AGENDAPUNT 7 ONTWERP. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: Voorstel. Het college stelt u voor om

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AGENDAPUNT 7 ONTWERP. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om"

Transcriptie

1 VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 7 Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: In D&H: Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ Telefoonnummer: (030) SKK Afdeling: Zuiveringsbeheer In AB: Portefeuillehouder: Van der Vorm Geheim: ja nee ONTWERP Voorstel Het college stelt u voor om 1. Af te zien van de realisatie van Thermische Druk Hydrolyse (TDH) voor de 1 e fase Energiefabriek Nieuwegein; 2. De reeds gemaakte voorbereidingskosten voor de realisatie van de TDH ( ,=) af te boeken ten laste van de exploitatierekening 2013; 3. Het beschikbare krediet voor de realisatie van de TDH ( ) in te trekken; 4. Nader onderzoek uit te voeren naar de beste wijze waarop het overtollige biogas van de rwzi Nieuwegein verwerkt moeten worden. Advies commissie BMZ SKK Reactie college op advies commissie

2 INLEIDING AD 1. Af te zien van de realisatie van Thermische Druk Hydrolyse (TDH) voor de 1 e fase Energiefabriek Nieuwegein Op 18 mei 2011 heeft het Algemeen Bestuur voor de realisatie van Thermische Druk hydrolyse, als onderdeel van de 1 e fase Energiefabriek op de rwzi Nieuwegein, een krediet beschikbaar gesteld van 1,75 miljoen (mei 2011). Tijdens de verdere uitwerking van dit project (met ondersteuning van een extern adviesbureau) is gebleken dat dit krediet veel te laag was. Een second opinion op deze raming, met een informatieronde bij een leverancier, bevestigde de te krappe raming, waarna deze is bijgesteld op een bedrag van 3,4 mln. Dit probleem is in de zomer van 2012 met het dagelijks bestuur gecommuniceerd. Hierbij is gevraagd een aanvullend krediet beschikbaar te stellen om de realisatie van TDH te kunnen verwezenlijken omdat er nog steeds een goede businesscase aan het voorstel ten grondslag lag: realisatie van een energiefabriek waarbij de elektriciteitsopbrengst ruim 130% van het eigen verbruik van de rwzi bedraagt en een terugverdientijd van naar verwachting 7,7 jaar. Bij de behandeling van het voorstel door de commissie BMZ (augustus 2012) is besloten eerst de verdere voorbereidingen van dit project af te wachten (meer zekerheid projectkosten) en het voorstel aan te houden. De voorbereidingen zijn samen met een drietal mogelijke leveranciers in een zogenaamde concurrentie gerichte dialoog uitgevoerd. Op basis van de gesprekken met de drie leveranciers is eind 2012 een vraagspecificatie opgesteld. De drie leveranciers hebben op 28 februari voor de realisatie van een TDH op de rwzi Nieuwegein hun aanbiedingen ingediend. Op woensdag 6 maart is de kwalitatieve beoordeling van deze aanbiedingen afgerond en zijn de prijzen bekend geworden. Uit deze beoordeling is gebleken dat voor de realisatie van een TDH op de rwzi Nieuwegein een krediet nodig is van minimaal 4,4 miljoen. Bovendien is gebleken dat in de aanbiedingen niet alle noodzakelijke werkzaamheden zijn opgenomen, waardoor er bij opdrachtverlening gerekend moet worden met zekere meerkosten. Op basis van deze investeringskosten komt de terugverdientijd van de TDH-installatie uit op minimaal 13 jaar. In de Energievisie HDSR heeft het bestuur zijn visie ten aanzien van energiebesparing en energieopwekking vastgelegd. Eén van de uitgangspunten is dat Energie-investeringen binnen een technische levensduur van 15 jaar terugverdiend moeten kunnen worden. Bij risicovolle investeringen zal de acceptabele terugverdientijd eerder 10 jaar zijn. Mee op grond van de eindconclusies van het Stowa rapport Pilot-onderzoek naar de mogelijkheden en randvoorwaarden thermische slibontsluiting moet geconcludeerd worden dat het inpassen van een TDHinstallatie op de rwzi Nieuwegein de nodige financiële en technische risico s kent. Op basis van de bovenstaande analyse adviseren wij u voor de 1 e fase energiefabriek Nieuwegein af te zien van de realisatie van een TDH-installatie op de rwzi Nieuwegein. AD 2. De reeds gemaakte voorbereidingskosten voor de realisatie van de TDH ( ,=) af te boeken ten laste van de exploitatierekening 2013 Voor dit project zijn tot nu toe aan voorbereidingskosten gemaakt. Dit bedrag is inclusief de afgesproken rekenvergoeding (totaal ,= incl. BTW) voor aannemers die gevraagd zijn deel te nemen aan de concurrentie gerichte dialoog. Wanneer wordt afgezien van de realisatie van de TDH moeten deze kosten worden afgeboekt ten laste van de exploitatiebegroting van AD 3. Het beschikbare krediet voor de realisatie van de TDH ( ) in te trekken

3 Voor de 1 e fase energiefabriek Nieuwegein heeft het algemeen bestuur een krediet beschikbaar gesteld van voor de realisatie van de TDH. Wanneer hiervan wordt afgezien moet dit krediet worden ingetrokken. AD 4. Nader onderzoek uit te voeren naar de beste wijze waarop het overtollige biogas van de rwzi Nieuwegein verwerkt moeten worden In de huidige situatie is de biogasproductie op de rwzi Nieuwegein hoger dan de nu geïnstalleerde biogasverwerkingscapaciteit. Het overschot aan biogas (gemiddeld m 3 /jaar) wordt in de huidige situatie afgefakkeld. Dit is een niet gewenste situatie. De gasfakkel is geïnstalleerd als noodmaatregel, maar wordt nu structureel ingezet om het overtollig gas af te fakkelen. Verder vertegenwoordigd deze hoeveelheid gas een hoeveelheid energie. Om te voorkomen dat deze hoeveelheid gas structureel afgefakkeld wordt kunnen verschillende methoden worden gehanteerd. De productie kan worden verminderd door slib elders te vergisten, de verwerkingscapaciteit van biogas kan worden uitgebreid of het gas kan worden opgewerkt tot aardgas voor mobiliteit. Voorgesteld wordt om de verschillende mogelijkheden nader te onderzoeken op haalbaarheid. Op 2 oktober 2013 wordt een voorstel aan het Algemeen Bestuur voorgelegd om deze problematiek op te lossen. ARGUMENTEN 1. Investering in een TDH moet gezien worden als een risicovolle investering. In de Energievisie heeft het bestuur afgesproken dat voor risicovolle energie-investeringen een terugverdientijd geldt van ongeveer 10 jaar. Investering in een TDH zal deze terugverdientijd ruim overschrijden. RELATIE MET ORGANISATIEMISSIE, COLLEGEPROGRAMMA OF ANDERE BELEIDSDOCUMENTEN Energievisie In de energievisie heeft het bestuur aangegeven op welke manier de afspraken met het Rijk in MJA en het Klimaatakkoord gerealiseerd zal worden. De realisatie van de TDH is één van de maatregelen waarmee het voornemen om ongeveer 60% van de door ons gebruikte energie in 2020 zelf te produceren haalbaar is. Door het TDH-project niet te realiseren zal dit percentage dalen tot ongeveer 55%. Dit voldoet nog in ruime mate aan de afspraak in het Klimaatakkoord waarin gesproken wordt over 40% eigen opwekking. FINANCIËLE CONSEQUENTIES In de begroting van 2013 is voor de realisatie van de TDH rekening gehouden met een uitgave van 3,4 mln. Door realisatie van TDH niet uit te voeren zal er een overschot ontstaan van 3,4 mln. Deze aanpassing zal in de eerstvolgende begrotingswijziging worden meegenomen. Voor de realisatie van de TDH zijn gedurende het voorbereidingstraject, inclusief de rekenvergoeding voor de drie partijen die betrokken geweest zijn bij de concurrentie gerichte dialoog, ,= aan kosten gemaakt. Wanneer de realisatie van de TDH niet doorgaat moeten deze kosten worden afgeboekt. In de eerstvolgende begrotingswijziging zal dit worden meegenomen op de exploitatiebegroting. Onderzocht wordt in hoeverre deze tegenvaller binnen het programma opgevangen kan worden. Hierover wordt in de Burap gerapporteerd. KANTTEKENINGEN UITVOERING COMMUNICATIE

4 BIJLAGE(N) nee ja, namelijk TER INZAGE nee ja, namelijk Dijkgraaf en hoogheemraden, dijkgraaf, P.J.M. Poelmann secretaris-algemeen directeur a.i., drs. J. Miedema

5 5

AGENDAPUNT 4a/b. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om

AGENDAPUNT 4a/b. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4a/b Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444 In D&H: 02-04-2013 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 23-04-2013

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4.5.A/B. Onderwerp: aanpak wateroverlast Kockengen en bemalingsgebied De Tol Nummer: 868550-v2. Voorstel

AGENDAPUNT 4.5.A/B. Onderwerp: aanpak wateroverlast Kockengen en bemalingsgebied De Tol Nummer: 868550-v2. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4.5.A/B Onderwerp: aanpak wateroverlast Kockengen en bemalingsgebied De Tol Nummer: 868550-v2 In D&H: 30-09-2014 / 14-10-2014 Stellers: Cor Vos / Roel Bronda

Nadere informatie

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800 In D&H: 17-09-2013 (1 ste behandeling) Steller: M. Vijverberg 24-09-2013 (2 de behandeling) 29-10-2013

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 3 april 2012

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 3 april 2012 Onderwerp 1. Opening en vaststelling agenda Advies / conclusie Aanwezig: mevrouw E. van der Vorm (WN) de heer J.G.M. Kromwijk (CDA) mevrouw T. van der Stroom en de heer R.D. Woittiez (VVD) mevrouw G.H.

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Raadsvoorstel Agendapunt: 08 Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 30 december 2011 31 januari 2012 Beleidsplan Openbare Verlichting

Nadere informatie

Openbaar. Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015

Openbaar. Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015 Programma Openbare Ruimte Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Jaarlijks vinden onderhandelingen

Nadere informatie

FAZ: Ja 19-6-2013. Opdrachtgever: Henk Wolven

FAZ: Ja 19-6-2013. Opdrachtgever: Henk Wolven Onderwerp: Voorjaarsrapportage 2013 Nummer: Bestuursstukken\1397 Agendapunt: 4 DB: Ja 3-6-2013 BPP: Ja 19-6-2013 Workflow Opsteller: Eenje van Wijngaarden, 0598-693899 Financiële en Algemene Zaken FAZ:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Wsw-financiën opnemen in de begroting Programma / Programmanummer Werk &

Nadere informatie

16 november 2011. Stand van zaken Maankwartier. 20111116/MK/EI/Raadin formatie. Geachte leden van de Raad,

16 november 2011. Stand van zaken Maankwartier. 20111116/MK/EI/Raadin formatie. Geachte leden van de Raad, [] Uw kenmerk - Datum 16 november 2011 Ons kenmerk 20111116/MK/EI/Raadin formatie Onderwerp Stand van zaken Maankwartier Bijlage(n) 1 Geachte leden van de Raad, Scheijen, Hans Project Management 045 560

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

'lllllllll IÜIIIIIII ülllllll. Raadd.d.3oMia. NOOR D E N V E L D Besluit: Agendapunt: 6.1/30012013 Documentor.: RV12.0799 / _ J. Aan de gemeenteraad

'lllllllll IÜIIIIIII ülllllll. Raadd.d.3oMia. NOOR D E N V E L D Besluit: Agendapunt: 6.1/30012013 Documentor.: RV12.0799 / _ J. Aan de gemeenteraad Aan de gemeenteraad Roden, 23 januari 2013 G E M E E N T E t Raadd.d.3oMia NOOR D E N V E L D Besluit: Agendapunt: 6.1/30012013 Documentor.: RV12.0799 / _ J Onderwerp Uitvoering projectvoorstel "Bespaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 028 Subsidieregeling «Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie» (MEP) Nr. 1 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel Datum: Agendapunt: 15 oktober 15. B1300478 waterschap Hollandse Delta Aan college van dijkgraaf en heemraden Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11- Verantwoordelijk

Nadere informatie

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie

1/8. Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst. Aan: ROP/Pensioenkamer d.t.v. de secretaris mw. drs. C..L.D. van Agten Postbus 556 2501 CN DEN HAAG

1/8. Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst. Aan: ROP/Pensioenkamer d.t.v. de secretaris mw. drs. C..L.D. van Agten Postbus 556 2501 CN DEN HAAG Aan: ROP/Pensioenkamer d.t.v. de secretaris mw. drs. C..L.D. van Agten Postbus 556 2501 CN DEN HAAG verslag hoorzitting dd 18-03-09 bijlage(n) AAC.89 zaaknummer 26 maart 2009 datum Onderwerp: Geschil tussen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416 DATUM 28 oktober 2013 AGENDAPUNT 18 ONDERWERP Instemmen met uitgangspunten toekomstbestendige bibliotheek en beschikbaar stellen krediet investering en frictiekosten

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 10 februari 2010 Wurklistnûmer : 03B Beliedsprogramma : Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Verkeer en Vervoer Behanneljend amtner : Menno Keulen Tastel : 5344 Registraasjenûmer

Nadere informatie

agendapunt H.17 Aan Verenigde Vergadering

agendapunt H.17 Aan Verenigde Vergadering agendapunt H.17 1158890 Aan Verenigde Vergadering AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN ONTWERPKREDIET TEN BEHOEVE VAN LOKAAL KNELPUNT OVERSTORT SCHIPLUIDEN (MIDDEN-DELFLAND) Gevraagd besluit Verenigde Vergadering

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Openbaar Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Naar

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Aan de Raad Made, 01-02-2012 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 22 maart 2012 Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: J.A. van Meggelen

Nadere informatie

Blz. 26: punt 4.6 NME. Er wordt een grote bijeenkomst gehouden met betrekking tot het Poldermuseum en NME functie. 1. Al bekend hoe en wanneer?

Blz. 26: punt 4.6 NME. Er wordt een grote bijeenkomst gehouden met betrekking tot het Poldermuseum en NME functie. 1. Al bekend hoe en wanneer? Technische vragen 2 e bestuursrapportage 2013 VVD Blz. 6: Grondexploitaties. Er wordt nu een waarschuwing gegeven dat er een verhoging van de verliesvoorziening dient plaats te vinden. 1. Is daar het scenario

Nadere informatie

17-02-2000 E/EM/00011807 1. versnelling van het liberaliseringtempo van de gas- en elektriciteitsmarkt en de markt voor groene energie

17-02-2000 E/EM/00011807 1. versnelling van het liberaliseringtempo van de gas- en elektriciteitsmarkt en de markt voor groene energie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA `s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 17-02-2000 E/EM/00011807 1 Onderwerp versnelling van het liberaliseringtempo

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010 Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT juni 2010 2 Voorwoord Het belang van ICT binnen de gemeente Amsterdam neemt steeds verder toe. De met ICT gemoeide uitgaven zijn dan ook hoog. Volgens

Nadere informatie

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Ing. B.G.G. Verbong Id. nr. 0509744 TU Eindhoven Augustus 2005 Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Datum Augustus 2005 Auteur Afstudeerbedrijf

Nadere informatie