Gemeenteraad 06 februari 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeenteraad 06 februari 2007"

Transcriptie

1 Gemeenteraad 06 februari 2007 Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy François, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Georges Vantieghem, Mario Verhellen, Guy Adams, Lionel Beheydt, Jaak Lefevre, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Guy Van den Eynde, Joost Kerkhove, Davine Dujardin, Bart Kindt, Connie Devos, Ann-Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke, Els Naessens, Bruno Lahousse, Hilde Dewever, Henri Destoop, Dieter Alyn, Delphine Cloet, Griet Deleersnyder, Christel Markey (vanaf punt 3.b): Raadsleden Guido De Langhe : Secretaris Verontschuldigd: - Verslaggeving commissievergadering dd. 30/01/07: - commissie interne zaken: raadslid, de heer Georges Vantieghem - commissie grondgebiedszaken: raadslid, de heer Mario Verhellen - commissie externe zaken: raadslid, mevrouw Maria Polfliet De vergadering vangt aan om: uur OVEREENKOMSTIG HET ARTIKEL 26 VAN HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (BESLISSING GEMEENTERAAD DD EN ) WORDT, BIJ DE GEHEIME STEMMINGEN, HET BUREAU ALS VOLGT SAMENGESTELD: KÜRT VANRYCKEGHEM, BURGEMEESTER VOORZITTER DAVINE DUJARDIN EN ANN-SOPHIE KINDT, LEDEN, DELPHINE CLOET VERVANGT DAVINE DUJARDIN BIJ STEMMING PUNT 5.A), 12B) DELPHINE CLOET VERVANGT ANN-SOPHIE KINDT BIJ STEMMING PUNT 48 JONGSTE RAADSLEDEN OPENBARE ZITTING 1. goedkeuren processen-verbaal van 2 vorige zittingen De gemeenteraad geeft haar goedkeuring (29/29) aan het proces-verbaal van de zitting van 05/12/2006 en 02/01/2007. Georges Vantieghem, Lionel Beheydt, Joost Kerkhove, Heidi Vandenbroeke 2. akte nemen van ontslag gemeenteraadslid - Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat de fractie dit ontslag betreurt omdat hiermee een directe lijn met het OCMW doorgeknipt is. Het raadslid verwijst hierbij naar de vorige zitting waarin beslist werd om de OCMW-voorzitter niet in het college op te nemen. Vragen of opmerkingen zullen weer onrechtstreeks via het overlegcomité aan de voorzitter moeten gesteld worden. De fractie gaat ervanuit dat zij hoogstwaarschijnlijk geen kans zal krijgen om deel uit te maken van dit Overlegcomité. Binnenkort worden een aantal dossiers aan de gemeenteraad voorgelegd, bv. de toekomstige bestemming van het Ware Heem. Als de OCMW-raadsleden van sp.a spirit een vraag stellen hieromtrent, worden ze doorverwezen naar de gemeenteraad. Als in de gemeenteraad een vraag gesteld wordt hierover, zal men wellicht doorverwezen worden naar het OCMW. - De voorzitter, de heer Kürt Vanryckeghem, neemt akte hiervan en zegt dat de OCMW-voorzitter te gepasten tijde zal uitgenodigd worden naar de gemeenteraad om uitleg te geven over dossiers die zowel de gemeenteraad als het OCMW aanbelangen. Gelet op het Gemeentedecreet; Gemeenteraadszitting 06 februari

2 Gelet op het schrijven van de heer Lionel Beheydt dd. 12 januari 2007, met de mededeling dat hij ontslag indient als gemeenteraadslid; Er wordt akte genomen van het schrijven dd. 12 januari 2007, waarbij de heer Lionel Beheydt zijn ontslag aanbiedt als raadslid. Guy Adams, Lionel Beheydt, Heidi Vandenbroeke 3. installeren en eed afleggen nieuw gemeenteraadslid: a) nazien geloofsbrieven van opvolgend raadslid b) eed afleggen door opvolgend raadslid c) vaststellen rangorde gemeenteraadsleden 3. installeren en eed afleggen nieuw gemeenteraadslid: a) nazien geloofsbrieven van opvolgend raadslid b) eed afleggen door opvolgend raadslid Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen van 08/10/2006; Gelet op het proces-verbaal van de gemeenteraadsverkiezingen dd. 08/10/2006, opgesteld door het hoofdbureau op 08/10/2006, waarbij de drieëndertig verkozen gemeenteraadsleden en de opvolgers voor deze leden werden aangeduid; Gelet op het besluit van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen West-Vlaanderen van 08/12/2006 houdende de goedkeuring van de verkiezingen voor de gemeenteraad van Waregem; Gelet op het schrijven van de heer Lionel Beheydt dd. 12 januari 2007, met de mededeling dat hij ontslag indient als gemeenteraadslid; Overwegende dat mevrouw Christel Markey, werd aangewezen als eerste opvolger op lijst 7 CD&V; Gelet op het schrijven dd. 22 januari 2007 van mevrouw Christel Markey, waarin zij meedeelt dat zij het mandaat als gemeenteraadslid wenst op te nemen; Gelet op het onderzoek van de geloofsbrieven van mevrouw Christel Markey; Overwegende dat mevrouw Christel Markey voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet in geval van onverenigbaarheid bevindt en dat vermelde verkozen opvolger kan uitgenodigd worden tot de individuele eedaflegging, die luidt als volgt: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. Het opvolgend raadslid, mevrouw Christel Markey, legt in handen van de voorzitter, tijdens de openbare vergadering de eed af. Er wordt akte genomen van de eedaflegging van mevrouw Christel Markey, waardoor betrokkene door de voorzitter tot gemeenteraadslid wordt aangesteld. Guy Adams, Heidi Vandenbroeke 3. installeren en eed afleggen nieuw gemeenteraadslid: c) vaststellen rangorde gemeenteraadsleden - Raadslid, de heer Freddy François, meldt dat er een fout staat op de website betreffende de anciënniteit als raadslid van mevr. Deconinck. - De voorzitter, de heer Kürt Vanryckeghem, belooft om dit snel recht te zetten. Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de omzendbrief BB-2006/17 van 27/10/2006 van Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur; Gelet op de rangorde vastgesteld door de gemeenteraad op de installatievergadering van 02/01/2007; Gelet op respectievelijk de anciënniteit van de verkozen raadsleden en de behaalde naamstemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 08/10/2006; Gelet op de correctie betreffende de anciënniteit van raadslid mevr. Veerle Deconinck, die het mandaat van gemeenteraadslid uitoefende van 03/07/1984 tot 03/01/1989 en vervolgens vanaf 01/10/1991; Overwegende dat het raadslid bijgevolg op de 2 e plaats in de rangorde komt; Gelet op de aktename van het ontslag van de heer Lionel Beheydt als gemeenteraadslid en de eedaflegging van mevrouw Christel Markey als opvolgend raadslid tijdens de zitting van 06 februari 2007; Gemeenteraadszitting 06 februari

3 De rangorde van de gemeenteraadsleden wordt vanaf heden als volgt vastgesteld: Rang Naam Voornaam Anciënniteit (eventueel onderbroken) aantal naamstemmen (laatste verkiezing) 1 François Freddy 1/09/ Deconinck Veerle 03/07/ /01/1989 én vanaf 01/10/ Desmet Peter 3/01/ Godefroid Jules 3/01/ Benoit Willy 3/01/ Dewitte Henri 7/09/ Vanryckeghem Kürt 3/01/ Vantieghem Georges 3/01/ Verhellen Mario 2/07/ Adams Guy 03/01/ /02/ Soens Rik 3/01/ Coussement Chantal 3/01/ Chanterie Kristof 3/01/ Lefevre Jaak 3/01/ Polfliet Maria 3/01/ Wyckhuyse Xavier 3/01/ Van den Eynde Guy 3/01/ Kerkhove Joost 5/03/ Iacopucci Pietro 10/01/ Neirynck Jo 02/01/ Dujardin Davine 02/01/ Kindt Bart 02/01/ Devos Connie 02/01/ Kindt Ann-Sophie 02/01/ Vandenbroeke Heidi 02/01/ Naessens Els 02/01/ Lahousse Bruno 02/01/ Dewever Hilde 02/01/ Destoop Henri 02/01/ Alyn Dieter 02/01/ Cloet Delphine 02/01/ Deleersnyder Griet 02/01/ Markey Christel 06/02/2007 (opvolging) samenstelling gemeenteraadscommissies Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder art. 19; Gelet op het (ontwerp) huishoudelijk reglement van de gemeenteraad; Overwegende dat het aangewezen is de beleidsdomeinen in 3 clusters te groeperen en bijgevolg 3 commisies op te richten als volgt: commissie 'interne zaken': bevoegd voor de beleidsdomeinen van: - burgemeester: algemene cöordinatie, personeel, politie & brandweer, PBW en algemene veiligheid, protocol - schepen Soens: financiën, woonbeleid, patrimonium, autonoom gemeentebedrijf commissie 'externe zaken': bevoegd voor de beleidsdomeinen van: - schepen Coussement: sport, sociale zaken, feestelijkheden, toerisme, emancipatie - schepen Neirynck: onderwijs, integratie, jeugd, internationale samenwerking - schepen Iacopucci: cultuur, bibliotheek, info & communicatie, informatica commissie 'grondgebiedszaken': bevoegd voor de beleidsdomeinen van: - schepen Chanterie: ruimtelijke ordening, economie & tewerkstelling, verkeer & mobiliteit, vzw Het Pand Gemeenteraadszitting 06 februari

4 - schepen Desmet: milieu, groen, energie, bevolking, burgerlijke stand - schepen Dewitte: openbare werken, waterbeheersing, landbouw Overwegende dat een algemene commissie of themacommissie kan worden georganiseerd voor bepaalde onderwerpen en dat alle raadsleden deel uitmaken van deze commissie. Gelet op de ingediende kandidaturen per akte van voordracht van de verschillende fracties; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie interne zaken dd. 30/01/2007; Overwegende de evenredig verdeling van de mandaten; Overwegende de mogelijkheid om een raadslid met raadgevende stem aan te wijzen zo een fractie geen vertegenwoordiging heeft in bepaalde commissie(s); De gemeenteraadscommissies worden samengesteld als volgt: Rang gr Titel Aanspr Naam Voornaam Lijst commissie 2 Raadslid mevr. Deconinck Veerle sp.a spirit externe zaken 4 Raadslid de heer Godefroid Jules CD&V externe zaken 12 2 e schepen mevr. Coussement Chantal CD&V externe zaken 15 raadslid mevr. Polfliet Maria CD&V externe zaken 16 raadslid de heer Wyckhuyse Xavier VLD-Plus externe zaken 18 raadslid de heer Kerkhove Joost CD&V externe zaken 19 6 e schepen de heer Iacopucci Pietro CD&V externe zaken 20 4 e schepen de heer Neirynck Jo CD&V externe zaken 24 raadslid mevr. Kindt Ann-Sophie CD&V externe zaken 27 raadslid de heer Lahousse Bruno CD&V externe zaken 32 raadslid mevr. Deleersnyder Griet Vlaams Belang externe zaken 3 5 e schepen de heer Desmet Peter CD&V grondgebiedszaken 5 raadslid de heer Benoit Willy CD&V grondgebiedszaken 6 7 e schepen de heer Dewitte Henri CD&V grondgebiedszaken 9 raadslid de heer Verhellen Mario sp.a spirit grondgebiedszaken 13 3 e schepen de heer Chanterie Kristof CD&V grondgebiedszaken 17 raadslid de heer Van den Eynde Guy VLD-Plus grondgebiedszaken 22 raadslid de heer Kindt Bart CD&V grondgebiedszaken 28 raadslid mevr. Dewever Hilde CD&V grondgebiedszaken 29 raadslid de heer Destoop Henri CD&V grondgebiedszaken 30 raadslid de heer Alyn Dieter Vlaams Belang grondgebiedszaken 31 raadslid mevr. Cloet Delphine VLD-Plus Grondgebiedszaken 1 raadslid de heer François Freddy sp.a spirit Interne zaken 7 burgemeester de heer Vanryckeghem Kürt CD&V Interne zaken 8 raadslid de heer Vantieghem Georges CD&V Interne zaken 10 raadslid de heer Adams Guy sp.a spirit Interne zaken 11 1 e schepen de heer Soens Rik CD&V Interne zaken 14 raadslid de heer Lefevre Jaak CD&V Interne zaken 21 raadslid mevr. Dujardin Davine CD&V Interne zaken 23 raadslid mevr. Devos Connie CD&V Interne zaken 25 raadslid mevr. Vandenbroeke Heidi VLD-Plus Interne zaken 26 raadslid mevr. Naessens Els CD&V Interne zaken 33 Raadslid mevr. Markey Christel CD&V Interne zaken Raadslid De heer Alyn Dieter Vlaams Belang Interne zaken (raadgevende stem) In geval een algemene of themacommissie georganiseerd wordt, maken alle gemeenteraadsleden deel uit van deze commissie. 5. benoemen voorzitters van de gemeenteraadscommissies - Raadslid, de heer Guy Van den Eynde, merkt op dat hij de brief om deze kandidaturen op te vragen slechts op donderdag ontvangen heeft en dat er tegen de vrijdag al een antwoord moest binnen zijn. - Secretaris, de heer Guido De Langhe, zegt dat de brief g d werd aan de fractieleiders. Gemeenteraadszitting 06 februari

5 - Raadslid, de heer Guy Van den Eynde, zegt dat hij een mail gekregen heeft i.v.m. de brief voor de voordrachten voor de intercommunales. Hij vraagt om er in de toekomst voor te zorgen dat de fracties voor dergelijke zaken tijdig aangeschreven worden. - De voorzitter, de heer Kürt Vanryckeghem, neemt hier nota van. - Raadslid, de heer Guy Adams, zegt dat hij zijn brief in een afzonderlijke omslag ontvangen heeft samen met de bundel die de vrijdag per bode rondgedeeld werd. Men moet de tijd krijgen om dit binnen de fractie te bespreken en tijdig te antwoorden. Sp.a spirit heeft geen kans gekregen om een voorzitter aan te duiden voor deze commissies. Tijdens de commissie algemene zaken heeft het raadslid hierover een aantal opmerkingen gemaakt, zegt hij. O.a. omtrent punt 7) van deze zitting. Blijkbaar is hiervoor geen opvraging van kandidaturen gebeurd, ook al staat het zo vermeld in de toelichting. Hierop volgde wel een mail dat het niet nodig was om voor dit overlegcomité kandidaten voor te dragen en dat de aanduiding zou gebeuren in individuele stemrondes. Op elke stembrief zullen blijkbaar alle raadsleden als kandidaat vermeld staan. - De voorzitter, de heer Kürt Vanryckeghem, zegt dat het niet de gewoonte is om termijnen te overschrijden en hoopt dat sp.a spirit akkoord gaat om het punt toch te behandelen. - Raadslid, de heer Guy Adams, zegt dat sp.a spirit geen kans gekregen heeft om een kandidaat voor te dragen. Het is duidelijk dat de nieuwe stijl die werd aangekondigd al een aantal stijlbreuken heeft doorstaan. Hoe ervaren iemand ook mag zijn binnen de fractie, blijkbaar zal sp.a spirit nooit de kans krijgen om iemand af te vaardigen voor het voorzitterschap van de commissie(s). Dit betekent niet dat de procedures niet hoeven gerespecteerd te worden. - De voorzitter, de heer Kürt Vanryckeghem, beslist om de stemming te laten doorgaan. Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het (ontwerp) huishoudelijk reglement van de gemeenteraad; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad betreffende de samenstelling van de gemeenteraadscommissies; Gelet op de ingediende kandidaturen van de fracties voor het voorzitterschap van de verschillende commissies; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie interne zaken dd. 30/01/2007; Commissie interne zaken: - geldig uitgebrachte stemmen: 25 Kandidaat: Ja Neen Dujardin Davine 23 2 Commissie grondgebiedszaken: - geldig uitgebrachte stemmen: 25 Kandidaat: Ja Neen Benoit Willy 23 2 Commissie externe zaken: - geldig uitgebrachte stemmen: 25 Kandidaat: Ja Neen Polfliet Maria 23 2 De voorzitters van de gemeenteraadscommissies worden benoemd als volgt: - interne zaken: Davine Dujardin - externe zaken: Maria Polfliet - grondgebiedszaken: Willy Benoit. Gemeenteraadszitting 06 februari

6 Voor het voorzitterschap van de algemene commissie wordt een beurtrol gevolgd onder bovengenoemde voorzitters. Commissie interne zaken: - geldig uitgebrachte stemmen: 25 Kandidaat: Ja Neen Dujardin Davine 23 2 Commissie grondgebiedszaken: - geldig uitgebrachte stemmen: 25 Kandidaat: Ja Neen Benoit Willy 23 2 Commissie externe zaken: - geldig uitgebrachte stemmen: 25 Kandidaat: Ja Neen Polfliet Maria kennis nemen verdeling stedelijke toelage voor fractiewerking 2006 Gelet op de nieuwe gemeentewet; Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepen van 25 januari 2006 in verband met de uitbetaling van de toelage voor fractiewerking 2006; Gelet op het reglement van inwendige orde van de gemeenteraad dat werd goedgekeurd tijdens de gemeenteraadszitting van 8 mei 2001; Gelet op de bespreking in de commissie interne zaken van 30 januari 2007; De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 25 januari 2006 in verband met de uitbetaling van de stedelijke toelage voor fractiewerking 2006, volgens onderstaande tabel: stedelijke toelage fractiewerking ,00 per raadslid fractie toelage 2005 verantw aantal raadsl toelage 2006 CD&V 4.500, , ,00 GROEN! 250,00 589, ,00 N-VA 250,00 923, ,00 Sp.a spirit 500, , ,00 VLD-PLUS 2.000, , ,00 Spirit 0,00 250, ,00 Recht Voor Uit 0,00 280, ,00 Hubert Barbary 0,00 446, ,00 Gemeenteraadszitting 06 februari

7 7. overlegcomité OCMW - stad: aanduiden stedelijke afvaardiging - Raadslid, de heer Guy Adams, herhaalt zijn opmerking uit de commissie. Hij begrijpt de werkwijze niet om iedereen kandidaat te stellen voor dit overlegcomité. Hoe kan men goede afspraken maken onderling of over de partijgrenzen heen en de meest geschikte kandidaten kiezen? Waarom zijn voor dit punt geen kandidaturen opgevraagd? - De voorzitter, de heer Kürt Vanryckeghem, zegt dat dezelfde werkwijze gehanteerd werd als 6 jaar geleden. Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; Gelet op het decreet van 22 december 2006 tot wijziging van de wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 02 januari 2007 om in de bestuursperiode de OCMW-voorzitter niet in het schepencollege op te nemen; Gelet op het huishoudelijk reglement dd. 04/05/1993 voor overleg tussen de stad en het OCMW; Overwegende dat de stedelijke delegatie wordt samengesteld uit de burgemeester en 3 leden uit de gemeenteraad; Gelet op de bespreking in de commissie interne zaken dd. 30/01/2007; Gelet op de geheime stemverrichtingen (3 stemrondes); 1 e vertegenwoordiger: - geldig uitgebrachte stemmen: 25 Kandidaten François Freddy Deconinck Veerle Desmet Peter Godefroid Jules Benoit Willy Dewitte Henri Vantieghem Georges Verhellen Mario Adams Guy Soens Rik 23 Coussement Chantal Chanterie Kristof Lefevre Jaak Polfliet Maria Wyckhuyse Xavier Van den Eynde Guy Kerkhove Joost Iacopucci Pietro Neirynck Jo Dujardin Davine Kindt Bart Devos Connie Kindt Ann-Sophie Vandenbroeke Heidi Naessens Els Lahousse Bruno Dewever Hilde Destoop Henri Alyn Dieter 2 Cloet Delphine Deleersnyder Griet Markey Christel Gemeenteraadszitting 06 februari

8 2 e vertegenwoordiger: - geldig uitgebrachte stemmen: 26 Kandidaten François Freddy Deconinck Veerle Desmet Peter Godefroid Jules Benoit Willy Dewitte Henri Vantieghem Georges 1 Verhellen Mario Adams Guy Soens Rik Coussement Chantal 23 Chanterie Kristof Lefevre Jaak Polfliet Maria Wyckhuyse Xavier Van den Eynde Guy Kerkhove Joost Iacopucci Pietro Neirynck Jo Dujardin Davine Kindt Bart Devos Connie Kindt Ann-Sophie Vandenbroeke Heidi Naessens Els Lahousse Bruno Dewever Hilde Destoop Henri Alyn Dieter Cloet Delphine Deleersnyder Griet 2 Markey Christel 3 e vertegenwoordiger: - geldig uitgebrachte stemmen: 24 Kandidaten François Deconinck Desmet Godefroid Benoit Dewitte Vantieghem Verhellen Adams Soens Coussement Freddy Veerle Peter Jules Willy Henri Georges Mario Guy Rik Chantal Gemeenteraadszitting 06 februari

9 Chanterie Kristof Lefevre Jaak Polfliet Maria Wyckhuyse Xavier Van den Eynde Guy Kerkhove Joost Iacopucci Pietro Neirynck Jo 23 Dujardin Davine Kindt Bart Devos Connie Kindt Ann-Sophie Vandenbroeke Heidi Naessens Els Lahousse Bruno Dewever Hilde Destoop Henri 1 Alyn Dieter Cloet Delphine Deleersnyder Griet Markey Christel De stedelijke delegatie in het overlegcomité OCMW-stad wordt als volgt samengesteld: - de heer Kürt Vanryckeghem (burgemeester) - de heer Rik Soens (schepen) - mevrouw Chantal Coussement (schepen) - de heer Jo Neirynck (schepen). Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de voorzitter van het OCMW. 1 e vertegenwoordiger: - geldig uitgebrachte stemmen: 25 Kandidaten François Deconinck Desmet Godefroid Benoit Dewitte Vantieghem Verhellen Adams Soens Coussement Chanterie Lefevre Polfliet Wyckhuyse Van den Eynde Kerkhove Iacopucci Neirynck Dujardin Freddy Veerle Peter Jules Willy Henri Georges Mario Guy Rik Chantal Kristof Jaak Maria Xavier Guy Joost Pietro Jo Davine 2 3 Gemeenteraadszitting 06 februari

10 Kindt Bart Devos Connie Kindt Ann-Sophie Vandenbroeke Heidi Naessens Els Lahousse Bruno Dewever Hilde Destoop Henri Alyn Dieter 2 Cloet Delphine Deleersnyder Griet Markey Christel 2 e vertegenwoordiger: - geldig uitgebrachte stemmen: 26 Kandidaten François Freddy Deconinck Veerle Desmet Peter Godefroid Jules Benoit Willy Dewitte Henri Vantieghem Georges 1 Verhellen Mario Adams Guy Soens Rik Coussement Chantal 2 3 Chanterie Kristof Lefevre Jaak Polfliet Maria Wyckhuyse Xavier Van den Eynde Guy Kerkhove Joost Iacopucci Pietro Neirynck Jo Dujardin Davine Kindt Bart Devos Connie Kindt Ann-Sophie Vandenbroeke Heidi Naessens Els Lahousse Bruno Dewever Hilde Destoop Henri Alyn Dieter Cloet Delphine Deleersnyder Griet 2 Markey Christel 3 e vertegenwoordiger: Gemeenteraadszitting 06 februari

11 - geldig uitgebrachte stemmen: 24 Kandidaten François Freddy Deconinck Veerle Desmet Peter Godefroid Jules Benoit Willy Dewitte Henri Vantieghem Georges Verhellen Mario Adams Guy Soens Rik Coussement Chantal Chanterie Kristof Lefevre Jaak Polfliet Maria Wyckhuyse Xavier Van den Eynde Guy Kerkhove Joost Iacopucci Pietro Neirynck Jo 23 Dujardin Davine Kindt Bart Devos Connie Kindt Ann-Sophie Vandenbroeke Heidi Naessens Els Lahousse Bruno Dewever Hilde Destoop Henri 1 Alyn Dieter Cloet Delphine Deleersnyder Griet Markey Christel 8. IMOG: a) voordracht van 3 vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur b) voordracht van 1 afgevaardigde voor het mandaat met raadgevende stem in de Raad van Bestuur - Raadslid, de heer Guy Adams, verwijst naar zijn opmerking in de commissie en zegt dat de fractie niet werd gecontacteerd om deel uit te maken van de vertegenwoordiging in diverse intercommunales. In het verslag van de vorige zitting staat te lezen dat de burgemeester beloofde dat men zou voelen dat er een jonge ploeg zou besturen en dat men met het Gemeentedecreet zelfs verplicht was om anders te gaan werken. De 1 e schepen zei dat hij ook op de gemeenteraad rekende om dossiers die belangrijk zijn voor de stad Waregem te steunen en te promoten in Brussel en Brugge. Het raadslid had begrepen dat er ook op de oppositie gerekend werd. Als men vernieuwend en democratisch wil werken, dan is het niet overbodig om ook eens aan de 40% van de kiezers te denken die niet voor CD&V hebben gestemd en hun vertegenwoordigers de kans te geven hun steentje bij te dragen in de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Blijkbaar is 60% van de stemmen voldoende om 100% van de mandaten binnen de intercommunales op te eisen. Sp.a spirit vindt dit zeer spijtig en zal dit niet vergeten. Het is duidelijk op welke manier men zal besturen. Het spel wordt weer gespeeld zoals voorheen. De fractie vindt dit spijtig omdat zij zeker een aantal valabele mensen hebben die over de expertise beschikken in bepaalde domeinen om onze stad op een goede manier te verdedigen. De huidige manier van werken tekent het beleid van de toekomst en de sp.a spirit zal hier rekening mee houden. Raadslid Adams vindt het een aanfluiting van de democratie. Een aantal steden en gemeenten (Roeselare, Izegem, Oostende) gunnen de oppositie al jaren een aantal mandaten in de intercommunales. Ook Avelgem heeft de keuze gemaakt om de oppositie te erkennen Gemeenteraadszitting 06 februari

12 bij het verdelen van de mandaten. Zij denken blijkbaar op langere termijn omdat zij weten dat wanneer men de oppositie gunstig gezind is, men op een ander niveau kan samenwerken en dit de gemeente alleen maar ten goede komt. - Raadslid, de heer Guy Van den Eynde, treedt de woorden van raadslid Adams bij. VLD-Plus is in dezelfde mate ontgoocheld over het nieuwe beleid dat de burgemeester beweert te zullen voeren. Uit de ingediende kandidaturen van de sp.a spirit en VLD-Plus kan men afleiden dat de fracties overleg gepleegd hebben. Beide fracties vinden dat zij recht hebben op een bepaalde vertegenwoordiging in de intercommunales. De oppositie wil zich inzetten voor de stad, maar men moet hiertoe de kans krijgen. 40% van de bevolking heeft gekozen voor een andere partij dan CD&V, dus is het niet meer dan normaal dat wanneer er voor een intercommunale 3 bestuurders moeten aangeduid worden, er op zijn minst één vanuit de oppositie aangeduid wordt. - Raadslid, de heer Freddy François, vindt het zeer ongepast dat wanneer 2 mensen van de minderheid hun standpunt naar voor brengen, er ondertussen verder gestemd en geteld wordt. Het is gebruikelijk dat er bij een tussenkomst geluisterd wordt en dat de stemming pas doorgaat nadat iedereen uitgesproken is. - De voorzitter, de heer Kürt Vanryckeghem, zegt dat hier zal rekening mee gehouden worden. - Raadslid, de heer Dieter Alyn, sluit zich aan bij het standpunt van sp.a spirit en VLD-Plus. Het getuigt van weinig democratisch gehalte, maar misschien voelen sp.a spirit en VLD-Plus nu ook wat een cordon sanitaire is. Als Vlaams Belang voorstelt om met de oppositie verenigd te praten, wil men zelfs nog niet praten. Dan moet men hier niet komen roepen dat men zich miskend voelt. - De voorzitter, de heer Kürt Vanryckeghem, zegt dat er akte genomen wordt van deze meningen. 8. IMOG: a) voordracht van 3 vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het Decreet op de Intergemeentelijke samenwerking dd. 06/07/2001; Gelet op de statuten van IMOG (Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in het Gewest Kortrijk); Gelet op het schrijven van IMOG ontvangen op 26/10/2006; Overwegende dat het nodig is voor de volgende bestuursperiode ( ) over te gaan tot het voordragen van volgende mandaten voor de stad Waregem: 3 vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur; Overwegende dat de voorgedragen kandidaten lid dienen te zijn van de gemeenteraad; Overwegende dat deze mandaten ingaan voor een periode van 6 jaar op de buitengewone algemene vergadering van 20/03/2007; Gelet op de ingediende kandidaturen; Gelet op de bespreking in de commissie interne zaken van 30/01/2007; Gelet op de uitslag van de geheime stemverrichtingen: - geldig uitgebrachte stemmen: 23 (x3) 10 (x1) Kandidaten: Deconinck Veerle 10 Desmet Peter 23 Neirynck Jo 23 Soens Rik 23 De volgende 3 personen die de meeste stemmen hebben bekomen worden bij IMOG voorgedragen als bestuurder: - de heer Rik Soens, schepen, Bermkouter 4 te 8791 Waregem - de heer Jo Neirynck, schepen, Kasteelstraat 61, 8792 Waregem - de heer Peter Desmet, schepen, Oscar Verschuerestraat 26, 8790 Waregem. Afschrift van deze beslissing zal aan de voorzitter van IMOG worden overgemaakt. Gemeenteraadszitting 06 februari

13 - geldig uitgebrachte stemmen: 23 (x3) 10 (x1) Kandidaten: Deconinck Veerle 10 Desmet Peter 23 Neirynck Jo 23 Soens Rik IMOG: b) voordracht van 1 afgevaardigde voor het mandaat met raadgevende stem in de Raad van Bestuur Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het Decreet op de Intergemeentelijke samenwerking dd. 06/07/2001; Gelet op de statuten van IMOG (Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in het Gewest Kortrijk); Overwegende dat aan de Raad van Bestuur wordt deelgenomen door ten hoogste 5 rechtstreeks door de verschillende gemeenten aangeduide afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem; Overwegende dat dit mandaat geldt voor 3 jaar en voor Waregem van start gaat in 2010; Gelet op de ingediende kandidaturen vanuit de oppositie; Gelet op de bespreking in de commissie interne zaken van 30/01/2007; Gelet op de uitslag van de geheime stemverrichtingen: - geldig uitgebrachte stemmen: 32 Kandidaat: Ja Neen Verhellen Mario 30 2 De volgende persoon die de meeste stemmen heeft bekomen wordt bij IMOG voorgedragen als kandidaat voor het mandaat met raadgevende stem in de Raad van Bestuur: de heer Mario Verhellen, raadslid (sp.a spirit ), Broekstraat 66, 8790 Waregem. Afschrift van deze beslissing zal aan de voorzitter van IMOG worden overgemaakt. - geldig uitgebrachte stemmen: 32 Kandidaat: Ja Neen Verhellen Mario IMOG: buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2007: a) bespreken agenda b) voordracht van 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangend vertegenwoordigers van stad Waregem 9. IMOG: buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2007: a) bespreken agenda Gelet op het Gemeentedecreet; Gemeenteraadszitting 06 februari

14 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid in het gewest Kortrijk, genaamd IMOG; Gelet op de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering op 20 maart 2007 van IMOG met bijhorende stukken ontvangen op 17 januari 2007, met volgende agenda: 1. samenstelling van het bureau 2. benoeming van de nieuwe bestuurders 3. varia Gelet op de bespreking in de commissie interne zaken dd. 30 januari 2007; Met eenparigheid van stemmen; De gemeenteraad bespreekt de agenda met bijhorende stukken m.b.t. deze punten waarbij een beslissing moet genomen worden, die voorgelegd zal worden op de buitengewone algemene vergadering van Imog op 20 maart Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer de intergemeentelijke maatschappij IMOG hiervan op de hoogte te stellen. - voor: tegen: onthoudingen: 0-9. IMOG: buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2007: b) voordracht van 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangend vertegenwoordigers van stad Waregem Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald op artikel 44, 3 e lid, dat bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid in het gewest Kortrijk, genaamd IMOG; Gelet op de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering op 20 maart 2007 van IMOG met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 22 januari 2007; Gelet op artikel 42 van de statuten van Imog, dat stelt dat het aantal leden dat elke deelnemende gemeente kan afvaardigen om te zetelen in de algemene vergadering wordt bepaald op basis van de bevolkingscijfers en de kapitaalinbreng en dat elke gemeente minstens één afgevaardigde mag aanduiden. Elke gemeente kan bijkomende afgevaardigden aanduiden per volledige schijf van twintig procent van respectievelijk haar bevolkingscijfer in verhouding tot het totale bevolkingscijfer van het gemeentelijk ambtsgebied van de vereniging, en haar kapitaalinbreng in verhouding tot het totale maatschappelijke kapitaal van de vereniging; Gelet op het feit dat de stad Waregem bijgevolg het recht heeft 1 bijkomende vertegenwoordiger / plaatsvervanger aan te duiden; Gelet op de bespreking in de commissie interne zaken dd. 30 januari 2007; Gelet op de ingediende kandidaturen van de verschillende fracties; Gelet op de geheime stemverrichtingen in openbare zitting, met volgend resultaat: - geldig uitgebrachte stemmen: 23 (1 e effectief vertegenwoordiger) 23 (2 e effectief vertegenwoordiger) 33 (1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 23 (2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 1e effectief vertegenwoordiger: Benoit Willy 23 Gemeenteraadszitting 06 februari

15 2e effectief vertegenwoordiger: Polfliet Maria 23 1e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Dewitte Henri 23 Verhellen Mario 10 2e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Destoop Henri: 23 Art. 3: Dhr. Willy Benoit, raadslid, wonende Holstraat 56 bus 31 te 8790 Waregem en dhr. Henri Dewitte, schepen, wonende Gentse Heerweg 78 te 8790 Waregem, als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IMOG op 20 maart Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de bespreking van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Mevr. Maria Polfliet, raadslid, wonende Spitaalstraat 84 te 8790 Waregem en dhr. Henri Destoop, raadslid, wonende Franklin Rooseveltlaan 4/022 te 8790 Waregem,als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IMOG op 20 maart Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de bespreking van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer de intergemeentelijke maatschappij IMOG hiervan op de hoogte te stellen. - geldig uitgebrachte stemmen: 23 (1 e effectief vertegenwoordiger) 23 (2 e effectief vertegenwoordiger) 33 (1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 23 (2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 1 e effectief vertegenwoordiger: Benoit Willy 23 2 e effectief vertegenwoordiger: Maria Polfliet 23 1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Dewitte Henri 23 Verhellen Mario 10 2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Destoop Henri Gaselwest: a) voordracht van 3 sectorbestuurders b) voordracht van 1 vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur Gemeenteraadszitting 06 februari

16 10. Gaselwest: a) voordracht van 3 sectorbestuurders Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het Decreet op de Intergemeentelijke Samenwerking dd. 06/07/2001; Gelet op artikel van de statuten van de C.V. Gaselwest dat bepaalt dat behoudens het mandaat van commissaris-revisor, alle mandaten in de verschillende organen van Gaselwest onmiddellijk na de jaarvergadering die volgt op de vernieuwing van de gemeenteraden vervallen. Gelet op de bepalingen van artikel 41 van de statuten van de C.V. Gaselwest dat bepaalt dat de vennoten gegroepeerd worden in afzonderlijke sectoren, waarvoor telkens een comité van sectorbestuurders wordt opgericht. Gelet op de samenstelling van de sector Waregem goedgekeurd door de raad van bestuur van Gaselwest in de zitting van 24 juni Gelet op de normen voor de voordracht van de sectorbestuurders, goedgekeurd door de raad van bestuur van Gaselwest in de zitting van 24 juni 1994 en gewijzigd bij besluit van de raden van bestuur van 28 januari 2000, 21 april 2000, 10 februari en 17 maart Overwegende dat deze normen voorzien dat: - iedere gemeente het recht heeft één sectorbestuurder voor te stellen ; - per gemeente de som wordt gemaakt van het aantal EAN codes ; - de gemeente recht heeft op een bijkomend mandaat per schijf van tot eenheden, tot , tot , tot , tot , enz.; Vaststellende dat voor de stad Waregem de som van het aantal EAN codes in totaal eenheden bedraagt. Overwegende dat de stad Waregem aldus recht heeft op 3 mandaten in het comité van de sector Waregem. Gelet op artikel 5 van het huishoudelijk reglement dat de duur van het mandaat van sectorbestuurder vastgesteld heeft op maximum 6 jaar. Gelet op de ingediende kandidaturen; Gelet op de bespreking in de commissie interne zaken ; Gelet op de geheime stemverrichtingen; - geldig uitgebrachte stemmen: 24 (x1) 23 (x2) 10 (x1) Kandidaten: Lefevre Jaak 24 Polfliet Maria 23 Soens Rik 23 Vandenbroeke Heidi 10 Art. 3: Art. 4: de heer Rik Soens, schepen, Bermkouter 4 te 8791 Waregem, voor te dragen als sectorbestuurder in het comité van de sector Waregem. de heer Jaak Lefevre, raadslid, Ruifeleinde 54 te 8791 Waregem, voor te dragen als sectorbestuurder in het comité van de sector Waregem. mevrouw Maria Polfliet, raadslid, Spitaalstraat 84 te 8790 Waregem, voor te dragen als sectorbestuurder in het comité van de sector Waregem. Een afschrift van deze beslissing in tweevoud over te maken aan het secretariaat van Gaselwest p/a Eandis Industriepark De Bruwaan, Oudenaarde - geldig uitgebrachte stemmen: 24 (x1) Gemeenteraadszitting 06 februari

17 Kandidaten: Lefevre Jaak 24 Polfliet Maria 23 Soens Rik 23 Vandenbroeke Heidi (x2) 10 (x1) 10. Gaselwest: b) voordracht van 1 vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het Decreet op de Intergemeentelijke Samenwerking dd. 06/07/2001; Gelet op artikel van de statuten van de C.V. Gaselwest dat bepaalt dat behoudens het mandaat van commissaris-revisor, alle mandaten in de verschillende organen van Gaselwest onmiddellijk na de jaarvergadering die volgt op de vernieuwing van de gemeenteraden vervallen. Gelet op hetzelfde artikel 17 dat de duur van het mandaat van bestuurder vastgesteld heeft op 6 jaar. Gelet op de bepalingen van artikel 12 van de statuten van de C.V. Gaselwest betreffende de samenstelling en de wijze van benoeming van de leden van de raad van bestuur. Gelet op de samenstelling van de sector Waregem goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Gaselwest in de zitting van 24 juni Gelet op de normen voor de voordracht van de bestuurders, goedgekeurd door de raad van bestuur van Gaselwest in de zitting van 24 juni Overwegende dat deze normen voorzien dat : - het aantal mandaten in de raad van bestuur 24 bedraagt ; - dat ieder van de 9 sectoren van Gaselwest recht heeft op 2 mandaten in de raad van bestuur ; - het saldo van de mandaten (= 6) toekomt aan de 6 sectoren met het grootste aantal eenheden ; - de gemeenten van de sector Waregem ingedeeld worden in 2 groepen op basis van de som van het aantal EAN codes ; - iedere groep recht heeft één kandidaat bestuurder voor te dragen ; - deze indeling in groepen goedgekeurd werd door het comité van de sector Waregem ; Overwegende dat de stad Waregem deel uitmaakt van de sector Waregem en deze sector recht heeft op 2 mandaten in de raad van bestuur; Overwegende dat de stad Waregem deel uitmaakt van de groep 1; Overwegende dat de stad Waregem 1 bestuurder voor de groep mag voordragen. Gelet op de ingediende kandidaturen; Gelet op de bespreking in de commissie interne zaken ; Gelet op de geheime stemverrichtingen; - aantal opgehaalde stembriefjes: 32 - geldig uitgebrachte stemmen: 25 Kandidaat: Ja Neen Lefevre Jaak 25 0 De heer Jaak Lefevre, raadslid, Ruifeleinde 54 te 8791 Waregem, voor te dragen als bestuurder. Afschrift van deze beslissing in tweevoud over te maken aan: secretariaat Gaselwest, p/a Eandis Industriepark Oudenaarde - aantal opgehaalde stembriefjes: 32 - geldig uitgebrachte stemmen: 25 Gemeenteraadszitting 06 februari

18 Kandidaat: Ja Neen Lefevre Jaak Figga: a) voordracht van 1 vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur b) voordracht van 1 afgevaardigde voor het mandaat met raadgevende stem in de Raad van Bestuur 11. Figga: a) voordracht van 1 vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het Decreet op de Intergemeentelijke Samenwerking dd. 06/07/2001; Gelet op de deelneming van de stad aan de dienstverlenende vereniging FIGGA, financieringsintercommunale voor de gemeenten va Gaselwest; Gelet op de statuten van FIGGA, in het bijzonder de bepalingen betreffende de voordracht en aanduiding door de gemeenten van de mandatarissen met het oog op de vertegenwoordiging van de gemeenten in de dienstverlenende vereniging; Overwegende dat de algemene vergadering van Figga van 27/05/1994 in uitvoering van art. 10 van de statuten het aantal mandaten heeft bepaald waarin is te voorzien; Gelet op het schrijven van Figga dd. 14/12/2006 met uitnodiging tot de jaarvergadering op 08/03/2007 en met alle bijhorende stukken en met enig agendapunt benoeming van bestuurders; Gelet op de ingediende kandidaturen; Gelet op de bespreking in de commissie 'interne zaken' dd. 30/01/2007; Gelet op de geheime stemverrichtingen; - geldig uitgebrachte stemmen: 25 Kandidaat: Ja Neen Lefevre Jaak 25 0 De heer Jaak Lefevre, raadslid, Ruifeleinde 54 te 8791 Waregem, wordt voorgedragen voor het mandaat van bestuurder van FIGGA. Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan FIGGA, p/a GeFIN - Ravensteingalerij 3b Brussel. - geldig uitgebrachte stemmen: 25 Kandidaat: Ja Neen Lefevre Jaak Figga: b) voordracht van 1 afgevaardigde voor het mandaat met raadgevende stem in de Raad van Bestuur Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het Decreet op de Intergemeentelijke Samenwerking dd. 06/07/2001; Gelet op de deelneming van de stad aan de dienstverlenende vereniging FIGGA, financieringsintercommunale voor de gemeenten va Gaselwest; Gemeenteraadszitting 06 februari

19 Gelet op de statuten van FIGGA, in het bijzonder de bepalingen betreffende de voordracht en aanduiding door de gemeenten van de mandatarissen met het oog op de vertegenwoordiging van de gemeenten in de dienstverlenende vereniging; Overwegende dat de algemene vergadering van Figga van 27/05/1994 in uitvoering van art. 10 van de statuten het aantal mandaten heeft bepaald waarin is te voorzien; Gelet op het schrijven van Figga dd. 14/12/2006 met uitnodiging tot de jaarvergadering op 08/03/2007 en met alle bijhorende stukken en met enig agendapunt benoeming van bestuurders; Gelet op de ingediende kandidaturen; Gelet op de bespreking in de commissie 'interne zaken' dd. 30/01/2007; Gelet op de geheime stemverrichtingen; - geldig uitgebrachte stemmen: 31 Kandidaat: Ja Neen Vandenbroeke Heidi 29 2 Mevrouw Heidi Vandenbroeke, raadslid (VLD-Plus), Sprietestraat 158 te 8792 Waregem, wordt voorgedragen voor het mandaat van lid van de raad van bestuur met raadgevende stem van FIGGA. Het aantal inwoners per 31/12/2006 werd vastgesteld op Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan FIGGA, p/a GeFIN - Ravensteingalerij 3b Brussel. - geldig uitgebrachte stemmen: 31 Kandidaat: Ja Neen Vandenbroeke Heidi Figga: algemene vergadering van 08 maart 2007: a) bespreken agenda b) voordracht van 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangend vertegenwoordigers van stad Waregem 12. Figga: algemene vergadering van 08 maart 2007: a) bespreken agenda Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op artikel 44 van het Decreet voor Intergemeentelijke Samenwerking dd. 06/07/2001 waarin bepaald wordt dat minstens één buitengewone algemene vergadering belegd wordt in de loop van het laatste trimester van elk jaar om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar te bepreken. Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de zuivere financieringsintercommunale Figga cvba; Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering van Figga van 08 maart 2007, met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 15 december 2006, met als enig agendapunt: benoeming van bestuurders Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; Gelet op de bespreking in de commissie interne zaken van 30 januari 2007; Met eenparigheid van stemmen; Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda, zoals ter kennis gebracht aan de gemeenteraad. De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene zitting van de algemene vergadering van Figga van 08 maart 2007 op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van Gemeenteraadszitting 06 februari

20 Art. 3: de algemene vergadering van Figga van 08 maart 2007, waarvoor een beslissing moet genomen worden, goed te keuren. Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan Figga, p/a GeFIN, ravensteingalerij 3 b 6, 1000 Brussel. - voor: tegen: onthoudingen: Figga: algemene vergadering van 08 maart 2007: b) voordracht van 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangend vertegenwoordigers van stad Waregem Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het artikel 44, 1e en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordiger op een algemene vergadering van een intercommunale vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij Figga cvba; Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 26 oktober 2006 om deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering van Figga van 08 maart 2007; Gelet op de bespreking ter zitting van de agenda en bijhorende stukken van deze buitengewone algemene vergadering; Gelet op het artikel 26, 2de paragraaf van de statuten van Figga dat stelt dat het aantal leden dat elke vennoot kan afvaardigen om te zetelen in de algemene vergadering wordt bepaald op basis van de bevolkingscijfers en de kapitaalinbreng, namelijk dat elke gemeente die meer dan inwoners telt of een kapitaalinbreng van meer dan euro heeft verricht, ten hoogste 1 bijkomende vertegenwoordiger/plaatsvervanger kan aanduiden; Gelet op het feit dat de stad Waregem meer dan inwoners telt en bijgevolg het recht heeft 1 bijkomende vertegenwoordiger/plaatsvervanger aan te duiden; Gelet op de bespreking in de commissie interne zaken dd. 30/01/2007; Gelet op de ingediende kandidaturen van de verschillende fracties; Gelet op de geheime stemverrichtingen in openbare zitting, met volgend resultaat: - geldig uitgebrachte stemmen: 23 (1 e effectief vertegenwoordiger) 23 (2 e effectief vertegenwoordiger) 33 (1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 23 (2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 1e effectief vertegenwoordiger: Benoit Willy 23 2e effectief vertegenwoordiger: Lahousse Bruno 23 1e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Polfliet Maria 23 Wyckhuyse Xavier 10 2e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Gemeenteraadszitting 06 februari

21 Dujardin Davine 23 Art. 3: De heer Willy Benoit, raadslid, wonende Holstraat 56 bus 31 te 8790 Waregem, aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente Mevrouw Maria Polfliet, raadslid, wonende Spitaalstraat 84 te 8790 Waregem, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de algemene vergadering van Figga op 08 maart De heer Bruno Lahousse, raadslid, wonende Henri Lebbestraat 45 te 8790 Waregem aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente Mevrouw Davine Dujardin, raadslid, wonende Stuifkouter 58 te Waregem, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de algemene vergadering van Figga op 08 maart Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan de intercommunale Figga, p/a GeFIN Ravensteingalerij 3 b 6, 1000 Brussel. 13. Leiedal: a) voordracht van 1 vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur b) voordracht van 1 afgevaardigde voor het mandaat met raadgevende stem in de Raad van Bestuur 13. Leiedal: a) voordracht van 1 vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het Decreet voor Intergemeentelijke Samenwerking dd. 06/07/2001; Gelet op art. 17 van de statuten van Leiedal waaruit volgt dat Waregem 1 mandaat heeft in de raad van bestuur; Overwegende dat ingevolge de volledige vernieuwing van de gemeenteraad - er dient overgegaan te worden tot de heraanduiding van de kandidaat-bestuurder; Gelet op het schrijven dd. 20/12/2006 van Leiedal betreffende de buitengewone algemene vergadering van 27/03/2007; Gelet op de ingediende kandidaturen; Gelet op de bespreking in de commissie Interne Zaken dd. 30/01/2007; Gelet op de geheime stemverrichtingen; - geldig uitgebrachte stemmen: 24 Kandidaat: Ja Neen Chanterie Kristof 23 1 De heer Kristof Chanterie, schepen, Kruishoutemseweg 203 te 8790 Waregem, voor te dragan als vertegenwoordiger in de raad van bestuur van Leiedal. Afschrift van deze beslissing te bezorgen aan Leiedal. - geldig uitgebrachte stemmen: 24 Kandidaat: Ja Neen Chanterie Kristof 23 1 Gemeenteraadszitting 06 februari

22 13. Leiedal: b) voordracht van 1 afgevaardigde voor het mandaat met raadgevende stem in de Raad van Bestuur Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het Decreet voor Intergemeentelijke Samenwerking dd. 06/07/2001 en meerbepaald art. 52 dat voorziet dat er aan de vergaderingen van de raad van bestuur van de intercommunale wordt deelgenomen door ten hoogste 5 rechtstreeks door verschillende gemeenten aangeduide afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem en dat deze afgevaardigden steeds raadsleden zijn in de betrokken gemeenten, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld als voorzitter van het OCMW; Gelet op art. 17 II van de statuten van Leiedal en de bijlage 3; Vermits de regeling opgenomen in bijlage 3 van de statuten van Leiedal voorziet dat voor de periode (maart) 2007 tot (mei) 2009 een bestuurder met raadgevende stem mag voorgedragen worden door het stadsbestuur van Waregem en door het gemeentebestuur van Kuurne; Gelet op de ingediende kandidaturen; Gelet op de bespreking in de commissie Interne Zaken dd. 30/01/2007; Gelet op de geheime stemverrichtingen; - geldig uitgebrachte stemmen: 31 Kandidaat: Ja Neen Deconinck Veerle: 29 2 Mevrouw Veerle Deconinck, raadslid (sp.a spirit ), Alsteen 12 te 8792 Waregem, voor te dragan als kandidaat voor het mandaat met raadgevende stem in de raad van bestuur van Leiedal. Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan Leiedal. - geldig uitgebrachte stemmen: 31 Kandidaat: Ja Neen Deconinck Veerle: Leiedal: buitengewone algemene vergadering van 27 maart 2007: a) bespreken agenda b) voordracht van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger stad Waregem 14. Leiedal: buitengewone algemene vergadering van 27 maart 2007: a) bespreken agenda Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Kortrijk, genaamd Leiedal; Gelet op de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering van Leiedal van 27 maart 2007, met bijhorende stukken ontvangen op 24 januari 2007, met volgende agenda: - benoeming van de bestuurders met stemrecht - kennisname voordracht bestuurders met raadgevende stem door de gemeentebesturen Kuurne en Waregem (periode april mei 2009) Gelet op de bespreking in de commissie interne zaken dd. 30 januari 2007; Met eenparigheid van stemmen; Gemeenteraadszitting 06 februari

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 maart 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 maart 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 05 maart 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter VOORZITTER DAVINE DUJARDIN EN ANN-SOPHIE KINDT, LEDEN,

Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter VOORZITTER DAVINE DUJARDIN EN ANN-SOPHIE KINDT, LEDEN, Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 06 februari

Nadere informatie

Gemeenteraad 06 mei 2008

Gemeenteraad 06 mei 2008 Gemeenteraad 06 mei 2008 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

Zitting van 2 maart 2010

Zitting van 2 maart 2010 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 2 maart 2010 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte

Nadere informatie

Gemeenteraad 06 november 2007

Gemeenteraad 06 november 2007 Gemeenteraad 06 november 2007 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. PROJECTVERENIGINGEN 4 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 4 4. VZW S 5 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. projectverenigingen 4 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 5 4. VZW S 6 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

Voorbereiding beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 16 december 2010

Voorbereiding beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 16 december 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Voorzitter Rik Soens,

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. PROJECTVERENIGINGEN 5 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 5 4. VZW S 6 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten

Nadere informatie

Voer hier uw titel in

Voer hier uw titel in Voer hier uw titel in Voer hier uw tekst in op niveau 1 Tweede niveau Voer Provincie- hier uw en titel in gemeenteraadsverkiezingen Voer hier uw tekst in op niveau 1 Zondag Tweede 14 niveau oktober 2012

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 04 mei 2010

Verslag gemeenteraad 04 mei 2010 Verslag gemeenteraad 04 mei 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 06 mei 2014

Verslag gemeenteraad dinsdag 06 mei 2014 Verslag gemeenteraad dinsdag 06 mei 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Zitting van 18 december 2008

Zitting van 18 december 2008 STADSBESTUUR WAREGEM Uittreksel uit het register der notulen van de gemeenteraad Zitting van 18 december 2008 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem burgemeester-voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 9 november 2010

Verslag gemeenteraad 9 november 2010 Verslag gemeenteraad 9 november 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

Gemeenteraad 05 mei 2009

Gemeenteraad 05 mei 2009 Gemeenteraad 05 mei 2009 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 februari 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 februari 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 05 februari 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

STAD WAREGEM Gemeenteplein WAREGEM

STAD WAREGEM Gemeenteplein WAREGEM Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 13 januari

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013

Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013 STAD TONGEREN ARRONDISSEMENT TONGEREN PROVINCIE LIMBURG Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013 Aanwezig: Patrick Dewael, burgemeester-voorzitter (punten

Nadere informatie

De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Davine Dujardin, Els Naessens, Griet Deleersnyder

De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Davine Dujardin, Els Naessens, Griet Deleersnyder Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 18 december

Nadere informatie

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur.

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur. FME/edw a 04 80 00 20141211-P.V..doc 18 december 2014 Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om 16.30 uur. Ten jare tweeduizend en veertien,

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 december 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 december 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 december 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 2/01/2010 Punt 1: secretariaat - Kennisneming van het ontslag van Willy Vanhooren als burgemeester Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ; Jacques

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 06 december 2011

Verslag gemeenteraad 06 december 2011 Verslag gemeenteraad 06 december 2011 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 mei 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 mei 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 mei 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 08 mei 2012

Verslag gemeenteraad dinsdag 08 mei 2012 Verslag gemeenteraad dinsdag 08 mei 2012 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen:

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Voorstel statutenwijziging onderdeel van de agenda voor de Bijzonder Algemene Vergadering van 27 mei 2014. Ontwerp goedgekeurd op de RVB van 14 februari 2014 Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Beleidsplan

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10 RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Aanwezig: Katrien Schryvers, voorzitter Alfons Christiaensen, Bert Claessens, Emery Frijters, Pieter Goedemé, Dirck Haest, Geert

Nadere informatie

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING.

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING. STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 november 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 november 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 november 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Gemeenteraad 02 mei 2007

Gemeenteraad 02 mei 2007 Gemeenteraad 02 mei 2007 Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 06 april 2010

Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 06 april 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Voorzitter Rik Soens,

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN ZITTING VAN : 19 februari 2013 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Pieters Andy - voorzitter Terwingen Raf - Burgemeester Lenssen Georges, Kortleven

Nadere informatie

RAAD zitting van 5 maart De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00

RAAD zitting van 5 maart De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00 RAAD zitting van 5 maart 2013 De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00 Zijn aanwezig:mevr. Anne Marie De Gussem, voorzitter Mevr. Femke Colenbie, Dhr. Jacques Wollaert, Mevr. Martine Van Audenaerde,

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 20/09/2016

NOTULEN RAAD 20/09/2016 NOTULEN RAAD 20/09/2016 Aanvang: Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: 20:00 uur Christophe Merckx: voorzitter; Freddy Busselot, Carine De Cock, Valerie Hamelryck, Jeroen Hofmans, Kimberly Michel, Mathias

Nadere informatie

Gemeenteraad 04 november 2014

Gemeenteraad 04 november 2014 BADSTAD Blankenberge, 10 november 2014 8370 BLANKENBERGE Gemeenteraad 04 november 2014 1 Mededelingen van de voorzitter OPENBARE ZITTING 2 Aanvraag Vlaams Belang conform artikel 29 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 31/01/2013

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 31/01/2013 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 31/01/2013 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 31 januari 2013 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1.

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Al een idee. wie de volgende Waregemse burgemeester wordt?

Al een idee. wie de volgende Waregemse burgemeester wordt? Al een idee wie de volgende Waregemse burgemeester wordt? Aan u de keuze Kurt Vanryckeghem Schepen Ruimtelijke ordening - Verkeer en mobiliteit - Lokale economie - Het Pand. Vrijgezel. Verenigingsleven.

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 22 februari 2013. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 22.05.2014 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 06 september 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 06 september 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 06 september 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

VOORZITTER DELPHINE CLOET EN GRIET DELEERSNYDER (PUNT 4.C), ANN-SOPHIE KINDT EN DELPHINE CLOET (PUNT 20,B), LEDEN,

VOORZITTER DELPHINE CLOET EN GRIET DELEERSNYDER (PUNT 4.C), ANN-SOPHIE KINDT EN DELPHINE CLOET (PUNT 20,B), LEDEN, Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 05 juni 2007

Nadere informatie

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg 1 Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg Doelstellingen ARTIKEL 1 De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012

Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012 Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012 Aanwezigen : Hofmans L. - Burgemeester Vermeesch R. - Voorzitter Muyshondt T., Verhaegen J., Damen N., De Pooter S., De Schutter S. - schepenen Janssens

Nadere informatie

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 30 mei 2017

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 30 mei 2017 AANVANG: Te 20:00 uur in de raadzaal Sociaal Huis, OCMW Wuustwezel AANWEZIG: De heer: G. Verelst, voorzitter mevrouwen: H. Hoeymans, M. Steyaert, J. Meirsman, M. Deruytter, A. Lostrie, L. Debaecke, leden

Nadere informatie

Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement.

Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement. Z I T T I N G V A N 20.11.2007 Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. De Vijlder C. Cooman G. Dooms J. De Gols M. De Boeck

Nadere informatie

ZITTING VAN

ZITTING VAN ZITTING VAN 31.05.2012. AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Cecile Verheyen en Guy Glorieux, schepenen Hendrik Blommaert, schepen - voorzitter OCMW, Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Gemeenteraad 18 februari 2013

Gemeenteraad 18 februari 2013 Gemeenteraad 18 februari 2013 Meldingslijst Openbare zitting De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 januari 2013 goed. Punt 1: aktename van het ontslag van de heer

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN 24 NOVEMBER 2016

GEMEENTERAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 GEMEENTERAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Jan Stevens, burgemeester; Rik Buyse, Magda Deprez, Rachida Abid, Daisy Haydon, schepenen; Georges Lambrecht, Hilde Debommarez, Isabelle Decrans, Marc Debie,

Nadere informatie

Verslag Gemeenteraad 02 februari 2010

Verslag Gemeenteraad 02 februari 2010 Verslag Gemeenteraad 02 februari 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 26 juni 2013-18:45 uur Locatie AZ Jan Palfijn - Restaurant Site 2 - Fabiolalaan 57-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013 De voorzitter van de gemeenteraad, bij beslissing van 7 februari 2013, verzoekt de gemeenteraad te vergaderen, te beraadslagen en te beslissen op 18 februari

Nadere informatie

UITTREKSEL Gemeenteraad

UITTREKSEL Gemeenteraad UITTREKSEL Gemeenteraad DONDERDAG 07 FEBRUARI 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN 1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN Artikel 1: oprichting en erkenning In uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het

Nadere informatie

STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN

STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN Hoofdstuk 1 : Benaming, erkenning en doelstelling Titel 1 : benaming en erkenning Art. 1 Art. 2 Onder de benaming Jeugdraad De Haan wordt in De Haan een jeugdraad opgericht.

Nadere informatie

STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK: STATUTEN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN AFSPRAKENNOTA OPRICHTING/ERKENNING, DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR

STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK: STATUTEN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN AFSPRAKENNOTA OPRICHTING/ERKENNING, DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK: STATUTEN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN AFSPRAKENNOTA 1. STATUTEN STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK OPRICHTING/ERKENNING, DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR Artikel 1: oprichting en erkenning

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad BRUGGE

stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad BRUGGE stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad HUISHOUDELIJK REGLEMENT SENIORENADVIESRAAD BRUGGE ART. 1 DOELSTELLING De doelstelling van de Seniorenadviesraad Brugge is: Als een volwaardig contactorgaan

Nadere informatie

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement GECORO huishoudelijk reglement 2014 blz. 1van 5 GR 04 maart 2014 GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement 1. Doelstellingen van de Gecoro Artikel 1 : De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening,

Nadere informatie

Gemeenteraad - toelichtende nota

Gemeenteraad - toelichtende nota Gemeenteraad - toelichtende nota Punt 2 Openbare werken riolerings- en wegeniswerken Sint Germanusstraat project W214055 goedkeuring voorontwerpdossier Bijlage(n) neen Het project W214055 heeft als doel

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 4 november 2011. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Gemeenteraad 03 april 2007

Gemeenteraad 03 april 2007 Gemeenteraad 03 april 2007 Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

Gemeenteraad 07 april 2009

Gemeenteraad 07 april 2009 Gemeenteraad 07 april 2009 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013

GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013 Wielsbeke, GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013 Aan de Dames en Heren Gemeenteraadsleden van en te Wielsbeke, Dit is een vriendelijke uitnodiging tot de gemeenteraadszitting van 30 januari 2013 om 20.00 uur

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 15-03-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

Transparante vertegenwoordiging bij intercommunales

Transparante vertegenwoordiging bij intercommunales Transparante vertegenwoordiging bij intercommunales Het gemeentebestuur van Zaventem heeft een transparant en democratisch systeem dat enerzijds afgevaardigden in intercommunales aanstelt en anderzijds

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN 30 MAART 2017

GEMEENTERAAD VAN 30 MAART 2017 GEMEENTERAAD VAN 30 MAART 2017 Aanwezig: Jan Stevens, Rik Buyse, Magda Deprez, Rachida Abid, Daisy Haydon, Filiep De Vos, Georges Lambrecht, Marc Debie, Guido Callewaert, Carlos Verbrugghe, Sandra Devos,

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 02 januari 2007.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 02 januari 2007. Aanwezig: Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 02 januari 2007. Munten Benny, Burgemeester; Nyns Jean-Pierre, Guldentops-Allard Elke, Debehets-Schepmans Ria, Vlayen Bart, Zurinckx-Liénart

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 28 APRIL 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie