Het algemeen bestuur besluit de behandeling van de notulen op te schorten en te agenderen voor de volgende vergadering.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het algemeen bestuur besluit de behandeling van de notulen op te schorten en te agenderen voor de volgende vergadering."

Transcriptie

1 CONCEPT Notulen van de openbare vergadering van het algemeen bestuur van het waterschap Peel en Maasvallei, gehouden op 8 juli 2009 om uur in het waterschapshuis, Drie Decembersingel 46 te Venlo. Presentie Voorzitter: H.A. van Alderwegen Secretaris (wnd.): A.P.R. Kickken Leden : M.A.J. Bongers, Ph. Bossenbroek, J.G.M. Classens, M.J. Clumpkens, H.L.M. van Dijck, R.E.W.M. Dupont, A.J.A. Felling, H.E.G. Frenken, R.J. Hermans, J.A.M. de Hoon, A.J.M. van Iersel, P.F.G. Janssen, mw. W.D.H.M. Janssen-Camp, A.W.M. Kersten, J.T.G.M. Koolen, P.J.P. De Lange, H.M.M. Lemmen, mw. M.W. Notermans, J.P.A. Selen,, P.G.M. Theelen, T.A.M. Witjes. Afwezig: C.T. Bartels, O.G. Plantema, G.P. Roelofs, P.J.C.W. Stelder. Verslaglegging: Jos Geelen A. Besluitvormend 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om uur 2. Spreekrecht toehoorders Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 3. Notulen vergadering 24 juni 2009 Meerdere leden melden, dat ze weliswaar de notulen per mail hebben ontvangen maar niet hebben kunnen openen, vanwege hun fire-wall. Bovendien ging men er van uit, dat onder toezenden bedoeld werd per post. Aandacht wordt gevraagd voor het haperen van mailverkeer via de box voor bestuursleden. De voorzitter stelt voor om de behandeling van de notulen op te schorten en te agenderen voor de volgende vergadering van het algemeen bestuur en alsnog per post toe te zenden. Tevens zal worden onderzocht of bij nader inzien een waterschapsmailbox voor ieder bestuurslid meerwaarde heeft dan wel het gebruik van de privé-mailadressen toch de voorkeur heeft. Het algemeen bestuur besluit de behandeling van de notulen op te schorten en te agenderen voor de volgende vergadering. 4. Jaarrekening/-verslag 2008 Na een korte inleiding biedt de voorzitter de gelegenheid tot het geven van een reactie op het voorstel. De heer Van Dijck deelt mee, dat de heer Kersten in een vorige vergadering heeft bevestigd, dat uit de algemene middelen van het waterschap incidentele projecten betaald kunnen worden die mogelijk eerder uitgevoerd gaan worden. De laatste twee maanden is daar daadwerkelijk enkele keren op die manier invulling aan gegeven, hetgeen wordt gewaardeerd. Dit schept vertrouwen. De heer Van Dijck, die spreekt namens de groene fracties stemt in met het voorstel. De heer De Hoon deelt mee dat zijn fractie instemt met de voorgestelde verdeling van de baten. Hij constateert dat de reserves voor een deel gevoed zijn uit de al bestaande reserve en dus per saldo lager uitvallen. Het gebruiken van een deel van de reserve om de belastingstijging te verminderen vindt hij positief. Dit kan echter niet jaarlijks toegepast worden omdat daarmee de reserves uiteindelijk nihil worden. Hij verwijst naar de toezegging van de heer Kersten dat in september de financiële structuur wordt doorgelicht en toegelicht. Voor het overige stemt hij in met het voorstel. De heer Frenken deelt mee dat hij in principe het naar voren halen van investeringen een goede zaak vindt, maar dat het invulling geven hieraan door de huidige situatie nog niet gewenst is. Hij verwacht binnen enkele maanden voor dit punt een voorstel van het dagelijks

2 bestuur, waaruit het algemeen bestuur een keuze kan maken, tenzij op dat moment de financiële situatie verhindert, dat een keuze gemaakt kan of mag worden. Overigens ziet hij een voorstel tot vaststelling van een controleprotocol met belangstelling tegemoet. Voor het overige stemt hij in met het voorstel. De heer Kersten reageert namens het dagelijks bestuur. Het zittende bestuur zal in deze bestuursperiode een financiering vanuit de reserve afbouwen. Dit betekent, dat de tarieven verhoogd moeten worden dan wel de uitgaven verminderd moeten worden. Een en ander zal meteen na de zomervakantie samen met het algemeen bestuur handen en voeten worden gegeven. In tweede termijn deelt de heer Van Dijck mee, dat een verlenging van de accountantcycontracttermijn met een jaar, gevolgd door een gezamenlijk optrekken met waterschap Roer en Overmaas en het Waterschapsbedrijf Limburg, de instemming heeft. De heer Clumpkens vraagt om bij een toekomstig beleid ten aanzien van de reservebestemmingen ook te kijken naar het beleid op dit punt bij het waterschapsbedrijf. Temeer het op een andere manier omgaan met de reserves bij het waterschapsbedrijf gevolgen kan hebben voor de reservepositie van het waterschap. De heer De Lange benadrukt, dat reserves met name bedoeld zijn voor de tijden dat het wat moeilijker gaat. Het behouden van reserves mag niet een doel op zich blijven. Namens het dagelijks bestuur bevestigt de heer Kersten de relatie die dient te bestaan tussen het reservebeleid van het waterschap en dat beleid van het waterschapsbedrijf. Vervolgens stelt het algemeen bestuur de jaarrekening en verslag vast, overeenkomstig het voorstel. 5. Frequenties en periode bestuursrapportages Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel. 6. Begroting Waterschapsbedrijf Limburg 2010/ meerjarenraming Waterschapsbedrijf Limburg De voorzitter nodigt de heer Frits Stevens, directeur van het Waterschapsbedrijf Limburg uit om aan de bestuurstafel plaats te nemen. Verder meldt hij, dat de voorliggende stukken ook al door de handen zijn gegaan van het algemeen bestuur van het waterschapsbedrijf, waarvan zeven personen vanuit het waterschapsbestuur deel uitmaken. Een reden waarom het dagelijks bestuur het verantwoord vindt om de procedure in te korten en het voorstel niet eerst voor een opiniërende vergadering van het algemeen bestuur te agenderen. De voorzitter schetst de procedure: het algemeen bestuur van het waterschapsbedrijf heeft een ontwerpbegroting vastgesteld en legt deze voor aan de algemeen besturen van de waterschappen. Ieder waterschap heeft daarmee de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Vervolgens stelt het algemeen bestuur van het waterschapsbedrijf de begroting vast waarbij tevens een standpunt wordt ingenomen over de zienswijzen. Afhankelijk van de inhoud van de bedenkingen in een zienswijze stelt het algemeen bestuur van het waterschapsbedrijf de begroting al dan niet overeenkomstig het ontwerp vast. Mw. Janssen onderschrijft de opdracht voor meer transparantie in de begroting en is blij met de 0% stijging van de bijdrage aan het waterschapsbedrijf. De energie-inkoop heeft bijzondere aandacht mede gelet op de huidige prijsontwikkeling van olie en gas in relatie met de economische ontwikkeling. De fractie weet te waarderen als het dagelijks bestuur het algemeen bestuur op de hoogte houdt van de verdere ontwikkelingen over dit onderwerp. Voor het overige akkoord met het voorstel. De heer Janssen vraagt of het op p.2 genoemde bedrag van $ 45,--/vat contractueel is vastgelegd. Verder vraagt hij om de stand van zaken over de btw-kwestie zoals die op p.3 wordt beschreven. Voor het overige akkoord met het voorstel. De heer Clumpkens constateert dat er geen sprake is van een eenduidig energieinkoopbeleid. Hij vraagt dan ook inzicht in beleid, temeer nu de impact enorm is op de begroting. De heer De Lange spreekt de wens uit dat het waterschapsbedrijf meer en meer mag en kan gaan werken als een bedrijf. Daaraan gekoppeld zou dan ook een bedrijfsreserve aangehouden moeten worden. Het bedrijf zou uiteindelijk zelfstandig moeten kunnen functioneren, zonder jaarlijkse bijdragen van de waterschappen. 2 2

3 De heer Frenken spreekt de wens uit, dat een discussie wordt gehouden over een zelfstandig kunnen functioneren van de Unit Heffingen van het waterschapsbedrijf. Hij staat open voor meer informatie over zulke mogelijkheid. De heer Van Iersel vraagt wat het kostenaandeel is van de slibverwerking in de totale kosten; zowel het percentage als absolute getal. Verder vraagt hij wat de strategie is voor slibverwerking na het sluiten van de ENCI. Tot slot vraagt hij of er bereidheid is om periodiek van gedachten te wisselen over de toekomstige mogelijkheden van slibverwerking. De heer Kersten reageert namens het dagelijks bestuur. De financiële reservepositie bevindt zich beneden de norm die daarvoor gesteld is. Dat wordt op dit moment niet als bezwaarlijk ervaren. Er wordt dan ook geen noodzaak gezien om die reservepositie via inkomsten uit de heffingen te verbeteren. Een gezonde reservepositie is er met name om bepaalde risico s af te dekken. Voor het waterschapsbedrijf zijn die risico s er niet of marginaal, temeer nu de waterschappen fungeren als achtervang. Het bestuur staat uiteraard open voor een blik van vanuit de inhoud naar het soort en omvang van de risico s die het waterschapsbedrijf loopt. Over de btw-kwestie met de Waterlandstichting is overlegd met de accountant. Deze heeft de opgenomen tekst akkoord bevonden. Voorzien wordt dat de claim lager, zo mogelijk zelfs tot nul zal uitvallen. Naar aanleiding van de vraag van de heer Frenken, deelt de heer Kersten mee, dat bij het waterschapsbedrijf met name de bedrijfsluwe zaken worden neergezet. De heffingswerkzaamheden worden uiteraard tegen een zo laag mogelijke kostprijs uitbesteed. Het waterschap heeft de opdracht om diens taken zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Het Waterschapsbedrijf heeft daar een duidelijk rol in, in de vorm die past bij dat moment. Vervolgens verwijst de heer Theelen namens het dagelijks bestuur, voor wat betreft de vraag over het energiebeleid, naar de vergadering van het algemeen bestuur van het waterschapsbedrijf. In dat kader is bij het bedrijf een notitie opgesteld, waar op een later moment teruggekomen wordt. Verder deelt hij mee, dat het Waterschapsbedrijf feitelijk bedrijfsmatig functioneert, maar het besturen niet kan gebeuren op een manier zoals dat in het bedrijfsleven gaat. Immers, de besluitvorming bij het bedrijf is vaak gekoppeld of is afhankelijk van besluiten van andere overheden, in dit geval de twee Limburgse waterschapsbesturen. Een eerste aanzet is gemaakt om het Waterschapsbedrijf meer en meer daadwerkelijk als bedrijf te laten functioneren en besturen. Voor wat betreft slibverwerking deelt de heer Theelen mee, dat enkele vertrouwelijke presentaties hebben plaatsgevonden. Tijdens de bijeenkomst van het dagelijks bestuur van 7 juli is dit onderwerp besproken. De voorzitter deelt mee, dat de waterschapsbijdrage aan het Waterschapsbedrijf toeneemt met 0,8% en deze meerkosten in de waterschapsbegroting worden opgenomen. Dit naar aanleiding van de opmerking van mw. Janssen, verheugd te zijn, dat de bijdrage in het geheel niet zou stijgen. Verder meldt de voorzitter, dat het waterschap kritisch blijft richting Waterschapsbedrijf voor wat betreft transparantie. Overigens wordt een reactie van het Waterschapsbedrijf verwacht op de zienswijzen. Wat betreft strategische ontwikkelingen bij het Waterschapsbedrijf constateert de voorzitter dat het dagelijks en algemeen bestuur van het bedrijf leading is. Als organisatorische consequenties, samenwerkingsverbanden, taakverzelfstandiging aan de orde komen, dan moet het bestuur van het bedrijf te biecht bij het algemeen bestuur van de waterschappen. Echter een voorbereiding van bijvoorbeeld een slibstrategie, hetgeen toch wel een bedrijfsmatig onderwerp is, gebeurt bij het bestuur van het bedrijf zelf. Dit leidt uiteindelijk tot een voorstel aan het algemeen bestuur van het waterschap. Een uitvoerige discussie over de slibstrategie binnen het algemeen bestuur van het waterschap ligt daarbij niet voor de hand. De heer Koolen constateert dat de fractie bedrijfsgebouwd enerzijds pleit voor een bedrijfsmatige aansturing van het Waterschapsbedrijf; anderzijds spreekt die fractie de wens uit om meer transparantie en richtlijnen betreffende het energie-inkoopbeleid en om dat binnen het waterschapsbestuur te bespreken. Als men het waterschapsbedrijf de ruimte wil geven om een energiebeleid te bepalen valt dit moeilijk te rijmen met een inmenging vooraf vanuit het waterschapsbestuur. De heer Clumpkens reageert met de opmerking dat hij niet heeft gevraagd om transparantie in beleid maar om beleid. 3 3

4 De voorzitter vat de vraag van de heer Clumpkens samen: is er een richtlijn voor het vooraf op de termijnmarkt inkopen van energie, wie neemt zulk besluit, in welke vorm is dat vastgelegd en kan het waterschapsbestuur zich daarin vinden? Vervolgens geeft hij het woord aan de heer Stevens. De heer Stevens meldt, dat het bestuur van het waterschapsbedrijf in september 2009 een notitie zal bespreken waarbij de energie-inkoop aan de orde komt. Daarna zal dit onderwerp ongetwijfeld ook binnen het waterschapsbestuur besproken worden. Gekeken wordt dan naar de inkoop de laatste jaren en het beleid en de procedures voor de toekomst. Het waterschapsbedrijf koopt energie in, samen met elf partners in een consortium. De partners zijn tien waterschappen en een drinkwaterbedrijf. Waterschap Peel en Maasvallei is een van die partners. De inkoop loopt via een verplichte aanbestedingsprocedure. Gezamenlijk wordt het inkoopvolume bepaald, dat een korting op de marktprijs oplevert voor iedere partner. Binnen het consortium is geregeld, dat iedere partner zelf kan bepalen op welk moment hij zijn volumeaandeel inkoopt, het zogenaamde klicken. Gangbare praktijk is dat na de aanbesteding 40% wordt ingekocht en de overige 60% verspreid over twaalf maanden, gemiddeld dus 5% per maand. Als echter bijzondere marktontwikkelingen verwacht worden, zal sneller of langzamer binnen die twaalf maanden ingekocht worden, afhankelijk van een te verwachten prijsstijging of -daling. Meer dan genoemde marges rond het inkopen zijn er niet, aangezien binnen een consortium wordt ingekocht. Werken binnen een consortium maakt echter de positie op de inkoopmarkt sterk. Er bestaat niet de indruk dat het consortium het slecht doet met de energie-inkoop. Een extern onderzoeksbureau heeft dit ook recent bevestigd. In 2008 steeg de olieprijs snel. In het voorjaar 2008 bleek dat het waterschapsbedrijf boven het energiebudget van de begroting 2009 dreigde uit te komen als niet versneld zou worden ingekocht. Toen de prijs rond $100,--/vat stond is besloten om het gehele energievolume 2009 in te kopen om een begrotingsprobleem voor te blijven bij een verdere stijging van de olieprijs. Eind 2008 daalde de olieprijs weer fors. In die tijd werd ook al gewerkt aan de conceptbegroting Bij het bepalen van het inkoopvolume werd toen rekening gehouden met een olieprijs van $ 40,--/vat voor 75% van het inkoopvolume en met $ 100,--/vat voor 25%. Aangezien in die periode de begrotingscijfers werden opgesteld is toen ook besloten om op dat moment de energie voor nagenoeg geheel 2010 in te kopen. Op dit moment is voor ongeveer 90% de energiebehoefte 2010 ingekocht. Een begrotingsrisico voor 2010 is er dan ook feitelijk niet meer. Met de inkoop voor 2010 is afgeweken van de eigen standaardregel om 40% meteen in te kopen en de overige 60% verspreid over een jaar. De bijzondere marktontwikkeling noodzaakte tot zulk besluit, met name ook omdat in 2008 zelfs wereldwijd werd gevreesd voor een prijs richting $ 200,--/vat. De heer Stevens vindt dat, achteraf bezien, op een verstandige manier is ingekocht en dat het ook wijs is geweest om voor nagenoeg geheel 2010 al in te kopen, zeker nu de prijs weer stijgende is. In september zal een discussie volgen over het al dan niet nu reeds inkopen voor 2011 en Het hebben en vasthouden van een eigen procedure binnen het consortium is enerzijds een gezonde drempel, om niet al te snel te reageren op de markt; anderzijds getuigt het niet van goed koopmanschap om bij een prijsstijging van $ 40,-- naar $ 150,-- niet zenuwachtig te worden. Het waterschapsbedrijf is zenuwachtig geworden en heeft dan ook voor 2009 en 2010 passende besluiten genomen en loopt met de inkoop in de pas met de begroting voor die jaren. Voor wat betreft het beleid, meldt de heer Stevens dat het waterschapsbedrijf 100% groene energie inkoopt. De kosten van slibverwerking bedragen rond 9 mln. per jaar, waarvan ongeveer 1/3-deel kapitaallasten van de drogers en de slibontwatering. Ongeveer 1/3-deel betreft energiekosten en ongeveer een kwart betreft de eindverwerking waaronder afvoer van de gedroogde korrels voor 90% naar de Biomill/ENCI en het verbranden. Een deel van de korrels moet elders afgezet worden tegen aanzienlijk hogere kosten. Dit in verband met periodiek onderhoud van de ENCI-ovens. Op die momenten, die niet ruim van te voren bekend zijn, kan niet aan ENCI worden geleverd en wijkt het waterschapsbedrijf veelal uit naar Duitsland. Tijdelijke opslag van slibkorrels is nauwelijks mogelijk. De slibkorrels kunnen maximaal drie dagen opgeslagen worden in verband met brandgevaar als gevolg van broeien. Het afgelopen jaar hebben zich om die reden enkele branden voorgedaan. Onder dankzegging aan de heer Stevens, biedt de voorzitter een tweede termijn aan de leden van het algemeen bestuur. 4 4

5 De heer Van Iersel constateert dat de slibverwerking een relatief hoge kostenpost is. Zeker een reden voor de toekomst om hier slim mee om te gaan. Hij heeft vanuit het Brabantse vernomen dat de ZLTO hiervoor een aantal nuttige tips schijnt te hebben. Hij laat zich dan ook graag in de toekomst regelmatig goed informeren over dit onderwerp. De heer Frenken stelt, dat bij energie-inkoop niet de begroting leidend moet zijn. Het feit, dat de energiekosten min of meer parallel lopen aan het begrotingsbedrag, mag geen reden zijn om dan achterover te leunen. Anders gezegd: het geraamde begrotingsbedrag moet niet bepalend zijn voor het moment dat energie wordt ingekocht. Het streven naar de laagste prijs moet veeleer leidend zijn. Er dient dan ook niet pas in actie gekomen te worden als een begrotingsbedrag overschreden dreigt te worden, maar op een moment dat verwacht wordt dat tegen de laagste prijs ingekocht kan worden. De heer Kersten reageert namens het dagelijks bestuur met de opmerking, dat vorig jaar de heer Frenken aanwezig was in de commissievergadering; de vergadering waarin de heer Stevens toen heeft voorgesteld om meteen in te kopen in verband met de marktontwikkeling. Het besluit is toen genomen, primair rekening houdend met de markt en secundair met een extern advies. Als laatste is daarbij toen opgemerkt dat een en ander tevens rust op de begroting zou geven. De heer De Lange vindt, voor wat betreft de btw-kwestie met de Waterlandstichting, dat hier geen bedrag voor in de begroting opgenomen hoeft te worden, temeer nu dit een geldstroom broekzak-vestzak zou worden. Als het waterschap op enig moment een bedrag moet betalen, dat komt dit ten gunste van de rijksbegroting en daarmee ten gunste van de burger. De last voor het waterschap zou op dat moment via de waterschapsheffing verantwoord moeten worden. De heer De Hoon vraagt hoe hij de eerdere discussie moet begrijpen over de positie van het Waterschapsbedrijf: wordt daarmee bedoeld het geheel loskoppelen van het bedrijf, dat vervolgens geheel zelfstandig als bedrijf verder gaat? De heer Theelen reageert met de opmerking, dat een discussie over de manier en omvang van bedrijfsmatige activiteiten en bedrijfsvoering in ieder geval zal gaan plaatsvinden. Hij zal hierop in de nabije toekomst terugkomen. De voorzitter noemt als toekomstige ontwikkelingen de belastingheffing met bijbehorende organisatorische gevolgen en de bestuurlijke constructie. Gewaakt moet worden dat ballonnetjes worden opgelaten over zulke ontwikkelingen, die een eigen leven gaan leiden. Bedachtzame overwegingen zullen op enig moment het algemeen bestuur worden voorgelegd. Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel. Vervolgens verlaat de heer Stevens om uur de zaal. 7. Vragenuurtje De beoogde vragen zijn bij de vorige agendapunten behandeld.. 8. Rondvraag De heer Witjes vraagt of de onlangs ontstane positie van de secretaris-directeur van het waterschap Roer en Overmaas gevolgen heeft voor ons waterschap, in relatie met het waterschapsbedrijf. De voorzitter deelt mee, dat voor 1 januari 2009 de heer Wesdijk zich heeft teruggetrokken als functionerend secretaris-directeur van het waterschap Roer en Overmaas. Op 30 juni 2009 heeft het algemeen bestuur van waterschap Roer en Overmaas besloten om het ontslagaanbod te accepteren. Dit heeft geleid tot een eervol ontslag onder gelijktijdige benoeming van de huidige adjunct-directeur, de heer In den Kleef tot secretaris-directeur. Er bestaat geen formele relatie tussen het bestuur van het waterschapsbedrijf en de secretaris-directeur. De heer Koolen meldt, dat hij gezien heeft dat in de kern van Roggel het water in de Roggelsebeek nauwelijks zichtbaar is wegens weelderige begroeiing. De voorzitter deelt mee, dat na herinrichting van een beek in een woonkern, de eerste jaren extra kritisch gekeken wordt naar de begroeiing. Het woord netjes is daarbij dan wat eerder maatgevend, dan in het buitengebied. Ergo: het wordt weer eens tijd dat in Roggel iets gebeurt. Op de maaikalender is te zien wanneer dat traject aan de beurt is. De voorzitter vraagt hiervoor aandacht bij de heer Eric de Wit, hoofd afdeling beheer en onderhoud watersystemen. 5 5

6 De heer Selen meldt, dat als gevolg van de recente hevige regenval het ziekenhuis in Venlo voor een deel ontruimd moest worden. Hij vraagt hoe het waterschap met zulke situatie in de toekomst wil omgaan; ook als signaal naar de burgers. Bovendien werd in de pers gemeld, dat de Maas buiten de oevers was getreden. De voorzitter reageert met de opmerking dat de oorzaak van de wateroverlast een lekkende liftschacht in het ziekenhuis was. Televisiebeelden met wateroverlast in Venlo zijn te zien geweest. De oorzaak van deze overlast waren rioolwerkzaamheden van de gemeente aan de Koninginnesingel. Het waterschap kan zich in de pers niet profileren onder verwijzing naar een lekkende liftschacht of een riolering die tijdelijk overhoop ligt door gemeentelijke werkzaamheden. Overigens was de Maas niet buiten de oevers getreden. Op een vraag van de voorzitter antwoordt de heer Kickken, wnd. secretaris, dat op dit moment geen beregeningsverbod hoeft te worden ingesteld, maar de kritische fase ondanks de hevige neerslag nog niet opgeheven kan worden. De heer Van Iersel vraagt naar de gevolgen in het buitengebied,van de recente hoosbuien. De voorzitter leidt de vraag staande de vergadering door naar de heer Eric de Wit, hoofd afdeling beheer en onderhoud watersystemen. Er blijken geen extra meldingen binnengekomen te zijn. Een onttrekkingsverbod is uitgesteld. De heer Van Iersel deelt mee dat water vasthouden van wezenlijk belang is, mede in relatie tot de droogte van de afgelopen tijd. Mogelijk dat aanvullende maatregelen nodig zijn om op een nog betere manier het beleid op dat punt te kunnen uitvoeren. 9. Sluiting De voorzitter sluit om 11:20 uur de vergadering. 6 6

7 WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI ONTWERPBESLUITENLIJST VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR d.d. 8 juli 2009 Aanwezig: zie notulen Afwezig: zie notulen No. Omschrijving Opm./afdoening 3. Onderwerp: Besluit: Openbaar: Notulen 24 juni 2009 Vaststellen Behandeling opgeschort tot september 2009 Ja 4. Onderwerp: Besluit: Openbaar: 5. Onderwerp: Besluit: Openbaar: 6. Onderwerp: Besluit: Openbaar: 7. Onderwerp: 8. Onderwerp: (Witjes) Jaarrekening/-verslag 2008 Vaststellen Vastgesteld Ja Frequenties en periode bestuursrapportages Frequentie verminderen van drie naar twee per jaar Frequentie verminderd van drie naar twee per jaar Ja Begroting WBL 2010/meerjarenraming WBL Instemmen met zienswijzen en inbrengen bij bestuur WBL Ingestemd met zienswijzen en inbrengen bij bestuur WBL Ja Vragenuurtje Zie vorige agendapunten. Rondvraag Formele gevolgen voor waterschap en/of waterschapsbedrijf wegens vertrek secretarisdirecteur waterschap Roer en Overmaas. (Koolen) (Selen) (Van Iersel) (Van Iersel) Geen. Onderhoudstoestand Roggelsebeek kern Roggel. Zie maaikalender; eventueel versneld maaien i.v.m. beleid herinrichting beek in woonkernen. Publicitaire actie a.g.v. hevige neerslag/waterlast ziekenhuis Venlo, persbericht dat Maas buiten oevers is getreden. Wateroverlast ziekenhuis: lekkende liftschacht; Wateroverlast Venlo/Koninginnesingel: rioolwerkzaamheden gemeente. Maas niet buiten oevers getreden. Gevolgen in buitengebied wegens hoosbuien. Geen extra meldingen ontvangen; onttrekkingsverbod uitgesteld. Aandacht voor eventueel aanvullende maatregelen t.b.v. vasthouden water Dank voor wijze raad. 7 7

8 LIJST VAN TOEZEGGINGEN EN AANDACHTSPUNTEN VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR 8 JULI 2009 Agenda Punt Omschrijving Aktie door Afdoening Termijn AB-vergadering 19 december 2007 A 9 Integriteitsbeleid Schriftelijke evaluatie 2008 DB Voorjaar 2009 AB vergadering 25 maart 2009 A 3 Vragenuurtje Bestek van projecten opnieuw bezien (o.a. extra eisen bezien die aanleiding kunnen zijn tot verweer); e.e.a. n.a.v. aanbestedingsprocedure Tungelroyse beek. S. Roelofs Oktober 2009 A 5 Informatiebeleidsplan Nadere uitwerking R. Dupont Najaar 2009 A 6 Beheerplan waterkeringen WPM beleidkeuzes maken in relatie tot 2 e tranche dijkverbetering B 1 Opinierend deel AB-vergadering 25 maart 2009 Ter kennisname R. Dupont Najaar 2009 Evaluatie wateraanvoer en waterverdeling Limburgs en Brabants kanalenstelsel in relatie tot waterbehoefte Nader onderzoek waterdoorvoer Noordervaart ter kennis brengen aan AB J. Classens Najaar 2009 B 2 Voorjaarsnota 2009 In beeld brengen problematiek dat agrariërs die bronneren dubbel moeten betalen (bronneringsvergunning en grondwaterbelasting) J. Classens September 2009 AB vergadering 22 april 2009 A 5 Voorjaarsnota 2009 Overleg over al dan niet (her)instellen van commissies Voorz/secr.dir. Aug Opinierend deel AB-vergadering 27 mei 2009 B.5 Actief grondbeleid: kaarten blauwe/witte gebieden Nieuw Limburgs Peil S. Roelofs Juli 2009 B 5 Actief grondbeleid: belang van een grondcommissie J. Classens Najaar 2009 B 5 Actief grondbeleid: Wet ruimtelijke ordening: A. Kersten AB doorberekening kosten bij grondexploitatie B.6 Rondvraag: rol/invloed AB in besluitvorming UvW DB AB Opinierend deel AB-vergadering 24 juni 2009 B.5 Jaarrekening/-verslag 2008 Workshop uitgangspunten begroting op 23 augustus 2009 A. Kersten 23 aug Besluitvormend deel AB-vergadering 8 juli 2009 A 3 Notulen 24 juni 2009 Behandeling opschorten/andermaal agenderen A 8 Rondvraag Roggelsebeek kern Roggel: (versneld) maaien Secretaris September 2009 S. Roelofs/ hfd bow Juli 2009 Opiniërend deel AB-vergadering 8 juli 2009 B 2 Notulen 24 juni 2009 Behandeling opschorten/andermaal agenderen B 3 Mededelingen AB-vergadering 26 laten vervallen; AB-vergadering (opiniërend) 2 september inlassen B 4 Stukken ter kennisname Floriade: stuk herschrijven Secretaris September 2009 Secretaris Aug/sept Voorzitter/K en A Eind

9 EENMALIG TER KENNISNAME: AFGEHANDELDE PUNTEN IN OF SINDS DE VORIGE AB-VERGADERING Agenda Punt Omschrijving Besluit afhandeling Datum door DB/AB of afdeling A 3 A 6 AB vergadering 4 maart 2009 Vragenuurtje Onderzoek teeltvrije zones (Classens) DB (Classens) Bestuursprogramma heffingen buitendijkse gebieden/tariefdifferentiatie A. Kersten B 4 Eerste berap 2009: p.13, Nieuw Limburgs Peil J. Classens B 4 Eerste berap 2009: p.13, Ibrahym, AB-themamiddag S. Roelofs Opinierend deel AB-vergadering 27 mei 2009 B 6 Rondvraag: notitie Venherstel (agendapunt 3, volgnr. 9) Siebengewaldseweg aangemerkt als vengebied; contact opnemen met vragersteller Th. Witjes. S. Roelofs Juni 2009 Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 23 september de secretaris, de voorzitter, mr. W.J.M. Evers ir. H.A. van Alderwegen 9 9

Het algemeen bestuur besluit de behandeling van de notulen op te schorten en te agenderen voor de volgende vergadering.

Het algemeen bestuur besluit de behandeling van de notulen op te schorten en te agenderen voor de volgende vergadering. CONCEPT Notulen van de openbare vergadering van het algemeen bestuur van het waterschap Peel en Maasvallei, gehouden op 8 juli 2009 om 10.00 uur in het waterschapshuis, Drie Decembersingel 46 te Venlo.

Nadere informatie

ARCHIEF * * Corsa-nr Datum 18 december 2013 Onderwerp verslag vergadering algemeen bestuur Project

ARCHIEF * * Corsa-nr Datum 18 december 2013 Onderwerp verslag vergadering algemeen bestuur Project ARCHIEF *2013.29087* Corsa-nr. 2013.29087 Datum 18 december 2013 Onderwerp verslag vergadering algemeen bestuur 18-12-2013 Project Verslag van de openbare vergadering van het algemeen bestuur van het waterschap

Nadere informatie

Verslag Algemeen Bestuur

Verslag Algemeen Bestuur DIR Verslag Algemeen Bestuur Datum 22-12-2014 Tijdstip 15.00 uur Corsanr. Onderwerp AB-leden VROSCH/2014.11377 Verslag Algemeen Bestuur Schrijen, J.J. (voorzitter) Dupont, R.E.W.M. (lid) Nusteling, A.M.C.

Nadere informatie

Voorstel In te stemmen met de verlenging van het contract met Ernst & Young met één jaar.

Voorstel In te stemmen met de verlenging van het contract met Ernst & Young met één jaar. Onderwerp: Verlenging contract E&Y met één jaar Algemeen Bestuur Portefeuillehouder: A. Kersten Datum: 23 september 2009 Vergaderingnummer: Agendapunt: Voorstel In te stemmen met de verlenging van het

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG

VERSLAG VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG DIRECTIE Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond DIRECTIE Tel: 0475-394240 Fax: 0475-311605 www.wbl.nl info@wbl.nl VERSLAG VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG DATUM EN TIJDSTIP:

Nadere informatie

DB-vergadering 29-05-2012 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 14 MEI 2012

DB-vergadering 29-05-2012 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 14 MEI 2012 DB-vergadering 29-05-2012 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 14 MEI 2012 Aanwezig: de heren L.H. Dohmen, H.M.G. Hartmann, C.H.J.M. Lebens, J.H.J. van der Linden

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG

CONCEPT-VERSLAG VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG DIRECTIE Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond DIRECTIE Tel: 0475-394240 Fax: 0475-311605 www.wbl.nl info@wbl.nl CONCEPT-VERSLAG VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG DATUM

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

iii.iek. rv". XT-. r.' O;r. Opmerkingen BEHANDELD DOOR DOORKIESNUMMER E-MAIL DATUM

iii.iek. rv. XT-. r.' O;r. Opmerkingen BEHANDELD DOOR DOORKIESNUMMER E-MAIL DATUM W A T E R S C H A P S B E D R I J F L I M B U R G Aan het Algemeen Bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas Postbus 185 6130 AD SITTARD iii.iek. XT-. r.' Opmerkingen 201004677 H..er en üvermaas rv".

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 14-01-2014 Agendapunt 4 Steller / afdeling N. Rossel / Stafunit Algemene Dienst Openbaar Ja Bestuurder J.J. Schrijen Bijlage(n) 3 Programma Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Graag vernemen wij uw advies ter zake. Het dagelijks bestuur, 120138/LUT 4/4

Graag vernemen wij uw advies ter zake. Het dagelijks bestuur, 120138/LUT 4/4 Het bijgevoegde rapport geeft u een beeld van de berekening van de omvang van de (financiële) risico s 2011 volgens de vastgestelde methodiek. Ook verschaft het rapport informatie over de opbouw van de

Nadere informatie

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 19 FEBRUARI 2013

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 19 FEBRUARI 2013 DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 19 FEBRUARI 2013 Aanwezig: de heren L.H. Dohmen, C.H.J.M. Lebens, J.H.J. van der Linden en R.L.M.

Nadere informatie

ARCHIEF * * Corsa-nr Datum 5 juni 2016 Onderwerp Advieslijst commissie Gezamenlijk 1 juni 2016 Project

ARCHIEF * * Corsa-nr Datum 5 juni 2016 Onderwerp Advieslijst commissie Gezamenlijk 1 juni 2016 Project ARCHIEF *2016.04508* Corsa-nr. 2016.04508 Datum 5 juni 2016 Onderwerp Advieslijst commissie Gezamenlijk 1 juni 2016 Project WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI ADVIESLIJST 1 juni 2016 VERGADERING GEZAMENLIJKE

Nadere informatie

Verslag Algemeen Bestuur

Verslag Algemeen Bestuur DIR Verslag Algemeen Bestuur Datum 25-05-2011 Tijdstip 15.00 uur Locatie kamer 117-118 Archiefnr. porten/2011.07431 Onderwerp Verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 25-5-2011 CONCEPT!! Aanwezig: WRO

Nadere informatie

Vastgesteld conform concept, behoudend bovenstaande aanpassingen.

Vastgesteld conform concept, behoudend bovenstaande aanpassingen. Notulen van de openbare vergadering van het algemeen bestuur van het waterschap Peel en Maasvallei, gehouden op 1 oktober 2008 om 10.00 uur in het waterschapshuis, Drie Decembersingel 46 te Venlo. De integrale

Nadere informatie

Voorstel 1. Akkoord te gaan met antwoordbrief (zie bijlage 1) 2. Het Algemeen Bestuur op 25 november 2009 informeren over inkomende en uitgaande brief

Voorstel 1. Akkoord te gaan met antwoordbrief (zie bijlage 1) 2. Het Algemeen Bestuur op 25 november 2009 informeren over inkomende en uitgaande brief voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 4 november 2009 dagelijks bestuur : 11 november 2009 algemeen bestuur adviserend : informerend 25 november 2009 algemeen bestuur

Nadere informatie

CABA + CMFB 29-03-2011 Agendapunt: CABA 3

CABA + CMFB 29-03-2011 Agendapunt: CABA 3 CABA + CMFB 29-03-2011 Agendapunt: CABA 3 CMFB 3 BESLUITENLIJST VAN DE GECOMBINEERDE VERGADERING VAN DE COMMISSIES ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN EN MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID GEHOUDEN OP 22

Nadere informatie

Afwezig: mw. G.P.M. van de Goor-van den Broek, J.P. Kluskens, M.J.H. Linders, mw. J.A.M.M.J. Peeters, G.P. Roelofs,

Afwezig: mw. G.P.M. van de Goor-van den Broek, J.P. Kluskens, M.J.H. Linders, mw. J.A.M.M.J. Peeters, G.P. Roelofs, CONCEPT Notulen van de openbare vergadering van het algemeen bestuur van het waterschap Peel en Maasvallei, gehouden op 5 maart 2008 om 10.00 uur in het waterschapshuis, Drie decembersingel 46 te Venlo.

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0625 B.15.0625 Landgraaf, 1 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze ontwerp begroting 2016 BsGW Raadsvoorstelnummer: 24 PROGRAMMA

Nadere informatie

DB-vergadering 27-07-2009 Agendapunt 7. Onderwerp Aanwijzing accountant ten behoeve van controlewerkzaamheden dienstjaar 2009

DB-vergadering 27-07-2009 Agendapunt 7. Onderwerp Aanwijzing accountant ten behoeve van controlewerkzaamheden dienstjaar 2009 DB-vergadering 27-07-2009 Agendapunt 7 Onderwerp Aanwijzing accountant ten behoeve van controlewerkzaamheden dienstjaar 2009 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma /

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 22-04-2014 Agendapunt 9 Steller / afdeling J. Louwsma / Beheer Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) 2 Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

Agendapunt Het Algemeen Bestuur van de BWB 5

Agendapunt Het Algemeen Bestuur van de BWB 5 Voorstel Aan Agendapunt Het Algemeen Bestuur van de BWB 5 Onderwerp Datum Voorstel tot vaststelling van de begroting BWB 2017 1 juli 2016 en meerjarenbegroting 2017 2020 Inleiding De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

RUD UTRECHT. De heer B. Wondergem De heer M. van Liere. De heer G. Spelt

RUD UTRECHT. De heer B. Wondergem De heer M. van Liere. De heer G. Spelt VERSLAG Vergadering: Algemeen Bestuur RUD Utrecht Vergaderdatum: 13 maart 2014 Deelnemers: Provincie Utrecht Gemeente Amersfoort De heer R. de Vries (voorzitter) De heer C. van Eijk Gemeente Baarn De heer

Nadere informatie

DB-vergadering 25-05-2009 Agendapunt 6

DB-vergadering 25-05-2009 Agendapunt 6 DB-vergadering 25-05-2009 Agendapunt 6 Onderwerp Evaluatie Uitvoeringsregels Inkoop en Aanbesteding Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma / Waterbeheersplan Niet van

Nadere informatie

Advies jaarrekening 2011 van de commissie BMZ aan het algemeen bestuur HDSR Geachte leden van het algemeen bestuur, De commissie BMZ adviseert het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse

Nadere informatie

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo Agenda Openbare vergadering van Algemeen Bestuur GR Bleizo Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur Gemeente Lansingerland - Dhr. A. Abee (voorzitter) - Dhr. J. Heuvelink - Dhr. S.A.F. Fortuyn Gemeente

Nadere informatie

DB-vergadering 14-06-2010 Agendapunt 8. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2011 en meerjarenraming 2011-2015 Waterschapsbedrijf Limburg

DB-vergadering 14-06-2010 Agendapunt 8. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2011 en meerjarenraming 2011-2015 Waterschapsbedrijf Limburg DB-vergadering 14-06-2010 Agendapunt 8 Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2011 en meerjarenraming 2011-2015 Waterschapsbedrijf Limburg Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma

Nadere informatie

CABA Agendapunt: 2

CABA Agendapunt: 2 CABA 29-10-2013 Agendapunt: 2 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN, GEHOUDEN OP 3 SEPTEMBER 2013 OM 16.30 UUR IN HET WATERSCHAPSHUIS TE SITTARD

Nadere informatie

WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI BESLUITENLIJST VERGADERING COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN d.d. 28 maart 2007 Aanwezig: - VOORZITTER: - - LEDEN:

WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI BESLUITENLIJST VERGADERING COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN d.d. 28 maart 2007 Aanwezig: - VOORZITTER: - - LEDEN: WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI BESLUITENLIJST VERGADERING COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN d.d. 28 maart Aanwezig: - VOORZITTER: - - LEDEN: G. Aldag G.J.M. Billekens,, H.E.G. Frenken, P.C.M. Freij, J.A.M.

Nadere informatie

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener Voorstel Algemeen bestuur Vergaderdatum 2 juli 2014 Onderwerp Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 GBLT Agendapunt 11 Kenmerk B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A.

Nadere informatie

Onderwerp Concept AB-voorstel inzake frictiekosten in relatie tot de fusie / frictiekosten ICT / informatievoorziening

Onderwerp Concept AB-voorstel inzake frictiekosten in relatie tot de fusie / frictiekosten ICT / informatievoorziening Concept AB-voorstel inzake frictiekosten in relatie tot de fusie / frictiekosten ICT / informatievoorziening schriftelijk GEEN Venlo, Sittard, 14 september 2015 AAN DE VOORBEREIDINGSCOMMISSIE FUSIE Onderwerp

Nadere informatie

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-15-07182 / Vaststellen van de zienswijze op de conceptbegroting voor 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR-KDB) portefeuillehouder J. Roeffen

Nadere informatie

BsGW Belastingsamenwerking

BsGW Belastingsamenwerking BsGW Belastingsamenwerking De gemeenteraad van de gemeente Bergen Postbus 140 5854 ZJ Bergen INGEKOMEN. Gemeente BERGEN % kopie i&ia^jtïffit * 8 AUG 2012 BsGW Belastingsamenwerking Maria Theresialaan 99

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054

Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054 In D&H: 05-03-2013 / 02-04-2013 Steller: drs. M.J.W.

Nadere informatie

Voorstel aan het Algemeen Bestuur:

Voorstel aan het Algemeen Bestuur: DIRECTIE Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond DIRECTIE Tel: 0475-394240 Fax: 0475-311605 www.wbl.nl info@wbl.nl Corsanr. UNIT STAF STAF WH ZVB P&C P&O pc/ps-2010.05449 Voorstel aan het Algemeen

Nadere informatie

Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO

Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO Overzicht zienswijzen gemeenteraden op de ontwerpbegroting 2016 van VRBZO en suggesties daarbij voor behandeling en respons aan de raden. Bij de gemeentenaam

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)

Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) CONCEPTZIENSWIJZEN GR-BEGROTINGEN 2016 Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) 1. Wat heeft de GR gedaan met de zienswijze bij de vorige begroting?

Nadere informatie

CABA 26-01-2010 Agendapunt: CABA 2

CABA 26-01-2010 Agendapunt: CABA 2 CABA 26-01-2010 Agendapunt: CABA 2 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN, GEHOUDEN OP 27 OKTOBER 2009 OM 16.30 UUR IN HET WATERSCHAPSHUIS TE

Nadere informatie

Illlllllllllllllllllllill

Illlllllllllllllllllllill Voorstel aan Dagelijks Bestuur Illlllllllllllllllllllill routina met data: paraaf: overleg portefeuillehouder 19 november 2012 afdelingshoofd dagelijks bestuur 18-12-2012 commissie wb commissie bcwvm algemeen

Nadere informatie

de heren J.A.M. Arntz en J.J.A.M. van den Borne, beiden vertegenwoordiger van de fractie 50PLUS;

de heren J.A.M. Arntz en J.J.A.M. van den Borne, beiden vertegenwoordiger van de fractie 50PLUS; NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR VAN WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI EN WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS GEHOUDEN OP DINSDAG 28 JUNI 2016 IN DE ROERZAAL VAN HET WATERSCHAPS- BEDRIJF

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

DB-vergadering 14-05-2013 Agendapunt 9. Onderwerp Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH)

DB-vergadering 14-05-2013 Agendapunt 9. Onderwerp Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH) DB-vergadering 14-05-2013 Agendapunt 9 Onderwerp Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH) Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Stafunit Algemene Dienst Bestuursprogramma

Nadere informatie

Voorstel : Planning en control kalender Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 19 maart Agendapunt : 5.a. Vertrouwelijk : Nee

Voorstel : Planning en control kalender Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 19 maart Agendapunt : 5.a. Vertrouwelijk : Nee Voorstel : Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 19 maart 2015 Agendapunt : 5.a Vertrouwelijk : Nee Aan het Algemeen Bestuur, Voor een adequate sturing en beheersing van de activiteiten van de ODZOB is een

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

R.T.G. Onderwerp: Jaarrekening 2007, begrotingswijziging , begroting 2009 en beleidsplan KOMPAS

R.T.G. Onderwerp: Jaarrekening 2007, begrotingswijziging , begroting 2009 en beleidsplan KOMPAS Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 27 mei 2008 Agendapunt: 4 Reg.nr: WEBU/2008/4371 R.T.G. AAN DE RAAD Onderwerp: Jaarrekening 2007, begrotingswijziging 2008-1, begroting 2009 en beleidsplan 2008-2009

Nadere informatie

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE)

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE) Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: datum: 11 augustus 2009 sector/stafafdeling: samenleving portefeuillehouder: W. A. J. Borgonjen ontworpen door: J. Laurs-Breur par. par. afd.hfd. par.

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0762 B.16.0762 Landgraaf, 14 april 2016 ONDERWERP: Zienswijze begroting 2017 Kredietbank Limburg Raadsvoorstelnummer: 28

Nadere informatie

Voorstel Het ontwerp-vrijstellingsbesluit vaststellen en dit ingaande 15 april 2009 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage leggen.

Voorstel Het ontwerp-vrijstellingsbesluit vaststellen en dit ingaande 15 april 2009 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage leggen. DB 06-04-2009 Agendapunt: o5 Sittard, 10 maart 2009 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp: Vrijstellingsbesluit recreatief medegebruik wandelaars Voorstel Het ontwerp-vrijstellingsbesluit vaststellen en

Nadere informatie

23 maart 2016 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2017

23 maart 2016 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2017 23 maart 2016 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2017 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2017 1 2. Beleidsbegroting 2017 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie legesverordening; wijziging legesverordening en tarieventabel

Onderwerp: evaluatie legesverordening; wijziging legesverordening en tarieventabel Onderwerp: evaluatie legesverordening; wijziging legesverordening en tarieventabel Algemeen Bestuur Portefeuillehouder: Joop de Hoon Datum: 21 november 2012 Vergaderingnummer: 6 Agendapunt: 7 Registratienummer:

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Verslag. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Verslag. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Verslag VERSLAG VAN BESPREKING OPGEMAAKT DOOR BESPREKING Algemeen Bestuur G.A. Posthumus-Hakvoort DEELNEMERS De heer Boersma, de heer Doorn, de heer Van Bergen, de heer Stegeman, de heer Brink, de heer

Nadere informatie

CMFB 25-08-2009 Agendapunt: CMFB 5

CMFB 25-08-2009 Agendapunt: CMFB 5 CMFB 25-08-2009 Agendapunt: CMFB 5 Sittard, 29 juli 2009 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Managementrapportage WBL t/m 1e kwartaal 2009./. Hierbij doen wij u ter kennisneming toekomen

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda

1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda Concept-besluitenlijst van de zesde openbare vergadering van de Voorbereidingscommissie Fusie, gehouden op 13 september 2016 om 19.30 uur bij het Waterschapsbedrijf Limburg te Roermond Aanwezig: mevrouw

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

CMFB 11-02-2014 Agendapunt: 2

CMFB 11-02-2014 Agendapunt: 2 CMFB 11-02-2014 Agendapunt: 2 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID, GEHOUDEN OP 29 OKTOBER 2013 OM 17.30 UUR IN HET WATERSCHAPSHUIS TE SITTARD Aanwezig:

Nadere informatie

2e wijziging programmabegroting

2e wijziging programmabegroting 2e wijziging programmabegroting 2014 Datum : 4 augustus 2014 Versie : 1.0 Datum: 4 augustus 2014 Versie: 1.0 Registratienummer: 2014021298 Inhoudsopgave 1 Inhoud wijziging programmabegroting... 3 2 Begrotingswijziging

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: SOB/RO/BS Opsteller: C. Rijsbosch User-id: RIJC Tel: 4428 Onderwerp: ADVIES BEGROTINGSWIJZIGING 2013 EN CONCEPT- BEGROTING 2014 RECREATIESCHAP UTRECHTSE HEUVELRUG Toelichting:

Nadere informatie

Onderwerp: Meerjarenraming en ontwerpbegroting 2017 WBL

Onderwerp: Meerjarenraming en ontwerpbegroting 2017 WBL Onderwerp: Meerjarenraming -2021-2026 en Algemeen Bestuur ontwerpbegroting WBL Portefeuillehouder: Ger Driessen Datum: 22-06-2016 Vergaderingnummer: 7 Agendapunt: 10 Registratienummer: 2016.04110 Voorstel

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Bedrijfsvoering 3 april 2013 Begroting 2014 Rd4 en jaarrekening 2012 Rd4 14129

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Bedrijfsvoering 3 april 2013 Begroting 2014 Rd4 en jaarrekening 2012 Rd4 14129 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- Bedrijfsvoering 3 april 2013 onderwerp Begroting 2014 Rd4 en jaarrekening 2012 Rd4 14129 zaakkenmerk Inleiding De ontwerpbegroting 2014 van de Reinigingsdiensten

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.3 Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110 ONTWERP In D&H: 30 september 2014 Steller: A Peek In Cie: BMZ 29 oktober 2014 Telefoonnummer: 6013 SKK

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt 15

Raadsvoorstel agendapunt 15 Raadsvoorstel agendapunt 15 Vergadering d.d. 24 mei 2016 Datum B&W 17 mei 2016 Portefeuillehouder Drs. H. Nuijten Document-nr 016-025 Opsteller Mr. M. Olthuis Financiele stukken Veiligheidsregio Brabant-

Nadere informatie

Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO

Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO Tussentijds overzicht zienswijzen gemeenteraden op de ontwerpbegroting 2016 van VRBZO en suggesties daarbij voor behandeling en respons aan de raden.

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 31 mei 2016 Agendanummer : 14 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : J. (Jasper) Nieuwenhuizen : Bestuurs- en managementondersteuning : M. (Mark) Prijs Voorstel

Nadere informatie

DATUM VERSLAG VAN BESPREKING DATUM BESPREKING OPGEMAAKT DOOR

DATUM VERSLAG VAN BESPREKING DATUM BESPREKING OPGEMAAKT DOOR Verslag VERSLAG VAN BESPREKING BESPREKING OPGEMAAKT DOOR Vergadering G.A. Hakvoort DEELNEMERS Aanwezig: de heer Boersma, de heer Doorn, de heer Van Amerongen, de heer Maenhout, de heer Oggel, de heer Broens,

Nadere informatie

besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015

besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015 . H DrenHiL1 H besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015 d.d. 24 november 2014, 15.00-16.30 uur Provinciehuis te Assen, kamer 0,06

Nadere informatie

agendapunt H.06 Aan Verenigde Vergadering CONCEPTBEGROTING 2018 REGIONALE BELASTING GROEP Gevraagd besluit Verenigde Vergadering

agendapunt H.06 Aan Verenigde Vergadering CONCEPTBEGROTING 2018 REGIONALE BELASTING GROEP Gevraagd besluit Verenigde Vergadering agendapunt H.06 1302235 Aan Verenigde Vergadering CONCEPTBEGROTING 2018 REGIONALE BELASTING GROEP Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 18-05-2017 I. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2018 van de

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Waterschap Vallei en Veluwe 2015

Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Waterschap Vallei en Veluwe 2015 Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Waterschap Vallei en Veluwe 2015 Besluit tot vaststelling van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies

Nadere informatie

Datum: 17 september 2013. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming.

Datum: 17 september 2013. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 1 Datum: 17 september 2013. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. Onderwerp: NUON-reserve tranche 2015. Toelichting: Op

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004 CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT Datum vergadering : 10 juni 2004 Tijdstip : 19.00 uur Aanwezig voorzitter : mevr. J.A. Ie/de heer J.M. Janssen notulist : mevr. W. van de Laar leden : de heer

Nadere informatie

Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland.

Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland. Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland. Aanvang: 16.00 uur 1. Opening 2. Verslag van de vergadering van het algemeen

Nadere informatie

Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur ROD Drenthe

Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur ROD Drenthe Drenthe Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur ROD Drenthe d.d. 29 juni 2015 Aanwezig gedeputeerde H. Jumelet wethouder H. Heijerman wethouder H. Vlieg wethouder FAJ Buijtelaar wethouder

Nadere informatie

Ill I III INI I III II III IMI

Ill I III INI I III II III IMI Ill I III INI I III II III IMI Onderwerp: Uitvoering programmaplan Deltaprogramma Maas Algemeen Bestuur Portefeuillehouder: Rein Dupont Datum: 30-09-2015 Vergaderingnummer: 8 Agendapunt: 17 Registratienummer:

Nadere informatie

actie door: Bram Julia Bram Bram Bram Illand Notulen Medezeggenschapsraad Openbare Jenaplanschool de Petteflet d.d. 18-06-2013

actie door: Bram Julia Bram Bram Bram Illand Notulen Medezeggenschapsraad Openbare Jenaplanschool de Petteflet d.d. 18-06-2013 Notulen Medezeggenschapsraad Openbare Jenaplanschool de Petteflet d.d. 18-06-2013 Aanwezig: Julia (vz), Berthy, Jose, Tanja,, Jeanine, Illand (notulist). Afwezig: - Nr 0. 1. 2. 3. Opening Rondvraag -De

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011 BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011 Aanwezig: L.A.W. de Lange, H.J.J. Lenferink (vz), E. van Oortmerssen-Schutte, C.J.M.W. Wassenaar, J.B. Uit den Boogaard R. van Netten (secretaris) M.J

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Onderwerp: Algemeen Bestuur. Beëindiging project Nieuwbouw gecombineerde hoogwaterloods Tradeport Noord te Venlo. Voorstel

Onderwerp: Algemeen Bestuur. Beëindiging project Nieuwbouw gecombineerde hoogwaterloods Tradeport Noord te Venlo. Voorstel Onderwerp: Algemeen Bestuur Beëindiging project Nieuwbouw gecombineerde hoogwaterloods Tradeport Noord te Venlo. Datum: 16 januari 2008 Vergaderingnummer: 1 Agendapunt: 4 Voorstel 1. Instemmen met beëindiging

Nadere informatie

Het bijgevoegde conceptvoorstel spreekt voor zich. Volstaan wordt dan ook met een verwijzing daarnaar.

Het bijgevoegde conceptvoorstel spreekt voor zich. Volstaan wordt dan ook met een verwijzing daarnaar. Keur Waterschap Limburg per 1 januari 2017 schriftelijk GEEN Venlo, Sittard, 23 februari 2016 AAN DE VOORBEREIDINGSCOMMISSIE FUSIE Onderwerp Keur Waterschap Limburg per 1 januari 2017./. Hierbij treft

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Raadsvergadering : 27 oktober 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Samenvatting

Nadere informatie

* * Onderwerp: Maasgaard. Algemeen Bestuur. Voorstel

* * Onderwerp: Maasgaard. Algemeen Bestuur. Voorstel Voorstel aan Algemeen Bestuur Voorstel aan Algemeen Bestuur M aasg aar d *2013.17412* Onderwerp: Maasgaard 721480 Algemeen Bestuur Portefeuillehouder: Sjraar Roelofs Datum: 02-08-2013 Vergaderingnummer:

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Raadsvoorstel Pag. 1 Datum vergadering 24 september 2009 Nr. 9 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om de jaarrekening/jaarverslag 2008 van GGD Zeeland vast te stellen en om niet in te stemmen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken?

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken? Raadsvoorstel Agendanr: CS5 Kenmerk: 15-0120932 Datum collegevergadering: 26 mei 2015 Onderwerp: jaarverslag en jaarrekening 2014 en de concept meerjarenbegroting 2016-2019 van Baanbrekers 0.Samenvatting:

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Bundel van de Bestuurscommissie Veiligheid, reguliere vergadering. van 9 juni 2017

Bundel van de Bestuurscommissie Veiligheid, reguliere vergadering. van 9 juni 2017 Bundel van de Bestuurscommissie Veiligheid, reguliere vergadering. van 9 juni 2017 A Algemeen A.1 Opening en mededelingen A.2 Verslag (incl. presentielijst) reguliere vergadering BC Veiligheid d.d. 31

Nadere informatie

Overleg Algemeen Bestuur ODRA 1/15 (vastgesteld op 12 juni 2015) 20 maart 2015 Stadskantoor Arnhem, kamer D.0.53 De heer Mink A.

Overleg Algemeen Bestuur ODRA 1/15 (vastgesteld op 12 juni 2015) 20 maart 2015 Stadskantoor Arnhem, kamer D.0.53 De heer Mink A. Wfi^irslls^ioj) Notulen van nummer Gehouden op Plaats Voorzitter Genotuleerd door Overleg Algemeen Bestuur ODRA 1/15 (vastgesteld op 12 juni 2015) 20 maart 2015 Stadskantoor Arnhem, kamer D.0.53 De heer

Nadere informatie

VERSLAG MR VERGADERING

VERSLAG MR VERGADERING VERSLAG MR VERGADERING Datum: 22 september 2015 Aanwezig: Afwezig: Verslag: (P) Annemieke, Annick, Astrid, Saskia (O) Edwin, Lizzy, Michel, Harm, Gabor. (D) Adriana, Madelon. Ellen (met kennisgeving) Edwin

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Vergadering / project Gemeentelijke Rekenkamer Vergaderstuk nummer 76/ 17 januari 2007 Aanwezig Dhr. P. Breukers (lid Rekenkamer) Dhr. L. Dolmans (voorzitter Rekenkamer)

Nadere informatie

Besluitenlijst. Algemeen Bestuur Bleizo. Digitale besluitvorming van 6 november 2014. Het AB Bleizo stemt in met de Directie Instructie Bleizo 2014.

Besluitenlijst. Algemeen Bestuur Bleizo. Digitale besluitvorming van 6 november 2014. Het AB Bleizo stemt in met de Directie Instructie Bleizo 2014. Besluitenlijst Algemeen Bestuur Bleizo Digitale besluitvorming van 6 november 2014 Het AB Bleizo stemt in met de Directie Instructie Bleizo 2014. Digitale besluitvorming van 1 juli 2014 Het AB Bleizo stemt

Nadere informatie

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Concept verslag commissievergadering Veiligheid, Voldoende en Schoon Water van 10 juni 2015 Aanwezig: mevrouw Heeringa en de heren Doeven (voorzitter), Douwstra,

Nadere informatie

Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe

Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe d.d. 30 november 2015 Aanwezig: gedeputeerde H. Jumelet Provincie Drenthe Wethouder H. Heijerman Gemeente Aa en Hunze wethouder

Nadere informatie

DB-vergadering Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 20 DECEMBER 2010

DB-vergadering Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 20 DECEMBER 2010 DB-vergadering 18-01-2011 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 20 DECEMBER 2010 Aanwezig: de heren L.H. Dohmen, H.M.G. Hartmann, C.H.J.M. Lebens, J.H.J. van der

Nadere informatie