Voorstel aan dagelijks bestuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorstel aan dagelijks bestuur"

Transcriptie

1 Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering Agendapunt 8 Steller / afdeling P. Daelmans / Middelen Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) 1 Programma Bedrijfsvoering Registratiecode *142636* Routing DB, MFB Onderwerp Accountantsverslag 2013 Voorstel Instemmen met de bijgevoegde conceptnotitie aan de commissie Middelen en Financieel Beleid inzake het accountantsverslag Samenvatting./. Hierbij doe ik u toekomen een conceptnotitie aan de commissie Middelen en Financieel Beleid inzake het accountantsverslag De bijgevoegde notitie spreekt naar mijn oordeel voor zich. Kortheidshalve volsta ik dan ook verder met een verwijzing daarna. De adjunct-directeur, mr. M.H.M.G. Leenders-Stassen

2 CMFB Agendapunt # Sittard, AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Accountantsverklaring 2013 Inleiding Vooruitlopend op de jaarrekeningcontrole heeft in november 2013 de interim controle door de accountant plaatsgevonden. De interim controle richt zich op de beoordeling van de kwaliteit van de in de organisatie opgenomen beheersingsmaatregelen die van belang zijn voor het waarborgen van de getrouwheid en rechtmatigheid van de posten in de jaarrekening. Door de accountant is getoetst hoe het waterschap uitvoering heeft gegeven aan de interne controle op de interne beheersmaatregelen zoals verwoord in het toetsingskader De bevindingen van de interimcontrole 2013 zijn op 11 februari 2014 in commissie middelen en financieel beleid aan de orde gesteld. Accountantsverslag 2013 Naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole 2013 heeft Ernst & Young accountants het./. accountantsverslag 2013 uitgebracht. Dit rapport treft u hierbij aan. Op basis van de beoordeling van de processen heeft de accountant geconstateerd dat alle processen in het kader van de jaarrekeningcontrole voldoen aan de daaraan te stellen eisen. Wel heeft de accountant gelet op de uitkomsten van de jaarrekeningcontrole een aantal aanbevelingen gedaan. Onderstaand worden deze aanbevelingen nader toegelicht en aangegeven hoe hier invullen aan wordt gegeven. Aanbevelingen 2013 Voorziening onderhoud kantoorgebouw In 2012 is een onderhoudsplan voor groot onderhoud ten behoeve van het kantoorpand aan de Parklaan voor de periode opgesteld. Op basis van dit onderhoudsplan is een voorziening gevormd. De dotatie in is per jaar, in 2020 en en in 2022 nihil. De aanbeveling wordt gedaan om in 2019 een nieuw onderhoudsplan te laten opstellen voor de jaren om de gelijkmatige opbouw van de onderhoudsvoorziening te waarborgen. In 2019 zal voor het kantoorpand een nieuw onderhoudsplan worden opgesteld /4

3 Belastingvorderingen In 2012 is de BsGW aandacht gevraagd voor de bepaling van de hoogte van de voorziening voor oninbaarheid en kwijtschelding oude jaren. Indien blijkt dat deze inschatting significant afwijkt van de stand van de voorziening, dient deze correctie verwerkt te worden in de jaarrekening. In 2013 is, ondanks dat de BsGW schriftelijk door het waterschap is verzocht om de voorziening tussentijds bij te stellen, wederom geconstateerd dat de voorziening voor belastingdebiteuren hoger is dan het openstaande saldo. De aanbeveling wordt gedaan om nogmaals aandacht te vragen bij de BsGW voor het tussentijds bijstellen van de voorziening oninbaar en kwijtschelding oude jaren. Naar aanleiding van het in 2012 gedane verzoek bij de BsGW is het proces om het niveau van de voorziening oninbaar en kwijtschelding beter aan te laten sluiten bij de werkelijkheid verbeterd, echter nog niet geoptimaliseerd. De problematiek is inmiddels ambtelijk teruggekoppeld met de BsGW. Een en ander zal nogmaals worden vastgelegd in een brief aan de BsGW. Automatisering Over 2013 is een EDP-audit uitgevoerd en zijn de algemene IT beheersmaatregelen beoordeeld voor de financiële applicatie Coda in verband met de upgrade naar een nieuwe versie. Op basis van de uitgevoerde audit worden door de accountant de navolgende aanbevelingen gedaan. Vastleggen van de goedkeuring tot ontwikkeling van de wijziging en akkoord voor het overzetten naar de productie van elke doorgevoerde wijziging aan de applicatie Coda. De aanbeveling wordt overgenomen De goedkeuring van de doorgevoerde wijziging van de test- naar de productieomgeving zal worden vastgelegd in het meldingen registratiesysteem TOPdesk. In TOPdesk leggen diverse teams binnen het Waterschap de onderlinge taakverdeling vast en worden handelingen geregistreerd. De wachtwoordinstelling voor het netwerk en voor de financiële applicatie CODA aan te passen en strengere eisen te stellen aan onder meer de wachtwoordlengte, verplichte vervangingstermijn en de complexiteit van de wachtwoorden. De aanbeveling aangaande het aanpassen van en strengere eisen te stellen aan onder meer de wachtwoordlengte, verplichte vervangingstermijn en de complexiteit van de wachtwoorden over te nemen door het verhogen van de complexiteit van het netwerk (Windows) wachtwoord. De lengte van het Windows wachtwoord bestaat bij WRO uit minimaal 6 karakters. Iedere gebruiker dient éénmaal op de 60 dagen zijn wachtwoord in windows te wijzigen. Inloggen in het financieel systeem van Coda kan slechts nadat is ingelogd in Windows /4

4 Het inloggen in Coda gebeurt in verband met een extra beveiligingstoets middels een apart wachtwoord (minimaal 4 karakters). Hierdoor moeten Coda gebruikers altijd tweemaal (Windows en Coda) inloggen. Voor het inloggen in Coda is dan ook niet gekozen voor single sign on waarbij rechtstreeks vanuit Windows de toegang tot de gebruikers voor de applicatie van Coda wordt bewerkstelligt. Verder kan nog worden vermeld dat Codagebruikers buiten de applicatiebeheerders alleen toegang hebben tot de raadpleegfunctionaliteit. Daarnaast is op de workflow van Coda (afwikkeling van facturen) het 4 ogen principe van toepassing waardoor een eventueel risico tot een minimum wordt beperkt. Gelet hierop is een aanpassing van de wachtwoordinstelling van Coda niet noodzakelijk. Voor de externe toegang tot het netwerk wordt gebruik gemaakt van twee weg authenticatie op basis van gebruikersnaam, wachtwoorden, pincode en tokencode. De wachtwoordlengte voor Windows wachtwoord bestaat uit minimaal 6 karakters dat iedere 60 dagen gewijzigd dient te worden. Dit wordt als voldoende verondersteld. Om de complexiteit van dit wachtwoord te vergrootten zal - ondanks dat dit de gebruiksvriendelijkheid niet ten goede komt - een extra teken worden toegevoegd aan het Windows wachtwoord. Een uitwijk en / of restore test van de gemaakte back-ups uit te voeren om de continuïteit van de systemen te waarborgen. De huidige backupvoorziening is gebaseerd op een back-up die in het tijdsvenster buiten kantoortijden (19:00-07:00 uur) wordt gemaakt. Hierbij wordt alle centrale data gekopieerd naar een interne centrale opslagomgeving t.b.v. back-up. Vervolgens wordt deze back-up-data ook nog weggeschreven naar tapes die op een andere locatie van het waterschap worden opgeslagen. Momenteel wordt alleen bij een initiële inrichting centrale systemen (1 á 2 maal per jaar) deze volledig teruggezet om de back-up procedure te testen. Op verzoek medewerkers wordt met regelmaat (werk)bestanden van de back-up teruggezet. Dit proces verloopt tot op heden probleemloos. Momenteel wordt onderzocht of middels een externe partij het terugzetten van back-ups jaarlijks getest kan worden op een externe locatie. Een uitwijkvoorziening in te richten waardoor de continuïteit van de gegevensverwerking kan worden geborgd in het kader van een serveruitval. De aanbeveling wordt nader uitgewerkt in een apart voorstel waarin ook het kostenaspect zal worden meegenomen. In het kader van een ernstige calamiteit van de centrale ICT-omgeving dient het waterschap de back-ups te herstellen vanaf tapes hetgeen zeer tijdrovend is (schatting is meerdere weken bij een totale ICT uitval). Nieuwe technieken maken het mogelijk om op een efficiëntere manier de data op een externe locatie veilig te stellen via een dataverbinding tussen de beide locaties. Deze nieuwe technieken zorgen voor een kortere hersteltijd van de data (schatting is een week). Momenteel wordt onderzoek gedaan naar een snellere back-up/restore methode en een uitwijkvoorziening bij een externe partij /4

5 Wij stellen u voor deze notitie voor kennisgeving aan te nemen. Het dagelijks bestuur, de secretaris/directeur, ing. J.M.G. In den Kleef de voorzitter, dr. J.J. Schrijen /4

Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012

Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012 Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012 Rapportage aan directie en algemeen bestuur!1 IERNST& YOUNG Qualityln Everything We Do Ernst & Young Accountants LLP Stationsplein 8C 6221 BT Maastricht

Nadere informatie

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Gemeente Eindhoven College van Burgemeester en Wethouders T.a.v. de heer A. Verbakel Postbus 90150 5600 RB Eindhoven 17 november 2011 WO/e0230475/LH/SvD

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

Rapportage IT Risk Control

Rapportage IT Risk Control Rapportage IT Risk Control Algemene beheersmaatregelen IT Voorbeeld B.V. Rapportage 1 van 22 Klantgegevens: Bedrijfsnaam : Voorbeeld B.V. Afdeling : Adres : Straat 123 Amsterdam Telefoonnummer : 012-3456789

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Rapport herziene definitieve bevindingen Openbare versie

College bescherming persoonsgegevens. Rapport herziene definitieve bevindingen Openbare versie POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

Security & Change Management

Security & Change Management White Paper - Quality as a Service Security & Change Management CeneSam, Februari 2014 Executive Summary CeneSam is ontwikkelaar en leverancier van de software applicatie Quality as a Service. Een SaaS

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Departementale Auditdienst De President van de Algemene Rekenkamer Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Voorh t 8 Postbus 20301

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel Datum: Agendapunt: 15 oktober 15. B1300478 waterschap Hollandse Delta Aan college van dijkgraaf en heemraden Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11- Verantwoordelijk

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010 2 Inspectie jeugdzorg p~ãéåî~ííáåö= Naar aanleiding van de uitkomsten van een eerder pleegzorgonderzoek

Nadere informatie

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Versie 3.01 Datum 2 december 2013 Status Definitief Titel Handboek

Nadere informatie

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC 14.011 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk

Nadere informatie

Authenticatiemanagement:

Authenticatiemanagement: Compact_ 2008_4 17 Authenticatiemanagement: een procesbenadering Ir. ing. Jules Steevens en Maarten de Boer MSc Ir. ing. J.J.C. Steevens is vanaf juni 2006 als junior adviseur werkzaam bij KPMG IT Advisory.

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: AG Werkgroep Prudent-Person Vastgesteld door: Bestuur AG Datum (laatste wijziging): 9 januari 2012 Verantwoording Wie heeft

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds. Geacht bestuur,

Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds. Geacht bestuur, De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht pensioenfondsen Postbus 98 1000 AB Amsterdam 020 524 91 11 www.dnb.nl Onderwerp Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds Handelsregister

Nadere informatie

Service Level Agreement. Basic

Service Level Agreement. Basic Service Level Agreement Basic Document informatie Datum Versie Reden 28-4-2011 1.0 Final 29-8-2012 2.0 Aanpassing recht op wijzigingen in SLA Copyright 2012, Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens

College bescherming persoonsgegevens POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl College bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

M. Goossens, K. v.d. Heuvel, C. Potuijt, B. v. Hell

M. Goossens, K. v.d. Heuvel, C. Potuijt, B. v. Hell VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: H. Harskamp Tel.nr. : 8862 Geraadpleegd consulent Datum: 3 februari 2014 Team: ICT Financieel: Tekenstukken: Ja n: 3 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 16 december 2007 Briefnummer : 2007-51.118/51/A.28, CW Zaaknummer : 65386 Behandeld door : Draper L.T.C.M. Telefoonnummer : (050) 316 4919 Antwoord op : Bijlagen

Nadere informatie

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie