DB-vergadering Agendapunt 7. Onderwerp Aanwijzing accountant ten behoeve van controlewerkzaamheden dienstjaar 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DB-vergadering 27-07-2009 Agendapunt 7. Onderwerp Aanwijzing accountant ten behoeve van controlewerkzaamheden dienstjaar 2009"

Transcriptie

1 DB-vergadering Agendapunt 7 Onderwerp Aanwijzing accountant ten behoeve van controlewerkzaamheden dienstjaar 2009 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma / Waterbeheersplan Niet van toepassing Programma begroting Instrumenten Routing Dagelijks bestuur 27 juli 2009 Commissie ABA Commissie MFB 25 augustus 2009 Commissie WS Dagelijks bestuur 14 september 2009 Algemeen bestuur 29 september 2009 Voorstel Instemmen met de bijgevoegde concept-notitie aan de commissie Middelen en Financieel Beleid. Toelichting./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Middelen en Financieel Beleid inzake aanwijzing accountant ten behoeve van controlewerkzaamheden dienstjaar De bijgevoegde concept-notitie spreekt naar mijn oordeel voor zich. Kortheidshalve volsta ik verder dan ook met een verwijzing daarnaar. De secretaris/directeur, ing. J.M.G. In den Kleef /PDA

2 DB-vergadering Agendapunt: # Sittard, AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Aanwijzing accountant ten behoeve van controlewerkzaamheden dienstjaar 2009 Inleiding Ernst & Young accountants is vanaf het dienstjaar 2000 bij ons waterschap belast met de noodzakelijke controlewerkzaamheden ten behoeve van de jaarrekening. Het contract dat in april 2005 voor de controlewerkzaamheden voor de dienstjaren is afgesloten, is in april 2008 door het algemeen bestuur met één jaar verlengd voor de controlewerkzaamheden van het dienstjaar Het contract met de accountant is met de afronding van de controle van de jaarrekening 2008 (april/mei 2009) beëindigd. Dat geldt ook voor de contracten van het Waterschapsbedrijf Limburg en Waterschap Peel en Maasvallei (beiden ook Ernst & Young). De afloop van de contracten is in 2008 namelijk op elkaar afgestemd om de mogelijkheid te onderzoeken of hierna gezamenlijk zou kunnen worden aanbesteed. Thans is dan ook bij alle drie de organisaties besluitvorming over aanbesteding c.q. verlenging van de controleopdracht aan de orde. Samenwerking In zijn algemeenheid kan worden opgemerkt dat de wijze van controleren van Ernst & Young accountants door de drie organisaties als zeer positief wordt ervaren. Tijdigheid, nauwkeurigheid, flexibiliteit en klantvriendelijkheid zonder dat het kritische karakter van de controle wordt losgelaten, kunnen in dit verband als positieve aspecten worden genoemd. Daarnaast levert het een duidelijke meerwaarde op dat de controlewerkzaamheden bij alle drie de organisaties door hetzelfde kantoor worden uitgevoerd. Zo kan de accountantsverklaring die jaarlijks wordt afgegeven ten behoeve van de afrekening van de waterschapsheffingen van het waterschapsbedrijf onverkort en integraal worden opgenomen in de jaarrekening van de beide waterschappen. Indien dit niet het geval zou zijn, zou de accountant voor de jaarrekeningcontrole aanvullende werkzaamheden dienen te verrichten, wat zich uiteraard vertaalt in een hoger kostenplaatje. Ook is de afgelopen twee jaar met de drie organisaties en de accountant gezamenlijk opgetrokken in het rechtmatigheidstraject. Afspraken die hierbij zijn gemaakt, gelden dan ook voor alle partijen. Controlewerkzaamheden 2009 Het dienstjaar 2009 is in financieel opzicht een bijzonder jaar. De nieuwe -gewijzigdewetgeving op het gebied van de waterschapsfinanciën is van kracht geworden /PDA 1/3

3 Doelen van de wijzigingen zijn: meer transparantie, uitgebreidere verantwoording en versterking van controlerende rol van het algemeen bestuur. De versterking van de controlerende rol van het algemeen bestuur is verankerd in wetgeving en komt onder andere tot uiting in de betrokkenheid van het algemeen bestuur bij de aanbesteding en de formulering van de controleopdracht (via een controleprotocol) voor de jaarrekening. Voor wat betreft de aanbesteding moet een uitgebreide procedure worden doorlopen, waarbij het algemeen bestuur het programma van eisen met de selectiecriteria vaststelt. Dit is vastgelegd in de./. controleverordening ex artikel 109 van de Waterschapswet. Als bijlage treft u de relevante artikelen 3 en 4 uit de Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Waterschap Roer en Overmaas aan die op 29 september 2008 door het algemeen bestuur is vastgesteld. Gelet op het feit dat de interim-controle (lees: eerste jaarrekeningcontroles) door de/een accountant in november zal worden uitgevoerd, legt een uitgebreid aanbestedingsproces momenteel een druk op het procesverloop. Omdat wij er voorstander van zijn om een normaal proces te doorlopen, waarin voldoende ruimte is voor bestuurlijke discussie, heeft het de voorkeur om het contract met onze huidige accountant met één jaar te verlengen. Deze insteek wordt ook onderschreven door onze beide Limburgse collega s. De argumenten die hieraan ten grondslag liggen, kunnen als volgt worden weergegeven: het creëren van meer ruimte voor de bestuurlijke discussie omtrent het programma van eisen, de selectiecriteria en de weging daarvan, alsook voor het aanbestedingsproces op zich, wanneer we voor langere periode dan één jaar gaan aanbesteden; het behouden van het voordeel dat we hebben behaald/bereikt door samenwerking met de huidige accountant in het voorbereidingstraject voor implementatie van de nieuwe wetgeving (lees: rechtmatigheid); het is niet doelmatig/efficiënt om in een overgangsjaar (introductie rechtmatigheid) van accountant te veranderen. De rechtmatigheid is een belangrijk element in onze onderbouwing. Zoals aangegeven hebben de drie organisaties de afgelopen twee jaar samen met de accountant opgetrokken in het rechtmatigheidstraject. Hierbij zijn afspraken gemaakt en compromissen met de accountant bereikt op het gebied van de financiële rechtmatigheid. Ernst & Young accountants heeft zich gecommitteerd aan de uitgezette werkwijze en heeft inmiddels ingestemd met het toetsingskader en het concept-controleprotocol van ons waterschap. Bij de overgang naar een andere accountant bestaat het risico dat dit opnieuw zal dienen te worden bediscussieerd. Aangezien 2009 het eerste jaar is waar de financiële rechtmatigheid van toepassing is, zou dit geen wenselijke situatie zijn. Verlenging contract accountant Gelet op bovenstaande argumentatie zijn wij (evenals onze collega-waterschappen) voornemens om het contract met Ernst & Young accountants nogmaals met één jaar, voor de controle van het dienstjaar 2009, te verlengen. Uitgangspunt voor deze verlenging is dat dezelfde condities gelden als het bestaande contract. Voor de uit te voeren werkzaamheden ziet dit er als volgt uit: 1. Interim-controle 2. Beoordeling jaarrekening en afgifte accountantsverklaring 3. Managementletter 4. Overleg met bestuur /PDA 2/3

4 Gezamenlijke aanbesteding controlewerkzaamheden ná 2009 Zoals aangegeven is het wenselijk om de uitvoering van de controlewerkzaamheden bij de drie organisaties door één accountant te laten uitvoeren. Om dit te bewerkstelligen zal begin 2010 de gezamenlijke aanbesteding van de controlewerkzaamheden voor 2010 en de volgende jaren ter hand worden genomen. Op basis van de huidige bedragen zal dit naar verwachting leiden tot een openbare aanbesteding (eventueel met voorselectie). Het traject hiervoor ziet er als volgt uit: januari-februari 2010: opstellen programma van eisen/selectiecriteria; april 2010: vaststelling programma van eisen/selectiecriteria door algemeen bestuur; mei-juni 2010: offrering; september 2010: opdrachtverlening door algemeen bestuur; november 2010: start nieuwe accountant. Financiële paragraaf De accountantskosten bedroegen in Dit bedrag zou, gelet op de wettelijke uitbreiding van de accountantsverklaring en de daarmee samenhangende controlewerkzaamheden op het gebied van financiële rechtmatigheid, bij een aanbesteding wellicht hoger uitvallen. Ernst & Young accountants heeft inmiddels (per mail) de intentie uitgesproken om het contract met alle drie de organisaties met één jaar te verlengen tegen dezelfde condities als het aflopende contract, te weten prijspeil 2008 geïndexeerd op basis van de kostenontwikkeling binnen de dienstverlenende sector. Uitgaande van een indexering van 2,0% bedragen de kosten die hiermee voor ons waterschap gemoeid zijn (inclusief btw). Aangezien de kosten van de controlewerkzaamheden in 2009 begroot zijn op , kunnen deze binnen de begroting worden opgevangen. Tot slot kan nog worden vermeld dat een voorstel met dezelfde strekking (verlenging contract Ernst & Young accountants voor 2009 en gezamenlijke aanbesteding controlewerkzaamheden ná 2009) in september ook in de algemene besturen van Waterschap Peel en Maasvallei en het Waterschapsbedrijf Limburg zal worden ingebracht. Gelet op het vorenstaande zijn wij voornemens het algemeen bestuur voor te stellen: 1. in te stemmen met de verlenging van het controlecontract met Ernst & Young accountants met één jaar voor de controlewerkzaamheden van het dienstjaar 2009; 2. samen met Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschapsbedrijf Limburg, ingaande het dienstjaar 2010 de controlewerkzaamheden gezamenlijk aan te besteden. Graag vernemen wij uw advies ter zake. Het dagelijks bestuur, de secretaris/directeur, ing. J.M.G. In den Kleef de voorzitter, dr. J.J. Schrijen /PDA 3/3

5 BIJLAGE Relevante artikelen 'Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Waterschap Roer en Overmaas 2009' ex artikel 109 Waterschapswet Artikel 3 (aanbesteding accountantscontrole) 1. De accountantscontrole wordt opgedragen aan een door het algemeen bestuur te benoemen accountant. 2. Het dagelijks bestuur bereidt in overleg met het algemeen bestuur de aanbesteding van de accountantscontrole voor. 3. Het algemeen bestuur stelt voor de aanbesteding van de accountantscontrole het programma van eisen vast. 4. In geval van aanbesteding van de accountantscontrole op grond van Europese of Nederlandse wetgeving stelt het algemeen bestuur voor de selectie van de accountant de selectiecriteria vast. Artikel 4 (protocol accountantscontrole) 1. Voorafgaande aan de accountantscontrole van de jaarrekening legt het algemeen bestuur in een controleprotocol in ieder geval vast wat de reikwijdte van het interne rechtmatigheidtraject is en wat de rol van de accountant ten aanzien van rechtmatigheid is. 2. In het eerste lid bedoelde protocol wordt in ieder geval ingegaan op: a. de regelgeving die in het kader van het rechtmatigheidtraject in beschouwing moet worden genomen (het normenkader); b. de rechtmatigheidcriteria die in beschouwing worden genomen; c. de aspecten die binnen het voorwaardencriterium in beschouwing worden genomen; d. de goedkeuringstoleranties die worden gehanteerd; e. de rapporteringstoleranties die worden gehanteerd; f. de eventuele posten van de jaarrekening, posten van deelverantwoordingen en programma s, waaraan de accountant bij zijn controle specifiek aandacht dient te besteden /PDA

DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg

DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11 Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 26-08-2014 Agendapunt 8 Steller / afdeling P. Daelmans / Middelen Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) 1 Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

DB 27-04-2009. Agendapunt: o8. Sittard, 21 april 2009 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR. Onderwerp: Rechtmatigheid

DB 27-04-2009. Agendapunt: o8. Sittard, 21 april 2009 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR. Onderwerp: Rechtmatigheid DB 27-04-2009 Agendapunt: o8 Sittard, 21 april 2009 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp: Rechtmatigheid Voorstel 1. instemmen met de voorliggende notitie; 2. het concept-normenkader 2009 vaststellen; 3.

Nadere informatie

Algemeen bestuur. Vergadering 19-12-2014 Agendapunt 9

Algemeen bestuur. Vergadering 19-12-2014 Agendapunt 9 Algemeen bestuur Vergadering 19-12-2014 Agendapunt 9 Onderwerp Financiële verordeningen en regelingen MRDH Voorgesteld besluit Vaststellen van: 1. De financiële verordening MRDH 2015. 2. De controleverordening

Nadere informatie

DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14

DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14 DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14 Onderwerp Vaststelling programmarekening 2010 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma Niet van toepassing. Waterbeheersplan Niet

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12 AB 05-07-2011 WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12 Sittard, 21 juni 2011 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2012 en meerjarenraming 2012-2016 Waterschapsbedrijf

Nadere informatie

Rechtmatigheid op koers*

Rechtmatigheid op koers* Rechtmatigheid op koers* C O N C EP T Rapport van Bevindingen 2006 voor de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan 12 juni 2007 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan T.a.v. Mevrouw A.

Nadere informatie

CMFB 08-04-2014 Agendapunt 6

CMFB 08-04-2014 Agendapunt 6 CMFB 08-04-2014 Agendapunt 6 Sittard, 25 maart 2014 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Treasurystatuut 2014 Aanleiding In december 2013 is de wijziging van de Wet financiering decentrale

Nadere informatie

DB-vergadering 05-07-2011 Agendapunt 7

DB-vergadering 05-07-2011 Agendapunt 7 DB-vergadering 05-07-2011 Agendapunt 7 Onderwerp Rechtmatigheid Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma Niet van toepassing Waterbeheersplan Niet van toepassing Programma

Nadere informatie

Europese aanbesteding Accountantsdiensten. Aanbestedingsleidraad. Datum 12 augustus 2014 Referentie Ing. B.J. Vriezenga

Europese aanbesteding Accountantsdiensten. Aanbestedingsleidraad. Datum 12 augustus 2014 Referentie Ing. B.J. Vriezenga Europese aanbesteding Accountantsdiensten Aanbestedingsleidraad Versie Definitief Datum 12 augustus 2014 Referentie Auteurs Ing. B.J. Vriezenga EA accountantsdiensten Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Omgevingsdienst Rivierenland Accountantsverslag. Boekjaar 2013

Omgevingsdienst Rivierenland Accountantsverslag. Boekjaar 2013 Omgevingsdienst Rivierenland Accountantsverslag Boekjaar 2013 VERTROUWELIJK Aan de leden van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Rivierenland Breda, 18 maart 2014 Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Nadere informatie

AB 01-07-2014 Agendapunt 6

AB 01-07-2014 Agendapunt 6 B 01-07-2014 gendapunt 6 WTERSCHPSBLD 2014, NUMMER 014 BIJL.: 1 Sittard, 22 april 2014 N HET LGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Treasurystatuut 2014 Voorstel Het Treasurystatuut 2014 vaststellen. anleiding In

Nadere informatie

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren 9 mei 2006 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Slochteren t.a.v. de heer P. Norder Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN PricewaterhouseCoopers

Nadere informatie

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC 14.011 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk

Nadere informatie

Opdrachtbevestiging gemeente Papendrecht voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014

Opdrachtbevestiging gemeente Papendrecht voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 Deloitte. INAIJI!1!1,11,1c,1,1!E1 GPD 05.11.2014 0059 Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.n1

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

Gemeente Bloemendaal Managementletter

Gemeente Bloemendaal Managementletter Gemeente Bloemendaal Managementletter Rapportage naar aanleiding van de interim-controle 2014 4 december 2014 Ernst & Young Accountants LLP Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 1083 HP Amsterdam Postbus

Nadere informatie

De toezichtlast van gemeenten op het gebied van de financiële functie

De toezichtlast van gemeenten op het gebied van de financiële functie De toezichtlast van gemeenten op het gebied van de financiële functie dr. L.A. Toolsema dr. M.A. Allers dr. A.S. Zeilstra Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden De toezichtlast

Nadere informatie

Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012

Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012 Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012 Rapportage aan directie en algemeen bestuur!1 IERNST& YOUNG Qualityln Everything We Do Ernst & Young Accountants LLP Stationsplein 8C 6221 BT Maastricht

Nadere informatie

Accountantsonderzoek 2009

Accountantsonderzoek 2009 Protocol Accountantsonderzoek 2009 Richtlijnen voor accountantsonderzoek bij concessiehouders oktober 2009 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Doel van het accountantsonderzoek 7 3. Procedure onderzoek 9 4. Inhoud

Nadere informatie

Vastgesteld op 1 februari 2012. Reglement Raad van Commissarissen

Vastgesteld op 1 februari 2012. Reglement Raad van Commissarissen Vastgesteld op 1 februari 2012 Reglement Raad van Commissarissen Area Artikel 1 Doel en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is, het bestuur gehoord hebbende, vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering

Nadere informatie

Accountantsverslag 2012 Grip op de financiële positie

Accountantsverslag 2012 Grip op de financiële positie www.pwc.nl Accountantsverslag 2012 Grip op de financiële positie Provincie Overijssel 24 april 2013 Aan de Provinciale Staten van provincie Overijssel T.a.v. mevrouw. R. Wiggers, griffier Postbus 10078

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4 ONTWERP. Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid Nummer: 287838. Voorstel

AGENDAPUNT 4 ONTWERP. Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid Nummer: 287838. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4 Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid Nummer: 287838 In D&H: 20-04-2010 / 22-06-2010 Steller: T. Bruno In Cie: BMZ 25-05-2010 / 17-08-2010 Telefoonnummer:

Nadere informatie

FINANCIEEL TOEZICHT OP DE WATERSCHAPPEN NA HET BESTUURSAKKOORD WATER

FINANCIEEL TOEZICHT OP DE WATERSCHAPPEN NA HET BESTUURSAKKOORD WATER ESSAY JUNI 2011 FINANCIEEL TOEZICHT OP DE WATERSCHAPPEN NA HET BESTUURSAKKOORD WATER 1 De risico s van waterschappen nemen toe door de decentralisatie van taken. Hoe is het financieel toezicht momenteel

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu.

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu. Uitnodiging en agenda Algemeen Bestuur SNN Datum 10 februari 2015 Tijd 18.00 uur 19.00 uur Plaats Provinciehuis Fryslân Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie waterschap Hollandse Delta

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie waterschap Hollandse Delta Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie waterschap Hollandse Delta 1. Inleiding Missie en visie van de Rekenkamercommissie De Rekenkamercommissie wil door middel van onafhankelijke onderzoeken het waterschap

Nadere informatie

Gemeente Brummen concept Rapport van bevindingen

Gemeente Brummen concept Rapport van bevindingen GEMEENTE BRUMMEN ingekomen pere-mail: 7 mei 212 Documentnummer: 12.376 Behandelaar: CC DocOnd.: rapport van bevindingen - controle jaarrekening 211 Kopiehouder: ; Gerelateerd document: BW12.126, RV12.32

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie