In D&H: Steller: E. Lodder BMZ Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk"

Transcriptie

1 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: In D&H: Steller: E. Lodder In Cie: BMZ Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering Korte inhoudelijke omschrijving: Op 13 november 2013 heeft algemeen bestuur ingestemd met het bestuursvoorstel 2 e Begrotingswijziging Bij de behandeling van het betreffende voorstel in de gecombineerde commissievergadering van 16 oktober 2013 is gevraagd een evaluatie te houden over verwerking van de begrotingswijzigingen binnen HDSR in relatie tot de genomen besluitvorming door het algemeen bestuur. Het college heeft op 18 maart jongstleden besloten om akkoord te gaan met de voorgestelde uitgangspunten voor toekomstige begrotingswijzigingen en bijgesloten notitie Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen (DM ) ter consultatie in te brengen in de vergadering van de commissie BMZ op 1 april De consultatievraag voor de commissievergadering luidt: Kunt u zich vinden in de voorgestelde lijn voor toekomstige begrotingswijzigingen zoals deze op basis van de evaluatie is opgesteld? Bijlage: 1. Evaluatienotitie (DM )

2 DM Begrotingswijzigingen Evaluatie van het systeem en onderwerpen van begrotingswijziging Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

3 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Evaluatie van het systeem van begrotingswijzigingen 4 Conclusie 7 Bijlage 1 8 2

4 Inleiding Met de invoering van de controle op rechtmatigheid heeft ook het fenomeen begrotingswijziging zijn intrede binnen ons waterschap gedaan. Bij een aantal behandelingen van bestuursvoorstellen met betrekking tot begrotingswijzigingen ontstond in het algemeen bestuur of in de commissievergadering discussie over de noodzaak van begrotingswijzigingen in het algemeen en over de onderwerpen waarvoor het al of niet noodzakelijk was een begrotingswijziging door te voeren. Op 13 november 2013 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het bestuursvoorstel 2 e Begrotingswijziging Bij de behandeling van dat voorstel heeft de gecombineerde commissievergadering van 16 oktober 2013 gevraagd een evaluatie te houden over verwerking van de begrotingswijzigingen binnen HDSR in relatie tot de besluitvorming door het algemeen bestuur. Deze evaluatie is door het college toegezegd en is als punt 239 op de actiepuntenlijst vergaderingen commissies BMZ, SKK en algemeen bestuur opgenomen. Hierbij treft u de notitie aan waarin wordt bezien of de huidige wijze van omgaan met begrotingswijzigingen gehandhaafd moet worden of aanpassing behoeft. In de conclusie wordt een beschrijving gegeven van de uitgangspunten voor toekomstige begrotingswijzigingen. 3

5 2. Evaluatie van het systeem van begrotingswijzigingen Sinds het begrotingsjaar 2011 heeft het college jaarlijks twee begrotingswijzigingen aan het bestuur ter besluitvorming voorgelegd. Bij het meest recente voorstel, de tweede begrotingswijziging 2013, heeft het algemeen bestuur gevraagd om de voorbije jaren op dit vlak te evalueren. Het binnen HDSR gehanteerde systeem van begrotingswijzigingen is in een aantal stappen tot stand gekomen. Met name bij de behandeling van de begrotingswijzigingen van 2012 en 2013 is in de commissie- en algemeen bestuursvergadering uitgebreid van gedachten gewisseld over de noodzaak en de wijze van het doorvoeren van begrotingswijzigingen. Een belangrijke basis voor de betreffende bestuursvoorstellen is vastgelegd in het advies van de rekeningcommissie op de jaarrekening van Tabel 1 is een weergave van de belangrijkste adviezen en conclusies uit diverse commissie- en algemeen bestuursvergaderingen. Voor de volledigheid zijn in bijlage 1 van deze notitie de betreffende bestuursvoorstellen, adviezen, conclusies en notulen verzameld. Tabel 1: Adviezen en conclusies commissie- en algemeen bestuursvergaderingen Advies rekeningcommissie Jaarrekening 2011 Commissie BMZ: 5 juni 2012 Algemeen Bestuur: 4 juli 2012 Aanbevelingen: - Fouten in de begroting repareren met technische BW - Beleidswijzigingen met grote fin.gevolgen direct voorzien van BW - Met begrotingswijzigingen moet terughoudend worden omgegaan 1e Begrotingswijziging 2012 Commissie BMZ: 5 juni 2012 Algemeen Bestuur: 4 juli 2012 Advies commissie: - Besteed aandacht aan de onderbouwing in de zin van rechtmatigheid en het eventueel niet opportuun zijn van het verschuiven binnen programma's - Neem de suggestie mee om in de toekomst bij een begrotingswijziging direct bij het besluit over een onderwerp mee te nemen Bestuursvoorstel: - Begrotingswijzing noodzakelijk ten behoeve van rechtmatigheid (aangepast) - Begrotingswijziging vloeit voort uit wijziging van vastgesteld beleid - Begrotingswijziging verhoogt in belangrijke mate transparantie en zicht op actualiteit 4

6 2e Begrotingswijziging 2012 Commissie BMZ/SKK: 10 oktober 2012 Algemeen Bestuur: 21 november 2012 Advies commissie: - Gezien de reacties wordt het voorstel teruggenomen. Het college zal zich hierover opnieuw beraden en eventueel met een beter gemotiveerd voorstel terugkomen. Bestuursvoorstel (aangepast): - Uitgebreide toelichting over de noodzaak van begrotingswijzigingen ten behoeve van de rechtmatigheid - Herhaling van in 1e Begrotingswijziging 2012 opgenomen criteria 1e Begrotingswijziging 2013 Commissie BMZ: 12 juni 2013 Algemeen Bestuur: 10 juli 2013 Conclusie commissie: - Het bestuursvoorstel kan door naar het algemeen bestuur als debatstuk (en wordt dus inhoudelijk behandeld in het algemeen Lijn college beantwooding vragen commisie: Lijn college beantwooding vragen algemen bestuur: Bestuursvoorstel (aangepast): bestuur) - Uitgangspunt is begroting gelijke tred te laten houden met met zaken die men zeker weet, conform afgesproken werkwijze. - Herhaling van eerder afgesproken criteria - Het college probeerrt de begroting inzichtelijk te houden, zodanig dat het college aan het eind van het jaar kan verantwoorden wat er in het afgelopen jaar gebeurd is. - Bestuursvoorstel is overeenkomstig adviesen Rekeningcommissie en commissie BMZ. - De jaarrekening is een verantwoording van de begroting is inclusief - Het college probeerrt de begroting inzichtelijk te houden, zodanig dat het college aan het eind van het jaar kan verantwoorden wat er in het afgelopen jaar gebeurd is. - Herhaling van in 1e Begrotingswijziging 2012 opgenomen criteria - Op basis van de genoemde criteria is een aantal posten afgevoerd. 2e Begrotingswijziging 2013 Commissie BMZ/SKK: 16 oktober 2013 Algemeen Bestuur: 13 november 2013 Conclusie commissie: - Meerdere fracties maken een voorbehoud bij dit voorstel. Het voorstel zal als discussiestuk worden doorgeleid naar het algemeen Lijn college beantwooding vragen - Voorstel om in het voorjaar 2014 de discussie te voeren over de commisie: wenselijkheid van tussentijdse begrotingswijzigingen en daarbij horen Lijn college beantwooding vragen algemen bestuur: - De burap krijgt vier kollommen met achtereenvolgens de vastgestelde begroting, de eerste en de tweede begrotingswijziging en, uiteindelijk, de jaarrekening. Hiermee wordt zichtbaar wat gedurende het jaar met de begroting is gebeurd. Uit de in tabel 1 opgenomen adviezen en conclusies zijn de huidige uitgangspunten voor begrotingswijzigingen opgebouwd. Daarin is echter ook de regelgeving van belangrijke waarde. Met name in het bestuursvoorstel 2 e Begrotingswijziging 2012 is met onderstaande tekst uitgebreid stilgestaan bij de regelgeving omtrent begrotingswijzigingen. 5

7 Citaat bestuursvoorstel 2 e Begrotings-wijziging 2012 Het college is op basis van de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gehouden begrotingswijzigingen aan te bieden bij afwijkingen op de vastgestelde begroting. De verordening is in 2010 door het AB geactualiseerd in verband met: - gewijzigde regelgeving Wet Fido / Ruddo; - gewijzigde regelgeving inzake rechtmatigheid; - verdere ontwikkeling integrale beheersing. Door begrotingswijzigingen vast te stellen autoriseert het AB bestuur de gewijzigde uitgaven en inkomsten per programma hetgeen de basis is voor de accountant voor de controle. Indien deze begrotingswijzigingen niet worden doorgevoerd zal de accountant de inkomsten en uitgaven, die op deze onderwerpen worden gedaan als onrechtmatig beschouwen en zal de goedkeurende verklaring van de account bij de jaarrekening ter discussie komen te staan. Voortvloeiend uit het voorgaande worden posten, waarvoor het college het algemeen bestuur voorstelt om de begroting te wijzigen, getoetst aan de hand van de volgende uitgangspunten: Rechtmatigheid: vanwege de in 2009 ingevoerde toets op rechtmatigheid, waaronder het onderdeel begrotingsrechtmatigheid, geldt voor over- en onderschrijdingen op programmaniveau dat afwijkingen kunnen leiden tot het niet krijgen van een goedkeurende verklaring op het gebied van rechtmatigheid. Het door het algemeen bestuur laten goedkeuren van begrotingswijzigingen zorgt ervoor dat deze afwijkingen niet meetellen in het criterium begrotingsrechtmatigheid. Daarnaast ligt de bevoegdheid om te schuiven met middelen tussen programma s bij het algemeen bestuur. Vastgesteld beleid: gedurende het begrotingsjaar vindt bestuurlijke besluitvorming plaats met financiële consequenties voor het begrote netto-kostenniveau en/of het investeringsniveau. Deze consequenties worden opgespaard om overzichtelijk in de begroting te verwerken. In begrotingswijzigingen wordt niet vooruitgelopen op besluitvorming die nog moet plaatsvinden. Transparantie: het met een goede toelichting verwerken van afwijkingen in een gewijzigde begroting verhoogt de transparantie van de verantwoording over de begroting. Uitgangspunt daarbij is wel dat in de jaarstukken ook de initiële begroting wordt weergegeven en op die wijze het verschil met de gewijzigde begroting in transparant is. Voordeel hiervan is dat afwijkingen over het gehele jaar binnen kostensoorten en programma s in de toelichting niet tegen elkaar kunnen wegvallen. Daardoor worden onder- en overschrijdingen uiteindelijk beter toegelicht. Bijsturen op basis van actualiteit: zowel het dagelijks als het algemeen bestuur stuurt bij op afwijkingen van de realisatie ten opzichte van de begroting. Door 6

8 geconstateerde afwijkingen door middel van een begrotingswijziging gelijktijdig met de bestuursrapportage formeel te autoriseren in een aangepaste begroting, wordt de realisatie afgezet tegen een actueler beeld van de verwachte werkelijkheid. Dat leidt tot betere sturingsinformatie. Of deze uitgangspunten de juiste criteria vormen voor de toekomstige begrotingswijzigingen is getoetst aan de hand van de richting die met name de laatste twee jaar is gegeven bij de behandeling van begrotingswijzigingen in commissievergaderingen en bij de behandeling van de jaarrekening 2011 in de rekeningcommissie. De belangrijkste voorwaarden die hierin zijn meegeven zijn: Beleidswijzigingen in een lopend begrotingsjaar, met grote financiële gevolgen, moeten direct worden voorzien van een begrotingswijziging (aanbeveling rekeningcommissie jaarrekening 2011). Een voorbeeld hiervan is de doorgevoerde begrotingswijziging op basis van besluitvorming in het kader van de GHIJ in 2013). De bevoegdheid van het goedkeuren van de begroting is belegd bij het algemeen bestuur. In die lijn is ook het goedkeuren van begrotingswijzigingen bij dit type besluiten bij het algemen bestuur belegd; Fouten in de begroting moeten worden gerepareerd met een technische begrotingswijziging. Een technische begrotingswijziging brengt in principe geen verandering aan in het totale kostenniveau of het investeringsvolume (aanbeveling rekeningcommissie jaarrekening 2011); Met begrotingswijzigingen moet terughoudend worden omgegaan (aanbeveling rekeningcommissie jaarrekening 2011); Bij de vaststelling van de jaarrekening moeten de verschillen t.o.v. de oorspronkelijke begroting inzichtelijk worden gehouden (behandeling 2 e begrotingswijziging 2013 in gezamenlijke commissievergadering ); Ten aanzien van de gestelde voorwaarden week de uitvoering van de uitgangspunten alleen nog op het eerste punt af: begrotingswijzingen die voortvloeien uit beleidswijzigingen worden opgespaard zodat er enkele keren per jaar een begrotingswijzing aan het algemeen bestuur wordt voorgesteld. Dit wordt ook expliciet in het betreffende bestuursvoorstel gemeld. Met name ook de aanbeveling om terughoudend met begrotingswijzigingen om te gaan wordt opgevolgd. Jaarlijks wordt, normaliter op twee momenten per jaar die zijn gekoppeld aan de bestuursrapportage, voorgesteld de begroting op een beperkt aantal posten aan te passen. 7

9 Conclusie Op basis van de evaluatie in het vorige deel van deze notitie wordt deze afgesloten met onderstaande conclusie. Gelet op het voorgaande is ons voorstel om de lijn, zoals opgesteld bij de 1 e en 2 e begrotingswijziging in 2012 en bevestigd bij de laatste begrotingswijziging 2013, ook naar de toekomst toe voort te zetten. De gehanteerde lijn komt grotendeels overeen met de richting die de leden van het algemeen bestuur in commissie- en algemeen bestuursvergaderingen hebben meegegeven. Bij toepassing ervan wordt tevens voldaan aan de regelgeving. Vanuit deze lijn zijn uitgangspunten voor toekomstige begrotingswijzigingen daarom: De aanbevelingen van de rekeningcommissie; Rechtmatigheid; Vastgesteld beleid; Transparantie; Zicht op actualiteit. Aanvullend op deze lijn en aansluitend op adviezen vanuit de commissievergaderingen en de rekeningcommissie nog vast te stellen dat: terughoudend met begrotingswijzigingen omgegaan moet worden; steeds voldoende zicht wordt gehouden op de aansluiting tussen de oorspronkelijke begroting, de gewijzigde begroting en het definitieve rekeningresultaat door deze steeds apart weer te geven; De kaders zoals meegegeven door de rekeningcommissie en rechtmatigheid blijven hiermee op begrotingswijzigingen van toepassing. 8

10

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: AG Werkgroep Prudent-Person Vastgesteld door: Bestuur AG Datum (laatste wijziging): 9 januari 2012 Verantwoording Wie heeft

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel van artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2 1.2 Aanleiding actualisatie handleiding 2 1.3

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE Eindrapportage DEFINITIEVE VERSIE PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE EEN ONDERZOEK NAAR DE BORGING VAN PARTICIPATIE IN DE NIEUWE M.E.R.-REGELGEVING PER 1 JULI 2010 Aan Het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007 Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen maart 2007 Inhoudsopgave Overzicht principes goed bestuur 3 Inleiding A. Aanleiding en doel code 7 B. Product en bedrijfschappen 7 C. Aard, structuur en inhoud

Nadere informatie

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende:

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende: Besluit van. houdende regels met betrekking tot het aanzetten van cliënten met een beleggingsverzekering tot het maken van een weloverwogen keuze met betrekking tot die beleggingsverzekering Op de voordracht

Nadere informatie

DE KERN VAN HET DOEL. advies

DE KERN VAN HET DOEL. advies DE KERN VAN HET DOEL advies De kern van het doel Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

Zicht op Leids vastgoed

Zicht op Leids vastgoed Zicht op Leids vastgoed Voorwoord Voor u ligt het rapport 'Zicht op Leids vastgoed' dat in opdracht van de Rekenkamercommissie Leiden is opgesteld. De Rekenkamercommissie hoopt met dit onderzoek de raad

Nadere informatie

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem 9 juli 2007 Al Rekko Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Onderzoeksvraag 7 1.3 Reikwijdte en beperkingen

Nadere informatie

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant Januari 2015 NBA-handreiking 1121 optredend als Fiscaal Dienstverlener NBA-handreiking nr.

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 2 APRIL 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Scope van het controleplan... 5 2.1 Deelnemende zorgverzekeraars / GGZ-aanbieders... 5 2.2 Reikwijdte... 6 2.3

Nadere informatie

Aanpassing Financieel Toetsingskader

Aanpassing Financieel Toetsingskader pggm.nl Aanpassing Financieel Toetsingskader PGGM Bestuurlijke Advisering 27 juni 2014 Quickscan: Aanpassing Financieel Toetsingskader (FTK) Woensdag 25 juni heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 290 Besluit van 16 juli 2014, houdende wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in verband met de rapportageverplichting

Nadere informatie

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER. Handreiking interne beheersingsmaatregelen WOZ

WAARDERINGSKAMER. Handreiking interne beheersingsmaatregelen WOZ WAARDERINGSKAMER Handreiking interne beheersingsmaatregelen WOZ Tekst vastgesteld op: 27 augustus 2009 2 HANDREIKING INTERNE BEHEERSINGSMAATREGELEN WOZ 1. Inleiding De Waarderingskamer bevordert het vertrouwen

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening omslag lei.indd 1 16-6-2006 8:21:01 Twee voorbeelden voor de financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) Juni 2006 2 Inhoud

Nadere informatie