AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP. Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: Voorstel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP. Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439. Voorstel"

Transcriptie

1 Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP In D&H: Steller: mr K. Wijma / E. Lodder In Cie: BMZ Telefoonnummer: (030) / SKK Afdeling: Bestuursondersteuning / Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk Geheim: ja nee Voorstel gelezen de Begroting 2015 zoals vastgesteld door het algemeen bestuur in de vergadering van 19 november 2014; gelet op de artikelen 110, 113 en hoofdstuk XVIIb van de Waterschapswet, hoofdstuk 6, paragraaf 2 van het Waterschapsbesluit en hoofdstuk 7 van de Waterwet; Stelt het college u voor om: 1. a. de Verordening watersysteemheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, inclusief de daarin opgenomen belastingtarieven, aan te passen; b. de Verordening zuiveringsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2010, inclusief het daarin opgenomen belastingtarief, aan te passen; c. de Verordening verontreinigingsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, inclusief het daarin opgenomen belastingtarief, aan te passen; een en ander zoals opgenomen in het ontwerp-besluit (bijlage 2); 2. de datum met ingang waarvan deze bepalingen in aanmerking moeten worden genomen te bepalen op 1 januari 2015; 3. kennis te nemen van de bijgevoegde uitwerking van de belastingtarieven naar reservepositie en lastendruk (bijlage 5). Advies commissie BMZ SKK De commissie BMZ adviseert het college de consequenties van de uitspraak van de Hoge Raad voor het belastingdraagvlak van de belastingcategorieën Watersysteemheffing Ongebouwd en Natuur, zoals door de portefeuillehouder financiën tijdens de commissievergadering zijn toegelicht, in de Verordening watersysteemheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 te verwerken. Reactie college op advies commissie Ten opzichte van de versie die is verzonden t.b.v. de commissievergadering is de versie van de Verordening watersysteemheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 ten behoeve van de ABvergadering van 17 december aangepast vanwege de uitspraak van de Hoge Raad over natuurterreinen. Sinds de invoering van de Wet modernisering waterschapsbestel is er onduidelijkheid over de vraag wanneer er een terrein kwalificeert als natuurterrein als bedoeld in artikel 116 van de Waterschapswet en wanneer niet. Omdat deze onduidelijkheid op meer plaatsen in het land speelde en tot diverse discussies tussen waterschappen en landeigenaren leidde is tot het voeren van zogenaamde voorbeeldprocedures besloten. Vrijdag 7 november jl. heeft de Hoge Raad arrest gewezen in de voorgelegde procedures en het cassatieberoep van het waterschap ongegrond verklaard. Er is derhalve geen sprake van Ongebouwd maar van Natuurterreinen die agrarisch worden gebruikt

2 Door de uitspraak van de Hoge Raad vindt er een verschuiving plaats tussen de belastingdraagvlakken van de categorieën Watersysteemheffing Ongebouwd en Natuur van ongeveer hectare: het belastingdraagvlak van Ongebouwd neemt met ongeveer hectare af en het belastingdraagvlak van Natuur neemt met ongeveer hectare toe. De belastingaanslagen voor 2015 worden opgelegd na correctie van de anders gekwalificeerde hectaren. Daardoor ontstaat er een tekort ten opzichte van de begrote belastingopbrengst 2015 in de categorie Ongebouwd van ongeveer en een overschot op de begrote belastingopbrengst 2015 van de categorie Natuur van ongeveer Omdat de reserve van Ongebouwd onvoldoende ruimte biedt om een tekort van op te vangen stelt het college voor om het tarief Watersysteemheffing Ongebouwd te verhogen tot 71,71 omdat het belastingdraagvlak voor ongebouwd daalt met ha. Door deze verhoging van het tarief blijft de belastingopbrengst , zoals opgenomen in Begroting Tevens stelt het college voor om het tarief Watersysteemheffing Natuur niet aan te passen zodat de belastingopbrengst, zoals opgenomen in Begroting 2015, door de stijging van het belastingdraagvlak met ha, met toeneemt tot De begrote onttrekking aan de reserve van wordt daardoor omgebogen tot een dotatie aan de reserve van Aanpassingen in het voorstel en de bijlagen ten opzichte van het bestuursvoorstel zoals dat in de commissievergadering is behandeld zijn gemarkeerd. In de nieuwe bijlage 3A zijn de consequenties van de nu voorgestelde tarieven weergegeven. Om u een goed zicht op de verschillen t.o.v. de commissievergadering te geven is de oorspronkelijke versie als bijlage 3B opgenomen

3 INLEIDING Voorliggend voorstel betreft de wijzigingen van de belastingverordeningen voor het belastingjaar Het betreft de volgende wijzigingen en aanpassingen: Wijziging belastingtarieven Dit voorstel strekt tot formalisering van de tarieven waterschapsbelastingen Deze tarieven vloeien voort uit de op 19 november 2014 door uw bestuur vastgestelde Begroting Het gaat hierbij uitsluitend om een formele vertaling hiervan, door vaststelling en vastlegging van deze tarieven in de belastingverordeningen. In de toelichting bij het ontwerp-besluit is vermeld hoe de tarieven per belastingcategorie zijn berekend. In tegenstelling tot andere jaren zijn in de begroting geen belastingtarieven opgenomen. Bij het begrotingsbesluit stelt het Algemeen Bestuur de dekking van de begrote kosten vast. Deze dekking bestaat uit belastingopbrengsten enerzijds en het saldo van toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves anderzijds. Met deze bedragen en de actuele grondslagen zijn de belastingtarieven berekend (bijlage 1) De in de Begroting 2015 vastgestelde bedragen zijn: Belastingopbrengst van ; Een onttrekking aan de reserve Watersysteemheffing van ; Een dotatie aan de reserve Zuiveringsheffing van Doordat het college voorstelt de wijziging van het belastingdraagvlak van de categorie Watersysteemheffing Natuur niet in een aanpassing van het tarief te verwerken (zie reactie van het college op het advies van commissie) wijzigen alleen de eerste twee van bovengenoemde bedragen: De begrote belastingopbrengst van de categorie Natuur stijgt met Daarmee stijgt de totale begrote belastingopbrengst tot ; Door de hogere belastingopbrengst van de categorie Natuur daalt de totale onttrekking aan de reserve Watersysteemheffing tot Bijlage 3A geeft inzicht in: De doorwerking van de voorgestelde tarieven op de reservepositie, de meerjarige ontwikkeling van de tarieven en de ontwikkeling van het lastenniveau; De financiële consequenties voor de huishoudens en voor een agrarisch bedrijf aan de hand van de voor u gebruikelijke rekenvoorbeelden. Vanwege de grote daling van de WOZ-waarden is in de vergelijking met de lasten van 2014 een correctie doorgevoerd op de waarde van het woonhuis en het bedrijfspand waarmee is gerekend. In het rekenvoorbeeld voor een meerpersoonhuishouden is in 2014 gerekend met een WOZ-waarde van en in 2015 van (een correctie van -5%). De stijging van 9,2% het tarief Watersysteemheffing Gebouwd wordt in de rekenvoorbeelden op deze wijze genivelleerd door een lagere WOZ-waarde. Daarmee sluit het rekenvoorbeeld beter aan op de factuur zoals de belastingbetaler deze feitelijk in 2015 ontvangt. De stijging van de lastendruk tussen 2014 en 2015 komt uit op ongeveer 3% (zie rekenvoorbeelden bijlage 3A). Wijziging betaaltermijnen In verband met de samenwerking met de gemeenten Utrecht en De Bilt in de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) wordt u voorgesteld de betaaltermijnen van de aanslag te wijzigen van 1 naar 2. Het gaat hierbij om de aanslagen die niet via automatische incasso betaald worden. Voor een efficiënte bedrijfsvoering van BghU is het van belang dat de betaaltermijnen bij alle deelnemers gelijk zijn. Om zoveel mogelijk belastingen op één biljet te kunnen verzamelen is het namelijk noodzakelijk dat de betaaltermijnen in de belastingverordeningen van de verschillende deelnemers gelijk lopen. De gemeente Utrecht, de gemeente De Bilt én de gemeenten die met ingang van 1 januari 2015 bij de BghU aansluiten, hebben deze termijnen al op 2 gesteld. Voor de aanslagen waterschapsbelastingen wijzigt de termijn door dit voorstel van 1 betaling binnen 2 maanden naar 2 betalingen binnen 3 maanden. Technische wijzigingen in de verordening watersysteemheffing

4 Het begrip ingezetene wordt met dit voorstel aangepast aan de begripsomschrijving van artikel 116, onderdeel a, van de Waterschapswet. Het begrip gebied van het waterschap wordt beter omschreven. Technische wijzigingen bij de verordening verontreinigingsheffing en vervanging van bijlage I Bij Wet van 18 december 2013 (Stb ) is de Waterwet op een aantal onderdelen gewijzigd. De wijzigingen raken onder meer de verontreinigingsheffing en bestaan uit het repareren van enkele omissies en het vervallen van de zware metalen en zouten als heffingsparameters. De wet is op 1 juli 2014 in werking getreden (Stb. 2014, 155). In het verlengde daarvan dient de verordening verontreinigingsheffing 2010 op enkele onderdelen te worden gewijzigd. Daarnaast moet Bijlage I bij de verordening verontreinigingsheffing ingrijpend worden aangepast. Omwille van doelmatigheid is gekozen voor een geheel nieuwe versie van deze bijlage. De integrale versie van de Bijlage I zoals deze na het doorvoeren van de bovengenoemde wijzigingen luidt, treft u aan als bijlage van het ontwerp besluit. Vervanging bijlage I van de verordening zuiveringsheffing Ten opzichte van de huidige versie van de bijlage I van de verordening zuiveringsheffing is in tabel B NEN- ISO 15705, de zogeheten cuvettenmethode, opgenomen als analysemethode om het chemisch zuurstofverbruik te bepalen. Omdat deze methode, naast ingeval van hoger zuurstofverbruik en/of hogere chloridenconcentraties, ook bij andere eigenschappen van afvalwater niet toepasbaar is of tot afwijkende uitkomsten kan leiden, kan de heffingsambtenaar besluiten om in dergelijke gevallen de methode niet toe te staan. Voorts zijn enkele redactionele wijzigingen aangebracht. Om doelmatigheidsredenen is er voor gekozen om Bijlage I bij de verordening zuiveringsheffing in zijn geheel opnieuw vast te stellen. Deze treft u eveneens aan als bijlage van het ontwerp besluit. ARGUMENTEN De formele vastlegging van de tarieven in de genoemde verordeningen is noodzakelijk met het oog op een rechtsgeldige belastingheffing; Aanpassing van de betaaltermijnen is van belang voor een efficiënte bedrijfsvoering van de belastingsamenwerking; Door de wijzigingen in de verordening watersysteemheffing wordt afstemming gezocht bij landelijke wetgeving en de model-verordeningen die door de unie van waterschappen worden opgesteld; De wijzigingen in de verordening verontreinigingsheffing sluiten aan bij de wijzigingen van de waterwet die op 1 juli 2014 inwerking zijn getreden; Met de aanpassing van Bijlage I bij de verordeningen zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing worden de daarin opgenomen voorschriften aangepast aan de actualiteit en praktijk. RELATIE MET ORGANISATIEMISSIE, COLLEGEPROGRAMMA OF ANDERE BELEIDSDOCUMENTEN Het voorstel zoals dat nu wordt voorgelegd hangt direct samen met de besluitvorming van het algemeen bestuur op 19 november 2014 over de Begroting FINANCIËLE CONSEQUENTIES (niet van toepassing) KANTTEKENINGEN (niet van toepassing) UITVOERING (niet van toepassing) COMMUNICATIE

5 Dit besluit wordt op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt. BIJLAGE(N) nee ja, namelijk - Bijlage 1: Berekening van de belastingtarieven Bijlage 2: Ontwerp-besluit (inclusief 2 bijlagen bij het ontwerp-besluit DM en ) - Bijlage 3A: Tarieven en reservepositie bij Begroting 2015 (gewijzigde versie bijlage 3) - Bijlage 3B: Tarieven en reservepositie bij Begroting 2015 (oorspronkelijke versie bijlage 3) - Bijlage 4: Heffingsmaatstaven Belastingtarieven 2015 TER INZAGE nee ja, namelijk Dijkgraaf en hoogheemraden, dijkgraaf, P.J.M. Poelmann secretaris-directeur J. Goedhart

6 Bijlage 1: Berekening van de belastingtarieven 2015 Berekening tarief Watersysteemheffing Ingezetenen Volgens de begroting bedragen de kosten van de Watersysteemheffing in Hiervan dienen de belanghebbenden van de categorie Ingezetenen op grond van de Kostentoedelingsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (39,00%) op te brengen. Het aantal woonruimten bedraagt Het kostendekkende tarief Watersysteemheffing Ingezetenen bedraagt derhalve / = 73,01. Bij de vaststelling van de Begroting 2015 tijdens de vergadering van 19 november 2014 is besloten aan de reserves van Watersysteemheffing Ingezetenen te onttrekken. Het voorgestelde tarief bedraagt derhalve ( / ) / = 67,66. Berekening tarief Watersysteemheffing Ongebouwd Volgens de begroting bedragen de kosten van de Watersysteemheffing in Hiervan dienen de belanghebbenden van de categorie Ongebouwd op grond van de Kostentoedelingsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (8,80%) op te brengen. Het aantal hectares, na toepassing van wegendifferentiatie, bedraagt Het kostendekkende tarief Watersysteemheffing Ongebouwd bedraagt derhalve / = 79,28. Bij de vaststelling van de Begroting 2015 tijdens de vergadering van 19 november 2014 is besloten aan de reserves van Watersysteemheffing Ongebouwd te onttrekken. Het voorgestelde tarief bedraagt derhalve ( / ) / = 71,71. Berekening tarief Watersysteemheffing Natuur Volgens de begroting bedragen de kosten van de Watersysteemheffing in Hiervan dienen de belanghebbenden van de categorie Natuur op grond van de Kostentoedelingsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (0,10%) op te brengen. Het aantal hectares bedraagt Het kostendekkende tarief Watersysteemheffing Natuur bedraagt derhalve / = 4,44. Bij de vaststelling van de Begroting 2015 tijdens de vergadering van 19 november 2014 is op basis van het nog ongewijzigde belastingdraagvlak besloten aan de reserves van Watersysteemheffing Natuur te onttrekken. Het daaruit voortvloeiende tarief bedraagt ( / ) / = 5,17. Vaststelling van dit tarief, nu met het gewijzigde belastingdraagvlak, leidt tot een toevoeging aan de reserve van ( x 5,17) -/ = Berekening tarief Watersysteemheffing Gebouwd Volgens de begroting bedragen de kosten van de Watersysteemheffing in Hiervan dienen de belanghebbenden van de categorie Gebouwd op grond van de Kostentoedelingsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (52,10%) op te brengen. De totale belastbare WOZ-waarde (gecorrigeerd met effecten van bezwaren en niet-invorderbaarverklaringen) is afgerond ( eenheden van 2.500). Het kostendekkende tarief Watersysteemheffing Gebouwd bedraagt derhalve / = 0,75. Bij de vaststelling van de Begroting 2015 tijdens de vergadering van 19 november 2014 is besloten aan de reserves van Watersysteemheffing Gebouwd te onttrekken. Het voorgestelde tarief bedraagt derhalve ( / ) / = 0,66. Als percentage van de WOZ-waarde bedraagt de op te leggen heffing (( / ) / ) x 100% 0,0264% (afgerond). Berekening tarief Zuiveringsheffing Volgens de begroting bedragen de kosten van het Zuiveringsbeheer in Op grond van de Kostentoedelingsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden worden deze volledig opgebracht door de zuiveringsheffing. Het aantal verontreinigings-eenheden bedraagt Het kostendekkende tarief Zuiveringsheffing bedraagt derhalve / = 55,99. Bij de vaststelling van de Begroting 2015 tijdens de vergadering van 19 november 2014 is besloten aan de reserves van Zuiveringsheffing toe te voegen. Het voorgestelde tarief bedraagt derhalve ( ) / = 60,

7 Bijlage 2: Ontwerp-besluit Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, gelet op het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 25 november 2014 met nr. DM ; gelet op de begroting 2015, vastgesteld in zijn vergadering van 19 november 2014; gelet op de artikelen 110, 113, 117 en hoofdstuk XVIIb van de Waterschapswet, hoofdstuk 6.2 van het Waterschapsbesluit en hoofdstuk 7 van de Waterwet; BESLUIT: 1. De verordening watersysteemheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 als volgt te wijzigen: Artikel I A Artikel 1, onderdeel a, komt te luiden: ingezetene: degene die blijkens de basisregistratie personen bij het begin van het kalenderjaar woonplaats heeft in het gebied van het waterschap en die aldaar gebruik heeft van woonruimte, met dien verstande dat gebruik van woonruimte door de leden van een gezamenlijke huishouding wordt aangemerkt als gebruik door een lid van dat huishouden, dat wordt aangewezen door de in artikel 123, derde lid, onderdeel b, van de Waterschapswet bedoelde ambtenaar van het waterschap; B Artikel 1, onderdeel l, komt te luiden gebied van het waterschap: het gebied dat is aangegeven op de bij het provinciaal reglement behorende kaart waarin de zorg voor het watersysteem aan het waterschap is opgedragen; C Artikel 4 komt te luiden: Met inachtneming van het bepaalde dienaangaande in de Kostentoedelingsverordening, bedraagt het tarief van de watersysteemheffing voor de categorie ingezetenen 67,66 per woonruimte. D Artikel 6 komt te luiden: 1. Met inachtneming van het bepaalde dienaangaande in de Kostentoedelingsverordening, bedraagt het tarief van de heffing voor ongebouwde onroerende zaken 71,71 per hectare. 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid en met inachtneming van het bepaalde dienaangaande in artikel 2a van de Kostentoedelingsverordening, bedraagt het tarief voor verharde openbare wegen 143,42 per hectare. E Artikel 8 komt de luiden: Met inachtneming dienaangaande van het bepaalde in de Kostentoedelingsverordening, bedraagt het tarief van de heffing voor natuurterreinen 5,17 per hectare. F Artikel 10 komt te luiden: Met inachtneming dienaangaande van het bepaalde in de Kostentoedelingsverordening, bedraagt het tarief van de heffing voor gebouwde onroerende zaken 0,0264% van de heffingsmaatstaf als bedoeld in artikel 3, onderdeel c van deze verordening. G Artikel 15, eerste lid, komt te luiden In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen, waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

8 2. De verordening verontreinigingsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2010 als volgt te wijzigen: Artikel I A Artikel 4 onderdeel a komt te luiden: het lozen met behulp van een openbaar vuilwaterriool B In artikel 9 vervallen het vierde en het vijfde lid. C In artikel 13, vierde lid, wordt artikel 7.3b vervangen door: artikel 7.3. D De artikelen 15 en 16 vervallen. E In artikel 17 wordt 16 vervangen door: 14 F Artikel 21 komt te luiden: Het tarief bedraagt 60,94 per vervuilingseenheid. G Artikel 22, tweede lid, komt te luiden In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen, waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later. Artikel II Bijlage I: voorschriften voor meting, bemonstering, analyse en berekening, zoals genoemd in artikel 2 van de verordening wordt vervangen door het bij onderhavige besluit behorende stuk.

9 3. De verordening zuiveringsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 als volgt te wijzigen: Artikel I A Artikel 18 komt te luiden: Het tarief bedraagt 60,94 per vervuilingseenheid. B Artikel 19, tweede lid, komt te luiden In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen, waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later. Artikel II Bijlage I: voorschriften voor meting, bemonstering, analyse en berekening, zoals genoemd in artikel 2 van de verordening wordt vervangen door het bij onderhavige besluit behorende stuk. 4. Ten aanzien van de inwerkingtreding van de onder 1, 2 en 3 genoemde besluiten het volgende te bepalen: 1. Deze besluiten treden in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. 2. De datum met ingang van welke de bepalingen van deze besluiten in aanmerking worden genomen, is 1 januari De bij deze besluiten gewijzigde bepalingen blijven van toepassing op belastbare feiten die zich vóór de in het tweede lid genoemde datum hebben voorgedaan. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 17 december 2014 Voorzitter, P.J.M. Poelmann Secretaris-algemeen directeur J. Goedhart

10 Bijlage 3A: Tarieven en reservepositie bij voorgestelde Belastingverordeningen (gewijzigde bijlage 3) In deze bijlage 3A zijn de wijzigingen t.o.v. de oorspronkelijke bijlage 3 oranje gemarkeerd. Om de verschillen ten opzichte van de oorspronkelijke bijlage 3 duidelijk weer te geven is die nu als bijlage 3B opgenomen. Belastingverordeningen 2015 mutatie Tarief 2015 ontwikkeling % Belastingopbrengsten WSH +3,5% en ZH +3,0% reserve na inzet Watersysteemheffing ingezetenen ,66 103,0% Watersysteemheffing ongebouwd ,71 103,7% Watersysteemheffing natuur ,17 103,4% Watersysteemheffing gebouwd ,66 109,2% Zuiveringsheffing woningen / bedrijven ,94 102,5% Totaal inzet reserves In bovenstaand overzicht is de overheveling van ha van Ongebouwd naar Natuur verwerkt. Bij Ongebouwd leidt dat tot een hoger tarief nl. 71,71 in plaats van 68,36. Bij Natuur wordt het hogere draagvlak niet verwerkt in het tarief. Het tarief blijft 5,17 waardoor de onttrekking aan de reserve van 6.404, door hogere belastingopbrengsten, wordt omgebogen tot een dotatie van Voorgestelde tarieven Belastingverordening 2015 Begroting Voorjaarsnota Begroting Begroting vastgesteld voorgesteld kostendekkend voorgesteld Watersysteemheffing ingezetenen (per huishouden) 65,70 68,00 73,01 67,66 Watersysteemheffing ongebouwd (per hectare) 65,91 68,22 79,28 71,71 Watersysteemheffing wegen (per hectare) 131,82 136,43 158,56 143,42 Watersysteemheffing natuur (per hectare) 5,00 5,18 5,85 5,17 Watersysteemheffing gebouwd (van de WOZ) 0,61 0,63 0,75 0,66 Watersysteemheffing gebouwd (per WOZ) 0,0242% 0,00 0,0301% 0,0264% Zuiveringsheffing / Verontreinigingsheffing (per ve) 59,45 61,53 55,99 60,94 Bedragen zijn in euro s De voorgestelde tarieven leiden tot onderstaande meerjarige tarieven- en lastenontwikkeling Ontwikkeling tarieven Vastgesteld Vastgesteld Vastgesteld Vastgesteld Voorgesteld Watersysteemheffing ingezetenen 65,76 65,76 63,79 65,70 67,66 Watersysteemheffing ongebouwd 60,68 60,68 63,68 65,91 71,71 Watersysteemheffing wegen 60,68 60,68 63,68 131,82 143,42 Watersysteemheffing natuur 4,60 4,60 4,83 5,00 5,17 Watersysteemheffing gebouwd (per WOZ) 0,59 0,59 0,57 0,61 0,66 Zuiveringsheffing woningen / bedrijven 54,66 54,66 57,44 59,45 60,94 Ontwikkeling lasten Vastgesteld Vastgesteld Vastgesteld Vastgesteld Voorgesteld Eénpersoonshuishouden met eigen woning* Eénpersoonshuishouden zonder eigen woning Méérpersoonshuishouden met eigen woning* Méérpersoonshuishouden zonder eigen woning Agrarisch bedrijf* Bedragen zijn in euro s * de waarde van de eigen woning/bedrijf is in het rekenvoorbeeld tussen 2014 en 15 met 5% verlaagd

11 Ontwikkeling lasten 2015/2014 Vastgesteld Voorstel / Eénpersoonshuishouden met eigen woning* ,0% 2. Eénpersoonshuishouden zonder eigen woning ,8% 3. Méérpersoonshuishouden met eigen woning* ,9% 4. Méérpersoonshuishouden zonder eigen woning ,6% 5. Agrarisch bedrijf* ,0% * de waarde van de eigen woning/bedrijf is in het rekenvoorbeeld tussen 2014 en 15 met 5% verlaagd Heffingsmaatstaven rekenvoorbeelden 1. Eénpersoonshuishouden met eigen woning 1x ingezetene, 1 vervuilingseenheid, WOZ in 2014 en in Eénpersoonshuishouden zonder eigen woning 1x ingezetene en 1 vervuilingseenheid 3. Méérpersoonshuishouden met eigen woning 1x ingezetene, 3 vervuilingseenheden, WOZ in 2014 en in Méérpersoonshuishouden zonder eigen woning 1x ingezetene en 3 x vervuilingseenheden 5. Agrarisch bedrijf 1x ingezetene, 9 vervuilingseenheden, 35 ha, WOZ in 2014 en in 2015 Reserves per categorie Ultimo Prognose Begrote Prognose Dekkings 2013 mutatie 2014 mutatie 2015 ultimo 2015 % Watersysteemheffing ingezetenen % Watersysteemheffing ongebouwd* % Watersysteemheffing natuur % Watersysteemheffing gebouwd % Zuiveringsheffing woningen / bedrijven % Totaal % Bedragen zijn in duizenden euro s

12 Bijlage 3 B: Tarieven en reservepositie bij Begroting 2015 (oorspronkelijke bijlage 3) Scenario 1: Ontwerp-Begroting 2015 mutatie Tarief 2015 ontwikkeling % Belastingopbrengsten WSH +3,5% en ZH +3,0% reserve na inzet Watersysteemheffing ingezetenen ,66 103,0% Watersysteemheffing ongebouwd ,36 103,7% Watersysteemheffing natuur ,17 103,4% Watersysteemheffing gebouwd ,66 109,2% Zuiveringsheffing woningen / bedrijven ,94 102,5% Totaal inzet reserves Scenario 1: In dit scenario wordt de tariefsstelling conform de in de begrote belastingopbrengst van , een onttrekking van aan de reserve van watersysteemheffing en een toevoeging van aan de reserve van zuiveringsheffing. De tarieven zijn berekend rekening houdende met de geactualiseerde grondslagen. Vanwege de daling van de WOZ-waarden (-/- 5%) wordt het tarief Gebouwd verhoogd met 9,2%. Voor de overige categorieën is het effect van de ontwikkeling van het draagvlak op het uiteindelijke tarief kleiner en ligt de stijging van het tarief tussen de 2,5% en 3,7%. De totale onttrekking aan de reserve watersysteemheffing bedraagt 5,5 miljoen euro. Het tarief van de zuiveringsheffing stijgt met 2,5% in tegenstelling tot de in de Begroting 2015 opgenomen 3% stijging van de belastingopbrengsten. Dit wordt veroorzaakt door de stijging van het aantal vervuilingseenheden. Voorgestelde tarieven Begroting 2015 Begroting Voorjaarsnota Begroting Begroting vastgesteld voorgesteld kostendekkend voorgesteld Watersysteemheffing ingezetenen (per huishouden) 65,70 68,00 73,01 67,66 Watersysteemheffing ongebouwd (per hectare) 65,91 68,22 75,57 68,36 Watersysteemheffing wegen (per hectare) 131,82 136,43 151,14 136,72 Watersysteemheffing natuur (per hectare) 5,00 5,18 5,85 5,17 Watersysteemheffing gebouwd (van de WOZ) 0,61 0,63 0,75 0,66 Watersysteemheffing gebouwd (per WOZ) 0,0242% 0,00 0,0301% 0,0264% Zuiveringsheffing / Verontreinigingsheffing (per ve) 59,45 61,53 55,99 60,94 Bedragen zijn in euro s De voorgestelde tarieven leiden tot onderstaande meerjarige tarieven- en lastenontwikkeling Ontwikkeling tarieven Vastgesteld Vastgesteld Vastgesteld Vastgesteld Voorgesteld Watersysteemheffing ingezetenen 65,76 65,76 63,79 65,70 67,66 Watersysteemheffing ongebouwd 60,68 60,68 63,68 65,91 68,36 Watersysteemheffing wegen 60,68 60,68 63,68 131,82 136,72 Watersysteemheffing natuur 4,60 4,60 4,83 5,00 5,17 Watersysteemheffing gebouwd (per WOZ) 0,59 0,59 0,57 0,61 0,66 Zuiveringsheffing woningen / bedrijven 54,66 54,66 57,44 59,45 60,94 Ontwikkeling lasten Vastgesteld Vastgesteld Vastgesteld Vastgesteld Voorgesteld Eénpersoonshuishouden met eigen woning* Eénpersoonshuishouden zonder eigen woning Méérpersoonshuishouden met eigen woning* Méérpersoonshuishouden zonder eigen woning Agrarisch bedrijf* Bedragen zijn in euro s * de waarde van de eigen woning/bedrijf is in het rekenvoorbeeld tussen 2014 en 15 met 5% verlaagd

13 Ontwikkeling lasten 2015/2014 Vastgesteld Voorstel / Eénpersoonshuishouden met eigen woning* ,0% 2. Eénpersoonshuishouden zonder eigen woning ,8% 3. Méérpersoonshuishouden met eigen woning* ,9% 4. Méérpersoonshuishouden zonder eigen woning ,6% 5. Agrarisch bedrijf* ,5% * de waarde van de eigen woning/bedrijf is in het rekenvoorbeeld tussen 2014 en 15 met 5% verlaagd Heffingsmaatstaven rekenvoorbeelden 1. Eénpersoonshuishouden met eigen woning 1x ingezetene, 1 vervuilingseenheid, WOZ in 2014 en in Eénpersoonshuishouden zonder eigen woning 1x ingezetene en 1 vervuilingseenheid 3. Méérpersoonshuishouden met eigen woning 1x ingezetene, 3 vervuilingseenheden, WOZ in 2014 en in Méérpersoonshuishouden zonder eigen woning 1x ingezetene en 3 x vervuilingseenheden 5. Agrarisch bedrijf 1x ingezetene, 9 vervuilingseenheden, 35 ha, WOZ in 2014 en in 2015 Reserves per categorie Ultimo Prognose Begrote Prognose Dekkings 2013 mutatie 2014 mutatie 2015 ultimo 2015 % Watersysteemheffing ingezetenen % Watersysteemheffing ongebouwd* % Watersysteemheffing natuur % Watersysteemheffing gebouwd % Zuiveringsheffing woningen / bedrijven % Totaal % Bedragen zijn in duizenden euro s

14 Ter informatie Scenario 2 mutatie tarief 2015 ontwikkeling % Voorgestelde tarieven KOSTENDEKKEND reserve na inzet Watersysteemheffing ingezetenen 0 73,01 111,1% W atersysteemheffing ongebouwd 0 75,57 114,7% Watersysteemheffing natuur 0 5,85 117,0% Watersysteemheffing gebouwd 0 0,75 124,2% Zuiveringsheffing woningen / bedrijven 0 55,99 94,2% Totaal inzet reserves 0 Scenario 2 is gebaseerd op het gebruik om een kostendekkend tarief te berekenen. Dat geeft het zuiverste beeld van de ontwikkelingen van de tarieven zonder vervuiling door inzet van de reserves. Dit geeft het beeld van grote stijgingen voor de tarieven van de watersysteemheffing en een daling van het tarief zuiveringsheffing. Scenario 3: absolute 0-lijn op tarieven mutatie tarief 2015 ontwikkeling % Voorgestelde tarieven 0%-lijn reserve na inzet Watersysteemheffing ingezetenen ,70 100,0% Watersysteemheffing ongebouwd ,91 100,0% Watersysteemheffing natuur ,00 100,0% Watersysteemheffing gebouwd ,61 100,0% Zuiveringsheffing woningen / bedrijven ,45 100,0% Totaal inzet reserves Scenario 3 is gebaseerd de nullijn voor alle tarieven. Door lagere tarieven dan kostendekkend leidt dit bij de watersysteemheffing tot een onttrekking van 8,4 miljoen euro aan de reserves. Bij de zuiveringsheffing wordt 3,3 miljoen euro aan de reserves toegevoegd doordat het kostendekkende tarief 2015 lager is dan het vastgestelde tarief Scenario 4: Voorjaarsnota 2014 mutatie tarief 2015 ontwikkeling % Voorgestelde tarieven +3,5% WSH en +3,5% ZH reserve na inzet Watersysteemheffing ingezetenen ,00 103,5% W atersysteemheffing ongebouwd ,22 103,5% W atersysteemheffing natuur ,18 103,5% W atersysteemheffing gebouwd ,63 103,5% Zuiveringsheffing woningen / bedrijven ,53 103,5% Totaal inzet reserves Scenario 4: Het uitgangspunt van dit scenario is een lastenverhoging die vergelijkbaar is met de verhoging van het netto-kostenniveau. Hiermee wordt de reserve voor zuiveringsheffing verder aangevuld en wordt minder onttrokken aan de reserve watersysteemheffing. De reserve zuiveringsheffing stijgt met 5,2 miljoen euro en de reserve watersysteemheffing daalt met 6,7 miljoen euro.

15 Bijlage 4: Heffingsmaatstaven Belastingtarieven 2015 Ingezetenenomslag /2014 Bruto aan huishoudens ,50% -/- bezwaren ,50% -/- kwijtscheldingen ,50% -/- oninbaar ,50% Netto aantal huishoudens ,50% Watersysteemheffing ongebouwd /2014 Bruto aantal hectares ,43% -/- bezwaren ,21% -/- kwijtscheldingen 0 0 0,00% -/- oninbaar ,23% Netto aantal hectares incl. Wegendifferentiatie * ,88% Watersysteemheffing natuur /2014 Bruto aantal hectares ,43% -/- bezwaren 0 0 0,00% -/- kwijtscheldingen 0 0 0,00% -/- oninbaar ,00% Netto aantal hectares * ,88% Watersysteemheffing gebouwd /2014 Bruto WOZ-waarde (x 1.000) ,00% -/- bezwaren ,00% -/- kwijtscheldingen 0 0 0,00% -/- oninbaar ,14% Netto WOZ-waarde (x 1.000) ,06% Verontreinigingsheffing/zuiveringsheffing WOONRUIMTEN /2014 Bruto aantal vervuilingseenheden ,50% -/- bezwaren ,50% -/- kwijtscheldingen ,50% -/- oninbaar ,50% Netto aantal vervuilingseenheden ,50% Verontreinigingsheffing/zuiveringsheffing BEDRIJVEN /2014 Bruto aantal vervuilingseenheden ,36% -/- bezwaren ,00% -/- kwijtscheldingen 0 0 0,00% -/- oninbaar ,37% Netto aantal vervuilingseenheden ,41% Totaal belastingdraagvlak VE ,48% Ad 1: de aantallen hectares voor Watersyteemheffing ongebouwd en natuur zijn aangepast n.a.v. de uitspraak van de Hoge Raad

In het kader van de behandeling van dit voorstel merken wij nog het volgende op:

In het kader van de behandeling van dit voorstel merken wij nog het volgende op: COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9 Onderwerp: Oplegnotitie bij voorstel Wijziging belastingverordeningen 2014 Nummer: 751817 In D&H: 05-11-2013 Steller:

Nadere informatie

WIJZIGING VERORDENING VERONTREINIGINGSHEFFING 2010. Het algemeen bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas;

WIJZIGING VERORDENING VERONTREINIGINGSHEFFING 2010. Het algemeen bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas; WIJZIGING VERORDENING VERONTREINIGINGSHEFFING 2010 Het algemeen bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas van 13 november

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4 ONTWERP. Nummer: 329600. Onderwerp: Wijziging verordeningen Zuiveringsheffing en Verontreinigingsheffing. Voorstel

AGENDAPUNT 4 ONTWERP. Nummer: 329600. Onderwerp: Wijziging verordeningen Zuiveringsheffing en Verontreinigingsheffing. Voorstel VOORSTEL N HET LGEMEEN ESTUUR GENDPUNT 4 Onderwerp: Wijziging verordeningen Zuiveringsheffing en Verontreinigingsheffing Nummer: 329600 In D&H: 12-10-2010 Steller: P. E. oersma In ie: MZ 16-11-2010 Telefoonnummer:

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.3 Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110 ONTWERP In D&H: 30 september 2014 Steller: A Peek In Cie: BMZ 29 oktober 2014 Telefoonnummer: 6013 SKK

Nadere informatie

Exclusief kwijtschelding/ oninbaar. Watersysteem Zuiveren

Exclusief kwijtschelding/ oninbaar. Watersysteem Zuiveren TARIEVENNOTA 2017 1. Inleiding Het Beleidsjaarplan 2017 naar programma s sluit met een totaal aan lasten van 74.797.100. Aan baten is een bedrag geraamd van 15.344.400. Het saldo bedraagt derhalve 59.452.700.

Nadere informatie

CMFB 02-11-2010 Agendapunt: CMFB 12 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID

CMFB 02-11-2010 Agendapunt: CMFB 12 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID CMFB 02-11-2010 Agendapunt: CMFB 12 Sittard, 18 oktober 2010 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Wijziging Verordening verontreinigingsheffing, Verordening zuiveringsheffing en Verordening

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2015

Verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2015 Verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2015 Kenmerk: Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen; gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 28 oktober 2014; gelet op de

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2011.

Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2011. Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2011. Het algemeen bestuur van Waterschap Veluwe; Op voordracht van het dagelijks bestuur van 13 oktober 2010; Gelet

Nadere informatie

AGENDAPUNT 9 ONTWERP. Onderwerp: Wijzigen delegatieregeling Nummer: Voorstel

AGENDAPUNT 9 ONTWERP. Onderwerp: Wijzigen delegatieregeling Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 9 Onderwerp: Wijzigen delegatieregeling Nummer: 580861 In D&H: 16-10-2012 Steller: mr K. Wijma In Cie: BMZ 13-11-2012 Telefoonnummer: (030) 634 5958 SKK Afdeling:

Nadere informatie

AGENDAPUNT ONTWERP. Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling BghU Nummer: Voorstel

AGENDAPUNT ONTWERP. Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling BghU Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling BghU Nummer: 874438 In D&H: 11-11-2014 Steller: J. van Hove In Cie: BMZ 25-11-2014 Telefoonnummer: (030) 634

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Advies commissie BMZ SKK Het voorstel wijkt af van de besluitvorming rond de begroting en kan om die reden geen hamerstuk zijn.

Advies commissie BMZ SKK Het voorstel wijkt af van de besluitvorming rond de begroting en kan om die reden geen hamerstuk zijn. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 11 a/b Onderwerp: Wijziging Belastingverordeningen voor 2014 Nummer: 751131 In D&H: 19-11-2013 Steller: P. E. Boersma In Cie: BMZ 19-11-2013 Telefoonnummer:

Nadere informatie

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee Voorstel voor algemeen bestuur Vergaderdatum 2 januari 2014 Onderwerp Programmabegroting 2014-2017 Agendapunt 20 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder Opsteller/indiener Fusieopdracht 8 (financiële producten)

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder B.J. Bussink Vergadering : 5 juli 2016 Agendapunt : 6. Bijlagen : Varianten ingezetenenomslag met effect op tarieven en kosten per profiel Onderwerp

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 21 november 2016 Agendapunt : Onderwerp : Verordening rioolheffing Opsterland 2017 Portefeuillehouder : Rob Jonkman Voorstel 1. De Verordening rioolheffing

Nadere informatie

Bekendmaking vaststelling Verordening verontreinigingsheffing. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 vastgesteld.

Bekendmaking vaststelling Verordening verontreinigingsheffing. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 vastgesteld. WATERSCHAPSBLAD 21 Officiële uitgave van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Nr. 9739 december 2015 Bekendmaking vaststelling Verordening verontreinigingsheffing Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Nadere informatie

AGENDAPUNT ONTWERP. Onderwerp: Vulling bestemmingsreseve vernieuwing RWZI Utrecht. Nummer: 868924-v3. Voorstel

AGENDAPUNT ONTWERP. Onderwerp: Vulling bestemmingsreseve vernieuwing RWZI Utrecht. Nummer: 868924-v3. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT Onderwerp: Vulling bestemmingsreseve vernieuwing RWZI Utrecht. Nummer: 868924-v3 ONTWERP In D&H: 14 oktober 2014 Steller: Edward Lodder/Han Dankaart In Cie:

Nadere informatie

agendapunt H.06 Aan Verenigde Vergadering VASTSTELLING NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN DELFLAND 2016

agendapunt H.06 Aan Verenigde Vergadering VASTSTELLING NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN DELFLAND 2016 agendapunt H.06 1158247 Aan Verenigde Vergadering VASTSTELLING NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN DELFLAND 2016 Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 19-11-2015 Vast te stellen de Nota reserves en voorzieningen

Nadere informatie

Oninbaar voorstel 2009

Oninbaar voorstel 2009 Oninbaar voorstel 2009 Portefeuillehouder: A.G Wiegman Vergaderdatum: 16 maart 2010 Agendapunt: Beleidsveld: Belastingen - Invordering Kenmerk D&H: 842143 Aard voorstel: Besluitvormend Kenmerk VV: Steller:

Nadere informatie

Verordening verontreinigingsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2010

Verordening verontreinigingsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2010 Zoek regelingen op overheinl Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Page 1 of 11 Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheinl! Verordening verontreinigingsheffing Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Hamerstuk AGENDAPUNT 4. Onderwerp: Wijziging regelingen veranderagenda en veegwet Nummer: 778790. Voorstel

Hamerstuk AGENDAPUNT 4. Onderwerp: Wijziging regelingen veranderagenda en veegwet Nummer: 778790. Voorstel Hamerstuk VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4 Onderwerp: Wijziging regelingen veranderagenda en veegwet Nummer: 778790 In D&H: 04-02-2014 Steller: mr K. Wijma In Cie: BMZ 25-02-2014 Telefoonnummer:

Nadere informatie

HAMERSTUK AGENDAPUNT 3. Onderwerp: anti-afhaaksubsidie Nummer: 798501-v4. Voorstel

HAMERSTUK AGENDAPUNT 3. Onderwerp: anti-afhaaksubsidie Nummer: 798501-v4. Voorstel HAMERSTUK VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3 Onderwerp: anti-afhaaksubsidie Nummer: 798501-v4 In D&H: 11-03-2014 Steller: Raymond Plaizier In Cie: BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: (030) 634 5963

Nadere informatie

16 november 2010/34238 Datum : Onderwerp Intrekken verordening Hondenbelasting 2010 en vaststellen verordening Hondenbelasting 2011.

16 november 2010/34238 Datum : Onderwerp Intrekken verordening Hondenbelasting 2010 en vaststellen verordening Hondenbelasting 2011. Agendapunt 7 Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer 16 november 2010/34238 Datum : : 2010 Programma : Hoofdstuk 2 paragraaf 2.7 Lokale heffingen Blad : 1 van 7 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder

Nadere informatie

\ Raadsvoorstel Zaak 24560

\ Raadsvoorstel Zaak 24560 \ Raadsvoorstel Zaak 24560 Onderwerp: Belastingverordeningen 2016 Openbaarheid: Portefeuillehouder: Openbaar Wethouder Leunissen Datum Raad: 17-12-2015 Nummer: \ Samenvatting Jaarlijks dienen voor 1 januari

Nadere informatie

gelet op het op 7 juli 2010 gesloten akkoord tussen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de sector waterschappen

gelet op het op 7 juli 2010 gesloten akkoord tussen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de sector waterschappen VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 12 Onderwerp: vaststellen onderhandelingsakkoord LAWA SAW 2009-2011 Nummer: 310263 In D&H: 17-08-2010 / 31-08-2010 Steller: B.M.H. Dortmans In Cie: BMZ Telefoonnummer:

Nadere informatie

De tariefsontwikkeling laat dan vanaf 2008 het volgende beeld zien: Belastingjaar Rioolheffing per zelfstandig gedeelte

De tariefsontwikkeling laat dan vanaf 2008 het volgende beeld zien: Belastingjaar Rioolheffing per zelfstandig gedeelte RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 10 november 2010 onderwerp: Verordening Rioolheffing 2011 bijlage: ontwerp-besluit datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.: Aan de gemeenteraad, Voor u ligt het voorstel tot

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de Verordening verontreinigingsheffing waterschap Rijn en IJssel 2015

Besluit tot vaststelling van de Verordening verontreinigingsheffing waterschap Rijn en IJssel 2015 Besluit tot vaststelling van de Verordening verontreinigingsheffing waterschap Rijn en IJssel 2015 Het algemeen bestuur van waterschap Rijn en IJssel; op voordracht van het dagelijks bestuur van 7 oktober

Nadere informatie

Verordening zuiveringsheffing Waterschap Rivierenland 2014

Verordening zuiveringsheffing Waterschap Rivierenland 2014 WATERSCHAPSBLAD 24 Officiële uitgave van Waterschap Rivierenland. Nr. 3980 december 2013 Verordening zuiveringsheffing Waterschap Rivierenland 2014 Het algemeen bestuur van het waterschap Rivierenland;

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0140 Rv. nr.: 10.0140 B&W-besluit d.d.: 23-11-2010 B&W-besluit nr.: 10.1217 Naam programma +onderdeel: Omgevingskwaliteit Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing

Nadere informatie

HAMERSTUK AGENDAPUNT 4. Onderwerp: Afkoop en herfinanciering landinrichtingsrente Lopikerwaard Nummer: 716264. Voorstel

HAMERSTUK AGENDAPUNT 4. Onderwerp: Afkoop en herfinanciering landinrichtingsrente Lopikerwaard Nummer: 716264. Voorstel HAMERSTUK VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4 Onderwerp: Afkoop en herfinanciering landinrichtingsrente Lopikerwaard Nummer: 716264 In D&H: 11-3-2014 Steller: Ing. H.J. van Bruchem RT In Cie:

Nadere informatie

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's.

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering E.Th. Kamminga 25 oktober 2012 Datum voorstel 18 september 2012 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van belastingen De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Doel van de notitie: vaststelling van de Begroting 2013 en de tarieven voor de heffing van de waterschapsbelastingen

Doel van de notitie: vaststelling van de Begroting 2013 en de tarieven voor de heffing van de waterschapsbelastingen Vergadering algemeen bestuur van 31 oktober 2012 Agendapunt 3c Behandelend ambtenaar: M. Snoek Beleidsveldbeheerder: A. van Mieghem Portefeuillehouder: Th. Schots Zaaknr. : 12.ZK08677/12.B0327 Kenmerk

Nadere informatie

1. Er mee in te stemmen om de Gemeenschappelijke regeling AQUON 2011 aan te vullen met een nieuw artikel 29a Borgtocht.

1. Er mee in te stemmen om de Gemeenschappelijke regeling AQUON 2011 aan te vullen met een nieuw artikel 29a Borgtocht. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 9a/b Onderwerp: Aanpassing GR AQUON conform circulaire 1999 Nummer: 571841 In D&H: 21-08-2012 Steller: A.M.A. Vernooij In Cie: BMZ Telefoonnummer: 0611614698

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland Hoogheemraadschap van Delfland &(/^1^ Verordening zuiveringsheffing Delfland 2009 Beleidsveld: Aard voorstel: Belastingen Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 20 november

Nadere informatie

DE AMBTENAAR BELAST MET DE HEFFING VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT

DE AMBTENAAR BELAST MET DE HEFFING VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT DE AMBTENAAR BELAST MET DE HEFFING VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT (AH 09/05) Beleidsregels voor de berekening van de vervuilingswaarde van vanuit IBA systemen geloosd afvalwater van huishoudelijke

Nadere informatie

Toelichting op de Verordening wegenheffing Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2015

Toelichting op de Verordening wegenheffing Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2015 1 Toelichting op de Verordening wegenheffing Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2015 A. ALGEMEEN 1. Wettelijke basis De Verordening wegenheffing is gebaseerd op de Waterschapswet. Hoofdstuk XVI

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van het Waterschap Peel en Maasvallei;

Het algemeen bestuur van het Waterschap Peel en Maasvallei; Ontwerp-Verordening zuiveringsheffing Het algemeen bestuur van het Waterschap Peel en Maasvallei; gelet op de artikelen 110 en hoofdstuk XVIIb van de Waterschapswet en hoofdstuk 6.2 van het Waterschapsbesluit

Nadere informatie

VERORDENING ZUIVERINGSHEFFING SCHELDESTROMEN. De algemene vergadering van waterschap Scheldestromen;

VERORDENING ZUIVERINGSHEFFING SCHELDESTROMEN. De algemene vergadering van waterschap Scheldestromen; Registratienummer: 2014031877 waterschapscheldestromei VERORDENING ZUIVERINGSHEFFING SCHELDESTROMEN De algemene vergadering van waterschap Scheldestromen; gezien het voorstel van het dagelijks bestuur

Nadere informatie

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. 9 december Commissie Water & Wegen. Datum vergadering CHI. 16 december 2015

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. 9 december Commissie Water & Wegen. Datum vergadering CHI. 16 december 2015 Voorstel CHI (college van hoofdingelanden) Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen 9 december 2015 Datum behandeling D&H Commissie Water & Wegen Portefeuillehouder J.D. Kramer Datum vergadering CHI 16

Nadere informatie

WATERSCHAPSBELASTINGEN 2013 in het gebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

WATERSCHAPSBELASTINGEN 2013 in het gebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSBELASTINGEN 2013 in het gebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht In het gebied waar u woont, werkt en/of eigendommen heeft, is Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht verantwoordelijk

Nadere informatie

: Nieuw belastingstelsel

: Nieuw belastingstelsel A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 7 Onderwerp : Nieuw belastingstelsel KORTE SAMENVATTING: In het Bestuursakkoord Water is overeengekomen dat de waterschappen

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2013

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2013 AB/011902 Z/022388 1 Raadsbesluit De raad van de gemeente Boekel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2013 gelet op: Artikel 228a van de Gemeentewet BESLUIT: Vast te stellen

Nadere informatie

Verkorte Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 16 december 2015

Verkorte Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 16 december 2015 ONDERWERP 1 Opening, vaststelling agenda en loting primus BESLUIT Opening De voorzitter opent de vergadering. Afwezig zijn de heren Van der Kruk en Scherrenberg. Vaststelling agenda De agenda wordt gewijzigd

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015; Raadsbesluit De raad van de gemeente H e e r d e; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015; gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer; b e s l u i t:

Nadere informatie

Onderwerp: Kostentoedelingsverordening. Algemeen Bestuur

Onderwerp: Kostentoedelingsverordening. Algemeen Bestuur Onderwerp: Kostentoedelingsverordening Algemeen Bestuur Portefeuillehouder: Joop de Hoon Datum: 20-11-2013 Vergaderingnummer: 6 Agendapunt: 6 Registratienummer: 2013.19219 Voorstel 1. Constateren dat de

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 183/2014 Datum : 25 november 2014 B&W datum : 2 december 2014 Beh. ambtenaar : D.J. den Hengst Portefeuillehouder : T.M.M. Kok Onderwerp : Bijstellen tarieven OZB 2015

Nadere informatie

Voorstel De verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2010 vast te stellen.

Voorstel De verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2010 vast te stellen. RAADSVOORSTEL Onderwerp : Verordening hondenbelasting 2010 Raadsvergadering : 4 november 2009 Politieke markt d.d.: 21 oktober 2009 Agendapunt : 6 Portef.houder : wethouder Hiemstra Voorstelnummer : 196734

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder ir. G.W. Broens Vergadering : 2 juli 2013 Agendapunt : 4. Bijlagen : Rekenvoorbeeld te betalen kosten per gezin / bedrijf o.b.v. begroting 2013 Onderwerp

Nadere informatie

Officiële uitgave van het dagelijks bestuur van het Waterschap Scheldestromen. Beleidsregels berekening van vervuilingswaarde IBA systemen

Officiële uitgave van het dagelijks bestuur van het Waterschap Scheldestromen. Beleidsregels berekening van vervuilingswaarde IBA systemen WATERSCHAPSBLAD Officiële uitgave van het dagelijks bestuur van het Waterschap Scheldestromen Nr. 7132 2 augustus 2017 Beleidsregels berekening van vervuilingswaarde IBA systemen Artikel 1 Definities In

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Verordening rioolheffing

Verordening rioolheffing 1 Verordening rioolheffing De raad van de gemeente Etten-Leur; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2011; gelet op artikel 228a van de Gemeentewet; besluit

Nadere informatie

Verordening op de wegenheffing Waterschap Rivierenland 2012

Verordening op de wegenheffing Waterschap Rivierenland 2012 Verordening op de wegenheffing Waterschap Rivierenland 2012 Het algemeen bestuur van het waterschap Rivierenland; op voordracht van het dagelijks bestuur van 11 oktober 2011; gelet op de artikelen 110,

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2017.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2017. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2017. Nummer: 6f. AAN de raad van de gemeente Boxmeer

Nadere informatie

: Vaststelling belastingverordeningen Onroerende zaakbelastingen en leges 2012

: Vaststelling belastingverordeningen Onroerende zaakbelastingen en leges 2012 AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp Indiener agendapunt : Vaststelling belastingverordeningen Onroerende zaakbelastingen en leges 2012 : College van burgemeester en wethouders (portefeuillehouder(s) H.L.M. Nijskens)

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vaststellen Herziene verordening onroerende zaakbelasting Opsterland 2015 Portefeuillehouder : Rob Jonkman

RAADSVOORSTEL. Vaststellen Herziene verordening onroerende zaakbelasting Opsterland 2015 Portefeuillehouder : Rob Jonkman RAADSVOORSTEL Raadsvergadering : 2 maart 2015 Agendapunt : Onderwerp Vaststellen Herziene verordening onroerende zaakbelasting : Opsterland 2015 Portefeuillehouder : Rob Jonkman Beetsterzwaag, 10 februari

Nadere informatie

Onderwerp Intrekken verordening Hondenbelasting 2011 en vaststellen verordening Hondenbelasting 2012.

Onderwerp Intrekken verordening Hondenbelasting 2011 en vaststellen verordening Hondenbelasting 2012. Raadsvoorstel Agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/32677 Datum : 22 november 2011 Programma : Hoofdstuk 2, paragraaf 2.7, Lokale Heffingen Blad : 1 van 5 Cluster :

Nadere informatie

Verordening Watersysteemheffing Amstel, Gooi en Vecht 2017

Verordening Watersysteemheffing Amstel, Gooi en Vecht 2017 Het algemeen bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht; op voordracht van het dagelijks bestuur van 8 november 2016; gelet op de artikelen 110, 113 en 117 van de Waterschapswet; B E S L U I T :

Nadere informatie

BIJLAGE 1. adviesscenario. Inleiding

BIJLAGE 1. adviesscenario. Inleiding BIJLAGE 1. adviesscenario Inleiding Het adviesscenario bestaat uit een onderdeel A, een onderdeel B en als laatste een onderdeel C. In onderdeel A is onderzoek gedaan naar de effecten die betrekking hebben

Nadere informatie

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a. en b. van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer; b e s l u i t:

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a. en b. van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer; b e s l u i t: RAADSBESLUIT 13R.000392 Agendapunt: Onderwerp: Verordening reinigingsheffingen 2014 De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d. 19 november 2013 van: - burgemeester en wethouders Gelet op

Nadere informatie

KOSTENTOEDELINGSONDERZOEK 2013. Inleiding

KOSTENTOEDELINGSONDERZOEK 2013. Inleiding KOSTENTOEDELINGSONDERZOEK 2013 Inleiding De kostentoedelingsverordening (KTV) regelt de procentuele verdeling van de kosten van het watersysteembeheer over de categorieën belanghebbenden. Te weten: ingezetenen

Nadere informatie

Gemeente Delft 13 JA» Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad

Gemeente Delft 13 JA» Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad Gemeente Delft Raadsvoorstel Aan de gemeenteraad Van Datum Pfh. Steller tel.nr. c-mail Programma Registratie nr. BBV-nr. college van B&W 22 november 2016 mw. A.H. Mekker M. Schikhof / R. Verduijn 06-10705892/06

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 21 november 2016 Agendapunt : Onderwerp : Verordening onroerendezaakbelastingen Opsterland 2017 Portefeuillehouder : Rob Jonkman Voorstel 1. De Verordening

Nadere informatie

Raadsbesluit. De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2016 nr.

Raadsbesluit. De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2016 nr. Raadsbesluit De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2016 nr. 9827; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en

Nadere informatie

Raad V200700980 versie 4 december 2007. Onderwerp: Vaststellen verordening onroerende-zaakbelastingen 2008

Raad V200700980 versie 4 december 2007. Onderwerp: Vaststellen verordening onroerende-zaakbelastingen 2008 Raadsvoorstel Inleiding:Voor het jaar 2008 dienen de tarieven voor heffing van de onroerende-zaakbelastingen (ozb) te worden vastgesteld vóór de aanvang van het belastingjaar. De ozb wordt geheven op basis

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013 (kenmerk );

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013 (kenmerk ); DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013 (kenmerk 380627); gelet op artikel 228a van de Gemeentewet; BESLUIT: vast te

Nadere informatie

HAMERSTUK. Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van.

HAMERSTUK. Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van. HAMERSTUK VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Realisatie uitbreiding afvalwatertransportsysteem Houten Nummer: 515150 In D&H: 16 oktober 2012 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ

Nadere informatie

AGENDAPUNT 6 ONTWERP. Onderwerp: Visie op de legger Nummer: Voorstel

AGENDAPUNT 6 ONTWERP. Onderwerp: Visie op de legger Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 Onderwerp: Visie op de legger Nummer: 775122 In D&H: 07-01-2014 Steller: M. de Burger In Cie: BMZ 21-01-2014 Telefoonnummer: (030) 634 5849 SKK Afdeling:

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Wijziging Reglement waterschap Vallei en Veluwe pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage Nota van toelichting bij ontwerpbesluit pag.

Ontwerpbesluit Wijziging Reglement waterschap Vallei en Veluwe pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage Nota van toelichting bij ontwerpbesluit pag. College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 7 juli 2015 NUMMER PS PS2015RGW11 AFDELING FLO COMMISSIE RGW STELLER Gerard Smit DOORKIESNUMMER 3391 DOCUMENTUMNUMMER 81574F6E PORTEFEUILLEHOUDER Verbeek-Nijhof

Nadere informatie

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. 9 december Commissie Water & Wegen. Datum vergadering CHI. 16 december 2015

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. 9 december Commissie Water & Wegen. Datum vergadering CHI. 16 december 2015 Voorstel CHI (college van hoofdingelanden) 15.53542 Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen 9 december 2015 Datum behandeling D&H 17 november 2015 Commissie Water & Wegen Portefeuillehouder J.D. Kramer

Nadere informatie

DE ALGEMENE VERGADERING VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND; BESLUIT :

DE ALGEMENE VERGADERING VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND; BESLUIT : Hoogheemraadschap van Rijnland 05.02245 Nr: 05.02245 DE ALGEMENE VERGADERING VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND; Gezien het besluit van de voorbereidingscommissie d.d. 24 december 2004; Gelet op artikel

Nadere informatie

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 6 november 2017 10 n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Zaaknummer 3644-2017 Datum B&W-besluit

Nadere informatie

AGENDAPUNT 7 ONTWERP. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om

AGENDAPUNT 7 ONTWERP. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 7 Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444 In D&H: 02-04-2013 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 23-04-2013 Telefoonnummer:

Nadere informatie

Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief

Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief 2012-2017 Datum 13 oktober 2011 Opgemaakt door Werkgroep Financiën Afdeling Staf en Financiële en Economische Zaken Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Uitgangspunten

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014, Raadsbesluit Jaar 2014/12/17/09C Onderwerp: Vaststelling verordening reinigingsheffingen 2015 De raad van de gemeente Roerdalen heeft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november

Nadere informatie

een aanvullend krediet van 135.000,- toe te kennen voor de uitgevoerde herstelwerkzaamheden aan de Oude Sluis te Nieuwegein.

een aanvullend krediet van 135.000,- toe te kennen voor de uitgevoerde herstelwerkzaamheden aan de Oude Sluis te Nieuwegein. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 a/b Onderwerp: Kredietaanvraag herstelwerkzaamheden Oude Sluis Vreeswijk Nummer: 583318 In D&H: 30-10-2012 Steller: S.H.M. van de Reepe In Cie: BMZ 13-11-2012

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 november 2016, nummer ;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 november 2016, nummer ; Gemeenteblad 594 DE RAAD VAN DE GEMEENTE VOORST; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 november 2016, nummer 2016-47779; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer; B E S L U I T:

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer; B E S L U I T: De raad van de gemeente Breda; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

Nadere informatie

Vaststellingsovereenkomst (ex artikel 64 Algemene wet inzake rijksbelastingen)

Vaststellingsovereenkomst (ex artikel 64 Algemene wet inzake rijksbelastingen) Vaststellingsovereenkomst (ex artikel 64 Algemene wet inzake rijksbelastingen) 1. De ambtenaar belast met de heffing en invordering van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, waarvan de bestuurszetel

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel van de Wet milieubeheer; B E S L U I T:

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel van de Wet milieubeheer; B E S L U I T: Besluit Nummer Datum De raad van de gemeente Almere, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Zaaknummer 56852 Afdeling Belastingen Ede, 10-11- De raad van de gemeente Ede: gelezen het voorstel Gemeentelijke Belastingverordeningen 2017 van burgemeester en wethouders d.d. 25-10-, met zaaknummer

Nadere informatie

*ZEA74E5ECFB* Raadsvergadering d.d. 20 december 2016

*ZEA74E5ECFB* Raadsvergadering d.d. 20 december 2016 *ZEA74E5ECFB* Raadsvergadering d.d. 20 december 2016 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.16-41112/DV.16-634, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 8 december 2016 Onderwerp: Vaststellen Verordening onroerende-zaakbelastingen

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 12 en 13 van de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Gelet op het bepaalde in artikel 12 en 13 van de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 a/b Onderwerp: Aanpassing afschrijvingsbeleid Nummer: 713406 In D&H: 17-09-2013 Steller: I. van Bijsteren 29-10-2013 In Cie: BMZ 16-10-2013 Telefoonnummer:

Nadere informatie

Toelichting op de kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Groot Salland 2014

Toelichting op de kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Groot Salland 2014 Toelichting op de kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Groot Salland 2014 Algemeen 1. Wettelijke basis Ingevolge artikel 120, eerste lid, van de Waterschapswet moet het algemeen bestuur

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de Verordening zuiveringsheffing Waterschap Veluwe 2010

Besluit tot vaststelling van de Verordening zuiveringsheffing Waterschap Veluwe 2010 Pagina 1 van 9 Besluit tot vaststelling van de Verordening zuiveringsheffing Waterschap Veluwe 2010 Het algemeen bestuur van Waterschap Veluwe; op voordracht van het dagelijks bestuur van 14 oktober 2009;

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2015; De raad van de gemeente Beuningen in openbare vergadering bijeen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2015; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2017

Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2017 r GEMEENTE ELSEN gemeenteraad 1 Raadsbesluit Datum raadsvergadering 24 november 2016 Datum carrousel n..t. Raadsbesluitnummer R16.063 Registratienummer Rs16.00647 Onderwerp: erordening op de heffing en

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Ami 08-06-2015 Conform Geparafeerd door: Boeren, M.M.L. D&H 23-06-2015 Conform Geparafeerd

Parafering besluit PFO Ami 08-06-2015 Conform Geparafeerd door: Boeren, M.M.L. D&H 23-06-2015 Conform Geparafeerd agendapunt 3.a.3 1199528 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KOSTENTOEDELINGSVERORDENING WATERSYSTEEMHEFFING 2016 Portefeuillehouder Smits, M. Datum 23 juni 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Raadsvergadering : 3 december 2013 Agendapunt : Commissie : - Onderwerp : Verordening onroerende-zaakbelastingen

Raadsvergadering : 3 december 2013 Agendapunt : Commissie : - Onderwerp : Verordening onroerende-zaakbelastingen Raadsvergadering : 3 december 2013 Agendapunt : Commissie : - Onderwerp : Verordening onroerende-zaakbelastingen 2014-1 Collegevergadering : 29 oktober 2013 Agendapunt : 16 Portefeuillehouder : Wethouder

Nadere informatie

De grondverwerving is geregeld met de proefboerderij Zegveld voor zowel de omleiding als voor de naast gelegen grond.

De grondverwerving is geregeld met de proefboerderij Zegveld voor zowel de omleiding als voor de naast gelegen grond. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 Onderwerp: Natuurvriendelijke inrichting Slimmenwetering te Zegveld Nummer: 268482 In D&H: 23-02-2010 Steller: A. van Veldhoven In Cie: BMZ Telefoonnummer:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2015 ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2015 ; Bijlage 1 2015/../.. ======================================= Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2016 ======================================= De raad van de gemeente Voerendaal;

Nadere informatie

Besluit nadere regels met betrekking tot de heffing en invordering van waterschapsbelastingen en leges 2011

Besluit nadere regels met betrekking tot de heffing en invordering van waterschapsbelastingen en leges 2011 Besluit nadere regels met betrekking tot de heffing en invordering van waterschapsbelastingen en leges 2011 Hoofdstuk I Begripsbepalingen Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: a. het dagelijks

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de Verordening zuiveringsheffing Waterschap Vallei en Veluwe. Het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe;

Besluit tot vaststelling van de Verordening zuiveringsheffing Waterschap Vallei en Veluwe. Het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe; Besluit tot vaststelling van de Verordening zuiveringsheffing Waterschap Vallei en Veluwe 2016 Het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe; op voordracht van het college van dijkgraaf en heemraden

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel van de Wet milieubeheer; B E S L U I T:

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel van de Wet milieubeheer; B E S L U I T: Besluit Nummer Datum De raad van de gemeente Almere, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2015, nummer ;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2015, nummer ; Gemeenteblad 570 DE RAAD VAN DE GEMEENTE VOORST; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2015, nummer 2015-49115; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing Citeertitel Verordening Afvalstoffenheffing 2015

Verordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing Citeertitel Verordening Afvalstoffenheffing 2015 Gemeente Zaanstad Verordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Gemeente Zaanstad

Nadere informatie

AGENDAPUNT 9 ONTWERP. Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495. Voorstel. Het college stelt u voor om

AGENDAPUNT 9 ONTWERP. Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495. Voorstel. Het college stelt u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 9 Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495 In D&H: 16-07-2013 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 03-09-2013 Telefoonnummer: (030) 6345726

Nadere informatie

Toelichting op de Verordening wegenheffing Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2014

Toelichting op de Verordening wegenheffing Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2014 1 Toelichting op de Verordening wegenheffing Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2014 A. ALGEMEEN 1. Wettelijke basis De Verordening wegenheffing is gebaseerd op de tekst van de Waterschapswet zoals

Nadere informatie

Ontwikkeling waterschapslasten in de periode 1998-2012

Ontwikkeling waterschapslasten in de periode 1998-2012 Ontwikkeling waterschapslasten in de periode 1998-2012 dr. C. Hoeben Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Ontwikkeling waterschapslasten in de periode 1998-2012 Corine Hoeben

Nadere informatie