DB-vergadering Agendapunt 11. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming Waterschapsbedrijf Limburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg"

Transcriptie

1 DB-vergadering Agendapunt 11 Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming Waterschapsbedrijf Limburg Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma / Waterbeheersplan Niet van toepassing. Routing Dagelijks bestuur 15 juni 2009 Commissie ABA Commissie MFB Commissie WS Dagelijks bestuur Algemeen bestuur 30 juni 2009 Voorstel Instemmen met het concept-voorstel aan het algemeen bestuur. Toelichting./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-voorstel aan het algemeen bestuur inzake zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming Waterschapsbedrijf Limburg. Het bijgevoegde concept-voorstel spreekt naar mijn oordeel voor zich. Kortheidshalve volsta ik verder dan ook met een verwijzing daarnaar. Communicatie De zienswijze zal na vaststelling daarvan worden toegezonden aan het bestuur van het Waterschapsbedrijf Limburg. De secretaris/directeur wnd., ing. J.M.G. In den Kleef /PDA

2 DB-vergadering WATERSCHAPSBLAD 2009, NUMMER BIJL.: Agendapunt: # Sittard, 26 mei 2008 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming Waterschapsbedrijf Limburg Voorstel De voorliggende aspecten inbrengen als zienswijze bij het bestuur van het Waterschapsbedrijf Limburg. Op 12 juni 2009 hebben wij de ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming van./. het Waterschapsbedrijf Limburg ontvangen. Deze ontwerpbegroting treft u hierbij aan. In het vervolg van deze notitie treft u een concept zienswijze met betrekking tot de voorliggende ontwerpbegroting 2010 aan. Procedure In artikel 19 van de Gemeenschappelijke Regeling Waterschapsbedrijf Limburg is de procedure met betrekking tot de begroting van het waterschapsbedrijf beschreven. De begrotingsprocedure geeft aan dat het dagelijks bestuur van het waterschapsbedrijf de ontwerpbegroting minimaal zes weken voordat deze aan het algemeen bestuur van het waterschapsbedrijf wordt aangeboden, toezendt aan de algemene besturen van de waterschappen. Deze kunnen dan hun zienswijze hierover kenbaar maken. Ingevolge artikel 19, lid 3, dient het algemeen bestuur van het waterschapsbedrijf bij de vaststelling van de begroting rekening te houden met de zienswijzen van de waterschappen. De begroting van het waterschapsbedrijf dient na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 1 augustus, aan Gedeputeerde Staten te worden toegezonden. De waterschappen kunnen desgewenst bij die gelegenheid hun zienswijze over de vastgestelde begroting bij Gedeputeerde Staten kenbaar maken. Benadrukt zij dat het aandeel van de beide deelnemende waterschappen in de begroting van het waterschapsbedrijf, zodra de begroting van het waterschapsbedrijf door het algemeen bestuur van waterschapsbedrijf is vastgesteld, voor de waterschappen een verplichte uitgave is /PDA 1/7

3 Ontwerpbegroting 2010 De ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming van het Waterschapsbedrijf Limburg is op 26 mei 2009 door het dagelijks bestuur en op 9 juni 2009 door het algemeen bestuur van het Waterschapsbedrijf Limburg vastgesteld. Op 12 juni 2009 is de ontwerpbegroting aangeboden aan de algemene besturen van de beide waterschappen. Onze zienswijze op de onderhavige begroting is onderstaand weergegeven. Alvorens wordt ingegaan op de ontwerpbegroting 2010 wordt eerst een terugblik gegeven op de zienswijze van vorig jaar. Follow-up zienswijze begroting 2009 In de zienswijze bij de begroting 2009 is een klein aantal zaken aangegeven waarmee door het waterschapsbedrijf bij de ontwerpbegroting 2010 rekening zou worden gehouden. Deze onderdelen zijn onderstaand in het kort opgesomd. De aanbieding van de ontwerpbegroting van het waterschapsbedrijf behoeft in de tijd gezien verbetering. Rekening dient te worden gehouden met de positionering van de begroting van het waterschapsbedrijf in onze planning en controlcyclus. De meerjarenraming dient voor wat betreft de beleidsmatige opzet naar programma s meer te worden geconcretiseerd in de range van de meerjarenperiode. De groei van het investeringsniveau na 2013 baart ons zorgen en verdient dan ook aandacht. In verband met de ontwikkeling van de energieprijzen is het wenselijk dat inzichtelijk wordt gemaakt welk deel van de energie vast ligt in contracten en welke deel variabel is. Uitgangspunt bij samenwerking dient te zijn dat dit minimaal budgettair neutraal verloopt. Aanbieding ontwerpbegroting Bij de aanbieding van de ontwerpbegroting is wederom onvoldoende rekening gehouden met de positionering van de begroting van het waterschapsbedrijf in onze planning- en controlcyclus. Voor een verdere toelichting hierop verwijzen wij u naar het onderdeel procedureel. Opzet meerjarenraming Geconstateerd is dat de beleidsmatige opzet naar programma s voor de jaren na 2010 ten opzicht van 2009 een verbetering heeft ondergaan. Zo wordt aangegeven wat voor de periode vanaf 2010 zal worden opgepakt. Groei investeringsniveau Voor 2014 is evenals voor de jaren 2011 tot en met 2013 rekeninggehouden met een investeringsniveau van 34,2 per jaar. Het investeringsniveau na 2013 vertoont dan ook een constant karakter. Verder kan nog worden opgemerkt dat in november 2009 het algemeen bestuur van het waterschapsbedrijf het meerjaren investeringsprogramma zal vaststellen. Energie In de ontwerpbegroting 2010 is niet inzichtelijk gemaakt welk deel van de energie vast ligt in contracten en welk deel variabel is. Hierdoor wordt de ontwikkeling in de energiekosten niet inzichtelijk gemaakt. Voor een verdere toelichting hierop verwijzen wij u naar het onderdeel financiële beoordeling. Samenwerking Geconstateerd is dat in de ontwerpbegroting tot uitdrukking is gebracht welke financiële voordelen met de samenwerking behaald worden. Aan dit punt is dan ook voldaan /PDA 2/7

4 Zienswijze ontwerp-begroting 2010 Procedureel Zoals reeds aangegeven is de voorliggende ontwerpbegroting door het algemeen bestuur van het Waterschapsbedrijf Limburg op 12 juni jl. aangeboden aan het algemeen bestuur van ons waterschap. Procedureel gezien is de ontwerpbegroting, gelet op de vaststelling door het bestuur van het waterschapsbedrijf op 7 juli a.s., niet binnen de formele termijn van 6 weken aangeboden. Dit wordt veroorzaakt doordat het dagelijks bestuur van het waterschapsbedrijf ervoor gekozen heeft om de ontwerpbegroting eerst door het algemeen bestuur van het waterschapsbedrijf te laten vaststellen alvorens toe te zenden naar de beide waterschappen. Dit een extra stap in de procedure. In artikel 19 van de gemeenschappelijke regeling is namelijk opgenomen dat het dagelijks bestuur van de regeling de ontwerpbegroting vaststelt en hierna aanbiedt aan de beide waterschappen. Verder is bij de bepaling van het tijdstip van de aanbieding onvoldoende rekening gehouden met de positionering van de begroting van het waterschapsbedrijf in onze planning- en controlcyclus. Gelet op ons eigen vergaderschema is het tijdstip waarop de stukken binnenkomen belangrijk om tijdig en op een verantwoorde wijze een oordeel te kunnen geven over de begroting van het waterschapsbedrijf. Opgemerkt zij dat het moment van aanbieding hier onvoldoende gelegenheid toe heeft gegeven. Dit behoeft dan ook verbetering. Algemene beoordeling In algemene zin kan worden gesteld dat het waterschapsbedrijf bij de presentatie van de ontwerpbegroting 2010 dezelfde opzet heeft gekozen als vorig jaar. Deze opzet voldoet aan het gestelde in de Regeling beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen (BBVW) die met ingang van 1 januari 2009 de comptabiliteitsvoorschriften voor waterschappen heeft vervangen. De ingezette weg betreffende de informatieverstrekking over de financiële ontwikkeling en de te bereiken doelen van het waterschapsbedrijf uitgesplitst naar de diverse units, 'wat willen we bereiken','wat gaan we doen', 'wat gaat het kosten' en 'wat gaan we investeren' is in de ontwerpbegroting 2010 dan ook gecontinueerd. In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn de bijlagen zoals o.a. het indicatief meerjaren investeringsprogramma, de staat van vaste activa, staat van vaste schulden, staat van personeelszaken en de staat van reserves en voorzieningen niet meer in de begroting 2010 opgenomen maar liggen deze ter inzage. Omdat deze bijlagen toch een duidelijke meerwaarde bieden bij de beoordeling van de begroting (geven o.a. inzicht in de opbouw van reserves en voorzieningen en personeellasten) zou het beter zijn om deze bijlage standaard in de begroting op te nemen. Als deze ter inzage liggen krijgen ze niet de aandacht die ze verdienen. Voor wat betreft de meerjarenraming kan nog het volgende worden opgemerkt. Per 1 januari 2008 is de nieuwe waterschapswet van kracht. Bij de vaststelling van de nieuwe wet werd in de conceptfase nog ingestoken op de behandeling en vaststelling van de meerjarenraming voorafgaand aan de begroting, bij voorkeur in het voorjaar. In de definitieve wetgeving is deze voorwaarde niet meer opgenomen. Bij het waterschapsbedrijf worden begroting en meerjarenraming gelijktijdig in het voorjaar behandeld waarbij geen sprake is van gescheiden documenten. Met deze handelwijze kan gelet op bovenstaande argumentatie en gezien het tijdsaspect worden ingestemd /PDA 3/7

5 Verbetering van de informatie en de daarmee verbonden inzichtelijkheid en transparantie is evenals voorgaande jaren een constant proces. Dit mede in het licht gezien van het feit dat bijna 65% van het begrotingsvolume van ons waterschap bestaat uit het aandeel in de begroting van het Waterschapsbedrijf Limburg. Daarnaast hebben wij de maatschappelijke taak om over het gevoerde beleid verantwoording af te leggen. Financiële beoordeling Dienstjaar 2010 De voorliggende ontwerpbegroting sluit voor het jaar 2010 op een netto begrotingstotaal van afgerond en is gelijk aan Op 17 februari 2009 heeft uw bestuur de technische uitgangspunten 2010 en meerjarenraming voor zowel ons waterschap als het waterschapsbedrijf Limburg vastgesteld. De voorliggende uitgangspunten zijn door het waterschapsbedrijf bij het opstellen van de begroting overgenomen. De ontwerpbegroting van het waterschapsbedrijf is dan ook overeenkomstig de gehanteerde uitgangspunten opgesteld. Bij de berekening van de kapitaallasten is door het waterschapsbedrijf rekening gehouden met een jaarlijks investeringsniveau van 30,4 miljoen per jaar voor 2010 en 34,2 miljoen per jaar voor 2011 tot en met Verder is met ingang van 2009 een bedrag van , dat gelet op de gewijzigde voorschriften voor verslaglegging niet meer als investering kan worden aangemerkt, onder de exploitatie verantwoord. De verschuiving is in de begroting 2009 van het waterschapsbedrijf opgevangen door de inzet van de reserves. Vanaf 2010 is dit structureel opgevangen door de financiële ruimte die aanwezig is in de meerjarenraming. Hierdoor is in de ontwerpbegroting 2010 gevolg gegeven aan het gestelde in de begroting De kapitaallasten 2010 zijn ten opzichte van de gewijzigde begroting 2009 gedaald met Dit wordt met name veroorzaakt door de inhaalafschrijvingen op de droger in Venlo en het in 2010 vervallen van de reguliere afschrijving op deze droger. Daarnaast is sprake van een grotere vrijval van afschrijvingen dan de toename door investeringen. In 2014 daarentegen vindt een stijging plaats vanwege de verminderde vrijval van afschrijvingen. De energiekosten zijn in de ontwerpbegroting 2010 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2009 afgenomen met Als gevolg van de kredietcrisis is de olieprijs sterk gedaald. Het afsluiten van inkoopcontracten voor 2010 alsmede het sluiten van de slibdroger in Venlo heeft geleidt tot een voordeel ten opzichte van de gewijzigde begroting In de ontwerpbegroting wordt aangegeven dat de energieprijzen buiten de beïnvloedingssfeer van het waterschapsbedrijf liggen en dat dit een financieel risico met zich meebrengt (risicoparagraaf). De energiekosten maken een substantieel deel (ca. 14%) uit van de totale ontwerpbegroting. Globaal gezien zijn 39% van deze kosten voor het aardgas van de slibdrogers. De olieprijs vormt direct dan wel indirect de basis voor de prijzen van aardgas en elektriciteit. In de begroting 2010 is uitgegaan van $ 45 per vat. Het mag duidelijk zijn dat de prijsstelling niet beïnvloedbaar is. Het spreekt voor zich dat bij relatief gunstige prijzen de energie zoveel mogelijk dient te worden vastgelegd Evenals vorig jaar is niet inzichtelijk gemaakt welk deel van de energie vast ligt in contracten en welk deel variabel en afhankelijk is van de ontwikkeling van de energieprijzen. Hierdoor ontbreekt het inzicht in de opbouw van deze post en hoe hoog het hierin verscholen risico is /PDA 4/7

6 Voor het overige geeft de voorliggende ontwerpbegroting in financiële zin geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen. Meerjarenraming Indien de voorliggende ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming wordt afgezet tegen de meerjarenraming zoals opgenomen in de gewijzigde begroting 2009 is over de hele duur van de meerjarenraming sprake van een daling van het begrotingstotaal. Onderstaand zijn deze cijfers in tabelvorm weergegeven. Bijdrage waterschappen Limburgbreed Meerjarenraming begroting n.v.t. Meerjarenraming begroting Daling Limburgbreed n.v.t. Bijdrage waterschap Het aandeel van ons waterschap in de voorliggende begroting bedraagt bijna 65%. Het exacte bedrag is echter nog niet bekend omdat het waterschapsbedrijf in verband met een verdere verfijning de kostenverdeelstaat 2010 nog niet gereed heeft. De bepaling van ons aandeel (zuivering en watersysteem), zal tot stand komen op basis van het aantal vervuilingeenheden van het jaar 2010 zoals opgenomen in 'de prognose opbrengst waterschapsheffingen 2009 (meerjarig effect)'. Indien de definitieve raming van het aantal vervuilingseenheden 2010 afwijkt zal dit, zij het marginaal, van invloed zijn op het aandeel van ons waterschap. Voor wat betreft de verhouding van het aantal vervuilingseenheden Waterschap Roer en Overmaas versus Waterschap Peel en maasvallei zal naar verwachting sprake zijn van een positieve ontwikkeling voor ons waterschap waardoor wij minder gaan bijdragen in de kosten van het zuiveringsbeheer van het waterschapsbedrijf. Een en ander vanwege de te elimineren/corrigeren vervuilingseenheden directe lozingen in ons gebied. Limburg breed stijgt de bijdrage van de waterschappen dan niet, echter vertaald naar de individuele waterschappen zou dit voor 2010 voor ons waterschap een positief effect moeten hebben. Zoals reeds bij het onderdeel 'procedure' is aangegeven is het aangehaalde bedrag na vaststelling door het algemeen bestuur van het waterschapsbedrijf een verplichte uitgave. Als uitgangspunt in de meerjarenraming is door het bestuur van het waterschapsbedrijf ervoor gekozen om de bijdrage voor de waterschappen voor de meerjarenraming , behoudens inflatie (2%) niet te wijzigen. Dit om fluctuaties in de exploitatie te voorkomen. Hierdoor sluit de meerjarenraming van het waterschapsbedrijf meerjarig met een overschot. Evenals voorgaande jaren kunnen we met de voorliggende systematiek instemmen omdat de meerjarenraming van ons waterschap hierdoor een constanter karakter krijgt en fluctuaties op de stijgingspercentages van de waterschapslasten door het aandeel van het waterschapsbedrijf worden beperkt /PDA 5/7

7 Risico s Het algemene kader van Waterschapsbedrijf Limburg kan als volgt worden weergegeven. Het Waterschapbedrijf Limburg is een gemeenschappelijke regeling voor en van de twee allin waterschappen Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei. Het waterschapsbedrijf is qua taakuitoefening neergezet als een uitvoeringsorganisatie waarin een aantal bedrijfsprocessen is ondergebracht. De gemeenschappelijke regeling is aangemerkt als een zware gemeenschappelijke regeling en beschikt als zodanig - financieel technisch gezien - over eigen activa en passiva. Naast de vaste activa, te weten de inbreng van de zuiveringstechnische werken en het aantrekken van financieringsmiddelen, maken reserves hiervan eveneens deel uit. Indien sprake is van een structureel tekort, dan wordt het tekort aangevuld door de beide waterschappen. Het voordelig resultaat van de jaarrekening 2008 van het Waterschapsbedrijf Limburg Limburg bedroeg afgerond en is volledig ten gunste gebracht van de 'bedrijfsreserve'. Het gevolg hiervan is dat laatstgenoemde reserve per 1 januari 2009 inmiddels een positief saldo heeft van afgerond Het moge duidelijk zijn dat het weerstandsvermogen van het waterschapsbedrijf ondanks de aangehaalde verbetering een risico bevat. Indien zich in de toekomst tegenvallers zullen voordoen die de stand van de bedrijfsreserve overtreffen zal dit tot gevolg hebben dat ons waterschap hiermee financieel geconfronteerd zal worden. De reservepositie van het waterschapsbedrijf blijft zodoende een aandachtspunt. Voor de overige risico s waaronder de energiekosten en de waterlandstichting verwijzen wij naar de risicoparagraaf die is opgenomen in het hoofdstuk weerstandsvermogen in de voorliggende ontwerpbegroting. Prestatiegegevens Tot slot kan nog melding worden gemaakt van het feit dat in de ontwerpbegroting 2010 de relevante prestaties van de unit Waterschapsheffingen zijn weergegeven voor Stichtse Rijnlanden, gemeente Venlo en Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei (samen). Een uitsplitsing naar Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei zou de inzichtelijkheid bevorderen. Resumé zienswijze Onderstaand zijn nogmaals de aandachtspunten aangehaald zoals verwoord in deze zienswijze. De aanbieding van de ontwerpbegroting van het waterschapsbedrijf behoeft in de tijd gezien verbetering. De ontwerpbegroting dient binnen de formele termijn van 6 weken voor definitieve vaststelling door het algemeen bestuur van waterschapsbedrijf te worden aangeboden. Verder dient rekening te worden gehouden met positionering van de begroting van het waterschapsbedrijf in onze planning en control cyclus. In verband met de beoordeling van de begroting is het opportuun om de bijlagen standaard op te nemen in de begroting. In verband met de ontwikkeling van de energieprijzen is het wenselijk dat inzichtelijk dient te worden gemaakt welk deel van de energie vast ligt in contracten en welk deel variabel is. De prestatiegegevens van de unit Waterschapsheffingen dienen zichtbaar te worden gemaakt naar Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei /PDA 6/7

