Voorbereiding beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 16 december 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbereiding beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 16 december 2010"

Transcriptie

1 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte Schepenen Freddy François, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Georges Vantieghem, Mario Verhellen, Guy Adams, Jaak Lefevre, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Guy Van den Eynde, Davine Dujardin, Bart Kindt, Connie Devos, Ann- Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke, Els Naessens, Bruno Lahousse, Hilde Dewever, Henri Destoop, Dieter Alyn, Delphine Cloet, Christel Markey, Anne-Mie Meerschman, Désiré Van Damme Titularis-raadsleden Guido De Langhe Secretaris Verontschuldigd: Voorbereiding beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 16 december 2010 De vergadering vangt aan om: uur OVEREENKOMSTIG HET ARTIKEL 26 VAN HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (BESLISSING GEMEENTERAAD VAN 3 APRIL 2007) WORDT, BIJ DE GEHEIME STEMMINGEN, HET BUREAU ALS VOLGT SAMENGESTELD: KURT VANRYCKEGHEM, BURGEMEESTER VOORZITTER DAVINE DUJARDIN EN ANN-SOPHIE KINDT, LEDEN, JONGSTE RAADSLEDEN OPENBARE ZITTING 1. mededelingen - Volgende commissie: 4 januari 2011 om uur - Volgende gemeenteraad: 11 januari 2011 om uur. 2. onroerende goederen: goedkeuren uitbreiding overeenkomst uitbatingsconcessie cafetaria Jeugdcentrum In zitting van de Gemeenteraad van 2 maart 2010 werd de overeenkomst voor de uitbatingsconcessie cafetaria Jeugdcentrum goedgekeurd. Na ruime publicatie werden 4 kandidaturen ingediend. Hieruit heeft het College van Burgemeester en Schepenen, in zitting van 10 juni 2010, beslist de concessie toe te wijzen aan de Brouwerij Alken Maes nv (met maatschappelijke zetel Waarloosveld 10 te 2550 Waarloos). De brouwerij Alken Maes diende zijn kandidatuur in met als uitbater de heer Bart Vandenberghe (wonende Noorderlaan 8 te 8790 Waregem). Het concessiecontract is inmiddels van start gegaan op 1 september De brouwerij Alken Maes vraagt om ook de zaaltje, palend aan de cafetaria en zoals aangeduid op bijgaand plan, te mogen uitbaten. De uitbating van het zaaltje zou, naast de commerciële meerwaarde, ook een reële meerwaarde bieden voor de uitstraling van de volledige site. Als tegenprestatie zou de uitbater een aantal conciërge-activiteiten waarnemen binnen het Jeugdcentrum, met name: - Openen en sluiten van de deuren van de sportzaal; - Aanzetten en doven van lichten van de sportzaal; - De technische installatie van de sportzaal (verwarming en warm water) aan- en afzetten; Gemeenteraadszitting 16 december

2 - Toezicht uitoefenen op de activiteiten binnen de sportzaal; - Controle uitoefenen in en rond de site van het Jeugdcentrum; - Eventuele misbruiken in en rond de site van het Jeugdcentrum melden; - Technische mankementen in en rond de site van het Jeugdcentrum melden; - Toezicht uitoefenen op de sportinfrastructuur en de technische en sanitaire installatie; - Het gebruik van het bijkomend zaaltje geldt niet voor de maanden juli en augustus. Voor de bijkomende uitbating van het zaaltje en om de conciërgetaken contractueel te voorzien, zou de bestaande uitbatingsconcessie moeten uitgebreid worden. Bij wijziging van uitbater, zal de brouwerij Alken Maes nv de nieuwe uitbater tevens de voorziene conciërgetaken opleggen in compensatie voor het gebruik van het zaaltje palend aan de cafetaria. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de overeenkomst van de uitbatingsconcessie cafetaria Jeugdcentrum uit te breiden en de desbetreffende bijlage bij de concessie-overeenkomst goed te keuren. 3. goedkeuren budgetwijziging 2010: Vereniging Ons Tehuis De Vereniging Ons Tehuis legt haar budgetwijziging voor het dienstjaar 2010 voor: Budgetwijziging - Vereniging Ons Tehuis (geconsolideerd) Dienstjaar 2010 B 2010 Wijziging BW Werkingskosten (-) , , ,97 70 Werkingsopbrengsten (+) , , ,59 werkingsresultaat , , ,38 65 financiële kosten (-) ,00 0, ,00 75 financiële opbrengsten (+) , , ,10 financieel resultaat , , ,10 66 Uitzonderlijke kosten (-) 0,00 0,00 0,00 76 Uitzonderlijke opbrengsten (+) 0,00 0,00 0,00 Uitzonderlijk resultaat 0,00 0,00 0,00 resultaat boekjaar , , ,28 afschrijvingen/waardevermind (+) , , ,89 verrekening investeringssubs (-) , , ,10 Kapitaalsaflossing lening (-) 0, , ,51 te financieren resultaat , , ,00 De gebudgetteerde onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage is gedaald van ,97 euro tot ,00 euro. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de budgetwijziging 2010 van de Vereniging Ons Tehuis goed te keuren. 4. goedkeuren budget 2011: Vereniging Ons Tehuis Het budget 2011 werd besproken op de Raad van Beheer van de Vereniging Ons Tehuis op 26 november 2010 en werd ingediend met volgende cijfers: Budget Vereniging Ons Tehuis (geconsolideerd) Dienstjaar 2011 BW 2010 B Werkingskosten (-) , ,89 Gemeenteraadszitting 16 december

3 70 Werkingsopbrengsten (+) , ,45 werkingsresultaat , ,44 65 financiële kosten (-) , ,00 75 financiële opbrengsten (+) , ,10 financieel resultaat , ,10 66 Uitzonderlijke kosten (-) 0,00 0,00 76 Uitzonderlijke opbrengsten (+) 0,00 0,00 Uitzonderlijk resultaat 0,00 0,00 resultaat boekjaar , ,34 afschrijvingen/waardevermind. (+) , ,89 verrekening investeringssubs (-) 7 998, ,10 Kapitaalsaflossing lening (-) , ,15 te financieren resultaat , ,70 De gebudgetteerde onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage voor 2011 wordt geraamd op ,70 euro. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het budget 2010 van de Vereniging Ons Tehuis goed te keuren. 5. goedkeuren budget 2011 cultuurcentrum De Schakel Het budget 2011 van De Schakel vzw wordt voorgesteld met volgende eindcijfers: Gewijzigd budget 2010 begroting 2011 BEDRIJFSKOSTEN Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen , ,00 Diensten en diverse goederen , ,00 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , ,00 Afschrijvingen en waardeverminderingen , ,00 Andere bedrijfskosten 5 285, ,00 Financiële kosten 860,00 960,00 Uitzonderlijke kosten 0,00 0,00 Totaal kosten boekjaar , ,00 Niet te verrekenen afschrijvingen , ,00 Onderhouds en vervangingsinvesteringen , ,00 Uitbreidingsinvesteringen , ,00 Tegoed evenementen stad 0,00 0,00 Niet te verrekenen voorziening loon , ,00 arbeidsvrijstelling 55+ Overgedragen verlies vorig boekjaar 0,00 0,00 Over te dragen winst ,00 0,00 Totaal kosten , ,00 BEDRIJFSOPBRENGSTEN Omzet , ,00 Geproduceerde vaste activa 5 800, ,00 Overige bedrijfsopbrengsten , ,00 Derving door gratis dienstverlening en verhuur 4 000, ,00 Diverse bedrijfsopbrengsten 6 900, ,00 Terugbetaling elektriciteit door Stad , ,00 Terugbetaling vakantieateliers door Sportbeheer 2 500, ,00 Financiële opbrengsten 2 000, ,00 Uitzonderlijke opbrengsten 0,00 0,00 Totaal opbrengsten boekjaar , ,00 Overgedragen winst van vorig dienstjaar , ,00 Over te dragen verlies 0,00 0,00 Totaal opbrengsten , ,00 Gemeenteraadszitting 16 december

4 De geraamde stedelijke toelage voor 2011 bedraagt ,00 euro. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het budget 2011 van CC De Schakel vzw goed te keuren. 6. goedkeuren budget 2011: vzw Het Pand Het budget 2011 van vzw Het Pand wordt voorgesteld met volgende eindcijfers: Uitgaven Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 0,00 0,00 Diensten en diverse goederen , ,00 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , ,00 Afschrijvingen waardeverminderingen voorzieningen , ,00 Andere bedrijfskosten , ,00 Financiële kosten , ,00 Belastingen 2 500, ,00 TOTAAL , ,00 Ontvangsten Omzet , ,00 Andere bedrijfsopbrengsten 1 400, ,00 Financiële opbrengsten 9 800, ,00 Uitzonderlijke opbrengsten 0,00 0,00 TOTAAL , ,00 Totaal resultaat ,00 Niet kaskosten ,00 Budgettair resultaat ,00 De concessievergoeding aan de stad wordt geraamd op ,00 euro. Dit bedrag wordt na fusie in 2011 opgenomen als opbrengst in het budget 2011 van het WAGSO. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het budget 2011 van vzw Het Pand goed te keuren. 7. goedkeuren budget 2011: vzw OC Nieuwenhove Het budget 2011 van vzw OC Nieuwenhove wordt voorgelegd met volgende eindcijfers: BW 2010 Budget 2011 Ontvangsten Prestaties , ,00 Toelage stad , ,00 Schuld 50,00 50,00 Andere opbrengsten 1 000, ,00 Totaal ontvangsten , ,00 Uitgaven Werkingskosten , ,00 Personeel , ,00 Afschrijvingen 5 379, ,97 Andere kosten 120,00 120,00 Bankkosten 15,00 15,00 Roerende voorheffing 10,00 10,00 Gemeenteraadszitting 16 december

5 Totaal uitgaven , ,97 Boni vorig , ,22 dienstjaar Saldo dienstjaar , ,97 Over te dragen , ,25 resultaat De stedelijke toelage wordt vastgesteld op ,00 euro. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het budget 2011 van vzw OC Nieuwenhove goed te keuren. 8. goedkeuren budget 2011: vzw Sportbeheer Het budget 2011 van vzw Sportbeheer wordt voorgesteld met volgende eindcijfers: BW 2010 Budget 2011 Ontvangsten Prestaties , ,00 Cafetaria , ,00 Zwemmen , ,00 Sporthallen , ,00 Openluchtcentra , ,00 Andere bedrijfsopbrengsten , ,00 Deelname sportactiviteiten , ,00 Financiële opbrengsten 400,00 400,00 Bijzondere ontvangsten 0,00 0,00 Overdrachten , ,00 Toelage stad , ,00 Gratis zwemmen LO , ,00 Overdracht vorig dienstjaar , ,00 Totaal ontvangsten , ,00 Uitgaven Werkingskosten , ,00 Onthaal en receptie 7 500, ,00 Verplaatsingskosten 2 850, ,00 Kantoorkosten , ,00 Labo 4 500, ,00 Sociaal secretariaat , ,00 Onderhoud kantoormachines 1 600, ,00 Documentatie, lidgelden 1 000, ,00 Beroepsopleiding 2 500, ,00 Publiciteit , ,00 Juridisch advies 1 000, ,00 Ter beschikking stellen , ,00 gebouwen Materiaal en materieel , ,00 Energie , ,00 Water , ,00 Onderhoud accommodatie , ,00 Onderhoud voertuigen 2 500, ,00 Huur gebouwen , ,00 Verzekeringen , ,00 Prestaties door derden 0,00 0,00 Lesgevers/scheidsrechters , ,00 PBW , ,00 Inkomgelden/huurgelden 2 000, ,00 Gratis sporten , ,00 Gemeenteraadszitting 16 december

6 Interim ,00 0,00 Personeel , ,00 Uitzonderlijke kosten 200,00 0,00 Totaal uitgaven , ,00 De stedelijke toelage voor het gratis zwemmen: ,00 euro. De stedelijke toelage wordt vastgesteld op ,00 euro. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het budget 2011 van Sportbeheer vzw goed te keuren. 9. goedkeuren stedelijke dotatie 2011 aan politiezone Mira In de politieraad wordt op 21 december 2010 de begroting 2011 van de politiezone Mira ter goedkeuring voorgelegd. Op basis van het reeds bekomen verslag bekomen van de politiezone Mira zal de stedelijke dotatie voor de stad Waregem worden vastgesteld op ,00 euro. Dit is een stijging van ,00 euro ten opzichte van Hiervoor is het nodige budget ingeschreven op de begroting 2011 van de stad Waregem. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de stedelijke dotatie 2011 politiezone Mira goed te keuren. 10. OCMW: kennisname budget 2011 en goedkeuren meerjarenplanning a. Goedkeuren meerjarenplan Aan de raad wordt het meerjarenplan voorgelegd. De stedelijke bijdrage wordt geraamd: Voor 2011 = ,00 euro Voor 2012 = ,00 euro Voor 2013 = ,00 euro Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit meerjarenplan goed te keuren. b. Kennisname budget 2011 Het OCMW legt zijn budget 2011 voor aan de gemeenteraad. Dit werd tevens besproken op het overleg tussen het OCMW en de Stad op 18 november 2010: Omschrijving BW 2010 Budget 2011 Werkingsopbrengsten , ,00 Werkingskosten , ,00 Werkingsresultaat , ,00 Financiële opbrengsten , ,00 Financiële kosten , ,00 Resultaat gewone activiteiten , ,00 Uitzonderlijke opbrengsten 0,00 0,00 Uitzonderlijke kosten 0,00 0,00 Resultaat van het boekjaar , ,00 Verrekeningen , ,00 Resultaat v/h boekjaar na verrekening , ,00 Gemeenteraadszitting 16 december

7 Normale stedelijke bijdrage , ,00 Inbreng overschot vorig jaar/geraamd , ,00 overschot Effectieve stedelijke bijdrage , ,00 Er wordt een aanpassing van de salarissen aan de index voorzien in oktober De geraamde financiële bijdrage van de stad voor 2011 bedraagt ,00 euro, rekening houdend met een vermoedelijk boni uit 2010 van ,00 euro. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het budget 2011 van het OCMW. 11. WAGSO: goedkeuren budget 2011 en meerjarenplanning Het budget 2011 en de meerjarenplanning van het autonoom gemeentebedrijf WAGSO wordt voorgesteld met volgende eindcijfers: Uitgaven BW Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen , , ,00 Diensten en diverse goederen , , ,00 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , , ,00 Afschrijvingen waardeverminderingen voorzieningen , , ,00 Andere bedrijfskosten , , ,00 Financiële kosten , , ,00 Belastingen 1 790, , ,00 TOTAAL , , , ,00 Ontvangsten BW Omzet , , ,00 Andere bedrijfsopbrengsten 1 400, , ,00 Financiële opbrengsten , , ,00 Uitzonderlijke opbrengsten ,0 0,00 0,00 TOTAAL , , , ,00 Totaal resultaat , ,00-25, ,00 Contractuele onbeschikbare reserves , , ,00 Niet kaskosten , , ,00 Budgettair resultaat , , ,00 In 2011 wordt vzw Het Pand volledig opgenomen in het WAGSO. De concessievergoeding aan de stad voor 2011 wordt geraamd op ,00 euro. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het budget 2011 en de meerjarenplanning van het WAGSO goed te keuren. 12. vaststellen opcentiemen op de onroerende voorheffing: dienstjaar 2011 Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het jaar 2011 ongewijzigd vast te stellen op Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het belastingreglement op de opcentiemen goed te keuren. Gemeenteraadszitting 16 december

8 13. vaststellen aanslagvoet aanvullende belasting op de personenbelasting: dienstjaar 2011 Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de aanslagvoet aanvullende belasting op de personenbelasting voor het jaar 2011 ongewijzigd vast te stellen op 6,8%. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het belastingreglement goed te keuren. 14. stad Waregem: vaststellen budget 2011, goedkeuren beleidsnota + financiële nota + bijlage Aan de raad werden de documenten betreffende het gemeentebudget en de bijlagen bezorgd. Het budget 2011, de beleidsnota, de meerjarenplanning en de financiële nota 2011 worden aan de hand van een presentatie door de schepen van financiën en de financieel adviseur toegelicht. het gemeentebudget 2011 buitengewone dienst wordt als volgt voorgelegd: Geraamd alg ,00 [5]=[3]+[4] budgetresultaat Budget 2011 Saldo Ontvangsten eigen dienstjaar ,00 Uitgaven eigen dienstjaar , ,00 (g) Artikels 02 Ontvangsten vorige dienstj. (in 2011) 0,00 Uitgaven vorige dienstj. (in 2011) 0,00 0,00 (h) Ontvangsten overboekingen ,00 Uitgaven overboekingen , ,00 (i) Geraamd resultaat v/h budget 2011 (+ of -) ,00 [6]=(g)+(h)+(i) Geraamd alg [7]=[5]+[6] budgetresultaat het gemeentebudget 2011 gewone dienst wordt als volgt voorgelegd Geraamd alg ,00 [5]=[3]+[4] budgetresultaat Budget 2011 Saldo Ontvangsten eigen dienstjaar ,00 Uitgaven eigen dienstjaar , ,00 (g) Artikels 02 Ontvangsten vorige dienstj. (in 2011) 0,00 Uitgaven vorige dienstj. (in 2011) 0,00 0,00 (h) Ontvangsten overboekingen ,00 Uitgaven overboekingen , ,00 (i) Geraamd resultaat v/h budget 2011 (+ of -) ,00 [6]=(g)+(h)+(i) Geraamd alg ,00 [7]=[5]+[6] budgetresultaat Gemeenteraadszitting 16 december

9 Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het gemeentebudget 2011, de beleidsnota en de financiële nota met hun bijlagen goed te keuren. 15. vragen Er zijn. vragen ingediend in het secretariaat: - Einde van de gemeenteraadszitting:.. uur (get) Guido De Langhe Secretaris Gedaan in bovenvermelde zitting Namens de gemeenteraad Voor eensluidend afschrift Waregem, 15 december 2010 (get) Kurt Vanryckeghem Voorzitter Guido De Langhe Secretaris Kurt Vanryckeghem Burgemeester Gemeenteraadszitting 16 december

De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Davine Dujardin, Els Naessens, Griet Deleersnyder

De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Davine Dujardin, Els Naessens, Griet Deleersnyder Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 18 december

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Zitting van 2 maart 2010

Zitting van 2 maart 2010 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 2 maart 2010 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte

Nadere informatie

Gemeenteraad 06 februari 2007

Gemeenteraad 06 februari 2007 Gemeenteraad 06 februari 2007 Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 16 december 2010

Verslag gemeenteraad 16 december 2010 Verslag gemeenteraad 16 december 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt

Nadere informatie

Zitting van 18 december 2008

Zitting van 18 december 2008 STADSBESTUUR WAREGEM Uittreksel uit het register der notulen van de gemeenteraad Zitting van 18 december 2008 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem burgemeester-voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof

Nadere informatie

Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter VOORZITTER DAVINE DUJARDIN EN ANN-SOPHIE KINDT, LEDEN,

Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter VOORZITTER DAVINE DUJARDIN EN ANN-SOPHIE KINDT, LEDEN, Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 06 februari

Nadere informatie

Gemeenteraad 06 november 2007

Gemeenteraad 06 november 2007 Gemeenteraad 06 november 2007 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen

Nadere informatie

STAD WAREGEM Gemeenteplein WAREGEM

STAD WAREGEM Gemeenteplein WAREGEM Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 13 januari

Nadere informatie

Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 17 december 2009

Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 17 december 2009 Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 17 december 2009 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 maart 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 maart 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 05 maart 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad donderdag 19 december 2013

Verslag gemeenteraad donderdag 19 december 2013 Verslag gemeenteraad donderdag 19 december 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 06 juli 2010

Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 06 juli 2010 Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 06 juli 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk

Nadere informatie

Gemeenteraad 06 mei 2008

Gemeenteraad 06 mei 2008 Gemeenteraad 06 mei 2008 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

Gemeenteraad 01 juli 2008

Gemeenteraad 01 juli 2008 Gemeenteraad 01 juli 2008 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad donderdag 18 december 2014

Verslag gemeenteraad donderdag 18 december 2014 Verslag gemeenteraad donderdag 18 december 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 05 november 2013

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 05 november 2013 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 05 november 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 22 december 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 22 december 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 22 december 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Vaststelling van de gemeentelijke dotatie aan

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. PROJECTVERENIGINGEN 4 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 4 4. VZW S 5 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

Gemeenteraad 20 december 2007

Gemeenteraad 20 december 2007 Gemeenteraad 20 december 2007 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 november 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 november 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 november 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. projectverenigingen 4 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 5 4. VZW S 6 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 06 april 2010

Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 06 april 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Voorzitter Rik Soens,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 17 december 2009

Verslag gemeenteraad 17 december 2009 Verslag gemeenteraad 17 december 2009 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt

Nadere informatie

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist.

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist. BEGROTING 2017 door het College van Burgemeester en Schepenen VERSLAG EN COMMENTAAR van dhr. C. Beoziere, Schepen van Financiën Het project van de begroting 2017 werd opgesteld in overeenstemming met het

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 januari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 8/1 Autonoom provinciebedrijf Campus Vesta. Identificatienummer

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014

Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014 Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

1. goedkeuren proces-verbaal vorige zitting De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring (27/27) aan het proces-verbaal van de zitting van 04/12/2007.

1. goedkeuren proces-verbaal vorige zitting De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring (27/27) aan het proces-verbaal van de zitting van 04/12/2007. Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 20 december

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. PROJECTVERENIGINGEN 5 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 5 4. VZW S 6 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 december 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 december 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 december 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2016

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2016 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2016 openbare zitting 1. Algemeen. Goedkeuring van de notulen van de zitting d.d. 28/11/2016 De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting d.d. 28/11/2016

Nadere informatie

AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VZW BENETIET GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP

AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VZW BENETIET GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP Benetiet vzw Luitenant Lippenslaan 15 bus 7 2140 Antwerpen (Borgerhout) R.P.R. Antwerpen BTW-nummer: BE 0635.546.374 AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VZW BENETIET GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

VOORZITTER DELPHINE CLOET EN GRIET DELEERSNYDER (PUNT 4.C), ANN-SOPHIE KINDT EN DELPHINE CLOET (PUNT 20,B), LEDEN,

VOORZITTER DELPHINE CLOET EN GRIET DELEERSNYDER (PUNT 4.C), ANN-SOPHIE KINDT EN DELPHINE CLOET (PUNT 20,B), LEDEN, Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 05 juni 2007

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 05 juli 2011

Verslag gemeenteraad 05 juli 2011 Verslag gemeenteraad 05 juli 2011 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 9 november 2010

Verslag gemeenteraad 9 november 2010 Verslag gemeenteraad 9 november 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt

Nadere informatie

Interne Balans Ope > Afs 2012

Interne Balans Ope > Afs 2012 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.151,84 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) C. Meubilair en rollend materieel 22/27 2.041,84 24 2.041,84 240100 240109 INFORMATICAMATERIEEL 3.336,00 AFSCHRIJVINGEN INFORMATICAMATERIEEL

Nadere informatie

BUDGET 2011 WERKINGSBUDGET DE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN OCMW AC000 AC801 AC802 AC803 AC804 AC805 TOTAAL TOTAAL TOTAAL

BUDGET 2011 WERKINGSBUDGET DE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN OCMW AC000 AC801 AC802 AC803 AC804 AC805 TOTAAL TOTAAL TOTAAL BUDGET 2011 1. GEBUDGETTEERDE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN WERKINGSBUDGET 2010 - DE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN 2011 2010 Rekening OCMW AC000 AC801 AC802 AC803 AC804 AC805 TOTAAL TOTAAL TOTAAL Aalter 584,50 8719,14

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE GETROFFEN BESLISSINGEN opgemaakt in toepassing van artikel 252, 1 van het gemeentedecreet OPENBARE ZITTING

OVERZICHTSLIJST VAN DE GETROFFEN BESLISSINGEN opgemaakt in toepassing van artikel 252, 1 van het gemeentedecreet OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD VAN 21 DECEMBER 2016 OVERZICHTSLIJST VAN DE GETROFFEN BESLISSINGEN opgemaakt in toepassing van artikel 252, 1 van het gemeentedecreet * * * OPENBARE ZITTING * * * O.P.1. Secretariaat. Gemeenteraad.

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 april 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 april 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 07 april 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 december 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 december 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 1 december 215 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/7/25 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

JONGSTE RAADSLEDEN PUNT 4.B): DAVINE DUJARDIN & DELPHINE CLOET PUNTEN 5.C), 6.B), 7.B) & 42.: DAVINE DUJARDIN & ANN-SOPHIE KINDT

JONGSTE RAADSLEDEN PUNT 4.B): DAVINE DUJARDIN & DELPHINE CLOET PUNTEN 5.C), 6.B), 7.B) & 42.: DAVINE DUJARDIN & ANN-SOPHIE KINDT Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 06 mei 2008

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 06 mei 2014

Verslag gemeenteraad dinsdag 06 mei 2014 Verslag gemeenteraad dinsdag 06 mei 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Gemeenteraad 07 juli 2009

Gemeenteraad 07 juli 2009 Gemeenteraad 07 juli 2009 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

Agenda en beknopte toelichting zitting gemeenteraad op 12/10/2017

Agenda en beknopte toelichting zitting gemeenteraad op 12/10/2017 Agenda en beknopte toelichting zitting gemeenteraad op 12/10/2017 Aanwezig: M. Landuyt, voorzitter; J. Rommel-Opstaele, burgemeester; L. Pylyser-Dewulf, J. Devey, B. Vandekerckhove, F. Ampe-Duron, schepenen;

Nadere informatie

TITEL I : Premies STAD WAREGEM. 16 Voorwerp: Goedkeuring stedelijk huisvestingsreglement. De Raad,

TITEL I : Premies STAD WAREGEM. 16 Voorwerp: Goedkeuring stedelijk huisvestingsreglement. De Raad, STAD WAREGEM Uittreksel uit het register der Notulen van de Gemeenteraad Zitting van 03.07.2001 Aanwezig: Dhondt Yolande... Burgemeester-Voorzitter. Kindt Paul, Soens Rik, Vantieghem Georges, Vanryckeghem

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 juli 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 juli 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 5 juli 216 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/7/25 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 08 mei 2012

Verslag gemeenteraad dinsdag 08 mei 2012 Verslag gemeenteraad dinsdag 08 mei 2012 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 april 2012

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 april 2012 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 april 2012 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Vaststelling van de gemeentelijke dotatie aan

Nadere informatie

Gemeenteraad 02 oktober 2007

Gemeenteraad 02 oktober 2007 Gemeenteraad 02 oktober 2007 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen

Nadere informatie

DAGORDE GEMEENTERAAD

DAGORDE GEMEENTERAAD GEMEENTE DENDERLEEUW 9470 DATUM : 8 DECEMBER 2009 DAGORDE GEMEENTERAAD Mevrouw Elke De Greef, voorzitter van de gemeenteraad van bovengenoemde gemeente verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 februari 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 februari 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 05 februari 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp OCMW. Kennisneming van het budget van het OCMW voor het

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

met veel { goesting! }

met veel { goesting! } met veel { goesting! } Met veel goesting willen wij terug alles geven om Waregem verder uit te bouwen tot een aangename bruisende stad. De liefde voor Waregem en zijn inwoners is groot binnen onze ploeg.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 FINANCIEEL VERSLAG

JAARVERSLAG 2016 FINANCIEEL VERSLAG JAARVERSLAG 2016 FINANCIEEL VERSLAG 1 Jaarverslag 2013 RPR Tongeren 0201.310.929 IGL Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg Opdrachthoudende Vereniging Opgericht op 6 mei 1967

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 05 juni 2012

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 05 juni 2012 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 05 juni 2012 Aanwezig: Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 mei 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 mei 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 mei 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN 24 NOVEMBER 2016

GEMEENTERAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 GEMEENTERAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Jan Stevens, burgemeester; Rik Buyse, Magda Deprez, Rachida Abid, Daisy Haydon, schepenen; Georges Lambrecht, Hilde Debommarez, Isabelle Decrans, Marc Debie,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88 Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 januari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 53 Agenda nr. 5/1 Intern Verzelfstandigd Agentschap Provinciaal

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp OCMW. Kennisneming van de actualisatie van het budget

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

Al een idee. wie de volgende Waregemse burgemeester wordt?

Al een idee. wie de volgende Waregemse burgemeester wordt? Al een idee wie de volgende Waregemse burgemeester wordt? Aan u de keuze Kurt Vanryckeghem Schepen Ruimtelijke ordening - Verkeer en mobiliteit - Lokale economie - Het Pand. Vrijgezel. Verenigingsleven.

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 04 mei 2010

Verslag gemeenteraad 04 mei 2010 Verslag gemeenteraad 04 mei 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Financiering van het investeringsprogramma

Nadere informatie

Gemeenteraad 03 maart 2009

Gemeenteraad 03 maart 2009 Gemeenteraad 03 maart 2009 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp OCMW. Kennisneming van het budget van het OCMW voor het

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Gezamenlijke aankoop elektriciteit 2012-2014.

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 oktober 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 oktober 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 01 oktober 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

infokrant Waregem 2007

infokrant Waregem 2007 De Sprong infokrant 2007 e-mail afgiftekantoor : 8790 speciaal nummer januari 2007 Milieu website : www.waregem.be : secretariaat@waregem.be 10 27 25 28 29 26 30 31 32 33 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Nadere informatie

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling.

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling. Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 27-11-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Verslag Gemeenteraad 02 februari 2010

Verslag Gemeenteraad 02 februari 2010 Verslag Gemeenteraad 02 februari 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 06 december 2010

Verslag gemeenteraad 06 december 2010 Verslag gemeenteraad 06 december 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

ACTIVA 31/12/2007. ProAcc Professional 2.26 (build 003) v2.26 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1

ACTIVA 31/12/2007. ProAcc Professional 2.26 (build 003) v2.26 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1 2007 : Van 01/01/2007 tot ACTIVA VASTE ACTIVA 7.452,17 III. MATERIELE VASTE ACTIVA 7.452,17 B. INSTALLATIES MACHINES EN UITRUSTING 7.452,17

Nadere informatie

Raad 18 november

Raad 18 november Raad 18 november 2009 112 RAAD 18 november 2009 Aanwezig: Jan Keirsebelik, voorzitter, Chris De Ridder, afgevaardigd schepen Roger Van Driessche, Guy Verbrugghe, Peter Van Broeckhoven, Jan Mattheeussen,

Nadere informatie

Gemeenteraad 07 april 2009

Gemeenteraad 07 april 2009 Gemeenteraad 07 april 2009 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 32.724.128 32.734.686 Immateriële vaste activa (+) 1.103.982 1.150.385 Materiële vaste activa 27.209.152 25.293.956

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie