Verslag gemeenteraad dinsdag 05 maart 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag gemeenteraad dinsdag 05 maart 2013"

Transcriptie

1 Verslag gemeenteraad dinsdag 05 maart 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Voorzitter-Burgemeester Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt: Schepenen Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Davine Dujardin, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Philip Himpe, Ellen Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement: Raadsleden Guido De Langhe: Secretaris Verontschuldigd/Afwezig: Kurt Vanryckeghem: Voorzitter-Burgemeester afwezig voor 48.((cfr. art. 27 GD) - vervanging voorzitterschap: Veerle Deconinck) Willy Benoit: Raadslid afwezig voor 26., 27. Mario Verhellen: Raadslid afwezig voor 59., 60. Xavier Wyckhuyse: Raadslid afwezig voor 20. Davine Dujardin: Raadslid afwezig voor 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. Heidi Vandenbroeke: Raadslid afwezig voor Vraag 2., Vraag 3., 58., 59., 60. Verslaggevers commissievergadering dd. 26 februari 2013: -commissie interne zaken: raadslid, mevrouw Connie Devos -commissie grondgebiedszaken: raadslid, de heer Koen Delie -commissie externe zaken: raadslid, mevrouw Hilde Dewever De vergadering vangt aan om: uur OVEREENKOMSTIG HET ARTIKEL 26 VAN HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE WORDT, BIJ DE GEHEIME STEMMINGEN, HET BUREAU ALS VOLGT SAMENGESTELD: KURT VANRYCKEGHEM, BURGEMEESTER-VOORZITTER JONGSTE RAADSLEDEN: PUNTEN 2 & 4: XANDER PRUVOOST EN ELLEN DEVRIENDT PUNT 5: ELLEN DEVRIENDT EN DELPHINE CLOET PUNTEN 8,9,11,13,15,17,19,48: XANDER PRUVOOST EN DAVINE DUJARDIN Openbare zitting 1. mededelingen - Volgende commissie: dinsdag 26 maart 2013 om 18.15u. - Volgende gemeenteraad: dinsdag 2 april 2013 om 19.00u. Gemeenteraadszitting dinsdag 05 maart

2 - Besluit van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van 8 februari 2013 houdende de geldigverklaring van de verkiezing van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn - Besluit van de Deputatie van 31 januari 2013 houdende de gedeeltelijke geldigverklaring van de verkiezing van de effectieve leden en opvolgers van Waregem voor de politieraad van de zone Mira. Afwezigheden bij dit punt: Davine Dujardin: Raadslid 2. benoemen voorzitter van de algemene commissie - Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat de oppositie de kandidatuur van Veerle Deconinck ingediend heeft. Zij willen consequent zijn met de voorstellen die ingediend werden i.v.m. het huishoudelijk reglement. Zij menen dat het aan het raadslid met de meeste anciënniteit toekomt om de algemene commissie te leiden. Iedereen weet dat Veerle heel wat ervaring heeft, zowel in de gemeenteraad als in het OCMW. Zij was ook lid van de provincieraad. Veerle kan beslist een bruggenbouwer zijn tussen de oppositie en de meerderheid. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 39; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 5 februari 2013 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad; Gelet op de ingediende kandidaturen van de verschillende fracties voor het voorzitterschap van de algemene commissie; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 februari 2013; Gelet op de uitslag van de geheime stemming: Uitslag van de geheime stemming in openbare zitting: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 32 - aantal opgehaalde stembriefjes: 32 - geldig uitgebrachte stemmen: 32 Kandidaat: Ja Neen Deconinck Veerle 11 0 Dewever Hilde 21 0 Art. 1: Mevr. Hilde Dewever wordt benoemd als voorzitter van de algemene commissie. - aantal uitgedeelde stembriefjes: 32 - aantal opgehaalde stembriefjes: 32 - geldig uitgebrachte stemmen: 32 Kandidaat: Ja Neen Deconinck Veerle 11 0 Dewever Hilde 21 0 Afwezigheden bij dit punt: Davine Dujardin: Raadslid 3. machtigen tot het voeren van de eretitel van het mandaat van gemeenteraadslid / schepen Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het stedelijk reglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 5 februari 2013 houdende het machtigen tot het voeren van de eretitel van het mandaat van schepen of gemeenteraadslid; Gelet op artikel 1 1 van dit stedelijk reglement dat bepaalt dat een aftredend raadslid dat zijn ambt gedurende twaalf jaar in dezelfde gemeente heeft uitgeoefend en wiens gedrag onberispelijk is geweest, door de gemeenteraad tot het voeren van de eretitel van zijn mandaat kan worden gemachtigd; Gelet op artikel 1 2 van dit stedelijk reglement dat bepaalt dat een aftredend schepen die zijn ambt gedurende tenminste zes jaar in dezelfde gemeente heeft uitgeoefend en wiens gedrag onberispelijk is geweest, door de gemeenteraad tot het voeren van de eretitel van zijn mandaat kan worden gemachtigd, op voorwaarde dat hij in dezelfde gemeente, voor of na zijn ambt als schepen, ten minste twaalf jaar een mandaat van gemeenteraadslid heeft bekleed; Overwegende dat volgende mandatarissen aan de voorwaarden voldoen: Gemeenteraadszitting dinsdag 05 maart

3 Vantieghem Georges, Churchillaan 1/0008 te 8790 Waregem schepen van 03/01/1995 tot 02/01/2007 raadslid van 02/01/2007 tot 02/01/2013 François Freddy, Ruitersdreef 101 te 8790 Waregem raadslid van 01/09/1971 tot 02/01/2013 Adams Guy, Kraaienveld 4 te 8790 Waregem raadslid van 03/01/1995 tot 04/02/2003 raadslid van 02/01/2007 tot 02/01/2013 Lefevre Jaak, Ruifeleinde 54 te 8791 Waregem raadslid van 03/01/2001 tot 02/01/2013 Van den Eynde Guy, Karelmeers 26 te 8790 Waregem raadslid van 03/01/2001 tot 02/01/2013; Gelet op het akkoord van de betrokkenen om de titel van hun mandaat te voeren; Overwegende dat betrokkenen in de uitoefening van hun mandaat bijzonder verdienstelijk zijn geweest en hun gedrag onberispelijk; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 februari 2013; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 32 tegen: 0 onthoudingen: 0 Art. 1: Art. 2: De gemeenteraad machtigt volgende personen om de titel van hun mandaat te voeren zijnde: - de heer Vantieghem Georges: ereschepen - de heer François Freddy: eregemeenteraadslid - de heer Adams Guy: eregemeenteraadslid - de heer Lefevre Jaak: eregemeenteraadslid - de heer Van den Eynde Guy: eregemeenteraadslid. Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de vermelde eremandatarissen. - voor: 32 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Philip Himpe, Ellen Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement - tegen: 0 - onthoudingen: 0 Afwezigheden bij dit punt: Davine Dujardin: Raadslid 4. Toerisme Leiestreek vzw: voordracht van 1 vertegenwoordiger in de raad van bestuur Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het Decreet op de Intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001; Gelet op de statuten van vzw Toerisme Leiestreek; Gelet op de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 2 januari 2013; Gelet op het schrijven van vzw Toerisme Leiestreek ontvangen op 29 november 2012 betreffende de bestuursmandaten; Overwegende dat stad Waregem de mogelijkheid heeft voor de volgende bestuursperiode ( ) een kandidaat voor te dragen voor de raad van bestuur van vzw Toerisme Leiestreek; Overwegende dat Waregem behoort tot de cluster Waregem-Dentergem-Oostrozebeke-Wielsbeke-Anzegem en het aangewezen is overleg te plegen met de betrokken besturen inzake de voordracht van kandidaten; Gelet op het overleg met de betrokken besturen in de cluster op 6 februari 2013, waarin overeengekomen is dat Waregem ook een kandidaat zal voordragen voor de raad van bestuur; Overwegende dat de raad van bestuur benoemd wordt door de eerstvolgende algemene vergadering van vzw Toerisme Leiestreek; Gelet op de ingediende kandidatuur; Gemeenteraadszitting dinsdag 05 maart

4 Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 februari 2013; Gelet op de geheime stemming; Uitslag van de geheime stemming in openbare zitting: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 32 - aantal opgehaalde stembriefjes: 32 - geldig uitgebrachte stemmen: 28 Kandidaat: Ja Neen Coussement Chantal 28 0 Art. 1: Art. 2: Mevr. Chantal Coussement, schepen, wonende Liebaardstraat 120, 8792 Waregem wordt voorgedragen als lid van de raad van bestuur van vzw Toerisme Leiestreek. Afschrift van deze beslissing zal aan de voorzitter van vzw Toerisme Leiestreek en aan de voorgedragen kandidaat worden overgemaakt. - aantal uitgedeelde stembriefjes: 32 - aantal opgehaalde stembriefjes: 32 - geldig uitgebrachte stemmen: 28 Kandidaat: Ja Neen Coussement Chantal 28 0 Afwezigheden bij dit punt: Davine Dujardin: Raadslid 5. Toerisme Leiestreek vzw: voordracht van 1 vertegenwoordiger als toegetreden lid ten persoonlijken titel in de algemene vergadering Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het Decreet op de Intergemeentelijke samenwerking dd. 06/07/2001; Gelet op de statuten van vzw Toerisme Leiestreek; Gelet op de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 2 januari 2013; Gelet op het schrijven van vzw Toerisme Leiestreek ontvangen op 29 november 2012 betreffende de bestuursmandaten; Overwegende dat het nodig is voor de volgende bestuursperiode ( ) over te gaan tot de voordracht van een kandidaat voor het mandaat van toegetreden lid ten persoonlijken titel, zonder stemrecht, in de Algemene Vergadering van vzw Toerisme Leiestreek; Overwegende dat dit mandaat dient ingevuld te worden door een politiek mandataris, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 februari 2013; Gelet op de ingediende kandidaturen vanuit de oppositie; Gelet op de geheime stemming; Uitslag van de geheime stemming in openbare zitting: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 32 - aantal opgehaalde stembriefjes: 32 - geldig uitgebrachte stemmen: 32 Kandidaat: Ja Neen Pruvoost Xander 32 0 Art. 1: Art. 2: dhr. Xander Pruvoost, raadslid (N-VA), wonende Gentseweg 107, 8792 Waregem, wordt voorgedragen bij vzw Toerisme Leiestreek als lid ten persoonlijken titel. Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan vzw Toerisme Leiestreek en aan de voorgedragen kandidaat. - aantal uitgedeelde stembriefjes: 32 - aantal opgehaalde stembriefjes: 32 Gemeenteraadszitting dinsdag 05 maart

5 - geldig uitgebrachte stemmen: 32 Kandidaat: Ja Neen Pruvoost Xander 32 0 Afwezigheden bij dit punt: Davine Dujardin: Raadslid 6. Gaselwest: buitengewone algemene vergadering van 22 maart 2013: goedkeuren agenda Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het feit dat de stad voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deelneemt aan de intercommunale vereniging Intercommunale maatschappij voor gas en elektriciteit van het westen, afgekort tot GASELWEST; Gelet op het feit dat de stad per aangetekend schrijven ontvangen op 21 december 2013, opgeroepen werd om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest op vrijdag 22 maart 2013 om 18.00u. in Salons Maelstede te Kuurne; Gelet op het dossier met documentatiestukken dat tegelijkertijd aan de stad overgemaakt werd; Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan deze agenda met als enig agendapunt: 1. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 februari 2013; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 32 tegen: 0 onthoudingen: 0 Art. 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest op vrijdag 22 maart Art. 2: De vertegenwoordiger van de stad die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest op vrijdag 22 maart 2013, op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen. Art. 3: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissing en ondermeer de intercommunale vereniging GASELWEST hiervan op de hoogte te stellen per schrijven gericht aan het secretariaat, p/a Eandis, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. - voor: 32 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Philip Himpe, Ellen Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement - tegen: 0 - onthoudingen: 0 Afwezigheden bij dit punt: Davine Dujardin: Raadslid 7. Psilon: buitengewone algemene vergadering van 27 maart 2013: goedkeuren agenda Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het decreet van 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 07 september 2004 houdende deelname aan de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen; Gelet op de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering op woensdag 27 maart 2013 van PSILON (Vereniging voor Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen) met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 22 januari 2013, met volgende agenda: 1. Aanduiding bestuurders 2. Kennisname bestuurders met raadgevende stem; Gemeenteraadszitting dinsdag 05 maart

6 Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 februari 2013; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 32 tegen: 0 onthoudingen: 0 Art. 1: Art. 2: De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de agenda met bijhorende stukken m.b.t. deze punten waarbij een beslissing moet genomen worden, die voorgelegd zal worden op de algemene vergadering van Psilon op 27 maart Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en stelt ondermeer PSILON hiervan op de hoogte. - voor: 32 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Philip Himpe, Ellen Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement - tegen: 0 - onthoudingen: 0 Afwezigheden bij dit punt: Davine Dujardin: Raadslid 8. Psilon: buitengewone algemene vergadering van 27 maart 2013: aanduiden vertegenwoordigers Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald op art. 44, 3e lid, dat bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 7 september 2004 houdende deelname aan de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen; Gelet op de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering op woensdag 27 maart 2013 van PSILON (Vereniging voor Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen) met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 22 januari 2013; Gelet op art. 33 van de statuten van de vereniging, dat bepaalt dat de algemene vergadering samengesteld wordt door vertegenwoordigers uit de deelnemende gemeenteraden en het aantal vertegenwoordigers wordt bepaald door de gemeenteraden, met een maximum van één vertegenwoordiger per begonnen schijf van inwoners; Overwegende dat de stad Waregem ingevolge voorvermeld art. 33 recht heeft op 2 stemgerechtigde vertegenwoordigers; Overwegende dat de stad Waregem over aandelen beschikt die stemmen vertegenwoordigen in de algemene vergadering; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 februari 2013; Gelet op de ingediende kandidaturen; Uitslag van de geheime stemming in openbare zitting: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 32 - aantal opgehaalde stembriefjes: 32 - geldig uitgebrachte stemmen: 29 (1 e effectief vertegenwoordiger) 28 (2 e effectief vertegenwoordiger) 28 (1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 28 (2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 1 e effectief vertegenwoordiger: Ja Destoop Henri 29 Nee: 0 1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Polfliet Maria 28 Nee: 0 Gemeenteraadszitting dinsdag 05 maart

7 2 e effectief vertegenwoordiger: Ja Vercruysse Marc 28 Nee: 0 2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Godefroid Jules 28 Nee: 0 Art. 1: Art. 2: Art. 3: Dhr. Henri Destoop, raadslid, Franklin Rooseveltlaan 4/022, 8790 Waregem en mevr. Maria Polfliet, raadslid, Spitaalstraat 84, 8790 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van PSILON op 27 maart Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de bespreking van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Dhr. Marc Vercruysse, raadslid, Leenakkerstraat 8, 8791 Waregem en dhr. Jules Godefroid, raadslid, Wortegemseweg 34, 8790 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van PSILON op 27 maart Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de bespreking van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer PSILON hiervan op de hoogte te stellen. - aantal uitgedeelde stembriefjes: 32 - aantal opgehaalde stembriefjes: 32 - geldig uitgebrachte stemmen: 29 (1 e effectief vertegenwoordiger) 28 (2 e effectief vertegenwoordiger) 28 (1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 28 (2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 1 e effectief vertegenwoordiger: Ja Destoop Henri 29 Nee: 0 1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Polfliet Maria 28 Nee: 0 2 e effectief vertegenwoordiger: Ja Vercruysse Marc 28 Nee: 0 2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Godefroid Jules 28 Nee: 0 Afwezigheden bij dit punt: Davine Dujardin: Raadslid 9. W.I.V.: voordracht van 1 vertegenwoordiger in het directiecomité Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het Decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001; Gelet op de statuten van W.I.V. (West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem), in het bijzonder art. 46; Gelet op de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 2 januari 2013; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 5 februari 2013 houdende de voordracht van 2 kandidaten voor de raad van bestuur van W.I.V.; Overwegende dat Waregem uit deze 2 verkozenen één kandidaat mag voordragen als lid van het directiecomité; Gelet op de ingediende kandidatuur; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 februari 2013; Gelet op de geheime stemming; Uitslag van de geheime stemming in openbare zitting: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 33 - aantal opgehaalde stembriefjes: 33 Gemeenteraadszitting dinsdag 05 maart

8 - geldig uitgebrachte stemmen: 33 Kandidaat: Ja Neen Himpe Philip 33 0 Art. 1: Art. 2: de heer Philip Himpe, raadslid, wonende Jules Haerinckstraat 1, 8790 Waregem wordt voorgedragen bij W.I.V. als lid van het directiecomité. Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de voorzitter van W.I.V. en aan de voorgedragen kandidaat. - aantal uitgedeelde stembriefjes: 33 - aantal opgehaalde stembriefjes: 33 - geldig uitgebrachte stemmen: 33 Kandidaat: Ja Neen Himpe Philip 33 0 Afwezigheden bij dit punt: 10. W.I.V.: algemene vergadering van 20 maart 2013: goedkeuren agenda Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem, genaamd W.I.V.; Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering van W.I.V. op woensdag 20 maart 2013, met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 7 januari 2013, met volgende agenda: 1. Benoeming van een nieuwe raad van bestuur, met name van de stemgerechtigde leden en van maximum vijf leden met raadgevende stem 2. Varia. Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 februari 2013; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 33 tegen: 0 onthoudingen: 0 Art. 1: De gemeenteraad keurt de agenda met bijhorende stukken goed die voorgelegd zal worden op de algemene vergadering van W.I.V. op 20 maart Art. 2: De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en stelt ondermeer de intercommunale W.I.V. hiervan op de hoogte. - voor: 33 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Davine Dujardin, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Philip Himpe, Ellen Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement - tegen: 0 - onthoudingen: 0 Afwezigheden bij dit punt: 11. W.I.V.: algemene vergadering van 20 maart 2013: aanduiden vertegenwoordigers Gelet op het Gemeentedecreet; Gemeenteraadszitting dinsdag 05 maart

9 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald op artikel 44, 3e lid, dat bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (W.I.V.); Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering van W.I.V. op woensdag 20 maart 2013, met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 7 januari 2013; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 februari 2013; Gelet op de ingediende kandidaturen; Uitslag van de geheime stemming in openbare zitting: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 33 - aantal opgehaalde stembriefjes: 33 - geldig uitgebrachte stemmen: 29 (effectief vertegenwoordiger) 28 (plaatsvervangend vertegenwoordiger) effectief vertegenwoordiger: Ja Ravelingien Kathleen 29 Nee: 0 plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Devos Connie 28 Nee: 0 Art. 1: Art. 2: mevr. Kathleen Ravelingien, raadslid, Hoogmolenstraat 86, 8790 Waregem en mevr. Connie Devos, raadslid, Kruishoutemseweg 28, 8790 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de algemene vergadering van W.I.V. op 20 maart Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de goedkeuring van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer de intercommunale W.I.V. hiervan op de hoogte te stellen. - aantal uitgedeelde stembriefjes: 33 - aantal opgehaalde stembriefjes: 33 - geldig uitgebrachte stemmen: 29 (effectief vertegenwoordiger) 28 (plaatsvervangend vertegenwoordiger) effectief vertegenwoordiger: Ja Ravelingien Kathleen 29 Nee: 0 plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Devos Connie 28 Nee: 0 Afwezigheden bij dit punt: 12. WVI: buitengewone algemene vergadering van 28 maart 2013: goedkeuren agenda Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand cvba, genaamd WVI; Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering van WVI op donderdag 28 maart 2013, met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 4 januari 2013, met volgende agenda: 1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering van 5 december Benoeming leden regionale comités Oostende-Brugge, Roeselare-Tielt, Westhoek 3. Benoeming leden raad van bestuur 4. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met raadgevende stem in de raad van bestuur en bepaling van de rangorde 5. Mededelingen Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 februari 2013; Gelet op de uitslag van de stemming: Gemeenteraadszitting dinsdag 05 maart

10 voor: 33 tegen: 0 onthoudingen: 0 Art. 1: De agenda met bijhorende stukken die voorgelegd zal worden op de buitengewone algemene vergadering van WVI op 28 maart 2013 wordt goedgekeurd. Art. 2: De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en stelt ondermeer de intercommunale WVI hiervan op de hoogte. - voor: 33 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Davine Dujardin, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Philip Himpe, Ellen Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement - tegen: 0 - onthoudingen: 0 Afwezigheden bij dit punt: 13. WVI: buitengewone algemene vergadering van 28 maart 2013: aanduiden vertegenwoordigers Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald op artikel 44, 3e lid, dat bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand cvba, genaamd WVI; Gelet op de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering op donderdag 28 maart 203 van WVI met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 4 januari 2013; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 februari 2013; Gelet op de ingediende kandidaturen; Uitslag van de geheime stemming in openbare zitting: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 33 - aantal opgehaalde stembriefjes: 33 - geldig uitgebrachte stemmen: 30 (effectief vertegenwoordiger) 29 (plaatsvervangend vertegenwoordiger) effectief vertegenwoordiger: Ja Godefroid Jules 30 Nee: 0 plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Vercruysse Marc 29 Nee: 0 Art. 1: Art. 2: dhr. Jules Godefroid, raadslid, Wortegemseweg 34, 8790 Waregem en dhr. Marc Vercruysse, raadslid, Leenakkerstraat 8, 8791 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van WVI op 28 maart Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de goedkeuring van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer de intercommunale WVI hiervan op de hoogte te stellen. - aantal uitgedeelde stembriefjes: 33 - aantal opgehaalde stembriefjes: 33 - geldig uitgebrachte stemmen: 30 (effectief vertegenwoordiger) 29 (plaatsvervangend vertegenwoordiger) Gemeenteraadszitting dinsdag 05 maart

11 effectief vertegenwoordiger: Ja Godefroid Jules 30 Nee: 0 plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Vercruysse Marc 29 Nee: 0 Afwezigheden bij dit punt: 14. Imog: buitengewone algemene vergadering van 19 maart 2013: goedkeuren agenda Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid in het gewest Kortrijk, genaamd IMOG; Gelet op de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van IMOG op 19 maart 2013, met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 20 december 2012, met volgende agenda: 1. Samenstelling van het bureau 2. Goedkeuren statutenwijziging 3. Benoeming van de nieuwe bestuurders 4. Actualisering kapitaal cfr. art. 10 van de statuten 5. Vaststellen presentiegelden 6. Varia; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 februari 2013; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 33 tegen: 0 onthoudingen: 0 Art. 1: Art. 2: De gemeenteraad keurt de agenda goed met bijhorende stukken m.b.t. deze punten waarbij een beslissing moet genomen worden, die voorgelegd zal worden op de buitengewone algemene vergadering van Imog op 19 maart Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en stelt de intergemeentelijke maatschappij IMOG op de hoogte. - voor: 33 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Davine Dujardin, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Philip Himpe, Ellen Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement - tegen: 0 - onthoudingen: 0 Afwezigheden bij dit punt: 15. Imog: buitengewone algemene vergadering van 19 maart 2013: aanduiden vertegenwoordigers Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald op artikel 44, 3e lid, dat bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid in het gewest Kortrijk, genaamd IMOG; Gemeenteraadszitting dinsdag 05 maart

12 Gelet op de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van IMOG op 19 maart 2013, met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 20 december 2012; Gelet op artikel 42 van de statuten van Imog, dat stelt dat het aantal leden dat elke deelnemende gemeente kan afvaardigen om te zetelen in de algemene vergadering wordt bepaald op basis van de bevolkingscijfers en de kapitaalinbreng en dat elke gemeente minstens één afgevaardigde mag aanduiden. Elke gemeente kan bijkomende afgevaardigden aanduiden per volledige schijf van twintig procent van respectievelijk haar bevolkingscijfer in verhouding tot het totale bevolkingscijfer van het gemeentelijk ambtsgebied van de vereniging, en haar kapitaalinbreng in verhouding tot het totale maatschappelijke kapitaal van de vereniging; Gelet op het feit dat de stad Waregem bijgevolg het recht heeft 1 bijkomende vertegenwoordiger / plaatsvervanger aan te duiden; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie op 26 februari 2013; Gelet op de ingediende kandidaturen; Uitslag van de geheime stemming in openbare zitting: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 33 - aantal opgehaalde stembriefjes: 33 - geldig uitgebrachte stemmen: 30 (1 e effectief vertegenwoordiger) 30 (2 e effectief vertegenwoordiger) 30 (1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 29 (2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 1 e effectief vertegenwoordiger: Ja Dewever Hilde 30 Nee: 0 1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Polfliet Maria 30 Nee: 0 2 e effectief vertegenwoordiger: Ja Destoop Henri 30 Nee: 0 2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Vercruysse Marc 29 Nee: 0 Art. 1: Art. 2: Art. 3: Mevr. Hilde Dewever, raadslid, Kapellestraat 21, 8790 Waregem, en mevr. Maria Polfliet, raadslid, Spitaalstraat 84, 8790 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IMOG op 19 maart Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de bespreking van de agenda tijdens deze zelfde zitting. dhr. Henri Destoop, raadslid, Franklin Rooseveltlaan 4/022, 8790 Waregem en dhr. Marc Vercruysse, raadslid, Leenakkerstraat 8, 8791 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IMOG op 19 maart Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de bespreking van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer de intergemeentelijke maatschappij Imog hiervan op de hoogte te stellen. - aantal uitgedeelde stembriefjes: 33 - aantal opgehaalde stembriefjes: 33 - geldig uitgebrachte stemmen: 30 (1 e effectief vertegenwoordiger) 30 (2 e effectief vertegenwoordiger) 30 (1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 29 (2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 1 e effectief vertegenwoordiger: Ja Dewever Hilde 30 Nee: 0 1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Polfliet Maria 30 Nee: 0 2 e effectief vertegenwoordiger: Ja Destoop Henri 30 Gemeenteraadszitting dinsdag 05 maart

13 Nee: 0 2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Vercruysse Marc 29 Nee: 0 Afwezigheden bij dit punt: 16. Leiedal: buitengewone algemene vergadering van 26 maart 2013: goedkeuren agenda Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Kortrijk, genaamd Leiedal; Gelet op de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering van Leiedal van 26 maart 2013, met bijhorende stukken aangetekend ontvangen op 9 januari 2013, met als enig agendapunt: 1. Benoemen van de bestuurders Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 februari 2013; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 33 tegen: 0 onthoudingen: 0 Art. 1: De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de agenda met bijhorende stukken die voorgelegd zullen worden op de buitengewone algemene vergadering op 26 maart Art. 2: De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer de intercommunale Leiedal hiervan op de hoogte te stellen. - voor: 33 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Davine Dujardin, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Philip Himpe, Ellen Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement - tegen: 0 - onthoudingen: 0 Afwezigheden bij dit punt: 17. Leiedal: buitengewone algemene vergadering van 26 maart 2013: aanduiden vertegenwoordigers Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald op artikel 44, 3 de lid, dat bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Kortrijk, genaamd Leiedal; Gelet op de uitnodiging naar de buitengewone algemene vergadering van Leiedal van 26 maart 2013, met bijhorende stukken aangetekend ontvangen op 9 januari 2013; Overwegende dat 1 vertegenwoordiger moet aangeduid worden om de stad te vertegenwoordigen op deze algemene vergadering; Overwegende dat de stad Waregem 7892 aandelen bezit die 7892 stemmen vertegenwoordigen; Gelet op de ingediende kandidaturen; Gemeenteraadszitting dinsdag 05 maart

14 Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 februari 2013; Uitslag van de geheime stemming in openbare zitting: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 33 - aantal opgehaalde stembriefjes: 33 - geldig uitgebrachte stemmen: 30 (effectief vertegenwoordiger) 30 (plaatsvervangend vertegenwoordiger) effectief vertegenwoordiger: Ja Vercruysse Marc 30 Nee: 0 plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Dewever Hilde 30 Nee: 0 Art. 1: Art. 2: Dhr. Marc Vercruysse, raadslid, Leenakkerstraat 8, 8791 Waregem en mevr. Hilde Dewever, raadslid, Kapellestraat 21, 8790 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Leiedal op 26 maart Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de bespreking van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer de intercommunale Leiedal op de hoogte te stellen. - aantal uitgedeelde stembriefjes: 33 - aantal opgehaalde stembriefjes: 33 - geldig uitgebrachte stemmen: 30 (effectief vertegenwoordiger) 30 (plaatsvervangend vertegenwoordiger) effectief vertegenwoordiger: Ja Vercruysse Marc 30 Nee: 0 plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Dewever Hilde 30 Nee: 0 Afwezigheden bij dit punt: 18. Figga: buitengewone algemene vergadering van 22 maart 2013: goedkeuren agenda Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op artikel 57 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarin bepaald wordt dat Figga binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op de gemeenteraadsverkiezingen tot de algehele vernieuwing van de bestuursorganen moet overgaan; Gelet op het feit dat de stad aangesloten is voor de energievoorziening bij de intercommunale Gaselwest cvba en aangesloten is bij de zuivere financieringsintercommunale FIGGA; Gelet op het feit dat de stad werd opgeroepen per aangetekend schrijven ontvangen op 10 januari 2013 om deel te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van FIGGA op 22 maart 2013; Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van FIGGA van 22 maart 2013 volgende agendapunten bevat: 1. De voordrachten van de gemeenteraden voor de benoemingen aan de algemene vergadering van de deelnemers 2. Installatievergadering statutaire benoemingen; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 februari 2013; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 33 tegen: 0 onthoudingen: 0 Art. 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van Figga dd. 22 maart 2013 zoals ter kennis gebracht aan de gemeenteraad. Art. 2: De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de zitting van de algemene vergadering van Figga van 22 maart 2013 op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de Gemeenteraadszitting dinsdag 05 maart

15 Art. 3: beslissing genomen in onderhavig raadsbesluit en als dusdanig die op de agenda geplaatste punten van de algemene vergadering van Figga van 22 maart 2013, waarvoor een beslissing moet genomen worden, goed te keuren. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan: Figga, p/a INTERMIXT, Ravensteingalerij 4 b 2, 1000 Brussel - voor: 33 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Davine Dujardin, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Philip Himpe, Ellen Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement - tegen: 0 - onthoudingen: 0 Afwezigheden bij dit punt: 19. Figga: buitengewone algemene vergadering van 22 maart 2013: aanduiden vertegenwoordigers Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het artikel 44, 1e en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordiger op een algemene vergadering van een intercommunale vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het feit dat de stad aangesloten is voor de energievoorziening bij de intercommunale Gaselwest cvba en aangesloten is bij de zuivere financieringsintercommunale FIGGA; Gelet op het feit dat de stad werd opgeroepen per aangetekend schrijven ontvangen op 10 januari 2013 om deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering van FIGGA op 22 maart 2013; Gelet op het artikel 26, 2e paragraaf van de statuten van FIGGA dat stelt dat het aantal leden dat elke vennoot kan afvaardigen om te zetelen in de algemene vergadering wordt bepaald op basis van de bevolkingscijfers en de kapitaalinbreng, namelijk dat elke gemeente die meer dan inwoners telt of een kapitaalinbreng van meer dan euro heeft verricht, ten hoogste 1 bijkomende vertegenwoordiger/plaatsvervanger kan aanduiden; Gelet op het feit dat de stad meer dan inwoners telt en bijgevolg het recht heeft 1 bijkomende vertegenwoordiger/plaatsvervanger aan te duiden; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 februari 2013; Gelet op de ingediende kandidaturen; Uitslag van de geheime stemming in openbare zitting: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 33 - aantal opgehaalde stembriefjes: 33 - geldig uitgebrachte stemmen: 30 (1 e effectief vertegenwoordiger) 30 (2 e effectief vertegenwoordiger) 31 (1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 30 (2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 1 e effectief vertegenwoordiger: Ja Benoit Willy 30 Nee: 0 1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Godefroid Jules 31 Nee: 0 2 e effectief vertegenwoordiger: Ja Polfliet Maria 30 Nee: 0 2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Gemeenteraadszitting dinsdag 05 maart

16 Dewever Hilde 30 Nee: 0 Art. 1: Art. 2: Art. 3: dhr. Willy Benoit, raadslid, Holstraat 56/b31, 8790 Waregem en dhr. Jules Godefroid, raadslid, Wortegemseweg 34, 8790 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de algemene vergadering van Figga op 22 maart Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de goedkeuring van de agenda tijdens deze zelfde zitting. mevr. Maria Polfliet, raadslid, Spitaalstraat 84, 8790 Waregem en mevr. Hilde Dewever, raadslid, Kapellestraat 21, 8790 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de algemene vergadering van Figga op 22 maart Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de goedkeuring van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer hiervan kennis te geven aan het secretariaat van het intergemeentelijk samenwerkingsverband FIGGA, p/a Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel. - aantal uitgedeelde stembriefjes: 33 - aantal opgehaalde stembriefjes: 33 - geldig uitgebrachte stemmen: 30 (1 e effectief vertegenwoordiger) 30 (2 e effectief vertegenwoordiger) 31 (1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 30 (2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 1 e effectief vertegenwoordiger: Ja Benoit Willy 30 Nee: 0 1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Godefroid Jules 31 Nee: 0 2 e effectief vertegenwoordiger: Ja Polfliet Maria 30 Nee: 0 2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Dewever Hilde 30 Nee: 0 Afwezigheden bij dit punt: 20. stedelijk brandweerpersoneel: vacant verklaren van 1 betrekking van luitenant-vrijwilliger en vaststellen bevorderingsvoorwaarden Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het Koninklijk Besluit van 19 april 1999 tot vaststelling van de geschiktheids- en bekwaamheidscriteria alsmede van de benoembaarheids- en bevorderingsvoorwaarden voor de officieren van de openbare brandweerdiensten, zoals gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 14 december 2001 en Koninklijk Besluit van 8 april 2003; Gelet op het organiek reglement en het reglement van inwendige orde, laatst gewijzigd in de gemeenteraad van 1 juli 2008; Gelet op het vrijwilligerskader van de stedelijke brandweer van Waregem, waarbij o.a. voorzien wordt in vier betrekkingen van officier-vrijwilliger, in de graad van luitenant of onderluitenant, waarvan er momenteel drie betrekkingen ingevuld zijn, nl. twee in de graad van onderluitenant en een in de graad van luitenant; Gelet op het voorstel om een betrekking van luitenant-vrijwilliger vacant te verklaren en bij bevordering te bezetten; Overwegende dat conform het vermelde Koninklijk Besluit de kandidaten kunnen bevorderd worden tot luitenant-vrijwilliger die - houder zijn van de graad van onderluitenant (de onmiddellijk lagere graad) en die ten minste drie jaar graadanciënniteit tellen Gemeenteraadszitting dinsdag 05 maart

17 - bij gebrek aan hierboven bedoelde kandidaten, de kandidaten die houder zijn van de graad van onderluitenant (de onmiddellijk lagere graad) en die minder dan drie jaar graadanciënniteit tellen; Overwegende dat conform het vermelde Koninklijk Besluit de kandidaten voor luitenant-vrijwilliger aan de volgende voorwaarden moeten voldoen: - houder zijn van het brevet van officier - houder zijn van het brevet van technicus-brandvoorkoming - een gunstig verslag gekregen hebben van de officier-dienstchef; Overwegende dat de vacante betrekking bij dienstnota aan de officieren-vrijwilligers bekend gemaakt moet worden; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 februari 2013; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 32 tegen: 0 onthoudingen: 0 Art. 1: Bij het stedelijk vrijwilligersbrandweerkorps wordt een betrekking van luitenant vacant verklaard die bij bevordering bezet zal worden. Art. 2: De kandidaten voor deze bevordering moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: - houder zijn van de graad van onderluitenant (de onmiddellijk lagere graad) en die ten minste drie jaar graadanciënniteit tellen - bij gebrek aan hierboven bedoelde kandidaten, de kandidaten die houder zijn van de graad van onderluitenant (de onmiddellijk lagere graad) en die minder dan drie jaar graadanciënniteit tellen - houder zijn van het brevet van officier - houder zijn van het brevet van technicus-brandvoorkoming - een gunstig verslag gekregen hebben van de officier-dienstchef. Art. 3: De officieren-vrijwilligers zullen bij dienstnota in kennis gesteld worden van de vacantverklaring van deze betrekking van luitenant-vrijwilliger, de te vervullen voorwaarden voor bevordering en de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen. - voor: 32 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Davine Dujardin, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Philip Himpe, Ellen Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement - tegen: 0 - onthoudingen: 0 Afwezigheden bij dit punt: Xavier Wyckhuyse: Raadslid 21. stedelijk brandweerpersoneel: vacant verklaren van 8 betrekkingen van korporaal-vrijwilliger en vaststellen bevorderingsproef met het aanleggen van een bevorderingsreserve Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het organiek reglement en het reglement van inwendige orde, laatst gewijzigd in de gemeenteraad van 1 juli 2008; Gelet op het vrijwilligerskader van de stedelijke brandweer van Waregem, waarbij o.a. voorzien wordt in achttien betrekkingen van korporaal waarvan er momenteel tien betrekkingen ingevuld zijn; Gelet op het voorstel om de acht niet ingevulde betrekkingen van korporaal vacant te verklaren en een bevorderingsproef te organiseren met het aanleggen van een bevorderingsreserve voor deze functie; Overwegende dat de bevorderingsvoorwaarden en de bevorderingsproef vastgelegd zijn in artikel 19 van het organiek reglement; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 februari 2013; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 33 tegen: 0 Gemeenteraadszitting dinsdag 05 maart

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. PROJECTVERENIGINGEN 4 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 4 4. VZW S 5 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

Gemeenteraad 06 mei 2008

Gemeenteraad 06 mei 2008 Gemeenteraad 06 mei 2008 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten

Nadere informatie

Voorbereiding beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 16 december 2010

Voorbereiding beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 16 december 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Voorzitter Rik Soens,

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 december 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 december 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 1 december 215 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/7/25 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad donderdag 19 december 2013

Verslag gemeenteraad donderdag 19 december 2013 Verslag gemeenteraad donderdag 19 december 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014

Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014 Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 oktober 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 oktober 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 01 oktober 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Voer hier uw titel in

Voer hier uw titel in Voer hier uw titel in Voer hier uw tekst in op niveau 1 Tweede niveau Voer Provincie- hier uw en titel in gemeenteraadsverkiezingen Voer hier uw tekst in op niveau 1 Zondag Tweede 14 niveau oktober 2012

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 april 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 april 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 07 april 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012

Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012 Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012 Aanwezigen : Hofmans L. - Burgemeester Vermeesch R. - Voorzitter Muyshondt T., Verhaegen J., Damen N., De Pooter S., De Schutter S. - schepenen Janssens

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN Aan Peter BREEMERSCH, burgemeester; Onderwerp : Kurt DEVOOGHT, voorzitter; gemeenteraad Rudi CATTRYSSE bijeenroeping. Rudy CLAUS Marleen BOUWENS-DE SOETE

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 maart 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 maart 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 maart 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement GECORO huishoudelijk reglement 2014 blz. 1van 5 GR 04 maart 2014 GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement 1. Doelstellingen van de Gecoro Artikel 1 : De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening,

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 11 MAART 2013 De zitting wordt geopend om 19u in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 04 februari 2014

Verslag gemeenteraad dinsdag 04 februari 2014 Verslag gemeenteraad dinsdag 04 februari 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

met veel { goesting! }

met veel { goesting! } met veel { goesting! } Met veel goesting willen wij terug alles geven om Waregem verder uit te bouwen tot een aangename bruisende stad. De liefde voor Waregem en zijn inwoners is groot binnen onze ploeg.

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad woensdag 02 september 2015

Verslag gemeenteraad woensdag 02 september 2015 Verslag gemeenteraad woensdag 02 september 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 30 NOVEMBER 2011

GEMEENTERAAD DD. 30 NOVEMBER 2011 GEMEENTERAAD DD. 30 NOVEMBER 2011 Aanwezig M.M.: Jan Stevens, burgemeester, Filiep De Vos, Marc Debie, Magda Deprez, Rik Buyse, Guido Callewaert (voorzitter OCMW), schepenen Georges Lambrecht, Mia Deloddere-Eeckhout,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND v.z.w. KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND, Globelaan 49, 1190 Brussel HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND Het huishoudelijk reglement van de v.z.w. Koninklijke Belgische

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 27 mei 2013 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 27 mei 2013 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 27 mei 2013 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de vergadering van 29 april 2013 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Davine Dujardin, Els Naessens, Griet Deleersnyder

De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Davine Dujardin, Els Naessens, Griet Deleersnyder Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 18 december

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten

Nadere informatie

JONGSTE RAADSLEDEN PUNT 4.B): DAVINE DUJARDIN & DELPHINE CLOET PUNTEN 5.C), 6.B), 7.B) & 42.: DAVINE DUJARDIN & ANN-SOPHIE KINDT

JONGSTE RAADSLEDEN PUNT 4.B): DAVINE DUJARDIN & DELPHINE CLOET PUNTEN 5.C), 6.B), 7.B) & 42.: DAVINE DUJARDIN & ANN-SOPHIE KINDT Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 06 mei 2008

Nadere informatie

Zitting van dinsdag 02 april 2013

Zitting van dinsdag 02 april 2013 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van dinsdag 02 april 2013 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Voorzitter-Burgemeester Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 23/10/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 23/10/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 23/10/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 23 oktober 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1.

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

Gemeenteraad 01 april 2008

Gemeenteraad 01 april 2008 Gemeenteraad 01 april 2008 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

20120514-1- 5 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 14 mei 2012

20120514-1- 5 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 14 mei 2012 20120514-1- 5 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 14 mei 2012 Zitting geopend om 20.00 uur Aanwezig : de Dames en Heren Dirk Van Mechelen, burgemeester-voorzitter, Luc Janssens, Sabine Van Dooren, Marc De

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD De Algemene Vergadering van de gemeentelijke cultuurraad van Brecht, in zitting van 20 november 2002. Gelet op het decreet van 11 juli 2001 houdende

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN MAANDAG 25 FEBRUARI 2013 OM 19.00 UUR

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN MAANDAG 25 FEBRUARI 2013 OM 19.00 UUR 41 STAD OUDENAARDE Aanwezig: Verontschuldigd: SECRETARIE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN MAANDAG 25 FEBRUARI 2013 OM 19.00 UUR Marnic De Meulemeester, Burgemeester, Pieter Orbie, Peter Simoens,

Nadere informatie

AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad

AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad Maandag 26 februari 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 29 januari 2007. Het verslag van de zitting van 29 januari 2007

Nadere informatie

Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten

Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten Op 15 mei 1998 werd een vereniging zonder winstoogmerk opgericht door: - Claes Luc, bediende, Zagerijstraat 36, 2500 Lier - Daems Bernard, gepensioneerde, Overhout 21,

Nadere informatie

Zitting R.M.W. 28.02.2013. Geachte

Zitting R.M.W. 28.02.2013. Geachte Zitting R.M.W. 28.02.2013 Geachte De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft in zitting van 28.02.2013 volgende beslissingen genomen, die overeenkomstig artikel 111 van de organieke wet van 8 juli 1976

Nadere informatie

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel ASOC Ramsel KC vzw Statuten vzw ASOC Ramsel Benaming, zetel en doel Art. 1 : Op 29 november 2003 werd te Aarschot de ASOC Korfbal Club, bij verkorting ASOC KC als feitelijke vereniging opgericht. Op 16

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 03 september 2013

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 03 september 2013 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 03 september 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de

Nadere informatie

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw)

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op de goedgekeurde statuten van 2014 Hoofdstuk 1: Algemene vergadering Art.1 De algemene vergadering komt minstens

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE STEKENE. Gemeenteraad van 27 maart 2007. Openbare vergadering

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE STEKENE. Gemeenteraad van 27 maart 2007. Openbare vergadering UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE STEKENE Gemeenteraad van 27 maart 2007 Aanwezig Afwezig: Stany De Rechter, Burgemeester; Nicole Van Duyse, Frans Windhey, Johan Koppen,

Nadere informatie

Gemeentebestuur AARTSELAAR

Gemeentebestuur AARTSELAAR Gemeentebestuur AARTSELAAR NOTULEN van de gemeenteraadszitting van van 25 februari 2013 Aanwezig: Jan Van der Heyden, raadslid-voorzitter - Sophie De Wit, burgemeester - Edouard Vermoesen, Mark Vanhecke,

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven dd. 17/03/2011

Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven dd. 17/03/2011 Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven dd. 17/03/2011 Aanwezig: Dhr. Louis Lenaerts, voorzitter Dhr. Luc Van Hove, Burgemeester Dhr. Rudy Willems, Jan Verbist, Richard Bastanie, Nancy

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

VOORZITTER DAVINE DUJARDIN EN ANN-SOPHIE KINDT, LEDEN,

VOORZITTER DAVINE DUJARDIN EN ANN-SOPHIE KINDT, LEDEN, Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 06 maart 2007

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke sector TD Huishoudelijk reglement GECORO Middelkerke Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke Artikel 1: De GECORO stelt een huishoudelijk reglement op met betrekking tot haar werking. Artikel 2: Dit

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur

Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur Tussen ondergetekende, stichtende leden : Leden aangeduid door de Gemeenteraad: De Groote Piet, Boterbloemstraat

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Zitting van dinsdag 05 mei 2015

Zitting van dinsdag 05 mei 2015 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van dinsdag 05 mei 2015 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Voorzitter-Burgemeester Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro

Nadere informatie

DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011

DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011 GEZINSBOND vzw DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011 Vooraf De verkiezingen op plaatselijk vlak zullen plaatshebben tussen 15 oktober 2010 en 15 maart 2011. Deze tijdspanne van vijf

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL 21-06-2013 STATUTEN JOGGINGCLUB BRAKEL 1/6 STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Joggingclub Brakel 1.2

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 Gemeente Maldegem Gemeentehuis Marktstraat 7 9990 Maldegem Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 OPENBARE ZITTING 1. LOKALE POLITIE - AGENDERING BIJ HOOGDRINGENDHEID: VACANTVERKLARING HOOFDINSPECTEUR INTERVENTIE/VERKEER

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF WOONREGIE KORTRIJK STATUTEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF WOONREGIE KORTRIJK STATUTEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF WOONREGIE KORTRIJK STATUTEN Titel 1 : NAAM ZETEL DOEL DUUR Art. 1 Vorm en naam Het Autonoom Gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid draagt de naam Woonregie Stad Kortrijk. Art.

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 1 juni 2010

Verslag gemeenteraad 1 juni 2010 Verslag gemeenteraad 1 juni 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem

Nadere informatie

Gemeenteraadsvoorzitter

Gemeenteraadsvoorzitter Gemeenteraadsvoorzitter Uittreksel uit de pocket Gemeentedecreet ontleed (11 e editie) 14. Wie kan de gemeenteraad voorzitten? Elk Belgisch gemeenteraadslid De burgemeester is niet automatisch voorzitter

Nadere informatie

Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 06 april 2010

Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 06 april 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Voorzitter Rik Soens,

Nadere informatie

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 1. PLAATS EN DATUM... 2 2. AGENDAPUNTEN... 2 3. OPROEPING... 2 4. DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING... 3 5. PUNTEN OP DE AGENDA EN RECHT OM VRAGEN

Nadere informatie

1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen van het 3de kwartaal 2011

1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen van het 3de kwartaal 2011 Stadsbestuur Veurne GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 NOVEMBER 2011 LIJST TOELICHTENDE NOTA S Openbare vergadering 1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst secretariaat Volgnummer dossier 9 Onderwerp Overheidsopdrachten. Samenaankoop van elektriciteit en

Nadere informatie

SCHOOLRAAD OUDERGELEDING VERKIEZINGSREGLEMENT

SCHOOLRAAD OUDERGELEDING VERKIEZINGSREGLEMENT BIJLAGE Bijlage nr. 3 Verkiezingsreglementen oudergeleding voor de schoolraden van Elishout, school voor voeding (E. Gryzonlaan 1, 1070 Brussel); Kasterlinden, secundair onderwijs voor jongeren met gehoor-

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 januari 2012

OCMW-raad van 24 januari 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be OCMW-raad van 24 januari 2012 bij de

Nadere informatie

NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Datum 13 februari 2013 Plaats Raadzaal Uur 19.00 Aanwezig Depondt Geert, voorzitter, Allewaert Patrick, Arteel Rina, Beyens Arne, Decoene Georges, Degrendele Vanessa,

Nadere informatie

- Aanduiding van een afgevaardigde en een plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen. Voorgedragen worden respectievelijk schepen Bert De Wit en

- Aanduiding van een afgevaardigde en een plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen. Voorgedragen worden respectievelijk schepen Bert De Wit en Zitting van 31 januari 2013 Aanwezig: Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, Marie-Louise Maes, Diane Willems, Bert De Wit, Elynn Van Uffel en Jan Van Herck; schepenen; Verlinden Marc, gemeenteraadsvoorzitter

Nadere informatie

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN Statuten I. Naam en maatschappelijke zetel Artikel 1 De Vereniging heet : de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, afgekort V.V.S.G. Artikel 2 De maatschappelijke

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 26 september 2011 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Door de invoering van het decreet ruimtelijke ordening moeten alle gemeenten een adviescommissie voor ruimtelijke ordening oprichten.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD Hoofdstuk 1 - Oprichting Art.1 In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Gezamenlijke aankoop elektriciteit 2012-2014.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD Hoofdstuk I: Samenstelling van de Onderwijsraad. Art. 1: Dit reglement werd opgesteld in uitvoering van en rekening houdend met de bepalingen

Nadere informatie

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w.

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. I. Naam, zetel, doel, duur Art. 1 : Een vereniging zonder winstoogmerk wordt gesticht onder de benaming KC Floriant Merelbeke v.z.w.. Al de facturen, aankondigingen,

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 april 2005

Nadere informatie

Gemeenteraad 07 april 2009

Gemeenteraad 07 april 2009 Gemeenteraad 07 april 2009 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark "Kasteel van Brasschaet" Gemeentepark 5 bus 2 2930 Brasschaat

Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark Kasteel van Brasschaet Gemeentepark 5 bus 2 2930 Brasschaat Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark "Kasteel van Brasschaet" Gemeentepark 5 bus 2 2930 Brasschaat Dienstverlenende Intergemeentelijke Vereniging Hierna aangeduid als de "Vereniging"

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 25 februari 2013 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 25 februari 2013 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 25 februari 2013 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de installatievergadering van 28 januari 2013 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 04 februari 2014

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 04 februari 2014 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 04 februari 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Oprichting In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 6 augustus

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 09 MEI 2007

GEMEENTERAADSZITTING VAN 09 MEI 2007 GEMEENTERAADSZITTING VAN 09 MEI 2007 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen; Viaene

Nadere informatie

Hoofdstuk I- Samenstelling van de afdeling

Hoofdstuk I- Samenstelling van de afdeling ALGEMENE CENTRALE C DER OPENBARE DIENSTEN (A.C.O.D. A.C.O.D.) SECTOR LOKALE EN REGIONALE BESTUREN (L.R.B. B.) REGIO BRUSSEL (BRU) AFDELING GEWESTELIJK AGENTSCHAP VOOR DE NETHEID (G.A.N.) HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Reglement betreffende de toepassing van sociale correcties DIFTAR-systeem met

Nadere informatie

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem Tel en fax 050/71.15.93 e-mail vbs.depapaver@telenet.be Hoofdstuk 1 Oprichting Ouderraad: huishoudelijk reglement Art.1. Art. 2. In uitvoering van

Nadere informatie