Onderwerp: Toelichting opbouw programmabegroting en technische uitgangspunten programmabegroting 2010 en meerjarenraming

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwerp: Toelichting opbouw programmabegroting en technische uitgangspunten programmabegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014"

Transcriptie

1 DB Agendapunt: o13 Sittard, 27 januari 2009 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp: Toelichting opbouw programmabegroting en technische uitgangspunten programmabegroting 2010 en meerjarenraming Voorstel Instemmen met het bijgevoegde concept-voorstel aan het algemeen bestuur../. Hierbij doe ik u toekomen een concept-voorstel aan het algemeen bestuur inzake toelichting opbouw programmabegroting en technische uitgangspunten programma-begroting 2010 en meerjarenraming Het bijgevoegde concept-voorstel spreekt naar mijn oordeel voor zich. Kortheidshalve volsta ik verder dan ook met een verwijzing daarnaar. Voorstel Ik stel u voor in te stemmen met het bijgevoegde concept-voorstel aan het algemeen bestuur. De adjunct-directeur, ing. J.M.G. In den Kleef /PDA

2 DB WATERSCHAPSBLAD 2009, NUMMER BIJL.: Agendapunt: # Sittard, AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Toelichting opbouw programmabegroting en technische uitgangspunten programmabegroting 2010 en meerjarenraming Voorstel Instemmen met de toelichting van de opbouw van de programmabegroting en de uitgangspunten voor de programmabegroting 2010 en de meerjarenraming van zowel het Waterschapsbedrijf Limburg als ons waterschap, vaststellen. Algemeen Hierbij treft u conform de planning- en controlcyclus 2009 de technische uitgangspunten ten behoeve van de begroting 2010 en de meerjarenraming aan. Verder zal in verband met het feit dat een aantal leden van het algemeen bestuur nieuw is nog worden ingegaan op gehanteerde opzet van de programmabegroting die met ingang van de begroting 2009 zijn beslag heeft gekregen. De voorliggende notitie bestaat derhalve uit een tweetal onderdelen, te weten toelichting opzet programmabegroting en de technische uitgangspunten ten behoeve van de begroting 2010 en meerjarenraming. 1 Toelichting opzet programmabegroting In verband met de inwerkingtreding van de Wet modernisering waterschapsbestel (lees Waterschapswet) per 1 januari 2008 en de invoering van de Regeling Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen (BBVW), die met ingang van 1 januari 2009 de Comptabiliteitsvoorschriften voor Waterschappen heeft vervangen, heeft de opbouw van de begroting en meerjarenraming met ingang van het begrotingsjaar 2009 een wijziging ondergaan. Onderstaand wordt deze opzet op hoofdlijnen nader toegelicht. 1.1 Begroting De begroting wordt op drie invalshoeken aan het algemeen bestuur gepresenteerd, te weten op basis van programma s, kostendragers en groepen van kosten- en opbrengsten. Met kostendragers worden de taken bedoeld, te weten de taak watersysteembeheer en de taak zuiveringsbeheer die in de nieuwe Waterschapswet als zodanig zijn gedefinieerd /PDA 1/10

3 De indeling naar kostensoorten waarbij diverse kosten en opbrengsten worden gerubriceerd in groepen behoeft geen toelichting en spreekt voor zich. De belangrijkste invalshoek echter is de programma insteek. De definitie van een programma kan als volgt worden weergegeven. Een programma is een samenhangend geheel van activiteiten op basis waarvan het algemeen bestuur het beleid van het waterschap vaststelt. Zowel de meerjarenraming als de begroting worden ingestoken op basis van programma s. Het algemeen bestuur heeft op 21 april 2009 de programma s vastgesteld. De begroting is op basis van de landelijke BBP-structuur (beleids- en beheersproces bij waterschappen) van onderuit opgebouwd van werkplanproduct via beheerproduct naar beleidsproduct en uiteindelijk resulterend in beleidsveld. Hier is dan ook sprake van een bottom up benadering waarbij de financiële beheersbaarheid ten alle tijden gewaarborgd is. Financiële beheersbaarheid is essentieel om op een verantwoorde wijze in al haar facetten verantwoording af te kunnen leggen over de beleidsvoornemens (vooraf) en de beleidsrealisatie (achteraf). De financiële beheersbaarheid is dan ook een belangrijke randvoorwaarde geweest bij de keuzes van de programma s. Naast de financiële beheersbaarheid heeft het Waterbeheersplan eveneens een belangrijke rol gespeeld bij de programma indeling. De afstemming begroting en Waterbeheersplan samen met de financiële beheersbaarheid heeft dan ook een belangrijke rol gespeeld bij de programma indeling. Voor de opzet van de begroting en meerjarenraming, die met ingang van dienstjaar 2009 wordt gehanteerd, is uitgegaan van 7 programma s. Deze programma s samen vormen het programmaplan. Per programma wordt in de begroting expliciet weergegeven welke doelstellingen het waterschap nastreeft, wat wordt gedaan om die doelstellingen te halen en wat dit aan middeleninzet met zich meebrengt. Populair gezegd zal per programma antwoord worden gegeven op de 3 W s: Wat willen we bereiken? Wat doen we ervoor in 2009? Wat mag het kosten? Onderstaand treft u de programma s aan die in de begroting worden gehanteerd en op hoofdlijnen nader zijn toegelicht. Programmaplan m.i.v. begroting 2009 Naam Programma 1 Plannen Programma 2 Watersysteem Programma 3 Veiligheid Programma 4 Zuiveren Programma 5 Instrumenten Programma 6 Bestuur, externe communicatie en belastingen Programma 7 Bedrijfsvoering /PDA 2/10

4 Programma 1: plannen Het programma plannen is vooral gericht op het opstellen van eigen plannen en overige beleidsaspecten. Ook de kosten voor studie en onderzoek voor het formuleren van nieuw beleid maken hier deel vanuit. Het belangrijkste beleidsplan is het waterbeheersplan met de nieuwe beleidsaspecten zoals de Kaderrichtlijn Water, Waterbeheer 21 e eeuw / Nationaal Bestuurakkoord Water en Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR). Maar ook hiervan afgeleide werkprocessen en beleidsplannen, zoals plannen van derden, gebiedsgericht werken, landinrichting, watertoets en wateradvies, het beheersplan waterkeringen en het calamiteitenplan, het grondbeleid, recreatief medegebruik, cultuurhistorische waarden, visserij en jacht worden tot dit programma gerekend. Programma 2: watersysteem Het programma watersysteem betreft het realiseren en onderhouden van waterhuishoudkundige werken van het watersysteem, zijnde het waterkwantiteit- en het passieve waterkwaliteitsbeheer. Het programma omvat de inrichting van stromende en stilstaande wateren in zowel het landelijk gebied als de bebouwde omgeving. Hiertoe behoren ook beekherstel en maatregelen ten behoeve van de verbetering van vismigratie alsmede duurzaam stedelijk waterbeheer, waterbodemsanering (baggeren), aanpak diffuse bronnen van watervervuiling en andere (fysieke) maatregelen voor de verbetering van de waterkwaliteit. Verder behoren de inrichting van het watersysteem op basis van de nieuwe normering, voorkomen van wateroverlast, aanleg regenwaterbuffers en retentie, aanpak van bodemerosie en oppervlakkige afstroming in hellend gebied, GGOR en peilbeheer tot dit programma. Programma 3: veiligheid Het programma veiligheid omvat de waterkeringszorg: aanleg en onderhoud van waterkeringen plus de hoogwateractiviteiten (dijkbewaking). Onder deze noemer zullen ook de (uitvoerings)maatregelen worden gebracht die voortkomen uit het Beheersplan Waterkeringen Programma 4: zuiveren Het programma zuiveren omvat de investeringen en onderhoudskosten die gemaakt worden voor de waterketen ofwel het zuiveringsbeheer. De investeringen, het beheer en onderhoud van zuiveringstechnische werken (rioolwaterzuiveringsinstallaties, BBP: gezuiverd afvalwater) plus slibverwerking, het rioleringsbeleid, en de kosten voor het rioolwatertransportsysteem (BBP: transport afvalwater) maken hier deel van uit. Ook de samenwerking in de waterketen behoort tot dit programma. Programma 5: instrumenten Het programma instrumenten omvat een reeks van (beheers)instrumenten die het waterschap tot zijn beschikking heeft om de taakuitoefening op een adequate manier te kunnen uitvoeren. Hieronder vallen de keur, legger, de uitvoering van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, waaronder het beheer van en vergunningverlening met betrekking tot lozingen op het oppervlaktewater en taken in het kader van het grondwaterbeheer (wordt Waterwet). Vergunningverlening en handhaving behoren hier ook toe. Daarnaast heeft het waterschap enkele financiële regelingen (subsidies voor afkoppelen en groene berging, regeling permanent grasland). Tevens wordt de monitoring tot dit programma gerekend /PDA 3/10

5 Programma 6: bestuur, externe communicatie en belastingen Het programma bestuur, externe communicatie en belastingen bevat alle aspecten die gemoeid zijn met het bestuur, de externe communicatie en alles wat belastingheffing betreft. Het vaststellen van de belastingtarieven is expliciet een taak van het bestuur. Programma 7: bedrijfsvoering Het programma bedrijfsvoering bevat alle activiteiten die erop gericht zijn om de organisatie te ondersteunen bij het realiseren van de bestuurlijke doelstellingen. Naast de financiële administratie en de voorbereiding van de producten uit de planning en control cyclus vallen hier alle beleidsaspecten onder die gemoeid zijn met o.a. de huisvesting, automatisering, juridische, personele en facilitaire aangelegenheden. 1.2 Meerjarenraming In de BBVW is de meerjarenraming als verplicht instrument in het kader van de planning- en controlcyclus opgenomen. Behandeling van de meerjarenraming dient - bij voorkeur plaats te vinden in het voorjaar - voorafgaand aan de behandeling van de begroting. De meerjarenraming wordt, evenals de begroting gepresenteerd op programmaniveau en omvat een periode van 4 jaar volgend op het komende begrotingsjaar. De meerjarenraming zal op 30 juni 2009 aan het algemeen bestuur ter vaststelling worden aangeboden. 1.3 Meerjarig investeringsplan Het meerjarig investeringplan (MIP) maakt integraal deel uit van de programmabegroting. Omdat bij de begroting een programma opzet wordt gehanteerd, is niet alleen de meerjarenraming en de begroting op programmaniveau ingestoken, maar ook het meerjarig investeringsplan. Dit betekent dat het investeringsniveau per programma is gerubriceerd en kredietvotering door het algemeen bestuur per programma plaatsvindt en niet per individueel project. De investeringen op programmaniveau worden integraal in de begroting opgenomen. De kredietverlening per individueel project is in de voorliggende opzet dan ook de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur (gedelegeerd van AB naar DB). 1.4 Waterbeheersplan Eind 2009 zal het nieuwe Waterbeheersplan Waterschap Roer en Overmaas aan het bestuur ter vaststelling worden aangeboden. Om de afstemming Waterbeheersplan versus begroting te optimaliseren, hebben de programma s ook als basis gediend voor het waterbeheersplan. 2 Technische uitgangspunten programmabegroting 2010 en meerjarenraming Het tweede onderdeel van deze notitie betreft de technische uitgangspunten voor de programmabegroting 2010 en meerjarenraming Deze uitgangspunten vormen de kaders waarmee rekening wordt gehouden bij de samenstelling van de begroting 2010 en de meerjarenraming van zowel het Waterschapsbedrijf Limburg als ons waterschap. Gelet op het verschijningsmoment van deze notitie bent u in de gelegenheid om sturing te geven 'aan de voorkant' van het begrotingsproces van het waterschap en het waterschapsbedrijf /PDA 4/10

6 Evenals voorgaande jaren worden ook dit jaar weer de nodige inspanningen verricht om de stijgingspercentages van de waterschaplasten voor 2010 waar mogelijk te beperken tot een acceptabel en maatschappelijk aanvaardbaar niveau. Dit is echter geen gemakkelijke opgave. Een instrument dat kan worden ingezet om dit te bereiken, zijn de egalisatiereserves. In principe is hier sprake van een continuering van het beleid zoals dat de afgelopen jaren is ingezet. De voorliggende uitgangspunten en de uitkomsten van de te verrichten inspanningen worden bij de samenstelling van de begroting 2010 meegenomen. 2.1 Uitgangspunten en algemene ontwikkelingen De belangrijkste algemene ontwikkelingen en uitgangspunten die bij de samenstelling van de begroting 2010 en de meerjarenraming zullen worden gehanteerd, kunnen worden gesplitst in interne en externe factoren, welke onderstaand zijn weergegeven. De uitgangspunten zijn in overleg met het Waterschapsbedrijf Limburg en het Waterschap Peel en Maasvallei tot stand gekomen. 2.2 Interne factoren WRO en WBL Basis voor de begroting 2010 zijn de jaarrekening 2008, de vastgestelde begroting 2009 inclusief 1 e begrotingswijziging van het Waterschap Roer en Overmaas, de wijzigingen tot en met de vergadering van het algemeen bestuur van 28 april 2008 en de uitgangspunten en bouwstenen zoals geformuleerd in het Waterbeheersplan Waterschap Roer en Overmaas De begroting en meerjarenraming worden gepresenteerd volgens het gezichtspunt van de programma s. Naast de programma insteek dient de begroting ook te worden gepresenteerd naar kostendragers (lees taken) en naar kosten- en opbrengstensoorten (EMUrichtlijnen). De begroting en de meerjarenraming moeten voldoen aan de geldende voorschriften zoals de Regeling Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen (BBVW) en het gestelde in het Burgerlijk Wetboek boek II (BW II) met betrekking tot begrotingen en jaarstukken Basis voor de salarisbegroting is de personeelsformatie per 1 april Berekening van de liquiditeitspositie Het uitgangspunt is dat de aanslagoplegging in 2010 evenals voorgaande jaren gespreid zal plaatsvinden door middel van vier grote kohieren. Voor de berekening van de liquiditeitspositie wordt uitgegaan van aanslagoplegging per 31 januari 2010 (95%) voor de zuiveringsheffing bedrijven, 28 februari 2010 (95%) voor de watersysteemheffing huurders en 31 maart 2010 (95%) voor de overige aanslagen. Op 30 november 2010 zal de overige 5% worden opgelegd. Indien deze data niet worden gehaald, heeft dit tot gevolg dat de liquiditeitspositie verslechtert. Dit zal een negatief effect hebben op de rentekosten. Indien de aanslagoplegging eerder plaatsvindt heeft dit uiteraard een positief effect op de liquiditeitspositie en de daarmee gemoeide rentekosten /PDA 5/10

7 De bedrijfsmatige activiteiten van de taak zuiveringsbeheer, het laboratorium (uitgevoerd door Intertek) en de volledige heffing en invordering voor de waterschapslasten zijn opgedragen aan de gemeenschappelijke regeling (het Waterschapbedrijf Limburg). De door de waterschappen hiervoor te betalen bijdrage wordt afhankelijk gesteld van de jaarlijkse begroting van het Waterschapsbedrijf Limburg. Deze bijdrage dient te worden beschouwd als een verplichte uitgave. Voor de toerekening van de nettokosten aan het individuele waterschap worden, conform het bij de herziening van het waterschapsbestel vastgestelde kader, de volgende verdeelsleutels gehanteerd: Toerekening aan zuiveringsbeheer: Unit Zuiveringsbedrijf Limburg Unit Waterschapsheffingen Laboratorium Intertek Verdeelsleutel = aantal vervuilingeenheden indirecte lozingen per waterschapsgebied Toerekening aan watersysteembeheer: Unit Waterschapsheffingen Verdeelsleutel = aantal aanslagen per waterschap Afschrijvingsmethodiek Voor nieuwe investeringen wordt het beleid gevolgd zoals beschreven in de nota vaste activa Dit betekent dat voor nieuwe investeringen in 2010 en volgende jaren, de navolgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd. Omschrijving Civielbouwkundige werken Elektromechanische werken Waterstaatkundige werken Gebouwen Automatisering Inventaris Immateriële activa Tractiemiddelen Afschrijvingstermijn 25 jaar 15 jaar 30 jaar 30 jaar 5 jaar 10 jaar 5 jaar 10 jaar Daarnaast zal - conform het gestelde in de Regeling Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen (BBVW) - een deel van de eigen loonkosten worden geactiveerd. Evenals in 2009 zullen de loonkosten van de projectleiders, de grondaankoper, de landmeters en de medewerkers projecten voor zover die kunnen worden toegerekend aan investeringsprojecten worden geactiveerd. Voor een uitvoerige uiteenzetting verwijzen wij naar de nota vaste activa Op 'grond' wordt, conform het gestelde in de nota vaste activa 2008, afgeschreven indien deze onderdeel uitmaakt van een waterstaatkundig werk. Indien gronden worden aangekocht om strategische redenen wordt hierop niet afgeschreven, tot het moment dat deze (eventueel) onderdeel uit gaan maken van een waterstaatkundig werk. Op gronden waarop installaties of gebouwen zijn gelegen, wordt niet afgeschreven /PDA 6/10

8 Het voorgaande zijn richtlijnen voor groepen investeringen. Per individueel geval zal beoordeeld worden welke afschrijvingstermijn van toepassing is. Voor de berekening van de kapitaallasten wordt conform het gestelde in de nota vaste activa 2008 evenals voorgaande jaren de navolgende systematiek gehanteerd. 1 e jaar 2 e jaar en volgende Investeringen ½ jaar afschrijving en ½ jaar rente jaar afschrijving en jaar rente Doorberekening De doorberekening van de kosten vindt plaats volgens de landelijke BBPverrekeningssystematiek en over de waterschapstaken watersysteembeheer en zuiveringsbeheer. Kwijtschelding/oninbaar Ten aanzien van kwijtschelding wordt de bestaande beleidslijn gevolgd. Met betrekking tot de oninbaarheid van belastingdebiteuren wordt de lijn die is vastgesteld bij de begrotingen van de afgelopen jaren, te weten een oninbaarheidspercentage van 0,5%, gehandhaafd voor 2010 en volgende jaren. Post onvoorzien Het bestaande beleid wordt gecontinueerd. Het budget voor onvoorziene uitgaven bedraagt circa 0,4% van het begrotingstotaal. 2.3 Externe factoren WRO en WBL De externe uitgangspunten zijn waar mogelijk gebaseerd op de ramingen van het Centraal Planbureau (CPB). Inflatie Uit het overzicht kerngegevens voor Nederland van het Centraal Planbureau (bron CPB informatief december 2008) blijkt dat het consumentenprijsindexcijfer in die periode gemiddeld met 1,63% is gestegen. In 2008 is de prijsstijging voor het eerst sinds jaren boven de 2% uitgekomen, namelijk 2,3% (op basis van de huidige inzichten). De Nederlandse inflatie is in vergelijking met andere Europese landen laag. De gemiddelde inflatie in de eurozone zal in 2008 op basis van de huidige inzichten uitgekomen op 3,25%. Ter vergelijking is ook gekeken naar de ontwikkeling van de prijsmutatie die het CPB afgeeft voor het 'intermediair verbruik van de overheid' (dit is de gemiddelde prijsmutatie van de lopende aankopen van goederen en diensten: bijvoorbeeld energie, huisvesting, kantoorartikelen en uitzendkrachten) over de periode De gemiddelde stijging bedroeg over voornoemde periode 2,49% per jaar. Voor 2009 wordt voor deze kosten een stijging van 2,25% en voor 2010 een stijging van 1,5% verwacht. Indien het kabinet besluit om de uitgestelde btw verhoging alsnog per 1 januari 2010 doorgang te laten vinden zal deze stijging hoger uitvallen. Gelet op de ontwikkeling van beide indexcijfers lijkt het hanteren van een inflatiepercentage van 2% in 2010 gerechtvaardigd. Voor de opvolgende jaren van de meerjarenbegroting wordt het hanteren van een inflatiecorrectie van 2% als reëel geoordeeld. Voor de reguliere kosten wordt voor de begroting 2010 en voor de meerjarenraming gerekend met algemeen inflatiepercentage van 2% /PDA 7/10

9 Salariskosten De huidige CAO voor het waterschapspersoneel loopt tot 1 oktober Deze CAO bevat voor 2009 een structurele verhoging van de salarissen met 1,4% (per 1 april 2009), een verhoging van de bijdrage in de levensloopregeling met 0,65% en een verhoging van de eindejaarsuitkering in 2009 met 0,5%. Verder is voor de periode vanaf 1 oktober 2009 in de programmabegroting 2009 nog rekening gehouden met een loonruimte van 0,80%. Hierdoor is in totaliteit in de begroting 2009 rekening gehouden met een stijging van de salariskosten met 3%. In verband met het feit dat de economie zich - door de gevolgen van de kredietcrises - in een recessie bevindt en de vooruitzichten voor zowel 2009 en 2010 niet positief zijn zal de druk om loonmatiging in nieuw af te sluiten CAO s toenemen. Voor de periode 2010 wordt dan ook, naast de reguliere verhogingen, rekening gehouden met een indexering van de loonsom van 2%. De jaarlijkse indexering bestaat uit de stijging van de salarissen en de werkgeverslasten. Omdat de verwachting is dat de het enige tijd zal duren alvorens de economische situatie verbeterd wordt voor de meerjarenraming , naast de jaarlijkse reguliere verhogingen, conform de huidige meerjarenraming eveneens uitgegaan van een jaarlijkse stijging van 2%. Op basis van bovenstaande onderdelen is met betrekking tot de ontwikkeling van de kosten uitgegaan van onderstaande percentages: Kosten/inflatie 2% 2% 2% 2% 2% Personeelskosten 2% 2% 2% 2% 2% Rekenrente Rente langlopende leningen De verwachting van de financiële instellingen is dat de rente op langlopende geldleningen voor het jaar 2010, in verband met het eventueel te verwachten voorzichtige economische herstel en de daarmee samenhangende ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt, ten opzichte van het huidige niveau enigszins zal toenemen. Op grond van deze veronderstelling wordt voor 2010 een percentage voor langlopende leningen van 5% gehanteerd. Op langere termijn verwachten wij dat onder invloed van het economisch herstel na 2011 de rentepercentages weer gaan stijgen. Voor 2010 en 2011 wordt derhalve gerekend met een percentage van 5% en voor de jaren 2012, 2013 en 2014 van 5,5%. Rente kortlopende leningen De ECB heeft de rente per 21 januari 2009 verlaagt tot 2%. De verwachting van de financiële instellingen is dat gelet op de gevolgen van kredietcrises en de verwachte groeivertraging de ECB de rente in 2009 nog verder zal verlagen. Daarnaast is de verwachting dat in de loop van 2010 indien het eerste voorzichtig herstel zal intreden de rente op kortlopende geldleningen weer iets zal toenemen /PDA 8/10

10 Op grond van bovenstaande veronderstelling wordt voor 2010 een percentage voor kortlopende geldleningen (lees rekening-couranttekorten) gehanteerd van 2,50%.Voor de meerjarenraming wordt een percentage van 3,50% gehanteerd; dit in verband met doorzetten van het herstel van de economische groei. Rente reserves en voorzieningen Over de reserves en voorzieningen wordt rente toegerekend aan de exploitatie. Het gehanteerde percentage is gelijk aan dat van de rente kortlopende leningen, te weten 2,50% voor 2010 en 3,50% voor de meerjarenraming. 2.4 Investeringsniveau WBL Het vigerende Masterplan voor de zuiveringstechnische werken van het Waterschapsbedrijf Limburg wordt jaarlijks geëvalueerd en vertaald in een geactualiseerd meerjaren investeringsprogramma. In december 2008 is dit geactualiseerde meerjaren investeringsprogramma vastgesteld door het bestuur van het waterschapsbedrijf, waarbij voor de periode de totale uitgaven worden geraamd op 163,1 miljoen ( ,1 miljoen, ,4 miljoen en daarna jaarlijks 34,2 miljoen). Deze planning vormt de basis voor de berekening van de kapitaallasten waarbij voor de jaren na 2009 inflatiecorrectie plaatsvindt. Dit overeenkomstig de uitgangspunten zoals opgenomen bij de begroting Voor de begroting 2010 en meerjarenraming van het Waterschapsbedrijf Limburg dient te worden uitgegaan van hetzelfde uitgangspunt. 2.5 Investeringsniveau WRO In 2004 is het Waterbeheersplan Waterschap Roer en Overmaas vastgesteld. Dit beheersplan leidt, rekeninghoudende met de inspanningsverplichtingen zoals opgenomen in de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4), het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL), Waterbeleid 21e eeuw (WB21), het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) en de Europese Kaderrichtlijn Water, tot een netto investeringsniveau van per jaar. Het genoemde niveau is met ingang van het dienstjaar 2006 structureel neerwaarts bijgesteld met tot per jaar. Verder is met ingang van het dienstjaar 2007 rekening gehouden met een onderuitputting van per jaar. Daarnaast is met ingang van 2009 het investeringsniveau verhoogd met de kosten die gemoeid zijn met de te activeren uren zoals beschreven in de nota vaste activa Het totale beleid wordt op programmaniveau (lees exploitatie en investeringen) concreet gemaakt in de begroting. De investeringen op programmaniveau vormen de basis voor de kredietverlening en voor de berekende kapitaallasten in de begroting en de meerjarenraming. Eind 2009 zal u het Waterbeheersplan Waterschap Roer en Overmaas ter vaststelling worden aangeboden. Voor de jaren 2010 tot en met 2014 wordt vooralsnog uitgegaan van een netto investeringsniveau van per jaar (excl. te activeren uren). Daarnaast zal de lijn die in de begroting 2009 is gehanteerd, dat bij de berekening van de kapitaallasten rekening wordt gehouden met een onderuitputting van het investeringsvolume van per jaar, worden gecontinueerd. Verder kan nog worden opgemerkt dat vanwege de complexibiliteit van de projecten en de daarmee samenhangende grondproblematiek het investeringsniveau de komende jaren kan fluctueren /PDA 9/10

11 2.6 Bijdrage WBL De bijdrage aan het Waterschapsbedrijf Limburg is, zoals aangegeven, een verplichte uitgave voor de begroting van ons waterschap. De bijdrage is het gevolg van de bestuurlijke vaststelling van de begroting door het bestuur van het waterschapsbedrijf. Uitgangspunt in de begroting 2009 van het waterschapsbedrijf was om de bijdrage voor de waterschappen voor de meerjarenraming , behoudens inflatie (2%), niet te wijzigen. Dit om fluctuaties in de exploitatie te voorkomen. Hierdoor sloot de meerjarenraming van het waterschapsbedrijf meerjarig met een overschot. Met deze systematiek heeft ons bestuur bij de vaststelling van de zienswijze 'begroting 2009 waterschapsbedrijf' ingestemd omdat hierdoor de meerjarenraming van ons waterschap een constanter karakter krijgt. Een en ander betekent dan ook dat dit uitgangspunt onverkort van toepassing blijft voor de begroting 2010 en volgende jaren. Voorstel Wij stellen u voor in te stemmen met de toelichting van de opbouw van de programmabegroting en de uitgangspunten voor de programmabegroting 2010 en de meerjarenraming van zowel het Waterschapsbedrijf Limburg als ons waterschap, vast te stellen. Het dagelijks bestuur, de adjunct-directeur, ing. J.M.G. In den Kleef de voorzitter, dr. J.J. Schrijen /PDA 10/10

DB-vergadering 14-06-2010 Agendapunt 8. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2011 en meerjarenraming 2011-2015 Waterschapsbedrijf Limburg

DB-vergadering 14-06-2010 Agendapunt 8. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2011 en meerjarenraming 2011-2015 Waterschapsbedrijf Limburg DB-vergadering 14-06-2010 Agendapunt 8 Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2011 en meerjarenraming 2011-2015 Waterschapsbedrijf Limburg Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma

Nadere informatie

./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Financiën inzake de eerste triaalrapportage per 30 april 2007.

./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Financiën inzake de eerste triaalrapportage per 30 april 2007. DB 21-05-2007 Agendapunt: o16 Sittard, 15 mei 2007 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp: Eerste triaalrapportage per 30 april 2007; 7e begrotingswijziging 2007./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie

Nadere informatie

AAN DE COMMISSIES ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN, MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID EN WATERSYSTEMEN

AAN DE COMMISSIES ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN, MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID EN WATERSYSTEMEN CMFB 02-06-2009 Agendapunt: 7 Sittard, 11 mei 2009 AAN DE COMMISSIES ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN, MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID EN WATERSYSTEMEN Onderwerp: Vaststelling meerjarenraming 2010-2014./.

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN BEGROTING

UITGANGSPUNTEN BEGROTING 1 UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2006... 3 1.1 UITGANGSPUNTEN EN ALGEMENE ONTWIKKELINGEN... 3 1.1.1 Interne factoren... 4 1.1.2 Externe factoren... 6 1.2 DE BEGROTING 2006 EN DE MEERJARENRAMING 2006-2010 IN

Nadere informatie

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder Voorstel Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Aan Portefeuillehouder algemeen bestuur 22 april 2009 V. Doorn

Nadere informatie

DB-vergadering 27-07-2009 Agendapunt 7. Onderwerp Aanwijzing accountant ten behoeve van controlewerkzaamheden dienstjaar 2009

DB-vergadering 27-07-2009 Agendapunt 7. Onderwerp Aanwijzing accountant ten behoeve van controlewerkzaamheden dienstjaar 2009 DB-vergadering 27-07-2009 Agendapunt 7 Onderwerp Aanwijzing accountant ten behoeve van controlewerkzaamheden dienstjaar 2009 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma /

Nadere informatie

DB-vergadering Agendapunt 11

DB-vergadering Agendapunt 11 DB-vergadering 13-03-2012 Agendapunt 11 Onderwerp Nota Uurtarieven 2012 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma Niet van toepassing Waterbeheersplan Niet van toepassing

Nadere informatie

Onderwerp: Meerjarenraming en ontwerpbegroting 2017 WBL

Onderwerp: Meerjarenraming en ontwerpbegroting 2017 WBL Onderwerp: Meerjarenraming -2021-2026 en Algemeen Bestuur ontwerpbegroting WBL Portefeuillehouder: Ger Driessen Datum: 22-06-2016 Vergaderingnummer: 7 Agendapunt: 10 Registratienummer: 2016.04110 Voorstel

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 15-07-2014 Agendapunt 6 Steller / afdeling W. Coenen / Projecten en Waterkeringen Openbaar Ja Bestuurder J.H.J. van der Linden / L.H. Dohmen Bijlage(n)

Nadere informatie

2e wijziging programmabegroting

2e wijziging programmabegroting 2e wijziging programmabegroting 2014 Datum : 4 augustus 2014 Versie : 1.0 Datum: 4 augustus 2014 Versie: 1.0 Registratienummer: 2014021298 Inhoudsopgave 1 Inhoud wijziging programmabegroting... 3 2 Begrotingswijziging

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

Voorstel aan algemeen bestuur

Voorstel aan algemeen bestuur Voorstel aan algemeen bestuur Van: Werkgroep Financiële zaken D.d.: 17 februari 2011 Betreft: Uitgangspunten, Meerjarenraming(en) en Begroting(en) 1. Voorstel De algemeen besturen wordt gevraagd in te

Nadere informatie

Pagina 1. grondwater- Watersysteem- Zuiverings- Wegenbeheer? beheer beheer beheer ** Planvorming

Pagina 1. grondwater- Watersysteem- Zuiverings- Wegenbeheer? beheer beheer beheer ** Planvorming Pagina 1 Planvorming 1 Eigen plannen 1.1 Beheersplan waterkeringen x 1.2 Waterbeheersplan x x x 1.3 Beheersplan wegenbeheer x* x 1.4 Beheersplan vaarwegenbeheer x 1.5 Thema- en gebiedsgerichte plannen

Nadere informatie

Het bijgevoegde conceptvoorstel spreekt voor zich. Volstaan wordt dan ook met een verwijzing daarnaar.

Het bijgevoegde conceptvoorstel spreekt voor zich. Volstaan wordt dan ook met een verwijzing daarnaar. Keur Waterschap Limburg per 1 januari 2017 schriftelijk GEEN Venlo, Sittard, 23 februari 2016 AAN DE VOORBEREIDINGSCOMMISSIE FUSIE Onderwerp Keur Waterschap Limburg per 1 januari 2017./. Hierbij treft

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

Graag vernemen wij uw advies ter zake. Het dagelijks bestuur, 120138/LUT 4/4

Graag vernemen wij uw advies ter zake. Het dagelijks bestuur, 120138/LUT 4/4 Het bijgevoegde rapport geeft u een beeld van de berekening van de omvang van de (financiële) risico s 2011 volgens de vastgestelde methodiek. Ook verschaft het rapport informatie over de opbouw van de

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 22-04-2014 Agendapunt 9 Steller / afdeling J. Louwsma / Beheer Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) 2 Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener Voorstel Algemeen bestuur Vergaderdatum 2 juli 2014 Onderwerp Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 GBLT Agendapunt 11 Kenmerk B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A.

Nadere informatie

Voorstel aan het AB * * Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/ Onderwerp Werkbegroting 2015; 1e begrotingswijziging 2015

Voorstel aan het AB * * Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/ Onderwerp Werkbegroting 2015; 1e begrotingswijziging 2015 FPC Algemeen Fout! Ongeldige bestandsnaam. Voorstel aan het AB Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/2015.05769 Onderwerp Werkbegroting 2015; 1e begrotingswijziging 2015 Agendapuntnr. 11 AB-vergadering

Nadere informatie

CMFB 02-11-2010 Agendapunt: CMFB 12 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID

CMFB 02-11-2010 Agendapunt: CMFB 12 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID CMFB 02-11-2010 Agendapunt: CMFB 12 Sittard, 18 oktober 2010 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Wijziging Verordening verontreinigingsheffing, Verordening zuiveringsheffing en Verordening

Nadere informatie

Afstemming programma-indeling P&C-cyclus met WBP

Afstemming programma-indeling P&C-cyclus met WBP Beleidsveld: Ondersteunend financieel Vergaderdatum: 8 oktober 2009 Aard voorstel: Besluitvormend Agendapunt: Kenmerk VV: 774373 Aantal bijlagen: - Aan de verenigde vergadering van Delfland, Ontwerpbesluit:

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Onderwerp Concept AB-voorstel inzake frictiekosten in relatie tot de fusie / frictiekosten ICT / informatievoorziening

Onderwerp Concept AB-voorstel inzake frictiekosten in relatie tot de fusie / frictiekosten ICT / informatievoorziening Concept AB-voorstel inzake frictiekosten in relatie tot de fusie / frictiekosten ICT / informatievoorziening schriftelijk GEEN Venlo, Sittard, 14 september 2015 AAN DE VOORBEREIDINGSCOMMISSIE FUSIE Onderwerp

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 24 BIJL.: 2 Agendapunt: 9

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 24 BIJL.: 2 Agendapunt: 9 AB 05-07-2011 WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 24 BIJL.: 2 Agendapunt: 9 Sittard, 21 juni 2011 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Vaststelling programmarekening 2010 Voorstel 1. de programmarekening 2010

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf

Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf WATERSCHAPSBLAD 2009, NUMMER 30 BIJL.: 2 Agendapunt: 5 Sittard, 15 juni 2009 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg

Nadere informatie

DB-vergadering 06-09-2010 Agendapunt 5

DB-vergadering 06-09-2010 Agendapunt 5 DB-vergadering 06-09-2010 Agendapunt 5 Onderwerp Verhoging krediet ten behoeve van project 'Aanpak van waterstaatkundige en ecologische knelpunten van de Geul in de gemeente Valkenburg aan de Geul'; 6e

Nadere informatie

Aan Verenigde Vergadering JAARREKENING 2010. Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011

Aan Verenigde Vergadering JAARREKENING 2010. Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011 agendapunt B.01 927470 Aan Verenigde Vergadering JAARREKENING 2010 Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011 1. De jaarrekening 2010 vast te stellen. 2. Het tekort van 18.240.832 van de taak watersysteembeheer

Nadere informatie

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld;

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 07-104; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; overwegende dat de verordening op de uitgangspunten

Nadere informatie

DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 15

DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 15 DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 15 Onderwerp Consolidatie vlottende schuld en aangaan basisrentelening met uitgestelde storting bij de Nederlandse Waterschapsbank Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen

Nadere informatie

DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg

DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11 Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma

Nadere informatie

Nota waardering en afschrijving vaste activa

Nota waardering en afschrijving vaste activa Nota waardering en afschrijving vaste activa Concept Datum 30 maart 2012 Opgemaakt door afdeling Bedrijfskundige Ondersteuning Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Algemeen... 3 1.2. Ingangsdatum...

Nadere informatie

Bijlage 4. WORDT WAS Verschillen. Financiële verordening Gemeente Ridderkerk 2014 Ridderkerk 2012. Financiële verordening

Bijlage 4. WORDT WAS Verschillen. Financiële verordening Gemeente Ridderkerk 2014 Ridderkerk 2012. Financiële verordening Hoofdstuk 1 inleidende bepalingen Artikel 1. Definities art. 1 Niet meer opgenomen: - afdeling - Administratieve organisatie - Financieel beheer Deze definities hebben betrekking op de GR-BAR en zijn daarom

Nadere informatie

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee Voorstel voor algemeen bestuur Vergaderdatum 2 januari 2014 Onderwerp Programmabegroting 2014-2017 Agendapunt 20 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder Opsteller/indiener Fusieopdracht 8 (financiële producten)

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2017 wordt circa 203.000 hoger geraamd dan waar in de begroting van 2017 mee rekening

Nadere informatie

CMFB 25-08-2009 Agendapunt: CMFB 5

CMFB 25-08-2009 Agendapunt: CMFB 5 CMFB 25-08-2009 Agendapunt: CMFB 5 Sittard, 29 juli 2009 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Managementrapportage WBL t/m 1e kwartaal 2009./. Hierbij doen wij u ter kennisneming toekomen

Nadere informatie

Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief

Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief 2012-2017 Datum 13 oktober 2011 Opgemaakt door Werkgroep Financiën Afdeling Staf en Financiële en Economische Zaken Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Uitgangspunten

Nadere informatie

HoogheemTaadschap van Delfland

HoogheemTaadschap van Delfland HoogheemTaadschap van Delfland Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunend organisatie Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 4 juni 2009 B.02 749936 4 Aan de verenigde vergadering

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt 399.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Bijlage M1 VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Portefeuillehouder Datum Status behandeling Carrousel R.T.A. Korteland 3 oktober 2013 opiniërend Steller

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 14-01-2014 Agendapunt 4 Steller / afdeling N. Rossel / Stafunit Algemene Dienst Openbaar Ja Bestuurder J.J. Schrijen Bijlage(n) 3 Programma Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 18 december 2013 Onderwerp : uitgangspunten begroting 2015 Agendapunt : 4b Kenmerk : AB/1328b Bijlage: 1 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Inleiding Conform

Nadere informatie

Beleidsrekening www.overmaas.nl

Beleidsrekening www.overmaas.nl Beleidsrekening 2008 www.overmaas.nl Inhoudsopgave I Verslag ter verantwoording van het financieel beleid en beheer over 2008... 3 1 Inleiding/samenvatting... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Samenvatting... 6

Nadere informatie

1. Inleiding en richtlijnen

1. Inleiding en richtlijnen NOTITIE RENTE 2017 1. Inleiding en richtlijnen 1.1 Inleiding Bij de wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de invoering van de Vennootschapsbelasting (VPB) voor de lagere overheden

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 1 1. Inleiding en achtergrond De Financiële verordening van de provincie Zuid-Holland schrijft voor dat Provinciale Staten

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0625 B.15.0625 Landgraaf, 1 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze ontwerp begroting 2016 BsGW Raadsvoorstelnummer: 24 PROGRAMMA

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt 382.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.

Nadere informatie

DB-vergadering 14-05-2013 Agendapunt 9. Onderwerp Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH)

DB-vergadering 14-05-2013 Agendapunt 9. Onderwerp Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH) DB-vergadering 14-05-2013 Agendapunt 9 Onderwerp Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH) Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Stafunit Algemene Dienst Bestuursprogramma

Nadere informatie

DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14

DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14 DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14 Onderwerp Vaststelling programmarekening 2010 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma Niet van toepassing. Waterbeheersplan Niet

Nadere informatie

DB-vergadering 25-05-2009 Agendapunt 7. Onderwerp Voorjaarsrapportage per 1 mei 2009; 2e begrotingswijziging 2009

DB-vergadering 25-05-2009 Agendapunt 7. Onderwerp Voorjaarsrapportage per 1 mei 2009; 2e begrotingswijziging 2009 DB-vergadering 25-05- Agendapunt 7 Onderwerp Voorjaarsrapportage per 1 mei ; 2e begrotingswijziging Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma / Waterbeheersplan Niet van

Nadere informatie

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009. Memo Ter attentie van Project management Den Dekker B.V. Datum 03 januari 2013 Distributie Projectnummer 111850-01 Onderwerp Parkeerterrein Jumbo Heythuysen Geachte heer Bosman, 1 WATERBELEID Het streven

Nadere informatie

Nota waardering en afschrijving vaste activa

Nota waardering en afschrijving vaste activa Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Nota waardering en afschrijving vaste activa Datum 25 november 2009 Afdeling

Nadere informatie

ONDERWERP: Vaststellen notitie activerings- en afschrijvingenbeleid

ONDERWERP: Vaststellen notitie activerings- en afschrijvingenbeleid Agendapunt: 19 No. 55/'10 Dokkum, 20 april 2010 ONDERWERP: Vaststellen notitie activerings- en afschrijvingenbeleid Aan de gemeenteraad, Op grond van de financiële verordening, laatst vastgesteld op 29

Nadere informatie

Artikel 3 Vaststelling van het volume voor de uitvoering van basis-, en niet basis- en plustaken

Artikel 3 Vaststelling van het volume voor de uitvoering van basis-, en niet basis- en plustaken CVDR Officiële uitgave van Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Nr. CVDR446553_1 13 juni 2017 Bijdrageverordening RUD Zeeland 2017 Besluit van het algemeen bestuur van de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

Nadere informatie

Visiedocument Financieel Beleid

Visiedocument Financieel Beleid 1. Financieel beleid Grip Om grip te houden op de gemeentefinanciën voert de gemeente financieel beleid uit. Enerzijds betreft dit wettelijke taken, zoals het opstellen van een begroting en een jaarrekening,

Nadere informatie

1 Inleiding / samenvatting... 7. 1.1 Inleiding... 7 1.2 Samenvatting... 9. 2 Programmaplan... 17

1 Inleiding / samenvatting... 7. 1.1 Inleiding... 7 1.2 Samenvatting... 9. 2 Programmaplan... 17 Inhoudsopgave 1 Inleiding / samenvatting... 7 1.1 Inleiding... 7 1.2 Samenvatting... 9 2 Programmaplan... 17 2.1 Programma Plannen... 18 2.2 Programma Watersysteem... 21 2.3 Programma Veiligheid... 24

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen De raad van de gemeente Simpelveld; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Simpelveld 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

NOTA RENTEBELEID GEMEENTE BERGEN OP ZOOM

NOTA RENTEBELEID GEMEENTE BERGEN OP ZOOM l lllllll llll lllll llll llllll 111111111111111111111111111111111 815-023068 NOTA RENTEBELEID 2015 GEMEENTE BERGEN OP ZOOM Bergen op Zoom, oktober 2015 1. INLEIDING.""""""""""""""""""""""""""""""""""

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording Financiële verordening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Beesel 2017 Hoofdstuk 1. Algemene

Nadere informatie

agendapunt 3.b.18 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GR AQUON Datum 21 augustus 2012 CTL/MCTL Bijlagen 6 Zaaknummer 28220

agendapunt 3.b.18 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GR AQUON Datum 21 augustus 2012 CTL/MCTL Bijlagen 6 Zaaknummer 28220 agendapunt 3.b.18 1016526 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GR AQUON Portefeuillehouder Ende, P. van der Datum 21 augustus 2012 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming BDV/JVI CTL/MCTL Bijlagen

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Paragraaf 4 : Financiering Inleiding In de paragraaf Financiering wordt de financieringsfunctie van de gemeente Leiderdorp uiteengezet voor de jaren 2016-2019. De uiteenzetting

Nadere informatie

agendapunt H.02 Aan Verenigde Vergadering

agendapunt H.02 Aan Verenigde Vergadering agendapunt H.02 1267231 Aan Verenigde Vergadering BIJSTELLEN INVESTERINGSPLAN EN KREDIETAANVRAAG 'BERGINGSGEBIED EN VISPAAIPLAATS MOLENVLIETPARK' (HOGE BROEKPOLDER, DEN HAAG) Gevraagd besluit Verenigde

Nadere informatie

Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de wijziging van het Waterschapsreglement van het Wetterskip Fryslân.

Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de wijziging van het Waterschapsreglement van het Wetterskip Fryslân. 13 mei 2014 Corr.nr. 2014-19.288, LGW Nummer 24/2014 Zaaknr. 516732 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de wijziging van het Waterschapsreglement van het Wetterskip

Nadere informatie

Onderwerp Begroting FUMO 2017

Onderwerp Begroting FUMO 2017 Onderwerp Begroting FUMO 2017 Portefeuillehouder Siebenga Datum collegebesluit 12 april 2016 Opsteller mevrouw M.N. de Vries Registratie GF16.20039 Agendapunt 7 Voorstel 1. De zienswijze zoals verwoord

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD 2010, NUMMER 47 BIJL.: 2 Agendapunt: 8. Onderwerp: Najaarsrapportage per 1 september 2010; 3e begrotingswijziging 2010

WATERSCHAPSBLAD 2010, NUMMER 47 BIJL.: 2 Agendapunt: 8. Onderwerp: Najaarsrapportage per 1 september 2010; 3e begrotingswijziging 2010 AB 30-11- WATERSCHAPSBLAD, NUMMER 47 BIJL.: 2 Agendapunt: 8 Sittard, 15 november AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Najaarsrapportage per 1 september ; 3e begrotingswijziging Voorstel 1. de Najaarsrapportage

Nadere informatie

Nota Relatie provincie Utrecht met de waterschappen. Deel 3: Provinciaal toezichtkader

Nota Relatie provincie Utrecht met de waterschappen. Deel 3: Provinciaal toezichtkader 1 INLEIDING Op grond van verschillende regelgeving is de provincie Utrecht belast met het toezicht op de op haar grondgebied gelegen waterschappen. In dit deel van de nota wordt een overzicht gegeven van

Nadere informatie

(Meerjaren)begroting 2010-2014. Zeg wat je doet en doe wat je zegt

(Meerjaren)begroting 2010-2014. Zeg wat je doet en doe wat je zegt (Meerjaren)begroting 2010 2014 Zeg wat je doet en doe wat je zegt Behandeling algemeen bestuur Waterschap Peel en Maasvallei 25 november 2009 2 Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 1 Aanbieding van de begroting

Nadere informatie

DB-vergadering 15-11-2010 Agendapunt 11

DB-vergadering 15-11-2010 Agendapunt 11 DB-vergadering 15-11-2010 Agendapunt 11 Onderwerp Uitwerking aanvullende scenario s programmabegroting 2011 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma Niet van toepassing.

Nadere informatie

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 wordt 66.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2016 rekening

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 25-02-2014 Agendapunt 8 Steller / afdeling W. Coenen / Projecten en Waterkeringen Openbaar Ja Bestuurder J.H.J. van der Linden/L.H. Dohmen Bijlage(n) 2

Nadere informatie

STAF/FC/U201000971 Lbr. 10/052

STAF/FC/U201000971 Lbr. 10/052 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Contributievoorstel 2011 uw kenmerk ons kenmerk STAF/FC/U201000971 Lbr. 10/052 bijlage(n) 1 datum 7 mei 2010

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 31 mei 2016 Agendanummer : 14 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : J. (Jasper) Nieuwenhuizen : Bestuurs- en managementondersteuning : M. (Mark) Prijs Voorstel

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Paragraaf 4 : Financiering Inleiding In de paragraaf Financiering wordt de financieringsfunctie van de gemeente Leiderdorp uiteengezet voor de jaren 2015-2018. De uiteenzetting

Nadere informatie

PlusTeam. Hofstraat 4 5664 HT Geldrop KvK: 61974528 Bankrekening: Financiële verordening

PlusTeam. Hofstraat 4 5664 HT Geldrop KvK: 61974528 Bankrekening: Financiële verordening Financiële verordening Het Algemeen Bestuur van gelet op artikel 17 eerste lid van de regeling openbaar lichaam en artikel 212 van de Gemeentewet; zoals luidend vanaf de inwerkingtreding van de Wet dualisering

Nadere informatie

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus Agendapunt : 06. Voorstelnummer : 06-036 Raadsvergadering : 25 juni 2015 Naam opsteller : Dimitri Druiven Informatie op te vragen bij : Dimitri Druiven tst. 269 Portefeuillehouder(s) : R. Zeeman Zaaknummer

Nadere informatie

Concept. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Concept. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Nummer AB 09/... Onderwerp Begroting 2010 AGV Contactpersoon R. Gross Doorkiesnummer 020 608 24 39 Betrokken DB-lid P.F. de Groene Samenvatting De begroting 2010 is een uitwerking van de eerste jaarschijf

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven Nr. 626 6 november 2017 Financiële Verordening 2018 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepaling

Nadere informatie

Programmarekening. www.overmaas.nl

Programmarekening. www.overmaas.nl Programmarekening 2013 www.overmaas.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding / samenvatting... 7 1.1 Inleiding... 7 1.2 Samenvatting... 9 2 Programmaplan... 17 2.1 Programma Plannen... 18 2.2 Programma Watersysteem...

Nadere informatie

WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG Maria Theresialaan 99 Postbus 1315 6040 KH Roermond KvK-nr. 504.534.83 Bank: 63.67.60.464. - «ifpl NO. 2012.

WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG Maria Theresialaan 99 Postbus 1315 6040 KH Roermond KvK-nr. 504.534.83 Bank: 63.67.60.464. - «ifpl NO. 2012. W A T E R S C H A P S B E D R I J F L I M B U R G ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG Maria Theresialaan 99 Postbus 1315 6040 KH Roermond KvK-nr. 504.534.83 Bank: 63.67.60.464 Waterschap

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Gemeentelijk rioleringsplan Registratienummer: 00538296 Op voorstel B&W d.d.: 31 maart 2015 Datum vergadering: 26 mei 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 28-01-2014 Agendapunt 7 Steller / afdeling P. Daelmans / Middelen Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) - Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Commissie Financiën en Bestuurlijke Zaken 23 februari 2016 VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Aandachtsveldhouder B.J. Bussink Vergadering : 1 maart 2016 Agendapunt : Bijlagen : Bestuursrapportage

Nadere informatie

loonstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 1,6% prijsstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 2,25% inflatiecorrectie tarieven: 1,08% 1,08%

loonstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 1,6% prijsstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 2,25% inflatiecorrectie tarieven: 1,08% 1,08% Bijlage 1 Begrotingsrichtlijnen voor de begroting 2014-2017 Samenvattend gelden de volgende financieel-technische uitgangspunten voor de begroting 2014-2017 : 1. Nominale ontwikkelingen 2014 2015-2017

Nadere informatie

Voorstel aan het Algemeen Bestuur:

Voorstel aan het Algemeen Bestuur: DIRECTIE Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond DIRECTIE Tel: 0475-394240 Fax: 0475-311605 www.wbl.nl info@wbl.nl Corsanr. UNIT STAF STAF WH ZVB P&C P&O pc/ps-2010.05449 Voorstel aan het Algemeen

Nadere informatie

Onderwerp Verordening Elektronisch bestuurlijk verkeer Waterschap Limburg

Onderwerp Verordening Elektronisch bestuurlijk verkeer Waterschap Limburg Verordeining Elektronisch bestuurlijk verkeer Waterschap Limburg schriftelijk GEEN Venlo, Sittard, 30 augustus 2016 AAN DE VOORBEREIDINGSCOMMISSIE FUSIE Onderwerp Verordening Elektronisch bestuurlijk verkeer

Nadere informatie

Voorstel aan het AB. llllllllllllllllll IIIMI. Van Dagelijks Bestuur Corsanr. zander/2016.05872

Voorstel aan het AB. llllllllllllllllll IIIMI. Van Dagelijks Bestuur Corsanr. zander/2016.05872 W A T E R S C H A P S B E D R J F L I M B U R G Voorstel aan het AB Van Dagelijks Bestuur Corsanr. zander/2016.05872 Onderwerp Werkbegroting 2016; 1e Begrotingswijziging 2016 Agendapuntnr. 5.1 AB-vergadering

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD 2010, NUMMER 30 BIJL.: 1 Agendapunt: 11. Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2011 en meerjarenraming 2011-2015 Waterschapsbedrijf

WATERSCHAPSBLAD 2010, NUMMER 30 BIJL.: 1 Agendapunt: 11. Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2011 en meerjarenraming 2011-2015 Waterschapsbedrijf AB 29-06-2010 WATERSCHAPSBLAD 2010, NUMMER 30 BIJL.: 1 Agendapunt: 11 Sittard, 14 juni 2010 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2011 en meerjarenraming 2011-2015 Waterschapsbedrijf

Nadere informatie

DB-vergadering 29-05-2012 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 14 MEI 2012

DB-vergadering 29-05-2012 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 14 MEI 2012 DB-vergadering 29-05-2012 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 14 MEI 2012 Aanwezig: de heren L.H. Dohmen, H.M.G. Hartmann, C.H.J.M. Lebens, J.H.J. van der Linden

Nadere informatie

(Meerjaren)begroting 2012-2016. onderweg naar morgen

(Meerjaren)begroting 2012-2016. onderweg naar morgen (Meerjaren)begroting 2012-2016 onderweg naar morgen Behandeling door dagelijks bestuur d.d. 18 oktober 2011 Behandeling door commissies d.d. 2 november 2011 Behandeling algemeen bestuur d.d. 23 november

Nadere informatie

WIJZIGING VERORDENING VERONTREINIGINGSHEFFING 2010. Het algemeen bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas;

WIJZIGING VERORDENING VERONTREINIGINGSHEFFING 2010. Het algemeen bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas; WIJZIGING VERORDENING VERONTREINIGINGSHEFFING 2010 Het algemeen bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas van 13 november

Nadere informatie