REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA"

Transcriptie

1 Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 8 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Inleiding: 3.2 Voorwaarden: 3.3 Organisatie: 3.4 Werkwijze PRA PRA Toll-gate 4 UITKOMST 5 RAPPORTAGE 6 REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA 1) NAAM & HANDTEKENING DATUM OPGESTELD: HSEW Advisor GECONTROLEERD: Lead Planning Engineer GOEDGEKEURD: WIJZIGING: Execution Manager Update CMS Instructies PRA-1, PRA-2 en Uitvoerings Toll-gate zijn samengevoegd

2 Werkinstructie : HSEW Blz. : 2 van 8 1 SCOPE Op hoofdlijnen wordt het uitvoeringsprogamma, de benodigde veiligstelling en beheersmaatregelen overeengekomen. 2 Doel Identificeren en aantoonbaar beheersen van risico s bij complexe activiteiten 3 Procedure 3.1 Inleiding: Het totale PRA proces wordt in figuur 1 weergegeven. Bij het bepalen van de beheersmaatregelen dient te allen tijde de arbeidshygienische strategie gevolgd te worden (in onderstaande volgorde, indien mogelijk): 1. Bron aanpak (risico/gevaar wegnemen) 2. Technische maatregelen (o.a. veiligstellen) 3. Organisatorische maatregelen (beschikbaarheid juiste mensen, opleiden/trainen) 4. Persoonlijke beschermingsmiddelen. Figuur 1: Procesomschrijving

3 Werkinstructie : HSEW Blz. : 3 van Voorwaarden: Alle betrokken partijen van complexe activiteiten zijn vertegenwoordigd: Alle partijen dienen vertegenwoordigd te zijn. Wie dit zijn wordt bepaald door de (S)OS tijdens de voorbereiding op de PRA-1. Activiteiten zijn in principe complex wanneer ze buiten de routine vallen, een veelheid van handelingen of activiteiten bevatten en meerdere vakdisciplines tegelijk bij de werkzaamheden betrokken zijn. Ook bij risico s in geval van werkzaamheden die nog niet eerder zijn uitgevoerd, of als nieuwe chemicaliën, materialen of middelen worden gehanteerd, kunnen werkzaamheden als complex gezien worden. Kenmerken van complexiteit zijn: Groot aantal mensen tegelijkertijd; Verschillende aannemers; Ander werk boven, onder, naast de activiteit; Veranderde condities (weersomstandigheden, installatie(deel) wel/niet veiliggesteld); Uitvoeringstijd; Afwijken van bestaande organisatie en/of werksystemen. De combinatie van bovenstaande kenmerken bepalen of een activiteit als complex wordt gezien. De OTL, (S)OS en/of AOS bepalen uiteindelijk of activiteiten complex zijn. De scope van de werkzaamheden moet bekend zijn: Zie verdere instructie onder Werkwijze. Veiligstel- en uitvoeringsmogelijkheden moeten bekend zijn: Zie verdere instructie onder Werkwijze. Locatie moet bekend zijn bij betrokken partijen: Voorafgaand aan een PRA-1 dient op locatie te worden vastgesteld wat de veiligstelmogelijkheden en eventuele locatie bijzonderheden zijn 3.3 Organisatie: De LVP bereid de PRA sessies en de uitvoerings Toll-gate voor en zorgt dat de betrokken partijen hun bijdrage leveren. De LVP is tevens verantwoordelijk voor de operationele veiligstelling:. OTL of (S)OS nodigt de deskundigen/ betrokken partijen uit en wijst de voorzitter van de PRA-1, PRA-2 en Toll-gate vergadering aan: Alle betrokken partijen dienen aanwezig te zijn, zoals bijvoorbeeld: LVP. Scope Coördinator / Area Maintenance Coördinator (AMC). (hoofd) Uitvoerder. (area) Werkvoorbereider. Uitvoerder Industrial Cleaning. HSE vertegenwoordiger (NAM en/of aannemer). Projectleider. De OTL autoriseert in de uitvoerings Toll-gate het werkveiligheidsplan:

4 Werkinstructie : HSEW Blz. : 4 van Werkwijze PRA-1 Doel: Het verzamelen van informatie en opstellen van een concept Werkveiligheidsplan. Voorbereiding: De LVP zorgt dat de betrokken partijen bekend zijn met scope en installatie (zie ook onder Organisatie). Tijdens deze voorbereidingssessie dient gekeken te worden naar de specifieke risico s en de interactie-risico s (zie Bijlage 2) bij de verschillende geplande activiteiten op de betreffende locatie. Hierbij worden de randvoorwaarden afgestemd en afspraken gemaakt over het te volgen proces. De LVP, de scope-coördinator en/of de discipline supervisor (E /I /M) bepalen of de scope duidelijk en bevroren is en of de voorbereidingen gereed zijn en de PRA-1 sessie gehouden kan worden. De LVP vult voorafgaande aan de PRA-1 sessie samen met de scope-coördinator* alleen de volgende velden in op het Formulier PRA-1 (zie bijlage 1): Activiteit uit de scope. Materiaal en equipment gebruik. Gebied van uitvoering activiteit. Gevaar. *In de nieuwe organisatie kan dit ook de Turn-around Coördinator zijn. Start van de PRA-1 sessie: Tijdens de PRA-1 worden de resterende velden uit het PRA-1 formulier gezamenlijk ingevuld. Bespreek tijdens de uitvoering van de PRA-1 in ieder geval: de locatie specifieke risico s (bv. Koolwaterstoffen, LSA, Kwik, Benzeen, H2S). de delen die in bedrijf blijven. de werkzaamheden in relatie tot het productie systeem (bijvoorbeeld Concurrent Operations, hotwork, opslagtanks). de interacties tussen de verschillende werkzaamheden. Scope coördinator licht de omvang van de werkzaamheden toe: De scope en planning van de activiteiten worden toegelicht door de scope coördinator. De LVP licht de veiligstelmogelijkheden toe: Er dient een keuze gemaakt te worden uit een volledige veiligstelling of gedeeltelijke veiligstelling. Deze keuze dient duidelijk zichtbaar te zijn in het PRA-formulier. Stel de minst risicovolle en meest efficiënte uitvoeringswijze vast: Gebruik hiervoor het PRA-formulier van Bijlage 1. Stel de actiepartijen voor het uitwerken van de vervolgstappen vast: De (S)OS zorgt ervoor dat alle betrokkenen en actiepartijen middels het opsturen van het ingevulde PRA-formulier geïnformeerd worden. Stel de beheersmaatregelen definitief vast: Door het invullen en completeren van het PRA-formulier worden de beheersmaatregelen definitief vastgelegd. Tijdsplan: De voorzitter zal in samenspraak met aanwezigen tijdens de vergadering een nadere invulling geven aan het tijdsplan.

5 Werkinstructie : HSEW Blz. : 5 van 8 Uitkomst: De LVP zal na de PRA-1 zorgen voor het opstellen van het concept Werkveiligheidsplan. Dit zal als input dienen voor de PRA PRA-2 Doel: Het controleren van de actieopvolging van de PRA-1, beoordelen van restrisico's, toewijzen beheersmaatregelen en zorgen voor een gereed werkveiligheidsplan. De PRA-2 is de basis voor de uitvoering waarbij de beheersmaatregelen voor het uitvoeren van de werkzaamheden worden geëvalueerd en definitief vastgelegd. Geef een toelichting over de concept detailplanning inclusief materiaal/ equipment en personeelplanning: De scope coördinator geeft een toelichting op de concept detailplanning. De planning, inclusief materiaal,equipment en personeelsplanning, moet een juiste afstemming weergeven tussen de activiteiten en de interacties. Geef een toelichting over het veiligstel- en spoelplan: De LVP en de uitvoerder van de Industrial Cleaning aannemer geven toelichting op het veiligstelen het spoelplan. Controleer of de concept werkpakketten gereed zijn: Geen verdere instructie. Stel invloed van scope wijzigingen vast: De scope coördinator geeft, indien van toepassing, een toelichting op de scope wijzigingen. Zijn er wijzingen in de scope en wijze van uitvoering die verwerkt moeten worden in de definitieve plannen, dan dienen deze geautoriseerd te worden door de OTL. Controleer of het concept werkveiligheidsplan gereed is: Geen verdere instructie. Controleer opvolging actiepunten uit de PRA -1: In de PRA-2 worden de actiepunten uit de PRA-1 geëvalueerd en worden de beheersmaatregelen voor het uitvoeren van de werkzaamheden vastgesteld. Deskundigen van de betrokken partijen moeten aanwezig zijn. Controleer of er opvolging is gegeven aan de actiepunten uit PRA-1 en of de actiepunten uit de PRA-1 zijn afgerond. Uitkomst: De LVP zal na de PRA-2 zorgen voor een definitief Werkveiligheidsplan. Deze zal als input dienen voor de Toll-gate Toll-gate Doel: Aantoonbaar vaststellen of de geplande complexe activiteiten voldoende voorbereid zijn en kunnen worden gestart. Organiseer de Toll-gate: De voorzitter nodigt deskundigen van betrokken partijen uit en geeft leiding aan de uitvoerings Toll-gate. De uitvoerings Toll-gate dient ongeveer tien werkdagen voor aanvang van de activiteiten plaats te vinden. Indien één of meerdere sleutelpersonen (ter beoordeling van de voorzitter) niet aanwezig zijn, wordt de uitvoerings Toll-gate uitgesteld.

6 Werkinstructie : HSEW Blz. : 6 van 8 4 Uitkomst Voer de Toll-gate uit en behandel de volgende 6 voorwaarden: 1. De werkzaamheden moeten aantoonbaar zijn voorbereid. 2. De veiligstelling moet zijn goedgekeurd. 3. Risico s moeten volledig in kaart gebracht zijn en de beheersmaatregelen moeten duidelijk en uitvoerbaar zijn. 4. Het werk moet conform planning uitvoerbaar zijn. 5. De benodigde resources (mensen, middelen en materialen, waaronder software) moet tijdig beschikbaar zijn. 6. De organisatie op locatie moet duidelijk zijn. Mocht bij één of meerdere van de 6 punten een negatief antwoord volgen, dan dient het werkvoorbereidingproces (deels) opnieuw te worden doorlopen en moet de Toll-gate opnieuw worden gehouden, afhankelijk van de geconstateerde tekortkomingen. Autoriseer werkveiligheidsplan pas als aan alle 6 voorwaarden is voldaan: Het werkveiligheidsplan wordt getekend door de opsteller (LVP), de reviewer ((S)OS) en geautoriseerd door de OTL. Opmerking: De risico s en de beheersing hiervan, die uitsluitend betrekking hebben op het werk zelf (geen interactie met het proces en/of andere activiteiten), zijn de verantwoordelijkheid van de betreffende aannemer (werkgeversrol). Indien een aannemer als hoofdaannemer optreedt, is het de taak van de hoofdaannemer om vast te leggen hoe hij omgaat met het verstrekken van middelen, instructies en toezicht naar zijn onderaannemers. De risico s voor complexe activiteiten zijn geïdentificeerd en aantoonbaar beheerst 5 Rapportage Documentatie: De voorbereiding op de complexe activiteiten is afgerond als de volgende documentatie is opgeleverd: Gedetailleerde planning, inclusief materiaal/equipment en mensen. Definitieve werkpakketten. Geautoriseerd werkveiligheidsplan. Het definitieve werkveiligheidsplan is de leidraad voor de LVP om de werkzaamheden veilig uit te (laten) voeren. De LVP houdt per dag de planning bij (met behulp van IAP) en neemt de werkzaamheden voor de volgende dag gedetailleerd door met de uitvoerder. Eventueel dienen beheersmaatregelen opnieuw te worden bepaald en uitgevoerd. 6 Referentie EP.71.WI Werkinstructie: Project Risico Analyse (PRA-1 & PRA-2 en Toll-gate

7 Werkinstructie : HSEW Blz. : 7 van 8 BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER

8 Werkinstructie : HSEW Blz. : 8 van 8 BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA 1)

Kader evenementenveiligheid. Veiligheidsregio Hollands Midden. Datum: 8 november 2012 Versie: definitief

Kader evenementenveiligheid. Veiligheidsregio Hollands Midden. Datum: 8 november 2012 Versie: definitief Kader evenementenveiligheid Veiligheidsregio Hollands Midden Datum: 8 november 2012 Versie: definitief 1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel... 3 1.3 Uitgangspunten... 4 1.4 Leeswijzer...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

GLT-PLUS INDEX. 1 SCOPE 2 DOEL 3 INLEIDING 4 BESCHRIJVING PROCEDURE 4.1 Voorwaarden 4.2 Organisatie 4.3 Werkwijze. 5 UITKOMST 6 REFERENTIES

GLT-PLUS INDEX. 1 SCOPE 2 DOEL 3 INLEIDING 4 BESCHRIJVING PROCEDURE 4.1 Voorwaarden 4.2 Organisatie 4.3 Werkwijze. 5 UITKOMST 6 REFERENTIES Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 6 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 INLEIDING 4 BESCHRIJVING PROCEDURE 4.1 Voorwaarden 4.2 Organisatie 4.3 Werkwijze. 5 UITKOMST 6 REFERENTIES NAAM & HANDTEKENING DATUM OPGESTELD:

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

KEUZEWIJZER EVENEMENTENVEILIGHEID

KEUZEWIJZER EVENEMENTENVEILIGHEID KEUZEWIJZER EVENEMENTENVEILIGHEID Deze keuzewijzer Evenementenveiligheid helpt gemeenten de stappen te nemen bij het organiseren van de vergunningverlening bij evenementen. De zeven thema s in de keuzewijzer

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

IN.1113519. Gemeente Oosterhout. gemeente QoStefhOUt -7 JUL 2011 ^^^ ^, O^i^O I)

IN.1113519. Gemeente Oosterhout. gemeente QoStefhOUt -7 JUL 2011 ^^^ ^, O^i^O I) w IN.1113519 i Gemeente Oosterhout v gemeente QoStefhOUt ntan9en -7 JUL 2011 ^^^ Aan de gemeenteraad 31 Fysieke kopieën naar: De gemeeirfera^dsleden ^ " ^ 18 Digitale kopieën naar: College van BenW, Secr,

Nadere informatie

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits Informatieblad Uitvoeren van interne audits sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere milieu- en arboprestaties

Nadere informatie

Vrijgaveadvies. Project

Vrijgaveadvies. Project <naam project> Vrijgaveadvies Project SYSQA B.V. Almere Datum : 08-02-2013 Status : Versie : Opgesteld door : Organisatie Project Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave 1 Management samenvatting...

Nadere informatie

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Eindrapportage mei 2013 Postbus 5000 4700 KA Roosendaal www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert 2 Onderzoek

Nadere informatie

Kader Conventionele Explosieven. Datum September 2013 Status Versie 1.0

Kader Conventionele Explosieven. Datum September 2013 Status Versie 1.0 Kader Conventionele Explosieven Datum September 2013 Status Versie 1.0 Kader Conventionele Explosieven (CE) Datum September 2013 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Informatie Telefoon

Nadere informatie

Handboek ISO 9001. Versie: 2013 2014

Handboek ISO 9001. Versie: 2013 2014 Handboek ISO 9001 Versie: 2013 2014 Inhoudsopgave 0: Inhoudsopgave Blz. 2 0.1: Directieverklaring Koudetechniek Blz. 4 1: Organisatie 1.1: Hoofdschema Blz. 5 1.2: Organisatieschema Koudetechniek Blz. 5

Nadere informatie

Handreiking energiemanagement: Interne Audits & Management Review. Meerjarenafspraak energie-efficiency (MJA)

Handreiking energiemanagement: Interne Audits & Management Review. Meerjarenafspraak energie-efficiency (MJA) Handreiking energiemanagement: Interne Audits & Management Review Meerjarenafspraak energie-effiieny (MJA) Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Interne energieaudits 4 1.1 Algemene introdutie 4 1.2 Interne energieaudits

Nadere informatie

Rapportage IT Risk Control

Rapportage IT Risk Control Rapportage IT Risk Control Algemene beheersmaatregelen IT Voorbeeld B.V. Rapportage 1 van 22 Klantgegevens: Bedrijfsnaam : Voorbeeld B.V. Afdeling : Adres : Straat 123 Amsterdam Telefoonnummer : 012-3456789

Nadere informatie

Centric Security & Continuity Services

Centric Security & Continuity Services 2006 Centric IT Solutions B.V. U ontvangt dit document onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat u dit document vertrouwelijk zal behandelen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Identity Management. Risico s en kansen binnen het kader van de jaarrekeningcontrole. Drs. J. Visser 1667521 Drs. M.P. Hof 1662058

Identity Management. Risico s en kansen binnen het kader van de jaarrekeningcontrole. Drs. J. Visser 1667521 Drs. M.P. Hof 1662058 Identity Management Risico s en kansen binnen het kader van de jaarrekeningcontrole Drs. J. Visser 1667521 Drs. M.P. Hof 1662058 Amsterdam 31 maart 2008 Versie 1.0 [definitief] Afstudeerbegeleiders: Rudi

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens Samenwerkingsverband Audit Aanpak / Werkgroep Zelfevaluatie. WBP Zelfevaluatie

Wet bescherming persoonsgegevens Samenwerkingsverband Audit Aanpak / Werkgroep Zelfevaluatie. WBP Zelfevaluatie Wet bescherming persoonsgegevens Samenwerkingsverband Audit Aanpak / Werkgroep Zelfevaluatie WBP Zelfevaluatie Disclaimer Dit product WBP Zelfevaluatie is met de grootste zorg ontwikkeld door het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures (DAP)

Dossier Afspraken en Procedures (DAP) Dossier Afspraken en Procedures (DAP) 1-1-2 A(armnet Vertrouwe[ijk Bijlage E Raamovereenkomst 1-1-2 van aan BZK Inhoudsopgave 0. Inleiding 2 1. Relatiediagram 5 2. OverLegvormen 7 2.1 Overlegniveaus 7

Nadere informatie

VGM Checklist Aannemers

VGM Checklist Aannemers VGM Checklist Aannemers VEILIGHEID GEZONDHEID MILIEU SSVV - CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN VCA Nederland Raad voor Accreditatie (RvA) België De Belgische Accreditatie-instelling (BELAC) Centraal College

Nadere informatie

Project- en Programmamanagement Methodiek

Project- en Programmamanagement Methodiek Native Project- en Programmamanagement Methodiek drs. Kees van den Tempel, MBA Native Consulting Nov 2013 Specialisten in Informatiemanagement, bedrijfsvoering en politiek bestuur Strategische bedrijfsvoering,

Nadere informatie

Eindrapport audit CIOT 2010 Een audit naar de opvolging door het CIOT van de aanbevelingen uit de audit 2008 en 2009

Eindrapport audit CIOT 2010 Een audit naar de opvolging door het CIOT van de aanbevelingen uit de audit 2008 en 2009 Ministerie van Veiligheid en Justitie Eindrapport audit CIOT 2010 Een audit naar de opvolging door het CIOT van de aanbevelingen uit de audit 2008 en 2009 Datum Status 23juni 2011 definitief DEFINITIEF

Nadere informatie

Service. Level. Agreement

Service. Level. Agreement Service Level Agreement Versie : 1.0 Datum : 03 januari 2014 Postadres Bezoekadres Postbus 176 Business & Science Park Tel. 088 4 800 900 K.v.K. Enschede 06083003 7500 AD Enschede Institutenweg 19 Fax

Nadere informatie

VERA 3.0. Verkenning - Compliance Aanpak. Versie: 3.0 Datum: 25-9-2014 Status: Definitief. Stichting VERA Veenendaal 2014 http://www.stichting-vera.

VERA 3.0. Verkenning - Compliance Aanpak. Versie: 3.0 Datum: 25-9-2014 Status: Definitief. Stichting VERA Veenendaal 2014 http://www.stichting-vera. VERA 3.0 Verkenning - Compliance Aanpak Versie: 3.0 Datum: 25-9-2014 Status: Definitief Stichting VERA Veenendaal 2014 http://www.stichting-vera.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doelstelling... 3

Nadere informatie

PROCEDURES ENERGIEZORG MVO. Kelperheide 50 6037 SZ Kelpen-Oler tel. 0495-652380 fax 0495-652336 www.a-plus.nl

PROCEDURES ENERGIEZORG MVO. Kelperheide 50 6037 SZ Kelpen-Oler tel. 0495-652380 fax 0495-652336 www.a-plus.nl PROCEDURES ENERGIEZORG MVO Format opgesteld in opdracht van het Productschap MVO door: Hoeks training en advies, ir. C.H. Hoeks A+, ir. R.C.J. Ongenae van commentaar voorzien door: Een werkgroep energiezorg

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer

Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer Uitstroom 93191, ICT-beheerder, Cohort 2007-2008 Kerntaak 1 Ontwikkelen van (delen van) informatiesystemen Kerntaak 2 Implementeren van (delen van) informatiesystemen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE "ITIL" Algemene Inleiding Helpdesk Probleembeheer

INHOUDSOPGAVE ITIL Algemene Inleiding Helpdesk Probleembeheer INHOUDSOPGAVE "ITIL" 1 Algemene Inleiding 1.1 Procesbenadering 1.2 Doel en structuur van het boek 1.3 Enkele basisbegrippen 1.3.1 IT infrastructuur 1.3.2 Beheer en exploitatie 1.3.3 Gebruiker versus opdrachtgever

Nadere informatie

IT Control framework voor dataconversies

IT Control framework voor dataconversies IT Control framework voor dataconversies Studenten: Estelle Korff, estelle.korff@achmea.nl Sophie Verberne, sverberne@deloitte.nl Begeleiders: Bart van staveren, bart.vanstaveren@uwv.nl (VU) Luc van Peer,

Nadere informatie

Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde. 2012-2013 Definitieve versie

Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde. 2012-2013 Definitieve versie Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde 2012-2013 Definitieve versie Saxion Academie Bedrijfskunde & Ondernemen Enschede/Deventer 1 Voorwoord Voor je ligt de handleiding

Nadere informatie