Het algemeen bestuur besluit de behandeling van de notulen op te schorten en te agenderen voor de volgende vergadering.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het algemeen bestuur besluit de behandeling van de notulen op te schorten en te agenderen voor de volgende vergadering."

Transcriptie

1 CONCEPT Notulen van de openbare vergadering van het algemeen bestuur van het waterschap Peel en Maasvallei, gehouden op 8 juli 2009 om uur in het waterschapshuis, Drie Decembersingel 46 te Venlo. Presentie Voorzitter: H.A. van Alderwegen Secretaris (wnd.): A.P.R. Kickken Leden : M.A.J. Bongers, Ph. Bossenbroek, J.G.M. Classens, M.J. Clumpkens, H.L.M. van Dijck, R.E.W.M. Dupont, A.J.A. Felling, H.E.G. Frenken, R.J. Hermans, J.A.M. de Hoon, A.J.M. van Iersel, P.F.G. Janssen, mw. W.D.H.M. Janssen-Camp, A.W.M. Kersten, J.T.G.M. Koolen, P.J.P. De Lange, H.M.M. Lemmen, mw. M.W. Notermans, J.P.A. Selen,, P.G.M. Theelen, T.A.M. Witjes. Afwezig: C.T. Bartels, O.G. Plantema, G.P. Roelofs, P.J.C.W. Stelder. Verslaglegging: Jos Geelen A. Besluitvormend 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om uur 2. Spreekrecht toehoorders Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 3. Notulen vergadering 24 juni 2009 Meerdere leden melden, dat ze weliswaar de notulen per mail hebben ontvangen maar niet hebben kunnen openen, vanwege hun fire-wall. Bovendien ging men er van uit, dat onder toezenden bedoeld werd per post. Aandacht wordt gevraagd voor het haperen van mailverkeer via de box voor bestuursleden. De voorzitter stelt voor om de behandeling van de notulen op te schorten en te agenderen voor de volgende vergadering van het algemeen bestuur en alsnog per post toe te zenden. Tevens zal worden onderzocht of bij nader inzien een waterschapsmailbox voor ieder bestuurslid meerwaarde heeft dan wel het gebruik van de privé-mailadressen toch de voorkeur heeft. Het algemeen bestuur besluit de behandeling van de notulen op te schorten en te agenderen voor de volgende vergadering. 4. Jaarrekening/-verslag 2008 Na een korte inleiding biedt de voorzitter de gelegenheid tot het geven van een reactie op het voorstel. De heer Van Dijck deelt mee, dat de heer Kersten in een vorige vergadering heeft bevestigd, dat uit de algemene middelen van het waterschap incidentele projecten betaald kunnen worden die mogelijk eerder uitgevoerd gaan worden. De laatste twee maanden is daar daadwerkelijk enkele keren op die manier invulling aan gegeven, hetgeen wordt gewaardeerd. Dit schept vertrouwen. De heer Van Dijck, die spreekt namens de groene fracties stemt in met het voorstel. De heer De Hoon deelt mee dat zijn fractie instemt met de voorgestelde verdeling van de baten. Hij constateert dat de reserves voor een deel gevoed zijn uit de al bestaande reserve en dus per saldo lager uitvallen. Het gebruiken van een deel van de reserve om de belastingstijging te verminderen vindt hij positief. Dit kan echter niet jaarlijks toegepast worden omdat daarmee de reserves uiteindelijk nihil worden. Hij verwijst naar de toezegging van de heer Kersten dat in september de financiële structuur wordt doorgelicht en toegelicht. Voor het overige stemt hij in met het voorstel. De heer Frenken deelt mee dat hij in principe het naar voren halen van investeringen een goede zaak vindt, maar dat het invulling geven hieraan door de huidige situatie nog niet gewenst is. Hij verwacht binnen enkele maanden voor dit punt een voorstel van het dagelijks

2 bestuur, waaruit het algemeen bestuur een keuze kan maken, tenzij op dat moment de financiële situatie verhindert, dat een keuze gemaakt kan of mag worden. Overigens ziet hij een voorstel tot vaststelling van een controleprotocol met belangstelling tegemoet. Voor het overige stemt hij in met het voorstel. De heer Kersten reageert namens het dagelijks bestuur. Het zittende bestuur zal in deze bestuursperiode een financiering vanuit de reserve afbouwen. Dit betekent, dat de tarieven verhoogd moeten worden dan wel de uitgaven verminderd moeten worden. Een en ander zal meteen na de zomervakantie samen met het algemeen bestuur handen en voeten worden gegeven. In tweede termijn deelt de heer Van Dijck mee, dat een verlenging van de accountantcycontracttermijn met een jaar, gevolgd door een gezamenlijk optrekken met waterschap Roer en Overmaas en het Waterschapsbedrijf Limburg, de instemming heeft. De heer Clumpkens vraagt om bij een toekomstig beleid ten aanzien van de reservebestemmingen ook te kijken naar het beleid op dit punt bij het waterschapsbedrijf. Temeer het op een andere manier omgaan met de reserves bij het waterschapsbedrijf gevolgen kan hebben voor de reservepositie van het waterschap. De heer De Lange benadrukt, dat reserves met name bedoeld zijn voor de tijden dat het wat moeilijker gaat. Het behouden van reserves mag niet een doel op zich blijven. Namens het dagelijks bestuur bevestigt de heer Kersten de relatie die dient te bestaan tussen het reservebeleid van het waterschap en dat beleid van het waterschapsbedrijf. Vervolgens stelt het algemeen bestuur de jaarrekening en verslag vast, overeenkomstig het voorstel. 5. Frequenties en periode bestuursrapportages Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel. 6. Begroting Waterschapsbedrijf Limburg 2010/ meerjarenraming Waterschapsbedrijf Limburg De voorzitter nodigt de heer Frits Stevens, directeur van het Waterschapsbedrijf Limburg uit om aan de bestuurstafel plaats te nemen. Verder meldt hij, dat de voorliggende stukken ook al door de handen zijn gegaan van het algemeen bestuur van het waterschapsbedrijf, waarvan zeven personen vanuit het waterschapsbestuur deel uitmaken. Een reden waarom het dagelijks bestuur het verantwoord vindt om de procedure in te korten en het voorstel niet eerst voor een opiniërende vergadering van het algemeen bestuur te agenderen. De voorzitter schetst de procedure: het algemeen bestuur van het waterschapsbedrijf heeft een ontwerpbegroting vastgesteld en legt deze voor aan de algemeen besturen van de waterschappen. Ieder waterschap heeft daarmee de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Vervolgens stelt het algemeen bestuur van het waterschapsbedrijf de begroting vast waarbij tevens een standpunt wordt ingenomen over de zienswijzen. Afhankelijk van de inhoud van de bedenkingen in een zienswijze stelt het algemeen bestuur van het waterschapsbedrijf de begroting al dan niet overeenkomstig het ontwerp vast. Mw. Janssen onderschrijft de opdracht voor meer transparantie in de begroting en is blij met de 0% stijging van de bijdrage aan het waterschapsbedrijf. De energie-inkoop heeft bijzondere aandacht mede gelet op de huidige prijsontwikkeling van olie en gas in relatie met de economische ontwikkeling. De fractie weet te waarderen als het dagelijks bestuur het algemeen bestuur op de hoogte houdt van de verdere ontwikkelingen over dit onderwerp. Voor het overige akkoord met het voorstel. De heer Janssen vraagt of het op p.2 genoemde bedrag van $ 45,--/vat contractueel is vastgelegd. Verder vraagt hij om de stand van zaken over de btw-kwestie zoals die op p.3 wordt beschreven. Voor het overige akkoord met het voorstel. De heer Clumpkens constateert dat er geen sprake is van een eenduidig energieinkoopbeleid. Hij vraagt dan ook inzicht in beleid, temeer nu de impact enorm is op de begroting. De heer De Lange spreekt de wens uit dat het waterschapsbedrijf meer en meer mag en kan gaan werken als een bedrijf. Daaraan gekoppeld zou dan ook een bedrijfsreserve aangehouden moeten worden. Het bedrijf zou uiteindelijk zelfstandig moeten kunnen functioneren, zonder jaarlijkse bijdragen van de waterschappen. 2 2

3 De heer Frenken spreekt de wens uit, dat een discussie wordt gehouden over een zelfstandig kunnen functioneren van de Unit Heffingen van het waterschapsbedrijf. Hij staat open voor meer informatie over zulke mogelijkheid. De heer Van Iersel vraagt wat het kostenaandeel is van de slibverwerking in de totale kosten; zowel het percentage als absolute getal. Verder vraagt hij wat de strategie is voor slibverwerking na het sluiten van de ENCI. Tot slot vraagt hij of er bereidheid is om periodiek van gedachten te wisselen over de toekomstige mogelijkheden van slibverwerking. De heer Kersten reageert namens het dagelijks bestuur. De financiële reservepositie bevindt zich beneden de norm die daarvoor gesteld is. Dat wordt op dit moment niet als bezwaarlijk ervaren. Er wordt dan ook geen noodzaak gezien om die reservepositie via inkomsten uit de heffingen te verbeteren. Een gezonde reservepositie is er met name om bepaalde risico s af te dekken. Voor het waterschapsbedrijf zijn die risico s er niet of marginaal, temeer nu de waterschappen fungeren als achtervang. Het bestuur staat uiteraard open voor een blik van vanuit de inhoud naar het soort en omvang van de risico s die het waterschapsbedrijf loopt. Over de btw-kwestie met de Waterlandstichting is overlegd met de accountant. Deze heeft de opgenomen tekst akkoord bevonden. Voorzien wordt dat de claim lager, zo mogelijk zelfs tot nul zal uitvallen. Naar aanleiding van de vraag van de heer Frenken, deelt de heer Kersten mee, dat bij het waterschapsbedrijf met name de bedrijfsluwe zaken worden neergezet. De heffingswerkzaamheden worden uiteraard tegen een zo laag mogelijke kostprijs uitbesteed. Het waterschap heeft de opdracht om diens taken zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Het Waterschapsbedrijf heeft daar een duidelijk rol in, in de vorm die past bij dat moment. Vervolgens verwijst de heer Theelen namens het dagelijks bestuur, voor wat betreft de vraag over het energiebeleid, naar de vergadering van het algemeen bestuur van het waterschapsbedrijf. In dat kader is bij het bedrijf een notitie opgesteld, waar op een later moment teruggekomen wordt. Verder deelt hij mee, dat het Waterschapsbedrijf feitelijk bedrijfsmatig functioneert, maar het besturen niet kan gebeuren op een manier zoals dat in het bedrijfsleven gaat. Immers, de besluitvorming bij het bedrijf is vaak gekoppeld of is afhankelijk van besluiten van andere overheden, in dit geval de twee Limburgse waterschapsbesturen. Een eerste aanzet is gemaakt om het Waterschapsbedrijf meer en meer daadwerkelijk als bedrijf te laten functioneren en besturen. Voor wat betreft slibverwerking deelt de heer Theelen mee, dat enkele vertrouwelijke presentaties hebben plaatsgevonden. Tijdens de bijeenkomst van het dagelijks bestuur van 7 juli is dit onderwerp besproken. De voorzitter deelt mee, dat de waterschapsbijdrage aan het Waterschapsbedrijf toeneemt met 0,8% en deze meerkosten in de waterschapsbegroting worden opgenomen. Dit naar aanleiding van de opmerking van mw. Janssen, verheugd te zijn, dat de bijdrage in het geheel niet zou stijgen. Verder meldt de voorzitter, dat het waterschap kritisch blijft richting Waterschapsbedrijf voor wat betreft transparantie. Overigens wordt een reactie van het Waterschapsbedrijf verwacht op de zienswijzen. Wat betreft strategische ontwikkelingen bij het Waterschapsbedrijf constateert de voorzitter dat het dagelijks en algemeen bestuur van het bedrijf leading is. Als organisatorische consequenties, samenwerkingsverbanden, taakverzelfstandiging aan de orde komen, dan moet het bestuur van het bedrijf te biecht bij het algemeen bestuur van de waterschappen. Echter een voorbereiding van bijvoorbeeld een slibstrategie, hetgeen toch wel een bedrijfsmatig onderwerp is, gebeurt bij het bestuur van het bedrijf zelf. Dit leidt uiteindelijk tot een voorstel aan het algemeen bestuur van het waterschap. Een uitvoerige discussie over de slibstrategie binnen het algemeen bestuur van het waterschap ligt daarbij niet voor de hand. De heer Koolen constateert dat de fractie bedrijfsgebouwd enerzijds pleit voor een bedrijfsmatige aansturing van het Waterschapsbedrijf; anderzijds spreekt die fractie de wens uit om meer transparantie en richtlijnen betreffende het energie-inkoopbeleid en om dat binnen het waterschapsbestuur te bespreken. Als men het waterschapsbedrijf de ruimte wil geven om een energiebeleid te bepalen valt dit moeilijk te rijmen met een inmenging vooraf vanuit het waterschapsbestuur. De heer Clumpkens reageert met de opmerking dat hij niet heeft gevraagd om transparantie in beleid maar om beleid. 3 3

4 De voorzitter vat de vraag van de heer Clumpkens samen: is er een richtlijn voor het vooraf op de termijnmarkt inkopen van energie, wie neemt zulk besluit, in welke vorm is dat vastgelegd en kan het waterschapsbestuur zich daarin vinden? Vervolgens geeft hij het woord aan de heer Stevens. De heer Stevens meldt, dat het bestuur van het waterschapsbedrijf in september 2009 een notitie zal bespreken waarbij de energie-inkoop aan de orde komt. Daarna zal dit onderwerp ongetwijfeld ook binnen het waterschapsbestuur besproken worden. Gekeken wordt dan naar de inkoop de laatste jaren en het beleid en de procedures voor de toekomst. Het waterschapsbedrijf koopt energie in, samen met elf partners in een consortium. De partners zijn tien waterschappen en een drinkwaterbedrijf. Waterschap Peel en Maasvallei is een van die partners. De inkoop loopt via een verplichte aanbestedingsprocedure. Gezamenlijk wordt het inkoopvolume bepaald, dat een korting op de marktprijs oplevert voor iedere partner. Binnen het consortium is geregeld, dat iedere partner zelf kan bepalen op welk moment hij zijn volumeaandeel inkoopt, het zogenaamde klicken. Gangbare praktijk is dat na de aanbesteding 40% wordt ingekocht en de overige 60% verspreid over twaalf maanden, gemiddeld dus 5% per maand. Als echter bijzondere marktontwikkelingen verwacht worden, zal sneller of langzamer binnen die twaalf maanden ingekocht worden, afhankelijk van een te verwachten prijsstijging of -daling. Meer dan genoemde marges rond het inkopen zijn er niet, aangezien binnen een consortium wordt ingekocht. Werken binnen een consortium maakt echter de positie op de inkoopmarkt sterk. Er bestaat niet de indruk dat het consortium het slecht doet met de energie-inkoop. Een extern onderzoeksbureau heeft dit ook recent bevestigd. In 2008 steeg de olieprijs snel. In het voorjaar 2008 bleek dat het waterschapsbedrijf boven het energiebudget van de begroting 2009 dreigde uit te komen als niet versneld zou worden ingekocht. Toen de prijs rond $100,--/vat stond is besloten om het gehele energievolume 2009 in te kopen om een begrotingsprobleem voor te blijven bij een verdere stijging van de olieprijs. Eind 2008 daalde de olieprijs weer fors. In die tijd werd ook al gewerkt aan de conceptbegroting Bij het bepalen van het inkoopvolume werd toen rekening gehouden met een olieprijs van $ 40,--/vat voor 75% van het inkoopvolume en met $ 100,--/vat voor 25%. Aangezien in die periode de begrotingscijfers werden opgesteld is toen ook besloten om op dat moment de energie voor nagenoeg geheel 2010 in te kopen. Op dit moment is voor ongeveer 90% de energiebehoefte 2010 ingekocht. Een begrotingsrisico voor 2010 is er dan ook feitelijk niet meer. Met de inkoop voor 2010 is afgeweken van de eigen standaardregel om 40% meteen in te kopen en de overige 60% verspreid over een jaar. De bijzondere marktontwikkeling noodzaakte tot zulk besluit, met name ook omdat in 2008 zelfs wereldwijd werd gevreesd voor een prijs richting $ 200,--/vat. De heer Stevens vindt dat, achteraf bezien, op een verstandige manier is ingekocht en dat het ook wijs is geweest om voor nagenoeg geheel 2010 al in te kopen, zeker nu de prijs weer stijgende is. In september zal een discussie volgen over het al dan niet nu reeds inkopen voor 2011 en Het hebben en vasthouden van een eigen procedure binnen het consortium is enerzijds een gezonde drempel, om niet al te snel te reageren op de markt; anderzijds getuigt het niet van goed koopmanschap om bij een prijsstijging van $ 40,-- naar $ 150,-- niet zenuwachtig te worden. Het waterschapsbedrijf is zenuwachtig geworden en heeft dan ook voor 2009 en 2010 passende besluiten genomen en loopt met de inkoop in de pas met de begroting voor die jaren. Voor wat betreft het beleid, meldt de heer Stevens dat het waterschapsbedrijf 100% groene energie inkoopt. De kosten van slibverwerking bedragen rond 9 mln. per jaar, waarvan ongeveer 1/3-deel kapitaallasten van de drogers en de slibontwatering. Ongeveer 1/3-deel betreft energiekosten en ongeveer een kwart betreft de eindverwerking waaronder afvoer van de gedroogde korrels voor 90% naar de Biomill/ENCI en het verbranden. Een deel van de korrels moet elders afgezet worden tegen aanzienlijk hogere kosten. Dit in verband met periodiek onderhoud van de ENCI-ovens. Op die momenten, die niet ruim van te voren bekend zijn, kan niet aan ENCI worden geleverd en wijkt het waterschapsbedrijf veelal uit naar Duitsland. Tijdelijke opslag van slibkorrels is nauwelijks mogelijk. De slibkorrels kunnen maximaal drie dagen opgeslagen worden in verband met brandgevaar als gevolg van broeien. Het afgelopen jaar hebben zich om die reden enkele branden voorgedaan. Onder dankzegging aan de heer Stevens, biedt de voorzitter een tweede termijn aan de leden van het algemeen bestuur. 4 4

5 De heer Van Iersel constateert dat de slibverwerking een relatief hoge kostenpost is. Zeker een reden voor de toekomst om hier slim mee om te gaan. Hij heeft vanuit het Brabantse vernomen dat de ZLTO hiervoor een aantal nuttige tips schijnt te hebben. Hij laat zich dan ook graag in de toekomst regelmatig goed informeren over dit onderwerp. De heer Frenken stelt, dat bij energie-inkoop niet de begroting leidend moet zijn. Het feit, dat de energiekosten min of meer parallel lopen aan het begrotingsbedrag, mag geen reden zijn om dan achterover te leunen. Anders gezegd: het geraamde begrotingsbedrag moet niet bepalend zijn voor het moment dat energie wordt ingekocht. Het streven naar de laagste prijs moet veeleer leidend zijn. Er dient dan ook niet pas in actie gekomen te worden als een begrotingsbedrag overschreden dreigt te worden, maar op een moment dat verwacht wordt dat tegen de laagste prijs ingekocht kan worden. De heer Kersten reageert namens het dagelijks bestuur met de opmerking, dat vorig jaar de heer Frenken aanwezig was in de commissievergadering; de vergadering waarin de heer Stevens toen heeft voorgesteld om meteen in te kopen in verband met de marktontwikkeling. Het besluit is toen genomen, primair rekening houdend met de markt en secundair met een extern advies. Als laatste is daarbij toen opgemerkt dat een en ander tevens rust op de begroting zou geven. De heer De Lange vindt, voor wat betreft de btw-kwestie met de Waterlandstichting, dat hier geen bedrag voor in de begroting opgenomen hoeft te worden, temeer nu dit een geldstroom broekzak-vestzak zou worden. Als het waterschap op enig moment een bedrag moet betalen, dat komt dit ten gunste van de rijksbegroting en daarmee ten gunste van de burger. De last voor het waterschap zou op dat moment via de waterschapsheffing verantwoord moeten worden. De heer De Hoon vraagt hoe hij de eerdere discussie moet begrijpen over de positie van het Waterschapsbedrijf: wordt daarmee bedoeld het geheel loskoppelen van het bedrijf, dat vervolgens geheel zelfstandig als bedrijf verder gaat? De heer Theelen reageert met de opmerking, dat een discussie over de manier en omvang van bedrijfsmatige activiteiten en bedrijfsvoering in ieder geval zal gaan plaatsvinden. Hij zal hierop in de nabije toekomst terugkomen. De voorzitter noemt als toekomstige ontwikkelingen de belastingheffing met bijbehorende organisatorische gevolgen en de bestuurlijke constructie. Gewaakt moet worden dat ballonnetjes worden opgelaten over zulke ontwikkelingen, die een eigen leven gaan leiden. Bedachtzame overwegingen zullen op enig moment het algemeen bestuur worden voorgelegd. Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel. Vervolgens verlaat de heer Stevens om uur de zaal. 7. Vragenuurtje De beoogde vragen zijn bij de vorige agendapunten behandeld.. 8. Rondvraag De heer Witjes vraagt of de onlangs ontstane positie van de secretaris-directeur van het waterschap Roer en Overmaas gevolgen heeft voor ons waterschap, in relatie met het waterschapsbedrijf. De voorzitter deelt mee, dat voor 1 januari 2009 de heer Wesdijk zich heeft teruggetrokken als functionerend secretaris-directeur van het waterschap Roer en Overmaas. Op 30 juni 2009 heeft het algemeen bestuur van waterschap Roer en Overmaas besloten om het ontslagaanbod te accepteren. Dit heeft geleid tot een eervol ontslag onder gelijktijdige benoeming van de huidige adjunct-directeur, de heer In den Kleef tot secretaris-directeur. Er bestaat geen formele relatie tussen het bestuur van het waterschapsbedrijf en de secretaris-directeur. De heer Koolen meldt, dat hij gezien heeft dat in de kern van Roggel het water in de Roggelsebeek nauwelijks zichtbaar is wegens weelderige begroeiing. De voorzitter deelt mee, dat na herinrichting van een beek in een woonkern, de eerste jaren extra kritisch gekeken wordt naar de begroeiing. Het woord netjes is daarbij dan wat eerder maatgevend, dan in het buitengebied. Ergo: het wordt weer eens tijd dat in Roggel iets gebeurt. Op de maaikalender is te zien wanneer dat traject aan de beurt is. De voorzitter vraagt hiervoor aandacht bij de heer Eric de Wit, hoofd afdeling beheer en onderhoud watersystemen. 5 5

6 De heer Selen meldt, dat als gevolg van de recente hevige regenval het ziekenhuis in Venlo voor een deel ontruimd moest worden. Hij vraagt hoe het waterschap met zulke situatie in de toekomst wil omgaan; ook als signaal naar de burgers. Bovendien werd in de pers gemeld, dat de Maas buiten de oevers was getreden. De voorzitter reageert met de opmerking dat de oorzaak van de wateroverlast een lekkende liftschacht in het ziekenhuis was. Televisiebeelden met wateroverlast in Venlo zijn te zien geweest. De oorzaak van deze overlast waren rioolwerkzaamheden van de gemeente aan de Koninginnesingel. Het waterschap kan zich in de pers niet profileren onder verwijzing naar een lekkende liftschacht of een riolering die tijdelijk overhoop ligt door gemeentelijke werkzaamheden. Overigens was de Maas niet buiten de oevers getreden. Op een vraag van de voorzitter antwoordt de heer Kickken, wnd. secretaris, dat op dit moment geen beregeningsverbod hoeft te worden ingesteld, maar de kritische fase ondanks de hevige neerslag nog niet opgeheven kan worden. De heer Van Iersel vraagt naar de gevolgen in het buitengebied,van de recente hoosbuien. De voorzitter leidt de vraag staande de vergadering door naar de heer Eric de Wit, hoofd afdeling beheer en onderhoud watersystemen. Er blijken geen extra meldingen binnengekomen te zijn. Een onttrekkingsverbod is uitgesteld. De heer Van Iersel deelt mee dat water vasthouden van wezenlijk belang is, mede in relatie tot de droogte van de afgelopen tijd. Mogelijk dat aanvullende maatregelen nodig zijn om op een nog betere manier het beleid op dat punt te kunnen uitvoeren. 9. Sluiting De voorzitter sluit om 11:20 uur de vergadering. 6 6

7 WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI ONTWERPBESLUITENLIJST VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR d.d. 8 juli 2009 Aanwezig: zie notulen Afwezig: zie notulen No. Omschrijving Opm./afdoening 3. Onderwerp: Besluit: Openbaar: Notulen 24 juni 2009 Vaststellen Behandeling opgeschort tot september 2009 Ja 4. Onderwerp: Besluit: Openbaar: 5. Onderwerp: Besluit: Openbaar: 6. Onderwerp: Besluit: Openbaar: 7. Onderwerp: 8. Onderwerp: (Witjes) Jaarrekening/-verslag 2008 Vaststellen Vastgesteld Ja Frequenties en periode bestuursrapportages Frequentie verminderen van drie naar twee per jaar Frequentie verminderd van drie naar twee per jaar Ja Begroting WBL 2010/meerjarenraming WBL Instemmen met zienswijzen en inbrengen bij bestuur WBL Ingestemd met zienswijzen en inbrengen bij bestuur WBL Ja Vragenuurtje Zie vorige agendapunten. Rondvraag Formele gevolgen voor waterschap en/of waterschapsbedrijf wegens vertrek secretarisdirecteur waterschap Roer en Overmaas. (Koolen) (Selen) (Van Iersel) (Van Iersel) Geen. Onderhoudstoestand Roggelsebeek kern Roggel. Zie maaikalender; eventueel versneld maaien i.v.m. beleid herinrichting beek in woonkernen. Publicitaire actie a.g.v. hevige neerslag/waterlast ziekenhuis Venlo, persbericht dat Maas buiten oevers is getreden. Wateroverlast ziekenhuis: lekkende liftschacht; Wateroverlast Venlo/Koninginnesingel: rioolwerkzaamheden gemeente. Maas niet buiten oevers getreden. Gevolgen in buitengebied wegens hoosbuien. Geen extra meldingen ontvangen; onttrekkingsverbod uitgesteld. Aandacht voor eventueel aanvullende maatregelen t.b.v. vasthouden water Dank voor wijze raad. 7 7

8 LIJST VAN TOEZEGGINGEN EN AANDACHTSPUNTEN VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR 8 JULI 2009 Agenda Punt Omschrijving Aktie door Afdoening Termijn AB-vergadering 19 december 2007 A 9 Integriteitsbeleid Schriftelijke evaluatie 2008 DB Voorjaar 2009 AB vergadering 25 maart 2009 A 3 Vragenuurtje Bestek van projecten opnieuw bezien (o.a. extra eisen bezien die aanleiding kunnen zijn tot verweer); e.e.a. n.a.v. aanbestedingsprocedure Tungelroyse beek. S. Roelofs Oktober 2009 A 5 Informatiebeleidsplan Nadere uitwerking R. Dupont Najaar 2009 A 6 Beheerplan waterkeringen WPM beleidkeuzes maken in relatie tot 2 e tranche dijkverbetering B 1 Opinierend deel AB-vergadering 25 maart 2009 Ter kennisname R. Dupont Najaar 2009 Evaluatie wateraanvoer en waterverdeling Limburgs en Brabants kanalenstelsel in relatie tot waterbehoefte Nader onderzoek waterdoorvoer Noordervaart ter kennis brengen aan AB J. Classens Najaar 2009 B 2 Voorjaarsnota 2009 In beeld brengen problematiek dat agrariërs die bronneren dubbel moeten betalen (bronneringsvergunning en grondwaterbelasting) J. Classens September 2009 AB vergadering 22 april 2009 A 5 Voorjaarsnota 2009 Overleg over al dan niet (her)instellen van commissies Voorz/secr.dir. Aug Opinierend deel AB-vergadering 27 mei 2009 B.5 Actief grondbeleid: kaarten blauwe/witte gebieden Nieuw Limburgs Peil S. Roelofs Juli 2009 B 5 Actief grondbeleid: belang van een grondcommissie J. Classens Najaar 2009 B 5 Actief grondbeleid: Wet ruimtelijke ordening: A. Kersten AB doorberekening kosten bij grondexploitatie B.6 Rondvraag: rol/invloed AB in besluitvorming UvW DB AB Opinierend deel AB-vergadering 24 juni 2009 B.5 Jaarrekening/-verslag 2008 Workshop uitgangspunten begroting op 23 augustus 2009 A. Kersten 23 aug Besluitvormend deel AB-vergadering 8 juli 2009 A 3 Notulen 24 juni 2009 Behandeling opschorten/andermaal agenderen A 8 Rondvraag Roggelsebeek kern Roggel: (versneld) maaien Secretaris September 2009 S. Roelofs/ hfd bow Juli 2009 Opiniërend deel AB-vergadering 8 juli 2009 B 2 Notulen 24 juni 2009 Behandeling opschorten/andermaal agenderen B 3 Mededelingen AB-vergadering 26 laten vervallen; AB-vergadering (opiniërend) 2 september inlassen B 4 Stukken ter kennisname Floriade: stuk herschrijven Secretaris September 2009 Secretaris Aug/sept Voorzitter/K en A Eind

9 EENMALIG TER KENNISNAME: AFGEHANDELDE PUNTEN IN OF SINDS DE VORIGE AB-VERGADERING Agenda Punt Omschrijving Besluit afhandeling Datum door DB/AB of afdeling A 3 A 6 AB vergadering 4 maart 2009 Vragenuurtje Onderzoek teeltvrije zones (Classens) DB (Classens) Bestuursprogramma heffingen buitendijkse gebieden/tariefdifferentiatie A. Kersten B 4 Eerste berap 2009: p.13, Nieuw Limburgs Peil J. Classens B 4 Eerste berap 2009: p.13, Ibrahym, AB-themamiddag S. Roelofs Opinierend deel AB-vergadering 27 mei 2009 B 6 Rondvraag: notitie Venherstel (agendapunt 3, volgnr. 9) Siebengewaldseweg aangemerkt als vengebied; contact opnemen met vragersteller Th. Witjes. S. Roelofs Juni 2009 Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 23 september de secretaris, de voorzitter, mr. W.J.M. Evers ir. H.A. van Alderwegen 9 9

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12 AB 05-07-2011 WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12 Sittard, 21 juni 2011 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2012 en meerjarenraming 2012-2016 Waterschapsbedrijf

Nadere informatie

DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg

DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11 Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld.

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld. Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 22 september 2010 van 17.00 uur tot 20.30 uur in Blauwe Zaal (C319) van het Provinciehuis

Nadere informatie

Hoogheeniraadschap van Delfland

Hoogheeniraadschap van Delfland Hoogheeniraadschap van Delfland f«commissie BESTUUR, ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND Delft, 19 mei 2009 Advies van de commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering,

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zu veringsbeheer d.d. 1 apral2014

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zu veringsbeheer d.d. 1 apral2014 Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zu veringsbeheer d.d. 1 apral2014 Onderwerp 1 Opening en vaststelling agenda Advies / conclusie Aanweziq: de heer P.M. Terpstra (W@l) de heer

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de vergadering van het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht op:

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de vergadering van het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht op: Aan de leden van het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht Datum: 06-06-2012 Kenmerk: 2012-04402 Contactpersoon: H. Kerckhaert Telefoon: 030-2862578 Onderwerp: Uitnodiging vergadering woensdag 20

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst.

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst. Agenda 4 e openbare vergadering algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag vrijdag 3 juli 2015, aanvang 15.00 uur, in vergaderzaal G van het kantoor van de MRDH, Grote Marktstraat 43 Den Haag 1.

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: de heren J.J.H. Oosterwijk en G.K. Hamstra (griffier)

Afwezig met kennisgeving: de heren J.J.H. Oosterwijk en G.K. Hamstra (griffier) Notulen van de openbare vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld die gehouden is op woensdag 12 maart en 13 maart 2003 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: de

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F.

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis R 5 november 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

namens Unilever N.V. ("Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is;

namens Unilever N.V. (Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is; Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone en 7% cumulatief preferente aandelen in Unilever N.V., gehouden te Rotterdam, Blaak 31, op 23 oktober 2013, aanvang 10.30 uur. Voorzitter

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland VERSLAG VAN DE VERENIGDE VERGADERING OP 25 NOVEMBER 2010

Hoogheemraadschap van Delfland VERSLAG VAN DE VERENIGDE VERGADERING OP 25 NOVEMBER 2010 Hoogheemraadschap van Delfland ^9373 fint/ml^ VERSLAG VAN DE VERENIGDE VERGADERING OP 25 NOVEMBER 2010 W: 16 december 2010 Aanwezig: Afwezig: mevrouw mr. A.W. Bom-Lemstra, voorzitter; de heren A. van den

Nadere informatie

2. Rapport inzake het onderzoek naar de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg en de brief van GS van 13 december 2007, nr. 2007-51453.

2. Rapport inzake het onderzoek naar de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg en de brief van GS van 13 december 2007, nr. 2007-51453. Verslag van de gezamenlijke vergadering van de Statencommissies Bestuur en Financiën en Welzijn, Cultuur en Sociaal Beleid, gehouden op woensdag 19 december 2007 van 19.30 uur tot 23.55 uur in de Statenzaal

Nadere informatie

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu.

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu. Uitnodiging en agenda Algemeen Bestuur SNN Datum 10 februari 2015 Tijd 18.00 uur 19.00 uur Plaats Provinciehuis Fryslân Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 3 april 2012

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 3 april 2012 Onderwerp 1. Opening en vaststelling agenda Advies / conclusie Aanwezig: mevrouw E. van der Vorm (WN) de heer J.G.M. Kromwijk (CDA) mevrouw T. van der Stroom en de heer R.D. Woittiez (VVD) mevrouw G.H.

Nadere informatie

Agenda agendapunt Cie/Woordvoerder Onderwerp Opmerkingen

Agenda agendapunt Cie/Woordvoerder Onderwerp Opmerkingen Agenda Algemeen bestuur Op 5 december 2007, aanvang 09.30 uur Plaats: Hof van Breda Nummer : *07I002908* Barcode : *07I002908* Agenda agendapunt Cie/Woordvoerder Onderwerp Opmerkingen 1. Opening Spreekrecht

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

SnowWorld N.V. Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Bij SnowWorld, Buytenparklaan 30, te Zoetermeer D.d. 12 maart 2015 om 10.

SnowWorld N.V. Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Bij SnowWorld, Buytenparklaan 30, te Zoetermeer D.d. 12 maart 2015 om 10. SnowWorld N.V. Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Bij SnowWorld, Buytenparklaan 30, te Zoetermeer D.d. 12 maart 2015 om 10.00 uur Aanwezig: Raad van Commissarissen: De heer. A.J. Bakker,

Nadere informatie

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613.

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613. Agenda hamerraad Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp Agenda Registratienummer 08INT00613 Geachte raad, Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 5 juli 2006 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering van

Nadere informatie