8 Voorstel Wij stellen u voor de voorliggende aspecten in te brengen als zienswijze bij het bestuur van het Waterschapsbedrijf Limburg. Het dagelijks bestuur, de secretaris/directeur wnd., de voorzitter, ing. J.M.G. In den Kleef dr. J.J. Schrijen /PDA 7/7

9 Concept dd Meerjarenraming B e g r o t i n g Definitief vast te stellen door Algemeen Bestuur WBL op 7 juli 2009

10

11 INHOUD 1 Inleiding Uitvoerend beleid in de planperiode Het Waterschapsbedrijf in Externe en interne ontwikkelingen relevant voor het WBL Bestaand uitvoerend beleid Financiële gevolgen van uitvoeringsbeleid Waterschapsbedrijf Gehanteerde kwantitatieve uitgangspunten (rekenuitgangspunten) Kosten, Baten en Netto kosten volgens de MJR Beschouwing bij de Begroting De ontwikkelingen sinds het begrotingsjaar Uitgangspunten en normen Incidentele baten en lasten Kostentoerekening Onttrekkingen aan overige bestemmingsreserves en voorzieningen Waterschapsbelastingen Reservepositie: het weerstandvermogen en de ontwikkeling van de Netto kosten Financiering Uitvoerend beleid naar programma s Zuiveren en verwerken van afvalwater Wat willen we bereiken Consequenties eerdere bestuursbesluiten Wat gaan we doen Wat gaat het kosten Opleggen en invorderen van waterschapsheffingen Wat willen we bereiken Consequenties eerdere bestuursbesluiten Wat gaan we doen Wat gaat het kosten Ondersteunende activiteiten Ondersteuning: Bemonsteren en analyseren Ondersteuning: Huisvesting, centrale ondersteuning en personeelszaken Ondersteuning: Planning en Control Bestuur, Directie en Bovenformatief Positionering Wat gaat het kosten Bovenformatief Uitgaven Meerjarenraming naar BBP-opzet MJR: Netto-kosten Exploitatie-uitgaven naar BBP-opzet MJR: Netto-uitgaven Investeringen naar BBP-opzet De Begroting 2010 (naar kostendragers + naar kostensoorten) De Begroting 2010 naar kostendragers De Begroting 2010 naar kosten- en opbrengstsoorten De Begroting 2010 naar kostensoorten De Begroting 2010 naar opbrengstsoorten Verdeling van de Begroting 2010 naar de bijdrage van de waterschappen Waterschapsbedrijf Limburg Meerjarenraming / Begroting 2010 blz. 3

12 BIJLAGEN : 1. Indicatief Meerjareninvesteringsprogramma: MIP Rekenuitgangspunten MJR en Begroting Staat van immateriële, materiële, financiële vaste activa en onderhanden werken 4. Staat van vaste schulden 5. Staat van reserves en voorzieningen 6. Berekening van het rente-omslagpercentage 7. Staat van personeelslasten 8. Kostenverdeelstaat met toelichting Waterschapsbedrijf Limburg Meerjarenraming / Begroting 2010 blz. 4

13 1 Inleiding Gewijzigde Wetgeving Per is de nieuwe waterschapswet van kracht. Bij de vaststelling van de nieuwe waterschapswet werd in de concept-fase ingestoken op het behandelen en vaststellen van de Meerjarenraming (MJR) voorafgaand aan de Begroting. In de definitieve wetgeving is deze voorwaarde niet meer opgenomen. In de nota van toelichting staat met betrekking tot de MJR het volgende: In de besprekingen ter voorbereiding van en over de meerjarenraming geeft het algemeen bestuur het dagelijks bestuur de beleidsmatige en financiële kaders mee die gelden voor de uitwerking van het meerjarenbeleid voor het komende jaar. Bij de toelichting op artikel 4.6 wordt dit nog eens benadrukt: Voor de kaderstellende en beleidsbepalende functies van het algemeen bestuur is het jaarlijks ontwikkelen en bespreken van het meerjarig beleidskader essentieel. Verder wordt hierbij het volgende aangegeven: De MJR moet in beginsel structureel sluitend zijn, dat wil zeggen dat lasten en baten aan het einde van de meerjarenperiode in evenwicht moeten zijn. Bij de begroting stelt het algemeen bestuur de kaders voor zowel het beleid als de financiën voor het komende jaar vast. Bij de behandeling van de begroting dient te worden aangegeven in de situatie dat de MJR eerder (bijv. in het voorjaar) behandeld wordt dan de begroting welke van de gehanteerde normen en uitgangspunten in belangrijke mate afwijken van het voorafgaande begrotingsjaar én van de MJR. Bij het WBL worden MJR + Begroting gelijktijdig in het voorjaar behandeld; voor de beleids- en verantwoordingscyclus betekent dit dat een fysiek gescheiden document MJR en Begroting niet meer noodzakelijk is. In de nieuwe opzet worden de beleidsmatige en financiële kaders van en over de MJR door het Algemeen Bestuur behandeld in het laatste kwartaal van het jaar voorafgaand aan het jaar van het opstellen van de MJR en de Begroting. De indeling van zowel de Meerjarenraming als de Begroting dient te voldoen aan de in de wetgeving opgenomen kaders, concreet: er dient een programmabegroting te worden opgesteld. Met de beide waterschappen is afgestemd dat de programma s voor het WBL overeenkomen met de taakstelling van de onderscheiden units : zuiveren en verwerken van afvalwater opleggen en invorderen van heffingsaanslagen ondersteuning: o bemonsteren en analyseren o huisvesting, centrale ondersteuning en personeelszaken o planning en control directie en bestuur Waterschapsbedrijf Limburg Meerjarenraming / Begroting 2010 blz. 5

14 Functie van Meerjarenraming en Begroting De meerjarenraming bevat het beleid dat door de waterschappen zal worden gevoerd en de financiële gevolgen daarvan voor het waterschapsbedrijf, waaronder de baten en de lasten van het bestaande en het nieuwe beleid. De Begroting 2010 vormt de eerste jaarschijf van de meerjarenraming In de Begroting wordt de uitvoering van het beleid, de doelstellingen en de daaraan verbonden kosten voor het desbetreffende jaar toegelicht. De functie van de Begroting is meerledig: Allocatiefunctie; toewijzen van middelen naar programma s en kostensoorten; Autorisatiefunctie; door het vaststellen van de Begroting wordt het Bestuur van het WBL gemachtigd om de opgenomen middelen conform de Begroting in te zetten; Taakstellende functie; uitoefening van de aan het WBL opgedragen activiteiten moet binnen de vastgestelde begroting blijven; Beheersfunctie; tijdens het jaar, en aan het einde van het jaar via de jaarrekening, worden de werkelijke resultaten getoetst aan de in de begroting opgenomen middelen. De Begroting 2010 van het WBL vormt input voor de bepaling van de heffingstarieven voor het jaar 2010 door de beide all-in waterschappen. Inhoudelijk Na een korte terugblik komt in hoofdstuk 2 de strategie en de hoofdlijnen van de uitvoering van het beleid van het Waterschapsbedrijf voor de periode aan de orde alsmede de beschouwing bij de Begroting Hoofdstuk 3 bevat de Meerjarenbegroting en de Begroting 2010 naar de onderscheiden programma s. Voor de overzichtelijkheid is bij de toelichtingen steeds hetzelfde stramien toegepast: - wat willen we bereiken ( = de doelstellingen, in het bijzonder de beoogde effecten) - consequenties eerdere bestuursbesluiten - wat gaan we doen ( = de wijze waarop er naar gestreefd zal worden die effecten te bereiken) - wat gaat het kosten ( = de netto kosten). In hoofdstuk 4 is een opstelling van de Begroting 2010 naar de kosten- en opbrengstsoorten alsmede een presentatie van de cijfers conform het voor de waterschappen gebruikelijke BBP-format opgenomen. Waterschapsbedrijf Limburg Meerjarenraming / Begroting 2010 blz. 6

15 2 Uitvoerend beleid in de planperiode Het Waterschapsbedrijf in Overeenkomstig het gestelde in de wetgeving voor waterschappen volgt onderstaand een toelichting op het bestaande resp. het nieuwe uitvoerend beleid, alsmede de consequenties hiervan voor de baten en de lasten Externe en interne ontwikkelingen relevant voor het WBL Het Waterschapsbedrijf Limburg heeft in 2008 een roerige periode afgesloten met het vertrek van Vergunningen en Handhaving (V&H) per 1 januari en het vertrek van het Laboratorium per 1 maart Het effect van beide bewegingen was in de exploitatierekening 2008 al zichtbaar, maar dit effect loopt door in 2009 en in deze meerjarenraming. Het gaat dan met name om de kostenbesparingen, de desintegratiekosten (leegstand kantoorruimte, dekking overhead) en de kosten verbonden aan de verbouwing van het hoofdkantoor. In deze meerjarenraming en begroting zijn de effecten van het vertrek van beide units volledig meegenomen. De effecten van de splitsing van de unit Vergunningen en Handhaving zijn aan de orde gekomen in de bestuursvergadering van december De consequenties voor de Begroting 2008 waren: - vervallen van de lasten ad ,- voor de unit V&H; - het hierin opgenomen bedrag ad ,- voor uitvoering van het aan- en afhaakbeleid blijft bij het WBL; - overplaatsing medewerkers vanuit de unit V&H naar de unit Waterschapsheffingen en naar bovenformatief, leidende tot een verlaging van te vervallen lasten met in totaal ,- ; - vervallen van baten V&H ad ,-. Het totale effect op de begroting was een daling met 2,7 mln. Deze verlaging is in 2008 doorgevoerd en werkt uiteraard op gelijke wijze door in 2009 en de nu voorliggende begroting voor Wel is het zo dat de bijdrage in de dekking van de overheadkosten (gebouw, personeelszaken en ondersteuning, planning en control) is komen te vervallen. Door de komst van de medewerkers van de gemeente Venlo zijn deze dekkingstekorten afgenomen met ,-. De effecten van de verkoop van het laboratorium zijn voor zover het de eenmalige zaken betreft volledig opgenomen in de Begroting In 2009 en dus ook in 2010 zijn deze volledig afgewikkeld. In de voorliggende Begroting 2010 zijn de hoofdelementen die nog spelen volledig conform het bestuursbesluit van december 2007 verwerkt. Op basis van het oorspronkelijke bestuursbesluit waren dat: - het vervallen van de kosten voor een eigen laboratorium ad ,- - vervallen bijdrage laboratorium van WRO en WPM van in totaal ,- - kosten voor de uitbesteding van lab-werkzaamheden aan Intertek ad ,- In paragraaf onder ondersteuning bemonsteren en analyseren is aangegeven dat in de periode tot 2013 de rekening van Intertek afneemt tot uiteindelijk ,- per jaar. Behalve het vertrek van deze twee units zijn er nog een aantal andere besluiten door het bestuur genomen die doorwerken in de Begroting 2010 en de Meerjarenraming Waterschapsbedrijf Limburg Meerjarenraming / Begroting 2010 blz. 7

16 Het betreft voor de unit Waterschapsheffingen de overeenkomsten met Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (besloten in 2006; ingaande per 2007) en met de gemeente Venlo (besloten in 2008; ingaande per 2009). Voor de unit Zuiveringsbedrijf betreft het: - sluiting van de droger Venlo (besluit 2009; ingaande per 2009) - amoveren van de zuivering Heerlen (besluit 2009; ingaande per 2013) - opbouwplan en optimalisatie organisatie ( ) - inlopen achterstallig onderhoud (besluit 2008; realisatie ). Tevens heeft het vervallen van de zuiveringsheffing voor de lozingen door de rwzi s Roermond en Gennep een structureel effect. De consequenties van bovengenoemde besluiten en ontwikkelingen zijn geheel conform de betreffende besluiten in deze Begroting 2010 meegenomen. In de toelichting op de betreffende programmabegrotingen (= per unit) wordt dit verder aangegeven. Consequentie van al deze ontwikkelingen in combinatie met de overige kosten/baten ontwikkelingen (bijvoorbeeld als gevolg van inflatie, CAO, energieprijzen etc.) is dat de netto kosten (zijnde de bruto kosten minus de baten welke in 2009 nog een onttrekking aan de bedrijfsreserve bevatten) voor het WBL gelijk zijn gebleven op een niveau van ,-. Op basis daarvan heeft het Dagelijks Bestuur besloten om af te zien van de in de gemeenschappelijke uitgangspunten voor de begrotingsopstelling van WRO, WPM en WBL opgenomen stijging van de bijdrage van de waterschappen met het inflatiepercentage. In de voorliggende concept-begroting 2010 blijft de bijdrage van de waterschappen dan ook gelijk aan de bijdrage voor Bestaand uitvoerend beleid De toekomst van het Zuiveringsbedrijf Ook op het gebied van zuiveringen waren er op landelijk niveau grote verwachtingen met betrekking tot schaalvergroting met name door het sluiten van de waterketen. In de praktijk ligt dit moeilijker dan gedacht, enerzijds omdat de mogelijkheden tot kostenbesparing c.q. kwaliteitsverhoging beperkter blijken dan verondersteld, anderzijds omdat de structuur van de watersector inclusief de wetgeving waarop deze is gebaseerd niet erg bevorderlijk is voor vergaande integratie van activiteiten op het gebied van productie drinkwater, zuiveren van afvalwater, harmonisering tarieven en belastingen, etc. Dit leidt ertoe dat, indien we de mogelijkheden die er zijn willen benutten, het een aanpak op basis van vrijwilligheid zal dienen te zijn. ZVB probeert voortvarend de mogelijkheden die er zijn te benutten via samenwerking met vooral gemeenten. Het gaat dan met name om het identificeren, voorbereiden en uitvoeren van investeringsprojecten (steeds meer als resultaat van optimalisatiestudies en in overleg met WPM en WRO), het uitwisselen en samen opbouwen van informatiebestanden en het beheer van IBA s en gemalen. De initiatieven zijn inmiddels zo talrijk en de respons van vele gemeenten zo goed dat zowel beleidsmatig, met name met betrekking tot ambitieniveau en prioritering, als operationeel, doorrekening kosten en verdeling investeringen en risico s, structurering noodzakelijk is. Het in 2009 aan het Bestuur voor te stellen businessplan afvalwaterketen biedt deze structuur en zal de komende jaren leidraad dienen te zijn bij de activiteiten en investeringen. Met betrekking tot het niveau van de investeringen verschuift de aandacht. Nu de korte termijn door het goed functionerende meerjareninvesteringsprogramma steeds beter planmatig wordt beheerst, is Waterschapsbedrijf Limburg Meerjarenraming / Begroting 2010 blz. 8

17 er meer aandacht voor de structuur van het zuiveringen- en transportstelsel op langere termijn (bijv jaar). De structuur en dus ook het kwaliteitsniveau wordt beïnvloed door nogal wat factoren zoals de eisen uit de Kaderrichtlijn Water, het ambitieniveau van de waterschappen met betrekking tot kwaliteit effluent en overstorten, de optimalisatiemogelijkheden voor samenwerking met gemeenten zoals geïdentificeerd in de OAS en en tenslotte ook de mogelijkheden tot kostenbesparing in beheer en onderhoud en efficiënte bedrijfsvoering bijvoorbeeld door het amoveren of samenvoegen van zuiveringen, nieuwe technologie, overige innovaties, etc. In 2008 en doorlopend tot in 2009 heeft de unit ZVB een toekomstvisie gepresenteerd over de structuur van het zuiveringen- en transportstelsel. Op basis daarvan worden er in 2009 voorstellen aan het Bestuur gedaan met betrekking tot: Het amoveren van de zuivering Heerlen. Het amoveren van de zuivering Simpelveld. Het amoveren van de zuivering Meijel. Nog onderwerp van onderzoek is de structuur van het zuiveringsstelsel in Maastricht. De consequenties van al deze ontwikkelingen inclusief gevolgen van het beleid van de waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei voor de implementatie van de Kaderrichtlijn Water zullen aan de orde komen in het Meerjareninvesteringsprogramma wat in november 2009 door het Bestuur zal worden vastgesteld. Tevens zal dan een standpunt over het investeringsniveau op de langere termijn aan de orde komen. Behalve met betrekking tot de samenwerking met gemeenten en met betrekking tot het investeringsniveau voor het stelsel is er in 2009 nog een ingrijpend besluit te nemen, namelijk hoe wordt in de toekomst ons zuiveringslib verwerkt. Door de te verwachten stopzetting in de komende jaren (uiterlijk 2020) van de mergelwinning en de sluiting van de ENCI oven in combinatie met de twijfelachtige toekomst van de in 2012 afgeschreven droger in Hoensbroek (de droger Venlo is al gesloten), zal het WBL een andere aanpak voor het verwerken van het slib nodig hebben. In 2009 zal hieromtrent een voorstel aan het Bestuur worden gedaan dat zowel consequenties zal hebben voor de relatie met de ENCI, de toekomst van BioMill en de slibdrogers alsook de noodzaak voor nieuwe investeringen zal aangeven. Het meerjarenperspectief voor de unit Waterschapsheffingen Het is al heel lang duidelijk dat schaalvergroting op het gebied van belastingheffing en invordering zowel financieel als qua kwaliteit van de dienstverlening een heel direct en relatief groot effect heeft. Op basis van het digitale concept, wat in de eerste jaren na totstandkoming van de unit is geïmplementeerd, en dat in Nederlands waterschapsland prominent is, worden bij schaalvergroting twee strategieën gevolgd. Allereerst samenwerking met waterschappen waarbij de samenwerking met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in 2007 als eerste van start is gegaan. Helaas is het niet gekomen tot samenwerking met de Brabantse waterschappen, maar wij blijven ons richten op mogelijke partners. Daarnaast is in 2009 voor het eerst de belastingheffing voor de gemeente Venlo door het WBL uitgevoerd. De opgedane ervaring is een goede basis om met meer gemeenten een dergelijke samenwerking op te zetten. Daarnaast zijn er tal van ontwikkelingen, zowel met betrekking tot de inhoud van de werkzaamheden (Waterschapshuis, basisregistraties, internetgebruik voor communicatie met belastingbetalers, etc.) als met betrekking tot de uitgangspunten voor de belastingheffing (Waterschapswet, kwijtschelding, etc.) die eigenlijk allemaal een steeds grootschaliger uitvoering aantrekkelijk maken, en direct leiden Waterschapsbedrijf Limburg Meerjarenraming / Begroting 2010 blz. 9

18 tot besparingen en grotere klantvriendelijkheid voor de belastingbetaler en een grotere bedrijfszekerheid voor de heffende organisatie. De toekomst van de units Personeel en Ondersteuning en Planning en Control Beide ondersteunende units volgen de ontwikkelingen van de units Zuiveringsbedrijf en Waterschapsheffingen. In de huidige situatie vervullen de units naast hun normale takenpakket een aantal andere en veeleisende opdrachten als gevolg van de vele veranderingen. Het betreft hier het ondersteunen van ZVB en Waterschapsheffingen bij het verkennen van de mogelijkheden tot en het effectueren van externe samenwerking (businessplannen, begrotingen, begeleiding medewerkers, e.d.). Gelet op de lange termijn ontwikkelingen heeft de unit P&C de strategie gevolgd om de capaciteit gelijk te laten verlopen met de concrete behoefte uit het WBL. Vanuit de shared-services gedachte wordt door WPM en WRO regelmatig een beroep gedaan op de medewerk(st)ers van P&O. Hoe de toekomst van deze twee units er qua structuur uit zal zien zal ervan afhangen of de unit Waterschapsheffingen opgaat in een regionaal belastingkantoor. In dat geval zijn er vele mogelijkheden: opsplitsen, onderbrengen bij of ZVB of Waterschapsheffingen met een SLA met de andere partij, of verzelfstandigen en een SLA met beide én mogelijk meerdere partijen die op basis van een SLA willen samenwerken. Gelet op de aanpassingen in capaciteit die al hebben plaats gevonden c.q. gepland zijn, de groei in activiteiten bij Waterschapsheffingen en ZVB en de vele werkzaamheden volgend uit de veranderingsprocessen is er momenteel bij beide units geen sprake van overcapaciteit. Wel wordt gestreefd naar een meer flexibele en activiteitgerichte inzet van de medewerkers. De toekomst van het WBL Het Waterschapsbedrijf Limburg heeft in de afgelopen jaren haar waarde meer dan bewezen. Zowel op het gebied van kostenbeheersing, kwaliteit en kwantiteit van de geleverde productie, de doelmatige, doeltreffende en efficiënte bedrijfsvoering, medewerkertevredenheid en de ontwikkelde en uitgevoerde strategie is het WBL opvallend succesvol geweest zowel in absolute zin als in relatieve zin ten opzichte van de ontwikkelingen in overheidsland in het algemeen en waterschapsland in het bijzonder. Succesfactoren die hierbij een bepalende rol hebben gespeeld zijn: Besturen op afstand en op strategische hoofdlijnen (van input naar output, van korte naar lan-gere termijn). Focus is de optimalisatie van sterke kanten van de organisatie. Ontwikkeling strategie en consistentie in de uitvoering daarvan. Eenduidige integrale verantwoordelijkheid laag in de organisatie leggen. Voortdurende nadruk zowel collectief als individueel op de zeven cultuurcompetenties (veranderingsbereidheid, integriteit, samenwerken, verantwoordelijkheid, zelfontwikkeling, coaching, passie). Investeren in de ontwikkeling van management en overige medewerkers. In die zin is de prestatie van het WBL een collectieve prestatie van bestuur, management en medewerkers. Of het WBL in deze structuur nog lang zal blijven bestaan is afhankelijk van met name de toekomst van de unit Waterschapsheffingen. Indien deze unit, doordat ze meerdere klanten bedient, beter een zelfstandige toekomst kan hebben als kantoor voor lokale belastingen, wordt het WBL vrijwel synoniem aan het Zuiveringsbedrijf. Ook indien een dergelijke ontwikkeling zich zal gaan voordoen is het te Waterschapsbedrijf Limburg Meerjarenraming / Begroting 2010 blz. 10

19 verwachten dat de verworvenheden van het WBL uit de periode de basis zullen zijn voor de toekomst van de vier units van het WBL. Waterschapsbedrijf Limburg Meerjarenraming / Begroting 2010 blz. 11

20 2.2 Financiële gevolgen van uitvoeringsbeleid Waterschapsbedrijf Gehanteerde kwantitatieve uitgangspunten (rekenuitgangspunten) Voor de jaren van de meerjarenraming worden de volgende kwantitatieve uitgangspunten gehanteerd: inflatie 2% 2% 2% 2% 2% loonkosten 2% 2% 2% 2% 2% rente 5,0% 5,0% 5,5% 5,5% 5,5% Voor een uitgebreidere toelichting op de rekenuitgangspunten zie bijlage Kosten, Baten en Netto kosten volgens de MJR Wat gaan we investeren Het meerjareninvesteringsprogramma (MIP ) is bijgevoegd als bijlage 1 en is verkort weergegeven (naar de BBP beleidsproducten) in paragraaf 4.2. Het uitgavenniveau voor de meerjaren periode is daarbij vastgesteld op 30,4 mln. (prijspeil 2010) in het jaar 2010 en in de jaren 2011 t/m 2014 wordt voorlopig uitgegaan van een jaarlijks uitgavenvolume van 34,2 mln. (prijspeil 2011). In de onderhavige MJR en het MIP is de reeds eerder genoemde overheveling doorgevoerd waarbij jaarlijks terugkerende investeringsuitgaven voor onderhoud zijn overgeheveld naar de exploitatie (jaarlijks 0,8 mln.) Wat gaat het kosten Specifieke ontwikkelingen in de periode van invloed op de MJR Op 7 juli 2008 is bij het vaststellen van de Bestuursbegroting 2009 ingestemd met een onttrekking aan de reserve in 2009 van ,- (éénmalige dekking voor de vanuit de investeringen overgehevelde onderhoudsuitgaven). Begin 2009 is de bijgestelde begroting 2009 uitgewerkt, waarbij de volgende wijzigingen ten opzichte van de Bestuursbegroting 2009 zijn doorgevoerd: Bij gerechtelijke uitspraak inzake de kwestie wel/niet lozen op rijkswater door de zuiveringen Roermond en Gennep, is het WBL in het gelijk gesteld en zijn de teveel betaalde rijksheffingen over de jaren ad 3,2 mln.(incl. rente) terugbetaald; de samenwerking vanaf 2009 met gemeente Venlo op het gebied van de belastingheffing; het effect van de sterke fluctuaties in de energietarieven; de besluiten tot het stopzetten van de droger Venlo en het besluit tot het amoveren van de rwzi Heerlen en het transporteren van het te zuiveren afvalwater van Heerlen naar Hoensbroek. Deze incidentele effecten voor 2009 zijn gecorrigeerde in de voorliggende Begroting Waterschapsbedrijf Limburg Meerjarenraming / Begroting 2010 blz. 12

DB-vergadering 14-06-2010 Agendapunt 8. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2011 en meerjarenraming 2011-2015 Waterschapsbedrijf Limburg

DB-vergadering 14-06-2010 Agendapunt 8. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2011 en meerjarenraming 2011-2015 Waterschapsbedrijf Limburg DB-vergadering 14-06-2010 Agendapunt 8 Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2011 en meerjarenraming 2011-2015 Waterschapsbedrijf Limburg Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf

Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf WATERSCHAPSBLAD 2009, NUMMER 30 BIJL.: 2 Agendapunt: 5 Sittard, 15 juni 2009 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD 2010, NUMMER 30 BIJL.: 1 Agendapunt: 11. Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2011 en meerjarenraming 2011-2015 Waterschapsbedrijf

WATERSCHAPSBLAD 2010, NUMMER 30 BIJL.: 1 Agendapunt: 11. Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2011 en meerjarenraming 2011-2015 Waterschapsbedrijf AB 29-06-2010 WATERSCHAPSBLAD 2010, NUMMER 30 BIJL.: 1 Agendapunt: 11 Sittard, 14 juni 2010 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2011 en meerjarenraming 2011-2015 Waterschapsbedrijf

Nadere informatie

Onderwerp: Meerjarenraming en ontwerpbegroting 2017 WBL

Onderwerp: Meerjarenraming en ontwerpbegroting 2017 WBL Onderwerp: Meerjarenraming -2021-2026 en Algemeen Bestuur ontwerpbegroting WBL Portefeuillehouder: Ger Driessen Datum: 22-06-2016 Vergaderingnummer: 7 Agendapunt: 10 Registratienummer: 2016.04110 Voorstel

Nadere informatie

DB-vergadering 27-07-2009 Agendapunt 7. Onderwerp Aanwijzing accountant ten behoeve van controlewerkzaamheden dienstjaar 2009

DB-vergadering 27-07-2009 Agendapunt 7. Onderwerp Aanwijzing accountant ten behoeve van controlewerkzaamheden dienstjaar 2009 DB-vergadering 27-07-2009 Agendapunt 7 Onderwerp Aanwijzing accountant ten behoeve van controlewerkzaamheden dienstjaar 2009 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma /

Nadere informatie

Voorstel aan het AB * * Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/ Onderwerp Werkbegroting 2015; 1e begrotingswijziging 2015

Voorstel aan het AB * * Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/ Onderwerp Werkbegroting 2015; 1e begrotingswijziging 2015 FPC Algemeen Fout! Ongeldige bestandsnaam. Voorstel aan het AB Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/2015.05769 Onderwerp Werkbegroting 2015; 1e begrotingswijziging 2015 Agendapuntnr. 11 AB-vergadering

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener Voorstel Algemeen bestuur Vergaderdatum 2 juli 2014 Onderwerp Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 GBLT Agendapunt 11 Kenmerk B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A.

Nadere informatie

./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Financiën inzake de eerste triaalrapportage per 30 april 2007.

./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Financiën inzake de eerste triaalrapportage per 30 april 2007. DB 21-05-2007 Agendapunt: o16 Sittard, 15 mei 2007 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp: Eerste triaalrapportage per 30 april 2007; 7e begrotingswijziging 2007./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie

Nadere informatie

DB-vergadering Agendapunt 11

DB-vergadering Agendapunt 11 DB-vergadering 13-03-2012 Agendapunt 11 Onderwerp Nota Uurtarieven 2012 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma Niet van toepassing Waterbeheersplan Niet van toepassing

Nadere informatie

Onderwerp: Toelichting opbouw programmabegroting en technische uitgangspunten programmabegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014

Onderwerp: Toelichting opbouw programmabegroting en technische uitgangspunten programmabegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 DB 02-02-2009 Agendapunt: o13 Sittard, 27 januari 2009 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp: Toelichting opbouw programmabegroting en technische uitgangspunten programmabegroting 2010 en meerjarenraming

Nadere informatie

Voorstel aan het AB. llllllllllllllllll IIIMI. Van Dagelijks Bestuur Corsanr. zander/2016.05872

Voorstel aan het AB. llllllllllllllllll IIIMI. Van Dagelijks Bestuur Corsanr. zander/2016.05872 W A T E R S C H A P S B E D R J F L I M B U R G Voorstel aan het AB Van Dagelijks Bestuur Corsanr. zander/2016.05872 Onderwerp Werkbegroting 2016; 1e Begrotingswijziging 2016 Agendapuntnr. 5.1 AB-vergadering

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.3 Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110 ONTWERP In D&H: 30 september 2014 Steller: A Peek In Cie: BMZ 29 oktober 2014 Telefoonnummer: 6013 SKK

Nadere informatie

Graag vernemen wij uw advies ter zake. Het dagelijks bestuur, 120138/LUT 4/4

Graag vernemen wij uw advies ter zake. Het dagelijks bestuur, 120138/LUT 4/4 Het bijgevoegde rapport geeft u een beeld van de berekening van de omvang van de (financiële) risico s 2011 volgens de vastgestelde methodiek. Ook verschaft het rapport informatie over de opbouw van de

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 31 mei 2016 Agendanummer : 14 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : J. (Jasper) Nieuwenhuizen : Bestuurs- en managementondersteuning : M. (Mark) Prijs Voorstel

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12 AB 05-07-2011 WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12 Sittard, 21 juni 2011 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2012 en meerjarenraming 2012-2016 Waterschapsbedrijf

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 22-04-2014 Agendapunt 9 Steller / afdeling J. Louwsma / Beheer Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) 2 Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

CMFB 25-08-2009 Agendapunt: CMFB 5

CMFB 25-08-2009 Agendapunt: CMFB 5 CMFB 25-08-2009 Agendapunt: CMFB 5 Sittard, 29 juli 2009 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Managementrapportage WBL t/m 1e kwartaal 2009./. Hierbij doen wij u ter kennisneming toekomen

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus Agendapunt : 06. Voorstelnummer : 06-036 Raadsvergadering : 25 juni 2015 Naam opsteller : Dimitri Druiven Informatie op te vragen bij : Dimitri Druiven tst. 269 Portefeuillehouder(s) : R. Zeeman Zaaknummer

Nadere informatie

2042' Waterschap Roer en Overmaas 0 7 JUNI 2012. Cc. aen 1.. BEHANDELD DOOR TELEFOONNUMMER E-MAIL DATUM

2042' Waterschap Roer en Overmaas 0 7 JUNI 2012. Cc. aen 1.. BEHANDELD DOOR TELEFOONNUMMER E-MAIL DATUM W A T E R S C H A P S B E D R I J F L I M B U R G 2042' P, WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG Maria Theresialaan 99 Postbus 1315 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 6040 KH Roermond KvK-nr. 504.534.83 Bank: 63.67.60.464

Nadere informatie

2e wijziging programmabegroting

2e wijziging programmabegroting 2e wijziging programmabegroting 2014 Datum : 4 augustus 2014 Versie : 1.0 Datum: 4 augustus 2014 Versie: 1.0 Registratienummer: 2014021298 Inhoudsopgave 1 Inhoud wijziging programmabegroting... 3 2 Begrotingswijziging

Nadere informatie

Aan de leden van het Algemeen Bestuur van Waterschap Roer en Overmaas Postbus 185 6130 AD SITTARD. Concept-brief!! Geldt ook als concept voor WPM

Aan de leden van het Algemeen Bestuur van Waterschap Roer en Overmaas Postbus 185 6130 AD SITTARD. Concept-brief!! Geldt ook als concept voor WPM STAF PLANNING EN CONTROL Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond STAF PLANNING EN CONTROL Tel: 088-84201102 Fax: 0475-311605 www.wbl.nl info@wbl.nl Aan de leden van het Algemeen Bestuur van

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0625 B.15.0625 Landgraaf, 1 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze ontwerp begroting 2016 BsGW Raadsvoorstelnummer: 24 PROGRAMMA

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee Voorstel voor algemeen bestuur Vergaderdatum 2 januari 2014 Onderwerp Programmabegroting 2014-2017 Agendapunt 20 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder Opsteller/indiener Fusieopdracht 8 (financiële producten)

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief

Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief 2012-2017 Datum 13 oktober 2011 Opgemaakt door Werkgroep Financiën Afdeling Staf en Financiële en Economische Zaken Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Uitgangspunten

Nadere informatie

DB-vergadering 14-05-2013 Agendapunt 9. Onderwerp Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH)

DB-vergadering 14-05-2013 Agendapunt 9. Onderwerp Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH) DB-vergadering 14-05-2013 Agendapunt 9 Onderwerp Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH) Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Stafunit Algemene Dienst Bestuursprogramma

Nadere informatie

!01 20571 9. wrtieitr&crtap M en Overmaas 0 1 AUG. 2012 AOJ. Cc, aem Dfr. Dit BEHANDELD DOOR E-MAIL. DATUM : 30jUÜ2012

!01 20571 9. wrtieitr&crtap M en Overmaas 0 1 AUG. 2012 AOJ. Cc, aem Dfr. Dit BEHANDELD DOOR E-MAIL. DATUM : 30jUÜ2012 W A T E R S C H A P S B E D R I J F L I M B U R G!01 20571 9 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG Maria Theresialaan 99 Postbus 1315 6040 KH Roermond KvK-nr. 504.534.83 Bank: 63.67.60.464

Nadere informatie

CONCEPT!! *2011.07782* Waterschap Roer en Overmaas Algemeen Bestuur t.a.v. Postbus 185 6130 AD SITTARD DIR. (MARAP) t/m juni 2011.

CONCEPT!! *2011.07782* Waterschap Roer en Overmaas Algemeen Bestuur t.a.v. Postbus 185 6130 AD SITTARD DIR. (MARAP) t/m juni 2011. Waterschap Roer en Overmaas Algemeen Bestuur t.a.v. Postbus 185 6130 AD SITTARD CONCEPT!! WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond KvK-nr. 504.534.83 Bank: 63.67.60.464

Nadere informatie

Voorstel aan het AB. Van Dagelijks Bestuur Corsanr. pjmans/2015.05668. Onderwerp Vaststellen kredieten en uitgavenbudget 2015

Voorstel aan het AB. Van Dagelijks Bestuur Corsanr. pjmans/2015.05668. Onderwerp Vaststellen kredieten en uitgavenbudget 2015 FPC Voorstel aan het AB Van Dagelijks Bestuur Corsanr. pjmans/2015.05668 Onderwerp Vaststellen kredieten en uitgavenbudget 2015 Agendapuntnr. 13 AB-vergadering 27-5-2015 Besluit 1. Ten aanzien van het

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG Maria Theresialaan 99 Postbus 1315 6040 KH Roermond KvK-nr. 504.534.83 Bank: 63.67.60.464. - «ifpl NO. 2012.

WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG Maria Theresialaan 99 Postbus 1315 6040 KH Roermond KvK-nr. 504.534.83 Bank: 63.67.60.464. - «ifpl NO. 2012. W A T E R S C H A P S B E D R I J F L I M B U R G ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG Maria Theresialaan 99 Postbus 1315 6040 KH Roermond KvK-nr. 504.534.83 Bank: 63.67.60.464 Waterschap

Nadere informatie

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder Voorstel Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Aan Portefeuillehouder algemeen bestuur 22 april 2009 V. Doorn

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

Onderwerp Concept AB-voorstel inzake frictiekosten in relatie tot de fusie / frictiekosten ICT / informatievoorziening

Onderwerp Concept AB-voorstel inzake frictiekosten in relatie tot de fusie / frictiekosten ICT / informatievoorziening Concept AB-voorstel inzake frictiekosten in relatie tot de fusie / frictiekosten ICT / informatievoorziening schriftelijk GEEN Venlo, Sittard, 14 september 2015 AAN DE VOORBEREIDINGSCOMMISSIE FUSIE Onderwerp

Nadere informatie

Toetsingskader Rechtmatigheid 2013 Waterschap Peel en Maasvallei

Toetsingskader Rechtmatigheid 2013 Waterschap Peel en Maasvallei Toetsingskader Rechtmatigheid 2013 Waterschap Peel en Maasvallei ļw Water set- ap Peel en Ma as val Proces bijdrage aan WBL-BsGW 4310a Bijdrage Waterschapsbedrijf Limburg 4310a Kosten taakontwikkeling

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP. Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439. Voorstel

AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP. Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439. Voorstel Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439 VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP In D&H: 11-11-2014 Steller: mr K. Wijma / E. Lodder In Cie: BMZ 25-11-2014

Nadere informatie

Voorstel aan algemeen bestuur

Voorstel aan algemeen bestuur Voorstel aan algemeen bestuur Van: Werkgroep Financiële zaken D.d.: 17 februari 2011 Betreft: Uitgangspunten, Meerjarenraming(en) en Begroting(en) 1. Voorstel De algemeen besturen wordt gevraagd in te

Nadere informatie

1 e wijziging Begroting 2013

1 e wijziging Begroting 2013 1 e wijziging Begroting 2013 na toetreding van de gemeente Delft Regionale Belasting Groep Begroting 2013, 1 e wijziging na toetreding gemeente Delft - Regionale Belasting Groep pagina 1 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Pagina 1. grondwater- Watersysteem- Zuiverings- Wegenbeheer? beheer beheer beheer ** Planvorming

Pagina 1. grondwater- Watersysteem- Zuiverings- Wegenbeheer? beheer beheer beheer ** Planvorming Pagina 1 Planvorming 1 Eigen plannen 1.1 Beheersplan waterkeringen x 1.2 Waterbeheersplan x x x 1.3 Beheersplan wegenbeheer x* x 1.4 Beheersplan vaarwegenbeheer x 1.5 Thema- en gebiedsgerichte plannen

Nadere informatie

Jaarstukken 2014, Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 Aqualysis Agendapunt. Nee

Jaarstukken 2014, Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 Aqualysis Agendapunt. Nee Voorstel voor Commissie besturen en organiseren Vergaderdatum 10 juni 2015 Onderwerp Jaarstukken 2014, Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 Aqualysis Agendapunt 5 b Kenmerk B2015/u@@ Portefeuillehouder

Nadere informatie

CABA + CMFB + CWS 03-06-2014 Agendapunt: CABA 9 CMFB 8 CWS 9

CABA + CMFB + CWS 03-06-2014 Agendapunt: CABA 9 CMFB 8 CWS 9 CABA + CMFB + CWS 03-06-2014 Agendapunt: CABA 9 CMFB 8 CWS 9 Sittard, 20 mei 2014 AAN DE COMMISSIES ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN, MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID EN WATERSYSTEMEN Onderwerp: Zienswijze

Nadere informatie

Voorstel aan het AB. Uitbreiding rwzi Hoensbroek votering verhoging uitvoeringskrediet

Voorstel aan het AB. Uitbreiding rwzi Hoensbroek votering verhoging uitvoeringskrediet BRO Proj ecten Fout! Ongeldige best andsnaam. Voorstel aan het AB Van Dagelijks Bestuur Corsanr. spiert/2015.05799 Onderwerp Uitbreiding rwzi Hoensbroek votering verhoging uitvoeringskrediet Agendapuntnr.

Nadere informatie

o i. CCD oniï É. 1 JU. LUIt»

o i. CCD oniï É. 1 JU. LUIt» W A T E R S C H A P S B E D R I J F L I M B U R G 13 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG Maria Theresialaan 99 Postbus 1315 6040 KH Roermond KvK-nr. 504.534.83 Bank: 63.67.60.464

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

(pagina 3) (pagina 6)

(pagina 3) (pagina 6) JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Algemeen Bestuur WBL: vergadering d.d. 30 mei 2012

Algemeen Bestuur WBL: vergadering d.d. 30 mei 2012 Financieel verslag 2011 Waterschapsbedrijf Limburg Maria Theresialaan 99 Postbus 1315 6040 KH Roermond Tel. 088-8420000 Algemeen Bestuur WBL: vergadering d.d. 30 mei 2012 Inhoud Financieel verslag 2011

Nadere informatie

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Wat gaat het kosten? Bedragen * 1. Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Integratie-uitkering 3.55 3.55 Bbz24 177 298 12 44.28 4.855-3.173 Bijzondere bijstand en minimabeleid 4.331 4.331 Organisatie (incl.

Nadere informatie

Onderwerp Begroting FUMO 2017

Onderwerp Begroting FUMO 2017 Onderwerp Begroting FUMO 2017 Portefeuillehouder Siebenga Datum collegebesluit 12 april 2016 Opsteller mevrouw M.N. de Vries Registratie GF16.20039 Agendapunt 7 Voorstel 1. De zienswijze zoals verwoord

Nadere informatie

Memo van het College van B&W

Memo van het College van B&W Aanleiding In de commissie Ruimte van 22 mei 2014 zijn vragen gesteld over het risicoprofiel van de parkeerexploitatie gerelateerd aan het project Waterfront. In deze commissie is het voorstel van administratieve

Nadere informatie

Voorstel aan het Algemeen Bestuur:

Voorstel aan het Algemeen Bestuur: 7DIRECTIE Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond DIRECTIE Tel: 0475-394240 Fax: 0475-311605 www.wbl.nl info@wbl.nl Corsanr. UNIT STAF STAF LAB VH WH ZVB P&C P&O 2010.09142 Voorstel aan het

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: 2010004432 Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Bestuur en Middelen Agenda nr. : 13, 2010/40 Voorstel tot

Nadere informatie

In hoofdstuk 1. Jaarverslag 2011 treft u een bestuurlijke samenvatting aan van de belangrijkste zaken uit de Jaarrapportage 2011.

In hoofdstuk 1. Jaarverslag 2011 treft u een bestuurlijke samenvatting aan van de belangrijkste zaken uit de Jaarrapportage 2011. A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 25 april 2012 Agendapunt: 6.0 Onderwerp : Jaarrapportage 2011 KORTE SAMENVATTING: Bijgaand treft u de Jaarrapportage over het jaar 2011 aan. Het ontwerp

Nadere informatie

Toekomst Riegmeer: 3 e sessie werkgroep Raad 5 juli. 1. Inleiding

Toekomst Riegmeer: 3 e sessie werkgroep Raad 5 juli. 1. Inleiding Toekomst Riegmeer: 3 e sessie werkgroep Raad 5 juli 1. Inleiding Met een commissie vanuit de raad is de afgelopen maanden gekeken welke opties en scenario s denkbaar zijn als het gaat om de toekomst van

Nadere informatie

FPC FPC Algemeen Algemeen

FPC FPC Algemeen Algemeen FPC FPC Algemeen Algemeen ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG Maria Theresialaan 99 Postbus 1315 6040 KH Roermond KvK-nr. 504.534.83 Bank: 63.67.60.464 Tel: 088-8420000 Fax: 0475-311605

Nadere informatie

Aan AB AQUON. Van DB AQUON. Datum 24 april Steller. Theo Houterman. Onderwerp Ontwerp Begroting Korte toelichting

Aan AB AQUON. Van DB AQUON. Datum 24 april Steller. Theo Houterman. Onderwerp Ontwerp Begroting Korte toelichting Aan Van AB AQUON DB AQUON Datum 24 april 2014 Steller Theo Houterman Onderwerp Ontwerp Begroting 2015 Korte toelichting De ontwerp begroting, zoals in artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling wordt

Nadere informatie

DB-vergadering 25-05-2009 Agendapunt 6

DB-vergadering 25-05-2009 Agendapunt 6 DB-vergadering 25-05-2009 Agendapunt 6 Onderwerp Evaluatie Uitvoeringsregels Inkoop en Aanbesteding Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma / Waterbeheersplan Niet van

Nadere informatie

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg Financiële verordening RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begrippenkader... 3 Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording... 4 Artikel 2 Opstellen begroting en verantwoording...

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 14-01-2014 Agendapunt 4 Steller / afdeling N. Rossel / Stafunit Algemene Dienst Openbaar Ja Bestuurder J.J. Schrijen Bijlage(n) 3 Programma Bedrijfsvoering

Nadere informatie

DB-vergadering 15-11-2010 Agendapunt 11

DB-vergadering 15-11-2010 Agendapunt 11 DB-vergadering 15-11-2010 Agendapunt 11 Onderwerp Uitwerking aanvullende scenario s programmabegroting 2011 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma Niet van toepassing.

Nadere informatie

DB-vergadering 06-09-2010 Agendapunt 5

DB-vergadering 06-09-2010 Agendapunt 5 DB-vergadering 06-09-2010 Agendapunt 5 Onderwerp Verhoging krediet ten behoeve van project 'Aanpak van waterstaatkundige en ecologische knelpunten van de Geul in de gemeente Valkenburg aan de Geul'; 6e

Nadere informatie

Financiële begroting 2016

Financiële begroting 2016 Financiële begroting 2016 113 114 Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht opgenomen onder Begroting van Baten en Lasten in het begin van deze begroting.

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provincie Flevoland (FL) t.a.v. de Provinciale Staten Postbus 55 8200 AB LELYSTAD DGBK/Bestuur, Democratie

Nadere informatie

Ja, de jaarrekening 14 april van het WNK ontvangen.

Ja, de jaarrekening 14 april van het WNK ontvangen. JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

HoogheemTaadschap van Delfland

HoogheemTaadschap van Delfland HoogheemTaadschap van Delfland Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunend organisatie Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 4 juni 2009 B.02 749936 4 Aan de verenigde vergadering

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 14.

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 14. Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 14. Aan de Verenigde Vergadering Zienswijze ontwerpbegroting 2015 Aquon Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen 3 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden,

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden, VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 28 mei 2013 SMO / Financiën STUKDATUM NAAM STELLER 16 april 2013 B.C. Donker ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 6b Jaarverslag en jaarrekening 2012 PROGRAMMA Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Ontwerpbegroting AQUON 2015

Ontwerpbegroting AQUON 2015 Ontwerpbegroting AQUON 2015 Aan Van DB AQUON Theo Houterman Datum 14 mei 2014 Steller Theo Houterman Onderwerp Aangepaste Ontwerp Begroting 2015 Korte toelichting De ontwerp begroting, zoals in artikel

Nadere informatie

EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen

EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen Bijlage 2 Bijlage EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen 1. Aanleiding Gegeven de huidige situatie van de overheidsfinanciën en het EMU-tekort van Nederland krijgt het EMU-saldo van de waterschappen

Nadere informatie

DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 15

DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 15 DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 15 Onderwerp Consolidatie vlottende schuld en aangaan basisrentelening met uitgestelde storting bij de Nederlandse Waterschapsbank Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen

Nadere informatie

Allereerst wordt in onderstaande tabel de ontwikkeling vanuit de vastgestelde begroting naar de voorliggende begrotingswijziging weergegeven.

Allereerst wordt in onderstaande tabel de ontwikkeling vanuit de vastgestelde begroting naar de voorliggende begrotingswijziging weergegeven. Memo Aan: College van Dijkgraven en Heemraden Dagelijks Bestuur Van: Dagelijks Bestuur AQUON Steller: Monique van der Valk/ concerncontroller AQUON Betreft: Eerste begrotingswijziging AQUON 2013 Datum:

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Geachte gemeenteraadsleden, In december 2014 hebben wij u geïnformeerd over

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Financiële verordening Het Gegevenshuis

Financiële verordening Het Gegevenshuis Financiële verordening Het Gegevenshuis Vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis d.d. 25 februari 2016. Inhoud Artikel 1 Begrippenkader...

Nadere informatie

Werkorganisatie DEAL-gemeenten

Werkorganisatie DEAL-gemeenten IKB INTEGRALE KOSTPRIJSBEREKENING Werkorganisatie DEAL-gemeenten Mei 2015 1 P a g i n a Aanleiding De aanleiding voor deze notitie is het besluit van het bestuur op 22 april 2015 om de Integrale Kostprijsberekening

Nadere informatie

BEGROTING 2017 PRESENTATIE

BEGROTING 2017 PRESENTATIE BEGROTING 2017 PRESENTATIE 1 Wijzigingen BBV 2016 Wijzigingen & Implementatie Hoofdlijnen (1) Taakvelden (2) Beleidsindicatoren (3) Verbonden partijen (4) Overhead (5) Investeringen (6) EMU saldo (7) Vpb

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 1 1. Inleiding en achtergrond De Financiële verordening van de provincie Zuid-Holland schrijft voor dat Provinciale Staten

Nadere informatie

www.pwc.nl Onderzoek huidige financiële positie Gemeente Doetinchem en gemeente Oude IJsselstreek 21 november 2012

www.pwc.nl Onderzoek huidige financiële positie Gemeente Doetinchem en gemeente Oude IJsselstreek 21 november 2012 www.pwc.nl Onderzoek huidige financiële positie Gemeente Doetinchem en gemeente Oude IJsselstreek Achtergrond en aanleiding Mogelijke fusie tussen gemeente Doetinchem en gemeente Oude IJsselstreek Kwaliteit

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Voorstel aan het Algemeen Bestuur:

Voorstel aan het Algemeen Bestuur: DIRECTIE Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond DIRECTIE Tel: 0475-394240 Fax: 0475-311605 www.wbl.nl info@wbl.nl Corsanr. UNIT STAF STAF WH ZVB P&C P&O pc/ps-2010.05449 Voorstel aan het Algemeen

Nadere informatie

Voorstel In te stemmen met de verlenging van het contract met Ernst & Young met één jaar.

Voorstel In te stemmen met de verlenging van het contract met Ernst & Young met één jaar. Onderwerp: Verlenging contract E&Y met één jaar Algemeen Bestuur Portefeuillehouder: A. Kersten Datum: 23 september 2009 Vergaderingnummer: Agendapunt: Voorstel In te stemmen met de verlenging van het

Nadere informatie

Bespreeknota wijziging Besluit Begroting en Verantwoording

Bespreeknota wijziging Besluit Begroting en Verantwoording Bespreeknota wijziging Besluit Begroting en Verantwoording Inleiding Met ingang van de begroting 2017 gaat er het nodige veranderen in het Besluit Begroting en Verantwoording en daarmee in onze begroting.

Nadere informatie

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen.

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Voorstel aan het AB. Van Dagelijks Bestuur Corsanr. pjmans/2012.10858. Onderwerp Afsluiten kredieten + kredietvotering nieuwe projecten 2013

Voorstel aan het AB. Van Dagelijks Bestuur Corsanr. pjmans/2012.10858. Onderwerp Afsluiten kredieten + kredietvotering nieuwe projecten 2013 FPC Voorstel aan het AB Van Dagelijks Bestuur Corsanr. pjmans/2012.10858 Onderwerp Afsluiten kredieten + kredietvotering nieuwe projecten 2013 Agendapuntnr. 7 AB-vergadering 6-12-2012 Besluit 1. Ten aanzien

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 28-01-2014 Agendapunt 7 Steller / afdeling P. Daelmans / Middelen Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) - Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie