AGENDAPUNT ONTWERP. Onderwerp: Vulling bestemmingsreseve vernieuwing RWZI Utrecht. Nummer: v3. Voorstel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AGENDAPUNT ONTWERP. Onderwerp: Vulling bestemmingsreseve vernieuwing RWZI Utrecht. Nummer: 868924-v3. Voorstel"

Transcriptie

1 VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT Onderwerp: Vulling bestemmingsreseve vernieuwing RWZI Utrecht. Nummer: v3 ONTWERP In D&H: 14 oktober 2014 Steller: Edward Lodder/Han Dankaart In Cie: BMZ 29 oktober 2014 Telefoonnummer: 5881/ 5921 SKK 29 oktober 2014 Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk Geheim: ja nee Voorstel Gehoord de commissie BMZ op 30 september 2014 inzake het Overzicht financiering RWZI Utrecht en de collegereactie op motie inzake bestemmingsreserve vernieuwing rwzi Utrecht (motie 17a, 2013); stelt het college u voor om: in te stemmen met de wijze waarop het college uitvoering geeft aan hetgeen de motie materieel heeft beoogd, namelijk voldoende sparen voor de vernieuwing van de RWZI Utrecht. Advies commissie BMZ SKK Reactie college op advies commissie

2 INLEIDING In de commissie BMZ van 30 september jl. is door het college ingegaan op de vraag vanuit het algemeen bestuur over het sparen voor de rwzi Utrecht en de betekenis hiervan voor het uitvoeren van de op 13 november 2013 aangenomen motie vernieuwing rwzi Utrecht (motie 17a, 2013). Naar aanleiding hiervan is in deze commissievergadering het advies gegeven om de voorgenomen wijze van uitvoeren van motie bestemmingsreserve vernieuwing rwzi Utrecht te agenderen voor het algemeen bestuur. Met dit voorstel aan het algemeen bestuur wordt aan dit verzoek voldaan. ARGUMENTEN Kern van de motie vernieuwing rwzi Utrecht (hierbij gevoegd als bijlage 1) is om de in het verleden van waterschap AGV verkregen gelden tot een bedrag van 6,4 miljoen totaal te onttrekken aan de reserve watersysteemheffing en over te hevelen naar de reserve zuiveringsheffing. Aan deze motie van 13 november 2013 zijn in de tijd gezien de nodige besluiten in uw algemeen bestuur vooraf gegaan. Volledigheidshalve hebben wij deze in bijlage 2 op volgorde gezet. Bij de Voorjaarsnota 2014 zijn zorgvuldig de ontwikkelingen in meerjarig perspectief in kaart gebracht en is er voor de zuiveringsheffing werk van gemaakt om te komen tot een goed spaarplan voor de vernieuwing van de rwzi Utrecht. De uitwerkingslijnen hiervan heeft u met de Voorjaarsnota 2014 vastgesteld. In de vergadering van de commissie BMZ van 30 september jl. heeft u kennisgenomen van hetgeen het sparen voor de rwzi Utrecht aan de hand van deze lijn betekent. Volledigheidshalve is deze informatie als bijlage 3 hierbij gevoegd. Met de uitwerking hiervan is het college van mening dat zij hiermee materieel en op evenwichtige wijze naar intentie van de motie invulling heeft gegeven aan de wens om te sparen voor de vernieuwing van de rwzi Utrecht. Daarbij zijn de op 13 november 2013 voor de opstelling van de Voorjaarsnota 2014 aangegeven kaders betrokken om te komen tot kostendekkende tarieven en te streven naar een gematigde tariefsontwikkeling. Naar het inzicht van het college zijn er in essentie twee keuzerichtingen om hetgeen met de motie is beoogd te bereiken: 1. Het alsnog in 2014 uitvoeren van een overheveling van 6,4 miljoen van de reserves watersysteemheffing naar de reserve zuiveringsheffing waardoor er een éénmalige extra storting plaatsvindt in de bestemmingsreserve rwzi Utrecht. 2. Het niet-uitvoeren van een overheveling van 6,4 miljoen van de reserves watersysteemheffing naar de reserve zuiveringsheffing omdat hetgeen materieel beoogd was inmiddels op een andere (betere) wijze gerealiseerd wordt. De aan deze keuzes verbonden weging van voor- en nadelen heeft uiteindelijk het standpunt van het college dienaangaand bepaald. Keuze 1: Uitvoeren van een overheveling van 6,4 miljoen van de reserves watersysteemheffing naar de reserve zuiveringsheffing heeft de volgende consequenties: - Door een onttrekking van 6,4 miljoen aan de reserve watersysteemheffing daalt deze voor de categorieën Ingezetenen en Ongebouwd onder de door uw algemeen bestuur vastgestelde bandbreedte voor het reserveniveau (bron: Beleidsnota Weerstandsvermogen, risicomanagement, reserves en voorzieningen ). - Met de door uw algemeen bestuur vastgestelde lijn van het streven naar kostendekkende tarieven betekent dit voor de komende vier jaar (2015 tot en met 2018) grotere tariefsstijgingen binnen de watersysteemheffing dan in de voorjaarsnota van 2014 opgenomen omdat de reserves weer op hoogte moeten worden gebracht. Om een eerste indicatie te geven van het effect hiervan is dit in bijlage 4 doorgerekend

3 - Dit effect komt neer op een noodzakelijke tariefstijging de komende vier jaar (2015 tot en met 2018) van jaarlijks ongeveer 4,5% bovenop het inflatiepercentage in plaats van de nu in de Voorjaarsnota 2014 voorgestane stijging van 1,5 % boven de inflatie. Hiermee komt de totale tariefsstijging voor 2015 neer op 6%, hetgeen hoger is dan de norm die vanuit het Rijk als gewenst maximum is aangegeven, namelijk 5%. - Voor de zuiveringsheffing ontstaat er, door de verhoging van de reserve, enige ruimte om het tarief t.o.v. de lijn van de voorjaarsnota te verlagen; indicatief met 0,5-1,0%. Dit is echter een tijdelijke en, in verhouding tot de verhoging in de watersysteemheffing, kleine verlaging. De overgehevelde gelden worden immers gebruikt om kapitaallasten over een langere periode te dekken. En daarnaast is het van belang om de komende jaren sowieso toe te groeien naar een kostendekkend tarief voor de zuiveringsheffing; een kleinere stap nu betekent noodzakelijk grotere stappen in de komende jaren. Nadelen: - Noodzaak tot aanzienlijke extra tariefsverhoging in de watersysteemheffing zonder mogelijkheden om het tarief voor zuiveringsheffing evenredig te verlagen; - De argumentatie voor deze keuze is naar het inzicht van het college niet houdbaar: de AGV-gelden zijn conform rechtmatige besluitvorming van het algemeen bestuur in de reserve van de watersysteemheffing terecht gekomen (zie bijlage 3). Kruissubsidiëring (het overhevelen van reserves van de watersysteemkant naar de zuiveringskant) is niet toegestaan volgens de regelgeving rond de waterschapsbelastingen. Voordeel: - Extra ruimte in de bestemmingsreserve rwzi Utrecht. Keuze 2: Het niet-uitvoeren van een overheveling van van 6,4 miljoen van de reserves watersysteemheffing naar de reserve zuiveringsheffing omdat hetgeen materieel beoogd was inmiddels op een andere, betere wijze gerealiseerd wordt. Nadelen: geen Voordeel: volledig in lijn met de belangrijkste kaders zoals deze bij de voorjaarsnota van 2014 door het algemeen bestuur zijn aangegeven, namelijk met een gematigde tariefsontwikkeling binnen enkele jaren te komen tot kostendekkende tarieven, zoals in de ontwerp-begroting 2015 nader is uitgewerkt. Resumerend Geconstateerd kan worden dat er nu en ook de komende jaren binnen de reserves van de Watersysteemheffing geen ruimte is om de in de motie genoemde 6,4 miljoen over te hevelen van de reserves Watersysteemheffing naar de bestemmingsreserve rwzi Utrecht. Dit zou direct leiden tot substantiële extra tariefsverhogingen voor de belastingcategorieën in de watersysteemheffing. De tariefsontwikkeling en kostenbesparing bij zuiveringsheffing zorgen ervoor dat in 2018 voldoende "gespaard" is om de lasten die voortvloeien uit de investeringsuitgaven te kunnen dekken. Wij verwijzen u daarvoor naar bijgevoegde notitie (bijlage 3). Voorgesteld wordt de reserves die hierdoor bij de zuiveringsheffing worden opgebouwd aan de bestemmingsreserve rwzi Utrecht toe te voegen. Een extra storting, zoals benoemd in de motie, vanuit de watersysteemheffing is dan ook niet nodig. Hierbij merken we op dat de motie dateert van vòòr de opstelling van Voorjaarsnota 2014 en de besluitvorming daarover. Het college is van mening dat zij de bij de besluitvorming over de Begroting 2014 (13 november 2013) gevoerde discussie, de daarbij meegegeven kaders voor de voorjaarsnota van 2014 en de intentie van deze motie op een verantwoorde en zorgvuldige wijze heeft verwerkt in de tariefsstelling van de voorjaarsnota van Met de ingediende motie is het college gevraagd om de ingestelde bestemmingsreserve rwzi Utrecht te vullen. Door keuze 2 door te voeren, meent het college materieel en in de geest van de motie, op de meest evenwichtige wijze invulling te geven aan deze motie. RELATIE MET ORGANISATIEMISSIE, COLLEGEPROGRAMMA OF ANDERE BELEIDSDOCUMENTEN Veranderingen in de hoogte van de reserves, en zeker overheveling van 6,4 miljoen euro tussen de reserves van de watersysteemheffing naar de reserve van de zuiveringsheffing, hebben invloed op de vastgestelde lijn voor toekomstige belastingtarieven in de Voorjaarsnota 2014 en de uitgewerkte lijn voor

4 tarieven en reserves in de nog vast te stellen ontwerp-begroting 2015 (vergadering AB 19 november 2014). De regelgeving met betrekking tot de reserves is vastgelegd in de Beleidsnota Weerstandsvermogen, risicomanagement, reserves en voorzieningen FINANCIËLE CONSEQUENTIES Instemmen met de lijn die het college u voorstelt betekent dat er geen financiële consequenties zijn. Dit omdat deze lijn uitgewerkt was in Voorjaarsnota 2014 en geen invloed heeft op de huidige opgestelde ontwerp-begroting Het uitvoeren van de motie door wel bedragen over te hevelen vanuit de reserves van watersysteemheffing naar de reserves van zuiveringsheffing betekent dat de ontwerp-begroting 2015 hiervoor een nadrukkelijke aanpassing moet ondergaan v.w.b. de tariefsstelling en de inzet van reserves. KANTTEKENINGEN UITVOERING Pm COMMUNICATIE Pm BIJLAGE(N) nee ja, Bijlage 1: Motie Bestemmingsreserve vernieuwing rwzi Utrecht (nr. 17 a) (DM ) Bijlage 2: Overzicht bestuurlijke besluitvorming jaren 2004 tot heden Bijlage 3: Notitie Sparen rwzi-utrecht (DM ) Bijlage 4: Consequenties Keuze 1 voor tariefsstelling en reservepositie TER INZAGE nee ja, namelijk Dijkgraaf en hoogheemraden, dijkgraaf, P.J.M. Poelmann secretaris-directeur J. Goedhart

5 BIJLAGE Bijlage 1: Motie Bestemmingsreserve vernieuwing rwzi Utrecht (nr. 17 a) (DM )

6 Bijlage 2: Overzicht bestuurlijke besluitvorming in de jaren 2004 tot heden Over deze materie is meermaals gesproken, zowel in commissieverband als in het algemeen bestuur; hieronder een overzicht. AB-vergadering 17 november 2004 De gesprekken met AGV hebben nog geen deal opgeleverd, maar het algemeen bestuur legt in een besluit vast in te stemmen met een financiële regeling met AGV in het kader van de waterleverantie via de Weerdsluis naar de Vecht, inhoudende dat HDSR met ingang van 2004 jaarlijks hiervoor een bedrag in rekening brengt van ,- voor gemiddeld 4,5 m3/s water (onder normale omstandigheden). Over de periode brengt HDSR nog 2,8 mjn in rekening. Het jaarlijkse bedrag van ,- wordt alleen aangepast als een eventuele toekomstige vergroting van het debiet tot substantiële meerkosten leidt voor HDSR. Voorts besluit het algemeen bestuur deze afspraken vast te leggen in een op te stellen waterakkoord en dat het waterakkoord na zeven jaar wordt geëvalueerd en in elk geval wordt herzien als de heffing op het effluënt van de rwzi Utrecht daalt beneden het niveau van ,- per jaar. AB-vergadering 26 april 2006 Bij de behandeling van de Burap meldt de voorzitter dat het erop lijkt dat overeenstemming is gevonden met AGV over de waterleverantie via de Weerdsluis. Het voorstel dient nog wel naast het besluit van het algemeen bestuur te worden gelegd. AB-vergadering 5 juli 2006 De voorzitter meldt dat t.a.v. het waterakkoord Weerdsluis inmiddels overeenstemming is bereikt over de bedragen, maar dat AGV niet bereid is om voor waterlevering te betalen. HDSR staat nu voor de keus om het bedrag te innen onder een andere titel of niets te incasseren. Het gaat om ruim 6 mjn. Hij verzoekt het algemeen bestuur om het college te machtigen om de zaak af te handelen om te kunnen incasseren. Het algemeen bestuur gaat hiermee akkoord. Vervolgens wordt in juli 2006 de uitonderhandelde overeenkomst Wateraanvoer de Vecht en het Waterakkoord Weerdsluis door de dijkgraven ondertekend. Hierin wordt vastgelegd dat HDSR van AGV 4 mjn. als voorschot ontvangt na ondertekening van het waterakkoord en 2,4 mjn. als de werkzaamheden voor de verbetering rwzi Utrecht zijn gestart. Daarna wordt ook het waterakkoord Weerdsluis getekend. AB-vergadering dd. 4 juli 2012 N.a.v. het advies van de commissie BMZ (als rekeningcommissie) besluit het algemeen bestuur de 7 aanbevelingen van de commissie BMZ over te nemen, met inachtneming van de toelichting bij de aanbevelingen 6 en 7. In de toelichting bij aanbeveling 6 staat het volgende vermeld: Geadviseerd wordt om de in dit kader van AGV ontvangen (en nog te ontvangen) bedragen onder te brengen in een bestemmingsreserve Vernieuwing rwzi Utrecht. Gevraagd wordt om de instelling van deze bestemmingsreserve in 2012 te regelen, zodat de status in de jaarrekening 2012 inzichtelijk kan worden gemaakt. De stand van de algemene reserve (onderdeel tariefsegalisatiereserve watersysteemheffing) zal hierop dan gecorrigeerd moeten worden. Het college wordt gevraagd om op zeer korte termijn in een notitie met een nadere uitwerking te komen, zodat er een definitieve besluitvorming kan plaatsvinden over de voorgestelde bestemmingsreserve. AB-vergadering dd. 21 november 2012 Het college meldt in het voorstel behorende bij de ontwerp-begroting 2013 het volgende Overeenkomst met waterschap Amstel, Gooi en Vecht Bij de behandeling van Jaarrekening 2011 in de vergadering van het algemeen bestuur op 4 juli 2012, luidde het advies van de commissie BMZ om tot vaststelling hiervan over te gaan. waarbij ook een aantal aanbevelingen zijn gedaan. Het algemeen bestuur heeft toen besloten het advies en deze aanbevelingen over te nemen. Eén van de aanbevelingen houdt in dat de door het waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) beschikbaar gestelde middelen in het kader van het 'Waterakkoord Weerdsluis' (totaal 6,4 miljoen euro) in een aparte bestemmingsreserve voor de rwzi Utrecht zouden moeten worden opgenomen. In de ontwerp-begroting 2013 wordt geen wijziging doorgevoerd in de door ons gekozen lijn. De door AGV betaalde vergoeding voortvloeiende uit voormeld waterakkoord is door ons waterschap vanaf het begin (2007) beschouwd als een vergoeding voor de aanvoer van water via de Weerdsluis naar de Vecht. Het feit dat AGV hieraan de voorwaarde heeft gekoppeld dat wij investeren in het verbeteren van de rwzi Utrecht is voor het bestuur van ons waterschap geen aanleiding geweest om dat anders te zien. De inzet van deze middelen is in 2007 door het toenmalige dagelijks bestuur van ons waterschap dan ook gerelateerd aan de waterkwantiteit en daarom is de vergoeding van 6,0 miljoen euro tot en met 2011 in de goedgekeurde 6

7 jaarrekeningen van 2007 tot en met 2011 ten gunste van watersysteemheffing gebracht. Deze toerekening is bij de controle van de jaarrekening van 2007 expliciet aan de accountant voorgelegd en deze heeft daarmee, ingestemd. Een belangrijk argument daarbij was dat een derde partij niet beslist over onze verantwoording van kosten en opbrengsten. Ook voor de vergoeding van 0,4 miljoen euro in 2012 bestendigen wij deze consistente lijn. Dit neemt niet weg dat ons college, zoals staat vermeld onder reactie college op advies commissie bij de vaststelling van de jaarrekening 2012 voor zal stellen om een bestemmingsreserve rwzi Utrecht in het leven te roepen. Daarbij wordt aan het algemeen bestuur tevens een voorstel gedaan over de omvang en de herkomst van de toevoegingen aan deze bestemmingsreserve. AB-vergadering 10 juli 2013 Het college stelt voor om: 1. De ontvangen 6,4 miljoen van de overeenkomst Wateraanvoer de Vecht en het waterakkoord Weerdsluis van de reservewatersysteemheffing (ingezetenen en gebouwd) over te hevelen naar de reserve zuiveringsheffing. 2. Geen correctie te maken voor verwerkte ontvangen bijdragen AGV voor watersysteemheffing in reeds vastgestelde jaarrekeningen tm en de nog vast te stellen jaarrekening Het college licht hierbij toe dat HDSR de ontvangen bijdragen in de exploitatie heeft verwerkt en dat de overschotten watersysteemheffing van de afzonderlijke jaren aan de bestaande reserves zijn toegevoegd, waarbij geen specifieke bedragen zijn benoemd als gevolg van de overeenkomst met AGV. Bij de besluitvorming over het voorstel blijken de stemmen te staken. Het voorstel wordt doorgeschoven naar de eerstvolgende ab-vergadering op 2 oktober AB-vergadering 2 oktober 2013 Het algemeen bestuur stemt in met uitstel van behandeling van het voorstel, ingegeven door nadere informatie die de ab-leden Verweij en Terpstra enkele dagen daarvoor hebben verstrekt aan de ab-leden. Het gaat daarbij om stukken afkomstig van de UvW waaruit blijkt dat zogeheten kruissubsidiëring (het overhevelen van reserves van de watersysteem- naar de waterzuiveringskant of vice versa) niet is toegestaan. Het college wint daarop nader, extern advies in over deze materie. AB-vergadering 13 november 2013 Het advies van Deloitte komt neer op het volgende: - de bijdrage van AGV, zoals overeengekomen in het dijkgravenakkoord Wateraanvoer de Vecht en het Waterakkoord Weerdsluis uit 2006, is toen overeenkomstig de bedoeling van het HDSR-bestuur terecht geland aan de watersysteemkant en er is in dat opzicht geen sprake van een fout die achteraf hersteld moet worden; - overheveling van reserves vanuit de watersysteemkant naar de zuiveringskant (en vice versa) is niet toegestaan omdat er dan sprake is kruissubsiëring hetgeen in strijd is met de regelgeving rond de waterschapsbelastingen. Het college stelt daarom voor: 1. in te stemmen met intrekking van het voorstel Actualisatie reservepositie (DM ); 2. in het kader van de behandeling van de voorjaarsnota 2014 opnieuw de actualisatie van de reservepositie te bespreken aan de hand van een concreet voorstel van het college. Het voorstel wordt aangenomen met 24 stemmen voor en 2 tegen.. Vervolgens wordt motie nr. 17a, ingediend door dhr. Verweij (fractie CU), in stemming gebracht die het college opdraagt om de reeds ontvangen middelen van AGV voor de verbetering van de rwzi Utrecht van de reserve watersysteemheffing voor over te hevelen naar de bestemmingsreserve Vernieuwing rwzi Utrecht. De motie wordt aangenomen met 13 stemmen voor en 12 tegen (1 ab-lid had de zaal inmiddels verlaten). AB-vergadering 2 juli 2014 In het voorstel behorende bij de voorjaarsnota meldt het college: Uit de analyse van de financiële kaders blijkt dat met de verwerking van de vijf miljoen euro structurele bezuinigingen vanaf (zoals eerder gemeld in de bestuursinformatiebrief d.d. 4 februari 2014) En daarnaast het hanteren van een tijdelijk gematigd tarief ontwikkeling van ten hoogste 1,5 procent boven het begrote indexcijfer van 2 procent, het naar het huidig inzicht, tot en met 2018 mogelijk is om: -er gespaard kan gaan worden voor het nu in 2017/2018 ingeschat benodigde investeringsvolume voor de RWZI-Utrecht waterlijn; 7

8 -de reeks van forse jaarlijkse onttrekkingen uit de reserves watersysteem in ongeveer twee jaar tijd terug te dringen; -ook de tarieven van watersysteembeheer naar het niveau van kostendekkendheid te brengen; -de reserves op het niveau te houden dat minimaal noodzakelijk is voor het weerstandsvermogen; - de reserves van het watersysteem geleidelijk te brengen naar een niveau waarbij; a. er financiële ruimte is voor noodzakelijke investeringen waarvan de omvang op dit moment nog niet bekend is. (bijvoorbeeld regionale waterkeringen); b. een buffer op te bouwen ten behoeve van de financiering van noodzakelijke investeringen zoals voor b.v. aanvullingen op het GOP regionale waterkeringen. Deze buffer is nodig om de investeringen te doen zonder hiervoor direct de tarieven fors te moeten laten stijgen dan wel nieuwe bezuinigingen in te moeten zetten. Het college kondigt aan in september 2014 met een reactie te komen op de motie van dhr. Verweij, waarin ook een overzicht over de stand van zaken t.a.v. de financiering van de rwzi Utrecht wordt opgenomen. 8

9 Bijlage 3: Notitie Sparen rwzi-utrecht (DM ) Datum: 11 september 2014 Ons kenmerk: Aan: Van: Betreft : CC: Commissie BMZ (als bijlage bij notitie college reactie op motie a en instellen bestemmingsreserve rwzi Utrecht, t.b.v. cie. BMZ op 30 sept. 2014) College D&H Verloop bestemmingsreserve rwzi Utrecht Aanleiding: Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2014 is het college D&H gevraagd om inzicht te geven in de opbouw en verloop van de bestemmingsreserve Rwzi Utrecht. Dit op basis van de gestelde tariefsontwikkeling zoals opgenomen in de voorjaarsnota Het verzoek is als actiepunt 280 op de actiepunten lijst opgenomen en daarin wordt een relatie gelegd met de motie a bestemmingsreserve vernieuwing rwzi Utrecht. Doelstelling: Doel van dit memo is om actiepunt 280 af te wikkelen. Uitwerking: Voorjaarsnota 2014 Met het vaststellen van de voorjaarsnota 2014 is besloten om in de begrotingsjaren een tariefsverhoging van 3,5% te hanteren in plaats van het begrote indexcijfer van 2% om tot kostendekkende tarieven te komen en te sparen voor de investering in de Rwzi Utrecht. In onderstaande tabel wordt het financieel effect van deze extra 1,5% tariefsverhoging weergegeven van het onderdeel zuiveringsheffing. (Bedrag x 1.000) Jaar Opbrengst o.b.v. 2% tariefsstijging Opbrengst o.b.v. 3,5% tariefsstijging Verschil Cumulatief verschil Dekking investering Rwzi Utrecht Er zijn drie richtingen waarbinnen dekking voor de investering in de Rwzi Utrecht kan worden gevonden. 1. Budget ruimte die ontstaat als gevolg van de tariefstijging van de zuiveringsheffing De ruimte die in 2014 ontstaat door het hanteren van 3,5% tariefstijging is reeds structureel ingezet ter dekking van de meerkosten ad 1,75 mln. euro per jaar die ontstaan op het moment dat de sliblijn op de rwzi Utrecht in 2017 wordt uitbesteed. Dit betekent dat voor de waterlijn vanaf ,03 mln. euro (= ) euro structureel beschikbaar is ter dekking van de toekomstige kapitaallasten voortkomend uit de investering in de waterlijn op de Rwzi Utrecht. Omgerekend naar kapitaallasten ter dekking van een initiële investering is dit 45,75 mln. euro. Hierbij is uitgegaan van een gemiddelde afschrijvingstermijn van 22 jaar en een rentepercentage van 4,25% 2. Budgetruimte die in het bestaande financiële kader is opgenomen voor de rwzi Utrecht. In het bestaande financieel kader zijn middelen gereserveerd ter dekking van de kapitaallasten van de bestaande waterlijn. De bestaande waterlijn is per volledig afgeschreven en de bestaande middelen kunnen daarom vanaf 2019 ingezet worden ter dekking van de kapitaallasten van de nieuwe waterlijn. Deze structurele financiële ruimte bedraagt 3,9 mln. euro per jaar. Dit staat omgerekend gelijk aan een initiële investering van 44,3 mln. euro. Omdat de kapitaallasten een dalende trend kennen ontstaat er in de tussentijd ruimte binnen het financieel kader. Uit deze ruimte kan weer gespaard worden voor de toekomstige vervangingsinvesteringen. 9

10 3. Middelen die tot 2019 gespaard worden als gevolg van het in rekening brengen van een meer dan kostendekkend tarief. Daar komt nog bij dat tot aan 2019 een bedrag in totaliteit van 19,2 mln. euro (= 24,4 mln. euro (3x 1,75 mln. euro) is gespaard. Tevens is het tarief zuiveringsheffing meer dan kostendekkend en daardoor groeit het saldo van de reserve Zuiveringsheffing. Het gespaarde bedrag van 19,2 mln. euro en de ruimte in de reserve zuiveringsheffing kan tevens ingezet worden ter dekking van de meerkosten die de investering in de waterlijn met zich mee brengt. Resumé de drie richtingen waarbinnen dekking voor de investering in de Rwzi Utrecht kan worden gevonden resulteert in een totale dekking van circa 100 mln. Rekening houdend met een gemiddeld afschrijvingstermijn van 22 jaar en een rentepercentage van 4,25%. Geconcludeerd kan worden dat de vastgestelde tariefstijging in meerjarig perspectief gebaseerd op het inflatiepercentage plus 1,5% er in resulteert dat de meerkosten als gevolg van de uitbesteding van de sliblijn en de nieuwbouw van de waterlijn op de rwzi Utrecht op basis van de huidige ramingen geheel danwel grotendeels gedekt zijn. Met andere woorden door te sparen is het dekkingsprobleem opgelost. 10

11 Bijlage 4: Consequenties Keuze 1 voor tariefsstelling en reservepositie Tarieven Voorjaarsnota ,5% Begroting Effect Keuze 1 op tarieven Voorjaarsnota Watersysteemheffing ingezetenen 65,70 68,00 70,38 72,84 75,39 Procentuele ontwikkelng t.o.v. Vastgesteld 2014 per jaar 103,5% 103,5% 103,5% 103,5% Procentuele ontwikkelng t.o.v. Vastgesteld 2014 cumulatief 103,5% 107,1% 110,9% 114,8% Extra tarief vanwege AGV verdeeld over 4 jaar 2,12 2,12 2,12 2,12 Watersysteemheffing ingezetenen incl AGV 65,70 70,12 72,50 74,97 77,51 Procentuele ontwikkelng t.o.v. Vastgesteld 2014 per jaar 106,7% 103,4% 103,4% 103,4% Procentuele ontwikkelng t.o.v. Vastgesteld 2014 cumulatief 106,7% 110,4% 114,1% 118,0% Conclusie: om de overheveling naar Zuiveringsheffing op te vangen moet het tarief Ingezetenen 4 jaar lang met 2,12 oftewel 3,2% extra worden verhoogd om de reserve weer op hoogte te brengen. Watersysteemheffing ongebouwd 65,91 68,22 70,60 73,07 75,63 Procentuele ontwikkelng t.o.v. Vastgesteld 2014 per jaar 103,5% 103,5% 103,5% 103,5% Procentuele ontwikkelng t.o.v. Vastgesteld 2014 cumulatief 103,5% 107,1% 110,9% 114,8% Extra tarief vanwege AGV 2,20 2,20 2,20 2,20 Watersysteemheffing ingezetenen incl AGV 65,91 70,41 72,80 75,27 77,83 Procentuele ontwikkelng t.o.v. Vastgesteld 2014 per jaar 106,8% 103,4% 103,4% 103,4% Procentuele ontwikkelng t.o.v. Vastgesteld 2014 cumulatief 106,8% 110,5% 114,2% 118,1% Conclusie: om de overheveling naar Zuiveringsheffing op te vangen moet het tarief Ongebouwd 4 jaar lang met 2,20 oftewel 3,3% extra worden verhoogd om de reserve weer op de ondergrens te brengen. Tarieven Voorjaarsnota ,5% Begroting Effect Keuze 1 op tarieven Voorjaarsnota Watersysteemheffing ingezetenen 65,70 68,00 70,38 72,84 75,39 Extra tarief vanwege AGV verdeeld over 4 jaar 2,12 2,12 2,12 2,12 Verhoging nodig vanwege overheveling AGV 3,1% 3,0% 2,9% 2,8% Tarieven Voorjaarsnota ,5% Begroting Effect Keuze 1 op tarieven Voorjaarsnota Watersysteemheffing ongebouwd 65,91 68,22 70,60 73,07 75,63 Extra tarief vanwege AGV verdeeld over 4 jaar 2,20 2,20 2,20 2,20 Verhoging nodig vanwege overheveling AGV 3,2% 3,1% 3,0% 2,9% Kostendekkende tarieven Vjn 2014 Kostendekkende tarieven Voorjaarsnota Watersysteemheffing ingezetenen 71,41 72,22 70,96 72,36 74,35 Watersysteemheffing ongebouwd 73,39 74,23 72,92 74,36 76,42 11

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.3 Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110 ONTWERP In D&H: 30 september 2014 Steller: A Peek In Cie: BMZ 29 oktober 2014 Telefoonnummer: 6013 SKK

Nadere informatie

Advies jaarrekening 2011 van de commissie BMZ aan het algemeen bestuur HDSR Geachte leden van het algemeen bestuur, De commissie BMZ adviseert het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP. Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439. Voorstel

AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP. Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439. Voorstel Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439 VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP In D&H: 11-11-2014 Steller: mr K. Wijma / E. Lodder In Cie: BMZ 25-11-2014

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten Provincie Utrecht Postbus 80300 3508 TH Utrecht. Gedeputeerde Staten Provincie Zuid-Holland Postbus 90602 2509 LP Den Haag

Gedeputeerde Staten Provincie Utrecht Postbus 80300 3508 TH Utrecht. Gedeputeerde Staten Provincie Zuid-Holland Postbus 90602 2509 LP Den Haag Gedeputeerde Staten Provincie Utrecht Postbus 80300 3508 TH Utrecht Gedeputeerde Staten Provincie Zuid-Holland Postbus 90602 2509 LP Den Haag Onderwerp: Onjuiste boeking van financiële middelen Houten,

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

AGENDAPUNT 6 ONTWERP. Onderwerp: Bouw nabezinktank rwzi Wijk bij Duurstede Nummer: 369179. Voorstel. Stelt het college u voor om

AGENDAPUNT 6 ONTWERP. Onderwerp: Bouw nabezinktank rwzi Wijk bij Duurstede Nummer: 369179. Voorstel. Stelt het college u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 Onderwerp: Bouw nabezinktank rwzi Wijk bij Duurstede Nummer: 369179 In D&H: 15-03-2011 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 12-04-2011 Telefoonnummer: (030)

Nadere informatie

een aanvullend krediet van 135.000,- toe te kennen voor de uitgevoerde herstelwerkzaamheden aan de Oude Sluis te Nieuwegein.

een aanvullend krediet van 135.000,- toe te kennen voor de uitgevoerde herstelwerkzaamheden aan de Oude Sluis te Nieuwegein. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 a/b Onderwerp: Kredietaanvraag herstelwerkzaamheden Oude Sluis Vreeswijk Nummer: 583318 In D&H: 30-10-2012 Steller: S.H.M. van de Reepe In Cie: BMZ 13-11-2012

Nadere informatie

AGENDAPUNT 7 ONTWERP. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om

AGENDAPUNT 7 ONTWERP. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 7 Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444 In D&H: 02-04-2013 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 23-04-2013 Telefoonnummer:

Nadere informatie

AGENDAPUNT 14. Onderwerp: restauratie en renovatie van de bijgebouwen Dijkhuis Jaarsveld. Nummer: 427293. Voorstel

AGENDAPUNT 14. Onderwerp: restauratie en renovatie van de bijgebouwen Dijkhuis Jaarsveld. Nummer: 427293. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 14 Onderwerp: restauratie en renovatie van de bijgebouwen Dijkhuis Jaarsveld. Nummer: 427293 In D&H: 24-05-2011 Steller: P.A. Holt In Cie: BMZ Telefoonnummer:

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

1. Er mee in te stemmen om de Gemeenschappelijke regeling AQUON 2011 aan te vullen met een nieuw artikel 29a Borgtocht.

1. Er mee in te stemmen om de Gemeenschappelijke regeling AQUON 2011 aan te vullen met een nieuw artikel 29a Borgtocht. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 9a/b Onderwerp: Aanpassing GR AQUON conform circulaire 1999 Nummer: 571841 In D&H: 21-08-2012 Steller: A.M.A. Vernooij In Cie: BMZ Telefoonnummer: 0611614698

Nadere informatie

2. in te stemmen met het houden van een aanbestedingsprocedure door het college voor transport en verwerking van zuiveringsslib van de rwzi Utrecht.

2. in te stemmen met het houden van een aanbestedingsprocedure door het college voor transport en verwerking van zuiveringsslib van de rwzi Utrecht. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.1 Onderwerp: Voorstel keuze sliblijn project rwzi Utrecht Nummer: 855463 In D&H: 16 september 2014 Steller: Willem de Jager In Cie: BMZ 30 september 2014

Nadere informatie

HAMERSTUK AGENDAPUNT 4. Onderwerp: Afkoop en herfinanciering landinrichtingsrente Lopikerwaard Nummer: 716264. Voorstel

HAMERSTUK AGENDAPUNT 4. Onderwerp: Afkoop en herfinanciering landinrichtingsrente Lopikerwaard Nummer: 716264. Voorstel HAMERSTUK VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4 Onderwerp: Afkoop en herfinanciering landinrichtingsrente Lopikerwaard Nummer: 716264 In D&H: 11-3-2014 Steller: Ing. H.J. van Bruchem RT In Cie:

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4a/b. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om

AGENDAPUNT 4a/b. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4a/b Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444 In D&H: 02-04-2013 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 23-04-2013

Nadere informatie

AGENDAPUNT 9 ONTWERP. Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495. Voorstel. Het college stelt u voor om

AGENDAPUNT 9 ONTWERP. Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495. Voorstel. Het college stelt u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 9 Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495 In D&H: 16-07-2013 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 03-09-2013 Telefoonnummer: (030) 6345726

Nadere informatie

De grondverwerving is geregeld met de proefboerderij Zegveld voor zowel de omleiding als voor de naast gelegen grond.

De grondverwerving is geregeld met de proefboerderij Zegveld voor zowel de omleiding als voor de naast gelegen grond. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 Onderwerp: Natuurvriendelijke inrichting Slimmenwetering te Zegveld Nummer: 268482 In D&H: 23-02-2010 Steller: A. van Veldhoven In Cie: BMZ Telefoonnummer:

Nadere informatie

Doel van de notitie: vaststelling van de Begroting 2013 en de tarieven voor de heffing van de waterschapsbelastingen

Doel van de notitie: vaststelling van de Begroting 2013 en de tarieven voor de heffing van de waterschapsbelastingen Vergadering algemeen bestuur van 31 oktober 2012 Agendapunt 3c Behandelend ambtenaar: M. Snoek Beleidsveldbeheerder: A. van Mieghem Portefeuillehouder: Th. Schots Zaaknr. : 12.ZK08677/12.B0327 Kenmerk

Nadere informatie

Gezien het rapport van BMC van december 2012, met projectnummer 210092

Gezien het rapport van BMC van december 2012, met projectnummer 210092 VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 5a/b Onderwerp: BMC rapport 'Bouwen aan vertrouwen' Nummer: 606089 In D&H: 10-01-2013 Steller: mevrouw I. de Vries In Cie: BMZ Telefoonnummer: (030) 634 5979

Nadere informatie

HoogheemTaadschap van Delfland

HoogheemTaadschap van Delfland HoogheemTaadschap van Delfland Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunend organisatie Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 4 juni 2009 B.02 749936 4 Aan de verenigde vergadering

Nadere informatie

Onderwerp: Financiering van oeverherstelwerk aan de primaire waterkering in IJsselstein (nabij het Klaphek)

Onderwerp: Financiering van oeverherstelwerk aan de primaire waterkering in IJsselstein (nabij het Klaphek) COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Financiering van oeverherstelwerk aan de primaire waterkering in IJsselstein (nabij het Klaphek) Nummer: 564596 In D&H:

Nadere informatie

HAMERSTUK. Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van.

HAMERSTUK. Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van. HAMERSTUK VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Realisatie uitbreiding afvalwatertransportsysteem Houten Nummer: 515150 In D&H: 16 oktober 2012 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ

Nadere informatie

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010.

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. A. Hiemstra (Algemene Waterschapspartij) Jaarrekening 1. Vraag: In 2009 is het aantal ingevulde fte s 314, in de begroting van

Nadere informatie

Hamerstuk AGENDAPUNT 4. Onderwerp: Wijziging regelingen veranderagenda en veegwet Nummer: 778790. Voorstel

Hamerstuk AGENDAPUNT 4. Onderwerp: Wijziging regelingen veranderagenda en veegwet Nummer: 778790. Voorstel Hamerstuk VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4 Onderwerp: Wijziging regelingen veranderagenda en veegwet Nummer: 778790 In D&H: 04-02-2014 Steller: mr K. Wijma In Cie: BMZ 25-02-2014 Telefoonnummer:

Nadere informatie

Verkorte Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 16 december 2015

Verkorte Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 16 december 2015 ONDERWERP 1 Opening, vaststelling agenda en loting primus BESLUIT Opening De voorzitter opent de vergadering. Afwezig zijn de heren Van der Kruk en Scherrenberg. Vaststelling agenda De agenda wordt gewijzigd

Nadere informatie

AGENDAPUNT 7. Onderwerp: Aankoop percelen BBL Nummer: 270001. Voorstel

AGENDAPUNT 7. Onderwerp: Aankoop percelen BBL Nummer: 270001. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 7 Onderwerp: Aankoop percelen BBL Nummer: 270001 In D&H: 15-12-2010 Steller: Arjan Koerhuis In Cie: BMZ Telefoonnummer: (030) 634 58 37 SKK 14-01-2010 Afdeling:

Nadere informatie

Onderwerp: Oplegnotitie bij de investeringsvoorstellen rwzi Utrecht Nummer: 609148

Onderwerp: Oplegnotitie bij de investeringsvoorstellen rwzi Utrecht Nummer: 609148 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Oplegnotitie bij de investeringsvoorstellen rwzi Utrecht Nummer: 609148 In D&H: 10-01-2013 Steller: ing. M.J.A.

Nadere informatie

: Nieuw belastingstelsel

: Nieuw belastingstelsel A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 7 Onderwerp : Nieuw belastingstelsel KORTE SAMENVATTING: In het Bestuursakkoord Water is overeengekomen dat de waterschappen

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland Hoogheemraadschap van Delfland Jaarrekening 2007 Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunend organisatie Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 24 april 2008 B.21 686284 2

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Beleid overschotten Collegevergadering : 15 maart 2016 agendapunt : 10 Portefeuillehouder : J.B. Boer

Nadere informatie

(pagina 3) (pagina 6)

(pagina 3) (pagina 6) JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder Voorstel Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Aan Portefeuillehouder algemeen bestuur 22 april 2009 V. Doorn

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee Voorstel voor algemeen bestuur Vergaderdatum 2 januari 2014 Onderwerp Programmabegroting 2014-2017 Agendapunt 20 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder Opsteller/indiener Fusieopdracht 8 (financiële producten)

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054

Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054 In D&H: 05-03-2013 / 02-04-2013 Steller: drs. M.J.W.

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4 ONTWERP. Nummer: 651006 v9. Onderwerp: Extra krediet watergebiedsplan Zegveld & Oud-Kamerik. Gelezen

AGENDAPUNT 4 ONTWERP. Nummer: 651006 v9. Onderwerp: Extra krediet watergebiedsplan Zegveld & Oud-Kamerik. Gelezen Onderwerp: Extra krediet watergebiedsplan Zegveld & Oud-Kamerik VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4 Nummer: 651006 v9 In D&H: 13-08-2013 Steller: Peter Hesen In Cie: BMZ Telefoonnummer: 06-15068420

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

2. hierbij een afwijkende afschrijvingstermijn te hanteren van 15 jaar, in plaats van een afschrijvingstermijn van 40 jaar;

2. hierbij een afwijkende afschrijvingstermijn te hanteren van 15 jaar, in plaats van een afschrijvingstermijn van 40 jaar; VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT Onderwerp: Flexibel kantoorconcept Nummer: 828121 In D&H: 19-08-2014 Steller: drs. J.J.J. Bulthuis In Cie: BMZ 02-09-2014 Telefoonnummer: 5976 SKK Afdeling:

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 5 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project Punt no. : 12 Korte toelichting Op de agenda voor uw vergadering

Nadere informatie

Jaarstukken 2014, Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 Aqualysis Agendapunt. Nee

Jaarstukken 2014, Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 Aqualysis Agendapunt. Nee Voorstel voor Commissie besturen en organiseren Vergaderdatum 10 juni 2015 Onderwerp Jaarstukken 2014, Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 Aqualysis Agendapunt 5 b Kenmerk B2015/u@@ Portefeuillehouder

Nadere informatie

gehoord hetgeen in het kader van een consultering door de commissie SKK op 3 april 2014 naar voren is gebracht;

gehoord hetgeen in het kader van een consultering door de commissie SKK op 3 april 2014 naar voren is gebracht; VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4.1.A/B Onderwerp: Grondstoffenvisie Nummer: 852054-v3 In D&H: 22-04-2014 / 12-08-2014 Steller: E.M. Langbroek In Cie: BMZ Telefoonnummer: (06)11614706 SKK

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.5 ONTWERP. Nummer: 885951. Onderwerp: Onderhoudsplan deel 1; Meerjarenonderhoudsplannen GHIJ i.r.t bestemmingsreserve.

AGENDAPUNT 3.5 ONTWERP. Nummer: 885951. Onderwerp: Onderhoudsplan deel 1; Meerjarenonderhoudsplannen GHIJ i.r.t bestemmingsreserve. Onderwerp: Onderhoudsplan deel 1; Meerjarenonderhoudsplannen GHIJ i.r.t bestemmingsreserve VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.5 Nummer: 885951 In D&H: 13 januari 2015 Steller: Jan Smorenburg

Nadere informatie

Als bijlage bij dit voorstel is het communicatieplan voor de vier projecten bijgevoegd (bijlage 6).

Als bijlage bij dit voorstel is het communicatieplan voor de vier projecten bijgevoegd (bijlage 6). VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Kredietaanvraag projecten Nota Ruimte middelen Nummer: 447055 In D&H: 18-10-2011 / 13-12-2011 Steller: ir. J. van Zuijlen/W. van Buren In Cie:

Nadere informatie

De financiële mutaties van het tarief afvalstoffenheffing in de begroting 2016 ten opzichte van 2015 zijn in onderstaand overzicht samengevat.

De financiële mutaties van het tarief afvalstoffenheffing in de begroting 2016 ten opzichte van 2015 zijn in onderstaand overzicht samengevat. Aan : Algemeen Bestuur Vergadering : 9 december 2015 Agendapunt : 7f Van : Dagelijks Bestuur Onderwerp : Wijziging begroting 2016 van Avri en vaststelling tarieven afvalstoffenheffing voor 2016 Voorstel

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Kenmerk 14.405692

Nadere informatie

Hamerstuk AGENDAPUNT. Onderwerp: Gunning accountantscontrole 2015-2018 Nummer: 840544. Voorstel

Hamerstuk AGENDAPUNT. Onderwerp: Gunning accountantscontrole 2015-2018 Nummer: 840544. Voorstel Hamerstuk VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT Onderwerp: Gunning accountantscontrole 2015-2018 Nummer: 840544 In D&H: Steller: H. van der Moolen In Cie: BMZ 02-09-2014 Telefoonnummer: 5872 SKK

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV. Vergadering: 15 10 2013 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar R. Lamein, 0595 447749 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. R. Lamein) Gewijzigd Raadsvoorstel

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

*16.0004079* Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30. Welzijn, Onderwijs, Cultuur. Datum voorstel 17 mei 2016

*16.0004079* Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30. Welzijn, Onderwijs, Cultuur. Datum voorstel 17 mei 2016 Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30 Corsa kenmerk Portefeuillehouder Ambtenaar Afdeling 16.0004079 / 2015Z00147 *16.0004079* wethouder R. Bergsma de raad G. Vonk Datum voorstel

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING

VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING agendapunt H.28 1230037 Aan Verenigde Vergadering VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 17-12-2015 I. In te stemmen met de

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 8 februari 2011

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 8 februari 2011 Onderwerp Advies / conclusie 1. Opening Aanwezig: de heer M.J. Glastra (Bos- en Natuureigenaren) de heren H. Schalkwijk en G. van den Hoeven (Agrariërs) mevrouw E. van der Vorm en de heer G.J.P. Jansen

Nadere informatie

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Adviescommissie 5 oktober 2011 Dagelijks bestuur 12 oktober 2011 Algemeen bestuur 2 november 2011 Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Onderwerp Uitgangspunten financieel beleid 2012-2013 Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen.

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen. Raadsvoorstel: Nummer: 2010-633 Onderwerp: Vaststellen verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015(vGRP2011-2015) Datum: 6 april 2011 Portefeuillehouder: A.J. Rijsdijk/ T. van der Torren Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

INLEIDING RELATIE MET ORGANISATIEMISSIE, COLLEGEPROGRAMMA OF ANDERE BELEIDSDOCUMENTEN

INLEIDING RELATIE MET ORGANISATIEMISSIE, COLLEGEPROGRAMMA OF ANDERE BELEIDSDOCUMENTEN VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6a/b Onderwerp: 1e Begrotingswijziging 2012 Nummer: 533273 In D&H: 15-05-2012 Steller: E. Lodder In Cie: BMZ 05-06-2012 Telefoonnummer: (030) 634 58 81 SKK

Nadere informatie

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten,

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten, PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 7 oktober 2008 Nummer PS : PS2008BEM32 Afdeling : Financiën Commissie : alle Registratienummer : 2008INT228103 Portefeuillehouder

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4 ONTWERP. Nummer: 329600. Onderwerp: Wijziging verordeningen Zuiveringsheffing en Verontreinigingsheffing. Voorstel

AGENDAPUNT 4 ONTWERP. Nummer: 329600. Onderwerp: Wijziging verordeningen Zuiveringsheffing en Verontreinigingsheffing. Voorstel VOORSTEL N HET LGEMEEN ESTUUR GENDPUNT 4 Onderwerp: Wijziging verordeningen Zuiveringsheffing en Verontreinigingsheffing Nummer: 329600 In D&H: 12-10-2010 Steller: P. E. oersma In ie: MZ 16-11-2010 Telefoonnummer:

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

*1288038* Statenvoorstel. 1. Beslispunten. In de begroting 2012 en volgende jaren:

*1288038* Statenvoorstel. 1. Beslispunten. In de begroting 2012 en volgende jaren: ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Herziening budget PS 2012 en volgende jaren Opinieronde /Besluitvormingsronde(o.v.) Statendag 28 maart 2012 Agendapunt 1. Beslispunten In de begroting 2012 en volgende

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds r p gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsbijlage nummer 135 Inboeknummer OOQ001816 Beslisdatum BBrW 30 mei 2000 Dossiernummer 022.305 Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 30 september 2014

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 30 september 2014 Onderwerp Advies / conclusie Aanwezig: de heer W.H. de Beaufort (Bos- en Natuureigenaren) mevrouw W.A. Bodewitz (PVDD) de heer J.L.J. Boot (WN) de heer G. van den Hoeven (Agrariërs) de heer G.J.P. Jansen

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

3. Het overschot van 22.505.512 van de taak watersysteembeheer als volgt te bestemmen:

3. Het overschot van 22.505.512 van de taak watersysteembeheer als volgt te bestemmen: agendapunt 3.b.5 1176926 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden JAARVERSLAG 2014 INCLUSIEF FINANCIELE JAARREKENING Portefeuillehouder Wiegman, A.G. Datum 14 april 2015 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Algemene reserve Stand per eind 2014 1.894.000 Buffer De algemene reserve is gevormd uit rekeningresultaten uit het verleden en is de primaire buffer voor

Nadere informatie

TITEL: Jaarrekening en jaarverslag 2014, begroting 2016 Omgevingsdienst IJmond

TITEL: Jaarrekening en jaarverslag 2014, begroting 2016 Omgevingsdienst IJmond GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: Erwin Stolp Behandelende afdeling: Financiën Datum: 30-04-2015 NR. TITEL: Jaarrekening en jaarverslag 2014, begroting 2016 Omgevingsdienst IJmond KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Aan de gemeenteraad Zaaknummer : 2013-008473 Programma : Cultuur, recreatie en sport Onderwerp : krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Katwijk, 18 februari 2014. Inleiding De gemeenteraad

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012. Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema. Bestuurszaken en regionale samenwerking

Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012. Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema. Bestuurszaken en regionale samenwerking OPLEGNOTITIE Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012 Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema Indiener Steller Verzoek portefeuillehouder Bestuurszaken en regionale samenwerking

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

Hoogheemraadschap vandelfland

Hoogheemraadschap vandelfland Hoogheemraadschap vandelfland Jaarrekening 2006 Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunend organisatie Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 10 mei 2007 II.3 629204 2 Aan de Verenigde

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-06-2011 11-063 Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Gevraagde beslissing 1. Instemmen

Nadere informatie

Voorstel Algemeen Bestuur

Voorstel Algemeen Bestuur Voorstel Algemeen Bestuur Zaakkenmerk: Documentkenmerk: 1449074 1449090 Algemeen Bestuur: 23 juni 2015 Afdelingshoofd: J. Hulzebos Behandeld door: dhr. G. Olthof/mw. M. Brasjen E-mail: Marianne.Brasjen@ommen-hardenberg.nl

Nadere informatie

Aan Verenigde Vergadering JAARREKENING 2010. Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011

Aan Verenigde Vergadering JAARREKENING 2010. Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011 agendapunt B.01 927470 Aan Verenigde Vergadering JAARREKENING 2010 Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011 1. De jaarrekening 2010 vast te stellen. 2. Het tekort van 18.240.832 van de taak watersysteembeheer

Nadere informatie

Datum: 17 september 2013. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming.

Datum: 17 september 2013. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 1 Datum: 17 september 2013. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. Onderwerp: NUON-reserve tranche 2015. Toelichting: Op

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 14.

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 14. Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 14. Aan de Verenigde Vergadering Zienswijze ontwerpbegroting 2015 Aquon Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen 3 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 26 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Gemeenteraad 1 Agendanr. 6.1 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

3. Het meerjarenperspectief op de ontwikkeling van het Eigen Vermogen.

3. Het meerjarenperspectief op de ontwikkeling van het Eigen Vermogen. Memo Toelichting op de Ontwerpbegroting 2016 Deltaschap Aan de deelnemers natuur en recreatieschap Zuidwestelijke Delta Met onze brief 2015510557092 d.d. 28 april 2015 betreffende de ontwerpbegroting 2016

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 24 oktober 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 051113/A05 afdeling: Welzijn Onderwerp: huisvestingsprogramma

Nadere informatie

Titel: Vaststellingsovereenkomst De Waal c.d. provincie Utrecht over finale kwijting oplevering oude provinciehuis. Besluit pag. 3. Toelichting pag.

Titel: Vaststellingsovereenkomst De Waal c.d. provincie Utrecht over finale kwijting oplevering oude provinciehuis. Besluit pag. 3. Toelichting pag. College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13 maart 2013 NUMMER PS PS2013PS01 AFDELING Directie COMMISSIE ---- STELLER R. Andringa DOORKIESNUMMER 030-2582213 REGISTRATIENUMMER 80DF82D4 PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Stad Kerkrade, 16 juni 2008 Aanbiedingsbrief Aan de raad. Nr. 08it00246. Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 08Rb025 inzake het beschikbaar stellen van de

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels. Gemeente Albrandswaard

Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels. Gemeente Albrandswaard Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels Gemeente Albrandswaard Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels Gemeente Albrandswaard Datum: 18 mei 2012 Afdeling: Bestuur, team ontwikkeling Afdelingshoofd:

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17 Raadsvergadering: 9 juni 2011 Voorstelnummer: 2011/ 36 Stiens, 30 mei 2011 Behandelend ambtenaar: C. de Val / T. Otter E-mail: c.deval@leeuwarderadeel.nl / t.otter@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Onderwerp: Overweging lening Museum Kranenburgh. Aan de raad,

Onderwerp: Overweging lening Museum Kranenburgh. Aan de raad, Agendapunt :.. Voorstelnummer :.. Raadsvergadering : 11 november 2010 Naam opsteller : Astrid van Mierlo Informatie op te vragen bij : Astrid van Mierlo Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp Onderwerp: Overweging

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij Titel Nummer 13/39 Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD Datum 15 mei 2013 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2012 van de GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie