DB-vergadering Agendapunt 8. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2011 en meerjarenraming Waterschapsbedrijf Limburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DB-vergadering 14-06-2010 Agendapunt 8. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2011 en meerjarenraming 2011-2015 Waterschapsbedrijf Limburg"

Transcriptie

1 DB-vergadering Agendapunt 8 Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2011 en meerjarenraming Waterschapsbedrijf Limburg Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma Niet van toepassing. Waterbeheersplan Niet van toepassing. Programma begroting Bedrijfsvoering Routing Dagelijks bestuur 14 juni 2010 Commissie ABA Commissie MFB Commissie WS Dagelijks bestuur Algemeen bestuur 29 juni 2010 Voorstel Instemmen met het concept-voorstel aan het algemeen bestuur. Toelichting./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-voorstel aan het algemeen bestuur inzake zienswijze ontwerpbegroting 2011 en meerjarenraming Waterschapsbedrijf Limburg. Het bijgevoegde concept-voorstel spreekt naar mijn oordeel voor zich. Kortheidshalve volsta ik verder dan ook met een verwijzing daarnaar. Communicatie De zienswijze zal na vaststelling daarvan worden toegezonden aan het bestuur van het Waterschapsbedrijf Limburg. De secretaris/directeur, ing. J.M.G. In den Kleef /PDA

2 DB Agendapunt: # Sittard, AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2011 en meerjarenraming Waterschapsbedrijf Limburg Op 8 juni 2010 hebben wij de ontwerpbegroting 2011 en meerjarenraming van./. het Waterschapsbedrijf Limburg ontvangen. Deze ontwerpbegroting treft u hierbij aan. In het vervolg van deze notitie treft u een concept zienswijze met betrekking tot de voorliggende ontwerpbegroting 2011 aan. Procedure In artikel 19 van de Gemeenschappelijke Regeling Waterschapsbedrijf Limburg is de procedure met betrekking tot de begroting van het waterschapsbedrijf beschreven. De begrotingsprocedure geeft aan dat het dagelijks bestuur van het waterschapsbedrijf de ontwerpbegroting minimaal zes weken voordat deze aan het algemeen bestuur van het waterschapsbedrijf wordt aangeboden, toezendt aan de algemene besturen van de waterschappen. Deze kunnen dan hun zienswijze hierover kenbaar maken. Ingevolge artikel 19, lid 3, dient het algemeen bestuur van het waterschapsbedrijf bij de vaststelling van de begroting rekening te houden met de zienswijzen van de waterschappen. De begroting van het waterschapsbedrijf dient na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 1 augustus, aan Gedeputeerde Staten te worden toegezonden. De waterschappen kunnen desgewenst bij die gelegenheid hun zienswijze over de vastgestelde begroting bij Gedeputeerde Staten kenbaar maken. Benadrukt zij dat het aandeel van de beide deelnemende waterschappen in de begroting van het waterschapsbedrijf, zodra de begroting van het waterschapsbedrijf door het algemeen bestuur van waterschapsbedrijf is vastgesteld, voor de waterschappen een verplichte uitgave is. Ontwerpbegroting 2011 De ontwerpbegroting 2011 en meerjarenraming van het Waterschapsbedrijf Limburg is op 19 mei 2010 door het dagelijks bestuur en op 31 mei 2010 door het algemeen bestuur van het Waterschapsbedrijf Limburg vastgesteld. Op 8 juni 2010 is de ontwerpbegroting aangeboden aan de algemene besturen van de beide waterschappen. Onze zienswijze op de onderhavige begroting is onderstaand weergegeven. Alvorens wordt ingegaan op de ontwerpbegroting 2011, wordt eerst een terugblik gegeven op de zienswijze van vorig jaar /PDA 1/7

3 Follow-up zienswijze begroting 2010 In de zienswijze met betrekking tot de begroting 2010 is een klein aantal zaken aangegeven waarmee door het waterschapsbedrijf bij de ontwerpbegroting 2011 rekening zou worden gehouden. Deze onderdelen zijn onderstaand in het kort opgesomd. De aanbieding van de ontwerpbegroting van het waterschapsbedrijf behoeft in de tijd gezien verbetering. De ontwerpbegroting dient binnen de formele termijn van 6 weken voor definitieve vaststelling door het algemeen bestuur van het waterschapsbedrijf te worden aangeboden. Verder dient rekening te worden gehouden met positionering van de begroting van het waterschapsbedrijf in onze planning- en control cyclus en dient de ontwerpbegroting vóór 15 mei te worden aangeboden. In verband met de beoordeling van de begroting is het opportuun om de bijlagen standaard op te nemen in de begroting. In verband met de ontwikkeling van de energieprijzen is het wenselijk dat inzichtelijk wordt gemaakt welk deel van de energie vast ligt in contracten en welk deel variabel is. De prestatiegegevens van de unit Waterschapsheffingen dienen zichtbaar te worden gemaakt naar Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei Aanbieding ontwerpbegroting Bij de aanbieding van de ontwerpbegroting 2011 hebben we helaas moeten constateren dat ook dit jaar onvoldoende rekening is gehouden met de positionering van de begroting van het waterschapsbedrijf in onze planning- en controlcyclus. Voor een verdere toelichting hierop verwijzen wij u naar het onderdeel procedureel. Bijlagen standaard opnemen in begroting Geconstateerd is dat wettelijke bijlagen, waaronder de staat van vaste activa, staat van vaste schulden, staat van personeelszaken en de staat van reserves en voorzieningen, alsmede het indicatief meerjaren investeringsprogramma, zijn opgenomen in de ontwerpbegroting De inzichtelijkheid van de begroting heeft hiermee een verbetering ondergaan. Aan dit punt is dan ook voldaan. Energie In de ontwerpbegroting 2011 is aangegeven dat de elektriciteit- en gasbehoefte voor 2011 volledig is ingekocht. Geen inzicht wordt gegeven in de looptijd van de contracten en de bedragen die hiermee gemoeid zijn. Hierdoor wordt de ontwikkeling in de energiekosten nog niet volledig inzichtelijk gemaakt. Voor een verdere toelichting hierop verwijzen wij u naar het onderdeel financiële beoordeling. Prestatiegegevens Geconstateerd is dat de prestatiegegevens van de unit Waterschapheffingen ondanks een schriftelijke toezegging van het waterschapsbedrijf naar aanleiding van onze zienswijze met betrekking tot de begroting 2010 niet zichtbaar zijn gemaakt naar waterschap, maar Limburgbreed zijn gepresenteerd. Een uitsplitsing naar Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei bevordert de inzichtelijkheid. Aan dit punt is dan ook geen gehoor gegeven /PDA 2/7

4 Zienswijze ontwerpbegroting 2011 Procedureel Zoals reeds aangegeven is de voorliggende ontwerpbegroting door het algemeen bestuur van het Waterschapsbedrijf Limburg op 8 juni 2010 aangeboden aan het algemeen bestuur van ons waterschap. Procedureel gezien is de ontwerpbegroting, gelet op de vaststelling door het algemeen bestuur van het waterschapsbedrijf die naar verachting medio juli 2010 schriftelijk zal plaatsvinden, niet binnen de formele termijn van 6 weken aangeboden. Dit wordt veroorzaakt doordat het dagelijks bestuur van het waterschapsbedrijf - evenals vorig jaar - ervoor gekozen heeft om de ontwerpbegroting eerst door het algemeen bestuur van het waterschapsbedrijf te laten vaststellen alvorens deze toe te zenden naar de beide waterschappen. Dit is een extra stap in de procedure. In artikel 19 van de gemeenschappelijke regeling is namelijk opgenomen dat het dagelijks bestuur van de regeling de ontwerpbegroting vaststelt en hierna aanbiedt aan de beide waterschappen. Opgemerkt dient te worden dat deze extra stap uit bestuurlijk oogpunt verdedigbaar en acceptabel is. Dit heeft er echter wel toe geleid dat bij de bepaling van het tijdstip van de aanbieding onvoldoende rekening is gehouden met de positionering van de begroting van het waterschapsbedrijf in onze planning- en controlcyclus. Gelet op ons eigen vergaderschema is het tijdstip waarop de stukken binnenkomen belangrijk om tijdig en op een verantwoorde wijze een oordeel te kunnen geven over de begroting van het waterschapsbedrijf en het bestuurlijk traject in al zijn facetten (DB commissies - AB) correct te laten verlopen. Het formele moment van aanbieding maakt dit in principe onvoldoende mogelijk. Omdat deze situatie zich het afgelopen jaar ook al heeft voorgedaan heeft het algemeen bestuur bij de vaststelling op de zienswijze bij de begroting 2010 aangegeven dat aanbieding vóór 15 mei dient plaats te vinden. Deze termijn is echter niet gehaald. Hiermee dient dan ook, ondanks de extra stap, in de procedure rekening mee te worden gehouden. Algemene beoordeling In algemene zin kan worden gesteld dat het waterschapsbedrijf bij de presentatie van de ontwerpbegroting 2011 dezelfde opzet heeft gekozen als vorig jaar. Deze opzet voldoet aan het gestelde in de Bepalingen beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen (BBVW). De ingezette weg betreffende de informatieverstrekking over de financiële ontwikkeling en de te bereiken doelen van het waterschapsbedrijf uitgesplitst naar de diverse units, 'wat willen we bereiken','wat gaan we doen', 'wat gaat het kosten' en 'wat gaan we investeren', is in de ontwerpbegroting 2011 dan ook gecontinueerd. Voor wat betreft de meerjarenraming kan nog het volgende worden opgemerkt. De strekking van de Waterschapswet is dat de behandeling en vaststelling van de meerjarenraming voorafgaand aan de begroting, bij voorkeur in het voorjaar dient plaats te vinden. Bij het waterschapsbedrijf worden de meerjarenraming de begroting echter gelijktijdig in het voorjaar behandeld waarbij geen sprake is van gescheiden documenten. Omdat het in de wet geen keiharde verplichting is dat de meerjarenraming en de begroting strikt gescheiden worden en gezien het tijdsaspect waarmee het waterschapsbedrijf te maken heeft, kan hiermee worden ingestemd. Verbetering van de informatie en de daarmee verbonden inzichtelijkheid en transparantie is evenals voorgaande jaren een constant proces. Dit mede in het licht gezien van het feit dat bijna 65% van het begrotingsvolume van ons waterschap bestaat uit het aandeel in de /PDA 3/7

5 begroting van het Waterschapsbedrijf Limburg. Daarnaast hebben wij de maatschappelijke taak om over het gevoerde beleid verantwoording af te leggen. Financiële beoordeling Dienstjaar 2011 De voorliggende ontwerpbegroting sluit voor het jaar 2011 op een netto begrotingstotaal van afgerond Voor 2010 was dit Per saldo is derhalve sprake van een toename van het begrotingsvolume met ofwel 0,25%. Geconcludeerd kan worden dat dit een zeer marginale stijging is. In de meerjarenraming van ons eigen waterschap is nog rekening gehouden met een stijging van de bijdrage van het waterschapsbedrijf met 2%. Het spreekt voor zich dat de marginale toename met 0,25% een positief effect heeft op het stijgingspercentage van de waterschapslasten voor 2011 (met name de zuiveringsheffing) zoals verwoord in de meerjarenraming van ons waterschap. Bij de berekening van de kapitaallasten is door het waterschapsbedrijf rekening gehouden met een investeringsniveau van 34,2 miljoen per jaar voor 2011 tot en met De kapitaallasten 2011 zijn ten opzichte van de gewijzigde begroting 2010 toegenomen met Dit wordt met name veroorzaakt door de afschrijving ineens als gevolg van het amoveren van de droger Venlo en de versnelde afschrijving van onderhoudsinvesteringen op de droger Hoensbroek. De personeelslasten zijn toegenomen met als gevolg een uitbreiding van de formatie met 2,17 fte en door de inflatiecorrectie. Voor een verdere toelichting op dit onderdeel verwijzen we naar de pagina's 14 en 15 van de voorliggende ontwerpbegroting. De energiekosten zijn in de ontwerpbegroting 2011 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2010 afgenomen met als gevolg van de lagere prijzen voor elektriciteit en aardgas. De energiekosten maken een substantieel deel (ca.12%) uit van de totale ontwerpbegroting. Globaal gezien zijn 26% van deze kosten voor het aardgas van de slibdrogers. Doordat de prijzen van aardgas en elektriciteit voor het grootverbruik ontkoppeld zijn van de olieprijs, is het risico op energie moeilijk in beeld te brengen. Verder mag duidelijk zijn dat de prijsstelling niet beïnvloedbaar is. Het spreekt voor zich dat bij relatief gunstige prijzen de energie zoveel mogelijk dient te worden vastgelegd. Ondanks dat in de ontwerpbegroting is aangegeven dat de elektriciteit- en gasbehoefte voor 2011 volledig is ingekocht, is niet inzichtelijk gemaakt wat de looptijd van de contracten is en welke bedragen hiermee zijn gemoeid. Hierdoor ontbreekt het inzicht in de opbouw van deze post voor de komende jaren, alsmede in het hierin verscholen financiële risico. De toevoeging aan voorzieningen zijn in de ontwerpbegroting 2011 ten opzichte van de gewijzigde begroting afgenomen met In de ontwerpbegroting is de toevoeging beperkt gebleven tot een bedrag van , zijnde de jaarlijks toevoeging aan de voorziening mobiliteit die tot doel heeft om medewerkers te begeleiden naar een werkkring buiten de organisatie. Verder is de post onvoorzien neerwaarts bijgesteld met tot Deze blijft daarmee ruim onder de maximale norm van 0,4% van het begrotingstotaal /PDA 4/7

6 Voor het overige geeft de voorliggende ontwerpbegroting in financiële zin geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen. Meerjarenraming Indien de voorliggende ontwerpbegroting 2011 en meerjarenraming wordt afgezet tegen de meerjarenraming zoals opgenomen in de gewijzigde begroting 2010 is over de hele duur van de meerjarenraming sprake van een daling van het begrotingstotaal. Onderstaand zijn deze cijfers in tabelvorm weergegeven. Bijdrage waterschappen Limburgbreed Meerjarenraming begroting n.v.t. Meerjarenraming begroting Daling Limburgbreed n.v.t. Bijdrage waterschap Het aandeel van ons waterschap in de voorliggende begroting bedraagt , ofwel 64%. Hierbij moet worden aangetekend dat de bepaling van ons aandeel (zuivering en watersysteem) voor wat betreft het aandeel zuivering tot stand komt op basis van het aantal vervuilingeenheden indirecte lozingen van het jaar 2011 zoals opgenomen in 'de prognose opbrengst waterschapsheffingen 2010 (meerjarig effect)'. Indien de definitieve raming van het aantal vervuilingseenheden 2011, die afgegeven wordt in september, afwijkt zal dit, zij het marginaal, van invloed zijn op het aandeel van ons waterschap. Zoals reeds bij het onderdeel 'procedure' is aangegeven is het aangehaalde bedrag na vaststelling door het algemeen bestuur van het waterschapsbedrijf een verplichte uitgave. Als uitgangspunt in de meerjarenraming is door het bestuur van het waterschapsbedrijf ervoor gekozen om de bijdrage voor de waterschappen voor de meerjarenraming voor de jaren , behoudens inflatie (2%) niet te wijzigen. Dit om fluctuaties in de exploitatie te voorkomen. Hierdoor sluit de meerjarenraming van het waterschapsbedrijf behoudens 2015 meerjarig met een overschot. Evenals voorgaande jaren kunnen we met de voorliggende systematiek instemmen omdat de meerjarenraming van ons waterschap hierdoor een constanter karakter krijgt en fluctuaties op de stijgingspercentages van de waterschapslasten door het aandeel van het waterschapsbedrijf worden beperkt. Risico s Het algemene kader van Waterschapsbedrijf Limburg kan als volgt worden weergegeven. Het Waterschapbedrijf Limburg is een gemeenschappelijke regeling voor en van de twee allin waterschappen Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei. Het waterschapsbedrijf is qua taakuitoefening neergezet als een uitvoeringsorganisatie waarin een aantal bedrijfsprocessen is ondergebracht. De gemeenschappelijke regeling is aangemerkt als een zware gemeenschappelijke regeling en beschikt als zodanig - financieel technisch gezien - over eigen activa en passiva. Naast de vaste activa, te weten de inbreng van de zuiveringstechnische werken en het aantrekken van financieringsmiddelen, maken reserves hiervan eveneens deel uit. Indien sprake is van een structureel tekort, dan wordt het tekort aangevuld door de beide waterschappen /PDA 5/7

7 Het nadelig resultaat van de jaarrekening 2009 van het Waterschapsbedrijf Limburg bedroeg en is volledig gedekt uit 'bedrijfsreserve'. Het gevolg hiervan is dat laatstgenoemde reserve per 1 januari 2010 nog maar een positief saldo heeft van Het moge duidelijk zijn dat het weerstandsvermogen van het waterschapsbedrijf door de aangehaalde verslechtering een risico bevat. Indien zich in de toekomst tegenvallers zullen voordoen die de stand van de bedrijfsreserve overtreffen zal dit tot gevolg hebben dat ons waterschap hiermee financieel geconfronteerd zal worden. De reservepositie van het waterschapsbedrijf blijft zodoende een aandachtspunt. Voor de overige risico s waaronder de energiekosten en de slibverwerking verwijzen wij naar de risicoparagraaf die is opgenomen in paragraaf op pagina 28 van de voorliggende ontwerpbegroting. Taakuitoefening en bedrijfsvoering Dit jaar is nadrukkelijk aan de voorkant van het proces van de begroting van het waterschapsbedrijf gestuurd. Om deze reden heeft het dagelijks bestuur op 22 maart 2010 een aantal zaken aangedragen die naast de operatie Storm o.a. betrekking hadden op de intensivering van de samenwerking in de (afval) waterketen, de verzelfstandiging van heffing en invordering en op het zuiveringsbedrijf. Aan deze opmerkingen is gehoor gegeven in die zin, dat deze in de voorliggende ontwerpbegroting op onderdelen zijn verwoord c.q. zijn overgenomen. Het bevreemdt ons echter enigszins dat we van het bestuur van het waterschapsbedrijf geen formele reactie hebben mogen ontvangen op ons verzoek. Ten slot kan nog worden vermeld dat de opzet prognose opbrengst waterschapslasten in de voorliggende ontwerpbegroting nog aanleiding geeft tot het maken van de navolgende opmerking. Opzet prognose opbrengst waterschapslasten Sinds 2004 wordt het waterschap geconfronteerd met forse belastingmeevallers als gevolg van met name te laag geraamde WOZ-waarden (watersysteemheffing categorie gebouwd) ten opzichte van de werkelijkheid. Om de ingelanden niet meer te belasten dan strikt noodzakelijk, is een kwalitatief betere prognose vereist. Op 22 maart 2010 heeft het dagelijks bestuur het waterschapsbedrijf dan ook verzocht om een verbeterslag te maken ten aanzien van de kwaliteit van de voorspellingen, o.a. met betrekking tot de aantallen vervuilingseenheden, ontwikkeling WOZ-waarden en belastbare hectares naar categorie. In de voorliggende ontwerpbegroting 2011 wordt melding gemaakt van het feit dat het waterschapsbedrijf in de loop van 2010 een verbetervoorstel zal opstellen voor de heffingprognose Hierbij wordt echter aangegeven dat het op een later moment in het jaar opmaken van de prognoses met betrekking tot de belastinggrondslagen betere en actuelere inzichten geeft die de nauwkeurigheid in positieve zin beïnvloeden. Positief is dat een actie is uitgezet om de prognoses te verbeteren, echter het later in het jaar opmaken van de prognose is vanuit het bestuurlijk begrotingstraject niet opportuun. In verband het opstellen van de begroting en de berekening en vaststelling van de belastingtarieven, waarbij de maatstaven van de prognose opbrengst waterschaplasten noodzakelijk zijn, dient de door het waterschapsbedrijf aan te leveren prognose vóór 15 september aan de waterschappen te worden aangeboden. Resumé zienswijze Onderstaand zijn nogmaals de aandachtspunten aangehaald zoals verwoord in deze zienswijze /PDA 6/7

8 De aanbieding van de ontwerpbegroting van het waterschapsbedrijf behoeft in de tijd gezien verbetering. De ontwerpbegroting dient binnen de formele termijn van 6 weken voor definitieve vaststelling door het algemeen bestuur van waterschapsbedrijf te worden aangeboden. Verder dient rekening te worden gehouden met positionering van de begroting van het waterschapsbedrijf in onze planning- en control cyclus en dient de begroting van het waterschapsbedrijf vóór 15 mei te worden aangeboden. In verband met de ontwikkeling van de energieprijzen is het wenselijk dat inzichtelijk wordt gemaakt wat de looptijd van de contracten is en welke bedragen hiermee gemoeid zijn. De prestatiegegevens van de unit Waterschapsheffingen dienen zichtbaar te worden gemaakt naar Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei. Bij het verbetervoorstel voor het opmaken van de heffingsprognoses rekening houden met het feit dat de prognose opbrengst waterschapsheffingen vóór 15 september aan de waterschappen dient te worden aangeboden. Voorstel Wij stellen u voor de voorliggende aspecten in te brengen als zienswijze bij het bestuur van het Waterschapsbedrijf Limburg. Het dagelijks bestuur, de secretaris/directeur, ing. J.M.G. In den Kleef de voorzitter, dr. J.J. Schrijen /PDA 7/7

9 W A T E R S C H A P S B E D R I J F L I M B U R G DIRECTIE Maria Theresialaan 99 Postbus AH Roermond DIRECTIE Tel: Fax: Aan het Algemeen Bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas Postbus AD SITTARD! U-Ar,. 777' "i~ rtoi'f O 0 8 JUNI lar afd Af *? UW KENMERK UW BRIEF VAN ONS KENMERK BULAGE(N) dir/sts BEHANDELD DOOR TELEFOONNUMMER DATUM G.C.J.J. Stevens juni 2010 ONDERWERP Ontwerp Meerjarenraming en ontwerp Begroting 2011 Geachte Waterschapsbestuurders, Hierbij bieden wij u de ontwerp Meerjarenraming (MJR) en de ontwerp Begroting 2011 van het Waterschapsbedrijf Limburg aan. Deze zijn opgesteld conform de rekentechnische uitgangspunten zoals afgesproken tussen de Waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei en het WBL. Uitzondering hierop vormt het besluit van het Dagelijks Bestuur van het WBL om anticiperend op de verwachte uitkomsten van de CAOonderhandelingen de inflatiecorrectie voor de salariskosten voor het jaar 2011 te stellen op 1 %. Mede door andere doorgevoerde besparingsmaatregelen ten opzichte van het 1 e concept, blijft de stijging van de bijdrage van de waterschappen van het jaar 2010 naar 2011 beperkt tot 0,25 %. In de vergadering van 19 mei 2010 heeft het Dagelijks Bestuur van het Waterschapsbedrijf Limburg de MJR en de Begroting 2011 in ontwerp vastgesteld. Op 31 mei 2010 zijn deze ontwerpen besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Waterschapsbedrijf Limburg. Deze ontwerp-mjr en begroting wordt conform de Gemeenschappelijke Regeling aan de Algemeen Besturen van de twee deelnemende waterschappen voorgelegd voor het maken van bemerkingen. Bank: Waterschapsbedrijf Limburg is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas

10 Op verzoek van het Dagelijks Bestuur van het WBL vraag ik u hierbij uw bemerkingen uiterlijk 1 juli a.s. aan ons kenbaar te maken. Na kennis genomen te hebben van uw bemerkingen zal het Algemeen Bestuur van het Waterschapsbedrijf Limburg de eventueel aangepaste Meerjarenraming en Begroting definitief vaststellen en zal deze voor 1 augustus aanbieden aan het College van Gedeputeerde Staten. Hoogachtend, Het Dagelijks Bestuur, De directeur, De voorzitter, J. Schrijen ir. G.C.J.J. Stevens.

Onderwerp: Meerjarenraming en ontwerpbegroting 2017 WBL

Onderwerp: Meerjarenraming en ontwerpbegroting 2017 WBL Onderwerp: Meerjarenraming -2021-2026 en Algemeen Bestuur ontwerpbegroting WBL Portefeuillehouder: Ger Driessen Datum: 22-06-2016 Vergaderingnummer: 7 Agendapunt: 10 Registratienummer: 2016.04110 Voorstel

Nadere informatie

DB-vergadering 27-07-2009 Agendapunt 7. Onderwerp Aanwijzing accountant ten behoeve van controlewerkzaamheden dienstjaar 2009

DB-vergadering 27-07-2009 Agendapunt 7. Onderwerp Aanwijzing accountant ten behoeve van controlewerkzaamheden dienstjaar 2009 DB-vergadering 27-07-2009 Agendapunt 7 Onderwerp Aanwijzing accountant ten behoeve van controlewerkzaamheden dienstjaar 2009 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma /

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD 2010, NUMMER 30 BIJL.: 1 Agendapunt: 11. Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2011 en meerjarenraming 2011-2015 Waterschapsbedrijf

WATERSCHAPSBLAD 2010, NUMMER 30 BIJL.: 1 Agendapunt: 11. Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2011 en meerjarenraming 2011-2015 Waterschapsbedrijf AB 29-06-2010 WATERSCHAPSBLAD 2010, NUMMER 30 BIJL.: 1 Agendapunt: 11 Sittard, 14 juni 2010 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2011 en meerjarenraming 2011-2015 Waterschapsbedrijf

Nadere informatie

DB-vergadering 14-05-2013 Agendapunt 9. Onderwerp Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH)

DB-vergadering 14-05-2013 Agendapunt 9. Onderwerp Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH) DB-vergadering 14-05-2013 Agendapunt 9 Onderwerp Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH) Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Stafunit Algemene Dienst Bestuursprogramma

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf

Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf WATERSCHAPSBLAD 2009, NUMMER 30 BIJL.: 2 Agendapunt: 5 Sittard, 15 juni 2009 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 22-04-2014 Agendapunt 9 Steller / afdeling J. Louwsma / Beheer Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) 2 Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

Graag vernemen wij uw advies ter zake. Het dagelijks bestuur, 120138/LUT 4/4

Graag vernemen wij uw advies ter zake. Het dagelijks bestuur, 120138/LUT 4/4 Het bijgevoegde rapport geeft u een beeld van de berekening van de omvang van de (financiële) risico s 2011 volgens de vastgestelde methodiek. Ook verschaft het rapport informatie over de opbouw van de

Nadere informatie

./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Financiën inzake de eerste triaalrapportage per 30 april 2007.

./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Financiën inzake de eerste triaalrapportage per 30 april 2007. DB 21-05-2007 Agendapunt: o16 Sittard, 15 mei 2007 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp: Eerste triaalrapportage per 30 april 2007; 7e begrotingswijziging 2007./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie

Nadere informatie

DB-vergadering Agendapunt 11

DB-vergadering Agendapunt 11 DB-vergadering 13-03-2012 Agendapunt 11 Onderwerp Nota Uurtarieven 2012 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma Niet van toepassing Waterbeheersplan Niet van toepassing

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg

DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11 Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma

Nadere informatie

Onderwerp: Toelichting opbouw programmabegroting en technische uitgangspunten programmabegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014

Onderwerp: Toelichting opbouw programmabegroting en technische uitgangspunten programmabegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 DB 02-02-2009 Agendapunt: o13 Sittard, 27 januari 2009 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp: Toelichting opbouw programmabegroting en technische uitgangspunten programmabegroting 2010 en meerjarenraming

Nadere informatie

DB-vergadering 15-11-2010 Agendapunt 11

DB-vergadering 15-11-2010 Agendapunt 11 DB-vergadering 15-11-2010 Agendapunt 11 Onderwerp Uitwerking aanvullende scenario s programmabegroting 2011 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma Niet van toepassing.

Nadere informatie

DB-vergadering 20-12-2011 Agendapunt 6

DB-vergadering 20-12-2011 Agendapunt 6 DB-vergadering 20-12-2011 Agendapunt 6 Onderwerp Bezwaarschrift Lijst Geldelijke Regelingen herinrichting Mergelland Oost Portefeuillehouder(s) J.H.J. van der Linden Afdeling Middelen Bestuursprogramma

Nadere informatie

Voorstel aan het Algemeen Bestuur:

Voorstel aan het Algemeen Bestuur: DIRECTIE Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond DIRECTIE Tel: 0475-394240 Fax: 0475-311605 www.wbl.nl info@wbl.nl Corsanr. UNIT STAF STAF WH ZVB P&C P&O pc/ps-2010.05449 Voorstel aan het Algemeen

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 14-01-2014 Agendapunt 4 Steller / afdeling N. Rossel / Stafunit Algemene Dienst Openbaar Ja Bestuurder J.J. Schrijen Bijlage(n) 3 Programma Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus Agendapunt : 06. Voorstelnummer : 06-036 Raadsvergadering : 25 juni 2015 Naam opsteller : Dimitri Druiven Informatie op te vragen bij : Dimitri Druiven tst. 269 Portefeuillehouder(s) : R. Zeeman Zaaknummer

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 31 mei 2016 Agendanummer : 14 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : J. (Jasper) Nieuwenhuizen : Bestuurs- en managementondersteuning : M. (Mark) Prijs Voorstel

Nadere informatie

Onderwerp Concept AB-voorstel inzake frictiekosten in relatie tot de fusie / frictiekosten ICT / informatievoorziening

Onderwerp Concept AB-voorstel inzake frictiekosten in relatie tot de fusie / frictiekosten ICT / informatievoorziening Concept AB-voorstel inzake frictiekosten in relatie tot de fusie / frictiekosten ICT / informatievoorziening schriftelijk GEEN Venlo, Sittard, 14 september 2015 AAN DE VOORBEREIDINGSCOMMISSIE FUSIE Onderwerp

Nadere informatie

DB-vergadering 25-05-2009 Agendapunt 6

DB-vergadering 25-05-2009 Agendapunt 6 DB-vergadering 25-05-2009 Agendapunt 6 Onderwerp Evaluatie Uitvoeringsregels Inkoop en Aanbesteding Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma / Waterbeheersplan Niet van

Nadere informatie

CMFB 25-08-2009 Agendapunt: CMFB 5

CMFB 25-08-2009 Agendapunt: CMFB 5 CMFB 25-08-2009 Agendapunt: CMFB 5 Sittard, 29 juli 2009 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Managementrapportage WBL t/m 1e kwartaal 2009./. Hierbij doen wij u ter kennisneming toekomen

Nadere informatie

DB-vergadering 26-03-2013 Agendapunt 5

DB-vergadering 26-03-2013 Agendapunt 5 DB-vergadering 26-03-2013 Agendapunt 5 Onderwerp Evaluatie digitaal vergaderen DB Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Stafunit Algemene Dienst Bestuursprogramma Niet van toepassing Waterbeheersplan

Nadere informatie

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener Voorstel Algemeen bestuur Vergaderdatum 2 juli 2014 Onderwerp Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 GBLT Agendapunt 11 Kenmerk B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A.

Nadere informatie

DB-vergadering Agendapunt 4. Onderwerp Verzoek Veiligheidsregio Zuid-Limburg om ondersteuning ten behoeve van RBP Hoogwater Maas

DB-vergadering Agendapunt 4. Onderwerp Verzoek Veiligheidsregio Zuid-Limburg om ondersteuning ten behoeve van RBP Hoogwater Maas DB-vergadering 31-05-2010 Agendapunt 4 Onderwerp Verzoek Veiligheidsregio Zuid-Limburg om ondersteuning ten behoeve van RBP Hoogwater Maas Portefeuillehouder(s) L.H. Dohmen Afdeling Nieuwe Werken en Onderhoud

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Voorstel In te stemmen met de verlenging van het contract met Ernst & Young met één jaar.

Voorstel In te stemmen met de verlenging van het contract met Ernst & Young met één jaar. Onderwerp: Verlenging contract E&Y met één jaar Algemeen Bestuur Portefeuillehouder: A. Kersten Datum: 23 september 2009 Vergaderingnummer: Agendapunt: Voorstel In te stemmen met de verlenging van het

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0625 B.15.0625 Landgraaf, 1 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze ontwerp begroting 2016 BsGW Raadsvoorstelnummer: 24 PROGRAMMA

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD 2010, NUMMER 25 BIJL.: Agendapunt: 6

WATERSCHAPSBLAD 2010, NUMMER 25 BIJL.: Agendapunt: 6 AB 29-06-2010 WATERSCHAPSBLAD 2010, NUMMER 25 BIJL.: Agendapunt: 6 Sittard, 14 juni 2010 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Uitzetting creditgelden 2010 Voorstel Ermee instemmen om de overtollige gelden

Nadere informatie

CMFB 02-11-2010 Agendapunt: CMFB 12 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID

CMFB 02-11-2010 Agendapunt: CMFB 12 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID CMFB 02-11-2010 Agendapunt: CMFB 12 Sittard, 18 oktober 2010 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Wijziging Verordening verontreinigingsheffing, Verordening zuiveringsheffing en Verordening

Nadere informatie

Onderwerp Verordening Elektronisch bestuurlijk verkeer Waterschap Limburg

Onderwerp Verordening Elektronisch bestuurlijk verkeer Waterschap Limburg Verordeining Elektronisch bestuurlijk verkeer Waterschap Limburg schriftelijk GEEN Venlo, Sittard, 30 augustus 2016 AAN DE VOORBEREIDINGSCOMMISSIE FUSIE Onderwerp Verordening Elektronisch bestuurlijk verkeer

Nadere informatie

DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 15

DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 15 DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 15 Onderwerp Consolidatie vlottende schuld en aangaan basisrentelening met uitgestelde storting bij de Nederlandse Waterschapsbank Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen

Nadere informatie

2042' Waterschap Roer en Overmaas 0 7 JUNI 2012. Cc. aen 1.. BEHANDELD DOOR TELEFOONNUMMER E-MAIL DATUM

2042' Waterschap Roer en Overmaas 0 7 JUNI 2012. Cc. aen 1.. BEHANDELD DOOR TELEFOONNUMMER E-MAIL DATUM W A T E R S C H A P S B E D R I J F L I M B U R G 2042' P, WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG Maria Theresialaan 99 Postbus 1315 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 6040 KH Roermond KvK-nr. 504.534.83 Bank: 63.67.60.464

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 26-08-2014 Agendapunt 8 Steller / afdeling P. Daelmans / Middelen Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) 1 Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

Het bijgevoegde conceptvoorstel spreekt voor zich. Volstaan wordt dan ook met een verwijzing daarnaar.

Het bijgevoegde conceptvoorstel spreekt voor zich. Volstaan wordt dan ook met een verwijzing daarnaar. Keur Waterschap Limburg per 1 januari 2017 schriftelijk GEEN Venlo, Sittard, 23 februari 2016 AAN DE VOORBEREIDINGSCOMMISSIE FUSIE Onderwerp Keur Waterschap Limburg per 1 januari 2017./. Hierbij treft

Nadere informatie

DB-vergadering 15-11-2011 Agendapunt 5

DB-vergadering 15-11-2011 Agendapunt 5 DB-vergadering 15-11-2011 Agendapunt 5 Onderwerp Gevolgen uitspraak Hoge Raad IJsland aangaande Landsbanki Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma Niet van toepassing.

Nadere informatie

Aan de leden van het Algemeen Bestuur van Waterschap Roer en Overmaas Postbus 185 6130 AD SITTARD. Concept-brief!! Geldt ook als concept voor WPM

Aan de leden van het Algemeen Bestuur van Waterschap Roer en Overmaas Postbus 185 6130 AD SITTARD. Concept-brief!! Geldt ook als concept voor WPM STAF PLANNING EN CONTROL Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond STAF PLANNING EN CONTROL Tel: 088-84201102 Fax: 0475-311605 www.wbl.nl info@wbl.nl Aan de leden van het Algemeen Bestuur van

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD 2012, NUMMER 23 BIJL.: 1 Agendapunt: 6

WATERSCHAPSBLAD 2012, NUMMER 23 BIJL.: 1 Agendapunt: 6 AB 25-09-2012 WATERSCHAPSBLAD 2012, NUMMER 23 BIJL.: 1 Agendapunt: 6 Sittard, 11 september 2012 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Heroverweging kwijtscheldingsbeleid Voorstel 1. het huidige kwijtscheldingsbeleid

Nadere informatie

CABA + CMFB 03-09-2013 Agendapunt: CABA 8 AAN DE COMMISSIES ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN EN MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID

CABA + CMFB 03-09-2013 Agendapunt: CABA 8 AAN DE COMMISSIES ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN EN MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID CABA + CMFB 03-09-2013 Agendapunt: CABA 8 CMFB 8 Sittard, 20 augustus 2013 AAN DE COMMISSIES ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN EN MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Toetreding gemeenten Maastricht,

Nadere informatie

DB-vergadering 14-10-2009 Agendapunt 3

DB-vergadering 14-10-2009 Agendapunt 3 DB-vergadering 14-10-2009 Agendapunt 3 Onderwerp Lijst van te verzenden stukken Portefeuillehouder(s) J.H.J. van der Linden Afdeling Nieuwe Werken en Onderhoud Bestuursprogramma Niet van toepassing. Waterbeheersplan

Nadere informatie

BsGW Belastingsamenwerking

BsGW Belastingsamenwerking BsGW Belastingsamenwerking De gemeenteraad van de gemeente Bergen Postbus 140 5854 ZJ Bergen INGEKOMEN. Gemeente BERGEN % kopie i&ia^jtïffit * 8 AUG 2012 BsGW Belastingsamenwerking Maria Theresialaan 99

Nadere informatie

DB-vergadering 26-07-2010 Agendapunt 5

DB-vergadering 26-07-2010 Agendapunt 5 DB-vergadering 26-07-2010 Agendapunt 5 Onderwerp Tussentijdse verantwoording treasurybeleid 2010 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma Niet van toepassing. Waterbeheersplan

Nadere informatie

CABA + CMFB 29-03-2011 Agendapunt: CABA 3

CABA + CMFB 29-03-2011 Agendapunt: CABA 3 CABA + CMFB 29-03-2011 Agendapunt: CABA 3 CMFB 3 BESLUITENLIJST VAN DE GECOMBINEERDE VERGADERING VAN DE COMMISSIES ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN EN MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID GEHOUDEN OP 22

Nadere informatie

Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)

Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) CONCEPTZIENSWIJZEN GR-BEGROTINGEN 2016 Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) 1. Wat heeft de GR gedaan met de zienswijze bij de vorige begroting?

Nadere informatie

DB-vergadering 06-09-2010 Agendapunt 5

DB-vergadering 06-09-2010 Agendapunt 5 DB-vergadering 06-09-2010 Agendapunt 5 Onderwerp Verhoging krediet ten behoeve van project 'Aanpak van waterstaatkundige en ecologische knelpunten van de Geul in de gemeente Valkenburg aan de Geul'; 6e

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12 AB 05-07-2011 WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12 Sittard, 21 juni 2011 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2012 en meerjarenraming 2012-2016 Waterschapsbedrijf

Nadere informatie

0<mer ingen. BEHANDELD DOOR : WAS. Pörteners TELEFOONNUMMER : +31 655742253 E-MAIL. DATUM : 19 september 2011

0<mer ingen. BEHANDELD DOOR : WAS. Pörteners TELEFOONNUMMER : +31 655742253 E-MAIL. DATUM : 19 september 2011 W A T E R S C H A P S B E D R I J F L I M B U R G 7229 WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond KvK-nr. 504.534.83 Bank: 63.67.60 464 Waterschap Roer en Overmaas Algemeen

Nadere informatie

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 15-07-2014 Agendapunt 6 Steller / afdeling W. Coenen / Projecten en Waterkeringen Openbaar Ja Bestuurder J.H.J. van der Linden / L.H. Dohmen Bijlage(n)

Nadere informatie

Advies. Begroting Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)

Advies. Begroting Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Advies Begroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert RA/AA Rob Jilisen

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- 20 IBR 23 april 2012 Beleidsplan, begroting 2013 en meerjarenraming Brandweer Zuid-Limburg 846

agendanummer afdeling Simpelveld VII- 20 IBR 23 april 2012 Beleidsplan, begroting 2013 en meerjarenraming Brandweer Zuid-Limburg 846 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- 20 IBR 23 april 2012 onderwerp Beleidsplan, begroting 2013 en meerjarenraming Brandweer Zuid-Limburg 846 zaakkenmerk Inleiding Op grond van de Wet op de

Nadere informatie

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 19 FEBRUARI 2013

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 19 FEBRUARI 2013 DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 19 FEBRUARI 2013 Aanwezig: de heren L.H. Dohmen, C.H.J.M. Lebens, J.H.J. van der Linden en R.L.M.

Nadere informatie

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5 DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5 Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek watertoetsloket Portefeuillehouder(s) L.H. Dohmen / J.H.J. van der Linden Afdeling Beheer Bestuursprogramma Niet van toepassing

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Voorstel aan algemeen bestuur

Voorstel aan algemeen bestuur Voorstel aan algemeen bestuur Van: Werkgroep Financiële zaken D.d.: 17 februari 2011 Betreft: Uitgangspunten, Meerjarenraming(en) en Begroting(en) 1. Voorstel De algemeen besturen wordt gevraagd in te

Nadere informatie

iii.iek. rv". XT-. r.' O;r. Opmerkingen BEHANDELD DOOR DOORKIESNUMMER E-MAIL DATUM

iii.iek. rv. XT-. r.' O;r. Opmerkingen BEHANDELD DOOR DOORKIESNUMMER E-MAIL DATUM W A T E R S C H A P S B E D R I J F L I M B U R G Aan het Algemeen Bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas Postbus 185 6130 AD SITTARD iii.iek. XT-. r.' Opmerkingen 201004677 H..er en üvermaas rv".

Nadere informatie

Advies jaarrekening 2011 van de commissie BMZ aan het algemeen bestuur HDSR Geachte leden van het algemeen bestuur, De commissie BMZ adviseert het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse

Nadere informatie

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen.

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Jaarstukken 2014, Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 Aqualysis Agendapunt. Nee

Jaarstukken 2014, Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 Aqualysis Agendapunt. Nee Voorstel voor Commissie besturen en organiseren Vergaderdatum 10 juni 2015 Onderwerp Jaarstukken 2014, Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 Aqualysis Agendapunt 5 b Kenmerk B2015/u@@ Portefeuillehouder

Nadere informatie

Voorstel aan het AB * * Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/ Onderwerp Werkbegroting 2015; 1e begrotingswijziging 2015

Voorstel aan het AB * * Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/ Onderwerp Werkbegroting 2015; 1e begrotingswijziging 2015 FPC Algemeen Fout! Ongeldige bestandsnaam. Voorstel aan het AB Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/2015.05769 Onderwerp Werkbegroting 2015; 1e begrotingswijziging 2015 Agendapuntnr. 11 AB-vergadering

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.3 Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110 ONTWERP In D&H: 30 september 2014 Steller: A Peek In Cie: BMZ 29 oktober 2014 Telefoonnummer: 6013 SKK

Nadere informatie

WIJZIGING VERORDENING VERONTREINIGINGSHEFFING 2010. Het algemeen bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas;

WIJZIGING VERORDENING VERONTREINIGINGSHEFFING 2010. Het algemeen bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas; WIJZIGING VERORDENING VERONTREINIGINGSHEFFING 2010 Het algemeen bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas van 13 november

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU I

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU I RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU I Registratienummer raad: 1195908 Datum: 28 april 2015 Behandeld door: Mark Jan Prins Afdeling/Team: Maatschappelijke Ontwikkeling/Team Beleidsontwikkeling Onderwerp: Zienswijze

Nadere informatie

inzake vaststelling van de uitgangspunten voor de programmabegroting 2017 van de Metropoolregio Eindhoven

inzake vaststelling van de uitgangspunten voor de programmabegroting 2017 van de Metropoolregio Eindhoven Voorstel inzake vaststelling van de uitgangspunten voor de programmabegroting 2017 van de Metropoolregio Eindhoven Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 16 december 2015 AGENDAPUNT 7 Aan het Algemeen Bestuur,

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 'Uil Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provinciale Staten van Flevoland Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Datum 20 december 2013 Betreft financieel

Nadere informatie

2e wijziging programmabegroting

2e wijziging programmabegroting 2e wijziging programmabegroting 2014 Datum : 4 augustus 2014 Versie : 1.0 Datum: 4 augustus 2014 Versie: 1.0 Registratienummer: 2014021298 Inhoudsopgave 1 Inhoud wijziging programmabegroting... 3 2 Begrotingswijziging

Nadere informatie

Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief

Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief 2012-2017 Datum 13 oktober 2011 Opgemaakt door Werkgroep Financiën Afdeling Staf en Financiële en Economische Zaken Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Uitgangspunten

Nadere informatie

Doel van de notitie: vaststelling van de Begroting 2013 en de tarieven voor de heffing van de waterschapsbelastingen

Doel van de notitie: vaststelling van de Begroting 2013 en de tarieven voor de heffing van de waterschapsbelastingen Vergadering algemeen bestuur van 31 oktober 2012 Agendapunt 3c Behandelend ambtenaar: M. Snoek Beleidsveldbeheerder: A. van Mieghem Portefeuillehouder: Th. Schots Zaaknr. : 12.ZK08677/12.B0327 Kenmerk

Nadere informatie

Onderwerp Begroting FUMO 2017

Onderwerp Begroting FUMO 2017 Onderwerp Begroting FUMO 2017 Portefeuillehouder Siebenga Datum collegebesluit 12 april 2016 Opsteller mevrouw M.N. de Vries Registratie GF16.20039 Agendapunt 7 Voorstel 1. De zienswijze zoals verwoord

Nadere informatie

Voorstel aan het AB. llllllllllllllllll IIIMI. Van Dagelijks Bestuur Corsanr. zander/2016.05872

Voorstel aan het AB. llllllllllllllllll IIIMI. Van Dagelijks Bestuur Corsanr. zander/2016.05872 W A T E R S C H A P S B E D R J F L I M B U R G Voorstel aan het AB Van Dagelijks Bestuur Corsanr. zander/2016.05872 Onderwerp Werkbegroting 2016; 1e Begrotingswijziging 2016 Agendapuntnr. 5.1 AB-vergadering

Nadere informatie

CONCEPT!! *2011.07782* Waterschap Roer en Overmaas Algemeen Bestuur t.a.v. Postbus 185 6130 AD SITTARD DIR. (MARAP) t/m juni 2011.

CONCEPT!! *2011.07782* Waterschap Roer en Overmaas Algemeen Bestuur t.a.v. Postbus 185 6130 AD SITTARD DIR. (MARAP) t/m juni 2011. Waterschap Roer en Overmaas Algemeen Bestuur t.a.v. Postbus 185 6130 AD SITTARD CONCEPT!! WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond KvK-nr. 504.534.83 Bank: 63.67.60.464

Nadere informatie

NOTA VOOR DE RAAD. c > Datum: 24 april 2015

NOTA VOOR DE RAAD. c > Datum: 24 april 2015 .2 re E u C o ō ĵ in C d- I WW w gemeente QoSterhOUt c c > NOTA VOOR DE RAAD Datum: 24 april 2015 Nummer raadsnota: BI.0150161 Onderwerp: Ontwerpbegroting 2016-2019 en jaarrekening 2014 van de Belastingsamenwerking

Nadere informatie

(pagina 3) (pagina 6)

(pagina 3) (pagina 6) JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

GEMEENTE ROERMOND. Raadsvoorstelno. 2013/045/1 Agendapuntno.: Datum 21 mei 2013 Portefeuille: BM

GEMEENTE ROERMOND. Raadsvoorstelno. 2013/045/1 Agendapuntno.: Datum 21 mei 2013 Portefeuille: BM ^ gemeente Roermond GEMEENTE ROERMOND Raadsvoorstelno. 2013/045/1 Agendapuntno.: Datum 21 mei 2013 Portefeuille: BM Onderwerp: Jaarrekening 2012 en begroting 2014 Veiiigtieidsregio Limburg-Noord Aan de

Nadere informatie

Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema

Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema Raadsvoorstel Vergadering : 21 mei 2015 Agendapunt : 8 Status : Informerend Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema Behandelend ambt.

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 28-01-2014 Agendapunt 7 Steller / afdeling P. Daelmans / Middelen Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) - Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG Maria Theresialaan 99 Postbus 1315 6040 KH Roermond KvK-nr. 504.534.83 Bank: 63.67.60.464. - «ifpl NO. 2012.

WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG Maria Theresialaan 99 Postbus 1315 6040 KH Roermond KvK-nr. 504.534.83 Bank: 63.67.60.464. - «ifpl NO. 2012. W A T E R S C H A P S B E D R I J F L I M B U R G ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG Maria Theresialaan 99 Postbus 1315 6040 KH Roermond KvK-nr. 504.534.83 Bank: 63.67.60.464 Waterschap

Nadere informatie

De voorzitter. W. van den Beucken

De voorzitter. W. van den Beucken BsGW Gemeenten en Waterscliappen Maria Theresialaan 99 BsGW Gemeenten en Waterschappen Limburg T 6043 CX Roermond Postbus 1275 6040 KG Roermond 088 84 20 444 E info@bsgw.nl W www.bsgw.nl KvK-nr. 52426297

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P& / 20 J W / Ob 0 7 JAN 2G14. Dat. ontv.: Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P& / 20 J W / Ob 0 7 JAN 2G14. Dat. ontv.: Routing Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provinciale Staten van Overijssel Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.

Nadere informatie

CMFB 11-02-2014 Agendapunt: 2

CMFB 11-02-2014 Agendapunt: 2 CMFB 11-02-2014 Agendapunt: 2 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID, GEHOUDEN OP 29 OKTOBER 2013 OM 17.30 UUR IN HET WATERSCHAPSHUIS TE SITTARD Aanwezig:

Nadere informatie

Ontwerpbegroting Vixia 2014

Ontwerpbegroting Vixia 2014 Ontwerpbegroting Vixia 2014 Gemeentebladnummer: 2013/30 2013/6568 Vergaderdatum: 27 juni 2013 Agendapunt: Portefeuillehouder Dhr. P. Hovens Steller M. Meurkens Aan de Raad Voorstel: 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provincie Flevoland (FL) t.a.v. de Provinciale Staten Postbus 55 8200 AB LELYSTAD DGBK/Bestuur, Democratie

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

Geen overschrijding Ja, zie risicoparagraaf

Geen overschrijding Ja, zie risicoparagraaf JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja/nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW

Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW 1 Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee)

Nadere informatie

DB-vergadering Agendapunt 9

DB-vergadering Agendapunt 9 DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 9 Onderwerp Overgangsregeling treasurystatuut Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma / Waterbeheersplan Niet van toepassing. Routing

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

DB-vergadering 26-06-2012 Agendapunt 5

DB-vergadering 26-06-2012 Agendapunt 5 DB-vergadering 26-06-2012 Agendapunt 5 Onderwerp Vaststelling woordmerk in combinatie met logo WRO Portefeuillehouder(s) J.J. Schrijen Afdeling Bestuur en Communicatie Bestuursprogramma Niet van toepassing.

Nadere informatie

DB-vergadering 29-05-2012 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 14 MEI 2012

DB-vergadering 29-05-2012 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 14 MEI 2012 DB-vergadering 29-05-2012 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 14 MEI 2012 Aanwezig: de heren L.H. Dohmen, H.M.G. Hartmann, C.H.J.M. Lebens, J.H.J. van der Linden

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Naam Werkvoorziening Noord-Kennemerland Paginanummer opnemen! Ja, stukken zijn ontvangen. JAARREKENING 2015

Naam Werkvoorziening Noord-Kennemerland Paginanummer opnemen! Ja, stukken zijn ontvangen. JAARREKENING 2015 JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

DB-vergadering Agendapunt 5. Onderwerp Opiniërend voorstel betreffende aanpassen Regeling budgetbeheer en financieel mandaat.

DB-vergadering Agendapunt 5. Onderwerp Opiniërend voorstel betreffende aanpassen Regeling budgetbeheer en financieel mandaat. DB-vergadering 20-12-2011 Agendapunt 5 Onderwerp Opiniërend voorstel betreffende aanpassen Regeling budgetbeheer en financieel mandaat. Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma

Nadere informatie

Voorstel aan het Algemeen Bestuur:

Voorstel aan het Algemeen Bestuur: DIRECTIE Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond 0BDIRECTIE Tel: 0475-394240 Fax: 0475-311605 www.wbl.nl info@wbl.nl Corsanr. UNIT STAF STAF WH ZVB P&C P&O pc/ps-2010.09160 Voorstel aan het

Nadere informatie

: Nieuw belastingstelsel

: Nieuw belastingstelsel A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 7 Onderwerp : Nieuw belastingstelsel KORTE SAMENVATTING: In het Bestuursakkoord Water is overeengekomen dat de waterschappen

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG

CONCEPT-VERSLAG VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG DIRECTIE Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond DIRECTIE Tel: 0475-394240 Fax: 0475-311605 www.wbl.nl info@wbl.nl CONCEPT-VERSLAG VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG DATUM

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 22-04-2014 Agendapunt 7 Steller / afdeling R. Drummen / Staf unit Algemene Dienst Openbaar Ja Bestuurder C.H.J.M. Lebens Bijlage(n) 1 Programma Bestuur,

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0511 B.15.0511 Landgraaf, 17 maart 2015 ONDERWERP: Begroting 2016 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 13 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

Ja, de jaarrekening 14 april van het WNK ontvangen.

Ja, de jaarrekening 14 april van het WNK ontvangen. JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

In hoofdstuk 1. Jaarverslag 2011 treft u een bestuurlijke samenvatting aan van de belangrijkste zaken uit de Jaarrapportage 2011.

In hoofdstuk 1. Jaarverslag 2011 treft u een bestuurlijke samenvatting aan van de belangrijkste zaken uit de Jaarrapportage 2011. A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 25 april 2012 Agendapunt: 6.0 Onderwerp : Jaarrapportage 2011 KORTE SAMENVATTING: Bijgaand treft u de Jaarrapportage over het jaar 2011 aan. Het ontwerp

Nadere informatie