de distributie-activiteit van GASELWEST. België/Vlaanderen heeft geen eigen gasbronnen. De transit van gas is daarom cruciaal, zowel om over voldoende gas te beschikken als om een correcte prijs aangerekend te krijgen. Hoe beter de transitactiviteit ontwikkeld is, hoe beter de concurrentie kan spelen, hoe lager dus de eindprijs voor de consument. Dit netwerk bestaat uit leidingen, knooppunten in het netwerk, m.a.w. uit reëel tastbare zaken met een reële onderliggende te objectiveren waarde. Verder staat op de agenda het punt dat daarnet door raadslid Verhellen aangehaald werd i.v.m. Storm Fund. 3. Figga: buitengewone algemene vergadering van 21 december 2011: b) voordracht van 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangend vertegenwoordigers van stad Waregem Gemeenteraadszitting 06 december

6 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het artikel 44, 1 e en 3 e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordiger op een algemene vergadering van een intercommunale vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het feit dat de stad aangesloten is voor de energievoorziening bij de intercommunale Gaselwest cvba en aangesloten is bij de zuivere financieringsintercommunale FIGGA; Gelet op het feit dat de stad werd opgeroepen per aangetekend schrijven ontvangen op 14 oktober 2011 om deel te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van FIGGA op 21 december 2011; Gelet op het artikel 26, 2 e paragraaf van de statuten van FIGGA dat stelt dat het aantal leden dat elke vennoot kan afvaardigen om te zetelen in de algemene vergadering wordt bepaald op basis van de bevolkingscijfers en de kapitaalinbreng, namelijk dat elke gemeente die meer dan inwoners telt of een kapitaalinbreng van meer dan euro heeft verricht, ten hoogste 1 bijkomende vertegenwoordiger/plaatsvervanger kan aanduiden; Gelet op het feit dat de stad meer dan inwoners telt en bijgevolg het recht heeft 1 bijkomende vertegenwoordiger/plaatsvervanger aan te duiden; Gelet op de bespreking in de algemene commissie van 29 november 2011; Gelet op de ingediende kandidaturen; Gelet op de geheime stemverrichtingen in openbare zitting, met volgend resultaat: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 25 - aantal opgehaalde stembriefjes: 25 - geldig uitgebrachte stemmen: 20 (1 e effectief vertegenwoordiger) 19 (1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 19 (2 e effectief vertegenwoordiger) 18 (2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 1 e effectief vertegenwoordiger: ja Godefroid Jules: 20 1 e plaatsvervanger: ja Kindt Bart: 19 2 e effectief vertegenwoordiger: ja Destoop Henri: 19 2 e plaatsvervanger: ja Markey Christel: 18 Art. 1: Art. 2: Art. 3: Dhr. Jules Godefroid, raadslid, Wortegemseweg 34 te 8790 Waregem en dhr. Bart Kindt, raadslid, Drafstraat 27 te 8790 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Figga op 21 december Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de goedkeuring van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Dhr. Henri Destoop, raadslid, Franklin Rooseveltlaan 4/022 te 8790 Waregem en mevr. Christel Markey, raadslid, Schoendalestraat 231 te 8793 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Figga op 21 december Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de goedkeuring van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer hiervan kennis te geven aan het secretariaat van het intergemeentelijk samenwerkingsverband FIGGA, p/a Ravensteingalerij 4 bus 2, t.a.v. de heer Lieven Ex. Gemeenteraadszitting 06 december

7 - aantal uitgedeelde stembriefjes: 25 - aantal opgehaalde stembriefjes: 25 - geldig uitgebrachte stemmen: 20 (1 e effectief vertegenwoordiger) 19 (1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 19 (2 e effectief vertegenwoordiger) 18 (2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 1 e effectief vertegenwoordiger: ja Godefroid Jules: 20 1 e plaatsvervanger: ja Kindt Bart: 19 2 e effectief vertegenwoordiger: ja Destoop Henri: 19 2 e plaatsvervanger: ja Markey Christel: 18 De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Maria Polfliet, Jo Neirynck, Davine Dujardin, Ann-Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke, Henri Destoop, Dieter Alyn, 4. Leiedal: buitengewone algemene vergadering van 13 december 2011: a) goedkeuren agenda b) voordracht van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger van stad Waregem 4. Leiedal: buitengewone algemene vergadering van 13 december 2011: a) goedkeuren agenda Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Kortrijk, genaamd Leiedal; Gelet op de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering van Leiedal van 13 december 2011, met bijhorende stukken aangetekend ontvangen op 10 oktober 2011, met volgende agenda: 1. Werkprogramma Begroting Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2012; Gelet op de bespreking in de algemene commissie van 29 november 2011; Met eenparigheid van stemmen; Art. 1: De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de agenda met bijhorende stukken die voorgelegd zullen worden op de buitengewone algemene vergadering op 13 december Art. 2: De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer de intercommunale Leiedal hiervan op de hoogte te stellen. - voor: onthoudingen: 0 - De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Maria Polfliet, Davine Dujardin, Ann- Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke, Henri Destoop, Dieter Alyn, Gemeenteraadszitting 06 december

8 - Schepen van ruimtelijke ordening, de heer Kristof Chanterie, zegt dat op de informatievergadering gehouden voor alle gemeenteraadsleden van de aangesloten gemeenten op donderdag 10 november het werkprogramma voor 2012 werd toegelicht volgens de structuur van het vigerende beleidsplan Hij overloopt de nota in het kort. Werkgebieden: Ruimte voor bedrijven: Hier zal de focus nog meer geplaatst worden op het snel op de markt brengen van extra aanbod. In het bijzonder voor lokale bedrijven. Denk hier aan locaties zoals Waregem ex-bekaert-textiles, Bellegem Emdeka, Lendelede Nelca, Marke Torkonjestraat. Lokaal Woonbeleid: Uitvoeren acties woonregieboek Opmaak lokaal toewijzingsreglement; Waregem is de eerste om dit aan zijn gemeenteraad voor te leggen. Lokale economie: Het project LEAN! wordt verder ontwikkeld waarin Anzegem, Kortrijk, Waregem en Wevelgem pilootgemeenten zijn. Een actiepunt voor 2012 is het opstarten van de werkgroep lokale economie, onder de vorm van ateliers voor ambtenaren economie. Collega's wisselen er kennis en ervaringen uit. Stedenbouw: Verder opvolgen Seine-Schelde project. Inzetten op ontwerpend onderzoek bij de opmaak van RUP s. Deelname aan de organisatie van de verbrede werking van Winvorm = West-Vlaanderen in Vorm, een lezingenreeks waarin een zoektocht opgezet wordt naar ruimtelijke kwaliteit. Mobiliteit: Opmaak lokale mobiliteitsstudies (Ingooigem, Spiere-Helkijn). Opvolging opmaak van een regionaal vrachtroutenetwerk. Publieke Ruimte: Afwerken van het project Lelijke Plekjes in het kader van het Europees project creative City Challenge. Voor Waregem wordt dit ook afgewerkt in Milieu, water en energie: Kennis en ervaring opbouwen en de gemeenten ondersteunen m.b.t. openbare verlichting; Oprichten regionale werkgroep. Via regionale energiestrategie de Europese ambities vertalen naar de regio. Natuur, landschap en recreatie: Operationaliseren en verankeren van de regionale groenstructuur. E-government, GIS en dienstverlening: Vertalen van de resultaten van SmartCities (MijnGemeente, Contactendatabank) naar gemeentelijke en regionale websites en optimalisatie van de bedrijvengids. 4. Leiedal: buitengewone algemene vergadering van 13 december 2011: b) voordracht van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger van stad Waregem Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald op artikel 44, 3 e lid, dat bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Kortrijk, genaamd Leiedal; Gelet op de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering van Leiedal van 13 december 2011, met bijhorende stukken aangetekend ontvangen op 10 oktober 2011; Overwegende dat 1 vertegenwoordiger moet aangeduid worden om de stad te vertegenwoordigen op deze algemene vergadering; Overwegende dat de stad Waregem aandelen bezit die stemmen vertegenwoordigen; Gelet op de ingediende kandidaturen; Gelet op de bespreking in de algemene commissie van 29 november 2011; Gelet op de geheime stemverrichtingen in openbare zitting met volgend resultaat: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 26 - aantal opgehaalde stembriefjes: 26 - geldig uitgebrachte stemmen: 20 (1 e effectief vertegenwoordiger) 20 (1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 1 e effectief vertegenwoordiger: ja Gemeenteraadszitting 06 december

9 Benoit Willy: 20 1 e plaatsvervanger: ja Soens Rik: 20 Art. 1: Art. 2: Dhr. Willy Benoit, raadslid, Holstraat 56 bus 31 te 8790 Waregem en dhr. Rik Soens, schepen, Bermkouter 4 te 8791 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Leiedal op 13 december Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de bespreking van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer de intercommunale Leiedal op de hoogte te stellen. - aantal uitgedeelde stembriefjes: 26 - aantal opgehaalde stembriefjes: 26 - geldig uitgebrachte stemmen: 20 (1 e effectief vertegenwoordiger) 20 (1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 1 e effectief vertegenwoordiger: ja Benoit Willy: 20 1 e plaatsvervanger: ja Soens Rik: 20 De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Maria Polfliet, Davine Dujardin, Ann- Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke, Henri Destoop, Dieter Alyn, 5. W.I.V.: buitengewone algemene vergadering van 21 december 2011: a) goedkeuren agenda b) voordracht van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger van stad Waregem 5. W.I.V.: buitengewone algemene vergadering van 21 december 2011: a) goedkeuren agenda Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem, genaamd W.I.V.; Gelet op de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering van W.I.V. op woensdag 21 december 2011, met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 7 november 2011, met volgende agenda: 1. Bespreking van de strategie, de gewenste evoluties en activiteiten en de begroting voor het jaar 2012; bepaling van de werkingsbijdrage van de gemeenten voor 2012 op 0,25 euro per inwoner 2. Aanvaarding van het ontslag van de deskundige R. Wanzeele 3. Varia; Gelet op de bespreking in de algemene commissie van 29 november 2011; Met eenparigheid van stemmen; Art. 1: De gemeenteraad keurt de agenda met bijhorende stukken goed die voorgelegd zal worden op de buitengewone algemene vergadering van W.I.V. op 21 december Art. 2: De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en stelt ondermeer de intercommunale W.I.V. hiervan op de hoogte. Gemeenteraadszitting 06 december

10 - voor: onthoudingen: 0 - De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Maria Polfliet, Davine Dujardin, Ann- Sophie Kindt, Henri Destoop, - Schepen, mevrouw Chantal Coussement, geeft toelichting over de werking van W.I.V.: Naar voltooiing van het hervormingsproces tot L.O.M. en L.E.M. Volgens de recent bekend geworden timing zou de beheershervorming mits succesvol- rond moeten zijn tegen midden De W.I.V. doet dus 2012 nog uit inzake gewenste activiteiten en evoluties. De W.I.V. wil een maximaal veilige uitbating van het internationaal luchtvaartterrein Kortrijk-Wevelgem, steeds binnen wat financieel, technisch en operationeel mogelijk is. Men mag inderdaad niet uit het oog verliezen dat precies omwille van de officieel vastgestelde gedeeltelijk gebrekkige infrastructuur en de te beperkte financiële slagkracht door de Vlaamse overheid in 2006 de noodzaak werd ingezien om naar een andere, bovenlokale beheersvorm te gaan voor de internationale luchthaven, waaraan een geprivatiseerd dagelijks beheer is gekoppeld. Concrete doelstellingen: beoogde evolutie van het verkeer en van de verkeersmix: De prioriteit gaat naar het internationaal zakelijk verkeer, ter ondersteuning en ontwikkeling van de bedrijvigheid in de westelijke helft van Vlaanderen. het certificaat van internationale luchthaven elke dag verdienen De W.I.V. zal ook in 2012 onderworpen worden aan de audits vanwege het directoraat-generaal Luchtvaart. Het huidige certificaat loopt sinds 1 juli 2011 en dat voor onbepaalde tijd. Het certificaat voor de periode na 1 juli 2011 gaat er wel van uit dat de beheershervorming wordt voltooid zoals hoger beschreven, zodat de L.O.M.-kapitaalsinjectie er begin 2013 is, zodat de eerste werken kort daarop kunnen starten. Intussen dient men maximaal de corrigerende infrastructuurwerken voor te bereiden Verder ijveren voor de upgrade van luchtruim en verkeersdiensten In juni 2011 werd de studie ontvangen van Belgocontrol over een gecontroleerd luchtruim. In 2012 zal de W.I.V., binnen haar begrensde mogelijkheden, verder ijveren voor de realisatie van wat nu eindelijk is uitgetekend en becijferd. De financiële impact van het project is groot en gaat de mogelijkheden van de actuele luchthavenuitbater ver te boven. Vandaar het blijvende verzoek aan de hogere overheid om middelen te willen voorzien voor een snelle invoering van de nieuwe beveiligingen en om de operationele voorbereidingen te willen aanvatten. Verder ijveren voor een optimaal bruikbare startbaanlengte Door de nieuwe veiligheidsvereisten inzake de verplichte creatie van een Runway End Safety Area werd de bruikbare startbaanlengte wat ingekort. De W.I.V. wilde een wederverlenging door alternatieve oplossingen te laten onderzoeken. De milieu-impact van de uitbating, inzonderheid bij het vliegen, zoveel mogelijk beperken De W.I.V. vraagt dat de luchthavengebruikers de luchtvaartwetten, algemene vliegregels en lokale reglementen naleven. Dit kan al heel wat klachten voorkomen. Op de informatievergadering in het voorjaar wordt aan de omwonenden opnieuw de mogelijkheid geboden om met de W.I.V. en de andere betrokken overheden in gesprek te gaan. Het in 2008 voorbestelde orïenterend bodemonderzoek (O.B.O.) kan worden uitgevoerd zodra de overdracht van de uitbating nabij is en de overnemer bekend. Er zal intussen verder gezocht worden naar milderende maatregelen. De opvallende toename van helicopterverkeer is zeker een item. Een duurzame luchthaven zijn in woorden en in daden In 2012 moet het project Green Sustainable Airports op kruissnelheid komen. Medewerkers waar je op kan bouwen Deze doelstelling kan onder andere op de volgende wijzen behaald worden: goede kennis van de infrastructuur en van het materiaal, door opleidingen op peil te houden; professionele vaardigheid, gedrevenheid en de grootste zorgvuldigheid bij het uitvoeren van de taken. Uitstraling en cliënteel uitbreiden De deelname aan het E.U.-project Green Sustainable Airports geeft de luchthaven regelmatig extra publiciteit en bewijst dat de actuele grote thema s de luchtvaart niet onberoerd laten. Finaal is het de bedoeling om de zakenwereld de voordelen te laten kennen van luchttaxi en handelsbeursvluchten. Gemeenteraadszitting 06 december

11 De W.I.V. neemt verder deel aan West-Poort, het Logistiek Platform van de Provincie West-Vlaanderen en het Flanders Air Transport Network van de Vlaamse Regering en de activiteiten van de Vlaamse Luchthavencomissie. Er wordt een Luchthavendag georganiseerd rond het thema werk en opleiding. financieel: landingsrechten voor 2012 enkel indexeren tegenover 2011; een begroting in evenwicht Er wordt gemikt op een financieel resultaat voor 2012 in evenwicht, dit onder de heden bekende en te verwachten omstandigheden. Onzekere factoren blijven de regionale en wereldeconomie, waar zich het ene ogenblik een krachtig herstel lijkt af te tekenen, maar waarbij kort daarna iedereen het heeft over een nieuwe episode van de crisis en een economische recessie en daarnaast het veiligheidsstreven in de luchtvaart en op de luchthavens. Het kleinste incident kan aanleiding geven tot plotse nieuwe, kostenintensieve reglementeringen die snel wereldwijd kunnen worden ingevoerd. 5. W.I.V.: buitengewone algemene vergadering van 21 december 2011: b) voordracht van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger van stad Waregem Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald op artikel 44, 3e lid, dat bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (W.I.V.); Gelet op de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering van W.I.V. op woensdag 21 december 2011, met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 7 november 2011; Gelet op de bespreking in de algemene commissie op 29 november 2011; Gelet op de ingediende kandidaturen; Gelet op de geheime stemverrichtingen in openbare zitting, met volgend resultaat: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 28 - aantal opgehaalde stembriefjes: 28 - geldig uitgebrachte stemmen: 19 (1 e effectief vertegenwoordiger) 19 (1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 1 e effectief vertegenwoordiger: ja Naessens Els: 19 1 e plaatsvervanger: ja Markey Christel: 19 Art. 1: Art. 2: Mevr. Els Naessens, raadslid, Veldloopstraat 8 te 8790 Waregem en mevr. Christel Markey, raadslid, Schoendalestraat 231 te 8793 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van W.I.V. op 21 december Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de goedkeuring van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer de intercommunale W.I.V. hiervan op de hoogte te stellen. - aantal uitgedeelde stembriefjes: 28 - aantal opgehaalde stembriefjes: 28 - geldig uitgebrachte stemmen: 19 (1 e effectief vertegenwoordiger) 19 (1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 1 e effectief vertegenwoordiger: ja Naessens Els: 19 1 e plaatsvervanger: ja Gemeenteraadszitting 06 december

12 Markey Christel: 19 De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Maria Polfliet, Davine Dujardin, Ann- Sophie Kindt, Henri Destoop, 6. Imog: buitengewone algemene vergadering van 20 december 2011: a) goedkeuren agenda b) voordracht van 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangend vertegenwoordigers van stad Waregem 6. Imog: buitengewone algemene vergadering van 20 december 2011: a) goedkeuren agenda Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid in het gewest Kortrijk, genaamd IMOG; Gelet op de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van IMOG op 20 december 2011, met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 25 oktober 2011, met volgende agenda: 1. Strategie, beleidsplan en actieplan Begroting Varia; Gelet op de bespreking in de algemene commissie van 29 november 2011; Met eenparigheid van stemmen; Art. 1: Art. 2: De gemeenteraad keurt de agenda goed met bijhorende stukken m.b.t. deze punten waarbij een beslissing moet genomen worden, die voorgelegd zal worden op de buitengewone algemene vergadering van Imog op 20 december Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en stelt de intergemeentelijke maatschappij IMOG op de hoogte. - voor: onthoudingen: 0 - De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Maria Polfliet, Davine Dujardin, Ann- Sophie Kindt, Henri Destoop, - Schepen van leefmilieu, de heer Peter Desmet, zegt dat IMOG vooral rond afval werkt. Afval wordt steeds meer omgevormd tot grondstoffen en energie. Afvalverwerking wordt steeds meer synoniem van afvalombuiging via recyclage naar nieuwe basisgrondstof en hernieuwbare brandstof voor duurzame en groene energie. In 2011 zal Imog zo n 75 miljoen kg secundaire grondstoffen en 75 miljoen kwh elektriciteit hebben geproduceerd uit afval. Een groot punt is de milieuvergunning voor de afvalverbranding die verloopt op 25 augustus Een belangrijk onderdeel bij een nieuwe aanvraag is het MER- of milieueffectenrapport dat heel wat tijd in beslag kan nemen. Eind 2011 loopt de overeenkomst tussen Fost Plus en Imog af. Momenteel voert Imog onderhandelingen voor het verlengen van deze overeenkomst. Fost Plus komt tussen voor: de inzameling van PMD, papier & karton, glazen flessen en bokalen en voor de sortering van PMD. De nieuwe milieuvergunning voor de site Moen is de bevestiging van ons masterplan voor die site. Imog investeert nu 10 miljoen voor o.a. uitbreiding deponie, laad- en loskade, biomassacentrum, lagunering van onderwaterbodem, stortgasonttrekking, photovoltaïsche panelen en de aanleg van een logistieke zone. Op vlak van bedrijfsorganisatie wordt er werk gemaakt van een persoonlijk ontwikkelingsplan in het kader van het beter functioneren van de medewerkers in een evoluerende Imog-organisatie. De verbrandingsinstallatie is ISO-gecertificeerd 9001 (kwaliteit) en (milieu). Voor 2012 wordt dit aangehouden en volgen de sortering Harelbeke en de compostering Moen. Imog heeft tevens het West- Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen. Financieel is het een moeilijke periode voor alle bedrijven en daarom probeert ook IMOG zeer kostenbesparend te werken en te zoeken naar externe financieringen zoals in 2010 opgestart. Dit als Gemeenteraadszitting 06 december

13 antwoord op de algemene bedrijfseconomische uitdagingen. Zo is er de diversificatie van diensten met dezelfde middelen: zoutstrooien, lediging bladkorven, opzakken van compost, maken van potgrond, Het project Nette regio wordt vanuit externe (Europese) financiering verder gezet. Vanuit de eigen begroting wordt de link met de sociale economie bestendigd. De totale gewone begroting bedraagt , hiervan is: 58 % via diensten zonder lasten voor de gemeenten 42 % ten laste van de gemeenten Deze begroting courante dienst berdraagt of 63,6 per inwoner. Dit is een stijging van slechts 0,73% t.o.v. de begroting Wanneer we dit vergelijken met de gemiddelde afvalbegrotingen, dan zien we dat deze in Vlaanderen in 2010 gemiddeld 99,9 bedroeg. In een vergelijking met de algemene prijsevolutie in België sinds 2004 (+20 %) steeg Imog slechts met 10 %. Imog maakte dus opnieuw een krappe begroting. 6. Imog: buitengewone algemene vergadering van 20 december 2011: b) voordracht van 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangend vertegenwoordigers van stad Waregem Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald op artikel 44, 3e lid, dat bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid in het gewest Kortrijk, genaamd IMOG; Gelet op de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van IMOG op 20 december 2011, met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 25 oktober 2011; Gelet op artikel 42 van de statuten van Imog, dat stelt dat het aantal leden dat elke deelnemende gemeente kan afvaardigen om te zetelen in de algemene vergadering wordt bepaald op basis van de bevolkingscijfers en de kapitaalinbreng en dat elke gemeente minstens één afgevaardigde mag aanduiden. Elke gemeente kan bijkomende afgevaardigden aanduiden per volledige schijf van twintig procent van respectievelijk haar bevolkingscijfer in verhouding tot het totale bevolkingscijfer van het gemeentelijk ambtsgebied van de vereniging, en haar kapitaalinbreng in verhouding tot het totale maatschappelijke kapitaal van de vereniging; Gelet op het feit dat de stad Waregem bijgevolg het recht heeft 1 bijkomende vertegenwoordiger / plaatsvervanger aan te duiden; Gelet op de bespreking in de algemene commissie op 29 november 2011; Gelet op de ingediende kandidaturen; Gelet op de geheime stemverrichtingen in openbare zitting, met volgend resultaat: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 28 - aantal opgehaalde stembriefjes: 28 - geldig uitgebrachte stemmen: 19 (1 e effectief vertegenwoordiger) 20 (1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 20 (2 e effectief vertegenwoordiger) 19 (2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 1 e effectief vertegenwoordiger: ja Benoit Willy: 19 1 e plaatsvervanger: ja Destoop Henri: 20 2 e effectief vertegenwoordiger: ja Godefroid Jules: 20 1 e plaatsvervanger: ja Devos Connie: 19 Gemeenteraadszitting 06 december

14 Art. 1: Art. 2: Art. 3: Dhr. Willy Benoit, raadslid, Holstraat 56 bus 31 te 8790 Waregem en dhr. Henri Destoop, raadslid, Franklin Rooseveltlaan 4/022 te 8790 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IMOG op 20 december Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de bespreking van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Dhr. Jules Godefroid, raadslid, Wortegemseweg 34 te8790 Waregem en mevr. Connie Devos, raadslid, Kruishoutemseweg 28 te 8790 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IMOG op 20 december Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de bespreking van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer de intergemeentelijke maatschappij Imog hiervan op de hoogte te stellen. - aantal uitgedeelde stembriefjes: 28 - aantal opgehaalde stembriefjes: 28 - geldig uitgebrachte stemmen: 19 (1 e effectief vertegenwoordiger) 20 (1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 20 (2 e effectief vertegenwoordiger) 19 (2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 1 e effectief vertegenwoordiger: ja Benoit Willy: 19 1 e plaatsvervanger: ja Destoop Henri: 20 2 e effectief vertegenwoordiger: ja Godefroid Jules: 20 1 e plaatsvervanger: ja Devos Connie: 19 De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Maria Polfliet, Davine Dujardin, Ann- Sophie Kindt, Henri Destoop, 7. Gaselwest: buitengewone algemene vergadering van 21 december 2011: goedkeuren agenda Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het feit dat de stad voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deelneemt aan de intercommunale vereniging Intercommunale maatschappij voor gas en elektriciteit van het westen, afgekort tot GASELWEST; Gelet op het feit dat de stad per aangetekend schrijven ontvangen op 26 oktober 2011, opgeroepen werd om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van GASELWEST op 21 december 2011 om 18.30u. in het auditorium, President Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk; Gelet op het dossier met documentatiestukken dat tegelijkertijd aan de stad overgemaakt werd; Gelet op de agenda van voormelde buitengewone algemene vergadering vastgesteld door de raad van bestuur van 30 september 2011; Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan deze agenda met volgende punten: 1. Bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2012 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting Volmachtverlening inzake bestellingen van Gaselwest aan Eandis bekrachtiging 3. Statutaire benoemingen 4. Statutaire mededelingen; Gemeenteraadszitting 06 december

15 Gelet op het gewestgrensoverschrijdend karakter van Gaselwest waardoor de bepalingen vermeld in art. 44 van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking niet van toepassing zijn en de vertegenwoordiger aangeduid door de gemeenteraad aan het begin van de legislatuur, geldt voor de ganse legislatuur ; Overwegende dat in de gemeenteraad van 6 februari 2007 de burgemeester werd aangeduid als vertegenwoordiger van de stad voor de algemene vergaderingen van Gaselwest; Overwegende dat de gemeenteraad aan de burgemeester machtiging verleende om voor deze vergaderingen een plaatsvervanger aan te duiden; Gelet op de beslissing genomen in zitting van het college van burgemeester en schepenen dd. 17 november 2011 waarbij raadslid Bart Kindt werd gevolmachtigd om deze buitengewone algemene vergadering bij te wonen. Gelet op de bespreking in de algemene commissie van 29 november 2011; Met eenparigheid van stemmen; Art. 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest op 21 december Art. 2: De vertegenwoordiger van de stad die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest op 21 december 2011, op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen. Art. 3: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en ondermeer de intercommunale vereniging GASELWEST hiervan op de hoogte te stellen per schrijven gericht aan het secretariaat, p/a Eandis, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. - voor: onthoudingen: 0 - De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Maria Polfliet, Davine Dujardin, Ann- Sophie Kindt, Henri Destoop, 8. goedkeuren kapitaalsverhoging Gaselwest Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het feit dat de stad voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en gas deelneemt aan de intercommunale vereniging Gaselwest; Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van Gaselwest van 4 november 2011 waarbij aan de gemeenten en provincies een uitgewerkt voorstel tot kapitaalverhoging aangeboden wordt vertegenwoordigd door winstbewijzen Ee (in de activiteit elektriciteit); Gelet op het feit dat het voorstel per brief van 8 november 2011 aan de stad overgemaakt is, onder andere met de melding van de concrete maximale bedragen waarop kan worden ingeschreven; Gelet op het feit dat de principes van een kapitaalverhoging onder de vorm van winstbewijzen E opgenomen zijn in artikel 7 van de Gaselwest-statuten; Gelet op het feit dat door de creatie van deze winstbewijzen E de neutraliteit gerespecteerd wordt ten opzichte van het rendement dat toekomt aan de huidige kapitaalaandelen A, zodat het rendement op het eigen vermogen van de bestaande vennoten niet zal dalen; Gelet op het feit dat de winstbewijzen E de huidige stemrechten niet beïnvloeden; Gelet op de door de Raad van Bestuur van Gaselwest van 25 september 2009 besliste emissievoorwaarden met betrekking tot de uitgifte (inclusief waarde en aantallen) en het ter plaatsing aanbieden van winstbewijzen E; Gelet dat de uitgifte van winstbewijzen E gerealiseerd wordt pro rata het aantal aandelen A dat iedere vennoot bezit binnen de totaliteit van de A-aandelen van de openbare sector van Gaselwest op het ogenblik van de beslissing tot de kapitaalverhoging door uitgifte van winstbewijzen E; Gelet dat de waarde tegen dewelke de winstbewijzen E zouden worden uitgegeven bepaald zal worden aan de hand van de waarde van het effectief volgestorte kapitaal gedeeld door het aantal aandelen A, beide op het ogenblik van de eerste beslissing van de uitgifte van winstbewijzen E, zijnde 30 oktober 2009; Gelet dat indien beslist zou worden tot omzetting van winstbewijzen E naar aandelen A, deze omzetting gerealiseerd zal worden tegen de reële waarde van de aandelen op het ogenblik van de omzetting; Gelet op het feit dat de kapitaalverhoging voorzien is in één ronde; Gemeenteraadszitting 06 december

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 maart 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 maart 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 05 maart 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Gemeenteraad 06 februari 2007

Gemeenteraad 06 februari 2007 Gemeenteraad 06 februari 2007 Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen

Nadere informatie

Gemeenteraad 06 mei 2008

Gemeenteraad 06 mei 2008 Gemeenteraad 06 mei 2008 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. PROJECTVERENIGINGEN 4 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 4 4. VZW S 5 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. projectverenigingen 4 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 5 4. VZW S 6 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

Gemeenteraad 06 november 2007

Gemeenteraad 06 november 2007 Gemeenteraad 06 november 2007 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen

Nadere informatie

Voorbereiding beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 16 december 2010

Voorbereiding beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 16 december 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Voorzitter Rik Soens,

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 9 november 2010

Verslag gemeenteraad 9 november 2010 Verslag gemeenteraad 9 november 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. PROJECTVERENIGINGEN 5 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 5 4. VZW S 6 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

Zitting van 2 maart 2010

Zitting van 2 maart 2010 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 2 maart 2010 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 04 mei 2010

Verslag gemeenteraad 04 mei 2010 Verslag gemeenteraad 04 mei 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 06 mei 2014

Verslag gemeenteraad dinsdag 06 mei 2014 Verslag gemeenteraad dinsdag 06 mei 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter VOORZITTER DAVINE DUJARDIN EN ANN-SOPHIE KINDT, LEDEN,

Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter VOORZITTER DAVINE DUJARDIN EN ANN-SOPHIE KINDT, LEDEN, Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 06 februari

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 08 mei 2012

Verslag gemeenteraad dinsdag 08 mei 2012 Verslag gemeenteraad dinsdag 08 mei 2012 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 mei 2015 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/10 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IKA. Toelichting

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/17 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende

Nadere informatie

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur.

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur. FME/edw a 04 80 00 20141211-P.V..doc 18 december 2014 Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om 16.30 uur. Ten jare tweeduizend en veertien,

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen:

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Voorstel statutenwijziging onderdeel van de agenda voor de Bijzonder Algemene Vergadering van 27 mei 2014. Ontwerp goedgekeurd op de RVB van 14 februari 2014 Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Beleidsplan

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

Wat doet IKA IKA : Faciliteren verwerven aandelen in IVEKA/IGAO

Wat doet IKA IKA : Faciliteren verwerven aandelen in IVEKA/IGAO 1 IKA Wat doet IKA IKA : Faciliteren verwerven aandelen in IVEKA/IGAO Aanhouden, beheren en financieren van de strategische participaties in de energiesector Financiering buitengewone dienst 2 Participaties

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 mei 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 mei 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 mei 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================

MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================ GEMEENTEBESTUUR KUURNE MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================ VOORSTEL VAN BESLISSINGEN Openbare zitting 1. Goedkeuren

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 november 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 november 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 november 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Gemeenteraad 05 mei 2009

Gemeenteraad 05 mei 2009 Gemeenteraad 05 mei 2009 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2014 Besluit nummer: 2014_GR_00988 Onderwerp: Dienstverlenende vereniging Finiwo - buitengewone algemene vergadering van 12 december

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Vlaamse Regering.^SLT

Vlaamse Regering.^SLT Vlaamse Regering.^SLT Besluit van de Vlaamse Regering inzake de werking en de samenstelling van de Vlaamse Luchthavencommissie DE VLAAMSE REGERING. Gelet op het decreet van 7 mei 2004 Inzake de Sociaal-Economische

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2014 Besluit nummer: 2014_GR_00985 Onderwerp: Opdrachthoudende vereniging Imewo - Exit Electrabel - overname aandelen gefinancierd door

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

Zitting van 18 december 2008

Zitting van 18 december 2008 STADSBESTUUR WAREGEM Uittreksel uit het register der notulen van de gemeenteraad Zitting van 18 december 2008 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem burgemeester-voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN 24 NOVEMBER 2016

GEMEENTERAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 GEMEENTERAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Jan Stevens, burgemeester; Rik Buyse, Magda Deprez, Rachida Abid, Daisy Haydon, schepenen; Georges Lambrecht, Hilde Debommarez, Isabelle Decrans, Marc Debie,

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL

Nadere informatie

De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Davine Dujardin, Els Naessens, Griet Deleersnyder

De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Davine Dujardin, Els Naessens, Griet Deleersnyder Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 18 december

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

STAD WAREGEM Gemeenteplein WAREGEM

STAD WAREGEM Gemeenteplein WAREGEM Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 13 januari

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Bekkevoort, wettig bijeengeroepen overeenkomstig artikel 29 tot en met 32 van de Organieke Wet van 8 juli

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 november 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 november 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 november 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punt bestuurszaken Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer

Nadere informatie

Gemeenteraad - toelichtende nota

Gemeenteraad - toelichtende nota Gemeenteraad - toelichtende nota Punt 2 Openbare werken riolerings- en wegeniswerken Sint Germanusstraat project W214055 goedkeuring voorontwerpdossier Bijlage(n) neen Het project W214055 heeft als doel

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

ZITTING VAN

ZITTING VAN ZITTING VAN 31.05.2012. AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Cecile Verheyen en Guy Glorieux, schepenen Hendrik Blommaert, schepen - voorzitter OCMW, Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN.

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012

Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012 Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012 Aanwezigen : Hofmans L. - Burgemeester Vermeesch R. - Voorzitter Muyshondt T., Verhaegen J., Damen N., De Pooter S., De Schutter S. - schepenen Janssens

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 23/10/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 23/10/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 23/10/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 23 oktober 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1.

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

Gemeenteraad 02 mei 2007

Gemeenteraad 02 mei 2007 Gemeenteraad 02 mei 2007 Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 15/11/2016

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 15/11/2016 Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 15/11/2016 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; G. Soete, F. Annys, M. Declerck, D. Demarcke, K. Devos, commissieleden met stemrecht; A. Goethaels,

Nadere informatie

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016 Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016 VOORSTEL VAN BESLISSINGEN GOEDKEUREN VERSLAG VORIGE GEMEENTERAAD 1. Goedkeuren verslag vorige gemeenteraad Het verslag van de gemeenteraad

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING STRAATNAAMGEVING. 1. Goedkeuring van een nieuwe straatnaam - Matruyepleintje. In de zitting van

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 december 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 december 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 december 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 1. PLAATS EN DATUM... 2 2. AGENDAPUNTEN... 2 3. OPROEPING... 2 4. DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING... 3 5. PUNTEN OP DE AGENDA EN RECHT OM VRAGEN

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Gezamenlijke aankoop elektriciteit 2012-2014.

Nadere informatie

Gemeenteraad 04 november 2014

Gemeenteraad 04 november 2014 BADSTAD Blankenberge, 10 november 2014 8370 BLANKENBERGE Gemeenteraad 04 november 2014 1 Mededelingen van de voorzitter OPENBARE ZITTING 2 Aanvraag Vlaams Belang conform artikel 29 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10 RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Aanwezig: Katrien Schryvers, voorzitter Alfons Christiaensen, Bert Claessens, Emery Frijters, Pieter Goedemé, Dirck Haest, Geert

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 10/06/2015

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 10/06/2015 sector secretariaat commissie algemeen beleid Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 10/06/2015 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; G. Soete, F. Annys, M. Declerck, J.M. Dedecker, D. Demarcke,

Nadere informatie

Zitting Gemeenteraad van 29 november 2005

Zitting Gemeenteraad van 29 november 2005 Zitting Gemeenteraad van 29 november 2005 AANWEZIG: Jean-Pierre De Clercq, Burgemeester - Luc Vandekerckhove, Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Marcel Dendauw, Eric D'Hoop, Schepenen - Herman De

Nadere informatie

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/06/2017

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/06/2017 Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/06/2017 Agenda provincieraad OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: NAAM DATUM BEVOEGDHEDEN 1 STE COMMISSIE MAANDAG 12 JUNI 2017, 17U00 BESTUURLIJKE ORGANISATIE,

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO R e g l e m e n t v a n O r d e Doelstelling van de GECORO De GECORO beoogt het behoud, de verbetering, de onderbouwing en uitwerking van een goede

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken

Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken Overzicht Inleiding 1. Interlokale vereniging A. Inleiding B. Oprichting C. Beheerscomité D. Beherende gemeente E. Personeel Overzicht: 2. De projectvereniging

Nadere informatie

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Artikel 1 In de stad Lier wordt een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, hierna milieuraad Lier, afgekort milieuraad, genoemd,

Nadere informatie

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 18 mei 2017

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 18 mei 2017 Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 18 mei 2017 VOORSTEL VAN BESLISSINGEN GOEDKEUREN VERSLAG VORIGE GEMEENTERAAD 1. Goedkeuren verslag vorige gemeenteraad Het verslag van de gemeenteraad

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN 30 MAART 2017

GEMEENTERAAD VAN 30 MAART 2017 GEMEENTERAAD VAN 30 MAART 2017 Aanwezig: Jan Stevens, Rik Buyse, Magda Deprez, Rachida Abid, Daisy Haydon, Filiep De Vos, Georges Lambrecht, Marc Debie, Guido Callewaert, Carlos Verbrugghe, Sandra Devos,

Nadere informatie

Raad 18 november

Raad 18 november Raad 18 november 2009 112 RAAD 18 november 2009 Aanwezig: Jan Keirsebelik, voorzitter, Chris De Ridder, afgevaardigd schepen Roger Van Driessche, Guy Verbrugghe, Peter Van Broeckhoven, Jan Mattheeussen,

Nadere informatie

goedkeuring door gemeenteraad

goedkeuring door gemeenteraad GEMEENTELIJK FEESTCOMITE p/a Markt 1 9340 LEDE Voorzitter Elsie Van den Abbeele uw kenmerk: ons kenmerk: bijlagen: dienst: patrimonium tel.: (053)60 68 50 fax: (053)80 33 09 e-mail: patrimonium@lede.be

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement GECORO huishoudelijk reglement 2014 blz. 1van 5 GR 04 maart 2014 GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement 1. Doelstellingen van de Gecoro Artikel 1 : De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening,

Nadere informatie

Gemeentebestuur AARTSELAAR

Gemeentebestuur AARTSELAAR Gemeentebestuur AARTSELAAR NOTULEN van de gemeenteraadszitting van van 24 november 2014 Aanwezig: Jan Van der Heyden, raadslid-voorzitter - Sophie De Wit, burgemeester - Edouard Vermoesen, Mark Vanhecke,

Nadere informatie

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteenweg 360 BTW BE 0405.548.486 - RPR Gent, afdeling Kortrijk: 0405.548.486 www.deceuninck.com

Nadere informatie

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 15-03-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 27 januari OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN

Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 27 januari OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 27 januari 2014. OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN Aanwezig : Eddy Marcoen, voorzitter; Dr. De Roo Ludo (vanaf agendapunt 5), Haesevoets Daniël, Lemmens Mia, Struys

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 22.05.2014 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst secretariaat Volgnummer dossier 9 Onderwerp Overheidsopdrachten. Samenaankoop van elektriciteit en

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 11 JUNI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 11 JUNI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 11 JUNI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 december 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 december 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 1 december 215 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/7/25 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 4 november 2011. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie