AGENDAPUNT 4a/b. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: Voorstel. Het college stelt u voor om

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AGENDAPUNT 4a/b. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om"

Transcriptie

1 VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4a/b Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: In D&H: Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ Telefoonnummer: (030) SKK Afdeling: Zuiveringsbeheer In AB: Portefeuillehouder: Van der Vorm Geheim: ja nee Voorstel Het college stelt u voor om 1. Af te zien van de realisatie van Thermische Druk Hydrolyse (TDH) voor de 1 e fase Energiefabriek Nieuwegein. 2. De reeds gemaakte voorbereidingskosten voor de realisatie van de TDH ( ,=) af te boeken ten laste van de exploitatierekening Het beschikbare krediet voor de realisatie van de TDH ( ) in te trekken. 4. Nader onderzoek uit te voeren naar de beste wijze waarop het overtollige biogas van de rwzi Nieuwegein verwerkt moeten worden. Advies commissie BMZ SKK Aan te geven wat de ervaringen met TDH in Nederland tot nu toe zijn. Reactie college op advies commissie Op de rwzi Venlo is een TDH gerealiseerd die op dit moment in gebruik wordt gesteld. De verwerkingscapaciteit van deze installatie bedraagt op dit moment maximaal % van de ontwerpbelasting. Op de rwzi s Apeldoorn en Tilburg is de aanbesteding van een TDH afgerond. Deze projecten bevinden zich in de ontwerpfase. Voor de rwzi Amersfoort is de aanbestedingsprocedure tijdelijk stilgelegd om de ervaringen van elders alsnog af te wachten. Voor de rwzi s Hengelo en Amsterdam-West wordt serieus overwogen een TDH te gaan toepassen. In Engeland, Duitsland en Denemarken zijn diverse TDH-installaties al jaren in gebruik. Overigens hebben deze installaties in het buitenland een andere doelstelling, namelijk om door de thermische behandeling ziektekiemen te doden voordat het zuiveringsslib als meststof in de landbouw wordt toegepast. De Nederlandse doelstelling is het verhogen van de energieproductie en het reduceren van de hoeveelheid te verwerken slib

2 INLEIDING AD 1. Af te zien van de realisatie van Thermische Druk Hydrolyse (TDH) voor de 1 e fase Energiefabriek Nieuwegein Op 18 mei 2011 heeft het Algemeen Bestuur voor de realisatie van Thermische Druk hydrolyse, als onderdeel van de 1 e fase Energiefabriek op de rwzi Nieuwegein, een krediet beschikbaar gesteld van 1,75 miljoen (mei 2011). Tijdens de verdere uitwerking van dit project (met ondersteuning van een extern adviesbureau) is gebleken dat dit krediet veel te laag was. Een second opinion op deze raming, met een informatieronde bij een leverancier, bevestigde de te krappe raming, waarna deze is bijgesteld op een bedrag van 3,4 mln. Dit probleem is in de zomer van 2012 met het dagelijks bestuur gecommuniceerd. Hierbij is gevraagd een aanvullend krediet beschikbaar te stellen om de realisatie van TDH te kunnen verwezenlijken omdat er nog steeds een goede businesscase aan het voorstel ten grondslag lag: realisatie van een energiefabriek waarbij de elektriciteitsopbrengst ruim 130% van het eigen verbruik van de rwzi bedraagt en een terugverdientijd van naar verwachting 7,7 jaar. Bij de behandeling van het voorstel door de commissie BMZ (augustus 2012) is besloten eerst de verdere voorbereidingen van dit project af te wachten (meer zekerheid projectkosten) en het voorstel aan te houden. De voorbereidingen zijn samen met een drietal mogelijke leveranciers in een zogenaamde concurrentie gerichte dialoog uitgevoerd. Op basis van de gesprekken met de drie leveranciers is eind 2012 een vraagspecificatie opgesteld. De drie leveranciers hebben op 28 februari voor de realisatie van een TDH op de rwzi Nieuwegein hun aanbiedingen ingediend. Op woensdag 6 maart is de kwalitatieve beoordeling van deze aanbiedingen afgerond en zijn de prijzen bekend geworden. Uit deze beoordeling is gebleken dat voor de realisatie van een TDH op de rwzi Nieuwegein een krediet nodig is van minimaal 4,4 miljoen. Bovendien is gebleken dat in de aanbiedingen niet alle noodzakelijke werkzaamheden zijn opgenomen, waardoor er bij opdrachtverlening gerekend moet worden met zekere meerkosten. Op basis van deze investeringskosten komt de terugverdientijd van de TDH-installatie uit op minimaal 13 jaar. In de Energievisie HDSR heeft het bestuur zijn visie ten aanzien van energiebesparing en energieopwekking vastgelegd. Eén van de uitgangspunten is dat Energie-investeringen binnen een technische levensduur van 15 jaar terugverdiend moeten kunnen worden. Bij risicovolle investeringen zal de acceptabele terugverdientijd eerder 10 jaar zijn. Mee op grond van de eindconclusies van het Stowa rapport Pilot-onderzoek naar de mogelijkheden en randvoorwaarden thermische slibontsluiting moet geconcludeerd worden dat het inpassen van een TDHinstallatie op de rwzi Nieuwegein de nodige financiële en technische risico s kent. Op basis van de bovenstaande analyse adviseren wij u voor de 1 e fase energiefabriek Nieuwegein af te zien van de realisatie van een TDH-installatie op de rwzi Nieuwegein. AD 2. De reeds gemaakte voorbereidingskosten voor de realisatie van de TDH ( ,=) af te boeken ten laste van de exploitatierekening 2013 Voor dit project zijn tot nu toe aan voorbereidingskosten gemaakt. Dit bedrag is inclusief de afgesproken rekenvergoeding (totaal ,= incl. BTW) voor aannemers die gevraagd zijn deel te nemen aan de concurrentie gerichte dialoog. Wanneer wordt afgezien van de realisatie van de TDH moeten deze kosten worden afgeboekt ten laste van de exploitatiebegroting van AD 3. Het beschikbare krediet voor de realisatie van de TDH ( ) in te trekken

3 Voor de 1 e fase energiefabriek Nieuwegein heeft het algemeen bestuur een krediet beschikbaar gesteld van voor de realisatie van de TDH. Wanneer hiervan wordt afgezien moet dit krediet worden ingetrokken. AD 4. Nader onderzoek uit te voeren naar de beste wijze waarop het overtollige biogas van de rwzi Nieuwegein verwerkt moeten worden In de huidige situatie is de biogasproductie op de rwzi Nieuwegein hoger dan de nu geïnstalleerde biogasverwerkingscapaciteit. Het overschot aan biogas (gemiddeld m 3 /jaar) wordt in de huidige situatie afgefakkeld. Dit is een niet gewenste situatie. De gasfakkel is geïnstalleerd als noodmaatregel, maar wordt nu structureel ingezet om het overtollig gas af te fakkelen. Verder vertegenwoordigd deze hoeveelheid gas een hoeveelheid energie. Om te voorkomen dat deze hoeveelheid gas structureel afgefakkeld wordt kunnen verschillende methoden worden gehanteerd. De productie kan worden verminderd door slib elders te vergisten, de verwerkingscapaciteit van biogas kan worden uitgebreid of het gas kan worden opgewerkt tot aardgas voor mobiliteit. Voorgesteld wordt om de verschillende mogelijkheden nader te onderzoeken op haalbaarheid. Op 2 oktober 2013 wordt een voorstel aan het Algemeen Bestuur voorgelegd om deze problematiek op te lossen. ARGUMENTEN 1. Investering in een TDH moet gezien worden als een risicovolle investering. In de Energievisie heeft het bestuur afgesproken dat voor risicovolle energie-investeringen een terugverdientijd geldt van ongeveer 10 jaar. Investering in een TDH zal deze terugverdientijd ruim overschrijden. RELATIE MET ORGANISATIEMISSIE, COLLEGEPROGRAMMA OF ANDERE BELEIDSDOCUMENTEN Energievisie In de energievisie heeft het bestuur aangegeven op welke manier de afspraken met het Rijk in MJA en het Klimaatakkoord gerealiseerd zal worden. De realisatie van de TDH is één van de maatregelen waarmee het voornemen om ongeveer 60% van de door ons gebruikte energie in 2020 zelf te produceren haalbaar is. Door het TDH-project niet te realiseren zal dit percentage dalen tot ongeveer 55%. Dit voldoet nog in ruime mate aan de afspraak in het Klimaatakkoord waarin gesproken wordt over 40% eigen opwekking. FINANCIËLE CONSEQUENTIES In de begroting van 2013 is voor de realisatie van de TDH rekening gehouden met een uitgave van 3,4 mln. Door realisatie van TDH niet uit te voeren zal er een overschot ontstaan van 3,4 mln. Deze aanpassing zal in de eerstvolgende begrotingswijziging worden meegenomen. Voor de realisatie van de TDH zijn gedurende het voorbereidingstraject, inclusief de rekenvergoeding voor de drie partijen die betrokken geweest zijn bij de concurrentie gerichte dialoog, ,= aan kosten gemaakt. Wanneer de realisatie van de TDH niet doorgaat moeten deze kosten worden afgeboekt. In de eerstvolgende begrotingswijziging zal dit worden meegenomen op de exploitatiebegroting. Onderzocht wordt in hoeverre deze tegenvaller binnen het programma opgevangen kan worden. Hierover wordt in de Burap gerapporteerd. KANTTEKENINGEN (niet van toepassing) UITVOERING Bij het onderzoek naar de wijze waarop het overtollig biogas van de rwzi Nieuwegein moet worden verwerkt wordt, naast alternatieve verwerkingsmethoden, ook de beperking van de biogasproductie als maatregel meegenomen om het affakkelen van overtollig biogas te voorkomen. De randvoorwaarden waarop de verschillende alternatieven worden beoordeeld zijn de uitgangspunten zoals deze in de energievisie van het waterschap zijn vastgesteld. Het gaat hier om de randvoorwaarden: Maatschappelijk verantwoord,

4 Kerntaken zijn leidend, Kostenbewust en Zichtbaar. Afgeleiden hiervan zijn terugverdientijd, duurzaamheid en risico s. COMMUNICATIE (niet van toepassing) BIJLAGE(N) nee ja, namelijk TER INZAGE nee ja, namelijk Dijkgraaf en hoogheemraden, dijkgraaf, P.J.M. Poelmann secretaris-algemeen directeur a.i., drs. J. Miedema

5 5

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 3 april 2012

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 3 april 2012 Onderwerp 1. Opening en vaststelling agenda Advies / conclusie Aanwezig: mevrouw E. van der Vorm (WN) de heer J.G.M. Kromwijk (CDA) mevrouw T. van der Stroom en de heer R.D. Woittiez (VVD) mevrouw G.H.

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

FAZ: Ja 19-6-2013. Opdrachtgever: Henk Wolven

FAZ: Ja 19-6-2013. Opdrachtgever: Henk Wolven Onderwerp: Voorjaarsrapportage 2013 Nummer: Bestuursstukken\1397 Agendapunt: 4 DB: Ja 3-6-2013 BPP: Ja 19-6-2013 Workflow Opsteller: Eenje van Wijngaarden, 0598-693899 Financiële en Algemene Zaken FAZ:

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel Datum: Agendapunt: 15 oktober 15. B1300478 waterschap Hollandse Delta Aan college van dijkgraaf en heemraden Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11- Verantwoordelijk

Nadere informatie

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Openbaar. Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015

Openbaar. Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015 Programma Openbare Ruimte Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Jaarlijks vinden onderhandelingen

Nadere informatie

16 november 2011. Stand van zaken Maankwartier. 20111116/MK/EI/Raadin formatie. Geachte leden van de Raad,

16 november 2011. Stand van zaken Maankwartier. 20111116/MK/EI/Raadin formatie. Geachte leden van de Raad, [] Uw kenmerk - Datum 16 november 2011 Ons kenmerk 20111116/MK/EI/Raadin formatie Onderwerp Stand van zaken Maankwartier Bijlage(n) 1 Geachte leden van de Raad, Scheijen, Hans Project Management 045 560

Nadere informatie

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010 Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT juni 2010 2 Voorwoord Het belang van ICT binnen de gemeente Amsterdam neemt steeds verder toe. De met ICT gemoeide uitgaven zijn dan ook hoog. Volgens

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ "-V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x

III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ -V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x G E M E E N T E NOOR D E N V E L D ParaaS secretaris ^ffloi/^x Paraaf direct leidinggev 2na^y3ïlfNA t jadvies VAN $ 0 / 2 Datum Afdeling 30 november 2012 R&S/OW&A III: III II Opsteller Telefoon 279/329

Nadere informatie

2014.13133. ļ QvAAJci

2014.13133. ļ QvAAJci W A T E R S C H A P S B E D R I J F L I M B U R G Waterschap Peel en Maasvallei het Algemeen Bestuur Postbus 3390 5902 RJ VENL 2014.13133 ļ QvAAJci IS 9001 iso 14001 HSAS 18001 WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Openbaar Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Naar

Nadere informatie

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding DATUM VERZONDEN 2 8 NOV. 2012c ONTACTPERSOON N. van Eck UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER 088"9743344 UW KENMERK E-MAILADRES ONS KENMERK U AANTAL BIJLAGEN "3" INGEKOMEN NR. ONDERWERP Aanbieding rapport prioritering

Nadere informatie

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012 711020 11 januari 2012 Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Oostermoer en samenhang met Windpark De Drentse Monden Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN

Nadere informatie

Hoogheeniraadschap van Delfland

Hoogheeniraadschap van Delfland Hoogheeniraadschap van Delfland f«commissie BESTUUR, ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND Delft, 19 mei 2009 Advies van de commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering,

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013 Second opinion transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden Engagementnummer: 29365147 Definitief 6 september 2013 Frank Harmsen Joost Clarenbeek Dirk Bakker Albert Stevens Inhoudsopgave Conclusies

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Soest Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2011-2014 Versie Datum 2.9 16 december 2010 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 1.1 aanleiding 3 1.2 doel 3 1.3 nut en noodzaak 3 1.4 collegeprogramma 3 2 ONTWIKKELINGEN

Nadere informatie

Raadsvoorstel2012.0021467

Raadsvoorstel2012.0021467 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel212.21467 Onderwerp Reactie op ontwerp-jaarverslag 21 'i en ontwerp-programmabegroting 21 3 Veiligheidsregio Kennemerland Portefeuillehouders drs. Th.L.N. Weterings

Nadere informatie

Monitor Energiebesparing Slimme Meter Kleinschalige Uitrol

Monitor Energiebesparing Slimme Meter Kleinschalige Uitrol Monitor Energiebesparing Slimme Meter Kleinschalige Uitrol Datum november 2012 Status Tussenrapport definitieve versie Pagina 1 van 1 1 Inleiding 4 1.1 Kleinschalige Uitrol 5 1.2 Monitoring tijdens Kleinschalige

Nadere informatie

Overzicht Moties Provinciale Staten Registratienummer : 1342079

Overzicht Moties Provinciale Staten Registratienummer : 1342079 1E+06 7 1181597 29.06.11 Wetenschappelijjke steunfunctie Flevoland Verzoekt het college samen met maatschappelijke partners tot een duurzame oplossing voor de wetenschappelijke steunfunctie Flevoland te

Nadere informatie

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC 14.011 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk

Nadere informatie

Concept Jaarrekening 2010

Concept Jaarrekening 2010 Concept Jaarrekening 2010 Colofon Delft, mei 2011 Jaarrekening 2010 Samenstelling Hoogheemraadschap van Delfland Foto omslag www.hhdelfland.nl Hoogheemraadschap van Delfland Phoenixstraat 32 Postbus 3061

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

VERKLARING Green Deal tussen Unie van waterschappen en Rijksoverheid

VERKLARING Green Deal tussen Unie van waterschappen en Rijksoverheid VERKLARING Green Deal tussen Unie van waterschappen en Rijksoverheid Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ieder

Nadere informatie